<<முந்திய பக்கம்

திருக்குறள் - தொடரடைவு

தெ - முதல் சொற்கள்
தெய்வத்தான் 1
தெய்வத்துள் 1
தெய்வத்தொடு 1
தெய்வம் 3
தெரிதல் 1
தெரிதலும் 1
தெரிந்த 2
தெரிந்து 6
தெரியா 1
தெரியான் 1
தெரியும்-கால் 1
தெரிவார் 2
தெரிவான்-கட்டே 1
தெருளாதான் 1
தெவ் 1
தெவ்விர் 1
தெள் 1
தெள்ளியர் 1
தெளித்த 1
தெளிந்தார் 1
தெளிந்தார்க்கு 1
தெளிந்தான் 1
தெளிந்தான்-கண் 1
தெளிவு 3
தெளிவும் 1
தெற்று 1
தெறலும் 1
தெறு 1
தெறும் 2
தெறூஉம் 1
தென்புலத்தார் 1


இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

 தெய்வத்தான் (1)
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன்
 மெய் வருத்த கூலி தரும் - குறள் 62:9

 TOP

 
 தெய்வத்துள் (1)
வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உறையும்
 தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் - குறள் 5:10

 TOP

 
 தெய்வத்தொடு (1)
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை
 தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் - குறள் 71:2

 TOP

 
 தெய்வம் (3)
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு
 ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை - குறள் 5:3
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள்
 பெய் என பெய்யும் மழை - குறள் 6:5
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம்
 மடி தற்று தான் முந்துறும் - குறள் 103:3

 TOP

 
 தெரிதல் (1)
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற
 சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து - குறள் 72:7

 TOP

 
 தெரிதலும் (1)
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா
 சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு - குறள் 64:4

 TOP

 
 தெரிந்த (2)
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு
 அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் - குறள் 47:2
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
 நடை தெரிந்த நன்மையவர் - குறள் 72:2

 TOP

 
 தெரிந்து (6)
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார்
 பெருமை பிறங்கிற்று உலகு - குறள் 3:3
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி
 தேரினும் அஃதே துணை - குறள் 14:2
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும்
 திறன் தெரிந்து கூறப்படும் - குறள் 19:6
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின்
 திறம் தெரிந்து தேறப்படும் - குறள் 51:1
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
 நடை தெரிந்த நன்மையவர் - குறள் 72:2
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா
 பைதல் உழப்பது எவன் - குறள் 118:2

 TOP

 
 தெரியா (1)
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன்
 கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் - குறள் 59:3

 TOP

 
 தெரியான் (1)
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின்
 நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள் 95:7

 TOP

 
 தெரியும்-கால் (1)
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்-கண்ணும் தெரியும்-கால்
 இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 51:3

 TOP

 
 தெரிவார் (2)
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா
 கொள்வர் பயன் தெரிவார் - குறள் 11:4
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர்
 புன்மை தெரிவார் அகத்து - குறள் 33:9

 TOP

 
 தெரிவான்-கட்டே (1)
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின்
 வகை தெரிவான்-கட்டே உலகு - குறள் 3:7

 TOP

 
 தெருளாதான் (1)
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின்
 அருளாதான் செய்யும் அறம் - குறள் 25:9

 TOP

 
 தெவ் (1)
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர்
 எழுபது கோடி உறும் - குறள் 64:9

 TOP

 
 தெவ்விர் (1)
என் ஐ முன் நில்லன்-மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ
 முன் நின்று கல் நின்றவர் - குறள் 78:1

 TOP

 
 தெள் (1)
தெள் நீர் அடு புற்கை-ஆயினும் தாள் தந்தது
 உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் - குறள் 107:5

 TOP

 
 தெள்ளியர் (1)
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு
 தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு - குறள் 38:4

 TOP

 
 தெளித்த (1)
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
 தேறியாக்கு உண்டோ தவறு - குறள் 116:4

 TOP

 
 தெளிந்தார் (1)
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல்
 தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் - குறள் 15:3

 TOP

 
 தெளிந்தார்க்கு (1)
ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
 வானம் நணியது உடைத்து - குறள் 36:3

 TOP

 
 தெளிந்தான் (1)
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை
 தீரா இடும்பை தரும் - குறள் 51:8

 TOP

 
 தெளிந்தான்-கண் (1)
தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்-கண் ஐயுறவும்
 தீரா இடும்பை தரும் - குறள் 51:10

 TOP

 
 தெளிவு (3)
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும்
 ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் - குறள் 47:4
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும்
 நாண் உடையான்-கட்டே தெளிவு - குறள் 51:2
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும்
 நன்கு உடையான்-கட்டே தெளிவு - குறள் 52:3

 TOP

 
 தெளிவும் (1)
தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்-கண் ஐயுறவும்
 தீரா இடும்பை தரும் - குறள் 51:10

 TOP

 
 தெற்று (1)
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும்
 தெற்று என்க மன்னவன் கண் - குறள் 59:1

 TOP

 
 தெறலும் (1)
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
 எண்ணின் தவத்தான் வரும் - குறள் 27:4

 TOP

 
 தெறு (1)
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார்
 தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் - குறள் 76:6

 TOP

 
 தெறும் (2)
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையும்-கால்
 தீ எச்சம் போல தெறும் - குறள் 68:4
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து
 மண் பகையின் மாண தெறும் - குறள் 89:3

 TOP

 
 தெறூஉம் (1)
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகும்-கால் தண் என்னும்
 தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் - குறள் 111:4

 TOP

 
 தென்புலத்தார் (1)
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு
 ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை - குறள் 5:3

 TOP