<<முந்திய பக்கம்

பிற நூல்கள்

I. இலக்கிய நூல்கள்

1. பத்துப்பாட்டு - மரபுவழி மூலம் - சீர், தளை கணக்கீடு
-- சொற்பிரிப்பு மூலம் - தொடர்புப் பார்வை(reference) - அடிநேர் உரை
2. பத்துப்பாட்டு - சொல்லடைவு (word Index)
3. பத்துப்பாட்டு - சொல் தொடரடைவு (word concordance)
4. பத்துப்பாட்டு - சொற்கணக்கு (word frequency counts)
5. பத்துப்பாட்டு - சொல் வகுப்பு அடைவு - அகராதி (word class index and dictionary)
6. பத்துப்பாட்டு - சொல் வகுப்புத் தொடரடைவு - அகராதி (word class concordance and dictionary)
7. பத்துப்பாட்டு - உவமைக் காட்சிகள் – விளக்கப்படங்களுடன் (Illustrated)
8. இளைஞருக்கான பத்துப்பாட்டு - பகுதி 1 (ஆற்றுப்படைப் பாடல்கள்) - விளக்கப்படங்களுடன் (Illustrated)
9. இளைஞருக்கான பத்துப்பாட்டு - பகுதி 2 (ஆற்றுப்படைப் பாடல்கள் தவிர) - விளக்கப்படங்களுடன் (Illustrated)
10. அகநானூறு - படவிளக்க உரை - பாடல்கள் 1 - 40 (Illustrated Commentary)
11. நக்கீரர் நடைப்பயணம் (நெடுநல்வாடை) - படவிளக்கவுரை - (Illustrated Commentary)
12. முல்லைப்பாட்டு - mullaippATTu - An Illustrates Commentary (in English and Tamil)


II. மற்ற நூல்கள்

1. கணிதவியல் பொதுக்கட்டுரைகள்.

2. Programming in C
3. A Practical Approach to Programming in C with Applications to Data Structures
4. A Hands-on Approach to Object Oriented Programming through C++