<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ந - முதல் சொற்கள்
நக்க 3
நக்கதன் 2
நக்கது 3
நக்கதோர் 1
நக்கனன் 1
நக்கனென் 1
நக்கனை-மன் 1
நக்கி 1
நக்கு 9
நக்கும் 1
நக்கே 1
நக 7
நகர் 133
நகர்-தோறும் 1
நகரத்து 1
நகரவ்வே 1
நகரால் 1
நகரானே 1
நகரின் 1
நகரும் 1
நகல் 1
நகா 2
நகாமை 1
நகாய் 1
நகார் 1
நகாரோ 1
நகான்-மின் 1
நகாஅ 4
நகாஅது 1
நகாஅர் 1
நகாஅல் 1
நகாஅலிர்-மன்-கொலோ 1
நகில் 2
நகினும் 1
நகு 6
நகு-தொறும் 1
நகு_தக்கனரே 1
நகு_தக்கு 1
நகுக 1
நகுகம் 4
நகுதரும் 1
நகுதல் 2
நகுதலும் 2
நகுதிரோ 1
நகுபவள் 2
நகுபவும் 1
நகுபு 1
நகும் 1
நகுமே 2
நகுவது 1
நகுவர 1
நகுவன 1
நகுவனர் 1
நகுவார் 2
நகுவேன் 2
நகுவை 1
நகூஉ 1
நகூஉம் 2
நகை 96
நகை_புல_வாணர் 1
நகைக்கு 1
நகைபடு 1
நகையவர் 1
நகையின் 1
நகையினும் 1
நகையே 1
நகையொடு 2
நகையொடும் 1
நகைவர் 3
நகைவர்க்கு 2
நங்கை 2
நச்ச 1
நச்சல் 1
நச்சி 5
நச்சியார்க்கு 1
நச்சின் 1
நச்சினார் 1
நச்சுபவோ 3
நச்சுவர் 1
நசை 53
நசை-உறூஉம் 1
நசைக்கு 5
நசைந்த 1
நசையின் 2
நசையினம் 1
நசையினன் 1
நசையினானே 1
நசையுநர் 1
நசையுநர்க்கு 1
நசையுறாது 1
நசையே 1
நசையேம் 1
நசையொடு 4
நசைவர்க்கு 2
நசைவு-உழி 1
நசைஇ 36
நசைஇய 3
நசைஇயாள் 1
நசைஇயோர் 1
நஞ்சு 3
நஞ்சும் 1
நட்ட 6
நட்டவர் 1
நட்டவன் 1
நட்டனர் 1
நட்டனரே 1
நட்டனை-மன்னோ 1
நட்டார்க்கு 1
நட்டு 3
நட்டோர் 6
நட்டோர்க்கு 1
நட்டோரை 1
நட்பிற்கு 2
நட்பின் 11
நட்பினன் 1
நட்பினுள் 1
நட்பினையே 1
நட்பு 10
நட்பும் 2
நட்பே 18
நடக்க 1
நடக்கலும் 1
நடக்கும் 3
நடக்கும்-கொல் 1
நடக்குமாம் 1
நடத்த 2
நடத்தலும் 1
நடத்தி 1
நடந்த 5
நடந்திசின் 1
நடந்து 7
நடந்தே 1
நடப்ப 3
நடலைப்பட்டு 1
நடவாது 1
நடவை 2
நடன் 1
நடாஅ 2
நடு 12
நடுக்கத்து 1
நடுக்கம் 4
நடுக்கி 1
நடுக்கு 5
நடுக்கு-உற்ற 1
நடுக்கு-உற்று 3
நடுக்கு-உற 2
நடுக்கு-உறூஉ 1
நடுக்கு-உறூஉம் 3
நடுகல் 16
நடுகல்லின் 2
நடுங்க 25
நடுங்கல் 5
நடுங்காது 1
நடுங்கி 7
நடுங்கின்று 2
நடுங்கினள் 1
நடுங்கினன் 1
நடுங்கு 26
நடுங்குதல் 1
நடுங்குதும் 1
நடுங்கும் 5
நடுங்குவனம் 1
நடுங்குவனள் 1
நடுதலும் 1
நடுநரும் 1
நடுநரொடு 1
நடுநாள் 43
நடுவண் 14
நடுவணது 1
நடுவணதுவே 1
நடுவணன் 1
நடுவின் 1
நடுவு 5
நடுவுநிலை 1
நடுவும் 2
நடை 116
நடைபயிற்றும் 1
நடைபயிற்றும்மே 1
நடைய 1
நடையர் 1
நடையே 1
நடையொடு 1
நடையோரும் 1
நண்ண 1
நண்ணா 1
நண்ணார் 7
நண்ணி 17
நண்ணிய 19
நண்ணியதுவே 2
நண்ணியவை 1
நண்ணியார் 1
நண்ணு 2
நண்ணு-வழி 2
நண்ணு_வழி 1
நண்ப 1
நண்பகல் 4
நண்பின் 3
நண்பினது 1
நண்பினர் 1
நண்பினன் 1
நண்பு 1
நண்பும் 1
நண்மையன் 1
நணி 16
நணி_நணி 2
நணி_நணித்து 1
நணித்து 1
நணிய 1
நணியதுவே 1
நணியரும் 1
நத்தொடு 1
நதி 1
நந்த 12
நந்தர் 1
நந்தன் 1
நந்தா 1
நந்தி 8
நந்திய 4
நந்தியாள் 3
நந்தின் 3
நந்தின 1
நந்து 2
நந்து-தொறும் 1
நந்துக 1
நந்தும் 2
நந்தும்-கொல்லோ 2
நந்துவள் 1
நந்நான்கு 1
நம் 235
நம்-கண் 1
நம்-வயின் 27
நம்-வயினானே 1
நம்பி 9
நம்பிய 1
நம்புண்டல் 1
நம்புதல் 1
நம்பும்-குரையர் 1
நம்மனோர்க்கே 1
நம்மிடை 1
நம்மின் 2
நம்மினும் 9
நம்மும் 1
நம்முள் 4
நம்முளே 1
நம்மே 3
நம்மை 5
நம்மையோ 3
நம்மொடு 31
நம்மோடு 6
நமக்கு 29
நமக்கும் 2
நமக்கே 10
நமர் 8
நமர்-மன் 1
நமரும் 2
நமரே 7
நய 7
நய_தக்க 2
நய_தகவே 1
நய_தகு 3
நயக்கும் 1
நயத்தலின் 1
நயத்தின் 1
நயத்து 1
நயந்த 15
நயந்தனம் 1
நயந்தனன் 4
நயந்தனிர் 2
நயந்தனென் 1
நயந்தனை 5
நயந்தார் 1
நயந்தார்க்கோ 1
நயந்திசினோரும் 1
நயந்திசினோரே 1
நயந்தினை 1
நயந்து 70
நயந்தும் 1
நயந்தே 2
நயந்தேனே 1
நயந்தோயே 2
நயந்தோர் 7
நயந்தோர்க்கு 2
நயந்தோர்க்கே 1
நயந்தோரே 1
நயந்தோள் 8
நயப்பு 3
நயம் 15
நயம்படு 1
நயவ 1
நயவந்து 2
நயவர் 1
நயவர 5
நயவரவு 1
நயவரு 7
நயவரும் 4
நயவன் 1
நயவா 1
நயவாய் 1
நயவார் 1
நயவினர் 1
நயன் 19
நயனத்தவன் 1
நயனும் 2
நரந்த 3
நரந்தம் 8
நரந்தமும் 1
நரந்தை 1
நரம்பின் 29
நரம்பினும் 2
நரம்பு 20
நரம்பும் 1
நரம்பொடு 1
நரல் 6
நரல 5
நரலும் 14
நரறியோ 1
நரி 9
நரியோடு 1
நரை 24
நரையொடு 1
நரையோரும் 4
நல் 437
நல்_தோள் 1
நல்_நடை 1
நல்_நாள் 6
நல்_நுதல் 15
நல்_நுதலை 1
நல்_நுதற்கு 1
நல்_நுதால் 3
நல்_நுதாஅல் 1
நல்_அகம் 1
நல்_அரா 4
நல்_இனத்து 1
நல்க 2
நல்கல் 6
நல்கலானே 1
நல்கலும் 3
நல்கவும் 1
நல்கா 3
நல்கா-காலே 1
நல்காதார் 1
நல்காது 3
நல்காமை 1
நல்காமையின் 3
நல்காய் 4
நல்கார் 4
நல்கார்-கொல்லோ 1
நல்காள் 1
நல்கான் 2
நல்கி 16
நல்கிய 8
நல்கியவை 1
நல்கியாள் 1
நல்கியும் 1
நல்கியோர்க்கும் 1
நல்கியோன் 1
நல்கியோனே 7
நல்கிலா 1
நல்கின் 7
நல்கின்று 1
நல்கினம் 1
நல்கினர் 2
நல்கினள் 2
நல்கினன் 3
நல்கினும் 2
நல்கினை 3
நல்கு 3
நல்கு-மதி 5
நல்கு-உறு 1
நல்குதல் 2
நல்குநர் 2
நல்கும் 5
நல்குமால் 1
நல்குரவின் 1
நல்குரவு 2
நல்குவர் 5
நல்குவர 1
நல்குவள் 1
நல்குவன் 6
நல்குவை 1
நல்கூர் 12
நல்கூர்ந்தனன் 1
நல்கூர்ந்தார் 2
நல்கூர்ந்தோர் 1
நல்கூர்ந்தோர்-வயின் 1
நல்கூர்மையே 1
நல்ல 24
நல்ல-மன் 2
நல்லதற்கு 1
நல்லதன் 1
நல்லது 3
நல்லவர் 8
நல்லவர்க்கு 1
நல்லவள் 1
நல்லவும் 2
நல்லவை 3
நல்லவோ 1
நல்லள் 4
நல்லன் 4
நல்லன 1
நல்லாய் 16
நல்லார் 17
நல்லார்-கண் 1
நல்லாரும் 2
நல்லாரை 6
நல்லாள் 2
நல்லாளை 2
நல்லிதின் 1
நல்லியக்கோடனை 3
நல்லீரே 2
நல்லென்று 1
நல்லேம் 1
நல்லேன் 1
நல்லை 4
நல்லை-மன் 2
நல்லோர் 8
நல்லோர்க்கு 1
நல்லோள் 6
நல்லோள்-வயின் 2
நல்வினை 2
நல்வினைப்பாற்றே 1
நல 9
நல_தகு 1
நல_தகை 3
நலங்கிள்ளி 3
நலத்தர் 1
நலத்தள் 1
நலத்தாரை 1
நலத்து 3
நலத்தை 2
நலத்தையே 1
நலத்தோடு 1
நலத்தோன் 1
நலம் 215
நலம்-கொல்லோ 1
நலம்பெற 1
நலன் 27
நலனும் 5
நலனே 22
நலனொடு 1
நலிதந்த 1
நலிதந்து 1
நலிதரின் 1
நலிதரும் 2
நலிதல் 1
நலிதலின் 1
நலிதலோ 1
நலிந்து 1
நலிய 11
நலியவும் 2
நலியாது 2
நலியினும் 1
நலியும் 7
நலியும்-கொல் 1
நவ்வி 5
நவ 1
நவி 1
நவியம் 2
நவிரத்து 1
நவிரம் 1
நவிரல் 1
நவில் 31
நவில 1
நவிலா 3
நவிலும் 1
நவிற்றலின் 1
நவிற்றும் 1
நவின்ற 7
நவின்றதை 1
நவின்று 5
நவின்றோர் 1
நவை 5
நவைத்த 1
நவைப்படீஇயரோ 1
நவையினில் 1
நள் 2
நள்ளாதார் 1
நள்ளி 8
நள்ளியும் 2
நள்ளிருள் 6
நள்ளிருள்நாறி 1
நள்ளென் 21
நள்ளென்றன்றே 1
நள்ளென 3
நளி 52
நளிந்தனை 1
நளிந்து 2
நளிப்பன 1
நளிப்பின் 2
நளிய 1
நளிர் 5
நளினத்து 1
நற்கு 17
நற்பாலோரே 1
நற 1
நறவம் 5
நறவின் 24
நறவினை 2
நறவு 29
நறவு_மகிழ்_இருக்கை 2
நறவும் 1
நறவே 1
நறவொடு 2
நறவோடு 1
நறா 9
நறாஅ 1
நறிய 3
நறியர் 1
நறியவும் 1
நறியோள் 1
நறு 139
நறு_நுதல் 3
நறு_நுதால் 7
நறும் 177
நறை 16
நறையின் 1
நறையும் 2
நறையொடு 1
நன் 345
நன்_நாள் 6
நன்கனம் 1
நன்கு 28
நன்மை 1
நன்றா 1
நன்றால் 3
நன்றி 3
நன்று 52
நன்று-கொல்லோ 1
நன்று-மன் 19
நன்றும் 46
நன்றே 32
நன்றோ 3
நன்னர் 19
நன்னராட்டிக்கு 2
நன்னராளர் 1
நன்னராளன் 3
நன்னற்கும் 1
நன்னன் 24
நன்னால்கு 1
நனம் 76
நனவில் 6
நனவின் 9
நனவினால் 2
நனவினான் 2
நனவினுள் 1
நனவு 3
நனவு-உற்று 1
நனவு-உறு 1
நனவும் 1
நனி 139
நனை 51
நனைக்கும் 4
நனைத்த 1
நனைத்தர 1
நனைத்தரும் 1
நனைத்தலும் 1
நனைந்த 4
நனைந்து 1
நனைப்ப 8
நனைப்பதால் 1
நனைய 8
நனையால் 1
நனையின் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நக்க (3)
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே - குறு 169/3
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் - ஐங் 151/3
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க/ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த - அகம் 287/10,11

 TOP
 
  நக்கதன் (2)
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே - குறு 381/7
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே - கலி 137/7

 TOP
 
  நக்கது (3)
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ - கலி 59/21
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை - கலி 120/9
நக்கது பல் மாண் நினைந்து - கலி 146/24

 TOP
 
  நக்கதோர் (1)
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் - குறு 320/5

 TOP
 
  நக்கனன் (1)
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை - குறி 183

 TOP
 
  நக்கனென் (1)
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த - அகம் 22/19

 TOP
 
  நக்கனை-மன் (1)
இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் - நற் 346/7

 TOP
 
  நக்கி (1)
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் - குறு 60/4

 TOP
 
  நக்கு (9)
நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று - குறு 401/5
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு/இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/21,22
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை - பரி 4/58
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு/ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை - பரி 24/21,22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி - கலி 61/22
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ - கலி 114/5
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே - கலி 142/10
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் - கலி 146/18
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் - கலி 150/13

 TOP
 
  நக்கும் (1)
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும்/நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ - நற் 168/5,6

 TOP
 
  நக்கே (1)
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே - புறம் 212/10

 TOP
 
  நக (7)
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக/புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி - குறு 177/5,6
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் - கலி 74/15
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக/பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே - அகம் 21/7,8
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே - அகம் 117/9
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி - அகம் 219/1
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக/சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் - அகம் 261/5,6
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் - புறம் 207/4

 TOP
 
  நகர் (133)
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய - திரு 160
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி - திரு 238
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர்/ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் - திரு 244,245
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர்/அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் - சிறு 187,188
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர்/ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் - பெரும் 121,122
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர்/வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை - பெரும் 125,126
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர்/மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது - பெரும் 298,299
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர்/விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த - பெரும் 368,369
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் - பெரும் 405
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து - பெரும் 435
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர்/குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் - பெரும் 440,441
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி - மது 169
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர்/நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி - மது 216,217
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர்/எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து - மது 556,557
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப - மது 741
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 49
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நெடு 90
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப - குறி 202
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து - பட் 20
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர்/தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் - பட் 57,58
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் - பட் 183
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர்/தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ - பட் 264,265
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி - மலை 548
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர்/துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி - நற் 98/8,9
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த - நற் 127/4
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர்/பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை - நற் 132/5,6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நற் 143/2
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் - நற் 156/2
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய - நற் 159/7
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர்/யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது - நற் 162/7,8
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர - நற் 215/4
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க - நற் 221/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் - நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் - நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற - நற் 305/3
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி - நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர்/தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் - நற் 361/6,7
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி - நற் 370/4
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் - குறு 234/4
விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் - குறு 338/7
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி - ஐங் 60/3
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் - ஐங் 236/2
பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி - ஐங் 247/2
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர்/வேங்கை வென்ற சுணங்கின் - ஐங் 324/3,4
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க - ஐங் 376/3
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது - பதி 12/7
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் - பதி 21/12
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி - பதி 31/28
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே - பதி 47/8
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் - பதி 68/16
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர்/பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் - பதி 88/28,29
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண - பரி 8/126
தொழில் வீற்றிருந்த நகர்/ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி - பரி 18/29,30
கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் - பரி 19/29
வரை கெழு செல்வன் நகர்/வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப - பரி 23/49,50
பூ முடி நாகர் நகர்/மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி - பரி 23/59,60
குளவாய் அமர்ந்தான் நகர்/திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு - பரி 23/69,70
நான்மாடக்கூடல் நகர் - பரி 29/4
தன் நகர் விழைய கூடின் - கலி 8/22
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து - கலி 19/4
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர்/அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என - கலி 54/16,17
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர்/இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 57/6,7
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/17
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு - கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர்/வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் - கலி 84/13,14
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து - கலி 97/16
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால் - கலி 126/14
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர்/செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி - அகம் 15/11,12
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 17/1
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து - அகம் 22/9
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை - அகம் 22/16
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப - அகம் 35/2
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் - அகம் 47/12
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர்/செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல - அகம் 49/14,15
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் - அகம் 61/16
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு - அகம் 63/2
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர்/சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி - அகம் 87/13,14
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர்/நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை - அகம் 93/12,13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை - அகம் 93/21
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் - அகம் 105/7
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் - அகம் 114/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி - அகம் 117/4
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை - அகம் 124/6
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் - அகம் 127/6
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி - அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர்/பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ - அகம் 141/14,15
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக - அகம் 162/9
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே - அகம் 167/4
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய - அகம் 176/20
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் - அகம் 187/9
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற - அகம் 205/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர்/வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து - அகம் 206/11,12
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி - அகம் 219/1
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி - அகம் 224/17
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர்/இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து - அகம் 227/19,20
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி - அகம் 232/13
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய - அகம் 253/6
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க - அகம் 263/12
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய - அகம் 296/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் - அகம் 298/16
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட - அகம் 310/7
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை - அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் - அகம் 315/8
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே - அகம் 324/15
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர்/நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த - அகம் 325/2,3
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து - அகம் 369/15
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த - அகம் 372/4
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர - அகம் 385/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர்/மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக - அகம் 397/3,4
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே - புறம் 6/18
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர்/வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப - புறம் 23/9,10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் - புறம் 68/17
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர்/அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது - புறம் 70/7,8
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே - புறம் 127/10
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/4
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர்/வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி - புறம் 177/1,2
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் - புறம் 198/16
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர்/சிறு நனி தமியள் ஆயினும் - புறம் 247/8,9
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர்/வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் - புறம் 250/6,7
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர்/மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன - புறம் 261/6,7
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த - புறம் 272/4
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா - புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ - புறம் 281/6
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த - புறம் 285/8
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/9
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு - புறம் 337/11
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் - புறம் 377/3
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் - புறம் 378/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி - புறம் 383/7
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை - புறம் 387/17
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர்/மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் - புறம் 390/6,7
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் - புறம் 391/17

 TOP
 
  நகர்-தோறும் (1)
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை - கலி 84/6

 TOP
 
  நகரத்து (1)
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து/செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து - மது 484,485

 TOP
 
  நகரவ்வே (1)
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே - புறம் 95/3

 TOP
 
  நகரால் (1)
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால்/பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் - மது 758,759

 TOP
 
  நகரானே (1)
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே - நற் 169/10

 TOP
 
  நகரின் (1)
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் - அகம் 99/9

 TOP
 
  நகரும் (1)
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே - பரி 19/27

 TOP
 
  நகல் (1)
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று - கலி 143/2

 TOP
 
  நகா (2)
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா/மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் - கலி 90/1,2
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும - அகம் 156/12

 TOP
 
  நகாமை (1)
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் - கலி 94/39

 TOP
 
  நகாய் (1)
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய்/என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் - கலி 60/8,9

 TOP
 
  நகார் (1)
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு - கலி 93/18

 TOP
 
  நகாரோ (1)
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே - ஐங் 85/5

 TOP
 
  நகான்-மின் (1)
நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது - கலி 145/12

 TOP
 
  நகாஅ (4)
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 135/9
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 299/9
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - குறு 226/7
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே - கலி 142/10

 TOP
 
  நகாஅது (1)
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது/உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் - நற் 75/4,5

 TOP
 
  நகாஅர் (1)
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் - சிறு 57

 TOP
 
  நகாஅல் (1)
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் - புறம் 253/3

 TOP
 
  நகாஅலிர்-மன்-கொலோ (1)
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற - கலி 142/16

 TOP
 
  நகில் (2)
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட - பரி 6/18
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து - பரி 10/73

 TOP
 
  நகினும் (1)
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை - கலி 61/25

 TOP
 
  நகு (6)
நகு முல்லை உகு தேறு வீ - பொரு 200
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே - கலி 23/5
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே - அகம் 33/20
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை - அகம் 54/12
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி - அகம் 176/13
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் - புறம் 72/1

 TOP
 
  நகு-தொறும் (1)
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் - நற் 218/4

 TOP
 
  நகு_தக்கனரே (1)
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் - புறம் 72/1

 TOP
 
  நகு_தக்கு (1)
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே - கலி 23/5

 TOP
 
  நகுக (1)
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே - கலி 144/64

 TOP
 
  நகுகம் (4)
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் - நற் 250/1
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை - நற் 370/1
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே - ஐங் 200/4
அண்கணாளனை நகுகம் யாமே - அகம் 32/21

 TOP
 
  நகுதரும் (1)
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் - கலி 144/3

 TOP
 
  நகுதல் (2)
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/35
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என - அகம் 151/3

 TOP
 
  நகுதலும் (2)
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப - பரி 4/5
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே - கலி 147/9

 TOP
 
  நகுதிரோ (1)
என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ/நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற - கலி 142/15,16

 TOP
 
  நகுபவள் (2)
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல - கலி 71/6
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி - கலி 142/8

 TOP
 
  நகுபவும் (1)
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் - கலி 138/4

 TOP
 
  நகுபு (1)
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் - கலி 138/4

 TOP
 
  நகும் (1)
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ - கலி 86/26

 TOP
 
  நகுமே (2)
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே - குறு 126/5
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே - புறம் 284/8

 TOP
 
  நகுவது (1)
நகுவது போல மின்னி - நற் 214/11

 TOP
 
  நகுவர (1)
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை - அகம் 206/3

 TOP
 
  நகுவன (1)
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி - கலி 33/16

 TOP
 
  நகுவனர் (1)
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப - மது 420

 TOP
 
  நகுவார் (2)
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு - பரி 24/21
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் - கலி 120/14

 TOP
 
  நகுவேன் (2)
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் - நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் - நற் 107/1

 TOP
 
  நகுவை (1)
நகுவை போல காட்டல் - குறு 162/5

 TOP
 
  நகூஉ (1)
நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே - அகம் 248/16

 TOP
 
  நகூஉம் (2)
மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் - கலி 145/9
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே - கலி 147/9

 TOP
 
  நகை (96)
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - திரு 86
மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே - திரு 102
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை/பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் - திரு 145,146
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் - பொரு 85
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி - சிறு 220
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 78
முறுவல் இன் நகை காண்கம் - நற் 81/9
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை - நற் 108/7
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் - நற் 129/1
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் - நற் 150/1
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே - நற் 187/10
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் - நற் 218/4
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய - நற் 245/1
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் - நற் 267/3
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை/செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி - நற் 269/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து - நற் 341/3
நகை என உணரேன் ஆயின் - குறு 96/3
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே - குறு 111/7
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என - குறு 292/7
இன் நகை ஆயத்தாரோடு - குறு 351/7
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே - குறு 394/6
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை/இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் - ஐங் 198/1,2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் - ஐங் 380/2
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே - ஐங் 397/5
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி - ஐங் 403/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப - ஐங் 410/3
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை/அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் - பதி 16/11,12
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் - பதி 18/5
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று - பதி 51/20
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் - பதி 68/14
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை - பதி 94/3
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த - பரி 3/33
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் - பரி 6/12
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் - பரி 8/48
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை/நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் - பரி 8/74,75
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை - பரி 8/77
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து - பரி 10/114
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் - பரி 13/60
செறி நகை சித்தம் திகைத்து - பரி 20/47
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த - பரி 21/55
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக - கலி 10/14
நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே - கலி 13/27
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் - கலி 32/4
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் - கலி 40/2
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் - கலி 51/15
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் - கலி 55/4
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே - கலி 65/2
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை - கலி 72/12
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் - கலி 82/13
இன்_நகை தீதோ இலேன் - கலி 89/11
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக - கலி 92/24
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை/ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப - கலி 92/33,34
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து - கலி 97/15
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை - கலி 97/20
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து - கலி 98/38
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் - கலி 105/41
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட - கலி 108/6
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை - கலி 110/4
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே - கலி 122/24
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த - கலி 137/13
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் - கலி 139/28
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே - கலி 143/60
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் - கலி 145/45
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி - கலி 147/69
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக - கலி 147/70
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க - அகம் 29/13
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் - அகம் 39/19
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல் - அகம் 56/1
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - அகம் 62/2
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் - அகம் 86/26
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் - அகம் 121/1
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் - அகம் 162/13
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை/முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 179/10,11
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக - அகம் 180/1
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் - அகம் 195/8
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை - அகம் 244/4
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல் - அகம் 248/1
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக - அகம் 258/13
இன் நகை இளையோள் கவவ - அகம் 314/21
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் - அகம் 317/5
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக - அகம் 335/22
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே - அகம் 344/13
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை - அகம் 346/1
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை/சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி - அகம் 377/11,12
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு - அகம் 400/1
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் - புறம் 29/25
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி - புறம் 70/15
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ - புறம் 71/16
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் - புறம் 116/3
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே - புறம் 212/10
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் - புறம் 377/20
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே - புறம் 378/22
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி - புறம் 387/13
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் - புறம் 387/27

 TOP
 
  நகை_புல_வாணர் (1)
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி - புறம் 387/13

 TOP
 
  நகைக்கு (1)
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே - நற் 190/9

 TOP
 
  நகைபடு (1)
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் - அகம் 16/4

 TOP
 
  நகையவர் (1)
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர்/சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் - பரி 22/31,32

 TOP
 
  நகையின் (1)
அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின்/மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா - கலி 147/13,14

 TOP
 
  நகையினும் (1)
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் - பதி 70/12

 TOP
 
  நகையே (1)
அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே/விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப - நற் 172/6,7

 TOP
 
  நகையொடு (2)
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர - கலி 81/4
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு/பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே - புறம் 336/11,12

 TOP
 
  நகையொடும் (1)
நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து - பரி 16/26

 TOP
 
  நகைவர் (3)
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி - பதி 37/4
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி - பதி 43/20
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு - புறம் 398/9

 TOP
 
  நகைவர்க்கு (2)
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு - பதி 31/34
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு/தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு - புறம் 373/35,36

 TOP
 
  நங்கை (2)
நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் - பரி 12/49
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் - பரி 16/30

 TOP
 
  நச்ச (1)
தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த - பெரும் 248

 TOP
 
  நச்சல் (1)
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு - கலி 8/19

 TOP
 
  நச்சி (5)
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி/களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து - சிறு 23,24
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய - பெரும் 421
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி - புறம் 156/3
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக - புறம் 237/6
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி/காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் - புறம் 313/2,3

 TOP
 
  நச்சியார்க்கு (1)
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு/ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/21,22

 TOP
 
  நச்சின் (1)
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின்/யானை புக்க புலம் போல - புறம் 184/9,10

 TOP
 
  நச்சினார் (1)
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே - பரி 20/85

 TOP
 
  நச்சுபவோ (3)
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது - கலி 8/11,12
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை - கலி 8/14,15
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/என ஆங்கு - கலி 8/17,18

 TOP
 
  நச்சுவர் (1)
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர - புறம் 360/14

 TOP
 
  நசை (53)
நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப - திரு 65
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந - மது 138
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் - பட் 175
கொடு மேழி நசை உழவர் - பட் 205
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு - மலை 60
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர - மலை 545
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக - நற் 272/7
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை/வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த - நற் 316/6,7
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை - நற் 385/4
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் - குறு 37/1
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் - குறு 48/6
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென - குறு 213/1
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் - குறு 274/5
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து - ஐங் 318/3
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் - பதி 55/12
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் - பதி 67/20
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 79/5
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் - பரி 10/32
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் - கலி 26/15
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் - கலி 46/20
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப - கலி 93/17
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் - கலி 100/9
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் - கலி 100/12
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப - அகம் 22/17
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப - அகம் 22/17
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி - அகம் 51/4
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் - அகம் 162/18
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி - அகம் 163/5
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி - அகம் 163/5
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் - அகம் 271/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் - அகம் 285/4
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப - அகம் 327/5
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய - அகம் 332/3
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் - அகம் 356/8
நசை தர வந்த நன்னராளன் - அகம் 362/8
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 367/9
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை - அகம் 377/14
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது - புறம் 3/24
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய - புறம் 15/15
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய - புறம் 15/15
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து - புறம் 52/3
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி - புறம் 148/2
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் - புறம் 198/25
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே - புறம் 203/8
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் - புறம் 209/11
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக - புறம் 237/6
நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும் - புறம் 359/12
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் - புறம் 379/14
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் - புறம் 382/5
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் - புறம் 393/4
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா - புறம் 393/7
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என - புறம் 399/21

 TOP
 
  நசை-உறூஉம் (1)
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம்/சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற - நற் 84/5,6

 TOP
 
  நசைக்கு (5)
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை - நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை - ஐங் 377/1
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர - அகம் 199/4
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட - அகம் 329/11
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் - புறம் 198/25

 TOP
 
  நசைந்த (1)
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே - குறு 52/2

 TOP
 
  நசையின் (2)
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் - ஐங் 238/2
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும் - அகம் 143/11

 TOP
 
  நசையினம் (1)
ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ - குறு 75/2

 TOP
 
  நசையினன் (1)
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் - ஐங் 402/2

 TOP
 
  நசையினானே (1)
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே - நற் 85/11

 TOP
 
  நசையுநர் (1)
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் - பொரு 66

 TOP
 
  நசையுநர்க்கு (1)
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள - திரு 270

 TOP
 
  நசையுறாது (1)
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது/வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந - பொரு 2,3

 TOP
 
  நசையே (1)
சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே - பதி 18/12

 TOP
 
  நசையேம் (1)
இவண் வந்த பெரு நசையேம்/எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் - புறம் 136/19,20

 TOP
 
  நசையொடு (4)
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது - முல் 67
பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் - மலை 411
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ - நற் 56/6
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே - அகம் 333/22

 TOP
 
  நசைவர்க்கு (2)
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு - புறம் 170/14
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு/அளந்து கொடை அறியா ஈகை - புறம் 229/25,26

 TOP
 
  நசைவு-உழி (1)
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி - பெரும் 44

 TOP
 
  நசைஇ (36)
இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ/துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப - சிறு 38,39
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த - பெரும் 107
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் - மது 641
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ/துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் - நற் 83/7,8
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி - நற் 126/4
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே - நற் 180/4
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ/வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் - நற் 279/2,3
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி - நற் 332/7
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ/வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே - குறு 65/4,5
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் - குறு 126/1
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி - குறு 175/1
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் - குறு 254/6
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் - குறு 285/7
பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ/புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் - குறு 359/4,5
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு - கலி 36/16
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக - கலி 46/21
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ/நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ - கலி 48/12,13
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ/இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி - கலி 123/17,18
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 9/26
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் - அகம் 112/4
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ/களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் - அகம் 137/2,3
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ/தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து - அகம் 170/5,6
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ/கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை - அகம் 177/9,10
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி - அகம் 191/11
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று - அகம் 212/8
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு - அகம் 215/3
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ/வெள் அரா மிளிர வாங்கும் - அகம் 257/19,20
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ/அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி - அகம் 258/9,10
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு - அகம் 309/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ/மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/9,10
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ/வீ தேர் பறவை விழையும் - அகம் 371/12,13
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி - அகம் 387/16
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி - அகம் 395/9
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ/நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் - அகம் 396/13,14
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் - புறம் 161/20
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து - புறம் 209/7

 TOP
 
  நசைஇய (3)
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி - அகம் 161/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் - அகம் 247/11
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் - புறம் 371/8

 TOP
 
  நசைஇயாள் (1)
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள்/இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் - கலி 100/13,14

 TOP
 
  நசைஇயோர் (1)
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே - கலி 59/26

 TOP
 
  நஞ்சு (3)
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு - குறு 324/6
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை - கலி 74/8
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த - புறம் 37/1

 TOP
 
  நஞ்சும் (1)
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் - நற் 355/7

 TOP
 
  நட்ட (6)
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட/கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே - மலை 388,389
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி - பரி 4/16
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய - கலி 104/5
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் - அகம் 269/7
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் - புறம் 15/21
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் - புறம் 160/12

 TOP
 
  நட்டவர் (1)
நட்டவர் குடி உயர்க்குவை - மது 131

 TOP
 
  நட்டவன் (1)
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் - பரி 4/17

 TOP
 
  நட்டனர் (1)
நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் - நற் 14/3

 TOP
 
  நட்டனரே (1)
இனி நட்டனரே கல்லும் கன்றொடு - புறம் 264/4

 TOP
 
  நட்டனை-மன்னோ (1)
நட்டனை-மன்னோ முன்னே இனியே - புறம் 113/4

 TOP
 
  நட்டார்க்கு (1)
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு/தோற்றலை நாணாதோன் குன்று - கலி 43/10,11

 TOP
 
  நட்டு (3)
சினை சுறவின் கோடு நட்டு/மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான் - பட் 86,87
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே - நற் 32/9
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு/தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே - புறம் 214/12,13

 TOP
 
  நட்டோர் (6)
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் - சிறு 104
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய - நற் 286/7
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் - நற் 355/6
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் - பரி 3/57
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும் - அகம் 279/1
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் - புறம் 160/12

 TOP
 
  நட்டோர்க்கு (1)
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே - பதி 63/3

 TOP
 
  நட்டோரை (1)
நட்டோரை உயர்பு கூறினன் - புறம் 239/5

 TOP
 
  நட்பிற்கு (2)
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் - அகம் 195/7
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது - புறம் 236/6

 TOP
 
  நட்பின் (11)
நாடி நட்பின் அல்லது - நற் 32/8
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின்/நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது - நற் 72/3,4
ஒன்றுதும் என்ற தொன்றுபடு நட்பின்/காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று - நற் 109/1,2
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் - நற் 323/4
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் - குறு 2/3
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் - குறு 199/6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்/இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே - அகம் 12/4,5
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் - அகம் 113/1
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின்/செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல - அகம் 205/1,2
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்/இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது - அகம் 241/1,2
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் - அகம் 339/12

 TOP
 
  நட்பினன் (1)
அன்றை அன்ன நட்பினன்/புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 385/6,7

 TOP
 
  நட்பினுள் (1)
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த - கலி 137/13

 TOP
 
  நட்பினையே (1)
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே/முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு - மது 198,199

 TOP
 
  நட்பு (10)
நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் - பெரும் 425
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் - நற் 64/3
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா - நற் 72/10
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு/அன்ன ஆகுக என்னான் - நற் 165/7,8
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் - கலி 45/22
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் - கலி 46/8
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி - கலி 48/21
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக - புறம் 217/5
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே - புறம் 223/6
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் - புறம் 380/10

 TOP
 
  நட்பும் (2)
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் - பரி 20/108
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் - அகம் 268/8

 TOP
 
  நட்பே (18)
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே - நற் 309/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே - நற் 354/11
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே - குறு 3/4
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே - குறு 15/6
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே - குறு 134/7
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே - குறு 209/7
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே - குறு 247/7
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே - குறு 300/8
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே - குறு 304/8
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே/அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே - குறு 313/4,5
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி - குறு 326/3
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே - குறு 377/5
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே - குறு 401/6
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே/தில்லை வேலி இ ஊர் - ஐங் 131/1,2
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே - ஐங் 184/4
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே - ஐங் 297/4
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே/கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக - அகம் 186/7,8
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின் - அகம் 338/15

 TOP
 
  நடக்க (1)
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ - நற் 384/8

 TOP
 
  நடக்கலும் (1)
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே - கலி 39/36

 TOP
 
  நடக்கும் (3)
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் - சிறு 189
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை - கலி 94/33
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும்/பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ - புறம் 90/8,9

 TOP
 
  நடக்கும்-கொல் (1)
நடக்கும்-கொல் என நோவல் யானே - அகம் 219/18

 TOP
 
  நடக்குமாம் (1)
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ - கலி 39/35

 TOP
 
  நடத்த (2)
நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி - பரி 10/43
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் - பரி 22/42

 TOP
 
  நடத்தலும் (1)
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும்/நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் - புறம் 157/4,5

 TOP
 
  நடத்தி (1)
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே - புறம் 22/38

 TOP
 
  நடந்த (5)
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று - நற் 95/2
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் - ஐங் 318/4
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து - அகம் 105/12
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த/சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே - அகம் 174/13,14

 TOP
 
  நடந்திசின் (1)
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே - புறம் 255/6

 TOP
 
  நடந்து (7)
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து/வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப - சிறு 7,8
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து/படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் - பதி 20/10,11
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் - பதி 22/8
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது - பரி 7/19
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை - அகம் 72/16
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி - புறம் 188/3
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு - புறம் 197/1

 TOP
 
  நடந்தே (1)
செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே - குறு 322/7

 TOP
 
  நடப்ப (3)
செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப/வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி - மது 189,190
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப/பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் - மது 229,230
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப/தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு - பட் 233,234

 TOP
 
  நடலைப்பட்டு (1)
நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் - கலி 95/33

 TOP
 
  நடவாது (1)
நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி - பரி 10/43

 TOP
 
  நடவை (2)
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை/வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி - மலை 214,215
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென - மலை 432

 TOP
 
  நடன் (1)
துடி சீர் நடத்த வளி நடன்/மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க - பரி 22/42,43

 TOP
 
  நடாஅ (2)
நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் - கலி 112/6
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் - அகம் 269/7

 TOP
 
  நடு (12)
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ - நற் 115/6
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் - நற் 285/7
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன - குறு 262/7
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் - ஐங் 11/1
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் - ஐங் 65/1
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் - பரி 2/25
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து - பரி 20/104
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று - கலி 24/11
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய - கலி 94/17
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் - அகம் 25/7
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் - அகம் 89/1

 TOP
 
  நடுக்கத்து (1)
வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து/அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் - பரி 4/13,14

 TOP
 
  நடுக்கம் (4)
அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் - பொரு 94
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி - நற் 318/4
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் - பரி 10/52
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் - கலி 27/23

 TOP
 
  நடுக்கி (1)
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற - பரி 10/67

 TOP
 
  நடுக்கு (5)
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த - கலி 118/2
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை - கலி 146/2
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து - புறம் 2/20
கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே - புறம் 51/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ - புறம் 58/5

 TOP
 
  நடுக்கு-உற்ற (1)
நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு - அகம் 299/17

 TOP
 
  நடுக்கு-உற்று (3)
ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற - கலி 134/9
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று/இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் - புறம் 243/12,13
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற - புறம் 326/3

 TOP
 
  நடுக்கு-உற (2)
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி - பரி 7/69
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் - கலி 24/1

 TOP
 
  நடுக்கு-உறூஉ (1)
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் - மது 583

 TOP
 
  நடுக்கு-உறூஉம் (3)
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் துஞ்சா மறவர் - நற் 18/6
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே - நற் 273/10
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை - கலி 120/8

 TOP
 
  நடுகல் (16)
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் - ஐங் 352/2
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து - அகம் 35/8
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் - அகம் 53/11
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்/வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் - அகம் 67/10,11
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்/வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் - அகம் 131/11,12
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் - அகம் 289/3
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல்/பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து - அகம் 297/7,8
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல்/கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் - அகம் 343/5,6
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த - அகம் 365/4
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது - அகம் 387/15
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே - புறம் 221/13
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் - புறம் 223/3
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி - புறம் 232/3
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய - புறம் 261/15
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது - புறம் 306/4
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை - புறம் 314/3

 TOP
 
  நடுகல்லின் (2)
நடுகல்லின் அரண் போல - பட் 79
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி - புறம் 329/2

 TOP
 
  நடுங்க (25)
மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் - பொரு 232
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி - பெரும் 118
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ - பெரும் 285
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க/வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து - மது 242,243
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க/மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர - நெடு 8,9
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் - குறி 169
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை - குறி 179
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி - நற் 39/4
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக - நற் 86/4
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க/புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - நற் 117/6,7
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் - நற் 125/3
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று - நற் 233/1
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து - குறு 317/3
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க/முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர - பதி 30/31,32
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க/நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி - பதி 30/36,37
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று - பதி 67/12
ஒல்லா மன்னர் நடுங்க/நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே - பதி 92/15,16
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு - கலி 115/2
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க/கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 60/1,2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி - அகம் 92/3
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க/அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என - அகம் 217/12,13
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி - அகம் 252/2
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி - அகம் 397/10
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி - புறம் 145/6
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் - புறம் 382/21

 TOP
 
  நடுங்கல் (5)
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் - நற் 248/5
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை - நற் 381/5
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே - குறு 52/2
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் - குறு 178/4
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4

 TOP
 
  நடுங்காது (1)
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து - அகம் 18/6

 TOP
 
  நடுங்கி (7)
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து - முல் 84
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி/யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே - குறு 383/5,6
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே - கலி 128/20
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் - கலி 137/6
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது - அகம் 162/15
நல்ல கூறு என நடுங்கி/புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே - அகம் 289/16,17
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர - அகம் 322/4

 TOP
 
  நடுங்கின்று (2)
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் - அகம் 160/2
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று/இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே - புறம் 304/10,11

 TOP
 
  நடுங்கினள் (1)
நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே - கலி 30/21

 TOP
 
  நடுங்கினன் (1)
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் - கலி 60/8

 TOP
 
  நடுங்கு (26)
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் - பெரும் 288
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய - முல் 14
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே - நற் 100/12
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் - நற் 262/4
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் - நற் 287/6
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து - நற் 367/2
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே - குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் - குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி - குறு 132/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே - குறு 354/6
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் - ஐங் 216/3
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் - கலி 53/18
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு - கலி 110/15
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ - கலி 127/7
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் - கலி 134/15
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி - கலி 134/17
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் - அகம் 62/11
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் - அகம் 88/7
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் - அகம் 129/2
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து - அகம் 152/1
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே - அகம் 152/24
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 320/11
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய - புறம் 31/16
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த - புறம் 68/15
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி - புறம் 304/2
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி - புறம் 319/10

 TOP
 
  நடுங்குதல் (1)
நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே - கலி 13/27

 TOP
 
  நடுங்குதும் (1)
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே - அகம் 217/20

 TOP
 
  நடுங்கும் (5)
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் - நற் 132/5
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும்/சூர் மலை நாடன் கேண்மை - குறு 105/4,5
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை - குறு 277/6
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் - அகம் 78/6
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே - புறம் 247/10

 TOP
 
  நடுங்குவனம் (1)
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் - குறி 133

 TOP
 
  நடுங்குவனள் (1)
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் - பதி 52/21

 TOP
 
  நடுதலும் (1)
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே - குறு 361/6

 TOP
 
  நடுநரும் (1)
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி - பரி 23/16

 TOP
 
  நடுநரொடு (1)
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண - நற் 60/8

 TOP
 
  நடுநாள் (43)
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள்/அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் - முல் 50,51
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள்/கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று - நற் 53/5,6
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள்/கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி - நற் 68/8,9
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என - நற் 125/5
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே - நற் 129/9
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு - நற் 149/8
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள்/மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக - நற் 168/8,9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள்/பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து - நற் 228/3,4
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே - நற் 257/10
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள்/தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் - நற் 281/7,8
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள்/இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை - நற் 285/1,2
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி - நற் 290/7
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள்/பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் - நற் 319/6,7
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள்/அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி - நற் 334/6,7
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி - நற் 364/2
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள்/அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே - நற் 383/5,6
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை - நற் 388/5
சாரல் நாட நடுநாள்/வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே - குறு 69/5,6
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் - குறு 88/4
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி - குறு 141/7
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள்/நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் - குறு 190/5,6
நடுநாள் என்னார் வந்து - குறு 268/5
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் - குறு 321/3
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி - குறு 329/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி - ஐங் 296/3
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள்/கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து - கலி 41/5,6
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் - கலி 46/18
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த - கலி 122/21
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள்/ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த - அகம் 22/11,12
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள்/மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் - அகம் 72/2,3
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள்/தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் - அகம் 118/9,10
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் - அகம் 126/7
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே - அகம் 134/14
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்/மறுகு விளக்கு-உறுத்து மாலை தூக்கி - அகம் 141/8,9
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள்/மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப - அகம் 158/2,3
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள்/அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி - அகம் 162/6,7
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள்/விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் - அகம் 218/6,7
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள்/இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 238/3,4
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய - அகம் 253/10
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள்/வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் - அகம் 292/9,10
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி - அகம் 373/11
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் - புறம் 189/3
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் - புறம் 280/2

 TOP
 
  நடுவண் (14)
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல - சிறு 219
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப - பெரும் 144
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண்/கலை தாய உயர் சிமையத்து - மது 331,332
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் - மது 769
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப - நற் 130/2
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து - குறு 129/3
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி - பதி 21/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 54/13
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண்/பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி - பதி 79/2,3
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய - பரி 3/92
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண்/ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் - பரி 4/23,24
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன் - கலி 101/19
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் - புறம் 400/3

 TOP
 
  நடுவணது (1)
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி - புறம் 363/2

 TOP
 
  நடுவணதுவே (1)
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல் - நற் 323/2

 TOP
 
  நடுவணன் (1)
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் - ஐங் 401/2

 TOP
 
  நடுவின் (1)
உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின்/வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் - பொரு 38,39

 TOP
 
  நடுவு (5)
நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் - பட் 207
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை - மலை 9
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக - பதி 89/8
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க - கலி 8/1
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு - புறம் 35/18

 TOP
 
  நடுவுநிலை (1)
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை - பரி 3/34

 TOP
 
  நடுவும் (2)
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும்/கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் - பரி 4/67,68
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும்/இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க - கலி 130/1,2

 TOP
 
  நடை (116)
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை/கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் - திரு 80,81
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை/தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை - திரு 157,158
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு - திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ - திரு 310
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் - பொரு 46
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு - பொரு 125
நல் புறவின் நடை முனையின் - பொரு 202
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி - சிறு 32
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் - சிறு 104
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு - சிறு 258
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி - பெரும் 198
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி - பெரும் 243
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை - பெரும் 250
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை/பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ - முல் 53,54
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி - மலை 500
குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே - நற் 41/10
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி - நற் 82/3
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை/கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் - நற் 85/4,5
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை - நற் 92/2
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த - நற் 105/4
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி - நற் 120/1
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் - நற் 126/3
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை/கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி - நற் 150/6,7
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் - நற் 184/7
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி - நற் 221/10
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் - நற் 290/3
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் - நற் 315/4
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய - நற் 330/2
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் - நற் 384/4
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி - நற் 388/3
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் - குறு 85/2
மென் நடை மரையா துஞ்சும் - குறு 115/5
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை - குறு 154/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை - குறு 182/6
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் - குறு 209/4
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி - குறு 213/5
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை/சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் - குறு 255/3,4
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது - குறு 307/5
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் - ஐங் 49/1
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் - ஐங் 66/3
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் - ஐங் 96/1
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 160/2
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் - ஐங் 216/3
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை - ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 299/3
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் - ஐங் 384/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/5
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை/அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் - பதி 12/11,12
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் - பதி 16/13
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் - பதி 44/7
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் - பதி 51/21
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் - பதி 86/8
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல - பரி 10/25
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து - பரி 10/37
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் - பரி 10/44
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை - பரி 10/85
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் - பரி 23/41
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் - கலி 9/4
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் - கலி 58/11
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு - கலி 69/6
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே - கலி 80/11
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா - கலி 81/8
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து - கலி 92/17
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை - கலி 94/33
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப - கலி 98/24
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை - கலி 128/3
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த - கலி 147/65
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி - அகம் 3/7
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் - அகம் 14/9
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை/அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ - அகம் 23/7,8
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை/செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி - அகம் 26/17,18
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 47/11
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை/தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய - அகம் 54/6,7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை - அகம் 63/15
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி - அகம் 85/6
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி - அகம் 112/1
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் - அகம் 130/10
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் - அகம் 131/8
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி - அகம் 160/11
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப - அகம் 168/10
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர - அகம் 190/14
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு - அகம் 218/1
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை/கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி - அகம் 224/4,5
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் - அகம் 224/11
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 234/10
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் - அகம் 236/14
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை/காய் சின யானை கங்குல் சூழ - அகம் 264/12,13
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை/அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி - அகம் 279/14,15
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை - அகம் 295/14
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன - அகம் 301/16
வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே - அகம் 303/20
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 304/8
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் - அகம் 308/1
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் - அகம் 325/7
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து - அகம் 326/7
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி - அகம் 353/11
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட - அகம் 354/7
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - புறம் 23/19
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் - புறம் 43/6
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் - புறம் 240/1
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி - புறம் 299/2
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே - புறம் 312/4
தெருள் நடை மா களிறொடு தன் - புறம் 361/7
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் - புறம் 361/9
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை/இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற - புறம் 390/19,20

 TOP
 
  நடைபயிற்றும் (1)
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் - நற் 250/3

 TOP
 
  நடைபயிற்றும்மே (1)
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே - நற் 324/9

 TOP
 
  நடைய (1)
தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய/உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின - புறம் 22/1,2

 TOP
 
  நடையர் (1)
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக - நற் 21/3

 TOP
 
  நடையே (1)
வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர் - அகம் 257/12

 TOP
 
  நடையொடு (1)
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு/தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது - அகம் 256/5,6

 TOP
 
  நடையோரும் (1)
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும்/நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் - பரி 23/40,41

 TOP
 
  நண்ண (1)
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண/வண்டு எனும் உணரா ஆகி - நற் 326/8,9

 TOP
 
  நண்ணா (1)
நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும் - புறம் 126/22

 TOP
 
  நண்ணார் (7)
நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார்/செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து - பட் 225,226
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார்/அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு - நற் 39/7,8
நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே - நற் 382/9
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே - பதி 20/9
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி - அகம் 124/1
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று - புறம் 23/12
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி - புறம் 47/8

 TOP
 
  நண்ணி (17)
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க - நற் 117/6
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி/கன்று கால்யாத்த மன்ற பலவின் - நற் 213/1,2
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி/ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல் - நற் 240/7,8
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப - குறு 346/2
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர - ஐங் 86/2
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும் - பதி 29/9
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி - பதி 74/7
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி/சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர - பரி 7/69,70
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி/நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் - பரி 10/26,27
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப - கலி 35/5
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார - கலி 35/6
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி/கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் - கலி 72/6,7
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் - அகம் 146/4
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி/நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி - அகம் 208/20,21
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி/கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து - அகம் 288/8,9
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த - அகம் 363/9
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் - புறம் 18/25

 TOP
 
  நண்ணிய (19)
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி - நற் 45/1
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய/பருவம் செய்த கருவி மா மழை - நற் 238/4,5
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் - நற் 354/4
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது - நற் 379/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் - குறு 41/3
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை - குறு 53/5
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் - குறு 79/5
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல - குறு 203/4
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் - குறு 228/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் - குறு 319/2
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என - குறு 322/3
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே - குறு 332/6
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் - அகம் 9/10
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி - அகம் 25/3
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை - அகம் 26/4
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 152/2
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே - அகம் 182/18
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை - அகம் 272/10
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் - புறம் 313/1

 TOP
 
  நண்ணியதுவே (2)
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி - குறு 235/3
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் - குறு 335/5

 TOP
 
  நண்ணியவை (1)
இயல் கொள நண்ணியவை/வண்டு பொரேரென எழ - பரி 23/29,30

 TOP
 
  நண்ணியார் (1)
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் - கலி 79/17

 TOP
 
  நண்ணு (2)
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ - பொரு 76
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர - குறி 184

 TOP
 
  நண்ணு-வழி (2)
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி - நற் 318/4
கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் - குறு 203/3

 TOP
 
  நண்ணு_வழி (1)
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர - குறி 184

 TOP
 
  நண்ப (1)
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப/புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை - குறு 129/1,2

 TOP
 
  நண்பகல் (4)
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் - கலி 108/36
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு - கலி 121/18
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து - அகம் 208/8
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி - புறம் 395/22

 TOP
 
  நண்பின் (3)
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை - புறம் 29/21
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த - புறம் 71/15
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ - புறம் 212/9

 TOP
 
  நண்பினது (1)
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே - நற் 378/12

 TOP
 
  நண்பினர் (1)
பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் - குறு 302/5

 TOP
 
  நண்பினன் (1)
இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன்/புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே - புறம் 216/6,7

 TOP
 
  நண்பு (1)
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் - அகம் 328/7

 TOP
 
  நண்பும் (1)
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் - நற் 160/1

 TOP
 
  நண்மையன் (1)
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன்/வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல - புறம் 380/10,11

 TOP
 
  நணி (16)
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் - பெரும் 288
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி - நற் 101/5
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப - நற் 364/8
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் - ஐங் 20/4
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் - பதி 27/6
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து - பரி 17/25
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே - அகம் 254/20
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி - அகம் 380/2
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி - அகம் 380/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் - புறம் 154/1
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த - புறம் 177/6
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த - புறம் 177/6
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் - புறம் 209/15
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக - புறம் 243/7
துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் - புறம் 297/7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு - புறம் 344/3

 TOP
 
  நணி_நணி (2)
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி - அகம் 380/2
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த - புறம் 177/6

 TOP
 
  நணி_நணித்து (1)
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து - பரி 17/25

 TOP
 
  நணித்து (1)
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து - பரி 17/25

 TOP
 
  நணிய (1)
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே - ஐங் 359/5

 TOP
 
  நணியதுவே (1)
சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே/பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் - சிறு 202,203

 TOP
 
  நணியரும் (1)
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த - மது 571

 TOP
 
  நத்தொடு (1)
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை - பரி 10/85

 TOP
 
  நதி (1)
நீ உரைத்தி வையை நதி/ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/92,93

 TOP
 
  நந்த (12)
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த/நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க - மது 12,13
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த/தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட - ஐங் 316/1,2
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த/இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே - பதி 69/16,17
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த/தாயிற்றே தண்ணம் புனல் - பரி 6/9,10
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த/நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த - பரி 7/8,9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த - பரி 7/9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த - பரி 7/9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த/வந்தன்று வையை புனல் - பரி 7/9,10
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த/தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து - பரி 23/1,2
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த/பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 27/2,3
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் - கலி 35/1
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த/சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென - கலி 119/7,8

 TOP
 
  நந்தர் (1)
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர்/சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை - அகம் 265/4,5

 TOP
 
  நந்தன் (1)
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் - அகம் 251/5

 TOP
 
  நந்தா (1)
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் - பட் 247

 TOP
 
  நந்தி (8)
நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் - குறி 91
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி/அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் - குறி 192,193
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற - கலி 33/2
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் - கலி 53/6
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் - கலி 78/19
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/20
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் - அகம் 398/18
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி/மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி - புறம் 120/5,6

 TOP
 
  நந்திய (4)
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி - முல் 97
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை - பதி 15/27
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய/வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 16/36,37
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் - கலி 113/1

 TOP
 
  நந்தியாள் (3)
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள்/அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் - கலி 136/6,7
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள்/கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி - கலி 136/10,11
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள்/அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் - கலி 136/14,15

 TOP
 
  நந்தின் (3)
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 246/1
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின்/ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் - புறம் 172/6,7
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை - புறம் 266/4

 TOP
 
  நந்தின (1)
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி - கலி 33/16

 TOP
 
  நந்து (2)
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் - நற் 280/7
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் - பதி 23/21

 TOP
 
  நந்து-தொறும் (1)
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட - முல் 49

 TOP
 
  நந்துக (1)
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 6/2,3

 TOP
 
  நந்தும் (2)
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - கலி 53/24
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும்/மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் - புறம் 184/6,7

 TOP
 
  நந்தும்-கொல்லோ (2)
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ/நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல - புறம் 119/4,5
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ/இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை - புறம் 120/16,17

 TOP
 
  நந்துவள் (1)
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என - நற் 236/4

 TOP
 
  நந்நான்கு (1)
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு/வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ - அகம் 400/9,10

 TOP
 
  நம் (235)
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என - மலை 557
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி - நற் 1/7
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் - நற் 32/3
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 63/11
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் - நற் 64/3
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம்/காமம் படர் அட வருந்திய - நற் 64/11,12
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி - நற் 65/1
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய - நற் 73/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் - நற் 79/5
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய - நற் 91/9
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என - நற் 118/5
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து - நற் 120/8
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை - நற் 125/6
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய - நற் 129/3
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை - நற் 129/5
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம்/பராரை புன்னை சேரி மெல்ல - நற் 145/8,9
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை - நற் 161/8
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு - நற் 165/7
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம்/பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே - நற் 170/8,9
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு - நற் 171/6
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி - நற் 173/3
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே - நற் 180/4
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி - நற் 189/1
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை - நற் 203/7
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் - நற் 208/5
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் - நற் 216/4
சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும் - நற் 226/7
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து - நற் 228/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம்/மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் - நற் 235/4,5
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் - நற் 245/9
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி - நற் 269/5
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் - நற் 281/8
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம்/பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி - நற் 281/8,9
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே - நற் 281/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 282/9
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம்/மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா - நற் 307/8,9
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே - நற் 311/5
ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே - நற் 311/8
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து - நற் 329/8
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே - நற் 334/9
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் - நற் 339/1
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து - நற் 343/8
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை - நற் 344/5
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி - நற் 370/2
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம்/கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய - நற் 386/8,9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே - நற் 389/11
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் - நற் 393/11
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் - நற் 395/3
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் - குறு 4/3
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே - குறு 9/8
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே - குறு 13/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம்/முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 39/3,4
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே - குறு 74/5
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் - குறு 82/2
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை - குறு 98/3
வாரார் போல்வர் நம் காதலர் - குறு 103/5
வல்லே வருக தோழி நம்/இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே - குறு 111/6,7
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - குறு 118/5
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே - குறு 130/5
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - குறு 146/1
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே - குறு 160/6
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து - குறு 174/4
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் - குறு 183/2
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி - குறு 201/1
இனிய செய்த நம் காதலர் - குறு 202/4
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே - குறு 207/7
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் - குறு 211/2
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம்/இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 213/6,7
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து - குறு 228/4
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய - குறு 237/2
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே - குறு 257/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ - குறு 284/5
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 289/8
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே - குறு 312/1
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் - குறு 312/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே - குறு 319/8
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் - குறு 321/3
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே - குறு 321/8
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை - குறு 327/5
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே - குறு 333/6
இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பின் ஒரு நம்/இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று - குறு 334/4,5
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் - குறு 349/3
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே - குறு 349/7
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - குறு 373/8
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து - குறு 378/3
நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே - குறு 380/4
வாராரோ நம் காதலோரே - குறு 382/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி - ஐங் 23/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் - ஐங் 31/2
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் - ஐங் 32/2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 35/1
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து - ஐங் 36/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் - ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் - ஐங் 104/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் - ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - ஐங் 210/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - ஐங் 223/1
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 223/5
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - ஐங் 224/1
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே - ஐங் 225/5
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - ஐங் 226/1
நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ - ஐங் 227/4
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 228/1
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே - ஐங் 228/4
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை - ஐங் 241/1
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம்/மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் - ஐங் 250/2,3
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே - ஐங் 268/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 270/5
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே - ஐங் 313/5
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம்/தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - ஐங் 314/4,5
இறந்தனரோ நம் காதலர் - ஐங் 319/3
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே - ஐங் 338/5
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம்/மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே - ஐங் 348/2,3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 357/5
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே - ஐங் 395/6
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் - ஐங் 396/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே - ஐங் 398/5
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன - ஐங் 419/3
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம்/காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே - ஐங் 446/3,4
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே - ஐங் 453/5
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 463/5
வருவர் இன்று நம் காதலோரே - ஐங் 468/5
வந்தனரால் நம் காதலர் - ஐங் 499/4
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை - பரி 25/2
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் - கலி 11/4
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை - கலி 16/6
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர் - கலி 26/22
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம்/அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் - கலி 29/24,25
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம்/இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய - கலி 32/14,15
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம்/போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் - கலி 33/8,9
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - கலி 36/11
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் - கலி 41/40
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா - கலி 42/11
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா - கலி 42/17
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம்/உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே - கலி 45/23,24
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் - கலி 54/16
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம்/கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று - கலி 60/29,30
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் - கலி 65/1
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம்/இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக - கலி 65/4,5
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம்/சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை - கலி 65/7,8
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் - கலி 65/26
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் - கலி 76/2
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் - கலி 76/16
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே - கலி 76/20
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் - கலி 97/6
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் - கலி 101/43
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம்/புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் - கலி 111/4,5
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம்/புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/3,4
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது - கலி 128/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு - கலி 138/3
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி - அகம் 19/18
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப - அகம் 22/17
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் - அகம் 33/18
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம்/செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் - அகம் 33/18,19
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் - அகம் 40/9
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த - அகம் 41/11
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து - அகம் 46/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம்/பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே - அகம் 59/17,18
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய - அகம் 66/24
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம்/நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே - அகம் 67/17,18
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - அகம் 68/4
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது - அகம் 73/10
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் - அகம் 78/11
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் - அகம் 85/3
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி - அகம் 87/15
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம்/நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் - அகம் 88/6,7
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை - அகம் 95/14
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க - அகம் 114/7
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 115/7
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி - அகம் 115/17
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே - அகம் 122/23
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற - அகம் 124/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம்/இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே - அகம் 155/3,4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - அகம் 158/7
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து - அகம் 174/8
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் - அகம் 183/3
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து - அகம் 185/3
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் - அகம் 187/5
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே - அகம் 197/18
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி - அகம் 210/7
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் - அகம் 210/8
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என - அகம் 214/8
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி - அகம் 214/9
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் - அகம் 223/1
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என - அகம் 224/15
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி - அகம் 225/16
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 227/13
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென - அகம் 229/9
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை - அகம் 243/11
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே - அகம் 243/15
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் - அகம் 255/10
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை - அகம் 264/11
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து - அகம் 265/9
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் - அகம் 272/11
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - அகம் 272/19
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் - அகம் 273/5
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் - அகம் 273/7
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ - அகம் 273/8
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய - அகம் 275/13
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - அகம் 277/20
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை - அகம் 278/10
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை - அகம் 279/14
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம்/மணவா முன்னும் எவனோ தோழி - அகம் 290/10,11
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி - அகம் 291/24
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே - அகம் 293/14
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் - அகம் 294/13
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் - அகம் 298/20
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக - அகம் 302/12
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என - அகம் 304/19
நம் நோய் தன்-வயின் அறியாள் - அகம் 304/20
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் - அகம் 311/5
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே - அகம் 311/14
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய - அகம் 313/8
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து - அகம் 317/21
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் - அகம் 330/4
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம்/பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல - அகம் 333/18,19
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் - அகம் 359/3
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம்/மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது - அகம் 359/6,7
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே - அகம் 360/19
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை - அகம் 362/11
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே - அகம் 371/14
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே - அகம் 372/16
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் - அகம் 373/9
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் - அகம் 378/18
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய - அகம் 379/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - அகம் 388/1
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல - அகம் 400/3
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 400/26
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் - புறம் 308/8
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே - புறம் 347/11

 TOP
 
  நம்-கண் (1)
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண்/உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென - அகம் 153/6,7

 TOP
 
  நம்-வயின் (27)
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து - நற் 59/7
தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி - நற் 88/6
நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக - நற் 157/6
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே - நற் 158/1,2
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின்/வந்தனர் வாழி தோழி கையதை - நற் 212/6,7
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின்/பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து - நற் 224/6,7
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின்/அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என - நற் 273/3,4
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது - நற் 303/7
பின்னிலை முனியா நம்-வயின்/என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே - நற் 349/9,10
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின்/வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் - குறு 106/3,4
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின்/மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே - குறு 218/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின்/திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ - ஐங் 39/2,3
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை - ஐங் 335/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற - ஐங் 336/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் - ஐங் 337/1,2
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி - அகம் 50/5
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின்/படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக - அகம் 68/12,13
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை - அகம் 154/14
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி - அகம் 169/8
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின்/மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் - அகம் 223/9,10
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை - அகம் 254/8
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின்/வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் - அகம் 277/12,13
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் - அகம் 289/5
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக - அகம் 297/3
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின்/இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி - அகம் 297/4,5
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின்/செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் - அகம் 323/1,2
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது - அகம் 356/16

 TOP
 
  நம்-வயினானே (1)
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே - நற் 265/9

 TOP
 
  நம்பி (9)
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி/சுடுவான் போல நோக்கும் - நற் 175/7,8
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே - நற் 180/5
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி/பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு - நற் 378/10,11
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை - அகம் 117/3
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி/வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் - அகம் 146/9,10
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் - அகம் 153/6
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி/அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து - அகம் 198/3,4
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி/திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 275/10,11
வாயார நின் இசை நம்பி/சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி - புறம் 136/17,18

 TOP
 
  நம்பிய (1)
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய/சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் - கலி 108/17,18

 TOP
 
  நம்புண்டல் (1)
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் - கலி 47/10

 TOP
 
  நம்புதல் (1)
நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் - நற் 327/1

 TOP
 
  நம்பும்-குரையர் (1)
கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே - நற் 208/7

 TOP
 
  நம்மனோர்க்கே (1)
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே/அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் - மலை 402,403

 TOP
 
  நம்மிடை (1)
மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய - நற் 136/5

 TOP
 
  நம்மின் (2)
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின்/தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் - நற் 245/9,10
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின்/பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என - புறம் 78/5,6

 TOP
 
  நம்மினும் (9)
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் - நற் 208/9
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும்/நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 289/7,8
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே - குறு 331/8
நம்மினும் விரையும் என்ப - ஐங் 467/4
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும்/தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் - கலி 28/22,23
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும்/பொருளே காதலர் காதல் - அகம் 53/14,15
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே - அகம் 265/23
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய - அகம் 284/12
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் - அகம் 381/13

 TOP
 
  நம்மும் (1)
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் - அகம் 364/11

 TOP
 
  நம்முள் (4)
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் - கலி 14/17
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/35
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/35
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள்/குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் - புறம் 209/14,15

 TOP
 
  நம்முளே (1)
சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் - கலி 47/18

 TOP
 
  நம்மே (3)
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி - குறு 310/3
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே - ஐங் 319/4
விட்டு சென்றனர் நம்மே/தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே - ஐங் 340/3,4

 TOP
 
  நம்மை (5)
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக - குறு 317/5
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை/அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் - கலி 104/69,70
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை/வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை - கலி 137/9,10
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை/வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக - கலி 137/14,15
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை/பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் - கலி 137/19,20

 TOP
 
  நம்மையோ (3)
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/14
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/18

 TOP
 
  நம்மொடு (31)
வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு/கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ - நற் 25/5,6
நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல - நற் 125/8
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 135/9
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு/பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - நற் 138/5,6
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு/புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி - நற் 145/5,6
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே - நற் 231/9
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு/பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - குறு 134/1,2
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு/நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே - குறு 149/1,2
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு/நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை - குறு 264/3,4
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு/ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் - குறு 347/4,5
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு/சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் - ஐங் 230/1,2
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு/மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி - ஐங் 329/2,3
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் - கலி 82/23
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு - அகம் 65/8
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே - அகம் 70/5
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப - அகம் 79/9
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு - அகம் 103/13
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது - அகம் 106/6
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு/தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி - அகம் 121/9,10
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு/வருக என்னுதி ஆயின் - அகம் 131/13,14
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு/துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல - அகம் 144/9,10
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு/புதுவது வந்த காவிரி - அகம் 166/13,14
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு/நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி - அகம் 187/1,2
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி - அகம் 228/5
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு/நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த - அகம் 239/13,14
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் - அகம் 242/6
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு/துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே - அகம் 250/13,14
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு/வரூஉம் என்றனரே காதலர் - அகம் 285/13,14
வெரு வரு கானம் நம்மொடு/வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே - அகம் 297/18,19
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு - அகம் 345/11
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும் - அகம் 353/22

 TOP
 
  நம்மோடு (6)
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி - நற் 96/4
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி - குறு 340/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய - ஐங் 115/2
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே - ஐங் 164/4
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் - ஐங் 224/3
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் - கலி 137/4

 TOP
 
  நமக்கு (29)
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி - மது 204
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என - குறி 24
இன்னும் வருவதாக நமக்கு என - மலை 354
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் - நற் 4/6
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு/அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ - குறு 93/2,3
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு/யார் ஆகியரோ தோழி நீர - குறு 110/1,2
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே - குறு 135/3
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று - குறு 266/1
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/12
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/20
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் - கலி 37/9
மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்கு/சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் - கலி 42/5,6
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு - கலி 62/19
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது - கலி 68/6
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் - கலி 68/10
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே - கலி 75/33
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் - கலி 101/44
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு/இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் - கலி 137/24,25
வாராதோர் நமக்கு யாஅர் என்னாது - அகம் 50/8
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த - அகம் 98/2
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என - அகம் 131/5
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் - அகம் 136/18
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை - அகம் 193/11
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே - அகம் 211/17
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே - அகம் 281/13
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய - அகம் 347/7
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என - புறம் 19/14
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என - புறம் 125/15

 TOP
 
  நமக்கும் (2)
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் - நற் 352/10
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது - கலி 47/20

 TOP
 
  நமக்கே (10)
அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே - நற் 212/10
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே/நன்றால் வாழி தோழி என்றும் - நற் 285/8,9
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே/விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என - நற் 309/6,7
புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே - நற் 373/9
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே - குறு 19/5
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே - குறு 181/7
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே - அகம் 129/18
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே - அகம் 232/15
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று - அகம் 243/14
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் - அகம் 335/9

 TOP
 
  நமர் (8)
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் - நற் 393/10
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை - கலி 39/32
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே - கலி 76/20
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என - அகம் 144/7
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என - அகம் 214/8
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என - அகம் 333/14
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு - அகம் 382/7
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது - புறம் 55/13

 TOP
 
  நமர்-மன் (1)
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை - அகம் 241/5

 TOP
 
  நமரும் (2)
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும்/விரி உளை நன் மா கடைஇ - நற் 367/10,11
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும்/அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் - கலி 115/17,18

 TOP
 
  நமரே (7)
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே/புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை - குறு 183/4,5
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே - குறு 281/6
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே - குறு 282/8
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே - குறு 348/6
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் - குறு 351/5
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே - குறு 369/4
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் - அகம் 221/4

 TOP
 
  நய (7)
நன் நலம் நய வரவு உடையை - ஐங் 365/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே - ஐங் 413/4
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர - பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே - பரி 11/140
திரு நய_தக்க வயல் - பரி 23/17
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் - பரி 24/42
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே - புறம் 342/5

 TOP
 
  நய_தக்க (2)
திரு நய_தக்க வயல் - பரி 23/17
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே - புறம் 342/5

 TOP
 
  நய_தகவே (1)
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே - ஐங் 413/4

 TOP
 
  நய_தகு (3)
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர - பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே - பரி 11/140
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் - பரி 24/42

 TOP
 
  நயக்கும் (1)
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும்/தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று - குறு 296/4,5

 TOP
 
  நயத்தலின் (1)
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை - பரி 9/84

 TOP
 
  நயத்தின் (1)
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின்/பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ - புறம் 155/3,4

 TOP
 
  நயத்து (1)
நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே - ஐங் 273/4

 TOP
 
  நயந்த (15)
நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு - சிறு 126
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி - மது 663
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - நற் 65/6
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் - நற் 66/6
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த/என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப - நற் 375/4,5
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு - குறு 346/1
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே - குறு 347/6
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை - ஐங் 46/2
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே - ஐங் 108/4
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே - ஐங் 161/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே - ஐங் 386/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் - ஐங் 407/1
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த/இன்_நகை தீதோ இலேன் - கலி 89/10,11
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - அகம் 21/24
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த/அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் - அகம் 259/15,16

 TOP
 
  நயந்தனம் (1)
யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம் - ஐங் 275/4

 TOP
 
  நயந்தனன் (4)
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் - நற் 399/8
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை - குறு 264/4
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் - ஐங் 286/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே - கலி 41/44

 TOP
 
  நயந்தனிர் (2)
நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே - சிறு 269
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது - மலை 559

 TOP
 
  நயந்தனென் (1)
என்னை நயந்தனென் என்றி நின் - ஐங் 81/4

 TOP
 
  நயந்தனை (5)
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் - திரு 64
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் - நற் 257/7
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற - ஐங் 473/2
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி - கலி 21/6
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி - அகம் 259/12

 TOP
 
  நயந்தார் (1)
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார்/பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் - கலி 91/3,4

 TOP
 
  நயந்தார்க்கோ (1)
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல - கலி 32/13

 TOP
 
  நயந்திசினோரும் (1)
நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும்/துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் - பெரும் 425,426

 TOP
 
  நயந்திசினோரே (1)
நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே - அகம் 103/15

 TOP
 
  நயந்தினை (1)
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி - புறம் 161/22

 TOP
 
  நயந்து (70)
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என - திரு 285
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் - சிறு 144
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த - மது 571
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த - குறி 148
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி - நற் 1/7
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் - நற் 32/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் - நற் 104/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் - நற் 168/7
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி - நற் 173/3
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து - நற் 176/1
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து/நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் - நற் 176/1,2
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி - நற் 189/1
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து - நற் 192/6
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து/பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ - நற் 352/7,8
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட - குறு 79/1
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் - குறு 116/1
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து/மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு - குறு 322/4,5
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து/கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் - குறு 332/2,3
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி - குறு 346/7
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் - ஐங் 55/3
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் - ஐங் 175/1
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே - ஐங் 178/4
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து/நன் மனை அரும் கடி அயர - ஐங் 292/3,4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் - ஐங் 309/3
நீ நயந்து உறையப்பட்டோள் - ஐங் 370/3
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின - ஐங் 384/3
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி - ஐங் 385/5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் - ஐங் 454/3
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே - ஐங் 454/4
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு - பதி 23/11
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ - பதி 55/2
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் - பரி 3/28
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக - கலி 10/14
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் - கலி 20/3
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் - கலி 28/2
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப - கலி 44/7
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் - கலி 60/29
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/21
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் - கலி 112/8
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் - கலி 136/13
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய - கலி 140/8
நயந்து நலம் சிதைத்தான் - கலி 142/46
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே - கலி 144/64
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக - அகம் 21/7
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து/கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே - அகம் 96/9,10
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து - அகம் 151/1
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து/இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ - அகம் 151/1,2
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி - அகம் 198/3
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ - அகம் 222/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத - அகம் 234/13
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் - அகம் 302/7
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து/நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை - அகம் 307/5,6
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு - அகம் 317/19
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து/மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி - அகம் 343/3,4
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி - அகம் 355/13
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து/எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் - அகம் 363/16,17
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து - அகம் 376/10
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து/காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ - அகம் 376/10,11
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய - அகம் 379/1
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து/ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் - அகம் 388/16,17
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து/கானல் அல்கிய நம் களவு அகல - அகம் 400/2,3
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப - புறம் 38/6
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல் - புறம் 59/3
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே - புறம் 125/8
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் - புறம் 144/11
நன் நாடு பாட என்னை நயந்து/பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ - புறம் 146/4,5
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் - புறம் 163/1
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் - புறம் 163/1
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு - புறம் 208/3
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து/உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என - புறம் 397/11,12

 TOP
 
  நயந்தும் (1)
பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும்/வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் - பட் 113,114

 TOP
 
  நயந்தே (2)
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே - குறு 74/5
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே - பதி 15/40

 TOP
 
  நயந்தேனே (1)
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே - அகம் 260/15

 TOP
 
  நயந்தோயே (2)
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே/கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை - பரி 14/22,23
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே - அகம் 382/13

 TOP
 
  நயந்தோர் (7)
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப - பெரும் 424
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர்/காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் - மது 549,550
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் - குறு 342/6
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க - ஐங் 37/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர்/பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே - ஐங் 137/2,3
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை - அகம் 267/15
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர்/அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே - புறம் 345/11,12

 TOP
 
  நயந்தோர்க்கு (2)
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே - நற் 225/9
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு/தேர் ஈயும் வண் கையவன் - கலி 42/20,21

 TOP
 
  நயந்தோர்க்கே (1)
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே - நற் 283/8

 TOP
 
  நயந்தோரே (1)
மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே - நற் 315/12

 TOP
 
  நயந்தோள் (8)
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே - நற் 121/5
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே - நற் 195/9
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை - நற் 317/5
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள்/கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர - நற் 324/3,4
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே - குறு 365/6
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 266/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே - ஐங் 323/4

 TOP
 
  நயப்பு (3)
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் - குறு 219/1
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி - கலி 60/28
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே - அகம் 344/13

 TOP
 
  நயம் (15)
நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை - சிறு 36
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி - மது 217
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் - மது 650
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது - நற் 88/7
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை - பரி 3/34
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் - கலி 32/10
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து - கலி 54/18
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே - கலி 59/26
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா - கலி 80/1
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் - கலி 120/1
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் - கலி 142/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் - அகம் 126/14
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது - அகம் 333/15
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் - அகம் 352/13
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி - புறம் 145/6

 TOP
 
  நயம்படு (1)
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து - ஐங் 407/2

 TOP
 
  நயவ (1)
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் - புறம் 58/24

 TOP
 
  நயவந்து (2)
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து/கேள்வி அந்தணர் கடவும் - கலி 36/24,25
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி - கலி 40/31

 TOP
 
  நயவர் (1)
நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் - சிறு 248

 TOP
 
  நயவர (5)
நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் - நற் 86/8
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன - ஐங் 419/3
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர/பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து - பதி 81/29,30
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர/நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து - அகம் 11/11,12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் - அகம் 229/19

 TOP
 
  நயவரவு (1)
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே - கலி 60/31

 TOP
 
  நயவரு (7)
நயவரு குரல பல்லி - நற் 333/11
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் - பரி 8/75
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் - பரி 19/67
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் - கலி 113/1
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் - அகம் 279/11
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் - அகம் 335/17
நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண - புறம் 308/3

 TOP
 
  நயவரும் (4)
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் - நற் 244/3
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் - நற் 313/7
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை - ஐங் 88/1
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம - அகம் 99/10

 TOP
 
  நயவன் (1)
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் - அகம் 212/6

 TOP
 
  நயவா (1)
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் - நற் 251/4

 TOP
 
  நயவாய் (1)
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ - ஐங் 276/4

 TOP
 
  நயவார் (1)
நல்கார் நயவார் ஆயினும் - குறு 60/5

 TOP
 
  நயவினர் (1)
வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் - நற் 329/1

 TOP
 
  நயன் (19)
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 141
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது - நற் 75/1
நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ - நற் 90/11
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு - நற் 165/7
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் - நற் 247/6
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் - குறு 143/4
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் - குறு 324/4
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த - குறு 327/2
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - பதி 86/7
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் - பரி 12/45
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க - கலி 8/1
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் - கலி 46/8
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் - கலி 125/6
நனவின் வாரா நயன் இலாளனை - கலி 128/8
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் - அகம் 71/3
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் - அகம் 187/22
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற - அகம் 291/4
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே - அகம் 398/15
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம் - புறம் 227/1

 TOP
 
  நயனத்தவன் (1)
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9

 TOP
 
  நயனும் (2)
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் - நற் 160/1
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும் - கலி 130/1

 TOP
 
  நரந்த (3)
நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே - பரி 16/15
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/26
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய - புறம் 302/4

 TOP
 
  நரந்தம் (8)
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக - மது 553
நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி - குறி 94
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 52/3
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் - பதி 11/22
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் - பரி 7/11
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி - கலி 54/5
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 266/4
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் - புறம் 235/8

 TOP
 
  நரந்தமும் (1)
நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் - பொரு 238

 TOP
 
  நரந்தை (1)
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி - புறம் 132/4

 TOP
 
  நரம்பின் (29)
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின்/கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் - பொரு 17,18
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ - சிறு 34,35
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின்/பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி - சிறு 227,228
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ - பெரும் 15,16
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின்/வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி - பெரும் 181,182
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி - மது 217
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - குறி 147
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் - பட் 254
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்/அரலை தீர உரீஇ வரகின் - மலை 23,24
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் - நற் 17/11
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் - நற் 35/5
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் - நற் 200/8
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின்/முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் - நற் 207/8,9
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின்/இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் - நற் 300/8,9
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் - நற் 380/7
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 41/1
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின்/விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 57/7,8
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் - பதி 65/14
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் - கலி 33/22
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே - அகம் 142/26
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் - அகம் 279/11
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 318/6
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி - புறம் 109/15
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப - புறம் 135/5,6
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் - புறம் 164/11
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய - புறம் 302/6
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் - புறம் 308/1,2
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் - புறம் 318/5

 TOP
 
  நரம்பினும் (2)
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே - ஐங் 100/4
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும்/பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் - கலி 142/4,5

 TOP
 
  நரம்பு (20)
மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர - திரு 142
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு - திரு 212
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி - மது 657
நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி - மலை 535
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு/எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் - நற் 139/4,5
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் - நற் 189/4
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே - ஐங் 185/4
நரம்பு உளர் முரற்கை போல - ஐங் 402/3
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் - பதி 43/21
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் - பரி 7/77
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் - பரி 9/63
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் - பரி 18/20
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் - கலி 8/10
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப - கலி 36/3
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் - கலி 118/15
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய - அகம் 4/9
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி - அகம் 109/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் - அகம் 355/5
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன - அகம் 374/8
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் - புறம் 278/1

 TOP
 
  நரம்பும் (1)
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து - பரி 18/51

 TOP
 
  நரம்பொடு (1)
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் - நற் 212/4

 TOP
 
  நரல் (6)
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக - நற் 0/2
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை - நற் 62/1
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு - பதி 46/11
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 40/10
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு - அகம் 8/8
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து - அகம் 241/7

 TOP
 
  நரல (5)
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப - மது 185
குருகு நரல மனை மரத்தான் - மது 268
வெண்_குருகு நரல வீசும் - அகம் 13/23
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து - அகம் 47/4
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென - அகம் 217/11

 TOP
 
  நரலும் (14)
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் - மலை 161
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் - நற் 172/8
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி - நற் 335/8
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து - குறு 160/4
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் - குறு 177/4
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் - குறு 381/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை - ஐங் 457/2
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும்/கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல - கலி 128/5,6
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் - அகம் 72/11
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும்/காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் - அகம் 177/11,12
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும்/சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் - அகம் 290/7,8
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும்/கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே - அகம் 395/14,15
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் - அகம் 398/24
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் - புறம் 120/18

 TOP
 
  நரறியோ (1)
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல - கலி 129/14

 TOP
 
  நரி (9)
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி/பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று - நற் 352/5,6
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி - பதி 22/35
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் - கலி 65/25
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் - அகம் 193/10
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை - அகம் 337/15
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் - அகம் 375/6
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் - புறம் 291/4
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல - புறம் 359/3
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து - புறம் 373/37

 TOP
 
  நரியோடு (1)
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப - புறம் 369/16

 TOP
 
  நரை (24)
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் - திரு 127
நரை உருமின் ஏறு அனையை - மது 63
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் - மது 408
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் - நெடு 152
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் - நற் 110/6
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் - நற் 122/5
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ - நற் 302/5
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் - குறு 190/5
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப - குறு 249/2
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு - குறு 317/1
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை - பதி 74/24
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை - அகம் 207/5
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் - அகம் 254/1
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை - அகம் 287/6
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து - அகம் 366/10
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி - அகம் 377/7
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த - புறம் 52/14
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ - புறம் 58/7
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் - புறம் 191/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் - புறம் 195/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை - புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் - புறம் 276/1
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 277/2
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் - புறம் 383/21

 TOP
 
  நரையொடு (1)
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் - நற் 10/3

 TOP
 
  நரையோரும் (4)
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் - பரி 10/22
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும்/பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் - பரி 10/22,23
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும்/சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் - பரி 23/42,43
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும்/மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி - பரி 23/43,44

 TOP
 
  நல் (437)
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் - திரு 59
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் - திரு 61
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 141
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு - திரு 179
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று - திரு 315
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல்/நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப - பொரு 137,138
நல் புறவின் நடை முனையின் - பொரு 202
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ - சிறு 17
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் - சிறு 82
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் - சிறு 82
எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் - பெரும் 165
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் - பெரும் 247
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் - பெரும் 249
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் - பெரும் 252
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட - பெரும் 278
பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் - பெரும் 302
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் - பெரும் 327
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் - பெரும் 386
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் - முல் 38
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் - முல் 62
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 78
நல் ஊழி அடி படர - மது 21
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந - மது 138
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை - மது 209
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு - மது 223
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் - மது 339
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் - மது 502
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் - மது 578
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற - மது 584
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி - மது 605
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை - மது 624
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய - மது 667
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி - மது 693
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் - மது 731
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய - மது 735
நல் வேள்வி துறைபோகிய - மது 760
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - மது 761
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் - மது 771
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே - மது 782
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் - நெடு 114
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட - நெடு 151
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - குறி 9
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி - குறி 38
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் - குறி 133
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும் - பட் 120
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - பட் 170
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் - பட் 184
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் - பட் 201
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப - பட் 233
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் - பட் 251
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து - பட் 263
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மலை 52
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப - மலை 70
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன - மலை 323
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு - மலை 330
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை - மலை 335
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி - மலை 381
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் - மலை 387
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட - மலை 388
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த - மலை 395
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் - மலை 421
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் - மலை 450
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் - மலை 469
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் - மலை 540
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ - மலை 549
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி - நற் 22/3
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு - நற் 33/11
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் - நற் 37/10
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு - நற் 41/6
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை - நற் 45/9
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே - நற் 49/10
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - நற் 65/6
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி - நற் 69/7
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் - நற் 70/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் - நற் 71/7
நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் - நற் 86/8
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய - நற் 91/9
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என - நற் 109/3
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு - நற் 114/9
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் - நற் 116/11
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் - நற் 120/2
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் - நற் 125/3
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் - நற் 126/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/7
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே - நற் 131/9
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு - நற் 139/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் - நற் 139/8
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு - நற் 146/2
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் - நற் 169/1
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் - நற் 196/7
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் - நற் 226/3
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் - நற் 234/6
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் - நற் 262/4
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - நற் 264/9
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் - நற் 281/4
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் - நற் 287/3
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை - நற் 297/9
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் - நற் 298/8
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ - நற் 302/5
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது - நற் 303/7
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/6
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் - நற் 315/4
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் - நற் 331/9
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி - நற் 333/10
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் - நற் 335/9
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த - நற் 354/6
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே - நற் 372/13
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப - நற் 375/5
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய - நற் 376/8
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு - நற் 388/1
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் - நற் 390/10
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து - நற் 398/8
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு - குறு 27/2
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் - குறு 29/1
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் - குறு 36/4
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் - குறு 43/4
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன - குறு 48/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/5
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் - குறு 61/4
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் - குறு 77/4
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 81/8
நல் இயல் பாவை அன்ன இ - குறு 89/6
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே - குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் - குறு 98/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி - குறு 132/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப - குறு 137/1
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் - குறு 143/4
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் - குறு 190/6
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் - குறு 207/6
நல் அறிவு இழந்த காமம் - குறு 231/5
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ - குறு 275/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு - குறு 317/1
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ - குறு 323/3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 338/1
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 345/7
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி - குறு 346/7
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் - குறு 353/5
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை - குறு 357/6
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 363/1
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை - குறு 368/2
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே - குறு 370/5
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் - ஐங் 55/3
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என - ஐங் 93/1
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் - ஐங் 183/2
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் - ஐங் 186/1
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே - ஐங் 258/5
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே - ஐங் 291/4
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 298/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே - ஐங் 351/5
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க - ஐங் 376/3
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி - ஐங் 385/5
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட - ஐங் 386/3
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே - ஐங் 392/5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே - ஐங் 426/2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று - ஐங் 443/1
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை - ஐங் 445/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே - ஐங் 459/5
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே - ஐங் 464/4
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே - ஐங் 478/5
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ - பதி 14/21
நெடியோன் அன்ன நல் இசை - பதி 15/39
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு - பதி 16/5
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை - பதி 24/10
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து - பதி 27/13
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப - பதி 37/6
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே - பதி 38/2
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப - பதி 41/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ - பதி 42/7
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ - பதி 42/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் - பதி 50/15
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை - பதி 52/10
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த - பதி 57/10
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை - பதி 57/12
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - பதி 61/3
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் - பதி 61/14
வில் அலைத்த நல் வலத்து - பதி 70/5
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து - பதி 70/9
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் - பதி 74/16
நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் - பதி 79/4
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை - பதி 80/16
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் - பதி 81/13
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை - பதி 82/15
நனவில் பாடிய நல் இசை - பதி 85/12
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து - பதி 86/5
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ - பதி 88/36
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப - பதி 90/45
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை - பதி 90/49
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே - பதி 90/57
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த - பரி 3/33
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண - பரி 3/86
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் - பரி 4/67
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் - பரி 9/12
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் - பரி 11/67
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 12/74
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை - பரி 12/80
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க - பரி 17/15
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் - பரி 22/38
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் - பரி 23/87
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை - பரி 28/3
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே - கலி 11/22
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை - கலி 39/32
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா - கலி 41/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று - கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று - கலி 41/17
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை - கலி 45/19
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி - கலி 55/5
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு - கலி 64/19
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர - கலி 66/8
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர - கலி 69/7
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/8
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 73/5
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர - கலி 74/5
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் - கலி 75/9
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர - கலி 78/10
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா - கலி 84/5
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு - கலி 90/26
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய - கலி 93/34
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் - கலி 99/5
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் - கலி 102/9
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை - கலி 102/30
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் - கலி 104/6
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி - கலி 105/51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் - கலி 106/9
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் - கலி 113/10
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன - கலி 113/28
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த - கலி 118/2
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு - கலி 120/24
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் - கலி 129/4
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் - கலி 130/4
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை - கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை - கலி 131/26
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ - கலி 132/9
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 140/16
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து - கலி 142/66
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா - கலி 144/1
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு - கலி 144/72
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் - கலி 146/54
நல் எழில் மார்பன் அகத்து - கலி 147/71
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 1/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி - அகம் 7/8
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ - அகம் 9/18
நல் வரை நாட நீ வரின் - அகம் 12/13
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் - அகம் 14/9
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென - அகம் 14/15
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/21
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் - அகம் 20/11
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே - அகம் 24/10
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 27/15
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 34/10
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் - அகம் 36/20
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ - அகம் 41/12
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் - அகம் 43/12
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 45/16
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் - அகம் 57/12
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 67/8
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த - அகம் 72/14
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த - அகம் 77/9
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை - அகம் 78/15
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க - அகம் 82/8
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் - அகம் 83/8
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை - அகம் 85/10
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன - அகம் 93/5
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை - அகம் 96/16
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - அகம் 98/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து - அகம் 100/3
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/12
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட - அகம் 105/3
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் - அகம் 109/1
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால் - அகம் 110/21
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் - அகம் 111/10
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை - அகம் 119/18
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி - அகம் 123/6
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை - அகம் 130/11
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப - அகம் 133/4
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் - அகம் 137/15
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் - அகம் 139/16
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின - அகம் 141/3
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி - அகம் 141/24
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் - அகம் 149/13
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் - அகம் 152/11
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் - அகம் 153/12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை - அகம் 159/13
நல் வரல் இள முலை நனைய - அகம் 161/13
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய - அகம் 162/17
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் - அகம் 165/5
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே - அகம் 167/20
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண் - அகம் 168/5
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 180/8
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை - அகம் 181/15
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் - அகம் 181/21
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் - அகம் 184/17
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய - அகம் 185/2
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் - அகம் 198/9
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று - அகம் 200/11
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் - அகம் 202/5
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் - அகம் 204/9
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை - அகம் 205/8
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற - அகம் 205/13
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் - அகம் 209/13
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் - அகம் 212/6
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப - அகம் 214/13
நல் எழில் சிதையா ஏமம் - அகம் 220/21
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ - அகம் 221/2
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/16
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் - அகம் 231/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை - அகம் 231/11
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை - அகம் 233/7
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந - அகம் 234/9
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் - அகம் 234/15
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே - அகம் 239/15
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே - அகம் 239/15
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய - அகம் 242/15
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப - அகம் 244/9
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் - அகம் 249/10
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று - அகம் 253/13
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ - அகம் 258/9
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் - அகம் 269/5
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன - அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் - அகம் 271/12
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் - அகம் 275/8
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி - அகம் 282/17
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி - அகம் 291/24
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் - அகம் 300/21
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் - அகம் 302/4
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை - அகம் 307/7
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் - அகம் 309/10
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 310/17
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப - அகம் 314/12
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 325/17
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட - அகம் 329/11
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய - அகம் 334/1
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் - அகம் 340/6
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென - அகம் 340/8
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு - அகம் 341/7
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ - அகம் 342/10
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து - அகம் 343/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி - அகம் 346/13
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் - அகம் 346/22
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 350/15
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் - அகம் 352/13
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் - அகம் 356/11
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் - அகம் 356/14
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி - அகம் 359/12
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் - அகம் 367/14
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன - அகம் 369/14
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் - அகம் 370/5
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன - அகம் 374/8
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 374/16
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என - அகம் 380/7
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் - அகம் 386/7
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 387/14
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் - அகம் 389/5
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் - அகம் 389/15
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் - அகம் 393/17
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 394/16
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை - அகம் 400/4
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் - புறம் 15/3
நாம நல் அமர் செய்ய - புறம் 16/18
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் - புறம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் - புறம் 19/17
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் - புறம் 23/5
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப - புறம் 23/10
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய - புறம் 24/17
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் - புறம் 31/5
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் - புறம் 44/8
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் - புறம் 50/10
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே - புறம் 52/11
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி - புறம் 52/15
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் - புறம் 56/10
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே - புறம் 57/11
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ - புறம் 58/5
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி - புறம் 64/1
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி - புறம் 70/10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் - புறம் 72/4
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி - புறம் 73/1
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க - புறம் 76/12
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் - புறம் 86/1
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் - புறம் 88/5
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த - புறம் 93/9
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் - புறம் 123/3
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே - புறம் 125/8
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என - புறம் 125/15
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் - புறம் 133/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 135/9
முல்லை வேலி நல் ஊரானே - புறம் 144/14
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை - புறம் 145/2
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு - புறம் 157/10
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் - புறம் 160/12
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் - புறம் 162/6
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண - புறம் 164/8
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் - புறம் 164/11
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை - புறம் 165/8
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் - புறம் 168/5
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி - புறம் 170/13
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் - புறம் 174/19
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி - புறம் 177/10
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் - புறம் 179/10
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் - புறம் 179/11
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் - புறம் 190/9
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே - புறம் 195/9
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு - புறம் 197/17
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை - புறம் 201/3
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு - புறம் 202/2
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ - புறம் 213/9
கெடு இல் நல் இசை சூடி - புறம் 221/12
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை - புறம் 228/7
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி - புறம் 242/2
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது - புறம் 246/5
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ - புறம் 282/10
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து - புறம் 288/2
பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி - புறம் 289/2
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் - புறம் 309/3
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே - புறம் 312/4
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் - புறம் 342/10
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே - புறம் 345/20
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே - புறம் 350/11
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 371/13
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து - புறம் 373/11
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் - புறம் 377/26
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் - புறம் 378/5
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல - புறம் 380/11
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய - புறம் 385/10
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் - புறம் 389/10
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் - புறம் 389/12
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 393/9
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது - புறம் 395/19
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை - புறம் 396/28
வகை மாண் நல் இல் - புறம் 398/2
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை - புறம் 399/12
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் - புறம் 400/21

 TOP
 
  நல்_தோள் (1)
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் - குறு 36/4

 TOP
 
  நல்_நடை (1)
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே - புறம் 312/4

 TOP
 
  நல்_நாள் (6)
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை - குறு 368/2
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை - கலி 39/32
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை - அகம் 85/10
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப - அகம் 133/4
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் - புறம் 168/5

 TOP
 
  நல்_நுதல் (15)
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என - நற் 109/3
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல்/வருவம் என்னும் பருவரல் தீர - நற் 169/1,2
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல்/நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் - நற் 226/3,4
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது - நற் 303/7
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப - நற் 375/5
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன - குறு 48/5
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே - குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் - குறு 98/1
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே - ஐங் 258/5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே - ஐங் 426/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ - பதி 42/7
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 140/16
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே - அகம் 24/10
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல்/யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் - அகம் 139/16,17
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல்/பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் - அகம் 275/8,9

 TOP
 
  நல்_நுதலை (1)
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை - பரி 28/3

 TOP
 
  நல்_நுதற்கு (1)
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு/யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி - நற் 388/1,2

 TOP
 
  நல்_நுதால் (3)
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி - கலி 55/5
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ - கலி 132/9
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால்/ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி - அகம் 110/21,22

 TOP
 
  நல்_நுதாஅல் (1)
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா - கலி 144/1

 TOP
 
  நல்_அகம் (1)
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப - அகம் 244/9

 TOP
 
  நல்_அரா (4)
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் - நற் 125/3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் - குறு 43/4
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த - அகம் 72/14
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் - புறம் 309/3

 TOP
 
  நல்_இனத்து (1)
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் - கலி 113/10

 TOP
 
  நல்க (2)
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க/துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் - மலை 462,463
நீ அருளி நல்க பெறின் - கலி 116/12

 TOP
 
  நல்கல் (6)
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி - கலி 4/22
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு - கலி 5/17
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று - கலி 69/21
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் - அகம் 98/4
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே - அகம் 336/14
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே - புறம் 312/4

 TOP
 
  நல்கலானே (1)
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே - குறு 400/7

 TOP
 
  நல்கலும் (3)
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் - குறு 37/1
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும்/கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் - பரி 4/49,50
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று - பரி 9/32

 TOP
 
  நல்கவும் (1)
பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் - புறம் 14/10

 TOP
 
  நல்கா (3)
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை - நற் 89/7
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை - கலி 147/33
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த - அகம் 217/16

 TOP
 
  நல்கா-காலே (1)
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே - ஐங் 178/4

 TOP
 
  நல்காதார் (1)
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் - கலி 148/14

 TOP
 
  நல்காது (3)
நல்காது நுந்தை புறம்மாறப்பட்டவர் - கலி 80/20
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் - கலி 125/10
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் - அகம் 113/9

 TOP
 
  நல்காமை (1)
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் - கலி 134/15

 TOP
 
  நல்காமையின் (3)
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக - நற் 272/7
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி - அகம் 102/17
நல்காமையின் நைவர சாஅய் - புறம் 146/6

 TOP
 
  நல்காய் (4)
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் - நற் 185/3
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் - நற் 247/6
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் - கலி 70/7
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 154/9

 TOP
 
  நல்கார் (4)
நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் - நற் 14/2
நல்கார் நயவார் ஆயினும் - குறு 60/5
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் - குறு 367/1
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார்/பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ - அகம் 249/10,11

 TOP
 
  நல்கார்-கொல்லோ (1)
நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே - அகம் 103/15

 TOP
 
  நல்காள் (1)
நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் - கலி 61/24

 TOP
 
  நல்கான் (2)
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே - ஐங் 167/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 80/5

 TOP
 
  நல்கி (16)
அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி/மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து - பொரு 83,84
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி/பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என - பொரு 155,156
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி/கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி - சிறு 237,238
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி/தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் - மலை 580,581
குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி/மனை-வயின் பெயர்ந்த-காலை நினைஇயர் - நற் 44/3,4
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி/படல் இன் பாயல் வௌவியோளே - ஐங் 195/3,4
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி/ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் - பதி 15/37,38
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு - பதி 76/7
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி/திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ - கலி 80/3,4
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் - கலி 100/9
பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி/பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் - புறம் 6/16,17
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி/தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் - புறம் 152/27,28
ஆம் இருந்த அடை நல்கி/சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் - புறம் 362/13,14
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி/கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை - புறம் 390/22,23
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை - புறம் 395/29
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி/உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே - புறம் 396/30,31

 TOP
 
  நல்கிய (8)
கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய/அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் - சிறு 85,86
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய/பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் - சிறு 89,90
நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம் - சிறு 96
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 328/4
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் - கலி 125/13
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல - கலி 142/62
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே - புறம் 136/27
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே - புறம் 163/9

 TOP
 
  நல்கியவை (1)
நல்கியாள் நல்கியவை/பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த - கலி 138/13,14

 TOP
 
  நல்கியாள் (1)
நல்கியாள் நல்கியவை - கலி 138/13

 TOP
 
  நல்கியும் (1)
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து - பெரும் 490

 TOP
 
  நல்கியோர்க்கும் (1)
நெடும் குறியெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும்/இன்னோர்க்கு என்னாது என்னோடும் சூழாது - புறம் 163/4,5

 TOP
 
  நல்கியோன் (1)
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் - புறம் 377/20

 TOP
 
  நல்கியோனே (7)
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் - புறம் 140/8
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை - புறம் 152/30
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் - புறம் 387/27
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து - புறம் 392/19
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு - புறம் 394/15
அரும் கலம் நல்கியோனே என்றும் - புறம் 397/18
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள - புறம் 399/32

 TOP
 
  நல்கிலா (1)
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் - கலி 25/20

 TOP
 
  நல்கின் (7)
துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின்/இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே - நற் 172/9,10
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்-வயின் - குறு 327/1
தண்ணம் துறைவன் நல்கின்/ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே - ஐங் 168/3,4
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின்/உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - ஐங் 181/4,5
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை - பரி 15/15
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் - கலி 94/12
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் - புறம் 361/16

 TOP
 
  நல்கின்று (1)
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய - அகம் 347/2

 TOP
 
  நல்கினம் (1)
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் - நற் 176/2

 TOP
 
  நல்கினர் (2)
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே - குறு 369/4
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே - புறம் 208/9

 TOP
 
  நல்கினள் (2)
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை - ஐங் 174/2
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி - அகம் 208/21

 TOP
 
  நல்கினன் (3)
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே - ஐங் 147/3
கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே - புறம் 285/17
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி - புறம் 394/12

 TOP
 
  நல்கினும் (2)
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 80/5
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 154/9

 TOP
 
  நல்கினை (3)
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி - பதி 53/3
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் - அகம் 132/7
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் - புறம் 136/24

 TOP
 
  நல்கு (3)
மா மலை நாட காமம் நல்கு என - நற் 232/6
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு - கலி 90/26
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே - அகம் 109/3

 TOP
 
  நல்கு-மதி (5)
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் - திரு 295
நல்கு-மதி வாழியோ நளி நீர் சேர்ப்ப - ஐங் 179/1
வேழ முகவை நல்கு-மதி/தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே - புறம் 369/27,28
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும - புறம் 389/15
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் - புறம் 393/19

 TOP
 
  நல்கு-உறு (1)
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே - குறு 71/4

 TOP
 
  நல்குதல் (2)
எம் இவண் நல்குதல் அரிது - ஐங் 86/3
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே - அகம் 300/22

 TOP
 
  நல்குநர் (2)
நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் - கலி 23/10
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் - அகம் 301/4

 TOP
 
  நல்கும் (5)
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும்/நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் - பதி 55/11,12
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் - பதி 66/9
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும்/நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - பதி 86/6,7
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும்/சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று - பரி 8/45,46
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் - புறம் 374/15

 TOP
 
  நல்குமால் (1)
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே - ஐங் 271/4

 TOP
 
  நல்குரவின் (1)
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் - புறம் 382/10

 TOP
 
  நல்குரவு (2)
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு/உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே - புறம் 197/17,18
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி - புறம் 387/13

 TOP
 
  நல்குவர் (5)
நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர்/நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் - நற் 14/2,3
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர்/பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் - குறு 37/1,2
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர்/குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை - அகம் 211/8,9
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் - அகம் 241/3
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர்/மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை - அகம் 357/12,13

 TOP
 
  நல்குவர (1)
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர/கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து - மது 483,484

 TOP
 
  நல்குவள் (1)
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே - ஐங் 197/4

 TOP
 
  நல்குவன் (6)
நல்குவன் போல கூறி - ஐங் 167/3
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே - பதி 40/31
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே - அகம் 98/27
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே - புறம் 67/14
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே - புறம் 68/19
செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என - புறம் 160/14

 TOP
 
  நல்குவை (1)
பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ - புறம் 146/5

 TOP
 
  நல்கூர் (12)
தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் - சிறு 59
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் - நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் - நற் 93/8
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய - நற் 135/6
நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை - நற் 178/3
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே - குறு 86/6
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் - குறு 347/1
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி - அகம் 87/4
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் - அகம் 129/10
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் - அகம் 229/10
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 369/23
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை - புறம் 196/12

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தனன் (1)
நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக - புறம் 331/3

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தார் (2)
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் - கலி 50/14
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் - கலி 56/12

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தோர் (1)
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என - அகம் 151/3

 TOP
 
  நல்கூர்ந்தோர்-வயின் (1)
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்-வயின்/நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த - குறு 327/1,2

 TOP
 
  நல்கூர்மையே (1)
அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே - புறம் 266/13

 TOP
 
  நல்ல (24)
நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் - முல் 18
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் - நற் 13/5
நல்ல இனிய கூறி மெல்ல - நற் 306/4
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல - குறு 223/3
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி - குறு 297/5
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய - குறு 357/4
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி - ஐங் 22/3
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே - ஐங் 120/2
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே - ஐங் 166/4
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே - ஐங் 446/2
நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே - பதி 92/16
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் - பரி 10/118
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் - பரி 23/28
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற - கலி 142/16
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல/பல வல்லன் தோள் ஆள்பவன் - கலி 143/34,35
செல்ப என்ப என்போய் நல்ல/மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் - அகம் 27/5,6
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் - அகம் 241/3
நல்ல கூறு என நடுங்கி - அகம் 289/16
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி - அகம் 386/9
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல/இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ - புறம் 7/9,10
நல்ல என்னாது சிதைத்தல் - புறம் 37/13
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் - புறம் 58/24
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே - புறம் 85/5
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் - புறம் 395/16

 TOP
 
  நல்ல-மன் (2)
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும் - குறு 226/4
நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி - பதி 19/25

 TOP
 
  நல்லதற்கு (1)
செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு/உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே - நற் 16/3,4

 TOP
 
  நல்லதன் (1)
நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் - புறம் 29/11

 TOP
 
  நல்லது (3)
நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் - பரி 10/88
நல்லது கற்பித்தார் மன்ற நுமர் பெரிதும் - கலி 112/10
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் - புறம் 195/6

 TOP
 
  நல்லவர் (8)
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் - பரி 7/71
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் - கலி 32/10
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் - கலி 40/2
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி - கலி 71/19
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள - கலி 73/16
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப - கலி 101/12
நல்லவர் கொண்டார் மிடை - கலி 103/9
எ வழி நல்லவர் ஆடவர் - புறம் 187/3

 TOP
 
  நல்லவர்க்கு (1)
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு/ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு - புறம் 14/16,17

 TOP
 
  நல்லவள் (1)
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் - பரி 12/92

 TOP
 
  நல்லவும் (2)
இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி - திரு 286
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் - புறம் 106/1

 TOP
 
  நல்லவை (3)
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் - பரி 20/74
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் - பரி 23/67
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு - புறம் 326/11

 TOP
 
  நல்லவோ (1)
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே - ஐங் 193/4

 TOP
 
  நல்லள் (4)
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு - குறு 120/3
நல்லள் நல்லள் என்ப - ஐங் 204/4
நல்லள் நல்லள் என்ப - ஐங் 204/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் - அகம் 326/3

 TOP
 
  நல்லன் (4)
நல்லன் என்றும் யாமே - ஐங் 11/3
நல்லன் என்றி ஆயின் - ஐங் 170/3
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே - புறம் 66/5
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் - புறம் 346/4

 TOP
 
  நல்லன (1)
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே - ஐங் 189/4

 TOP
 
  நல்லாய் (16)
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய்/களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட - பரி 6/102,103
நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய்/மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் - பரி 20/90,91
நல்லாய்/நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை - கலி 39/31,32
நல்லாய் கேள் - கலி 56/14
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/17
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு - கலி 56/21
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/25
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென - கலி 60/15
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் - கலி 64/12
நல்லாய் இகுளை கேள் - கலி 64/23
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக - கலி 92/24
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய - கலி 94/17
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து - கலி 95/27
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் - கலி 98/9
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் - கலி 111/8
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ - கலி 113/2

 TOP
 
  நல்லார் (17)
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய - பரி 7/25
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார்/இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ - பரி 9/23,24
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற - பரி 10/47
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் - பரி 11/58
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார்/தகை வகை தைஇயினார் தார் - பரி 20/27,28
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார்/உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் - கலி 56/7,8
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் - கலி 67/6
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் - கலி 67/14
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் - கலி 79/13
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி - கலி 83/28
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற - கலி 88/1
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார்/சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் - கலி 88/12,13
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார்/தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி - கலி 88/18,19
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார்/செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் - கலி 91/9,10
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி - கலி 92/3
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச - கலி 92/31
ஏறு உடை நல்லார் பகை - கலி 102/29

 TOP
 
  நல்லார்-கண் (1)
நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் - கலி 47/4

 TOP
 
  நல்லாரும் (2)
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி - பரி 24/81
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் - கலி 104/61

 TOP
 
  நல்லாரை (6)
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/17
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் - கலி 92/19
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் - கலி 104/26
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா - கலி 110/2
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் - கலி 112/8

 TOP
 
  நல்லாள் (2)
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து - பரி 6/87
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ - கலி 104/22

 TOP
 
  நல்லாளை (2)
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் - பரி 24/42
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை/ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் - அகம் 195/6,7

 TOP
 
  நல்லிதின் (1)
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் - மலை 80

 TOP
 
  நல்லியக்கோடனை (3)
நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு - சிறு 126
நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே - சிறு 269
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை/உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே - புறம் 176/7,8

 TOP
 
  நல்லீரே (2)
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே/எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் - அகம் 110/10,11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே/நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து - அகம் 388/10,11

 TOP
 
  நல்லென்று (1)
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ - ஐங் 374/1

 TOP
 
  நல்லேம் (1)
நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன் - நற் 146/8

 TOP
 
  நல்லேன் (1)
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய - கலி 108/17

 TOP
 
  நல்லை (4)
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே - குறு 47/4
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் - குறு 229/5
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ - அகம் 352/11
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே - புறம் 187/4

 TOP
 
  நல்லை-மன் (2)
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல - கலி 32/13
நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே - அகம் 248/16

 TOP
 
  நல்லோர் (8)
நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் - முல் 18
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து - மலை 77
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர்/யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் - குறு 7/2,3
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல - குறு 223/3
நல்லோர் நல்லோர் நாடி - ஐங் 61/4
நல்லோர் நல்லோர் நாடி - ஐங் 61/4
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே - ஐங் 139/3
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது - ஐங் 390/1

 TOP
 
  நல்லோர்க்கு (1)
நல்லோர்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் இஃதோ - அகம் 26/19

 TOP
 
  நல்லோள் (6)
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் - நற் 323/6
நல்லோள் கணவன் இவன் என - குறு 14/5
நறிய நல்லோள் மேனி - குறு 62/4
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே - குறு 235/5
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே - ஐங் 166/4
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன் - பதி 61/4

 TOP
 
  நல்லோள்-வயின் (2)
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின்/பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று - நற் 137/2,3
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின்/தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என - அகம் 392/7,8

 TOP
 
  நல்வினை (2)
செய்குவம்-கொல்லோ நல்வினை எனவே - புறம் 214/1
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது - புறம் 367/10

 TOP
 
  நல்வினைப்பாற்றே (1)
நெஞ்சே நல்வினைப்பாற்றே ஈண்டு ஒழிந்து - நற் 107/8

 TOP
 
  நல (9)
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் - நற் 9/4
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் - நற் 201/10
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என - குறு 295/5
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து - குறு 330/1
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி - ஐங் 80/2
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் - கலி 67/6
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய - கலி 108/17
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே - அகம் 196/13
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற - புறம் 365/8

 TOP
 
  நல_தகு (1)
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி - ஐங் 80/2

 TOP
 
  நல_தகை (3)
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து - குறு 330/1
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் - கலி 67/6
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய - கலி 108/17

 TOP
 
  நலங்கிள்ளி (3)
கேட்பல் எந்தை சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி/தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் - புறம் 27/10,11
சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி கேட்குவன்-கொல் என - புறம் 225/9
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் - புறம் 382/5

 TOP
 
  நலத்தர் (1)
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் - மது 409

 TOP
 
  நலத்தள் (1)
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் - நற் 161/10

 TOP
 
  நலத்தாரை (1)
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு - கலி 60/5

 TOP
 
  நலத்து (3)
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை - நற் 256/2
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை - அகம் 116/9
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு - அகம் 242/8

 TOP
 
  நலத்தை (2)
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை - நற் 155/5
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே - நற் 180/5

 TOP
 
  நலத்தையே (1)
நீயே பெரு நலத்தையே அவனே - நற் 290/6

 TOP
 
  நலத்தோடு (1)
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் - பரி 23/39

 TOP
 
  நலத்தோன் (1)
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் - நற் 176/2

 TOP
 
  நலம் (215)
நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் - திரு 63
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை - திரு 109
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி - திரு 290
நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் - பொரு 31
நலம் சான்ற கலம் சிதறும் - மது 104
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி - மது 368
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி - மது 565
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் - மது 719
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு - நெடு 166
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி - குறி 116
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என - குறி 181
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் - குறி 250
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய - நற் 13/1
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய - நற் 14/1
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு - நற் 15/4
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 23/4
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம்/பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய - நற் 35/7,8
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே - நற் 57/10
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் - நற் 66/10
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் - நற் 100/10
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த - நற் 167/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய - நற் 190/7
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு - நற் 192/11
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய - நற் 219/2
புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே - நற் 256/4
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த - நற் 260/8
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய - நற் 295/8
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப - நற் 296/3
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் - நற் 304/7
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய - நற் 307/4
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி - நற் 316/2
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் - நற் 323/4
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய - நற் 325/7
ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ - நற் 339/8
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி - நற் 360/3
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி - நற் 377/3
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 387/2
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே - நற் 395/10
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே - குறு 74/5
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் - குறு 93/1
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் - குறு 93/1
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே - குறு 133/5
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே - குறு 188/4
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம்/என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே - குறு 223/6,7
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து - குறு 238/4
நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே - குறு 245/2
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை - குறு 256/4
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே - குறு 258/8
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி - குறு 299/7
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் - குறு 319/6
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே - குறு 338/8
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம்/கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம் - குறு 349/3,4
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய - குறு 377/1
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் - குறு 381/1
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 24/5
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே - ஐங் 49/4
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப - ஐங் 56/3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய - ஐங் 57/3
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே - ஐங் 57/4
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் - ஐங் 63/3
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் - ஐங் 64/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் - ஐங் 67/3
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் - ஐங் 76/2
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் - ஐங் 104/2
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக - ஐங் 120/1
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே - ஐங் 137/3
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் - ஐங் 139/2
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே - ஐங் 139/3
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே - ஐங் 197/4
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே - ஐங் 200/4
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே - ஐங் 275/5
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே - ஐங் 278/5
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே - ஐங் 292/5
நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே - ஐங் 293/2
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய - ஐங் 318/1
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய - ஐங் 330/3
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி - ஐங் 355/1
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு - ஐங் 365/3
நன் நலம் நய வரவு உடையை - ஐங் 365/4
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் - ஐங் 375/4
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின - ஐங் 384/3
நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை - ஐங் 420/3
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே - ஐங் 420/5
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே - ஐங் 421/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே - ஐங் 455/5
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே - ஐங் 458/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய - ஐங் 463/2
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே - ஐங் 483/4
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க - ஐங் 485/2
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய - ஐங் 495/3
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே - ஐங் 499/5
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப - பதி 40/23
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் - பதி 74/16
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி - பரி 1/48
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் - பரி 9/31
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி - பரி 12/46
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி - பரி 15/63
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் - பரி 16/13
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம்/பூத்தன்று வையை வரவு - பரி 16/18,19
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி - பரி 21/12
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் - கலி 7/19
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் - கலி 11/19
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் - கலி 11/20
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/14
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் - கலி 15/12
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம்/பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த-கால் - கலி 15/12,13
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம்/தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் - கலி 22/6,7
தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் - கலி 23/8
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் - கலி 26/14
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/14
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர - கலி 29/4
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம்/போர்ப்பது போலும் பசப்பு - கலி 33/14,15
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் - கலி 40/24
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி - கலி 49/6
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் - கலி 53/18
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம்/மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/16,17
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் - கலி 68/12
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் - கலி 70/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் - கலி 75/31
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல - கலி 77/8
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல - கலி 77/12
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/13
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/16
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர - கலி 81/4
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த - கலி 83/21
தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை - கலி 84/34
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் - கலி 86/4
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச - கலி 92/31
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/17
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை - கலி 97/20
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை - கலி 99/16
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 100/20
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம்/சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு - கலி 110/10,11
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் - கலி 113/1
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் - கலி 118/10
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் - கலி 118/16
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு - கலி 121/18
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி - கலி 124/11
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர - கலி 124/19
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் - கலி 125/13
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே - கலி 126/22
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக - கலி 127/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் - கலி 127/16
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் - கலி 128/11
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை - கலி 132/11
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை - கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/12
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே - கலி 136/21
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ - கலி 138/7
அணி நலம் பாடி வரற்கு - கலி 141/6
நயந்து நலம் சிதைத்தான் - கலி 142/46
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் - கலி 142/65
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப - கலி 143/28
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு - கலி 147/7
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் - கலி 147/15
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் - கலி 148/14
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே - அகம் 4/17
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ - அகம் 5/3
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு - அகம் 21/5
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே - அகம் 34/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே - அகம் 37/18
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து - அகம் 39/5
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் - அகம் 41/10
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே - அகம் 67/18
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் - அகம் 69/1
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி - அகம் 87/14
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே - அகம் 91/18
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப - அகம் 93/15
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே - அகம் 109/3
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் - அகம் 115/6
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது - அகம் 120/8
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே - அகம் 146/13
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் - அகம் 162/13
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் - அகம் 164/10
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய - அகம் 172/17
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் - அகம் 177/1
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை - அகம் 181/15
நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே - அகம் 195/10
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் - அகம் 197/4
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் - அகம் 219/9
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் - அகம் 222/3
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் - அகம் 224/10
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் - அகம் 235/18
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப - அகம் 237/7
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் - அகம் 249/10
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி - அகம் 254/3
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய - அகம் 256/16
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர - அகம் 269/16
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய - அகம் 270/10
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் - அகம் 273/5
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய - அகம் 278/13
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் - அகம் 280/2
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் - அகம் 280/5
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ - அகம் 290/15
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ - அகம் 295/18
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா - அகம் 299/13
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து - அகம் 326/7
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென - அகம் 340/8
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே - அகம் 341/13
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய - அகம் 347/2
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி - அகம் 358/4
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது - அகம் 359/7
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு - அகம் 366/13
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 376/18
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் - அகம் 377/10
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி - அகம் 377/12
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய - அகம் 379/1
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே - அகம் 392/28
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 396/19
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு - புறம் 15/12
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் - புறம் 343/11
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் - புறம் 351/7

 TOP
 
  நலம்-கொல்லோ (1)
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் - நற் 35/10

 TOP
 
  நலம்பெற (1)
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் - கலி 54/7

 TOP
 
  நலன் (27)
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த - மது 571
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து - நற் 36/5
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ - நற் 45/7
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி - நற் 56/8
நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை - நற் 178/3
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் - குறு 81/4
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் - குறு 384/3
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி - ஐங் 475/2
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் - பதி 14/13
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து - பரி 6/49
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த - பரி 7/9
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி - கலி 3/5
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ - கலி 17/8
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் - கலி 22/6
நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் - கலி 23/10
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் - கலி 53/10
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் - கலி 80/16
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப - கலி 122/2
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி - கலி 124/15
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க - கலி 133/16
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி - கலி 134/17
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் - கலி 134/19
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ - கலி 144/42
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் - அகம் 35/12
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த - அகம் 217/16
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ - அகம் 222/7
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் - புறம் 144/11

 TOP
 
  நலனும் (5)
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது - கலி 145/10
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் - கலி 146/18
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் - கலி 146/20
தானே சென்ற நலனும்/நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே - அகம் 103/14,15
நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் - புறம் 29/11

 TOP
 
  நலனே (22)
அன்னை கூறினள் புன்னையது நலனே/அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே - நற் 172/5,6
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே - நற் 291/9
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே - நற் 347/11
பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே - நற் 351/9
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே/ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ - குறு 54/1,2
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே/ஆனா நோயொடு கானலஃதே - குறு 97/1,2
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே - குறு 112/5
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் - குறு 125/4
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே - குறு 236/6
அம்ம வாழி தோழி நலனே/இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை - ஐங் 117/1,2
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே - ஐங் 159/5
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - ஐங் 180/4
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ - ஐங் 238/5
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே - ஐங் 248/4
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே - ஐங் 263/4
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே - கலி 143/60
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - அகம் 10/13
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே - அகம் 209/17
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே - அகம் 276/15
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே - அகம் 336/12
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே/பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே - புறம் 342/5,6
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே - புறம் 346/7

 TOP
 
  நலனொடு (1)
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த - அகம் 41/11

 TOP
 
  நலிதந்த (1)
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் - கலி 53/18

 TOP
 
  நலிதந்து (1)
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் - கலி 87/12

 TOP
 
  நலிதரின் (1)
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின்/இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் - கலி 65/17,18

 TOP
 
  நலிதரும் (2)
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் - கலி 62/17
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ - கலி 142/56

 TOP
 
  நலிதல் (1)
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/14

 TOP
 
  நலிதலின் (1)
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின்/அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் - கலி 29/1,2

 TOP
 
  நலிதலோ (1)
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/16

 TOP
 
  நலிந்து (1)
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து/இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் - அகம் 274/1,2

 TOP
 
  நலிய (11)
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் - நெடு 7
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா - நற் 61/2
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் - நற் 262/4
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய/வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ - ஐங் 318/1,2
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது - ஐங் 457/1
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய/நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு - ஐங் 491/1,2
வளை முன்கை பற்றி நலிய தெருமந்திட்டு - கலி 51/10
பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய/அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே - அகம் 66/25,26
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய/நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு - அகம் 235/16,17
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய/சால் பெரும் தானை சேரலாதன் - அகம் 347/2,3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி - அகம் 378/16

 TOP
 
  நலியவும் (2)
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் - நற் 378/5
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் - அகம் 273/5

 TOP
 
  நலியாது (2)
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது/எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே - ஐங் 325/3,4
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது - பதி 22/7

 TOP
 
  நலியினும் (1)
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி - குறு 305/2

 TOP
 
  நலியும் (7)
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை - நற் 78/5
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை - நற் 338/4
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும்/தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் - ஐங் 223/3,4
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் - கலி 58/11
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் - கலி 137/17
நலியும் விழுமம் இரண்டு - கலி 142/58
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும்/தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை - அகம் 58/10,11

 TOP
 
  நலியும்-கொல் (1)
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே - நற் 305/10

 TOP
 
  நவ்வி (5)
நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி - நற் 124/6
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் - குறு 282/3
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி/வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் - அகம் 7/10,11
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என - அகம் 39/16
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை - புறம் 2/21

 TOP
 
  நவ (1)
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் - கலி 143/13

 TOP
 
  நவி (1)
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் - புறம் 270/12

 TOP
 
  நவியம் (2)
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் - புறம் 23/8
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து - புறம் 36/7

 TOP
 
  நவிரத்து (1)
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென - மலை 579

 TOP
 
  நவிரம் (1)
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் - மலை 82

 TOP
 
  நவிரல் (1)
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ - அகம் 1/16

 TOP
 
  நவில் (31)
ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை - திரு 180
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ - பெரும் 145
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி - பெரும் 198
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல - மது 372
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் - மது 622
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - நெடு 169
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் - மலை 63
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து - மலை 77
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - மலை 227
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை - நற் 42/4
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது - நற் 48/7
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே - நற் 238/11
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே - குறு 86/6
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை - பதி 82/4
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை - பதி 84/4
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன - பரி 15/43
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப - பரி 30/8
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் - அகம் 201/3
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் - அகம் 213/1
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் - அகம் 215/10
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி - அகம் 254/12
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி - அகம் 314/8
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி - அகம் 334/11
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே - புறம் 1/6
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் - புறம் 23/8
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப - புறம் 135/6
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும - புறம் 168/16
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே - புறம் 282/11
வினை நவில் யானை பிணிப்ப - புறம் 347/10
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த - புறம் 370/22
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக - புறம் 373/2

 TOP
 
  நவில (1)
நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி - திரு 187

 TOP
 
  நவிலா (3)
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி - நற் 221/10
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் - அகம் 16/4
நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு - அகம் 299/17

 TOP
 
  நவிலும் (1)
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும்/பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - அகம் 353/22,23

 TOP
 
  நவிற்றலின் (1)
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின்/அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய - மது 389,390

 TOP
 
  நவிற்றும் (1)
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை - பரி 3/80

 TOP
 
  நவின்ற (7)
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 141
வினை நவின்ற பேர் யானை - மது 47
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் - ஐங் 387/1
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி - அகம் 160/11
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற/சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ - புறம் 160/8,9
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற/பல் சோற்றான் இன் சுவைய - புறம் 382/8,9

 TOP
 
  நவின்றதை (1)
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை/இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர - பரி 8/77,78

 TOP
 
  நவின்று (5)
ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் - திரு 103
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று/தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் - பரி 6/28,29
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் - பரி 12/96
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று/பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து - அகம் 218/4,5
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று/குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 304/4,5

 TOP
 
  நவின்றோர் (1)
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் - பரி 9/72

 TOP
 
  நவை (5)
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் - பரி 4/49
செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் - கலி 7/18
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி - கலி 12/3
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் - அகம் 145/14
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் - புறம் 23/4

 TOP
 
  நவைத்த (1)
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் - அகம் 262/6

 TOP
 
  நவைப்படீஇயரோ (1)
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் - குறு 107/5

 TOP
 
  நவையினில் (1)
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில்/துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு - பரி 1/20,21

 TOP
 
  நள் (2)
வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல் - பொரு 72
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே - புறம் 246/15

 TOP
 
  நள்ளாதார் (1)
நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த - புறம் 125/5

 TOP
 
  நள்ளி (8)
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் - குறு 210/1
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை - பரி 10/85
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி/சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த - அகம் 152/15,16
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி/நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து - அகம் 238/14,15
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் - புறம் 148/1
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென் - புறம் 149/1
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென் - புறம் 149/1
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே - புறம் 150/28

 TOP
 
  நள்ளியும் (2)
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை - சிறு 107
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு - புறம் 158/16

 TOP
 
  நள்ளிருள் (6)
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி - பெரும் 155
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள்/அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் - மலை 195,196
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள்/வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது - நற் 122/5,6
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும் - குறு 107/3
எள்ளி இருக்குவேன்-மன்-கொலோ நள்ளிருள்/மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் - கலி 142/32,33
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் - கலி 145/2

 TOP
 
  நள்ளிருள்நாறி (1)
நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி/மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் - குறி 94,95

 TOP
 
  நள்ளென் (21)
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளிகொள்ளான் - நெடு 186
நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே - நற் 22/11
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல - நற் 40/10
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ - நற் 145/10
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் - நற் 178/8
நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி - நற் 199/3
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் - நற் 287/9
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே - நற் 333/12
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து - குறு 160/4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே - குறு 163/5
பல்லோர் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - குறு 244/1
நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் - குறு 261/4
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் - குறு 312/4
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் - ஐங் 324/3
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக - அகம் 103/12
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் - அகம் 129/2
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 142/20
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 170/12
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து - அகம் 279/6
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து - அகம் 328/3
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென்/மாலை மருதம் பண்ணி காலை - புறம் 149/1,2

 TOP
 
  நள்ளென்றன்றே (1)
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து - குறு 6/1

 TOP
 
  நள்ளென (3)
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென/கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே - நற் 303/1,2
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை - குறு 118/2
நள்ளென வந்த இயல் தேர் - ஐங் 104/3

 TOP
 
  நளி (52)
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி - திரு 238
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி - சிறு 23
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் - சிறு 57
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை - சிறு 107
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை - சிறு 107
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை - பெரும் 321
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் - மது 115
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 27
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் - நெடு 100
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி - குறி 58
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து - மலை 249
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் - நற் 199/8
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் - நற் 219/5
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி - நற் 289/4
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 299/9
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் - நற் 304/4
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர - குறு 274/2
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை - குறு 339/1
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து - குறு 368/6
நல்கு-மதி வாழியோ நளி நீர் சேர்ப்ப - ஐங் 179/1
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் - ஐங் 324/3
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 11/3
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் - பதி 23/18
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 91/8
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் - பரி 7/11
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த - பரி 8/94
நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை - பரி 8/104
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு - பரி 11/32
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் - பரி 11/67
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து - பரி 11/76
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் - பரி 12/7
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு - கலி 17/11
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் - கலி 50/3
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு - கலி 103/69
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது - கலி 128/4
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் - அகம் 65/11
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் - அகம் 72/2
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் - அகம் 114/10
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை - அகம் 132/9
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன - அகம் 178/8
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து - அகம் 238/15
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் - அகம் 240/4
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த - அகம் 325/3
நளி கடல் இரும் குட்டத்து - புறம் 26/1
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக - புறம் 35/1
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி - புறம் 66/1
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் - புறம் 109/2
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின் - புறம் 136/12
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் - புறம் 143/10
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே - புறம் 150/28
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை - புறம் 158/10
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் - புறம் 172/7

 TOP
 
  நளிந்தனை (1)
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி - பதி 52/16

 TOP
 
  நளிந்து (2)
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் - மலை 197
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் - ஐங் 222/2

 TOP
 
  நளிப்பன (1)
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் - அகம் 188/6

 TOP
 
  நளிப்பின் (2)
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் - அகம் 18/15
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின்/இலங்கு வெள் அருவி போலவும் - அகம் 362/13,14

 TOP
 
  நளிய (1)
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் - புறம் 150/15

 TOP
 
  நளிர் (5)
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் - நற் 257/2
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் - பரி 10/122
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து - அகம் 218/5
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் - அகம் 228/3
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் - அகம் 242/18

 TOP
 
  நளினத்து (1)
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை - பரி 5/12

 TOP
 
  நற்கு (17)
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் - மலை 392
வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 19/9
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து - நற் 188/7
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 247/9
தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே - குறு 170/5
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் - பதி 26/4
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் - பதி 84/10
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட - பதி 90/12
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் - பரி 1/36
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் - பரி 3/62
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் - பரி 4/4
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் - கலி 25/27
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி - அகம் 245/4
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் - அகம் 328/8
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் - புறம் 35/30
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் - புறம் 121/5
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த - புறம் 224/5

 TOP
 
  நற்பாலோரே (1)
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே - குறு 246/8

 TOP
 
  நற (1)
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் - பரி 9/63

 TOP
 
  நறவம் (5)
நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் - குறி 91
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து - பரி 6/49
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை - பரி 12/80
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம்/பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் - பரி 19/78,79
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம்/யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி - புறம் 292/1,2

 TOP
 
  நறவின் (24)
உண்டு ஆனா கூர் நறவின்/தின்று ஆனா இன வைகல் - மது 213,214
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் - பதி 11/15
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ - பதி 51/18
துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே - பதி 60/12
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - பதி 85/8
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே - பதி 88/19
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் - கலி 40/12
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின்/முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் - கலி 105/41,42
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின்/சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை - அகம் 19/9,10
நார் அரி நறவின் எருமையூரன் - அகம் 36/17
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் - அகம் 77/16
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் - அகம் 78/7
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் - அகம் 173/16
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் - அகம் 213/7
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி - அகம் 221/1
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில் - அகம் 246/9
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் - அகம் 262/16
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் - அகம் 296/9
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் - புறம் 91/3
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது - புறம் 116/16
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு - புறம் 261/2
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி - புறம் 297/6
நொடை நறவின்/மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி - புறம் 352/8,9
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து - புறம் 400/13

 TOP
 
  நறவினை (2)
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் - பரி 10/94
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து - கலி 99/1

 TOP
 
  நறவு (29)
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் - பொரு 215
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து - சிறு 51
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி - பெரும் 141
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் - பெரும் 386
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து - மது 679
நறவு நொடை கொடியொடு - பட் 180
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை - மலை 172
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு - மலை 320
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/7
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு - நற் 276/9
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு - குறு 165/1
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற - குறு 394/2
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து - பதி 40/19
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் - பரி 8/75
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் - பரி 10/75
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி - பரி 22/19
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் - கலி 147/2
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள - கலி 147/54
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் - அகம் 61/10
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் - அகம் 83/8
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து - அகம் 96/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் - அகம் 97/12
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் - அகம் 126/10
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து - அகம் 196/1
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு - அகம் 216/3
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் - புறம் 114/4
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப - புறம் 364/6
கனற்ற கொண்ட நறவு என்னா - புறம் 384/12
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து - புறம் 396/8

 TOP
 
  நறவு_மகிழ்_இருக்கை (2)
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/7
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் - அகம் 97/12

 TOP
 
  நறவும் (1)
நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் - புறம் 262/1

 TOP
 
  நறவே (1)
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே/குன்றத்து அன்ன களிறு பெயர - புறம் 125/8,9

 TOP
 
  நறவொடு (2)
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய - பரி 23/55
சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப - பரி 23/56

 TOP
 
  நறவோடு (1)
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த - கலி 91/2

 TOP
 
  நறா (9)
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் - பெரும் 345
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் - பரி 7/62
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே - பரி 7/63
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண் - பரி 7/64
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி - பரி 20/52
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் - பரி 21/20
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/58
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப - கலி 84/22
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு - கலி 97/10

 TOP
 
  நறாஅ (1)
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு - கலி 54/9

 TOP
 
  நறிய (3)
நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே - நற் 143/10
நறிய நல்லோள் மேனி - குறு 62/4
நறிய கமழும் துறைவற்கு - ஐங் 146/2

 TOP
 
  நறியர் (1)
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் - ஐங் 70/4

 TOP
 
  நறியவும் (1)
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே - குறு 2/5

 TOP
 
  நறியோள் (1)
சாந்தம் நாறும் நறியோள்/கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 240/3,4

 TOP
 
  நறு (139)
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து - திரு 188
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து - திரு 235
நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு - திரு 302
நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த - சிறு 68
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி - சிறு 88
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் - சிறு 116
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன - பெரும் 203
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் - பெரும் 303
சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து - பெரும் 306
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் - பெரும் 308
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த - பெரும் 309
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை - முல் 9
கள் கமழும் நறு நெய்தல் - மது 250
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய - மது 552
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் - நெடு 152
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் - குறி 79
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை - குறி 83
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் - மலை 124
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி - மலை 182
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் - மலை 512
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி - நற் 1/8
உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன - நற் 21/6
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ - நற் 49/8
நறு நுதல் அரிவை போற்றேன் - நற் 50/10
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ - நற் 56/1
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி - நற் 68/4
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் - நற் 96/1
மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர் - நற் 106/6
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை - நற் 169/5
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் - நற் 175/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து - நற் 243/3
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் - நற் 257/6
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் - நற் 267/5
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் - நற் 283/2
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/6
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப - நற் 334/4
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய - நற் 337/5
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த - நற் 342/8
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை - நற் 367/8
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் - குறு 59/3
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய - குறு 73/3
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் - குறு 220/5
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் - குறு 259/3
நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே - குறு 270/8
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் - குறு 318/2
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் - குறு 323/5
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி - குறு 331/5
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ - குறு 347/2
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி - குறு 362/4
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் - ஐங் 61/1
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் - ஐங் 84/3
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை - ஐங் 150/1
தண் நறு நெய்தல் நாறும் - ஐங் 173/3
முண்டக நறு மலர் கமழும் - ஐங் 177/3
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ - ஐங் 182/1
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ - ஐங் 190/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த - ஐங் 213/1
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ - ஐங் 217/1
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய் - ஐங் 328/1
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் - ஐங் 463/1
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ - பதி 65/10
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட - பரி 11/135
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே - பரி 11/140
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/19
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே - பரி 14/22
நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே - பரி 16/15
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி - பரி 20/52
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ - பரி 24/3
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் - கலி 12/9
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/4
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா - கலி 15/20
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி - கலி 21/6
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த - கலி 22/9
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 30/11
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை - கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/10
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் - கலி 37/12
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி - கலி 41/14
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென - கலி 45/6
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் - கலி 47/11
சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் - கலி 47/18
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் - கலி 53/14
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ - கலி 59/21
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் - கலி 60/1
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/23
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 66/6
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய - கலி 84/2
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் - கலி 92/10
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் - கலி 92/60
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு - கலி 97/10
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர - கலி 105/53
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை - கலி 118/19
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் - கலி 136/13
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் - அகம் 2/7
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் - அகம் 29/7
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 43/10
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் - அகம் 84/8
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை - அகம் 85/11
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே - அகம் 90/14
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் - அகம் 93/10
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப - அகம் 107/20
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் - அகம் 116/7
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி - அகம் 126/15
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி - அகம் 136/14
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற - அகம் 164/6
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை - அகம் 166/5
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது - அகம் 170/2
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் - அகம் 173/4
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள - அகம் 174/11
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் - அகம் 202/5
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர - அகம் 205/20
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு - அகம் 221/9
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத - அகம் 234/13
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் - அகம் 254/1
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் - அகம் 259/5
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ - அகம் 260/9
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய - அகம் 269/9
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் - அகம் 274/12
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் - அகம் 274/12
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் - அகம் 302/6
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப - அகம் 317/11
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி - அகம் 324/11
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 338/7
நன் மலர் நறு வீ தாஅம் - அகம் 360/18
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத - அகம் 388/3
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ - அகம் 388/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி - அகம் 393/23
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு - புறம் 120/14
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் - புறம் 144/4
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு - புறம் 197/11
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது - புறம் 246/5
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ - புறம் 265/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை - புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் - புறம் 276/1
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை - புறம் 328/14
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா - புறம் 379/9
நறு நெய்ய சோறு என்கோ - புறம் 396/18

 TOP
 
  நறு_நுதல் (3)
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் - கலி 12/9
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல்/நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் - கலி 61/23,24
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல்/மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் - அகம் 173/4,5

 TOP
 
  நறு_நுதால் (7)
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால்/தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ - கலி 17/4,5
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் - கலி 37/12
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால்/அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் - கலி 47/11,12
சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் - கலி 47/18
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் - கலி 92/10
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் - கலி 92/60
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர - கலி 105/53

 TOP
 
  நறும் (177)
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து - திரு 9
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை - திரு 33
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் - திரு 193
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் - திரு 198
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ - திரு 201
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் - திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை - திரு 236
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி - திரு 239
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட - பொரு 219
கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த - சிறு 4
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து - சிறு 108
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை - சிறு 178
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி - பெரும் 281
அளறு பட்ட நறும் சென்னிய - மது 45
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் - மது 226
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய - மது 286
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் - மது 297
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் - மது 397
கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக - மது 423
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் - மது 487
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து - மது 493
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ - மது 551
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக - மது 553
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை - மது 654
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து - மது 712
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக - நெடு 50
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து - நெடு 55
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - குறி 9
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி - குறி 81
நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் - குறி 91
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் - குறி 107
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி - குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி - குறி 115
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய - குறி 122
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் - குறி 190
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் - பட் 55
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் - பட் 252
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி - மலை 359
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் - மலை 520
நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப - நற் 5/4
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் - நற் 7/8
நறும் தண் பொழில கானம் - நற் 9/11
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் - நற் 25/3
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி - நற் 34/8
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் - நற் 84/1
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் - நற் 118/2
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி - நற் 123/6
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் - நற் 191/11
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ - நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் - நற் 219/1
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர - நற் 249/4
எருவை நறும் பூ நீடிய - நற் 261/9
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் - நற் 292/2
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே - நற் 304/10
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா - நற் 307/9
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் - நற் 313/8
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் - நற் 314/4
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் - நற் 337/8
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் - நற் 361/4
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை - நற் 367/9
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர - நற் 375/1
நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே - நற் 394/9
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் - நற் 398/6
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே - குறு 70/2
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் - குறு 115/4
நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே - குறு 116/4
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே - குறு 126/5
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி - குறு 150/1
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி - குறு 168/4
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் - குறு 192/5
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி - குறு 239/4
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் - குறு 254/5
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் - குறு 259/2
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி - குறு 312/6
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு - குறு 333/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை - குறு 339/1
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை - குறு 359/3
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே - குறு 367/7
கள் நறும் குவளை நாறி - ஐங் 73/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே - ஐங் 74/4
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் - ஐங் 82/2
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் - ஐங் 85/2
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே - ஐங் 97/4
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் - ஐங் 182/2
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் - ஐங் 214/1
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் - ஐங் 222/2
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் - ஐங் 226/2
நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - ஐங் 227/2
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை - ஐங் 244/2
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை - ஐங் 253/1
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் - ஐங் 254/2
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் - ஐங் 259/4
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன - ஐங் 293/1
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய - ஐங் 339/2
நறும் பூ குரவம் பயந்த - ஐங் 344/2
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் - ஐங் 369/1
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த - ஐங் 404/3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் - ஐங் 413/1
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் - ஐங் 416/1
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் - ஐங் 421/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே - ஐங் 459/5
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் - பதி 46/1
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் - பரி 13/60
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் - பரி 14/3
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே - பரி 14/20
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் - பரி 16/50
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் - பரி 16/52
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப - பரி 17/24
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை - பரி 19/77
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை - பரி 23/10
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/12
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் - கலி 21/2
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் - கலி 39/3
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் - கலி 42/16
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை - கலி 52/7
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல் - கலி 53/1
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன - கலி 53/5
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை - கலி 55/3
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/2
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல - கலி 73/4
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் - கலி 93/21
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் - கலி 102/2
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் - கலி 109/23
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் - கலி 123/1
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் - கலி 132/8
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் - கலி 132/12
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் - கலி 150/1
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர - அகம் 14/8
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் - அகம் 26/14
தண் நறும் கானல் வந்து நும் - அகம் 30/14
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் - அகம் 34/2
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு - அகம் 36/11
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து - அகம் 39/22
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி - அகம் 44/7
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் - அகம் 59/14
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் - அகம் 80/12
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் - அகம் 104/2
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து - அகம் 105/14
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 108/16
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் - அகம் 114/3
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து - அகம் 139/9
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் - அகம் 141/13
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/26
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு - அகம் 144/9
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது - அகம் 159/14
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து - அகம் 186/12
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் - அகம் 223/15
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ - அகம் 237/4
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து - அகம் 238/15
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் - அகம் 296/2
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு - அகம் 306/13
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய - அகம் 308/12
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் - அகம் 340/18
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி - அகம் 348/3
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை - அகம் 358/5
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை - அகம் 358/6
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே - அகம் 360/19
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர - அகம் 378/4
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய - அகம் 381/15
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 388/8
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் - அகம் 391/6
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் - புறம் 1/1
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் - புறம் 23/3
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் - புறம் 24/10
புனை வினை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் - புறம் 29/3
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை - புறம் 68/16
நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் - புறம் 97/5
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி - புறம் 132/4
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் - புறம் 150/15
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி - புறம் 209/16
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் - புறம் 250/3
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை - புறம் 261/13
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய - புறம் 337/10
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில - புறம் 347/1
நீறு ஆடிய நறும் கவுள - புறம் 387/6
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி - புறம் 399/4

 TOP
 
  நறை (16)
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் - திரு 190
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் - நற் 5/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை - குறு 339/1
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/2
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப - பரி 8/26
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ - பரி 17/6
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ - கலி 103/21
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு - கலி 104/31
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க - கலி 105/25
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் - அகம் 242/18
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் - அகம் 257/2
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/9
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி - புறம் 168/15
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் - புறம் 235/18
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ - புறம் 281/6
நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய - புறம் 329/3

 TOP
 
  நறையின் (1)
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே - பரி 14/20

 TOP
 
  நறையும் (2)
நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் - பொரு 238
நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று - குறி 7

 TOP
 
  நறையொடு (1)
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப - கலி 101/12

 TOP
 
  நன் (345)
என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் - திரு 130
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய - திரு 160
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி - திரு 238
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே - திரு 268
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று - திரு 292
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல - திரு 300
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா - திரு 306
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி - பொரு 24
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் - பொரு 46
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் - பொரு 66
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை - பொரு 139
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் - பொரு 170
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் - பொரு 170
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி - சிறு 32
ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த - சிறு 93
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை - சிறு 99
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த - சிறு 109
நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் - சிறு 120
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 160
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் - பெரும் 298
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் - பெரும் 368
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப - பெரும் 424
நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால் - முல் 17
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால - முல் 94
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு - மது 20
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப - மது 274
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் - மது 322
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் - மது 331
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல - மது 362
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி - மது 371
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல - மது 372
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் - மது 512
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு - மது 546
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய - மது 552
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் - மது 591
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி - மது 608
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 618
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப - மது 685
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி - நெடு 138
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் - நெடு 174
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல - குறி 197
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் - குறி 232
ஈர நன் மொழி தீர கூறி - குறி 234
நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் - பட் 207
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் - பட் 268
ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் - மலை 67
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே - மலை 453
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் - நற் 10/3
பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே - நற் 10/9
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து - நற் 17/1
நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி - நற் 19/4
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் - நற் 25/4
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் - நற் 28/2
நன் மலை நாடன் காதல் மகளே - நற் 44/12
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை - நற் 46/10
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் - நற் 79/2
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி - நற் 82/3
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் - நற் 115/9
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் - நற் 119/5
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று - நற் 125/7
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் - நற் 132/5
நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் - நற் 151/1
நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ - நற் 168/6
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு - நற் 182/5
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல - நற் 182/6
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் - நற் 185/4
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே - நற் 197/12
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் - நற் 205/2
நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என - நற் 206/7
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் - நற் 220/3
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் - நற் 221/3
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க - நற் 221/9
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் - நற் 247/7
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப - நற் 248/2
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் - நற் 251/4
நன் நா புரையும் சீறடி - நற் 252/11
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் - நற் 254/3
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் - நற் 257/7
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - நற் 270/8
நன் மனை நனி விருந்து அயரும் - நற் 280/9
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் - நற் 282/3
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை - நற் 288/5
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் - நற் 304/4
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/6
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை - நற் 316/6
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 322/9
ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ - நற் 339/8
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் - நற் 367/5
விரி உளை நன் மா கடைஇ - நற் 367/11
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ - நற் 384/7
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு - நற் 389/10
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு - நற் 391/6
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல - நற் 392/7
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் - நற் 396/3
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் - குறு 11/6
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல - குறு 15/3
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் - குறு 23/2
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே - குறு 23/5
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு - குறு 76/1
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் - குறு 93/1
இன்னது-மன்னோ நன் நுதல் கவினே - குறு 109/4
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே - குறு 115/6
நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே - குறு 116/4
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து - குறு 156/2
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி - குறு 168/4
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த - குறு 176/6
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே - குறு 185/8
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் - குறு 244/5
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் - குறு 250/2
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் - குறு 302/4
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி - குறு 319/3
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் - குறு 319/6
நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே - குறு 329/7
நன் மா மேனி பசப்ப - குறு 331/7
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் - குறு 339/4
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே - குறு 377/5
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி - குறு 380/2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு - குறு 392/2
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன - ஐங் 13/1
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை - ஐங் 46/2
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை - ஐங் 54/1
நன் நெடும் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே - ஐங் 153/5
நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி - ஐங் 175/2
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என - ஐங் 194/3
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின் - ஐங் 213/4
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் - ஐங் 214/5
நன் மலை நாடன் பிரிந்து என - ஐங் 219/3
நன் மா மேனி பசப்ப - ஐங் 221/3
நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - ஐங் 227/2
குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே - ஐங் 230/5
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி - ஐங் 234/2
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் - ஐங் 236/2
குன்று கெழு நன் நாட்டு சென்ற பின்றை - ஐங் 239/3
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல் - ஐங் 263/1
நன் மலை நாடன் பிரிதல் - ஐங் 268/4
நன் மலை நாட நீ செலின் - ஐங் 273/3
நன் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே - ஐங் 276/6
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் - ஐங் 285/1
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் - ஐங் 286/3
நன் மனை அரும் கடி அயர - ஐங் 292/4
நன் மனை வதுவை அயர இவள் - ஐங் 294/4
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு - ஐங் 333/3
நன் நலம் நய வரவு உடையை - ஐங் 365/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை - ஐங் 375/1
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் - ஐங் 379/1
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என - ஐங் 399/2
நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை - ஐங் 420/3
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர் - ஐங் 436/2
காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே - ஐங் 446/4
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் - ஐங் 463/4
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே - ஐங் 483/4
விரி உளை நன் மா பூட்டி - ஐங் 488/3
நன் நுதல் நாறும் முல்லை மலர - ஐங் 492/2
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே - ஐங் 492/5
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய - ஐங் 495/3
வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு - பதி 15/17
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் - பதி 15/34
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் - பதி 17/12
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப - பதி 21/19
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து - பதி 22/34
பூசல் அறியா நன் நாட்டு - பதி 27/15
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி - பதி 37/4
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி - பதி 43/20
நன் நுதல் விறலியர் ஆடும் - பதி 47/7
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி - பதி 54/8
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் - பதி 55/4
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந - பதி 55/6
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம் - பதி 59/18
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி - பதி 65/2
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை - பதி 67/4
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் - பதி 83/7
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ - பதி 85/1
சென்மோ பாடினி நன் கலம் பெறுகுவை - பதி 87/1
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள - பதி 89/5
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக - பதி 89/8
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன - பதி 90/47
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை - பதி 94/3
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி - பரி 4/16
நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை - பரி 6/8
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் - பரி 6/35
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி - பரி 7/69
நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் - பரி 8/7
நன் பல நன் பல நன் பல வையை - பரி 12/101
நன் பல நன் பல நன் பல வையை - பரி 12/101
நன் பல நன் பல நன் பல வையை - பரி 12/101
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை - பரி 13/42
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/40
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி - பரி 22/19
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
வருமே தோழி நன் மலை நாடன் - கலி 38/24
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் - கலி 41/23
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் - கலி 42/4
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட - கலி 46/9
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட - கலி 48/7
நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட - கலி 49/9
நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட - கலி 49/9
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் - கலி 50/21
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து - கலி 74/10
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என - கலி 78/4
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் - கலி 92/60
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து - கலி 97/16
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ - கலி 98/17
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப - கலி 98/24
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ - கலி 117/1
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க - கலி 133/16
நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி - கலி 143/3
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை - அகம் 22/16
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி - அகம் 29/11
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப - அகம் 35/2
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் - அகம் 69/17
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் - அகம் 74/7
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும் - அகம் 74/13
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் - அகம் 75/9
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - அகம் 76/4
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் - அகம் 77/1
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் - அகம் 83/10
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் - அகம் 85/1
கற்பினின் வழாஅ நன் பல உதவி - அகம் 86/13
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை - அகம் 86/17
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் - அகம் 93/6
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து - அகம் 113/7
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 113/17
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா - அகம் 122/20
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி - அகம் 124/1
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - அகம் 125/16
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த - அகம் 125/20
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் - அகம் 126/12
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் - அகம் 126/14
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் - அகம் 127/6
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் - அகம் 127/7
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப - அகம் 133/4
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல - அகம் 134/4
நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன் - அகம் 138/14
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் - அகம் 138/19
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும் - அகம் 143/11
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் - அகம் 149/9
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் - அகம் 152/7
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் - அகம் 164/11
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி - அகம் 166/1
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் - அகம் 173/7
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த - அகம் 174/13
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு - அகம் 178/13
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர - அகம் 179/8
புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் - அகம் 181/22
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை - அகம் 193/11
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் - அகம் 194/6
விரி உளை நன் மான் கடைஇ - அகம் 194/18
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி - அகம் 198/3
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் - அகம் 198/14
வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும் - அகம் 201/13
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக - அகம் 203/12
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ் - அகம் 206/1
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை - அகம் 212/1
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை - அகம் 223/14
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி - அகம் 229/14
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 230/11
நன் நிறம் பரந்த பசலையள் - அகம் 234/17
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப - அகம் 237/7
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 241/16
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் - அகம் 247/2
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 253/19
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை - அகம் 254/8
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் - அகம் 262/10
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் - அகம் 263/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் - அகம் 282/4
நன் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய - அகம் 283/1
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து - அகம் 283/13
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் - அகம் 303/9
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் - அகம் 311/12
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே - அகம் 317/24
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை - அகம் 319/9
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 325/17
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல - அகம் 327/2
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப - அகம் 327/5
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக - அகம் 333/16
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 342/4
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து - அகம் 346/7
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே - அகம் 348/14
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு - அகம் 349/8
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் - அகம் 352/8
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும் - அகம் 353/22
நன் மலர் நறு வீ தாஅம் - அகம் 360/18
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு - அகம் 366/13
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து - அகம் 369/15
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல - அகம் 374/9
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர - அகம் 378/4
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் - அகம் 381/1
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி - அகம் 385/6
வானவரம்பன் நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 389/16
நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல - அகம் 392/17
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 393/19
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் - அகம் 399/3
யாணர் வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 2/11
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் - புறம் 6/15
நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே - புறம் 9/11
நன் பனுவல் நால் வேதத்து - புறம் 15/17
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை - புறம் 16/17
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு - புறம் 29/16
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி - புறம் 32/7
தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும் - புறம் 33/7
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் - புறம் 38/12
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 42/18
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் - புறம் 56/18
வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 61/12
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி - புறம் 67/8
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே - புறம் 67/14
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 68/10
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 70/9
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே - புறம் 85/5
இன நன் மா செல கண்டவர் - புறம் 98/7
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு - புறம் 110/3
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர - புறம் 117/5
நன் நாடு பாட என்னை நயந்து - புறம் 146/4
நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து - புறம் 148/3
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் - புறம் 150/15
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் - புறம் 150/18
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் - புறம் 152/28
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ - புறம் 160/9
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப - புறம் 161/30
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர - புறம் 174/9
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 209/6
யாணர் நன் நாட்டுள்ளும் பாணர் - புறம் 212/6
தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும் - புறம் 215/6
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை - புறம் 218/4
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் - புறம் 227/3
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 229/14
காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே - புறம் 272/3
நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய - புறம் 329/3
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் - புறம் 352/10
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல - புறம் 361/3
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும் - புறம் 362/15
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி - புறம் 368/5
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர - புறம் 373/15
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந - புறம் 375/10
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் - புறம் 376/6
கவர் பரி கச்சை நன் மான் - புறம் 377/24
உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் - புறம் 384/21
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும் - புறம் 384/22
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து - புறம் 386/17
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே - புறம் 386/18
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும - புறம் 389/15
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 393/23
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி - புறம் 396/30
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் - புறம் 400/11

 TOP
 
  நன்_நாள் (6)
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள்/கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த - மது 591,592
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள்/சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு - மது 618,619
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று - நற் 125/7
நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என - நற் 206/7
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ - நற் 384/7
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள்/பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ - நற் 396/3,4

 TOP
 
  நன்கனம் (1)
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ - பரி 15/25

 TOP
 
  நன்கு (28)
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் - சிறு 216
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும் - மது 82
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து - மது 478
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் - குறி 30
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் - நற் 150/1
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் - நற் 160/1
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே - நற் 233/9
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் - நற் 315/10
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே - நற் 341/6
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை - நற் 376/9
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென - குறு 213/1
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே - குறு 267/8
நோய் நன்கு செய்தன எமக்கே - ஐங் 441/3
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் - பதி 72/7
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து - பரி 13/13
நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே - பரி 16/15
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து - பரி 21/53
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் - கலி 42/6
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ - கலி 59/21
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் - கலி 125/6
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 22/8
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் - அகம் 258/3
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் - அகம் 335/2
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ - அகம் 392/4
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் - புறம் 152/9
ஒன்று நன்கு உடைய பிறர் குன்றம் என்றும் - புறம் 156/1
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் - புறம் 156/2
அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் - புறம் 361/8

 TOP
 
  நன்மை (1)
நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண - புறம் 308/3

 TOP
 
  நன்றா (1)
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி - பரி 4/16

 TOP
 
  நன்றால் (3)
நன்றால் வாழி தோழி என்றும் - நற் 285/9
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே - ஐங் 248/4
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே - ஐங் 474/5

 TOP
 
  நன்றி (3)
நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என - நற் 188/6
நன்றி சான்ற கற்பொடு - நற் 330/10
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் - குறு 225/5

 TOP
 
  நன்று (52)
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி - மலை 62
நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே - நற் 24/7
நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே - நற் 24/7
சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என - நற் 164/4
நன்று என உணரார் மாட்டும் - குறு 78/5
பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ - குறு 115/1
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு - குறு 115/2
நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு - குறு 146/4
நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு - குறு 146/4
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த - குறு 327/2
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே - குறு 374/4
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே - குறு 384/4
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி - குறு 400/3
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக - ஐங் 9/2
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து - ஐங் 288/1
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே - ஐங் 307/3
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து - பதி 22/5
நன்று பெரிது உடையையால் நீயே - பதி 37/12
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் - பதி 63/18
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் - பதி 72/6
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப - பரி 8/26
கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று/என ஆங்கு - பரி 17/46,47
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை - பரி 21/68
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு - கலி 37/16
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் - கலி 41/40
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என - கலி 54/17
செய்வது நன்று ஆமோ மற்று - கலி 62/8
இன்று நன்று என் ஐ அணி - கலி 91/5
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை - கலி 96/32
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய - கலி 129/13
நன்று தீது என்று பிற - கலி 142/50
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/11
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி - அகம் 33/1
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என - அகம் 77/2
பின்னின்று சூழ்ந்தனை ஆயின் நன்று இன்னா - அகம் 77/3
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் - அகம் 101/2
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் - அகம் 113/1
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது - அகம் 119/4
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் - அகம் 199/14
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என - அகம் 245/2
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள் - அகம் 259/8
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை - அகம் 346/1
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் - அகம் 398/9
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு - அகம் 400/1
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் - புறம் 34/20
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என - புறம் 141/13
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை - புறம் 166/1
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என - புறம் 237/5
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப - புறம் 283/11
நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும் - புறம் 359/12
தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து - புறம் 361/6
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா - புறம் 387/15

 TOP
 
  நன்று-கொல்லோ (1)
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ/வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள - அகம் 390/4,5

 TOP
 
  நன்று-மன் (19)
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல - நற் 255/7
கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் - நற் 282/6
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல - நற் 392/7
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண் - குறு 38/4
நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல - குறு 58/2
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை - குறு 98/3
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - குறு 134/2
ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை - குறு 166/3
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல - குறு 269/2
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 33/17
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல - அகம் 195/11
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 215/6
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 228/7
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 243/12
நன்று-மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி - அகம் 268/7
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் - அகம் 395/5
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் - புறம் 53/13
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என - புறம் 229/15
தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே - புறம் 238/19

 TOP
 
  நன்றும் (46)
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி - மது 496
பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும்/எவன் குறித்தனள்-கொல் அன்னை கயம்-தோறு - நற் 27/6,7
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும்/வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் - நற் 302/3,4
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும்/இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே - நற் 304/8,9
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும்/விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் - நற் 315/8,9
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும்/புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி - நற் 339/2,3
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும்/அறியேன் வாழி தோழி அறியேன் - நற் 369/5,6
அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும்/பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு - குறு 29/4,5
மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும்/நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும் - குறு 226/3,4
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும்/சேய அம்ம இருவாம் இடையே - குறு 237/3,4
குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும்/நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி - குறு 327/3,4
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும்/ஆற்றுக தில்ல யாமே - ஐங் 12/2,3
அம்ம வாழி தோழி நன்றும்/எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி - ஐங் 119/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும்/உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் - ஐங் 207/1,2
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும்/நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் - ஐங் 309/2,3
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும்/இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி - ஐங் 401/2,3
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும்/நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த - ஐங் 404/2,3
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் - கலி 93/5
பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும்/அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் - அகம் 10/6,7
குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும்/உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி - அகம் 142/6,7
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும்/செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து - அகம் 147/9,10
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும்/அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் - அகம் 149/5,6
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும்/நீடலர் என்றி தோழி பாடு ஆன்று - அகம் 183/4,5
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும்/உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை - அகம் 191/12,13
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும்/உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல் - அகம் 236/9,10
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும்/அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என - அகம் 304/18,19
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும்/தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி - அகம் 385/14,15
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும்/தாது செய் பாவை அன்ன தையல் - அகம் 392/5,6
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும்/புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் - அகம் 400/23,24
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும்/மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு - புறம் 14/15,16
என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும்/நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று - புறம் 75/9,10
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும்/நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும் - புறம் 126/21,22
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும்/முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் - புறம் 151/6,7
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும்/சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே - புறம் 153/5,6
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா - புறம் 192/2
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும்/இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் - புறம் 198/20,21
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும்/இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே - புறம் 213/12,13
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும்/சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி கேட்குவன்-கொல் என - புறம் 225/8,9
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும்/உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் - புறம் 287/11,12
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும்/இன்னான் மன்ற வேந்தே இனியே - புறம் 298/2,3
அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும்/வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு - புறம் 328/6,7
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும்/சென்றதற்கொண்டு மனையோள் விரும்பி - புறம் 333/7,8
என் ஆவது-கொல் தானே நன்றும்/விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் - புறம் 347/8,9
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும்/சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் - புறம் 362/15,16
உரைத்திசின் பெரும நன்றும்/உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு - புறம் 366/12,13
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும்/அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு - புறம் 376/13,14

 TOP
 
  நன்றே (32)
இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை - நற் 37/4
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் - நற் 154/10
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே/அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு - நற் 234/4,5
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே/கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி - நற் 311/5,6
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் - நற் 375/6
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே/பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர - குறு 144/2,3
நெஞ்சம் நன்றே நின்-வயினானே - குறு 259/8
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே - குறு 347/6
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் - குறு 375/2
நன்றே போலும் என்று உரைத்தோனே - குறு 389/5
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே - ஐங் 131/1
கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே/இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே - ஐங் 258/4,5
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து - ஐங் 288/1
செல்லாய் ஆயினோ நன்றே/மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே - ஐங் 302/3,4
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் - ஐங் 308/2
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 431/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 432/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 433/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 434/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 435/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 436/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 437/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 438/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 439/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 440/1
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே - ஐங் 441/4
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே/கோரமே வாழி குதிரை - கலி 96/25,26
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே/வியமமே வாழி குதிரை - கலி 96/30,31
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம - அகம் 99/10
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே/மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை - அகம் 124/5,6
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது - அகம் 333/17
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே/பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும் - புறம் 183/2,3

 TOP
 
  நன்றோ (3)
நன்றோ மகனே என்றனென் - குறு 389/4
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு - அகம் 138/13
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் - புறம் 213/22

 TOP
 
  நன்னர் (19)
நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப - திரு 65
நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால் - முல் 17
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் - மது 409
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் - நற் 166/2
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு - நற் 363/8
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை - குறு 176/3
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை - குறு 265/6
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி - பரி 8/44
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி - கலி 21/6
நன்னர் மொழியும் நீ மொழிந்தனையே - கலி 21/8
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும் - கலி 130/1
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து - அகம் 39/22
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப - அகம் 49/8
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு - அகம் 115/16
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் - அகம் 128/6
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல - அகம் 145/13
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த - அகம் 197/3
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர - அகம் 306/8
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என - அகம் 388/18

 TOP
 
  நன்னராட்டிக்கு (2)
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு/ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் - அகம் 165/6,7
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும் - அகம் 184/3

 TOP
 
  நன்னராளர் (1)
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் - அகம் 189/13

 TOP
 
  நன்னராளன் (3)
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே - நற் 100/12
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன்/சென்றனன்-கொல்லோ தானே குன்றத்து - அகம் 88/7,8
நசை தர வந்த நன்னராளன்/நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின் - அகம் 362/8,9

 TOP
 
  நன்னற்கும் (1)
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என - மலை 467

 TOP
 
  நன்னன் (24)
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 618
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு - மலை 64
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு - மலை 64
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன்/கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே - நற் 270/9,10
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு - நற் 391/6
அழியல் வாழி தோழி நன்னன்/நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய - குறு 73/2,3
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல - குறு 292/5
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன்/சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த - பதி 40/14,15
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து - பதி 88/10
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன்/பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 15/10,11
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி - அகம் 44/7
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் - அகம் 97/12
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி - அகம் 142/9
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன்/ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் - அகம் 152/12,13
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன்/விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 173/16,17
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 199/20
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப - அகம் 208/14
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி - அகம் 258/1
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு - அகம் 349/8
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் - அகம் 356/8
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன - அகம் 356/19
கான் அமர் நன்னன் போல - அகம் 392/27
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என - அகம் 396/2
நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் - புறம் 151/8

 TOP
 
  நன்னால்கு (1)
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் - அகம் 104/6

 TOP
 
  நனம் (76)
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை - பெரும் 291
நனம் தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு - முல் 1
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் - மது 322
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை - மது 430
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக - மது 539
வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் - பட் 193
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் - மலை 270
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை - மலை 272
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 7/1
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் - நற் 36/3
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை - நற் 37/1
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் - நற் 112/7
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 268/1
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை - நற் 298/5
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் - நற் 347/2
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து - நற் 394/1
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும் - குறு 6/3
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த - குறு 272/3
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி - குறு 297/5
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப - குறு 391/8
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது - ஐங் 326/1
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை - ஐங் 329/1
வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு - பதி 15/17
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என - பதி 17/9
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று - பதி 28/10
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப - பதி 31/4
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து - பதி 45/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் - பதி 50/15
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற - பதி 55/17
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய - பதி 59/14
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் - பதி 63/18
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த - பதி 69/16
வேறு படு நனம் தலை பெயர - பதி 74/27
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து - பதி 86/5
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் - கலி 44/1
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென - கலி 45/6
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் - கலி 52/6
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 3/3
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை - அகம் 19/3
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 39/12
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை - அகம் 51/7
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை - அகம் 65/13
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை - அகம் 67/4
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி - அகம் 78/1
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப - அகம் 79/9
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை - அகம் 89/2
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை - அகம் 91/7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 101/11
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த - அகம் 103/1
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை - அகம் 109/6
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை - அகம் 169/2
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை - அகம் 202/11
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை - அகம் 221/10
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 238/8
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை - அகம் 241/8
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை - அகம் 258/5
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை - அகம் 271/4
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை - அகம் 277/9
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை - அகம் 287/9
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை - அகம் 295/3
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை - அகம் 303/5
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை - அகம் 307/9
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட - அகம் 318/7
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை - அகம் 319/5
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/10
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை - அகம் 343/10
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/2
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை - அகம் 395/6
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் - புறம் 15/3
நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க - புறம் 57/7
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை - புறம் 168/1
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க - புறம் 221/11
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 228/4
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 256/7
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை - புறம் 353/9
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் - புறம் 391/10

 TOP
 
  நனவில் (6)
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 234/4
நனவில் பாடிய நல் இசை - பதி 85/12
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ - கலி 39/35
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே - கலி 39/36
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் - கலி 49/3
கனவின் அரியன காணா நனவில்/செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி - புறம் 41/11,12

 TOP
 
  நனவின் (9)
நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை - பரி 8/104
நனவின் வாரா நயன் இலாளனை - கலி 128/8
நனவின் வருதலும் உண்டு என - கலி 128/25
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் - அகம் 158/10
கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின்/நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் - அகம் 353/3,4
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் - அகம் 379/8
வினவல் ஆனாள் ஆகி நனவின்/அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப - புறம் 160/25,26
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் - புறம் 377/20
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின்/நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் - புறம் 387/26,27

 TOP
 
  நனவினால் (2)
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் - கலி 53/18
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் - கலி 92/10

 TOP
 
  நனவினான் (2)
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் - கலி 68/21
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் - கலி 147/58

 TOP
 
  நனவினுள் (1)
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் - கலி 145/2

 TOP
 
  நனவு (3)
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை - பரி 8/77
நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது - கலி 126/16
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் - அகம் 82/10

 TOP
 
  நனவு-உற்று (1)
துவைத்த தும்பை நனவு-உற்று வினவும் - பதி 88/23

 TOP
 
  நனவு-உறு (1)
நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல - அகம் 392/17

 TOP
 
  நனவும் (1)
கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும்/புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின - அகம் 141/2,3

 TOP
 
  நனி (139)
இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி - திரு 286
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து - மது 147
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர - குறி 33
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ - பட் 181
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் - மலை 487
உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து - நற் 17/8
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி/பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி - நற் 46/3,4
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ - நற் 79/1
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே - நற் 97/4
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி/இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து - நற் 101/5,6
அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி/அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் - நற் 128/5,6
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது - நற் 162/8
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி/வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் - நற் 163/6,7
பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே - நற் 177/7
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து - நற் 217/6
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே - நற் 227/2
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க - நற் 230/7
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் - நற் 237/1
வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் - நற் 241/4
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி - நற் 251/5
எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி/உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் - நற் 253/4,5
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி/அரிய போல காண்பேன் விரி திரை - நற் 259/7,8
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் - நற் 261/7
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என - நற் 267/7
நன் மனை நனி விருந்து அயரும் - நற் 280/9
பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி - நற் 281/9
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை - நற் 284/8
நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே - நற் 297/6
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் - நற் 355/7
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது - நற் 360/9
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி - நற் 382/5
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே - நற் 392/11
காமர் நனி சொல் சொல்லி - நற் 396/10
யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள் - குறு 51/4
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே - குறு 138/5
நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே - குறு 149/2
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் - குறு 155/6
நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே - குறு 245/2
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் - குறு 310/2
நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே - குறு 380/4
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக - ஐங் 7/2
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க - ஐங் 10/2
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே - ஐங் 42/4
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே - ஐங் 80/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் - ஐங் 180/1
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் - ஐங் 205/2
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே - ஐங் 233/1
நனி நாண் உடைமையம் மன்ற - ஐங் 266/3
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே - ஐங் 269/5
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி/சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய - ஐங் 290/1,2
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே - ஐங் 291/4
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம் - ஐங் 311/2
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து - ஐங் 318/3
காடு நனி கடிய என்ப - ஐங் 335/4
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே - ஐங் 359/3
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி - ஐங் 360/3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல - ஐங் 371/3
சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது - ஐங் 397/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று - ஐங் 398/3
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே - ஐங் 409/4
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ - ஐங் 442/2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று - ஐங் 443/1
சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே - பதி 16/20
எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற - பதி 19/11
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு - பரி 2/40
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து - பரி 5/37
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட - பரி 6/18
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து - பரி 6/63
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி/கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் - பரி 6/97,98
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு - பரி 7/72
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப - பரி 8/20
துனியல் நனி நீ நின் சூள் - பரி 8/55
நனி மலர் பெரு வழி - பரி 8/95
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே - பரி 14/20
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் - பரி 19/67
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் - பரி 23/28
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக - கலி 10/14
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் - கலி 12/8
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/14
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் - கலி 35/7
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய - கலி 36/14
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி - கலி 54/5
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் - கலி 64/1
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/15
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல - கலி 71/6
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் - கலி 77/6
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக - கலி 111/14
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே - கலி 122/24
யான் என உணர்ந்து நீ நனி மருள - கலி 131/44
என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி - கலி 138/6
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் - கலி 148/14
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி/வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து - அகம் 19/1,2
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் - அகம் 48/3
நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் - அகம் 87/11
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது - அகம் 141/4
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி/வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே - அகம் 153/3,4
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி/அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி - அகம் 159/11,12
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி/பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து - அகம் 169/8,9
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக - அகம் 180/1
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் - அகம் 203/6
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி/மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ - அகம் 233/12,13
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி - அகம் 235/14
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள் - அகம் 259/8
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த - அகம் 259/15
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி/ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென - அகம் 261/7,8
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து - அகம் 264/7
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி - அகம் 264/9
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை - அகம் 278/10
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து - அகம் 288/14
சிறு நனி ஆன்றிகம் என்றி தோழி - அகம் 301/3
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் - அகம் 318/2
மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் - அகம் 319/14
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக - அகம் 335/22
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் - அகம் 359/2
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி/தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் - அகம் 372/13,14
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து - அகம் 374/5
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த - அகம் 383/4
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் - அகம் 384/4
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி/படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ - அகம் 391/9,10
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே - அகம் 392/10
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய - புறம் 31/10
நீ பிழைத்தாய் போல் நனி நாணினையே - புறம் 43/17
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர - புறம் 158/14
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் - புறம் 164/1
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என - புறம் 165/11
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே - புறம் 197/18
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம் - புறம் 227/1
நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி/நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் - புறம் 230/10,11
சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே - புறம் 235/4
பெரும் சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே - புறம் 235/5
நனி உடை பரிசில் தருகம் - புறம் 237/19
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் - புறம் 247/9
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை - புறம் 265/1
நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக - புறம் 331/3
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி - புறம் 376/3
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை - புறம் 381/21
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா - புறம் 387/15
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை - புறம் 395/23

 TOP
 
  நனை (51)
நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய - பொரு 197
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 67
பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் - சிறு 164
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் - சிறு 165
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை - சிறு 254
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர - மது 587
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி - மலை 514
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் - நற் 9/10
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ - நற் 56/1
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 297/7
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/2
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை - குறு 81/3
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் - குறு 341/1
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள் - குறு 343/1
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ - குறு 397/1
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் - ஐங் 30/1
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி - பதி 12/18
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து - பதி 40/19
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ - பதி 51/18
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே - பதி 65/17
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர - பரி 15/32
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் - பரி 16/34
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து - பரி 17/5
தெரி மலர் நனை உறுவ - பரி 19/71
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் - கலி 26/2
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த - கலி 48/2
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் - கலி 106/5
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை/நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 23/3,4
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் - அகம் 25/6
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின் - அகம் 41/2
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை - அகம் 54/12
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் - அகம் 59/8
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு - அகம் 81/4
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து - அகம் 85/12
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை/அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி - அகம் 99/5,6
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப - அகம் 107/20
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி - அகம் 166/1
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு - அகம் 176/8
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் - அகம் 189/12
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் - அகம் 213/7
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி - அகம் 221/1
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் - அகம் 223/5
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள் - அகம் 227/5
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் - அகம் 245/10
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் - அகம் 294/7
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் - அகம் 331/12
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் - அகம் 366/11
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் - புறம் 69/3
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி - புறம் 297/6
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன - புறம் 390/21
நனை கள்ளின் மனை கோசர் - புறம் 396/7

 TOP
 
  நனைக்கும் (4)
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் - கலி 6/6
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் - அகம் 228/3
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும்/வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் - அகம் 262/15,16
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி - அகம் 373/14

 TOP
 
  நனைத்த (1)
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ - அகம் 150/9

 TOP
 
  நனைத்தர (1)
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர/பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் - கலி 81/2,3

 TOP
 
  நனைத்தரும் (1)
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் - கலி 86/4

 TOP
 
  நனைத்தலும் (1)
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும்/காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே - குறு 348/5,6

 TOP
 
  நனைந்த (4)
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் - நற் 22/6
துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது - நற் 181/6
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் - குறு 175/3
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள் - ஐங் 206/3

 TOP
 
  நனைந்து (1)
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த - பொரு 80

 TOP
 
  நனைப்ப (8)
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப/தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி - நற் 142/5,6
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப/விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து - நற் 208/2,3
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப/விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் - நற் 374/7,8
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப/இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் - குறு 205/4,5
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப/பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் - குறு 334/2,3
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப/தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் - அகம் 274/7,8
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி - புறம் 143/14
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப/இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய் - புறம் 144/5,6

 TOP
 
  நனைப்பதால் (1)
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால்/தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின் - கலி 79/8,9

 TOP
 
  நனைய (8)
யாணர் இள முலை நனைய/மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 398/9,10
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் - ஐங் 1/4
முண்டக கோதை நனைய/தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே - ஐங் 121/2,3
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய/பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ - ஐங் 232/3,4
பிடவம் மலர தளவம் நனைய/கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் - ஐங் 499/1,2
நல் வரல் இள முலை நனைய/பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே - அகம் 161/13,14
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி - அகம் 233/2
பாறு தலை மயிர் நனைய/இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் - புறம் 377/2,3

 TOP
 
  நனையால் (1)
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் - புறம் 360/4

 TOP
 
  நனையின் (1)
வள நனையின் மட்டு என்கோ - புறம் 396/16

 TOP