<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

நா - முதல் சொற்கள்
நா 36
நாஅல் 1
நாக்கொடு 1
நாக 5
நாகத்து 4
நாகம் 10
நாகமும் 1
நாகர் 1
நாகரிகர் 1
நாகரின் 1
நாகன் 1
நாகு 18
நாகுடன் 1
நாஞ்சில் 18
நாஞ்சிலவை 1
நாஞ்சிலான் 1
நாஞ்சிலோனும் 1
நாட்கு 3
நாட்ட 1
நாட்டத்தால் 1
நாட்டத்து 9
நாட்டதுவே 3
நாட்டம் 2
நாட்டர் 2
நாட்டரும் 1
நாட்டவர் 1
நாட்டார் 1
நாட்டி 1
நாட்டிடன் 2
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் 1
நாட்டிய 2
நாட்டில் 3
நாட்டின் 6
நாட்டின்_நாட்டின் 2
நாட்டு 95
நாட்டும் 1
நாட்டுள்ளும் 3
நாட்டே 19
நாட்டேம் 1
நாட்டை 1
நாட்டையே 1
நாட்டொடு 1
நாட்டோரும் 1
நாட்படு 1
நாட்பின் 1
நாட 61
நாடக 1
நாடகம் 1
நாடர் 1
நாடல் 4
நாடற்கு 10
நாடன் 149
நாடனும் 1
நாடனை 16
நாடனொடு 19
நாடா 2
நாடாது 1
நாடாய் 1
நாடார் 1
நாடி 20
நாடின் 2
நாடினர் 1
நாடு 122
நாடு-மன் 1
நாடும் 11
நாடும்-கால் 1
நாடுமோ 1
நாடுவேன் 2
நாடே 29
நாடோ 1
நாண் 65
நாண 16
நாணல் 1
நாணலமே 1
நாணலும் 1
நாணா 1
நாணாது 1
நாணாதோன் 1
நாணாமல் 1
நாணாய் 1
நாணாள் 1
நாணாள்-கொல் 1
நாணான் 1
நாணி 24
நாணிய 3
நாணியும் 1
நாணின 1
நாணின-கொல் 2
நாணினர் 1
நாணினள் 2
நாணினன் 1
நாணினென் 1
நாணினையே 1
நாணு 15
நாணு_தக்கன்று 1
நாணு_தகவு 2
நாணுகம் 1
நாணுதல் 1
நாணுதலும் 1
நாணுதி 1
நாணுதும் 1
நாணுப 1
நாணும் 12
நாணுவல் 2
நாணுவலே 1
நாணுவள் 1
நாணே 3
நாணொடு 2
நாதர் 1
நாப்பண் 27
நாப்பண்ணும் 1
நாம் 108
நாம 11
நாமம் 5
நாமும் 1
நாமே 11
நாய் 24
நாயொடு 2
நார் 36
நார்முடி 1
நார்முடிச்சேரல் 3
நாரால் 1
நாரிகை 1
நாரில் 1
நாரின் 1
நாரும் 2
நாரை 46
நாரைக்கு 1
நாரையொடு 2
நாரையோடு 1
நால் 18
நால்-வயின் 1
நால்கு 2
நால்வர் 1
நால்வருள்ளும் 1
நாலும் 1
நாலை 1
நாலை_கிழவன் 1
நாவல் 6
நாவலொடு 1
நாவாய் 11
நாவில் 5
நாவிற்கு 1
நாவின் 26
நாவினுள் 1
நாவினேன் 1
நாவே 3
நாவொடு 1
நாழி 4
நாழிகை 1
நாழியால் 1
நாள் 322
நாள்-தொறும் 13
நாள்-தோறு 1
நாள்-தோறும் 1
நாள்_கள் 1
நாள்_குரல் 1
நாள்_கொடி 1
நாள்_செய்த 1
நாள்_சோறு 1
நாள்_தொழில் 1
நாள்_நாள் 1
நாள்_பலி 2
நாள்_புலம் 1
நாள்_பூ 1
நாள்_போது 1
நாள்_மகிழ் 4
நாள்_மகிழ்_இருக்கை 4
நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் 1
நாள்_மலர் 9
நாள்_மழை 1
நாள்_மீன் 8
நாள்_மேயல் 1
நாள்_மோர் 1
நாள்_அங்காடி 2
நாள்_அணி 2
நாள்_அணிக்கு 1
நாள்_அவை 5
நாள்_இரை 2
நாளது 1
நாளால் 3
நாளில் 1
நாளின் 4
நாளின்_நாளின் 2
நாளினன் 1
நாளினும் 2
நாளும் 60
நாளே 19
நாளை 12
நாளையும் 2
நாளொடு 2
நாளொடும் 1
நாளோ 1
நாற்பத்தொன்பது 1
நாற்பாலுள்ளும் 1
நாற்பெருங்குழுவும் 1
நாற்ற 3
நாற்ற_உணவின் 1
நாற்ற_உணவினோரும் 1
நாற்றத்த 3
நாற்றத்தின் 1
நாற்றத்து 4
நாற்றம் 31
நாற்றமும் 4
நாற்றமொடு 3
நாற்றி 5
நாற்றிய 3
நாற்றின் 1
நாற்று 1
நாற 7
நாறா 2
நாறி 8
நாறிய 4
நாறியதற்கு 1
நாறு 81
நாறுதி 1
நாறுதும் 1
நாறுபு 2
நாறும் 42
நாறும்மே 3
நான் 3
நான்கின் 2
நான்கினுள் 1
நான்கு 10
நான்கும் 2
நான்கே 1
நான்மறை 7
நான்மறையோர் 1
நான்மாடக்கூடல் 3
நான்முக 2
நானமும் 1
நானிலம் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  நா (36)
நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி - திரு 187
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் - முல் 50
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து - மலை 77
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட - நற் 40/1
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை - நற் 42/4
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி - நற் 132/9
நன் நா புரையும் சீறடி - நற் 252/11
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப - நற் 267/9
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் - நற் 341/2
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப - நற் 361/5
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த - குறு 14/1
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே - குறு 86/6
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப - குறு 336/3
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே - பரி 1/13
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே - பரி 2/57
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை - பரி 13/29
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன - பரி 15/43
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் - கலி 68/4
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் - கலி 93/14
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் - அகம் 4/12
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி - அகம் 24/13
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் - அகம் 25/7
நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு - அகம் 299/17
கெடு நா மொழியலன் அன்பினன் என நீ - அகம் 352/9
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் - புறம் 107/2
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் - புறம் 140/2
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி - புறம் 168/19
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் - புறம் 200/10
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி - புறம் 211/14
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே - புறம் 282/11
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த - புறம் 347/2
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் - புறம் 361/16
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப - புறம் 364/6
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் - புறம் 379/2
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக - புறம் 388/8
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் - புறம் 393/15

 TOP
 
  நாஅல் (1)
நாஅல் வேத நெறி திரியினும் - புறம் 2/18

 TOP
 
  நாக்கொடு (1)
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி - அகம் 341/8

 TOP
 
  நாக (5)
நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு - திரு 302
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி - சிறு 88
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை - நற் 82/6
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ - பரி 24/3
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் - கலி 39/3

 TOP
 
  நாகத்து (4)
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து/துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து - பொரு 209,210
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து/குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த - சிறு 108,109
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து/அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு - நற் 37/8,9
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம் - புறம் 367/1

 TOP
 
  நாகம் (10)
நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம் - சிறு 96
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து - நெடு 117
நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி - குறி 94
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் - மலை 520
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக - பரி 5/24
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம்/அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய - பரி 12/4,5
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை - பரி 12/80
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம்/மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/12,13
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் - அகம் 138/17
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என - புறம் 37/2

 TOP
 
  நாகமும் (1)
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் - சிறு 116

 TOP
 
  நாகர் (1)
பூ முடி நாகர் நகர் - பரி 23/59

 TOP
 
  நாகரிகர் (1)
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர்/அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் - நற் 355/7,8

 TOP
 
  நாகரின் (1)
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் - பரி 11/67

 TOP
 
  நாகன் (1)
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே - புறம் 179/12

 TOP
 
  நாகு (18)
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து - சிறு 51
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து - சிறு 108
எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் - பெரும் 165
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு/துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் - குறு 164/1,2
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு - குறு 346/1
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை - ஐங் 445/3
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் - கலி 109/4
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் - கலி 110/14
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் - கலி 116/6
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ - அகம் 64/12
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை - அகம் 85/10
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ - அகம் 146/3
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற - அகம் 249/13
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/11
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை - புறம் 261/13
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் - புறம் 266/5
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை - புறம் 326/2
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் - புறம் 352/12

 TOP
 
  நாகுடன் (1)
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன - கலி 113/28

 TOP
 
  நாஞ்சில் (18)
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில்/உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி - பெரும் 199,200
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ - பதி 19/17
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 25/1
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 26/2
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் - பதி 58/17
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை - பரி 1/5
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில்/நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை - பரி 4/39,40
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில்/மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி - பரி 20/53,54
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர - கலி 8/5
நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச - அகம் 42/5
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி - அகம் 141/5
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள - புறம் 19/11
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் - புறம் 20/11
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் - புறம் 56/4
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந - புறம் 137/12
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந - புறம் 139/8
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் - புறம் 140/1
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் - புறம் 380/8

 TOP
 
  நாஞ்சிலவை (1)
வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை/சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை - பரி 15/57,58

 TOP
 
  நாஞ்சிலான் (1)
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து - கலி 36/1

 TOP
 
  நாஞ்சிலோனும் (1)
நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும்/நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய - பரி 13/34,35

 TOP
 
  நாட்கு (3)
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி - நற் 362/3
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் - புறம் 176/12
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் - புறம் 184/2

 TOP
 
  நாட்ட (1)
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ - குறு 183/1

 TOP
 
  நாட்டத்தால் (1)
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால்/அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் - கலி 125/6,7

 TOP
 
  நாட்டத்து (9)
நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் - திரு 155
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து/நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு - மது 457,458
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து/இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற - மலை 45,46
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை - பரி 4/61
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு - பரி 5/30
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து/முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு - புறம் 35/14,15
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து/நாற்ற_உணவினோரும் ஆற்ற - புறம் 62/16,17
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை - புறம் 70/11
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம் - புறம் 99/7

 TOP
 
  நாட்டதுவே (3)
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - நற் 59/6
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - அகம் 94/12
புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் - அகம் 181/22

 TOP
 
  நாட்டம் (2)
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று - பதி 21/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு - அகம் 0/4

 TOP
 
  நாட்டர் (2)
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் - நற் 115/8
நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே - குறு 380/4

 TOP
 
  நாட்டரும் (1)
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர் - குறு 203/1

 TOP
 
  நாட்டவர் (1)
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின் - ஐங் 213/4

 TOP
 
  நாட்டார் (1)
நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும் - குறு 228/5

 TOP
 
  நாட்டி (1)
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து - புறம் 71/8

 TOP
 
  நாட்டிடன் (2)
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் - புறம் 152/23
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் - புறம் 152/23

 TOP
 
  நாட்டிடன்_நாட்டிடன் (1)
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் - புறம் 152/23

 TOP
 
  நாட்டிய (2)
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் - அகம் 114/10
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை - அகம் 211/15

 TOP
 
  நாட்டில் (3)
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த - நற் 31/8
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் - கலி 143/13
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட - அகம் 211/12

 TOP
 
  நாட்டின் (6)
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - குறு 130/3
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - குறு 130/3
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - அகம் 236/17
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - அகம் 236/17
ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே - அகம் 398/25
கேள் இல் சேஎய் நாட்டின் எந்நாளும் - புறம் 198/24

 TOP
 
  நாட்டின்_நாட்டின் (2)
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - குறு 130/3
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - அகம் 236/17

 TOP
 
  நாட்டு (95)
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் - மது 331
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை - நற் 24/5
ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு/அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் - நற் 43/4,5
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு/பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை - நற் 87/5,6
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு/நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின் - நற் 102/5,6
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் - நற் 126/6
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து - நற் 183/1
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - நற் 183/2
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம் - நற் 252/2
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு/சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் - நற் 271/4,5
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த - நற் 295/5
தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு/களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு - நற் 302/6,7
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என - நற் 363/2
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த - நற் 384/6
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு/ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின் - நற் 391/6,7
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் - குறு 11/6
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/5
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு/செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர் - குறு 76/1,2
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த - குறு 176/6
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் - குறு 245/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு/குன்றம் நோக்கினென் தோழி - குறு 249/3,4
உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு/விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் - குறு 262/5,6
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு/பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி - குறு 367/4,5
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு/அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் - குறு 392/2,3
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை - ஐங் 54/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு/துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் - ஐங் 106/1,2
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு/உவலை கூவல் கீழ - ஐங் 203/2,3
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு/மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் - ஐங் 208/3,4
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு/பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று - ஐங் 210/2,3
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் - ஐங் 214/5
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ - ஐங் 233/4
குன்று கெழு நன் நாட்டு சென்ற பின்றை - ஐங் 239/3
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு - ஐங் 333/3
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே - ஐங் 444/5
காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே - ஐங் 446/4
வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு/விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் - பதி 15/17,18
பூசல் அறியா நன் நாட்டு/யாணர் அறாஅ காமரு கவினே - பதி 27/15,16
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந - பதி 55/6
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு/யாடு பரந்து அன்ன மாவின் - பதி 78/12,13
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ - கலி 15/18
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/12
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/16
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/20
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு/ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் - கலி 27/7,8
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு/பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் - கலி 29/23,24
நாண் இலி நாட்டு மலை - கலி 42/12
கொன்னாளன் நாட்டு மலை - கலி 42/18
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என - கலி 78/4
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு/பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக - அகம் 1/8,9
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு/எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது - அகம் 8/12,13
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு/செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் - அகம் 21/5,6
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு/அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் - அகம் 59/16,17
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் - அகம் 83/10
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 113/17
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு/நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி - அகம் 115/16,17
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 117/7
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த - அகம் 133/16
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 155/7
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு/அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி - அகம் 187/3,4
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை - அகம் 187/17
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு/விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி - அகம் 189/4,5
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் - அகம் 198/14
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 253/19
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் - அகம் 311/12
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 325/17
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 342/4
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு/ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள - அகம் 349/8,9
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு-உற பேணி - அகம் 351/1
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு/அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய - அகம் 378/19,20
வானவரம்பன் நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 389/16
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 393/19
யாணர் வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 2/11
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு/வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது - புறம் 20/13,14
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 42/18
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு/இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க - புறம் 57/5,6
வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 61/12
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி - புறம் 67/8
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 68/10
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 70/9
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என - புறம் 89/3
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு/இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ - புறம் 130/1,2
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர - புறம் 174/9
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு/எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை - புறம் 177/12,13
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 209/6
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு/தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி - புறம் 217/3,4
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 229/14
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை - புறம் 249/7
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந - புறம் 375/10
சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை - புறம் 377/14
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என - புறம் 381/5
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் - புறம் 382/3
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து - புறம் 386/17
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே - புறம் 386/18
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் - புறம் 393/5
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 393/23

 TOP
 
  நாட்டும் (1)
ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும்/இனைய ஆகி தோன்றின் - நற் 69/10,11

 TOP
 
  நாட்டுள்ளும் (3)
தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும்/ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் - புறம் 33/7,8
யாணர் நன் நாட்டுள்ளும் பாணர் - புறம் 212/6
தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும்/பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே - புறம் 215/6,7

 TOP
 
  நாட்டே (19)
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே - நற் 125/12
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே - நற் 197/12
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே - நற் 343/10
வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே - குறு 11/8
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே - குறு 46/7
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே - குறு 144/7
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே - குறு 180/7
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே - குறு 228/6
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே - குறு 330/7
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே - ஐங் 114/4
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே - ஐங் 254/4
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே - ஐங் 395/6
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே - அகம் 120/16
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே - அகம் 127/18
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே - அகம் 271/17
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே - அகம் 309/17
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே - புறம் 242/6
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே - புறம் 362/22
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே - புறம் 394/18

 TOP
 
  நாட்டேம் (1)
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என - புறம் 150/19

 TOP
 
  நாட்டை (1)
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த - பதி 43/10

 TOP
 
  நாட்டையே (1)
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே/அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் - புறம் 28/14,15

 TOP
 
  நாட்டொடு (1)
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் - பொரு 170

 TOP
 
  நாட்டோரும் (1)
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும்/செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை - புறம் 38/12,13

 TOP
 
  நாட்படு (1)
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் - புறம் 392/16

 TOP
 
  நாட்பின் (1)
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின்/எழுமுடி மார்பின் எய்திய சேரல் - பதி 45/5,6

 TOP
 
  நாட (61)
ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை - நற் 55/1
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே - நற் 57/7
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட/செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி - நற் 93/5,6
விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட/பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே - நற் 108/5,6
பேர் அன்பினையே பெரும் கல் நாட/யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் - நற் 156/3,4
நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ - நற் 168/6
மா மலை நாட காமம் நல்கு என - நற் 232/6
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ - நற் 247/5
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் - நற் 257/7
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை - நற் 317/5
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட/நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே - நற் 326/4,5
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட/உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் - நற் 336/6,7
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட/முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் - நற் 355/5,6
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே - நற் 383/9
சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி - குறு 18/2
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் - குறு 42/3
சாரல் நாட நடுநாள் - குறு 69/5
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே - குறு 115/6
சாரல் நாட வாரலோ எனவே - குறு 141/8
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட/கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் - குறு 225/2,3
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை - குறு 342/4
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே - குறு 365/6
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட/நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் - ஐங் 251/2,3
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட/நனி நாண் உடைமையம் மன்ற - ஐங் 266/2,3
நன் மலை நாட நீ செலின் - ஐங் 273/3
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட/யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம் - ஐங் 275/3,4
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட/நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ - ஐங் 276/3,4
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் - ஐங் 277/3
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் - ஐங் 279/3
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட/வரைந்தனை நீ என கேட்டு யான் - ஐங் 280/3,4
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட/ஆர் இருள் பெருகின வாரல் - ஐங் 282/3,4
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட/பெரிய கூறி நீப்பினும் - ஐங் 283/3,4
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட/வீங்கு வளை நெகிழ பிரிதல் - ஐங் 285/3,4
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட/வல்லை மன்ற பொய்த்தல் - ஐங் 287/2,3
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 289/4
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட/நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து - ஐங் 292/2,3
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட/இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர் - ஐங் 294/2,3
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட/நடுநாள் கங்குலும் வருதி - ஐங் 296/2,3
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட/பிரியினும் பிரிவது அன்றே - ஐங் 297/2,3
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 301/4
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே - ஐங் 309/5
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் - கலி 38/9
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட/ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் - கலி 46/9,10
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட/வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் - கலி 48/7,8
நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட/போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/9,10
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் - கலி 52/6
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட/குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய - அகம் 2/9,10
நல் வரை நாட நீ வரின் - அகம் 12/13
கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட/வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் - அகம் 58/6,7
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட/உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை - அகம் 78/14,15
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட/கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் - அகம் 148/6,7
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் - அகம் 172/14
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட/அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து - அகம் 182/8,9
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 192/15
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட/யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் - அகம் 202/8,9
பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின் - அகம் 238/10
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட/கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது - அகம் 298/6,7
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட/இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் - அகம் 308/6,7
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட/மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை ஒன்றோ - அகம் 318/7,8
புன தினை அயிலும் நாட சின போர் - புறம் 143/5
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி - புறம் 236/3

 TOP
 
  நாடக (1)
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த - பெரும் 55

 TOP
 
  நாடகம் (1)
பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் - பட் 113

 TOP
 
  நாடர் (1)
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர்/பசைஇ பசந்தன்று நுதலே - குறு 87/3,4

 TOP
 
  நாடல் (4)
நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் - நற் 327/1
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் - பதி 59/17
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - பதி 86/7
நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே - புறம் 15/25

 TOP
 
  நாடற்கு (10)
கானக நாடற்கு இது என யான் அது - நற் 47/6
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ - நற் 244/5
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு/காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை - நற் 268/5,6
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு/யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது - குறு 96/1,2
கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் - குறு 185/7
எயிறு என முகையும் நாடற்கு/துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே - குறு 186/3,4
பழம் தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்கு/கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் - ஐங் 216/4,5
குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே - ஐங் 230/5
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு/இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து - அகம் 282/10,11
குன்று கெழு நாடற்கு என் எனப்படுமோ - அகம் 398/10

 TOP
 
  நாடன் (149)
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண - சிறு 87
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை - சிறு 107
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே - பெரும் 103
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை - மது 524
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் - குறி 199
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன்/வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் - நற் 22/7,8
வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு - நற் 25/5
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன்/மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 34/5,6
நன் மலை நாடன் காதல் மகளே - நற் 44/12
கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு - நற் 61/9
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே - நற் 85/11
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன்/எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் - நற் 98/7,8
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி - நற் 112/5
வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன்/துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை - நற் 114/6,7
மலை கெழு நாடன் கேண்மை பலவின் - நற் 116/6
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன்/ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை - நற் 119/3,4
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது - நற் 122/6
குன்ற நாடன் இரவினானே - நற் 151/12
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே - நற் 158/9
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன்/அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப - நற் 165/5,6
ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன்/பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு - நற் 171/5,6
கல் கெழு நாடன் கேண்மை - நற் 206/10
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன்/நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து - நற் 217/5,6
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே - நற் 285/8
குன்ற நாடன் பிரிவின் சென்று - நற் 288/4
இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே - நற் 294/9
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன்/மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை - நற் 297/8,9
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன்/புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் - நற் 304/4,5
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே - நற் 309/6
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன்/தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது - நற் 322/7,8
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன்/பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் - நற் 328/3,4
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன்/மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 334/5,6
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன்/நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் என - நற் 347/7,8
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன்/உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது - நற் 359/3,4
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன்/அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ - நற் 386/5,6
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன்/இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய - நற் 393/7,8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன்/நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் - நற் 396/7,8
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் - நற் 399/8
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன்/நோய் தந்தனனே தோழி - குறு 13/3,4
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன்/தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் - குறு 26/3,4
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன்/நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என - குறு 36/2,3
குன்ற நாடன் கேண்மை என்றும் - குறு 38/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன்/யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் - குறு 74/2,3
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்/சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி - குறு 88/1,2
குன்ற நாடன் கேண்மை - குறு 90/6
சூர் மலை நாடன் கேண்மை - குறு 105/5
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன்/தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் - குறு 106/2,3
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன்/வல்லே வருக தோழி நம் - குறு 111/5,6
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன்/தான் குறி வாயா தப்பற்கு - குறு 121/4,5
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன்/நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின் - குறு 143/2,3
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் - குறு 150/3
மலை கெழு நாடன் கேண்மை - குறு 170/4
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன்/கல்லினும் வலியன் தோழி - குறு 187/3,4
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன்/தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் - குறு 193/3,4
ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற - குறு 217/5
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே - குறு 241/7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன்/மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே - குறு 247/6,7
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன்/வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது - குறு 252/2,3
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு - குறு 264/3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன்/அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் - குறு 284/3,4
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன்/இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற - குறு 288/2,3
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன்/பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் - குறு 302/4,5
மா மலை நாடன் கேண்மை - குறு 308/6
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்/ஞாயிறு அனையன் தோழி - குறு 315/2,3
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன்/நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக - குறு 317/4,5
குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும் - குறு 327/3
குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன்/பணி குறை வருத்தம் வீட - குறு 333/4,5
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன்/மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் - குறு 339/3,4
மன்றம் போழும் நாடன் தோழி - குறு 346/3
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே - குறு 360/8
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன்/அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி - குறு 379/3,4
குறி நின்றனனே குன்ற நாடன்/இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி - குறு 383/2,3
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் - குறு 389/3
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன்/குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் - ஐங் 183/1,2
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் - ஐங் 183/2
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே - ஐங் 202/4
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்/மலர்ந்த மார்பின் பாயல் - ஐங் 205/3,4
கூட்டு விரை கமழும் நாடன்/அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் - ஐங் 212/2,3
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன்/பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் - ஐங் 214/3,4
கானக நாடன் வரவும் இவள் - ஐங் 217/3
பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 218/5
நன் மலை நாடன் பிரிந்து என - ஐங் 219/3
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன்/பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு - ஐங் 220/2,3
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன்/இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் - ஐங் 228/2,3
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை - ஐங் 241/3
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே - ஐங் 242/5
குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே - ஐங் 246/6
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே - ஐங் 247/4
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன்/புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் - ஐங் 252/2,3
கானக நாடன் வரையின் - ஐங் 253/3
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் - ஐங் 258/3
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன்/எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல் - ஐங் 261/2,3
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் - ஐங் 262/3
குன்று கெழு நாடன் தானும் - ஐங் 263/3
குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன் - ஐங் 265/3
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன்/வண்டு படு கூந்தலை பேணி - ஐங் 267/3,4
நன் மலை நாடன் பிரிதல் - ஐங் 268/4
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன்/வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை - ஐங் 269/2,3
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் - ஐங் 271/2
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன்/இரவின் வருதல் அறியான் - ஐங் 272/3,4
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன்/சென்றனன் வாழி தோழி என் - ஐங் 274/3,4
நன் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே - ஐங் 276/6
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன்/உற்றோர் மறவா நோய் தந்து - ஐங் 278/3,4
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன்/புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் - ஐங் 286/3,4
குன்ற நாடன் குன்றத்து கவாஅன் - ஐங் 299/1
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 405/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 424/1
கான் கெழு நாடன் மகளே - ஐங் 430/3
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு - ஐங் 469/2
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே - ஐங் 498/5
வருமே தோழி நன் மலை நாடன்/வேங்கை விரிவு இடம் நோக்கி - கலி 38/24,25
கான் அகல் நாடன் மகன் - கலி 39/11
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் - கலி 41/23
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன்/ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து - கலி 41/29,30
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன்/மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்கு - கலி 42/4,5
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன்/கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது - அகம் 4/13,14
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன்/மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் - அகம் 22/2,3
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன்/நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு - அகம் 52/8,9
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன்/உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து - அகம் 82/10,11
கான் கெழு நாடன் கேட்பின் - அகம் 98/29
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன்/ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - அகம் 102/9,10
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட - அகம் 105/3
கான நாடன் வரூஉம் யானை - அகம் 128/10
நின்னொடு தெளித்த நன் மலை நாடன்/குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி - அகம் 138/14,15
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என் - அகம் 222/2
பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே - அகம் 232/5
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன்/செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து - அகம் 248/10,11
மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே - அகம் 292/15
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக - அகம் 312/7
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே - அகம் 328/15
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன்/நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ - அகம் 332/9,10
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன்/நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே - அகம் 348/13,14
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன்/குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் - அகம் 352/7,8
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன்/உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை - அகம் 368/7,8
பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் - அகம் 378/11
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே - அகம் 382/13
நாடன் என்கோ ஊரன் என்கோ - புறம் 49/1
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் - புறம் 135/13
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே - புறம் 150/28
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே - புறம் 157/13
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி - புறம் 158/12
மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் - புறம் 170/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் - புறம் 172/8
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் - புறம் 374/15
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன்/உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் - புறம் 381/22,23
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என - புறம் 383/23
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன்/கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி - புறம் 390/24,25
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் - புறம் 397/21

 TOP
 
  நாடனும் (1)
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் - கலி 39/38

 TOP
 
  நாடனை (16)
பெரு மலை நாடனை வரூஉம் என்றோளே - நற் 65/9
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை/அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே - நற் 147/6,7
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை/இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை - நற் 225/5,6
பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின் - நற் 233/4
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் - நற் 251/4
குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும் - நற் 273/9
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே - குறு 83/5
மலை கெழு நாடனை வரும் என்றோளே - குறு 201/7
மழை விளையாடும் நாடனை/பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே - குறு 263/7,8
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி - குறு 271/2
சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே - ஐங் 249/4
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை/தையலாய் பாடுவாம் நாம் - கலி 43/6,7
வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை/தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 43/14,15
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை/மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 43/22,23
கானக நாடனை நீயோ பெரும - புறம் 5/3
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை/நீ வாழியர் நின் தந்தை - புறம் 137/13,14

 TOP
 
  நாடனொடு (19)
மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய - நற் 136/5
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி - நற் 259/3
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே - நற் 357/10
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு/சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி - நற் 373/4,5
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு/அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே - நற் 389/10,11
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே - குறு 3/4
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே - குறு 54/5
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே - குறு 134/7
நின்று கொய மலரும் நாடனொடு/ஒன்றேன் தோழி ஒன்றினானே - குறு 208/4,5
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே - குறு 343/7
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு/மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே - குறு 371/3,4
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - குறு 373/8
அறிதற்கு அமையா நாடனொடு/செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே - குறு 377/4,5
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே - ஐங் 295/6
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே - ஐங் 392/5
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு/உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் - அகம் 178/13,14
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய - அகம் 268/5
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - அகம் 272/19
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் - அகம் 302/4

 TOP
 
  நாடா (2)
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் - சிறு 82
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை - பதி 24/10

 TOP
 
  நாடாது (1)
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே - நற் 378/12

 TOP
 
  நாடாய் (1)
நன்று-மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி - அகம் 268/7

 TOP
 
  நாடார் (1)
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே - நற் 32/9

 TOP
 
  நாடி (20)
எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி/திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் - திரு 97,98
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி/கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது - பட் 209,210
நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் - பட் 225
நாடி நட்பின் அல்லது - நற் 32/8
இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி/தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே - நற் 208/11,12
நல்லோர் நல்லோர் நாடி/வதுவை அயர விரும்புதி நீயே - ஐங் 61/4,5
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி/தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி - பதி 74/7,8
அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் - கலி 15/23
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் - கலி 46/8
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் - கலி 72/13
வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள் - கலி 82/19
கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும் - கலி 116/16
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட - கலி 130/3
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று - கலி 144/49
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை - கலி 147/33
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி/தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் - அகம் 286/10,11
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி - புறம் 10/4
நினக்கு ஒத்தது நீ நாடி/நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் - புறம் 136/23,24
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி/ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் - புறம் 172/5,6
இரவின் எல்லை வருவது நாடி/உரைத்திசின் பெரும நன்றும் - புறம் 366/11,12

 TOP
 
  நாடின் (2)
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் - பரி 2/55
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது - கலி 6/10

 TOP
 
  நாடினர் (1)
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் - கலி 28/2

 TOP
 
  நாடு (122)
நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப - பொரு 138
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ - பொரு 226
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே - பொரு 248
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த - சிறு 109
நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை - பெரும் 371
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும் - மது 82
நாடு கெட எரி பரப்பி - மது 126
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி - மது 149
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக - மது 156
நாடு அழிய எயில் வௌவி - மது 187
அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும் - மது 345
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே - மது 428
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி - மது 693
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் - குறி 232
காடு கொன்று நாடு ஆக்கி - பட் 283
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் - மலை 68
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் - மலை 192
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் - மலை 270
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே - மலை 583
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 282/9
கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும் - குறு 170/3
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே - ஐங் 40/5
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை - ஐங் 244/2
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் - ஐங் 313/4
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே - ஐங் 404/4
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 406/4
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 407/4
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் - ஐங் 450/2
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே - ஐங் 462/5
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் - ஐங் 463/4
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் - ஐங் 479/2
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி - பதி 13/10
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் - பதி 16/2
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த - பதி 22/15
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் - பதி 22/31
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை - பதி 24/10
பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து - பதி 32/14
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் - பதி 40/29
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து - பதி 45/9
கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய - பதி 50/3
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து - பதி 50/14
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ - பதி 51/18
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப - பதி 53/2
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு - பதி 55/18
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 58/19
நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே - பதி 59/19
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் - பதி 61/2
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 66/20
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று - பதி 67/12
காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் - பதி 72/3
நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே - பதி 75/14
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - பதி 76/15
நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி - பதி 81/15
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் - பதி 83/7
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ - பதி 85/1
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை - பதி 85/7
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே - பதி 88/42
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த - பதி 89/10
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன - பதி 90/47
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த - பரி 7/9
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே - பரி 20/85
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி - பரி 24/53
ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் - கலி 5/12
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/19
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட - கலி 104/2
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு - கலி 105/71
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் - கலி 146/29
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு - அகம் 6/9
நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச - அகம் 42/5
நாடு தரு நிதியினும் செறிய - அகம் 60/14
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் - அகம் 65/5
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து - அகம் 113/7
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு - அகம் 165/6
இழந்த நாடு தந்து அன்ன - அகம் 199/23
வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும் - அகம் 201/13
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 253/5
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் - அகம் 325/7
சீறூர் நாடு பல பிறக்கு ஒழிய - அகம் 331/8
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக - அகம் 334/3
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும் - அகம் 338/1
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை - அகம் 341/4
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/2
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே - புறம் 6/22
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே - புறம் 13/13
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை - புறம் 16/17
குன்று மலை காடு நாடு/ஒன்று பட்டு வழிமொழிய - புறம் 17/3,4
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு/பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் - புறம் 29/16,17
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே - புறம் 30/15
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய - புறம் 31/10
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க - புறம் 35/11
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே - புறம் 35/12
நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர் - புறம் 38/17
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே - புறம் 40/11
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே - புறம் 52/17
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு - புறம் 57/5
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் - புறம் 60/7
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல - புறம் 67/3
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் - புறம் 72/1
நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் - புறம் 76/9
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் - புறம் 85/2
நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் - புறம் 97/5
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு/முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் - புறம் 110/3,4
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே - புறம் 126/23
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே - புறம் 135/22
நன் நாடு பாட என்னை நயந்து - புறம் 146/4
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என - புறம் 165/11
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு - புறம் 166/19
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் - புறம் 184/6
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ - புறம் 187/1
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே - புறம் 200/17
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே - புறம் 201/20
பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - புறம் 202/21
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே - புறம் 232/6
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே - புறம் 240/14
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் - புறம் 266/6
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே - புறம் 306/7
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் - புறம் 313/1
காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் - புறம் 359/8
நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 363/6
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் - புறம் 377/21
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் - புறம் 377/21
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே - புறம் 400/22

 TOP
 
  நாடு-மன் (1)
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய - பதி 29/10

 TOP
 
  நாடும் (11)
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் - நற் 377/2
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும்/இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே - குறு 101/2,3
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே - பதி 15/15
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் - பதி 15/34
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே - பரி 19/27
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் - கலி 144/45
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும்/செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் - அகம் 93/6,7
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த - அகம் 383/4
நாடும் குன்றும் ஒருங்கு ஈயும்மே - புறம் 109/18
எ நாடோ என நாடும் சொல்லான் - புறம் 150/22
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் - புறம் 240/2

 TOP
 
  நாடும்-கால் (1)
நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் - கலி 16/4

 TOP
 
  நாடுமோ (1)
நன் நெடும் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே - ஐங் 153/5

 TOP
 
  நாடுவேன் (2)
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே - கலி 142/25
நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல் - கலி 144/29

 TOP
 
  நாடே (29)
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே/நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் - மலை 188,189
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே/கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ - மலை 453,454
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே - குறு 288/5
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே - ஐங் 147/3
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே - ஐங் 199/4
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே - ஐங் 221/4
சேயதால் தெய்ய நீ பிரியும் நாடே - ஐங் 257/4
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே - ஐங் 339/4
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே - ஐங் 476/5
பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே - பதி 13/28
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 23/25
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே - பதி 25/13
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே - பதி 26/14
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே - பதி 28/14
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 62/19
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே - புறம் 4/19
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே - புறம் 7/13
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே/புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து - புறம் 22/34,35
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே - புறம் 32/10
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே - புறம் 41/18
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே - புறம் 54/14
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே - புறம் 58/32
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 63/15
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 98/20
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே - புறம் 117/10
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே - புறம் 118/5
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே - புறம் 119/7
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே - புறம் 120/21
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே/அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே - புறம் 122/2,3

 TOP
 
  நாடோ (1)
எ நாடோ என நாடும் சொல்லான் - புறம் 150/22

 TOP
 
  நாண் (65)
நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் - பொரு 31
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண்/சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 120,121
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ - பெரும் 285
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் - மலை 387
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் - மலை 456
நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே - நற் 50/8
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ - நற் 80/6
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய - நற் 93/9
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு - நற் 263/3
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி - நற் 370/10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு - நற் 384/9
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே - நற் 393/13
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு - குறு 35/1
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் - குறு 67/3
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு - குறு 173/3
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி - குறு 182/4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு - குறு 231/4
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை - குறு 239/2
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ - ஐங் 111/2
மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே - ஐங் 112/4
நாண் இலை மன்ற பாண நீயே - ஐங் 136/1
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் - ஐங் 205/2
நனி நாண் உடைமையம் மன்ற - ஐங் 266/3
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப - பரி 19/44
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் - பரி 23/39
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் - பரி 23/41
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி - பரி 23/74
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி - பரி 23/83
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை - பரி 28/3
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் - கலி 15/2
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் - கலி 37/12
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் - கலி 39/33
நாண் இலி நாட்டு மலை - கலி 42/12
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது - கலி 47/20
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே - கலி 52/25
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே - கலி 60/31
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் - கலி 61/20
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு - கலி 62/1
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/15
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த - கலி 83/21
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் - கலி 87/12
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் - கலி 89/12
வருவையால் நாண் இலி நீ - கலி 116/17
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் - கலி 122/11
அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் - கலி 137/1
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே - கலி 147/9
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே - அகம் 34/18
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 67/8
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே - அகம் 112/19
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என - அகம் 116/5
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் - அகம் 120/7
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு - அகம் 187/3
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர - அகம் 226/2
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் - அகம் 231/4
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து - அகம் 266/8
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் - அகம் 273/15
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ - அகம் 276/6
காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ - அகம் 330/10
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 387/14
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் - புறம் 196/13
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து - புறம் 288/6
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் - புறம் 293/3
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை - புறம் 324/12
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த - புறம் 369/8

 TOP
 
  நாண (16)
தண்ணம் துறைவன் நாண/நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே - நற் 382/8,9
காண வந்து நாண பெயரும் - குறு 212/3
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண/சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை - கலி 85/15,16
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண/அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ - கலி 115/8,9
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று - புறம் 23/12
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி - புறம் 47/8
வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு - புறம் 54/6
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி - புறம் 161/26
நீர் நாண நெய் வழங்கியும் - புறம் 166/21
எண் நாண பல வேட்டும் - புறம் 166/22
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் - புறம் 166/23
ஈயா மன்னர் நாண/வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே - புறம் 168/21,22
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் - புறம் 211/13
புன் தலை மட பிடி நாண/குஞ்சரம் எல்லாம் புறக்கொடுத்தனவே - புறம் 308/10,11
மண் நாண புகழ் வேட்டு - புறம் 384/16
நீர் நாண நெய் வழங்கி - புறம் 384/17

 TOP
 
  நாணல் (1)
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற - அகம் 212/4

 TOP
 
  நாணலமே (1)
வடு நாணலமே தோழி நாமே - குறு 88/5

 TOP
 
  நாணலும் (1)
பொய் படு கிளவி நாணலும்/எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே - ஐங் 472/4,5

 TOP
 
  நாணா (1)
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக - பரி 5/24

 TOP
 
  நாணாது (1)
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு - கலி 115/2

 TOP
 
  நாணாதோன் (1)
தோற்றலை நாணாதோன் குன்று - கலி 43/11

 TOP
 
  நாணாமல் (1)
அ சொல் நல்லவை நாணாமல்/தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா - பரி 20/74,75

 TOP
 
  நாணாய் (1)
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் - புறம் 211/13

 TOP
 
  நாணாள் (1)
நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் - பரி 12/56

 TOP
 
  நாணாள்-கொல் (1)
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் - பரி 12/45

 TOP
 
  நாணான் (1)
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் - பரி 7/55

 TOP
 
  நாணி (24)
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து - சிறு 138
காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி/நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் - நற் 178/7,8
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி/நின்னொடு தெளித்தனர் ஆயினும் என்னதூஉம் - நற் 358/3,4
பல்லோர் பழித்தல் நாணி வல்லே - நற் 360/6
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே - குறு 9/8
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி/நல்லன் என்றும் யாமே - ஐங் 11/2,3
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் - பரி 10/59
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி/கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/10,11
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி/நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/13,14
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி/என ஆங்கு - கலி 44/16,17
நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட - கலி 49/9
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி/பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் - கலி 70/5,6
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் - கலி 78/17
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் - அகம் 16/16
நாணி நின்றனெமாக பேணி - அகம் 48/16
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் - அகம் 66/19
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி/வருவர் வாழி தோழி அரச - அகம் 111/2,3
காணிய செல்லா கூகை நாணி/கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை - அகம் 148/9,10
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென - அகம் 261/8
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி/கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 19/15,16
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் - புறம் 65/10
புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே - புறம் 66/8
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் - புறம் 152/22
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் - புறம் 394/14

 TOP
 
  நாணிய (3)
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே - குறு 10/5
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் - அகம் 55/11
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் - அகம் 386/8

 TOP
 
  நாணியும் (1)
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும்/வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும் - கலி 3/1,2

 TOP
 
  நாணின (1)
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை - கலி 131/16

 TOP
 
  நாணின-கொல் (2)
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி - கலி 131/15
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி - கலி 131/15

 TOP
 
  நாணினர் (1)
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய - புறம் 78/10

 TOP
 
  நாணினள் (2)
யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள் - நற் 308/3
நாணினள் இறைஞ்சியோளே பேணி - அகம் 136/26

 TOP
 
  நாணினன் (1)
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே - குறு 265/8

 TOP
 
  நாணினென் (1)
நாணினென் பெரும யானே பாணன் - அகம் 386/3

 TOP
 
  நாணினையே (1)
நீ பிழைத்தாய் போல் நனி நாணினையே/தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல் - புறம் 43/17,18

 TOP
 
  நாணு (15)
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள - மது 558
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து - குறி 167
நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை - நற் 72/2
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் - நற் 160/1
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு - பதி 19/14
நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் - பரி 12/49
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ - கலி 98/17
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் - கலி 144/3
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி - கலி 147/69
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு - அகம் 29/21
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி - அகம் 208/20
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் - அகம் 380/11
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி - அகம் 398/13
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே - புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே - புறம் 44/16

 TOP
 
  நாணு_தக்கன்று (1)
நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை - நற் 72/2

 TOP
 
  நாணு_தகவு (2)
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே - புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே - புறம் 44/16

 TOP
 
  நாணுகம் (1)
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே - குறு 14/6

 TOP
 
  நாணுதல் (1)
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல்/வாய்த்தன்றால் வையை வரவு - பரி 16/30,31

 TOP
 
  நாணுதலும் (1)
பிறர் கையறவு தான் நாணுதலும்/படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் - புறம் 157/2,3

 TOP
 
  நாணுதி (1)
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென - நற் 39/2

 TOP
 
  நாணுதும் (1)
அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே - நற் 172/6

 TOP
 
  நாணுப (1)
புகழும் முன்னர் நாணுப/பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும்-காலே - குறு 252/7,8

 TOP
 
  நாணும் (12)
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர - குறி 184
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே - நற் 15/10
உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து - நற் 17/8
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப - நற் 375/5
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் - கலி 15/4
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் - கலி 40/2
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி - கலி 60/28
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது - கலி 145/10
நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு - கலி 146/6
எல்லிழாய் எற்றி வரைந்தானை நாணும் மறந்தாள் என்று - கலி 146/11
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் - கலி 146/20
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் - அகம் 268/8

 TOP
 
  நாணுவல் (2)
நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே - நற் 326/5
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல்/இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து - அகம் 292/6,7

 TOP
 
  நாணுவலே (1)
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே/என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் - புறம் 83/3,4

 TOP
 
  நாணுவள் (1)
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் - அகம் 203/6

 TOP
 
  நாணே (3)
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே/பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ - குறு 112/2,3
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு - குறு 149/1
அளிதோ தானே நாணே/ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே - குறு 395/7,8

 TOP
 
  நாணொடு (2)
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு/வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் - கலி 138/3,4
நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாள் நுதல் - அகம் 9/24

 TOP
 
  நாதர் (1)
நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் - பரி 8/7

 TOP
 
  நாப்பண் (27)
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண்/பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு - பெரும் 441,442
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் - முல் 43
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற - மது 584
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண்/பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய - மது 734,735
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் - மது 768
குறும் கூரை குடி நாப்பண்/நிலவு அடைந்த இருள் போல - பட் 81,82
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண்/ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே - நற் 16/5,6
வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று - நற் 116/3
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண்/பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர - நற் 249/3,4
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண்/கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் - பதி 68/2,3
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண்/புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு - பதி 88/29,30
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல - பதி 90/17
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண்/வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு - பரி 2/32,33
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண்/மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த - பரி 13/27,28
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் - பரி 21/39
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண்/கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் - கலி 52/5,6
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ - கலி 59/12
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் - கலி 77/1
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண்/அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு - கலி 83/10,11
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் - அகம் 205/11
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் - புறம் 13/6
பலர் நாப்பண் மீக்கூறலின் - புறம் 17/23
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல - புறம் 60/1
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென - புறம் 170/4
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண்/வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி - புறம் 295/1,2
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று - புறம் 338/10
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண்/விரி கதிர வெண் திங்களின் - புறம் 396/26,27

 TOP
 
  நாப்பண்ணும் (1)
நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும் - பட் 194

 TOP
 
  நாம் (108)
நாம் அறிவுறாலின் பழியும் உண்டோ - குறி 22
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி - குறி 116
தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு - நற் 21/4
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை - நற் 24/6
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் - நற் 27/5
வல்லுவம்-கொல்லோ மெல்லியல் நாம் என - நற் 33/9
நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம் - நற் 78/6
என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் - நற் 79/7
நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் - நற் 133/7
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை - நற் 145/4
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே - நற் 186/10
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே - நற் 187/10
குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட - நற் 194/8
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய - நற் 204/3
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் - நற் 226/4
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் - நற் 255/6
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் - நற் 281/8
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே - நற் 296/9
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ - நற் 299/6
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே - நற் 307/10
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே - நற் 313/11
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம்/பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த - நற் 318/1,2
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய - நற் 393/8
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே - குறு 57/6
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக - குறு 177/5
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே - குறு 182/7
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே - குறு 255/8
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே - குறு 263/8
நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே - குறு 273/8
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே - குறு 305/3
எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே - குறு 334/6
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி - குறு 340/2
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் - குறு 360/3
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து - ஐங் 36/2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ - ஐங் 116/1
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே - ஐங் 135/3
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் - ஐங் 212/3
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ - ஐங் 229/1
உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல் - ஐங் 340/2
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே - ஐங் 413/4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே - ஐங் 415/1
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே - ஐங் 415/2
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் - ஐங் 422/3
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே - ஐங் 448/6
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் - பரி 20/108
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம்/கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து - கலி 14/17,18
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி - கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் - கலி 16/13
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் - கலி 27/23
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே - கலி 27/26
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் - கலி 28/22
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/18
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம்/எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் - கலி 34/21,22
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/11
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/15
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/19
அகவினம் பாடுவாம் நாம்/ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/7,8
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் - கலி 40/21
என நாம்/தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி - கலி 40/30,31
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி - கலி 41/41
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் - கலி 42/6
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம்/வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் - கலி 42/7,8
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம்/வள்ளை அகவுவம் வா - கலி 42/8,9
தையலாய் பாடுவாம் நாம்/தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் - கலி 43/7,8
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே - கலி 44/21
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் - கலி 51/1
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் - கலி 60/22
தேறல் எளிது என்பாம் நாம்/ஒருவன் சாம் ஆறு எளிது என்பாம் மற்று - கலி 60/25,26
நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம்/எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை - கலி 61/24,25
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம்/வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு - கலி 62/17,18
போக்கும்-கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம்/காக்கும் இடம் அன்று இனி - கலி 63/3,4
நாம் செயல்பாலது இனி - கலி 76/22
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/12
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே - கலி 81/16
நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட - கலி 81/18
ஆ போல் படர் தக நாம் - கலி 81/37
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் - கலி 93/11
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம்/உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் - கலி 94/35,36
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை - கலி 104/69
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் - கலி 106/48
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே - கலி 113/29
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர - கலி 115/1
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே - கலி 122/24
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் - கலி 131/23
என நாம்/பாட மறை நின்று கேட்டனன் நீடிய - கலி 131/41,42
பிழையலள் மாதோ பிரிதும் நாம் எனினே - அகம் 5/28
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ - அகம் 27/3
தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ - அகம் 32/17
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் - அகம் 41/10
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் - அகம் 62/8
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல - அகம் 64/7
நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே - அகம் 103/15
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது - அகம் 106/6
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் - அகம் 121/1
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய - அகம் 127/2
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் - அகம் 155/5
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி - அகம் 198/3
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே - அகம் 205/7
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே - அகம் 244/14
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் - அகம் 251/4
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு - அகம் 280/7
ஒழிய செல்-மார் செல்ப என்று நாம்/அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து - அகம் 285/1,2
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் - அகம் 309/12
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் - அகம் 345/3
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது - அகம் 380/10
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் - அகம் 388/17
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் - புறம் 17/29
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற - புறம் 373/3

 TOP
 
  நாம (11)
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் - நற் 65/7
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் - நற் 122/5
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் - நற் 287/6
நாம மன்னர் துணிய நூறி - பதி 88/8
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய - பரி 3/92
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ - பரி 15/25
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி - பரி 15/63
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து - அகம் 18/7
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த - அகம் 72/14
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து - அகம் 131/7
நாம நல் அமர் செய்ய - புறம் 16/18

 TOP
 
  நாமம் (5)
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி - பதி 13/10
தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார் - பதி 54/14
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை - பதி 68/12
நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே - கலி 30/21
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி - அகம் 235/14

 TOP
 
  நாமும் (1)
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும்/நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு - குறு 106/4,5

 TOP
 
  நாமே (11)
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை - நற் 129/6
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் - நற் 194/2
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே - நற் 221/13
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே - குறு 20/4
வடு நாணலமே தோழி நாமே - குறு 88/5
மறந்தோர் மன்ற மறவாம் நாமே/கால மாரி மாலை மா மலை - குறு 200/4,5
பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே/அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே - ஐங் 111/4,5
தான் வர காண்குவம் நாமே/மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே - ஐங் 112/3,4
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே - ஐங் 200/4
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே - ஐங் 396/5
பல கேட்டனமால் தோழி நாமே - அகம் 210/14

 TOP
 
  நாய் (24)
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி - பொரு 42
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ - சிறு 17
புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் - சிறு 132
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் - பெரும் 125
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் - குறி 240
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ - மலை 177
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை - நற் 82/10
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் - நற் 212/5
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய்/நன் நா புரையும் சீறடி - நற் 252/10,11
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை - குறு 277/1
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப - கலி 23/16
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் - கலி 144/20
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை - அகம் 16/1
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர் - அகம் 107/11
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட - அகம் 118/5
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு - அகம் 158/15
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் - அகம் 167/17
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட - அகம் 182/5
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ - அகம் 248/2
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே - அகம் 318/15
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் - அகம் 381/7
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் - புறம் 33/1
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த - புறம் 52/14
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய்/நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக - புறம் 205/8,9

 TOP
 
  நாயொடு (2)
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு/காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு - நற் 276/1,2
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும் - அகம் 28/7

 TOP
 
  நார் (36)
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி - பெரும் 218
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை - நற் 6/2
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் - நற் 64/4
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே - நற் 98/12
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு - நற் 107/2
வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் - நற் 162/10
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே - நற் 225/9
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி - நற் 233/7
நார் உடை ஒசியல் அற்றே - குறு 112/4
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை - குறு 118/2
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து - குறு 156/2
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே - குறு 219/2
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் - குறு 274/5
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து - குறு 307/7
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் - ஐங் 35/2
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் - பதி 11/15
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே - பதி 88/19
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து - பரி 6/49
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் - கலி 131/8
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ - அகம் 1/16
நார் அரி நறவின் எருமையூரன் - அகம் 36/17
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி - அகம் 83/6
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு - அகம் 216/3
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து - அகம் 257/15
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் - அகம் 269/10
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார்/வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு - அகம் 282/9,10
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் - அகம் 296/9
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார்/செறிய தொடுத்த கண்ணி - புறம் 81/3,4
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் - புறம் 153/8
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி - புறம் 168/15
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் - புறம் 170/12
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி - புறம் 232/3
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி - புறம் 297/5
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி - புறம் 304/2
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - புறம் 367/7
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து - புறம் 400/13

 TOP
 
  நார்முடி (1)
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடி சேரல் - பதி 38/4

 TOP
 
  நார்முடிச்சேரல் (3)
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே - பதி 39/17
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல்/புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் - பதி 40/16,17
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல்/இழந்த நாடு தந்து அன்ன - அகம் 199/22,23

 TOP
 
  நாரால் (1)
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே - புறம் 11/18

 TOP
 
  நாரிகை (1)
நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் - பரி 12/56

 TOP
 
  நாரில் (1)
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி - மலை 431

 TOP
 
  நாரின் (1)
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து - புறம் 371/3

 TOP
 
  நாரும் (2)
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு - புறம் 370/2
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி - புறம் 375/5

 TOP
 
  நாரை (46)
இறவு அருந்திய இன நாரை/பூ புன்னை சினை சேப்பின் - பொரு 204,205
கழி நாரை வரை இறுப்ப - பொரு 225
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் - நற் 35/6
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை/ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் - நற் 91/4,5
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை/இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து - நற் 127/1,2
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை/நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை - நற் 178/2,3
கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல் - நற் 180/2
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் - நற் 263/7
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய - நற் 330/2
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே - குறு 114/5
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை/திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் - குறு 125/5,6
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை/திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை - குறு 128/1,2
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும் - குறு 166/2
வம்ப நாரை சேக்கும் - குறு 236/5
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை/உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் - குறு 296/2,3
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் - குறு 349/2
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் - ஐங் 9/4
பழன பன் மீன் அருந்த நாரை/கழனி மருதின் சென்னி சேக்கும் - ஐங் 70/1,2
கடலின் நாரை இரற்றும் - ஐங் 114/3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் - ஐங் 151/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் - ஐங் 152/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் - ஐங் 153/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/கானல் சேக்கும் துறைவனோடு - ஐங் 154/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய - ஐங் 155/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி - ஐங் 156/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/காலை இருந்து மாலை சேக்கும் - ஐங் 157/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் - ஐங் 158/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப - ஐங் 159/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை/நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ - ஐங் 160/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் - ஐங் 186/1
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை - பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் - பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை/குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் - பதி 51/4,5
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் - பதி 73/8
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை/முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் - கலி 126/3,4
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை/நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது - கலி 128/3,4
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை/செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை - அகம் 40/14,15
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன - அகம் 100/14
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் - அகம் 190/8
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை/மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப - அகம் 240/2,3
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் - அகம் 276/2
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் - புறம் 24/20
பொய்கை நாரை போர்வில் சேக்கும் - புறம் 209/1
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை/தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் - புறம் 351/9,10
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை - புறம் 354/5
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை/அறை கரும்பின் பூ அருந்தும் - புறம் 384/2,3

 TOP
 
  நாரைக்கு (1)
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக - குறு 103/3

 TOP
 
  நாரையொடு (2)
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் - பதி 23/21
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை - அகம் 360/16

 TOP
 
  நாரையோடு (1)
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர - நெடு 17

 TOP
 
  நால் (18)
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய - திரு 160
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு - திரு 167
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ - பொரு 226
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு - மது 123
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர - மது 522
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல - குறு 15/3
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப - பதி 31/4
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த - பதி 69/16
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் - பரி 3/28
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் - பரி 3/36
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை - பரி 3/80
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை - கலி 120/8
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் - அகம் 156/14
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து - அகம் 248/4
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி - அகம் 334/11
நன் பனுவல் நால் வேதத்து - புறம் 15/17
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் - புறம் 29/19
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை - புறம் 121/1

 TOP
 
  நால்-வயின் (1)
அலங்கு கதிர் கனலி நால்-வயின் தோன்றினும் - புறம் 35/6

 TOP
 
  நால்கு (2)
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி - பொரு 165
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி - பெரும் 489

 TOP
 
  நால்வர் (1)
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி - அகம் 86/12

 TOP
 
  நால்வருள்ளும் (1)
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும்/கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் - புறம் 56/10,11

 TOP
 
  நாலும் (1)
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் - நற் 90/6

 TOP
 
  நாலை (1)
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் - புறம் 179/10

 TOP
 
  நாலை_கிழவன் (1)
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன்/பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் - புறம் 179/10,11

 TOP
 
  நாவல் (6)
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க - பெரும் 465
காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல்/மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை - மலை 135,136
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி - நற் 35/2
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை - பரி 5/8
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த - அகம் 380/4
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் - புறம் 177/11

 TOP
 
  நாவலொடு (1)
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை - திரு 18

 TOP
 
  நாவாய் (11)
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை - பெரும் 321
ஆடு இயல் பெரு நாவாய்/மழை முற்றிய மலை புரைய - மது 83,84
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் - மது 321
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல - மது 379
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை - பட் 174
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை - நற் 295/6
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் - பரி 10/39
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ - அகம் 110/18
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் - புறம் 13/5
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி - புறம் 66/1
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி - புறம் 126/15

 TOP
 
  நாவில் (5)
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில்/திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று - ஐங் 387/1,2
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி - பரி 21/12
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் - கலி 35/17
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/18
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில்/சென்று வீழ்ந்தன்று அவன் - புறம் 235/13,14

 TOP
 
  நாவிற்கு (1)
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு/தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் - கலி 6/4,5

 TOP
 
  நாவின் (26)
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி - பொரு 42
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ - சிறு 17
எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று - சிறு 196
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் - சிறு 204
உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின்/படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக - முல் 65,66
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின்/பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற - மது 668,669
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன - மலை 42
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி - நற் 310/6
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின்/ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப - நற் 364/7,8
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின்/மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த - பதி 15/25,26
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின்/எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை - பதி 58/9,10
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய - பதி 64/3
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின்/படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் - பதி 79/5,6
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின்/உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின் - பதி 85/10,11
நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை - பரி 6/8
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் - பரி 19/26
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின்/வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் - கலி 141/18,19
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின்/விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி - அகம் 103/2,3
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின்/புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த - அகம் 142/1,2
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின்/மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் - அகம் 151/13,14
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை - அகம் 155/13
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க - அகம் 344/8
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி - புறம் 47/3
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின்/வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் - புறம் 53/11,12
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய - புறம் 174/10
கண் கேள்வி கவை நாவின்/நிறன் உற்ற அராஅ போலும் - புறம் 382/13,14

 TOP
 
  நாவினுள் (1)
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த - பரி 30/7

 TOP
 
  நாவினேன் (1)
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது - அகம் 356/10

 TOP
 
  நாவே (3)
குழைய கொடியோர் நாவே/காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே - குறு 24/5,6
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே/பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே - புறம் 132/2,3
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே - புறம் 148/7

 TOP
 
  நாவொடு (1)
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் - அகம் 16/4

 TOP
 
  நாழி (4)
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை - முல் 9
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி/சூர் ததும்பு வரைய காவால் - பரி 18/30,31
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் - கலி 94/5
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே - புறம் 189/5

 TOP
 
  நாழிகை (1)
வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப - மது 671

 TOP
 
  நாழியால் (1)
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி - கலி 96/27

 TOP
 
  நாள் (322)
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள்/ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று - திரு 175,176
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது - பொரு 2
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி - பொரு 11
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் - பொரு 111
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள்/அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை - பொரு 111,112
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள்/செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறைபோகிய - பொரு 119,120
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள்/காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப - சிறு 9,10
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி - சிறு 23
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் - சிறு 129
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள்/திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை - சிறு 129,130
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் - சிறு 147
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை - சிறு 178
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது - சிறு 183
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள்/பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி - பெரும் 111,112
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி - பெரும் 141
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 160
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள்/குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை - பெரும் 343,344
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக - மது 6
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு - மது 223
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி - மது 427
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை - மது 430
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு - மது 443
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு - மது 548
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் - மது 591
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 618
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் - மது 695
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள்/கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என - குறி 232,233
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் - மலை 76
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் - மலை 192
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை - மலை 305
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு - மலை 320
பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும் - மலை 452
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என - மலை 557
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து - மலை 565
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது - மலை 566
தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் - மலை 581
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து - நற் 17/1
வருவை ஆகிய சில் நாள்/வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 19/8,9
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் - நற் 21/11
மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள்/அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய - நற் 42/1,2
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் - நற் 62/7
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ - நற் 79/1
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள்/இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் - நற் 89/4,5
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் - நற் 116/5
அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள்/வாழலென் வாழி தோழி என்-கண் - நற் 117/8,9
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று - நற் 125/7
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி - நற் 126/4
ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் - நற் 129/2
ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர் - நற் 130/10
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு - நற் 138/5
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள்/பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி - நற் 142/1,2
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள்/அறியேன் போல உயிரேன் - நற் 143/8,9
யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள்/சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் - நற் 156/4,5
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து - நற் 157/2
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் - நற் 157/4
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற - நற் 167/3
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் - நற் 192/4
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் - நற் 198/3
ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது - நற் 203/8
நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என - நற் 206/7
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி - நற் 221/10
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு - நற் 279/5
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை - நற் 301/2
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ - நற் 313/1
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை - நற் 314/2
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள்/அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண - நற் 326/7,8
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள்/சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு - நற் 328/5,6
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை - நற் 330/4
நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே - நற் 332/3
தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் - நற் 332/8
தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள்/ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு - நற் 332/8,9
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள்/எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி - நற் 351/3,4
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள்/காதலி உழையள் ஆக - நற் 356/7,8
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் - நற் 358/9
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் - நற் 364/5
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள்/வாழலென் வாழி தோழி ஊழின் - நற் 364/5,6
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள்/கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும் - நற் 365/5,6
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ - நற் 384/7
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் - நற் 396/3
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள்/காமர் நனி சொல் சொல்லி - நற் 396/9,10
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு - குறு 35/1
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் - குறு 104/3
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து - குறு 129/3
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை - குறு 170/2
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் - குறு 176/1
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் - குறு 176/1
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் - குறு 176/2
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி - குறு 182/4
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ - குறு 236/1
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ - குறு 253/4
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள்/சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் - குறு 261/2,3
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் - குறு 270/7
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது - குறு 271/3
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி - குறு 271/4
ஒரு நாள் புணர புணரின் - குறு 280/4
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே - குறு 280/5
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் - குறு 282/3
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என - குறு 292/7
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள்/பிழையா வஞ்சினம் செய்த - குறு 318/6,7
எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள்/நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் - குறு 320/4,5
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே - குறு 323/7
ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின் - குறு 326/4
பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே - குறு 326/5
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 328/4
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள்/நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து - குறு 332/1,2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் - குறு 338/5
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன் - குறு 364/2
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை - குறு 368/2
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து - குறு 368/6
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி - குறு 381/5
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 393/2
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் - குறு 394/4
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள்/அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு - குறு 394/4,5
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள்/நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று - குறு 401/4,5
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் - ஐங் 32/2
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள்/அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் - ஐங் 32/2,3
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா - ஐங் 56/1
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர - ஐங் 63/2
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் - ஐங் 95/2
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே - ஐங் 109/4
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் - ஐங் 220/4
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் - ஐங் 229/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற - ஐங் 383/1
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என - ஐங் 441/2
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் - ஐங் 466/3
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே - ஐங் 482/4
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் - பதி 14/3
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை - பதி 38/9
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக - பதி 49/12
எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள்/பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ - பதி 50/22,23
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே - பதி 65/13
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் - பதி 66/11
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி - பதி 68/17
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள்/யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் - பதி 73/16,17
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள்/பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் - பதி 81/31,32
காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை - பதி 82/9
இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக - பதி 82/10
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - பதி 85/8
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள்/ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே - பதி 88/38,39
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் - பதி 90/51
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் - பரி 6/12
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே - பரி 9/20
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து - பரி 10/114
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் - பரி 11/31
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே - பரி 11/38
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற - பரி 11/40
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன - பரி 14/10
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் - பரி 16/13
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் - பரி 16/52
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் - பரி 16/52
அழிவொடு கலங்கிய எவ்வத்தள் ஒரு நாள் நீர் - கலி 4/23
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே - கலி 5/19
முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை - கலி 12/14
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை - கலி 12/15
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள்/ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை - கலி 18/8,9
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து - கலி 20/9
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் - கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் - கலி 25/21
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் - கலி 25/21
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 33/29
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் - கலி 34/22
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து - கலி 36/24
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் - கலி 37/10
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை - கலி 39/32
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ - கலி 48/9
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள்/அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே - கலி 51/4,5
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய - கலி 69/3
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ - கலி 71/23
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை - கலி 72/12
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப - கலி 93/22
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ - கலி 93/23
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை - கலி 99/13
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள்/கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு - கலி 101/44,45
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை - கலி 104/27
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு - கலி 127/10
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள்/போதரின் காண்குவேன்-மன்னோ பனியொடு - கலி 145/32,33
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் - அகம் 18/9
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள்/வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் - அகம் 18/9,10
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள்/வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை - அகம் 24/5,6
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் - அகம் 25/12
பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள்/மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை - அகம் 30/12,13
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர - அகம் 36/8
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள்/மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு - அகம் 48/4,5
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என - அகம் 49/3
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய - அகம் 56/9
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து - அகம் 57/4
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து - அகம் 61/4
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் - அகம் 61/10
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் - அகம் 69/19
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - அகம் 76/4
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் - அகம் 78/13
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் - அகம் 81/1
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் - அகம் 84/8
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி - அகம் 85/6
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை - அகம் 85/10
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என - அகம் 86/7
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள்/வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் - அகம் 90/5,6
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் - அகம் 93/10
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் - அகம் 112/9
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள்/புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் - அகம் 118/11,12
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள்/வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள - அகம் 121/2,3
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள்/நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் - அகம் 122/17,18
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க - அகம் 126/4
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் - அகம் 127/11
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள்/தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் - அகம் 127/11,12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து - அகம் 131/7
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப - அகம் 133/4
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் - அகம் 136/18
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள்/வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 137/9,10
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள்/ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை - அகம் 139/5,6
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை - அகம் 139/6
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/26
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள்/இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை - அகம் 146/6,7
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள்/எமியம் ஆக துனி உளம் கூர - அகம் 163/2,3
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் - அகம் 166/2
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் - அகம் 173/6
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ - அகம் 179/12
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி - அகம் 187/2
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன - அகம் 187/8
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் - அகம் 187/22
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள்/பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் - அகம் 190/8,9
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த - அகம் 193/3
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள்/கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய - அகம் 195/8,9
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் - அகம் 196/2
ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள் - அகம் 200/5
ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள்/தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி - அகம் 200/5,6
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள்/எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் - அகம் 203/4,5
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர - அகம் 205/20
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் - அகம் 213/7
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள்/அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் - அகம் 218/15,16
சென்மோ வாழி தோழி பன் நாள்/உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி - அகம் 222/13,14
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் - அகம் 226/12
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள்/வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் - அகம் 226/12,13
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை - அகம் 226/14
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த - அகம் 232/7
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள்/இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் - அகம் 249/1,2
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து - அகம் 253/8
ஆள்வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல - அகம் 255/7
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் - அகம் 257/2
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள்/பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை - அகம் 259/8,9
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள்/பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 269/14,15
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என - அகம் 282/16
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை - அகம் 287/6
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் - அகம் 289/3
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த - அகம் 289/9
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய - அகம் 290/2
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் - அகம் 300/1
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள்/அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும் - அகம் 301/24,25
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் - அகம் 310/4
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள்/பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு - அகம் 311/6,7
என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள்/அன்னையும் அறிவுற அணங்கி - அகம் 317/22,23
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் - அகம் 325/12
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் - அகம் 325/14
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள்/உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ - அகம் 325/14,15
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் - அகம் 331/12
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே - அகம் 332/15
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என - அகம் 333/14
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் - அகம் 335/17
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் - அகம் 336/4
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து - அகம் 340/1
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள்/மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் - அகம் 341/5,6
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் - அகம் 345/10
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் - அகம் 345/10
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் - அகம் 346/16
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் - அகம் 368/12
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள்/கழியாமையே வழிவழி பெருகி - அகம் 368/12,13
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை - அகம் 380/3
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர - அகம் 386/2
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி - அகம் 391/9
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள்/மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ - அகம் 394/11,12
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது - புறம் 24/24
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - புறம் 29/5
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் - புறம் 54/3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து - புறம் 65/6
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே - புறம் 65/12
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் - புறம் 101/1
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் - புறம் 101/1
பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும் - புறம் 101/2
தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ - புறம் 101/3
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் - புறம் 102/7
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை - புறம் 118/2
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் - புறம் 123/1
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் - புறம் 123/1
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப - புறம் 124/1
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள்/அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் - புறம் 139/13,14
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற - புறம் 160/8
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/29
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் - புறம் 168/5
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் - புறம் 168/7
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி - புறம் 177/2
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள்/பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து - புறம் 190/7,8
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் - புறம் 211/10
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள்/பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம் - புறம் 211/11,12
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய - புறம் 229/6
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர - புறம் 229/7
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய - புறம் 229/8
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே - புறம் 229/17
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே - புறம் 237/2
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே - புறம் 257/13
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை - புறம் 279/3
வாளை நீர்நாய் நாள் இரை பெறூஉ - புறம் 283/2
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என - புறம் 294/6
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் - புறம் 301/7
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள்/எறியர் எறிதல் யாவணது எறிந்தோர் - புறம் 301/7,8
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே - புறம் 310/5
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே - புறம் 316/3
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி - புறம் 329/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் - புறம் 341/5
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை - புறம் 353/9
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் - புறம் 353/11
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை - புறம் 376/21
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று - புறம் 377/6
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா - புறம் 379/9
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் - புறம் 382/11
பாடி நின்ற பன் நாள் அன்றியும் - புறம் 390/9
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற - புறம் 393/14
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி - புறம் 395/22
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து - புறம் 400/13

 TOP
 
  நாள்-தொறும் (13)
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும்/களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி - பொரு 48,49
நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப - பொரு 138
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும்/குன்று என குவைஇய குன்றா குப்பை - பொரு 243,244
நாள்-தொறும் விளங்க கைதொழூஉ பழிச்சி - மது 694
நாள்-தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று - ஐங் 376/1
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும்/அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை - ஐங் 479/2,3
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும்/உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி - பதி 54/7,8
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே - பரி 9/85
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும்/பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி - அகம் 249/4,5
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும்/பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த - அகம் 383/6,7
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று - புறம் 23/12
நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து - புறம் 148/3
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா - புறம் 388/12

 TOP
 
  நாள்-தோறு (1)
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி - மது 368

 TOP
 
  நாள்-தோறும் (1)
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன - கலி 53/5

 TOP
 
  நாள்_கள் (1)
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் - புறம் 123/1

 TOP
 
  நாள்_குரல் (1)
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை - குறு 170/2

 TOP
 
  நாள்_கொடி (1)
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் - புறம் 341/5

 TOP
 
  நாள்_செய்த (1)
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு - மலை 320

 TOP
 
  நாள்_சோறு (1)
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா - புறம் 379/9

 TOP
 
  நாள்_தொழில் (1)
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை - நற் 330/4

 TOP
 
  நாள்_நாள் (1)
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் - பரி 16/52

 TOP
 
  நாள்_பலி (2)
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை - அகம் 287/6
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி - புறம் 329/2

 TOP
 
  நாள்_புலம் (1)
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய - அகம் 290/2

 TOP
 
  நாள்_பூ (1)
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர - அகம் 205/20

 TOP
 
  நாள்_போது (1)
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது/கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் - சிறு 183,184

 TOP
 
  நாள்_மகிழ் (4)
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே - பதி 65/13
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் - அகம் 61/10
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் - புறம் 123/1
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து - புறம் 400/13

 TOP
 
  நாள்_மகிழ்_இருக்கை (4)
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு - மது 443
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை/அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய - பதி 85/8,9
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை/அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது - அகம் 76/4,5
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை/பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர் - புறம் 29/5,6

 TOP
 
  நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் (1)
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும்/நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து - மலை 76,77

 TOP
 
  நாள்_மலர் (9)
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி - சிறு 23
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை - நற் 301/2
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் - குறு 270/7
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி - குறு 381/5
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர்/மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி - பரி 1/22,23
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன - பரி 14/10
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் - அகம் 84/8
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/26
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ - அகம் 179/12

 TOP
 
  நாள்_மழை (1)
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து - நற் 17/1

 TOP
 
  நாள்_மீன் (8)
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக - மது 6
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை - கலி 104/27
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது - புறம் 24/24
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற - புறம் 160/8
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய - புறம் 229/6
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர - புறம் 229/7
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய - புறம் 229/8

 TOP
 
  நாள்_மேயல் (1)
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் - நற் 116/5

 TOP
 
  நாள்_மோர் (1)
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 160

 TOP
 
  நாள்_அங்காடி (2)
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை - மது 430
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் - அகம் 93/10

 TOP
 
  நாள்_அணி (2)
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் - பரி 6/12
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து - கலி 36/24

 TOP
 
  நாள்_அணிக்கு (1)
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப - கலி 93/22

 TOP
 
  நாள்_அவை (5)
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற - நற் 167/3
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை/வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே - பதி 38/9,10
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை/பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி - அகம் 226/14,15
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் - அகம் 331/12
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் - புறம் 54/3

 TOP
 
  நாள்_இரை (2)
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் - நற் 21/11
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் - அகம் 336/4

 TOP
 
  நாளது (1)
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் - அகம் 353/4

 TOP
 
  நாளால் (3)
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற - கலி 32/6
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் - கலி 75/11
செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி - கலி 105/37

 TOP
 
  நாளில் (1)
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த - பரி 11/10

 TOP
 
  நாளின் (4)
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த - பதி 89/10
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த - பதி 89/10
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு - பரி 11/32
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு - பரி 11/32

 TOP
 
  நாளின்_நாளின் (2)
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த - பதி 89/10
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு - பரி 11/32

 TOP
 
  நாளினன் (1)
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே - குறு 230/6

 TOP
 
  நாளினும் (2)
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ - கலி 17/8
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே - அகம் 352/17

 TOP
 
  நாளும் (60)
நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும்/பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு - பெரும் 382,383
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும்/மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும - மது 780,781
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும்/வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் - குறி 249,250
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும்/பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே - நற் 52/6,7
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும்/மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என - நற் 93/3,4
உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும்/அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு - நற் 163/1,2
நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே - நற் 332/3
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 387/2
வாளை வாளின் பிறழ நாளும்/பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் - நற் 390/1,2
தோளும் அழியும் நாளும் சென்று என - நற் 397/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும்/பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி - குறு 11/1,2
பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே - குறு 104/5
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும்/பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே - குறு 216/3,4
ஆள்வினை மருங்கில் பிரியார் நாளும்/உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து - குறு 267/6,7
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என் - குறு 280/1
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை - குறு 364/6
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும்/பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே - குறு 365/1,2
அம்ம வாழி தோழி நாளும்/நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - ஐங் 227/1,2
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும்/முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ - பதி 81/11,12
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும்/தெளிவு இன்று தீம் நீர் புனல் - பரி 10/110,111
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும்/பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் - பரி 11/59,60
எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும்/வழி மயக்கு-உற்று மருடல் நெடியான் - பரி 35/4,5
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே - கலி 5/9
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் - கலி 24/4
நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும்/பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் - கலி 37/5,6
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் - கலி 48/16
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் - கலி 58/11
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் - கலி 70/8
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும்/புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/20,21
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும்/ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு - கலி 93/26,27
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும்/வாயில் அடைப்ப வரும் - கலி 109/25,26
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும்/நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு - கலி 110/14,15
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும்/மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப - அகம் 51/12,13
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன - அகம் 144/1
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும்/பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி - அகம் 147/12,13
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும்/நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது - அகம் 171/3,4
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும்/வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என - அகம் 173/2,3
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும்/கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என - அகம் 188/7,8
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும்/அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே - அகம் 209/1,2
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும்/விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை - அகம் 232/11,12
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும்/மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ - அகம் 258/8,9
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும்/நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை - அகம் 267/14,15
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும்/கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து - அகம் 279/8,9
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும்/நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய - அகம் 347/1,2
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும்/கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின் - அகம் 353/2,3
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும்/கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் - அகம் 359/2,3
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும்/ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 56/19,20
கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும்/பொன் அன்ன வீ சுமந்து - புறம் 137/9,10
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும்/இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 153/1,2
பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும்/ஈயா மன்னர் நாண - புறம் 168/20,21
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய - புறம் 173/1
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும்/பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே - புறம் 175/9,10
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை - புறம் 198/18
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும்/நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி - புறம் 209/15,16
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் - புறம் 227/6
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும்/ஆனாது புகழும் அன்னை - புறம் 254/9,10
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும்/புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை - புறம் 311/1,2
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும்/புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு - புறம் 329/6,7
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும்/பலரே தகையஃது அறியாதோரே - புறம் 360/9,10
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும்/நிரை சால் நன் கலன் நல்கி - புறம் 396/29,30

 TOP
 
  நாளே (19)
இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே - நற் 132/11
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே - நற் 177/10
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே - நற் 357/10
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே - நற் 367/12
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே/இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் - நற் 394/6,7
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே - குறு 91/8
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் - குறு 104/4
உறுக என்ற நாளே குறுகி - குறு 248/2
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே - குறு 317/7
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே - குறு 323/7
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே - குறு 380/7
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே - பதி 55/21
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே - பதி 70/27
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே - கலி 45/24
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே - அகம் 13/24
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே - புறம் 188/7
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே - புறம் 196/15
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே/நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி - புறம் 232/2,3
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே - புறம் 367/18

 TOP
 
  நாளை (12)
என் நோக்கினளே அன்னை நாளை/மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் - நற் 191/8,9
வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை/மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே - நற் 310/4,5
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை/பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி - நற் 339/9,10
இன்றே சென்று வருதும் நாளை/குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக - குறு 189/1,2
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை/மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது - பதி 58/5,6
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை/மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 92/7,8
இனிது உடன் கழிந்தன்று-மன்னே நாளை/பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 167/5,6
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை/புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற - அகம் 225/4,5
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை/இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி - அகம் 278/7,8
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை/பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக - அகம் 312/6,7
நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி - புறம் 304/6
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை/மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ - புறம் 341/10,11

 TOP
 
  நாளையும் (2)
புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே - நற் 373/9
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும்/கன்றொடு சேறும் புலத்து - கலி 110/22,23

 TOP
 
  நாளொடு (2)
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து - நெடு 82
வாழும் நாளொடு யாண்டு பல உண்மையின் - புறம் 159/1

 TOP
 
  நாளொடும் (1)
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என - புறம் 161/12

 TOP
 
  நாளோ (1)
எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது - கலி 5/18

 TOP
 
  நாற்பத்தொன்பது (1)
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த - புறம் 201/11

 TOP
 
  நாற்பாலுள்ளும் (1)
வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பாலுள்ளும்/கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் - புறம் 183/8,9

 TOP
 
  நாற்பெருங்குழுவும் (1)
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும்/கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் - மது 510,511

 TOP
 
  நாற்ற (3)
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு - மது 458
நாற்ற_உணவினோரும் ஆற்ற - புறம் 62/17
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை - புறம் 70/11

 TOP
 
  நாற்ற_உணவின் (1)
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு - மது 458

 TOP
 
  நாற்ற_உணவினோரும் (1)
நாற்ற_உணவினோரும் ஆற்ற - புறம் 62/17

 TOP
 
  நாற்றத்த (3)
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் - கலி 52/9
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி - புறம் 14/12
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை - புறம் 14/13

 TOP
 
  நாற்றத்தின் (1)
நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து - பரி 16/26

 TOP
 
  நாற்றத்து (4)
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து/கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து - மது 567,568
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து/இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி - நற் 270/2,3
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற - கலி 88/1
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 291/23

 TOP
 
  நாற்றம் (31)
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ - மது 447
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் - நற் 52/3
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய - நற் 56/2
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் - நற் 277/8
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது - நற் 326/3
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் - நற் 337/6
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை - குறு 382/2
தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ - பரி 3/63
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் - பரி 7/21
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம்/செய்கின்றே செம் பூ புனல் - பரி 7/21,22
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம்/கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது - பரி 8/53,54
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு - பரி 13/14
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம்/தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால - பரி 20/8,9
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால - பரி 20/9
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் - பரி 20/10
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம்/தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை - பரி 20/10,11
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை - பரி 20/11
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று - பரி 20/12
வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப - பரி 20/13
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு - கலி 17/11
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/21
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம்/ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் - கலி 66/3,4
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை - கலி 66/12
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/11
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல - அகம் 25/5
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ - அகம் 170/5
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம்/கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற - அகம் 183/12,13
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும் - அகம் 268/4
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர - அகம் 272/9
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப - அகம் 379/12
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம்/மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து - புறம் 325/9,10

 TOP
 
  நாற்றமும் (4)
சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும் - மது 527
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய - நற் 368/6
புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ - பரி 1/49
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள - பரி 4/29

 TOP
 
  நாற்றமொடு (3)
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு/மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் - நற் 335/6,7
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து - பதி 21/14
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு/மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே - புறம் 337/11,12

 TOP
 
  நாற்றி (5)
துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி/நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி - திரு 237,238
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி/கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை - முல் 39,40
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர - மது 483
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து - நெடு 125
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி/உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும் - அகம் 195/4,5

 TOP
 
  நாற்றிய (3)
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய/பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி - பரி 13/35,36
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் - அகம் 195/13
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் - புறம் 128/2

 TOP
 
  நாற்றின் (1)
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை - குறு 282/2

 TOP
 
  நாற்று (1)
வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப - பரி 20/13

 TOP
 
  நாற (7)
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா - சிறு 45
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து - குறு 312/3
மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற/நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப - பரி 8/25,26
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப - பரி 8/26
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த - அகம் 22/12
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் - அகம் 400/22
ஆர நெருப்பின் ஆரல் நாற/தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் - புறம் 320/12,13

 TOP
 
  நாறா (2)
நாறா வெண் பூ கொழுதும் - குறு 85/5
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை - புறம் 270/5

 TOP
 
  நாறி (8)
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி/இரும் பல் ஒலிவரும் கூந்தல் - நற் 6/9,10
வேங்கையும் காந்தளும் நாறி/ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே - குறு 84/4,5
கள் நறும் குவளை நாறி/தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே - ஐங் 73/3,4
மலர்ந்த காந்தள் நாறி/கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே - ஐங் 259/5,6
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி/வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு - அகம் 152/18,19
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி/இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் - அகம் 194/5,6
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/5
கொண்டல் மா மலை நாறி/அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே - அகம் 262/17,18

 TOP
 
  நாறிய (4)
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து - மது 4
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை - நற் 278/1
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு - பரி 17/29
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் - புறம் 116/6

 TOP
 
  நாறியதற்கு (1)
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி - கலி 105/54

 TOP
 
  நாறு (81)
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் - பெரும் 212
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை - பெரும் 354
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி - முல் 25
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் - குறி 65
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி - மலை 182
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் - மலை 407
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் - நற் 25/2
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் - நற் 39/5
புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச - நற் 40/6
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை - நற் 48/5
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் - நற் 60/7
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் - நற் 63/4
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் - நற் 76/7
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி - நற் 95/8
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 149/6
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் - நற் 166/2
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது - நற் 230/3
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் - நற் 244/4
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 249/5
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு - நற் 250/4
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து - நற் 250/8
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் - நற் 254/8
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு - நற் 268/5
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய - நற் 338/8
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் - குறு 59/3
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ - குறு 62/2
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி - குறு 90/4
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் - குறு 200/1
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் - குறு 242/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை - குறு 253/6
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே - குறு 272/8
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் - குறு 296/4
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் - குறு 311/2
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் - குறு 332/3
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி - குறு 373/6
பொய்கை பள்ளி புலவு நாறு நீர்நாய் - ஐங் 63/1
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் - ஐங் 226/2
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து - பதி 52/13
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ - பதி 65/10
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் - பதி 67/13
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ - பதி 88/36
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை - பரி 1/24
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை - பரி 4/58
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் - பரி 8/99
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை - பரி 15/15
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் - பரி 19/67
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/4
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு - கலி 40/9
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 43/23
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி - கலி 54/5
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ - கலி 90/16
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி - கலி 95/2
நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் - கலி 101/48
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி - அகம் 7/10
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் - அகம் 35/10
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை - அகம் 58/5
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை - அகம் 65/18
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து - அகம் 85/12
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் - அகம் 129/15
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் - அகம் 130/8
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் - அகம் 137/8
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் - அகம் 150/11
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை - அகம் 160/6
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை - அகம் 166/5
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் - அகம் 180/10
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு - அகம் 189/4
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் - அகம் 272/2
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் - அகம் 297/12
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை - அகம் 374/10
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை - அகம் 381/9
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து - அகம் 386/1
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/9
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே - புறம் 113/9
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/9
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை - புறம் 176/3
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் - புறம் 176/4
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் - புறம் 324/2
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை - புறம் 347/5
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய - புறம் 380/7
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் - புறம் 394/11
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் - புறம் 397/14

 TOP
 
  நாறுதி (1)
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு - பரி 8/47

 TOP
 
  நாறுதும் (1)
புலவு நாறுதும் செல நின்றீமோ - நற் 45/8

 TOP
 
  நாறுபு (2)
நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு - பரி 6/42
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து - பரி 6/43

 TOP
 
  நாறும் (42)
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் - மலை 30
நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே - நற் 143/10
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும்/மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் - நற் 244/2,3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி - நற் 262/7
எல்-உறு மௌவல் நாறும்/பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே - குறு 19/4,5
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 52/3
ஆரம் நாறும் மார்பினன் - குறு 161/6
ஆரம் நாறும் மார்பினை - குறு 198/7
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் - குறு 259/3
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும்/நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே - குறு 270/7,8
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் - குறு 286/3
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 300/1
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் - குறு 300/2
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் - குறு 323/5
தண் நறு நெய்தல் நாறும்/பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே - ஐங் 173/3,4
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி - ஐங் 176/2
சாந்தம் நாறும் நறியோள் - ஐங் 240/3
கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 240/4
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும்/வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் - ஐங் 254/2,3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் - ஐங் 413/1
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள - ஐங் 446/1
நன் நுதல் நாறும் முல்லை மலர - ஐங் 492/2
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/3
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/18
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும்/நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப - கலி 93/21,22
போது அவிழ் அலரின் நாறும்/ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே - அகம் 4/16,17
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 43/10
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் - அகம் 69/19
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/24
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் - அகம் 93/10
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் - அகம் 141/13
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை - அகம் 181/15
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் - அகம் 181/23
கார் மலர் கடுப்ப நாறும்/ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 208/23,24
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் - அகம் 257/2
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 266/4
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 338/7
தண் கமழ் புது மலர் நாறும்/அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/14,15
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் - அகம் 399/2
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் - புறம் 235/8
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே - புறம் 235/9

 TOP
 
  நாறும்மே (3)
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே/வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் - நற் 380/4,5
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே - குறு 193/6
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி - புறம் 48/4

 TOP
 
  நான் (3)
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன - மது 509
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து - பரி 6/87
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் - பரி 20/82

 TOP
 
  நான்கின் (2)
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின்/அளப்பு அரியையே - பதி 14/1,2
நான்கின் உணரும் நீரும் நீயே - பரி 13/21

 TOP
 
  நான்கினுள் (1)
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் - பரி 4/1

 TOP
 
  நான்கு (10)
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு - திரு 179
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் - நெடு 115
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என - பரி 3/78
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று - பரி 11/98
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட - புறம் 55/11
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே - புறம் 109/3
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை - புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை - புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை - புறம் 335/8

 TOP
 
  நான்கும் (2)
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி - பரி 13/46
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் - புறம் 41/4

 TOP
 
  நான்கே (1)
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து - புறம் 109/7

 TOP
 
  நான்மறை (7)
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் - பரி 9/12
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப - பரி 30/8
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் - அகம் 181/16
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே - புறம் 6/20
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக - புறம் 26/13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் - புறம் 93/7
நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் - புறம் 362/9

 TOP
 
  நான்மறையோர் (1)
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் - பட் 202

 TOP
 
  நான்மாடக்கூடல் (3)
நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா - பரி 23/3
நான்மாடக்கூடல் நகர் - பரி 29/4
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் - கலி 92/65

 TOP
 
  நான்முக (2)
நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர - திரு 165
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் - பெரும் 403

 TOP
 
  நானமும் (1)
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் - கலி 93/21

 TOP
 
  நானிலம் (1)
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய - பரி 13/35

 TOP