<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

நௌ - முதல் சொற்கள்
நௌவி 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    நௌவி (1)
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி/மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள - மது 275,276