<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

 நெ - முதல் சொற்கள்
நெக்க 1
நெகிழ் 16
நெகிழ்க்கும் 1
நெகிழ்க 1
நெகிழ்ச்சியும் 1
நெகிழ்த்த 10
நெகிழ்த்தார்-கண் 1
நெகிழ்த்தான் 1
நெகிழ்த்தான்-கண் 1
நெகிழ்த்தானை 1
நெகிழ்த்தோர் 1
நெகிழ்த்தோரே 1
நெகிழ்த்தோன் 2
நெகிழ்தகுந 1
நெகிழ்தலும் 2
நெகிழ்ந்த 15
நெகிழ்ந்ததை 1
நெகிழ்ந்தமை 2
நெகிழ்ந்தன 5
நெகிழ்ந்தனவே 3
நெகிழ்ந்தனள் 1
நெகிழ்ந்து 9
நெகிழ்ப்பார் 1
நெகிழ்ப்பு 1
நெகிழ்பு 8
நெகிழ்புற்ற 1
நெகிழ 36
நெகிழவும் 5
நெகிழா 2
நெகிழாது 1
நெகிழின் 1
நெகிழினும் 3
நெகிழும் 1
நெஞ்ச 1
நெஞ்சத்த 1
நெஞ்சத்தவன் 1
நெஞ்சத்தன் 1
நெஞ்சத்தால் 1
நெஞ்சத்தானும் 1
நெஞ்சத்தானே 6
நெஞ்சத்து 40
நெஞ்சத்துள் 1
நெஞ்சத்தேம் 5
நெஞ்சத்தேன் 1
நெஞ்சத்தை 1
நெஞ்சத்தோன் 1
நெஞ்சம் 98
நெஞ்சமும் 3
நெஞ்சமே 1
நெஞ்சமொடு 49
நெஞ்சமோடு 4
நெஞ்சில் 2
நெஞ்சிலார் 1
நெஞ்சிற்கு 6
நெஞ்சின் 19
நெஞ்சினம் 1
நெஞ்சினர் 2
நெஞ்சினள் 3
நெஞ்சினன் 2
நெஞ்சினார் 1
நெஞ்சினேம் 2
நெஞ்சினேன் 2
நெஞ்சினை 3
நெஞ்சினோர் 1
நெஞ்சினோன் 1
நெஞ்சு 89
நெஞ்சும் 2
நெஞ்சுற 1
நெஞ்சே 101
நெஞ்சை 1
நெஞ்சொடு 2
நெட்டு 3
நெட்டுருட்டு 1
நெடி 2
நெடிது 24
நெடிதே 4
நெடிய 13
நெடியவும் 4
நெடியன் 1
நெடியாய் 2
நெடியான் 1
நெடியோய் 2
நெடியோன் 10
நெடு 301
நெடு_நீர் 4
நெடுஞ்சேரலாதன் 1
நெடுந்தகாய் 3
நெடுந்தகை 31
நெடுந்தகை-திறத்து 1
நெடுந்தகையீர் 1
நெடும் 378
நெடுமால் 1
நெடுமாவளவன் 1
நெடுமான் 3
நெடுமான்_அஞ்சி 1
நெடுமொழி 8
நெடுவேட்கு 1
நெடுவேள் 12
நெதி 1
நெய் 58
நெய்க்கண் 1
நெய்த்தோர் 7
நெய்தல் 99
நெய்தலானும் 1
நெய்தலின் 1
நெய்தலும் 5
நெய்தலொடு 4
நெய்தவை 1
நெய்ம் 3
நெய்ம்மிதி 3
நெய்ய 1
நெய்யாட்டு 1
நெய்யின் 1
நெய்யும் 2
நெய்யுள் 1
நெய்யே 1
நெய்யொடு 5
நெய்யோடு 2
நெரி 4
நெரித்தாளை 1
நெரித்து 1
நெரிதர 6
நெரிதரு 2
நெரிதரும் 2
நெரிதரூஉம் 1
நெரிந்த 1
நெரிந்து 1
நெரிபு 1
நெரிய 1
நெருங்கல் 1
நெருங்கின் 1
நெருங்கு 2
நெருஞ்சி 6
நெருஞ்சியோடு 1
நெருநல் 15
நெருநலும் 4
நெருநை 16
நெருநையின் 1
நெருநையும் 2
நெருப்பின் 7
நெருப்பு 9
நெல் 44
நெல்மா 1
நெல்லி 26
நெல்லிடை 1
நெல்லிற்கு 2
நெல்லின் 44
நெல்லினும் 1
நெல்லும் 4
நெல்லை 1
நெல்லொடு 4
நெல்லோடு 1
நெளி 1
நெளிய 5
நெற்றம் 2
நெற்றி 14
நெற்றின் 1
நெற்று 6
நெறி 136
நெறிக்கவும் 1
நெறிக்கு 1
நெறித்த 2
நெறித்து 4
நெறித்துவிட்டு 1
நெறிதரு 1
நெறிந்த 2
நெறிப்பட்டு 1
நெறிப்பட 2
நெறிபட 1
நெறிபடு 1
நெறிபு 1
நெறிபெற 1
நெறியர் 1
நெறியவ்வே 1
நெறியிடை 3
நெறியின் 1
நெறியும் 2
நெறியூடு 1
நெறியே 2
நென்னல் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நெக்க (1)
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே - ஐங் 151/5

 TOP
 
  நெகிழ் (16)
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே - நற் 70/9
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பிலர் - நற் 277/10
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் - குறு 253/2
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் - ஐங் 25/4
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ - ஐங் 315/3
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி - பரி 23/8
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி - பரி 23/62
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள - கலி 32/5
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி - கலி 44/6
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை - கலி 59/1
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த - கலி 91/2
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே - அகம் 82/18
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் - அகம் 197/2
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த - அகம் 260/14
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப - அகம் 289/11
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் - அகம் 316/8

 TOP
 
  நெகிழ்க்கும் (1)
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் - அகம் 225/2

 TOP
 
  நெகிழ்க (1)
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க
 சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ - அகம் 46/15,16

 TOP
 
  நெகிழ்ச்சியும் (1)
நோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீட சிறந்த - நற் 82/1

 TOP
 
  நெகிழ்த்த (10)
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் - குறி 3
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி - நற் 214/10
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே - நற் 340/10
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த
 பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடுகள_மகனே - குறு 31/5,6
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் - குறு 111/1
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை - குறு 176/3
பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு - குறு 210/5
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு - குறு 289/2
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த
 கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே - ஐங் 136/2,3
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த
 தோளே தோழி தவறுடையவ்வே - அகம் 267/16,17

 TOP
 
  நெகிழ்த்தார்-கண் (1)
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார்-கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் - கலி 29/18

 TOP
 
  நெகிழ்த்தான் (1)
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் - கலி 145/18

 TOP
 
  நெகிழ்த்தான்-கண் (1)
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ - கலி 123/13

 TOP
 
  நெகிழ்த்தானை (1)
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் - கலி 143/15

 TOP
 
  நெகிழ்த்தோர் (1)
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் - குறு 188/3

 TOP
 
  நெகிழ்த்தோரே (1)
அரம் போழ் அ வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே - அகம் 251/20

 TOP
 
  நெகிழ்த்தோன் (2)
நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து - நற் 236/7
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே - ஐங் 199/4

 TOP
 
  நெகிழ்தகுந (1)
நெஞ்சு நெகிழ்தகுந கூறி அன்பு கலந்து - அகம் 267/1

 TOP
 
  நெகிழ்தலும் (2)
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் - குறு 371/1
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் - கலி 122/11

 TOP
 
  நெகிழ்ந்த (15)
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் - நற் 29/8
நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் - நற் 130/7
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும் - நற் 309/1
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையள் ஈங்கு - குறு 303/4
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் - பரி 19/75
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர - கலி 127/19
தொடி நெகிழ்ந்த தோள் அளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/7
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் - அகம் 68/12
பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு - அகம் 169/13
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் - அகம் 242/14
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு - அகம் 250/13
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து - அகம் 292/7
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி - அகம் 355/10
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர - அகம் 398/1
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் - புறம் 251/3

 TOP
 
  நெகிழ்ந்ததை (1)
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை
 அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்தக்கால் - கலி 132/15,16

 TOP
 
  நெகிழ்ந்தமை (2)
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை - அகம் 26/17
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி - அகம் 98/7

 TOP
 
  நெகிழ்ந்தன (5)
நோகோ யானே நெகிழ்ந்தன வளையே - நற் 26/1
துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன
 வீங்கின-மாதோ தோழி என் வளையே - ஐங் 192/3,4
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் - கலி 36/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே - அகம் 206/16
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே - அகம் 270/4

 TOP
 
  நெகிழ்ந்தனவே (3)
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே - நற் 197/1
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே - குறு 239/1
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே
 சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் - குறு 260/2,3

 TOP
 
  நெகிழ்ந்தனள் (1)
தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள்
 அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் - கலி 147/63,64

 TOP
 
  நெகிழ்ந்து (9)
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து
 பாவைவிளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - முல் 84,85
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் - குறி 190
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் - நற் 255/6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து
 இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என - குறு 185/2,3
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே - அகம் 26/25
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் - அகம் 157/12
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ - அகம் 163/11
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய - அகம் 255/17
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 387/1

 TOP
 
  நெகிழ்ப்பார் (1)
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை - பரி 18/37

 TOP
 
  நெகிழ்ப்பு (1)
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை - அகம் 163/9

 TOP
 
  நெகிழ்பு (8)
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே - ஐங் 20/5
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் - பரி 3/55
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ - கலி 17/8
நீங்குங்கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/18
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/19
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு
 பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து - கலி 37/16,17
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் - கலி 53/9
வளை நெகிழ்பு யாம் காணுங்கால் - கலி 80/13

 TOP
 
  நெகிழ்புற்ற (1)
தோள் நெகிழ்புற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் - கலி 37/11

 TOP
 
  நெகிழ (36)
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே - நற் 131/9
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி - நற் 208/1
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்துநொந்து - நற் 286/5
பெரும் தோள் நெகிழ அ வரி வாட - நற் 358/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் - குறு 11/1
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் - குறு 50/4
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே - குறு 125/1
செறி வளை நெகிழ செய்பொருட்கு அகன்றோர் - குறு 190/2
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ
 நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் - குறு 211/1,2
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே - குறு 358/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் - குறு 365/1
எல் வளை நெகிழ சாஅய் - ஐங் 27/3
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் - ஐங் 28/3
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ
 ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த - ஐங் 54/3,4
வீங்கு வளை நெகிழ பிரிதல் - ஐங் 285/4
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ
 பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் - ஐங் 310/2,3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இலை நெகிழ
 நசை நனி கொன்றோர்-மன்ற விசை நிமிர்ந்து - ஐங் 318/2,3
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்துநொந்து - ஐங் 467/1
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட - ஐங் 471/1
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர - பரி 21/58
வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று - கலி 41/27
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ
 எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று - கலி 42/23,24
மென் தோள் நெகிழ விடல் - கலி 86/16
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு - அகம் 1/8
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ - அகம் 41/12
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு - அகம் 59/16
அரம் போழ் அ வளை தோள் நிலை நெகிழ
 நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி - அகம் 125/1,2
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும் - அகம் 127/1
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ
 பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி - அகம் 163/4,5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து - அகம் 171/6
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ
 தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 197/9,10
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே - அகம் 218/17
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 251/3
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 265/10
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் - அகம் 328/9
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை - அகம் 398/3

 TOP
 
  நெகிழவும் (5)
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும்
 புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் - குறி 9,10
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும்
 அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் - நற் 85/2,3
நல் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும்
 ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி - ஐங் 227/2,3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் - ஐங் 230/3
நல் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும்
 உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் - அகம் 85/1,2

 TOP
 
  நெகிழா (2)
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது - அகம் 289/7
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா
 மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி - அகம் 372/12,13

 TOP
 
  நெகிழாது (1)
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது
 தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் - கலி 33/7,8

 TOP
 
  நெகிழின் (1)
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் - குறு 237/3

 TOP
 
  நெகிழினும் (3)
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும்
 காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் - நற் 66/8,9
நல் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும்
 கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி - நற் 151/1,2
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க - அகம் 46/15

 TOP
 
  நெகிழும் (1)
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் - கலி 91/23

 TOP
 
  நெஞ்ச (1)
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் - கலி 140/19

 TOP
 
  நெஞ்சத்த (1)
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறையிலள் இவள் என - கலி 69/14

 TOP
 
  நெஞ்சத்தவன் (1)
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன்
 தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் - கலி 42/15,16

 TOP
 
  நெஞ்சத்தன் (1)
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை - குறு 265/6

 TOP
 
  நெஞ்சத்தால் (1)
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால்
 துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ - கலி 35/7,8

 TOP
 
  நெஞ்சத்தானும் (1)
கனியா நெஞ்சத்தானும்
 இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே - நற் 238/10,11

 TOP
 
  நெஞ்சத்தானே (6)
ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே
 புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை - நற் 11/5,6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே - நற் 72/11
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே - நற் 201/12
நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே - நற் 303/12
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே - குறு 324/7

 TOP
 
  நெஞ்சத்து (40)
நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப - திரு 65
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட - மலை 285
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து
 உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை - நற் 59/7,8
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு - நற் 97/2
சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய - நற் 171/4
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி - நற் 233/7
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு - நற் 236/5
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே - நற் 388/10
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் - குறு 106/3
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆர் இடையதுவே - குறு 219/2
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே - குறு 302/8
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து
 கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என - குறு 341/4,5
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் - ஐங் 169/4
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து
 பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை - பதி 38/14,15
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து
 ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் - பதி 44/6,7
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் - பதி 73/6
செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் - பரி 5/73
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் - பரி 6/105
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து
 ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே - பரி 14/27,28
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து
 குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் - கலி 9/3,4
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து
 வேட்டதே கண்டாய் கனா - கலி 92/21,22
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் - கலி 125/4
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து
 உயிர் திரியா மாட்டிய தீ - கலி 142/39,40
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி - கலி 145/60
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த - அகம் 107/2
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி - அகம் 111/2
கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க - அகம் 113/22
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் - அகம் 122/18
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி - அகம் 273/12
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து
 எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று - அகம் 285/2,3
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து
 யான் எவன் உளனோ தோழி தானே - அகம் 305/10,11
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் - அகம் 335/1
வயவுறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக - அகம் 338/11
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை - புறம் 53/7
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா - புறம் 73/12
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர - புறம் 174/22
நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே - புறம் 214/3
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து
 அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற - புறம் 288/6,7
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் - புறம் 390/1
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர் - புறம் 390/2

 TOP
 
  நெஞ்சத்துள் (1)
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் - கலி 144/57

 TOP
 
  நெஞ்சத்தேம் (5)
ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும் - பரி 1/67
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம்
 ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் - கலி 68/11,12
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப - கலி 72/23
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் - கலி 118/14
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் - கலி 118/18

 TOP
 
  நெஞ்சத்தேன் (1)
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் - கலி 128/15

 TOP
 
  நெஞ்சத்தை (1)
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை - பரி 12/53

 TOP
 
  நெஞ்சத்தோன் (1)
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று - புறம் 377/6

 TOP
 
  நெஞ்சம் (98)
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி - நற் 15/6
நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை - நற் 54/7
சென்ற நெஞ்சம் செய்வினைக்கு அசாவா - நற் 56/5
பைதல் நெஞ்சம் உய்யுமாறே - நற் 75/10
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - நற் 126/12
பேதை நெஞ்சம் கவலை கவற்ற - நற் 144/4
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே - நற் 146/11
நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச - நற் 150/9
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து - நற் 153/6
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம்
 நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் - நற் 154/8,9
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி - நற் 163/6
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே - நற் 204/12
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் - நற் 250/5
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப சூழ்ந்த - நற் 252/5
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம்
 செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும் - நற் 284/3,4
அருகாது ஆகிய வன்கண் நெஞ்சம்
 நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் - நற் 287/8,9
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே - நற் 308/11
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட - நற் 345/8
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே - குறு 40/5
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்குறுமே - குறு 43/5
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே - குறு 153/3
துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம்
 தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் - குறு 157/2,3
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை - குறு 176/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம்
 மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை - குறு 184/4,5
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்குறுமே - குறு 194/5
நெஞ்சம் நன்றே நின்-வயினானே - குறு 259/8
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப - குறு 341/6
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே - குறு 347/6
நெஞ்சம் பெற்ற இவளுமார் அழுமே - ஐங் 50/4
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே - ஐங் 151/5
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே - ஐங் 161/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே - ஐங் 191/5
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க - ஐங் 313/3
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே - ஐங் 317/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே - ஐங் 323/4
பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் - ஐங் 334/3
அவவுறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி - ஐங் 360/3
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர - ஐங் 362/4
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம்
 வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே - ஐங் 445/4,5
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று - பதி 21/1
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது - பதி 89/14
பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம்
 கனற்றுபு காத்தி வரவு - பரி 6/85,86
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே - பரி 6/99
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க - பரி 11/108
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/11
ஆர்வுற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ - கலி 42/13
நெஞ்சம் பிணிக்கொண்டவன் - கலி 42/27
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் - கலி 85/24
நெஞ்சம் பிளந்திட்டு நேரார் நடுவண் தன் - கலி 101/19
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்திட்டு - கலி 103/43
அன்னை நோதக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம்
 அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் - கலி 107/21,22
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம்
 களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ - கலி 108/28,29
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் - கலி 108/30
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் - கலி 113/18
வெருவுற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய - கலி 120/2
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி - கலி 120/5
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப - கலி 120/6
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் - கலி 122/11
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் - கலி 122/15
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் - கலி 122/19
காம நோயின் கழீஇய நெஞ்சம்
 தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் - கலி 122/22,23
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே - கலி 129/25
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் - கலி 130/6
கையறு நெஞ்சம் கனன்று தீ மடுக்கும் - கலி 130/10
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் - கலி 130/13
என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி - கலி 138/6
வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம்
 இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு - கலி 140/9,10
நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா - கலி 143/7
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம்
 அழிய துறந்தானை சீறுங்கால் என்னை - கலி 143/24,25
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற - கலி 143/37
இருப்பினும் நெஞ்சம் கனலும் செலினே - கலி 146/46
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் - அகம் 3/13
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே - அகம் 29/23
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற - அகம் 34/9
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய - அகம் 40/8
நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே - அகம் 51/14
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் - அகம் 53/14
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என - அகம் 86/25
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென - அகம் 87/9
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம்
 என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு - அகம் 128/6,7
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - அகம் 131/15
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம்
 அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி - அகம் 160/2,3
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் - அகம் 219/11
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே - அகம் 245/21
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம்
 ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன் - அகம் 303/15,16
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம்
 பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும் - அகம் 313/2,3
அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் - அகம் 315/5
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம்
 எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும் - அகம் 330/8,9
கவைபடு நெஞ்சம் கண்கண் அகைய - அகம் 339/8
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் - அகம் 396/9
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம்
 வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 101/9,10
நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே - புறம் 175/2
வழி_நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் - புறம் 176/12
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப - புறம் 198/8
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ - புறம் 207/1
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப - புறம் 229/16
தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள் - புறம் 260/3
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே - புறம் 339/14

 TOP
 
  நெஞ்சமும் (3)
பின் பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் - கலி 74/11
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன்-தில்ல எஞ்சி - கலி 118/23
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் - புறம் 159/15

 TOP
 
  நெஞ்சமே (1)
அரிது அவாவுற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் - குறு 29/4

 TOP
 
  நெஞ்சமொடு (49)
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் - திரு 100
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல - நற் 18/1
பெரும் புலம்புற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து - நற் 31/6
அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு
 இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே - நற் 128/10,11
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு
 ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப - நற் 131/2,3
நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக - நற் 157/6
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ - நற் 171/10
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு
 காமர் பொருட்பிணி போகிய - நற் 186/8,9
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா - நற் 242/9
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி - நற் 301/7
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி - நற் 333/6
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி - நற் 339/3
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு
 வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் - நற் 349/4,5
எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி - நற் 351/4
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை - நற் 381/5
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த - நற் 392/8
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா - குறு 159/6
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெருநீர் - குறு 290/4
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் - குறு 307/8
உள்ளு-தொறும் கவிழும் நெஞ்சமொடு
 முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே - ஐங் 495/4,5
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே - கலி 149/16
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்-மாட்டு - அகம் 2/12
வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு
 நோவல் குறுமகள் நோயியர் என் உயிர் என - அகம் 25/15,16
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் - அகம் 35/12
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து - அகம் 39/1
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு
 கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை - அகம் 55/8,9
நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் - அகம் 71/1
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 72/18
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின் - அகம் 136/23
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது - அகம் 151/4
பனி அலை கலங்கிய நெஞ்சமொடு
 வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே - அகம் 183/14,15
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து - அகம் 185/3
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி - அகம் 187/4
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு
 இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே - அகம் 197/17,18
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல - அகம் 205/2
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு
 புனை மாண் எஃகம் வல வயின் ஏந்தி - அகம் 215/3,4
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு
 ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே - அகம் 215/16,17
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு - அகம் 217/18
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக - அகம் 287/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் - அகம் 290/10
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் - அகம் 298/18
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு
 செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன் - அகம் 330/5,6
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு
 குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் - அகம் 351/3,4
வெய்துற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா - அகம் 373/12
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே - அகம் 380/8
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என - அகம் 388/18
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் - புறம் 210/13
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு
 நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி - புறம் 230/9,10
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு - புறம் 238/15

 TOP
 
  நெஞ்சமோடு (4)
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் - நற் 329/7
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க - நற் 381/8
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது - குறு 381/2
நோய் மலி நெஞ்சமோடு இனையல் தோழி - கலி 27/22

 TOP
 
  நெஞ்சில் (2)
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில்
 படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் - நற் 61/6,7
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே - குறு 91/4

 TOP
 
  நெஞ்சிலார் (1)
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து - கலி 103/66

 TOP
 
  நெஞ்சிற்கு (6)
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே - நற் 133/11
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே - குறு 228/6
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர - ஐங் 59/2
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக - ஐங் 393/3
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக - ஐங் 477/3
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா - கலி 81/14

 TOP
 
  நெஞ்சின் (19)
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின்
 மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர - திரு 141,142
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின்
 பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் - மது 472,473
ஈர நெஞ்சின் தன்-வயின் விளிப்ப - நற் 181/8
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ - நற் 355/9
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின்
 கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல - குறு 143/4,5
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின்
 தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி - குறு 213/4,5
துணையிலள் கலிழும் நெஞ்சின்
 இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே - ஐங் 378/4,5
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப - ஐங் 489/3
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின்
 களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் - பதி 45/3,4
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின்
 நனவில் பாடிய நல் இசை - பதி 85/11,12
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின்
 பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் - பதி 86/7,8
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் - பரி 4/11
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் - பரி 11/131
பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின்
 அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி - கலி 126/19,20
கொடைக்கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின்
 உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து - அகம் 168/6,7
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின்
 ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் - அகம் 236/13,14
செய்வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின்
 துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் - அகம் 314/16,17
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின்
 தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக - புறம் 3/4,5
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் - புறம் 58/26

 TOP
 
  நெஞ்சினம் (1)
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை - நற் 58/9

 TOP
 
  நெஞ்சினர் (2)
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர - பதி 26/9
செய்வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் - அகம் 173/4

 TOP
 
  நெஞ்சினள் (3)
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி - நற் 368/8
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய் - அகம் 98/8
கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் - அகம் 279/16

 TOP
 
  நெஞ்சினன் (2)
கொடைக்கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன்
 மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி - பதி 20/23,24
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா - பரி 4/15

 TOP
 
  நெஞ்சினார் (1)
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு - கலி 103/69

 TOP
 
  நெஞ்சினேம் (2)
கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் - பரி 2/74
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்தக்கால் - கலி 35/19

 TOP
 
  நெஞ்சினேன் (2)
கவலைகொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி - கலி 134/13
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/20

 TOP
 
  நெஞ்சினை (3)
நின்னாங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை
 என்னாங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே - கலி 23/18,19
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி - கலி 29/10
உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே - அகம் 220/10

 TOP
 
  நெஞ்சினோர் (1)
நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர்
 வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து - பட் 207,208

 TOP
 
  நெஞ்சினோன் (1)
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே - அகம் 56/16

 TOP
 
  நெஞ்சு (89)
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப - பொரு 98
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு - முல் 81
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து - மது 575
நெஞ்சு நடுக்குறூஉ கொண்டி மகளிர் - மது 583
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து - குறி 211
நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் துஞ்சா மறவர் - நற் 18/6
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் - நற் 68/5
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண - நற் 204/5
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி - நற் 214/6
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின் - நற் 262/9
நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே - நற் 273/10
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பிலர் - நற் 277/10
நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே - நற் 357/3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் - குறு 0/4
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என - குறு 36/3
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே - குறு 49/5
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே - குறு 56/5
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய - குறு 237/2
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே - குறு 261/8
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி - குறு 280/2
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே - ஐங் 171/4
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே - ஐங் 293/5
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு - ஐங் 372/2
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 12/6
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா - பதி 20/8
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட - பதி 23/8
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர - பதி 31/10
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த - பதி 40/26
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 68/7
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ - பதி 92/14
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் - பரி 24/54
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு - பரி 27/3
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/9
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் - கலி 20/13
நெஞ்சு நடுக்குற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் - கலி 24/1
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி - கலி 33/17
முலையிடை கனலும் என் நெஞ்சு
 காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர் - கலி 36/17,18
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் - கலி 53/17
அறைபோகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு - கலி 67/21
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு - கலி 77/23
நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் - கலி 90/29
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் - கலி 91/23
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் - கலி 94/19
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெருவந்த கொடுமையும் - கலி 100/2
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்திட்டு - கலி 101/25
கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு
 இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/45,46
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு
 ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் - கலி 103/55,56
புக்கக்கால் புக்கது என் நெஞ்சு என - கலி 105/69
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் - கலி 107/22
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு
 விடிந்த பொழுதினும் இல் வயின் போகாது - கலி 110/11,12
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு
 எவ்வம் மிகுதர எம்-திறத்து எஞ்ஞான்றும் - கலி 110/15,16
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய - கலி 113/19
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் - கலி 125/3
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் - கலி 137/8
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் - கலி 139/7
தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு
 அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற - கலி 139/29,30
சென்று சேட்பட்டது என் நெஞ்சு
 ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே - கலி 143/16,17
மருவுழி பட்டது என் நெஞ்சு
 எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள் வழி - கலி 144/15,16
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு
 ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் - கலி 145/44,45
வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு
 வாழிய கேளிர் - கலி 147/21,22
தன் நெஞ்சு ஒருவற்கு இனைவித்தல் யாவர்க்கும் - கலி 147/46
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சைக்-கண் - கலி 149/4
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழுவுற்ற செல்வங்கள் - கலி 149/8
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் - அகம் 17/8
நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே - அகம் 26/26
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு - அகம் 52/9
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் - அகம் 129/17
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு - அகம் 139/4
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து - அகம் 152/1
நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி - அகம் 157/10
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்தலை - அகம் 158/14
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ - அகம் 163/11
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர - அகம் 175/6
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து - அகம் 220/14
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக - அகம் 231/9
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி - அகம் 259/12
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த - அகம் 260/14
நெஞ்சு நெகிழ்தகுந கூறி அன்பு கலந்து - அகம் 267/1
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்துநொந்து - அகம் 293/12
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி - அகம் 312/1
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின் - அகம் 362/9
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் - புறம் 17/26
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய - புறம் 31/16
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என - புறம் 55/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப - புறம் 303/4
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே - புறம் 307/14
உலந்துழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே - புறம் 324/14
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் - புறம் 356/5
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு - புறம் 391/18

 TOP
 
  நெஞ்சும் (2)
நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் - நற் 130/7
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது - அகம் 141/4

 TOP
 
  நெஞ்சுற (1)
சான்றோன் நெஞ்சுற பெற்ற தொன்று இசை - புறம் 217/11

 TOP
 
  நெஞ்சே (101)
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் - பட் 220
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே - நற் 16/4
நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த - நற் 44/5
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் - நற் 52/8
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் - நற் 77/4
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே - நற் 95/10
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே - நற் 98/12
ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால் - நற் 103/1
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் - நற் 105/7
நெஞ்சே நல்வினைப்பாற்றே ஈண்டு ஒழிந்து - நற் 107/8
நொதுமலாட்டிக்கு நோம் என் நெஞ்சே - நற் 118/11
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செ வரை - நற் 137/4
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் - நற் 140/9
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே - நற் 154/12
விளிந்தன்று-மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே - நற் 178/10
நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார் - நற் 190/1
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் - நற் 298/8
நோகோ யானே நோம் என் நெஞ்சே
 பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட - நற் 312/1,2
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே - நற் 348/10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு - நற் 384/9
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே - குறு 4/1
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே
 இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி - குறு 4/1,2
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே - குறு 4/4
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது - குறு 11/4
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து - குறு 19/3
எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே - குறு 63/4
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி - குறு 120/2
நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே - குறு 128/5
நெடும் சேண் ஆர் இடையதுவே நெஞ்சே
 ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து - குறு 131/3,4
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே - குறு 172/7
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே - குறு 176/7
வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே - குறு 187/5
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் - குறு 199/2
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே - குறு 202/1
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே
 புன் புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி - குறு 202/1,2
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே - குறு 202/5
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன் - குறு 306/3
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே - குறு 340/7
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே - குறு 395/1
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 17/4
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே - ஐங் 59/4
மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே - ஐங் 112/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே
 வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் - ஐங் 172/1,2
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் - ஐங் 288/2
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே - ஐங் 295/6
நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே - ஐங் 311/4
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 329/5
அணங்கு என நினையும் என் அணங்குறு நெஞ்சே - ஐங் 363/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 457/4
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே - கலி 36/26
மற்று அவன் மேஎ வழி மேவாய் நெஞ்சே - கலி 47/24
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு - கலி 62/19
கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே
 கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி - கலி 67/9,10
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கை இல் நெஞ்சே
 இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் - கலி 67/13,14
தனித்தே தாழும் இ தனி இல் நெஞ்சே
 என ஆங்கு - கலி 67/17,18
தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா - கலி 87/15
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை - கலி 89/13
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே
 கொல் ஏற்று சுறவு இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/8,9
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே
 வெறி கொண்ட புள் இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் - கலி 123/11,12
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே
 என ஆங்கு - கலி 123/14,15
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே - கலி 123/19
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 9/26
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து - அகம் 19/2
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் - அகம் 21/9
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 40/17
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை - அகம் 47/3
கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே - அகம் 63/19
சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்துற - அகம் 77/4
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை - அகம் 79/11
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற - அகம் 87/12
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் - அகம் 93/16
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் - அகம் 121/1
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என - அகம் 123/8
பின் நிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே - அகம் 126/22
கலங்கின்று-மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே - அகம் 135/14
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே - அகம் 138/20
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி - அகம் 142/7
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் - அகம் 144/11
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் - அகம் 149/7
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து - அகம் 167/7
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் - அகம் 181/3
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை - அகம் 191/13
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே - அகம் 198/17
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் - அகம் 199/16
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது - அகம் 212/21
சேக்குவம்-கொலோ நெஞ்சே பூ புனை - அகம் 225/14
மாய்க-தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 258/8
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என - அகம் 291/22
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின் - அகம் 297/4
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை - அகம் 322/6
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே
 நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும் - அகம் 327/6,7
கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது - அகம் 342/3
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் - அகம் 343/16
நிலையா நல் மொழி தேறிய நெஞ்சே - அகம் 348/14
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 353/2
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே
 கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர - அகம் 361/9,10
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் - அகம் 365/11
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் - அகம் 372/14
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே
 நினையினை ஆயின் எனவ கேள்-மதி - அகம் 379/4,5
பல் மாண் பேதைக்கு ஒழிந்தது என் நெஞ்சே - அகம் 390/17
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே - புறம் 237/20

 TOP
 
  நெஞ்சை (1)
வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலியுறீஇ - கலி 142/30

 TOP
 
  நெஞ்சொடு (2)
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது - கலி 28/14
மையல்கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி - கலி 134/21

 TOP
 
  நெட்டு (3)
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே - குறு 145/5
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் - கலி 93/35
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/57

 TOP
 
  நெட்டுருட்டு (1)
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு
 சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து - பரி 18/42,43

 TOP
 
  நெடி (2)
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் - அகம் 254/17
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து - அகம் 288/9

 TOP
 
  நெடிது (24)
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து - சிறு 180
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என - பெரும் 461
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து - முல் 76
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா - நெடு 163
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து - நற் 181/7
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து - நற் 308/7
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் - பதி 43/34
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ - பதி 54/11
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே - கலி 50/11
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே - கலி 57/22
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை - கலி 82/3
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற - கலி 99/18
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா - கலி 144/1
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 38/14
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து - அகம் 169/9
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 180/8
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி - அகம் 227/4
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி - அகம் 243/9
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின - அகம் 336/13
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே - அகம் 380/8
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது உயிர்த்து - அகம் 381/17
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய - அகம் 387/6
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய - புறம் 139/3
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே - புறம் 296/5

 TOP
 
  நெடிதே (4)
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே - ஐங் 482/4
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே - புறம் 172/11
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே - புறம் 377/30
விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா - புறம் 387/32

 TOP
 
  நெடிய (13)
நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி - நற் 9/7
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் - நற் 210/5
யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும் - நற் 378/1
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த - குறு 252/1
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே - ஐங் 359/3
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே - ஐங் 484/4
முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ - பதி 81/12
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது - அகம் 89/17
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது - அகம் 213/10
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் - அகம் 309/9
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து - புறம் 47/2
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே - புறம் 349/3
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் - புறம் 369/11

 TOP
 
  நெடியவும் (4)
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து - மது 520
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி - நெடு 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் - மலை 288
குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த - அகம் 233/11

 TOP
 
  நெடியன் (1)
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் - திரு 211

 TOP
 
  நெடியாய் (2)
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய - பரி 19/28
நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை - பரி 19/84

 TOP
 
  நெடியான் (1)
வழி மயக்குற்று மருடல் நெடியான்
 நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு - பரி 35/5,6

 TOP
 
  நெடியோய் (2)
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய்
 எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 10/12,13
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் - புறம் 102/6

 TOP
 
  நெடியோன் (10)
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் - பெரும் 402
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் - மது 61
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக - மது 455
நெடியோன் அன்ன நல் இசை - பதி 15/39
நெடியோன் மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய - கலி 140/8
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து - அகம் 149/16
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன்
 முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி - அகம் 220/5,6
முந்நீர் விழவின் நெடியோன்
 நல் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே - புறம் 9/10,11
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே - புறம் 114/6
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் - புறம் 241/3

 TOP
 
  நெடு (301)
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் - திரு 46
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ - திரு 267
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் - திரு 273
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த - திரு 299
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் - பொரு 33
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி - சிறு 11
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி - சிறு 88
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் - சிறு 94
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் - சிறு 102
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி - சிறு 128
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி - சிறு 151
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் - சிறு 168
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - பெரும் 65
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் - பெரும் 128
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் - பெரும் 212
ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் - பெரும் 245
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த - பெரும் 309
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் - பெரும் 405
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் - முல் 50
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் - மது 66
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி - மது 169
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை - மது 353
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் - மது 556
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை - நெடு 86
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை - நெடு 91
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து - நெடு 95
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து - நெடு 137
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் - நெடு 139
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை - குறி 35
நெடு நுகத்து பகல் போல - பட் 206
குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து - மலை 141
நேர்கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த - மலை 238
நெடு வசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என - மலை 303
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் - மலை 310
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை - மலை 315
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் - மலை 456
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை - மலை 524
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி - மலை 554
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது - மலை 564
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் - நற் 4/9
நெடு வரை விடரகத்து இயம்பும் - நற் 14/10
படு சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை - நற் 33/1
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட - நற் 40/1
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை - நற் 50/4
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே - நற் 91/12
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் - நற் 100/8
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் - நற் 105/5
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி - நற் 132/9
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே - நற் 146/3
நெடும் தெரு அன்ன நேர்கொள் நெடு வழி - நற் 161/5
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் - நற் 162/7
வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் - நற் 162/9
நெடு வேட்கு ஏதம் உடைத்தோ - நற் 173/9
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி - நற் 183/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய - நற் 185/10
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில - நற் 186/7
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை - நற் 199/1
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் - நற் 205/9
கண் அழிந்து உலறிய பல் மர நெடு நெறி - நற் 224/9
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே - நற் 235/10
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென - நற் 236/8
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த - நற் 244/9
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ - நற் 247/5
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் - நற் 251/1
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ - நற் 274/1
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி - நற் 290/7
நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே - நற் 303/12
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து - நற் 330/3
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட - நற் 336/6
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து - நற் 343/4
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை - நற் 353/3
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் - நற் 354/9
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப - நற் 361/5
கடும் பகட்டு யானை நெடு மான் அஞ்சி - நற் 381/7
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் - நற் 389/2
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் - குறு 0/4
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே - குறு 47/4
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை - குறு 60/1
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என - குறு 64/1
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் - குறு 77/4
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி - குறு 78/1
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் - குறு 107/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் - குறு 158/1
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து - குறு 185/2
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் - குறு 193/4
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 215/7
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் - குறு 234/4
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் - குறு 250/4
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே - குறு 268/6
நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே - குறு 283/8
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ - குறு 345/2
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன - குறு 352/1
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே - குறு 353/2
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை - குறு 357/6
துன் அரும் நெடு வரை ததும்ப அருவி - குறு 365/3
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய - குறு 372/1
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை - குறு 372/2
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு - குறு 378/4
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி - குறு 390/4
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் - குறு 392/3
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி - ஐங் 60/3
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் - ஐங் 61/2
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி - ஐங் 78/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது - ஐங் 199/2
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே - ஐங் 202/4
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் - ஐங் 228/2
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் - ஐங் 236/2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் - ஐங் 251/3
புல்லென் குன்றத்து புலம்புகொள் நெடு வரை - ஐங் 270/3
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை - ஐங் 287/1
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் - ஐங் 324/3
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளியாம் வரவே - ஐங் 360/5
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க - ஐங் 376/3
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது - பதி 12/7
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப - பதி 19/2
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் - பதி 20/18
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந - பதி 21/29
நெடு மதில் நிரை பதணத்து - பதி 22/25
நெடு வயின் ஒளிறும் மின்னு பரந்து ஆங்கு - பதி 24/1
நெடு மிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய - பதி 32/10
நெடு நீர துறை கலங்க - பதி 33/4
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி - பதி 42/3
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் - பதி 42/4
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை - பதி 43/6
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை - பதி 67/21
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் - பதி 68/16
அயிரை நெடு வரை போல - பதி 70/26
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப - பதி 83/2
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை - பதி 85/7
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் - பதி 88/28
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் - பதி 92/11
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன - பரி 7/7
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் - பரி 8/39
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே - பரி 14/6
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப - பரி 17/14
நெடு மால் கருங்கை நடு வழி போந்து - பரி 20/104
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் - பரி 20/106
புரை தீர் நெடு மென் - பரி 22/47
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு - பரி 35/6
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் - கலி 12/1
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று - கலி 24/11
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட - கலி 29/20
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர - கலி 36/2
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி - கலி 41/9
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை - கலி 49/2
வாருறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் - கலி 58/1
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/17
தேர் பூண்ட நெடு நல் மான் தெள் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் - கலி 131/8
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை - கலி 132/15
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து - கலி 135/17
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் - கலி 143/31
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே - அகம் 2/17
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை - அகம் 18/14
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் - அகம் 22/1
நல் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை - அகம் 22/16
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி - அகம் 24/13
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை - அகம் 27/1
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் - அகம் 35/4
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை - அகம் 39/7
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து - அகம் 41/4
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் - அகம் 47/12
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் - அகம் 50/2
நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி - அகம் 57/2
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் - அகம் 57/6
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் - அகம் 59/8
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் - அகம் 59/10
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை - அகம் 59/12
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் - அகம் 61/16
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த - அகம் 75/8
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 79/15
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை - அகம் 85/9
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் - அகம் 87/5
களரி பரந்த கல் நெடு மருங்கின் - அகம் 89/9
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய - அகம் 89/12
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே - அகம் 89/22
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி - அகம் 92/1
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் - அகம் 92/6
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் - அகம் 93/12
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி - அகம் 94/8
வெறி கமழ் நெடு வேள் நல்குவன் எனினே - அகம் 98/27
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் - அகம் 113/15
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை - அகம் 119/18
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ - அகம் 120/11
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் - அகம் 123/9
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய - அகம் 124/12
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே - அகம் 124/16
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் - அகம் 137/15
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் - அகம் 138/7
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய - அகம் 141/28
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் - அகம் 149/13
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் - அகம் 152/13
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை - அகம் 154/2
சிறு பல்லியத்தின் நெடு நெறி கறங்க - அகம் 154/3
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய - அகம் 155/8
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென - அகம் 159/7
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் - அகம் 159/18
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக - அகம் 162/9
நேர்கொள் நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 162/24
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே - அகம் 167/4
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் - அகம் 173/13
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 173/17
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய - அகம் 176/20
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் - அகம் 185/6
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை - அகம் 194/11
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற - அகம் 203/10
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை - அகம் 206/14
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 209/9
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை - அகம் 214/6
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய - அகம் 226/9
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் - அகம் 246/3
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய - அகம் 253/6
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/12
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் - அகம் 266/12
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/15
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே - அகம் 278/15
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை - அகம் 287/8
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் - அகம் 289/3
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய - அகம் 296/12
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு - அகம் 299/6
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை - அகம் 307/7
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் - அகம் 308/2
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட - அகம் 310/7
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் - அகம் 325/2
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட - அகம் 329/11
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை - அகம் 340/21
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் - அகம் 345/19
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 347/16
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல - அகம் 353/9
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி - அகம் 358/12
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் - அகம் 369/18
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி - அகம் 372/9
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை - அகம் 381/19
காடு கெழு நெடு வேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப - அகம் 382/5
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர - அகம் 385/5
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் - அகம் 385/9
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 389/24
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - அகம் 390/3
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் - அகம் 396/14
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை - அகம் 398/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் - அகம் 400/21
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் - புறம் 6/1
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 15/13
கடி மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் - புறம் 23/9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப - புறம் 36/10
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி - புறம் 37/10
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் - புறம் 57/8
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே - புறம் 57/11
நெடு நீர் கெண்டையொடு பொறித்த - புறம் 58/31
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து - புறம் 61/10
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என - புறம் 63/9
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே - புறம் 64/7
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் - புறம் 68/17
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் - புறம் 72/4
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் - புறம் 88/4
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/6
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் - புறம் 105/6
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை - புறம் 116/15
ஆமா நெடு வரை நல் புல் ஆர - புறம் 117/5
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் - புறம் 127/3
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை - புறம் 135/1
அரசுடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை - புறம் 158/2
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் - புறம் 162/6
பொன் படு நெடு வரை புயலேறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை - புறம் 166/32
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் - புறம் 170/7
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென - புறம் 174/11
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் - புறம் 177/1
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே - புறம் 180/13
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் - புறம் 193/1
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் - புறம் 198/16
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் - புறம் 200/6
நெடு மா பாரி மகளிர் யானே - புறம் 201/5
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை - புறம் 202/4
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து - புறம் 243/9
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி - புறம் 251/4
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் - புறம் 260/13
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா - புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ - புறம் 281/6
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த - புறம் 285/8
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக - புறம் 285/11
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை - புறம் 287/8
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/9
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து - புறம் 288/6
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் - புறம் 297/2
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின் - புறம் 297/9
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ-கண்ணதுவே - புறம் 309/7
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு - புறம் 337/11
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் - புறம் 337/17
நெடு வேள் ஆதன் போந்தை அன்ன - புறம் 338/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு - புறம் 339/1
நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து - புறம் 339/5
படை மயங்கு ஆர் இடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் - புறம் 345/17
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர்-மாதோ - புறம் 350/6
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் - புறம் 362/16
நெடு நீர நிறை கயத்து - புறம் 386/1
நெடு வாளை பல் உவியல் - புறம் 395/4
நெடு நீர் தொகூஉம் மணல் தண் கான் - புறம் 396/5
இரவுரை நெடு வார் அரிப்ப வட்டித்து - புறம் 398/13

 TOP
 
  நெடு_நீர் (4)
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே - நற் 91/12
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே - நற் 235/10
நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே - நற் 303/12
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் - அகம் 400/21

 TOP
 
  நெடுஞ்சேரலாதன் (1)
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி - பதி 20/5

 TOP
 
  நெடுந்தகாய் (3)
எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது - கலி 5/18
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் - கலி 6/8
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி - கலி 92/14

 TOP
 
  நெடுந்தகை (31)
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் - நற் 361/7
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை
 குன்றம் பாடான் ஆயின் - ஐங் 244/2,3
இனிது இருந்தனனே நெடுந்தகை
 துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே - ஐங் 408/3,4
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே - பதி 41/16
கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே - பதி 51/37
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே - பதி 71/27
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை - கலி 10/23
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் - கலி 25/27
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி - அகம் 49/10
நெடுந்தகை நீர்மையை அன்றி நீயும் - அகம் 310/2
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே - அகம் 324/14
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப - அகம் 381/2
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை
 விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து_இழையோளே - அகம் 384/13,14
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே - புறம் 37/14
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் - புறம் 55/19
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை
 புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல - புறம் 68/7,8
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே - புறம் 82/6
நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் - புறம் 198/23
நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது - புறம் 264/6
ஊர்ப்புறம் கொடாஅ நெடுந்தகை
 பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே - புறம் 272/7,8
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே - புறம் 281/9
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே - புறம் 296/5
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை
 நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை - புறம் 314/2,3
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 320/18
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை
 வலம் படு தானை வேந்தற்கு - புறம் 324/12,13
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே - புறம் 325/15
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை
 அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே - புறம் 327/7,8
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 329/9
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை
 திரு நயத்தக்க பண்பின் இவள் நலனே - புறம் 342/4,5
கொடுப்பவும் கொளாஅன் நெடுந்தகை இவளே - புறம் 352/11
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை
 இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன் - புறம் 389/6,7

 TOP
 
  நெடுந்தகை-திறத்து (1)
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை-திறத்து இ ஊர் - கலி 76/3

 TOP
 
  நெடுந்தகையீர் (1)
நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் என - அகம் 239/12

 TOP
 
  நெடும் (378)
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி - திரு 67
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை - திரு 253
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - பொரு 163
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு - சிறு 106
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் - சிறு 149
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை - சிறு 254
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு - சிறு 265
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை - பெரும் 12
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் - பெரும் 87
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று - பெரும் 97
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ - பெரும் 115
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் - பெரும் 152
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் - பெரும் 189
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன - பெரும் 192
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ - பெரும் 285
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த - பெரும் 289
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி - பெரும் 375
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் - பெரும் 394
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் - பெரும் 397
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - பெரும் 416
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 430
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் - பெரும் 474
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் - முல் 24
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு - முல் 44
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ - முல் 48
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே - முல் 103
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து - மது 79
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி - மது 287
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - மது 359
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல - மது 379
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய - மது 552
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் - மது 556
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்புற அடைச்சி - மது 588
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப - மது 598
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் - மது 622
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் - மது 659
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி - மது 752
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - நெடு 30
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் - நெடு 98
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வுறு நெடும் சுவர் - நெடு 112
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி - குறி 20
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் - குறி 54
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை - குறி 87
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை - குறி 187
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு - பட் 28
நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய - பட் 80
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி - பட் 111
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் - பட் 142
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி - பட் 250
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி - பட் 261
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி - மலை 139
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் - மலை 237
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன - மலை 323
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து - மலை 325
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி - மலை 529
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் - மலை 571
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை - நற் 3/1
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் - நற் 10/3
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் - நற் 10/5
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து - நற் 17/1
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க - நற் 19/6
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் - நற் 21/9
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் - நற் 24/2
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு - நற் 26/3
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு - நற் 31/10
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ - நற் 41/5
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - நற் 45/4
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி - நற் 59/2
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் - நற் 66/3
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் - நற் 91/11
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் - நற் 96/7
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் - நற் 105/6
மென் தினை நெடும் போர் புரிமார் - நற் 125/11
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து - நற் 140/6
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை - நற் 148/4
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் - நற் 151/10
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை - நற் 157/8
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் - நற் 161/3
நெடும் தெரு அன்ன நேர்கொள் நெடு வழி - நற் 161/5
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் - நற் 163/9
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் - நற் 167/4
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி - நற் 169/3
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் - நற் 174/3
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 175/1
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 200/3
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு - நற் 201/6
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல - நற் 202/10
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு - நற் 203/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க - நற் 203/9
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே - நற் 207/4
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு - நற் 211/6
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 212/2
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் - நற் 212/6
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் - நற் 221/7
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே - நற் 222/10
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி - நற் 245/8
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் - நற் 246/2
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு - நற் 257/3
நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி - நற் 261/4
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து - நற் 268/2
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் - நற் 273/7
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் - நற் 276/5
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி - நற் 281/2
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - நற் 288/1
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த - நற் 292/1
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் - நற் 307/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே - நற் 311/11
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 319/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா - நற் 338/3
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி - நற் 356/3
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் - நற் 374/6
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி - நற் 387/10
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் - நற் 393/1
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் - நற் 394/4
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் - நற் 395/4
மனவு கோப்பு அன்ன நல் நெடும் கூந்தல் - குறு 23/2
நல் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே - குறு 23/5
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை - குறு 79/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி - குறு 91/6
நெடும் சேண் ஆர் இடையதுவே நெஞ்சே - குறு 131/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை - குறு 134/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த - குறு 141/4
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட - குறு 171/2
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 212/1
நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும் - குறு 228/5
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே - குறு 240/7
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை - குறு 248/5
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி - குறு 264/2
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே - குறு 298/8
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் - குறு 301/5
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து - குறு 304/5
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு - குறு 329/2
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆர் இடை - குறு 331/1
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய - குறு 336/4
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 345/1
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ - குறு 350/5
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - குறு 384/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் - குறு 401/2
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் - ஐங் 30/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் - ஐங் 95/2
நெடும் தேர் கொண்கனோடு - ஐங் 134/2
நல் நெடும் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே - ஐங் 153/5
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு - ஐங் 177/2
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே - ஐங் 198/4
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி - ஐங் 200/3
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே - ஐங் 207/4
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை - ஐங் 208/2
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே - ஐங் 208/5
தோன்றல் அனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே - ஐங் 209/5
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற - ஐங் 216/2
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ - ஐங் 257/3
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் - ஐங் 272/3
புயல் நெடும் கூந்தல் புலம்பும் - ஐங் 304/4
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் - ஐங் 315/1
நெடும் கழை முளிய வேனில் நீடி - ஐங் 322/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ - ஐங் 371/2
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி - ஐங் 383/2
கடும் கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி - ஐங் 385/1
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட - ஐங் 386/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - ஐங் 395/2
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி - ஐங் 422/1
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர - ஐங் 422/2
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் - ஐங் 425/3
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை - ஐங் 430/1
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் - ஐங் 453/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் - ஐங் 465/1
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 468/4
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ - ஐங் 474/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய - ஐங் 477/1
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 490/4
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர - ஐங் 497/2
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்புற்றன - ஐங் 498/2
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 498/4
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல - ஐங் 500/2
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய - ஐங் 500/4
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு - பதி 16/5
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு - பதி 21/25
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே - பதி 25/13
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் - பதி 34/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து - பதி 35/4
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி - பதி 52/2
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி - பதி 68/17
கழை விரிந்து எழுதரும் மழை தவழ் நெடும் கோட்டு - பதி 73/13
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/14
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் - பதி 81/32
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து - பதி 83/4
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை - பதி 84/22
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் - பதி 92/7
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/29
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் - பரி 15/4
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் - பரி 17/51
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் - கலி 30/19
நெடும் கயத்து அயல்அயல் அயிர் தோன்ற அ மணல் - கலி 31/2
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே - கலி 31/25
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை - கலி 40/27
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/11
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி - கலி 79/21
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லாக்கால் - கலி 124/16
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட - கலி 135/3
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை - கலி 135/4
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - கலி 135/20
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் - கலி 137/20
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப - கலி 143/36
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் - அகம் 2/4
நெடும் சேண் ஆர் இடை விலங்கும் ஞான்றே - அகம் 3/18
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் - அகம் 4/15
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி - அகம் 11/5
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/21
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் - அகம் 17/14
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் - அகம் 19/5
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் - அகம் 25/1
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை - அகம் 30/1
நெடும் தேர் காரி கொடும் கால் முன்துறை - அகம் 35/15
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் - அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப - அகம் 50/4
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து - அகம் 51/2
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் - அகம் 52/2
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் - அகம் 53/4
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே - அகம் 58/14
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு - அகம் 60/3
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து - அகம் 61/4
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல - அகம் 62/10
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி - அகம் 63/4
பூம் கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் - அகம் 66/12
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் - அகம் 69/10
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென - அகம் 78/9
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ - அகம் 80/10
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு - அகம் 81/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - அகம் 83/7
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் - அகம் 88/6
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் - அகம் 91/12
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து - அகம் 93/14
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை - அகம் 93/20
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி - அகம் 96/4
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே - அகம் 99/14
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் - அகம் 104/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ - அகம் 110/18
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி - அகம் 110/24
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை - அகம் 111/8
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி - அகம் 112/3
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை - அகம் 114/9
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழுறு வெண் பழம் - அகம் 117/15
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க - அகம் 126/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் - அகம் 126/10
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் - அகம் 130/6
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் - அகம் 141/21
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - அகம் 143/7
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 143/14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் - அகம் 145/9
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் - அகம் 146/5
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என - அகம் 148/8
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் - அகம் 149/2
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் - அகம் 152/20
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி - அகம் 154/4
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என - அகம் 167/13
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் - அகம் 175/10
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு - அகம் 176/8
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது - அகம் 176/17
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் - அகம் 177/17
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி - அகம் 179/4
புள் இறை கொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு - அகம் 180/11
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க - அகம் 182/15
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை - அகம் 186/4
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து - அகம் 193/7
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் - அகம் 194/4
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி - அகம் 194/17
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து - அகம் 196/1
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் - அகம் 204/9
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் - அகம் 205/11
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று - அகம் 208/1
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் - அகம் 209/3
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட - அகம் 211/12
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு - அகம் 213/2
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் - அகம் 220/8
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின் - அகம் 220/11
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து - அகம் 220/18
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் - அகம் 223/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி - அகம் 223/11
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி - அகம் 228/5
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி - அகம் 229/7
கடும் பரி நல் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 230/11
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் - அகம் 234/8
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு - அகம் 236/5
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் - அகம் 238/12
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு - அகம் 239/13
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ - அகம் 244/13
கல் நெடும் கவலைய கானம் நீந்தி - அகம் 245/19
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் - அகம் 247/11
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் - அகம் 249/8
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி - அகம் 250/6
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப - அகம் 254/13
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 258/6
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென - அகம் 267/10
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் - அகம் 269/7
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் - அகம் 271/6
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - அகம் 272/3
நல் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய - அகம் 283/1
புல் நுகும்பு எடுத்த நல் நெடும் கானத்து - அகம் 283/13
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் - அகம் 296/11
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப - அகம் 301/17
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் - அகம் 314/10
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் - அகம் 320/8
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 320/11
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை - அகம் 322/13
நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் - அகம் 326/5
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது - அகம் 334/12
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் - அகம் 339/1
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை - அகம் 343/12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் - அகம் 346/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் - அகம் 348/6
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது - அகம் 350/7
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் - அகம் 350/14
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி - அகம் 352/12
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் - அகம் 356/5
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் - அகம் 356/13
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் - அகம் 358/7
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை - அகம் 359/10
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென - அகம் 360/13
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு - அகம் 361/12
குறும்பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை - அகம் 368/6
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட - அகம் 371/4
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 378/22
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ - அகம் 380/12
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு - அகம் 393/4
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு - அகம் 397/14
கடும்பின் அடு கலம் நிறையாக நெடும் கொடி - புறம் 32/1
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து - புறம் 36/7
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் - புறம் 36/8
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு - புறம் 39/14
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய - புறம் 39/16
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் - புறம் 41/5
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் - புறம் 50/3
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளையகம் முனைஇ - புறம் 52/1
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/9
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் - புறம் 55/9
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு - புறம் 58/3
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் - புறம் 69/17
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து - புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து - புறம் 77/3
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் - புறம் 77/5
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே - புறம் 109/8
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் - புறம் 123/4
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/3
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி - புறம் 145/9
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/11
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் - புறம் 150/26
நெடும் குறியெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும் - புறம் 163/4
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் - புறம் 175/6
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த - புறம் 200/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை - புறம் 201/9
எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் - புறம் 224/8
நில வரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை - புறம் 228/6
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி - புறம் 237/1
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் - புறம் 239/14
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ - புறம் 313/4
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் - புறம் 331/8
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா - புறம் 333/16
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் - புறம் 334/2
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் - புறம் 339/4
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் - புறம் 348/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது - புறம் 359/15
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/4
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே - புறம் 368/6
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன - புறம் 369/24
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/20
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து - புறம் 373/11
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 383/4
கான் கெழு நாடன் நெடும் தேர் அவியன் என - புறம் 383/23
நெய்தல் கேளன்மார் நெடும் கடையானே - புறம் 389/17
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் - புறம் 390/3
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற - புறம் 390/11
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் - புறம் 392/2
குறு நெடும் துணையொடும் கூர்மை வீதலின் - புறம் 393/2
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் - புறம் 395/20
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து - புறம் 397/11
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு - புறம் 397/13
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து - புறம் 399/15

 TOP
 
  நெடுமால் (1)
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் - அகம் 9/13

 TOP
 
  நெடுமாவளவன் (1)
கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன்
 தேவர் உலகம் எய்தினன் ஆதலின் - புறம் 228/10,11

 TOP
 
  நெடுமான் (3)
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே - புறம் 92/6
கடு_மான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி - புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான் அஞ்சி - புறம் 315/3

 TOP
 
  நெடுமான்_அஞ்சி (1)
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே - புறம் 92/6

 TOP
 
  நெடுமொழி (8)
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி
 வேனில் தேரையின் அளிய - நற் 347/9,10
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து - பதி 44/15
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு - பதி 67/1
நெடுமொழி தந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 17/7
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி - அகம் 393/18
நெடுமொழி மன்னர் நினைக்குங்காலை - புறம் 54/9
நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர் - புறம் 178/9
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி - புறம் 376/22

 TOP
 
  நெடுவேட்கு (1)
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த - பரி 21/50

 TOP
 
  நெடுவேள் (12)
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி - பெரும் 75
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ - மது 614
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள்
 அணங்குறு மகளிர் ஆடுகளம் கடுப்ப - குறி 174,175
நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே - நற் 288/10
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் - குறு 111/2
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள்
 எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் - பரி 3/37,38
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 1/3
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என - அகம் 22/6
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 61/15
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல - அகம் 120/1
நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ - அகம் 272/15
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை - புறம் 55/21

 TOP
 
  நெதி (1)
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் - நற் 16/8

 TOP
 
  நெய் (58)
நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என - சிறு 14
நெய் விலை கட்டி பசும்பொன் கொள்ளாள் - பெரும் 164
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் - பெரும் 394
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ - முல் 48
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் - மது 354
நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப - மது 756
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை - நெடு 86
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து - நெடு 102
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் - மலை 106
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் - மலை 525
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் - நற் 12/3
உருக்குறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன - நற் 21/6
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை - நற் 40/8
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட - நற் 41/7
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் - நற் 83/5
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப - நற் 172/3
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய - நற் 175/3
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் - நற் 215/5
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை - நற் 278/5
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப - நற் 279/4
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு - நற் 291/2
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் - நற் 300/8
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் - நற் 324/5
நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு - குறு 106/5
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக - குறு 389/1
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய - குறு 398/4
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி - பதி 21/13
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் - பதி 47/5
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது - பரி 11/124
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/19
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் - பரி 16/3
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் - பரி 24/13
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன - கலி 22/12
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் - கலி 42/22
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி - கலி 110/17
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி - அகம் 17/20
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் - அகம் 64/5
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ - அகம் 73/2
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் - அகம் 123/9
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு - அகம் 136/1
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து - அகம் 177/4
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன - அகம் 244/1
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் - அகம் 294/7
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து - புறம் 95/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு - புறம் 120/14
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் - புறம் 160/7
நீர் நாண நெய் வழங்கியும் - புறம் 166/21
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் - புறம் 188/5
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது - புறம் 246/5
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை - புறம் 261/8
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் - புறம் 296/2
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு - புறம் 328/10
நல் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய - புறம் 329/3
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா - புறம் 379/9
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற - புறம் 382/8
நீர் நாண நெய் வழங்கி - புறம் 384/17
நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் - புறம் 386/3
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு - புறம் 397/13

 TOP
 
  நெய்க்கண் (1)
பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு - மலை 168

 TOP
 
  நெய்த்தோர் (7)
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய - நற் 2/4
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை - ஐங் 335/2
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி - பதி 30/37
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் - பதி 49/10
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீரெக்கி யாவையும் - பரி 10/12
நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் - அகம் 9/9
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் - அகம் 375/7

 TOP
 
  நெய்தல் (99)
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட - திரு 74
குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல்
 நறும் பூம் கண்ணி குறவர் சூட - பொரு 218,219
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி - சிறு 151
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல்
 கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை - பெரும் 213,214
கள் கமழும் நறு நெய்தல்
 வள் இதழ் அவிழ் நீலம் - மது 250,251
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் - மது 282
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு - மது 325
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல்
 தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை - குறி 79,80
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல்
 பாங்கர் மராஅம் பல் பூம் தணக்கம் - குறி 84,85
நீர் செறுவின் நீள் நெய்தல்
 பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் - பட் 11,12
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல்
 செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி - மலை 124,125
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் - நற் 8/8
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல்
 தெண் நீர் மலரின் தொலைந்த - நற் 23/7,8
சிறு பாசடைய நெய்தல்
 குறுமோ சென்று என கூறாதோளே - நற் 27/11,12
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி - நற் 47/3
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய - நற் 78/2
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல்
 அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ - நற் 96/7,8
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர - நற் 113/7
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் - நற் 117/3
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல்
 பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ - நற் 138/6,7
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் - நற் 155/2
வறு நீர் நெய்தல் போல - நற் 183/10
நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக - நற் 187/1
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல்லிடை மலரும் - நற் 190/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல்
 நீர் அலை தோற்றம் போல - நற் 195/7,8
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல்
 புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் - நற் 239/6,7
பேதை நெய்தல் பெருநீர் சேர்ப்பதற்கு - நற் 275/6
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல்
 அகல் வரி சிறு மனை அணியும் துறைவ - நற் 283/2,3
பாசடை நெய்தல் பனி நீர் சேர்ப்பன் - நற் 287/5
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் - நற் 349/3
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு - நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த - நற் 382/2
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல்
 இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் - குறு 9/4,5
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி - குறு 114/1
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் - குறு 296/4
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும - குறு 309/6
இரும் கழி நெய்தல் போல - குறு 336/5
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல - குறு 397/2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல்
 நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் - குறு 401/1,2
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் - ஐங் 2/4
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் - ஐங் 96/2
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் - ஐங் 101/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல்
 நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் - ஐங் 109/1,2
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே - ஐங் 135/3
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல்
 கள் கமழ்ந்து ஆனா துறைவற்கு - ஐங் 151/3,4
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய - ஐங் 155/3
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் - ஐங் 170/2
தண் நறு நெய்தல் நாறும் - ஐங் 173/3
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் - ஐங் 181/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ - ஐங் 182/1
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி - ஐங் 184/1
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி - ஐங் 184/1
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை - ஐங் 185/1
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை - ஐங் 186/3
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் - ஐங் 187/3
வைகறை மலரும் நெய்தல் போல - ஐங் 188/3
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல்
 பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் - ஐங் 189/1,2
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ - ஐங் 190/1
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை - ஐங் 412/1
நிலன் அணி நெய்தல் மலர - ஐங் 435/2
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல்
 இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் - பதி 13/3,4
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப - பதி 19/21
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் - பதி 27/10
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல்
 பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை - பதி 30/2,3
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல்
 நனையுறு நறவின் நாடு உடன் கமழ - பதி 51/17,18
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல்
 இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த - பதி 64/16,17
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல்
 பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே - பரி 7/62,63
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை - பரி 8/74
நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே - பரி 11/104
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன - கலி 39/45
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் - கலி 74/2
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் - கலி 131/8
நெய்தல் மலர் அன்ன கண் - கலி 142/23
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் - கலி 143/31
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற - கலி 145/39
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ - அகம் 10/5
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல்
 விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 70/11,12
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல்
 கூம்புவிடு நிகர் மலர் அன்ன - அகம் 83/12,13
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் - அகம் 100/17
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் - அகம் 113/6
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை - அகம் 119/11
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே - அகம் 120/16
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல்
 போது புறங்கொடுத்த உண்கண் - அகம் 130/12,13
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 150/8
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல்
 பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப - அகம் 160/13,14
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல்
 கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ - அகம் 170/4,5
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 230/2
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப - அகம் 240/3
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல்
 மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ - அகம் 290/14,15
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல்
 நுண் தாது உண்டு வண்டு இனம் துறப்ப - அகம் 360/4,5
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல்
 தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி - அகம் 370/10,11
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது - அகம் 371/7
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல்
 விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் - அகம் 400/21,22
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் - புறம் 10/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் - புறம் 61/2
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் - புறம் 194/1
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் - புறம் 209/2
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து - புறம் 339/8
நெய்தல் கேளன்மார் நெடும் கடையானே - புறம் 389/17

 TOP
 
  நெய்தலானும் (1)
மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும்
 கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி - புறம் 48/3,4

 TOP
 
  நெய்தலின் (1)
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் - புறம் 144/4

 TOP
 
  நெய்தலும் (5)
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி - பட் 241
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் - நற் 60/9
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் - குறு 227/3
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப - ஐங் 183/5
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் - பரி 2/13

 TOP
 
  நெய்தலொடு (4)
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து - பதி 71/2
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து - பதி 78/4
நீர் ஆர் செறுவில் நெய்தலொடு நீடிய - கலி 75/1
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப - அகம் 350/1

 TOP
 
  நெய்தவை (1)
நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க - பரி 19/80

 TOP
 
  நெய்ம் (3)
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் - குறி 204
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் - பரி 6/34
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பல் மாண் - புறம் 15/19

 TOP
 
  நெய்ம்மிதி (3)
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை - அகம் 400/7
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ - புறம் 44/2
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் - புறம் 299/4

 TOP
 
  நெய்ய (1)
நறு நெய்ய சோறு என்கோ - புறம் 396/18

 TOP
 
  நெய்யாட்டு (1)
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி - நற் 40/7

 TOP
 
  நெய்யின் (1)
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி - குறு 210/2

 TOP
 
  நெய்யும் (2)
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு - நற் 380/1
சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும் - பரி 6/41

 TOP
 
  நெய்யுள் (1)
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய - கலி 138/22

 TOP
 
  நெய்யே (1)
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்கால் - கலி 15/21

 TOP
 
  நெய்யொடு (5)
தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் - பொரு 214
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் - பொரு 215
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது - நற் 328/8
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன - ஐங் 211/1
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் - புறம் 147/6

 TOP
 
  நெய்யோடு (2)
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து - திரு 228
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் - நற் 370/3

 TOP
 
  நெரி (4)
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை - குறு 208/2
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/16
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் - பரி 14/13
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் - அகம் 267/12

 TOP
 
  நெரித்தாளை (1)
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை
 முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் - பரி 11/130,131

 TOP
 
  நெரித்து (1)
எரி பூம் பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் - புறம் 249/3

 TOP
 
  நெரிதர (6)
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர
 நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் - குறி 132,133
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர
 கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த - குறு 66/3,4
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு - குறு 149/4
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே - குறு 149/6
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர
 அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் - பரி 22/2,3
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர
 ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி - புறம் 330/1,2

 TOP
 
  நெரிதரு (2)
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு - அகம் 236/5
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி - புறம் 174/8

 TOP
 
  நெரிதரும் (2)
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் - பதி 33/6
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று - அகம் 137/7

 TOP
 
  நெரிதரூஉம் (1)
நெரிதரூஉம் வையை புனல் - பரி 11/15

 TOP
 
  நெரிந்த (1)
முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் - நற் 295/1

 TOP
 
  நெரிந்து (1)
ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு - பரி 2/46

 TOP
 
  நெரிபு (1)
காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி - பரி 22/25

 TOP
 
  நெரிய (1)
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி - பட் 192

 TOP
 
  நெருங்கல் (1)
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை - புறம் 345/10

 TOP
 
  நெருங்கின் (1)
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் - கலி 89/14

 TOP
 
  நெருங்கு (2)
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே - நற் 258/11
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 23/4

 TOP
 
  நெருஞ்சி (6)
புன் புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி
 கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு - குறு 202/2,3
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே - குறு 315/4
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை - பதி 13/16
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி
 காடுறு கடு நெறி ஆக மன்னிய - பதி 26/10,11
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல - அகம் 336/18
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ - புறம் 155/4

 TOP
 
  நெருஞ்சியோடு (1)
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி - பட் 256

 TOP
 
  நெருநல் (15)
வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு - நற் 25/5
நீயும் யானும் நெருநல் பூவின் - நற் 27/1
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் - நற் 184/3
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல்
 குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே - ஐங் 369/2,3
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து - அகம் 6/11
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி - அகம் 32/1
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல்
 மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க - அகம் 56/1,2
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல்
 ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் - அகம் 62/11,12
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு - அகம் 66/7
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல்
 தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 166/11,12
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல்
 சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என - புறம் 143/7,8
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் - புறம் 147/4
நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும் - புறம் 199/2
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் - புறம் 279/5
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி - புறம் 300/3

 TOP
 
  நெருநலும் (4)
நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே - நற் 84/3
நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே - நற் 179/7
நெருநலும் முன்னாள் எல்லையும் ஒருசிறை - நற் 234/9
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த - அகம் 239/14

 TOP
 
  நெருநை (16)
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி - நற் 360/3
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு - நற் 363/8
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை
 ஆடினை என்ப புனலே அலரே - ஐங் 71/2,3
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை
 அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் - கலி 102/30,31
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை
 வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே - அகம் 116/9,10
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே - அகம் 246/7
கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை
 மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை - அகம் 256/9,10
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை
 மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 266/2,3
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி - அகம் 275/15
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை
 நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து - அகம் 366/14,15
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை
 அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த - அகம் 380/3,4
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை
 பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி - புறம் 249/7,8
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை
 உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் - புறம் 303/5,6
பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை
 எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு - புறம் 304/4,5
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் - புறம் 316/5
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் - புறம் 319/12

 TOP
 
  நெருநையின் (1)
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின்
 இன்று நன்று என்னை அணி - கலி 91/4,5

 TOP
 
  நெருநையும் (2)
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் - அகம் 296/4
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும்
 அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் - அகம் 315/4,5

 TOP
 
  நெருப்பின் (7)
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன - மது 682
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் - மலை 149
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் - நற் 154/9
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் - குறு 160/1
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி - அகம் 84/6
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து - அகம் 265/13
ஆர நெருப்பின் ஆரல் நாற - புறம் 320/12

 TOP
 
  நெருப்பு (9)
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து - நெடு 55
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர - நெடு 66
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய - ஐங் 388/1
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை - பதி 23/20
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு - கலி 115/11
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு - அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் - அகம் 31/1
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை - புறம் 125/2
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் - புறம் 200/6

 TOP
 
  நெல் (44)
மாமாவின் வயின்வயின் நெல்
 தாழ் தாழை தண் தண்டலை - பொரு 180,181
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து - பொரு 242
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா - பெரும் 325
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை - குறி 35
பெரு நெல் பல் கூட்டு எருமை உழவ - நற் 60/2
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் உற்று என - நற் 195/6
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ - நற் 288/6
முனை கவர் முது பாழ் உகு நெல் பெறூஉம் - நற் 384/5
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் - நற் 400/2
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க - ஐங் 1/2
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் - ஐங் 49/2
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு - பதி 75/5
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு - பரி 7/27
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் - கலி 42/7
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் - அகம் 1/13
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் - அகம் 13/19
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து - அகம் 41/4
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி - அகம் 129/4
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய - அகம் 176/20
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் - அகம் 185/6
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி - அகம் 204/12
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென - அகம் 243/7
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச - அகம் 294/10
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர - அகம் 306/8
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே - அகம் 397/16
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் - புறம் 24/1
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் - புறம் 29/13
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ - புறம் 44/2
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக - புறம் 61/5
ஒன்றே சிறி இலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே - புறம் 109/4
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே - புறம் 184/1
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் - புறம் 209/2
நாகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல்
 பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் - புறம் 253/3,4
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் - புறம் 280/6
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/9
புன்புல சீறூர் நெல் விளையாதே - புறம் 328/2
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே - புறம் 335/12
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் - புறம் 337/14
நெல் மலிந்த மனை பொன் மலிந்த மறுகின் - புறம் 338/2
மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ - புறம் 343/1
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் - புறம் 379/3
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் - புறம் 379/6
நெல் என்னாம் பொன் என்னாம் - புறம் 384/11
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் - புறம் 385/9

 TOP
 
  நெல்மா (1)
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் - பெரும் 343

 TOP
 
  நெல்லி (26)
கமழ் பூம் சாரல் கவினிய நெல்லி
 அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த - சிறு 100,101
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் - நற் 3/4
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு - நற் 87/4
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் - நற் 271/5
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது - குறு 201/4
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் - குறு 209/1
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி
 மரை இனம் ஆரும் முன்றில் - குறு 235/3,4
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க - குறு 262/4
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது - குறு 317/2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை - ஐங் 334/2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து - ஐங் 381/1
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி
 மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப - அகம் 5/9,10
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் - அகம் 54/15
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி - அகம் 67/7
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் - அகம் 69/7
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 241/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி
 பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் - அகம் 271/7,8
சிறி இலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன - அகம் 284/1
சிறி இலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 291/16
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி
 கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் - அகம் 315/10,11
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் - அகம் 363/6
நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் - அகம் 385/8
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி - அகம் 399/14
சிறி இலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது - புறம் 91/9
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி - புறம் 170/1
புன் காழ் நெல்லி வன்புல சீறூர் - புறம் 314/4

 TOP
 
  நெல்லிடை (1)
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல்லிடை மலரும் - நற் 190/5

 TOP
 
  நெல்லிற்கு (2)
பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு
 நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே - நற் 22/10,11
மாரிக்கு அவாவுற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு - கலி 71/24

 TOP
 
  நெல்லின் (44)
அறை கரும்பின் அரி நெல்லின்
 இன களமர் இசை பெருக - பொரு 193,194
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி - பொரு 246
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி - பெரும் 131
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின்
 ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ - மது 87,88
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை - மது 110
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க - நெடு 22
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து - மலை 180
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன - மலை 413
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் - மலை 436
பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய - நற் 26/4
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின்
 அயினி மா இன்று அருந்த நீல - நற் 254/6,7
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே - நற் 311/2
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி - குறு 238/2
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின்
 கழனி ஊரன் மார்பு - ஐங் 4/4,5
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின்
 இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் - ஐங் 30/2,3
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் - ஐங் 95/2
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப - பதி 19/21
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த - பதி 29/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி - பதி 32/13
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின்
 அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய - பதி 66/7,8
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் - அகம் 6/5
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை - அகம் 44/16
பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் - அகம் 46/14
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு - அகம் 60/4
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் - அகம் 61/10
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு - அகம் 78/17
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு - அகம் 107/7
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என - அகம் 140/7
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து - அகம் 141/17
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் - அகம் 156/3
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில் - அகம் 166/4
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் - அகம் 220/13
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின்
 யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த - அகம் 269/22,23
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி - அகம் 346/8
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் - அகம் 356/13
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய - அகம் 376/15
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த - புறம் 24/22
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் - புறம் 97/18
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும் - புறம் 171/9
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் - புறம் 318/7
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் - புறம் 386/10
முகடுற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர - புறம் 391/3
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து - புறம் 395/8
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் - புறம் 395/36

 TOP
 
  நெல்லினும் (1)
எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே - புறம் 387/36

 TOP
 
  நெல்லும் (4)
நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது - நெடு 43
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் - அகம் 390/8
நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என - புறம் 58/10
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே - புறம் 186/1

 TOP
 
  நெல்லை (1)
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 41/3

 TOP
 
  நெல்லொடு (4)
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு
 நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை - முல் 8,9
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி - பட் 30
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு வைகல் - கலி 50/1
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க - அகம் 86/16

 TOP
 
  நெல்லோடு (1)
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் - ஐங் 3/4

 TOP
 
  நெளி (1)
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக - புறம் 18/28

 TOP
 
  நெளிய (5)
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு - அகம் 251/17
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை - புறம் 23/15
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி - புறம் 168/19
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி - புறம் 174/27
பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய
 வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் - புறம் 345/6,7

 TOP
 
  நெற்றம் (2)
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம்
 கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் - நற் 107/4,5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் - அகம் 151/9

 TOP
 
  நெற்றி (14)
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி
 சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் - மது 595,596
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி
 சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த - நற் 41/8,9
தொகு செம் நெற்றி கணம்கொள் சேவல் - குறு 107/2
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி
 இமையா நாட்டத்து ஓரு வரம் கொண்டு - பரி 5/29,30
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே - பரி 11/99
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி - கலி 101/21
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் - கலி 104/65
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் - கலி 105/10
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் - அகம் 87/5
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை - அகம் 181/20
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை - அகம் 194/11
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும் - அகம் 367/12
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் - புறம் 326/6
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன - புறம் 374/2

 TOP
 
  நெற்றின் (1)
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின்
 பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை - புறம் 297/2,3

 TOP
 
  நெற்று (6)
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் - குறு 7/5
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் - குறு 39/2
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று
 அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப - குறு 369/1,2
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் - அகம் 45/1
ஊழுறு விளை நெற்று உதிர காழியர் - அகம் 89/7
சுடர் பூம் கொன்றை ஊழுறு விளை நெற்று
 அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை - அகம் 115/11,12

 TOP
 
  நெறி (136)
அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது - பொரு 58
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது - சிறு 230
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி
 எல்லிடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக - பெரும் 65,66
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் - பெரும் 162
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக - மது 6
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் - மது 36
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி - மது 191
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் - மது 472
அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி - மது 500
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப - மது 774
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி
 தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் - மலை 16,17
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது - மலை 38
வறிது நெறி ஒரீஇ வலம்செயா கழி-மின் - மலை 202
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் - மலை 241
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் - மலை 246
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் - மலை 258
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக - மலை 316
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் - நற் 4/9
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி
 யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் - நற் 29/5,6
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி
 உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் - நற் 55/2,3
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி
 வாரற்க-தில்ல தோழி சாரல் - நற் 85/6,7
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ - நற் 96/8
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே - நற் 104/12
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் - நற் 113/3
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ - நற் 123/7
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக - நற் 168/9
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன - நற் 181/4
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி - நற் 183/3
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி
 இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் - நற் 185/5,6
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென - நற் 222/3
கண் அழிந்து உலறிய பல் மர நெடு நெறி
 வில் மூசு கவலை விலங்கிய - நற் 224/9,10
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ - நற் 233/8
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் - நற் 239/5
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி
 கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் - நற் 257/8,9
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே - நற் 261/10
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும் - நற் 302/9
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி
 தலை_நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் - நற் 332/7,8
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி
 பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் - நற் 333/2,3
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே - நற் 336/11
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி
 அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் - நற் 343/1,2
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே - நற் 353/11
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் - நற் 354/9
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த - நற் 368/5
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும் - நற் 387/1
வயல் வெள்_ஆம்பல் உருவ நெறி தழை - நற் 390/4
இறையுற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த - குறு 92/3
குன்று உறு சிறு நெறி அரிய என்னாது - குறு 151/4
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு - குறு 183/3
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி - குறு 190/1
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி
 நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் - குறு 207/5,6
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் - குறு 209/4
இரலை நல் மான் நெறி முதல் உகளும் - குறு 250/2
அய வெள்_ஆம்பல் அம் பகை நெறி தழை - குறு 293/5
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் - குறு 329/3
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென - குறு 351/3
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் - குறு 378/2
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த - ஐங் 78/2
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து - ஐங் 91/1
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 355/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் - ஐங் 371/4
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப - பதி 19/2
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி
 முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய - பதி 25/8,9
காடுறு கடு நெறி ஆக மன்னிய - பதி 26/11
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி - பதி 27/2
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு - பதி 67/15
நெறி செறி வெறியுறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் - பரி 1/18
நெறி நீர் அருவி அசும்புறு செல்வம் - பரி 8/128
இடை நெறி தாக்குற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை - பரி 11/48
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் - பரி 11/85
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை - பரி 12/53
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று - பரி 20/43
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி - பரி 23/60
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட - பரி 25/3
நெறி மயக்குற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் - கலி 12/7
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட - கலி 33/28
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ - கலி 39/47
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு - கலி 55/2
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக - கலி 98/14
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது - கலி 99/3
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப - கலி 105/26
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு - கலி 114/20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து - கலி 121/21
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் - கலி 129/4
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா - கலி 129/5
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறி செய்த - கலி 131/7
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் - கலி 132/5
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி - கலி 136/11
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/16
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் - அகம் 8/17
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் - அகம் 29/18
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு - அகம் 35/17
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர - அகம் 64/9
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி
 காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் - அகம் 65/15,16
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி
 அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 72/17,18
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நல் நுதல் - அகம் 75/9
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள - அகம் 81/8
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் - அகம் 82/12
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் - அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் - அகம் 113/18
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறிகொள - அகம் 119/7
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மராஅத்து - அகம் 121/8
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் - அகம் 123/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி
 மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு - அகம் 128/11,12
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் - அகம் 138/16
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 147/8
சிறு பல்லியத்தின் நெடு நெறி கறங்க - அகம் 154/3
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே - அகம் 168/14
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் - அகம் 177/5
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் - அகம் 188/4
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி
 தேராது வரூஉம் நின்-வயின் - அகம் 202/13,14
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி
 வெய்து இடையுறாஅது எய்தி முன்னர் - அகம் 203/13,14
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி
 கல் பிறங்கு ஆர் இடை விலங்கிய - அகம் 205/22,23
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்மார் - அகம் 257/13
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி
 இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர - அகம் 258/10,11
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக - அகம் 269/2
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க - அகம் 272/5
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி - அகம் 314/8
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் - அகம் 315/1
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு - அகம் 316/2
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி - அகம் 318/4
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப - அகம் 345/17
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி
 பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 357/6,7
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி - அகம் 372/9
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி - அகம் 377/2
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் - அகம் 389/1
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி
 கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ - அகம் 390/3,4
நாஅல் வேத நெறி திரியினும் - புறம் 2/18
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் - புறம் 55/12
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள - புறம் 124/3
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என - புறம் 134/3
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி - புறம் 135/2
நெறி கொள் வரி குடர் குனிப்ப தண்ணென - புறம் 160/6
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே - புறம் 184/5
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து - புறம் 224/4
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி
 வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி - புறம் 301/12,13

 TOP
 
  நெறிக்கவும் (1)
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் - கலி 143/31

 TOP
 
  நெறிக்கு (1)
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என - குறு 64/1

 TOP
 
  நெறித்த (2)
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என - அகம் 150/1
நிழல்-பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் - அகம் 265/8

 TOP
 
  நெறித்து (4)
புது பூம் செம்மல் சூடி புடை நெறித்து
 கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் - சிறு 5,6
ஐதாக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் - கலி 32/3
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/11
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன - அகம் 131/2

 TOP
 
  நெறித்துவிட்டு (1)
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை - கலி 94/10

 TOP
 
  நெறிதரு (1)
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ - நற் 138/7

 TOP
 
  நெறிந்த (2)
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள் அணிக்கு ஒப்ப - கலி 93/22
அறல் என நெறிந்த கூந்தல் - அகம் 213/23

 TOP
 
  நெறிப்பட்டு (1)
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த - கலி 114/1

 TOP
 
  நெறிப்பட (2)
குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட
 வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் - நற் 177/4,5
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து - கலி 9/3

 TOP
 
  நெறிபட (1)
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த - பெரும் 62

 TOP
 
  நெறிபடு (1)
எறி வளி கமழும் நெறிபடு கூந்தல் - குறு 199/4

 TOP
 
  நெறிபு (1)
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் - அகம் 117/14

 TOP
 
  நெறிபெற (1)
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த - பரி 21/55

 TOP
 
  நெறியர் (1)
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் - புறம் 58/25

 TOP
 
  நெறியவ்வே (1)
நல் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே - குறு 116/4

 TOP
 
  நெறியிடை (3)
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறியிடை
 இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் - நற் 33/7,8
அஞ்சுவரு நெறியிடை தமியர் செல்மார் - அகம் 157/9
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறியிடை
 பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ - அகம் 177/8,9

 TOP
 
  நெறியின் (1)
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் - அகம் 158/4

 TOP
 
  நெறியும் (2)
வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர் - பரி 19/60
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே - புறம் 195/9

 TOP
 
  நெறியூடு (1)
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை - பரி 9/81

 TOP
 
  நெறியே (2)
கோட்டு மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/5
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே - அகம் 88/15

 TOP
 
  நென்னல் (1)
அம்ம வாழி தோழி நென்னல்
 ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு - ஐங் 113/1,2

 TOP