<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

நே - முதல் சொற்கள்
நேஎ 1
நேடினர் 1
நேமி 17
நேமியவை 2
நேமியால் 1
நேமியான் 3
நேமியின் 2
நேமியும் 1
நேமியை 1
நேமியொடு 2
நேமியோரும் 1
நேமியோனும் 1
நேர் 79
நேர்_இழாய் 2
நேர்_இழை 6
நேர்_இறை_முன்கை 1
நேர்கல்லேனே 1
நேர்கொள் 3
நேர்கோல் 1
நேர்தல் 2
நேர்ந்த 2
நேர்ந்தனர் 1
நேர்ந்தார் 1
நேர்ந்து 1
நேர்நிறுத்து 1
நேர்ப 1
நேர்பட 1
நேர்பவளே 1
நேர்பு 9
நேர்வர்-கொல் 1
நேர்வரும்-குரைய 1
நேரா 3
நேராதார் 1
நேரார் 6
நேரி 1
நேரியோனே 1
நேரின் 1
நேரே 2
நேரேம் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நேஎ (1)
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் - புறம் 3/4

 
  நேடினர் (1)
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று - பரி 20/43

 TOP
 
  நேமி (17)
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர - நற் 394/5
இளம்பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி
 விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப - குறு 189/3,4
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி
 வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த - குறு 227/1,2
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய - குறு 336/4
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய - பரி 1/55
தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே - பரி 3/94
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் - பரி 13/6
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் - பரி 15/3
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி
 ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் - பரி 19/46,47
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி
 திருமறுமார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் - கலி 104/9,10
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி
 கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் - அகம் 14/19,20
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி அம் செல்வன் - அகம் 175/14
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த - அகம் 251/13
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி
 தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் - அகம் 324/11,12
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் - அகம் 400/21
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் - புறம் 3/4
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி
 முழுது ஆண்டோர் வழி காவல - புறம் 17/7,8

 TOP
 
  நேமியவை (2)
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை
 மண்ணுறு மணி பாய் உருவினவை - பரி 1/61,62
வலம்புரி வய நேமியவை
 வரி சிலை வய அம்பினவை - பரி 15/59,60

 TOP
 
  நேமியால் (1)
ஆடு கொள் நேமியால் பரவுதும் நாடு கொண்டு - கலி 105/71

 TOP
 
  நேமியான் (3)
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல - கலி 105/9
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர - கலி 119/3
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் - கலி 127/4

 TOP
 
  நேமியின் (2)
நேர்கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த - மலை 238
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் - மலை 525

 TOP
 
  நேமியும் (1)
நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான் - பரி 13/9

 TOP
 
  நேமியை (1)
நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை
 செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ - பரி 4/9,10

 TOP
 
  நேமியொடு (2)
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு
 சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை - சிறு 253,254
நனம் தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு
 வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை - முல் 1,2

 TOP
 
  நேமியோரும் (1)
நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும்
 சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே - புறம் 270/3,4

 TOP
 
  நேமியோனும் (1)
நீல் நிற உருவின் நேமியோனும் என்று - புறம் 58/15

 TOP
 
  நேர் (79)
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை - மது 316
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை - நெடு 62
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர - குறி 231
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் - பட் 22
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் - மலை 13
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி - மலை 440
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த - நற் 10/2
பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே - நற் 47/11
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை - நற் 77/9
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் - நற் 78/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த - நற் 191/2
நேர் இறை வளை தோள் நின் தோழி செய்த - நற் 234/11
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் - நற் 235/3
நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து - நற் 236/7
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி - நற் 254/10
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் - நற் 283/2
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை - நற் 339/9
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே - நற் 340/10
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை - நற் 370/1
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை - நற் 382/6
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் - நற் 400/2
நேர் இறை முன்கை பற்றி - குறு 53/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த - குறு 173/1
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் - குறு 335/1
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த - ஐங் 136/2
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ - ஐங் 239/4
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை - ஐங் 269/3
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே - ஐங் 384/5
நேர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து - ஐங் 417/2
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி - ஐங் 454/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக - ஐங் 468/3
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே - ஐங் 484/4
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 493/4
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந - பதி 21/29
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் - பதி 29/13
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப - பதி 48/8
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர் அணி - பரி 1/17
நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் - பரி 8/73
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை - பரி 11/63
நேர்_இழை நின்றுழி கண் நிற்ப நீர் அவன் - பரி 11/109
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் - பரி 12/43
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் - பரி 12/92
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர் நிரந்து - பரி 18/5
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய - பரி 19/16
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க - பரி 19/55
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடாக - பரி 20/38
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த - கலி 22/9
நேர் இதழ் கோதையாள் செய்குறி நீ வரின் - கலி 52/8
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை - கலி 58/5
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை - கலி 59/4
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/7
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/17
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொண்மார் - கலி 75/2
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி - கலி 92/30
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பல்பல கண்டிகை - கலி 96/14
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பல்பல கண்டிகை - கலி 96/14
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர்
 முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து - கலி 98/37,38
செவி மறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை - கலி 101/27
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று - கலி 104/73
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப - கலி 105/26
நேர்_இழை ஈத்த இ மா - கலி 139/31
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் - அகம் 0/1
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் - அகம் 52/3
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை - அகம் 92/5
மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள் - அகம் 126/21
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே - அகம் 172/18
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து - அகம் 174/6
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி அம் செல்வன் - அகம் 175/14
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி - அகம் 180/14
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ - அகம் 192/2
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே - அகம் 234/18
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் - அகம் 242/14
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே - அகம் 290/16
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் - அகம் 336/11
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே - அகம் 336/23
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை - அகம் 358/5
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் - புறம் 308/2
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை - புறம் 337/20
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை - புறம் 392/14

 TOP
 
  நேர்_இழாய் (2)
நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய்
 கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை - பரி 8/73,74
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று - கலி 104/73

 TOP
 
  நேர்_இழை (6)
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை
 கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி - நற் 370/1,2
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை
 கரத்தல் வேண்டுமால் மற்றே பரப்பு நீர் - நற் 382/6,7
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே - ஐங் 484/4
நேர்_இழை நின்றுழி கண் நிற்ப நீர் அவன் - பரி 11/109
நேர்_இழை ஈத்த இ மா - கலி 139/31
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை
 உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த - புறம் 337/20,21

 TOP
 
  நேர்_இறை_முன்கை (1)
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 493/4

 TOP
 
  நேர்கல்லேனே (1)
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே - ஐங் 151/5

 TOP
 
  நேர்கொள் (3)
நேர்கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த - மலை 238
நெடும் தெரு அன்ன நேர்கொள் நெடு வழி - நற் 161/5
நேர்கொள் நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 162/24

 TOP
 
  நேர்கோல் (1)
ஓர்வுற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல்
 அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் - கலி 42/14,15

 TOP
 
  நேர்தல் (2)
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே - ஐங் 135/3
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி - அகம் 125/2

 TOP
 
  நேர்ந்த (2)
நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் - நற் 130/7
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு - கலி 93/18

 TOP
 
  நேர்ந்தனர் (1)
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் - நற் 393/10

 TOP
 
  நேர்ந்தார் (1)
ஆர்வுற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த - கலி 104/75

 TOP
 
  நேர்ந்து (1)
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 384

 TOP
 
  நேர்நிறுத்து (1)
அரி கூடு இன்னியம் கறங்க நேர்நிறுத்து
 கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் - மது 612,613

 TOP
 
  நேர்ப (1)
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் - கலி 108/57

 TOP
 
  நேர்பட (1)
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் - குறு 272/4

 TOP
 
  நேர்பவளே (1)
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே - குறு 49/5

 TOP
 
  நேர்பு (9)
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே - திரு 90
செவி நேர்பு வைத்த செய்வுறு திவவின் - திரு 140
மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் - திரு 214
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு
 குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து - முல் 44,45
உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் - நற் 11/3
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி - நற் 15/6
நாணில-மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு
 சினை பசும் பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன - குறு 35/1,2
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் - பரி 16/5
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு
 பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி - அகம் 243/5,6

 TOP
 
  நேர்வர்-கொல் (1)
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் - நற் 393/11

 TOP
 
  நேர்வரும்-குரைய (1)
நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும் - குறி 14

 TOP
 
  நேரா (3)
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து - கலி 102/16
நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த - அகம் 209/5
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் - அகம் 253/18

 TOP
 
  நேராதார் (1)
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார்
 போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் - கலி 67/4,5

 TOP
 
  நேரார் (6)
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் - நற் 320/6
வாராது அமையலோ இலரே நேரார்
 நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் - ஐங் 463/3,4
நெஞ்சம் பிளந்திட்டு நேரார் நடுவண் தன் - கலி 101/19
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் - புறம் 43/9
நேரார் பல் உயிர் பருகி - புறம் 230/15
நேரார் ஆர் எயில் முற்றி - புறம் 298/4

 TOP
 
  நேரி (1)
கல் உயர் நேரி பொருநன் - பதி 67/22

 TOP
 
  நேரியோனே (1)
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே
 செல்லாயோ-தில் சில் வளை விறலி - பதி 40/20,21

 TOP
 
  நேரின் (1)
நேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் - பதி 55/11

 TOP
 
  நேரே (2)
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என - அகம் 140/7
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் - அகம் 390/8

 TOP
 
  நேரேம் (1)
நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ - ஐங் 114/2

 TOP
 TOP