<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

நு - முதல் சொற்கள்
நுக 1
நுகத்து 2
நுகம் 13
நுகர் 1
நுகர்கு 1
நுகர்கேம் 1
நுகர்ச்சி 9
நுகர்ச்சியின் 2
நுகர்ச்சியும் 2
நுகர்தல் 1
நுகர்தற்கு 1
நுகர்ந்த 1
நுகர்ந்தனம் 1
நுகர்ந்து 1
நுகர்ப 1
நுகர்பு 1
நுகர்வார் 1
நுகர்வோர் 1
நுகர 2
நுகரும் 5
நுகும்பின் 1
நுகும்பு 3
நுங்கிய 1
நுங்கியது 1
நுங்கின் 7
நுங்கு 3
நுங்கை 1
நுங்கொடு 2
நுசுப்பார் 1
நுசுப்பிற்கு 1
நுசுப்பின் 12
நுசுப்பினாய் 1
நுசுப்பினால் 1
நுசுப்பினாள் 1
நுசுப்பு 5
நுசுப்போடு 1
நுட்பத்து 1
நுடக்கத்து 1
நுடக்கம் 3
நுடக்கமும் 1
நுடக்கலின் 1
நுடக்கவும் 1
நுடக்கிய 2
நுடக்கு 1
நுடக்கும் 1
நுடங்க 19
நுடங்கல் 1
நுடங்கல 1
நுடங்கி 5
நுடங்கிய 1
நுடங்கு 18
நுடங்குபு 1
நுடங்கும் 23
நுடங்குவாள் 1
நுண் 151
நுண்ணிதா 1
நுண்ணிதின் 9
நுண்ணியை 1
நுண்மைய 1
நுணக்கம் 1
நுணங்கி 1
நுணங்கிய 3
நுணங்கு 21
நுணங்கு_இழையாய் 1
நுணங்கு_இறை 1
நுணங்குவன 1
நுணல் 3
நுணவத்து 1
நுணவம் 1
நுணவின் 1
நுணுகி 2
நுணுகிய 3
நுதல் 254
நுதல 2
நுதலது 1
நுதலவரொடு 1
நுதலள் 3
நுதலார் 1
நுதலாரோடு 1
நுதலான் 1
நுதலிய 1
நுதலியர் 2
நுதலும் 16
நுதலே 14
நுதலேன் 1
நுதலை 1
நுதலோயே 1
நுதலோர் 1
நுதலோரும் 1
நுதற்கு 1
நுதற்கே 1
நுதால் 15
நுதாஅல் 1
நுதி 39
நுதிய 1
நுதியின் 1
நுந்தை 22
நுந்தை-பால் 1
நுந்தை-மாட்டு 1
நுந்தையும் 3
நுந்தையை 4
நும் 86
நும்-கண் 1
நும்-வயின் 2
நும்மவே 1
நும்மனோர் 1
நும்மனோரும் 1
நும்மின் 4
நும்மினும் 3
நும்மும் 1
நும்முள் 1
நும்மே 1
நும்மை 2
நும்மொடு 11
நும்மோர் 2
நும்மோர்க்கு 1
நும்மோன் 1
நுமக்கு 8
நுமக்கும் 4
நுமக்கே 4
நுமது 2
நுமதோ 1
நுமர் 7
நுமரும் 1
நுமருள் 2
நுமரே 1
நுமரை 1
நுமரொடும் 1
நுரை 17
நுரையின் 1
நுரையுடன் 1
நுரையொடும் 1
நுவ்வை 1
நுவணை 3
நுவல் 2
நுவல்ப 1
நுவல்வீர் 1
நுவல்வுறு 1
நுவல 10
நுவலவும் 1
நுவலாதி 1
நுவலாமை 1
நுவலுங்கால் 1
நுவலுநர் 1
நுவலும் 16
நுவறல் 1
நுவறலும் 1
நுவறிய 1
நுவன்றிசின் 1
நுழை 8
நுழை-தொறும் 1
நுழைகல்லா 2
நுழைந்த 7
நுழைப்பான் 2
நுழைபவர் 1
நுழைபு 1
நுழையா 2
நுழையும் 2
நுளம்பு 1
நுளை 1
நுளை_மகள் 1
நுளையர்க்கு 1
நுனி 1
நுனை 17

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நுக (1)
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை - அகம் 159/2

 TOP
 
  நுகத்து (2)
நெடு நுகத்து பகல் போல - பட் 206
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை - அகம் 224/4

 TOP
 
  நுகம் (13)
எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம்/விரி கடல் வேலி வியலகம் விளங்க - சிறு 113,114
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த - பெரும் 62
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை - பெரும் 127
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி - மலை 87
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை - மலை 515
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே - நற் 58/11
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி - குறு 80/5
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் - பதி 63/15
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை - அகம் 329/6
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி - அகம் 350/6
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ - அகம் 400/10
எருதே இளைய நுகம் உணராவே - புறம் 102/1
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து - புறம் 179/9

 TOP
 
  நுகர் (1)
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே - அகம் 97/23

 TOP
 
  நுகர்கு (1)
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என - குறி 181

 TOP
 
  நுகர்கேம் (1)
இனியவை பெறினே தனித்தனி நுகர்கேம்/தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து - பதி 38/13,14

 TOP
 
  நுகர்ச்சி (9)
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி/எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் - ஐங் 368/3,4
வரையகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி/முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் - பரி 8/41,42
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் - பரி 8/42
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் - பரி 19/3
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள - கலி 30/1
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப - கலி 35/2
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் - புறம் 38/16
தொய்யா உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் - புறம் 214/9
எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் - புறம் 224/8

 TOP
 
  நுகர்ச்சியின் (2)
தன் அமர் ஆயமொடு நல் மண நுகர்ச்சியின்/இனிதாம்-கொல்லோ தனக்கே பனிவரை - ஐங் 379/1,2
இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என - அகம் 361/7

 TOP
 
  நுகர்ச்சியும் (2)
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/20
தொய்யா உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் - புறம் 214/8

 TOP
 
  நுகர்தல் (1)
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் - பரி 35/2

 TOP
 
  நுகர்தற்கு (1)
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே - பதி 12/25

 TOP
 
  நுகர்ந்த (1)
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் - நற் 139/8

 TOP
 
  நுகர்ந்தனம் (1)
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை - பதி 58/5

 TOP
 
  நுகர்ந்து (1)
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து/பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது - அகம் 256/11,12

 TOP
 
  நுகர்ப (1)
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் - புறம் 287/12

 TOP
 
  நுகர்பு (1)
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து - பரி 11/66

 TOP
 
  நுகர்வார் (1)
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு - அகம் 256/5

 TOP
 
  நுகர்வோர் (1)
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர்/காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து - பரி 10/32,33

 TOP
 
  நுகர (2)
இன் சோறு தருநர் பல் வயின் நுகர/வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் - மது 535,536
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர/நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ - புறம் 225/3,4

 TOP
 
  நுகரும் (5)
அருவி நுகரும் வான் அர_மகளிர் - மலை 294
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும்/மென்புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 407/3,4
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும்/தீம் புனல் ஆயம் ஆடும் - பதி 48/16,17
மாண் நலம் நுகரும் துணையுடையோர்க்கே - அகம் 37/18
மாண் நலம் நுகரும் துணையுடையோர்க்கே - அகம் 341/13

 TOP
 
  நுகும்பின் (1)
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண - நற் 92/3

 TOP
 
  நுகும்பு (3)
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய - குறு 308/1
புல் நுகும்பு எடுத்த நல் நெடும் கானத்து - அகம் 283/13
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு - புறம் 249/5

 TOP
 
  நுங்கிய (1)
பொலம் புனை மகரவாய் நுங்கிய சிகழிகை - கலி 54/6

 TOP
 
  நுங்கியது (1)
பகல் நுங்கியது போல படு சுடர் கல் சேர - கலி 119/2

 TOP
 
  நுங்கின் (7)
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின்/இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என - சிறு 27,28
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின்/பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/4,5
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின்/தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி - கலி 108/40,41
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் - அகம் 256/4
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் - அகம் 304/2
தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய - புறம் 225/1
நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப - புறம் 389/1

 TOP
 
  நுங்கு (3)
அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல - குறு 395/4
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் - அகம் 114/5
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப - அகம் 313/7

 TOP
 
  நுங்கை (1)
நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை - அகம் 386/12

 TOP
 
  நுங்கொடு (2)
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் - பெரும் 360
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் - குறு 293/3

 TOP
 
  நுசுப்பார் (1)
நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள - பரி 9/49

 TOP
 
  நுசுப்பிற்கு (1)
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக - குறு 159/2

 TOP
 
  நுசுப்பின் (12)
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் - திரு 14
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின்/மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே - திரு 101,102
தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின்/உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற - சிறு 59,60
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின்/மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட - நெடு 150,151
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறுமகள் - நற் 93/8
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின்/மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் - நற் 101/7,8
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் - நற் 245/5
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின்/கல் கெழு கானவர் நல்குறு மகளே - குறு 71/3,4
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின்/பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 75/18,19
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை - அகம் 319/7
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின்/திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே - அகம் 374/17,18
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி - புறம் 383/13

 TOP
 
  நுசுப்பினாய் (1)
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய்/நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை - கலி 58/4,5

 TOP
 
  நுசுப்பினால் (1)
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் - கலி 132/18

 TOP
 
  நுசுப்பினாள் (1)
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ - கலி 1/7

 TOP
 
  நுசுப்பு (5)
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி - கலி 108/3
நுண்ணிதா தோன்றும் நுசுப்பு/இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் - கலி 109/16,17
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் - கலி 147/18
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய - அகம் 195/9
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 253/23

 TOP
 
  நுசுப்போடு (1)
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா - கலி 90/9

 TOP
 
  நுட்பத்து (1)
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து/இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி - மலை 551,552

 TOP
 
  நுடக்கத்து (1)
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து/நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை - ஐங் 71/1,2

 TOP
 
  நுடக்கம் (3)
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்கொள - நற் 15/2
வெறியுறு நுடக்கம் போல தோன்றி - பதி 51/11
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் - கலி 32/10

 TOP
 
  நுடக்கமும் (1)
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி - கலி 138/5

 TOP
 
  நுடக்கலின் (1)
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து - அகம் 96/1

 TOP
 
  நுடக்கவும் (1)
உண்ட நல் கலம் பெய்து நுடக்கவும்/தின்ற நண் பல் ஊன் தோண்டவும் - புறம் 384/21,22

 TOP
 
  நுடக்கிய (2)
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய/வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் - பெரும் 339,340
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் - பதி 72/14

 TOP
 
  நுடக்கு (1)
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே - பரி 2/51

 TOP
 
  நுடக்கும் (1)
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடக்கும்/அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் - ஐங் 400/2,3

 TOP
 
  நுடங்க (19)
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க/பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி - பொரு 164,165
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க/மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் - பெரும் 329,330
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க/பனைமீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் - மது 374,375
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை - ஐங் 73/1
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க/கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ - பதி 25/11,12
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க/பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற - பதி 44/2,3
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 49/5
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க/தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே - பதி 53/20,21
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க/வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - பதி 67/5,6
வரை மிசை அருவியின் வயின்வயின் நுடங்க/கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் - பதி 69/2,3
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 81/7
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப - பதி 82/8
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க/ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூம் கொடி நுடங்க - பரி 17/15,16
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூம் கொடி நுடங்க/ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் - பரி 17/16,17
மெல் இணர் பூம் கொடி மேவர நுடங்க/ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் - பரி 22/43,44
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்துஎழுந்து - அகம் 28/9
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க/கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 162/4,5
வள்ளி நுண் இடை வயின்வயின் நுடங்க/மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ - அகம் 286/2,3
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி - புறம் 340/1

 TOP
 
  நுடங்கல் (1)
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல்/ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் - புறம் 372/6,7

 TOP
 
  நுடங்கல (1)
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் - கலி 45/8

 TOP
 
  நுடங்கி (5)
வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து - திரு 296
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி/தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் - நெடு 173,174
விடு மலர் பூம் கொடி போல நுடங்கி/அடிமேல் அடிமேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை - பரி 12/89,90
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென - புறம் 337/9
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் - புறம் 382/20

 TOP
 
  நுடங்கிய (1)
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல் - கலி 94/2

 TOP
 
  நுடங்கு (18)
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து - மலை 31
கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி - நற் 68/9
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் - நற் 227/6
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் - நற் 251/9
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை - ஐங் 72/1
வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் - பதி 47/4
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து - பதி 52/1
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/14
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து - பதி 83/4
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா - பதி 84/8
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து - பரி 5/4
நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள - பரி 9/49
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் - பரி 11/85
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் - அகம் 84/14
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது - அகம் 149/14
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ - புறம் 197/2
கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன் - புறம் 228/10
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் - புறம் 351/2

 TOP
 
  நுடங்குபு (1)
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு/தோடும் தொடலையும் கைக்கொண்டு அல்கலும் - அகம் 138/11,12

 TOP
 
  நுடங்கும் (23)
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் - பெரும் 337
பல் பூம் பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் - நற் 8/2
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - நற் 45/4
நல் தளிர் நயவர நுடங்கும்/முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே - நற் 86/8,9
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும்/அணி துறை வீரன் மார்பே - ஐங் 14/2,3
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ - ஐங் 17/1
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல் - ஐங் 291/3
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே - ஐங் 341/3
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும்/படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே - பதி 14/16,17
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் - பதி 68/10
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் - பதி 82/3
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை - பதி 88/17
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - அகம் 83/7
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ - அகம் 110/18
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை - அகம் 114/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் - அகம் 126/10
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து - அகம் 196/1
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை - அகம் 201/2
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி - அகம் 293/5
நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் - அகம் 326/5
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும்/நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க - புறம் 35/10,11
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும்/வியன் தானை விறல் வேந்தே - புறம் 38/3,4
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும்/புலி கணத்து அன்ன கடும் கண் சுற்றமொடு - புறம் 341/5,6

 TOP
 
  நுடங்குவாள் (1)
பூம் கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் - பரி 21/59

 TOP
 
  நுண் (151)
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் - திரு 32
வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர - திரு 36
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் - திரு 183
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் - சிறு 135
பனிவரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் - சிறு 240
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் - பெரும் 94
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று - பெரும் 177
உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் - பெரும் 211
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க - பெரும் 329
நுண் பூண் ஆகம் வடுக்கொள முயங்கி - மது 569
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் - மது 573
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பலவுடன் - மது 606
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் - மது 638
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி - மது 646
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு - நெடு 25
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு - நெடு 124
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் - நெடு 157
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி - குறி 125
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் - பட் 152
நுண் உருக்குற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் - மலை 4
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ - மலை 25
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை - மலை 35
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி - மலை 221
முழுநெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு - மலை 223
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி - மலை 440
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக - மலை 442
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை - மலை 445
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் - நற் 20/7
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி - நற் 21/7
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு இனம் ஓப்பி - நற் 27/2
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல - நற் 27/10
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த - நற் 41/9
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப - நற் 58/7
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே - நற் 58/11
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் - நற் 59/9
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது - நற் 74/7
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு - நற் 76/2
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் - நற் 78/3
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/7
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை - நற் 138/8
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - நற் 142/5
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - நற் 157/10
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் - நற் 160/5
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் - நற் 198/5
நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து - நற் 236/7
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் - நற் 245/5
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய - நற் 277/6
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது - நற் 299/3
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ் உறு பூ என - நற் 326/6
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்கொள - நற் 353/2
வீடுறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் - நற் 366/2
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய - குறு 35/4
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி - குறு 46/4
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த - குறு 110/5
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன - குறு 116/3
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல - குறு 147/3
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் - குறு 184/6
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே - குறு 300/4
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை - குறு 392/5
நிரை செலல் நுண் தோல் போல - குறு 392/7
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய - ஐங் 115/2
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே - ஐங் 124/3
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே - ஐங் 127/3
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் - ஐங் 189/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் - ஐங் 218/1
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட - ஐங் 251/2
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய் - ஐங் 328/1
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே - ஐங் 341/3
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் - ஐங் 489/4
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு - பதி 30/27
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய - பதி 39/9
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை - பதி 43/23
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் - பதி 43/27
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை - பதி 44/10
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் - பதி 51/8
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் - பதி 88/41
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் - கலி 4/17
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை - கலி 43/16
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என - கலி 56/19
அடுக்கம் நாறு அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/3
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/3
செவி மறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை - கலி 101/27
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் - கலி 125/18
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் - அகம் 0/3
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய - அகம் 9/11
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே - அகம் 13/24
சினை பூம் கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் - அகம் 25/10
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் - அகம் 35/16
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் - அகம் 37/3
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - அகம் 41/16
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து - அகம் 45/7
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை - அகம் 54/14
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப - அகம் 56/6
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 61/18
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி - அகம் 103/3
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் - அகம் 115/5
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை - அகம் 130/3
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப - அகம் 132/8
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை - அகம் 152/4
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப - அகம் 154/5
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் - அகம் 171/1
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி - அகம் 180/14
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் - அகம் 198/6
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு - அகம் 208/3
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 208/24
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட - அகம் 223/13
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு - அகம் 230/7
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் - அகம் 234/2
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப - அகம் 237/2
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/2
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் - அகம் 242/7
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய - அகம் 243/4
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப - அகம் 250/3
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய - அகம் 254/14
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை - அகம் 257/10
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் - அகம் 262/15
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - அகம் 274/7
வள்ளி நுண் இடை வயின்வயின் நுடங்க - அகம் 286/2
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என - அகம் 290/4
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய - அகம் 294/3
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல - அகம் 317/9
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை - அகம் 319/7
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் - அகம் 336/7
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற - அகம் 338/9
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் - அகம் 341/10
நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய - அகம் 345/6
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய - அகம் 354/10
நுண் தாது உண்டு வண்டு இனம் துறப்ப - அகம் 360/5
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த - அகம் 377/3
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் - அகம் 387/11
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் - அகம் 391/2
நுண் ஆரல் பரு வரால் - புறம் 18/9
நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே - புறம் 34/23
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த - புறம் 51/9
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை - புறம் 70/3
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 88/4
நுண் பல் கருமம் நினையாது - புறம் 104/5
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி - புறம் 136/26
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப - புறம் 173/7
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் - புறம் 179/5
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் - புறம் 235/13
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் - புறம் 324/5
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் - புறம் 352/13
நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர் - புறம் 360/3
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 373/16
கண்ணகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் - புறம் 382/19
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி - புறம் 383/3
ஒண் பூம் கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் - புறம் 383/12
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக - புறம் 388/8
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என - புறம் 392/15

 TOP
 
  நுண்ணிதா (1)
நுண்ணிதா தோன்றும் நுசுப்பு - கலி 109/16

 TOP
 
  நுண்ணிதின் (9)
நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் - மது 517
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு - நெடு 76
நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் - பட் 225
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி - நற் 94/3
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த - நற் 342/8
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே - குறு 167/6
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு - அகம் 145/5
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் - அகம் 218/14
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் - அகம் 303/3

 TOP
 
  நுண்ணியை (1)
கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை/வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை - பரி 13/56,57

 TOP
 
  நுண்மைய (1)
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய பூ கனிந்து - பொரு 82

 TOP
 
  நுணக்கம் (1)
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம்/சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி - அகம் 224/7,8

 TOP
 
  நுணங்கி (1)
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி/கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை - குறு 136/2,3

 TOP
 
  நுணங்கிய (3)
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் - நற் 157/4
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி - அகம் 314/8
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை - அகம் 319/7

 TOP
 
  நுணங்கு (21)
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை - பொரு 161
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் - சிறு 6
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் - மது 432
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் - மது 638
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி - மது 646
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை - மலை 35
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்கொள - நற் 15/2
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல - நற் 110/12
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்கொள - நற் 353/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை - ஐங் 174/2
நோதலே செய்யேன் நுணங்கு_இழையாய் இ செவ்வி - பரி 24/38
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ - கலி 28/15
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என - கலி 56/19
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் - கலி 60/3
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 33/15
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு - அகம் 97/10
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் - அகம் 103/2
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப - அகம் 237/2
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்மார் - அகம் 300/2
நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய - அகம் 345/6
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி - புறம் 211/14

 TOP
 
  நுணங்கு_இழையாய் (1)
நோதலே செய்யேன் நுணங்கு_இழையாய் இ செவ்வி - பரி 24/38

 TOP
 
  நுணங்கு_இறை (1)
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ - கலி 28/15

 TOP
 
  நுணங்குவன (1)
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி - அகம் 224/8

 TOP
 
  நுணல் (3)
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து - நற் 59/1
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட - ஐங் 468/1
ஆடுகள பறையின் வரி நுணல் கறங்க - அகம் 364/3

 TOP
 
  நுணவத்து (1)
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து/அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத - சிறு 51,52

 TOP
 
  நுணவம் (1)
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே - ஐங் 342/3

 TOP
 
  நுணவின் (1)
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ - அகம் 345/16

 TOP
 
  நுணுகி (2)
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி/மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து - அகம் 71/14,15
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி/நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே - புறம் 96/4,5

 TOP
 
  நுணுகிய (3)
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் - குறு 71/3
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் - அகம் 297/7
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் - அகம் 374/17

 TOP
 
  நுதல் (254)
மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் - திரு 6
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல்/மகரப்பகுவாய் தாழ மண்ணுறுத்து - திரு 24,25
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல்/வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர - திரு 78,79
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல்/இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று - திரு 303,304
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல்/கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் - பொரு 25,26
ஒள் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க - பொரு 110
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் - சிறு 31
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல்/வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட - பெரும் 303,304
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல்/நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் - பெரும் 385,386
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து - முல் 33
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல்/பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து - நெடு 116,117
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி - நெடு 138
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒள் நுதல்/ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி - குறி 1,2
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது - குறி 173
மாசறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து - குறி 182
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பட் 21
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி - நற் 1/8
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை - நற் 7/7
தன் கை கொண்டு என் நல் நுதல் நீவியும் - நற் 28/2
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி - நற் 36/2
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் - நற் 42/5
நறு நுதல் அரிவை போற்றேன் - நற் 50/10
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல்/எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் - நற் 62/6,7
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும் - நற் 73/10
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல்/திதலை அல்குல் குறுமகள் - நற் 77/10,11
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப - நற் 108/8
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என - நற் 109/3
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/7
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் - நற் 128/2
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறுமகள் - நற் 147/1
நல் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் - நற் 151/1
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி - நற் 160/7
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே - நற் 167/11
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் - நற் 169/1
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - நற் 181/13
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறுமகள் - நற் 208/4
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் - நற் 226/3
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒள் நுதல் குறுமகள் - நற் 240/2
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி - நற் 245/11
நின் வழிப்படூஉம் என் தோழி நல் நுதல்/விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு - நற் 247/7,8
பிறை வனப்புற்ற மாசறு திரு நுதல்/நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து - நற் 250/7,8
நல் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் - நற் 282/3
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற - நற் 283/1
நல் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை - நற் 288/5
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது - நற் 303/7
நல் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை - நற் 316/6
நல் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 322/9
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் - நற் 333/4
ஒள் நுதல் பெதும்பை நல் நலம் பெறீஇ - நற் 339/8
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப - நற் 375/5
ஒள் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி - நற் 377/3
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் - நற் 377/8
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே - நற் 399/10
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே - குறு 22/5
குழை விளங்கு ஆய் நுதல் கிழவனும் அவனே - குறு 34/8
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன - குறு 48/5
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல்/தவ்வென மறப்பரோ மற்றே முயலவும் - குறு 59/3,4
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறுமகள் - குறு 70/1
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே - குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் - குறு 98/1
இன்னது-மன்னோ நல் நுதல் கவினே - குறு 109/4
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல்/புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே - குறு 129/5,6
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல்/மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என - குறு 135/1,2
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே - குறு 167/6
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி - குறு 185/1
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே - குறு 205/7
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல்/பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே - குறு 259/3,4
மண்ணிய சென்ற ஒள் நுதல் அரிவை - குறு 292/1
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல்/அரிவை தோள் அணை துஞ்சி - குறு 323/5,6
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி - குறு 362/4
நின் மார்பு நயந்த நல் நுதல் அரிவை - ஐங் 46/2
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப - ஐங் 56/3
ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே - ஐங் 67/5
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என - ஐங் 73/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை - ஐங் 85/1
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே - ஐங் 94/5
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து - ஐங் 107/2
ஒள் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப - ஐங் 123/2
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் - ஐங் 161/3
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே - ஐங் 168/4
நல் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி - ஐங் 175/2
நல் நுதல் இன்று மால்செய்து என - ஐங் 194/3
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின - ஐங் 200/1
ஒள் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 219/4
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே - ஐங் 222/4
ஏர் திகழ் ஒள் நுதல் பசத்தல் - ஐங் 225/4
நல் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் - ஐங் 230/3
நல் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி - ஐங் 234/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறுமகள் - ஐங் 254/3
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே - ஐங் 258/5
பின் இரும் கூந்தல் நல் நுதல் குற_மகள் - ஐங் 285/1
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே - ஐங் 310/4
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும் - ஐங் 322/4
பிறை நுதல் குறுமகள் போகிய சுரனே - ஐங் 371/5
அலமரும் நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல்/காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க - ஐங் 375/4,5
சிறு நுதல் குறுமகள் காட்டிய வம்மே - ஐங் 394/5
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட - ஐங் 404/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய - ஐங் 408/2
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் - ஐங் 413/1
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே - ஐங் 420/5
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 423/2
ஒள் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் - ஐங் 424/2
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே - ஐங் 426/2
காண்குவெம்-தில் அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல்/விண் உயர் அரண் பல வௌவிய - ஐங் 443/3,4
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே - ஐங் 449/4
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் - ஐங் 466/4
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் - ஐங் 474/1
நல் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே - ஐங் 483/4
நல் நுதல் நாறும் முல்லை மலர - ஐங் 492/2
நல் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே - ஐங் 492/5
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் - பதி 16/13
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு - பதி 19/14
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் - பதி 30/28
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் - பதி 31/25
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல்/பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் - பதி 34/6,7
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே - பதி 38/10
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ - பதி 42/7
நல் நுதல் விறலியர் ஆடும் - பதி 47/7
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி - பதி 48/2
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பதி 51/19
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல்/ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி - பதி 53/18,19
ஒள் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் - பதி 57/13
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ - பதி 65/10
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல்/புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப - பதி 70/15,16
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல்/பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் - பதி 71/20,21
கூந்தல் ஒள் நுதல் பொலிந்த - பதி 73/4
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒள் நுதல் கருவில் - பதி 74/17
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள - பதி 81/28
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை - பதி 84/4
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே - பதி 89/20
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல்/முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/75,76
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட - பரி 11/135
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை - பரி 20/4
ஒய்ய போவாளை உறழ்ந்தோள் இ வாள்_நுதல் - பரி 20/41
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் - கலி 3/4
ஒள் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/19
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் - கலி 12/9
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/4
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி - கலி 21/6
பாராட்டாக்கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/22
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி - கலி 26/17
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ - கலி 28/15
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் - கலி 31/4
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல்/சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் - கலி 36/12,13
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/8
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர - கலி 44/5
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் - கலி 45/23
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல - கலி 53/4
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல்/பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவாக்கால் - கலி 53/14,15
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - கலி 53/24
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல்/கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/3,4
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல்/மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/1,2
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/23
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல்/வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் - கலி 79/4,5
ஒள் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை - கலி 97/11
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்புற்றாளை - கலி 99/10
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல்/முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் - கலி 104/11,12
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி - கலி 108/3
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த - கலி 114/16
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லாக்கால் - கலி 124/8
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை - கலி 125/23
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/17
நல் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க - கலி 133/16
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் - கலி 134/3
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த - கலி 138/14
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 139/25
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 140/16
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் - கலி 142/6
நல் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி - கலி 143/3
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே - கலி 144/73
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ - கலி 147/11
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் - கலி 147/66
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் - அகம் 5/6
நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாள் நுதல்/அம் தீம் கிளவி குறுமகள் - அகம் 9/24,25
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே - அகம் 24/10
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய - அகம் 33/2
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி - அகம் 39/21
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல்/பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை - அகம் 43/10,11
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல்/மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் - அகம் 48/17,18
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி - அகம் 49/6
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே - அகம் 50/14
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நல் நுதல்/செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் - அகம் 75/9,10
நல் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் - அகம் 77/1
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் - அகம் 78/4
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே - அகம் 84/10
நல் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் - அகம் 85/1
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே - அகம் 90/14
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல்/நீள் இரும் கூந்தல் மாஅயோளொடு - அகம் 93/10,11
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல்/வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து - அகம் 93/16,17
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே - அகம் 102/19
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல்/நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் - அகம் 116/6,7
பெரும் புழுக்குற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் - அகம் 136/21
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் - அகம் 139/16
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி - அகம் 172/8
செய்வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் - அகம் 173/4
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப - அகம் 179/13
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் - அகம் 186/19
மதி இருப்பு அன்ன மாசறு சுடர் நுதல்/பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ - அகம் 192/1,2
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பூர - அகம் 205/6
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ - அகம் 207/13
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே - அகம் 227/1
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறுமகள் - அகம் 230/5
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு - அகம் 235/17
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி - அகம் 240/10
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் - அகம் 251/2
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி - அகம் 252/3
நம்-வயின் நினையும் நல் நுதல் அரிவை - அகம் 254/8
திரு நுதல் குறுமகள் அணி நலம் வவ்விய - அகம் 256/16
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை - அகம் 263/14
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ - அகம் 265/21
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த - அகம் 268/2
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் - அகம் 269/20
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் - அகம் 272/2
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் - அகம் 275/8
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தருமார் - அகம் 277/3
மதி ஏர் ஒள் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி - அகம் 306/10
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 307/1
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப - அகம் 313/7
நல் நுதல் பாஅய பசலை நோயே - அகம் 317/24
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒள் நுதல்/ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் - அகம் 325/12,13
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல்/நல்லள் அம்ம குறுமகள் செல்வர் - அகம் 326/2,3
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல்/துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின் - அகம் 338/7,8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒள் நுதல் மகளிர் - அகம் 344/4
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை - அகம் 349/12
தீதிலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே - அகம் 354/14
நலம் பெறு பணை தோள் நல் நுதல் அரிவையொடு - அகம் 366/13
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் - அகம் 389/3
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து - அகம் 398/5
நல் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் - அகம் 399/3
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை - புறம் 1/9
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல்/துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து - புறம் 3/7,8
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் - புறம் 12/2
ஒள் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர - புறம் 25/12
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என - புறம் 32/4
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல - புறம் 55/5
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒள் நுதல்/இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி - புறம் 70/14,15
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் - புறம் 77/2
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி - புறம் 89/2
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி - புறம் 91/5
சேய் இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி - புறம் 105/1
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல்/ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா - புறம் 165/6,7
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் - புறம் 166/15
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல்/மெல் இயல் குறுமகள் உள்ளி - புறம் 196/13,14
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே - புறம் 211/22
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை - புறம் 249/10
கமழ் பூம் தும்பை நுதல் அசைத்தோனே - புறம் 283/13
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை - புறம் 306/3
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் - புறம் 314/1
மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே - புறம் 337/12
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப - புறம் 348/9
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா - புறம் 349/1
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் - புறம் 377/23

 TOP
 
  நுதல (2)
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு - நற் 51/9
ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா - புறம் 369/25

 TOP
 
  நுதலது (1)
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு - அகம் 0/4

 TOP
 
  நுதலவரொடு (1)
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ - கலி 59/21

 TOP
 
  நுதலள் (3)
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து - ஐங் 478/2
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென - அகம் 17/4
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி - அகம் 169/11

 TOP
 
  நுதலார் (1)
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார்/ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும் - பரி 23/34,35

 TOP
 
  நுதலாரோடு (1)
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/19

 TOP
 
  நுதலான் (1)
பிறை நுதலான் செறல் நோக்கின - புறம் 22/3

 TOP
 
  நுதலிய (1)
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய/செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை - பரி 2/14,15

 TOP
 
  நுதலியர் (2)
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர்/மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப - பரி 10/77,78
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் - பரி 24/30

 TOP
 
  நுதலும் (16)
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று - நற் 71/5
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை - நற் 133/3
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் - நற் 263/1
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி - நற் 368/7
மதி மயக்குறூஉம் நுதலும் நன்றும் - குறு 226/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி - ஐங் 392/2
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு_நுதலும் - பரி 18/8
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் - கலி 55/7
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு - கலி 83/17
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் - அகம் 95/1
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும் - அகம் 119/1
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி - அகம் 132/2
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென - அகம் 165/9
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் - அகம் 171/1
பூம் கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து - அகம் 329/1
நுதலும் கூந்தலும் நீவி - அகம் 386/14

 TOP
 
  நுதலே (14)
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே/பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே - நற் 197/1,2
பசைஇ பசந்தன்று நுதலே/ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே - குறு 87/4,5
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே - குறு 114/5
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே - குறு 249/5
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே - ஐங் 55/4
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே - ஐங் 105/4
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே - ஐங் 179/4
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே - ஐங் 229/4
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே - ஐங் 447/4
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 57/19
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/24
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் - அகம் 137/12
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 334/17
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் - அகம் 376/13

 TOP
 
  நுதலேன் (1)
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி - அகம் 135/3

 TOP
 
  நுதலை (1)
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை - பரி 28/3

 TOP
 
  நுதலோயே (1)
தண்ணிய கமழும் ஒள் நுதலோயே/நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் - குறு 273/3,4

 TOP
 
  நுதலோர் (1)
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர்/மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது - பரி 23/63,64

 TOP
 
  நுதலோரும் (1)
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும்/புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் - பரி 23/37,38

 TOP
 
  நுதற்கு (1)
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு - நற் 388/1

 TOP
 
  நுதற்கே (1)
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18

 TOP
 
  நுதால் (15)
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/14
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/12
நாணின்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் - கலி 37/12
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் - கலி 47/11
சூழுங்கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் - கலி 47/18
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி - கலி 55/5
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/19
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் - கலி 92/10
நல் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பல் மாணும் - கலி 92/60
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐங்கூந்தல் உளர - கலி 105/53
ஒண்_நுதால் - கலி 105/61
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் - கலி 110/6
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ - கலி 132/9
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால் - அகம் 110/21

 TOP
 
  நுதாஅல் (1)
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா - கலி 144/1

 TOP
 
  நுதி (39)
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் - திரு 78
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த - சிறு 158
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் - பெரும் 87
வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் - பெரும் 119
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் - பெரும் 128
பூம் பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி/ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் - நற் 205/3,4
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி/களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ - நற் 256/5,6
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல - குறு 16/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் - குறு 67/3
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை - ஐங் 444/3
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் - பரி 1/20
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக - பரி 35/3
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் - கலி 52/3
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/29
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக - கலி 120/7
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி - கலி 124/15
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி/யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் - கலி 146/33,34
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் - கலி 147/6
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர - அகம் 5/14
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற - அகம் 13/18
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு - அகம் 24/12
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் - அகம் 35/4
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் - அகம் 160/13
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன - அகம் 199/8
கூர் நுதி செ வாய் எருவை சேவல் - அகம் 215/12
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க - அகம் 282/6
நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான் - புறம் 4/11
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் - புறம் 31/7
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து - புறம் 95/4
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே - புறம் 95/9
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் - புறம் 98/2
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் - புறம் 287/6
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் - புறம் 288/1
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி/நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின் - புறம் 297/8,9
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா - புறம் 349/1
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு - புறம் 353/14

 TOP
 
  நுதிய (1)
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் - அகம் 67/5

 TOP
 
  நுதியின் (1)
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி - சிறு 172

 TOP
 
  நுந்தை (22)
ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர் - நற் 134/6
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை/அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் - நற் 202/8,9
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை/குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ - நற் 204/1,2
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என - நற் 331/6
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை/மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் - நற் 362/1,2
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் - ஐங் 92/3
இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர் - ஐங் 294/3
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் - கலி 57/6
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய்ச்சாஅய்மார் - கலி 80/16
நல்காது நுந்தை புறம்மாறப்பட்டவர் - கலி 80/20
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் - கலி 80/24
தொடியும் உகிரும் படையாக நுந்தை/கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் - கலி 82/28,29
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக - கலி 85/26
செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை/நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி - கலி 86/11,12
ஒன்றினேம் யாம் என்று உணர்ந்தாரை நுந்தை போல் - கலி 86/15
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் - கலி 86/19
மாதர் மெல் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் - கலி 86/23
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை/அடு களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 99/11,12
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி - அகம் 219/7
நோயொடு வைகுதி ஆயின் நுந்தை/அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ - அகம் 370/6,7
நுந்தை தாயம் நிறைவுற எய்திய - புறம் 202/9
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை - புறம் 290/3

 TOP
 
  நுந்தை-பால் (1)
நுந்தை-பால் உண்டி சில - கலி 85/25

 TOP
 
  நுந்தை-மாட்டு (1)
உளம் என்னா நுந்தை-மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் - கலி 80/12

 TOP
 
  நுந்தையும் (3)
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் - குறு 40/2
நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே - ஐங் 98/4
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும்/மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து - கலி 41/42,43

 TOP
 
  நுந்தையை (4)
வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் - கலி 82/26
வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார் - கலி 84/38
செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை - கலி 86/11
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி - புறம் 160/23

 TOP
 
  நும் (86)
ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும்/கையது கேளா அளவை ஒய்யென - பொரு 151,152
தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும்/பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - பெரும் 104,105
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும்/கரும் கோட்டு இன்னியம் இயக்கினிர் கழி-மின் - பெரும் 391,392
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு - மலை 165
பழம் செருக்குற்ற நும் அனந்தல் தீர - மலை 173
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி - மலை 232
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும்/இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் - மலை 254,255
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் - மலை 277
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை - மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் - மலை 365
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக - மலை 390
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் - மலை 391
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும்/புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் - மலை 411,412
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 437
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 497
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே - நற் 54/11
நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் - நற் 71/10
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை - நற் 76/6
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் - நற் 150/1
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே - நற் 183/8
ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே - நற் 198/12
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே - நற் 325/9
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் - நற் 345/6
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக - குறு 58/1
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் - ஐங் 83/2
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே - ஐங் 86/4
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் - ஐங் 92/3
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர் - ஐங் 137/1
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ - ஐங் 236/4
யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ - ஐங் 237/4
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் - ஐங் 251/3
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே - ஐங் 313/1
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் - ஐங் 384/2
நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும் - ஐங் 399/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி - ஐங் 473/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - பதி 20/1
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇயர் - பதி 49/3
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் - பதி 63/15
நினையுங்கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/14
தேருங்கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/17
சூழுங்கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/20
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து - கலி 20/9
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் - கலி 20/13
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும்/தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ - கலி 20/17,18
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் - கலி 93/19
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு - கலி 108/44
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே - கலி 139/37
தண் நறும் கானல் வந்து நும்/வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே - அகம் 30/14,15
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் - அகம் 48/18
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் - அகம் 58/10
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் - அகம் 58/10
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 132/14
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே - அகம் 200/14
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே - அகம் 270/15
வல்வது ஆக நும் செய்வினை இவட்கே - அகம் 271/11
திருந்துக-மாதோ நும் செலவு என வெய்துயிரா - அகம் 299/19
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 308/16
செல்வேம் என்னும் நும் எதிர் - அகம் 319/15
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை - அகம் 346/17
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும்/ஊர் யாது என்ன நணிநணி ஒதுங்கி - அகம் 380/1,2
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும்/புனத்துழி போகல் உறுமோ மற்று என - அகம் 388/12,13
வேட்டம் செல்லுமோ நும் இறை எனவே - அகம் 388/26
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என - புறம் 9/5
ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே - புறம் 45/5
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் - புறம் 45/7
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு - புறம் 45/8
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே - புறம் 47/11
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே - புறம் 58/19
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் - புறம் 58/26
இன்றே போக நும் புணர்ச்சி வென்றுவென்று - புறம் 58/28
அடு களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு வரி - புறம் 58/29
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே - புறம் 62/19
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என - புறம் 89/3
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர - புறம் 109/16
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி - புறம் 122/6
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும்/மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே - புறம் 151/11,12
நும் படை செல்லும் காலை அவர் படை - புறம் 169/1
அவர் படை வரூஉம் காலை நும் படை - புறம் 169/3
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/18
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும்/பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் - புறம் 198/15,16
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் - புறம் 202/11
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - புறம் 212/1
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் - புறம் 301/5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் - புறம் 301/6
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் - புறம் 301/7
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே - புறம் 367/18

 TOP
 
  நும்-கண் (1)
என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண்/தெருளுற நோக்கி தெரியுங்கால் இன்ன - கலி 140/30,31

 TOP
 
  நும்-வயின் (2)
செலல் மாண்புற்ற நும்-வயின் வல்லே - அகம் 215/5
நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் - அகம் 376/12

 TOP
 
  நும்மவே (1)
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே/சேக்கை இனியார்-பால் செல்வான் மனையாளால் - பரி 20/85,86

 TOP
 
  நும்மனோர் (1)
முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் - புறம் 203/5

 TOP
 
  நும்மனோரும் (1)
நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின் - புறம் 210/3

 TOP
 
  நும்மின் (4)
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட - மலை 285
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என - குறு 185/3
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே - குறு 296/8
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் - அகம் 311/5

 TOP
 
  நும்மினும் (3)
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது - மலை 559
நும்மினும் அறிகுவென்-மன்னே கம்மென - நற் 160/3
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று - நற் 172/4

 TOP
 
  நும்மும் (1)
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே - குறு 169/6

 TOP
 
  நும்முள் (1)
மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள்/தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர் - மலை 568,569

 TOP
 
  நும்மே (1)
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே - நற் 340/10

 TOP
 
  நும்மை (2)
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் - கலி 22/20
போற்று-மின் மறவீர் சாற்றுதும் நும்மை/ஊர் குறுமாக்கள் ஆட கலங்கும் - புறம் 104/1,2

 TOP
 
  நும்மொடு (11)
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் - நற் 12/9
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு/கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று - நற் 26/6,7
நும்மொடு புரைவதோ அன்றே - நற் 45/10
நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு - நற் 162/6
அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே - நற் 172/6
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு/ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ - நற் 368/3,4
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே - குறு 169/3
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே - குறு 388/7
அன்பு அற சூழாதே ஆற்றிடை நும்மொடு/துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது - கலி 6/9,10
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக - அகம் 168/1
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு/ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் - அகம் 306/13,14

 TOP
 
  நும்மோர் (2)
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என - நற் 386/7
நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன - அகம் 286/15

 TOP
 
  நும்மோர்க்கு (1)
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் - புறம் 157/5

 TOP
 
  நும்மோன் (1)
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று - அகம் 398/7

 TOP
 
  நுமக்கு (8)
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு/அரியம் ஆகிய காலை - குறு 178/5,6
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு/சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் - கலி 5/4,5
அருளுற செயின் நுமக்கு அறனுமார் அதுவே - கலி 140/34
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் - கலி 145/23
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த - அகம் 110/16
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு - புறம் 97/19
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய - புறம் 202/7
நுமக்கு அரிது ஆகுக-தில்ல எமக்கு எம் - புறம் 246/12

 TOP
 
  நுமக்கும் (4)
நினையுங்கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/14
தேருங்கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/17
சூழுங்கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/20
என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும்/இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் - புறம் 280/9,10

 TOP
 
  நுமக்கே (4)
வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே/மெய்மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே - நற் 43/6,7
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே - நற் 131/9
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே - அகம் 179/14
எய்துக-மாதோ நுமக்கே கொய் குழை - அகம் 319/12

 TOP
 
  நுமது (2)
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது/வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி - நற் 234/1,2
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என - புறம் 203/10

 TOP
 
  நுமதோ (1)
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ/கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே - நற் 213/10,11

 TOP
 
  நுமர் (7)
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர - குறி 231
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே - நற் 362/10
வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/10
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/14
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/18
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு - கலி 83/26
நல்லது கற்பித்தார்-மன்ற நுமர் பெரிதும் - கலி 112/10

 TOP
 
  நுமரும் (1)
போதர விட்ட நுமரும் தவறிலர் - கலி 56/31

 TOP
 
  நுமருள் (2)
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் - புறம் 202/11
இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள்/நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என - புறம் 294/5,6

 TOP
 
  நுமரே (1)
கை வல் சீறியாழ் பாண நுமரே/செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே - ஐங் 472/1,2

 TOP
 
  நுமரை (1)
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் - கலி 58/20

 TOP
 
  நுமரொடும் (1)
நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி - நற் 32/5

 TOP
 
  நுரை (17)
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் - பொரு 240
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து - பெரும் 158
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை - குறி 178
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி - நற் 68/4
கல் பொரு சிறு நுரை போல - குறு 290/5
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து - பதி 87/2
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து - பரி 7/41
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் - பரி 10/101
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/27
கரையொடு கடலிடை வரையொடு கடலிடை நிரைநிரை நீர் தரும் நுரை/நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் - பரி 24/65,66
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை - கலி 48/18
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூம் சேக்கை - அகம் 93/13
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து - அகம் 101/8
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க - அகம் 149/8
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை - அகம் 270/5
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூம் சேக்கை - புறம் 50/7
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் - புறம் 168/8

 TOP
 
  நுரையின் (1)
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன - அகம் 224/6

 TOP
 
  நுரையுடன் (1)
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் - பரி 24/66

 TOP
 
  நுரையொடும் (1)
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் - பரி 16/3

 TOP
 
  நுவ்வை (1)
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று - நற் 172/4

 TOP
 
  நுவணை (3)
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை/நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி - மலை 445,446
மெல் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் - ஐங் 285/2
மென் தினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் - பதி 30/24

 TOP
 
  நுவல் (2)
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு - மலை 60
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் - புறம் 209/11

 TOP
 
  நுவல்ப (1)
ஏதில் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப/அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே - குறு 89/2,3

 TOP
 
  நுவல்வீர் (1)
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர்/வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை - கலி 146/26,27

 TOP
 
  நுவல்வுறு (1)
நுவல்வுறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும் - புறம் 210/10

 TOP
 
  நுவல (10)
இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல/ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் - திரு 182,183
நீல் நிற முல்லை பஃறிணை நுவல/கானக்கோழி கதிர் குத்த - பொரு 221,222
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல/கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை - மது 362,363
கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர் - மது 662
சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல/வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப - மது 670,671
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல/இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் - நற் 243/8,9
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல/பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் - பதி 78/6,7
போர்ப்புறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல/நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து - பதி 84/15,16
இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல/ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 24/30,31
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல/தூக்கணங்குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப - புறம் 225/10,11

 TOP
 
  நுவலவும் (1)
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே - புறம் 1/6

 TOP
 
  நுவலாதி (1)
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி/அஞ்சுவது அஞ்சா அறனிலி அல்லன் என் - கலி 42/25,26

 TOP
 
  நுவலாமை (1)
பின் பிறர் இசை நுவலாமை/ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ - புறம் 22/32,33

 TOP
 
  நுவலுங்கால் (1)
கடி நகர் சூழ் நுவலுங்கால்/தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி - பரி 19/29,30

 TOP
 
  நுவலுநர் (1)
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து - புறம் 160/15

 TOP
 
  நுவலும் (16)
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை - பொரு 171
பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் - நற் 97/3
புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும்/நொதுமலாட்டிக்கு நோம் என் நெஞ்சே - நற் 118/10,11
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ - நற் 200/4
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து - நற் 293/3
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் - நற் 346/3
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் - குறு 173/6
விசும்பு தோய் வெண் குடை நுவலும்/பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே - பதி 17/13,14
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் - பதி 61/13
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு - கலி 24/16
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் - கலி 99/11
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே - அகம் 176/26
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும்/மூதிலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை - அகம் 355/2,3
கொள்ளீரோ என சேரி-தொறும் நுவலும்/அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் - அகம் 390/9,10
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் - புறம் 9/6
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை - புறம் 270/8

 TOP
 
  நுவறல் (1)
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல்/நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் - புறம் 379/2,3

 TOP
 
  நுவறலும் (1)
ஏதில் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப - குறு 89/2

 TOP
 
  நுவறிய (1)
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை - மலை 35

 TOP
 
  நுவன்றிசின் (1)
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ - நற் 200/5

 TOP
 
  நுழை (8)
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் - பெரும் 374
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் - மலை 561
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக - குறு 159/2
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ - கலி 42/23
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் - கலி 60/3
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் - அகம் 35/4
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும் மன்னே - புறம் 235/7
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் - புறம் 391/15

 TOP
 
  நுழை-தொறும் (1)
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும்/முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் - மலை 379,380

 TOP
 
  நுழைகல்லா (2)
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய பூ கனிந்து - பொரு 82
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை - புறம் 21/5

 TOP
 
  நுழைந்த (7)
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த/துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி - பொரு 80,81
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை - பெரும் 73
நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் - மது 517
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே - நற் 58/11
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் - பரி 21/51
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி - அகம் 350/6
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் - புறம் 69/3

 TOP
 
  நுழைப்பான் (2)
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் - குறு 67/3
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/17

 TOP
 
  நுழைபவர் (1)
கோடிடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு - கலி 104/56

 TOP
 
  நுழைபு (1)
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் - பெரும் 374

 TOP
 
  நுழையா (2)
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் - பட் 183
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை - புறம் 177/5

 TOP
 
  நுழையும் (2)
வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி - பட் 151
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது - நற் 98/4

 TOP
 
  நுளம்பு (1)
ஆன் நுளம்பு உலம்பு-தொறு உளம்பும் - குறு 86/5

 TOP
 
  நுளை (1)
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த - சிறு 158

 TOP
 
  நுளை_மகள் (1)
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த - சிறு 158

 TOP
 
  நுளையர்க்கு (1)
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் - அகம் 366/11

 TOP
 
  நுனி (1)
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் - பரி 19/67

 TOP
 
  நுனை (17)
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான - பெரும் 269
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என - முல் 34
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து - முல் 73
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி - மது 637
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் - பதி 16/6
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு - பரி 21/21
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/29
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் - கலி 142/7
முல்லை வை நுனை தோன்ற இல்லமொடு - அகம் 4/1
மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி - அகம் 5/12
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை - அகம் 9/3
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 109/7
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் - அகம் 176/25
நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி - அகம் 203/17
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று - அகம் 317/4
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை/குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ - அகம் 332/4,5
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை/வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து - புறம் 42/3,4

 TOP