<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

நூ - முதல் சொற்கள்
நூக்கி 1
நூக்கு 1
நூபுர 1
நூபுரம் 1
நூல் 44
நூல்_ஏணி 1
நூலா 1
நூலாக 1
நூலின் 3
நூலை 1
நூலொடு 2
நூலோர் 1
நூழில் 1
நூழிலாட்டி 1
நூழிலாட்டு 1
நூழிலும் 1
நூழை 1
நூற்றினர் 1
நூற்று 4
நூற்றுப்பத்து 1
நூற்றுவர் 2
நூறவும் 1
நூறாயிரம் 1
நூறி 18
நூறு 4
நூறும் 2
நூறை 1
நூறொடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  நூக்கி (1)
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த - பரி 9/27

 TOP
 
  நூக்கு (1)
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க - பரி 16/45

 TOP
 
  நூபுர (1)
நூபுர புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த - கலி 96/16

 TOP
 
  நூபுரம் (1)
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் - கலி 83/16

 TOP
 
  நூல் (44)
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி - திரு 231
மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ - திரு 261
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது - சிறு 230
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் - பெரும் 236
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் - பெரும் 469
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப - மது 554
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் - மது 640
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி - மது 646
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க - நெடு 59
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு - நெடு 76
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து - நெடு 142
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு - நெடு 146
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை - நெடு 184
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் - மலை 561
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல்/சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் - நற் 189/8,9
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி - குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 104/2
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி மா - குறு 173/2
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் - குறு 218/2
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல்/பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் - குறு 253/2,3
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் - பதி 34/3
மருந்து உரை இருவரும் திருந்து நூல் எண்மரும் - பரி 8/5
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை - பரி 10/10
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க - பரி 11/78
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/3
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி - கலி 96/13
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது - கலி 99/3
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை - கலி 103/30
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் - அகம் 114/8
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி - அகம் 136/14
நான்மறை முது நூல் முக்கண் செல்வன் - அகம் 181/16
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் - அகம் 198/6
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் - அகம் 234/7
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப - அகம் 289/11
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி - அகம் 314/8
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப - அகம் 315/12
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் - அகம் 361/5
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி - அகம் 400/5
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து - புறம் 29/2
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று - புறம் 159/4
ஆறு உணர்ந்த ஒரு முது நூல்/இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்மார் - புறம் 166/4,5
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் - புறம் 284/3
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக - புறம் 388/8
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என - புறம் 392/15

 TOP
 
  நூல்_ஏணி (1)
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் - மது 640

 TOP
 
  நூலா (1)
நூலா கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ - பதி 12/21

 TOP
 
  நூலாக (1)
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக/அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண - கலி 85/14,15

 TOP
 
  நூலின் (3)
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை - பொரு 161
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய - பதி 39/9
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி - அகம் 224/8

 TOP
 
  நூலை (1)
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை/முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் - கலி 103/30,31

 TOP
 
  நூலொடு (2)
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை - கலி 138/8
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி - கலி 140/6

 TOP
 
  நூலோர் (1)
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் - பெரும் 487

 TOP
 
  நூழில் (1)
நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள - பரி 9/49

 TOP
 
  நூழிலாட்டி (1)
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி/புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு - மலை 87,88

 TOP
 
  நூழிலாட்டு (1)
வேழ பழனத்து நூழிலாட்டு/கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை - மது 257,258

 TOP
 
  நூழிலும் (1)
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் - குறி 258

 TOP
 
  நூழை (1)
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது - நற் 98/4

 TOP
 
  நூற்றினர் (1)
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர்/இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப - மது 401,402

 TOP
 
  நூற்று (4)
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் - ஐங் 20/2
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன - ஐங் 211/1
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் - பரி 3/40
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன - புறம் 27/2

 TOP
 
  நூற்றுப்பத்து (1)
நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் - திரு 155

 TOP
 
  நூற்றுவர் (2)
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர் தலைவனை - கலி 52/2
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க - கலி 104/57

 TOP
 
  நூறவும் (1)
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் - அகம் 145/20

 TOP
 
  நூறாயிரம் (1)
நூறாயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் - பரி 3/43

 TOP
 
  நூறி (18)
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி/காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் - மது 690,691
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் - நற் 14/4
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி/கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து - பதி 66/5,6
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் - பதி 69/9
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி/பேஎம் அமன்ற பிறழ நோக்கு இயவர் - பதி 78/9,10
நாம மன்னர் துணிய நூறி/கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி - பதி 88/8,9
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி/நல் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் - அகம் 69/16,17
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து - அகம் 79/2
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து - அகம் 97/4
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி/மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி - அகம் 144/15,16
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி/கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் - அகம் 159/17,18
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி/நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி - அகம் 205/9,10
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி/வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி - அகம் 375/13,14
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி/நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 387/13,14
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி/மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் - புறம் 25/10,11
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ - புறம் 93/14
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் - புறம் 99/13
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் - புறம் 309/1

 TOP
 
  நூறு (4)
நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் - திரு 155
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை - கலி 122/5
பல் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் - புறம் 62/10
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே - புறம் 184/3

 TOP
 
  நூறும் (2)
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும்/ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 46/12,13
ஒன்னார் தேஎம் பாழ்பட நூறும்/துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் - அகம் 338/12,13

 TOP
 
  நூறை (1)
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை/பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி - மலை 515,516

 TOP
 
  நூறொடு (1)
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து - மலை 137

 TOP