<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஆ - முதல் சொற்கள்
ஆ 49
ஆ-வயின் 1
ஆஅ 1
ஆஅங்கு 27
ஆஅம் 1
ஆஅய் 20
ஆஅல் 1
ஆக்க 1
ஆக்கத்தில் 1
ஆக்கம் 7
ஆக்கமும் 3
ஆக்கி 1
ஆக்கிய 5
ஆக்கு 1
ஆக்குக 2
ஆக்குதல் 1
ஆக்கும் 2
ஆக்குமோ 1
ஆக 376
ஆகத்து 25
ஆகம் 44
ஆகல் 13
ஆகலின் 56
ஆகலும் 12
ஆகலோ 4
ஆகவும் 15
ஆகற்க 2
ஆகன் 4
ஆகா 8
ஆகாது 7
ஆகாதே 3
ஆகாமை 1
ஆகாமையின் 1
ஆகாமையோ 2
ஆகாயத்து 1
ஆகி 173
ஆகிய 77
ஆகிய-காலை 1
ஆகிய-காலையும் 1
ஆகியது 1
ஆகியர் 10
ஆகியரோ 8
ஆகியளே 2
ஆகியும் 1
ஆகிலியர் 1
ஆகின் 1
ஆகின்றது 3
ஆகின்றால் 9
ஆகின்று 22
ஆகின்று-கொல் 1
ஆகின்று-கொல்லோ 1
ஆகின்றே 21
ஆகின்றோ 1
ஆகு 7
ஆகு-மதி 5
ஆகுக 21
ஆகுக-மன்னே 1
ஆகுதல் 36
ஆகுதலான் 1
ஆகுதலின் 1
ஆகுதலும் 2
ஆகுதலே 3
ஆகுதும் 1
ஆகுதுமே 1
ஆகுந்து 1
ஆகுநரும் 1
ஆகுப 2
ஆகுபவால் 1
ஆகுபவே 2
ஆகும் 56
ஆகும்-மன் 1
ஆகும்மே 2
ஆகுமோ 7
ஆகுல 1
ஆகுலம் 3
ஆகுவ-கொல் 1
ஆகுவது 5
ஆகுவம்-கொல் 2
ஆகுவமோ 1
ஆகுவர் 1
ஆகுவர்-கொல் 5
ஆகுவல் 2
ஆகுவல்-கொல் 1
ஆகுவள்-கொல் 12
ஆகுவன் 2
ஆகுவன்-கொல் 1
ஆகுவிர் 3
ஆகுவிர்-கொல் 1
ஆகுவென் 1
ஆகுவென்-கொல் 2
ஆகுவேன் 1
ஆகுவை 5
ஆகுவை-கொல் 2
ஆகுளி 6
ஆங்க 18
ஆங்கட்டே 1
ஆங்கண் 111
ஆங்கணது 1
ஆங்கனம் 3
ஆங்காங்கு 4
ஆங்கு 358
ஆங்கு-மன்னோ 1
ஆங்கும் 4
ஆங்கே 75
ஆசான் 1
ஆசிரியர் 2
ஆசினி 9
ஆசு 11
ஆசை 1
ஆட்ட 5
ஆட்டன்அத்தி 1
ஆட்டன்அத்தியை 1
ஆட்டி 14
ஆட்டிய 3
ஆட்டியும் 1
ஆட்டு 3
ஆட்டும் 2
ஆட்டுவோள் 1
ஆட 26
ஆடல் 15
ஆடலால் 1
ஆடலின் 2
ஆடலும் 4
ஆடலுள் 1
ஆடவர் 45
ஆடவர்க்கு 2
ஆடவும் 2
ஆடற்கு 1
ஆடா 5
ஆடாது 2
ஆடாமையின் 1
ஆடாய் 2
ஆடி 61
ஆடி_ஆடி 1
ஆடிய 53
ஆடியது 1
ஆடியும் 6
ஆடியோரே 1
ஆடிற்றும் 1
ஆடின் 2
ஆடினம் 1
ஆடினர் 1
ஆடினள் 1
ஆடினாய் 2
ஆடினிர் 1
ஆடினும் 2
ஆடினை 4
ஆடு 173
ஆடு-தொறு 1
ஆடு-மினே 1
ஆடு-வழி 2
ஆடு-உற்ற 1
ஆடு-உறு 1
ஆடு-உறும் 1
ஆடு_கள 2
ஆடு_கள_மகளே 1
ஆடு_கள_மகனே 1
ஆடு_களத்து 1
ஆடு_களம் 3
ஆடு_மகள் 7
ஆடுக 1
ஆடுகம் 7
ஆடுகை 1
ஆடுதல் 1
ஆடுதும் 1
ஆடுநர் 3
ஆடுநர்க்கு 1
ஆடுநரும் 2
ஆடுப 1
ஆடுபவே 1
ஆடும் 62
ஆடும்-கால் 3
ஆடும்-மார் 1
ஆடுமால் 1
ஆடுவ 1
ஆடுவார் 8
ஆடுவாருள் 1
ஆடுவாரை 1
ஆடுவாள் 3
ஆடூஉ 2
ஆடே 1
ஆடை 9
ஆடையர் 1
ஆடையன் 1
ஆடையான் 1
ஆடையும் 1
ஆடையை 2
ஆண் 16
ஆண்_கடன் 1
ஆண்ட 9
ஆண்டகை 1
ஆண்டலை 2
ஆண்டலைக்கு 1
ஆண்டாய் 1
ஆண்டார் 1
ஆண்டாற்கும் 1
ஆண்டிசினோர்க்கும் 1
ஆண்டு 45
ஆண்டு_ஆண்டு 5
ஆண்டுகள் 1
ஆண்டும் 3
ஆண்டே 1
ஆண்டை 3
ஆண்டோர் 3
ஆண்தகை 2
ஆண்தகையன்னே 1
ஆண்மகற்கு 1
ஆண்மை 17
ஆண்மையர் 1
ஆண்மையும் 3
ஆண்மையோன் 1
ஆணம் 1
ஆணி 3
ஆணு 1
ஆணை 4
ஆணையால் 1
ஆத்தி 1
ஆத்திரை 1
ஆத 1
ஆதரித்து 1
ஆதல் 30
ஆதலின் 24
ஆதலும் 5
ஆதலோ 2
ஆதன் 12
ஆதன்அழிசியும் 1
ஆதனுங்க 1
ஆதனுங்கன் 1
ஆதன்எழினி 1
ஆதால் 1
ஆதி 9
ஆதிமந்தி 4
ஆதிமந்தியின் 1
ஆதிரை 2
ஆதிரையான் 1
ஆந்தை 1
ஆந்தையும் 1
ஆநியம் 2
ஆப்பி 1
ஆப 1
ஆப-மன் 1
ஆம் 17
ஆம்-கொல் 2
ஆம்-கொல்லோ 1
ஆம்பல் 69
ஆம்பலின் 1
ஆம்பலும் 2
ஆம்பலொடு 6
ஆம்பி 2
ஆம்பியின் 1
ஆமா 3
ஆமான் 11
ஆமூர் 4
ஆமை 2
ஆமோ 2
ஆய் 194
ஆய்_தொடி 4
ஆய்_நுதல் 1
ஆய்_மகள் 6
ஆய்_இழாய் 8
ஆய்_இழை 23
ஆய்ச்சியர் 2
ஆய்த்தியேம் 1
ஆய்ந்த 16
ஆய்ந்தனர் 1
ஆய்ந்தனர்-கொல் 1
ஆய்ந்தார் 1
ஆய்ந்திசினால் 1
ஆய்ந்து 11
ஆய்ந்தே 1
ஆய்பு 3
ஆய்வது 1
ஆய்வந்திலார் 1
ஆய்விட்டன 1
ஆய 14
ஆய_மகள் 6
ஆயத்தவருள் 1
ஆயத்தார் 4
ஆயத்தாரோடு 1
ஆயத்தான் 1
ஆயத்தில் 1
ஆயத்து 8
ஆயத்துடன் 1
ஆயத்துள் 1
ஆயத்துள்ளும் 1
ஆயத்தோர் 1
ஆயத்தோர்க்கே 2
ஆயத்தோரே 1
ஆயம் 29
ஆயமும் 12
ஆயமொடு 37
ஆயமோடு 8
ஆயர் 24
ஆயர்_மகள் 2
ஆயர்_மகளிர் 1
ஆயர்_மகளிர்க்கு 1
ஆயர்_மகளிரோடு 1
ஆயர்_மகன் 6
ஆயர்_மகனேன் 1
ஆயர்_மகனையும் 1
ஆயர்_மகனொடு 1
ஆயரும் 2
ஆயவர் 1
ஆயனை 2
ஆயா 2
ஆயிடை 25
ஆயிர 3
ஆயிரம் 11
ஆயிற்று 3
ஆயிற்றே 1
ஆயின் 329
ஆயின்று 1
ஆயின 14
ஆயினம் 2
ஆயினர் 1
ஆயினரே 1
ஆயினவால் 1
ஆயினவே 6
ஆயினள் 8
ஆயினள்-கொல் 1
ஆயினன் 3
ஆயினன்-கொல் 1
ஆயினனே 1
ஆயினும் 251
ஆயினெம் 1
ஆயினேம்-மன்னே 1
ஆயினை 8
ஆயினையே 2
ஆயினோ 6
ஆயினோம் 1
ஆயும் 5
ஆயுள் 3
ஆயை 1
ஆர் 259
ஆர்க்கவும் 1
ஆர்க்காட்டு 1
ஆர்க்காடு 2
ஆர்க்கும் 41
ஆர்க 2
ஆர்கலி 6
ஆர்குவிர் 1
ஆர்குவை-மன்னோ 1
ஆர்கை 8
ஆர்கைய 1
ஆர்கையர் 3
ஆர்கையை 1
ஆர்த்-தொறும் 1
ஆர்த்த 3
ஆர்த்தவும் 1
ஆர்த்தன்றே 1
ஆர்த்தி 1
ஆர்த்து 14
ஆர்த்தும் 4
ஆர்த்துவம் 1
ஆர்த்துவான் 1
ஆர்ந்த 8
ஆர்ந்தவர் 1
ஆர்ந்தவள் 1
ஆர்ந்தன 2
ஆர்ந்திட்ட 1
ஆர்ந்து 4
ஆர்ந்தோர் 1
ஆர்நவும் 1
ஆர்ப்ப 80
ஆர்ப்பது 2
ஆர்ப்பவர் 1
ஆர்ப்பார் 1
ஆர்ப்பின் 5
ஆர்ப்பினும் 10
ஆர்ப்பு 14
ஆர்ப்பே 1
ஆர்ப்பொடு 2
ஆர்பு 1
ஆர்வ 7
ஆர்வம் 3
ஆர்வம்-உற்று 1
ஆர்வமும் 1
ஆர்வமொடு 2
ஆர்வலர் 7
ஆர்வலர்க்கு 1
ஆர்வு-உற்ற 2
ஆர்வு-உற்றார் 1
ஆர்வு-உற்று 3
ஆர 46
ஆரத்தாள் 1
ஆரத்து 6
ஆரம் 50
ஆரமும் 7
ஆரமொடு 6
ஆரமோடு 1
ஆரல் 12
ஆரவும் 1
ஆரா 19
ஆராதனை 1
ஆராது 3
ஆராய்ந்து 1
ஆரி 1
ஆரிடை 34
ஆரிடையதுவே 2
ஆரிடையானும் 1
ஆரிய 1
ஆரியர் 7
ஆரின் 1
ஆருந்து 1
ஆரும் 21
ஆரும்மே 1
ஆரேற்று 1
ஆரை 3
ஆல் 8
ஆல்_கெழு_கடவுள் 1
ஆல்_அமர்_கடவுள் 1
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு 1
ஆல்_அமர்_செல்வன் 2
ஆல 10
ஆலங்கானத்து 6
ஆலத்து 8
ஆலம் 2
ஆலமும் 2
ஆலமுற்றம் 1
ஆலலும் 1
ஆலவும் 1
ஆலி 11
ஆலியின் 5
ஆலியொடு 3
ஆலின 2
ஆலும் 24
ஆலை 2
ஆலை-தொறும் 2
ஆலைக்கு 1
ஆவண 1
ஆவணத்து 2
ஆவணம் 3
ஆவது 9
ஆவது-கொல் 15
ஆவம் 2
ஆவி 6
ஆவித்து 2
ஆவியர் 3
ஆவியின் 2
ஆவியும் 1
ஆவிரம் 1
ஆவிரை 6
ஆவின் 1
ஆவினன்குடி 1
ஆவுதி 7
ஆவும் 2
ஆழ் 13
ஆழ்க 1
ஆழ்ச்சி 2
ஆழ்ந்த 2
ஆழ்ந்தன்றே 1
ஆழ்ந்து 4
ஆழ்பவன் 1
ஆழ 1
ஆழல் 11
ஆழல-மன்னோ 1
ஆழி 21
ஆழி-கண் 1
ஆழியான் 1
ஆழியின் 2
ஆழும்-காலை 1
ஆள் 35
ஆள்_வழக்கு 1
ஆள்தல் 1
ஆள்பவர் 2
ஆள்பவன் 1
ஆள்வல் 1
ஆள்வினை 13
ஆள்வினைக்கு 8
ஆளல் 1
ஆளி 7
ஆளிய 1
ஆளியும் 1
ஆளும் 7
ஆற்ற 12
ஆற்றல் 16
ஆற்றலம் 1
ஆற்றலர் 1
ஆற்றலர்-மன்னே 1
ஆற்றலரே 1
ஆற்றலின் 1
ஆற்றலும் 1
ஆற்றலென் 1
ஆற்றலெனே 1
ஆற்றலை 3
ஆற்றலையே 2
ஆற்றலொடு 2
ஆற்றவும் 1
ஆற்றா 7
ஆற்றா-கால் 1
ஆற்றாதவர் 1
ஆற்றாது 3
ஆற்றாதேமே 1
ஆற்றாதோரினும் 1
ஆற்றாம் 2
ஆற்றாமை 1
ஆற்றாமையின் 1
ஆற்றாய் 5
ஆற்றார் 4
ஆற்றால் 2
ஆற்றாவே 2
ஆற்றாள் 4
ஆற்றான் 2
ஆற்றி 17
ஆற்றிசின் 1
ஆற்றிய 2
ஆற்றியார் 1
ஆற்றின் 7
ஆற்றினோ 1
ஆற்றீர் 1
ஆற்று 20
ஆற்று-உற 2
ஆற்றுக 1
ஆற்றுகிற்பார் 1
ஆற்றுகேன் 1
ஆற்றுதல் 2
ஆற்றுதிர் 1
ஆற்றுப்படுத்த 10
ஆற்றுப்படுப்ப 1
ஆற்றுப 1
ஆற்றும் 10
ஆற்றுமோ 1
ஆற்றுவள் 1
ஆற்றுவேன் 1
ஆற்றுவோர்க்கே 1
ஆற்றுவோரே 1
ஆற்றேம் 1
ஆற்றேன் 6
ஆறலை 1
ஆறா 2
ஆறி 1
ஆறிய 3
ஆறினில் 1
ஆறு 89
ஆறு_இரு 2
ஆறுகம் 1
ஆறும் 2
ஆறெழுத்து 1
ஆறே 45
ஆன் 48
ஆன்_இனம் 1
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் 1
ஆன்பொருநை 2
ஆன்ற 11
ஆன்றல் 1
ஆன்றவர் 3
ஆன்றன்றே 1
ஆன்றனை 1
ஆன்றிகம் 2
ஆன்றிசின் 9
ஆன்று 16
ஆன்றோர் 6
ஆன்றோர்க்கு 1
ஆன்றோள் 1
ஆனது-கொல்லோ 1
ஆனா 73
ஆனாது 49
ஆனாதே 7
ஆனாய் 2
ஆனார் 1
ஆனாரே 1
ஆனால் 2
ஆனாவே 5
ஆனாள் 3
ஆனான் 3
ஆனானே 1
ஆனில் 1
ஆனிலை 1
ஆனிலை_உலகத்தானும் 1
ஆனீர் 1
ஆனுள் 1
ஆனொடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஆ (49)
ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் - பொரு 151
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி - பெரும் 141
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி - பெரும் 243
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப - மது 157
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் - குறி 136
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் - நற் 100/8
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என - நற் 179/1
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் - நற் 264/8
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் - நற் 290/2
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் - நற் 343/3
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் - நற் 364/9
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை - நற் 395/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என - குறு 64/1
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் - குறு 104/3
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை - குறு 162/2
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி - குறு 210/2
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய - குறு 260/7
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ/காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் - ஐங் 92/1,2
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/21
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த - பதி 22/15
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/13
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் - பதி 77/11
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே - பதி 78/14
ஆ போல் படர் தக நாம் - கலி 81/37
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை - கலி 108/48
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் - கலி 110/14
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு - கலி 116/8
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என - அகம் 7/14
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த - அகம் 35/5
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் - அகம் 52/6
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு - அகம் 56/11
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை - அகம் 64/15
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி - அகம் 103/7
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் - அகம் 113/14
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் - அகம் 129/12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து - அகம் 131/7
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ - அகம் 214/12
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய - அகம் 239/5
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற - அகம் 249/13
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய - அகம் 253/10
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என - அகம் 262/4
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் - அகம் 309/5
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் - அகம் 342/6
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் - அகம் 369/24
ஆ தர கழுமிய துகளன் - புறம் 258/10
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் - புறம் 261/11
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து - புறம் 263/5
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு - புறம் 339/1
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் - புறம் 362/8

 TOP
 
  ஆ-வயின் (1)
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின்/ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர - ஐங் 490/2,3

 TOP
 
  ஆஅ (1)
ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் - குறு 28/3

 TOP
 
  ஆஅங்கு (27)
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு/ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி - திரு 2,3
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு/எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை - பெரும் 259,260
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு/அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு - மது 696,697
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு/யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - மலை 52,53
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு/அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் - நற் 9/2,3
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு/உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் - நற் 77/3,4
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு/அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு - நற் 87/4,5
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு/உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் - நற் 88/4,5
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு/இன்னும் வருமே தோழி வாரா - நற் 89/8,9
மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு/இனிதே தெய்ய நின் காணும்-காலே - நற் 230/9,10
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு/உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் - நற் 300/2,3
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு/இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் - குறு 119/2,3
இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு/அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி - குறு 120/1,2
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு/இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு - குறு 139/4,5
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு/தாங்கும் அளவை தாங்கி - குறு 149/4,5
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த - பரி 5/63
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு/உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே - கலி 127/21,22
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் - கலி 146/53
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை - அகம் 148/10
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு/உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை - புறம் 25/4,5
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு/உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி - புறம் 58/16,17
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் - புறம் 136/15
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் - புறம் 139/13
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு/இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் - புறம் 155/5,6
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு/அளியர் தாமே ஆர்க என்னா - புறம் 237/7,8
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் - புறம் 375/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு/அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே - புறம் 378/21,22

 TOP
 
  ஆஅம் (1)
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் - கலி 143/29

 TOP
 
  ஆஅய் (20)
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய்/வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற - நற் 167/2,3
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - குறு 84/3
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து - அகம் 69/18
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் - அகம் 148/7
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து - அகம் 152/21
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று - அகம் 181/7
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் - அகம் 198/14
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் - அகம் 208/5
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன - அகம் 356/19
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் - அகம் 396/4
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் - புறம் 127/6
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - புறம் 128/5
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் - புறம் 129/5
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு - புறம் 130/1
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் - புறம் 132/8
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் - புறம் 134/2
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய்/களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே - புறம் 135/13,14
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் - புறம் 240/3
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல - புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய்/யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது - புறம் 375/11,12

 TOP
 
  ஆஅல் (1)
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல - மலை 100

 TOP
 
  ஆக்க (1)
எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே - புறம் 396/25

 TOP
 
  ஆக்கத்தில் (1)
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் - கலி 150/8

 TOP
 
  ஆக்கம் (7)
தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம்/உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் - மது 196,197
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன - நற் 178/1
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய - நற் 286/7
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை - கலி 8/15
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று - கலி 34/18
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி - கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு - கலி 38/20

 TOP
 
  ஆக்கமும் (3)
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்/அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி - பட் 191,192
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என - நற் 68/3
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை - பரி 6/73

 TOP
 
  ஆக்கி (1)
காடு கொன்று நாடு ஆக்கி/குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி - பட் 283,284

 TOP
 
  ஆக்கிய (5)
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி - மலை 183
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ - பரி 3/76
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல - பரி 7/20
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள - பரி 10/24
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய/பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே - அகம் 209/16,17

 TOP
 
  ஆக்கு (1)
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் - புறம் 372/6

 TOP
 
  ஆக்குக (2)
ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே - புறம் 172/1
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே - புறம் 236/12

 TOP
 
  ஆக்குதல் (1)
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே - புறம் 312/2

 TOP
 
  ஆக்கும் (2)
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் - கலி 46/8
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி - கலி 131/5

 TOP
 
  ஆக்குமோ (1)
ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே - ஐங் 110/5

 TOP
 
  ஆக (376)
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி - திரு 123
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக/ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி - திரு 162,163
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக - திரு 250
மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே - பொரு 122
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் - பொரு 243
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக/காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே - பொரு 247,248
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் - சிறு 129
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக/நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது - சிறு 229,230
எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக/மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் - பெரும் 66,67
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக/வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் - முல் 42,43
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக/மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது - முல் 66,67
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக/தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய - மது 2,3
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக/ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு - மது 34,35
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக/ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப - மது 156,157
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக/இலங்கு வளை மட மங்கையர் - மது 158,159
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக/கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு - மது 227,228
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக/மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் - மது 455,456
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி - மது 690
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக/விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து - நெடு 160,161
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக/எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் - குறி 106,107
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக/இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை - குறி 152,153
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை - குறி 208
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக/தூவொடு மலிந்த காய கானவர் - மலை 154,155
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக/கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து - மலை 179,180
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக/பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை - மலை 316,317
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி - மலை 371
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக/தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் - மலை 390,391
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் - மலை 420
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக/அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் - மலை 442,443
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் - நற் 0/1
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக/விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக - நற் 0/2,3
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக - நற் 0/3
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக/பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக - நற் 0/3,4
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக/இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய - நற் 0/4,5
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக/எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் - நற் 16/7,8
கடவுள் ஆயினும் ஆக/மடவை மன்ற வாழிய முருகே - நற் 34/10,11
ஆனா கௌவைத்து ஆக/தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 36/8,9
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென - நற் 42/7
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் - நற் 55/6
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக/துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை - நற் 61/3,4
அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம் - நற் 64/2
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் - நற் 64/3
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் - நற் 64/7
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப - நற் 81/6
கண்ணீர் அருவி ஆக/அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே - நற் 88/8,9
பிணி பிறிது ஆக கூறுவர் - நற் 117/10
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என - நற் 134/5
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ - நற் 139/1
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே - நற் 159/12
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக/ஆரம் கமழும் மார்பினை - நற் 168/9,10
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக/அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் - நற் 179/8,9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக/யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து - நற் 193/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் - நற் 206/6
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக/பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் - நற் 250/6,7
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக/பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் - நற் 272/7,8
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து - நற் 275/7
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என - நற் 309/7
கழிவது ஆக கங்குல் என்று - நற் 314/7
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக/நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி - நற் 318/3,4
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் - நற் 342/6
காதலி உழையள் ஆக/குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே - நற் 356/8,9
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி - நற் 358/3
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ - நற் 377/5
உரவோர் உரவோர் ஆக/மடவம் ஆக மடந்தை நாமே - குறு 20/3,4
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே - குறு 20/4
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என - குறு 36/3
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து - குறு 41/1
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக/நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல - குறு 58/1,2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக/பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை - குறு 83/1,2
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக/தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் - குறு 103/3,4
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக/நகுமே தோழி நறும் தண் காரே - குறு 126/4,5
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக/உள்ள பாணர் எல்லாம் - குறு 127/4,5
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக/அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி - குறு 159/2,3
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் - குறு 172/3
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ - குறு 172/4
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே - குறு 180/7
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக/தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே - குறு 265/7,8
நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே - குறு 273/8
இன்னள் ஆக துறத்தல் - குறு 296/7
செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர - குறு 336/1
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக/கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே - குறு 353/1,2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் - குறு 387/3
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக/ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை - குறு 389/1,2
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய - குறு 398/4
வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே - ஐங் 8/6
தண்ணிய இனிய ஆக/எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே - ஐங் 303/3,4
கழிந்து உகு நிலைய ஆக/ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 329/4,5
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக/வந்தனளோ நின் மட_மகள் - ஐங் 393/3,4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் - ஐங் 401/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் - ஐங் 410/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக/வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 468/3,4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக/சிறு வரை தங்குவை ஆயின் - ஐங் 477/3,4
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக/வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் - ஐங் 482/1,2
தோள் துணை ஆக வந்தனர் - ஐங் 496/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக/எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை - பதி 21/2,3
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக/மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு - பதி 21/31,32
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய - பதி 25/9
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய - பதி 26/11
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து - பதி 33/7
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக/தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் - பதி 43/7,8
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக/சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ - பதி 52/14,15
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு - பதி 68/1
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே - பதி 70/27
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து - பதி 71/18
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே - பதி 79/19
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே - பதி 81/37
இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக/பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும - பதி 82/10,11
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் - பதி 90/51
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே - பதி 90/52
ஊழி அனைய ஆக ஊழி - பதி 90/53
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி - பதி 90/54
மரபிற்று ஆக/பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட - பரி 2/2,3
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக - பரி 3/74
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக/இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 3/74,75
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா - பரி 4/15
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக/மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய - பரி 5/24,25
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் - பரி 5/38
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் - பரி 6/30
வையை வயம் ஆக வை - பரி 6/78
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது - பரி 7/5
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் - பரி 7/75
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக/இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப - பரி 9/39,40
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத - பரி 9/48
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என - பரி 11/80
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் - பரி 11/96
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் - பரி 12/91
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக/ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் - பரி 20/38,39
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து - பரி 20/55
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக/மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி - பரி 24/28,29
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக/எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் - பரி 35/3,4
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது - கலி 6/10
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக/துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் - கலி 10/14,15
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி - கலி 12/6
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ - கலி 14/13
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் - கலி 14/17
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் - கலி 32/3
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/15
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக/ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் - கலி 38/2,3
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன - கலி 39/45
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக/வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் - கலி 39/48,49
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா - கலி 41/2
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக/அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் - கலி 46/13,14
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக/கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் - கலி 46/17,18
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக/என ஆங்கு - கலி 46/21,22
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை - கலி 49/5
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் - கலி 49/12
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் - கலி 60/8
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக/இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற - கலி 63/8,9
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ - கலி 64/26
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக/தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் - கலி 65/5,6
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் - கலி 65/28
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக/முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் - கலி 68/3,4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக/ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் - கலி 69/4,5
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என - கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என - கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என - கலி 69/18
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் - கலி 75/20
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ - கலி 78/24
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் - கலி 78/25
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ - கலி 80/4
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து - கலி 82/12
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே - கலி 82/27
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை - கலி 82/28
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு - கலி 83/11
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ - கலி 84/4
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் - கலி 85/17
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக/தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு - கலி 88/2,3
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் - கலி 91/9
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக/தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் - கலி 92/24,25
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி - கலி 93/16
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு - கலி 93/18
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து - கலி 93/30
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ - கலி 94/37
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் - கலி 94/40
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற - கலி 96/12
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் - கலி 96/38
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் - கலி 97/5
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல - கலி 97/29
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக/மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக - கலி 98/14,15
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக/கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக - கலி 98/15,16
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக/நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ - கலி 98/16,17
பாணன் புணை ஆக புக்கு - கலி 98/19
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி - கலி 99/19
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு - கலி 102/14
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று - கலி 104/73
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் - கலி 107/22
அனைத்து ஆக/வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி - கலி 108/34,35
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் - கலி 109/11
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக - கலி 110/7
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக/சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு - கலி 114/10,11
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் - கலி 117/7
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக/பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர - கலி 119/1,2
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக/நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை - கலி 120/7,8
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக/செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/12,13
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக/இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள - கலி 132/2,3
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா - கலி 135/2
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு - கலி 137/24
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் - கலி 138/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக/வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது - கலி 139/11,12
வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலி-உறீஇ - கலி 142/30
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை - கலி 142/34
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் - கலி 142/43
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் - கலி 142/51
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக/புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் - கலி 144/46,47
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் - கலி 144/52
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக/செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் - கலி 146/22,23
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக/வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் - கலி 147/5,6
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக - கலி 147/70
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக/நல் எழில் மார்பன் அகத்து - கலி 147/70,71
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக - கலி 149/1
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக/கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக - கலி 149/1,2
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக/அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் - கலி 149/2,3
அன்ன ஆக என்னுநள் போல - அகம் 5/18
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் - அகம் 6/12
நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட - அகம் 13/15
நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் - அகம் 18/12
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக/இயங்காது வதிந்த நம் காதலி - அகம் 19/17,18
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் - அகம் 26/23
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு - அகம் 29/21
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு - அகம் 32/9
யாமே எமியம் ஆக நீயே - அகம் 33/12
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல - அகம் 35/13
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் - அகம் 38/3
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் - அகம் 49/7
யாமே எமியம் ஆக தாமே - அகம் 57/10
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் - அகம் 63/16
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக/வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து - அகம் 68/13,14
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக/வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த - அகம் 72/18,19
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் - அகம் 75/1
ஆனா நோயை ஆக யானே - அகம் 75/21
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக/பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை - அகம் 82/2,3
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக/கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு - அகம் 82/4,5
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக/இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து - அகம் 82/6,7
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என - அகம் 86/14
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர - அகம் 86/19
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக/முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் - அகம் 98/3,4
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக/ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி - அகம் 98/22,23
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக/நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு - அகம் 103/12,13
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து - அகம் 110/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 115/7
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி - அகம் 136/3
நீடு சினை வறிய ஆக ஒல்லென - அகம் 143/3
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக/குவளை உண்கண் இவளும் யானும் - அகம் 156/7,8
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய - அகம் 156/10
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக/நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் - அகம் 156/13,14
எந்தையும் இல்லன் ஆக/அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே - அகம் 158/17,18
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக/அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என - அகம் 162/9,10
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர - அகம் 163/3
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு - அகம் 164/1
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக/புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே - அகம் 186/8,9
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக/கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி - அகம் 202/12,13
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக/மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி - அகம் 203/12,13
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 215/6
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் - அகம் 218/13
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 227/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் - அகம் 230/13
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே - அகம் 232/15
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து - அகம் 237/15
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக/நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் - அகம் 246/2,3
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக/காமம் கைம்மிக உறுதர - அகம் 258/13,14
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே - அகம் 271/11
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என - அகம் 275/5
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ - அகம் 276/6
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் - அகம் 276/11
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக/கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை - அகம் 277/4,5
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து - அகம் 279/9
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/9
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு - அகம் 286/9
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக/நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை - அகம் 287/2,3
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் - அகம் 291/2
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் - அகம் 293/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே - அகம் 303/8
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக/ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி - அகம் 312/7,8
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா - அகம் 313/5
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் - அகம் 315/4
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு - அகம் 317/19
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக/ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் - அகம் 323/3,4
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் - அகம் 325/14
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர - அகம் 333/2
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக/வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது - அகம் 333/16,17
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் - அகம் 337/5
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக/ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் - அகம் 338/11,12
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் - அகம் 345/3
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக/அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை - அகம் 349/6,7
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக/சேந்தனை சென்மோ பெரு_நீர் சேர்ப்ப - அகம் 350/8,9
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் - அகம் 352/4
யாமே எமியம் ஆக நீயே - அகம் 355/12
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி - அகம் 356/3
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக/அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே - அகம் 356/6,7
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின் - அகம் 362/9
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக/ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய - அகம் 368/4,5
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக/சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் - அகம் 382/10,11
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ - அகம் 384/10
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக/மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே - அகம் 388/9,10
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் - அகம் 390/12
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என - அகம் 392/8
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த - அகம் 397/6
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ - புறம் 3/9
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு - புறம் 12/4
மனை மரம் விறகு ஆக/கடி துறை நீர் களிறு படீஇ - புறம் 16/5,6
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக/ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை - புறம் 16/16,17
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே - புறம் 18/6
முடி தலை அடுப்பு ஆக/புனல் குருதி உலை கொளீஇ - புறம் 26/8,9
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக/மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய - புறம் 26/13,14
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் - புறம் 29/22
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் - புறம் 29/25
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே - புறம் 29/26
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி - புறம் 30/8
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் - புறம் 31/13
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி - புறம் 32/1
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக/வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய - புறம் 35/1,2
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் - புறம் 43/3
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக/திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் - புறம் 44/13,14
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே - புறம் 58/32
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக/விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி - புறம் 61/5,6
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக/உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் - புறம் 72/14,15
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த - புறம் 93/9
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக/மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் - புறம் 105/5,6
கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் - புறம் 116/12
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக/நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் - புறம் 120/11,12
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே - புறம் 125/8
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக/பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 135/4,5
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை - புறம் 135/19
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக/நினக்கு ஒத்தது நீ நாடி - புறம் 136/22,23
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில - புறம் 140/4
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற - புறம் 140/5
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக/நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் - புறம் 144/3,4
இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய் - புறம் 144/6
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை - புறம் 146/1
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே - புறம் 150/17
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக/பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் - புறம் 151/4,5
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி - புறம் 159/3
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என - புறம் 160/10
பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே - புறம் 165/9
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே - புறம் 178/11
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ - புறம் 187/1
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ - புறம் 187/1
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் - புறம் 191/1
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் - புறம் 196/10
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக/பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் - புறம் 198/12,13
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் - புறம் 209/15
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக - புறம் 217/5
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக/இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் - புறம் 217/5,6
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு - புறம் 220/4
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக/கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி - புறம் 229/10,11
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக/அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு - புறம் 237/6,7
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை - புறம் 237/15
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக/பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் - புறம் 246/8,9
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே - புறம் 248/2
அகலிது ஆக வனைமோ - புறம் 256/6
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக/வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து - புறம் 260/14,15
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக/கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே - புறம் 261/4,5
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக/திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா - புறம் 284/6,7
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் - புறம் 360/8
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் - புறம் 363/5
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் - புறம் 363/15
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக/இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய - புறம் 365/1,2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக/அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப - புறம் 366/2,3
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக/நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த - புறம் 369/2,3
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த - புறம் 369/4
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக/அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் - புறம் 369/5,6
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக/விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த - புறம் 369/7,8
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக/விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் - புறம் 369/10,11
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 370/16
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக/தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற - புறம் 373/2,3
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக/அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து - புறம் 373/24,25
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக/முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் - புறம் 375/3,4
விருந்து-உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக/சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என - புறம் 381/4,5
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது - புறம் 381/6
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து - புறம் 383/5
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக/வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் - புறம் 386/9,10
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை - புறம் 388/5
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக/வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் - புறம் 388/8,9
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே - புறம் 392/12
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக/அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி - புறம் 394/9,10
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது - புறம் 394/13

 TOP
 
  ஆகத்து (25)
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து/செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் - திரு 139,140
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து/ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை - பொரு 35,36
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து - நெடு 136,137
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் - குறி 249
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து/அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப - மலை 31,32
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை - பதி 58/11
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர - பதி 68/4
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் - கலி 14/5
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து/அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ - கலி 20/9,10
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை - அகம் 5/22
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய - அகம் 6/10
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே - அகம் 44/19
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப - அகம் 49/8
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் - அகம் 62/3
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே - அகம் 69/20
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது - அகம் 75/12,13
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து - அகம் 146/11
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட - அகம் 150/2
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த - அகம் 161/12
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் - அகம் 174/12
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய - அகம் 206/9,10
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து/இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட - அகம் 240/11,12
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப - அகம் 299/15
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து/மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் - புறம் 68/5,6
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே - புறம் 350/11

 TOP
 
  ஆகம் (44)
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் - திரு 32
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி - மது 569
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி - குறி 186
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் - நற் 46/5
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி - நற் 52/4
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு - நற் 55/4
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய - நற் 93/9
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி - நற் 229/7
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே - நற் 234/4
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே - நற் 236/10
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம்/துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் - நற் 240/4,5
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு - நற் 308/8
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம்/சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப - நற் 344/6,7
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர - நற் 358/2
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப - நற் 374/7
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி - குறு 159/3
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே - குறு 189/7
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே - குறு 274/8
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம்/ஒரு நாள் புணர புணரின் - குறு 280/3,4
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே - ஐங் 106/4
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே - ஐங் 127/3
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே - ஐங் 197/4
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது - பரி 10/31
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 12/74
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/18
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் - கலி 4/17
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் - கலி 39/4
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற - கலி 40/33
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் - கலி 60/29
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம்/பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ - கலி 64/27,28
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் - அகம் 43/12
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி - அகம் 48/11
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 61/18
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் - அகம் 62/12
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப - அகம் 93/15
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து - அகம் 97/14
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 159/21
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த - அகம் 177/18
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் - அகம் 198/6
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம்/உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே - அகம் 220/9,10
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் - அகம் 247/2
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து - அகம் 343/3
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம்/பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு - அகம் 399/3,4

 TOP
 
  ஆகல் (13)
பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே - நற் 117/11
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே - நற் 220/10
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் - குறு 302/3
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 39/1
அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் - பதி 54/9
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் - அகம் 203/9
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி - அகம் 267/3
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை - அகம் 363/5
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த - புறம் 18/15
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு - புறம் 97/19
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி - புறம் 153/10
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் - புறம் 226/4

 TOP
 
  ஆகலின் (56)
அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின்/மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட - பெரும் 422,423
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின்/பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி - நற் 9/4,5
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய - நற் 13/1
மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே - நற் 99/10
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின்/அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி - நற் 128/4,5
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த - நற் 181/10
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின்/வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை - நற் 273/5,6
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே - குறு 10/5
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே - குறு 59/6
நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின்/நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் - குறு 143/3,4
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று - குறு 218/5
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற - குறு 288/3
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு - குறு 357/3
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின்/வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 17/3,4
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி - ஐங் 19/4
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே - ஐங் 271/4
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே - பதி 16/9
அ வினை மேவலை ஆகலின்/எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற - பதி 19/10,11
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் - பதி 43/29
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது - பதி 69/11
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின்/இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா - பரி 4/14,15
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை - பரி 14/29
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின்/கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ - கலி 49/3,4
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா - கலி 62/6
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின்/வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/4,5
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே - அகம் 39/25
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின்/களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி - அகம் 132/3,4
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து - அகம் 206/12
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின்/பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் - அகம் 310/8,9
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின்/அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் - அகம் 337/4,5
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் - அகம் 375/12
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் - புறம் 5/4
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல - புறம் 7/9
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் - புறம் 14/15
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின்/விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு - புறம் 15/11,12
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின்/நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த - புறம் 38/9,10
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் - புறம் 39/9
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின்/யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் - புறம் 43/20,21
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ - புறம் 58/18
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என - புறம் 68/12
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் - புறம் 98/17
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் - புறம் 151/6
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி - புறம் 152/19
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் - புறம் 152/22
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய - புறம் 160/5
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின்/அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர - புறம் 161/8,9
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி - புறம் 171/12
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின்/ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் - புறம் 174/20,21
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் - புறம் 192/11
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின்/ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி - புறம் 229/22,23
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின்/இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ - புறம் 239/19,20
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின்/செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு - புறம் 310/1,2
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி - புறம் 337/13
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின்/கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் - புறம் 358/4,5
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே - புறம் 361/22
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என - புறம் 391/12

 TOP
 
  ஆகலும் (12)
துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் - நற் 281/10
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் - நற் 327/7
அன்னது ஆகலும் அறியாள் - ஐங் 90/3
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும்/பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் - பரி 5/19,20
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும்/ஏனோர் நின் வலத்தினதே - பரி 5/20,21
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு - கலி 93/36
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் - கலி 97/9
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு - கலி 144/48
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே - அகம் 134/14
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் - அகம் 300/12
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும்/வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் - புறம் 157/3,4
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும - புறம் 364/9

 TOP
 
  ஆகலோ (4)
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி - நற் 195/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் - நற் 223/4
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று - அகம் 392/19
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர - புறம் 144/1

 TOP
 
  ஆகவும் (15)
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு - நற் 39/8
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும்/வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய - நற் 127/5,6
உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே - நற் 229/8
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் - நற் 281/8
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே - நற் 312/6
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் - நற் 349/5
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ - குறு 279/4
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் - அகம் 5/27
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் - அகம் 39/19
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் - அகம் 85/3
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் - அகம் 128/6
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் - அகம் 356/14
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு - புறம் 154/4
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என - புறம் 203/10
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே - புறம் 271/4

 TOP
 
  ஆகற்க (2)
பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே - ஐங் 4/6
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே - ஐங் 9/6

 TOP
 
  ஆகன் (4)
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர் - பதி 80/12
அனையை ஆகன் மாறே - புறம் 4/17
அனையை ஆகன் மாறே - புறம் 20/20
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் - புறம் 380/13

 TOP
 
  ஆகா (8)
உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென - நற் 109/5
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு - நற் 131/2
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா/வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி - குறு 263/3,4
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே - குறு 265/8
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே - குறு 339/7
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே - பதி 53/21
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே - பதி 73/3
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் - அகம் 220/9

 TOP
 
  ஆகாது (7)
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே - நற் 95/10
எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது - குறு 27/3
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே - குறு 346/8
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி - பதி 59/1
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது/நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை - பரி 8/103,104
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே - கலி 67/20
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே - புறம் 304/11

 TOP
 
  ஆகாதே (3)
கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே/அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் - புறம் 58/23,24
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே/அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் - புறம் 101/8,9
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே/பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை - புறம் 342/6,7

 TOP
 
  ஆகாமை (1)
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு - கலி 101/45

 TOP
 
  ஆகாமையின் (1)
நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின்/அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் - புறம் 362/9,10

 TOP
 
  ஆகாமையோ (2)
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று - அகம் 98/25
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே - புறம் 344/7

 TOP
 
  ஆகாயத்து (1)
நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள - பரி 4/31

 TOP
 
  ஆகி (173)
ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய - திரு 294
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி/அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் - பொரு 11,12
எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி/பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப - பொரு 68,69
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து - சிறு 7
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி/உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் - மது 470,471
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி/சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் - மது 491,492
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து - மது 679
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி/வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து - மது 724,725
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென - குறி 166
ஏறு பொர சேறு ஆகி/தேர் ஓட துகள் கெழுமி - பட் 46,47
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் - மலை 355
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி/தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் - மலை 552,553
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம் - நற் 48/1
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து - நற் 55/8
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ - நற் 63/7
இனைய ஆகி தோன்றின் - நற் 69/11
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய - நற் 86/6
ஆர்வம் உடையர் ஆகி/மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே - நற் 94/8,9
நிலை என ஒருவேன் ஆகி/உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே - நற் 109/9,10
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி/வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் - நற் 199/7,8
பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி/கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் - நற் 200/7,8
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு - நற் 215/8
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை - நற் 247/4
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி/புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே - நற் 259/9,10
அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் - நற் 287/8
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி/வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/5,6
வண்டு எனும் உணரா ஆகி/மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே - நற் 326/9,10
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு - நற் 328/6
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி/துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என - நற் 370/6,7
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று - நற் 377/4
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே - குறு 97/4
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி/கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் - குறு 107/4,5
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி/நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே - குறு 169/5,6
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி/நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் - குறு 213/5,6
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி/நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா - குறு 256/6,7
அகலினும் அகலாது ஆகி/இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே - குறு 257/5,6
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை - குறு 270/6
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய் - குறு 289/3
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ - குறு 307/1
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி/எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே - குறு 310/3,4
அமரா முகத்தள் ஆகி/தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே - குறு 312/7,8
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி/தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும் - குறு 329/5,6
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி/ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை - குறு 340/2,3
அழுத கண்ணள் ஆகி/பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே - குறு 366/6,7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ - குறு 381/3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் - குறு 394/4
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி/முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை - குறு 400/3,4
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி/ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே - ஐங் 46/3,4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி/தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி - ஐங் 80/2,3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் - ஐங் 83/2
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் - ஐங் 93/4
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் - ஐங் 230/2
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து - ஐங் 359/1
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே - ஐங் 396/5
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் - ஐங் 400/4
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து - ஐங் 478/2
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று - பதி 26/6
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு - பதி 31/29
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு - பதி 31/34
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி/உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி - பதி 52/16,17
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து - பதி 90/2
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி/ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் - பரி 5/53,54
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி/மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை - பரி 13/37,38
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி/மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க - பரி 23/74,75
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி/தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் - பரி 23/83,84
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி/கற்றாரும் கல்லாதவரும் கயவரும் - பரி 24/23,24
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/11
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப - கலி 17/20
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி/திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் - கலி 26/17,18
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய - கலி 32/15
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி/எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் - கலி 35/22,23
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே - கலி 44/21
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் - கலி 58/15
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் - கலி 65/27
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி/களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை - கலி 68/7,8
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி - கலி 82/22
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி/கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி - கலி 110/17,18
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே - கலி 121/8
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே - கலி 121/12
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி/தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே - கலி 121/15,16
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ - கலி 135/14
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி - கலி 141/7
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் - கலி 142/22
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி/வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் - கலி 145/15,16
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் - கலி 145/45
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் - கலி 147/8
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே - கலி 147/9
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் - கலி 147/10
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி - கலி 148/18
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி/திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு - கலி 148/18,19
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு - அகம் 9/6
அழுதல் மேவல ஆகி/பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே - அகம் 11/14,15
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை - அகம் 19/10
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி/மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி - அகம் 26/7,8
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் - அகம் 44/12
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி/பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் - அகம் 50/5,6
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை - அகம் 69/6
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து - அகம் 86/28
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் - அகம் 90/10
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் - அகம் 95/11
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி/ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் - அகம் 102/17,18
மாலை இன் துணை ஆகி காலை - அகம் 107/19
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி/எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து - அகம் 135/3,4
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி/பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி - அகம் 135/5,6
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென - அகம் 136/25
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் - அகம் 138/4
இனையை ஆகி செல்-மதி - அகம் 163/13
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் - அகம் 188/7
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி/அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் - அகம் 191/14,15
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே - அகம் 197/18
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே - அகம் 205/5
மறுத்த சொல்லள் ஆகி/வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே - அகம் 207/16,17
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை - அகம் 225/4
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது - அகம் 243/13
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட - அகம் 252/7
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி/விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட - அகம் 255/3,4
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல் - அகம் 259/11
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி/காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து - அகம் 266/7,8
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு - அகம் 271/9
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி/வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே - அகம் 276/14,15
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு - அகம் 278/3
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை - அகம் 279/14
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென - அகம் 298/21
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட - அகம் 303/13
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் - அகம் 305/1
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி/தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப - அகம் 316/14,15
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து - அகம் 327/3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் - அகம் 333/3
நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று - அகம் 335/24
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி/உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று - அகம் 343/14,15
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் - அகம் 346/16
கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின் - அகம் 353/3
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி/இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே - அகம் 355/13,14
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது - அகம் 356/10
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு - அகம் 358/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து - அகம் 363/16
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு - அகம் 365/10
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக - அகம் 369/12
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் - அகம் 392/5
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் - புறம் 6/8
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம - புறம் 13/9
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி/நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் - புறம் 29/10,11
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி/களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல - புறம் 30/8,9
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் - புறம் 42/12
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே - புறம் 52/17
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற - புறம் 55/18
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே - புறம் 76/13
ஒரு பால் படாஅது ஆகி/இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே - புறம் 83/5,6
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி - புறம் 160/23
வினவல் ஆனாள் ஆகி நனவின் - புறம் 160/25
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி/யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் - புறம் 171/4,5
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி/தமக்கு என முயலா நோன் தாள் - புறம் 182/7,8
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் - புறம் 184/7
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே - புறம் 185/3
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் - புறம் 190/3
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் - புறம் 190/7
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் - புறம் 205/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி/கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன் - புறம் 212/7,8
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி - புறம் 223/1
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி/தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ - புறம் 229/23,24
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி/பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் - புறம் 237/3,4
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் - புறம் 240/13
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி/உரி களை அரவம் மான தானே - புறம் 260/19,20
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி/தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு - புறம் 330/2,3
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் - புறம் 332/1
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட - புறம் 337/7
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி/முறம் செவி யானை வேந்தர் - புறம் 339/11,12
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி/வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல - புறம் 368/8,9
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை - புறம் 375/15
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி/ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை - புறம் 376/20,21
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து - புறம் 381/8
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி - புறம் 383/18
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை - புறம் 398/18

 TOP
 
  ஆகிய (77)
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு - திரு 134
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் - பொரு 237
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய/பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் - சிறு 117,118
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய/அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் - பெரும் 421,422
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய/மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி - மது 652,653
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் - மலை 308
வருவை ஆகிய சில் நாள் - நற் 19/8
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று - நற் 26/7
உலவை ஆகிய மரத்த - நற் 62/9
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே - நற் 123/12
அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே - நற் 212/10
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் - நற் 243/9
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை - நற் 346/6
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் - நற் 393/12
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு - குறு 57/3
இருவேம் ஆகிய உலகத்து - குறு 57/5
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே - குறு 57/6
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே - குறு 77/6
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே - குறு 181/7
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே - குறு 247/7
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் - குறு 252/2
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே - குறு 263/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய/படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ - குறு 266/2,3
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி - ஐங் 59/3
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே - ஐங் 99/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே - ஐங் 101/5
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் - ஐங் 286/3
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் - ஐங் 293/3
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி - ஐங் 330/1
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே - ஐங் 358/4
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே - ஐங் 414/4
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் - பதி 15/38
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் - பதி 16/6
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் - பதி 31/25
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி - பதி 31/26
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் - பதி 50/11
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் - பரி 2/12
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் - பரி 6/31
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை - பரி 6/80
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை - பரி 13/38
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே - கலி 40/34
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் - அகம் 5/15
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் - அகம் 11/6
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் - அகம் 29/6
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் - அகம் 55/15
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ - அகம் 90/4
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ - அகம் 125/9
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் - அகம் 142/12
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல - அகம் 162/2
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய/புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் - அகம் 184/1,2
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் - அகம் 189/10
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய/நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை - அகம் 241/4,5
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள் - அகம் 259/8
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய/காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் - அகம் 268/5,6
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய/துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே - அகம் 298/22,23
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி - அகம் 358/9
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை - அகம் 392/23
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் - அகம் 398/6
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய/நீர் அறவு அறியா கரகத்து - புறம் 1/11,12
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு - புறம் 14/17
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் - புறம் 18/4
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே - புறம் 23/22
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து - புறம் 68/3
இன்னான் ஆகிய இனியோன் குன்றே - புறம் 115/6
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் - புறம் 127/3
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் - புறம் 127/7
துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் - புறம் 159/14
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் - புறம் 223/3
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே - புறம் 243/14
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய/வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி - புறம் 261/15,16
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய/படு மகன் கிடக்கை காணூஉ - புறம் 278/7,8
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய/பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே - புறம் 282/8,9
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய/சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி - புறம் 295/5,6
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் - புறம் 314/1
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 314/2
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் - புறம் 366/4
நின் இன்று வறுவிது ஆகிய உலகத்து - புறம் 375/17

 TOP
 
  ஆகிய-காலை (1)
அரியம் ஆகிய-காலை/பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே - குறு 178/6,7

 TOP
 
  ஆகிய-காலையும் (1)
சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் - குறு 341/3

 TOP
 
  ஆகியது (1)
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல - கலி 132/22

 TOP
 
  ஆகியர் (10)
நீ ஆகியர் எம் கணவனை - குறு 49/4
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே - குறு 49/5
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு - பதி 89/13
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் - அகம் 115/3
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர்/கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் - அகம் 216/7,8
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என - புறம் 122/5
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் - புறம் 191/2
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் - புறம் 196/8
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே - புறம் 232/2
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என - புறம் 398/15

 TOP
 
  ஆகியரோ (8)
யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ/எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் - குறு 40/1,2
யார் ஆகியரோ தோழி நீர - குறு 110/2
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ/கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என - புறம் 190/5,6
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ - புறம் 190/12
இல் ஆகியரோ காலை மாலை - புறம் 232/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ/பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா - புறம் 233/1,2
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ/இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் - புறம் 233/4,5

 TOP
 
  ஆகியளே (2)
யாய் ஆகியளே மாஅயோளே - குறு 9/1
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி - குறு 10/1

 TOP
 
  ஆகியும் (1)
வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற - அகம் 377/13

 TOP
 
  ஆகிலியர் (1)
இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர்/நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் - புறம் 29/12,13

 TOP
 
  ஆகின் (1)
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி - கலி 88/20

 TOP
 
  ஆகின்றது (3)
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே - நற் 227/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே - நற் 354/11
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 96/18

 TOP
 
  ஆகின்றால் (9)
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் - நற் 144/5
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் - நற் 378/8
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி - குறு 258/2
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் - கலி 41/40
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே - கலி 120/25
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் - அகம் 116/12
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் - அகம் 184/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக - அகம் 256/13
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது - அகம் 266/15

 TOP
 
  ஆகின்று (22)
மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே - நற் 43/7
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே - நற் 128/11
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே - நற் 272/10
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ - நற் 294/2
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே - குறு 394/6
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 17/4
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே - ஐங் 132/3
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என - பரி 6/50
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக - பரி 8/10
எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை - பரி 8/21
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே - கலி 137/7
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே - கலி 144/73
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் - அகம் 95/2
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று/அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே - அகம் 243/14,15
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென - அகம் 253/2
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 368/19
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் - அகம் 400/24
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு - புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை - புறம் 1/9
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே - புறம் 148/7
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் - புறம் 243/1

 TOP
 
  ஆகின்று-கொல் (1)
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி - நற் 388/2

 TOP
 
  ஆகின்று-கொல்லோ (1)
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் - ஐங் 24/3

 TOP
 
  ஆகின்றே (21)
பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே - நற் 25/12
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் - நற் 38/6
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே/ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென - நற் 236/2,3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய - நற் 245/1
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி - நற் 305/5
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே - நற் 377/9
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே/நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று - நற் 397/4,5
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் - குறு 15/4
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே - குறு 105/6
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே - குறு 166/4
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல் - குறு 224/3
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் - குறு 248/3
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே - குறு 271/5
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே - குறு 377/3
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே/அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் - ஐங் 403/2,3
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே/கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ - கலி 108/21,22
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல் - அகம் 56/1
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே/நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் - அகம் 58/9,10
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே - அகம் 140/15
நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே/தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை - அகம் 298/14,15
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே/கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை - அகம் 299/4,5

 TOP
 
  ஆகின்றோ (1)
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை - குறு 285/6

 TOP
 
  ஆகு (7)
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் - குறு 48/6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - குறு 176/5
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - குறு 325/4
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து - அகம் 262/3
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ - புறம் 235/16
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல - புறம் 266/9
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - புறம் 307/1

 TOP
 
  ஆகு-மதி (5)
சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி/யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் - குறு 18/2,3
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி - பதி 53/3
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் - புறம் 27/17
இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும - புறம் 40/9
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் - புறம் 209/14

 TOP
 
  ஆகுக (21)
எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே - நற் 16/11
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் - நற் 64/11
உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் - நற் 163/1
அன்ன ஆகுக என்னான் - நற் 165/8
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே - குறு 91/4
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே - குறு 91/8
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே - குறு 137/4
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து - குறு 378/3
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக - ஐங் 5/2
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 8/2,3
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 9/2,3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல - ஐங் 371/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று - ஐங் 398/3
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக/தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே - பரி 14/31,32
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல - அகம் 15/8
இனிய ஆகுக தணிந்தே - அகம் 283/16
கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக/கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே - புறம் 27/18,19
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் - புறம் 71/9
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக/ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி - புறம் 72/12,13
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக/ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து - புறம் 205/9,10
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் - புறம் 246/12

 TOP
 
  ஆகுக-மன்னே (1)
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே - அகம் 203/18

 TOP
 
  ஆகுதல் (36)
வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே - நற் 162/12
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே - நற் 164/11
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல்/கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி - நற் 278/6,7
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை - நற் 283/5
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ - நற் 299/6
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே - குறு 4/4
நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும் - குறு 64/4
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு - குறு 120/3
அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே - குறு 120/4
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என - குறு 185/3
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே - குறு 195/7
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த - குறு 327/2
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய - குறு 360/2
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே - குறு 386/6
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே - ஐங் 36/5
துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே - ஐங் 107/4
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை - ஐங் 117/2
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே - ஐங் 224/5
எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே - ஐங் 472/5
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே - பதி 32/17
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல்/பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் - கலி 22/2,3
பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் - கலி 150/22
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி - அகம் 66/6
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் - அகம் 66/19
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல்/அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் - அகம் 172/14,15
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும் - அகம் 316/16
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் - அகம் 328/8
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல்/யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் - அகம் 335/3,4
இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே - அகம் 355/14
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே - அகம் 385/18
வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ - அகம் 387/3
உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் - புறம் 141/10
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல்/யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் - புறம் 191/1,2
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல்/ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும் - புறம் 227/3,4
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ - புறம் 341/11
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல்/அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் - புறம் 346/4,5

 TOP
 
  ஆகுதலான் (1)
மருந்து நீ ஆகுதலான்/இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் - கலி 63/11,12

 TOP
 
  ஆகுதலின் (1)
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின்/மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ - புறம் 362/10,11

 TOP
 
  ஆகுதலும் (2)
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும்/இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை - பரி 2/25,26
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே - அகம் 337/10

 TOP
 
  ஆகுதலே (3)
இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே/கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - குறு 84/2,3
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே/பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் - கலி 14/9,10
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே - புறம் 85/8

 TOP
 
  ஆகுதும் (1)
நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று - கலி 82/18

 TOP
 
  ஆகுதுமே (1)
மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே - குறு 290/6

 TOP
 
  ஆகுந்து (1)
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து/நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய - புறம் 380/6,7

 TOP
 
  ஆகுநரும் (1)
ஆகுலம் ஆகுநரும்/குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர் - பரி 9/66,67

 TOP
 
  ஆகுப (2)
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே - குறு 17/4
உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே - புறம் 204/6

 TOP
 
  ஆகுபவால் (1)
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ - புறம் 7/10

 TOP
 
  ஆகுபவே (2)
பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே - குறு 104/5
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே - புறம் 218/7

 TOP
 
  ஆகும் (56)
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் - நற் 4/6
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும்/வல் வில் ஓரி கானம் நாறி - நற் 6/8,9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும்/வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே - நற் 43/5,6
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும்/தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி - நற் 53/8,9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும்/குன்ற வைப்பின் கானம் - நற் 137/8,9
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று - நற் 172/4
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே - நற் 174/8
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - நற் 181/13
உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும்/மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு - நற் 183/5,6
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே - நற் 192/12
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும்/வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் - நற் 356/4,5
இன்னா உறையுட்டு ஆகும்/சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/4,5
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும்/அரிய கானம் சென்றோர்க்கு - குறு 77/4,5
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என - குறு 185/3
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று - குறு 207/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும்/கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி - குறு 207/4,5
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும்/மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை - குறு 245/4,5
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும்/கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என - குறு 247/2,3
குறிய ஆகும் துறைவனை - குறு 248/6
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும்/கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ - குறு 388/2,3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் - ஐங் 25/4
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும்/தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து - பதி 22/4,5
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே - பதி 36/2
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என - பரி 6/100
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய - பரி 23/4
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் - கலி 12/11
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் - கலி 15/24
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் - கலி 24/2
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ - கலி 56/22
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் - கலி 68/21
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா - கலி 82/25
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக - கலி 92/24
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும்/புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ - கலி 108/30,31
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் - கலி 139/18
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும்/கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி - கலி 145/2,3
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 28/14
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் - அகம் 52/6
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும்/மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் - அகம் 122/2,3
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் - அகம் 155/3
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் - அகம் 160/7
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும்/சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை - அகம் 193/10,11
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் - அகம் 218/9
கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும்/துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு - அகம் 257/17,18
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது - அகம் 281/3
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் - அகம் 283/9
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும்/அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் - அகம் 301/25,26
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ - அகம் 391/10
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை - புறம் 14/11
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும்/நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே - புறம் 184/2,3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை - புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே - புறம் 199/7
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும்/புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை - புறம் 204/9,10
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது - புறம் 213/21
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும்/மலை கெழு நாட மா வண் பாரி - புறம் 236/2,3
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை - புறம் 237/17
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே - புறம் 318/9

 TOP
 
  ஆகும்-மன் (1)
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே - பதி 22/38

 TOP
 
  ஆகும்மே (2)
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே - நற் 332/10
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் - அகம் 286/12

 TOP
 
  ஆகுமோ (7)
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே - நற் 196/9
அறிய ஆகுமோ மற்றே - ஐங் 366/4
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள் - கலி 2/12,13
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 2/16,17
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/20,21
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று - கலி 107/16
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின் - அகம் 297/4

 TOP
 
  ஆகுல (1)
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் - புறம் 238/11

 TOP
 
  ஆகுலம் (3)
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப - நற் 354/10
ஆகுலம் ஆகுநரும் - பரி 9/66
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் - கலி 65/27

 TOP
 
  ஆகுவ-கொல் (1)
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை - நற் 317/7

 TOP
 
  ஆகுவது (5)
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து - நற் 37/8
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் - நற் 397/8
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் - ஐங் 247/1
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் - அகம் 82/17
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல - அகம் 195/14

 TOP
 
  ஆகுவம்-கொல் (2)
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் - நற் 313/6
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற - அகம் 14/13

 TOP
 
  ஆகுவமோ (1)
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் - நற் 147/1

 TOP
 
  ஆகுவர் (1)
கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின் - குறு 253/1

 TOP
 
  ஆகுவர்-கொல் (5)
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் - குறு 82/3
என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே - குறு 94/5
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என - அகம் 78/12
என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே - புறம் 238/13
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை - புறம் 337/20

 TOP
 
  ஆகுவல் (2)
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல்/பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் - கலி 75/21,22
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே - அகம் 392/28

 TOP
 
  ஆகுவல்-கொல் (1)
யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது - அகம் 260/11

 TOP
 
  ஆகுவள்-கொல் (12)
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல்/பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் - நற் 324/2,3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் - குறு 159/5
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே - குறு 337/6
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல்/நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் - ஐங் 84/2,3
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என - அகம் 73/7
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் - அகம் 118/11
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை - அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் - அகம் 192/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை - அகம் 214/10
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் - அகம் 227/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை - அகம் 279/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே - புறம் 254/11

 TOP
 
  ஆகுவன் (2)
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன்/கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் - புறம் 396/10,11
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன்/கழுமிய வென் வேல் வேளே - புறம் 396/11,12

 TOP
 
  ஆகுவன்-கொல் (1)
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே - ஐங் 460/5

 TOP
 
  ஆகுவிர் (3)
இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்/அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு - மலை 286,287
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர்/பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன - மலை 412,413
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி - நற் 46/4

 TOP
 
  ஆகுவிர்-கொல் (1)
என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் - புறம் 280/9

 TOP
 
  ஆகுவென் (1)
நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை - அகம் 386/12

 TOP
 
  ஆகுவென்-கொல் (2)
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே - நற் 152/9
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ - நற் 397/6

 TOP
 
  ஆகுவேன் (1)
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் - கலி 143/14

 TOP
 
  ஆகுவை (5)
கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை/வான் இயைந்த இரு முந்நீர் - மது 74,75
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை/வாதுவன் வாழிய நீ - கலி 96/20,21
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி - அகம் 288/8
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை/விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் - புறம் 70/16,17
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே - புறம் 236/5

 TOP
 
  ஆகுவை-கொல் (2)
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே - குறு 96/4
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல்/நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை - புறம் 228/5,6

 TOP
 
  ஆகுளி (6)
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன் - மது 606
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி/நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் - மலை 3,4
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப - மலை 140
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி - புறம் 64/1
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் - புறம் 152/16
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் - புறம் 371/18

 TOP
 
  ஆங்க (18)
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் - பரி 10/41
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க/இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் - பரி 12/99,100
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் - பரி 23/28
ஆங்க/விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் - கலி 75/26,27
ஆங்க/கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் - கலி 77/20,21
ஆங்க/ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ - கலி 78/23,24
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் - கலி 85/17
ஆங்க/திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ - கலி 86/25,26
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா - கலி 92/51
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப - கலி 104/51
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா - கலி 105/47
ஆங்க/அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி - கலி 106/46,47
ஆங்க/என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண் - கலி 140/29,30
கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க/உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த - அகம் 310/13,14
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய - புறம் 6/25
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க/முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப - புறம் 29/7,8
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க/நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே - புறம் 35/11,12
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க/முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி - புறம் 368/10,11

 TOP
 
  ஆங்கட்டே (1)
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே - ஐங் 279/5

 TOP
 
  ஆங்கண் (111)
மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண்/ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் - பொரு 185,186
பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண்/வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் - பெரும் 373,374
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண்/முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு - மது 98,99
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண்/நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின் - மது 164,165
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண்/விழவு நின்ற வியல் மறுகின் - மது 327,328
அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் - குறி 4
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி - குறி 192
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண்/காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து - பட் 12,13
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண்/விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே - மலை 350,351
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய - மலை 438
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண்/வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - நற் 38/9,10
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண்/கல்லென் சேரி புலவர் புன்னை - நற் 63/2,3
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் - நற் 70/7
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண்/அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் - நற் 105/5,6
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ - நற் 200/5
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண்/கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் - நற் 212/4,5
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண்/ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற - நற் 216/7,8
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண்/ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் - நற் 220/6,7
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண்/கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா - நற் 227/6,7
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண்/மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி - நற் 249/8,9
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண்/பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை - நற் 251/1,2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே - நற் 266/4
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண்/ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை - நற் 298/9,10
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண்/பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் - நற் 300/10,11
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே - குறு 219/4
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து - குறு 288/1
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண்/பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 345/6,7
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண்/உரவு கடல் ஒலி திரை போல - ஐங் 172/2,3
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது - ஐங் 390/1
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண்/மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் - பதி 23/4,5
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண்/கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் - பதி 56/1,2
அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி - பரி 7/53
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/23
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே - கலி 80/8
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ - கலி 104/62
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் - கலி 108/5
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் - கலி 143/1
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று - கலி 143/2
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண்/சென்று சேட்பட்டது என் நெஞ்சு - கலி 143/15,16
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண்/முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் - கலி 146/38,39
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண்/சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய - அகம் 1/4,5
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண்/கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் - அகம் 6/5,6
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு - அகம் 8/8
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண்/சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் - அகம் 25/9,10
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண்/அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி - அகம் 63/8,9
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண்/ஆறே அரு மரபினவே யாறே - அகம் 72/6,7
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர - அகம் 81/6
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண்/சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து - அகம் 89/5,6
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண்/தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை - அகம் 92/9,10
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண்/ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு - அகம் 107/6,7
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர - அகம் 117/5
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண்/பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி - அகம் 117/7,8
அன்றில் அகவும் ஆங்கண்/சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே - அகம் 120/15,16
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்/கரு முக முசுவின் கானத்தானே - அகம் 121/14,15
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண்/கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை - அகம் 129/5,6
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்/வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று - அகம் 137/6,7
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு - அகம் 143/5
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண்/செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் - அகம் 152/2,3
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண்/நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய - அகம் 155/7,8
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண்/எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் - அகம் 165/4,5
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண்/கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் - அகம் 168/5,6
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண்/கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் - அகம் 184/12,13
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து - அகம் 185/9
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண்/கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து - அகம் 187/11,12
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண்/கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு - அகம் 215/15,16
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண்/நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து - அகம் 220/13,14
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண்/கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் - அகம் 222/4,5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை - அகம் 226/3
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்/நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி - அகம் 229/6,7
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண்/மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த - அகம் 232/6,7
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண்/குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு - அகம் 245/16,17
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து - அகம் 247/8
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண்/கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை - அகம் 255/10,11
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு - அகம் 257/18
அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண்/கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன - அகம் 266/13,14
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை - அகம் 277/9
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் - அகம் 300/2
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்/நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் - அகம் 326/4,5
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண்/நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை - அகம் 343/9,10
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண்/வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த - அகம் 346/20,21
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண்/உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 350/14,15
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண்/கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை - அகம் 365/6,7
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண்/பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை - அகம் 365/12,13
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண்/வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த - அகம் 372/3,4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப - அகம் 381/4
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண்/மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ - அகம் 384/6,7
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண்/வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி - அகம் 387/12,13
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா - அகம் 393/13
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண்/அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் - அகம் 396/3,4
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண்/இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு - அகம் 400/17,18
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்/வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 15/1,2
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண்/பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை - புறம் 22/19,20
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண்/ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி - புறம் 26/4,5
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து - புறம் 31/12
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப - புறம் 65/5
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண்/தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே - புறம் 78/11,12
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண்/மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி - புறம் 80/1,2
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண்/ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு - புறம் 84/4,5
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண்/பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் - புறம் 116/5,6
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண்/வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று - புறம் 143/10,11
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண்/உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் - புறம் 166/29,30
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென - புறம் 174/11
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண்/மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் - புறம் 178/2,3
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண்/தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு - புறம் 322/8,9
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் - புறம் 333/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண்/காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு - புறம் 362/18,19
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண்/உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் - புறம் 363/11,12
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண்/கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை - புறம் 370/8,9
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து - புறம் 373/37
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண்/ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி - புறம் 381/10,11
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண்/பல் ஊர் சுற்றிய கழனி - புறம் 387/34,35

 TOP
 
  ஆங்கணது (1)
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே - குறு 146/5

 TOP
 
  ஆங்கனம் (3)
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே - மலை 402
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் - நற் 322/1
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு - கலி 28/21

 TOP
 
  ஆங்காங்கு (4)
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப - பரி 6/104
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை - அகம் 28/11
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் - புறம் 56/15
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப - புறம் 284/2

 TOP
 
  ஆங்கு (358)
ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் - திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி - திரு 118
வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட - திரு 248
வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு/பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் - பொரு 136,137
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு/இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை - பொரு 142,143
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு/எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - சிறு 111,112
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு/கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு - சிறு 251,252
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு/பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பெரும் 24,25
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு/அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி - பெரும் 43,44
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு/பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் - பெரும் 372,373
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு/சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் - பெரும் 384,385
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு/பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் - பெரும் 427,428
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு/தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ - பெரும் 433,434
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு/முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் - பெரும் 442,443
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு/புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் - பெரும் 449,450
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு/தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி - பெரும் 459,460
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு/புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் - பெரும் 484,485
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு/துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை - முல் 52,53
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு/ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர - மது 325,326
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு/பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் - மது 330,331
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு/தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க - மது 463,464
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு/முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை - மது 619,620
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு/ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட - மது 655,656
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு/அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை - குறி 207,208
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு/மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து - பட் 215,216
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு/பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி - பட் 221,222
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு/நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் - பட் 224,225
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய - மலை 98
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே - மலை 427
பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு/சேணும் எம்மொடு வந்த - நற் 15/8,9
இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் - நற் 54/8
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் - நற் 64/7
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு/உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி - நற் 96/9,10
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு/பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் - நற் 97/2,3
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு/திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி - நற் 111/5,6
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற - நற் 116/8
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு/நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து - நற் 153/5,6
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் - நற் 170/8
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு/நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல - நற் 182/5,6
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு/அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து - நற் 229/5,6
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென - நற் 236/3
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் - நற் 239/6
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண - நற் 291/6
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு/நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ - நற் 294/1,2
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் - நற் 308/10
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு/நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/5,6
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு/நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே - நற் 332/2,3
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு/மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி - நற் 342/1,2
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு - நற் 372/9
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் - நற் 378/5
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த - நற் 400/8
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு/அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் - குறு 14/3,4
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் - குறு 18/4
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு/எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது - குறு 27/2,3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் - குறு 43/4
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் - குறு 60/4
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு/அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே - குறு 99/5,6
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு/அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே - குறு 120/3,4
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் - குறு 121/4
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு/சேயள் அரியோள் படர்தி - குறு 128/3,4
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு/கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் - குறு 129/4,5
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் - குறு 133/3
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு/விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை - குறு 165/1,2
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் - குறு 165/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு/இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே - குறு 171/3,4
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே - குறு 173/7
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே - குறு 175/7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி - குறு 177/6
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் - குறு 178/3
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு/இனிய செய்த நம் காதலர் - குறு 202/3,4
மூதா தைவந்த ஆங்கு/விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே - குறு 204/4,5
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு/பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி - குறு 205/2,3
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து - குறு 217/4
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் - குறு 244/5
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை - குறு 247/4
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது - குறு 305/7
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு/ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - குறு 315/1,2
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு/மருவின் இனியவும் உளவோ - குறு 322/5,6
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு/அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே - குறு 324/6,7
பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு/வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே - குறு 340/6,7
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு/பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே - குறு 394/5,6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே - குறு 395/8
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு/அதுவே ஐய நின் மார்பே - ஐங் 44/2,3
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு/செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப - பதி 11/6,7
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு/முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது - பதி 12/6,7
நெடு-வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு/புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் - பதி 24/1,2
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் - பதி 26/4
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு/துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு - பதி 31/12,13
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு/வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் - பதி 41/12,13
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு/உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு - பதி 43/18,19
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு/மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் - பதி 52/4,5
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே - பதி 53/21
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு/இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக - பதி 59/6,7
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் - பதி 64/13
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு/சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் - பதி 65/15,16
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு/வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் - பதி 68/1,2
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு/கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் - பதி 71/5,6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு/கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி - பதி 84/2,3
புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு/வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் - பதி 88/25,26
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு/கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு - பதி 91/4,5
ஆங்கு/காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை - பரி 1/64,65
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் - பரி 8/68
என ஆங்கு/உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி - பரி 8/124,125
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி - பரி 10/65
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி - பரி 11/33
என ஆங்கு/கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை - பரி 11/45,46
அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை - பரி 11/71
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ - பரி 11/111
என ஆங்கு/இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் - பரி 11/133,134
என ஆங்கு/மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் - பரி 12/76,77
பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் - பரி 15/5
என ஆங்கு/நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி - பரி 15/62,63
என ஆங்கு/மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி - பரி 17/47,48
ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் - பரி 18/13
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு/பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே - பரி 18/55,56
செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை - பரி 19/64
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் - பரி 19/74
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் - பரி 20/32
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் - பரி 20/32
என ஆங்கு/ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் - பரி 20/40,41
என ஆங்கு/வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு - பரி 20/83,84
என ஆங்கு/இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் - பரி 20/95,96
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் - பரி 21/59
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் - பரி 22/44
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை - பரி 23/22
என ஆங்கு/ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/57,58
என ஆங்கு/பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை - கலி 1/14,15
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் - கலி 2/27
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை - கலி 3/11
என ஆங்கு/யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/18,19
என ஆங்கு/கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி - கலி 4/21,22
என ஆங்கு/பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு - கலி 5/16,17
என ஆங்கு/நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு - கலி 8/18,19
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/20
என ஆங்கு/இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் - கலி 9/21,22
என ஆங்கு/வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என - கலி 10/20,21
என ஆங்கு/இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் - கலி 11/18,19
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு - கலி 12/5
என ஆங்கு/அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் - கலி 13/22,23
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது - கலி 14/8
என ஆங்கு/அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் - கலி 15/22,23
என ஆங்கு/செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன - கலி 16/17,18
என ஆங்கு/பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் - கலி 17/17,18
என ஆங்கு/அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் - கலி 20/19,20
என ஆங்கு/அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட - கலி 22/18,19
என ஆங்கு/யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது - கலி 23/14,15
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை - கலி 23/18
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே - கலி 23/19
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு/களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா - கலி 25/4,5
என ஆங்கு/யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் - கலி 25/25,26
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு/தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல - கலி 26/5,6
என ஆங்கு/நோய் மலி நெஞ்சமோடு இனையல் தோழி - கலி 27/21,22
என ஆங்கு/ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு - கலி 28/20,21
என ஆங்கு/வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு - கலி 29/22,23
என ஆங்கு/தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற - கலி 30/17,18
என ஆங்கு/வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என - கலி 31/21,22
என ஆங்கு/புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி - கலி 33/26,27
என ஆங்கு/நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் - கலி 34/20,21
என ஆங்கு/உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி - கலி 35/21,22
என ஆங்கு/நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு - கலி 38/22,23
என ஆங்கு/அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட - கலி 39/20,21
என ஆங்கு/நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ - கலி 39/46,47
என ஆங்கு/நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் - கலி 41/39,40
என ஆங்கு/கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு - கலி 43/28,29
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு/ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி - கலி 44/12,13
என ஆங்கு/இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு - கலி 44/17,18
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு/அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் - கலி 44/18,19
என ஆங்கு/தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி - கலி 45/20,21
என ஆங்கு/கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்-வயின் - கலி 46/22,23
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் - கலி 47/11
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது - கலி 47/20
என ஆங்கு/பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி - கலி 48/20,21
என ஆங்கு/விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி - கலி 52/19,20
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு/புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் - கலி 52/23,24
என ஆங்கு/விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை - கலி 53/20,21
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் - கலி 53/23
என ஆங்கு/அனையன பல பாராட்டி பையென - கலி 55/15,16
என ஆங்கு/பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் - கலி 56/27,28
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு/பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா - கலி 56/32,33
என ஆங்கு/இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி - கலி 57/20,21
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே - கலி 57/24
என ஆங்கு/ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் - கலி 58/19,20
என ஆங்கு/அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை - கலி 59/22,23
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற - கலி 63/9
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் - கலி 64/5
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ - கலி 64/26
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் - கலி 66/4
என ஆங்கு/அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது - கலி 66/21,22
என ஆங்கு/பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/18,19
என ஆங்கு/நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் - கலி 68/20,21
இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு/கனவினான் எய்திய செல்வத்து அனையதே - கலி 68/23,24
என ஆங்கு/தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று - கலி 69/20,21
என ஆங்கு/மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் - கலி 70/19,20
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு/ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ - கலி 71/24,25
என ஆங்கு/செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று - கலி 72/21,22
என ஆங்கு/மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் - கலி 73/18,19
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை - கலி 74/8
என ஆங்கு/கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி - கலி 74/12,13
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது - கலி 75/29
என ஆங்கு/அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு - கலி 76/18,19
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு/நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் - கலி 78/8,9
என ஆங்கு/பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி - கலி 79/19,20
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு/ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் - கலி 85/12,13
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு/தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா - கலி 86/32,33
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு/வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து - கலி 89/8,9
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ - கலி 94/37
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு - கலி 94/43
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ - கலி 95/1
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ - கலி 95/1
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை - கலி 95/23
ஆங்கு/நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற - கலி 99/17,18
ஆங்கு/தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 100/19,20
என ஆங்கு/அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் - கலி 101/33,34
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் - கலி 101/47
ஆங்கு இனி - கலி 102/33
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் - கலி 103/56
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் - கலி 103/57
ஆங்கு/குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி - கலி 103/74,75
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ - கலி 104/14
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு/அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் - கலி 104/25,26
ஆங்கு/தொல் கதிர் திகிரியான் பரவுதும் ஒல்கா - கலி 104/77,78
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு - கலி 106/25
ஆங்கு/தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் - கலி 106/30,31
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் - கலி 106/40
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் - கலி 108/57
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக - கலி 110/7
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு/கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் - கலி 115/2,3
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு/வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு - கலி 116/8,9
என ஆங்கு/மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் - கலி 118/21,22
என ஆங்கு/இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை - கலி 120/19,20
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு/இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே - கலி 120/24,25
என ஆங்கு/எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை - கலி 121/19,20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து - கலி 121/21
என ஆங்கு/எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் - கலி 123/15,16
என ஆங்கு/அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று - கலி 125/20,21
என ஆங்கு/பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் - கலி 126/18,19
அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் - கலி 128/10
ஆங்கு/கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக - கலி 128/22,23
என ஆங்கு/அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட - கலி 129/20,21
என ஆங்கு/படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை - கலி 130/17,18
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் - கலி 130/20
என ஆங்கு/வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண் - கலி 132/20,21
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி - கலி 133/15
என ஆங்கு/கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் - கலி 134/23,24
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு/விரைவனர் காதலர் புகுதர - கலி 134/25,26
என ஆங்கு/சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே - கலி 135/15,16
ஆங்கு/கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் - கலி 136/17,18
ஆங்கு/அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு - கலி 137/23,24
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு/அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு - கலி 138/2,3
ஆங்கு அதை - கலி 139/32
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் - கலி 139/36
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய - கலி 140/8
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே - கலி 141/2
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை - கலி 142/57
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல - கலி 143/5
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை - கலி 143/12
உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ - கலி 143/18
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் - கலி 143/46
என ஆங்கு/மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் - கலி 143/56,57
ஆங்கு/கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர - கலி 144/67,68
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு/இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே - கலி 144/72,73
என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று - கலி 146/51
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் - கலி 147/27
என ஆங்கு/கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் - கலி 147/61,62
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு/ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை - கலி 147/67,68
என ஆங்கு/ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல - கலி 148/20,21
ஆங்கு/அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் - கலி 149/12,13
ஆங்கு/அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த - கலி 150/19,20
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு/ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய - அகம் 6/9,10
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு - அகம் 10/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே - அகம் 16/19
ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே - அகம் 38/18
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு/அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் - அகம் 44/9,10
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் - அகம் 55/15
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு/மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை - அகம் 65/12,13
பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே - அகம் 70/7
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் - அகம் 111/1
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு/மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் - அகம் 113/25,26
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு/ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/4,5
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு/இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் - அகம் 164/9,10
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு/கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு - அகம் 197/12,13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு/அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் - அகம் 201/9,10
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு/திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே - அகம் 206/15,16
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் - அகம் 208/18
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் - அகம் 216/6
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு/குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த - அகம் 233/10,11
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு/அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி - அகம் 286/9,10
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு/உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என - அகம் 291/21,22
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட - அகம் 298/3
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு/இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் - அகம் 298/19,20
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு/விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் - அகம் 299/6,7
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு/வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் - அகம் 303/14,15
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் - அகம் 303/19
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு/நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் - அகம் 309/11,12
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு/உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல - அகம் 317/19,20
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு/மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் - அகம் 325/9,10
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் - அகம் 333/5
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு/வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை - அகம் 359/9,10
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு/உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று - அகம் 361/12,13
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு/உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் - அகம் 365/10,11
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு/நீயே கானல் ஒழிய யானே - அகம் 370/12,13
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு - அகம் 382/7
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் - அகம் 386/8
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் - அகம் 387/19
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் - அகம் 396/14
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு/ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல - புறம் 2/5,6
என ஆங்கு/ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை - புறம் 11/16,17
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு/நீ பட்ட அரு முன்பின் - புறம் 17/19,20
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு/அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை - புறம் 20/4,5
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது - புறம் 24/33
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது - புறம் 24/33
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே - புறம் 33/22
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு/கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/18,19
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் - புறம் 36/11
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு/புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் - புறம் 37/4,5
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் - புறம் 40/8
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் - புறம் 47/9
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு/வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து - புறம் 52/4,5
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற - புறம் 56/21
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு/தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது - புறம் 58/3,4
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே - புறம் 62/15
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு/தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த - புறம் 65/8,9
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு/மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் - புறம் 106/3,4
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு/மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும் - புறம் 109/10,11
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி - புறம் 113/3
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு/நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே - புறம் 125/7,8
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே - புறம் 134/4
பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் - புறம் 135/16
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது - புறம் 152/21
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு/எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர - புறம் 158/16,17
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் - புறம் 159/15
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு/பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை - புறம் 160/3,4
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு/எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் - புறம் 161/7,8
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு/ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது - புறம் 166/19,20
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் - புறம் 171/5
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப - புறம் 171/6
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு/அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை - புறம் 174/5,6
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு - புறம் 205/12
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் - புறம் 218/5
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு/கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் - புறம் 220/4,5
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு/ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் - புறம் 230/13,14
சூடாது வைகி ஆங்கு பிறர்க்கு ஒன்று - புறம் 235/19
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை - புறம் 237/15
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் - புறம் 238/4
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு/வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து - புறம் 238/16,17
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு/செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் - புறம் 239/18,19
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு/இரும் கடல் தானை வேந்தர் - புறம் 332/8,9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு/செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ - புறம் 366/13,14
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு/நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து - புறம் 373/10,11
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப - புறம் 377/19
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ - புறம் 379/15
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் - புறம் 382/20
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் - புறம் 387/26
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் - புறம் 395/16
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு - புறம் 395/26
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 395/40

 TOP
 
  ஆங்கு-மன்னோ (1)
காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ/நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் - அகம் 376/11,12

 TOP
 
  ஆங்கும் (4)
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது - நற் 75/3
ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே - ஐங் 110/5
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் - பதி 73/19
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும்/ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் - புறம் 159/19,20

 TOP
 
  ஆங்கே (75)
நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே - நற் 22/11
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே/எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது - குறு 11/3,4
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே - பதி 84/24
உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே/படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் - பரி 19/97,98
நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே/இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் - பரி 24/31,32
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/9
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/17
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் - கலி 24/2
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி - கலி 29/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே - கலி 34/24
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் - கலி 37/18
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே/கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ - கலி 39/36,37
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் - கலி 53/8
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் - கலி 56/6
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே/துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் - கலி 57/22,23
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என - கலி 60/27
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே/பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி - கலி 65/9,10
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே/ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் - கலி 65/22,23
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே/அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு - கலி 67/20,21
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் - கலி 69/17
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே/நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் - கலி 70/15,16
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் - கலி 78/15
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் - கலி 79/22
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே/வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா - கலி 81/16,17
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் - கலி 82/20
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே/தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை - கலி 82/27,28
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி - கலி 82/30
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி - கலி 87/6
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு - கலி 89/3
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் - கலி 90/15
வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் - கலி 91/19
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் - கலி 91/20
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் - கலி 91/22
பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் - கலி 92/8
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே/சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத - கலி 92/26,27
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி - கலி 92/30
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே/யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா - கலி 94/28,29
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே/மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப - கலி 95/3,4
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப - கலி 95/4
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் - கலி 96/35
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே/நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக - கலி 98/13,14
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே/போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா - கலி 98/22,23
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே/மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ - கலி 103/58,59
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை - கலி 110/4
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை - கலி 110/20
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ - கலி 116/3
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே/பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் - கலி 124/7,8
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் - கலி 126/7,8
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த - கலி 126/11,12
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது - கலி 126/15,16
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி - கலி 128/12
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே/பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும் - கலி 128/20,21
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே/வணங்கி உணர்ப்பான் துறை - கலி 131/39,40
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல - கலி 134/5
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி - கலி 134/12,13
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி - கலி 134/16,17
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி - கலி 134/20,21
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே - கலி 138/31
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே/பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது - கலி 140/1,2
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே/ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ - கலி 140/13,14
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே/அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் - கலி 141/2,3
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ - கலி 141/15
என்று ஆங்கே/வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட - கலி 141/21,22
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே/பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை - கலி 141/23,24
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே/பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 142/10,11
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே/ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய - கலி 142/25,26
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே/நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு - கலி 142/52,53
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே/உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ - கலி 143/17,18
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு - கலி 144/24
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் - கலி 144/52
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் - கலி 144/57
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே/இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை - கலி 144/64,65
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன - கலி 146/21
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே/பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் - கலி 147/9,10
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே - புறம் 174/28

 TOP
 
  ஆசான் (1)
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் - பரி 2/61

 TOP
 
  ஆசிரியர் (2)
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்/புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் - மது 761,762
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்/உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் - பட் 170,171

 TOP
 
  ஆசினி (9)
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை - திரு 301
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி/விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப - மலை 139,140
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் - மலை 526
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய - நற் 44/9
பேதை ஆசினி ஒசித்த - நற் 51/10
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி - கலி 41/9
ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா - கலி 41/12
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் - அகம் 91/12
ஆசினி கவினிய பலவின் ஆர்வு-உற்று - புறம் 158/22

 TOP
 
  ஆசு (11)
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன - சிறு 74
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை - குறி 17
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று - நற் 350/9
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ - குறு 108/3
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - குறு 176/5
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை - குறு 277/1
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - குறு 325/4
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ - புறம் 235/16
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல - புறம் 266/9
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - புறம் 307/1
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த - புறம் 353/1

 TOP
 
  ஆசை (1)
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப - அகம் 199/15

 TOP
 
  ஆட்ட (5)
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட/தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை - நற் 346/5,6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட/ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி - குறு 316/5,6
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட/கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் - அகம் 255/4,5
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட/கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு - புறம் 202/1,2
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட/கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் - புறம் 321/5,6

 TOP
 
  ஆட்டன்அத்தி (1)
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ - அகம் 222/7

 TOP
 
  ஆட்டன்அத்தியை (1)
ஆட்டன்அத்தியை காணீரோ என - அகம் 236/16

 TOP
 
  ஆட்டி (14)
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் - நற் 51/3
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு - நற் 347/3
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி/நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி - நற் 352/4,5
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி/நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த - குறு 110/4,5
கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி/எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன - குறு 179/1,2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி/பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் - ஐங் 23/1,2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி/முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே - ஐங் 197/1,2
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி/வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் - பரி 19/30,31
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் - கலி 104/41
வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி/மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த - கலி 144/21,22
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி/தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை - அகம் 37/5,6
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி/அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் - அகம் 280/3,4
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி/நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை - புறம் 261/12,13
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை - புறம் 303/5

 TOP
 
  ஆட்டிய (3)
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே - குறு 303/7
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய/ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/7,8
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை - அகம் 378/3

 TOP
 
  ஆட்டியும் (1)
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் - பட் 101

 TOP
 
  ஆட்டு (3)
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு - நற் 24/3
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் - நற் 119/7
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி - பரி 10/97

 TOP
 
  ஆட்டும் (2)
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ - மது 616
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல - புறம் 193/2

 TOP
 
  ஆட்டுவோள் (1)
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே - நற் 363/10

 TOP
 
  ஆட (26)
பிணை யூபம் எழுந்து ஆட/அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் - மது 27,28
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட/அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் - மது 163,164
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து - மது 334
முனியாது ஆட பெறின் இவள் - நற் 53/10
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட/வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட - நற் 285/5,6
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் - ஐங் 64/2
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட/சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் - பதி 23/8,9
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட/குருதி செம் புனல் ஒழுக - பதி 36/12,13
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த - பதி 86/10
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து - பரி 6/101
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் - பரி 8/48
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட/சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/37,38
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் - பரி 20/110
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட/விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப - பரி 21/32,33
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை - கலி 37/14
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் - கலி 39/29
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் - கலி 69/17
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் - கலி 72/15
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் - கலி 76/1
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் - கலி 80/26
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் - கலி 96/35
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை - கலி 98/11
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை - கலி 98/31
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட/புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை - அகம் 371/4,5
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட/சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை - அகம் 388/14,15
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் - புறம் 104/2

 TOP
 
  ஆடல் (15)
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் - நெடு 67
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல்/எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி - ஐங் 224/3,4
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல்/வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி - பதி 56/2,3
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி - பரி 6/97
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் - பரி 7/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க - பரி 7/80
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் - பரி 9/72
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி - பரி 10/9
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல்/அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் - பரி 10/56,57
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி - பரி 10/117
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து - பரி 11/88
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் - பரி 11/89
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் - பரி 12/31
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் - பரி 35/1
ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது - கலி 109/15

 TOP
 
  ஆடலால் (1)
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால்/நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் - பரி 16/51,52

 TOP
 
  ஆடலின் (2)
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின்/இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள - நற் 23/2,3
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் - பரி 11/81

 TOP
 
  ஆடலும் (4)
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று - திரு 217
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற - பரி 23/54
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ - கலி 140/14
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே - புறம் 153/12

 TOP
 
  ஆடலுள் (1)
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் - பரி 7/71

 TOP
 
  ஆடவர் (45)
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி - மது 642
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் - மது 746
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் - நெடு 107
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர்/ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து - நெடு 171,172
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே - நற் 24/9
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர்/வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என - நற் 164/6,7
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர்/மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட - நற் 298/2,3
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர்/ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் - நற் 329/6,7
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் - நற் 352/2
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என - குறு 135/2
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர்/நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் - குறு 274/4,5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி - பதி 24/3
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப - பதி 40/4
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர்/தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க - பதி 52/7,8
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் - பதி 78/8
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி - பரி 23/53
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர்/பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் - அகம் 75/1,2
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர்/கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து - அகம் 79/1,2
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் - அகம் 97/6
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர்/பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் - அகம் 131/9,10
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர்/வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் - அகம் 157/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர்/அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி - அகம் 159/5,6
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர்/அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி - அகம் 161/2,3
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ - அகம் 167/9
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்/விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி - அகம் 175/2,3
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர்/நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர - அகம் 179/7,8
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர்/கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் - அகம் 188/5,6
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர்/நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை - அகம் 207/4,5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்/ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை - அகம் 215/10,11
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர்/ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் - அகம் 239/3,4
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி - அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர்/புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் - அகம் 265/17,18
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை - அகம் 365/7
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர்/கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி - அகம் 371/2,3
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர்/ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் - அகம் 372/10,11
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்/அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை - புறம் 3/20,21
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை - புறம் 68/7
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர - புறம் 161/9
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர்/தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் - புறம் 177/8,9
எ வழி நல்லவர் ஆடவர்/அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே - புறம் 187/3,4
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர்/உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை - புறம் 199/5,6
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த - புறம் 242/4
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர்/தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து - புறம் 294/3,4
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர்/உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை - புறம் 325/6,7
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர்/செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி - புறம் 362/4,5

 TOP
 
  ஆடவர்க்கு (2)
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் - நற் 243/10
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் - குறு 135/1

 TOP
 
  ஆடவும் (2)
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும்/முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் - பட் 295,296
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும்/களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் - புறம் 41/8,9

 TOP
 
  ஆடற்கு (1)
ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு - பரி 11/49

 TOP
 
  ஆடா (5)
நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி - நற் 141/4
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா/கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை - பதி 25/1,2
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா/மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா - பதி 26/2,3
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ - பதி 71/16
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல - அகம் 123/2

 TOP
 
  ஆடாது (2)
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது/யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் - பெரும் 85,86
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது/இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் - நற் 68/1,2

 TOP
 
  ஆடாமையின் (1)
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி - அகம் 38/9

 TOP
 
  ஆடாய் (2)
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய்/வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் - நற் 155/1,2
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய்/உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு - அகம் 358/7,8

 TOP
 
  ஆடி (61)
இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி/நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் - பெரும் 93,94
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் - மது 585
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி/பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி - குறி 56,57
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 433
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி/சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய - நற் 41/2,3
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி/நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் - நற் 44/1,2
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி/புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - நற் 96/4,5
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி/அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு - நற் 122/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென - நற் 236/8
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி/ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் - நற் 245/4,5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி/சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி - நற் 259/5,6
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி/உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் - நற் 270/3,4
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி/ஆயமொடு குற்ற குவளை - நற் 317/8,9
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி/ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை - நற் 334/2,3
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி/கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை - நற் 373/5,6
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு - நற் 380/1
ஆடி பாவை போல - குறு 8/5
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி/இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் - குறு 46/4,5
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் - ஐங் 76/2
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் - ஐங் 79/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி/தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே - ஐங் 80/3,4
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி/சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் - பதி 45/12,13
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி/விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல - பதி 55/14,15
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி/பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் - பரி 10/103,104
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் - பரி 11/83
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/19
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி/தணிவு இன்று வையை புனல் - பரி 24/49,50
ஆடி_ஆடி அருளியவர் - பரி 24/75
ஆடி_ஆடி அருளியவர் - பரி 24/75
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி/இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் - பரி 24/81,82
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி - கலி 1/17
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி/புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் - கலி 30/2,3
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி/மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ - கலி 30/5,6
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் - கலி 34/8
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி/வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் - கலி 71/2,3
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் - கலி 72/13
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் - கலி 74/2
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி - கலி 95/31
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு - கலி 97/10
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி/வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி - கலி 98/20,21
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் - கலி 103/29
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி - கலி 103/38
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி/பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து - கலி 108/41,42
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி/முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை - கலி 113/24,25
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் - கலி 132/16
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர - கலி 146/8
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி/மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக - அகம் 20/8,9
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து - அகம் 156/11
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் - அகம் 181/10
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி/வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி - அகம் 196/3,4
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து - அகம் 227/10
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி/பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே - அகம் 228/5,6
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி/இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி - அகம் 275/3,4
பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி/புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் - அகம் 296/5,6
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென - அகம் 301/21
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி/பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் - அகம் 368/11,12
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே - அகம் 370/4
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி/கான யானை தந்த விறகின் - புறம் 251/4,5
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை - புறம் 332/3
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து - புறம் 339/7
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி/ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் - புறம் 359/6,7

 TOP
 
  ஆடி_ஆடி (1)
ஆடி_ஆடி அருளியவர் - பரி 24/75

 TOP
 
  ஆடிய (53)
குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் - திரு 52
ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி - பெரும் 341
நீறு ஆடிய களிறு போல - பட் 48
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் - நற் 25/3
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு - நற் 51/9
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் - நற் 126/3
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய/ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் - நற் 127/6,7
ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் - நற் 131/1
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் - நற் 141/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய/மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே - நற் 184/8,9
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே - நற் 187/10
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை - நற் 213/9
ஆடிய இள மழை பின்றை - நற் 229/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் - நற் 239/4
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை - நற் 265/2
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி - நற் 278/7
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு - நற் 302/7
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே - நற் 357/10
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய/விழவு ஒழி களத்த பாவை போல - நற் 360/1,2
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை - நற் 396/5
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை - குறு 60/1
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் - ஐங் 22/1
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் - ஐங் 96/1
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய/தண்ணம் துறைவன் மறைஇ - ஐங் 115/2,3
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் - ஐங் 181/2
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் - பதி 13/5
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 25/1
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் - பதி 25/7
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 26/2
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை - பதி 40/12
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய/வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் - பதி 51/7,8
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் - பதி 57/4
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் - பதி 58/17
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து - பதி 64/6
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் - பரி 24/93
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ - கலி 59/13
பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி - கலி 98/35
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை - அகம் 85/11
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி - அகம் 98/23
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு - அகம் 121/6
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் - அகம் 142/14
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் - அகம் 226/12
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய/இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் - அகம் 253/6,7
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் - அகம் 266/6
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே - அகம் 278/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் - அகம் 375/7
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை - அகம் 381/9
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை - புறம் 68/16
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி - புறம் 120/4
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் - புறம் 325/1
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே - புறம் 371/27
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை - புறம் 373/7
நீறு ஆடிய நறும் கவுள - புறம் 387/6

 TOP
 
  ஆடியது (1)
கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி - நற் 27/4

 TOP
 
  ஆடியும் (6)
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும்/புலவு மணல் பூ கானல் - பட் 93,94
தீது நீங்க கடல் ஆடியும்/மாசு போக புனல் படிந்தும் - பட் 99,100
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே - குறு 144/2
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் - குறு 294/1
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும்/சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் - அகம் 110/6,7
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும்/பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் - அகம் 302/4,5

 TOP
 
  ஆடியோரே (1)
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே - அகம் 166/15

 TOP
 
  ஆடிற்றும் (1)
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை - நற் 147/9

 TOP
 
  ஆடின் (2)
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின்/என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே - நற் 339/11,12
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் - குறு 354/1

 TOP
 
  ஆடினம் (1)
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ - நற் 368/4

 TOP
 
  ஆடினர் (1)
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு - அகம் 138/13

 TOP
 
  ஆடினள் (1)
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே - ஐங் 75/4

 TOP
 
  ஆடினாய் (2)
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே - கலி 98/13
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை - கலி 98/18

 TOP
 
  ஆடினிர் (1)
ஆடினிர் பாடினிர் செலினே - புறம் 109/17

 TOP
 
  ஆடினும் (2)
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும்/உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ - அகம் 17/2,3
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என - அகம் 60/11

 TOP
 
  ஆடினை (4)
ஆடினை என்ப புனலே அலரே - ஐங் 71/3
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து - அகம் 6/11
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே - அகம் 246/7
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே - அகம் 266/9

 TOP
 
  ஆடு (173)
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் - திரு 245
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து - திரு 272
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை - பொரு 32
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பொரு 61
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய - பொரு 241
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய - சிறு 117
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த - பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை - பெரும் 312
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப - பெரும் 413
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை - பெரும் 481
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் - முல் 51
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் - மது 83
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே - மது 428
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் - மது 625
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக - நெடு 160
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர - குறி 46
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப - குறி 175
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் - குறி 193
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் - பட் 138
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல - பட் 139
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் - பட் 155
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த - மலை 460
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் - நற் 28/7
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே - நற் 68/10
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் - நற் 79/3
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண - நற் 82/8
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் - நற் 90/1
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று - நற் 95/2
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது - நற் 106/3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் - நற் 138/9
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே - நற் 156/10
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் - நற் 169/6
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன - நற் 178/1
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/4
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் - நற் 233/3
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர - நற் 262/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் - நற் 266/3
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் - நற் 282/8
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த - நற் 307/3
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி - நற் 324/7
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் - நற் 329/7
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி - நற் 338/9
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை - நற் 353/3
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை - நற் 354/2
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் - நற் 379/11
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் - நற் 395/6
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி - குறு 7/4
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை - குறு 26/7
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை - குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே - குறு 31/6
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் - குறு 38/2
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் - குறு 41/4
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் - குறு 105/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் - குறு 115/4
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் - குறு 131/1
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு - குறு 205/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி - குறு 221/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட - குறு 248/4
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த - குறு 258/3
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு - குறு 264/3
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த - குறு 326/2
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை - ஐங் 15/1
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் - ஐங் 15/2
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் - ஐங் 17/2
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே - ஐங் 31/4
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த - ஐங் 69/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே - ஐங் 72/5
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை - ஐங் 100/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் - ஐங் 100/2
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் - ஐங் 187/2
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் - ஐங் 220/2
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் - ஐங் 252/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் - ஐங் 295/5
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் - ஐங் 400/2
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப - ஐங் 447/3
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை - பதி 12/11
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை - பதி 13/16
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப - பதி 15/5
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை - பதி 35/6
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் - பதி 42/14
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் - பதி 43/21
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் - பதி 44/7
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் - பதி 62/18
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி - பதி 63/13
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து - பதி 67/17
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 74/15
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை - பதி 77/4
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் - பதி 86/8
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் - பரி 2/62
சேறு ஆடு புனலது செலவு - பரி 6/51
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் - பரி 7/73
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து - பரி 7/74
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் - பரி 8/110
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற - பரி 17/19
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி - கலி 16/3
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 41/3
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே - கலி 43/31
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு - கலி 105/71
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை - கலி 128/3
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி - கலி 136/2
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ - கலி 140/14
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/7
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் - அகம் 27/2
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி - அகம் 34/6
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப - அகம் 45/2
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய - அகம் 66/24
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல் - அகம் 69/13
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் - அகம் 72/11
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் - அகம் 82/1
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் - அகம் 82/9
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் - அகம் 98/15
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த - அகம் 100/9
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் - அகம் 108/17
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே - அகம் 108/18
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 116/19
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற - அகம் 125/19
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ - அகம் 135/8
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் - அகம் 151/9
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து - அகம் 176/15
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே - அகம் 186/9
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் - அகம் 216/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற - அகம் 225/5
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி - அகம் 231/14
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய - அகம் 260/5
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் - அகம் 271/13
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப - அகம் 274/4
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் - அகம் 285/12
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் - அகம் 325/7
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் - அகம் 331/3
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க - அகம் 334/2
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் - அகம் 335/10
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு - அகம் 345/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் - அகம் 348/6
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் - அகம் 352/4
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென - அகம் 353/7
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி - அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் - அகம் 358/14
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க - அகம் 364/3
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய - அகம் 368/5
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் - அகம் 370/15
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் - அகம் 372/7
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் - அகம் 372/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி - அகம் 378/8
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் - அகம் 378/10
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் - அகம் 385/14
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் - அகம் 395/14
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ - அகம் 396/13
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் - புறம் 21/10
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த - புறம் 24/28
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே - புறம் 28/14
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப - புறம் 33/17
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் - புறம் 35/10
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப - புறம் 53/14
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப - புறம் 64/4
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் - புறம் 67/2
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை - புறம் 69/20
ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே - புறம் 85/3
ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே - புறம் 85/3
ஆடு அன்று என்ப ஒருசாரோரே - புறம் 85/4
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே - புறம் 85/8
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் - புறம் 120/18
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது - புறம் 128/6
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை - புறம் 151/10
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை - புறம் 157/8
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் - புறம் 164/1
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா - புறம் 165/7
ஆடு மலி உவகையோடு வருவல் - புறம் 165/14
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி - புறம் 211/16
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து - புறம் 229/1
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் - புறம் 240/1
நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி - புறம் 249/12
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் - புறம் 354/6
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி - புறம் 393/21

 TOP
 
  ஆடு-தொறு (1)
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி - அகம் 79/13

 TOP
 
  ஆடு-மினே (1)
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே - புறம் 97/25

 TOP
 
  ஆடு-வழி (2)
ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே - அகம் 49/18
ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே - அகம் 49/18

 TOP
 
  ஆடு-உற்ற (1)
ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு - மது 35

 TOP
 
  ஆடு-உறு (1)
ஆடு-உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி - புறம் 371/6

 TOP
 
  ஆடு-உறும் (1)
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் - பதி 24/20

 TOP
 
  ஆடு_கள (2)
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப - அகம் 45/2
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க - அகம் 364/3

 TOP
 
  ஆடு_கள_மகளே (1)
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை - குறு 31/4

 TOP
 
  ஆடு_கள_மகனே (1)
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே - குறு 31/6

 TOP
 
  ஆடு_களத்து (1)
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த - பெரும் 55

 TOP
 
  ஆடு_களம் (3)
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் - திரு 245
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப - குறி 175
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே - புறம் 28/14

 TOP
 
  ஆடு_மகள் (7)
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள்/கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் - குறி 193,194
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று - நற் 95/2
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள்/வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் - குறு 105/3,4
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள்/அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் - அகம் 151/9,10
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் - அகம் 370/15
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது - புறம் 128/6
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி - புறம் 393/21

 TOP
 
  ஆடுக (1)
ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் - பதி 58/1

 TOP
 
  ஆடுகம் (7)
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம்/வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே - நற் 68/5,6
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ - நற் 204/4
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம்/எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே - ஐங் 78/3,4
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம்/தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே - ஐங் 411/3,4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே - ஐங் 412/4
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி - அகம் 312/8
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம்/செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது - புறம் 166/30,31

 TOP
 
  ஆடுகை (1)
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப - அகம் 206/2

 TOP
 
  ஆடுதல் (1)
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே - குறு 353/3

 TOP
 
  ஆடுதும் (1)
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும்/எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே - ஐங் 77/3,4

 TOP
 
  ஆடுநர் (3)
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் - பதி 17/6
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி - பதி 90/43
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய - புறம் 29/24

 TOP
 
  ஆடுநர்க்கு (1)
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே - புறம் 221/2

 TOP
 
  ஆடுநரும் (2)
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும்/அறை அணிந்த அரும் சுனையான் - பரி 9/61,62
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும்/கோகுலமாய் கூவுநரும் - பரி 9/64,65

 TOP
 
  ஆடுப (1)
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப/ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் - பரி 6/104,105

 TOP
 
  ஆடுபவே (1)
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே/பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் - கலி 40/23,24

 TOP
 
  ஆடும் (62)
சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை - திரு 41
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும்/தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் - சிறு 61,62
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும்/துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் - பெரும் 234,235
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும்/பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் - பெரும் 335,336
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் - மது 266
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு - மது 355
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை - மது 364
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்/வானவ மகளிர் மான கண்டோர் - மது 581,582
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய - மது 628
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும்/வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் - நற் 3/4,5
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் - நற் 34/5
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும்/துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் - நற் 231/4,5
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ - நற் 247/5
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே - நற் 328/11
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் - ஐங் 33/3
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும்/தைஇ தண் கயம் போல - ஐங் 84/3,4
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 98/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் - ஐங் 198/2
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும்/மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் - ஐங் 218/1,2
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் - பதி 35/9
நன் நுதல் விறலியர் ஆடும்/தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே - பதி 47/7,8
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும்/காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே - பதி 48/17,18
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் - பதி 51/10
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே - பதி 56/8
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் - பரி 6/29
ஊர் உடன் ஆடும் கடை - பரி 7/76
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும்/அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை - பரி 11/70,71
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் - பரி 11/89
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும்/தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை - பரி 11/129,130
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே - பரி 14/5
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும்/தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே - பரி 16/9,10
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும்/களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் - பரி 16/12,13
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக - பரி 24/28
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும்/கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் - பரி 24/88,89
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து - பரி 24/97
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும்/வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/19,20
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் - கலி 41/25
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும்/இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை - கலி 41/25,26
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை - கலி 41/26
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும்/வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை - கலி 43/13,14
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும்/மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய - கலி 51/1,2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் - கலி 70/1
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் - கலி 83/3
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும்/பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் - கலி 95/16,17
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும்/ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே - கலி 95/20,21
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் - கலி 103/20
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை - கலி 104/69
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா - கலி 105/40
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும்/சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/8,9
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும்/பாவை கொண்டு ஓடி-உழி - கலி 144/32,33
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் - அகம் 90/2
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை - அகம் 109/6
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை - அகம் 139/7
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும்/ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - அகம் 222/5,6
செம் முக மந்தி ஆடும்/நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 241/15,16
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை - அகம் 242/4
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும்/கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 334/7,8
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும்/உள்ளி_விழவின் அன்ன - அகம் 368/17,18
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து - அகம் 376/10
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும்/தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய - புறம் 36/4,5
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும்/விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற - புறம் 53/3,4
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து - புறம் 243/3

 TOP
 
  ஆடும்-கால் (3)
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் - கலி 1/6
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 1/9
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால்/முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ - கலி 1/12,13

 TOP
 
  ஆடும்-மார் (1)
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார்/ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு - கலி 92/66,67

 TOP
 
  ஆடுமால் (1)
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே - கலி 11/22

 TOP
 
  ஆடுவ (1)
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் - கலி 33/18

 TOP
 
  ஆடுவார் (8)
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் - பரி 6/105
ஆடுவார் சேரி அடைந்து என - பரி 7/32
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் - பரி 7/43
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் - பரி 8/109
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி - பரி 10/117
அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து - பரி 16/43
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் - பரி 20/23
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு - பரி 24/21

 TOP
 
  ஆடுவாருள் (1)
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள்/துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் - பரி 7/51,52

 TOP
 
  ஆடுவாரை (1)
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி - பரி 24/29

 TOP
 
  ஆடுவாள் (3)
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் - பரி 21/20
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள்/தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் - கலி 39/1,2
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் - கலி 79/4

 TOP
 
  ஆடூஉ (2)
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் - பதி 86/4
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ - அகம் 301/12

 TOP
 
  ஆடே (1)
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே - புறம் 104/6

 TOP
 
  ஆடை (9)
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் - நற் 33/6
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை/கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய - ஐங் 363/1,2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண - பரி 3/88
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் - பரி 21/62
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் - கலி 18/10
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ - கலி 72/14
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப - கலி 81/31
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த - கலி 102/37
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை/பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் - புறம் 274/1,2

 TOP
 
  ஆடையர் (1)
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர்/நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் - பரி 24/12,13

 TOP
 
  ஆடையன் (1)
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை - திரு 206

 TOP
 
  ஆடையான் (1)
ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய - கலி 142/26

 TOP
 
  ஆடையும் (1)
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும்/வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் - புறம் 275/1,2

 TOP
 
  ஆடையை (2)
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை - கலி 52/11
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை/மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் - கலி 108/10,11

 TOP
 
  ஆண் (16)
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் - சிறு 211
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் - மது 29
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் - நற் 174/3
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் - ஐங் 373/3
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு - பதி 31/14
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய - கலி 9/10
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் - கலி 139/21
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை - அகம் 31/13
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் - அகம் 35/7
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து - அகம் 107/12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் - அகம் 147/7
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் - அகம் 199/12
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை - அகம் 321/6
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப - அகம் 367/3
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/14
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் - புறம் 346/3

 TOP
 
  ஆண்_கடன் (1)
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/14

 TOP
 
  ஆண்ட (9)
பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை - பொரு 229
உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக - மது 23
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/19
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட/விறல் மாந்தரன் விறல் மருக - பதி 90/12,13
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் - கலி 129/4
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட/அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் - கலி 130/3,4
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக - புறம் 66/2
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் - புறம் 158/5
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் - புறம் 363/3

 TOP
 
  ஆண்டகை (1)
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் - ஐங் 250/4

 TOP
 
  ஆண்டலை (2)
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் - பட் 258
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி - பதி 25/8

 TOP
 
  ஆண்டலைக்கு (1)
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை - கலி 94/6

 TOP
 
  ஆண்டாய் (1)
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ - கலி 108/29

 TOP
 
  ஆண்டார் (1)
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார்/கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் - கலி 56/9,10

 TOP
 
  ஆண்டாற்கும் (1)
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் - கலி 118/7

 TOP
 
  ஆண்டிசினோர்க்கும் (1)
பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும்/மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே - புறம் 357/3,4

 TOP
 
  ஆண்டு (45)
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே - திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே - திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக - திரு 250
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக - திரு 250
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே - மது 237
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க - நற் 203/9
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு/உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் - நற் 236/5,6
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே - நற் 358/12
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே - குறு 54/5
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் - குறு 184/4
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே - குறு 218/7
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே - குறு 275/8
ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே - ஐங் 46/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே - ஐங் 48/5
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த - பதி 44/21
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் - பதி 48/5
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு/பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் - பரி 8/47,48
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு - பரி 17/29
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு - பரி 17/29
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் - கலி 19/12
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது - கலி 36/21
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது - கலி 36/21
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் - கலி 75/22
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது - கலி 92/4
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது - கலி 92/4
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு/இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக - கலி 92/23,24
அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே - அகம் 23/13
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை - அகம் 29/22
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் - அகம் 158/11
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் - அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது - அகம் 201/14
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு - அகம் 244/7
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் - அகம் 393/20
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே - புறம் 26/18
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் - புறம் 38/16
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு - புறம் 62/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே - புறம் 63/4
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் - புறம் 78/9
தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே - புறம் 78/12
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் - புறம் 174/19
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு/நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த - புறம் 201/10,11
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ - புறம் 235/16
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே - புறம் 260/24
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே - புறம் 279/6
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் - புறம் 359/17

 TOP
 
  ஆண்டு_ஆண்டு (5)
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே - திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக - திரு 250
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு/ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை - பரி 17/29,30
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது - கலி 36/21
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது - கலி 92/4

 TOP
 
  ஆண்டுகள் (1)
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே - புறம் 357/4

 TOP
 
  ஆண்டும் (3)
ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே - குறு 113/6
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட - குறு 222/4
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே - புறம் 292/8

 TOP
 
  ஆண்டே (1)
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே/பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது - புறம் 236/5,6

 TOP
 
  ஆண்டை (3)
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை/விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ - கலி 13/16,17
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் - கலி 20/16
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை/இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி - அகம் 317/17,18

 TOP
 
  ஆண்டோர் (3)
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் - பதி 69/12
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல - புறம் 17/8
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர்/சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் - புறம் 360/8,9

 TOP
 
  ஆண்தகை (2)
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை - கலி 47/7
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து - புறம் 179/9

 TOP
 
  ஆண்தகையன்னே (1)
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே - புறம் 292/8

 TOP
 
  ஆண்மகற்கு (1)
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் - நற் 94/2

 TOP
 
  ஆண்மை (17)
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை/கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே - மலை 423,424
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் - குறு 43/3
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என - குறு 341/5
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை/அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே - பதி 14/6,7
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை/பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 38/15,16
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை/முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் - பதி 48/9,10
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை/தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் - பதி 55/19,20
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை/இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி - பதி 70/20,21
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் - பதி 79/6
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை/காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 90/38,39
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய - அகம் 281/2
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப - அகம் 339/7
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை/சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே - புறம் 75/4,5
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை - புறம் 154/10
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த - புறம் 242/4
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/6
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு - புறம் 373/35

 TOP
 
  ஆண்மையர் (1)
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த - மது 645

 TOP
 
  ஆண்மையும் (3)
வளனும் ஆண்மையும் கைவண்மையும் - பதி 73/15
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும்/இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி - அகம் 231/2,3
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும்/திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் - புறம் 55/15,16

 TOP
 
  ஆண்மையோன் (1)
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே - புறம் 270/13

 TOP
 
  ஆணம் (1)
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி - கலி 1/17

 TOP
 
  ஆணி (3)
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி/எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி - பொரு 10,11
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி - மலை 27
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ - நற் 139/1

 TOP
 
  ஆணு (1)
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய - பரி 10/5

 TOP
 
  ஆணை (4)
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - மது 761
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - பட் 170
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் - பரி 8/69
ஆணை கடக்கிற்பார் யார் - கலி 81/28

 TOP
 
  ஆணையால் (1)
ஆணையால் வந்த படை - கலி 139/23

 TOP
 
  ஆத்தி (1)
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை - குறி 87

 TOP
 
  ஆத்திரை (1)
கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர் - குறு 293/1

 TOP
 
  ஆத (1)
வாழி ஆத வாழிய பலவே - பதி 63/21

 TOP
 
  ஆதரித்து (1)
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு - பரி 7/66

 TOP
 
  ஆதல் (30)
வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 19/9
வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே - நற் 183/11
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே - நற் 233/9
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே - நற் 330/11
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 216/6
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் - பதி 84/10
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே - பதி 91/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் - பரி 32/3
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் - கலி 5/5
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய - கலி 19/3
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது - கலி 65/20
தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு - கலி 88/14
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா - கலி 90/1
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை - கலி 98/6
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் - கலி 109/22
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் - கலி 113/16
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/16
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/17
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு - கலி 148/15
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே - அகம் 16/19
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி - அகம் 33/1
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு - அகம் 138/13
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை - அகம் 174/5
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல்/நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி - அகம் 245/3,4
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே - புறம் 69/21
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி - புறம் 91/10
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே - புறம் 279/2
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும் - புறம் 394/4

 TOP
 
  ஆதலின் (24)
சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி - குறி 143
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து - நற் 56/7
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின்/நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் - நற் 196/4,5
செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி - நற் 244/8
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த - நற் 375/4
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி - நற் 385/6
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின்/துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி - பதி 17/3,4
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின்/குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி - பதி 22/31,32
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு - பதி 50/16
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின் - பதி 64/11
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின்/நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே - பரி 1/56,57
அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின்/உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் - பரி 3/68,69
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின்/சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை - பரி 5/17,18
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின்/எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு - பரி 5/33,34
சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை - பரி 5/78
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட - புறம் 30/10
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின்/புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே - புறம் 42/5,6
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது - புறம் 108/2
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின்/நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே - புறம் 138/10,11
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே - புறம் 154/7
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின்/விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த - புறம் 198/10,11
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என - புறம் 211/8
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின்/அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி - புறம் 228/11,12
இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான் - புறம் 236/8

 TOP
 
  ஆதலும் (5)
இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும்/செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த - சிறு 208,209
விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே - நற் 71/4
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும்/புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு - பரி 2/21,22
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று - அகம் 32/19
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் - புறம் 213/12

 TOP
 
  ஆதலோ (2)
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது - அகம் 61/14
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் - அகம் 209/11

 TOP
 
  ஆதன் (12)
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 10/1
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி - புறம் 153/4
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன - புறம் 338/4

 TOP
 
  ஆதன்அழிசியும் (1)
அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும்/வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் - புறம் 71/13,14

 TOP
 
  ஆதனுங்க (1)
எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் - புறம் 175/1

 TOP
 
  ஆதனுங்கன் (1)
ஆதனுங்கன் போல நீயும் - புறம் 389/13

 TOP
 
  ஆதன்எழினி (1)
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய - அகம் 216/14

 TOP
 
  ஆதால் (1)
தருதல் தகை ஆதால் மற்று - கலி 92/9

 TOP
 
  ஆதி (9)
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய - மது 390
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் - நற் 81/2
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன - குறு 293/4
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ - பரி 5/22
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை - கலி 96/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி/உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை - கலி 96/36,37
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா - அகம் 104/5
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா - அகம் 122/20
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு - புறம் 177/12

 TOP
 
  ஆதிமந்தி (4)
ஆதிமந்தி போல பேது உற்று - அகம் 45/14
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய - அகம் 76/10
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி - அகம் 222/10
ஆதிமந்தி போல - அகம் 236/20

 TOP
 
  ஆதிமந்தியின் (1)
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி - அகம் 135/5

 TOP
 
  ஆதிரை (2)
ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த - பரி 8/6
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை/விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க - பரி 11/77,78

 TOP
 
  ஆதிரையான் (1)
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த - கலி 150/20

 TOP
 
  ஆந்தை (1)
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் - புறம் 67/12

 TOP
 
  ஆந்தையும் (1)
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் - புறம் 71/12

 TOP
 
  ஆநியம் (2)
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப - பதி 24/25
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப - பதி 69/14

 TOP
 
  ஆப்பி (1)
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே - புறம் 249/14

 TOP
 
  ஆப (1)
சான்றோர்-பாலர் ஆப/சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே - புறம் 218/6,7

 TOP
 
  ஆப-மன் (1)
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு - அகம் 151/5

 TOP
 
  ஆம் (17)
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே - நற் 133/11
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் - நற் 213/5
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி - குறு 185/4
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் - குறு 308/5
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே - குறு 319/8
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே - குறு 388/7
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட - ஐங் 223/2
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் - பரி 6/71
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் - பரி 6/71
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் - பரி 11/31
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல - கலி 48/1
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் - அகம் 1/12
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த - அகம் 75/8
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி - அகம் 205/18
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் - புறம் 134/1
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் - புறம் 257/11
ஆம் இருந்த அடை நல்கி - புறம் 362/13

 TOP
 
  ஆம்-கொல் (2)
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே - அகம் 325/22
என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் - அகம் 371/11

 TOP
 
  ஆம்-கொல்லோ (1)
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய - அகம் 98/21

 TOP
 
  ஆம்பல் (69)
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் - குறி 62
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற - குறி 222
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை - குறி 223
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் - பட் 66
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் - நற் 6/1
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் - நற் 100/3
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி - நற் 113/11
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து - நற் 200/6
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது - நற் 230/3
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல்/தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் - நற் 280/2,3
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ - நற் 290/1
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல்/தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் - நற் 300/3,4
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல்/சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன - நற் 345/3,4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை - நற் 390/4
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன - குறு 46/1
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி - குறு 80/1
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே - குறு 84/5
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின் - குறு 117/1
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் - குறு 178/3
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் - குறு 300/2
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன - குறு 352/1
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை - குறு 370/1
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் - ஐங் 21/2
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல்/தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன - ஐங் 34/2,3
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் - ஐங் 35/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே - ஐங் 40/5
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன - ஐங் 57/2
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல்/சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர - ஐங் 65/1,2
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல்/தாமரை போல மலரும் ஊர - ஐங் 68/1,2
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை - ஐங் 72/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் - ஐங் 91/2
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா - ஐங் 93/2
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் - பதி 13/6
குறாஅது மலர்ந்த ஆம்பல்/அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 23/24,25
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் - பதி 27/3
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் - பதி 62/17
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல்/ஆயிர வெள்ள ஊழி - பதி 63/19,20
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து - பதி 71/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல்/இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை - பரி 3/44,45
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை - பரி 8/116
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப - பரி 10/78
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல்/குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி - பரி 12/78,79
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல்/கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் - பரி 19/75,76
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி - கலி 72/6
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் - கலி 75/2
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை - கலி 108/62
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை - அகம் 6/1
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 56/4
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி - அகம் 78/18
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி - அகம் 96/5
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல்/ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் - அகம் 127/8,9
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி - அகம் 136/27
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை - அகம் 156/9
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு - அகம் 196/5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர - அகம் 256/7
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு - அகம் 316/2
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை - அகம் 356/18
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல்/பனி பகன்றை கனி பாகல் - புறம் 16/13,14
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் - புறம் 63/12
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் - புறம் 70/12
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் - புறம் 176/4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல்/அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் - புறம் 209/3,4
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல்/இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே - புறம் 248/1,2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் - புறம் 266/3
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் - புறம் 280/13
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி - புறம் 281/4
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் - புறம் 352/5
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல்/தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள - புறம் 383/8,9

 TOP
 
  ஆம்பலின் (1)
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் - ஐங் 215/4

 TOP
 
  ஆம்பலும் (2)
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே - குறு 122/2
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் - பரி 2/13

 TOP
 
  ஆம்பலொடு (6)
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு/வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை - மது 252,253
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் - ஐங் 96/2
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து - பதி 19/20
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ - அகம் 176/14
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ - அகம் 214/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் - புறம் 61/2

 TOP
 
  ஆம்பி (2)
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் - பெரும் 157
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா - புறம் 164/2

 TOP
 
  ஆம்பியின் (1)
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின்/கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் - மது 91,92

 TOP
 
  ஆமா (3)
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று - திரு 315
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் - மது 293
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர - புறம் 117/5

 TOP
 
  ஆமான் (11)
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் - சிறு 177
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் - குறி 253
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி - மலை 500
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை - நற் 57/1
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது - நற் 165/1
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி - குறு 322/1
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட - பதி 30/10
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற - அகம் 238/6
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 238/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி - புறம் 319/10
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு - புறம் 323/1

 TOP
 
  ஆமூர் (4)
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் - சிறு 188
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் - ஐங் 56/2
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் - அகம் 159/19
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் - புறம் 80/1

 TOP
 
  ஆமை (2)
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் - பட் 64
வள் உகிர வயல் ஆமை/வெள் அகடு கண்டு அன்ன - புறம் 387/1,2

 TOP
 
  ஆமோ (2)
செய்வது நன்று ஆமோ மற்று - கலி 62/8
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு - கலி 73/22

 TOP
 
  ஆய் (194)
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் - பொரு 14
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன - பொரு 16
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் - பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் - முல் 13
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை - மது 445
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் - மது 550
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி - மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் - மது 579
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் - மது 632
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து - மது 712
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி - குறி 117
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி - குறி 139
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை - குறி 223
ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே - நற் 60/11
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் - நற் 85/1
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே - நற் 106/9
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் - நற் 128/6
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - நற் 181/13
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு - நற் 192/11
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே - நற் 205/11
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/4
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் - நற் 239/6
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை - நற் 245/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் - நற் 251/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே - நற் 279/11
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி - நற் 286/2
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் - நற் 286/6
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை - நற் 308/2
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் - நற் 319/7
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி - நற் 320/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை - நற் 344/4
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய - நற் 358/11
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் - நற் 371/7
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் - குறு 15/4
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே - குறு 34/8
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் - குறு 143/1
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ - குறு 211/1
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் - குறு 223/6
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி - குறு 238/2
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் - குறு 261/7
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் - குறு 316/1
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு - குறு 358/2
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே - குறு 366/7
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் - குறு 401/1
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் - ஐங் 196/2
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின - ஐங் 200/1
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய - ஐங் 221/2
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி - ஐங் 233/2
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப - ஐங் 242/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ - ஐங் 257/3
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே - ஐங் 275/5
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல் - ஐங் 291/3
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே - ஐங் 310/4
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய - ஐங் 318/1
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய - ஐங் 330/3
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே - ஐங் 330/5
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின - ஐங் 384/3
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை - ஐங் 389/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி - ஐங் 392/2
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் - ஐங் 400/4
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே - ஐங் 420/5
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே - ஐங் 423/4
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய - ஐங் 452/4
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர - ஐங் 490/3
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 490/4
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே - ஐங் 499/5
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு - பதி 90/36
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி - பரி 4/57
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் - பரி 7/43
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை - பரி 8/113
அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா - பரி 10/16
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் - பரி 11/24
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் - பரி 11/81
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு - பரி 18/14
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல - கலி 13/12
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் - கலி 24/7
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் - கலி 24/12
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே - கலி 25/29
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு - கலி 28/21
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர - கலி 29/8
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை - கலி 31/8
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/8
ஆய் இழை மேனி பசப்பு - கலி 42/32
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் - கலி 46/4
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் - கலி 53/10
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - கலி 53/24
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என - கலி 56/15
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப - கலி 57/3
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் - கலி 59/7
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/18
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென - கலி 60/15
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு - கலி 69/6
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் - கலி 73/12
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு - கலி 76/19
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட - கலி 84/10
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண - கலி 85/15
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு - கலி 86/29
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா - கலி 88/8
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் - கலி 90/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க - கலி 92/36
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை - கலி 95/23
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் - கலி 96/19
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை - கலி 99/8
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் - கலி 110/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் - கலி 112/24
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு - கலி 116/9
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட - கலி 118/11
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர - கலி 124/19
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக - கலி 127/12
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை - கலி 135/9
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/21
ஆய் இதழ் மல்க அழும் - கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே - கலி 142/52
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் - கலி 144/30
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே - கலி 144/73
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப - கலி 145/47
ஆய்_இழை உற்ற துயர் - கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை - கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே - கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல - கலி 148/21
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் - கலி 150/8
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை - அகம் 3/16
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே - அகம் 4/17
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி - அகம் 6/17
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த - அகம் 7/20
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக - அகம் 19/17
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் - அகம் 35/12
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி - அகம் 36/5
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து - அகம் 39/5
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் - அகம் 48/8
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் - அகம் 48/17
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை - அகம் 52/14
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் - அகம் 57/12
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 57/19
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் - அகம் 69/1
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் - அகம் 75/11
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் - அகம் 78/8
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் - அகம் 98/12
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் - அகம் 104/16
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் - அகம் 115/6
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு - அகம் 115/16
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர - அகம் 116/4
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே - அகம் 129/18
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி - அகம் 132/2
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் - அகம் 132/6
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த - அகம் 136/28
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என - அகம் 144/7
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே - அகம் 146/13
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி - அகம் 152/18
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ - அகம் 156/5
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் - அகம் 161/11
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து - அகம் 171/6
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் - அகம் 172/16
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை - அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் - அகம் 206/8
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் - அகம் 222/3
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் - அகம் 225/8
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி - அகம் 235/7
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் - அகம் 237/8
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின - அகம் 243/1
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து - அகம் 257/6
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் - அகம் 271/16
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் - அகம் 277/13
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய - அகம் 278/13
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் - அகம் 280/4
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி - அகம் 289/8
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன - அகம் 293/4
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி - அகம் 306/12
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - அகம் 330/14
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 334/17
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே - அகம் 357/16
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை - அகம் 358/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை - அகம் 361/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன - அகம் 364/4
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/15
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ - அகம் 371/12
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து - அகம் 373/13
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை - அகம் 378/5
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி - அகம் 383/11
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை - புறம் 22/15
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் - புறம் 33/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ - புறம் 34/7
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே - புறம் 117/10
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய்/என கருதி பெயர் ஏத்தி - புறம் 136/15,16
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் - புறம் 138/8
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை - புறம் 215/4
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே - புறம் 221/3
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை - புறம் 249/10
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த - புறம் 276/4
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த - புறம் 362/1
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப - புறம் 366/15
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர் - புறம் 390/2

 TOP
 
  ஆய்_தொடி (4)
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே - ஐங் 330/5
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர - ஐங் 490/3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/18
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப - கலி 145/47

 TOP
 
  ஆய்_நுதல் (1)
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே - குறு 34/8

 TOP
 
  ஆய்_மகள் (6)
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள்/அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி - பெரும் 162,163
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள்/நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய - முல் 13,14
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள்/மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் - கலி 110/9,10
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள்/தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய - புறம் 33/2,3
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை - புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த - புறம் 276/4

 TOP
 
  ஆய்_இழாய் (8)
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய்/தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி - கலி 24/12,13
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு - கலி 28/21
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை - கலி 31/8
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு - கலி 76/19
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு - கலி 86/29
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா - கலி 88/8
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை - கலி 95/23
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் - கலி 150/8

 TOP
 
  ஆய்_இழை (23)
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் - நற் 128/6
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே - நற் 279/11
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் - நற் 286/6
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை/யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள் - நற் 308/2,3
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை/நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை - நற் 344/4,5
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் - நற் 371/7
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் - குறு 143/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே - குறு 366/7
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே - கலி 25/29
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் - கலி 90/13
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை/வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் - கலி 137/11,12
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை/பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் - கலி 137/16,17
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை/தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் - கலி 137/21,22
ஆய்_இழை உற்ற துயர் - கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை/கூறுப கேளாமோ சென்று - கலி 146/9,10
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே - கலி 146/55
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே - அகம் 129/18
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என - அகம் 144/7
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை/நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய - அகம் 185/1,2
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் - அகம் 237/8
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் - அகம் 277/13
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ - புறம் 34/7
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் - புறம் 138/8

 TOP
 
  ஆய்ச்சியர் (2)
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர்/இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ - கலி 106/32,33
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர்/காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் - கலி 106/40,41

 TOP
 
  ஆய்த்தியேம் (1)
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக - கலி 108/9

 TOP
 
  ஆய்ந்த (16)
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி - திரு 20
இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என - குறி 21
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய - நற் 283/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் - குறு 245/1
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி - குறு 316/6
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா - பதி 69/7
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த/கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் - பரி 2/24,25
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த/இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே - கலி 15/25,26
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை - கலி 96/2
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த/முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி - கலி 102/37,38
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு - கலி 138/3
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி - அகம் 20/15
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் - அகம் 190/16
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த/தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் - அகம் 197/3,4
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 220/20
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை - புறம் 166/1

 TOP
 
  ஆய்ந்தனர் (1)
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல - அகம் 213/11

 TOP
 
  ஆய்ந்தனர்-கொல் (1)
எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் - அகம் 349/3

 TOP
 
  ஆய்ந்தார் (1)
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் - கலி 86/20

 TOP
 
  ஆய்ந்திசினால் (1)
உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு - குறு 262/5

 TOP
 
  ஆய்ந்து (11)
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி - மது 496
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர - நற் 11/8
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல - நற் 136/3
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு - பதி 69/8
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய - பரி 10/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த - அகம் 97/9
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த - அகம் 171/2
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து/வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் - அகம் 340/3,4
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து/இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ - அகம் 344/10,11
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் - அகம் 348/13

 TOP
 
  ஆய்ந்தே (1)
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே - அகம் 324/15

 TOP
 
  ஆய்பு (3)
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய - குறி 114
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் - பரி 15/4
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் - கலி 105/8

 TOP
 
  ஆய்வது (1)
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே - ஐங் 383/6

 TOP
 
  ஆய்வந்திலார் (1)
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார்/கொள்ளார் இ குன்று பயன் - பரி 9/25,26

 TOP
 
  ஆய்விட்டன (1)
ஈரம் ஆய்விட்டன புண் - கலி 95/18

 TOP
 
  ஆய (14)
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை - ஐங் 362/1
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் - கலி 11/1
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் - கலி 11/2
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் - கலி 72/15
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் - கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் - கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/70
பாடு இல ஆய_மகள் கண் - கலி 105/52
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் - கலி 105/66
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை - கலி 129/7
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற - கலி 138/28
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் - அகம் 151/11

 TOP
 
  ஆய_மகள் (6)
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் - கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள்/அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை - கலி 103/64,65
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/70
பாடு இல ஆய_மகள் கண் - கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19

 TOP
 
  ஆயத்தவருள் (1)
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு - கலி 102/7

 TOP
 
  ஆயத்தார் (4)
சுருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து - பரி 16/20
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் - கலி 76/16
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த - கலி 114/16
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் - கலி 142/6

 TOP
 
  ஆயத்தாரோடு (1)
இன் நகை ஆயத்தாரோடு/இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 351/7,8

 TOP
 
  ஆயத்தான் (1)
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான்/வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று - புறம் 386/12,13

 TOP
 
  ஆயத்தில் (1)
ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே - பரி 11/113

 TOP
 
  ஆயத்து (8)
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி - நற் 37/2
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து/தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 81/26,27
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் - பரி 20/48
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய - அகம் 66/24
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் - அகம் 254/7
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப - அகம் 291/3
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 176/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் - புறம் 224/14

 TOP
 
  ஆயத்துடன் (1)
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ - பரி 11/111

 TOP
 
  ஆயத்துள் (1)
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த - கலி 15/25

 TOP
 
  ஆயத்துள்ளும் (1)
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து - அகம் 96/9

 TOP
 
  ஆயத்தோர் (1)
அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என - நற் 12/8

 TOP
 
  ஆயத்தோர்க்கே (2)
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே - ஐங் 384/5
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே - ஐங் 397/5

 TOP
 
  ஆயத்தோரே (1)
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே - ஐங் 380/5

 TOP
 
  ஆயம் (29)
அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என - பொரு 123
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம்/ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய - மது 264,265
கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது - நற் 72/8
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் - நற் 90/7
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் - நற் 115/2
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை - நற் 140/5
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம்/மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு - நற் 271/9,10
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் - நற் 293/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு - நற் 300/2
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் - குறு 48/3
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர - குறு 144/3
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் - குறு 245/1
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே - குறு 311/7
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி - குறு 367/5
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் - ஐங் 47/4
ஒண் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப - ஐங் 123/2
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம்/முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் - பதி 30/19,20
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும் - பதி 48/17
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து - பதி 71/14
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம்/பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/5,6
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம்/வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ - கலி 136/7,8
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த - அகம் 11/4
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம்/கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் - அகம் 54/9,10
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் - அகம் 79/6
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 220/20
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது - அகம் 256/12
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ - புறம் 229/24
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் - புறம் 230/1
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு - புறம் 258/3

 TOP
 
  ஆயமும் (12)
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும்/நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி - மது 692,693
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் - நற் 143/3
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் - நற் 295/3
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண - நற் 323/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும்/தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே - ஐங் 83/3,4
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு - கலி 44/15
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற - கலி 122/1
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் - அகம் 117/2
ஆயமும் அயலும் மருள - அகம் 146/12
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் - அகம் 165/7
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா - அகம் 369/5
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் - அகம் 385/1

 TOP
 
  ஆயமொடு (37)
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு/ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் - சிறு 176,177
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ - பெரும் 311
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு/இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் - மது 101,102
பல் ஆயமொடு பதி பழகி - பட் 213
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது - நற் 68/1
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ - நற் 80/6
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற - நற் 123/5
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய - நற் 127/6
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி - நற் 172/1
ஆயமொடு குற்ற குவளை - நற் 317/9
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி - நற் 331/5
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் - குறு 294/2
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி - குறு 295/2
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே - குறு 396/2
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் - ஐங் 379/1
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே - பரி 10/131
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே - பரி 19/105
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் - கலி 92/16
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி - கலி 113/24
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் - அகம் 7/3
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் - அகம் 17/2
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி - அகம் 20/8
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ - அகம் 49/16
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ - அகம் 60/10
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் - அகம் 110/6
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ - அகம் 153/2
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி - அகம் 180/2
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி - அகம் 188/10
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு/உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட - அகம் 190/1,2
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 219/2
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த - அகம் 230/6
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட - அகம் 250/5
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் - அகம் 358/7
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா - புறம் 54/12
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி - புறம் 224/2
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் - புறம் 238/4
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு/உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து - புறம் 243/5,6

 TOP
 
  ஆயமோடு (8)
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி - சிறு 220
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் - நற் 23/2
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி - நற் 44/1
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே - ஐங் 31/4
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ - ஐங் 64/1
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை - பரி 21/68
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் - கலி 27/19
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் - அகம் 240/9

 TOP
 
  ஆயர் (24)
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர்/மணி மாலை ஊதும் குழல் - கலி 101/34,35
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை - கலி 102/30
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் - கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் - கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி - கலி 103/47
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் - கலி 103/71
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் - கலி 104/6
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் - கலி 104/26
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் - கலி 104/68
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் - கலி 104/72
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/58
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக - கலி 107/24
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக - கலி 108/9
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர்/வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை - கலி 108/58,59
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் - கலி 109/12
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர்/குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா - கலி 110/1,2
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் - கலி 111/5
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் - கலி 111/22
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் - கலி 113/7
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் - கலி 113/10
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு - கலி 114/20
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/4
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் - புறம் 390/1

 TOP
 
  ஆயர்_மகள் (2)
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள்/தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை - கலி 104/68,69
கண்ணளோ ஆயர்_மகள்/இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி - கலி 109/12,13

 TOP
 
  ஆயர்_மகளிர் (1)
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர்/கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் - கலி 103/71,72

 TOP
 
  ஆயர்_மகளிர்க்கு (1)
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு/இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே - கலி 114/20,21

 TOP
 
  ஆயர்_மகளிரோடு (1)
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் - கலி 111/5

 TOP
 
  ஆயர்_மகன் (6)
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் - கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் - கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி - கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன்/நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று - கலி 104/72,73
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/4

 TOP
 
  ஆயர்_மகனேன் (1)
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் - கலி 113/7

 TOP
 
  ஆயர்_மகனையும் (1)
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக - கலி 107/24

 TOP
 
  ஆயர்_மகனொடு (1)
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/58

 TOP
 
  ஆயரும் (2)
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் - கலி 101/47
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும்/தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் - கலி 105/7,8

 TOP
 
  ஆயவர் (1)
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர்/நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து - அகம் 129/2,3

 TOP
 
  ஆயனை (2)
ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் - கலி 108/12
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு - கலி 113/9

 TOP
 
  ஆயா (2)
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் - நற் 218/5
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் - பரி 10/44

 TOP
 
  ஆயிடை (25)
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி - குறி 137
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை/செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு - நற் 16/2,3
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை/எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ - நற் 67/7,8
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை/ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய - நற் 284/8,9
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை/கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய - நற் 289/6,7
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை/வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை - நற் 359/6,7
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் - குறு 43/3
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை/கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன - குறு 111/3,4
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை/அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் - குறு 340/3,4
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை/மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே - பதி 11/24,25
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் - பதி 43/8
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த - பதி 51/15
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை/குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து - பரி 5/8,9
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை/என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா - பரி 7/67,68
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை/கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் - கலி 37/7,8
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை/மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென - கலி 37/19,20
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை/அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என - அகம் 7/13,14
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை/கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை - அகம் 26/16,17
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை/அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி - அகம் 261/11,12
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை/எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி - அகம் 362/6,7
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் - புறம் 97/17
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை/இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் - புறம் 139/12,13
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை/களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல - புறம் 341/15,16
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை/வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து - புறம் 343/14,15

 TOP
 
  ஆயிர (3)
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே - பதி 21/38
ஆயிர வெள்ள ஊழி - பதி 63/20
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட - பரி 3/59

 TOP
 
  ஆயிரம் (11)
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக - பொரு 247
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய - மது 11
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை - பரி 1/1
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் - பரி 3/22
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள - பரி 3/41
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் - பரி 3/43
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த - பரி 13/28
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த - பரி 23/85
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் - பரி 24/96
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் - கலி 105/15
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே - புறம் 391/21

 TOP
 
  ஆயிற்று (3)
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே - குறு 295/6
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே - குறு 325/6
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என - பரி 7/35

 TOP
 
  ஆயிற்றே (1)
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே/வையை பெருக்கு வடிவு - பரி 7/59,60

 TOP
 
  ஆயின் (329)
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் - திரு 64
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று - பொரு 150
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து - பொரு 175
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின்/அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் - சிறு 145,146
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின்/கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் - பெரும் 37,38
கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு - குறி 144
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த - மலை 65
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே - நற் 19/7
யானும் இனையேன் ஆயின் ஆனாது - நற் 31/7
அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் - நற் 37/7
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண - நற் 60/8
பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என - நற் 71/3
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின்/அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை - நற் 102/6,7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை - நற் 125/6
பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று - நற் 137/3
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல - நற் 159/5
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் - நற் 169/1
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து - நற் 176/1
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் - நற் 185/3
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து - நற் 188/7
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின்/அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி - நற் 191/9,10
ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு - நற் 205/7
தவிரும் காலை ஆயின் என் - நற் 209/8
சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென - நற் 213/7
பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின்/இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று - நற் 233/4,5
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு - நற் 234/5
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின்/அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே - நற் 262/9,10
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று - நற் 266/6
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின்/குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் - நற் 276/3,4
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் - நற் 288/7
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் - நற் 290/4
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் - நற் 315/10
அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து - நற் 317/6
எவன் குறித்தனள்-கொல் என்றி ஆயின்/தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் - நற் 320/2,3
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் - நற் 322/1
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை - நற் 344/4
நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின்/வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே - நற் 345/9,10
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ - நற் 350/6
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின்/தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி - நற் 362/2,3
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் - நற் 363/3
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் - நற் 369/5
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின்/வரையாமையோ அரிதே வரையின் - நற் 390/7,8
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் - நற் 393/10
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின்/மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே - நற் 397/8,9
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று - நற் 400/5
பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்/உரவோர் உரவோர் ஆக - குறு 20/2,3
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் - குறு 80/4
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின்/பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே - குறு 91/3,4
நகை என உணரேன் ஆயின்/என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே - குறு 96/3,4
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை - குறு 111/3
இன்னா என்றிர் ஆயின்/இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே - குறு 124/3,4
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - குறு 134/2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து - குறு 137/2
கார் அன்று என்றி ஆயின்/கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே - குறு 148/5,6
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து - குறு 174/5
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின்/உடன் உறைவு அரிதே காமம் - குறு 206/3,4
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் - குறு 225/5
நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ - குறு 236/2
நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் - குறு 273/4
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின்/செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் - குறு 290/3,4
இன்னும் வாரார் ஆயின்/என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே - குறு 319/7,8
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய - குறு 345/3
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து - குறு 348/1
சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ - குறு 350/3
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ - குறு 354/3
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய - குறு 362/5
கார் இது பருவம் ஆயின்/வாராரோ நம் காதலோரே - குறு 382/5,6
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின்/மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே - குறு 384/3,4
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின்/எவன்-கொல் வாழி தோழி - குறு 387/3,4
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின்/கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை - குறு 392/3,4
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று - குறு 400/1
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின்/தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு - ஐங் 28/1,2
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து - ஐங் 36/2
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து - ஐங் 45/1
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் - ஐங் 45/2
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின்/எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே - ஐங் 108/3,4
நல்லன் என்றி ஆயின்/பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ - ஐங் 170/3,4
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் - ஐங் 175/1
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின்/தெண் கழி சே_இறா படூஉம் - ஐங் 196/2,3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின்/கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன - ஐங் 209/2,3
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின்/ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு - ஐங் 237/2,3
வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ - ஐங் 239/5
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் - ஐங் 241/2
குன்றம் பாடான் ஆயின்/என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே - ஐங் 244/3,4
முருகு என மொழியும் ஆயின்/கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே - ஐங் 245/3,4
முருகு என மொழியும் ஆயின்/அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே - ஐங் 247/3,4
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின்/கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே - ஐங் 258/3,4
அ வரை இறக்குவை ஆயின்/மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 301/3,4
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின்/அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே - ஐங் 310/3,4
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் - ஐங் 366/3
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை - ஐங் 470/3
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற - ஐங் 473/2
சிறு வரை தங்குவை ஆயின்/காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே - ஐங் 477/4,5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு - பதி 21/32
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின்/செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் - பதி 53/5,6
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை - பதி 58/5
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின்/சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 59/12,13
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின்/புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/12,13
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின்/யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே - பதி 71/26,27
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு - பதி 75/5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் - பதி 77/2
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின்/வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து - பதி 78/3,4
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/18
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/22
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின்/நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் - கலி 5/5,6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி - கலி 24/13
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின்/தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் - கலி 24/14,15
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் - கலி 27/23
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின்/காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என - கலி 27/23,24
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என - கலி 27/24
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் - கலி 28/8
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின்/பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் - கலி 28/8,9
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் - கலி 28/9
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின்/அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது - கலி 28/9,10
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ - கலி 28/11
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் - கலி 28/12
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின்/அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் - கலி 28/12,13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் - கலி 28/13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின்/மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது - கலி 28/13,14
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ - கலி 28/15
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் - கலி 28/16
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின்/மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் - கலி 28/16,17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் - கலி 28/17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின்/பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது - கலி 28/17,18
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ - கலி 28/19
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின்/பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/8,9
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின்/உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் - கலி 30/12,13
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின்/என ஆங்கு - கலி 30/16,17
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/11
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/15
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/19
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின்/பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் - கலி 37/8,9
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் - கலி 37/9
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென - கலி 37/20
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் - கலி 42/6
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை - கலி 46/24
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின்/அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் - கலி 47/9,10
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின்/என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் - கலி 47/10,11
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின்/தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் - கலி 47/12,13
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின்/அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் - கலி 47/13,14
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின்/ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் - கலி 47/15,16
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின்/சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் - கலி 47/16,17
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ - கலி 50/10
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் - கலி 58/21
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் - கலி 59/24
ஆயின் ஏஎ - கலி 61/21
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று - கலி 62/10
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி - கலி 62/16
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின்/வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் - கலி 75/10,11
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென - கலி 75/15
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது - கலி 75/19
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் - கலி 75/23
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி - கலி 76/5
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/21
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின்/மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் - கலி 81/34,35
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் - கலி 87/12
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் - கலி 91/23
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின்/உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் - கலி 93/5,6
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை - கலி 95/23
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை - கலி 101/37
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின்/நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் - கலி 107/19,20
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் - கலி 107/20
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின்/அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் - கலி 107/20,21
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ - கலி 107/25
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா - கலி 107/27
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின்/கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை - கலி 108/36,37
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின்/தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் - கலி 108/57,58
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் - கலி 112/22
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின்/சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் - கலி 112/22,23
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு - கலி 113/9
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் - கலி 114/17
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் - கலி 115/17
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் - கலி 117/12
எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் - கலி 117/13
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின்/நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே - கலி 122/23,24
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின்/நனவின் வாரா நயன் இலாளனை - கலி 128/7,8
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி - கலி 133/15
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே - கலி 135/16
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி - கலி 136/11
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின்/யாங்கு ஆவது-கொல் தோழி எனையதூஉம் - கலி 137/25,26
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின்/நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே - கலி 137/27,28
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் - கலி 139/33
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின்/பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் - கலி 142/21,22
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின்/அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி - கலி 142/37,38
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து - கலி 142/39
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின்/பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை - கலி 142/41,42
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின்/மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து - கலி 143/44,45
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் - கலி 144/20
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின்/பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக - கலி 144/45,46
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று - கலி 144/49
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் - கலி 146/34
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை - கலி 147/40
கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின்/நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் - கலி 147/57,58
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின்/பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் - கலி 147/58,59
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை - அகம் 2/13
இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு - அகம் 5/16
பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும் - அகம் 10/6
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென - அகம் 11/7
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை - அகம் 14/12
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின்/மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் - அகம் 15/1,2
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் தவிராது - அகம் 19/7
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக - அகம் 21/7
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை - அகம் 28/11
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின்/உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 28/13,14
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் முனாஅது - அகம் 33/13
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 33/17
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை - அகம் 38/6
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து - அகம் 47/2
பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது - அகம் 51/10
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என - அகம் 54/19
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல - அகம் 64/7
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என - அகம் 68/11
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் - அகம் 75/9
பின்னின்று சூழ்ந்தனை ஆயின் நன்று இன்னா - அகம் 77/3
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின்/அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - அகம் 93/7,8
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை - அகம் 98/24
சென்றீக என்ப ஆயின் வேந்தனும் - அகம் 124/3
கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ - அகம் 130/2
வருக என்னுதி ஆயின்/வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - அகம் 131/14,15
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின்/கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப - அகம் 132/7,8
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் - அகம் 139/16
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை - அகம் 146/7
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என - அகம் 166/9
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின்/யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல் - அகம் 166/10,11
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின்/அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் - அகம் 172/15,16
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின்/வருவர் வாழி தோழி பல புரி - அகம் 173/7,8
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை - அகம் 179/10
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின்/என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் - அகம் 181/2,3
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் - அகம் 191/12
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் - அகம் 199/14
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் - அகம் 200/12
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே - அகம் 204/4
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த - அகம் 215/7
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் - அகம் 216/7
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் - அகம் 218/16
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் - அகம் 219/6
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின்/முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் - அகம் 220/11,12
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம் - அகம் 230/8
பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின்/மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு - அகம் 238/10,11
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட - அகம் 240/12
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 243/12
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி - அகம் 245/4
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் - அகம் 254/11
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ - அகம் 263/10
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று - அகம் 276/12
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின்/வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை - அகம் 278/6,7
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து - அகம் 280/6
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் - அகம் 292/6
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது - அகம் 300/10
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து - அகம் 312/3
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை - அகம் 314/13
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் - அகம் 327/4
நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும் - அகம் 327/7
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின்/இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் - அகம் 328/8,9
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் - அகம் 329/3
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக - அகம் 334/3
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் - அகம் 336/19
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது - அகம் 355/9
அன்னை வினவினள் ஆயின் அன்னோ - அகம் 358/10
நோயொடு வைகுதி ஆயின் நுந்தை - அகம் 370/6
வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல் - அகம் 370/9
நினையினை ஆயின் எனவ கேள்-மதி - அகம் 379/5
செலவு வலியுறுத்தனை ஆயின் காலொடு - அகம் 379/18
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது - அகம் 380/10
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய - அகம் 387/17
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின்/வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின - அகம் 388/21,22
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் - அகம் 392/9
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின்/வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் - அகம் 392/20,21
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே - புறம் 13/1
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின்/படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் - புறம் 34/17,18
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் - புறம் 35/30
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் - புறம் 35/33
அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல் - புறம் 44/11
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் - புறம் 44/12
கேட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே - புறம் 46/8
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் - புறம் 48/6
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என - புறம் 51/6
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து - புறம் 52/7
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் - புறம் 53/13
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை - புறம் 58/21
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது - புறம் 67/7
என்னை வினவுதி ஆயின் மன்னர் - புறம் 69/8
கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின்/நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் - புறம் 69/16,17
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை - புறம் 70/16
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த - புறம் 71/5
ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய - புறம் 72/9
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை - புறம் 73/2
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய - புறம் 73/11
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என - புறம் 75/3
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் - புறம் 75/7
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து - புறம் 95/6
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் - புறம் 95/7
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் - புறம் 97/22
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன் - புறம் 103/5
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின்/பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே - புறம் 121/5,6
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின்/நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என - புறம் 125/14,15
நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் - புறம் 126/6
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின்/பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே - புறம் 132/8,9
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் - புறம் 133/3
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என - புறம் 135/17
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின்/வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே - புறம் 139/14,15
பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ - புறம் 146/5
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது - புறம் 159/24
செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என - புறம் 160/14
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை - புறம் 164/9
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் - புறம் 185/4
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின்/மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் - புறம் 191/2,3
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே - புறம் 201/1
நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின்/எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ - புறம் 210/3,4
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் - புறம் 210/6
இனையோன் கொண்டனை ஆயின்/இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே - புறம் 227/10,11
வனைதல் வேட்டனை ஆயின் எனையதூஉம் - புறம் 228/13
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என - புறம் 229/15
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின்/நேரார் பல் உயிர் பருகி - புறம் 230/14,15
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று - புறம் 254/6
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின்/தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது - புறம் 263/2,3
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் - புறம் 278/4
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின்/வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் - புறம் 282/3,4
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின்/என் முறை வருக என்னான் கம்மென - புறம் 292/5,6
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின்/எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என - புறம் 293/3,4
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் - புறம் 315/1
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் - புறம் 323/4
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் - புறம் 343/13
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது - புறம் 348/7
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று - புறம் 349/4
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென - புறம் 359/16
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா - புறம் 388/12

 TOP
 
  ஆயின்று (1)
அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று/நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் - ஐங் 236/1,2

 TOP
 
  ஆயின (14)
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் - மது 176
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் - நற் 352/10
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே - ஐங் 120/2
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே - ஐங் 166/4
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே - ஐங் 189/4
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின/பொன் வீ மணி அரும்பினவே - ஐங் 201/2,3
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே - ஐங் 322/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே - ஐங் 322/5
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே - ஐங் 359/3
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே - ஐங் 359/5
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி - ஐங் 441/1
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே - ஐங் 495/2
அன்ன ஆயின பழனம்-தோறும் - பதி 19/19
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் - பதி 23/15

 TOP
 
  ஆயினம் (2)
ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து - நற் 159/9
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே - குறு 164/6

 TOP
 
  ஆயினர் (1)
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே - புறம் 240/14

 TOP
 
  ஆயினரே (1)
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே/முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் - அகம் 44/2,3

 TOP
 
  ஆயினவால் (1)
ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே - நற் 55/12

 TOP
 
  ஆயினவே (6)
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - குறு 316/8
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - ஐங் 162/4
உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே/காடே கடவுள் மேன புறவே - பதி 13/19,20
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே/எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என - அகம் 300/17,18
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே - புறம் 248/2
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே - புறம் 248/5

 TOP
 
  ஆயினள் (8)
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே - நற் 102/9
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் - குறு 98/1
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே - ஐங் 72/5
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற கனை பெயல் - ஐங் 405/2
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து - அகம் 35/11
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது - அகம் 300/10
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது - புறம் 348/7
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே - புறம் 349/7

 TOP
 
  ஆயினள்-கொல் (1)
என் ஆயினள்-கொல் என்னாதோரே - குறு 110/8

 TOP
 
  ஆயினன் (3)
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே - புறம் 221/13
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே - புறம் 252/5
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று - புறம் 254/5

 TOP
 
  ஆயினன்-கொல் (1)
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என - புறம் 210/9

 TOP
 
  ஆயினனே (1)
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே - புறம் 276/6

 TOP
 
  ஆயினும் (251)
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக - திரு 250
பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் - சிறு 203
பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும்/அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் - சிறு 203,204
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும்/கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன - சிறு 204,205
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற - குறி 23
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை - மலை 78
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் - மலை 86
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும்/இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் - மலை 273,274
நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் - நற் 14/2
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து - நற் 14/6
செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு - நற் 16/3
கடவுள் ஆயினும் ஆக - நற் 34/10
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு - நற் 38/4
கைவளம் இயைவது ஆயினும்/ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே - நற் 52/10,11
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை - நற் 54/2
என்னர் ஆயினும் இனி நினைவு ஒழிக - நற் 64/1
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும்/சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ - நற் 66/6,7
அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும்/குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை - நற் 85/3,4
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் - நற் 115/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை - நற் 119/4
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் - நற் 130/6
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து - நற் 140/8
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் - நற் 142/9
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் - நற் 156/8
சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என - நற் 164/4
இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் - நற் 189/2
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை - நற் 208/10
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும்/இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் - நற் 216/1,2
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும்/இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே - நற் 216/4,5
கேட்டோர் அனையர் ஆயினும்/வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே - நற் 216/10,11
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து - நற் 217/6
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் - நற் 219/3
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும்/குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி - நற் 235/5,6
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும்/வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் - நற் 240/5,6
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் - நற் 246/6
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் - நற் 247/6
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு - நற் 263/4
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய - நற் 289/2
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் - நற் 302/3
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் - நற் 327/4
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து - நற் 329/8
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் - நற் 351/2
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து - நற் 353/8
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ - நற் 355/9
என்னொடு நிலையாது ஆயினும் என்றும் - நற் 357/2
நின்னொடு தெளித்தனர் ஆயினும் என்னதூஉம் - நற் 358/4
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும்/அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் - நற் 365/6,7
எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல் - நற் 380/8
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை - நற் 382/6
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்/வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே - குறு 11/7,8
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்து - குறு 42/1
இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும்/நீ ஆகியர் எம் கணவனை - குறு 49/3,4
நல்கார் நயவார் ஆயினும்/பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே - குறு 60/5,6
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின் - குறு 61/2
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் - குறு 61/4
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு - குறு 110/1
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு - குறு 115/2
பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று - குறு 199/1
நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும்/நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே - குறு 228/5,6
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய - குறு 237/2
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் - குறு 253/2
ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் - குறு 259/5
ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும்/நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் - குறு 259/5,6
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று - குறு 266/1
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் - குறு 267/2
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் - குறு 284/4
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும்/நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ - குறு 284/4,5
வாராது ஆயினும் வருவது போல - குறு 301/6
குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று - குறு 318/4
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து - குறு 341/4
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் - குறு 367/1
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் - குறு 395/5
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே - ஐங் 15/4
பிரிந்தனன் ஆயினும் பிரியலன்-மன்னே - ஐங் 39/4
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் - ஐங் 54/2
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும்/துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே - ஐங் 63/3,4
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் - ஐங் 79/3
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய - ஐங் 83/1
நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ - ஐங் 114/2
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே - ஐங் 167/4
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற - ஐங் 177/1
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே - ஐங் 256/4
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ - ஐங் 276/4
தான் எம் அருளாள் ஆயினும்/யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே - ஐங் 298/3,4
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் - ஐங் 308/2
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ - ஐங் 312/2
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற - ஐங் 328/2
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே - ஐங் 330/2
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும்/நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து - ஐங் 358/1,2
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே - ஐங் 360/2
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின் - ஐங் 472/3
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் - பதி 17/2
மாரி பொய்க்குவது ஆயினும்/சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே - பதி 18/11,12
எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும்/பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் - பதி 20/21,22
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும்/கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் - பதி 20/22,23
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும்/வயிறு பசி கூர ஈயலன் - பதி 20/25,26
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும்/சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே - பதி 32/16,17
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற - பதி 44/3
சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து - பதி 44/11
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி - பதி 55/10
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும்/கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே - பதி 63/6,7
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும்/வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் - பதி 84/10,11
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும்/புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த - பதி 86/9,10
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும்/என்னொடு புரையுநள் அல்லள் - பதி 93/1,2
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும்/நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப - பரி 4/4,5
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து - பரி 17/25
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் - கலி 4/4
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் - கலி 10/11
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும்/ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ - கலி 18/10,11
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும்/தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் - கலி 140/17,18
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் - கலி 147/28
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/11
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு - அகம் 13/12
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப - அகம் 27/11
எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி - அகம் 28/2
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் - அகம் 29/2
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் - அகம் 33/18
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து - அகம் 35/11
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை - அகம் 37/1
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும்/அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை - அகம் 40/9,10
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் - அகம் 52/13
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் - அகம் 69/12
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும்/உறும் என கொள்குநர் அல்லர் - அகம் 90/12,13
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும்/பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் - அகம் 91/8,9
செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் - அகம் 106/7
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு - அகம் 109/11
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் - அகம் 112/11
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் - அகம் 113/12
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும் - அகம் 115/2
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் - அகம் 122/2
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்/பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே - அகம் 127/17,18
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே - அகம் 137/4
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு - அகம் 152/19
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே - அகம் 152/24
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி - அகம் 153/3
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் - அகம் 155/5
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும்/வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் - அகம் 177/12,13
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் - அகம் 183/4
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும்/இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் - அகம் 195/7,8
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும்/நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ - அகம் 197/8,9
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் - அகம் 200/4
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும் - அகம் 203/1
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும்/யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் - அகம் 203/1,2
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே - அகம் 205/7
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து - அகம் 209/10
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் - அகம் 211/8
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல - அகம் 213/11
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் - அகம் 223/9
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ - அகம் 227/12
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 228/7
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென - அகம் 229/9
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக - அகம் 231/9
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி - அகம் 233/12
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு - அகம் 244/7
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து - அகம் 253/20
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை - அகம் 264/11
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும்/என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு - அகம் 286/8,9
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும்/பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ - அகம் 295/17,18
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும்/அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே - அகம் 299/3,4
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து - அகம் 313/9
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி - அகம் 333/7
மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து - அகம் 333/13
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் - அகம் 333/18
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் - அகம் 335/2
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் - அகம் 338/10
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு - அகம் 345/11
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே - அகம் 347/8
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை - அகம் 353/6
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே - அகம் 356/17
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் - அகம் 357/10
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் - அகம் 375/4
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு - அகம் 378/19
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் - அகம் 379/8
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும்/நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் - அகம் 387/18,19
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் - அகம் 393/20
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் - புறம் 18/25
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே - புறம் 26/18
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் - புறம் 27/15
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும்/வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி - புறம் 27/15,16
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் - புறம் 34/5
அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் - புறம் 36/1
அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும்/நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் - புறம் 36/1,2
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட - புறம் 55/11
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் - புறம் 57/1
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும்/புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன - புறம் 57/1,2
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் - புறம் 58/6
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து - புறம் 73/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 80/5
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் - புறம் 86/3
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு - புறம் 88/1
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு - புறம் 92/2
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது - புறம் 96/6
நீட்டினும் நீட்டாது ஆயினும் யானை தன் - புறம் 101/6
அலத்தல் காலை ஆயினும்/புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 103/11,12
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி - புறம் 105/4
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை - புறம் 106/2
மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும்/புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் - புறம் 109/11,12
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும்/தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் - புறம் 109/12,13
உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே - புறம் 110/2
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே - புறம் 126/5
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என - புறம் 141/13
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 154/9
வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே - புறம் 161/23
உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று - புறம் 178/4
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என - புறம் 182/2
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே - புறம் 184/3
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட - புறம் 188/2
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும்/அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் - புறம் 195/6,7
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின் - புறம் 197/13
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும்/கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த - புறம் 200/10,11
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும்/உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் - புறம் 204/8,9
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும்/பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே - புறம் 205/1,2
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் - புறம் 208/8
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் - புறம் 209/13
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் - புறம் 211/13
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து - புறம் 214/11
வழு இன்று பழகிய கிழமையர் ஆயினும்/அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று - புறம் 216/3,4
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து - புறம் 218/3
செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் - புறம் 226/1
செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும்/உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ - புறம் 226/1,2
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ - புறம் 226/2
மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும்/இம்மை போல காட்டி உம்மை - புறம் 236/9,10
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே - புறம் 245/1
சிறு நனி தமியள் ஆயினும்/இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே - புறம் 247/9,10
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் - புறம் 257/11
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து - புறம் 260/9
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும் - புறம் 260/10
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும்/புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் - புறம் 266/2,3
ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும்/பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி - புறம் 289/1,2
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் - புறம் 317/3
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும்/யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே - புறம் 317/3,4
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே - புறம் 317/4
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து - புறம் 319/8
அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் - புறம் 328/6
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று - புறம் 329/5
நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக - புறம் 331/3
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் - புறம் 331/7
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும்/தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் - புறம் 333/6,7
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும்/வாள் வலத்து ஒழிய பாடி சென்றாஅர் - புறம் 337/2,3
இன்ன மறவர்த்து ஆயினும் அன்னோ - புறம் 345/18
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் - புறம் 347/9
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா - புறம் 367/2
வேற்றோர் ஆயினும் நோற்றோர்க்கு ஒழியும் - புறம் 367/3
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி - புறம் 373/32
இலம்படு காலை ஆயினும்/புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே - புறம் 380/14,15
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும் - புறம் 381/19
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும்/இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ - புறம் 381/19,20
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை - புறம் 384/8
கயம் களியும் கோடை ஆயினும்/ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை - புறம் 389/3,4
கோடை ஆயினும் கோடி - புறம் 393/22

 TOP
 
  ஆயினெம் (1)
ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து - அகம் 262/13

 TOP
 
  ஆயினேம்-மன்னே (1)
இன்னேம் ஆயினேம்-மன்னே என்றும் - புறம் 141/9

 TOP
 
  ஆயினை (8)
எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான் - நற் 128/3
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல் - பதி 52/26
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை/கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை - கலி 3/7,8
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை/செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட - கலி 3/11,12
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை/துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து - கலி 3/15,16
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை/ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி - கலி 3/19,20
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை/புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு - கலி 82/3,4
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு - புறம் 125/18

 TOP
 
  ஆயினையே (2)
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே/இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி - அகம் 396/10,11
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் - புறம் 265/5

 TOP
 
  ஆயினோ (6)
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் - நற் 154/10
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல - நற் 255/7
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் - நற் 375/6
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் - குறு 375/2
செல்லாய் ஆயினோ நன்றே - ஐங் 302/3
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது - அகம் 333/17

 TOP
 
  ஆயினோம் (1)
கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே - ஐங் 258/4

 TOP
 
  ஆயும் (5)
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை - சிறு 99
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் - மது 515
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும்/மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து - கலி 92/16,17
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்-உற்று - புறம் 158/13
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல - புறம் 289/3

 TOP
 
  ஆயுள் (3)
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள்/அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - அகம் 184/4,5
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே - புறம் 18/6
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள்/மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி - புறம் 43/21,22

 TOP
 
  ஆயை (1)
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே - புறம் 133/7

 TOP
 
  ஆர் (259)
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்_வளவன் - பொரு 148
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் - சிறு 65
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை - சிறு 69
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் - பெரும் 175
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து - பெரும் 184
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது - பெரும் 314
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப - முல் 96
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் - மது 195
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே - மது 260
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள - மது 367
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் - மது 393
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து - மது 475
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் - மது 596
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த - நெடு 21
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப - குறி 36
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் - குறி 99
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் - பட் 264
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் - மலை 152
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் - மலை 356
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து - மலை 368
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி - மலை 382
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் - நற் 27/8
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் - நற் 37/10
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு - நற் 38/4
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் - நற் 53/5
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி - நற் 85/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் - நற் 100/11
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு - நற் 102/2
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் - நற் 104/7
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் - நற் 108/1
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு - நற் 114/9
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை - நற் 119/4
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி - நற் 123/2
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் - நற் 131/6
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் - நற் 139/6
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி - நற் 151/6
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் - நற் 154/11
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் - நற் 156/1
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 168/8
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் - நற் 190/2
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் - நற் 216/7
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/2
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 285/1
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் - நற் 288/8
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் - நற் 319/5
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை - நற் 323/5
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு - நற் 332/9
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 334/6
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் - நற் 344/2
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க - நற் 364/3
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து - நற் 378/9
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை - நற் 382/6
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து - நற் 393/3
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் - குறு 3/2
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் - குறு 52/1
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே - குறு 70/2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக - குறு 83/1
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு - குறு 128/3
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி - குறு 141/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் - குறு 153/4
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் - குறு 155/1
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை - குறு 158/4
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 163/3
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த - குறு 186/1
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் - குறு 216/3
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் - குறு 223/1
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் - குறு 247/6
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் - குறு 257/4
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ - குறு 275/4
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - குறு 281/4
ஆர் கழல்பு உகுவ போல - குறு 282/7
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் - குறு 321/2
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு - குறு 329/2
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக - குறு 353/1
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப - குறு 369/2
பலவில் சேர்ந்த பழம் ஆர் இன கலை - குறு 385/1
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை - குறு 389/2
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் - ஐங் 9/4
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து - ஐங் 71/1
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என - ஐங் 72/4
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே - ஐங் 82/4
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க - ஐங் 232/1
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே - ஐங் 256/4
ஆர் இருள் பெருகின வாரல் - ஐங் 282/4
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் - ஐங் 406/3
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 406/4
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி - ஐங் 411/1
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் - ஐங் 416/1
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப - ஐங் 417/3
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே - ஐங் 417/4
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே - ஐங் 428/2
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 455/2
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை - ஐங் 459/3
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக - ஐங் 468/3
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட - பதி 20/19
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் - பதி 21/16
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 24/4
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் - பதி 29/13
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் - பதி 33/11
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் - பதி 39/7
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு - பதி 43/18
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் - பதி 55/11
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ - பதி 62/4
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் - பதி 66/9
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு - பதி 71/13
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி - பதி 81/24
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் - பதி 82/2
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா - பதி 84/8
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை - பதி 88/18
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ - பதி 90/50
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் - பதி 92/13
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு - பரி 2/10
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில - பரி 2/29
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய - பரி 5/25
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் - பரி 8/40
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி - பரி 10/17
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 10/89
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து - பரி 12/72
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை - பரி 14/8
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் - பரி 16/44
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ - பரி 17/11
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத - பரி 17/12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ - பரி 17/13
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி - பரி 18/30
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு - பரி 19/18
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய - பரி 21/46
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத - பரி 22/11
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் - பரி 22/23
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த - பரி 23/1
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து - பரி 23/2
விளைந்து ஆர் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் - பரி 23/46
போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு - பரி 34/4
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி - கலி 12/3
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் - கலி 29/18
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் - கலி 40/4
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் - கலி 44/20
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் - கலி 58/6
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் - கலி 60/17
நீர் ஆர் செறுவில் நெய்தலொடு நீடிய - கலி 75/1
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் - கலி 75/3
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய - கலி 84/2
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக - கலி 85/14
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது - கலி 89/6
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா - கலி 90/8
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் - கலி 90/11
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ - கலி 90/12
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப - கலி 92/34
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் - கலி 92/37
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப - கலி 92/38
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் - கலி 101/30
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/44
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி - கலி 105/5
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் - கலி 109/3
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ - கலி 120/15
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே - கலி 121/12
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் - கலி 139/26
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச - கலி 143/11
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ - கலி 145/46
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல - கலி 147/30
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று - அகம் 1/17
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு - அகம் 9/6
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி - அகம் 14/19
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ - அகம் 15/13
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி - அகம் 17/9
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் - அகம் 21/22
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி - அகம் 40/3
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு - அகம் 45/4
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி - அகம் 71/11
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி - அகம் 82/16
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - அகம் 83/2
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் - அகம் 84/13
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் - அகம் 84/14
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து - அகம் 98/10
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் - அகம் 99/3
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் - அகம் 108/9
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் - அகம் 118/9
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/5
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே - அகம் 150/14
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த - அகம் 155/14
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ - அகம் 176/14
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி - அகம் 180/6
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் - அகம் 183/3
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி - அகம் 184/10
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே - அகம் 202/15
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள - அகம் 207/8
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை - அகம் 214/14
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே - அகம் 223/16
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று - அகம் 228/9
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே - அகம் 231/15
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் - அகம் 232/11
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி - அகம் 244/12
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு - அகம் 246/5
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு - அகம் 246/6
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய - அகம் 253/10
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி - அகம் 256/19
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப - அகம் 257/3
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் - அகம் 269/10
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி - அகம் 272/4
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற - அகம் 272/7
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை - அகம் 277/9
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் - அகம் 295/16
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி - அகம் 298/11
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 300/4
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் - அகம் 306/5
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை - அகம் 314/7
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் - அகம் 319/10
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் - அகம் 322/11
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை - அகம் 341/4
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் - அகம் 346/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப - அகம் 346/14
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி - அகம் 366/3
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே - அகம் 371/14
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து - அகம் 388/16
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து - அகம் 389/2
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து - புறம் 6/14
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு - புறம் 14/17
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் - புறம் 24/20
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ - புறம் 39/12
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் - புறம் 43/13
நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு - புறம் 45/3
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே - புறம் 45/4
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் - புறம் 56/22
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப - புறம் 65/3
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு - புறம் 71/4
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் - புறம் 81/3
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே - புறம் 82/6
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/6
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே - புறம் 160/13
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை - புறம் 172/9
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/18
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் - புறம் 192/9
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே - புறம் 195/9
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என - புறம் 203/10
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து - புறம் 205/10
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே - புறம் 212/10
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் - புறம் 216/5
ஆர் இருள் அரை இரவில் - புறம் 229/2
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் - புறம் 230/14
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு - புறம் 238/15
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப - புறம் 253/2
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் - புறம் 254/8
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை - புறம் 271/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை - புறம் 274/1
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க - புறம் 283/8
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர - புறம் 288/5
நேரார் ஆர் எயில் முற்றி - புறம் 298/4
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே - புறம் 308/7
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் - புறம் 321/6
ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல் - புறம் 337/1
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய - புறம் 337/10
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி - புறம் 339/11
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் - புறம் 341/12
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை - புறம் 354/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி - புறம் 355/5
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் - புறம் 361/2
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம் - புறம் 367/1
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ - புறம் 370/4
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி - புறம் 383/20
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து - புறம் 392/6

 TOP
 
  ஆர்க்கவும் (1)
மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப - குறு 17/3

 TOP
 
  ஆர்க்காட்டு (1)
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் - நற் 227/6

 TOP
 
  ஆர்க்காடு (2)
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன - நற் 190/6
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் - குறு 258/7

 TOP
 
  ஆர்க்கும் (41)
விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட - நற் 108/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை - நற் 147/6
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் - நற் 173/8
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து - நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி - நற் 213/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - நற் 288/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் - நற் 365/7
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் - நற் 394/4
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து - நற் 399/1
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும்/மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் - குறு 39/2,3
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் - பரி 7/62
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை - பரி 10/125
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை - பரி 16/48
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் - பரி 16/49
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் - கலி 26/3
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை - கலி 26/13
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் - கலி 28/16
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் - கலி 30/3
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/12
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் - கலி 32/9
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/17
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் - கலி 90/13
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப - கலி 98/24
அமைவரல் அருவி ஆர்க்கும்/இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே - கலி 105/73,74
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 123/2
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை - அகம் 40/5
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து - அகம் 78/3
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் - அகம் 104/2
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும்/வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி - அகம் 145/2,3
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் - அகம் 153/16
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் - அகம் 168/8
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் - அகம் 245/16
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் - அகம் 262/14
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும்/மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் - அகம் 295/16,17
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும்/வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் - அகம் 302/6,7
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து - அகம் 303/18
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து - புறம் 22/6
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து - புறம் 93/12
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை - புறம் 168/1
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் - புறம் 338/3
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை - புறம் 371/12

 TOP
 
  ஆர்க (2)
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக - ஐங் 4/2
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா - புறம் 237/8

 TOP
 
  ஆர்கலி (6)
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் - நெடு 3
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் - அகம் 54/3
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில் - அகம் 246/9
ஆர்கலி வள-வயின் போதொடு பரப்ப - அகம் 273/3
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் - புறம் 91/3
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் - புறம் 400/19

 TOP
 
  ஆர்குவிர் (1)
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் - பெரும் 362

 TOP
 
  ஆர்குவை-மன்னோ (1)
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே - புறம் 230/16

 TOP
 
  ஆர்கை (8)
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த - நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய - நற் 159/7
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் - நற் 267/10
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் - நற் 293/2
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர் - பதி 62/16
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி - கலி 75/5
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி - அகம் 15/4
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை/நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை - அகம் 400/7,8

 TOP
 
  ஆர்கைய (1)
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் - பதி 29/5

 TOP
 
  ஆர்கையர் (3)
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் - பதி 27/5
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க - அகம் 184/14
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் - புறம் 391/6

 TOP
 
  ஆர்கையை (1)
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி - நற் 70/5

 TOP
 
  ஆர்த்-தொறும் (1)
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும்/கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/6,7

 TOP
 
  ஆர்த்த (3)
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு - பதி 12/24
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து - பரி 4/34
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் - அகம் 4/12

 TOP
 
  ஆர்த்தவும் (1)
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும் - புறம் 334/6

 TOP
 
  ஆர்த்தன்றே (1)
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே/மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் - மது 428,429

 TOP
 
  ஆர்த்தி (1)
பெற்றவை பிறர்பிறர்க்கு ஆர்த்தி தெற்றென - பொரு 174

 TOP
 
  ஆர்த்து (14)
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு - திரு 212
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து/கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் - பெரும் 419,420
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து என - மலை 386
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே - ஐங் 185/4
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய - பரி 15/21
அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே - பரி 18/38
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி - பரி 23/16
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் - கலி 53/6
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் - கலி 102/17
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய - அகம் 4/9
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் - அகம் 138/8
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் - அகம் 291/14
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் - அகம் 355/5
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து/பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை - புறம் 35/24,25

 TOP
 
  ஆர்த்தும் (4)
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள - திரு 270
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை - பரி 20/57
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை - பரி 20/58
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும்/ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந - புறம் 22/27,28

 TOP
 
  ஆர்த்துவம் (1)
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே - அகம் 340/15

 TOP
 
  ஆர்த்துவான் (1)
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் - கலி 101/26

 TOP
 
  ஆர்ந்த (8)
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த - நற் 183/9
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த/ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை - நற் 395/7,8
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே - குறு 13/5
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் - குறு 259/2
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் - கலி 60/4
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு - கலி 60/5
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த/தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - கலி 86/8,9
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு - புறம் 34/14

 TOP
 
  ஆர்ந்தவர் (1)
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் - நற் 156/8

 TOP
 
  ஆர்ந்தவள் (1)
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண் - பரி 7/64

 TOP
 
  ஆர்ந்தன (2)
ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு - நற் 43/4
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே - ஐங் 208/5

 TOP
 
  ஆர்ந்திட்ட (1)
தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் - புறம் 320/13

 TOP
 
  ஆர்ந்து (4)
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து/அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் - பெரும் 251,252
தாது ஆர்ந்து/களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் - ஐங் 416/2,3
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் - பரி 27/1
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் - புறம் 318/7

 TOP
 
  ஆர்ந்தோர் (1)
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் - குறு 354/2

 TOP
 
  ஆர்நவும் (1)
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும்/ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின் - பதி 13/6,7

 TOP
 
  ஆர்ப்ப (80)
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு - முல் 8
வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர - முல் 92
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப/பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் - மது 185,186
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து - மது 380
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப/மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப - மது 684,685
நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப/குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் - மது 756,757
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து - குறி 111
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப/வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய - மலை 333,334
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப/கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று - நற் 7/2,3
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப/தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் - நற் 7/4,5
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப/பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் - நற் 81/4,5
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப/கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய - நற் 130/2,3
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து - நற் 202/2
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் - நற் 250/2
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப/செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை - நற் 344/7,8
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப/வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் - நற் 396/2,3
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு - குறு 15/1
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு - குறு 155/5
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப/முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் - குறு 254/1,2
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப/கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய - குறு 336/3,4
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப/மன்றம் போழும் நாடன் தோழி - குறு 346/2,3
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப/கோடை தூக்கும் கானம் - குறு 369/2,3
ஒண் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப/தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே - ஐங் 123/2,3
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப/பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை - ஐங் 476/1,2
குய் இடு-தோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப/கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் - பதி 21/11,12
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப/பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர - பதி 67/6,7
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப/காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை - பதி 82/8,9
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப/பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது - பதி 89/3,4
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப/நெடு மதில் நிரை ஞாயில் - பதி 92/10,11
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது - பரி 7/2
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப/மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க - பரி 7/79,80
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர - பரி 8/23
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப/தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் - பரி 10/89,90
கருவி ஆர்ப்ப கருவி நின்றன குன்றம் - பரி 18/45
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை - பரி 18/46
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை - பரி 18/47
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை - பரி 20/2
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப/துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி - பரி 21/18,19
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப/விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் - பரி 23/11,12
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப/விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர - பரி 23/50,51
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப/அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி - பரி 23/52,53
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப/மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய - கலி 33/5,6
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப/இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் - கலி 34/6,7
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப/மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி - கலி 35/2,3
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப/தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/3,4
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப - கலி 57/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை - கலி 58/5
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் - கலி 59/7
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் - கலி 69/8
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி - கலி 74/13
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் - கலி 83/16
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - கலி 86/9
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் - கலி 92/40
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு - கலி 92/53
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ - கலி 96/17
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப/வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி - கலி 101/10,11
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப/குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த - கலி 104/29,30
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப/பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் - கலி 104/54,55
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட - கலி 118/11
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப/பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் - கலி 118/17,18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 127/3
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப/தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை - கலி 131/9,10
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப/ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/9,10
சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் - கலி 147/4
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப/நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து - அகம் 41/3,4
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து - அகம் 88/11
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப/தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் - அகம் 102/10,11
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து - அகம் 122/19
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் - அகம் 164/5
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப/உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து - அகம் 204/7,8
பிரச பல் கிளை ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 228/1
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் - அகம் 269/12
பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி - அகம் 331/11
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 350/12
ஒருசார் அருவி ஆர்ப்ப ஒருசார் - புறம் 115/1
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப/தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே - புறம் 269/11,12
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப/இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி - புறம் 397/5,6
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து - புறம் 399/25

 TOP
 
  ஆர்ப்பது (2)
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே - நற் 214/12
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் - கலி 33/14

 TOP
 
  ஆர்ப்பவர் (1)
களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே - கலி 52/14

 TOP
 
  ஆர்ப்பார் (1)
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு - பரி 24/21

 TOP
 
  ஆர்ப்பின் (5)
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் - நற் 167/2
குன்ற குறவன் ஆர்ப்பின் எழிலி - ஐங் 251/1
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின்/எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை - கலி 15/4,5
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின்/பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய - புறம் 322/4,5
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின்/படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு - புறம் 334/3,4

 TOP
 
  ஆர்ப்பினும் (10)
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 328/8
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 393/6
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 36/23
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே - அகம் 45/12
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 116/19
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என - அகம் 209/6
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 226/17
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 246/14
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் - அகம் 253/7
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 256/21

 TOP
 
  ஆர்ப்பு (14)
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ - மது 182
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு - மது 619
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் - குறு 34/6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து - பதி 21/18
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/10
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் - பதி 41/22
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 43/9
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல - பதி 84/15
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ - பரி 8/30
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப - கலி 81/6
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ - அகம் 149/11
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ - புறம் 77/11
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே - புறம் 81/1
ஆர்ப்பு எழுந்தன்றால் விசும்பினானே - புறம் 241/5

 TOP
 
  ஆர்ப்பே (1)
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே/ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி - மது 260,261

 TOP
 
  ஆர்ப்பொடு (2)
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ - பதி 44/1
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி - பதி 90/43

 TOP
 
  ஆர்பு (1)
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து - கலி 105/29

 TOP
 
  ஆர்வ (7)
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை - சிறு 99
அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் - நற் 9/1
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள் - நற் 146/7
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ - நற் 171/10
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் - அகம் 35/12
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின் - அகம் 136/23
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் - அகம் 396/9

 TOP
 
  ஆர்வம் (3)
ஆர்வம் உடையர் ஆகி - நற் 94/8
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் - பரி 1/36
ஆர்வம் சிறந்த சாயல் - அகம் 94/13

 TOP
 
  ஆர்வம்-உற்று (1)
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்-உற்று/உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர - புறம் 158/13,14

 TOP
 
  ஆர்வமும் (1)
அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி - மது 489

 TOP
 
  ஆர்வமொடு (2)
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ - மலை 184
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி - புறம் 377/28

 TOP
 
  ஆர்வலர் (7)
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி - திரு 93
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் - திரு 221
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே - குறு 207/7
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி - பரி 4/2
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர்/தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே - பரி 4/70,71
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே - புறம் 12/5
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் - புறம் 390/5

 TOP
 
  ஆர்வலர்க்கு (1)
அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ - பரி 1/41

 TOP
 
  ஆர்வு-உற்ற (2)
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக - கலி 46/21
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் - கலி 145/62

 TOP
 
  ஆர்வு-உற்றார் (1)
ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ - கலி 42/13

 TOP
 
  ஆர்வு-உற்று (3)
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த - கலி 104/75
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று/இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் - அகம் 276/12,13
ஆசினி கவினிய பலவின் ஆர்வு-உற்று/முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் - புறம் 158/22,23

 TOP
 
  ஆர (46)
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் - திரு 297
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி - பொரு 88
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி - பெரும் 219
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும் - மது 82
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர/ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் - நெடு 66,67
நிலம் நீர் ஆர குன்றம் குழைப்ப - நற் 5/1
வறன்-உற்று ஆர முருக்கி பையென - நற் 64/6
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர/வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் - நற் 92/7,8
பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் - நற் 265/5
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி - குறு 187/2
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் - குறு 231/2
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி - குறு 277/3
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன் - குறு 321/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் - ஐங் 165/2
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர/பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி - ஐங் 391/2,3
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் - பதி 11/15
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர/ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 30/39,40
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர/தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை - பதி 35/5,6
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி - பதி 37/3
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி - பதி 37/4
உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு - பதி 43/19
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி - பதி 43/20
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர/தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு - பதி 67/9,10
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் - பரி 20/76
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு - பரி 24/19
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/14
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/18
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் - கலி 32/17
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை - கலி 52/15
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி - கலி 80/3
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் - கலி 86/5
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் - கலி 94/41
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து - கலி 109/1
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - அகம் 102/10
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் - அகம் 152/12
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி - அகம் 157/3
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி - அகம் 161/3
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர/முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட - அகம் 335/6,7
கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர/அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை - அகம் 361/10,11
ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர் - அகம் 383/13
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி - புறம் 69/18
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர/கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி - புறம் 117/5,6
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் - புறம் 215/5
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர/பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே - புறம் 261/9,10
ஆர நெருப்பின் ஆரல் நாற - புறம் 320/12
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர/வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் - புறம் 398/25,26

 TOP
 
  ஆரத்தாள் (1)
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் - பரி 20/64

 TOP
 
  ஆரத்து (6)
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து/முழவின் அன்ன முழு மர உருளி - பெரும் 46,47
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த - நற் 292/1
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த - பரி 9/27
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் - பரி 9/28
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ - அகம் 335/18
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து/பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி - புறம் 365/4,5

 TOP
 
  ஆரம் (50)
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் - திரு 104
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல - சிறு 2
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு - சிறு 253
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு - மது 681
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் - மது 715
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் - மது 716
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - நெடு 136
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை - குறி 93
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம்/கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி - மலை 520,521
நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப - நற் 5/4
ஆரம் கமழும் மார்பினை - நற் 168/10
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி - நற் 259/6
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம் - நற் 344/6
ஆரம் நாறும் மார்பினன் - குறு 161/6
ஆரம் நாறும் மார்பினை - குறு 198/7
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் - குறு 286/3
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப - குறு 376/2
குன்ற குறவன் ஆரம் அறுத்து என - ஐங் 254/1
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி - பதி 48/2
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ - பரி 9/29
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் - பரி 11/26
அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய - பரி 12/5
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் - பரி 12/55
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய - பரி 16/36
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் - பரி 21/61
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை - கலி 4/9
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் - கலி 79/12
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர - கலி 135/18
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த - அகம் 22/12
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 75/12
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் - அகம் 93/4
அரை-உற்று அமைந்த ஆரம் நீவி - அகம் 100/1
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல - அகம் 120/1
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி - அகம் 191/5
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 206/9
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம்/தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் - அகம் 218/14,15
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி - அகம் 228/2
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை - அகம் 288/2
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் - அகம் 362/12
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத - அகம் 388/3
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே - புறம் 19/18
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் - புறம் 59/1
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது - புறம் 108/2
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம்/மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் - புறம் 150/20,21
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 152/10
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய - புறம் 256/2
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி - புறம் 344/8
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள - புறம் 362/2
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே - புறம் 368/18
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே - புறம் 372/13

 TOP
 
  ஆரமும் (7)
நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும்/துறைதுறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி - பொரு 238,239
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும்/துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய - சிறு 116,117
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் - பட் 188
எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் - பரி 18/53
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும்/முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை - அகம் 13/1,2
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும்/இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் - அகம் 13/4,5
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் - அகம் 13/5

 TOP
 
  ஆரமொடு (6)
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ - மது 439
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் - நற் 314/4
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் - பரி 13/11
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு - கலி 28/5
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா - புறம் 198/2
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு/புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் - புறம் 398/27,28

 TOP
 
  ஆரமோடு (1)
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக - பரி 20/33

 TOP
 
  ஆரல் (12)
ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும் - குறு 25/4
ஆரல் அருந்த வயிற்ற - குறு 114/4
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் - பதி 13/1
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ - பரி 9/7
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப - கலி 64/4
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி - கலி 75/5
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக - அகம் 246/2
நுண் ஆரல் பரு வரால் - புறம் 18/9
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ - புறம் 212/4
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப - புறம் 249/1
ஆர நெருப்பின் ஆரல் நாற - புறம் 320/12
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை - புறம் 342/9

 TOP
 
  ஆரவும் (1)
கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும்/கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் - அகம் 93/1,2

 TOP
 
  ஆரா (19)
ஆரா செருவின் ஐவர் போல - பெரும் 417
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய - பரி 5/55
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் - பரி 8/40
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா/மென் முலை ஆகம் கவின் பெற - கலி 40/32,33
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி - கலி 45/10
ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ - கலி 71/25
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் - கலி 73/19
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் - கலி 90/10
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் - கலி 91/13
ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு - கலி 93/27
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் - கலி 109/4
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை - கலி 142/1
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது - அகம் 75/13
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய - அகம் 206/10
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி - அகம் 273/14
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப - அகம் 322/3
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா/ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ - புறம் 212/3,4
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர் - புறம் 360/1
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் - புறம் 361/2

 TOP
 
  ஆராதனை (1)
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி - பரி 6/11

 TOP
 
  ஆராது (3)
ஆராது பெயரும் தும்பி - குறு 211/6
அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன் - கலி 146/4
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் - கலி 146/38

 TOP
 
  ஆராய்ந்து (1)
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் - கலி 84/17

 TOP
 
  ஆரி (1)
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் - மலை 161

 TOP
 
  ஆரிடை (34)
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை/சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை - நற் 24/5,6
வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே - நற் 43/6
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை/சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி - நற் 174/4,5
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து - நற் 228/4
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே - நற் 305/10
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை/ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று - குறு 331/1,2
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை/கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி - குறு 356/1,2
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே - குறு 396/7
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம் - ஐங் 311/2
ஆரிடை இறந்தனள் என்-மின் - ஐங் 384/4
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை/மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய - கலி 2/8,9
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை/வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் - கலி 4/6,7
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் - கலி 6/2
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம் - கலி 15/9
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை/கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என - கலி 16/6,7
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை/சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/10,11
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை/முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என - கலி 16/14,15
கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆரிடை/பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் - கலி 20/21,22
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் - கலி 38/10
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் - கலி 46/14
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/13
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/17
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/21
நெடும் சேண் ஆரிடை விலங்கும் ஞான்றே - அகம் 3/18
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ - அகம் 14/5
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த - அகம் 17/12
அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென - அகம் 39/15
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை/நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் - அகம் 153/11,12
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை/பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை - அகம் 187/17,18
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை/உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு - அகம் 201/8,9
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய - அகம் 205/23
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை/எமியம் கழிதந்தோயே பனி இருள் - அகம் 337/18,19
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
அரிசி இன்மையின் ஆரிடை நீந்தி - புறம் 371/9

 TOP
 
  ஆரிடையதுவே (2)
நெடும் சேண் ஆரிடையதுவே நெஞ்சே - குறு 131/3
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே/செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே - குறு 219/2,3

 TOP
 
  ஆரிடையானும் (1)
அன்ன ஆரிடையானும்/தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே - ஐங் 327/4,5

 TOP
 
  ஆரிய (1)
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் - அகம் 386/5

 TOP
 
  ஆரியர் (7)
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் - நற் 170/6
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர்/கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி - குறு 7/3,4
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் - பதி 11/23
தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர்/பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல - அகம் 276/9,10
ஆரியர் படையின் உடைக என் - அகம் 336/22
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை - அகம் 396/16
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர்/பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை - அகம் 398/18,19

 TOP
 
  ஆரின் (1)
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் - அகம் 104/12

 TOP
 
  ஆருந்து (1)
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து/மனை கோழி பைம் பயிரின்னே - புறம் 395/8,9

 TOP
 
  ஆரும் (21)
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும்/மலை கெழு நாடன் கேண்மை பலவின் - நற் 116/5,6
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும்/பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை - நற் 119/5,6
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும்/மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை - நற் 192/4,5
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் - நற் 290/3
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட - நற் 355/5
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும்/ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை - குறு 166/2,3
அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே - குறு 174/7
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் - குறு 181/5
மரை_இனம் ஆரும் முன்றில் - குறு 235/4
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும்/தண் துறை ஊரன் தேர் எம் - ஐங் 5/4,5
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும்/புனல் முற்று ஊரன் பகலும் - ஐங் 95/2,3
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும்/தண்ணம் துறைவன் தகுதி - ஐங் 164/2,3
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் - ஐங் 167/2
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும்/கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை - ஐங் 188/1,2
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும்/கானக நாடன் வரவும் இவள் - ஐங் 217/2,3
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும்/நன் மலை நாட நீ செலின் - ஐங் 273/2,3
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை - பரி 11/54
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர - அகம் 46/6
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி - அகம் 111/12
வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும் - புறம் 338/6
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் - புறம் 376/5

 TOP
 
  ஆரும்மே (1)
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே - ஐங் 168/4

 TOP
 
  ஆரேற்று (1)
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன - நற் 265/6

 TOP
 
  ஆரை (3)
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் - பெரும் 50
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து - அகம் 301/7
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் - புறம் 60/8

 TOP
 
  ஆல் (8)
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை - திரு 256
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த - சிறு 97
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் - பரி 5/43
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் - பரி 18/7
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் - கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா - கலி 83/14
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப - அகம் 365/1
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் - புறம் 198/9

 TOP
 
  ஆல்_கெழு_கடவுள் (1)
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை - திரு 256

 TOP
 
  ஆல்_அமர்_கடவுள் (1)
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் - புறம் 198/9

 TOP
 
  ஆல்_அமர்_செல்வற்கு (1)
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த - சிறு 97

 TOP
 
  ஆல்_அமர்_செல்வன் (2)
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் - கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா - கலி 83/14

 TOP
 
  ஆல (10)
மட கண்ண மயில் ஆல/பைம் பாகல் பழம் துணரிய - பொரு 190,191
ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி - நற் 76/3
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும் - ஐங் 291/1
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர - ஐங் 292/1
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல/கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே - ஐங் 413/2,3
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் - ஐங் 492/1
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற - கலி 27/13
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற - கலி 36/8
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் - அகம் 304/12
நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல/மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் - அகம் 392/17,18

 TOP
 
  ஆலங்கானத்து (6)
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து - மது 127
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த - நற் 387/7
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப - அகம் 36/14
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த - அகம் 175/11
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என - அகம் 209/6
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட - புறம் 23/16

 TOP
 
  ஆலத்து (8)
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து/கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் - மலை 268,269
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து/உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை - நற் 343/4,5
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து/ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை - அகம் 287/7,8
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி - அகம் 319/2
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் - அகம் 385/9
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து/கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு - புறம் 58/2,3
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் - புறம் 199/1
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து/புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் - புறம் 254/7,8

 TOP
 
  ஆலம் (2)
புது கலத்து அன்ன கனிய ஆலம்/போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் - ஐங் 303/1,2
பல் வீழ் ஆலம் போல - அகம் 70/16

 TOP
 
  ஆலமும் (2)
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் - பரி 4/67
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் - கலி 101/13

 TOP
 
  ஆலமுற்றம் (1)
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய - அகம் 181/17

 TOP
 
  ஆலலும் (1)
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன - குறு 251/3

 TOP
 
  ஆலவும் (1)
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும்/பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் - புறம் 116/10,11

 TOP
 
  ஆலி (11)
ஆலி தண் மழை தலைஇய - ஐங் 437/2
மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் - கலி 145/9
ஆலி வானின் காலொடு பாறி - அகம் 9/7
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ - அகம் 95/7
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி/பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப - அகம் 108/4,5
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் - அகம் 125/4
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு - அகம் 282/7
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை - அகம் 308/3
ஆலி அழி துளி தலைஇ - அகம் 323/12
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி/நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக - அகம் 335/21,22
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி/பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து - அகம் 378/8,9

 TOP
 
  ஆலியின் (5)
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் - ஐங் 213/3
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் - அகம் 101/16
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் - அகம் 211/5
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் - அகம் 309/8
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின்/நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப - அகம் 314/2,3

 TOP
 
  ஆலியொடு (3)
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி - பதி 50/2
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு/பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று - அகம் 304/3,4
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 334/8

 TOP
 
  ஆலின (2)
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் - முல் 89
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன - குறு 251/3

 TOP
 
  ஆலும் (24)
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும்/பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால - பெரும் 330,331
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் - பெரும் 495
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும்/நறும் தண் பொழில கானம் - நற் 9/10,11
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் - நற் 118/4
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும்/இன மயில் மட கணம் போல - நற் 248/7,8
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும்/குன்ற நாடன் பிரிவின் சென்று - நற் 288/3,4
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை - நற் 357/6
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும்/ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் - நற் 378/4,5
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும்/மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ - ஐங் 85/2,3
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/2
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும்/அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 298/1,2
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை - ஐங் 342/2
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும்/உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ - ஐங் 371/1,2
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும்/பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் - பதி 27/8,9
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும்/தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி - பதி 90/42,43
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள - கலி 27/9
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் - கலி 28/8
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/8
இரும் குயில் ஆலும் அரோ - கலி 33/25
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர - கலி 36/2
ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட - கலி 106/28
குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும்/துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை - அகம் 145/15,16
அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும்/கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - புறம் 128/4,5
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் - புறம் 178/2

 TOP
 
  ஆலை (2)
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை/தீ தெறுவின் கவின் வாடி - பட் 9,10
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை/வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு - புறம் 220/3,4

 TOP
 
  ஆலை-தொறும் (2)
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும்/கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் - பெரும் 261,262
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென - மலை 340

 TOP
 
  ஆலைக்கு (1)
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே - மலை 119

 TOP
 
  ஆவண (1)
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் - அகம் 77/8

 TOP
 
  ஆவணத்து (2)
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து/மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய - பட் 158,159
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன - அகம் 227/21

 TOP
 
  ஆவணம் (3)
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர - நெடு 44
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் - பதி 68/10
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் - அகம் 122/3

 TOP
 
  ஆவது (9)
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 23/4
இன்னன் ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 26/4
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி - ஐங் 234/2
அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா - பரி 8/60
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ - கலி 14/15
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் - கலி 50/20
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் - கலி 112/22
காலை ஆவது அறியார் - கலி 119/15
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ - அகம் 276/6

 TOP
 
  ஆவது-கொல் (15)
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட - நற் 187/7
எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே - நற் 239/12
என் ஆவது-கொல் தோழி மன்னர் - நற் 296/1
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல்/பெரிதும் பேதை மன்ற - குறு 276/6,7
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே - ஐங் 228/4
யாங்கு ஆவது-கொல் தோழி எனையதூஉம் - கலி 137/26
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல்/மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும் - அகம் 239/1,2
என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என - அகம் 272/16
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில் - அகம் 348/1
என் ஆவது-கொல் தானே கழனி - புறம் 63/11
என் ஆவது-கொல் அளியது தானே - புறம் 217/13
என் ஆவது-கொல் தானே - புறம் 345/19
என் ஆவது-கொல் தானே நன்றும் - புறம் 347/8
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது - புறம் 350/3
என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் - புறம் 351/8

 TOP
 
  ஆவம் (2)
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை - புறம் 14/8
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் - புறம் 323/4

 TOP
 
  ஆவி (6)
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் - பெரும் 469
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ - பரி 10/72
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை - பரி 17/30
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி/அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் - அகம் 1/3,4
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி/பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் - அகம் 61/15,16
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ - அகம் 327/9

 TOP
 
  ஆவித்து (2)
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன - நற் 345/4
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன - அகம் 301/6

 TOP
 
  ஆவியர் (3)
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் - சிறு 86
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் - பரி 24/12
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே - புறம் 147/9

 TOP
 
  ஆவியின் (2)
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே - கலி 36/26
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி - அகம் 71/14

 TOP
 
  ஆவியும் (1)
பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து - பரி 10/123

 TOP
 
  ஆவிரம் (1)
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி - கலி 140/7

 TOP
 
  ஆவிரை (6)
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் - குறி 71
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த - குறு 173/1
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து - கலி 138/9
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற - கலி 138/18
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் - கலி 139/8
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை - அகம் 301/14

 TOP
 
  ஆவின் (1)
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின்/நிலை என ஒருவேன் ஆகி - நற் 109/8,9

 TOP
 
  ஆவினன்குடி (1)
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று - திரு 176

 TOP
 
  ஆவுதி (7)
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து - மது 494
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் - பட் 55
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் - பட் 200
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி/வருநர் வரையார் வார வேண்டி - பதி 21/7,8
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி/இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து - பதி 21/13,14
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண் - புறம் 15/19
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் - புறம் 99/1

 TOP
 
  ஆவும் (2)
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் - புறம் 9/1
ஆவும் மாவும் சென்று உண கலங்கி - புறம் 204/7

 TOP
 
  ஆழ் (13)
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் - திரு 78
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை - சிறு 182
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு - சிறு 252
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து - பெரும் 79
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி - பெரும் 169
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை - பெரும் 471
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த - மது 592
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த - நற் 256/9
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி - குறு 240/6
ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை - கலி 147/68
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே - அகம் 88/15
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் - அகம் 339/2
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே - புறம் 55/23

 TOP
 
  ஆழ்க (1)
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே - புறம் 132/2

 TOP
 
  ஆழ்ச்சி (2)
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் - புறம் 60/8
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய - புறம் 90/7

 TOP
 
  ஆழ்ந்த (2)
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர - மது 273
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் - மது 351

 TOP
 
  ஆழ்ந்தன்றே (1)
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை - நற் 198/4

 TOP
 
  ஆழ்ந்து (4)
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு - கலி 98/36
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/12
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/16
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/20

 TOP
 
  ஆழ்பவன் (1)
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன்/திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு - கலி 134/24,25

 TOP
 
  ஆழ (1)
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என - நற் 372/4

 TOP
 
  ஆழல் (11)
ஆழல் வாழி தோழி நீ நின் - நற் 197/5
ஆழல் வாழி தோழி வாழை - நற் 309/4
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே - நற் 391/1
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது - அகம் 61/5
ஆழல் ஆன்றிசின் நீயே உரிதினின் - அகம் 69/4
ஆழல் வாழி தோழி சாரல் - அகம் 85/5
ஆழல் என்றி தோழி யாழ என் - அகம் 97/15
ஆழல் வாழி தோழி அவரே - அகம் 209/7
ஆழல் வாழி தோழி கேழல் - அகம் 223/3
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது - அகம் 253/9
ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் - புறம் 152/5

 TOP
 
  ஆழல-மன்னோ (1)
ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே - அகம் 375/18

 TOP
 
  ஆழி (21)
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி - நற் 11/7
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் - நற் 78/8
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் - நற் 338/2
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப - குறு 205/4
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி - குறு 372/4
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது - பரி 2/19
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில் - பரி 7/46
தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார் - பரி 9/55
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் - கலி 134/3
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள - அகம் 54/5
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப - அகம் 80/9
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி/நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் - அகம் 160/12,13
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ - அகம் 224/14
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என - அகம் 229/2
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப - அகம் 234/6
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப - அகம் 254/13
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப - அகம் 334/14
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் - அகம் 339/2
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி - அகம் 351/10
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய - புறம் 99/3
ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் - புறம் 330/4

 TOP
 
  ஆழி-கண் (1)
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு - பரி 3/23

 TOP
 
  ஆழியான் (1)
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க - பரி 23/75

 TOP
 
  ஆழியின் (2)
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின்/பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் - பதி 77/5,6
உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் - புறம் 338/11

 TOP
 
  ஆழும்-காலை (1)
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை - புறம் 367/11

 TOP
 
  ஆள் (35)
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி - மது 690
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி - நற் 126/4
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை - நற் 174/2
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி - நற் 322/6
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட - நற் 346/5
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த - நற் 353/1
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல - குறு 136/4
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ - குறு 350/5
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் - ஐங் 314/3
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை - ஐங் 329/1
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து - பதி 50/14
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு - பதி 67/10
மாயா மன்ன உலகு ஆள் மன்னவ - பரி 3/85
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் - அகம் 45/5
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற - அகம் 51/1
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை - அகம் 67/14
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை - அகம் 93/19
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு - அகம் 145/6
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் - அகம் 187/11
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை - அகம் 215/11
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து - அகம் 247/8
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற - அகம் 248/5
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி - அகம் 263/7
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் - அகம் 325/19
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த - அகம் 365/4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் - அகம் 395/12
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே - புறம் 23/22
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய - புறம் 47/10
ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார் - புறம் 74/2
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே - புறம் 238/9
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் - புறம் 337/2
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ - புறம் 368/13
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் - புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் - புறம் 371/16
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து - புறம் 373/25

 TOP
 
  ஆள்_வழக்கு (1)
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை - ஐங் 329/1

 TOP
 
  ஆள்தல் (1)
நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே - பதி 75/14

 TOP
 
  ஆள்பவர் (2)
ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் - கலி 5/12
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப - கலி 132/4

 TOP
 
  ஆள்பவன் (1)
பல வல்லன் தோள் ஆள்பவன்/நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப - கலி 143/35,36

 TOP
 
  ஆள்வல் (1)
பொறி ஒற்றிக்கொண்டு ஆள்வல் என்பது தன்னை - கலி 84/26

 TOP
 
  ஆள்வினை (13)
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் - நற் 52/6
தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே - நற் 148/3
இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப - நற் 262/8
ஆள்வினை மருங்கில் பிரியார் நாளும் - குறு 267/6
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே - கலி 16/22
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் - அகம் 75/1
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் - அகம் 77/1
ஆள்வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல - அகம் 255/7
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தரும்-மார் - அகம் 277/3
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் - அகம் 279/8
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று - அகம் 343/15
ஆள்வினை பிரிதலும் உண்டோ பிரியினும் - அகம் 353/1
ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை-பாலே - புறம் 196/3

 TOP
 
  ஆள்வினைக்கு (8)
ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் - நற் 69/10
ஆள்வினைக்கு அகல்வாம் எனினும் - நற் 103/10
ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு - நற் 205/7
ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை - கலி 5/7
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து - அகம் 93/3
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து - அகம் 339/6
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே - அகம் 379/4
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி - புறம் 366/10

 TOP
 
  ஆளல் (1)
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் - கலி 108/30

 TOP
 
  ஆளி (7)
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை - பொரு 139
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் - நற் 205/2
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ - பரி 8/64
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி - அகம் 78/1
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி/உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி - அகம் 252/2,3
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் - அகம் 381/1
மீளி முன்பின் ஆளி போல - புறம் 207/8

 TOP
 
  ஆளிய (1)
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் - கலி 118/7

 TOP
 
  ஆளியும் (1)
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் - குறி 252

 TOP
 
  ஆளும் (7)
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் - பதி 65/9
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு - கலி 68/1
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த - கலி 103/78
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும்/வறன்-உறு குன்றம் பல விலங்கினவே - அகம் 109/14,15
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும்/இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் - புறம் 18/25,26
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும்/தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே - புறம் 58/12,13
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு - புறம் 322/9

 TOP
 
  ஆற்ற (12)
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற/ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என - குறி 23,24
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் - மலை 254
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற - குறு 121/3
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து - பதி 23/13
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற/புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் - பரி 12/13,14
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் - பரி 24/95
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் - கலி 66/4
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை - அகம் 1/15
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா - அகம் 102/4
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என - அகம் 136/22
நாற்ற_உணவினோரும் ஆற்ற/அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய - புறம் 62/17,18
விருந்து-உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக - புறம் 381/4

 TOP
 
  ஆற்றல் (16)
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல்/உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் - மது 58,59
உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே - குறு 38/6
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல்/புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 34/11,12
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல்/ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள - பரி 3/40,41
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ - கலி 17/9
அன்னதேல் ஆற்றல் காண் - கலி 91/18
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ - புறம் 22/33
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற - புறம் 66/4
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் - புறம் 73/5
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் - புறம் 73/5
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய - புறம் 99/10
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல்/பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே - புறம் 135/21,22
ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி - புறம் 225/6
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல்/நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் - புறம் 227/7,8
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு - புறம் 229/25
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் - புறம் 397/26

 TOP
 
  ஆற்றலம் (1)
ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி - ஐங் 227/3

 TOP
 
  ஆற்றலர் (1)
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர்/பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே - கலி 28/23,24

 TOP
 
  ஆற்றலர்-மன்னே (1)
வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே - நற் 69/12

 TOP
 
  ஆற்றலரே (1)
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே/உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் - குறு 305/4,5

 TOP
 
  ஆற்றலின் (1)
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின்/விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய - பதி 28/6,7

 TOP
 
  ஆற்றலும் (1)
இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு - மலை 73

 TOP
 
  ஆற்றலென் (1)
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென்/கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் - குறி 29,30

 TOP
 
  ஆற்றலெனே (1)
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே/போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை - நற் 82/5,6

 TOP
 
  ஆற்றலை (3)
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை/பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் - புறம் 33/9,10
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின் - புறம் 38/9
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் - புறம் 42/5

 TOP
 
  ஆற்றலையே (2)
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே/அறிதற்கு அமையா நாடனொடு - குறு 377/3,4
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே/எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 14/10,11

 TOP
 
  ஆற்றலொடு (2)
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட - அகம் 342/8
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி - புறம் 17/32

 TOP
 </