<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஔ - முதல் சொற்கள்
ஔவைக்கு 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    ஔவைக்கு (1)
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த - சிறு 101

 TOP