<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

 ச - முதல் சொற்கள்
சகடத்து 1
சகடம் 5
சகடமும் 1
சங்கமும் 1
சடை 13
சடையோடு 2
சண்பக 1
சண்பகம் 4
சதுக்கத்து 1
சதுக்கமும் 1
சந்தம் 1
சந்தனம் 1
சந்தியும் 1
சந்தின் 2
சந்தின 1
சந்து 2
சமத்தானே 1
சமத்து 11
சமம் 35
சமழ்ப்பு 1
சமன் 1
சமைப்பின் 1
சரணத்தர் 1
சருமத்தின் 1
சல 1
சலதாரி 1
சலம் 3
சவட்டி 2
சவட்டும் 1
சனம் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சகடத்து (1)
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து/ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை - அகம் 301/7,8

 TOP
 
  சகடம் (5)
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம்/வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப - பெரும் 50,51
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம்/மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி - நற் 4/9,10
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம்/பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் - குறு 165/3,4
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து - அகம் 136/5
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே - புறம் 102/2

 TOP
 
  சகடமும் (1)
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி - பரி 10/17

 TOP
 
  சங்கமும் (1)
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும்/மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய - பரி 2/13,14

 TOP
 
  சடை (13)
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் - பட் 54
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/5
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து - பரி 11/2
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து - கலி 1/2
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் - கலி 38/1
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் - கலி 104/11
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் - கலி 150/9
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை/முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி - அகம் 0/10,11
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே - புறம் 1/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை - புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை/மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் - புறம் 56/1,2
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை/முது முதல்வன் வாய் போகாது - புறம் 166/1,2
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே - புறம் 251/7

 TOP
 
  சடையோடு (2)
நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி - நற் 141/4
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு/அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே - புறம் 252/2,3

 TOP
 
  சண்பக (1)
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் - பரி 11/18

 TOP
 
  சண்பகம் (4)
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு - திரு 27
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம்/கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா - குறி 75,76
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம்/அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் - பரி 12/77,78
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் - கலி 150/21

 TOP
 
  சதுக்கத்து (1)
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் - நற் 319/5

 TOP
 
  சதுக்கமும் (1)
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் - திரு 225

 TOP
 
  சந்தம் (1)
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து - பதி 87/2

 TOP
 
  சந்தனம் (1)
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம்/உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் - பரி 21/25,26

 TOP
 
  சந்தியும் (1)
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் - திரு 225

 TOP
 
  சந்தின் (2)
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் - அகம் 13/4
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு - அகம் 102/3

 TOP
 
  சந்தின (1)
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே - நற் 7/9

 TOP
 
  சந்து (2)
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் - மலை 393
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை - அகம் 59/12

 TOP
 
  சமத்தானே (1)
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே - ஐங் 426/4

 TOP
 
  சமத்து (11)
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து - பதி 41/19
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் - பதி 52/7
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் - பதி 71/20
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த - பரி 22/1
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப - கலி 101/10
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த - அகம் 77/17
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் - அகம் 188/5
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த - அகம் 312/12
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே - புறம் 275/9
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து/அண்ணல் யானை அணிந்த - புறம் 326/13,14
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி - புறம் 365/5

 TOP
 
  சமம் (35)
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி - திரு 99
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - சிறு 112
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை - மது 593
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப - குறி 229
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி - பட் 238
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் - பதி 30/41
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/10
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம்/கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி - பதி 40/10,11
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி - பதி 66/5
சமம் ததைந்த வேல் - பதி 70/3
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து - பதி 76/1
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை - பதி 82/4
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் - பரி 19/42
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் - பரி 21/2
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை - அகம் 25/19
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் - அகம் 46/12
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய - அகம் 149/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய - அகம் 220/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை - அகம் 231/11
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி - அகம் 387/13
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் - புறம் 14/4
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - புறம் 39/11
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு - புறம் 72/8
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ - புறம் 93/14
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய - புறம் 125/13
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் - புறம் 126/21
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் - புறம் 139/14
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே - புறம் 270/4
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த - புறம் 284/5
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே - புறம் 309/2
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி - புறம் 312/5
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து - புறம் 326/13
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் - புறம் 337/17
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் - புறம் 397/26

 TOP
 
  சமழ்ப்பு (1)
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் - பரி 20/36

 TOP
 
  சமன் (1)
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் - கலி 97/5

 TOP
 
  சமைப்பின் (1)
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின்/சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி - பரி 5/39,40

 TOP
 
  சரணத்தர் (1)
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை - பரி 10/10

 TOP
 
  சருமத்தின் (1)
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை - பரி 21/3

 TOP
 
  சல (1)
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் - பரி 6/57

 TOP
 
  சலதாரி (1)
தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி/மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ - பரி 9/6,7

 TOP
 
  சலம் (3)
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த - மது 112
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் - பரி 10/90
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை - பரி 15/58

 TOP
 
  சவட்டி (2)
பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி/புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி - பெரும் 217,218
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி/கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் - அகம் 375/14,15

 TOP
 
  சவட்டும் (1)
மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப - பதி 84/7

 TOP
 
  சனம் (2)
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி - பரி 10/9
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் - பரி 10/59

 TOP