<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

சா - முதல் சொற்கள்
சா 5
சாஅய் 65
சாஅய்-மார் 1
சாஅய்_சாஅய் 1
சாஅய்தும் 1
சாஅய 5
சாகாட்டாளர் 1
சாகாட்டு 5
சாகாடு 2
சாட்டு 1
சாட 1
சாடி 13
சாடிய 3
சாடியின் 1
சாடுபவை 1
சாணம் 1
சாத்தன் 3
சாத்திய 2
சாத்தின் 1
சாத்து 5
சாத்தொடு 2
சாதல் 6
சாதலும் 3
சாதி 1
சாந்த 7
சாந்தம் 19
சாந்தமும் 3
சாந்தமொடு 3
சாந்தாற்றி 1
சாந்தில் 1
சாந்தின் 14
சாந்தினன் 1
சாந்தினால் 1
சாந்தினை 2
சாந்து 34
சாந்தும் 3
சாந்தொடு 2
சாந்தொடும் 1
சாப 1
சாபத்து 3
சாபம் 3
சாபமும் 1
சாம் 2
சாம்ப 1
சாம்பல் 1
சாம்பாது 1
சாம்பி 2
சாம்பின் 1
சாம்பும் 3
சாம்புவன 1
சாமரை 1
சாமனார் 1
சாய் 24
சாய்-மார் 1
சாய்க்காட்டு 1
சாய்க்கானத்து 1
சாய்குவள் 1
சாய்த்த 4
சாய்த்தார் 1
சாய்த்து 10
சாய்த்தும் 2
சாய்த்தோய் 1
சாய்ந்த 4
சாய்ந்து 2
சாய்ப்ப 1
சாய்ப்பின் 1
சாய 19
சாயல் 42
சாயலரே 1
சாயலள் 2
சாயலன் 2
சாயலனே 1
சாயலாய் 1
சாயலார் 1
சாயலாள் 1
சாயலின் 2
சாயலும் 5
சாயலை 1
சாயலொடு 1
சாயலோர் 1
சாயவும் 1
சாயற்றே 1
சாயா 2
சாயின் 1
சாயின்று 1
சாயினவே 2
சாயினள் 1
சாயினளே 1
சாயினன் 1
சாயினும் 2
சாயினை 2
சாயும் 1
சார் 7
சார்த்தா 1
சார்த்தி 2
சார்த்திய 1
சார்த்துவோரும் 1
சார்தர 1
சார்தல் 1
சார்ந்தார்-கண் 1
சார்ந்து 3
சார்பவன் 1
சார்வா 1
சார்வு 1
சார 3
சாரல் 98
சாரலானே 1
சாரலும் 1
சாரா 1
சாராது 1
சாரான் 1
சாரிகை 1
சால் 105
சால்க 1
சால்கை 1
சால்பின் 1
சால்பு 7
சால்பும் 6
சால்வ 1
சால 4
சாலகத்து 1
சாலா 1
சாலாதே 1
சாலாமை 1
சாலார் 2
சாலார்-பாலர் 1
சாலாவே 1
சாலாவோ 1
சாலி 1
சாலியரோ 3
சாலினி 2
சாலும் 6
சாலேகம் 1
சாலை 2
சாவகர் 1
சாவம் 1
சாவா 1
சாவாது 1
சாவின் 1
சாவேம் 1
சாற்றி 10
சாற்றிய 2
சாற்றுதும் 1
சாற்றுபவரொடு 1
சாற்றுமின் 1
சாற்றுவார் 1
சாற்றுள் 1
சாறு 20
சாறும் 2
சான்ம் 4
சான்ற 47
சான்றவர் 4
சான்றவர்க்கு 1
சான்றவிர் 3
சான்றவை 1
சான்றன 1
சான்றனவால் 1
சான்றனள் 1
சான்றாண்மை 1
சான்றார் 2
சான்றாள் 1
சான்றாளர் 1
சான்றீர் 6
சான்றீரே 10
சான்று 4
சான்றோய் 2
சான்றோர் 29
சான்றோர்-பாலர் 1
சான்றோன் 4

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சா (5)
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் - நற் 226/1
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட - நற் 226/2
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு - ஐங் 24/1
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி - கலி 101/16
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி - கலி 105/35

 TOP
 
  சாஅய் (65)
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய்/உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ - சிறு 16,17
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய்/பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை - நெடு 18,19
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக - குறி 195
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா - குறி 247
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய்/நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் - குறி 250,251
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய்/சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ - நற் 196/7,8
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய்/பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா - நற் 237/1,2
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய்/துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் - நற் 262/4,5
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய்/நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது - நற் 303/6,7
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய்/சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி - நற் 327/2,3
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து - நற் 398/4
வண்டு படு மலரின் சாஅய்/தமியென் மன்ற அளியென் யானே - குறு 30/5,6
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய்/புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே - குறு 50/4,5
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய்/இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு - குறு 93/1,2
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே - குறு 125/1
சாஅய் நோக்கினள் மாஅயோளே - குறு 132/6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து - குறு 185/2
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய்/உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் - குறு 289/3,4
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய்/அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது - குறு 381/1,2
எல் வளை நெகிழ சாஅய்/அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 27/3,4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய்/மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 28/3,4
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய்/நள்ளென வந்த இயல் தேர் - ஐங் 104/2,3
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து - ஐங் 107/2
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய்/நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே - ஐங் 161/3,4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய்/நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி - ஐங் 234/1,2
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய்/பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க - ஐங் 313/2,3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய்/அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி - ஐங் 393/1,2
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய்/தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே - ஐங் 455/4,5
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து - ஐங் 467/1
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய்/சொல்லியது உரை-மதி நீயே - ஐங் 478/3,4
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி - கலி 26/17
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் - கலி 36/13
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் - கலி 36/13
செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் - கலி 61/2
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் - கலி 80/16
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய்/புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் - கலி 125/13,14
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் - கலி 144/32
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய்/அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை - அகம் 25/1,2
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய்/சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் - அகம் 26/22,23
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய்/நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த - அகம் 41/10,11
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய்/நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர - அகம் 73/5,6
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய்/இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் - அகம் 85/2,3
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய்/ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் - அகம் 95/1,2
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும் - அகம் 127/1
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய்/தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் - அகம் 147/11,12
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய்/வினை அழி பாவையின் உலறி - அகம் 157/12,13
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் - அகம் 177/1
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை - அகம் 185/1
மட தகை மெலிய சாஅய்/நடக்கும்-கொல் என நோவல் யானே - அகம் 219/17,18
தொல் நலம் சிதைய சாஅய்/என்னள்-கொல் அளியள் என்னாதோரே - அகம் 235/18,19
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய்/அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி - அகம் 250/10,11
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 251/3
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய்/கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/11,12
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய்/நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு - அகம் 261/9,10
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 265/10
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு - அகம் 276/5
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய்/பகல் அழி தோற்றம் போல பையென - அகம் 277/1,2
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய்/அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட - அகம் 307/1,2
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய்/கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி - அகம் 346/22,23
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய்/அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை - அகம் 363/4,5
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய்/அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் - அகம் 387/1,2
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை - அகம் 398/3
நல்காமையின் நைவர சாஅய்/அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை - புறம் 146/6,7

 TOP
 
  சாஅய்-மார் (1)
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார்/எவ்வ நோய் யாம் காணும்-கால் - கலி 80/16,17

 TOP
 
  சாஅய்_சாஅய் (1)
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10

 TOP
 
  சாஅய்தும் (1)
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே - அகம் 218/17

 TOP
 
  சாஅய (5)
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய/நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் - நற் 14/1,2
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் - அகம் 197/2
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய/விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி - அகம் 226/9,10
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் - அகம் 341/5
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் - அகம் 359/2

 TOP
 
  சாகாட்டாளர் (1)
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது - பதி 27/14

 TOP
 
  சாகாட்டு (5)
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு/எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை - அகம் 140/12,13
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் - புறம் 60/8
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய - புறம் 90/7
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய - புறம் 256/2
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட - புறம் 313/5

 TOP
 
  சாகாடு (2)
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் - அகம் 116/3
காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் - புறம் 185/2

 TOP
 
  சாட்டு (1)
குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி - பெரும் 188

 TOP
 
  சாட (1)
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் - கலி 101/41

 TOP
 
  சாடி (13)
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் - நற் 295/7
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி/சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் - பதி 77/9,10
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி/மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து - பரி 20/54,55
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை - கலி 52/4
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி/குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/22,23
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி/நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/28,29
நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி/கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு - கலி 105/33,34
செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி/உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் - கலி 105/37,38
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி/அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை - கலி 106/20,21
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி/பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் - அகம் 166/1,2
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி/ஆ தர கழுமிய துகளன் - புறம் 258/9,10
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி - புறம் 297/6
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி/யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று - புறம் 319/3,4

 TOP
 
  சாடிய (3)
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை - நற் 350/8
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் - கலி 91/11
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே - கலி 106/36

 TOP
 
  சாடியின் (1)
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த - பெரும் 280

 TOP
 
  சாடுபவை (1)
நீறு எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை/மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் - கலி 106/7,8

 TOP
 
  சாணம் (1)
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை - மது 593

 TOP
 
  சாத்தன் (3)
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன்/ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் - புறம் 178/5,6
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை - புறம் 242/5
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும - புறம் 395/21

 TOP
 
  சாத்திய (2)
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி - பெரும் 347
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் - மலை 490

 TOP
 
  சாத்தின் (1)
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை - பதி 61/7

 TOP
 
  சாத்து (5)
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என - குறு 390/3
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் - அகம் 119/8
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து - அகம் 167/7
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை - அகம் 245/6
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர - அகம் 291/15

 TOP
 
  சாத்தொடு (2)
அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் - பெரும் 80
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு - அகம் 39/10

 TOP
 
  சாதல் (6)
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் - நற் 397/7
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் - கலி 77/10
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே - அகம் 339/14
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே - புறம் 91/11
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை - புறம் 139/12
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை - புறம் 291/6

 TOP
 
  சாதலும் (3)
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி - நற் 327/3
சாதலும் கூடுமாம் மற்று - கலி 61/12
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் - புறம் 192/4

 TOP
 
  சாதி (1)
கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன - பெரும் 229

 TOP
 
  சாந்த (7)
சாந்த ஞெகிழி காட்டி - நற் 55/11
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை - ஐங் 212/1
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை - ஐங் 253/1
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் - கலி 43/3
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 172/13
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது - அகம் 242/20
சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் - புறம் 168/11

 TOP
 
  சாந்தம் (19)
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம்/வறன்-உற்று ஆர முருக்கி பையென - நற் 64/5,6
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம்/வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி - நற் 140/2,3
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை - நற் 261/8
சாந்தம் நாறும் நறியோள் - ஐங் 240/3
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற - பரி 12/13
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் - பரி 12/14
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ - பரி 17/2
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் - பரி 21/47
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம்/எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற - பரி 22/17,18
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/12
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/13
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய - கலி 93/1
கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது - அகம் 2/6
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து - அகம் 186/12
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் - அகம் 249/6
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/9
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய - அகம் 354/10
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம்/புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் - புறம் 374/12,13
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ - புறம் 380/2

 TOP
 
  சாந்தமும் (3)
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும் - பரி 8/97
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி - கலி 91/12
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் - புறம் 58/11

 TOP
 
  சாந்தமொடு (3)
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு/காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் - நற் 250/4,5
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு/நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே - நற் 394/8,9
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு/தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து - பதி 88/30,31

 TOP
 
  சாந்தாற்றி (1)
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி - பரி 21/30

 TOP
 
  சாந்தில் (1)
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல - நற் 1/4

 TOP
 
  சாந்தின் (14)
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின்/விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக - மது 226,227
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் - மது 745
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த - நற் 351/6
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன் - குறு 321/1
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின்/பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட - பரி 4/11,12
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின்/அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ - பரி 11/27,28
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று - பரி 12/97
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின்/நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து - பரி 16/25,26
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப - பரி 17/24
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் - கலி 57/8
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின்/இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று - அகம் 36/18,19
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப - அகம் 236/11
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின்/விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப - புறம் 3/15,16
புலவு வாள் புலர் சாந்தின்/முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் - புறம் 16/11,12

 TOP
 
  சாந்தினன் (1)
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/11

 TOP
 
  சாந்தினால் (1)
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ - கலி 79/10

 TOP
 
  சாந்தினை (2)
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை - நற் 350/8
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை/நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் - கலி 52/7,8

 TOP
 
  சாந்து (34)
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் - திரு 193
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் - சிறு 98
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து - மது 493
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக - மது 553
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி - குறி 120
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் - பட் 297
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் - நற் 328/9
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் - குறு 150/3
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி - குறு 312/6
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை - பதி 42/11
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் - பதி 48/11
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு - பதி 50/16
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் - பதி 67/18
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் - பதி 80/5
சாந்து வரு வானின் நீரினும் - பதி 86/12
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த - பரி 6/19
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி - பரி 10/13
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் - பரி 16/44
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் - கலி 40/4
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை - கலி 96/3
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த - கலி 115/13
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் - அகம் 26/14
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி - அகம் 48/11
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து - அகம் 117/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக - அகம் 224/9
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் - அகம் 340/18
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து - அகம் 388/16
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து - அகம் 389/2
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி - அகம் 399/1
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க - புறம் 29/7
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என - புறம் 63/9
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி - புறம் 161/26
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் - புறம் 239/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் - புறம் 394/1

 TOP
 
  சாந்தும் (3)
மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் - பரி 10/92
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் - பரி 16/52
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் - பரி 24/84

 TOP
 
  சாந்தொடு (2)
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப - நெடு 52
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட - புறம் 246/7

 TOP
 
  சாந்தொடும் (1)
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும்/நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் - பரி 16/2,3

 TOP
 
  சாப (1)
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் - புறம் 14/9

 TOP
 
  சாபத்து (3)
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ - நற் 228/7
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் - பதி 24/12
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து/மா மறுத்த மலர் மார்பின் - புறம் 7/4,5

 TOP
 
  சாபம் (3)
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 121
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி - பதி 90/32
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி - புறம் 77/4

 TOP
 
  சாபமும் (1)
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் - பரி 5/65

 TOP
 
  சாம் (2)
ஒருவன் சாம் ஆறு எளிது என்பாம் மற்று - கலி 60/26
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் - கலி 78/19

 TOP
 
  சாம்ப (1)
படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி - பரி 4/18

 TOP
 
  சாம்பல் (1)
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன - குறு 46/1

 TOP
 
  சாம்பாது (1)
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது/இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது - அகம் 298/7,8

 TOP
 
  சாம்பி (2)
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் - கலி 60/10
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ - கலி 147/34

 TOP
 
  சாம்பின் (1)
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின்/அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள - பெரும் 150,151

 TOP
 
  சாம்பும் (3)
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் - பட் 12
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/20
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும்/நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு - கலி 121/17,18

 TOP
 
  சாம்புவன (1)
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப - அகம் 160/14

 TOP
 
  சாமரை (1)
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை/மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற - கலி 96/11,12

 TOP
 
  சாமனார் (1)
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் - கலி 94/34

 TOP
 
  சாய் (24)
இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன - திரு 312
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை - சிறு 130
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் - பெரும் 209
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் - மது 742
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் - நெடு 150
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - குறு 168/5
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் - ஐங் 18/1
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே - ஐங் 383/6
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் - ஐங் 481/1
துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே - பதி 60/12
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 74/3
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் - பரி 11/95
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/7
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே - அகம் 19/19
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே - அகம் 32/18
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 65/15
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய - அகம் 89/4
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 213/16
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 220/20
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி - அகம் 226/5
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி - அகம் 236/6
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி - அகம் 282/14
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து - அகம் 306/6
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 357/6

 TOP
 
  சாய்-மார் (1)
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார்/மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து - புறம் 166/5,6

 TOP
 
  சாய்க்காட்டு (1)
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் - நற் 73/9

 TOP
 
  சாய்க்கானத்து (1)
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து/யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் - அகம் 220/18,19

 TOP
 
  சாய்குவள் (1)
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ - கலி 79/10

 TOP
 
  சாய்த்த (4)
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் - கலி 52/5
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் - கலி 134/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் - அகம் 266/12
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் - புறம் 369/14

 TOP
 
  சாய்த்தார் (1)
தெருமந்து சாய்த்தார் தலை - கலி 39/26

 TOP
 
  சாய்த்து (10)
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து/உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் - முல் 73,74
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து/கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் - மது 382,383
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து/நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் - மது 621,622
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/2
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் - கலி 93/14
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன - கலி 95/11
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் - கலி 116/14
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச - கலி 119/6
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து/மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் - அகம் 63/10,11
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் - அகம் 338/4

 TOP
 
  சாய்த்தும் (2)
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே - குறு 90/7
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும்/மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி - பதி 90/21,22

 TOP
 
  சாய்த்தோய் (1)
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை - பரி 4/47

 TOP
 
  சாய்ந்த (4)
நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் - பொரு 31
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு - கலி 121/18
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் - அகம் 373/4
நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த/வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 125/5,6

 TOP
 
  சாய்ந்து (2)
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து - கலி 78/11
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து/கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது - கலி 104/46,47

 TOP
 
  சாய்ப்ப (1)
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி - கலி 78/3

 TOP
 
  சாய்ப்பின் (1)
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் - பரி 19/67

 TOP
 
  சாய (19)
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற - திரு 309
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய/பொருது அவரை செரு வென்றும் - மது 55,56
இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய/காடு கொன்று நாடு ஆக்கி - பட் 282,283
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் - நற் 282/3
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் - நற் 304/6
ஓரி முருங்க பீலி சாய/நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் - குறு 244/4,5
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய - பதி 32/10
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் - பதி 40/17
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் - கலி 2/2
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க - கலி 13/5
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/14
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் - கலி 80/24
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் - கலி 86/20
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் - கலி 104/66
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப - கலி 143/38
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய/மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை - அகம் 246/12,13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய/நிரை வளை ஊரும் தோள் என - அகம் 255/17,18
தென் பரதவர் மிடல் சாய/வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய - புறம் 378/1,2

 TOP
 
  சாயல் (42)
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல்/மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் - திரு 213,214
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் - சிறு 16
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் - மது 706
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் - நெடு 37
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி - குறி 140
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல்/மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி - மலை 61,62
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல்/மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே - நற் 29/10,11
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் - நற் 301/4
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே - நற் 327/9
நீர் ஓர் அன்ன சாயல்/தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே - குறு 95/4,5
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே - ஐங் 299/5
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல்/ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை - பதி 16/10,11
சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே - பதி 16/20
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை - பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை - பதி 70/20
சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் - பரி 2/56
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை - பரி 11/54
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு - கலி 42/20
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர - கலி 42/30
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக - கலி 65/5
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி - கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப - கலி 93/2
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல்/ஈங்கு உரு சுருங்கி - கலி 94/2,3
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ - கலி 94/37
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் - கலி 112/23
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு - கலி 140/10
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல்/ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் - கலி 140/18,19
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் - அகம் 13/14
ஆர்வம் சிறந்த சாயல்/இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/13,14
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல்/மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது - அகம் 120/7,8
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல்/ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என - அகம் 191/15,16
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி - அகம் 193/12
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி - அகம் 210/11
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல்/தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை - அகம் 218/7,8
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே - அகம் 328/15
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல்/செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே - அகம் 367/15,16
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி - அகம் 377/12
நீரினும் இனிய சாயல்/பாரி வேள்-பால் பாடினை செலினே - புறம் 105/7,8
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே - புறம் 176/13
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து - புறம் 221/5
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு - புறம் 318/2
தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி - புறம் 353/4

 TOP
 
  சாயலரே (1)
உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே - புறம் 262/6

 TOP
 
  சாயலள் (2)
சாயலள் அளியள் என்னாய் - குறு 327/6
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள்/ஐயள் அரும்பிய முலையள் - ஐங் 255/2,3

 TOP
 
  சாயலன் (2)
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே - பதி 86/13
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ - அகம் 332/10

 TOP
 
  சாயலனே (1)
ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் - புறம் 178/6

 TOP
 
  சாயலாய் (1)
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி - கலி 131/5

 TOP
 
  சாயலார் (1)
மயில் அன்ன மென் சாயலார்/கிளி கடியின்னே - புறம் 395/13,14

 TOP
 
  சாயலாள் (1)
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக - கலி 10/14

 TOP
 
  சாயலின் (2)
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/19
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் - கலி 137/22

 TOP
 
  சாயலும் (5)
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் - நற் 208/8
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள - பரி 4/26
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் - அகம் 49/2
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் - அகம் 225/1
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும்/வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் - புறம் 55/16,17

 TOP
 
  சாயலை (1)
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை/வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது - பரி 20/69,70

 TOP
 
  சாயலொடு (1)
உறல் இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே - அகம் 213/24

 TOP
 
  சாயலோர் (1)
கிளி மழலை மென் சாயலோர்/வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி - பட் 150,151

 TOP
 
  சாயவும் (1)
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும்/பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் - நற் 128/1,2

 TOP
 
  சாயற்றே (1)
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே - ஐங் 14/4

 TOP
 
  சாயா (2)
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை - மது 480
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா/கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி - புறம் 3/12,13

 TOP
 
  சாயின் (1)
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே - குறு 152/3

 TOP
 
  சாயின்று (1)
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் - புறம் 127/6

 TOP
 
  சாயினவே (2)
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே/விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை - குறு 239/1,2
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே/திதலை அல்குல் வரியும் வாடின - அகம் 227/1,2

 TOP
 
  சாயினள் (1)
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை - கலி 121/22

 TOP
 
  சாயினளே (1)
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே/பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் - குறு 9/3,4

 TOP
 
  சாயினன் (1)
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே - குறு 74/5

 TOP
 
  சாயினும் (2)
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து - கலி 112/25
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும்/நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த - அகம் 259/14,15

 TOP
 
  சாயினை (2)
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப - நற் 11/2
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் - அகம் 6/14

 TOP
 
  சாயும் (1)
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் - நற் 60/9

 TOP
 
  சார் (7)
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் - பரி 16/32
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார்/கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார் - பரி 16/32,33
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி - கலி 12/6
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார்/திரி குதிரை ஏறிய செல் - கலி 96/38,39
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை - கலி 117/11

 TOP
 
  சார்த்தா (1)
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா/பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி - பரி 19/86,87

 TOP
 
  சார்த்தி (2)
குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி/நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் - பெரும் 188,189
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி/குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த - அகம் 275/1,2

 TOP
 
  சார்த்திய (1)
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 121

 TOP
 
  சார்த்துவோரும் (1)
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும்/ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் - பரி 8/107,108

 TOP
 
  சார்தர (1)
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர/ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 42/30,31

 TOP
 
  சார்தல் (1)
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல்/ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் - புறம் 39/4,5

 TOP
 
  சார்ந்தார்-கண் (1)
வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண்/கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல - கலி 132/21,22

 TOP
 
  சார்ந்து (3)
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து/தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/16,17
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து - கலி 142/66
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே - புறம் 308/7

 TOP
 
  சார்பவன் (1)
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு - கலி 104/25

 TOP
 
  சார்வா (1)
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா/நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் - பரி 10/121,122

 TOP
 
  சார்வு (1)
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் - புறம் 205/4

 TOP
 
  சார (3)
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார/விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ - நற் 350/5,6
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய - கலி 93/34
மறுத்து மறுத்து மைந்தர் சார/தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப - கலி 104/52,53

 TOP
 
  சாரல் (98)
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல்/பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி - சிறு 90,91
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி - சிறு 100
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல்/மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் - பெரும் 494,495
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க - மது 242
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் - மது 291
சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த - குறி 42
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல்/வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக - குறி 194,195
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல்/தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் - மலை 151,152
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ - மலை 181
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல்/விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா - மலை 219,220
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல்/இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என - நற் 14/7,8
உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல்/காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி - நற் 17/9,10
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல்/கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/5,6
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல்/கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை - நற் 85/7,8
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு - நற் 102/5
போக்கு அற விலங்கிய சாரல்/நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே - நற் 104/11,12
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல்/அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 112/1,2
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் - நற் 139/8
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் - நற் 147/2
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல்/வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் - நற் 151/4,5
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல்/விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் - நற் 154/10,11
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே - நற் 168/11
மென்மெல இசைக்கும் சாரல்/குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே - நற் 176/10,11
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ - நற் 204/4
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல்/கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் - நற் 244/1,2
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல்/பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி - நற் 259/2,3
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி - நற் 259/6
கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல்/அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை - நற் 282/6,7
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல்/இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே - நற் 294/8,9
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ - நற் 304/2
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல்/கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் - நற் 313/7,8
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி - நற் 317/8
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய - நற் 321/4
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல்/விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும் - நற் 328/9,10
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப - நற் 344/7
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே - நற் 357/10
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் - நற் 386/5
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல்/கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு - குறு 3/2,3
சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி - குறு 18/2
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல்/சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் - குறு 18/3,4
யாரோ பிரிகிற்பவரே சாரல்/சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து - குறு 22/2,3
சாரல் நாட நடுநாள் - குறு 69/5
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல்/பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் - குறு 82/3,4
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல்/நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் - குறு 88/3,4
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல்/சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் - குறு 95/2,3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல்/மென் நடை மரையா துஞ்சும் - குறு 115/4,5
மெய்யே வாழி தோழி சாரல்/மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை - குறு 121/1,2
உளெனே வாழி தோழி சாரல்/தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் - குறு 125/2,3
சாரல் நாட வாரலோ எனவே - குறு 141/8
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே - குறு 153/5
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு - குறு 249/3
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல்/புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை - குறு 253/5,6
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல்/குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை - குறு 291/5,6
உறை அறு மையின் போகி சாரல்/குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் - குறு 339/2,3
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி - குறு 352/3
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல்/பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் - குறு 360/4,5
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல்/சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து - குறு 375/2,3
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல்/இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் - குறு 385/3,4
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே - ஐங் 201/4
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல்/மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின் - ஐங் 213/3,4
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் - ஐங் 214/1
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை - ஐங் 282/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல்/இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் - ஐங் 338/1,2
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் - பதி 12/5
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் - பரி 12/3
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி - கலி 12/6
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் - கலி 40/24
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல்/எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து - கலி 44/1,2
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென - கலி 45/6
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல்/ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் - கலி 48/10,11
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல்/பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே - கலி 49/24,25
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் - கலி 50/21
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் - கலி 52/6
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல்/விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா - கலி 53/1,2
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு - அகம் 2/3
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி - அகம் 22/13
மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு - அகம் 48/5
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல்/கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் - அகம் 52/1,2
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல்/தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் - அகம் 78/6,7
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக - அகம் 82/6
ஆழல் வாழி தோழி சாரல்/ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி - அகம் 85/5,6
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல்/வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை - அகம் 92/4,5
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை - அகம் 132/9
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது - அகம் 159/14
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல்/இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் - அகம் 172/5,6
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே - அகம் 218/22
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று - அகம் 228/9
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ - அகம் 288/3
உடு உறு கணையின் போகி சாரல்/வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ - அகம் 292/12,13
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல்/அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப - அகம் 322/11,12
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே - அகம் 328/15
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த - அகம் 337/1
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் - அகம் 382/11
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல்/மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ - புறம் 90/2,3
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் - புறம் 108/3
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல்/புன தினை அயிலும் நாட சின போர் - புறம் 143/4,5
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல்/கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி - புறம் 150/15,16
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் - புறம் 152/11

 TOP
 
  சாரலானே (1)
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே - அகம் 182/18

 TOP
 
  சாரலும் (1)
பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும் - பரி 8/52

 TOP
 
  சாரா (1)
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து - நெடு 75

 TOP
 
  சாராது (1)
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் - கலி 104/66

 TOP
 
  சாரான் (1)
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை - கலி 38/19

 TOP
 
  சாரிகை (1)
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை - பரி 6/36

 TOP
 
  சால் (105)
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ - திரு 265
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் - திரு 289
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் - பொரு 30
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி - சிறு 246
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் - பெரும் 197
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு - பெரும் 259
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி - மது 371
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் - மது 762
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை - குறி 32
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி - மலை 554
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என - நற் 14/8
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் - நற் 185/7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி - நற் 208/1
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி - நற் 340/7
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப - ஐங் 445/1
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி - பதி 21/4
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி - பதி 24/24
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து - பதி 31/22
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் - பதி 31/24
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 35/1
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி - பதி 54/8
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் - பதி 55/12
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் - பதி 55/12
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம் - பதி 59/18
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி - பதி 64/4
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் - பதி 65/12
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை - பதி 67/21
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு - பதி 74/21
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை - பதி 94/3
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் - பரி 2/53
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் - பரி 9/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் - பரி 21/2
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் - பரி 23/73
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/10
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு - கலி 17/11
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் - கலி 28/1
நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே - கலி 30/21
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய - கலி 33/1
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி - கலி 40/5
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப - கலி 53/7
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் - கலி 57/6
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் - கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா - கலி 83/14
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க - கலி 98/27
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் - கலி 105/41
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக - கலி 120/7
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 131/4
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 142/11
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி - அகம் 29/11
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் - அகம் 114/15
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் - அகம் 127/7
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் - அகம் 152/20
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 169/6
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த - அகம் 181/25
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால்/வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி - அகம் 194/4,5
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர - அகம் 197/14
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று - அகம் 212/8
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் - அகம் 222/11
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ - அகம் 249/7
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/12
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 256/21
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் - அகம் 280/5
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 295/9
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் - அகம் 303/10
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் - அகம் 347/3
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் - அகம் 352/14
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் - புறம் 15/4
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் - புறம் 21/1
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே - புறம் 35/26
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற - புறம் 57/3
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற - புறம் 57/3
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே - புறம் 62/9
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால்/அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும் - புறம் 71/12,13
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய - புறம் 127/9
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 135/9
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 137/1
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் - புறம் 150/18
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் - புறம் 151/11
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் - புறம் 152/7
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை - புறம் 158/15
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக - புறம் 166/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் - புறம் 211/6
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/3
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி - புறம் 260/26
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 270/2
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் - புறம் 303/6
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 320/18
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 329/9
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் - புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/4
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் - புறம் 352/10
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும் - புறம் 362/15
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால்/பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி - புறம் 369/12,13
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை - புறம் 371/12
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் - புறம் 377/20
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் - புறம் 387/27
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை - புறம் 389/6
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும - புறம் 389/15
இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால்/துளி பதன் அறிந்து பொழிய - புறம் 391/19,20
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி - புறம் 396/30
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே - புறம் 396/31
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் - புறம் 400/11

 TOP
 
  சால்க (1)
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என - புறம் 372/11

 TOP
 
  சால்கை (1)
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி - அகம் 219/5

 TOP
 
  சால்பின் (1)
சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் - நற் 176/3

 TOP
 
  சால்பு (7)
சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும் - நற் 345/7
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே - குறு 90/7
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ - குறு 366/2
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய - பதி 19/13
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் - கலி 86/20
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் - கலி 144/32
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே - புறம் 311/7

 TOP
 
  சால்பும் (6)
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் - மது 764
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் - குறி 15
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் - நற் 196/4
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும் - பதி 32/2
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் - பதி 74/19
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் - பதி 82/14

 TOP
 
  சால்வ (1)
சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள் - பரி 5/14

 TOP
 
  சால (4)
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப - நற் 344/7
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால/அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் - பரி 20/80,81
கால முன்பின் பிறவும் சால/மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் - கலி 105/19,20
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால/தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய - அகம் 324/7,8

 TOP
 
  சாலகத்து (1)
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி - கலி 83/13

 TOP
 
  சாலா (1)
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் - கலி 77/10

 TOP
 
  சாலாதே (1)
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே - புறம் 177/17

 TOP
 
  சாலாமை (1)
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் - அகம் 356/8

 TOP
 
  சாலார் (2)
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி - பரி 5/40
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே - புறம் 218/7

 TOP
 
  சாலார்-பாலர் (1)
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே - புறம் 218/7

 TOP
 
  சாலாவே (1)
இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே/பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி - குறு 101/3,4

 TOP
 
  சாலாவோ (1)
தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு - கலி 88/14

 TOP
 
  சாலி (1)
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி - பொரு 246

 TOP
 
  சாலியரோ (3)
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ - ஐங் 312/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ/வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ - ஐங் 312/1,2
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ/வாள் வனப்பு உற்ற அருவி - ஐங் 312/2,3

 TOP
 
  சாலினி (2)
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் - மது 610
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய - பரி 5/44

 TOP
 
  சாலும் (6)
வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என - மலை 546
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் - நற் 266/5
வகை சாலும் வையை வரவு - பரி 6/13
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும்/பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே - கலி 65/1,2
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே - அகம் 186/20
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் - புறம் 50/10

 TOP
 
  சாலேகம் (1)
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து - நெடு 125

 TOP
 
  சாலை (2)
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் - மது 759
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை/தவ பள்ளி தாழ் காவின் - பட் 52,53

 TOP
 
  சாவகர் (1)
பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச - மது 476

 TOP
 
  சாவம் (1)
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் - சிறு 98

 TOP
 
  சாவா (1)
சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் - பரி 2/71

 TOP
 
  சாவாது (1)
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது/கழை கரும்பின் ஒலிக்குந்து - புறம் 137/5,6

 TOP
 
  சாவின் (1)
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின்/பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் - நற் 397/7,8

 TOP
 
  சாவேம் (1)
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என - புறம் 68/12

 TOP
 
  சாற்றி (10)
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி/பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - பெரும் 64,65
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி/களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி - மது 246,247
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி - பட் 29,30
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் - நற் 4/8,9
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி - நற் 183/2,3
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி/கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ - அகம் 30/10,11
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் - அகம் 140/3,4
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து - அகம் 381/11
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் - அகம் 390/1,2
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி/பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து - புறம் 386/16,17

 TOP
 
  சாற்றிய (2)
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் - மது 256
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை - அகம் 159/2

 TOP
 
  சாற்றுதும் (1)
போற்று-மின் மறவீர் சாற்றுதும் நும்மை - புறம் 104/1

 TOP
 
  சாற்றுபவரொடு (1)
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு/புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க - கலி 104/56,57

 TOP
 
  சாற்றுமின் (1)
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின்/மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி - பரி 8/79,80

 TOP
 
  சாற்றுவார் (1)
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார்/ஆங்கு இனி - கலி 102/32,33

 TOP
 
  சாற்றுள் (1)
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் - கலி 102/15

 TOP
 
  சாறு (20)
சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி - திரு 283
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது - பொரு 2
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் - சிறு 201
கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் - பெரும் 262
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி - மது 366
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி - குறி 192
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி - குறி 201
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு - பட் 215
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என - மலை 481
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ - நற் 200/4
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற - குறு 41/2
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே - பதி 65/17
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து - பதி 72/13
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் - பதி 81/20
சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து - பரி 8/96
சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு - பரி 19/6
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று - பரி 23/14
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு/சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் - கலி 102/14,15
சாறு கொண்ட களம் போல - புறம் 22/16
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என - புறம் 82/1

 TOP
 
  சாறும் (2)
சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும் - பரி 6/41
பூ கரும்பின் தீம் சாறும்/ஓங்கு மணல் குலவு தாழை - புறம் 24/13,14

 TOP
 
  சான்ம் (4)
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என - மலை 319
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என - மலை 467
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என - நற் 381/1
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என - பரி 22/28

 TOP
 
  சான்ற (47)
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் - திரு 287
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் - சிறு 30
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி - சிறு 151
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் - சிறு 169
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை - சிறு 186
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் - மது 87
நலம் சான்ற கலம் சிதறும் - மது 104
இரு வகையான் இசை சான்ற/சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் - மது 121,122
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி - மது 270
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் - மது 285
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து - மது 300
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் - மது 314
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு - மது 325
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் - மது 331
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை - மது 480
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் - மது 487
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் - மது 499
முல்லை சான்ற கற்பின் - நற் 142/10
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி - நற் 256/1
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே - நற் 283/8
நன்றி சான்ற கற்பொடு - நற் 330/10
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே - ஐங் 447/4
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் - பதி 13/9
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் - பதி 59/17
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 62/19
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 65/4
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் - பதி 73/7
பாடல் சான்ற வைப்பின் - பதி 75/13
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 79/15
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் - பதி 84/19
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - பதி 86/7
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 90/39
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை - பரி 8/77
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் - கலி 9/2
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் - கலி 26/18
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை - கலி 98/6
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் - கலி 104/10
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை - அகம் 7/2
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற/செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் - அகம் 125/14,15
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் - அகம் 198/12
முல்லை சான்ற கற்பின் - அகம் 274/13
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே - புறம் 11/7
நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே - புறம் 15/25
இருக்கை சான்ற உயர் மலை - புறம் 125/19
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை - புறம் 198/3
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி - புறம் 217/4
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் - புறம் 395/17

 TOP
 
  சான்றவர் (4)
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக - கலி 39/48
செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர்/அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று - கலி 61/2,3
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/16
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் - கலி 140/18

 TOP
 
  சான்றவர்க்கு (1)
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த - கலி 139/3

 TOP
 
  சான்றவிர் (3)
சான்றவிர் வாழியோ சான்றவிர் என்றும் - கலி 139/1
சான்றவிர் வாழியோ சான்றவிர் என்றும் - கலி 139/1
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் - கலி 139/33

 TOP
 
  சான்றவை (1)
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை/கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை - பரி 9/80,81

 TOP
 
  சான்றன (1)
மேவல் சான்றன எல்லாம் - பரி 4/35

 TOP
 
  சான்றனவால் (1)
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி - பதி 35/2

 TOP
 
  சான்றனள் (1)
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் - அகம் 315/3

 TOP
 
  சான்றாண்மை (1)
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் - பரி 20/88

 TOP
 
  சான்றார் (2)
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார்/இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் - பரி 20/88,89
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை - கலி 110/20

 TOP
 
  சான்றாள் (1)
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் - கலி 109/22

 TOP
 
  சான்றாளர் (1)
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் - பரி 8/57

 TOP
 
  சான்றீர் (6)
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர்/முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு - பரி 24/82,83
சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற - கலி 139/4
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர்/பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை - கலி 141/10,11
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர்/கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ - கலி 141/14,15
கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர்/என்று ஆங்கே - கலி 141/20,21
மெலிய பொறுத்தேன் களைந்தீ-மின் சான்றீர்/நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ - கலி 142/55,56

 TOP
 
  சான்றீரே (10)
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே/நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின் - கலி 146/42,43
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே - புறம் 195/1
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே/கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் - புறம் 195/1,2
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே/கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் - புறம் 195/3,4
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே - புறம் 246/1
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே/செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் - புறம் 246/1,2
பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே/அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட - புறம் 246/3,4
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே - புறம் 301/1
பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே/குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய - புறம் 301/1,2
கல்லென் பாசறை பல் சான்றீரே/முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் - புறம் 301/4,5

 TOP
 
  சான்று (4)
ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று/நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை - பதி 24/9,10
பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின் - பதி 51/22
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ - பதி 70/14
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய - பரி 17/22

 TOP
 
  சான்றோய் (2)
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் - நற் 353/7
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே - நற் 365/9

 TOP
 
  சான்றோர் (29)
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர்/பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி - மது 764,765
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல - குறி 28
சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் - நற் 210/7
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி - நற் 220/5
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது - நற் 234/1
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் - நற் 238/7
நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் - நற் 327/1
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர்/கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து - நற் 327/4,5
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே - குறு 102/4
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர்/புகழும் முன்னர் நாணுப - குறு 252/6,7
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட - குறு 265/3
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை - பதி 14/12
ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல - பதி 55/1
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை - பதி 58/11
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் - பதி 67/18
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் - பதி 72/6
சான்றோர் உரைப்ப தெளிகுவர்-கொல் என - பதி 73/18
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர்/வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் - பதி 82/13,14
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர்/அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் - அகம் 55/13,14
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர்/பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் - அகம் 112/11,12
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் - புறம் 34/20
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் - புறம் 63/5
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி - புறம் 117/6
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என - புறம் 134/3
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர்/உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று - புறம் 178/3,4
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே - புறம் 191/7
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர்/சான்றோர்-பாலர் ஆப - புறம் 218/5,6
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் - புறம் 266/8
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என - புறம் 375/8

 TOP
 
  சான்றோர்-பாலர் (1)
சான்றோர்-பாலர் ஆப - புறம் 218/6

 TOP
 
  சான்றோன் (4)
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே - நற் 233/9
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி - புறம் 217/4
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை - புறம் 217/11
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே - புறம் 312/2

 TOP