<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

சை - முதல் சொற்கள்
சையம் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    சையம் (1)
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ - பரி 11/14

 TOP