<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

சி - முதல் சொற்கள்
சிகரம் 1
சிகழிகை 2
சிகை 2
சித்தம் 1
சிதட்டு 1
சிதடன் 1
சிதடி 2
சிதடும் 1
சிதர் 20
சிதர்ந்த 1
சிதர்ந்தவை 1
சிதர்ந்து 3
சிதர்வை 1
சிதர 1
சிதரல் 2
சிதரினும் 1
சிதல் 1
சிதலை 7
சிதவலர் 1
சிதற 1
சிதறல் 1
சிதறி 24
சிதறிய 1
சிதறு 3
சிதறுபு 1
சிதறும் 3
சிதறூஉ 1
சிதாரேன் 1
சிதாஅர் 13
சிதை 10
சிதைக்கும் 4
சிதைக்கும்-மார் 1
சிதைக்கும்மே 1
சிதைகுவது 2
சிதைத்த 6
சிதைத்தது 1
சிதைத்ததை 3
சிதைத்தல் 1
சிதைத்தலும் 1
சிதைத்தான் 2
சிதைத்தானை 2
சிதைத்தும் 1
சிதைத்தோர் 1
சிதைத்தோர்க்கும் 1
சிதைதர 1
சிதைதல் 1
சிதைதலின் 1
சிதைந்த 6
சிதைந்தது 1
சிதைந்தனவே 1
சிதைந்து 8
சிதைப்பதுவே 1
சிதைப்பான் 1
சிதைப்போர் 1
சிதைபு 2
சிதைய 38
சிதையா 3
சிதையாது 1
சிதையும் 1
சிதையூஉ 1
சிதைவு 3
சிதைஇ 1
சிதைஇய 1
சிந்திக்க 1
சிந்தித்தும் 1
சிந்தியேன் 1
சிந்துவாரம் 1
சிந்தை 1
சிமய 1
சிமிலி 1
சிமை 22
சிமை-தொறும் 1
சிமைய 18
சிமையத்து 3
சிமையம் 1
சிரகத்தால் 1
சிரத்து 1
சிரம் 2
சிரல் 9
சிரற்றாது 1
சிரற்று 1
சிரறியவன் 1
சிரறு 2
சிரறுபு 1
சிரித்த 1
சிரித்து 1
சில் 94
சில்_காற்று 1
சில்_பத_உணவின் 1
சில்_மொழி 1
சில்_ஐம்_கூந்தல் 1
சில்கி 1
சில்லை 1
சில 33
சில_சில 1
சிலதர் 1
சிலம்ப 18
சிலம்பலின் 1
சிலம்பன் 1
சிலம்பாறு 1
சிலம்பி 8
சிலம்பில் 35
சிலம்பின் 52
சிலம்பு 39
சிலம்பு_அகத்து 1
சிலம்பு_அகம் 2
சிலம்பும் 6
சிலம்பே 1
சிலம்பொடு 1
சிலரும் 1
சிலரே 2
சிலரொடு 1
சிலவினும் 2
சிலவே 7
சிலை 52
சிலை-பால் 1
சிலைக்கும் 7
சிலைத்தலின் 1
சிலைத்தார் 1
சிலைத்து 2
சிலைதரும் 1
சிலைப்ப 8
சிலைப்பவை 1
சிலைப்பின் 2
சிலைப்பினும் 1
சிலைப்பு 1
சிலையர் 1
சிலையின் 1
சிலையும் 1
சிவக்கும் 1
சிவண 2
சிவணி 1
சிவணிய 1
சிவந்த 22
சிவந்தன்று 1
சிவந்தன 2
சிவந்தனவே 1
சிவந்தனை 2
சிவந்து 14
சிவந்தே 1
சிவப்ப 14
சிவப்பு 5
சிவப்பு-உற 1
சிவப்பொடு 1
சிவப்போள் 1
சிவல் 1
சிவலை 1
சிவிகையும் 1
சிவிறியர் 1
சிள்வீடு 4
சிற்சில 2
சிற்றடிசில் 1
சிற்றாய்த்தியர் 1
சிற்றாற்று 1
சிற்றியாற்று 1
சிற்றில் 9
சிற்றிலுள் 1
சிற்றினம் 1
சிற்றூரும் 1
சிறக்க 19
சிறக்கும் 2
சிறகர் 3
சிறகரால் 1
சிறகரின் 1
சிறகின் 1
சிறகு 5
சிறத்தல் 1
சிறத்தலின் 2
சிறந்த 44
சிறந்தது 8
சிறந்தமை 1
சிறந்தவர் 1
சிறந்தவள் 1
சிறந்தவன் 1
சிறந்தவை 1
சிறந்தன்று 2
சிறந்தன்று-மன்னே 1
சிறந்தன 2
சிறந்தனம் 1
சிறந்தனள் 1
சிறந்தனை 1
சிறந்தார் 3
சிறந்தானை 1
சிறந்தானோடு 1
சிறந்திசினோரே 1
சிறந்து 65
சிறந்தே 1
சிறந்தோர் 3
சிறந்தோர்_உலகம் 1
சிறந்தோன் 1
சிறப்ப 19
சிறப்பவும் 1
சிறப்பிற்றே 1
சிறப்பின் 77
சிறப்பினுள் 1
சிறப்பினை 1
சிறப்பினோடு 1
சிறப்பினோன் 2
சிறப்பு 17
சிறப்பும் 2
சிறப்பே 2
சிறப்பொடு 1
சிறப்போய் 1
சிறவாது 1
சிறாரும் 1
சிறாரோடு 1
சிறாஅர் 24
சிறாஅரும் 1
சிறாஅரொடு 1
சிறாஅன் 2
சிறாஅஅர் 1
சிறிதால் 1
சிறிதானும் 1
சிறிதிற்கு 1
சிறிது 35
சிறிதும் 2
சிறிதே 13
சிறிய 15
சிறியரும் 2
சிறியவன் 1
சிறியவும் 2
சிறியிலை 18
சிறியோரை 2
சிறியோற்கு 1
சிறியோன் 1
சிறு 356
சிறு_கரும்_காக்கை 1
சிறு_சொல் 1
சிறு_தேர் 2
சிறு_மனை 5
சிறு_மீன் 1
சிறு_வித்தம் 1
சிறு_வெண்_காக்கை 17
சிறுகாரோடன் 1
சிறுகாலை 1
சிறுகி 1
சிறுகு 1
சிறுகுடி 69
சிறுகுடியானே 3
சிறுகுடியீரே 2
சிறுகுடியோரே 2
சிறுகுபு 2
சிறுகுபு_சிறுகுபு 1
சிறுசெங்குரலி 1
சிறுதினை 31
சிறுதொழில் 1
சிறுபறை 3
சிறுபுறத்து 3
சிறுபுறம் 16
சிறுமலை 1
சிறுமாரோடம் 1
சிறுமி 1
சிறுமை 7
சிறுமைத்து 1
சிறுமையள் 2
சிறுமையின் 3
சிறுமையும் 1
சிறுமையொடு 3
சிறுவ 1
சிறுவர் 3
சிறுவரின் 1
சிறுவரும் 1
சிறுவன் 5
சிறுவனை 2
சிறை 104
சிறைப்பிடித்தாள் 1
சிறைய 2
சிறையதுவே 1
சிறையின் 2
சிறையும் 3
சின் 10
சின்_மொழி 2
சின்னீர் 1
சின 59
சினத்த 6
சினத்தர் 1
சினத்தன் 1
சினத்தால் 1
சினத்தான் 1
சினத்தின் 1
சினத்தினனே 1
சினத்து 3
சினத்தொடு 1
சினந்து 1
சினம் 68
சினவல் 5
சினவலின் 1
சினவலும் 1
சினவாதீமோ 1
சினவாது 1
சினவாய் 1
சினவிய 1
சினவின் 1
சினவு 1
சினவுவது 1
சினவுவாய் 2
சினவுவென் 1
சினன் 2
சினனே 2
சினை 228
சினை-தொறும் 3
சினை-தொறூஉம் 1
சினை-தோறும் 1
சினைய 8
சினையவாய் 1
சினையவும் 2
சினையின் 2
சினையொடும் 1
சினைஇ 11
சினைஇய 5
சினைஇயோர் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சிகரம் (1)
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் - அகம் 181/21

 TOP
 
  சிகழிகை (2)
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை/நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் - கலி 54/6,7
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை - கலி 96/9

 TOP
 
  சிகை (2)
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர - பரி 7/70
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் - பரி 9/64

 TOP
 
  சித்தம் (1)
செறி நகை சித்தம் திகைத்து - பரி 20/47

 TOP
 
  சிதட்டு (1)
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 261/2

 TOP
 
  சிதடன் (1)
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல - புறம் 73/7

 TOP
 
  சிதடி (2)
சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து - பதி 23/2
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய - பதி 58/13

 TOP
 
  சிதடும் (1)
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் - புறம் 28/1

 TOP
 
  சிதர் (20)
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை - சிறு 254
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு - முல் 52
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட - நற் 66/2
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப - நற் 279/4
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 297/7
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 297/7
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 389/8
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 104/2
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 242/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் - ஐங் 458/2
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள - கலி 34/12
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் - அகம் 25/9
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப - அகம் 41/3
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் - அகம் 99/3
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் - அகம் 277/18
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் - அகம் 294/11
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப - அகம் 317/7
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் - அகம் 362/13
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ - புறம் 105/3
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி - புறம் 381/12

 TOP
 
  சிதர்ந்த (1)
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி - அகம் 133/3

 TOP
 
  சிதர்ந்தவை (1)
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் - அகம் 304/2

 TOP
 
  சிதர்ந்து (3)
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட - நற் 66/2
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் - அகம் 277/18
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப - அகம் 317/7

 TOP
 
  சிதர்வை (1)
பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி - பெரும் 468

 TOP
 
  சிதர (1)
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர/பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி - அகம் 64/9,10

 TOP
 
  சிதரல் (2)
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது - மது 244
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் - அகம் 24/4

 TOP
 
  சிதரினும் (1)
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே - புறம் 277/6

 TOP
 
  சிதல் (1)
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த - சிறு 133

 TOP
 
  சிதலை (7)
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த - நற் 325/3
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை/ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு - அகம் 81/3,4
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் - அகம் 112/2
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த - அகம் 149/1
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த - அகம் 167/19
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று - அகம் 377/9
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த - புறம் 51/9

 TOP
 
  சிதவலர் (1)
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர்/நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு - குறு 146/3,4

 TOP
 
  சிதற (1)
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற/முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க - புறம் 237/11,12

 TOP
 
  சிதறல் (1)
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல்/வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் - புறம் 114/4,5

 TOP
 
  சிதறி (24)
வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி/தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து - திரு 8,9
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி/முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ - திரு 229,230
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி/மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை - திரு 231,232
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி/அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் - பொரு 24,25
பெயல் உறழ கணை சிதறி/பல புரவி நீறு உகைப்ப - மது 183,184
தேரொடு மா சிதறி/சூடு-உற்ற சுடர் பூவின் - மது 224,225
வால் அரிசி பலி சிதறி/பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் - பட் 165,166
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி/பலர் புகு மனை பலி புதவின் - பட் 178,179
பன் மலர் சிதறி பரவு-உறு பலிக்கே - நற் 322/12
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன - குறு 53/4
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் - குறு 270/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி/யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி - குறு 271/1,2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி/கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே - ஐங் 411/1,2
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி/ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் - பதி 37/4,5
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி/ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் - பதி 43/20,21
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி/கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய - பதி 50/2,3
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி/ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா - கலி 41/11,12
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி/கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் - அகம் 4/6,7
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி/விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் - அகம் 162/5,6
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று - அகம் 218/4
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ - அகம் 292/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி/பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் - அகம் 334/8,9
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி - புறம் 281/4
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை - புறம் 361/5

 TOP
 
  சிதறிய (1)
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை - அகம் 108/3

 TOP
 
  சிதறு (3)
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை - பதி 76/8
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என - கலி 16/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர - புறம் 202/3

 TOP
 
  சிதறுபு (1)
ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு/அளறு சொரிபு நிலம் சோர - பரி 2/46,47

 TOP
 
  சிதறும் (3)
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை - சிறு 124
நலம் சான்ற கலம் சிதறும்/பல் குட்டுவர் வெல் கோவே - மது 104,105
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் - ஐங் 214/3

 TOP
 
  சிதறூஉ (1)
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ/கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் - பரி 22/6,7

 TOP
 
  சிதாரேன் (1)
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி - புறம் 150/2

 TOP
 
  சிதாஅர் (13)
துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி - பொரு 81
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய - பொரு 154
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை - பதி 12/20
திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை நோக்கி - அகம் 337/12
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர்/ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண - புறம் 69/3,4
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண - புறம் 138/5
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ - புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி - புறம் 381/12
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து - புறம் 385/6
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை - புறம் 392/14
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி - புறம் 393/16
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை - புறம் 398/19
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி - புறம் 400/10

 TOP
 
  சிதை (10)
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து - மது 740
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் - மலை 174
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் - பதி 15/11
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் - பதி 15/13
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் - பதி 15/22
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை/செய்தான் இவன் என உற்றது இது என - கலி 142/19,20
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற - கலி 142/64
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 99/12
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார - அகம் 145/8
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 164/12

 TOP
 
  சிதைக்கும் (4)
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் - ஐங் 170/2
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும்/மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை - கலி 75/31,32
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர - அகம் 5/14
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும்/தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 90/2,3

 TOP
 
  சிதைக்கும்-மார் (1)
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் - நற் 304/7

 TOP
 
  சிதைக்கும்மே (1)
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே - ஐங் 139/3

 TOP
 
  சிதைகுவது (2)
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ - அகம் 120/13
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ - அகம் 398/21

 TOP
 
  சிதைத்த (6)
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு - நற் 250/4
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு - ஐங் 474/2
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி - பதி 64/14
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி - அகம் 187/6
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் - அகம் 251/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் - அகம் 343/5

 TOP
 
  சிதைத்தது (1)
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் - பரி 7/26

 TOP
 
  சிதைத்ததை (3)
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை/புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் - கலி 45/11,12
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை/சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த - கலி 45/15,16
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை/என ஆங்கு - கலி 45/19,20

 TOP
 
  சிதைத்தல் (1)
நல்ல என்னாது சிதைத்தல்/வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே - புறம் 37/13,14

 TOP
 
  சிதைத்தலும் (1)
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து - கலி 36/24

 TOP
 
  சிதைத்தான் (2)
மேனி சிதைத்தான் துறை - கலி 131/20
நயந்து நலம் சிதைத்தான்/மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ - கலி 142/46,47

 TOP
 
  சிதைத்தானை (2)
தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு - கலி 142/44
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை - கலி 142/45

 TOP
 
  சிதைத்தும் (1)
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட - அகம் 27/14

 TOP
 
  சிதைத்தோர் (1)
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர்/இன்னும் வாரார் ஆயின் - குறு 319/6,7

 TOP
 
  சிதைத்தோர்க்கும் (1)
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும்/பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் - புறம் 34/2,3

 TOP
 
  சிதைதர (1)
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர/கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி - பரி 10/48,49

 TOP
 
  சிதைதல் (1)
சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய - புறம் 25/9

 TOP
 
  சிதைதலின் (1)
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ - அகம் 366/7

 TOP
 
  சிதைந்த (6)
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் - பட் 297
எறிந்து சிதைந்த வாள் - பதி 69/5
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் - அகம் 377/10
தேன் சிதைந்த வரை போல - புறம் 22/5
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் - புறம் 350/2
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து - புறம் 385/6

 TOP
 
  சிதைந்தது (1)
சிதைந்தது மன்ற நீ சிவந்தனை நோக்கலின் - பதி 27/1

 TOP
 
  சிதைந்தனவே (1)
புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே/இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி - நற் 256/4,5

 TOP
 
  சிதைந்து (8)
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து/சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் - பதி 67/17,18
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே - கலி 81/16
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் - கலி 91/4
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் - கலி 134/24
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து/கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் - புறம் 95/4,5
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய - புறம் 278/7
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய - புறம் 282/8
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய - புறம் 295/5

 TOP
 
  சிதைப்பதுவே (1)
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே - ஐங் 65/4

 TOP
 
  சிதைப்பான் (1)
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான்/ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து - கலி 79/22,23

 TOP
 
  சிதைப்போர் (1)
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் - குறு 283/1

 TOP
 
  சிதைபு (2)
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு - பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு/சூடி_சூடி தொழுது தொழுது - பரி 24/78,79

 TOP
 
  சிதைய (38)
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல - திரு 300
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய/பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் - பெரும் 208,209
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது - குறி 173
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய/காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் - நற் 23/4,5
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி - நற் 150/2
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் - நற் 235/5
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய/வீங்கு நீர் வார கண்டும் - நற் 325/7,8
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட - நற் 363/7
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே - நற் 379/6
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு - நற் 383/4
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய/ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி - நற் 387/2,3
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி - குறு 328/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென - குறு 351/3
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே - ஐங் 49/4
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய/கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் - ஐங் 330/3,4
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் - பதி 38/5
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய/தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் - கலி 19/11,12
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து - அகம் 36/4
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது - அகம் 120/8
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி - அகம் 144/15
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் - அகம் 145/20
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் - அகம் 152/7
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி - அகம் 160/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் - அகம் 167/18
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய/பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே - அகம் 172/17,18
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி - அகம் 176/22
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் - அகம் 177/1
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி - அகம் 192/5
பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் - அகம் 213/17
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் - அகம் 235/18
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ - அகம் 320/12
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் - அகம் 380/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை - அகம் 387/8
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய/எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் - புறம் 13/2,3
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் - புறம் 28/13
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய/கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் - புறம் 36/5,6
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு - புறம் 72/8
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் - புறம் 309/1

 TOP
 
  சிதையா (3)
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய - கலி 51/2
காணாமோ என காலின் சிதையா/நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் - அகம் 110/19,20
நல் எழில் சிதையா ஏமம் - அகம் 220/21

 TOP
 
  சிதையாது (1)
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை - கலி 66/16

 TOP
 
  சிதையும் (1)
சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும் - பரி 10/54

 TOP
 
  சிதையூஉ (1)
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ/பலவின் பழத்துள் தங்கும் - அகம் 292/13,14

 TOP
 
  சிதைவு (3)
சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து - கலி 132/6
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை - அகம் 7/9
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ - அகம் 392/4

 TOP
 
  சிதைஇ (1)
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து - நற் 378/9

 TOP
 
  சிதைஇய (1)
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி - குறு 349/1

 TOP
 
  சிந்திக்க (1)
சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க - பரி 20/68

 TOP
 
  சிந்தித்தும் (1)
உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும்/ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை - முல் 74,75

 TOP
 
  சிந்தியேன் (1)
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் - புறம் 376/18

 TOP
 
  சிந்துவாரம் (1)
வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம்/தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி - குறி 89,90

 TOP
 
  சிந்தை (1)
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே - புறம் 279/1

 TOP
 
  சிமய (1)
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய - அகம் 94/1

 TOP
 
  சிமிலி (1)
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர - மது 483

 TOP
 
  சிமை (22)
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் - ஐங் 268/3
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் - பதி 66/11
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை/அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் - பதி 88/34,35
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் - பரி 8/90
உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட - பரி 9/3
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் - அகம் 138/8
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் - அகம் 143/13
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் - அகம் 145/9
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை/நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது - அகம் 159/13,14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க - அகம் 182/15
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் - அகம் 185/10
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை/பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த - அகம் 190/6,7
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை/பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 192/14,15
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து - அகம் 218/5
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை/வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே - அகம் 242/21,22
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை/கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 247/12,13
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர - அகம் 291/15
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை/புகல் அரும் பொதியில் போல - அகம் 322/13,14
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் - புறம் 120/18
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை/ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் - புறம் 152/30,31
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை/பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி - புறம் 158/11,12
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே - புறம் 399/34

 TOP
 
  சிமை-தொறும் (1)
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும்/வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு - பரி 7/13,14

 TOP
 
  சிமைய (18)
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை - பெரும் 429
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய/மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து - மது 3,4
பனி வார் சிமைய கானம் போகி - மது 148
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 27
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் - பட் 138
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் - குறு 372/3
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து - பரி 23/2
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 3/6
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே - அகம் 119/20
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை - அகம் 153/11
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 179/1
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் - அகம் 208/2
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் - அகம் 215/1
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே - அகம் 329/14
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி - அகம் 399/1
வேய் கண் உடைந்த சிமைய/வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 399/17,18
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந - புறம் 139/8
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - புறம் 151/2

 TOP
 
  சிமையத்து (3)
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை - திரு 253
கலை தாய உயர் சிமையத்து/மயில் அகவும் மலி பொங்கர் - மது 332,333
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் - ஐங் 100/2

 TOP
 
  சிமையம் (1)
வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே - அகம் 378/24

 TOP
 
  சிரகத்தால் (1)
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் - கலி 51/7

 TOP
 
  சிரத்து (1)
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி - பரி 23/71

 TOP
 
  சிரம் (2)
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் - பரி 1/27
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து - பரி 7/74

 TOP
 
  சிரல் (9)
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல்/வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை - சிறு 181,182
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என - பெரும் 313
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் - நற் 61/8
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி - நற் 169/4
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை - ஐங் 447/2
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி - பதி 42/3
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் - அகம் 106/4
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் - அகம் 286/6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த - அகம் 324/10

 TOP
 
  சிரற்றாது (1)
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல - கலி 97/29

 TOP
 
  சிரற்று (1)
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் - அகம் 191/4

 TOP
 
  சிரறியவன் (1)
சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு - பொரு 124

 TOP
 
  சிரறு (2)
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் - பதி 22/13
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி - பதி 74/8

 TOP
 
  சிரறுபு (1)
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் - கலி 88/13

 TOP
 
  சிரித்த (1)
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல - சிறு 198

 TOP
 
  சிரித்து (1)
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி - குறு 220/4

 TOP
 
  சில் (94)
பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் - திரு 16
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் - திரு 175
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ - திரு 234
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு - சிறு 176
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி - பெரும் 64
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் - பெரும் 340
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் - நெடு 54
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் - குறி 180
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் - குறி 232
வருவை ஆகிய சில் நாள் - நற் 19/8
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய - நற் 42/9
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி - நற் 90/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் - நற் 90/9
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே - நற் 105/10
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என - நற் 115/4
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் - நற் 133/4
தோய் மடல் சில் நீர் போல - நற் 133/10
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் - நற் 143/8
சில் குடி பாக்கம் கல்லென - நற் 159/11
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே - நற் 190/9
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே - நற் 198/8
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் - நற் 324/8
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் - நற் 355/8
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் - நற் 364/5
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என - நற் 370/7
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/5
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் - குறு 56/2
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் - குறு 189/6
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ - குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி - குறு 214/3
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே - குறு 230/6
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 261/2
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி - குறு 280/2
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 332/1
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு - குறு 362/3
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி - ஐங் 20/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் - ஐங் 49/1
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் - ஐங் 49/2
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே - ஐங் 222/4
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 299/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே - ஐங் 391/6
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி - ஐங் 394/3
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் - ஐங் 448/5
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி - பதி 40/21
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி - பதி 57/6
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் - பதி 76/11
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் - பதி 78/3
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை - கலி 11/8
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி - கலி 29/10
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை - கலி 31/16
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற - கலி 34/3
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் - கலி 56/11
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் - கலி 125/16
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை - அகம் 19/15
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் - அகம் 75/10
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் - அகம் 78/13
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ - அகம் 90/4
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி - அகம் 105/10
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி - அகம் 123/6
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே - அகம் 129/18
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி - அகம் 140/6
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ - அகம் 163/4
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே - அகம் 174/14
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து - அகம் 187/12
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் - அகம் 224/16
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் - அகம் 229/11
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் - அகம் 261/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் - அகம் 283/5
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் - அகம் 301/4
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு - அகம் 301/20
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை - அகம் 302/13
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து - அகம் 316/13
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் - அகம் 325/14
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை - அகம் 343/2
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/15
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் - அகம் 368/12
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது - அகம் 371/7
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த - அகம் 390/16
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி - அகம் 391/9
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து - புறம் 60/5
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி - புறம் 64/2
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து - புறம் 68/3
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி - புறம் 97/23
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி - புறம் 103/4
சில் ஓதி பல் இளைஞருமே - புறம் 139/2
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் - புறம் 154/3
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப - புறம் 173/7
குட பால் சில் உறை போல - புறம் 276/5
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் - புறம் 319/2
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் - புறம் 325/3
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை - புறம் 327/2
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் - புறம் 329/1
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி - புறம் 360/18

 TOP
 
  சில்_காற்று (1)
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358

 TOP
 
  சில்_பத_உணவின் (1)
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி - பெரும் 64

 TOP
 
  சில்_மொழி (1)
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி/நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி - கலி 29/10,11

 TOP
 
  சில்_ஐம்_கூந்தல் (1)
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி - அகம் 123/6

 TOP
 
  சில்கி (1)
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி/வைகுறு_மீனின் தோன்றும் - அகம் 17/20,21

 TOP
 
  சில்லை (1)
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை - கலி 107/6

 TOP
 
  சில (33)
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் - சிறு 235
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா - நெடு 165
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து - நற் 209/3
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா - நற் 341/4
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ - நற் 363/9
சில மெல்லியவே கிளவி - குறு 70/4
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே - குறு 91/8
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே - குறு 98/5
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என - குறு 337/4
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே - ஐங் 187/5
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு - ஐங் 259/2
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் - பதி 22/13
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப - பதி 52/20
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில - பரி 12/39
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில - பரி 12/39
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு - பரி 20/66
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என - கலி 14/6
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் - கலி 59/7
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி - கலி 72/3
பெருந்தகாய் கூறு சில/எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே - கலி 81/15,16
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி - கலி 85/7
நுந்தை பால் உண்டி சில/நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக - கலி 85/25,26
ஞாயர் பால் உண்டி சில/அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென - கலி 85/28,29
பாராட்டை பாலோ சில/செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் - கலி 85/33,34
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் - கலி 142/43
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை - கலி 147/19
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் - அகம் 173/6
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து - அகம் 253/8
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில/அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற - புறம் 140/4,5
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் - புறம் 166/16
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் - புறம் 243/13
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில/நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த - புறம் 347/1,2
சில சொல்லால் பல கேள்வியர் - புறம் 360/2

 TOP
 
  சில_சில (1)
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில/ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் - பரி 12/39,40

 TOP
 
  சிலதர் (1)
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் - பெரும் 324

 TOP
 
  சிலம்ப (18)
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி - திரு 40
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் - திரு 245
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று - நற் 51/2
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப/புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே - நற் 318/8,9
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி - நற் 344/9
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப/நீ இவண் வரூஉம்-காலை - ஐங் 238/3,4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் - ஐங் 264/3
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் - பதி 41/13
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப/அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் - பரி 15/18,19
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் - கலி 38/8
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் - கலி 90/11
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து - அகம் 22/9
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் - அகம் 172/4
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் - அகம் 232/4
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப/படு மழை உருமின் முழங்கும் - அகம் 389/22,23
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி - புறம் 209/8
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி - புறம் 383/3
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் - புறம் 390/7

 TOP
 
  சிலம்பலின் (1)
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென - கலி 45/6

 TOP
 
  சிலம்பன் (1)
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன்/ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே - குறு 362/6,7

 TOP
 
  சிலம்பாறு (1)
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் - பரி 15/22

 TOP
 
  சிலம்பி (8)
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் - பெரும் 236
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க - நெடு 59
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் - நற் 189/9
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் - பதி 39/13
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி/ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர - அகம் 111/5,6
சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் - அகம் 199/5
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி - அகம் 224/8
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் - அகம் 293/3

 TOP
 
  சிலம்பில் (35)
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி - திரு 238
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் - பெரும் 330
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு - பெரும் 372
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி - குறி 58
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில்/படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் - மலை 14,15
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் - நற் 7/8
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை - நற் 188/1
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய - நற் 188/8
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில்/துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது - நற் 222/7,8
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய - நற் 243/1
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ - நற் 255/5
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த - நற் 379/12
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய - நற் 399/4
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில்/சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே - குறு 52/1,2
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை - குறு 76/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என - குறு 100/3
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில்/தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் - ஐங் 270/1,2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி - பதி 11/21
கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா - கலி 52/17
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் - அகம் 12/12
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில்/குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி - அகம் 128/8,9
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த - அகம் 147/1
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில்/களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே - அகம் 152/13,14
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து - அகம் 158/8
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில்/பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி - அகம் 172/1,2
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில்/கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் - அகம் 198/14,15
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் - அகம் 202/4
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில்/கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ - அகம் 205/16,17
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில்/கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை - அகம் 228/3,4
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில்/பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை - அகம் 242/18,19
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை - அகம் 302/1
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று - அகம் 328/12
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் - அகம் 328/14
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் - அகம் 332/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் - புறம் 116/11

 TOP
 
  சிலம்பின் (52)
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் - நெடு 100
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின்/வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி - குறி 99,100
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே - நற் 104/2
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ - நற் 176/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் - நற் 244/4
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின்/கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு - நற் 257/2,3
முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் - நற் 295/1
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் - நற் 304/4
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த - நற் 317/1
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா - நற் 359/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்/வான் தோய் மா மலை கிழவனை - நற் 365/7,8
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி - நற் 373/5
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 389/8
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின்/கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க - நற் 393/1,2
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப - குறு 78/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த - குறு 282/5
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் - குறு 308/5
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை - குறு 360/7
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப - குறு 369/2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி - குறு 371/2
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது - ஐங் 211/2
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் - ஐங் 226/2
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி - ஐங் 243/1
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் - ஐங் 253/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் - ஐங் 278/1
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே - பதி 40/20
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் - பரி 15/44
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் - பரி 16/2
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின்/வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் - கலி 39/16,17
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் - கலி 125/16
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை - அகம் 6/1
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு - அகம் 8/8
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் - அகம் 47/17
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின்/ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் - அகம் 52/5,6
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் - அகம் 96/11
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின்/மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் - அகம் 112/14,15
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி - அகம் 148/4
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின்/ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் - அகம் 168/8,9
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட - அகம் 177/7
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 238/4
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 249/15
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப - அகம் 257/3
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்/நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் - அகம் 262/14,15
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய - அகம் 282/1
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் - அகம் 282/4
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ - அகம் 388/6
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 36/3
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின்/குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் - புறம் 136/12,13
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் - புறம் 143/10
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை - புறம் 158/10
கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி - புறம் 158/21
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை - புறம் 341/3

 TOP
 
  சிலம்பு (39)
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி - திரு 40
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை - பெரும் 332
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட - மது 299
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் - மது 444
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி - மலை 26
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி - மலை 162
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் - நற் 12/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று - நற் 110/5
சிலம்பு கழீஇய செல்வம் - நற் 279/10
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் - நற் 294/8
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே - நற் 363/10
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து - குறு 22/3
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் - குறு 239/3
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே - குறு 327/7
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன - ஐங் 293/1
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே - ஐங் 389/5
நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும் - ஐங் 399/1
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு - பரி 11/32
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் - பரி 15/44
நீள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரி சிலம்பு - பரி 22/49
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும் - கலி 46/26
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப - கலி 57/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை - கலி 58/5
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் - கலி 59/7
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் - கலி 69/8
சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் - கலி 147/4
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி - அகம் 17/9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் - அகம் 49/17
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே - அகம் 117/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து - அகம் 198/10
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி - அகம் 219/1
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக - அகம் 261/5
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 321/15
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் - அகம் 362/13
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ - அகம் 369/25
பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் - அகம் 383/12
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 385/17
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப - அகம் 389/22
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் - புறம் 85/6

 TOP
 
  சிலம்பு_அகத்து (1)
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட - மது 299

 TOP
 
  சிலம்பு_அகம் (2)
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி - திரு 40
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப - அகம் 389/22

 TOP
 
  சிலம்பும் (6)
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு - மது 90
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் - நெடு 100
பன்றி_பறையும் குன்றக சிலம்பும்/என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி - மலை 344,345
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை - குறு 360/7
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால - பரி 20/80
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் - அகம் 315/8

 TOP
 
  சிலம்பே (1)
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் - குறு 7/2

 TOP
 
  சிலம்பொடு (1)
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் - பதி 53/6

 TOP
 
  சிலரும் (1)
சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி - நற் 149/1

 TOP
 
  சிலரே (2)
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே/மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே - புறம் 27/5,6
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் - புறம் 360/9

 TOP
 
  சிலரொடு (1)
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன் - நெடு 187

 TOP
 
  சிலவினும் (2)
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் - பரி 15/8
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும்/சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் - பரி 15/10,11

 TOP
 
  சிலவே (7)
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து - நற் 398/8
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 328/4
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 393/2
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே/சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் - பரி 15/7,8
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் - பரி 15/10
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் - கலி 137/4
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே - புறம் 305/4

 TOP
 
  சிலை (52)
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ - பெரும் 145
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப - மது 312
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு - குறி 158
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை - மலை 406
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே - நற் 112/9
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது - நற் 148/6
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி - நற் 285/3
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய - நற் 352/1
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி - குறு 272/5
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் - குறு 297/1
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் - குறு 331/3
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ - குறு 385/2
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை - ஐங் 363/1
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து - பதி 43/17
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் - பதி 45/16
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் - பதி 60/9
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் - பதி 63/4
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் - பதி 68/3
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து - பதி 81/4
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் - பரி 9/53
வரி சிலை வய அம்பினவை - பரி 15/60
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து - பரி 23/36
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் - கலி 15/1
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து - கலி 39/23
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து - கலி 102/19
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் - கலி 105/27
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல - கலி 143/34
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை/ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி - அகம் 7/9,10
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் - அகம் 38/3
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் - அகம் 52/8
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ - அகம் 61/7
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் - அகம் 69/15
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 89/10
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 119/9
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி - அகம் 159/6
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை/எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் - அகம் 171/10,11
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை/வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் - அகம் 175/1,2
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ - அகம் 182/2
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய - அகம் 265/12
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை/அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் - அகம் 281/5,6
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் - அகம் 289/1
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை/தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் - அகம் 295/14,15
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் - அகம் 348/13
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை/செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் - அகம் 371/1,2
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 377/4
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப - புறம் 10/10
சிலை தார் முரசம் கறங்க - புறம் 36/12
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் - புறம் 61/14
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் - புறம் 157/6
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக - புறம் 205/9
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் - புறம் 236/2
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் - புறம் 394/1

 TOP
 
  சிலை-பால் (1)
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை - புறம் 374/11

 TOP
 
  சிலைக்கும் (7)
எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை - பெரும் 260
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் - அகம் 61/6
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும்/கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை - அகம் 144/12,13
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் - அகம் 157/4
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை - அகம் 159/13
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும்/பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே - புறம் 90/12,13
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி - புறம் 170/6

 TOP
 
  சிலைத்தலின் (1)
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 91/4

 TOP
 
  சிலைத்தார் (1)
சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் - புறம் 380/12

 TOP
 
  சிலைத்து (2)
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு - அகம் 139/4
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து - புறம் 78/4

 TOP
 
  சிலைதரும் (1)
கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே - குறு 94/7

 TOP
 
  சிலைப்ப (8)
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று - திரு 315
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப/சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ - பெரும் 144,145
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப/பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப - மது 672,673
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப/வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட - பதி 49/14,15
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப/தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார் - பதி 54/13,14
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப/செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை - பதி 90/45,46
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப/பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 362/3,4
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப/ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் - புறம் 366/3,4

 TOP
 
  சிலைப்பவை (1)
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் - கலி 106/8

 TOP
 
  சிலைப்பின் (2)
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின்/பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் - புறம் 166/27,28
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது - புறம் 322/7

 TOP
 
  சிலைப்பினும் (1)
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும்/சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை - பெரும் 135,136

 TOP
 
  சிலைப்பு (1)
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ - பதி 52/15

 TOP
 
  சிலையர் (1)
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் - மலை 274

 TOP
 
  சிலையின் (1)
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் - புறம் 257/10

 TOP
 
  சிலையும் (1)
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான - பெரும் 269

 TOP
 
  சிவக்கும் (1)
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும்/ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் - குறு 354/1,2

 TOP
 
  சிவண (2)
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண/வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ - நற் 82/8,9
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண/புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என - அகம் 66/14,15

 TOP
 
  சிவணி (1)
பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி/மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள் - பொரு 44,45

 TOP
 
  சிவணிய (1)
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு - புறம் 328/11

 TOP
 
  சிவந்த (22)
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை - திரு 206
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் - சிறு 199
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் - குறி 61
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் - நற் 39/6
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் - நற் 44/2
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே - நற் 76/9
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு - நற் 202/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் - ஐங் 52/2
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை - ஐங் 366/2
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் - பதி 15/11
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் - பதி 24/21
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் - பதி 68/18
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த/கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ - பரி 12/87,88
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு - பரி 21/21
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/15
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் - கலி 88/13
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு - அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் - அகம் 31/1
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு - அகம் 176/24
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த/ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி - அகம் 306/11,12
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த/ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை - புறம் 347/2,3
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் - புறம் 350/9

 TOP
 
  சிவந்தன்று (1)
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே - ஐங் 105/4

 TOP
 
  சிவந்தன (2)
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே - ஐங் 80/4
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை - பரி 10/96

 TOP
 
  சிவந்தனவே (1)
அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே/யானே மருள்வென் தோழி பானாள் - குறு 94/2,3

 TOP
 
  சிவந்தனை (2)
சிதைந்தது மன்ற நீ சிவந்தனை நோக்கலின் - பதி 27/1
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை - கலி 91/16

 TOP
 
  சிவந்து (14)
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் - மது 432
சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ - நற் 66/7
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் - நற் 104/10
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் - நற் 117/5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய - நற் 187/2
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே - நற் 255/11
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் - பதி 13/12
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல - கலி 13/1
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் - கலி 90/11
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் - அகம் 92/11
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து/ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் - அகம் 237/15,16
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் - புறம் 4/10
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக - புறம் 316/11
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி - புறம் 376/2

 TOP
 
  சிவந்தே (1)
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே - நற் 379/13

 TOP
 
  சிவப்ப (14)
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே - ஐங் 69/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே - ஐங் 125/3
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப/குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே - பதி 57/2,3
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப/செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த - கலி 95/4,5
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப/எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் - அகம் 12/2,3
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப/சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் - அகம் 36/14,15
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப/ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று - அகம் 181/6,7
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் - அகம் 238/9
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப/அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி - அகம் 244/9,10
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப/எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் - அகம் 257/3,4
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் - அகம் 278/11
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை - அகம் 312/6
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து - அகம் 357/5
இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப/வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி - புறம் 170/5,6

 TOP
 
  சிவப்பு (5)
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று - நற் 120/10
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு - பரி 6/96
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர - பரி 21/58
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் - கலி 76/6
சிறுவனை நோக்கியும் சிவப்பு ஆனாவே - புறம் 100/11

 TOP
 
  சிவப்பு-உற (1)
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற/நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே - பரி 9/19,20

 TOP
 
  சிவப்பொடு (1)
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி - அகம் 235/14

 TOP
 
  சிவப்போள் (1)
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் - அகம் 60/12

 TOP
 
  சிவல் (1)
மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட - பட் 77

 TOP
 
  சிவலை (1)
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் - கலி 104/65

 TOP
 
  சிவிகையும் (1)
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி - பரி 10/17

 TOP
 
  சிவிறியர் (1)
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் - பரி 6/34

 TOP
 
  சிள்வீடு (4)
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம் - நற் 252/2
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து - அகம் 89/6
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் - அகம் 145/2
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் - அகம் 303/17

 TOP
 
  சிற்சில (2)
சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து - நற் 328/2
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில/வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் - புறம் 331/9,10

 TOP
 
  சிற்றடிசில் (1)
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் - பரி 10/105

 TOP
 
  சிற்றாய்த்தியர் (1)
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர்/நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை - கலி 108/46,47

 TOP
 
  சிற்றாற்று (1)
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/27

 TOP
 
  சிற்றியாற்று (1)
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று - புறம் 260/22

 TOP
 
  சிற்றில் (9)
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி - நற் 123/8
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய - கலி 51/2
சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/9
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த - கலி 114/15
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் - அகம் 110/7
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில்/குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் - அகம் 167/17,18
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில்/புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர - அகம் 394/9,10
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் - புறம் 86/1
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் - புறம் 116/5

 TOP
 
  சிற்றிலுள் (1)
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே - கலி 142/25

 TOP
 
  சிற்றினம் (1)
செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் - சிறு 207

 TOP
 
  சிற்றூரும் (1)
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் - கலி 109/6

 TOP
 
  சிறக்க (19)
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் - பெரும் 45
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் - மது 194
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி - நற் 93/6
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை - நற் 360/5
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 1/2,3
வழிவழி சிறக்க என வேட்டேமே - ஐங் 2/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 3/2,3
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக - ஐங் 7/2
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக - ஐங் 9/2
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 10/2,3
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே - பரி 9/85
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே - அகம் 19/8
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ - அகம் 98/13
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் - அகம் 184/4
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை - அகம் 288/1
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க/செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து - புறம் 6/10,11
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் - புறம் 43/21
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே - புறம் 196/15
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் - புறம் 259/4

 TOP
 
  சிறக்கும் (2)
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும்/குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும் - நற் 273/8,9
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/11

 TOP
 
  சிறகர் (3)
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ - குறு 46/2
செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர்/வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப - ஐங் 378/1,2
சேவலாய் சிறகர் புலர்த்தியோய் எனவும் - பரி 3/26

 TOP
 
  சிறகரால் (1)
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/13

 TOP
 
  சிறகரின் (1)
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி - அகம் 208/11

 TOP
 
  சிறகின் (1)
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் - நற் 399/3

 TOP
 
  சிறகு (5)
நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - பதி 12/19
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ - பதி 25/12
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த - அகம் 324/10
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - புறம் 150/1
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் - புறம் 342/1

 TOP
 
  சிறத்தல் (1)
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல - அகம் 160/9

 TOP
 
  சிறத்தலின் (2)
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது - மது 244
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து - அகம் 266/8

 TOP
 
  சிறந்த (44)
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் - பொரு 137
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி - மது 468
சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் - மது 492
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் - மது 506
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் - மது 638
உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து - நற் 17/8
நோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீட சிறந்த/வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே - நற் 82/1,2
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை - நற் 126/8
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் - நற் 182/4
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் - நற் 208/8
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த/இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே - நற் 227/1,2
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த/சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி - நற் 339/5,6
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த/கேண்மையொடு அளைஇ நீயே - நற் 400/8,9
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே - குறு 331/8
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த/செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி - பதி 31/27,28
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த/நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் - பரி 2/54,55
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை - பரி 4/62
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை - பரி 4/63
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என - பரி 6/25
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை - பரி 9/84
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது - கலி 145/10
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் - கலி 145/20
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் - கலி 147/8
மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த/வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு - அகம் 1/7,8
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த/தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 29/3,4
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் - அகம் 29/12
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த/நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ - அகம் 41/11,12
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த/செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் - அகம் 81/10,11
ஆர்வம் சிறந்த சாயல் - அகம் 94/13
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த/சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி - அகம் 123/5,6
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை - அகம் 139/8
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த/கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் - அகம் 173/1,2
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு - அகம் 227/6
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ - அகம் 235/3
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் - அகம் 245/1
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த/சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப - புறம் 1/3,4
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த/நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே - புறம் 6/19,20
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த/நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் - புறம் 18/15,16
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த/வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த - புறம் 24/28,29
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த/பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக - புறம் 71/5,6
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த/தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் - புறம் 71/17,18
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த/நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் - புறம் 161/24,25
பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த/காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை - புறம் 216/9,10
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த/காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே - புறம் 272/2,3

 TOP
 
  சிறந்தது (8)
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று - நற் 172/4
வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது/காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது - பரி 9/13,14
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது/விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி - பரி 9/14,15
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் - பரி 9/16
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் - பரி 15/11
இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என - அகம் 361/7
தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் - புறம் 165/13
எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என - புறம் 307/12

 TOP
 
  சிறந்தமை (1)
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் - கலி 42/6

 TOP
 
  சிறந்தவர் (1)
வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர்/ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க - பரி 19/60,61

 TOP
 
  சிறந்தவள் (1)
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ - கலி 48/9

 TOP
 
  சிறந்தவன் (1)
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து - கலி 146/16

 TOP
 
  சிறந்தவை (1)
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் - அகம் 219/8

 TOP
 
  சிறந்தன்று (2)
உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று/ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து - பரி 2/35,36
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என - அகம் 131/5

 TOP
 
  சிறந்தன்று-மன்னே (1)
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே/மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 75/5,6

 TOP
 
  சிறந்தன (2)
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய - ஐங் 290/2
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் - பரி 15/8

 TOP
 
  சிறந்தனம் (1)
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் - கலி 5/5

 TOP
 
  சிறந்தனள் (1)
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து - ஐங் 292/3

 TOP
 
  சிறந்தனை (1)
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு - கலி 50/16

 TOP
 
  சிறந்தார் (3)
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் - பரி 10/52
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் - பரி 10/52
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார்/நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி - கலி 108/53,54

 TOP
 
  சிறந்தானை (1)
சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் - கலி 9/23

 TOP
 
  சிறந்தானோடு (1)
சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் - பரி 12/48

 TOP
 
  சிறந்திசினோரே (1)
மறந்தனர்-கொல்லோ சிறந்திசினோரே/முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் - நற் 337/2,3

 TOP
 
  சிறந்து (65)
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் - பெரும் 330
காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து/பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப - முல் 22,23
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து - முல் 86
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் - மது 48
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து/கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி - மது 380,381
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் - மது 467
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து - மது 567
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர - மது 599
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து/துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து - நெடு 33,34
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து/சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து - குறி 155,156
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து/உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து - மலை 137,138
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து/பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது - மலை 565,566
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி - நற் 123/8
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து/செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 148/8,9
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து/வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு - நற் 202/2,3
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து/நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் - நற் 251/8,9
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ - நற் 257/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் - நற் 335/3
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் - நற் 351/2
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப - நற் 361/5
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து/வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் - நற் 393/3,4
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து/ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து - குறு 86/3,4
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி - ஐங் 218/3
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப - ஐங் 476/1
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து/கடிய கடவு-மதி பாக - ஐங் 484/2,3
போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து/நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப - பதி 21/18,19
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து - பதி 25/6
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து/ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு - பதி 43/17,18
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து/நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை - பதி 68/11,12
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து/புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப - பதி 71/14,15
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து/கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து - பதி 81/3,4
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் - பதி 81/11
இமய குன்றினில் சிறந்து/நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை - பரி 8/12,13
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து/போர் ததும்பும் அரவம் போல் - பரி 18/43,44
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் - கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் - கலி 25/21
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார - கலி 71/4
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து/உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் - கலி 102/19,20
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து/போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த - அகம் 74/1,2
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து/மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க - அகம் 82/7,8
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து/கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து - அகம் 83/4,5
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து/வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை - அகம் 84/15,16
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து/ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் - அகம் 93/3,4
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து/நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை - அகம் 119/10,11
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து/ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா - அகம் 122/19,20
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ - அகம் 139/3
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து/பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே - அகம் 170/6,7
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து/சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 172/12,13
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து/நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர - அகம் 205/19,20
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து/உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப - அகம் 208/13,14
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து/செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி - அகம் 212/17,18
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ - அகம் 221/12
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து/ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக - அகம் 264/7,8
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி - அகம் 264/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த - அகம் 266/17
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு - அகம் 291/6
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் - அகம் 295/16
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து/இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை - அகம் 307/8,9
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து/இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர - அகம் 335/5,6
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் - அகம் 372/11
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து/ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே - அகம் 372/15,16
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து/ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது - புறம் 24/32,33
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து/ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற - புறம் 56/20,21
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி - புறம் 200/3
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து/இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி - புறம் 367/7,8

 TOP
 
  சிறந்தே (1)
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே - அகம் 160/18

 TOP
 
  சிறந்தோர் (3)
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே - பரி 14/26
சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல - பரி 19/11
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர்/இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் - அகம் 311/5,6

 TOP
 
  சிறந்தோர்_உலகம் (1)
சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல - பரி 19/11

 TOP
 
  சிறந்தோன் (1)
சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே - நற் 40/12

 TOP
 
  சிறப்ப (19)
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப/கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட - பொரு 99,100
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் - பெரும் 241
வைகல்-தோறும் வழிவழி சிறப்ப/நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு - மது 324,325
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப/பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர - நற் 38/1,2
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் - நற் 52/6
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப/இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று - குறு 173/4,5
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ - ஐங் 42/1
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே - ஐங் 292/5
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க - ஐங் 493/1
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப/மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப - ஐங் 496/1,2
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப/பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் - பதி 40/23,24
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப/ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் - பதி 88/27,28
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் - பரி 12/31
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப/செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று - அகம் 29/4,5
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப/வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து - அகம் 47/1,2
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப/கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் - அகம் 68/16,17
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப/கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு - அகம் 161/8,9
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் - அகம் 396/9
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப/செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே - புறம் 160/26,27

 TOP
 
  சிறப்பவும் (1)
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/11

 TOP
 
  சிறப்பிற்றே (1)
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று - பரி 8/46

 TOP
 
  சிறப்பின் (77)
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி - திரு 259
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த - சிறு 209
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின்/அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் - பெரும் 35,36
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின்/நிலம் தந்த பேர் உதவி - மது 59,60
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின்/தென் குமரி வட_பெருங்கல் - மது 69,70
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின்/இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு - மது 100,101
சீர் உடைய விழு சிறப்பின்/விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் - மது 134,135
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் - மது 559
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின்/நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல - மது 762,763
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி - மது 765
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் - மது 776
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின்/தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நெடு 89,90
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது - நெடு 106
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய - நெடு 162
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய - பட் 159
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் - பட் 218
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ - மலை 562
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய - மலை 570
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் - குறு 101/2
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் - ஐங் 396/4
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் - ஐங் 403/3
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப - ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி - ஐங் 473/1
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை - பதி 11/11
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின்/அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ - பதி 17/10,11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின்/மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை - பதி 21/16,17
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு - பதி 37/10
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின்/கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக - பதி 43/24,25
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ - பதி 50/4
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின்/வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் - பதி 81/1,2
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின்/பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும - பதி 89/6,7
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே - பதி 90/40
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் - பதி 93/1
மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை - பரி 3/70
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் - பரி 5/51
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின்/தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர - பரி 11/85,86
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் - பரி 23/73
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல - பரி 24/15
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் - பரி 24/46
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல - கலி 26/6
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் - கலி 28/1
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் - கலி 57/6
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா - கலி 83/19
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க - கலி 98/27
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே - அகம் 75/23
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி - அகம் 136/17
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ - அகம் 138/10
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் - அகம் 159/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின்/நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும் - அகம் 184/2,3
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை - அகம் 201/4
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின்/மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் - அகம் 222/11,12
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் - அகம் 231/13
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக - அகம் 335/22
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் - அகம் 353/5
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி - புறம் 15/20
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற - புறம் 57/3
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின்/மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே - புறம் 60/11,12
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே - புறம் 62/9
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின்/குடுமி கோமான் கண்டு - புறம் 64/5,6
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி - புறம் 72/13
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின்/புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை - புறம் 72/15,16
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 135/9
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் - புறம் 152/7
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண - புறம் 158/26
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் - புறம் 165/3
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக - புறம் 166/9
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது - புறம் 174/2
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை - புறம் 174/13
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் - புறம் 183/4
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் - புறம் 200/12
சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் - புறம் 228/9
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது - புறம் 236/6
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் - புறம் 303/6
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை - புறம் 378/11
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின்/சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் - புறம் 395/17,18
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் - புறம் 400/11

 TOP
 
  சிறப்பினுள் (1)
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் - பரி 5/19

 TOP
 
  சிறப்பினை (1)
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை/செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை - பரி 3/80,81

 TOP
 
  சிறப்பினோடு (1)
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் - புறம் 217/2

 TOP
 
  சிறப்பினோன் (2)
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என - கலி 105/3
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த - கலி 133/3

 TOP
 
  சிறப்பு (17)
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி - பரி 2/52
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை - பரி 5/18
குறுகி சிறப்பு உணா-கால் - பரி 19/94
சிறப்பு உணா கேட்டி செவி - பரி 19/96
தென்னவன் வையை சிறப்பு/கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை - பரி 20/97,98
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன - கலி 16/18
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் - கலி 25/15
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் - கலி 67/2
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா - கலி 83/19
சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து - கலி 132/6
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ - கலி 132/13
துனையுநர் விழை-தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு - கலி 145/1
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் - புறம் 28/1
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் - புறம் 31/1
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என - புறம் 75/3
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி - புறம் 295/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் - புறம் 311/6

 TOP
 
  சிறப்பும் (2)
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்/இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் - மலை 85,86
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் - அகம் 369/22

 TOP
 
  சிறப்பே (2)
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே - ஐங் 300/4
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே/ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் - பரி 2/27,28

 TOP
 
  சிறப்பொடு (1)
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி - ஐங் 470/4

 TOP
 
  சிறப்போய் (1)
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை - பரி 5/18

 TOP
 
  சிறவாது (1)
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை - அகம் 98/24

 TOP
 
  சிறாரும் (1)
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் - பரி 3/6

 TOP
 
  சிறாரோடு (1)
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை - அகம் 104/11

 TOP
 
  சிறாஅர் (24)
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர்/பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் - பெரும் 223,224
தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த - பெரும் 248
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் - நற் 3/4
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர்/மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் - நற் 111/3,4
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே - நற் 207/12
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர்/துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் - நற் 392/3,4
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப - குறு 129/1
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த - குறு 148/1
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர்/மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி - குறு 241/3,4
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி - அகம் 107/17
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர்/நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என - அகம் 290/3,4
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த - புறம் 32/8
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி - புறம் 46/6
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர்/தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் - புறம் 61/8,9
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் - புறம் 173/9
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்/மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே - புறம் 206/11,12
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் - புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 322/4
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் - புறம் 325/12
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது - புறம் 326/8
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 334/3
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர்/அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா - புறம் 373/16,17
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர்/மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா - புறம் 374/9,10
சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர்/அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் - புறம் 380/12,13

 TOP
 
  சிறாஅரும் (1)
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும்/யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி - புறம் 382/11,12

 TOP
 
  சிறாஅரொடு (1)
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு/அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் - அகம் 387/4,5

 TOP
 
  சிறாஅன் (2)
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன்/மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த - புறம் 276/3,4
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன்/ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் - புறம் 346/3,4

 TOP
 
  சிறாஅஅர் (1)
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் - புறம் 291/1

 TOP
 
  சிறிதால் (1)
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை - குறு 361/2

 TOP
 
  சிறிதானும் (1)
சிறிதானும் நீர் நிறம் - பரி 24/86

 TOP
 
  சிறிதிற்கு (1)
சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து - புறம் 398/17

 TOP
 
  சிறிது (35)
சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே - சிறு 202
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் - பெரும் 391
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து - நற் 54/3
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் - நற் 115/3
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து - நற் 146/5
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென - நற் 236/3
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை - நற் 284/8
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே - குறு 18/5
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி - குறு 210/4
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற - ஐங் 324/2
உசாவுகோ ஐய சிறிது/நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் - கலி 7/4,5
மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் - கலி 25/13
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற - கலி 37/15
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என - கலி 60/27
பக்கத்து புல்ல சிறிது/போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க - கலி 94/21,22
சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் - கலி 122/10
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் - கலி 122/14
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் - கலி 122/18
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே - கலி 140/13
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை - கலி 144/25
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 17/1
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் - அகம் 106/8
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது/இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து - அகம் 110/8,9
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 219/2
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது/அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி - அகம் 289/7,8
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என - அகம் 314/14
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து - அகம் 329/8
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப - புறம் 8/3
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது/குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண - புறம் 159/24,25
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் - புறம் 210/6
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் - புறம் 331/7
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் - புறம் 333/13
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி - புறம் 362/21
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் - புறம் 394/14

 TOP
 
  சிறிதும் (2)
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும்/உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட - அகம் 78/13,14
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் - புறம் 395/27

 TOP
 
  சிறிதே (13)
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே - நற் 133/11
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே - நற் 234/8
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே - நற் 236/10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே - நற் 307/10
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே - நற் 362/6
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே - குறு 14/6
வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே - குறு 73/5
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே - குறு 111/7
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே/பலவே யாமம் பையுளும் உடைய - கலி 137/2,3
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் - அகம் 310/9
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு - அகம் 318/13
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே - புறம் 79/6
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே - புறம் 255/6

 TOP
 
  சிறிய (15)
உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய/ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் - நற் 35/9,10
மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய/தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல - நற் 136/5,6
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய/பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி - நற் 368/6,7
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய/நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை - நற் 376/8,9
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே - நற் 388/10
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை - கலி 122/4
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல - அகம் 8/14
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய - அகம் 126/18
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் - அகம் 144/8
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே - அகம் 230/15
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் - அகம் 323/4
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய - அகம் 387/17
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் - அகம் 390/12
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே - புறம் 235/1
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா - புறம் 375/19

 TOP
 
  சிறியரும் (2)
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ - மது 521
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே - குறு 368/5

 TOP
 
  சிறியவன் (1)
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி - கலி 10/2

 TOP
 
  சிறியவும் (2)
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே - குறு 117/6
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய - புறம் 205/7

 TOP
 
  சிறியிலை (18)
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே - நற் 7/9
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் - நற் 64/5
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று - நற் 103/2
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி - குறு 202/2
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை - ஐங் 145/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை/நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை - ஐங் 334/1,2
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை/குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய - ஐங் 339/1,2
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் - பதி 58/14
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை/புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ - பதி 61/5,6
சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி - பதி 63/8
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து - அகம் 89/6
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை/சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது - அகம் 242/19,20
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன - அகம் 284/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 291/16
சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது - புறம் 91/9
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே - புறம் 109/4
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் - புறம் 308/4
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் - புறம் 324/4

 TOP
 
  சிறியோரை (2)
பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி - பதி 79/3
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே - புறம் 192/13

 TOP
 
  சிறியோற்கு (1)
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி - அகம் 369/21

 TOP
 
  சிறியோன் (1)
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே - புறம் 75/5

 TOP
 
  சிறு (356)
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து - திரு 235
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய - சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி - சிறு 142
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த - பெரும் 62
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் - பெரும் 78
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் - பெரும் 161
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன - பெரும் 167
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் - பெரும் 297
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் - பெரும் 303
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு - பெரும் 383
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை - முல் 6
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் - முல் 12
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை - முல் 31
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி - மது 275
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 49
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் - பட் 25
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி - பட் 256
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி - மலை 16
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி - மலை 153
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென - மலை 321
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை - மலை 504
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் - நற் 13/6
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் - நற் 23/7
சிறு பாசடைய நெய்தல் - நற் 27/11
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி - நற் 29/5
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை - நற் 31/2
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 31/5
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் - நற் 41/4
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த - நற் 41/9
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை - நற் 45/9
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே - நற் 49/10
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை - நற் 54/5
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 55/2
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ - நற் 56/1
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் - நற் 58/2
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே - நற் 70/1
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே - நற் 70/1
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே - நற் 70/3
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - நற் 74/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 82/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி - நற் 85/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் - நற் 91/5
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் - நற் 91/5
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி - நற் 98/2
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே - நற் 104/12
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் - நற் 110/3
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி - நற் 110/8
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே - நற் 110/13
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் - நற் 113/3
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் - நற் 119/2
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப - நற் 120/4
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/7
சிறு முள் எயிறு தோன்ற - நற் 120/11
சிறு விளையாடலும் அழுங்கி - நற் 123/11
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் - நற் 140/2
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் - நற் 142/7
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப - நற் 149/4
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி - நற் 150/10
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக - நற் 168/9
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் - நற் 175/4
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி - நற் 175/7
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது - நற் 178/4
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் - நற் 181/5
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி - நற் 185/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் - நற் 191/1
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே - நற் 194/10
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் - நற் 197/8
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் - நற் 219/4
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ - நற் 220/1
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் - நற் 220/4
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென - நற் 222/3
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் - நற் 231/4
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் - நற் 232/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ - நற் 248/1
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி - நற் 254/10
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி - நற் 257/8
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி - நற் 259/7
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே - நற் 261/10
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - நற் 264/9
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன - நற் 265/6
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப - நற் 267/9
சிறு பல் குன்றம் இறப்போர் - நற் 269/8
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த - நற் 271/7
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் - நற் 277/9
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ - நற் 283/3
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ - நற் 288/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் - நற் 300/5
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ - நற் 306/2
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே - நற் 306/11
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 311/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/6
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு - நற் 328/6
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி - நற் 332/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 333/2
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் - நற் 333/3
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே - நற் 336/11
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் - நற் 341/1
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 343/1
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன - நற் 345/4
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி - நற் 346/9
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே - நற் 353/11
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர - நற் 358/2
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் - நற் 358/9
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா - நற் 359/1
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி - நற் 361/1
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் - நற் 364/7
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி - நற் 368/1
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து - நற் 378/9
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 386/1
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் - நற் 389/6
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் - குறு 18/4
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால - குறு 25/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் - குறு 50/1
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/5
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து - குறு 60/3
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் - குறு 61/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 81/8
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி - குறு 88/2
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே - குறு 113/2
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை - குறு 119/1
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் - குறு 129/5
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் - குறு 141/1
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை - குறு 149/3
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது - குறு 151/4
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக - குறு 159/2
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை - குறு 162/4
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன - குறு 163/2
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு - குறு 183/3
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி - குறு 207/5
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே - குறு 221/5
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ - குறு 229/4
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி - குறு 233/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 246/1
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் - குறு 255/4
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் - குறு 278/3
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் - குறு 280/3
கல் பொரு சிறு நுரை போல - குறு 290/5
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் - குறு 296/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் - குறு 298/6
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை - குறு 301/2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 313/1
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி - குறு 326/3
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி - குறு 328/1
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி - குறு 328/2
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் - குறு 329/3
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு - குறு 334/1
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப - குறு 336/3
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 345/7
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் - குறு 348/3
சிறு புன் மாலை உண்மை - குறு 352/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி - குறு 362/4
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே - குறு 376/6
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே - குறு 377/5
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் - குறு 378/2
செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே - குறு 390/2
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் - ஐங் 1/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் - ஐங் 10/4
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் - ஐங் 16/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 165/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் - ஐங் 165/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 170/1
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே - ஐங் 179/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் - ஐங் 180/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு - ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - ஐங் 267/1
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 275/2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் - ஐங் 280/2
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட - ஐங் 282/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 285/3
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் - ஐங் 314/3
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா - ஐங் 327/2
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் - ஐங் 351/1
சிறு கண் யானை திரிதரும் - ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது - ஐங் 362/2
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி - ஐங் 388/3
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை - ஐங் 391/1
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே - ஐங் 394/5
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/5
சிறு வரை தங்குவை ஆயின் - ஐங் 477/4
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் - பதி 19/12
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் - பதி 23/9
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது - பதி 50/24
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப - பதி 52/20
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை - பதி 52/22
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் - கலி 12/8
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் - கலி 51/4
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ - கலி 59/20
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ - கலி 59/20
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல - கலி 72/4
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் - கலி 82/29
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட - கலி 84/20
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் - கலி 93/32
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் - கலி 97/26
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல - கலி 97/29
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி - கலி 105/54
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை - கலி 117/11
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென - கலி 119/8
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் - கலி 129/16
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ - கலி 136/16
சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய - அகம் 1/5
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது - அகம் 13/8
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி - அகம் 17/9
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி - அகம் 24/13
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என - அகம் 28/12
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் - அகம் 34/1
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை - அகம் 57/1
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் - அகம் 57/12
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 57/19
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் - அகம் 63/8
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 65/15
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி - அகம் 72/17
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப - அகம் 74/5
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே - அகம் 74/17
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி - அகம் 84/6
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய - அகம் 94/9
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு - அகம் 97/10
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி - அகம் 101/7
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் - அகம் 106/2
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் - அகம் 110/7
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய - அகம் 114/2
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என - அகம் 114/6
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் - அகம் 120/7
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே - அகம் 120/16
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள - அகம் 121/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் - அகம் 123/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி - அகம் 128/11
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என - அகம் 136/22
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ - அகம் 137/2
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே - அகம் 143/9
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது - அகம் 145/19
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே - அகம் 148/14
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த - அகம் 149/1
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் - அகம் 151/13
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன - அகம் 152/8
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க - அகம் 154/3
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி - அகம் 155/9
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை - அகம் 159/16
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே - அகம் 168/14
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை - அகம் 169/5
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு - அகம் 170/10
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் - அகம் 177/3
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி - அகம் 179/4
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி - அகம் 192/5
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் - அகம் 195/13
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் - அகம் 202/7
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி - அகம் 202/13
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி - அகம் 203/13
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி - அகம் 205/22
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 230/2
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே - அகம் 239/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு - அகம் 252/12
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி - அகம் 258/10
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி - அகம் 261/7
சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை - அகம் 270/13
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி - அகம் 271/2
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி - அகம் 274/5
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த - அகம் 275/18
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் - அகம் 277/8
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் - அகம் 284/6
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் - அகம் 286/6
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் - அகம் 290/8
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் - அகம் 291/8
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ - அகம் 292/3
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் - அகம் 292/11
சிறு நனி ஆன்றிகம் என்றி தோழி - அகம் 301/3
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு - அகம் 301/20
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 304/8
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் - அகம் 306/14
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 307/1
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 310/17
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி - அகம் 318/4
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் - அகம் 326/2
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை - அகம் 329/10
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 334/17
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 345/15
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப - அகம் 345/17
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப - அகம் 350/1
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 350/15
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 357/6
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் - அகம் 366/5
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி - அகம் 377/2
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி - அகம் 377/12
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என - அகம் 383/5
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 385/17
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு - அகம் 389/6
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட - அகம் 389/14
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் - அகம் 394/2
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 394/16
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி - அகம் 399/12
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை - புறம் 2/21
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி - புறம் 6/13
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - புறம் 23/19
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு - புறம் 29/20
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா - புறம் 54/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் - புறம் 61/2
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் - புறம் 70/12
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை - புறம் 72/7
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் - புறம் 74/4
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை - புறம் 75/8
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று - புறம் 89/6
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி - புறம் 103/2
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை - புறம் 114/1
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ - புறம் 118/3
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி - புறம் 135/2
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை - புறம் 137/13
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே - புறம் 148/7
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ - புறம் 160/9
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் - புறம் 166/15
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த - புறம் 170/10
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை - புறம் 171/1
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப - புறம் 173/7
நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர் - புறம் 178/9
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி - புறம் 188/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி - புறம் 223/2
சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ - புறம் 232/4
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி - புறம் 234/2
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல் - புறம் 234/4
சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே - புறம் 235/4
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் - புறம் 247/9
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் - புறம் 248/1
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு - புறம் 256/3
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் - புறம் 257/1
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி - புறம் 260/27
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் - புறம் 280/13
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் - புறம் 292/4
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு - புறம் 310/2
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே - புறம் 316/12
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 324/11
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 326/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி - புறம் 327/6
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை - புறம் 328/14
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் - புறம் 331/4
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு - புறம் 335/5
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் - புறம் 348/3
மரம் படு சிறு தீ போல - புறம் 349/6
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு - புறம் 352/15
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர் - புறம் 360/1
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் - புறம் 362/16
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ - புறம் 366/14
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி - புறம் 376/3
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே - புறம் 376/23
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை - புறம் 381/21
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் - புறம் 382/19
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி - புறம் 383/3
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - புறம் 386/16
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் - புறம் 395/18
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் - புறம் 399/6

 TOP
 
  சிறு_கரும்_காக்கை (1)
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை/அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர - ஐங் 391/1,2

 TOP
 
  சிறு_சொல் (1)
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை - புறம் 72/7

 TOP
 
  சிறு_தேர் (2)
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் - பட் 25
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/5

 TOP
 
  சிறு_மனை (5)
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ - நற் 283/3
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து - நற் 378/9
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி - குறு 326/3
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி - குறு 328/2
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு - புறம் 29/20

 TOP
 
  சிறு_மீன் (1)
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் - பெரும் 303

 TOP
 
  சிறு_வித்தம் (1)
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ - கலி 136/16

 TOP
 
  சிறு_வெண்_காக்கை (17)
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை/பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் - நற் 31/2,3
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் - நற் 231/4
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன - நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் - நற் 358/9
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி - குறு 246/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு - குறு 313/1,2
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு - குறு 334/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு - ஐங் 161/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு - ஐங் 162/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் - ஐங் 163/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் - ஐங் 164/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் - ஐங் 165/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் - ஐங் 166/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் - ஐங் 167/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் - ஐங் 168/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் - ஐங் 169/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை/இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் - ஐங் 170/1,2

 TOP
 
  சிறுகாரோடன் (1)
சிறுகாரோடன் பயினொடு சேர்த்திய - அகம் 356/9

 TOP
 
  சிறுகாலை (1)
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த - கலி 97/3

 TOP
 
  சிறுகி (1)
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி/கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு - கலி 108/3,4

 TOP
 
  சிறுகு (1)
இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் - பரி 10/106

 TOP
 
  சிறுகுடி (69)
குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து - திரு 196
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் - மது 122
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே - மலை 156
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் - நற் 4/1
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை - நற் 33/2
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி/நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு - நற் 45/1,2
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் - நற் 85/10
சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் - நற் 87/8
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய - நற் 91/9
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் - நற் 114/3
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி/மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின - நற் 122/3,4
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி/அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் - நற் 156/7,8
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே - நற் 168/11
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே - நற் 169/10
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி/எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி - நற் 191/5,6
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் - நற் 203/6
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் - நற் 204/10
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என - நற் 213/6
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் - நற் 219/6
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற - நற் 232/4
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் - நற் 239/5
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே - நற் 254/12
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் - நற் 299/5
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் - நற் 323/6
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய - நற் 338/8
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் - நற் 340/9
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி/மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் - நற் 367/6,7
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி/களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப - நற் 374/2,3
கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய - நற் 386/9
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் - குறு 95/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என - குறு 100/3
மழை விளையாடும் குன்று சேர் சிறுகுடி/கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் - குறு 108/1,2
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி/கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி - குறு 145/1,2
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே - குறு 184/2
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் - குறு 228/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என - குறு 322/3
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும் - குறு 332/5
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி/யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே - குறு 355/6,7
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் - குறு 373/7
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக - பதி 59/7
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப - கலி 45/7
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி/நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் - கலி 50/13,14
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி/மன்றம் பரந்தது உரை - கலி 102/38,39
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் - கலி 108/58
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே - அகம் 7/22
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை - அகம் 54/14
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 70/2
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் - அகம் 75/7
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி/உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை - அகம் 103/7,8
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ - அகம் 110/13
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது - அகம் 117/18
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 118/4
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் - அகம் 140/1
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் - அகம் 192/12
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி/தண்டலை கமழும் கூந்தல் - அகம் 204/12,13
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண் - அகம் 232/6
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி/வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி - அகம் 250/11,12
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் - அகம் 269/22
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 270/2
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி/தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் - அகம் 284/7,8
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு - அகம் 297/16
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் - அகம் 300/14
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது - அகம் 312/5
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை - அகம் 318/12
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப - அகம் 320/5
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த - அகம் 330/15
குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் - அகம் 331/7
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி/பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் - புறம் 70/13,14
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி - புறம் 388/4

 TOP
 
  சிறுகுடியானே (3)
கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே - நற் 82/11
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே - அகம் 228/13
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே - அகம் 315/18

 TOP
 
  சிறுகுடியீரே (2)
சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே - கலி 39/12
சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே/வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா - கலி 39/12,13

 TOP
 
  சிறுகுடியோரே (2)
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே - குறு 284/8
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே/ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை - கலி 52/10,11

 TOP
 
  சிறுகுபு (2)
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ - நற் 196/8
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ - நற் 196/8

 TOP
 
  சிறுகுபு_சிறுகுபு (1)
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ - நற் 196/8

 TOP
 
  சிறுசெங்குரலி (1)
சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி/கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை - குறி 82,83

 TOP
 
  சிறுதினை (31)
சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து - திரு 218
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப - மது 271
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி - குறி 38
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ - நற் 25/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் - நற் 57/8
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை/செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி - நற் 134/3,4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் - நற் 147/2
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் - நற் 156/5
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை/கொய் புனம் காவலும் நுமதோ - நற் 213/9,10
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் - நற் 351/8
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய - நற் 373/8
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் - குறு 82/4
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை/கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் - குறு 105/1,2
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை/கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி - குறு 133/1,2
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் - குறு 357/5
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து - குறு 375/3
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை/துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை - குறு 392/4,5
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் - ஐங் 230/2
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி - ஐங் 262/1
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் - ஐங் 268/2
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை/பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் - ஐங் 282/1,2
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் - ஐங் 286/1
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை/தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் - கலி 53/22,23
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் - அகம் 32/5
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை - அகம் 73/14
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட - அகம் 148/6
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து - அகம் 178/12
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி - அகம் 308/10
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் - அகம் 388/4
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை/முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் - புறம் 168/6,7
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் - புறம் 319/5

 TOP
 
  சிறுதொழில் (1)
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு - அகம் 206/5

 TOP
 
  சிறுபறை (3)
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர - திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது - நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை - குறு 375/4

 TOP
 
  சிறுபுறத்து (3)
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து/தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப - சிறு 191,192
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து/இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் - முல் 45,46
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர - அகம் 142/19

 TOP
 
  சிறுபுறம் (16)
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் - குறி 59
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு - நற் 128/9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் - நற் 228/6
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ - குறு 353/6
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் - ஐங் 404/2
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர - கலி 42/30
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ - அகம் 8/16
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே - அகம் 19/19
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் - அகம் 26/23
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு - அகம் 32/9
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி - அகம் 49/5
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம்/தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார் - அகம் 59/14,15
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் - அகம் 117/14
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம்/எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என் - அகம் 145/20,21
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி - அகம் 167/12
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி - அகம் 261/7

 TOP
 
  சிறுமலை (1)
மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை/சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் - அகம் 47/16,17

 TOP
 
  சிறுமாரோடம் (1)
குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம்/வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் - குறி 78,79

 TOP
 
  சிறுமி (1)
கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான் - கலி 65/16

 TOP
 
  சிறுமை (7)
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது - குறி 157
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் - மலை 314
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே - நற் 1/9
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே - நற் 50/11
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் - நற் 272/8
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர - பதி 26/9
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் - அகம் 113/21

 TOP
 
  சிறுமைத்து (1)
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் - புறம் 204/8

 TOP
 
  சிறுமையள் (2)
ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் - குறி 26
நுவல்வு-உறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும் - புறம் 210/10

 TOP
 
  சிறுமையின் (3)
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின்/கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் - அகம் 262/6,7
தெண் நீர் வேட்ட சிறுமையின் தழை மறந்து - அகம் 353/13
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் - புறம் 387/20

 TOP
 
  சிறுமையும் (1)
இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே - புறம் 180/2

 TOP
 
  சிறுமையொடு (3)
காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து - அகம் 45/13
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து - அகம் 200/3
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து - அகம் 371/6

 TOP
 
  சிறுவ (1)
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ/இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி - திரு 258,259

 TOP
 
  சிறுவர் (3)
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து - நற் 330/9
சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என - அகம் 66/4
சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே - புறம் 270/6

 TOP
 
  சிறுவரின் (1)
சிறுவரின் இனைய செய்தி - ஐங் 85/4

 TOP
 
  சிறுவரும் (1)
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் - புறம் 381/23

 TOP
 
  சிறுவன் (5)
உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன்/முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் - பொரு 130,131
மறுவரும் சிறுவன் தாயே - குறு 45/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன்/முறுவல் காண்டலின் இனிதோ - ஐங் 309/3,4
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்/களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை - புறம் 277/2,3
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன்/படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற - புறம் 278/2,3

 TOP
 
  சிறுவனை (2)
சிறுவனை நோக்கியும் சிவப்பு ஆனாவே - புறம் 100/11
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை/கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி - புறம் 286/3,4

 TOP
 
  சிறை (104)
அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் - திரு 76
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை/புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு - திரு 150,151
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி - பொரு 90
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி - பொரு 246
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் - மது 574
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை/இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து - நற் 54/2,3
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி - நற் 63/9
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய - நற் 67/4
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் - நற் 74/4
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ - நற் 79/1
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை/புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே - நற் 96/2,3
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் - நற் 155/3
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து - நற் 193/8
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை/குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட - நற் 194/7,8
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை/புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய - நற் 241/1,2
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை/கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு - நற் 272/3,4
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு - நற் 312/3
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த - நற் 354/3
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து - நற் 367/2
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் - நற் 369/10
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி - குறு 2/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை/புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் - குறு 81/3,4
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் - குறு 86/1
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை - குறு 92/2
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை/கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப - குறு 123/2,3
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை/தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு - குறு 149/3,4
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் - குறு 172/1
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை - குறு 201/3
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி - குறு 239/4
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை - குறு 296/2
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை/நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ - குறு 350/4,5
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி - குறு 392/1
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி - ஐங் 20/1
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி - ஐங் 53/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 78/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் - ஐங் 300/2
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப - ஐங் 370/2
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை/குறும் கால் மகன்றில் அன்ன - ஐங் 381/3,4
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப - ஐங் 447/3
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 489/1
மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் - பதி 23/5
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும் - பதி 29/9
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் - பதி 30/19
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் - பதி 43/21
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு - பதி 43/26
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் - பதி 62/18
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர - பதி 67/9
பாம்பு சிறை தலையன - பரி 4/46
வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை - பரி 6/22
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் - பரி 6/23
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் - பரி 6/23
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று - பரி 6/24
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் - பரி 11/84
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று - பரி 12/83
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை - பரி 13/39
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/67
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி - கலி 46/2
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி - கலி 75/5
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ - கலி 98/17
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட - கலி 118/11
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் - கலி 126/6
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக - கலி 149/2
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ - அகம் 9/18
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் - அகம் 41/13
எருவை சேவல் கரிபு சிறை தீய - அகம் 51/6
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் - அகம் 76/11
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை/வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை - அகம் 79/11,12
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை/மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் - அகம் 82/13,14
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து - அகம் 88/11
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை/உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் - அகம் 92/10,11
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் - அகம் 103/9
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் - அகம் 122/5
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை - அகம் 132/10
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் - அகம் 139/11
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக - அகம் 162/9
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில - அகம் 190/13
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர - அகம் 192/7
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி - அகம் 200/9
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி - அகம் 204/6
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல - அகம் 208/19
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி - அகம் 234/12
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை - அகம் 244/2
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் - அகம் 291/10
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் - அகம் 295/7
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் - அகம் 297/17
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை/எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் - அகம் 311/2,3
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் - அகம் 320/9
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப - அகம் 334/10
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை/மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய - அகம் 346/9,10
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை/குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை - அகம் 367/7,8
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை - அகம் 377/11
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை/எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி - அகம் 381/9,10
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் - புறம் 3/22
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் - புறம் 17/28
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை/கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ - புறம் 43/4,5
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் - புறம் 44/15
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் - புறம் 147/4
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி - புறம் 225/12
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி - புறம் 240/9
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப - புறம் 269/11
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் - புறம் 294/7
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த - புறம் 307/8
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக - புறம் 375/3
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே - புறம் 399/18

 TOP
 
  சிறைப்பிடித்தாள் (1)
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு - பரி 7/56

 TOP
 
  சிறைய (2)
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை - குறு 352/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 240/2

 TOP
 
  சிறையதுவே (1)
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை - நற் 132/7

 TOP
 
  சிறையின் (2)
குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ - புறம் 169/5
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே - புறம் 263/8

 TOP
 
  சிறையும் (3)
நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் - புறம் 51/1
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே - புறம் 314/7
சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த - புறம் 326/4

 TOP
 
  சின் (10)
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி - நெடு 138
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை - குறு 14/2
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி - கலி 57/11
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ - கலி 132/13
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் - அகம் 113/19
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் - அகம் 261/6
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் - அகம் 343/18
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் - அகம் 345/10
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை - அகம் 361/14
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின்/மீன் சீவும் பாண் சேரி - புறம் 348/3,4

 TOP
 
  சின்_மொழி (2)
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி/பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் - கலி 57/11,12
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ - கலி 132/13

 TOP
 
  சின்னீர் (1)
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் - புறம் 104/3

 TOP
 
  சின (59)
சின தீயின் பெயர்பு பொங்க - மது 31
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் - மது 691
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி - குறி 159
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 82/7
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் - நற் 103/3
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி - நற் 153/8
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 154/5
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி - நற் 158/5
களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் - நற் 261/6
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் - நற் 336/7
வெம் சின உருமின் உரறும் - நற் 353/10
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 386/1
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய - குறு 190/4
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு - ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - ஐங் 267/1
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு - ஐங் 391/5
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு - ஐங் 400/5
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் - ஐங் 442/1
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே - ஐங் 448/2
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் - ஐங் 460/1
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு - பதி 11/6
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே - பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் - பதி 20/4
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே - பதி 30/44
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப - பதி 39/8
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே - பதி 49/17
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை - பதி 51/28
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த - பதி 70/10
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் - பதி 77/1
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் - பதி 80/15
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் - பரி 11/131
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல - கலி 13/1
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/16
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் - கலி 105/27
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் - கலி 131/6
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 24/18
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை - அகம் 72/13
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன - அகம் 154/6
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே - அகம் 164/14
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி - அகம் 211/11
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு - அகம் 223/6
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 246/8
காய் சின யானை கங்குல் சூழ - அகம் 264/13
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே - அகம் 264/15
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி - அகம் 294/12
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் - அகம் 309/15
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின/கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே - அகம் 336/13,14
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 364/10
வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின/மையல் வேழம் மெய் உளம் போக - அகம் 388/22,23
வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் - அகம் 396/18
சின மாந்தர் வெறி குரவை - புறம் 22/22
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி - புறம் 51/4
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் - புறம் 71/14
புன தினை அயிலும் நாட சின போர் - புறம் 143/5
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் - புறம் 200/15
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு - புறம் 211/1
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் - புறம் 290/1
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து - புறம் 307/11
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி - புறம் 394/12

 TOP
 
  சினத்த (6)
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து - மது 44
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி - மது 179
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் - பட் 122
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் - மலை 260
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் - பதி 51/27
கடும் சினத்த கொல் களிறும் - புறம் 55/7

 TOP
 
  சினத்தர் (1)
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர்/சில சொல்லால் பல கேள்வியர் - புறம் 360/1,2

 TOP
 
  சினத்தன் (1)
மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன்/பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே - புறம் 341/7,8

 TOP
 
  சினத்தால் (1)
பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது - பட் 71

 TOP
 
  சினத்தான் (1)
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா - கலி 98/23

 TOP
 
  சினத்தின் (1)
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் - அகம் 262/8

 TOP
 
  சினத்தினனே (1)
வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே/கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் - புறம் 336/1,2

 TOP
 
  சினத்து (3)
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து/உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் - குறி 254,255
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் - பரி 11/132
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் - கலி 15/7

 TOP
 
  சினத்தொடு (1)
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் - கலி 140/21

 TOP
 
  சினந்து (1)
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் - நற் 300/1

 TOP
 
  சினம் (68)
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை - திரு 135
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் - சிறு 102
அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் - சிறு 210
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் - பெரும் 3
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் - மது 48
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து - மது 380
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து - மது 545
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் - குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி - குறி 159
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு - குறி 164
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் - மலை 326
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் - மலை 375
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம்/பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் - நற் 126/5,6
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து - நற் 148/8
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் - நற் 217/5
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி - நற் 225/1
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை - நற் 305/6
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர - நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர - குறு 195/1
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை - குறு 387/2
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் - ஐங் 352/3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய - ஐங் 388/1
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 16/7
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து - பதி 30/33
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ - பதி 43/13
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது - பதி 43/32
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில் - பதி 53/14
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை - பதி 55/19
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 59/13
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய - பதி 69/13
சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே - பதி 72/16
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து - பதி 81/3
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 82/5
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து - பதி 83/8
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை - பரி 3/32
செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் - பரி 5/73
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் - கலி 8/3
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/11
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் - கலி 20/2
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் - கலி 49/7
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து - கலி 102/19
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ - கலி 144/60
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் - அகம் 36/15
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து - அகம் 59/11
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் - அகம் 75/4
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து - அகம் 84/15
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி - அகம் 115/14
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் - அகம் 148/2
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் - அகம் 152/5
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து - அகம் 208/13
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து - அகம் 212/17
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ - அகம் 221/12
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு - அகம் 227/6
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய - அகம் 262/11
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு - அகம் 291/6
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது - அகம் 298/7
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து - அகம் 335/5
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை - அகம் 381/8
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு - புறம் 25/3
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக - புறம் 37/6
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் - புறம் 59/5
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி - புறம் 72/6
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை - புறம் 72/7
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை - புறம் 125/2
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் - புறம் 126/14
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி - புறம் 205/3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் - புறம் 323/2
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் - புறம் 394/11

 TOP
 
  சினவல் (5)
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் - குறு 362/2
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு - பரி 6/96
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் - கலி 81/27
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை - அகம் 365/3
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் - புறம் 292/4

 TOP
 
  சினவலின் (1)
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் - கலி 2/6

 TOP
 
  சினவலும் (1)
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் - கலி 115/10

 TOP
 
  சினவாதீமோ (1)
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ/நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை - குறி 34,35

 TOP
 
  சினவாது (1)
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் - நற் 100/6

 TOP
 
  சினவாய் (1)
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே - பதி 32/17

 TOP
 
  சினவிய (1)
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் - நற் 100/6

 TOP
 
  சினவின் (1)
இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின்/அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய - புறம் 90/5,6

 TOP
 
  சினவு (1)
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட - அகம் 388/14

 TOP
 
  சினவுவது (1)
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் - கலி 91/6

 TOP
 
  சினவுவாய் (2)
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய்/மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு - கலி 87/3,4
நீங்கி சினவுவாய் மற்று - கலி 116/7

 TOP
 
  சினவுவென் (1)
சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் - ஐங் 118/3

 TOP
 
  சினன் (2)
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு - பரி 19/51
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு - கலி 104/25

 TOP
 
  சினனே (2)
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம் - பதி 22/1
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ - புறம் 100/8

 TOP
 
  சினை (228)
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு - திரு 298
இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை/அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் - பொரு 143,144
பூ புன்னை சினை சேப்பின் - பொரு 205
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி - சிறு 23
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை/நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து - சிறு 107,108
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை/குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி - சிறு 178,179
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை/ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல - சிறு 254,255
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த - பெரும் 83
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை/முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி - பெரும் 214,215
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் - பெரும் 232
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் - பெரும் 328
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் - மது 296
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ - மது 700
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து - குறி 149
சினை சுறவின் கோடு நட்டு - பட் 86
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே - மலை 144
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து - மலை 498
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை/பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் - நற் 3/1,2
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு - நற் 31/10
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து - நற் 44/10
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ - நற் 49/8
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் - நற் 66/3
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி - நற் 70/5
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் - நற் 87/2
ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட - நற் 105/2
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி - நற் 106/7
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை/புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் - நற் 113/1,2
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் - நற் 116/7
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய - நற் 118/1
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் - நற் 151/9
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை/விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் - நற் 167/1,2
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் - நற் 168/2
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் - நற் 174/3
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் - நற் 178/5
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் - நற் 189/9
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த - நற் 218/7
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை/வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி - நற் 222/1,2
பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல - நற் 242/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து - நற் 243/3
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை/வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் - நற் 246/3,4
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த - நற் 256/9
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி - நற் 281/2
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை/பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் - நற் 288/2,3
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த - நற் 292/1
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை/வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 305/6,7
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த - நற் 318/2
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் - நற் 326/2
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை/இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் - நற் 330/4,5
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் - நற் 350/3
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர - நற் 375/1
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய - நற் 379/4
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ - நற் 396/4
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை/காஞ்சி ஊரன் கொடுமை - குறு 10/3,4
வேனில் அம் சினை கமழும் - குறு 22/4
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை - குறு 26/2
சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன - குறு 35/2
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும் - குறு 37/3
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை/அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென - குறு 79/2,3
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை - குறு 81/3
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் - குறு 125/6
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி - குறு 134/4
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் - குறு 153/2
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் - குறு 160/3
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் - குறு 175/3
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை/மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் - குறு 183/5,6
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் - குறு 191/2
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை/நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் - குறு 192/4,5
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி - குறு 209/5
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை/வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி - குறு 211/4,5
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை/வம்ப நாரை சேக்கும் - குறு 236/4,5
வீயா மென் சினை வீ உக யானை - குறு 247/5
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப - குறு 254/1
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர - குறு 274/2
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை - குறு 296/2
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு - குறு 329/2
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து - குறு 335/3
சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் - குறு 341/3
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் - குறு 388/5
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை - குறு 391/7
எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை/ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் - குறு 396/3,4
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் - ஐங் 8/4
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை/புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் - ஐங் 19/1,2
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் - ஐங் 20/2
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 111/3
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை/புள் இறை கூரும் துறைவனை - ஐங் 142/1,2
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை/ஓதம் வாங்கும் துறைவன் - ஐங் 145/1,2
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை/வீ இனிது கமழும் துறைவனை - ஐங் 148/1,2
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை/புணரி திளைக்கும் துறைவன் - ஐங் 150/1,2
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் - ஐங் 169/3
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் - ஐங் 272/3
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை - ஐங் 297/1
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ - ஐங் 331/2
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய - ஐங் 339/2
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை/கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே - ஐங் 342/2,3
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என - ஐங் 346/2
பொரி கால் மா சினை புதைய - ஐங் 349/2
குரவ நீள் சினை உறையும் - ஐங் 369/4
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை - ஐங் 370/1
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி - ஐங் 383/2
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் - பதி 30/4
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை/சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் - பதி 39/12,13
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் - பதி 41/9
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த - பதி 49/16
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் - பதி 51/5
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப - பதி 89/3
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை/ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் - பரி 4/66,67
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு - பரி 7/12
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ - பரி 7/38
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் - பரி 11/20
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி - பரி 15/31
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/40
சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப - பரி 19/68
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் - பரி 20/102
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர - பரி 22/39
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/11
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் - கலி 23/2
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் - கலி 28/16
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 34/6
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் - கலி 34/16
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப - கலி 35/2
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை/தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் - கலி 40/19,20
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை/தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் - கலி 40/27,28
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ - கலி 44/3
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் - கலி 46/5
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் - கலி 84/1
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி - கலி 85/18
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத - கலி 92/27
மாலை போல் தூங்கும் சினை/ஆங்கு - கலி 106/29,30
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட - கலி 118/11
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/17
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் - கலி 123/1
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை/நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ - அகம் 1/15,16
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை/கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 3/2,3
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை/புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப - அகம் 10/3,4
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் - அகம் 11/9
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை/விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் - அகம் 12/7,8
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி - அகம் 15/15
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி - அகம் 20/5
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் - அகம் 21/10
மௌவல் மா சினை காட்டி - அகம் 23/12
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் - அகம் 25/10
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை - அகம் 33/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று - அகம் 38/7
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப - அகம் 41/3
ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி - அகம் 48/6
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை/முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி - அகம் 51/3,4
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என - அகம் 68/6
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர - அகம் 71/4
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் - அகம் 81/2
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை/நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள - அகம் 81/7,8
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து - அகம் 85/12
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து - அகம் 97/20
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ - அகம் 99/7
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல - அகம் 104/7
காயா மென் சினை தோய நீடி - அகம் 108/14
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென - அகம் 113/24
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை/நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/25,26
நீடு சினை வறிய ஆக ஒல்லென - அகம் 143/3
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் - அகம் 151/9
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் - அகம் 170/9
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை/பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய - அகம் 171/12,13
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன - அகம் 178/8
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த - அகம் 190/7
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட - அகம் 193/8
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து - அகம் 194/14
சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் - அகம் 199/5
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை - அகம் 205/21
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க - அகம் 210/12
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து - அகம் 221/7
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் - அகம் 223/5
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப - அகம் 227/8
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ - அகம் 236/7
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ - அகம் 237/4
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை/தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை - அகம் 240/1,2
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை/சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/1,2
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது - அகம் 242/20
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு - அகம் 243/5
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ - அகம் 245/15
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் - அகம் 259/14
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து - அகம் 267/4
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் - அகம் 270/6
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் - அகம் 271/8
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய - அகம் 272/17
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை/ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி - அகம் 273/13,14
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ - அகம் 286/3
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர - அகம் 286/7
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த - அகம் 287/11
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ - அகம் 288/3
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் - அகம் 293/8
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் - அகம் 294/11
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை/தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட - அகம் 298/5,6
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய - அகம் 304/10
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப - அகம் 317/11
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி - அகம் 319/2
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் - அகம் 324/9
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த - அகம் 327/14
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் - அகம் 331/4
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட - அகம் 335/7
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த - அகம் 337/1
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 338/7
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் - அகம் 341/3
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை/இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் - அகம் 343/10,11
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ - அகம் 345/16
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை/அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் - அகம் 351/6,7
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை/வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை - அகம் 355/3,4
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய - அகம் 366/1
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய - அகம் 368/5
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை - அகம் 393/6
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ - அகம் 398/17
குலவு சினை பூ கொய்து - புறம் 11/4
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் - புறம் 36/8
கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன் - புறம் 45/2
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் - புறம் 52/10
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு - புறம் 58/3
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் - புறம் 76/4
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் - புறம் 108/3
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி - புறம் 128/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் - புறம் 199/1
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து - புறம் 243/6
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு - புறம் 249/5
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் - புறம் 296/1
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை/வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும் - புறம் 338/5,6
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் - புறம் 351/10
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் - புறம் 352/12
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் - புறம் 374/12
கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து - புறம் 386/15
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே - புறம் 397/2
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி - புறம் 399/4

 TOP
 
  சினை-தொறும் (3)
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் - நற் 77/5
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும்/நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப - நற் 279/3,4
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும்/தீம் பழம் தூங்கும் பலவின் - குறு 83/3,4

 TOP
 
  சினை-தொறூஉம் (1)
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி - கலி 30/2

 TOP
 
  சினை-தோறும் (1)
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் - கலி 92/63

 TOP
 
  சினைய (8)
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் - பெரும் 407
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க - நெடு 28
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் - ஐங் 1/4
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு - பரி 7/14
தளி பெருகும் தண் சினைய/பொழில் கொள குறையா மலர - பரி 8/91,92
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய/மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி - பரி 10/5,6
இனையல் என்றி தோழி சினைய/பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின - அகம் 229/15,16
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை - அகம் 244/2

 TOP
 
  சினையவாய் (1)
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய்/சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி - கலி 10/1,2

 TOP
 
  சினையவும் (2)
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும் - குறி 113
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் - கலி 28/1

 TOP
 
  சினையின் (2)
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை - நற் 91/6
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் - குறு 343/6

 TOP
 
  சினையொடும் (1)
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும்/வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் - கலி 32/8,9

 TOP
 
  சினைஇ (11)
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ/கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ - நற் 247/1,2
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ/கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன - நற் 294/5,6
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ/ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 455/1,2
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை - கலி 2/3
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் - கலி 90/15
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் - கலி 92/57
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ/கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி - அகம் 366/7,8
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ/ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை - அகம் 396/15,16
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ/நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை - புறம் 2/13,14
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து - புறம் 71/1
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ/கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா - புறம் 278/5,6

 TOP
 
  சினைஇய (5)
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப - குறி 229
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் - ஐங் 248/2
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை - பரி 1/6
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த - கலி 149/14
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து - அகம் 37/7

 TOP
 
  சினைஇயோர் (1)
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே - புறம் 41/18

 TOP