<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

சீ - முதல் சொற்கள்
சீஇ 1
சீக்கும் 6
சீத்த 1
சீத்து 2
சீத்தை 4
சீதையை 1
சீப்ப 4
சீப்பு 1
சீப்பும் 1
சீயா 1
சீர் 112
சீர்க்கு 2
சீர்க்கும் 1
சீர்த்தி 3
சீர்த்து 1
சீர்தூக்கி 1
சீர்ப்பட 1
சீர 1
சீரார் 1
சீரான் 1
சீரின் 1
சீரும் 4
சீரை 2
சீரொடு 1
சீவாது 2
சீவும் 2
சீற்றத்தவன் 1
சீற்றத்தவை 1
சீற்றத்து 6
சீற்றம் 1
சீற்றமொடு 2
சீற 2
சீறடி 19
சீறடியவர் 1
சீறி 2
சீறிடம் 3
சீறிதழ் 1
சீறிய 1
சீறியாழ் 28
சீறில் 2
சீறின் 1
சீறினை 1
சீறு 2
சீறும்-கால் 1
சீறுரல் 1
சீறூர் 53
சீறூரேமே 1
சீறூரோளே 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சீஇ (1)
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ/ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு - கலி 101/8,9

 TOP
 
  சீக்கும் (6)
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் - பெரும் 497
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும்/ஊரன் ஆகலின் கலங்கி - ஐங் 19/3,4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும்/காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து - ஐங் 20/2,3
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் - கலி 100/1
கல் கண் சீக்கும் அத்தம் - அகம் 345/20
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் - புறம் 247/4

 TOP
 
  சீத்த (1)
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக - கலி 68/3

 TOP
 
  சீத்து (2)
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் - நற் 159/6
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து - புறம் 400/20

 TOP
 
  சீத்தை (4)
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை/செறு தக்கான் மன்ற பெரிது - கலி 84/18,19
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் - கலி 86/30
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க - கலி 94/22
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே - கலி 96/30

 TOP
 
  சீதையை (1)
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை/வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை - புறம் 378/18,19

 TOP
 
  சீப்ப (4)
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப/இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை - மது 685,686
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் - பரி 19/14
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப/குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் - கலி 118/6,7
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப/இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப - கலி 148/5,6

 TOP
 
  சீப்பு (1)
கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது - பரி 8/54

 TOP
 
  சீப்பும் (1)
ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி - புறம் 305/5

 TOP
 
  சீயா (1)
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் - புறம் 316/2

 TOP
 
  சீர் (112)
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி - திரு 40
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர்/அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று - திரு 124,125
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் - திரு 220
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி - பொரு 24
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் - பொரு 71
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பெரும் 388
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர்/கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் - பெரும் 493,494
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர்/பிணை யூபம் எழுந்து ஆட - மது 26,27
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் - மது 87
சீர் உடைய விழு சிறப்பின் - மது 134
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப - மது 160
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து - மது 469
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ - மது 614
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி - மது 657
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக - குறி 162
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பட் 104
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் - மலை 13
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக - மலை 154
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய - மலை 570
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த - நற் 40/9
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் - நற் 138/10
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி - நற் 339/6
இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே - குறு 101/3
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர்/கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் - குறு 225/5,6
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை - குறு 295/4
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே - ஐங் 74/1
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் - ஐங் 214/5
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை - ஐங் 459/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் - பதி 15/20
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் - பதி 15/38
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி - பதி 21/4
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய - பதி 21/28
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி - பதி 22/23
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி - பதி 24/24
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் - பதி 28/11
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய - பதி 39/16
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி - பதி 58/16
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் - பரி 1/40
சேரா அறத்து சீர் இலோரும் - பரி 5/74
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் - பரி 8/71
மென் சீர் மயில் இயலவர் - பரி 9/56
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி - பரி 10/117
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி - பரி 11/69
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே - பரி 14/26
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் - பரி 15/22
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர்/சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் - பரி 15/29,30
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி - பரி 15/63
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற - பரி 17/19
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் - பரி 17/44
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து - பரி 18/5
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் - பரி 18/20
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து - பரி 18/43
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் - பரி 21/60
சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் - பரி 22/32
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை - பரி 22/40
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் - பரி 22/42
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் - பரி 23/47
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர்/வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை - பரி 23/67,68
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி - பரி 23/71
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர்/செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி - பரி 23/81,82
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர்/வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் - பரி 24/16,17
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் - பரி 30/2
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ - கலி 1/7
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/15
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 30/11
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் - கலி 67/2
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் - கலி 75/3
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் - கலி 90/11
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு - கலி 98/25
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் - கலி 101/18
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி - கலி 102/35
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் - கலி 104/4
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர்/வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் - கலி 104/60,61
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என - கலி 105/3
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் - கலி 105/27
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/24
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/34
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த - கலி 133/3
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர்/செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/26,27
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் - அகம் 61/13
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை - அகம் 66/22
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர்/ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா - அகம் 98/16,17
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ - அகம் 118/3
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது - அகம் 138/9
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர்/அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் - அகம் 145/10,11
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு - அகம் 154/13
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே - அகம் 184/19
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி - அகம் 219/1
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் - அகம் 246/10
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை - அகம் 265/5
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து - அகம் 301/19
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர்/ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி - அகம் 358/3,4
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து - அகம் 378/9
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப - அகம் 393/22
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப - புறம் 1/4
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர்/தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் - புறம் 6/8,9
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே - புறம் 11/13
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/15
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து - புறம் 24/6
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற - புறம் 53/4
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க - புறம் 62/5
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை - புறம் 73/2
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர்/ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக - புறம் 126/3,4
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 160/30
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 161/32
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே - புறம் 177/17
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் - புறம் 209/5
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய - புறம் 233/3
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக - புறம் 243/7
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை - புறம் 338/5
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் - புறம் 395/17
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள - புறம் 399/32

 TOP
 
  சீர்க்கு (2)
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு/தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் - பரி 21/64,65
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப - பரி 32/1

 TOP
 
  சீர்க்கும் (1)
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/129

 TOP
 
  சீர்த்தி (3)
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து - பதி 41/24
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி/ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா - கலி 83/13,14
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை - புறம் 15/18

 TOP
 
  சீர்த்து (1)
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது - பரி 33/2

 TOP
 
  சீர்தூக்கி (1)
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் - பரி 12/42

 TOP
 
  சீர்ப்பட (1)
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் - கலி 97/26

 TOP
 
  சீர (1)
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர/வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப - கலி 36/2,3

 TOP
 
  சீரார் (1)
சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று - கலி 36/10

 TOP
 
  சீரான் (1)
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான்/கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் - பரி 21/60,61

 TOP
 
  சீரின் (1)
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி - அகம் 194/8

 TOP
 
  சீரும் (4)
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் - நெடு 118
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் - பரி 8/109
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை - கலி 1/15
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் - அகம் 369/22

 TOP
 
  சீரை (2)
சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு - திரு 126
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க - புறம் 43/7

 TOP
 
  சீரொடு (1)
சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு/வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் - திரு 126,127

 TOP
 
  சீவாது (2)
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த - மது 732
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த - புறம் 288/3

 TOP
 
  சீவும் (2)
மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு - மது 269
மீன் சீவும் பாண் சேரி - புறம் 348/4

 TOP
 
  சீற்றத்தவன் (1)
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன்/முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி - பரி 22/3,4

 TOP
 
  சீற்றத்தவை (1)
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன - பரி 20/37

 TOP
 
  சீற்றத்து (6)
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் - பொரு 131
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் - பதி 51/35
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து/நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 91/7,8
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் - அகம் 158/16
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் - புறம் 15/11
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் - புறம் 16/12

 TOP
 
  சீற்றம் (1)
கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம்/வலி ஒத்தீயே வாலியோனை - புறம் 56/11,12

 TOP
 
  சீற்றமொடு (2)
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு/மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி - பதி 15/2,3
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/44

 TOP
 
  சீற (2)
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் - கலி 88/13
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் - கலி 91/4

 TOP
 
  சீறடி (19)
கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி/கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் - திரு 13,14
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி/அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் - பொரு 42,43
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி/கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர - சிறு 32,33
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி/கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - மலை 43,44
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி/பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி - நற் 221/10,11
நன் நா புரையும் சீறடி/பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - நற் 252/11,12
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி/அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை - நற் 256/1,2
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த - குறு 148/1
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி/சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் - குறு 278/2,3
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி/பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப - பதி 52/19,20
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி - பதி 57/5
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை - கலி 13/11
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி/நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ - கலி 85/19,20
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ - கலி 90/18
வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி/சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் - கலி 147/3,4
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப - அகம் 12/2
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி/வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென - அகம் 17/9,10
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப - அகம் 257/3
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் - அகம் 389/7

 TOP
 
  சீறடியவர் (1)
சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து - பரி 8/96

 TOP
 
  சீறி (2)
தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் - பட் 277
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி/ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் - பதி 63/10,11

 TOP
 
  சீறிடம் (3)
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம்/எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே - புறம் 40/10,11
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் - புறம் 190/1
நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி - புறம் 249/12

 TOP
 
  சீறிதழ் (1)
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு - திரு 21

 TOP
 
  சீறிய (1)
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே - பதி 26/14

 TOP
 
  சீறியாழ் (28)
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ்/ஒள் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க - பொரு 109,110
இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ - சிறு 35
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ்/தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து - மது 559,560
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப - நெடு 70
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ்/நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி - மலை 534,535
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ்/யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் - நற் 30/2,3
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ்/நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் - நற் 189/3,4
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ்/எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல் - நற் 380/7,8
கைவல் சீறியாழ் பாண நுமரே - ஐங் 472/1
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன் - ஐங் 475/3
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ்/மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு - அகம் 279/11,12
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ்/பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி - அகம் 331/10,11
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண - புறம் 70/1
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி - புறம் 109/15
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ்/பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என - புறம் 127/1,2
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ்/ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ - புறம் 135/7,8
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ்/சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண - புறம் 138/4,5
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் - புறம் 144/2
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ்/நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி - புறம் 145/5,6
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல - புறம் 146/3
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை - புறம் 147/2
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ - புறம் 155/1
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ்/இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை - புறம் 176/6,7
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ்/பாணன் கையது தோலே காண்வர - புறம் 285/3,4
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ்/கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய - புறம் 302/5,6
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ்/நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண - புறம் 308/2,3
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு - புறம் 316/7
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க - புறம் 398/5

 TOP
 
  சீறில் (2)
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில்/முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி - புறம் 319/2,3
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் - புறம் 325/8

 TOP
 
  சீறின் (1)
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த - கலி 89/10

 TOP
 
  சீறினை (1)
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் - பதி 22/31

 TOP
 
  சீறு (2)
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் - கலி 2/6
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ - கலி 101/8

 TOP
 
  சீறும்-கால் (1)
அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை - கலி 143/25

 TOP
 
  சீறுரல் (1)
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி - பெரும் 54

 TOP
 
  சீறூர் (53)
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர்/நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன - பெரும் 191,192
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர்/சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை - நற் 3/5,6
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் - நற் 77/8
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி - நற் 92/5
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர்/சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி - நற் 95/7,8
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர்/இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு - நற் 135/4,5
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர்/தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் - நற் 343/2,3
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர்/ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட - நற் 346/4,5
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர்/நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல - நற் 392/6,7
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர்/மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் - குறு 41/3,4
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர்/சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு - குறு 79/5,6
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர்/புனை இழை மகளிர் பயந்த - ஐங் 382/3,4
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர்/கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய - அகம் 9/10,11
மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென - அகம் 52/7
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ - அகம் 63/13
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர்/புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் - அகம் 77/12,13
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி - அகம் 87/4
சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய மாலை - அகம் 104/13
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர்/மாலை இன் துணை ஆகி காலை - அகம் 107/18,19
கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப - அகம் 129/11
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 152/2
அரவ சீறூர் காண - அகம் 160/17
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் - அகம் 171/8
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர்/செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த - அகம் 203/15,16
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர்/சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை - அகம் 225/13,14
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் - அகம் 265/20
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் - அகம் 283/5
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர்/நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை - அகம் 287/5,6
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர்/துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ - அகம் 321/10,11
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர்/படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் - அகம் 329/4,5
சீறூர் நாடு பல பிறக்கு ஒழிய - அகம் 331/8
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர்/கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் - அகம் 367/5,6
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர்/எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர் - அகம் 368/15,16
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர்/நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 369/22,23
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 384/6
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப - புறம் 65/5
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் - புறம் 143/10
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர்/எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி - புறம் 170/2,3
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின் - புறம் 197/13
கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே - புறம் 285/17
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர்/கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி - புறம் 297/4,5
பருத்தி வேலி சீறூர் மன்னன் - புறம் 299/1
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர்/நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி - புறம் 302/7,8
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர்/ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை - புறம் 306/2,3
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் - புறம் 308/4
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர்/குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து - புறம் 314/4,5
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் - புறம் 319/12
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர்/குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த - புறம் 324/8,9
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே - புறம் 328/2
சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே - புறம் 328/16
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர்/புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி - புறம் 329/1,2
புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர்/தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே - புறம் 330/6,7
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி - புறம் 331/2

 TOP
 
  சீறூரேமே (1)
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே/அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் - நற் 266/4,5

 TOP
 
  சீறூரோளே (3)
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி - நற் 95/8
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் - குறு 242/4
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே - அகம் 84/10

 TOP