<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

சொ - முதல் சொற்கள்
சொரி 8
சொரிதர 1
சொரிதரும் 1
சொரிதலின் 2
சொரிந்த 14
சொரிந்ததூஉம் 1
சொரிந்தன்றே 1
சொரிந்து 13
சொரிபு 1
சொரிய 2
சொரியும் 3
சொரியும்மே 1
சொரிவது 1
சொரிவன 1
சொரிவு 1
சொல் 101
சொல்_கண் 1
சொல்_இடம் 1
சொல்கொண்டு 1
சொல்மலை 1
சொல்ல 7
சொல்லகிற்றாம் 1
சொல்லர் 2
சொல்லல் 5
சொல்லலும் 1
சொல்லலை-கொல்லோ 1
சொல்லவும் 4
சொல்லள் 1
சொல்லா 1
சொல்லாட்டி 1
சொல்லாடி 1
சொல்லாதி 1
சொல்லாது 5
சொல்லாய் 1
சொல்லால் 2
சொல்லாள் 2
சொல்லான் 2
சொல்லி 16
சொல்லிக்காட்டி 1
சொல்லிய 14
சொல்லியது 2
சொல்லியாள் 1
சொல்லியும் 1
சொல்லின் 10
சொல்லினம் 1
சொல்லினவும் 1
சொல்லினான் 1
சொல்லினும் 2
சொல்லினுள் 2
சொல்லினேன் 1
சொல்லினையே 1
சொல்லீர் 1
சொல்லு-தோறு 1
சொல்லு-மதி 1
சொல்லுக 1
சொல்லுதல்-உற்று 1
சொல்லுநர் 1
சொல்லுப 1
சொல்லுபு 2
சொல்லும் 12
சொல்லுவது 1
சொல்லுவாய் 1
சொல்லுள்ளும் 1
சொல்லே 1
சொல்லேம் 1
சொல்லை 1
சொல்லோ 3
சொலாது 1
சொலித்த 1
சொலித்து 1
சொலிய 4
சொலியின் 1
சொலின் 1
சொற்கள் 1
சொற்கு 1
சொற்றதூஉம் 1
சொறிந்த 1
சொறியும் 1
சொன்றி 7
சொன்றியொடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சொரி (8)
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் - நற் 153/3
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ - நற் 335/5
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் - பதி 47/5
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி - பரி 10/127
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின - பரி 18/40
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் - கலி 82/14
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி - அகம் 39/6
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து - அகம் 121/8

 TOP
 
  சொரிதர (1)
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர/புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி - கலி 44/5,6

 TOP
 
  சொரிதரும் (1)
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி - முல் 87

 TOP
 
  சொரிதலின் (2)
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின்/பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் - மலை 410,411
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின்/தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் - கலி 20/2,3

 TOP
 
  சொரிந்த (14)
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு - மது 681
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த/சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் - மலை 435,436
கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த/சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய - நற் 86/5,6
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் - நற் 142/1
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல - குறு 169/4
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் - குறு 233/5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த/அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் - ஐங் 47/1,2
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் - ஐங் 48/2
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து - பரி 20/103
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை - அகம் 19/15
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி - அகம் 86/15
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல - அகம் 313/11
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் - புறம் 33/2
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை - புறம் 261/8

 TOP
 
  சொரிந்ததூஉம் (1)
சொரிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் - பரி 12/52

 TOP
 
  சொரிந்தன்றே (1)
மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே/வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 423/1,2

 TOP
 
  சொரிந்து (13)
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு - பெரும் 24
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து/பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி - நெடு 102,103
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் - ஐங் 49/2
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு - பதி 43/18
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என - பதி 76/10
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன - அகம் 25/11
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து/கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் - அகம் 60/5,6
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து/காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ - அகம் 174/6,7
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து/தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 201/5,6
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு - புறம் 160/3
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என - புறம் 325/2
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து/பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 367/5,6
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து/வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க - புறம் 397/16,17

 TOP
 
  சொரிபு (1)
அளறு சொரிபு நிலம் சோர - பரி 2/47

 TOP
 
  சொரிய (2)
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/23
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய/இரும் பனம் குடையின் மிசையும் - புறம் 177/15,16

 TOP
 
  சொரியும் (3)
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும்/கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் - நற் 91/7,8
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் - அகம் 215/15
இடை புல பெரு வழி சொரியும்/கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே - புறம் 30/14,15

 TOP
 
  சொரியும்மே (1)
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே/வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து - புறம் 109/8,9

 TOP
 
  சொரிவது (1)
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப - அகம் 108/5

 TOP
 
  சொரிவன (1)
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி - அகம் 374/6

 TOP
 
  சொரிவு (1)
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி - குறி 57

 TOP
 
  சொல் (101)
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் - மது 311
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது - நற் 25/7
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் - நற் 32/4
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் - நற் 39/1
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் - நற் 61/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் - நற் 155/8
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி - நற் 175/7
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே - நற் 200/11
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் - நற் 201/3
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண - நற் 204/5
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல - நற் 254/4
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே - நற் 283/8
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் - நற் 289/3
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல்/கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே - நற் 290/4,5
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல்/செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் - நற் 306/9,10
காமர் நனி சொல் சொல்லி - நற் 396/10
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து - குறு 6/1
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல்/இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே - குறு 48/6,7
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி - குறு 81/2
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி - குறு 81/2
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல்/கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் - குறு 299/5,6
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே - குறு 300/5
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் - ஐங் 38/2
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி - ஐங் 41/3
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் - ஐங் 84/1
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே - ஐங் 136/3
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் - ஐங் 165/3
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் - ஐங் 283/1
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று - ஐங் 375/3
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த - பதி 15/26
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று - பதி 21/1
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை - பதி 22/2
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து - பதி 40/25
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த - பதி 43/10
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே - பதி 63/7
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து - பதி 81/30
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் - பரி 8/53
நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே - பரி 14/9
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று - பரி 20/43
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை - பரி 20/69
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் - பரி 20/74
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே - கலி 2/29
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ - கலி 14/13
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல்/திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய - கலி 17/18,19
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல்/இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் - கலி 24/2,3
போயின்று சொல் என் உயிர் - கலி 24/17
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/18
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் - கலி 47/8
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் - கலி 47/10
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் - கலி 47/16
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் - கலி 60/24
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் - கலி 62/17
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ - கலி 68/13
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ - கலி 69/19
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல்/ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை - கலி 76/8,9
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக - கலி 76/12
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல்/உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை - கலி 76/16,17
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி - கலி 83/28
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல்/பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை - கலி 96/1,2
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ - கலி 97/1
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் - கலி 100/9
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல்/கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/57,58
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை - கலி 106/4
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் - கலி 106/44
சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் - கலி 108/18
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை - கலி 108/47
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா - கலி 114/8
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் - கலி 133/10
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் - கலி 141/19
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம் - அகம் 1/6
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் - அகம் 14/14
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல்/யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை - அகம் 16/4,5
மழலை இன் சொல் பயிற்றும் - அகம் 34/17
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும் - அகம் 74/13
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி - அகம் 102/15
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி - அகம் 111/2
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் - அகம் 111/9
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல்/சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக - அகம் 115/3,4
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் - அகம் 122/4
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் - அகம் 126/9
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் - அகம் 153/6
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 205/24
சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே - அகம் 220/22
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல்/நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி - அகம் 259/11,12
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி - அகம் 275/7
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது - அகம் 281/3
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் - அகம் 323/2
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல்/வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு - அகம் 332/11,12
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 349/14
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி - அகம் 379/17
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே - அகம் 382/13
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து - அகம் 396/8
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் - புறம் 3/14
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை - புறம் 72/7
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை - புறம் 176/7
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும - புறம் 202/16
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் - புறம் 235/13
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல்/பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே - புறம் 243/13,14
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே - புறம் 252/5
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர - புறம் 373/15

 TOP
 
  சொல்_கண் (1)
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை - கலி 108/47

 TOP
 
  சொல்_இடம் (1)
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது - நற் 25/7

 TOP
 
  சொல்கொண்டு (1)
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை - அகம் 20/12

 TOP
 
  சொல்மலை (1)
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை/மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே - திரு 263,264

 TOP
 
  சொல்ல (7)
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை - நற் 24/6
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல/உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை - பரி 12/65,66
சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று - கலி 55/14
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று - கலி 88/5
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே - கலி 135/16
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து - அகம் 32/15
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த - புறம் 361/21

 TOP
 
  சொல்லகிற்றாம் (1)
சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே - குறு 368/4

 TOP
 
  சொல்லர் (2)
நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் - நற் 1/1
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் - கலி 103/8

 TOP
 
  சொல்லல் (5)
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக - குறி 152
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் - கலி 112/4
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ - கலி 112/18
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் - அகம் 14/14
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் - அகம் 170/8

 TOP
 
  சொல்லலும் (1)
சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என - குறி 145

 TOP
 
  சொல்லலை-கொல்லோ (1)
சொல்லலை-கொல்லோ நீயே வல்லை - நற் 310/8

 TOP
 
  சொல்லவும் (4)
சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென - நற் 213/7
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே - குறு 346/8
செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் - அகம் 21/6
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் - புறம் 97/22

 TOP
 
  சொல்லள் (1)
மறுத்த சொல்லள் ஆகி - அகம் 207/16

 TOP
 
  சொல்லா (1)
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி - குறு 256/6

 TOP
 
  சொல்லாட்டி (1)
சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் - கலி 108/18

 TOP
 
  சொல்லாடி (1)
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து - கலி 56/13

 TOP
 
  சொல்லாதி (1)
சொல்லாதி/நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் - கலி 108/19,20

 TOP
 
  சொல்லாது (5)
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி - ஐங் 355/3
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல - பரி 12/65
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் - கலி 8/7
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென - கலி 75/15
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் - புறம் 246/2

 TOP
 
  சொல்லாய் (1)
அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய்/செம்மை புது புனல் - பரி 9/75,76

 TOP
 
  சொல்லால் (2)
சொல்லால் தரப்பட்டவள் - கலி 102/12
சில சொல்லால் பல கேள்வியர் - புறம் 360/2

 TOP
 
  சொல்லாள் (2)
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து - நற் 55/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து - நற் 398/8

 TOP
 
  சொல்லான் (2)
எ நாடோ என நாடும் சொல்லான்/யாரீரோ என பேரும் சொல்லான் - புறம் 150/22,23
யாரீரோ என பேரும் சொல்லான்/பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே - புறம் 150/23,24

 TOP
 
  சொல்லி (16)
கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட - பொரு 100
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி/அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் - நற் 191/6,7
காமர் நனி சொல் சொல்லி/ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே - நற் 396/10,11
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி - ஐங் 22/3
நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி/காணுநர் கை புடைத்து இரங்க - பதி 19/25,26
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது - கலி 14/8
செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு - கலி 19/1
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் - கலி 81/27
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் - கலி 90/2
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் - கலி 91/6
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் - கலி 144/6
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் - அகம் 144/8
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே - அகம் 236/21
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த - அகம் 306/11
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை - அகம் 388/15
வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் - புறம் 275/2

 TOP
 
  சொல்லிக்காட்டி (1)
சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி - மலை 79

 TOP
 
  சொல்லிய (14)
சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும் - நற் 364/1
சொல்லிய வன்மை தெளிய காட்டி - குறு 283/3
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் - குறு 285/4
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் - ஐங் 165/3
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 33/29
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப - கலி 111/20
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு - கலி 114/11
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென - அகம் 254/18
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து - அகம் 300/9
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி - புறம் 39/1
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை - புறம் 72/7
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய/விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் - புறம் 90/7,8
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே - புறம் 305/4

 TOP
 
  சொல்லியது (2)
சொல்லியது உரை-மதி நீயே - ஐங் 478/4
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது - அகம் 396/6

 TOP
 
  சொல்லியாள் (1)
சொல்லியாள் அன்றே வனப்பு - கலி 109/8

 TOP
 
  சொல்லியும் (1)
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் - அகம் 175/7

 TOP
 
  சொல்லின் (10)
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி - நற் 36/4
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் - நற் 39/1
சொல்லின் தெளிப்பவும் தெளிதல் செல்லாய் - நற் 164/5
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை - குறு 141/3
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி - குறு 185/4
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் - ஐங் 399/3
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள் - கலி 61/10
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் - கலி 113/12
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி - அகம் 50/10
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் - புறம் 166/16

 TOP
 
  சொல்லினம் (1)
சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ - குறு 350/3

 TOP
 
  சொல்லினவும் (1)
நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ - கலி 116/13

 TOP
 
  சொல்லினான் (1)
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/9

 TOP
 
  சொல்லினும் (2)
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ - குறு 306/2
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் - கலி 58/16

 TOP
 
  சொல்லினுள் (2)
கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ - பரி 3/64
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் - கலி 137/12

 TOP
 
  சொல்லினேன் (1)
சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை - ஐங் 364/3

 TOP
 
  சொல்லினையே (1)
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே/நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி - கலி 21/5,6

 TOP
 
  சொல்லீர் (1)
சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென - நற் 213/7

 TOP
 
  சொல்லு-தோறு (1)
சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய - ஐங் 479/1

 TOP
 
  சொல்லு-மதி (1)
சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய - ஐங் 479/1

 TOP
 
  சொல்லுக (1)
சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் - கலி 102/13

 TOP
 
  சொல்லுதல்-உற்று (1)
சொல்லுதல்-உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல - கலி 61/4

 TOP
 
  சொல்லுநர் (1)
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே - நற் 68/6

 TOP
 
  சொல்லுப (1)
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே - குறு 358/7

 TOP
 
  சொல்லுபு (2)
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு/பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர - நற் 121/6,7
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி - புறம் 152/19

 TOP
 
  சொல்லும் (12)
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே - ஐங் 267/5
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் - பரி 15/12
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே - கலி 21/5
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் - கலி 47/1
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் - கலி 47/8
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ - கலி 55/8
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் - கலி 106/44
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு - கலி 114/11
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் - அகம் 65/2
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த - அகம் 306/11
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் - புறம் 92/4
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா - புறம் 280/7

 TOP
 
  சொல்லுவது (1)
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய - கலி 8/8

 TOP
 
  சொல்லுவாய் (1)
இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய்/நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் - கலி 110/21,22

 TOP
 
  சொல்லுள்ளும் (1)
எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும்/பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் - குறு 156/5,6

 TOP
 
  சொல்லே (1)
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே - நற் 310/11

 TOP
 
  சொல்லேம் (1)
சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி - குறி 143

 TOP
 
  சொல்லை (1)
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய - குறு 357/4

 TOP
 
  சொல்லோ (3)
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - குறு 316/8
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - ஐங் 162/4
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே - புறம் 305/4

 TOP
 
  சொலாது (1)
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது/தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய - அகம் 333/9,10

 TOP
 
  சொலித்த (1)
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - அகம் 393/10

 TOP
 
  சொலித்து (1)
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ - சிறு 236

 TOP
 
  சொலிய (4)
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய/பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் - அகம் 8/10,11
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து - அகம் 248/4
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய/நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் - அகம் 336/3,4
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் - புறம் 327/5

 TOP
 
  சொலியின் (1)
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா - புறம் 383/11

 TOP
 
  சொலின் (1)
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே - நற் 229/4

 TOP
 
  சொற்கள் (1)
திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப - கலி 81/13

 TOP
 
  சொற்கு (1)
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே - அகம் 143/9

 TOP
 
  சொற்றதூஉம் (1)
சொரிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் - பரி 12/52

 TOP
 
  சொறிந்த (1)
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் - அகம் 287/4

 TOP
 
  சொறியும் (1)
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும்/தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை - சிறு 80,81

 TOP
 
  சொன்றி (7)
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி/ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் - பெரும் 131,132
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி/புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன - பெரும் 193,194
இழித்து ஆனா பல சொன்றி/உண்டு ஆனா கூர் நறவின் - மது 212,213
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி/வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப - குறி 201,202
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் - நற் 281/5
வரை கோள் அறியா சொன்றி/நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே - குறு 233/6,7
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி/வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர - பதி 24/22,23

 TOP
 
  சொன்றியொடு (1)
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் - புறம் 197/12

 TOP