<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

சு - முதல் சொற்கள்
சுகிர் 3
சுகிரொடு 1
சுட்ட 4
சுட்டவர்க்கும் 1
சுட்டவும் 1
சுட்டி 8
சுட்டிய 4
சுட்டின் 1
சுட்டினும் 1
சுட்டு 8
சுட்டுக்குவி 1
சுட்டுநர் 1
சுட்டுபு 1
சுட்டுவிரல் 1
சுட 1
சுடர் 185
சுடர்_தொடீ 1
சுடர்_நுதல் 1
சுடர்_நுதால் 1
சுடர்_இழாய் 4
சுடர்ந்து 2
சுடர்வர 4
சுடர 3
சுடரிய 1
சுடரின் 5
சுடரினும் 1
சுடரும் 6
சுடருள் 1
சுடரே 2
சுடரொடு 4
சுடலை 2
சுடினும் 1
சுடு 26
சுடுக 1
சுடுதரும்-மன்னோ 1
சுடுதல் 1
சுடுதலோ 1
சுடும் 3
சுடுமண் 1
சுடுவான் 1
சுடுவேன் 1
சுண்ண 1
சுண்ணத்தர் 1
சுண்ணம் 1
சுண்ணமும் 1
சுணங்கறை 2
சுணங்கறையதுவே 1
சுணங்கிடை 1
சுணங்கின் 15
சுணங்கினள் 1
சுணங்கினாய் 1
சுணங்கு 23
சுணங்கும் 3
சுணங்கே 2
சுணங்கொடு 1
சுதை 4
சுதையின் 1
சும்மை 5
சும்மைய 1
சும்மையர் 1
சும்மையான் 1
சும்மையொடு 3
சுமட்டினள் 1
சுமட்டு 1
சுமந்த 6
சுமந்து 16
சுமப்ப 1
சுர 14
சுரக்க 1
சுரக்கும் 10
சுரத்தல் 1
சுரத்தலின் 1
சுரத்தலும் 1
சுரத்திடை 8
சுரத்து 12
சுரந்த 4
சுரந்தன 1
சுரந்து 6
சுரப்ப 1
சுரபுன்னை 1
சுரபுன்னையும் 1
சுரம் 130
சுரமே 1
சுரன் 31
சுரனே 10
சுரி 26
சுரிகை 1
சுரிதக 1
சுரிந்த 1
சுரிந்து 1
சுரியல் 5
சுருக்கமும் 1
சுருக்கி 7
சுருக்கிய 1
சுருக்கினெம் 1
சுருங்க 1
சுருங்கி 2
சுருங்கிய 1
சுருங்கின்று 1
சுருங்கு 1
சுருட்டி 1
சுருணை 1
சுருதியும் 1
சுரும்பின் 2
சுரும்பு 50
சுரும்பும் 1
சுருள் 1
சுரை 18
சுரைய 1
சுரையர் 1
சுரையின் 1
சுவர் 21
சுவர 1
சுவல் 52
சுவல 4
சுவை 13
சுவைக்கு 1
சுவைக்கும் 1
சுவைத்-தொறும் 1
சுவைத்த 1
சுவைத்தனன் 1
சுவைத்திட்ட 1
சுவைத்து 3
சுவைப்ப 2
சுவைமை 1
சுவைய 4
சுவையின் 1
சுவையினள் 1
சுழல் 2
சுழல்பு 1
சுழல்வது-மன் 1
சுழல 1
சுழலும் 5
சுழற்றி 1
சுழற்று 1
சுழற்றும் 1
சுழற்றுவார் 1
சுழன்று 1
சுழி 10
சுழிப்பட்ட 1
சுழியின் 1
சுள்ளி 2
சுளகா 1
சுளகிடை 1
சுளகின் 1
சுளகு 1
சுளை 17
சுளைய 1
சுளையும் 1
சுளையொடு 1
சுற்ற 7
சுற்றத்து 6
சுற்றம் 11
சுற்றமும் 2
சுற்றமொடு 20
சுற்றமோடு 5
சுற்றி 10
சுற்றிய 12
சுற்றியது 1
சுற்றினர் 1
சுற்று 3
சுற்றுபு 1
சுற்றும் 3
சுற்றுவன 1
சுற்றொடு 1
சுற 1
சுறவம் 2
சுறவின் 2
சுறவு 7
சுறவும் 1
சுறவொடு 1
சுறா 19
சுறாஅ 1
சுனை 92
சுனை-தொறும் 1
சுனை-தோறும் 1
சுனைய 3
சுனையவும் 2
சுனையான் 1
சுனையின் 1
சுனையும் 2
சுனையுள் 1
சுனையே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  சுகிர் (3)
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் - மலை 23
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி - புறம் 109/15
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி - புறம் 381/13

 TOP
 
  சுகிரொடு (1)
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் - புறம் 318/5

 TOP
 
  சுட்ட (4)
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை - பொரு 105
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில் - குறு 198/1
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி - புறம் 136/18
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து - புறம் 319/8

 TOP
 
  சுட்டவர்க்கும் (1)
புல் இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் - கலி 107/2

 TOP
 
  சுட்டவும் (1)
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் - பரி 19/54

 TOP
 
  சுட்டி (8)
நான்முக ஒருவன் சுட்டி காண்வர - திரு 165
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி
 வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே - நற் 368/8,9
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் - பரி 9/35
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி
 கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது - அகம் 71/11,12
வெ வரை அத்தம் சுட்டி பையென - அகம் 189/7
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி
 மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் - அகம் 245/11,12
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி
 தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று - புறம் 156/3,4
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி - புறம் 257/9

 TOP
 
  சுட்டிய (4)
இருவர் சுட்டிய பல்வேறு தொல் குடி - திரு 178
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் - முல் 77
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே - புறம் 330/7
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் - புறம் 357/2

 TOP
 
  சுட்டின் (1)
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நல் மதி - புறம் 32/7

 TOP
 
  சுட்டினும் (1)
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே - மலை 398

 TOP
 
  சுட்டு (8)
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய - மது 755
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் - பரி 19/54
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு இனத்துள்ளும் - கலி 109/3
புல் இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு
 நல் இனத்து ஆயர் எமர் - கலி 113/9,10
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முது பாழ் - அகம் 77/6
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் - அகம் 216/4
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு
 வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் - புறம் 29/14,15
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் - புறம் 150/12

 TOP
 
  சுட்டுக்குவி (1)
சுட்டுக்குவி என செத்தோர் பயிரும் - புறம் 240/8

 TOP
 
  சுட்டுநர் (1)
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய - அகம் 72/8

 TOP
 
  சுட்டுபு (1)
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் - குறு 60/4

 TOP
 
  சுட்டுவிரல் (1)
மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி - நற் 149/2

 TOP
 
  சுட (1)
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை - புறம் 103/6

 TOP
 
  சுடர் (185)
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூம் காந்தள் - திரு 43
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் - திரு 46
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு - திரு 105
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி - சிறு 171
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் - பெரும் 305
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி - பெரும் 349
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் - பெரும் 385
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 430
பாவைவிளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - முல் 85
சூடுற்ற சுடர் பூவின் - மது 225
முள் தாள சுடர் தாமரை - மது 249
சுடர் பூம் கொன்றை தாஅய நீழல் - மது 277
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 411
மாசற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர்
 வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - மது 456,457
சூடுறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் - மது 512
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து - மது 545
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் - மது 556
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலருடன் துவன்றி - மது 580
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு - மது 607
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று - மது 702
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை - மது 710
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - நெடு 175
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் - குறி 51
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூம் தோன்றி - குறி 90
மாசறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து - குறி 182
பூம் தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி - குறி 224
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பட் 21
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை - பட் 38
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் - பட் 112
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி - மலை 228
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக - நற் 0/4
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் - நற் 26/5
படு சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை - நற் 33/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ - நற் 67/8
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை - நற் 78/5
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப - நற் 108/8
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் - நற் 117/5
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என - நற் 146/6
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர்
 கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று - நற் 163/9,10
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர்
 நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய - நற் 199/8,9
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல - நற் 202/10
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறுமகள் - நற் 208/4
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர்
 நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப - நற் 215/5,6
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர்
 முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் - நற் 219/7,8
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி - நற் 245/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் - நற் 261/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்எதிர் - நற் 300/1
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை - நற் 302/2
விளக்கின் அன்ன சுடர் விடு தாமரை - நற் 310/1
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை - நற் 321/5
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர - நற் 369/1
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி - நற் 371/6
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ - நற் 388/4
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் - குறு 0/4
இளம்பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி - குறு 189/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர - குறு 195/1
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர்கூர்ந்து - குறு 234/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப - குறு 314/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் - குறு 353/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் - குறு 357/7
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு - குறு 378/4
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை - குறு 398/5
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப - ஐங் 56/3
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே - ஐங் 94/5
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து - ஐங் 107/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறுமகள் - ஐங் 254/3
சுடர் தொடி குறுமகள் இனைய - ஐங் 305/3
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் - ஐங் 353/2
அலமரும் நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் - ஐங் 375/4
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - ஐங் 395/2
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல - ஐங் 405/1
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல - ஐங் 405/1
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை - ஐங் 408/1
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே - ஐங் 416/5
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் - ஐங் 430/2
நல் பொன் அன்ன சுடர் இணர் - ஐங் 436/2
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே - ஐங் 440/3
காண்குவெம்-தில் அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் - ஐங் 443/3
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் - ஐங் 466/4
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் - ஐங் 474/1
சூலம் பிடித்த சுடர் படை - பதி 0/11
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் - பதி 16/13
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் - பதி 21/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து - பதி 25/6
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து - பதி 35/8
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த - பதி 40/15
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர்
 அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் - பதி 40/29,30
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை - பதி 41/8
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ - பதி 43/13
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை - பதி 46/3
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல - பதி 47/6
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பதி 51/19
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு - பதி 62/6
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய - பதி 69/13
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் - பதி 70/15
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் - பதி 72/14
சூடு நிலையுற்று சுடர் விடு தோற்றம் - பதி 74/14
தொடி சுடர் வரும் வலி முன் கை - பதி 80/6
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து - பதி 81/26
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து - பதி 88/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து - பதி 89/18
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் - பரி 2/64
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ - பரி 3/67
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் - பரி 10/115
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த - பரி 13/28
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே - பரி 14/18
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் - பரி 18/26
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து - பரி 18/27
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி - பரி 19/46
ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் - பரி 19/47
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி - பரி 19/100
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் - பரி 21/54
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் - பரி 23/43
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/14
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் - கலி 22/20
சூழ்பு ஆங்கே சுடர்_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி - கலி 29/15
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/20
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் - கலி 44/1
சுடர் உறஉற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த - கலி 45/16
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் - கலி 47/8
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் - கலி 51/1
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் - கலி 51/7
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் - கலி 58/3
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் - கலி 59/5
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் - கலி 60/1
சுடர்_தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் - கலி 62/9
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் - கலி 78/15
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி - கலி 101/21
பகல் நுங்கியது போல படு சுடர் கல் சேர - கலி 119/2
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர - கலி 120/3
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது - கலி 121/1
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் - கலி 121/17
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை - கலி 125/23
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி - கலி 126/1
படு சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை - கலி 130/18
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் - கலி 132/10
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர்
 தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/20,21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை - கலி 138/12
அருள் இலை வாழி சுடர்
 ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் - கலி 143/43,44
சுடர் பூம் தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து - அகம் 6/16
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி - அகம் 7/8
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி - அகம் 11/5
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் - அகம் 15/10
அடர்செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக - அகம் 19/17
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என - அகம் 39/13
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி - அகம் 43/2
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை-வயின் - அகம் 47/9
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து - அகம் 48/23
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் - அகம் 59/10
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர்
 வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு - அகம் 65/11,12
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து - அகம் 69/18
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் - அகம் 87/13
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் - அகம் 88/6
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து - அகம் 93/14
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர்
 ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை - அகம் 100/7,8
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் - அகம் 100/10
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர்
 வானக மீனின் விளங்கி தோன்றும் - அகம் 114/10,11
சுடர் பூம் கொன்றை ஊழுறு விளை நெற்று - அகம் 115/11
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - அகம் 143/7
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து - அகம் 158/8
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர - அகம் 158/12
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து - அகம் 187/19
மதி இருப்பு அன்ன மாசறு சுடர் நுதல் - அகம் 192/1
பல் கதிர் வாங்கிய படு சுடர் அமையத்து - அகம் 213/12
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 235/8
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு - அகம் 291/21
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 309/14
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய - அகம் 363/3
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ - அகம் 364/6
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து - அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு - அகம் 378/14
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர்
 ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் - புறம் 6/27,28
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற - புறம் 16/8
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி - புறம் 17/7
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் - புறம் 37/9
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல - புறம் 60/1
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் - புறம் 65/7
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர்
 புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு - புறம் 65/7,8
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி - புறம் 136/18
சுடர் விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை - புறம் 153/3
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் - புறம் 174/17
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் - புறம் 177/1
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் - புறம் 308/8
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய - புறம் 365/2

 TOP
 
  சுடர்_தொடீ (1)
சுடர்_தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் - கலி 62/9

 TOP
 
  சுடர்_நுதல் (1)
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே - ஐங் 94/5

 TOP
 
  சுடர்_நுதால் (1)
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/14

 TOP
 
  சுடர்_இழாய் (4)
சூழ்பு ஆங்கே சுடர்_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி - கலி 29/15
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/20
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் - கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய்
 உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் - கலி 51/7,8

 TOP
 
  சுடர்ந்து (2)
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து - பரி 18/24
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் - அகம் 68/12

 TOP
 
  சுடர்வர (4)
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர
 சோறு அமைவுற்ற நீர் உடை கலிங்கம் - மது 720,721
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர
 எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 16/16,17
வயங்கு கதிர் விரிந்து வானகம் சுடர்வர
 வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் கால் வெள்ளி - பதி 24/23,24
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர
 தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் - பதி 81/10,11

 TOP
 
  சுடர (3)
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி - நற் 393/6
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் - பதி 88/37
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி - அகம் 72/4

 TOP
 
  சுடரிய (1)
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு - பரி 2/8

 TOP
 
  சுடரின் (5)
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் - நற் 128/1
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி - அகம் 17/20
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் - அகம் 73/16
கை விடு சுடரின் தோன்றும் - அகம் 153/18
ஏர் தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு - புறம் 155/5

 TOP
 
  சுடரினும் (1)
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும்
 வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே - நற் 283/7,8

 TOP
 
  சுடரும் (6)
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும்
 என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர் - குறு 215/1,2
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து - பதி 52/13
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி - பரி 18/52
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் - கலி 103/8
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி - அகம் 0/11
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து - புறம் 397/4

 TOP
 
  சுடருள் (1)
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று - கலி 41/38

 TOP
 
  சுடரே (2)
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் - கலி 100/1
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் - கலி 142/41

 TOP
 
  சுடரொடு (4)
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே - நற் 3/9
சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு - பரி 19/19
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல - அகம் 336/18
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் - புறம் 43/3

 TOP
 
  சுடலை (2)
ஏதிலாளர் சுடலை போல - குறு 231/3
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப - புறம் 356/6

 TOP
 
  சுடினும் (1)
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் - கலி 142/51

 TOP
 
  சுடு (26)
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் - மது 401
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன - மது 682
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் - மது 692
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற - நற் 84/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை - நற் 282/7
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை - நற் 282/7
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி - நற் 311/6
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல் - குறு 291/1
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி - ஐங் 432/2
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது - பதி 43/32
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் - பதி 48/10
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப - பதி 71/10
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த - பரி 12/87
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப - பரி 21/18
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர் அமை சுற்றொடு - கலி 85/1
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல்-கண் - கலி 106/1
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி - அகம் 279/7
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட - அகம் 308/6
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை - அகம் 359/14
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே - புறம் 6/22
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை - புறம் 7/8
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் - புறம் 16/7
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது - புறம் 70/8
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/3
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண - புறம் 363/4

 TOP
 
  சுடுக (1)
இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ - புறம் 239/20

 TOP
 
  சுடுதரும்-மன்னோ (1)
வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ
 முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் - கலி 139/27,28

 TOP
 
  சுடுதல் (1)
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/19

 TOP
 
  சுடுதலோ (1)
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/21

 TOP
 
  சுடும் (3)
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்று-மின் - பரி 8/79
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/11
நீருள் புகினும் சுடும்
 ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் - கலி 144/62,63

 TOP
 
  சுடுமண் (1)
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் - பெரும் 405

 TOP
 
  சுடுவான் (1)
சுடுவான் போல நோக்கும் - நற் 175/8

 TOP
 
  சுடுவேன் (1)
காட்டாயேல் மண்ணகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் - கலி 144/43

 TOP
 
  சுண்ண (1)
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு - கலி 97/10

 TOP
 
  சுண்ணத்தர் (1)
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர்
 தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் - மது 399,400

 TOP
 
  சுண்ணம் (1)
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் - பெரும் 221

 TOP
 
  சுண்ணமும் (1)
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும்
 கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் - பரி 24/84,85

 TOP
 
  சுணங்கறை (2)
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்துள சுணங்கறை
 சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே - பரி 9/21,22
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே - பரி 9/22

 TOP
 
  சுணங்கறையதுவே (1)
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே
 கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்துள சுணங்கறை - பரி 9/20,21

 TOP
 
  சுணங்கிடை (1)
சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே - அகம் 177/20

 TOP
 
  சுணங்கின் (15)
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து - சிறு 24
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின்
 அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை - நெடு 148,149
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின்
 இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே - நற் 26/8,9
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின்
 ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி - நற் 160/5,6
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் - நற் 191/4
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் - நற் 262/6
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை - குறு 71/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின்
 தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் - ஐங் 76/1,2
வேங்கை வென்ற சுணங்கின்
 தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 324/4,5
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு - கலி 141/16
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின்
 மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என - அகம் 6/12,13
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று - அகம் 230/4
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின்
 ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் - அகம் 239/8,9
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின்
 நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 253/22,23
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின்
 மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் - புறம் 352/13,14

 TOP
 
  சுணங்கினள் (1)
ஆகத்து அரும்பிய மாசறு சுணங்கினள்
 நல் மணல் வியல் இடை நடந்த - அகம் 174/12,13

 TOP
 
  சுணங்கினாய் (1)
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய்
 மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் - கலி 57/17,18

 TOP
 
  சுணங்கு (23)
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து - பொரு 35
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து - சிறு 24
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை - மது 416
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி - நற் 9/6
சுணங்கு அணிவுற்ற விளங்கு பூணள் - நற் 20/8
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி - நற் 52/4
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி - நற் 319/9
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு - ஐங் 149/2
சுணங்கு என நினைதி நீயே - ஐங் 363/3
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் - கலி 4/17
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக - கலி 35/4
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் - கலி 60/1
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் - கலி 64/27
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் - கலி 111/16
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி - அகம் 87/14
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த - அகம் 161/12
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை - அகம் 302/13
நல் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை - அகம் 319/9
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை - அகம் 343/2
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் - அகம் 362/12
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த - புறம் 337/21
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை - புறம் 341/10
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை - புறம் 354/8

 TOP
 
  சுணங்கும் (3)
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என - குறு 337/4
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் - கலி 18/4
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட - அகம் 150/2

 TOP
 
  சுணங்கே (2)
செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே - ஐங் 255/4
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே - புறம் 350/11

 TOP
 
  சுணங்கொடு (1)
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய - அகம் 279/4

 TOP
 
  சுதை (4)
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ - நெடு 110
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் - கலி 96/19
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் - அகம் 211/2
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து - புறம் 378/6

 TOP
 
  சுதையின் (1)
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன - அகம் 346/2

 TOP
 
  சும்மை (5)
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் - பொரு 65
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் - மது 264
காலுறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை
 இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி - மது 309,310
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை
 ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து - மது 364,365
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் - புறம் 22/19

 TOP
 
  சும்மைய (1)
கலி சும்மைய கரை கலக்குறுந்து - புறம் 343/4

 TOP
 
  சும்மையர் (1)
கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து - அகம் 86/18

 TOP
 
  சும்மையான் (1)
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் - கலி 68/18

 TOP
 
  சும்மையொடு (3)
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு
 மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி - மலை 483,484
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி - நற் 348/3
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு
 பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து - அகம் 334/4,5

 TOP
 
  சுமட்டினள் (1)
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி - கலி 109/13

 TOP
 
  சுமட்டு (1)
புகர் வாய் குழிசி பூம் சுமட்டு இரீஇ - பெரும் 159

 TOP
 
  சுமந்த (6)
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை - அகம் 16/9
பூம் கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று - அகம் 133/10
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் - அகம் 339/2
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ - புறம் 35/17
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த
 வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என - புறம் 37/1,2
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி - புறம் 375/1

 TOP
 
  சுமந்து (16)
வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து
 ஆர முழுமுதல் உருட்டி வேரல் - திரு 296,297
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன - பெரும் 49
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி - நற் 68/4
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 149/10
படர் சுமந்து ஏழுதரு பையுள் மாலை - குறு 195/2
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து - பதி 31/3
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து
 உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட - பதி 36/11,12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து
 முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் - பதி 52/6,7
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து
 தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் - பதி 87/2,3
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து
 திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் - பதி 88/31,32
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து
 பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து - பரி 7/41,42
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் - பரி 16/11
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ - பரி 17/2
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து
 ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் - அகம் 72/10,11
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து
 அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து - புறம் 68/4,5
பொன் அன்ன வீ சுமந்து
 மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் - புறம் 137/10,11

 TOP
 
  சுமப்ப (1)
பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப
 கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் - கலி 80/5,6

 TOP
 
  சுர (14)
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி - மலை 20
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் - நற் 105/6
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை - நற் 192/5
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை - நற் 298/5
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய - நற் 352/9
அரும் சுர வைப்பின் கானம் - குறு 154/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் - குறு 347/1
வெம் சுர கவலை நீந்தி - ஐங் 323/3
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் - ஐங் 338/3
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் - அகம் 17/17
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் - அகம் 53/12
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி - அகம் 301/9
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் - அகம் 359/8
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த - புறம் 60/4

 TOP
 
  சுரக்க (1)
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே - புறம் 396/31

 TOP
 
  சுரக்கும் (10)
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் - மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் - மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் - மலை 76
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும்
 சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 31/4,5
நசையின் வாழ்நர்க்கு நல் கலம் சுரக்கும்
 பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் - அகம் 143/11,12
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் - அகம் 249/8
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நல் நாட்டு - அகம் 349/8
எவ்வம் சுரக்கும் பைதல் மாக்களொடு - புறம் 41/15
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே - புறம் 204/14
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை - புறம் 323/3

 TOP
 
  சுரத்தல் (1)
கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் - பதி 44/5

 TOP
 
  சுரத்தலின் (1)
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின்
 சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி - பதி 46/8,9

 TOP
 
  சுரத்தலும் (1)
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள - பரி 4/27

 TOP
 
  சுரத்திடை (8)
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்திடை
 உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே - ஐங் 356/3,4
நணிய ஆயின சுரத்திடை ஆறே - ஐங் 359/5
கண்டனெம் அம்ம சுரத்திடை அவளை - ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்திடை யாமே - ஐங் 390/4
சுரத்திடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை - ஐங் 396/3
ஆள்_வழக்கு அற்ற சுரத்திடை கதிர் தெற - அகம் 51/1
ஊரீர் போல சுரத்திடை இருந்தனிர் - புறம் 141/4
சுரத்திடை நல்கியோனே விடர் சிமை - புறம் 152/30

 TOP
 
  சுரத்து (12)
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் - நற் 394/7
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து
 உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை - குறு 77/2,3
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை - குறு 304/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே - ஐங் 322/5
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற - ஐங் 383/1
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆர் இடை செல்வோர் - கலி 6/2
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து
 நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் - அகம் 131/7,8
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து
 யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் - அகம் 225/9,10
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் - அகம் 239/6
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி - அகம் 261/12
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி - புறம் 136/18
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த - புறம் 254/3

 TOP
 
  சுரந்த (4)
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுதாக நீ - கலி 84/4
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் - கலி 100/11
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த
 அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி - அகம் 157/2,3
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் - புறம் 68/9

 TOP
 
  சுரந்தன (1)
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன
 ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே - புறம் 295/7,8

 TOP
 
  சுரந்து (6)
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி - மலை 580
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து
 நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக - பதி 21/30,31
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து
 கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் - பதி 42/13,14
களிறு கலிமான் தேரொடு சுரந்து
 நல் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை - பதி 94/2,3
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் - கலி 99/5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் - அகம் 238/13

 TOP
 
  சுரப்ப (1)
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் - பதி 89/1

 TOP
 
  சுரபுன்னை (1)
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை
 எல்லாம் கமழும் இரு சார் கரை கலிழ - பரி 12/80,81

 TOP
 
  சுரபுன்னையும் (1)
கரையன சுரபுன்னையும்
 வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் - பரி 11/17,18

 TOP
 
  சுரம் (130)
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட - பெரும் 117
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் - மது 58
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் - மது 314
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி - மலை 143
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே - மலை 398
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் - நற் 43/5
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து - நற் 46/9
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி - நற் 63/9
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம்
 ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் - நற் 84/9,10
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் - நற் 99/3
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி - நற் 111/6
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி - நற் 126/4
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய - நற் 135/6
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் - நற் 137/8
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட - நற் 141/7
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப - நற் 148/11
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு - நற் 171/6
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் - நற் 177/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் - நற் 179/9
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் - நற் 184/3
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் - நற் 212/3
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே - நற் 224/11
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி - நற் 246/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு - நற் 277/11
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு - நற் 279/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் - நற் 387/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் - குறு 39/3
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் - குறு 59/5
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் - குறு 169/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் - குறு 207/4
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் - குறு 209/1
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து - குறு 329/4
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் - குறு 363/5
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் - ஐங் 301/2
போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம்
 தண்ணிய இனிய ஆக - ஐங் 303/2,3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் - ஐங் 306/1
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 307/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து - ஐங் 309/1
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் - ஐங் 314/4
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து - ஐங் 317/3
கவலை அரும் சுரம் போயினர் - ஐங் 320/4
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது - ஐங் 325/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு - ஐங் 329/2
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் - ஐங் 330/4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள - ஐங் 331/3
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் - ஐங் 351/2
வெம் சுரம் அரிய என்னார் - ஐங் 352/4
சுரம் நனி இனிய ஆகுக-தில்ல - ஐங் 371/3
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த - ஐங் 373/4
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் - ஐங் 382/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என - ஐங் 385/3
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி - ஐங் 394/3
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல - ஐங் 395/3
சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது - ஐங் 397/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று - ஐங் 398/3
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி - பதி 46/9
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப - பதி 59/3
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம்
 இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு - கலி 5/3,4
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
 சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் - கலி 8/6,7
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய - கலி 9/10
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம்
 இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/7,8
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
 எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் - கலி 13/9,10
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் - கலி 19/5
துணி கயம் துகள்பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம்
 கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ - கலி 20/6,7
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் - கலி 22/20
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
 தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் - கலி 23/3,4
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று - கலி 24/11
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம்
 இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் - கலி 25/11,12
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் - கலி 145/14
விசும்புற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம்
 இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் - கலி 150/6,7
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை - அகம் 1/15
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை - அகம் 7/13
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம்
 அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே - அகம் 8/17,18
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் - அகம் 21/13
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம்
 துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்துஅணிந்து - அகம் 35/10,11
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு - அகம் 47/8
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் - அகம் 65/17
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர - அகம் 79/14
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் - அகம் 80/2
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த - அகம் 81/10
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ - அகம் 83/1
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென - அகம் 87/9
சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் - அகம் 95/10
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் - அகம் 97/8
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் - அகம் 103/10
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என - அகம் 109/9
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் - அகம் 129/14
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய - அகம் 143/8
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் - அகம் 145/10
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி - அகம் 169/8
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர - அகம் 175/6
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை - அகம் 179/10
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் - அகம் 191/6
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறுமகள் - அகம் 195/1
பள்ளிகொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி - அகம் 197/15
பல் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் - அகம் 203/11
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை - அகம் 207/7
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே - அகம் 212/11
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது - அகம் 213/10
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே - அகம் 221/14
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக - அகம் 231/9
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் - அகம் 240/5
கொலை வல் யானை சுரம் கடிகொள்ளும் - அகம் 247/9
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம்
 அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப - அகம் 257/2,3
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம்
 கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு - அகம் 263/8,9
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 265/22
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் - அகம் 267/13
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 269/13
குறும்பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி - அகம் 271/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய - அகம் 275/13
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் - அகம் 277/12
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு - அகம் 291/21
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே - அகம் 293/9
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் - அகம் 311/13
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம்
 வெய்ய-மன்ற நின் வை எயிறு உணீஇய - அகம் 325/10,11
இன்னா வெம் சுரம் நல் நசை துரப்ப - அகம் 327/5
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே - அகம் 331/14
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம்
 அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் - அகம் 335/8,9
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம்
 எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே - அகம் 361/15,16
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய - அகம் 363/15
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே - அகம் 365/9
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த - அகம் 369/20
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று - அகம் 373/5
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 375/16
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் - அகம் 381/13
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் - அகம் 395/12
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு - அகம் 400/18
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து - புறம் 47/2
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு - புறம் 161/11
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி - புறம் 256/4

 TOP
 
  சுரமே (1)
இன்னா-மன்ற சுரமே
 இனிய-மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே - ஐங் 326/4,5

 TOP
 
  சுரன் (31)
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ - சிறு 12
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை - நற் 3/6
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய - நற் 41/3
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே - நற் 92/9
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - நற் 274/9
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து - நற் 333/5
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு - குறு 155/5
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து - குறு 180/4
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 211/7
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 215/7
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே - குறு 260/8
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 314/6
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே - ஐங் 336/4
அரிய சுரன் வந்தனரே - ஐங் 354/3
சுரன் அணிகொண்ட கானம் காணூஉ - ஐங் 357/2
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப - பதி 19/2
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து - அகம் 119/10
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - அகம் 141/29
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே - அகம் 171/15
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நல் மனை - அகம் 193/11
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே - அகம் 201/19
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 205/24
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி - அகம் 233/12
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - அகம் 289/4
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து - அகம் 303/18
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 349/14
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து - அகம் 353/15
என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - அகம் 391/14
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி - புறம் 103/4
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என - புறம் 143/8
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி - புறம் 395/22

 TOP
 
  சுரனே (10)
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே
 வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று - நற் 2/6,7
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து - குறு 140/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே - குறு 378/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே
 அன்ன ஆர் இடையானும் - ஐங் 327/3,4
பிறை நுதல் குறுமகள் போகிய சுரனே - ஐங் 371/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே - ஐங் 388/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 17/22
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே - அகம் 68/21
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 153/19
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 187/24

 TOP
 
  சுரி (26)
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பொரு 160
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் - மது 281
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் - குறி 107
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் - நற் 280/7
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை - நற் 302/2
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து - குறு 22/3
சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் - குறு 260/3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - குறு 281/4
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய - குறு 308/1
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் - ஐங் 348/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற - ஐங் 383/3
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் - கலி 4/2
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி - கலி 101/21
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் - கலி 105/10
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை - அகம் 24/3
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை - அகம் 53/8
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ - அகம் 83/1
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - அகம் 83/2
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் - அகம் 122/8
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் - அகம் 152/3
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி
 வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் - அகம் 161/1,2
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி - அகம் 213/5
அரி இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் - அகம் 223/12
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ - அகம் 235/9
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள - அகம் 390/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 100/6

 TOP
 
  சுரிகை (1)
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை - பெரும் 73

 TOP
 
  சுரிதக (1)
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய - நற் 86/6

 TOP
 
  சுரிந்த (1)
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த
 சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் - அகம் 101/4,5

 TOP
 
  சுரிந்து (1)
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி - அகம் 127/14

 TOP
 
  சுரியல் (5)
சுரியல் அம் சென்னி பூம் செய் கண்ணி - பதி 27/4
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் - அகம் 21/13
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என - அகம் 76/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை - அகம் 236/15
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க - புறம் 307/6

 TOP
 
  சுருக்கமும் (1)
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூளுறல் வையை - பரி 6/73

 TOP
 
  சுருக்கி (7)
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி - நெடு 58
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் - மலை 13
ஞெலிகோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி
 பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் - நற் 142/3,4
பொறிபடு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் - நற் 318/6
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி
 காவில் தகைத்த துறைகூடு கலப்பையர் - பதி 41/4,5
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி
 செல்லாமோ-தில் சில் வளை விறலி - புறம் 64/1,2
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி
 ஏரின் வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ - புறம் 375/5,6

 TOP
 
  சுருக்கிய (1)
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல்-கண் - கலி 106/1

 TOP
 
  சுருக்கினெம் (1)
காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கலப்பை - புறம் 206/10

 TOP
 
  சுருங்க (1)
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க
 எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல - பரி 11/36,37

 TOP
 
  சுருங்கி (2)
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் - கலி 6/3
ஈங்கு உரு சுருங்கி
 இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை - கலி 94/3,4

 TOP
 
  சுருங்கிய (1)
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் - நற் 207/8

 TOP
 
  சுருங்கின்று (1)
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து - புறம் 397/4

 TOP
 
  சுருங்கு (1)
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 235/8

 TOP
 
  சுருட்டி (1)
ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி - பதி 53/19

 TOP
 
  சுருணை (1)
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் - அகம் 113/15

 TOP
 
  சுருதியும் (1)
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி - பரி 18/52

 TOP
 
  சுரும்பின் (2)
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம - பரி 10/36
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் - பரி 11/127

 TOP
 
  சுரும்பு (50)
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை - திரு 203
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து - சிறு 24
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண - சிறு 87
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் - பெரும் 385
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் - மது 566
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் - மது 596
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ - மது 700
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த - குறி 148
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு - நற் 112/3
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 168/1
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது - நற் 214/4
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி - நற் 245/11
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த - நற் 366/6
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட - குறு 309/2
சுனை பூம் குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் - குறு 321/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர - ஐங் 65/2
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் - ஐங் 239/1
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை - ஐங் 342/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற - ஐங் 383/1
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் - ஐங் 416/3
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி - பதி 81/24
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் - பரி 7/62
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் - பரி 16/14
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் - கலி 28/16
பல் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 34/6
தளை அவிழ் பூம் சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் - கலி 34/16
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப - கலி 36/3
சுடர் உறஉற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த - கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூம் கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் - கலி 64/12
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக - கலி 85/14
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை - கலி 85/16
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் - கலி 106/48
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென - கலி 119/8
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 123/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை - அகம் 131/4
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த - அகம் 136/28
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த - அகம் 152/16
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 161/10
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி - அகம் 180/6
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட - அகம் 184/6
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி - அகம் 213/5
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/2
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் - அகம் 257/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் - அகம் 290/14
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ - அகம் 304/11
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் - அகம் 319/10
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலைமார் - அகம் 345/12
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண - அகம் 381/18
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப - புறம் 65/3
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/18

 TOP
 
  சுரும்பும் (1)
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூம் காந்தள் - திரு 43

 TOP
 
  சுருள் (1)
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த - பரி 21/10

 TOP
 
  சுரை (18)
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் - நற் 57/5
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி - குறு 132/4
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி - குறு 187/2
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து - பதி 15/9
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் - பதி 47/5
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய - பதி 90/29
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் - கலி 6/3
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய - அகம் 54/7
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் - அகம் 113/11
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு - அகம் 119/13
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் - அகம் 216/13
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய - அகம் 269/4
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் - அகம் 287/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை
 படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் - அகம் 321/6,7
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை - அகம் 393/12
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு - புறம் 97/6
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் - புறம் 116/6
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் - புறம் 324/4

 TOP
 
  சுரைய (1)
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று இனம் தரூஉம் - அகம் 105/15

 TOP
 
  சுரையர் (1)
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ - முல் 48

 TOP
 
  சுரையின் (1)
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி - பெரும் 92

 TOP
 
  சுவர் (21)
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த - சிறு 133
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் - பெரும் 189
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த - பெரும் 369
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து - மது 485
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய - மது 667
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வுறு நெடும் சுவர்
 உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ - நெடு 112,113
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து - பட் 263
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி - நற் 169/3
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் - நற் 246/2
வினையிடை விலங்கல போலும் புனை சுவர்
 பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி - நற் 252/6,7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி - நற் 333/10
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க - குறு 358/3
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட - ஐங் 386/3
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி - பதி 68/17
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து - அகம் 61/4
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என - அகம் 167/13
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி - அகம் 289/10
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் - அகம் 351/11
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர்
 பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர - அகம் 369/7,8
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் - புறம் 211/19
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து - புறம் 373/11

 TOP
 
  சுவர (1)
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் - அகம் 307/11

 TOP
 
  சுவல் (52)
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் - சிறு 80
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி - பெரும் 131
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல்
 மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை - பெரும் 171,172
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் - பெரும் 283
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய - முல் 14
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து - நெடு 183
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் - மலை 436
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை - மலை 455
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - மலை 574
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல்
 கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ - நற் 149/6,7
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு - நற் 202/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல்
 வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ - நற் 249/5,6
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து - நற் 330/1
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு - நற் 336/1
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல - நற் 389/9
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர - நற் 400/4
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் - குறு 204/3
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த - குறு 282/1
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு - பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி - பதி 64/9
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் - பரி 19/25
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள - கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து - கலி 9/3
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி - கலி 56/4
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை - கலி 96/3
பால் பிரியா ஐங்கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல்
 மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை - கலி 96/8,9
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது - கலி 101/40
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - அகம் 4/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 36/13
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 57/14
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை - அகம் 88/1
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் - அகம் 101/5
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி - அகம் 124/10
மிளைநாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த - அகம் 133/16
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி - அகம் 154/11
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ - அகம் 173/9
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் - அகம் 194/4
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெள் மணி - அகம் 214/11
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் - அகம் 270/8
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து - அகம் 316/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை - அகம் 359/14
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் - அகம் 367/6
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி - அகம் 379/11
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு - அகம் 393/4
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ - அகம் 400/10
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல்
 கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 120/1,2
சுவல் அழுந்த பல காய - புறம் 139/1
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய - புறம் 166/12
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் - புறம் 299/4
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் - புறம் 322/8
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/7
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல்
 பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என - புறம் 399/27,28

 TOP
 
  சுவல (4)
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் - மது 391
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல
 பல்வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து - நற் 59/3,4
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த - அகம் 21/21
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி - அகம் 159/3

 TOP
 
  சுவை (13)
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் - பெரும் 196
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் - பெரும் 475
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு - நற் 87/4
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் - நற் 110/1
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் - நற் 271/5
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது - பதி 60/4
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது - கலி 142/3
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 241/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி - அகம் 271/7
சிறி இலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 291/16
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை
 மென் கழை கரும்பின் நல் பல மிடைந்து - அகம் 346/6,7
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் - புறம் 177/8
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து - புறம் 180/4

 TOP
 
  சுவைக்கு (1)
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் - புறம் 127/7

 TOP
 
  சுவைக்கும் (1)
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும்
 காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை - அகம் 49/12,13

 TOP
 
  சுவைத்-தொறும் (1)
சுவைத்-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி - புறம் 164/5

 TOP
 
  சுவைத்த (1)
பேதை யானை சுவைத்த
 கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே - குறு 179/6,7

 TOP
 
  சுவைத்தனன் (1)
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் - புறம் 160/19

 TOP
 
  சுவைத்திட்ட (1)
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் - அகம் 257/16

 TOP
 
  சுவைத்து (3)
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து - குறு 307/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் - கலி 13/8
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து
 முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு - புறம் 211/20,21

 TOP
 
  சுவைப்ப (2)
கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் - அகம் 87/2
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப
 வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும் - அகம் 316/15,16

 TOP
 
  சுவைமை (1)
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு - பரி 13/14

 TOP
 
  சுவைய (4)
அவையவை முனிகுவம் எனினே சுவைய
 வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ - பொரு 107,108
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் - நற் 66/1
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து - அகம் 348/2
பல் சோற்றான் இன் சுவைய
 நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் - புறம் 382/9,10

 TOP
 
  சுவையின் (1)
நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி - அகம் 54/16

 TOP
 
  சுவையினள் (1)
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள்
 குடர் தலை மாலை சூடி உண தின - புறம் 371/23,24

 TOP
 
  சுழல் (2)
சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் - திரு 48
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - அகம் 393/10

 TOP
 
  சுழல்பு (1)
தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு
 ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை - நற் 17/4,5

 TOP
 
  சுழல்வது-மன் (1)
ஓடி சுழல்வது-மன்
 பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே - கலி 146/41,42

 TOP
 
  சுழல (1)
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல
 கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 353/9,10

 TOP
 
  சுழலும் (5)
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் - மலை 213
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும்
 துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் - மலை 474,475
கண் உள போல சுழலும் மாதோ - நற் 48/2
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு - கலி 110/11
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் - புறம் 300/4

 TOP
 
  சுழற்றி (1)
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் - கலி 142/51

 TOP
 
  சுழற்று (1)
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ - அகம் 39/8

 TOP
 
  சுழற்றும் (1)
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து - அகம் 329/8

 TOP
 
  சுழற்றுவார் (1)
தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார்
 மென் சீர் மயிலியலவர் - பரி 9/55,56

 TOP
 
  சுழன்று (1)
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை - அகம் 101/14

 TOP
 
  சுழி (10)
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல - மது 379
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் - குறி 256
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து - மலை 325
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் - நற் 65/7
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் - நற் 292/7
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி
 மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி - அகம் 18/3,4
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல - அகம் 62/10
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் - அகம் 68/17
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி - அகம் 110/4
அவல மறு சுழி மறுகலின் - புறம் 238/18

 TOP
 
  சுழிப்பட்ட (1)
வெம் சுழிப்பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் - கலி 140/25

 TOP
 
  சுழியின் (1)
நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் - பொரு 37

 TOP
 
  சுள்ளி (2)
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் - குறி 66
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க - அகம் 149/8

 TOP
 
  சுளகா (1)
கோடு உலக்கையாக நல் சேம்பின் இலை சுளகா
 ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 41/2,3

 TOP
 
  சுளகிடை (1)
சுளகிடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் - புறம் 321/3

 TOP
 
  சுளகின் (1)
நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி - புறம் 249/12

 TOP
 
  சுளகு (1)
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - அகம் 393/10

 TOP
 
  சுளை (17)
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை - திரு 301
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் - பெரும் 78
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் - பெரும் 356
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - மலை 337
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் - நற் 77/6
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் - நற் 213/3
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் - நற் 326/1
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ - நற் 373/1
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் - குறு 342/1
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த - அகம் 7/20
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் - அகம் 182/3
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் - அகம் 288/13
பயிர்ப்புறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ - அகம் 348/4
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் - அகம் 357/9
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே - புறம் 109/5
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் - புறம் 129/4
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் - புறம் 380/8

 TOP
 
  சுளைய (1)
செம் சுளைய கனி மாந்தி - பொரு 192

 TOP
 
  சுளையும் (1)
சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும்
 வேறுபட கவினிய தேமாங்கனியும் - மது 527,528

 TOP
 
  சுளையொடு (1)
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு - அகம் 2/3

 TOP
 
  சுற்ற (7)
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் - குறி 151
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற
 கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் - மலை 46,47
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற
 வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி - பதி 70/17,18
கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை - பரி 14/23
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற
 நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே - அகம் 58/8,9
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற
 முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் - அகம் 338/9,10
சிறு பொன் நல் கலம் சுற்ற இரீஇ - புறம் 160/9

 TOP
 
  சுற்றத்து (6)
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் - மலை 80
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து
 அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து - மலை 550,551
கணம்கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி - பரி 23/86
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து
 மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே - கலி 40/15,16
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் - புறம் 23/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி - புறம் 212/7

 TOP
 
  சுற்றம் (11)
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக - மது 227
கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி - நற் 57/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய - பதி 42/20
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற - பதி 70/17
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம்
 இடை நெறி தாக்குற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை - பரி 11/47,48
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்தாங்கு - அகம் 233/10
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக - புறம் 26/13
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம்
 இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே - புறம் 29/25,26
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி - புறம் 47/4
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப - புறம் 65/3
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய - புறம் 230/8

 TOP
 
  சுற்றமும் (2)
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் - பரி 17/52
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் - அகம் 17/6

 TOP
 
  சுற்றமொடு (20)
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் - பெரும் 21
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு
 கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு - பெரும் 139,140
கணம்கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் - பெரும் 234
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின் - மது 188
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு
 வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர - மது 602,603
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி - மது 770
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு
 புரை தவ உயரிய மழை மருள் பஃறோல் - மலை 376,377
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு
 நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே - பதி 12/24,25
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து - பதி 40/1
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை - பதி 90/18
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை - பரி 1/65
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே - பரி 23/88
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி - அகம் 346/15
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண - அகம் 376/5
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி - புறம் 2/19
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு
 பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் - புறம் 184/8,9
கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் - புறம் 240/12
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு
 நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த - புறம் 285/7,8
புலி கணத்து அன்ன கடும் கண் சுற்றமொடு
 மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் - புறம் 341/6,7
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு
 இல் என்று இல்-வயின் பெயர மெல்ல - புறம் 362/19,20

 TOP
 
  சுற்றமோடு (5)
உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி - பெரும் 447
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு
 ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் - பதி 15/28,29
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து - பதி 19/9
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் - பதி 48/16
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே - பரி 18/56

 TOP
 
  சுற்றி (10)
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி
 ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப - மது 270,271
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி
 அழுந்துபட்டிருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் - மது 341,342
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி
 கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் - பரி 9/60,61
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் - கலி 54/8
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி
 எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறைக்-கண் - கலி 103/24,25
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் - கலி 103/28
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு - கலி 110/11
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல - அகம் 37/15
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் - அகம் 69/15
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை - அகம் 281/5

 TOP
 
  சுற்றிய (12)
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி - பெரும் 375
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை - மலை 131
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் - நற் 101/2
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் - பரி 9/28
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் - பரி 18/4
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் - கலி 54/7
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/3
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய
 பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி - கலி 85/6,7
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை - அகம் 314/19
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய
 ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 302/4,5
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி - புறம் 387/35
கழி சுற்றிய விளை கழனி - புறம் 396/3

 TOP
 
  சுற்றியது (1)
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் - பரி 7/29

 TOP
 
  சுற்றினர் (1)
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர்
 நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் - மது 640,641

 TOP
 
  சுற்று (3)
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை - பெரும் 73
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் - நற் 376/7
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் - கலி 4/2

 TOP
 
  சுற்றுபு (1)
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த - அகம் 101/4

 TOP
 
  சுற்றும் (3)
புடைப்பின் சுற்றும் பூம் தலை சிறு கோல் - நற் 110/3
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும்
 துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி - ஐங் 11/1,2
கருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து - பரி 16/20

 TOP
 
  சுற்றுவன (1)
நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப - நற் 5/4

 TOP
 
  சுற்றொடு (1)
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர் அமை சுற்றொடு
 பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வுறு கிண்கிணி - கலி 85/1,2

 TOP
 
  சுற (1)
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து - பொரு 203

 TOP
 
  சுறவம் (2)
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம்
 கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி - நற் 27/8,9
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென - நற் 132/2

 TOP
 
  சுறவின் (2)
சினை சுறவின் கோடு நட்டு - பட் 86
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி - அகம் 187/21

 TOP
 
  சுறவு (7)
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் - பெரும் 385
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த - மது 112
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை - நற் 19/2
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய - நற் 131/5
சுறவு இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் - நற் 223/7
கொல் ஏற்று சுறவு இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/9
சுறவு இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப - புறம் 13/7

 TOP
 
  சுறவும் (1)
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும்
 ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே - அகம் 300/16,17

 TOP
 
  சுறவொடு (1)
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி - நற் 111/7

 TOP
 
  சுறா (19)
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி - நற் 45/6
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை - நற் 67/7
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி - நற் 78/1
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 199/6
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் - நற் 207/8
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு - நற் 215/11
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் - நற் 303/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை - நற் 392/1
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் - குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் - குறு 269/3
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் - குறு 318/1
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் - கலி 84/23
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப - கலி 92/38
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறி செய்த - கலி 131/7
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி - அகம் 120/10
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை - அகம் 150/7
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப - அகம் 190/12
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை - அகம் 340/21
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி - அகம் 350/10

 TOP
 
  சுறாஅ (1)
சுறாஅ கொடியான் கொடுமையை நீயும் - கலி 147/42

 TOP
 
  சுனை (92)
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் - திரு 75
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - திரு 199
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை
 ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப - திரு 253,254
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் - பெரும் 10
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவுழி - குறி 57
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை
 முழுமுதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என - குறி 187,188
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் - மலை 104
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி - மலை 251
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப - நற் 5/2
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 7/1
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த - நற் 34/1
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை - நற் 147/9
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் - நற் 151/10
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் - நற் 173/1
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய - நற் 204/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 268/1
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த - நற் 271/7
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் - நற் 273/7
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை
 மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 301/2,3
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி - நற் 317/8
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப - நற் 334/4
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் - நற் 339/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை
 உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி - நற் 357/7,8
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை
 குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் - குறு 59/2,3
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ - குறு 142/1
பாரி பறம்பில் பனி சுனை தெண் நீர் - குறு 196/3
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை - குறு 291/6
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் - குறு 317/4
சுனை பூம் குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் - குறு 321/2
சுனை பாய் சோர்விடை நோக்கி சினை இழிந்து - குறு 335/3
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை
 குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த - குறு 342/4,5
சுனை பூம் குவளை தொடலை தந்தும் - குறு 346/4
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் - குறு 347/1
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த - குறு 356/3
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த - குறு 366/4
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை
 பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை - ஐங் 225/1,2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் - ஐங் 299/2
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல - ஐங் 500/2
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி - பதி 70/8
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் - பதி 85/6
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை
 பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் - பரி 5/48,49
அருவி தாழ் மாலை சுனை
 முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட - பரி 8/16,17
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர - பரி 8/23
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் - பரி 8/112
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் - பரி 9/77
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே - பரி 14/2
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் - பரி 15/30
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் - பரி 15/30
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/38
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை
 ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு - பரி 18/32,33
கூனி வளைத்த சுனை
 புரியுறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து - பரி 18/50,51
சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப - பரி 19/68
சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் - பரி 20/101
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் - பரி 21/39
கடைஇய ஆற்றிடை நீர் நீத்த வறும் சுனை
 அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன - கலி 3/8,9
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் - கலி 7/11
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி - கலி 12/3
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை - கலி 45/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/9
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை
 கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் - கலி 48/14,15
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி - கலி 108/41
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் - அகம் 1/12
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் - அகம் 2/4
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த - அகம் 59/13
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர - அகம் 71/4
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த - அகம் 78/23
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது - அகம் 91/4
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை
 மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே - அகம் 119/19,20
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி - அகம் 128/9
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் - அகம் 129/13
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை
 கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை - அகம் 132/9,10
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 143/14
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து - அகம் 149/17
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் - அகம் 169/7
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி - அகம் 178/3
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் - அகம் 198/16
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி - அகம் 228/5
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப - அகம் 295/1
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் - அகம் 302/5
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை - அகம் 308/11
சேணுற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி - அகம் 315/9
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி - அகம் 321/2
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை
 பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே - அகம் 329/13,14
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் - அகம் 358/7
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர - அகம் 364/8
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் - அகம் 368/10
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ - அகம் 371/12
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா - அகம் 393/13
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை - புறம் 116/1
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல - புறம் 132/5
பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் - புறம் 176/9
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல - புறம் 337/6

 TOP
 
  சுனை-தொறும் (1)
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர - நற் 161/2

 TOP
 
  சுனை-தோறும் (1)
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும்
 துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால - அகம் 324/6,7

 TOP
 
  சுனைய (3)
குடவரை சுனைய மா இதழ் குவளை - நற் 105/8
எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய
 உலை கல் அன்ன பாறை ஏறி - குறு 12/1,2
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை - குறு 193/2

 TOP
 
  சுனையவும் (2)
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும்
 வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய - குறி 113,114
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும்
 நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் - கலி 28/1,2

 TOP
 
  சுனையான் (1)
அறை அணிந்த அரும் சுனையான்
 நறவு உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் - பரி 9/62,63

 TOP
 
  சுனையின் (1)
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய - பரி 19/69

 TOP
 
  சுனையும் (2)
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று - கலி 55/12
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை - அகம் 38/11

 TOP
 
  சுனையுள் (1)
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் - பரி 9/61

 TOP
 
  சுனையே (1)
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு - புறம் 109/10

 TOP