<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஏ - முதல் சொற்கள்
ஏ 11
ஏ-மதி 4
ஏஎ 9
ஏஎய் 3
ஏஎர் 12
ஏஎறு 3
ஏக்கழுத்து 1
ஏக்கற்ற 1
ஏக்கற்று 1
ஏக்கறூஉம் 1
ஏக்கு 1
ஏக 1
ஏகல் 3
ஏகி 5
ஏகினும் 2
ஏகினை 1
ஏகு 6
ஏகு-மதி 3
ஏகு-மின் 1
ஏகுதற்கு 1
ஏகுதி 1
ஏகும் 2
ஏகும்-மார் 1
ஏகுவர் 1
ஏகுவர்-கொல்லோ 1
ஏகுவனர் 2
ஏங்க 1
ஏங்கி 10
ஏங்கினள் 1
ஏங்கு 2
ஏங்கும் 1
ஏங்குவனர் 1
ஏச 1
ஏசற்று 1
ஏசு 2
ஏசுப 1
ஏசும் 1
ஏசுவரோ 1
ஏட்டு 1
ஏடா 2
ஏடு 1
ஏணி 14
ஏணிப்படுகால் 1
ஏணியும் 1
ஏத்த 16
ஏத்தமும் 1
ஏத்தவும் 1
ஏத்தி 35
ஏத்தினம் 1
ஏத்தினர் 2
ஏத்தினென் 1
ஏத்தினேம் 1
ஏத்துகம் 4
ஏத்துகு 1
ஏத்தும் 6
ஏத்துமவை 1
ஏத்துவாம் 1
ஏத்துவென் 1
ஏதப்பாடு 1
ஏதம் 3
ஏதமோ 1
ஏதில் 10
ஏதில்_மாக்கள் 2
ஏதில 4
ஏதிலர் 1
ஏதிலவரும் 1
ஏதிலன் 1
ஏதிலா 1
ஏதிலாட்டி 1
ஏதிலார் 9
ஏதிலாள் 2
ஏதிலாளர் 2
ஏதிலாளற்கு 1
ஏதிலாளன் 2
ஏதிலாளனும் 1
ஏதிலாளனை 1
ஏதிலான் 2
ஏது 7
ஏந்த 1
ஏந்தல் 3
ஏந்தி 30
ஏந்திய 28
ஏந்தியது 1
ஏந்தினவை 1
ஏந்தினாள் 1
ஏந்தினும் 1
ஏந்து 82
ஏந்துவன் 1
ஏந்துவோர் 1
ஏம 17
ஏமத்து 3
ஏமத்தை 1
ஏமம் 28
ஏமரா 1
ஏமராது 1
ஏமாக்க 1
ஏமாந்த 1
ஏமாந்தன்று 1
ஏமாந்து 1
ஏமாப்ப 3
ஏமார்த்து 1
ஏமார்ந்தனம் 1
ஏமார்ப்ப 2
ஏமாற்றல் 1
ஏமுற்ற 3
ஏமுற்றன்று 2
ஏமுற்றாய் 2
ஏமுற்றார் 3
ஏமுற்றாள் 1
ஏமுற்றான் 1
ஏமுற்று 4
ஏமுற 12
ஏமுறு 13
ஏமுறுநர் 1
ஏமுறுவல் 1
ஏய்க்கும் 32
ஏய்தந்தார் 1
ஏய்தருவேம் 1
ஏய்ந்த 1
ஏய்ந்து 2
ஏய்ப்ப 27
ஏய 4
ஏயள்-மன் 1
ஏயிற்றார் 1
ஏயினை 1
ஏர் 126
ஏர்_நுதால் 1
ஏர்தர 6
ஏர்தரல் 1
ஏர்தரு 2
ஏர்தரும் 4
ஏர்பு 30
ஏர 1
ஏரகத்து 1
ஏரால் 1
ஏராளர் 1
ஏரி 1
ஏரின் 2
ஏரின்_வாழ்நர் 2
ஏரோர்க்கு 1
ஏல்-தொறும் 1
ஏல 1
ஏலா 3
ஏலாது 1
ஏவ 1
ஏவல் 16
ஏவல்_இளையரொடு 1
ஏவலாளனும் 1
ஏவலின் 4
ஏவா 1
ஏவாது 1
ஏவான் 1
ஏவி 2
ஏவொடு 1
ஏழ் 17
ஏழ்-காறும் 1
ஏழக 2
ஏழில் 4
ஏழிற்குன்றம் 1
ஏழின் 2
ஏழு 1
ஏழும் 3
ஏழை 2
ஏழையர் 1
ஏழையை 2
ஏற்கும் 2
ஏற்ப 11
ஏற்பவும் 1
ஏற்பாய் 1
ஏற்பார் 1
ஏற்பாரை 1
ஏற்பிக்க 1
ஏற்பிக்கும் 1
ஏற்பில் 1
ஏற்பினனே 1
ஏற்பினும் 1
ஏற்ற 21
ஏற்றத்து 2
ஏற்றத்தோடு 1
ஏற்றல் 1
ஏற்றலின் 1
ஏற்றவர் 1
ஏற்றவரை 1
ஏற்றவும் 1
ஏற்றன்று 2
ஏற்றனர் 1
ஏற்றார் 1
ஏற்றி 10
ஏற்றியல் 1
ஏற்றின் 10
ஏற்று 44
ஏற்று-மின் 1
ஏற்று_இனம் 2
ஏற்றுக்கொண்ட 1
ஏற்றுக்கொள 1
ஏற்றுக 1
ஏற்றுதும் 1
ஏற்றும் 1
ஏற்றெழுந்து 3
ஏற்றை 40
ஏற்றையொடு 2
ஏற்றொடு 8
ஏற 2
ஏறட்ட 1
ஏறல் 1
ஏறலின் 2
ஏறா 1
ஏறா_ஏணி 1
ஏறாது 1
ஏறார் 1
ஏறி 61
ஏறிய 6
ஏறியது 1
ஏறியும் 1
ஏறினாள் 1
ஏறினும் 1
ஏறு 106
ஏறுக 1
ஏறுதல் 1
ஏறும் 4
ஏறுமாறு 1
ஏறுவது 1
ஏறுவோர் 1
ஏறே 9
ஏறைக்கு 1
ஏறொடு 8
ஏறோடு 2
ஏன்ற 1
ஏன்றன்றே 1
ஏனம் 3
ஏனல் 39
ஏனலும் 2
ஏனலுள் 1
ஏனற்கு 1
ஏனாதிப்பாடியம் 1
ஏனை 3
ஏனையான் 1
ஏனோர் 2
ஏனோர்க்கும் 1
ஏனோரும் 1
ஏனோன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஏ (11)
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து - முல் 84
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக - நற் 61/3
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த - நற் 116/10
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் - நற் 296/5
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து - குறு 72/1
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை - பதி 58/10
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் - அகம் 52/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி - அகம் 160/11
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை - அகம் 177/8
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் - அகம் 323/2
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை - அகம் 365/7

 TOP
 
  ஏ-மதி (4)
ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் - நற் 21/5
ஏ-மதி வலவ தேரே - ஐங் 485/3
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே - ஐங் 487/3
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை - அகம் 134/9

 TOP
 
  ஏஎ (9)
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் - பரி 3/62
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க - பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி - பரி 19/62
ஆயின் ஏஎ/பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி - கலி 61/21,22
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு - கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் - கலி 64/8
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா - கலி 89/7
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ/பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என - கலி 94/37,38
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி - அகம் 111/2

 TOP
 
  ஏஎய் (3)
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய்/வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் - பதி 11/13,14
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் - அகம் 300/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே - புறம் 341/8

 TOP
 
  ஏஎர் (12)
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் - நற் 267/3
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் - நற் 300/10
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் - ஐங் 72/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா - பதி 26/1
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் - பரி 3/15
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் - கலி 104/18
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் - கலி 109/17
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் - கலி 111/8
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து - கலி 112/25
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது - கலி 139/22
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர்/சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை - கலி 147/18,19
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் - அகம் 2/11

 TOP
 
  ஏஎறு (3)
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு/உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ - அகம் 64/11,12
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு/பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி - அகம் 146/1,2
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு/நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 238/7,8

 TOP
 
  ஏக்கழுத்து (1)
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் - பரி 7/55

 TOP
 
  ஏக்கற்ற (1)
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் - அகம் 39/24

 TOP
 
  ஏக்கற்று (1)
இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு - கலி 68/23

 TOP
 
  ஏக்கறூஉம் (1)
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து - சிறு 157

 TOP
 
  ஏக்கு (1)
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை - அகம் 57/5

 TOP
 
  ஏக (1)
மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக/வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து - அகம் 89/18,19

 TOP
 
  ஏகல் (3)
செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே - குறு 79/8
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் - குறு 265/5
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென - அகம் 261/8

 TOP
 
  ஏகி (5)
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை - குறு 400/4
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் - கலி 29/24
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி/கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் - அகம் 101/9,10
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி/நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் - அகம் 187/4,5
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி/ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் - புறம் 47/8,9

 TOP
 
  ஏகினும் (2)
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும்/தன் பாடிய தளி உணவின் - பட் 2,3
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் - அகம் 311/13

 TOP
 
  ஏகினை (1)
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் - நற் 363/3

 TOP
 
  ஏகு (6)
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே - நற் 52/11
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென - நற் 143/1
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே - நற் 240/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே - குறு 401/6
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற - பரி 11/40
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென - அகம் 261/8

 TOP
 
  ஏகு-மதி (3)
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே - நற் 9/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் - நற் 76/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து - ஐங் 395/4

 TOP
 
  ஏகு-மின் (1)
ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே - நற் 42/6

 TOP
 
  ஏகுதற்கு (1)
போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு/அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் - அகம் 283/8,9

 TOP
 
  ஏகுதி (1)
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே - நற் 264/6

 TOP
 
  ஏகும் (2)
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை - கலி 16/6
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை - கலி 16/14

 TOP
 
  ஏகும்-மார் (1)
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே - குறு 173/7

 TOP
 
  ஏகுவர் (1)
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் - நற் 84/10

 TOP
 
  ஏகுவர்-கொல்லோ (1)
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு - அகம் 329/9

 TOP
 
  ஏகுவனர் (2)
இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என - நற் 161/6
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை - அகம் 354/6

 TOP
 
  ஏங்க (1)
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/9

 TOP
 
  ஏங்கி (10)
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி/கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே - நற் 113/11,12
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி/அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் - நற் 371/6,7
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ - கலி 48/12
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை - கலி 122/5
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக - கலி 127/12
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி/யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு - கலி 145/60,61
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது - அகம் 120/8
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி/அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் - அகம் 176/22,23
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி/பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை - அகம் 243/9,10

 TOP
 
  ஏங்கினள் (1)
கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள்/தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள் - கலி 147/62,63

 TOP
 
  ஏங்கு (2)
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் - குறி 219
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் - நற் 240/4

 TOP
 
  ஏங்கும் (1)
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும்/ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் - குறு 194/3,4

 TOP
 
  ஏங்குவனர் (1)
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை - மது 404

 TOP
 
  ஏச (1)
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு - பரி 20/66

 TOP
 
  ஏசற்று (1)
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று/என் குறை புறனிலை முயலும் - அகம் 32/19,20

 TOP
 
  ஏசு (2)
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே - மலை 389
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை - மலை 396

 TOP
 
  ஏசுப (1)
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே - அகம் 336/12

 TOP
 
  ஏசும் (1)
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் - கலி 77/16

 TOP
 
  ஏசுவரோ (1)
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ - குறு 284/5

 TOP
 
  ஏட்டு (1)
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த - பெரும் 59

 TOP
 
  ஏடா (2)
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் - கலி 87/5
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை - கலி 90/27

 TOP
 
  ஏடு (1)
எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை - பொரு 159

 TOP
 
  ஏணி (14)
ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் - பெரும் 245
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி - பெரும் 347
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு - மது 199
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் - மது 640
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் - பதி 24/14
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி - பதி 43/33
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் - பதி 45/15
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து - பதி 54/12
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப - பதி 81/14
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே - பதி 94/10
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் - கலி 39/10
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக - புறம் 35/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை - புறம் 137/2
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை - புறம் 343/14

 TOP
 
  ஏணிப்படுகால் (1)
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ - பரி 10/11

 TOP
 
  ஏணியும் (1)
ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி - புறம் 305/5

 TOP
 
  ஏத்த (16)
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி - திரு 93
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் - திரு 221
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த/அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் - சிறு 209,210
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த/கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் - சிறு 212,213
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த/அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் - சிறு 215,216
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த/பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல - சிறு 218,219
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த/இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - மது 778,779
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ - பதி 20/14
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த/பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி - பதி 37/2,3
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் - பதி 42/19
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த/உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ - பதி 89/10,11
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/21
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/12
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/16
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர - கலி 126/2
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த/பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் - அகம் 142/2,3

 TOP
 
  ஏத்தமும் (1)
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்/தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் - மலை 341,342

 TOP
 
  ஏத்தவும் (1)
பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே - புறம் 1/10

 TOP
 
  ஏத்தி (35)
வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் - திரு 39
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி/கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி - திரு 251,252
யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது - திரு 277
இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி/தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் - திரு 286,287
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி/வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என - பெரும் 460,461
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி - குறி 139
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி/சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர - மலை 544,545
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி/நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு - பரி 4/2,3
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை - பரி 7/65
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி/அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் - பரி 17/50,51
இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் - பரி 20/89
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் - பரி 23/87
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் - கலி 25/15
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி/அகவினம் பாடுவாம் நாம் - கலி 40/6,7
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி/நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் - கலி 74/6,7
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் - அகம் 98/18
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை - அகம் 219/3
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி/யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் - அகம் 240/8,9
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி/மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் - அகம் 242/11,12
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி/காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய - புறம் 17/32,33
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி/ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் - புறம் 107/1,2
என கருதி பெயர் ஏத்தி/வாயார நின் இசை நம்பி - புறம் 136/16,17
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி/உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே - புறம் 136/26,27
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி/நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து - புறம் 148/2,3
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் - புறம் 159/20
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி/பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும் - புறம் 168/19,20
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி/திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி - புறம் 198/5,6
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி/பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் - புறம் 211/14,15
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி/இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் - புறம் 226/3,4
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி/இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் - புறம் 370/19,20
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த - புறம் 372/2
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி/கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் - புறம் 373/29,30
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி/நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் - புறம் 373/32,33
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி/கரவு இல்லா கவி வண் கையான் - புறம் 377/7,8
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி/கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் - புறம் 400/4,5

 TOP
 
  ஏத்தினம் (1)
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே - பரி 19/105

 TOP
 
  ஏத்தினர் (2)
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே - பரி 10/131
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி - புறம் 122/6

 TOP
 
  ஏத்தினென் (1)
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து - புறம் 383/5

 TOP
 
  ஏத்தினேம் (1)
கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் - பரி 2/74

 TOP
 
  ஏத்துகம் (4)
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப - பரி 15/18
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 10/13
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 160/30
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 161/32

 TOP
 
  ஏத்துகு (1)
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு/வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 40/9,10

 TOP
 
  ஏத்தும் (6)
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் - திரு 274
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே - பரி 5/15
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு - பரி 19/37
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா - கலி 25/3
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும்/அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ - கலி 72/17,18
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/6

 TOP
 
  ஏத்துமவை (1)
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை/ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை - பரி 13/49,50

 TOP
 
  ஏத்துவாம் (1)
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற - கலி 43/5

 TOP
 
  ஏத்துவென் (1)
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென்/வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே - புறம் 382/21,22

 TOP
 
  ஏதப்பாடு (1)
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் - கலி 81/25

 TOP
 
  ஏதம் (3)
நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ - நற் 173/9
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு - கலி 113/13
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே - அகம் 236/21

 TOP
 
  ஏதமோ (1)
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் - கலி 113/12

 TOP
 
  ஏதில் (10)
ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப - குறு 89/2
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/16
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் - கலி 65/25
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் - கலி 96/35
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே - அகம் 22/21
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் - அகம் 43/14
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர - அகம் 292/5
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள - அகம் 346/24
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ - அகம் 369/25
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது - புறம் 58/27

 TOP
 
  ஏதில்_மாக்கள் (2)
ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப - குறு 89/2
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது - புறம் 58/27

 TOP
 
  ஏதில (4)
ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் - குறு 194/4
வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில/நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் - கலி 60/13,14
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் - கலி 144/6
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் - அகம் 132/3

 TOP
 
  ஏதிலர் (1)
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு - பரி 8/47

 TOP
 
  ஏதிலவரும் (1)
இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் - கலி 138/24

 TOP
 
  ஏதிலன் (1)
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை - அகம் 117/3

 TOP
 
  ஏதிலா (1)
ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் - பரி 18/13

 TOP
 
  ஏதிலாட்டி (1)
ஏதிலாட்டி இவள் என - நற் 56/9

 TOP
 
  ஏதிலார் (9)
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ - கலி 14/13
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை - கலி 22/8
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை - கலி 78/13
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார்/தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/21,22
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் - கலி 80/24
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட - கலி 84/20
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக - கலி 111/14
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார்/பொய்ம்மொழி தேறுவது என் - கலி 113/20,21
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார்/எல்லாரும் தேற்றார் மருந்து - கலி 145/49,50

 TOP
 
  ஏதிலாள் (2)
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது - பரி 24/35
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி - கலி 81/30

 TOP
 
  ஏதிலாளர் (2)
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் - குறு 191/5
ஏதிலாளர் சுடலை போல - குறு 231/3

 TOP
 
  ஏதிலாளற்கு (1)
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே - ஐங் 34/4

 TOP
 
  ஏதிலாளன் (2)
ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற - நற் 216/8
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி - அகம் 275/10

 TOP
 
  ஏதிலாளனும் (1)
ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ் - நற் 74/6

 TOP
 
  ஏதிலாளனை (1)
ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே - ஐங் 232/2

 TOP
 
  ஏதிலான் (2)
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் - கலி 27/8
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான்/கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் - கலி 107/14,15

 TOP
 
  ஏது (7)
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் - நற் 144/3
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் - நற் 161/10
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ - குறு 229/4
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை - குறு 285/6
எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி - ஐங் 119/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய - ஐங் 462/1
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி - கலி 122/3

 TOP
 
  ஏந்த (1)
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த/வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் - புறம் 372/9,10

 TOP
 
  ஏந்தல் (3)
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து - குறு 180/2
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல்/ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள - பரி 3/38,39
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் - அகம் 381/3

 TOP
 
  ஏந்தி (30)
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர - திரு 54
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து - திரு 188
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி/மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து - திரு 215,216
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து - குறி 124
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி/புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் - நற் 110/2,3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி/புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் - நற் 118/9,10
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி/மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் - நற் 334/7,8
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி/மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே - குறு 390/4,5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி/ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 24/3,4
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி/நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் - பரி 6/11,12
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி/அரு வரை சேரா தொழுநர் - பரி 8/101,102
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி/பிற தொழின பின்_பின் தொடர - பரி 22/19,20
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி/இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி - பரி 23/44,45
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது - கலி 49/20
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் - கலி 96/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி/இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என - அகம் 34/14,15
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி/ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் - அகம் 105/5,6
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி/வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து - அகம் 124/1,2
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி/கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் - அகம் 207/14,15
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி/செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே - அகம் 215/4,5
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி/தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் - அகம் 252/5,6
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி/தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ - அகம் 298/11,12
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி/நசை தர வந்த நன்னராளன் - அகம் 362/7,8
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 15/13
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி/அரைசு பட அமர் உழக்கி - புறம் 26/5,6
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் - புறம் 56/19
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 91/1
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி/ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது - புறம் 275/5,6
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் - புறம் 308/8
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி/அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் - புறம் 361/18,19

 TOP
 
  ஏந்திய (28)
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை - திரு 157
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் - மது 779,780
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி - நெடு 164
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் - குறி 52
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் - நற் 10/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய/செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த - குறு 356/5,6
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் - பதி 30/35
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து - பதி 42/18
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய/வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை - பரி 1/4,5
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய/மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் - பரி 1/55,56
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே - பரி 2/49
நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான் - பரி 13/9
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து - பரி 18/5
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் - கலி 9/1
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் - புறம் 2/2
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 24/31,32
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே - புறம் 99/14
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் - புறம் 158/8
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே - புறம் 158/28
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு - புறம் 161/17
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் - புறம் 205/13
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை - புறம் 289/6
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் - புறம் 292/1
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் - புறம் 336/3
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை - புறம் 336/10
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய/வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் - புறம் 350/8,9
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - புறம் 367/6,7
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் - புறம் 373/5

 TOP
 
  ஏந்தியது (1)
விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது/ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை - திரு 107,108

 TOP
 
  ஏந்தினவை (1)
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை/வலம்புரி வய நேமியவை - பரி 15/58,59

 TOP
 
  ஏந்தினாள் (1)
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் - பரி 7/62

 TOP
 
  ஏந்தினும் (1)
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி - குறு 210/4

 TOP
 
  ஏந்து (82)
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் - திரு 146
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை - பெரும் 11
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற - மது 601
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை - மது 688
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் - நெடு 38
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து - நெடு 102
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் - நெடு 116
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் - நெடு 145
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து - குறி 121
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் - மலை 37
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 297
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் - நற் 6/3
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை - நற் 17/5
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என - நற் 29/7
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி - நற் 141/9
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை - நற் 198/6
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் - நற் 205/4
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே - நற் 213/11
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை - நற் 225/3
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் - நற் 270/9
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட - நற் 282/2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய - நற் 284/9
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப - நற் 317/2
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு - நற் 368/3
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் - குறு 178/2
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை - குறு 258/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் - ஐங் 353/2
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு - ஐங் 466/1
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என - ஐங் 498/3
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் - பதி 18/5
ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி - பதி 53/19
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை - பதி 54/4
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை - பதி 58/11
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - பதி 90/34
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ - பரி 17/2
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் - கலி 14/2
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் - கலி 43/2
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் - கலி 57/10
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் - கலி 96/1
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் - கலி 105/14
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் - கலி 109/10
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய - அகம் 6/10
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி - அகம் 39/21
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் - அகம் 51/11
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் - அகம் 65/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 75/19
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய - அகம் 78/21
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே - அகம் 83/14
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் - அகம் 112/6
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் - அகம் 178/1
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 201/6
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை - அகம் 214/5
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - அகம் 222/6
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் - அகம் 230/13
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை - அகம் 248/12
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் - அகம் 249/6
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் - அகம் 266/6
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 269/15
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை - அகம் 304/17
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் - அகம் 345/9
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக - அகம் 350/8
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் - அகம் 389/11
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த - அகம் 397/6
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே - புறம் 6/20
ஏந்து கொடி இறை புரிசை - புறம் 17/27
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் - புறம் 19/12
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் - புறம் 89/1
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் - புறம் 116/3
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் - புறம் 159/22
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் - புறம் 161/27
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை - புறம் 166/25
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு - புறம் 225/5
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு - புறம் 240/4
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் - புறம் 301/6
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே - புறம் 308/5
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி - புறம் 330/2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என - புறம் 335/10
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு - புறம் 341/1
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை - புறம் 354/8
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் - புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் - புறம் 370/20
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை - புறம் 387/10

 TOP
 
  ஏந்துவன் (1)
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே - புறம் 301/16

 TOP
 
  ஏந்துவோர் (1)
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர்/கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/50,51

 TOP
 
  ஏம (17)
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து - சிறு 76
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை - மது 686
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல் - மலை 306
ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே - குறு 0/6
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே - குறு 107/7
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் - குறு 241/5
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை - பதி 68/12
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே - பரி 17/53
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் - பரி 24/2
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை - பரி 30/9
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை - அகம் 42/10
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க - புறம் 3/3
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை - புறம் 16/17
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை - புறம் 20/19
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி - புறம் 39/15
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை - புறம் 397/7
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை - புறம் 398/6

 TOP
 
  ஏமத்து (3)
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து/வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து - பரி 7/40,41
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/15
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி - அகம் 187/13

 TOP
 
  ஏமத்தை (1)
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ - பரி 3/76

 TOP
 
  ஏமம் (28)
எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக - பெரும் 66
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய - பெரும் 421
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ - முல் 54
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய - மது 652
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை - குறி 32
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே - நற் 133/11
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே - நற் 192/12
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே - நற் 396/11
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே - குறு 200/7
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக - ஐங் 393/3
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் - பதி 11/4
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் - பதி 15/38
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து - பதி 90/2
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து - பரி 4/34
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் - பரி 11/119
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் - கலி 99/14
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம்/எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 139/24,25
காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப - அகம் 103/4
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் - அகம் 142/12
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 191/10
நல் எழில் சிதையா ஏமம்/சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே - அகம் 220/21,22
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய - புறம் 1/11
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் - புறம் 41/13
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே - புறம் 178/11
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது - புறம் 213/21
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் - புறம் 360/8
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் - புறம் 363/3

 TOP
 
  ஏமரா (1)
ஏமராது ஏமரா ஆறு - கலி 145/54

 TOP
 
  ஏமராது (1)
ஏமராது ஏமரா ஆறு - கலி 145/54

 TOP
 
  ஏமாக்க (1)
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க/நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே - பரி 7/85,86

 TOP
 
  ஏமாந்த (1)
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் - புறம் 101/9

 TOP
 
  ஏமாந்தன்று (1)
ஏமாந்தன்று இ உலகம் - குறு 273/7

 TOP
 
  ஏமாந்து (1)
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப - புறம் 198/8

 TOP
 
  ஏமாப்ப (3)
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப/வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப - பொரு 98,99
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து - மது 575
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி - பட் 195

 TOP
 
  ஏமார்த்து (1)
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் - நற் 142/7

 TOP
 
  ஏமார்ந்தனம் (1)
எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என - நற் 49/6

 TOP
 
  ஏமார்ப்ப (2)
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப/புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/2,3
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப/கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி - அகம் 274/4,5

 TOP
 
  ஏமாற்றல் (1)
மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு - பரி 4/53

 TOP
 
  ஏமுற்ற (3)
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி - நற் 30/6
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை - நற் 30/7
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் - அகம் 317/14

 TOP
 
  ஏமுற்றன்று (2)
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 214/7
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே - கலி 74/16

 TOP
 
  ஏமுற்றாய் (2)
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய்/என ஆங்கு - கலி 74/11,12
என்னை ஏமுற்றாய் விடு - கலி 116/4

 TOP
 
  ஏமுற்றார் (3)
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார்/முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து - கலி 74/9,10
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் - கலி 113/4
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ - கலி 147/12

 TOP
 
  ஏமுற்றாள் (1)
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் - கலி 144/63

 TOP
 
  ஏமுற்றான் (1)
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான்/நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை - கலி 74/7,8

 TOP
 
  ஏமுற்று (4)
வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று/இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை - நற் 116/3,4
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று/விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் - அகம் 69/9,10
ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு - புறம் 84/5
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று/உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் - புறம் 338/10,11

 TOP
 
  ஏமுற (12)
எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி - திரு 97
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ - முல் 27
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் - நற் 283/7
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று - கலி 34/1
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற/செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 34/9,10
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ - அகம் 78/5
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 139/12
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ - அகம் 151/2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 154/9
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற/கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த - அகம் 194/12,13
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற/விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல - அகம் 205/13,14
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற/இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் - அகம் 300/19,20

 TOP
 
  ஏமுறு (13)
ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி - திரு 163
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி - குறி 210
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் - நற் 273/2
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப - குறு 129/1
ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும் - பரி 1/67
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் - பரி 10/39
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி - கலி 27/25
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை - அகம் 84/5
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே - அகம் 92/13
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் - அகம் 210/2
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே - அகம் 263/15
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 318/10
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே - அகம் 393/26

 TOP
 
  ஏமுறுநர் (1)
ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர்/தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி - நற் 220/7,8

 TOP
 
  ஏமுறுவல் (1)
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு - நற் 146/2

 TOP
 
  ஏய்க்கும் (32)
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் - பெரும் 13
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும்/துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி - பெரும் 53,54
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும்/பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட - பெரும் 277,278
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும்/வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த - பெரும் 352,353
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும்/குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் - பெரும் 358,359
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும்/பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பெரும் 388,389
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும்/ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை - பெரும் 480,481
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும்/பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பட் 104,105
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை குன்றின் - குறு 0/3
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும்/நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 67/4,5
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/76
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து - பரி 18/27
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் - கலி 15/12
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் - கலி 15/16
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் - கலி 20/11
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும்/இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் - கலி 22/15,16
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட - கலி 22/19
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை - கலி 32/16
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/9
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/13
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/17
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும்/மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் - கலி 64/1,2
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும்/நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் - கலி 95/32,33
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து - கலி 97/15
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும்/கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/15,16
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி - கலி 124/15
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் - கலி 131/17
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் - கலி 131/22
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப - கலி 136/4
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி - கலி 140/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து - அகம் 288/14
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும்/மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் - புறம் 342/1,2

 TOP
 
  ஏய்தந்தார் (1)
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார்/பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு - கலி 145/62,63

 TOP
 
  ஏய்தருவேம் (1)
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என - நற் 316/4

 TOP
 
  ஏய்ந்த (1)
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு - புறம் 363/10

 TOP
 
  ஏய்ந்து (2)
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு - நற் 145/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து - நற் 252/8

 TOP
 
  ஏய்ப்ப (27)
பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப/கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி - பொரு 69,70
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே - பொரு 117
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப/கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் - பெரும் 51,52
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப/அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி - பெரும் 292,293
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் - நற் 39/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் - நற் 94/5
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப/பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை - நற் 279/6,7
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப/பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை - பதி 66/15,16
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப/தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி - பரி 9/5,6
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை - பரி 11/48
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை - கலி 38/6
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை - கலி 42/19
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் - கலி 64/1
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப/வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் - கலி 105/17,18
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் - கலி 131/19
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப/உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் - அகம் 5/10,11
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை - அகம் 9/3
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த - அகம் 101/4
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப/தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ - அகம் 125/5,6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த - அகம் 324/10
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப/சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - அகம் 393/9,10
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப/தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி - அகம் 393/22,23
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப/காம இருவர் அல்லது யாமத்து - புறம் 33/17,18
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப/சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் - புறம் 173/7,8
தூக்கணம்_குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப/ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி - புறம் 225/11,12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப/தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம் - புறம் 258/1,2
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் - புறம் 307/9

 TOP
 
  ஏய (4)
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் - பதி 41/23
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் - பதி 84/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் - பரி 8/36
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி - அகம் 174/4

 TOP
 
  ஏயள்-மன் (1)
ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர் - நற் 134/6

 TOP
 
  ஏயிற்றார் (1)
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு - பரி 8/118

 TOP
 
  ஏயினை (1)
ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி - நற் 139/3

 TOP
 
  ஏர் (126)
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை - பொரு 36
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த - சிறு 215
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை - பெரும் 40
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து - மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் - நெடு 148
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப - குறி 154
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு - மலை 60
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் - நற் 3/5
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 33/12
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 66/11
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய - நற் 78/2
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை - நற் 108/7
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் - நற் 123/10
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று - நற் 133/5
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் - நற் 144/3
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை - நற் 160/4
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் - நற் 167/10
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே - நற் 167/11
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே - நற் 184/9
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு - நற் 220/9
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் - நற் 240/2
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய - நற் 251/7
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே - நற் 258/11
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை - நற் 308/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் - நற் 316/3
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என - நற் 316/4
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் - நற் 344/2
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ - நற் 366/4
ஓர் ஏர் உழவன் போல - குறு 131/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் - குறு 254/2
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் - குறு 319/6
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய - குறு 377/1
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் - குறு 377/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் - குறு 398/3
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே - ஐங் 20/5
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன - ஐங் 34/3
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - ஐங் 101/2
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே - ஐங் 163/4
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே - ஐங் 165/4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் - ஐங் 181/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் - ஐங் 218/1
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் - ஐங் 225/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே - ஐங் 378/5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் - ஐங் 380/2
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு - ஐங் 388/4
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து - ஐங் 417/2
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து - ஐங் 417/2
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே - ஐங் 491/3
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே - பதி 14/17
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய - பதி 43/16
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை - பரி 5/12
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் - பரி 6/27
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/52
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை - பரி 11/63
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 12/74
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் - பரி 18/16
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு - பரி 18/33
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் - பரி 20/53
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர்/ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் - பரி 21/61,62
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் - பரி 22/31
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் - பரி 24/10
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் - பரி 24/30
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே - கலி 7/16
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே - கலி 46/27
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/3
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/3
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் - கலி 64/29
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/19
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் - கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் - கலி 97/6
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் - கலி 97/26
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ - கலி 125/12
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ - கலி 125/12
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை - கலி 125/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க - கலி 127/8
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் - கலி 139/28
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/27
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் - அகம் 8/15
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த - அகம் 13/22
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் - அகம் 35/6
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து - அகம் 41/4
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை - அகம் 42/2
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே - அகம் 42/4
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ - அகம் 57/13
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை - அகம் 117/3
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை - அகம் 142/21
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா - அகம் 144/2
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே - அகம் 155/4
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய - அகம் 172/17
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை - அகம் 176/16
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த - அகம் 177/18
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப - அகம் 179/13
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் - அகம் 188/12
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் - அகம் 193/2
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் - அகம் 193/13
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி - அகம் 194/2
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் - அகம் 198/16
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 208/24
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி - அகம் 229/13
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் - அகம் 232/8
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே - அகம் 237/17
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய - அகம் 253/10
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து - அகம் 256/11
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக - அகம் 264/8
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த - அகம் 267/16
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து - அகம் 282/11
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ - அகம் 290/15
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி - அகம் 298/2
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி - அகம் 306/10
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் - அகம் 319/13
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் - அகம் 320/6
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் - அகம் 344/4
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் - அகம் 363/18
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே - அகம் 363/19
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என - அகம் 383/5
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே - அகம் 384/14
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் - புறம் 11/12
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி - புறம் 331/2
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் - புறம் 338/1
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ - புறம் 368/13
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக - புறம் 369/10
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 371/13
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் - புறம் 389/12
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் - புறம் 392/1

 TOP
 
  ஏர்_நுதால் (1)
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/19

 TOP
 
  ஏர்தர (6)
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர/வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள - கலி 29/4,5
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர/கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப - கலி 119/4,5
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர/செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை - கலி 126/2,3
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே - கலி 126/22
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர/தொல் நாள்_மீன் துறை படிய - புறம் 229/7,8
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர/வகை மாண் நல் இல் - புறம் 398/1,2

 TOP
 
  ஏர்தரல் (1)
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை - நற் 79/4

 TOP
 
  ஏர்தரு (2)
ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் - நற் 30/4
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு - புறம் 155/5

 TOP
 
  ஏர்தரும் (4)
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே - நற் 237/10
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் - நற் 335/1
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே - குறு 287/8
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் - புறம் 397/1

 TOP
 
  ஏர்பு (30)
உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு - திரு 1
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு/கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி - முல் 4,5
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு/வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர - முல் 91,92
வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ - நெடு 1
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு/ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து - நெடு 74,75
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் - நெடு 174
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் - பட் 67
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் - நற் 5/6
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு/ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் - நற் 37/9,10
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த - நற் 140/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி - நற் 153/1
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு/வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை - நற் 264/1,2
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு/பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே - நற் 328/6,7
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி - நற் 346/1
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை - குறு 147/2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் - குறு 194/2
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு/கோள் புலி வழங்கும் சோலை - குறு 237/5,6
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு/அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு - ஐங் 469/2,3
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் - பதி 24/27
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு/வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து - பதி 31/29,30
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே - பரி 2/51
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு/காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை - கலி 82/1,2
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு/கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து - அகம் 13/12,13
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி - அகம் 43/2
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 84/3
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு/வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி - அகம் 183/7,8
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 188/2
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு/கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி - அகம் 278/3,4
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் - அகம் 328/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு/பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ - அகம் 374/2,3

 TOP
 
  ஏர (1)
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி - அகம் 26/7

 TOP
 
  ஏரகத்து (1)
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று - திரு 189

 TOP
 
  ஏரால் (1)
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை - கலி 94/10

 TOP
 
  ஏராளர் (1)
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர்/பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் - பதி 76/11,12

 TOP
 
  ஏரி (1)
இரு காமத்து இணை ஏரி/புலி பொறி போர் கதவின் - பட் 39,40

 TOP
 
  ஏரின் (2)
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் - புறம் 33/4
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ - புறம் 375/6

 TOP
 
  ஏரின்_வாழ்நர் (2)
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் - புறம் 33/4
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ - புறம் 375/6

 TOP
 
  ஏரோர்க்கு (1)
ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் - சிறு 233

 TOP
 
  ஏல்-தொறும் (1)
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி - அகம் 379/14

 TOP
 
  ஏல (1)
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல/இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை - பரி 9/41,42

 TOP
 
  ஏலா (3)
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் - பரி 8/69
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி - பரி 19/62
ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை - புறம் 389/4

 TOP
 
  ஏலாது (1)
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை - புறம் 179/2

 TOP
 
  ஏவ (1)
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு - புறம் 360/19

 TOP
 
  ஏவல் (16)
எய்யா தெவ்வர் ஏவல் கேட்ப - பொரு 133
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி - நற் 110/8
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என - நற் 389/5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி - பதி 24/3
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை - பதி 39/5
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் - பதி 54/15
ஏவல் உழந்தமை கூறும் - பரி 1/12
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் - பரி 13/41
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் - கலி 9/4
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் - கலி 113/18
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய - கலி 113/19
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் - அகம் 215/10
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் - அகம் 266/11
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் - அகம் 342/7
மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய - புறம் 26/14
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை - புறம் 293/2

 TOP
 
  ஏவல்_இளையரொடு (1)
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என - நற் 389/5

 TOP
 
  ஏவலாளனும் (1)
அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே - பரி 4/72

 TOP
 
  ஏவலின் (4)
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின்/தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை - பதி 38/5,6
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர - பதி 40/28
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி - அகம் 211/11
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை - அகம் 400/12

 TOP
 
  ஏவா (1)
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி - புறம் 27/8

 TOP
 
  ஏவாது (1)
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது/ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக - அகம் 350/7,8

 TOP
 
  ஏவான் (1)
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என - புறம் 68/12

 TOP
 
  ஏவி (2)
முரசு பாடு அதிர ஏவி/அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே - ஐங் 426/3,4
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி/பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து - புறம் 6/13,14

 TOP
 
  ஏவொடு (1)
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி - மலை 243

 TOP
 
  ஏழ் (17)
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் - பொரு 166
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் - மது 559
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி - குறி 215
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ்/நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் - மலை 105,106
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த - குறு 172/5
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் - பரி 3/9
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை - பரி 3/20
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 3/75
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து - பரி 5/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/22
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ - பரி 8/64
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 13/24
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை - பரி 21/13
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/18
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் - புறம் 33/8
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய - புறம் 166/8
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி - புறம் 382/12

 TOP
 
  ஏழ்-காறும் (1)
கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும்/மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் - பரி 11/120,121

 TOP
 
  ஏழக (2)
ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் - பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் - பட் 141

 TOP
 
  ஏழில் (4)
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் - குறு 138/2
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் - அகம் 152/13
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து - அகம் 345/7
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள - அகம் 349/9

 TOP
 
  ஏழிற்குன்றம் (1)
ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின் - நற் 391/7

 TOP
 
  ஏழின் (2)
எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ - பொரு 63
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது - புறம் 166/20

 TOP
 
  ஏழு (1)
ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என - பரி 3/79

 TOP
 
  ஏழும் (3)
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள - பரி 5/35
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும்/எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட - பரி 7/77,78
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் - கலி 8/10

 TOP
 
  ஏழை (2)
ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி - கலி 55/22
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/8

 TOP
 
  ஏழையர் (1)
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் - கலி 47/16

 TOP
 
  ஏழையை (2)
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ - கலி 114/5
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் - அகம் 195/8

 TOP
 
  ஏற்கும் (2)
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும்/கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த - நற் 390/2,3
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று - பரி 18/6

 TOP
 
  ஏற்ப (11)
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப/அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ - திரு 254,255
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் - பொரு 48
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் - பொரு 71
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப/கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை - பொரு 211,212
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப/துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு - மலை 39,40
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப/நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் - நற் 393/9,10
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு - பதி 64/5
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப/வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என - பரி 11/79,80
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப/முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத - பரி 21/33,34
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப/சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் - கலி 84/22,23
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப/அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய - அகம் 382/5,6

 TOP
 
  ஏற்பவும் (1)
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் - கலி 53/9

 TOP
 
  ஏற்பாய் (1)
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை - கலி 13/16

 TOP
 
  ஏற்பார் (1)
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார்/இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் - பரி 10/105,106

 TOP
 
  ஏற்பாரை (1)
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் - பரி 34/1

 TOP
 
  ஏற்பிக்க (1)
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க/ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி - பரி 19/61,62

 TOP
 
  ஏற்பிக்கும் (1)
இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும்/தென்னவன் வையை சிறப்பு - பரி 20/96,97

 TOP
 
  ஏற்பில் (1)
இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை - பரி 9/42

 TOP
 
  ஏற்பினனே (1)
யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே - புறம் 317/7

 TOP
 
  ஏற்பினும் (1)
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் - கலி 12/8

 TOP
 
  ஏற்ற (21)
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி - பெரும் 347
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் - மது 449
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் - குறி 123
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய - மலை 576
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல - குறு 29/2
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற/கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் - குறு 121/3,4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே - குறு 291/8
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை - குறு 382/1
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் - பரி 9/77
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர - பரி 10/126
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற/நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே - பரி 14/1,2
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் - பரி 18/2
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து - பரி 18/3
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற/நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி - பரி 22/18,19
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி - கலி 29/12
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து - கலி 93/25
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற/தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் - கலி 102/1,2
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் - அகம் 26/24
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை - அகம் 27/13
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய - புறம் 367/4
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா - புறம் 388/11

 TOP
 
  ஏற்றத்து (2)
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து - அகம் 107/14
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ - அகம் 173/10

 TOP
 
  ஏற்றத்தோடு (1)
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு/வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் - மது 90,91

 TOP
 
  ஏற்றல் (1)
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் - பதி 24/7

 TOP
 
  ஏற்றலின் (1)
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து - புறம் 252/1

 TOP
 
  ஏற்றவர் (1)
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு - கலி 106/49

 TOP
 
  ஏற்றவரை (1)
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி - கலி 105/39

 TOP
 
  ஏற்றவும் (1)
நீரின்-நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும்/நிலத்தின்-நின்று நீர் பரப்பவும் - பட் 129,130

 TOP
 
  ஏற்றன்று (2)
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் - பரி 12/96
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று/விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க - பரி 12/98,99

 TOP
 
  ஏற்றனர் (1)
ஏற்றனர் மார்பு - கலி 102/22

 TOP
 
  ஏற்றார் (1)
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப - பரி 18/1

 TOP
 
  ஏற்றி (10)
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு - பொரு 167
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி/வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் - பெரும் 99,100
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி/கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் - பெரும் 233,234
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி/மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் - பரி 19/87,88
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி/மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து - பரி 23/71,72
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து - கலி 95/27
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி/இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் - கலி 106/16,17
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி/இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் - அகம் 393/14,15
நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று - புறம் 159/11
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி/சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் - புறம் 168/10,11

 TOP
 
  ஏற்றியல் (1)
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர - பரி 11/4

 TOP
 
  ஏற்றின் (10)
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து - குறி 235
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ - பதி 52/15
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் - கலி 20/22
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி - கலி 103/24
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் - கலி 103/28
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி - கலி 103/38
அ ஏற்றின்/மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று - கலி 104/32,33
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் - கலி 109/4
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் - கலி 116/14
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன - புறம் 4/4

 TOP
 
  ஏற்று (44)
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி - சிறு 266
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த - மது 732
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு - நற் 88/4
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் - நற் 308/10
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து - குறு 30/3
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என - ஐங் 93/1
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் - பரி 6/89
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று/தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று - பரி 9/10,11
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி - பரி 19/63
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் - பரி 19/91
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று/செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன - பரி 20/43,44
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் - கலி 26/3
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு - கலி 26/5
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென - கலி 37/20
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் - கலி 85/11
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு - கலி 101/25
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் - கலி 102/31
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு - கலி 103/34
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு - கலி 103/43
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் - கலி 103/48
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் - கலி 103/63
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் - கலி 103/72
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் - கலி 104/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் - கலி 104/48
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப - கலி 104/51
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் - கலி 104/55
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று/கோடு குறி செய்த மார்பு - கலி 104/63,64
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று/காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே - கலி 104/73,74
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் - கலி 106/8
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் - கலி 106/9
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் - கலி 106/40
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் - கலி 150/13
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் - அகம் 39/24
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் - அகம் 105/15
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் - அகம் 107/5
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு - அகம் 213/2
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் - அகம் 236/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர - அகம் 248/13
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று/தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய - அகம் 253/13,14
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை - அகம் 322/13
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய - அகம் 334/1
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன - அகம் 395/2
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை - புறம் 56/1

 TOP
 
  ஏற்று-மின் (1)
எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே - பதி 18/2

 TOP
 
  ஏற்று_இனம் (2)
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என - ஐங் 93/1
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் - அகம் 105/15

 TOP
 
  ஏற்றுக்கொண்ட (1)
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட/புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி - பரி 24/52,53

 TOP
 
  ஏற்றுக்கொள (1)
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் - கலி 69/13

 TOP
 
  ஏற்றுக (1)
ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே - புறம் 172/1

 TOP
 
  ஏற்றுதும் (1)
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி - பரி 8/80

 TOP
 
  ஏற்றும் (1)
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும்/நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி - கலி 105/32,33

 TOP
 
  ஏற்றெழுந்து (3)
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து/பனி வார் சிமைய கானம் போகி - மது 147,148
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து/கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் - மலை 257,258
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து/தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் - புறம் 383/1,2

 TOP
 
  ஏற்றை (40)
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை/கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் - பெரும் 344,345
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை/குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை - நெடு 91,92
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை/ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் - பட் 140,141
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை/வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை - மலை 508,509
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி - நற் 36/1,2
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை/தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே - நற் 104/1,2
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை/கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி - நற் 125/1,2
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் - நற் 148/9,10
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை/அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது - நற் 154/5,6
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை/எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு - நற் 211/5,6
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை/இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி - நற் 325/1,2
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை/புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி - நற் 336/4,5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை/பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் - குறு 141/5,6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை/வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 324/1,2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை/வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை - குறு 343/3,4
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை/புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி - குறு 373/5,6
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற - ஐங் 216/1,2
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை/மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 354/1,2
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை/குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 397/1,2
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை/விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை - கலி 101/36,37
அ ஏற்றை/பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி - கலி 106/15,16
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை/தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் - அகம் 8/2,3
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை/பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் - அகம் 8/6,7
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க - அகம் 21/18
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி - அகம் 44/7
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை/இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் - அகம் 72/5,6
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப - அகம் 111/11
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை/செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி - அகம் 133/2,3
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை/அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் - அகம் 147/6,7
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் - அகம் 171/9
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை/இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை - அகம் 201/16,17
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை/கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக - அகம் 246/1,2
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை/கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் - அகம் 247/4,5
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை/வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி - அகம் 285/6,7
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை/வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை - அகம் 337/15,16
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை/புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த - அகம் 343/12,13
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை/ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 367/8,9
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை/செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி - அகம் 389/20,21
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை/நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் - புறம் 266/4,5
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் - புறம் 379/8

 TOP
 
  ஏற்றையொடு (2)
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு/பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப - நற் 279/5,6
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு/மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட - நற் 285/4,5

 TOP
 
  ஏற்றொடு (8)
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு/நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி - குறி 49,50
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே - நற் 112/9
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த - குறு 186/1
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு/நடுநாள் என்னார் வந்து - குறு 268/4,5
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு/நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் - குறு 344/3,4
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி - கலி 106/47
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு/கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை - அகம் 134/11,12
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு/ஆலி அழி துளி தலைஇ - அகம் 323/11,12

 TOP
 
  ஏற (2)
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை - பரி 6/68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் - பரி 11/67

 TOP
 
  ஏறட்ட (1)
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் - அகம் 289/1

 TOP
 
  ஏறல் (1)
கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது - அகம் 2/6

 TOP
 
  ஏறலின் (2)
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின்/மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன - மலை 41,42
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி - புறம் 135/2

 TOP
 
  ஏறா (1)
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி - பதி 43/33

 TOP
 
  ஏறா_ஏணி (1)
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி/நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் - பதி 43/33,34

 TOP
 
  ஏறாது (1)
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் - குறு 241/5

 TOP
 
  ஏறார் (1)
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார்/விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் - குறு 130/1,2

 TOP
 
  ஏறி (61)
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி/நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து - சிறு 179,180
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண - குறி 41
பொதி மூடை போர் ஏறி/மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் - பட் 137,138
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து - பட் 226
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ - பட் 248
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு - மலை 170
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ - மலை 204
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி/அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் - நற் 22/3,4
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் - நற் 66/3
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி/நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - நற் 89/2,3
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து - நற் 95/5
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர - நற் 163/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி/கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 235/6,7
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் - நற் 291/3
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் - நற் 314/10
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி/ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் - நற் 319/4,5
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி/எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என - நற் 331/5,6
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி/கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய - நற் 338/9,10
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி/என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் - நற் 342/2,3
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் - நற் 373/7
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி/கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் - குறு 12/2,3
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென - குறு 79/3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி/கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப - குறு 205/3,4
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி/கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - குறு 275/1,2
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி/செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் - ஐங் 43/1,2
கரை சேர் மருதம் ஏறி/பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே - ஐங் 74/3,4
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது - ஐங் 199/2
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு - ஐங் 210/2
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி/குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு - ஐங் 279/1,2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் - ஐங் 280/2
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி/புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து - ஐங் 321/2,3
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி/கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய - ஐங் 385/1,2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று - ஐங் 443/1
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் - பதி 27/6
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி/முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் - பரி 10/18,19
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் - பரி 10/77
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் - பரி 19/23
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் - பரி 20/31
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி/கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் - கலி 41/9,10
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி - கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி/மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/22,23
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி/அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் - கலி 75/6,7
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள - அகம் 81/8
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல - அகம் 104/7
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை - அகம் 117/6
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி/வீ ததை கானல் வண்டல் அயர - அகம் 180/2,3
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட - அகம் 190/2
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை - அகம் 205/21
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு - அகம் 206/5
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் - அகம் 234/7
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி/ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை - அகம் 285/10,11
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி/கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் - அகம் 319/2,3
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து - புறம் 61/10
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் - புறம் 116/7
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை - புறம் 116/15
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி/இவண் வந்த பெரு நசையேம் - புறம் 136/18,19
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி/இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே - புறம் 145/9,10
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து - புறம் 161/19
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி/கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் - புறம் 177/10,11
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக - புறம் 243/7
குன்று ஏறி புனல் பாயின் - புறம் 352/6

 TOP
 
  ஏறிய (6)
எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் - திரு 159
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று - மது 702
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல - குறு 273/6
திரி குதிரை ஏறிய செல் - கலி 96/39
அறியாது ஏறிய என்னை தெறுவர - புறம் 50/8
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய/கொடி மருங்குல் விறலியருமே - புறம் 139/3,4

 TOP
 
  ஏறியது (1)
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த - அகம் 384/3

 TOP
 
  ஏறியும் (1)
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் - நற் 349/1

 TOP
 
  ஏறினாள் (1)
சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள்/நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் - பரி 12/48,49

 TOP
 
  ஏறினும் (1)
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும்/அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் - புறம் 102/3,4

 TOP
 
  ஏறு (106)
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு/வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் - திரு 151,152
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று - திரு 315
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு - பொரு 167
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் - பெரும் 135
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் - பெரும் 210
நரை உருமின் ஏறு அனையை - மது 63
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் - மது 298
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப - மது 672
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி - நெடு 4
ஏறு பொர சேறு ஆகி - பட் 46
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு/மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை - மலை 330,331
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை - மலை 335
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த - மலை 408
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை - மலை 573
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் - நற் 37/10
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு/பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி - நற் 114/9,10
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு - நற் 204/9
வேனில் ஆன் ஏறு போல - குறு 74/4
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே - குறு 176/7
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் - குறு 190/6
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட - குறு 256/3
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து - குறு 275/3
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு/தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது - குறு 317/1,2
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து - குறு 319/1
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு - குறு 321/5
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு/அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ - குறு 338/1,2
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு/செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் - குறு 363/1,2
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை - ஐங் 445/3
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க - ஐங் 493/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க - ஐங் 493/1
ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் - பதி 13/2
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து - பதி 23/13
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை - பதி 51/28
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல - பதி 89/2
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப - பதி 90/45
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என - பரி 8/33
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை - பரி 20/2
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி - பரி 20/24
எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப - பரி 22/37
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் - கலி 2/7
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் - கலி 46/10
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் - கலி 84/23
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு - கலி 101/9
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் - கலி 101/41
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் - கலி 102/9
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு/ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ - கலி 102/27,28
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ - கலி 102/28
ஏறு உடை நல்லார் பகை - கலி 102/29
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் - கலி 102/32
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து - கலி 103/17
தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு/ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி - கலி 103/23,24
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே - கலி 103/58
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை - கலி 103/65
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை - கலி 104/23
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு/அ ஏற்றின் - கலி 104/31,32
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று - கலி 104/42
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/60
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் - கலி 104/71
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு/கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி - கலி 105/34,35
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா - கலி 105/44
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி - கலி 105/51
கொல் ஏறு போலும் கதம் - கலி 105/56
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை - கலி 106/13
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு/தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/22,23
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு/ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் - கலி 106/25,26
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் - கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் - கலி 106/31
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே - கலி 106/36
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற - கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் - கலி 106/43
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் - கலி 107/3
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ - கலி 107/4
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் - கலி 107/30
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை - கலி 108/48
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன - கலி 113/28
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி - அகம் 7/10
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த - அகம் 103/1
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப - அகம் 119/6
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் - அகம் 121/14
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் - அகம் 144/12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை - அகம் 159/13
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை - அகம் 213/6
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் - அகம் 218/6
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள - அகம் 234/11
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ - அகம் 249/7
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய - அகம் 265/12
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது - அகம் 269/3
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை - அகம் 285/11
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் - அகம் 287/4
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க - அகம் 287/10
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப - அகம் 291/3
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு/குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது - அகம் 321/4,5
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு/மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி - அகம் 341/7,8
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு - அகம் 364/2
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப - அகம் 367/3
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப - புறம் 1/4
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ - புறம் 43/5
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு/மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/10,11
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு/கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர - புறம் 202/2,3
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு - புறம் 211/1
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது - புறம் 259/1
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 265/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து - புறம் 288/2
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் - புறம் 309/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு/மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் - புறம் 339/1,2

 TOP
 
  ஏறுக (1)
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே - கலி 136/21

 TOP
 
  ஏறுதல் (1)
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் - பரி 15/16

 TOP
 
  ஏறும் (4)
இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் - நற் 185/6
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில - நற் 186/7
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் - கலி 101/47
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா - கலி 105/47

 TOP
 
  ஏறுமாறு (1)
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று - பரி 18/6

 TOP
 
  ஏறுவது (1)
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ - அகம் 139/3

 TOP
 
  ஏறுவோர் (1)
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர்/புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/51,52

 TOP
 
  ஏறே (9)
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே/வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ - திரு 264,265
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே/அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக - திரு 268,269
தென் பரதவர் போர் ஏறே/அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு - மது 144,145
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே - நற் 242/10
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே/மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் - பதி 38/10,11
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே/எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை - பதி 90/26,27
ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே - அகம் 0/7
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த - புறம் 1/3
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே - புறம் 58/8

 TOP
 
  ஏறைக்கு (1)
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே - புறம் 157/13

 TOP
 
  ஏறொடு (8)
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து - மது 243
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் - நற் 7/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ - நற் 51/4
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு/வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் - நற் 261/2,3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு/பெயல் தொடங்கின்றே வானம் - ஐங் 469/3,4
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு/கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து - பதி 71/13,14
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட - கலி 13/4
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி - அகம் 222/14

 TOP
 
  ஏறோடு (2)
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு/உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து - அகம் 328/2,3
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு - புறம் 160/3

 TOP
 
  ஏன்ற (1)
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் - அகம் 168/6

 TOP
 
  ஏன்றன்றே (1)
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் - அகம் 164/7

 TOP
 
  ஏனம் (3)
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் - பெரும் 110
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் - மலை 247
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் - பதி 16/6

 TOP
 
  ஏனல் (39)
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல்/விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் - மலை 108,109
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த - நற் 13/3
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே - நற் 102/9
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல்/துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை - நற் 108/1,2
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் - நற் 128/7
இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல்/பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே - நற் 194/9,10
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று - நற் 206/2
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் - நற் 209/4
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே - நற் 259/10
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் - நற் 288/8
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் - நற் 336/2
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல்/இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் - நற் 344/2,3
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் - நற் 386/3
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல்/காவல் நீ என்றோளே சேவலொடு - நற் 389/6,7
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ - குறு 54/2
பரீஇ வித்திய ஏனல்/குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே - குறு 72/4,5
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல்/படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 291/1,2
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் - குறு 357/5
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல்/உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 360/5,6
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல்/கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் - ஐங் 263/1,2
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல்/பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 283/2,3
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே - ஐங் 288/4
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என - ஐங் 289/2
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல்/அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட - ஐங் 296/1,2
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட - பதி 30/22
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல்/இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் - கலி 37/12,13
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் - கலி 39/8
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல்/கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ - கலி 50/9,10
களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே - கலி 52/14
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் - அகம் 12/6
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி - அகம் 32/1
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை - அகம் 73/14
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை - அகம் 82/13
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல்/கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் - அகம் 118/12,13
குற_மகள் காக்கும் ஏனல்/புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே - அகம் 188/13,14
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல்/எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய் - அகம் 288/5,6
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல்/கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என - அகம் 302/10,11
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி - அகம் 348/10
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் - புறம் 28/9

 TOP
 
  ஏனலும் (2)
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து - அகம் 132/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் - அகம் 192/8

 TOP
 
  ஏனலுள் (1)
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ - கலி 40/3

 TOP
 
  ஏனற்கு (1)
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென - புறம் 159/18

 TOP
 
  ஏனாதிப்பாடியம் (1)
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா - கலி 81/17

 TOP
 
  ஏனை (3)
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என - குறி 24
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் - கலி 65/17
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி - கலி 109/13

 TOP
 
  ஏனையான் (1)
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப - கலி 118/6

 TOP
 
  ஏனோர் (2)
ஏனோர் நின் வலத்தினதே - பரி 5/21
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று - புறம் 342/3

 TOP
 
  ஏனோர்க்கும் (1)
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே - புறம் 309/2

 TOP
 
  ஏனோரும் (1)
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என - மது 747

 TOP
 
  ஏனோன் (1)
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் - கலி 26/4

 TOP