<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

இ - முதல் சொற்கள்
இ 245
இஃது 32
இஃதோ 8
இகணை 1
இகத்தந்தாய் 1
இகத்தர 1
இகந்த 1
இகந்தவை 1
இகந்தன்றும் 2
இகந்தன்றே 1
இகந்தன 1
இகந்தனர் 2
இகந்தாளை 1
இகந்தாளோ 1
இகந்திருந்த 1
இகந்து 25
இகந்தோய் 1
இகப்ப 2
இகல் 31
இகலாட்டி 1
இகலி 3
இகலிய 1
இகலின் 2
இகலினர் 1
இகலும் 1
இகலே 2
இகலொடு 1
இகவாய் 1
இகழ் 6
இகழ்_பதம் 3
இகழ்தல் 2
இகழ்ந்த 1
இகழ்ந்ததன் 1
இகழ்ந்தனரே 1
இகழ்ந்தனனே 1
இகழ்ந்தாரே 1
இகழ்ந்து 1
இகழ்ந்தோர் 1
இகழ்விலன் 2
இகழ்வோன் 1
இகழா 3
இகழாது 1
இகழின் 1
இகழினும் 1
இகழுநர் 6
இகா 1
இகு 14
இகுக்கும் 3
இகுத்த 3
இகுத்தந்து 1
இகுத்தரும் 1
இகுத்து 6
இகுதரு 3
இகுதரும் 2
இகுப்ப 3
இகுப்பத்து 1
இகுப்பவும் 1
இகுபு 2
இகுவன 1
இகுவு 1
இகுளை 14
இகுளைக்கு 1
இகூஉ 1
இங்க 1
இங்கு 2
இங்கே 1
இச்சத்து 1
இசை 249
இசை-கொல் 1
இசைக்கு 1
இசைக்கும் 26
இசைத்-தொறும் 1
இசைத்தலின் 1
இசைத்தன்றால் 1
இசைத்தன 1
இசைத்து 4
இசைதர 1
இசைந்து 1
இசைப்ப 12
இசைப்படத 1
இசைப்பவும் 2
இசைப்பின் 3
இசைமை 1
இசைய 4
இசையா 2
இசையாது-கொல்லோ 1
இசையின் 5
இசையினர் 1
இசையினென் 1
இசையும் 3
இசையே 3
இசையேன் 1
இசையொடு 2
இசையொடும் 1
இசைஇ 1
இஞ்சி 13
இட்ட 37
இட்டவன் 1
இட்டார்க்கு 1
இட்டாளே 1
இட்டான் 1
இட்டிகை 2
இட்டிய 1
இட்டு 22
இட்டும் 2
இட 16
இட-வயின் 1
இடக்கும் 1
இடங்கர் 1
இடங்கரும் 1
இடத்தர் 1
இடத்தான் 1
இடத்தானே 1
இடத்து 6
இடத்தே 1
இடந்திட்டு 2
இடந்து 3
இடப்ப 1
இடப்பட்ட 1
இடம் 40
இடம்-தொறும் 2
இடம்-மன் 1
இடம்பட்ட 1
இடம்பட 1
இடம்படல் 1
இடம்படின் 1
இடம்படுத்த 2
இடம்படுத்து 1
இடம்படுபு 1
இடமே 1
இடர் 3
இடர்ப்படுத்து 1
இடரிய 1
இடல் 1
இடவது 1
இடறி 2
இடறிய 2
இடறு 1
இடன் 20
இடனால் 1
இடனும் 1
இடனே 2
இடா 1
இடாஅ 4
இடாஅது 1
இடி 33
இடிக்கும் 5
இடிகரை 1
இடித்த 2
இடித்திடித்து 1
இடித்து 7
இடிப்பினும் 1
இடிப்பு 1
இடிய 1
இடியும் 1
இடியூஉ 1
இடியொடு 1
இடீஇ 1
இடு 41
இடு-மின் 1
இடுக்கண் 10
இடுக 2
இடுபு 12
இடும் 2
இடும்பை 29
இடும்பைக்கு 1
இடும்பையால் 2
இடும்பையும் 2
இடும்பையோடு 1
இடுமயிர் 1
இடுமார் 1
இடுவார் 1
இடுவான்-மன் 1
இடூஉ 4
இடூஉம் 4
இடை 216
இடை-தோறு 1
இடை_மகன் 2
இடைகழி 2
இடைப்பட்ட 1
இடைப்பட்டு 1
இடைப்பட 2
இடைப்படாமை 1
இடைப்படாஅ 3
இடைப்படாஅமல் 1
இடைப்படின் 1
இடைப்படினும் 1
இடைப்படுத்த 3
இடைப்படூஉம் 1
இடைப்புல 1
இடைபட 2
இடைய 3
இடையது 2
இடையதுவே 3
இடையர் 1
இடையன் 9
இடையாக 1
இடையார் 1
இடையாற்று 1
இடையானும் 1
இடையிட்ட 3
இடையிடை 10
இடையின்-கண் 1
இடையும் 1
இடையுற்று 1
இடையுறாஅ 1
இடையுறாஅது 1
இடையே 1
இடையோர் 1
இண்டு 1
இணர் 127
இணர்த்து 1
இணர 7
இணரும் 1
இணரொடு 1
இணை 22
இணை_ஈர்_ஓதி 1
இணைத்த 1
இணைந்து 1
இணைப்புறு 1
இணைபட 1
இணைபு 1
இணையவை 1
இத்தி 1
இதக்கையின் 1
இதணத்து 5
இதணம் 4
இதல் 3
இதலின் 1
இதலும் 1
இதழ் 178
இதழ 3
இதழகத்து 2
இதழின் 1
இதழினை 1
இதற்கு 1
இதன் 6
இதனின் 1
இதனினும் 1
இதனை 1
இது 60
இது-கொல் 2
இது-மன் 1
இதுவால் 1
இதுவும் 1
இதுவே 11
இதுவோ 3
இதை 5
இதைய 1
இதையும் 1
இந்திர 1
இந்திரர் 1
இந்திரன் 3
இப்பால் 1
இப்பி 3
இப்பொழுதும் 1
இம்பர் 1
இம்மென் 5
இம்மென்று 1
இம்மென 11
இம்மை 6
இம்மையும் 1
இமய 4
இமயத்து 5
இமயம் 4
இமயமும் 3
இமிர் 25
இமிர்தர 1
இமிர்தலின் 1
இமிர்ந்து 5
இமிர்பு 5
இமிர 4
இமிரா 2
இமிரும் 12
இமிரும்மே 1
இமில் 11
இமிழ் 62
இமிழ்தியோ 1
இமிழ்ந்து 4
இமிழ்ப்ப 1
இமிழ்ப்புற 1
இமிழ்பு 2
இமிழ்வது 1
இமிழ்விற்கு 1
இமிழ 3
இமிழா 1
இமிழும் 3
இமை 8
இமைக்கும் 22
இமைத்தோர் 1
இமைப்ப 8
இமைப்பது 3
இமைப்பின் 3
இமைப்பு 2
இமைபு 1
இமைய 2
இமையத்து 5
இமையம் 1
இமையவர் 1
இமையா 5
இமையாது 1
இமையார் 1
இமையான் 2
இய 1
இயக்க 5
இயக்கத்து 1
இயக்கம் 5
இயக்கனும் 1
இயக்கி 5
இயக்கினிர் 1
இயக்கு 4
இயக்கு-மதி 1
இயக்கு-மின் 1
இயக்கும் 3
இயங்க 3
இயங்கல் 3
இயங்கள் 1
இயங்கா 3
இயங்காது 1
இயங்கி 1
இயங்கிய 4
இயங்கியோரே 1
இயங்கு 10
இயங்கு-தொறு 1
இயங்கு-தோறு 1
இயங்குதலால் 1
இயங்குதி 1
இயங்குநர் 4
இயங்கும் 6
இயத்த 1
இயத்தின் 1
இயத்து 1
இயம் 12
இயம்ப 28
இயம்பவும் 1
இயம்பிய 2
இயம்பு 1
இயம்பும் 16
இயல் 157
இயல்பிற்றாய் 1
இயல்பின் 3
இயல்பினர் 1
இயல்பினின் 1
இயல்பு 12
இயல்பும் 3
இயல்வர 1
இயல்வரும் 2
இயல்வோள் 1
இயல 8
இயலவரொடு 1
இயலவும் 1
இயலா 1
இயலாது 1
இயலாய் 1
இயலார் 4
இயலான் 1
இயலி 21
இயலியாள் 1
இயலினள் 1
இயலும் 12
இயலுவாய் 1
இயலுற்று 1
இயலோரும் 1
இயவர் 7
இயவரின் 1
இயவரும் 1
இயவன் 1
இயவில் 5
இயவின் 19
இயவு 4
இயவுள் 2
இயற்கை 10
இயற்கையின் 1
இயற்கையும் 3
இயற்றா 2
இயற்றி 3
இயற்றிய 19
இயற்றியது 1
இயற்றியாள்-கொல் 1
இயற்றுவான் 1
இயறல் 1
இயன் 1
இயன்ற 12
இயன்றது 1
இயன்றனர் 1
இயன்று 6
இயால் 3
இயை 2
இயைக்கும் 1
இயைக 7
இயைதந்தார் 1
இயைதரும் 1
இயைந்த 15
இயைந்ததை 1
இயைந்தன்று-மன்னே 1
இயைந்து 18
இயைந்துஇயைந்து 1
இயைந்தேம் 1
இயைநர் 1
இயைபவால் 3
இயைபு 3
இயைபுடன் 1
இயையா 1
இயையாது 3
இயையும் 1
இயையும்-மன் 1
இயையுமோ 1
இயைவதால் 1
இயைவது 5
இயைவது-கொல்லோ 2
இயைவது-மன்னோ 1
இயைவதோ 5
இயைவெனை 1
இர 3
இரக்கம் 1
இரக்கு 1
இரக்குங்கால் 1
இரக்கும் 7
இரக்குவம் 1
இரக்குவர் 1
இரக்குவன் 1
இரக்குவேன் 1
இரங்க 13
இரங்கல 1
இரங்கா 2
இரங்கார் 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 9
இரங்கிய 1
இரங்கினள் 1
இரங்கு 15
இரங்குநர் 1
இரங்குப 1
இரங்குபு 1
இரங்கும் 39
இரங்குவிர்-மாதோ 1
இரங்குவென் 1
இரங்குவை 1
இரங்கேன் 2
இரட்ட 6
இரட்டி 2
இரட்டும் 14
இரண்டற்கு 1
இரண்டா 1
இரண்டின் 2
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 13
இரண்டும் 9
இரண்டே 2
இரத்தல் 1
இரத்தலின் 1
இரத்தலும் 2
இரத்தலோ 1
இரத்தி 3
இரத்திர் 1
இரதி 1
இரந்த 1
இரந்தது 1
இரந்தவை 1
இரந்தனன் 1
இரந்தனென் 1
இரந்தார்க்கு 1
இரந்து 7
இரந்தூண் 1
இரந்தோர் 6
இரந்தோர்க்கு 5
இரப்ப 3
இரப்பல் 1
இரப்பவன் 1
இரப்பவும் 5
இரப்பவை 1
இரப்பான் 1
இரப்பின் 3
இரப்பு 1
இரப்பேன் 1
இரப்போர் 4
இரப்போர்க்கு 8
இரம் 1
இரலை 23
இரலைய 1
இரலையொடு 4
இரவமொடு 1
இரவரின் 1
இரவல் 7
இரவல 8
இரவலர் 21
இரவலர்க்கு 17
இரவலரதுவே 1
இரவலன் 1
இரவன் 1
இரவில் 11
இரவின் 24
இரவினானும் 2
இரவினானே 4
இரவினில் 1
இரவினும் 1
இரவினுள் 1
இரவு 32
இரவும் 18
இரவுரை 1
இரவே 3
இரற்றும் 2
இரா 7
இராது 1
இராமன் 2
இராவில் 1
இராஅ 2
இராஅள் 1
இரிக்கும் 3
இரிந்தானை 1
இரிந்து 3
இரிபு 1
இரிய 23
இரியல் 2
இரியல்போக்கும் 1
இரியல்போக 2
இரியல்போகி 2
இரியின் 1
இரியுந்து 1
இரியும் 7
இரிவுற்றார் 1
இரிவுற்று 1
இரீஇ 19
இரீஇய 9
இரீஇயுந்து 1
இரு 175
இரு_நான்கும் 1
இரு_மூன்று 1
இருக்க 2
இருக்கவும் 1
இருக்கற்பாலன்-கொல் 1
இருக்கிற்போர்க்கே 1
இருக்கும் 18
இருக்கும்-கொல்லோ 1
இருக்குவேன்-மன்-கொலோ 1
இருக்குவை 1
இருக்கை 48
இருக்கைத்து 1
இருக்கையதுவே 2
இருக்கையர் 1
இருக்கையள் 1
இருக்கையால் 1
இருக்கையின் 1
இருக்கையும் 2
இருக்கையுள் 1
இருக்கையே 2
இருக்கையேன் 1
இருக்கையொடு 1
இருக்கோ 1
இருங்குன்றத்தான் 1
இருங்குன்றத்து 2
இருங்குன்றம் 1
இருங்குன்று 2
இருங்கோ 1
இருங்கோவேள் 1
இருண்ட 2
இருண்டு 3
இருத்த 1
இருத்தர 1
இருத்தல் 7
இருத்தலை 1
இருத்தலோ 1
இருத்தும் 1
இருத்துமோ 1
இருதிறத்தோர்க்கும் 1
இருந்த 81
இருந்தக்கால் 1
இருந்தது 1
இருந்தவன் 1
இருந்தன 1
இருந்தனம் 4
இருந்தனர்-கொல்லோ 1
இருந்தனன் 1
இருந்தனனே 2
இருந்தனிர் 1
இருந்தனெம் 1
இருந்தனை 1
இருந்தாங்கு 1
இருந்தாயோ 1
இருந்தார்க்கு 2
இருந்தாரை 2
இருந்தாள் 1
இருந்திரோ 1
இருந்தீமோ 1
இருந்து 48
இருந்தும் 2
இருந்தெனம் 1
இருந்தேமா 1
இருந்தேன் 1
இருந்தையூர் 1
இருந்தோர் 1
இருந்தோர்-தம் 1
இருந்தோர்க்கு 3
இருந்தோரே 1
இருந்தோன் 3
இருநூற்று 2
இருப்ப 6
இருப்பவர்-மன்னே 1
இருப்பாய் 1
இருப்பின் 5
இருப்பினும் 1
இருப்பு 4
இருப்பேன் 3
இருப்பை 22
இருபிறப்பாளர் 2
இரும் 568
இரும்_கூந்தால் 1
இரும்பின் 6
இரும்பு 23
இரும்பொறை 2
இருமை 1
இருவர் 7
இருவர்-கண் 1
இருவரது 1
இருவரும் 8
இருவரை 3
இருவாம் 3
இருவி 8
இருவி-தொறும் 1
இருவீர் 1
இருவீரும் 1
இருவேம் 4
இருவை 1
இருள் 155
இருளி 6
இருளிடை 3
இருளிய 9
இருளின் 1
இருளினும் 1
இருளும் 3
இருளுறு 1
இருளொடு 1
இரை 57
இரைக்கு 2
இரைக்கும் 2
இரைத்து 1
இரையது 1
இரைஇய 1
இல் 506
இல்-கடை 1
இல்-வயின் 2
இல்ல 4
இல்லத்து 5
இல்லது 4
இல்லதும் 2
இல்லதுவே 1
இல்லம் 1
இல்லமொடு 3
இல்லரா 1
இல்லவர் 3
இல்லவன் 1
இல்லன் 1
இல்லா 21
இல்லாதவர் 1
இல்லாதார்க்கு 1
இல்லாது 1
இல்லாய் 1
இல்லார் 1
இல்லால் 1
இல்லான் 2
இல்லானும் 3
இல்லி 1
இல்லிடத்து 1
இல்லிரே 1
இல்லின் 2
இல்லேல் 1
இல்லேன் 1
இல்லை 42
இல்லை-கொல் 3
இல்லை-மன் 2
இல்லை-மாதோ 1
இல்லையால் 1
இல்லையும் 1
இல்லையோ 1
இல்லோர் 11
இல்லோர்க்கு 4
இல்லோரே 1
இல்லோள் 1
இல்லோன் 2
இல்வழி 1
இல 42
இலக்கம் 3
இலகின 1
இலங்க 2
இலங்கடையே 2
இலங்கி 1
இலங்கின 2
இலங்கு 129
இலங்கு_இழை 1
இலங்கும் 13
இலங்குவன 1
இலங்கை 3
இலஞ்சி 9
இலது 1
இலம் 5
இலம்படு 4
இலம்பாடு 3
இலமே 16
இலர் 17
இலர்-கொல்லோ 1
இலர்-மன் 3
இலராகி 1
இலராயினும் 1
இலரே 9
இலவத்து 8
இலவம் 5
இலவமும் 1
இலவமொடு 1
இலவாக 1
இலவு 1
இலவே 2
இலவோ 1
இலள் 8
இலளே 11
இலன் 2
இலன்-மன்ற 1
இலனே 21
இலா 1
இலாட்டி 4
இலாத 1
இலார் 1
இலாளர் 3
இலாளரோடு 1
இலாளன் 2
இலான் 1
இலாஅ 1
இலி 1
இலியர் 1
இலியரோ 1
இலிற்று 1
இலிற்றும் 1
இலீயர் 1
இலென் 1
இலெனே 5
இலேம் 1
இலேன் 4
இலேனும் 1
இலை 155
இலை-மன்ற 1
இலைய 4
இலையாய் 1
இலையினர் 1
இலையும் 1
இலையே 8
இலையோ 2
இலோர் 2
இலோர்க்கு 2
இலோரும் 1
இவ்வாற்றால் 1
இவ்வும் 1
இவ்வே 1
இவட்கு 9
இவட்கே 11
இவண் 76
இவண்-நின்று 1
இவணம் 2
இவணர்-மன்னே 1
இவணர்க்கு 1
இவணும் 1
இவணை 2
இவணோர் 1
இவர் 45
இவர்க்கு 1
இவர்க 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்ந்த 5
இவர்ந்து 7
இவர்பு 2
இவர 1
இவரும் 7
இவரே 3
இவரை 1
இவள் 175
இவள்-மன்னோ 1
இவள்-மாட்டு 2
இவள்-வயின் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 6
இவளுமார் 1
இவளே 9
இவளை 7
இவளொடு 2
இவளொடும் 1
இவளோடு 1
இவற்கு 5
இவற்கே 1
இவறு 1
இவன் 39
இவன்-மன்ற 2
இவனின் 1
இவனும் 1
இவனே 3
இவனை 4
இவனொடு 1
இவுளி 6
இவுளியொடு 2
இவை 26
இவையே 1
இவைஇவை 1
இழக்குவென் 1
இழந்த 38
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 1
இழந்ததை 1
இழந்தன்று 1
இழந்தனமே 1
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 1
இழந்தனையே 1
இழந்தாள் 1
இழந்தான் 1
இழந்திருந்த 1
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 9
இழந்தே 1
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 2
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பவும் 2
இழப்பாளை 1
இழப்பே 1
இழப்போரே 1
இழவாக்கால் 1
இழாய் 37
இழாஅய் 1
இழி 22
இழி-மின் 1
இழிசின 1
இழிசினன் 2
இழித்து 2
இழிதந்து 2
இழிதர 3
இழிதரு 9
இழிதரும் 44
இழிதரூஉம் 1
இழிந்த 3
இழிந்ததோ 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தனன் 1
இழிந்து 8
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 5
இழியா 1
இழியினும் 1
இழியும் 1
இழிவர் 1
இழிவார் 1
இழிவு 3
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 2
இழுக்கும் 2
இழுக்குவர் 1
இழுகி 1
இழுதின் 3
இழுது 5
இழுதொடு 1
இழுமென் 3
இழுமென 12
இழை 274
இழை_மகள் 1
இழைக்க 1
இழைக்கு 2
இழைக்கும் 1
இழைகளும் 1
இழைத்த 17
இழைத்தனையே 1
இழைத்து 5
இழைத்தும் 1
இழைந்த 1
இழைய 1
இழையர் 1
இழையவரோடு 1
இழையா 1
இழையாய் 1
இழையியர் 1
இழையினை 1
இழையீர் 1
இழையும் 2
இழையை 1
இழையொடு 1
இழையோளே 2
இள 63
இளக்கும் 1
இளக 1
இளநாள் 1
இளநீர் 2
இளம் 34
இளம்பிறை 4
இளமகளிர் 1
இளமை 14
இளமைக்கு 1
இளமையான் 2
இளமையின் 2
இளமையும் 5
இளவெயில் 5
இளவேனில் 6
இளவேனிலும் 1
இளி 4
இளிவரல் 1
இளிவரவு 2
இளிவு 2
இளிவே 1
இளை 2
இளைக்கும் 1
இளைஞர் 4
இளைஞரின் 1
இளைஞரும் 1
இளைஞருமே 1
இளைத்தன 1
இளைப்பட்ட 4
இளைப்படூஉம் 1
இளைய 2
இளையது 1
இளையம் 1
இளையர் 36
இளையர்க்கு 1
இளையரும் 13
இளையரொடு 7
இளையவர் 4
இளையள் 3
இளையன் 5
இளையாரும் 1
இளையீர் 1
இளையை 1
இளையோய் 1
இளையோர் 8
இளையோர்க்கு 1
இளையோள் 7
இளையோற்கு 1
இளையோன் 4
இற்கிழத்தி 1
இற்செறிந்து 1
இற்ற 1
இற்றவை 1
இற்றா 1
இற்றால் 1
இற்றி 5
இற்று 1
இற்றே 1
இற்றை 2
இற 3
இறக்கி 1
இறக்கும் 1
இறக்குவை 1
இறகின் 1
இறகு 3
இறங்கு 10
இறடி 2
இறத்தல் 2
இறத்தலும் 1
இறத்தி 3
இறத்திரால் 1
இறந்த 29
இறந்தது 1
இறந்தவர் 1
இறந்தவன் 1
இறந்தன்றே 1
இறந்தன 1
இறந்தனம் 1
இறந்தனர் 11
இறந்தனரே 3
இறந்தனரோ 1
இறந்தனள் 6
இறந்தான்-கொல்லோ 1
இறந்திசினோரே 1
இறந்திசினோளே 1
இறந்தீவாய் 2
இறந்து 55
இறந்தும் 2
இறந்தே 3
இறந்தேற்கே 1
இறந்தோர் 10
இறந்தோர்-மன்ற 1
இறந்தோர்க்கு 3
இறந்தோரே 43
இறந்தோளே 3
இறந்தோன் 1
இறப்ப 10
இறப்பர்-கொல் 1
இறப்பல் 1
இறப்பாய் 1
இறப்பின் 4
இறப்பினும் 2
இறப்பு 1
இறப்போர் 1
இறப்போன் 1
இறல் 1
இறவாது 2
இறவின் 9
இறவு 7
இறவொடு 3
இறா 10
இறாயினிர் 1
இறால் 2
இறாலொடு 1
இறாஅ 1
இறாஅல் 7
இறாஅலியரோ 1
இறீஇயர் 5
இறீஇயரோ 1
இறு 3
இறுக்கல் 1
இறுக்கும் 12
இறுகிறுக்கி 1
இறுகிறுக 2
இறுகு 2
இறுத்த 39
இறுத்தது 2
இறுத்தந்த 4
இறுத்தந்தது 1
இறுத்தலின் 1
இறுத்தன்று 1
இறுத்தன 2
இறுத்தார் 1
இறுத்து 10
இறுதி 2
இறுதிக்-கண் 1
இறுநாள் 1
இறுப்ப 5
இறுப்பினும் 1
இறுப்போரும் 1
இறுபு 12
இறும்பில் 8
இறும்பின் 11
இறும்பு 2
இறும்பூதால் 2
இறும்பூது 6
இறுமார் 1
இறுவரை 7
இறை 117
இறைகூடி 1
இறைகூடிய 1
இறைகூரும் 1
இறைகொண்ட 6
இறைகொண்டன்று 1
இறைகொண்டனவே 1
இறைகொண்டனன் 1
இறைகொண்டு 1
இறைகொள்பு 1
இறைகொள்ளும் 4
இறைகொள 3
இறைச்சியாய் 2
இறைஞ்ச 2
இறைஞ்சி 10
இறைஞ்சிய 10
இறைஞ்சியோளே 3
இறைஞ்சியோனே 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சினள் 2
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினெம் 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 3
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்து 1
இறைப்பேன் 1
இறைபட 1
இறைபடு 1
இறைய 2
இறையார் 1
இறையும் 2
இறையுற 1
இறையே 1
இறைவ 2
இறைவன் 5
இறைஇறை 1
இறைஇறையானே 1
இன் 322
இன்_நகாய் 1
இன்_நகை 2
இன்ப 4
இன்பத்தின் 1
இன்பத்து 1
இன்பத்துள் 1
இன்பம் 10
இன்பமும் 10
இன்புற்றனெம் 1
இன்புற்றார்க்கு 1
இன்புற்று 2
இன்புற 8
இன்புறாமை 1
இன்புறாய் 1
இன்புறாஅர் 1
இன்புறு 7
இன்புறுக 1
இன்புறுத்தன்று 1
இன்புறுத்தினை 1
இன்புறூஉம் 2
இன்புறேஎம் 1
இன்முகம் 2
இன்மை 13
இன்மையது 1
இன்மையான் 1
இன்மையின் 36
இன்மையும் 4
இன்மையே 1
இன்றாக 2
இன்றாம் 1
இன்றாய் 1
இன்றால் 3
இன்றி 74
இன்றியும் 1
இன்றின் 2
இன்று 161
இன்று-கொல் 4
இன்று-கொல்லோ 1
இன்று-மன்று 1
இன்றும் 11
இன்றே 27
இன்றை 2
இன்றொடு 2
இன்றோ 1
இன்ன 19
இன்னது 5
இன்னது-மன்னோ 1
இன்னதூஉம் 1
இன்னதை 1
இன்னம் 4
இன்னமால் 1
இன்னர் 1
இன்னரொடு 1
இன்னல் 3
இன்னவும் 1
இன்னவை 1
இன்னள் 5
இன்னன் 3
இன்னன்-கொல் 2
இன்னா 44
இன்னா-மன்ற 1
இன்னாங்கு 1
இன்னாதன 1
இன்னாதா 1
இன்னாது 21
இன்னாதே 11
இன்னாதோ 1
இன்னாமைத்தே 1
இன்னாமையினும் 1
இன்னாய் 1
இன்னாயே 1
இன்னார் 1
இன்னாரே 2
இன்னான் 3
இன்னியத்து 1
இன்னியம் 13
இன்னினியோரும் 1
இன்னும் 41
இன்னுறல் 1
இன்னே 10
இன்னேம் 3
இன்னை 4
இன்னோர் 3
இன்னோர்க்கு 1
இன்னோன் 1
இன 75
இனங்கட்கு 1
இனத்த 3
இனத்தார் 1
இனத்தார்க்கும் 1
இனத்தானே 1
இனத்தின் 3
இனத்து 18
இனத்துள்ளும் 1
இனத்துளான் 1
இனத்தொடு 2
இனத்தோடு 1
இனம் 104
இனமும் 1
இனன் 7
இனனொடு 2
இனி 149
இனிதாம்-கொல்லோ 1
இனிதால் 3
இனிதின் 5
இனிதினின் 2
இனிது 103
இனிது-கொல் 3
இனிது-மன் 2
இனிது-மன்ற 3
இனிது-மன்று 1
இனிதுற 1
இனிதே 11
இனிதோ 3
இனிமை 1
இனிய 49
இனிய-மன்ற 3
இனியது 3
இனியதும் 1
இனியர் 5
இனியர்-கொல்லோ 1
இனியரும் 1
இனியவர் 1
இனியவும் 3
இனியவை 1
இனியவோ 1
இனியன் 6
இனியனால் 1
இனியார்-பால் 1
இனியிர் 1
இனியே 44
இனியை 3
இனியோள் 2
இனியோன் 1
இனும் 1
இனை 5
இனை-மதி 1
இனைகுவள் 1
இனைகூஉ 1
இனைத்து 3
இனைதல் 5
இனைதியோ 1
இனைந்தனர் 1
இனைந்து 2
இனைப்ப 1
இனைபவள் 2
இனைபு 7
இனைமை 1
இனைய 16
இனையது 1
இனையம் 2
இனையர் 3
இனையல் 12
இனையவள் 1
இனையவும் 1
இனையவை 1
இனையள் 5
இனையன 3
இனையா 1
இனையும் 4
இனையுமே 2
இனையேன் 1
இனையை 3
இனையையாய் 2
இனையையால் 3
இனையையோ 1
இனையோன் 1
இனைவதன்தலையும் 1
இனைவது 1
இனைவித்தல் 1
இனைவோள் 1
இனைஇ 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  இ (245)
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் - சிறு 129
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி - மலை 345
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே - நற் 15/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 36/9
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து - நற் 46/2
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே - நற் 90/12
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என - நற் 93/4
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை - நற் 102/7
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என - நற் 109/3
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே - நற் 109/10
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே - நற் 112/9
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று - நற் 130/9
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 149/10
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் - நற் 173/5
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே - நற் 180/9
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் - நற் 191/7
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 203/11
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே - நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே - நற் 214/12
ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் - நற் 220/7
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் - நற் 223/4
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே - நற் 223/9
என்னோரும் அறிப இ உலகத்தானே - நற் 226/9
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் - நற் 239/11
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே - நற் 240/1
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் - நற் 244/6
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி - நற் 256/5
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் - நற் 277/1
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ
 நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே - நற் 288/9,10
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே - நற் 328/11
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் - நற் 348/9
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே - நற் 366/12
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே - நற் 367/12
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 12/6
அறிக-தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் - குறு 14/4
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ
 பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் - குறு 32/2,3
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே - குறு 34/3
பலரே-மன்ற இ உலகத்து பிறரே - குறு 44/4
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே - குறு 45/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/5
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே - குறு 58/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே - குறு 89/3
நல் இயல் பாவை அன்ன இ
 மெல் இயல் குறுமகள் பாடினள் குறினே - குறு 89/6,7
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 140/5
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி - குறு 144/4
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி - குறு 145/1
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே - குறு 159/7
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் - குறு 173/6
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து - குறு 174/5
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் - குறு 199/6
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 214/7
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையுமார் இ என - குறு 247/3
ஏமாந்தன்று இ உலகம் - குறு 273/7
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 276/8
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே - குறு 284/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 289/8
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே - குறு 295/6
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை - குறு 310/5
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ
 பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் - குறு 318/5,6
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் - குறு 320/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 351/8
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே - குறு 366/7
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 372/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 385/7
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி - ஐங் 62/3
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் - ஐங் 110/3
தில்லை வேலி இ ஊர் - ஐங் 131/2
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் - ஐங் 132/2
பண்பிலை மன்ற பாண இ ஊர் - ஐங் 138/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே - ஐங் 154/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - ஐங் 181/5
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை - ஐங் 186/3
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே - ஐங் 327/5
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே - ஐங் 409/4
கடலக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/19
தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே - பதி 14/22
நீ வாழியர் இ உலகத்தோர்க்கு என - பதி 15/24
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என - பதி 17/9
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து - பதி 22/3
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே - பதி 37/13
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் - பதி 69/12
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை - பரி 2/26
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை - பரி 2/26
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் - பரி 4/23
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் - பரி 5/17
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள - பரி 5/35
வேறுவேறு உருவின் இ ஆறு இரு கைக்கொண்டு - பரி 5/68
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என - பரி 6/50
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு - பரி 6/93
இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் - பரி 6/94
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறிலர் இ
 தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் - பரி 9/24,25
கொள்ளார் இ குன்று பயன் - பரி 9/26
வெள்ளம் தரும் இ புனல் - பரி 10/70
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் - பரி 11/122
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் - பரி 11/138
நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் - பரி 12/56
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே - பரி 12/102
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து - பரி 15/26
புள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் - பரி 16/39
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் - பரி 16/49
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று - பரி 18/6
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் - பரி 19/103
ஒய்ய போவாளை உறழ்ந்தோள் இ வாள்_நுதல் - பரி 20/41
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ
 வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து - பரி 20/59,60
நோதலே செய்யேன் நுணங்கு_இழையாய் இ செவ்வி - பரி 24/38
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/58
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் - பரி 24/82
சிறிதானும் நீர் நிறம் தோன்றாது இ வையை ஆறு - பரி 24/86
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு - கலி 8/19
வெ இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை - கலி 9/5
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் - கலி 22/3
நகுதக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே - கலி 23/5
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் - கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே - கலி 25/29
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை - கலி 31/12
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை - கலி 31/16
மிகுவது போலும் இ நோய் - கலி 33/21
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே - கலி 52/18
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் - கலி 58/20
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல் ஏறி - கலி 58/22
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ - கலி 60/18
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் - கலி 65/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை - கலி 66/20
கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே - கலி 67/9
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கை இல் நெஞ்சே - கலி 67/13
தனித்தே தாழும் இ தனி இல் நெஞ்சே - கலி 67/17
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு - கலி 72/26
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை-திறத்து இ ஊர் - கலி 76/3
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை-திறத்து இ ஊர் - கலி 76/3
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/21
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா - கலி 83/19
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ
 மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் - கலி 86/26,27
மாண மறந்து உள்ளா நாணிலிக்கு இ போர் - கலி 89/12
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய - கலி 93/12
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி - கலி 95/2
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் - கலி 97/5
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே - கலி 103/79
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ
 குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை - கலி 104/22,23
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகுடன் எனவே - கலி 104/80
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் - கலி 105/65
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் - கலி 106/41
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/13
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை - கலி 127/14
இ மாலை - கலி 130/8
இ மாலை - கலி 130/11
இ மாலை - கலி 130/14
ஒரு நிலையே நடுக்குற்று இ உலகு எலாம் அச்சுற - கலி 134/9
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த - கலி 139/3
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா - கலி 139/19
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 139/25
நேர்_இழை ஈத்த இ மா - கலி 139/31
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 140/16
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் - கலி 140/20
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/23
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் - கலி 140/24
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/27
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் - கலி 140/28
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ - கலி 142/48
வேவது அளித்து இ உலகு - கலி 142/54
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ
 வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை - கலி 142/56,57
அழிதக மாஅந்தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் - கலி 143/27
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து - கலி 143/48
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ - கலி 143/53
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் - கலி 144/63
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ - கலி 147/39
அறாஅ தணிக இ நோய் - கலி 147/45
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை - அகம் 7/13
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை - அகம் 7/16
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் - அகம் 8/17
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் - அகம் 20/11
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற - அகம் 56/14
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் - அகம் 66/9
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று - அகம் 66/20
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - அகம் 70/17
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என - அகம் 75/16
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் - அகம் 95/11
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை - அகம் 98/24
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ
 கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ - அகம் 110/12,13
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் - அகம் 122/1
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் - அகம் 132/3
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ
 மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப - அகம் 179/12,13
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - அகம் 180/15
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே - அகம் 203/7
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் - அகம் 226/12
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் - அகம் 230/9
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் - அகம் 249/2
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே - அகம் 268/9
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே - அகம் 286/17
இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என - அகம் 294/14
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை - அகம் 314/13
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் - அகம் 323/1
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செந்நிலை - அகம் 353/6
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே - அகம் 370/16
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் - அகம் 388/20
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய - புறம் 29/24
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே - புறம் 32/10
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து - புறம் 34/19
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் - புறம் 35/29
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என - புறம் 43/19
மெய்மலி உவகை செய்யும் இ இகலே - புறம் 45/9
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 47/6
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 53/9
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ - புறம் 58/18
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 58/22
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து - புறம் 73/4
ஈன்மரோ இ உலகத்தானே - புறம் 74/7
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை - புறம் 76/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே - புறம் 83/6
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் - புறம் 112/3
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே - புறம் 131/4
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே - புறம் 132/9
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை - புறம் 164/9
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது - புறம் 167/11
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து - புறம் 171/14
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் - புறம் 182/1
இன்னாது அம்ம இ உலகம் - புறம் 194/6
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் - புறம் 201/17
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 206/4
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் - புறம் 208/6
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை - புறம் 210/11
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 213/3
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் - புறம் 217/12
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் - புறம் 224/11
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே - புறம் 239/21
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே - புறம் 263/4
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே - புறம் 269/12
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து - புறம் 307/11
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ
 கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு - புறம் 316/6,7
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் - புறம் 332/1
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை - புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை - புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை - புறம் 335/8
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் - புறம் 336/7
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே - புறம் 336/12
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே - புறம் 341/18
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே - புறம் 345/20
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
அஞ்சுவந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு - புறம் 356/4
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே - புறம் 357/9
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 358/1
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் - புறம் 360/8
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் - புறம் 363/1
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் - புறம் 380/13
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய - புறம் 382/17

 TOP
 
  இஃது (32)
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே - நற் 128/11
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து - நற் 273/1
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ - நற் 332/1
துணையிலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே - குறு 158/6
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே - குறு 265/8
என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் - கலி 60/9
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் - கலி 61/1
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாணிலன் தன்னொடு - கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் - கலி 64/8
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை - கலி 84/18
அன்னையோ இஃது ஒன்று - கலி 84/28
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றா இஃது ஒன்று - கலி 84/30
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் - கலி 84/33
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல் - கலி 88/10
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/46
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/46
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று - கலி 104/42
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/57
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர் - கலி 107/1
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் - கலி 117/6
மல்லல் ஊர் மறுகின்-கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் - கலி 138/10
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி - கலி 143/8
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் - கலி 144/2
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை - அகம் 301/8
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் - புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் - புறம் 85/2
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் - புறம் 145/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று - புறம் 349/4

 TOP
 
  இஃதோ (8)
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே - குறு 160/6
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ
 ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை - குறு 295/3,4
இஃதோ அடங்க கேள் - கலி 63/14
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ
 கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே - கலி 64/13,14
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ
 பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு - கலி 141/15,16
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ
 ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ - கலி 144/60,61
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக - கலி 146/22
நல்லோர்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் இஃதோ
 செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் - அகம் 26/19,20

 TOP
 
  இகணை (1)
விசும்புற நிவந்த மா தாள் இகணை
 பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன - அகம் 131/1,2

 TOP
 
  இகத்தந்தாய் (1)
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 57/7

 TOP
 
  இகத்தர (1)
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி - கலி 59/9

 TOP
 
  இகந்த (1)
மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த
 காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் - பரி 13/25,26

 TOP
 
  இகந்தவை (1)
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற - கலி 99/18

 TOP
 
  இகந்தன்றும் (2)
இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் - குறி 244
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என - புறம் 257/6

 TOP
 
  இகந்தன்றே (1)
செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே - குறு 219/3

 TOP
 
  இகந்தன (1)
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் - மலை 86

 TOP
 
  இகந்தனர் (2)
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் - அகம் 113/12
மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து - அகம் 333/13

 TOP
 
  இகந்தாளை (1)
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி - பரி 9/36

 TOP
 
  இகந்தாளோ (1)
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/15

 TOP
 
  இகந்திருந்த (1)
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல - சிறு 40

 TOP
 
  இகந்து (25)
சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி - திரு 19
நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க - மது 13
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் - மலை 262
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே - நற் 250/10
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து
 அறனிலாளன் புகழ என் - நற் 275/7,8
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் - குறு 29/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை - ஐங் 148/1
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ - பதி 13/27
நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய - பதி 15/33
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து - பதி 22/5
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் - பதி 29/13
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என - பரி 5/52
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை - பரி 11/39
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் - பரி 13/32
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க - கலி 8/1
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் - கலி 10/3
இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் - கலி 11/10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் - கலி 14/14
இரிபு எழுபு அதிர்புஅதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க - கலி 104/39
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி - கலி 120/13
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி - அகம் 15/12
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து
 ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி - அகம் 39/5,6
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று - அகம் 285/3
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே - அகம் 330/17
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே - புறம் 299/7

 TOP
 
  இகந்தோய் (1)
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய்
 நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை - பரி 5/70,71

 TOP
 
  இகப்ப (2)
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க - பரி 23/66
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப
 யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட - அகம் 27/11,12

 TOP
 
  இகல் (31)
பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி - திரு 166
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் - மது 58
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் - நெடு 116
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் - குறி 27
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் - பட் 72
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் - பதி 14/13
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் - பதி 43/29
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் - பதி 60/2
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் - பதி 72/1
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து - பதி 75/9
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை - பரி 1/61
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று - பரி 6/28
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறிலர் இ - பரி 9/24
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை - பரி 20/4
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது - பரி 23/64
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால் - பரி 24/32
இரும் புலி மயக்குற்ற இகல் மலை நல் நாட - கலி 48/7
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் - கலி 50/15
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் - கலி 105/27
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல - கலி 108/1
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப - கலி 118/6
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர - கலி 119/3
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் - கலி 131/6
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/12
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு - அகம் 0/4
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி - அகம் 97/19
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள - அகம் 118/6
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் - அகம் 172/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை - அகம் 213/6
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி - அகம் 396/5
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்மார் - புறம் 166/5

 TOP
 
  இகலாட்டி (1)
இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் - கலி 108/7

 TOP
 
  இகலி (3)
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி
 முகை மாறுகொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல - கலி 64/16,17
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் - கலி 75/23
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற - கலி 105/48

 TOP
 
  இகலிய (1)
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் - பரி 23/40

 TOP
 
  இகலின் (2)
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி - பரி 9/36
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று - கலி 104/33

 TOP
 
  இகலினர் (1)
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் - புறம் 169/10

 TOP
 
  இகலும் (1)
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே - குறு 257/6

 TOP
 
  இகலே (2)
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே - நற் 180/9
மெய்மலி உவகை செய்யும் இ இகலே - புறம் 45/9

 TOP
 
  இகலொடு (1)
பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு
 செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும் - திரு 131,132

 TOP
 
  இகவாய் (1)
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி - கலி 79/21

 TOP
 
  இகழ் (6)
காழோர் இகழ்_பதம் நோக்கி கீழ - பெரும் 393
துஞ்சா காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - நற் 98/9
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு - பரி 23/65
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/13
அரும் கடி காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - அகம் 162/7
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க - புறம் 40/6

 TOP
 
  இகழ்_பதம் (3)
காழோர் இகழ்_பதம் நோக்கி கீழ - பெரும் 393
துஞ்சா காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - நற் 98/9
அரும் கடி காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - அகம் 162/7

 TOP
 
  இகழ்தல் (2)
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே - புறம் 192/13
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் - புறம் 301/11

 TOP
 
  இகழ்ந்த (1)
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த - அகம் 306/11

 TOP
 
  இகழ்ந்ததன் (1)
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் - புறம் 202/13

 TOP
 
  இகழ்ந்தனரே (1)
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே
 ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் - குறு 43/2,3

 TOP
 
  இகழ்ந்தனனே (1)
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே
 ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே - குறு 43/1,2

 TOP
 
  இகழ்ந்தாரே (1)
இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர் - கலி 112/14

 TOP
 
  இகழ்ந்து (1)
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து - அகம் 21/25

 TOP
 
  இகழ்ந்தோர் (1)
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல - புறம் 176/10

 TOP
 
  இகழ்விலன் (2)
இகழ்விலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் - புறம் 216/6
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்விலன்
 நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ - புறம் 361/19,20

 TOP
 
  இகழ்வோன் (1)
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா - பரி 4/15

 TOP
 
  இகழா (3)
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா - பரி 4/15
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா
 நன்றா நட்ட அவன் நல் மார்பு முயங்கி - பரி 4/15,16
இகழுநர் இகழா இளநாள் அமையம் - அகம் 25/12

 TOP
 
  இகழாது (1)
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே - புறம் 18/27

 TOP
 
  இகழின் (1)
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே - புறம் 104/6

 TOP
 
  இகழினும் (1)
இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் - பரி 20/89

 TOP
 
  இகழுநர் (6)
இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு - மலை 73
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் - மலை 482
இகழுநர் இகழா இளநாள் அமையம் - அகம் 25/12
இகழுநர் இசையொடு மாய - புறம் 21/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை - புறம் 56/13
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே - புறம் 213/18

 TOP
 
  இகா (1)
கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா
 அவன் கண்ணி அன்றோ அது - கலி 107/12,13

 TOP
 
  இகு (14)
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி - சிறு 13
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் - நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய - நற் 121/10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை - நற் 381/3
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் - குறு 109/2
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை - குறு 264/1
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்திடித்து - குறு 270/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர - பரி 23/33
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க - கலி 127/8
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் - அகம் 32/10
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று - அகம் 137/7
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு - அகம் 164/9
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் - அகம் 274/2
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை - அகம் 400/12

 TOP
 
  இகுக்கும் (3)
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும்
 கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் - அகம் 77/11,12
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு - அகம் 82/5
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் - அகம் 112/14

 TOP
 
  இகுத்த (3)
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி இனி பட்டன - கலி 95/11
இலங்கு வளை செறியா இகுத்த நோக்கமொடு - அகம் 39/17
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் - புறம் 143/13

 TOP
 
  இகுத்தந்து (1)
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ - பரி 20/59

 TOP
 
  இகுத்தரும் (1)
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் - பரி 24/2

 TOP
 
  இகுத்து (6)
கணம்கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - பட் 259
கணம்கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - மலை 44
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் - மலை 391
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து
 ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின் - அகம் 86/28,29
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து
 அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் - அகம் 89/14,15
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க - அகம் 251/9

 TOP
 
  இகுதரு (3)
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை - மலை 226
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் - கலி 138/1
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப - அகம் 299/15

 TOP
 
  இகுதரும் (2)
இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என - சிறு 28
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும்
 கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி - கலி 144/3,4

 TOP
 
  இகுப்ப (3)
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப
 கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர - மலை 532,533
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் - பதி 90/20
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/13

 TOP
 
  இகுப்பத்து (1)
இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது - மலை 367

 TOP
 
  இகுப்பவும் (1)
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் - புறம் 158/1

 TOP
 
  இகுபு (2)
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் - நற் 142/1
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் - கலி 33/20

 TOP
 
  இகுவன (1)
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ - கலி 134/18

 TOP
 
  இகுவு (1)
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் - ஐங் 465/1

 TOP
 
  இகுளை (14)
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர் - நற் 64/9
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ - நற் 332/1
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே - குறு 251/4
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை-வயின் - ஐங் 467/2
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் - கலி 42/8
நல்லாய் இகுளை கேள் - கலி 64/23
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/46
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய - அகம் 8/5
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி - அகம் 138/1
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர் - அகம் 201/12
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே - அகம் 359/5
இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை
 அம்பு தொடை அமைதி காண்மார் வம்பலர் - அகம் 375/2,3

 TOP
 
  இகுளைக்கு (1)
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என - நற் 71/2

 TOP
 
  இகூஉ (1)
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ
 புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப - பதி 40/3,4

 TOP
 
  இங்க (1)
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க
 உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர - புறம் 283/8,9

 TOP
 
  இங்கு (2)
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் - கலி 47/10
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் - அகம் 85/3

 TOP
 
  இங்கே (1)
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் - கலி 116/11

 TOP
 
  இச்சத்து (1)
புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து - பரி 7/37

 TOP
 
  இசை (249)
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் - திரு 61
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க - திரு 240
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள - திரு 270
இன களமர் இசை பெருக - பொரு 194
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் - சிறு 82
பல்லிய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை
 நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு - சிறு 125,126
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் - சிறு 268
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து - பெரும் 438
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு - முல் 8
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் - முல் 88
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு - மது 90
இரு வகையான் இசை சான்ற - மது 121
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே - மது 205
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை
 தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் - மது 209,210
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய - மது 349
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப - மது 360
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல - மது 362
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை
 மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை - மது 363,364
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென - மது 538
பல்வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே - மது 543
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 618
பெரிய கற்று இசை விளக்கி - மது 767
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் - மது 771
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை
 நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் - நெடு 99,100
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் - குறி 51
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை
 அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து - குறி 110,111
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் - பட் 121
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் - பட் 184
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து - மலை 2
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப - மலை 39
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு - மலை 60
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப - மலை 70
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் - மலை 82
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை
 இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 296,297
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை
 நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து - மலை 324,325
தினை குறு மகளிர் இசை படு வள்ளையும் - மலை 342
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி - மலை 381
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட - மலை 388
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் - மலை 540
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு - நற் 41/6
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை
 கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன - நற் 62/1,2
முழவு இசை புணரி எழுதரும் - நற் 67/11
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை
 புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் - நற் 100/9,10
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி - நற் 141/9
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப - நற் 163/4
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் - நற் 170/6
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப - நற் 172/7
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் - நற் 197/10
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல - நற் 217/1
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் - நற் 246/9
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய - நற் 253/6
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப - நற் 267/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் - நற் 323/9
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் - நற் 364/7
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி - நற் 367/6
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க - நற் 381/8
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் - நற் 383/5
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை - நற் 395/8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் - குறு 34/6
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் - குறு 143/4
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் - குறு 151/3
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை
 இமயமும் துளக்கும் பண்பினை - குறு 158/4,5
இன் இசை உருமின முரலும் - குறு 200/6
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ - குறு 323/3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு - குறு 351/4
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் - குறு 365/4
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது - ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் - ஐங் 171/2
கறங்கு இசை அருவி வீழும் - ஐங் 395/5
சூர் உடை முழுமுதல் தடிந்த பேர் இசை
 கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு - பதி 11/5,6
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் - பதி 11/23
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ - பதி 14/21
நெடியோன் அன்ன நல் இசை
 ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே - பதி 15/39,40
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை
 திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ - பதி 24/10,11
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப - பதி 37/6
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே - பதி 38/2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ - பதி 40/3
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் - பதி 50/15
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் - பதி 50/25
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து - பதி 55/3
நகை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் - பதி 55/12
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி - பதி 57/9
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை
 ஒள் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் - பதி 57/12,13
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய - பதி 58/13
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் - பதி 61/14
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே - பதி 64/20
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் - பதி 66/4
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் - பதி 67/2
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை - பதி 70/6
நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் - பதி 79/4
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை
 தொலையா கற்ப நின் தெம்முனையானே - பதி 80/16,17
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறுமார் - பதி 81/13
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை
 நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் நின்னே - பதி 82/15,16
நனவில் பாடிய நல் இசை
 கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே - பதி 85/12,13
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து - பதி 86/5
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ - பதி 88/36
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை
 வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ - பதி 90/49,50
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - பதி 92/10
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி - பரி 2/63
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/22
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் - பரி 8/99
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் - பரி 9/12
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை - பரி 10/130
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் - பரி 11/127
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/129
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் - பரி 11/137
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் - பரி 15/3
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் - பரி 15/44
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ - பரி 17/10
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத - பரி 17/12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ - பரி 17/13
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்துழி - பரி 19/63
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி - பரி 21/31
யாணர் வண்டு இனம் யாழ் இசை பிறக்க - பரி 21/35
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப - பரி 21/36
புகும் அளவு அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/67
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/18
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் - கலி 10/3
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ - கலி 16/8
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/16
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/17
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத - கலி 33/23
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ - கலி 44/3
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் - கலி 45/8
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/6
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய - கலி 104/5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று - கலி 104/45
இடி உறழ் இசை இன்னியம் எழுந்து ஆர்ப்ப - கலி 104/54
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி - கலி 105/72
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி - கலி 106/2
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு - கலி 118/13
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப - கலி 131/9
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப - கலி 143/38
யாண்டும் உடையேன் இசை
 ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து - கலி 143/47,48
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது - அகம் 4/14
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் - அகம் 14/20
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் - அகம் 25/21
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை
 கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் - அகம் 37/1,2
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே - அகம் 45/12
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ - அகம் 58/1
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை
 புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் - அகம் 64/15,16
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் - அகம் 68/3
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை
 வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று - அகம் 78/15,16
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை
 தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக - அகம் 82/3,4
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து - அகம் 82/7
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் - அகம் 116/17
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை
 அரமிய வியலகத்து இயம்பும் - அகம் 124/14,15
நல் இசை வெறுக்கை தருமார் பல் பொறி - அகம் 141/24
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை
 சினம் கெழு தானை தித்தன் வெளியன் - அகம் 152/4,5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் - அகம் 152/11
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய - அகம் 162/17
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென - அகம் 172/3
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை
 நான்மறை முது நூல் முக்கண் செல்வன் - அகம் 181/15,16
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை
 வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி - அகம் 205/8,9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் - அகம் 209/13
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி - அகம் 212/7
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை
 மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே - அகம் 214/14,15
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் - அகம் 224/13
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் - அகம் 227/14
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை
 பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் - அகம் 227/16,17
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் - அகம் 231/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை
 விசும்பு இவர் வெண் குடை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 231/11,12
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை
 முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் - அகம் 233/7,8
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் - அகம் 245/16
இமிழ் இசை முரசம் பொருகளத்து ஒழிய - அகம் 246/11
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க - அகம் 251/9
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் - அகம் 253/7
பேர் இசை எருமை நல் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 253/19
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி - அகம் 264/9
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன் - அகம் 266/10
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை - அகம் 266/18
தறுகணாளர் நல் இசை நிறுமார் - அகம் 269/5
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப - அகம் 291/11
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் - அகம் 296/10
உரும் இசை புணரி உடைதரும் - அகம் 310/16
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் - அகம் 312/10
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி - அகம் 317/12
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை
 களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் - அகம் 322/6,7
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து - அகம் 332/8
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் - அகம் 340/6
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ - அகம் 342/10
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை
 நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய - அகம் 345/5,6
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ - அகம் 347/12
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் - அகம் 352/13
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் - அகம் 352/14
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி - அகம் 359/12
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன - அகம் 369/14
தண்_பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை
 ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள - அகம் 376/6,7
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே - அகம் 377/15
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 387/14
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக - அகம் 388/9
நல் இசை தம்-வயின் நிறுமார் வல் வேல் - அகம் 389/15
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 396/3
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை
 தொன்று முதிர் வடவரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/16,17
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் - புறம் 18/16
பின் பிறர் இசை நுவலாமை - புறம் 22/32
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை
 மலர் தலை உலகத்து தோன்றி - புறம் 24/34,35
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே - புறம் 29/26
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் - புறம் 31/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது - புறம் 50/14
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து - புறம் 52/3
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் - புறம் 56/10
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ - புறம் 58/5
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே - புறம் 58/19
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி - புறம் 70/10
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் - புறம் 102/6
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் - புறம் 123/3
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந - புறம் 126/8
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு - புறம் 126/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் - புறம் 126/17
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் - புறம் 133/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 135/9
வாயார நின் இசை நம்பி - புறம் 136/17
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை
 கடாஅ யானை கலிமான் பேக - புறம் 145/2,3
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு - புறம் 158/27
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே - புறம் 159/28
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் - புறம் 160/12
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை - புறம் 165/8
தோலா நல் இசை நாலை கிழவன் - புறம் 179/10
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை
 படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் - புறம் 201/3,4
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் - புறம் 209/11
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ - புறம் 213/9
இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே - புறம் 213/13
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு - புறம் 214/12
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக - புறம் 217/5
சான்றோன் நெஞ்சுற பெற்ற தொன்று இசை
 அன்னோனை இழந்த இ உலகம் - புறம் 217/11,12
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே - புறம் 220/7
கெடு இல் நல் இசை சூடி - புறம் 221/12
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே - புறம் 222/6
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல - புறம் 225/10
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை
 விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன - புறம் 228/7,8
பறை இசை அருவி நல் நாட்டு பொருநன் - புறம் 229/14
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே - புறம் 260/25
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் - புறம் 270/9
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி - புறம் 281/5
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ - புறம் 282/10
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் - புறம் 359/11
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி - புறம் 369/23
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 371/14
கதழ் இசை வன்கணினர் - புறம் 377/27
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் - புறம் 379/2
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல - புறம் 380/11
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக - புறம் 386/9
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை - புறம் 389/6
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 393/9
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது - புறம் 395/19
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை
 யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் - புறம் 396/28,29
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே - புறம் 398/30
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை
 கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் - புறம் 399/12,13

 TOP
 
  இசை-கொல் (1)
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என - நற் 287/10

 TOP
 
  இசைக்கு (1)
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை - புறம் 381/18

 TOP
 
  இசைக்கும் (26)
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி - பெரும் 182
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை - மலை 9
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று - நற் 37/3
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை - நற் 69/9
மென்மெல இசைக்கும் சாரல் - நற் 176/10
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும்
 நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் - நற் 212/3,4
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும்
 ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் - நற் 218/8,9
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும்
 பெயர்பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் - நற் 307/1,2
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு - குறு 139/5
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும்
 இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ - குறு 279/3,4
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு - குறு 301/7
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே - ஐங் 102/4
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும்
 தொண்டி அன்ன பணை தோள் - ஐங் 171/2,3
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள - பதி 81/5
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் - பரி 27/1
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் - கலி 8/9
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து - கலி 92/21
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும்
 கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் - அகம் 19/4,5
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் - அகம் 33/7
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் - அகம் 87/10
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும்
 வன்புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - அகம் 94/11,12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும்
 தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து - அகம் 225/8,9
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை - அகம் 281/7
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் - புறம் 370/8
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும்
 விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் - புறம் 391/1,2

 TOP
 
  இசைத்-தொறும் (1)
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும்
 போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு - அகம் 283/7,8

 TOP
 
  இசைத்தலின் (1)
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின்
 தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு - புறம் 395/24,25

 TOP
 
  இசைத்தன்றால் (1)
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே - நற் 316/10

 TOP
 
  இசைத்தன (1)
பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன
 நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே - கலி 11/21,22

 TOP
 
  இசைத்து (4)
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் - நற் 189/4
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை - பரி 15/64
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி - அகம் 109/2
வடியுறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன - அகம் 374/8

 TOP
 
  இசைதர (1)
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் - புறம் 161/21

 TOP
 
  இசைந்து (1)
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் இசைந்து
 சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் - பதி 81/19,20

 TOP
 
  இசைப்ப (12)
வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல - திரு 120
குறுநீர் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப
 மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை - முல் 58,59
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப
 குருகு நரல மனை மரத்தான் - மது 267,268
வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப
 இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப - மது 671,672
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப
 மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் - நற் 361/5,6
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப - கலி 36/3
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப - கலி 104/29
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப
 கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் - அகம் 62/7,8
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப
 கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் - அகம் 301/17,18
வரி நவில் பனுவல் புலம்பெயர்ந்து இசைப்ப
 படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் - புறம் 135/6,7
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப
 நூல் அரி மாலை சூடி காலின் - புறம் 284/2,3
உரு மிசை முழக்கு என முரசும் இசைப்ப
 செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக - புறம் 373/1,2

 TOP
 
  இசைப்படத (1)
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்படத
 தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ - அகம் 274/9,10

 TOP
 
  இசைப்பவும் (2)
தளை அவிழ் பூம் சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும்
 கொளை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் - கலி 34/16,17
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் - அகம் 66/23

 TOP
 
  இசைப்பின் (3)
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின்
 பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் - பதி 27/7,8
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின்
 பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் - பதி 90/41,42
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா - புறம் 387/15

 TOP
 
  இசைமை (1)
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு - பரி 13/14

 TOP
 
  இசைய (4)
இன் இசைய முரசம் முழங்க - மது 80
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் - குறி 219
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் - அகம் 52/4
இன் இசைய விறல் வென்றி - புறம் 380/4

 TOP
 
  இசையா (2)
இசையின் இசையா இன் பாணித்தே - குறு 291/3
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி - புறம் 400/4

 TOP
 
  இசையாது-கொல்லோ (1)
இசையாது-கொல்லோ காதலர்-தமக்கே - குறு 48/7

 TOP
 
  இசையின் (5)
இசையின் இசையா இன் பாணித்தே - குறு 291/3
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி - பரி 2/5
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் - அகம் 89/5
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் - அகம் 145/2
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என - புறம் 399/21

 TOP
 
  இசையினர் (1)
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர்
 விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து - பரி 17/4,5

 TOP
 
  இசையினென் (1)
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென - அகம் 14/15

 TOP
 
  இசையும் (3)
இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் - நற் 214/1
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட - பரி 7/78
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் - புறம் 359/10

 TOP
 
  இசையே (3)
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் - மது 95
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் - மது 111
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் - மது 266

 TOP
 
  இசையேன் (1)
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர - பொரு 67

 TOP
 
  இசையொடு (2)
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறுற்று - பரி 23/14
இகழுநர் இசையொடு மாய - புறம் 21/12

 TOP
 
  இசையொடும் (1)
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி - அகம் 66/1

 TOP
 
  இசைஇ (1)
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர - புறம் 374/7

 TOP
 
  இஞ்சி (13)
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் - மது 289
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி
 அகல் நகர் வியல் முற்றத்து - பட் 19,20
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி
 உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் - மலை 92,93
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து - மலை 126
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி
 நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் - பதி 16/1,2
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி - பதி 42/10
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது - பதி 58/6
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி
 அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி - பதி 62/10,11
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் - பதி 68/16
வான் தோய் இஞ்சி நல் நகர் புலம்ப - அகம் 35/2
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி - அகம் 195/3
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் - புறம் 341/5
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் - புறம் 350/2

 TOP
 
  இட்ட (37)
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் - பெரும் 295
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை - பெரும் 312
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் - மது 408
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட
 நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப - மது 597,598
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு - நெடு 178
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய - மலை 98
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக - மலை 316
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் - மலை 456
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் - நற் 142/4
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் - நற் 303/9
கானல் இட்ட காவல் குப்பை - நற் 331/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து - நற் 343/4
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய - நற் 400/3
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் - குறு 105/2
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட
 மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு - குறு 171/2,3
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் - குறு 241/5
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட
 அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை - குறு 248/4,5
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட
 நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் - குறு 330/2,3
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை - ஐங் 100/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட
 கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை - பதி 30/22,23
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என - பதி 85/4
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் - கலி 23/13
போழ் இடை இட்ட கமழ் நறும் பூம் கோதை - கலி 55/3
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை - கலி 85/22
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி - கலி 140/5
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் - அகம் 21/23
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் - அகம் 181/13
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட
 கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் - அகம் 329/11,12
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் - புறம் 16/7
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே - புறம் 43/23
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல - புறம் 114/3
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் - புறம் 114/4
தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே - புறம் 130/7
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது - புறம் 137/5
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் - புறம் 262/2
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி - புறம் 301/3
புல்லகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி - புறம் 360/18

 TOP
 
  இட்டவன் (1)
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/14

 TOP
 
  இட்டார்க்கு (1)
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை - பரி 20/57

 TOP
 
  இட்டாளே (1)
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே
 கொற்றவை கோலம் கொண்டு ஓர் பெண் - பரி 11/99,100

 TOP
 
  இட்டான் (1)
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ - கலி 136/16

 TOP
 
  இட்டிகை (2)
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என - அகம் 167/13
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை
 புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து - அகம் 287/6,7

 TOP
 
  இட்டிய (1)
இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் - ஐங் 215/2

 TOP
 
  இட்டு (22)
கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை - மது 482
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் - மது 730
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு
 தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி - நெடு 76,77
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு
 காடி கொண்ட கழுவுறு கலிங்கத்து - நெடு 133,134
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி - மலை 16
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று - நற் 65/2
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து - நற் 209/3
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு
 அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என - நற் 243/5,6
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை - குறு 193/2
எறி கண் பேதுறல் ஆய் கோடு இட்டு
 சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க - குறு 358/2,3
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 481/3
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு
 உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய - பதி 46/12,13
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு
 அணங்கு உடை கடம்பின் முழுமுதல் தடிந்து - பதி 88/5,6
செய்த பூம் சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் - பரி 10/105
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு - கலி 144/66
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு
 எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு - அகம் 56/11,12
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் - அகம் 80/2
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் - அகம் 128/8
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் - அகம் 128/13
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி - அகம் 288/10
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை - அகம் 362/1
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு - அகம் 400/18

 TOP
 
  இட்டும் (2)
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும்
 உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் - பதி 90/20,21
இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் - புறம் 188/4

 TOP
 
  இட (16)
இன் குரல் சீறியாழ் இட வயின் தழீஇ - சிறு 35
தொடை அமை கேள்வி இட வயின் தழீஇ - பெரும் 16
புடை வீழ் அம் துகில் இட வயின் தழீஇ - நெடு 181
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - ஐங் 352/1
இட வல குட அல கோவல காவல - பரி 3/83
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட
 நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் - அகம் 31/7,8
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 53/10
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 109/7
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் - அகம் 157/5
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 231/5
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 313/13
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - அகம் 319/4
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி - அகம் 371/3
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த - புறம் 52/14
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில - புறம் 347/1
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன - புறம் 368/3

 TOP
 
  இட-வயின் (1)
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் - நற் 198/5

 TOP
 
  இடக்கும் (1)
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும்
 அரிய கானம் என்னார் பகை பட - அகம் 247/6,7

 TOP
 
  இடங்கர் (1)
உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி - மலை 211

 TOP
 
  இடங்கரும் (1)
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் - குறி 257

 TOP
 
  இடத்தர் (1)
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் - அகம் 52/8

 TOP
 
  இடத்தான் (1)
அவ்வ இடத்தான் அவையவை காண - கலி 75/30

 TOP
 
  இடத்தானே (1)
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே - நற் 316/10

 TOP
 
  இடத்து (6)
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் - குறு 225/3
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க - பரி 19/55
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு - கலி 97/31
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி - அகம் 24/7
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் - அகம் 231/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற - அகம் 272/7

 TOP
 
  இடத்தே (1)
கழிந்தவை உள்ளாது கண்ட இடத்தே
 அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ - கலி 72/24,25

 TOP
 
  இடந்திட்டு (2)
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்திட்டு
 குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் - கலி 101/25,26
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்திட்டு
 சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/43,44

 TOP
 
  இடந்து (3)
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் - நற் 337/6
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து
 இருள் போழும் கொடி மின்னால் - பரி 18/24,25
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் - அகம் 81/5

 TOP
 
  இடப்ப (1)
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் - நற் 325/5

 TOP
 
  இடப்பட்ட (1)
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் - கலி 139/35

 TOP
 
  இடம் (40)
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் - பொரு 245
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து - முல் 86
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து - மலை 480
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர - மலை 533
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு - மலை 558
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் - நற் 126/1
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து - நற் 251/10
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது - நற் 329/3
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன - நற் 347/6
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் - குறு 209/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது - ஐங் 326/1
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப - பதி 12/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் - பதி 52/28
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊரூர்பு இடம் திரீஇ - பரி 6/37
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது - பரி 7/5
காக்கும் இடம் அன்று இனி - கலி 63/4
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை - கலி 92/50
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு - கலி 105/34
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் - கலி 144/45
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி - அகம் 58/12
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி - அகம் 87/8
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் - அகம் 113/12
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ - அகம் 127/15
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி - அகம் 269/8
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் - அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் - அகம் 299/8
மாவே எறிபதத்தான் இடம் காட்ட - புறம் 4/7
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப - புறம் 8/3
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி - புறம் 37/8
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை - புறம் 62/11
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது - புறம் 166/20
கடும் கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என - புறம் 190/6
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே - புறம் 222/6
இடம் கொடுத்து அளிப்ப-மன்ற உடம்போடு - புறம் 223/4
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும் மன்னே - புறம் 235/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி - புறம் 249/8
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி - புறம் 260/27
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி - புறம் 362/21
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் - புறம் 366/22
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட - புறம் 372/8

 TOP
 
  இடம்-தொறும் (2)
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும்
 காமர் பொருட்பிணி போகிய - குறு 255/6,7
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் - அகம் 171/11

 TOP
 
  இடம்-மன் (1)
இடம்-மன் தோழி எ நீரிரோ எனினே - குறு 219/7

 TOP
 
  இடம்பட்ட (1)
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து - மலை 368

 TOP
 
  இடம்பட (1)
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட
 புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை - கலி 104/2,3

 TOP
 
  இடம்படல் (1)
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்புற்று - கலி 138/29

 TOP
 
  இடம்படின் (1)
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம்படின்
 வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த - அகம் 29/2,3

 TOP
 
  இடம்படுத்த (2)
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் - அகம் 90/11
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி - அகம் 194/2

 TOP
 
  இடம்படுத்து (1)
மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை - நற் 209/1

 TOP
 
  இடம்படுபு (1)
இடம்படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து - அகம் 252/1

 TOP
 
  இடமே (1)
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே - புறம் 216/12

 TOP
 
  இடர் (3)
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து - மலை 368
மால்பு இடர் அறியா நிறையுறு மதியம் - நற் 196/3
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று - குறு 400/1

 TOP
 
  இடர்ப்படுத்து (1)
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய - புறம் 74/3

 TOP
 
  இடரிய (1)
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்திட்டு - கலி 101/25

 TOP
 
  இடல் (1)
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் - கலி 68/2

 TOP
 
  இடவது (1)
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் - அகம் 38/3

 TOP
 
  இடறி (2)
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் - அகம் 328/4
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி
 நீறு ஆடிய நறும் கவுள - புறம் 387/5,6

 TOP
 
  இடறிய (2)
எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் - பதி 65/1
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல - புறம் 73/7

 TOP
 
  இடறு (1)
வரும் இடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 279/2

 TOP
 
  இடன் (20)
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் - பொரு 65
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி - பெரும் 462
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது - மது 239
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 182/2
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 324/6
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய - குறு 139/3
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு - குறு 265/4
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் - பதி 32/6
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 66/2
இடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/19
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் - கலி 92/18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி - கலி 120/13
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை - கலி 120/20
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி - கலி 126/1
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர - அகம் 142/19
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - அகம் 145/17
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் - அகம் 160/7
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி - புறம் 126/12
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/29
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் - புறம் 251/1

 TOP
 
  இடனால் (1)
களையும் இடனால் பாக உளை அணி - அகம் 64/1

 TOP
 
  இடனும் (1)
இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கி - மலை 266

 TOP
 
  இடனே (2)
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே - கலி 11/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/23

 TOP
 
  இடா (1)
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா
 ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நல் நீர் நடை தட்ப - கலி 98/23,24

 TOP
 
  இடாஅ (4)
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் - பதி 24/14
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப - பதி 81/14
இடாஅ ஏணி நின் பாசறையானே - பதி 94/10
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ
 கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் - புறம் 3/9,10

 TOP
 
  இடாஅது (1)
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது
 அதன் பயம் எய்திய அளவை மான - பொரு 91,92

 TOP
 
  இடி (33)
உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு - திரு 121
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி - மலை 20
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் - மலை 310
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை - மலை 445
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் - மலை 512
உரும் இடை கடி இடி கரையும் - நற் 65/8
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடுமார் - நற் 74/2
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே - நற் 238/11
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் - நற் 248/7
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து - நற் 344/10
இடி கரை பெரு மரம் போல - குறு 368/7
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய - குறு 391/3
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் - பதி 33/10
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் - பதி 66/4
இடி எதிர் கழறுங்கால் உறழ்பு எழுந்தவர் - பரி 2/37
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப - பரி 4/19
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் - பரி 7/82
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி - பரி 22/4
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் - கலி 41/5
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் - கலி 49/12
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப - கலி 101/10
இடி உறழ் இசை இன்னியம் எழுந்து ஆர்ப்ப - கலி 104/54
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க - கலி 105/24
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் - கலி 141/17
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் - அகம் 77/5
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை - அகம் 134/9
கருவி கார் இடி இரீஇய - அகம் 139/18
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண் குருகு - அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 162/5
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி - அகம் 175/13
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி
 கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 309/13,14
இடி உமிழ் முரசம் பொருகளத்து இயம்ப - அகம் 354/2
இடி என முழங்கும் முரசின் - புறம் 17/39

 TOP
 
  இடிக்கும் (5)
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் - நற் 48/6
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக - குறு 58/1
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும்
 கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ - குறு 158/1,2
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை - அகம் 141/18
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு - அகம் 323/11

 TOP
 
  இடிகரை (1)
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடிகரை
 கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி - நற் 159/3,4

 TOP
 
  இடித்த (2)
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் - மது 399
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை - குறு 238/1

 TOP
 
  இடித்திடித்து (1)
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்திடித்து
 பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே - குறு 270/3,4

 TOP
 
  இடித்து (7)
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய - திரு 172
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் - மது 730
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து
 வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் - பதி 41/21,22
வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து
 மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து - பரி 20/60,61
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் - கலி 15/1
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் - அகம் 66/19
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம் இடித்து
 அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் - அகம் 295/10,11

 TOP
 
  இடிப்பினும் (1)
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் - நற் 201/8

 TOP
 
  இடிப்பு (1)
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள - நற் 23/3

 TOP
 
  இடிய (1)
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு - கலி 140/10

 TOP
 
  இடியும் (1)
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் - அகம் 374/7

 TOP
 
  இடியூஉ (1)
மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே - ஐங் 423/1

 TOP
 
  இடியொடு (1)
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே - குறு 391/4

 TOP
 
  இடீஇ (1)
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ
 நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீரெக்கி யாவையும் - பரி 10/11,12

 TOP
 
  இடு (41)
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் - பெரும் 154
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ - முல் 27
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல - மது 236
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் - நற் 121/2
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் - நற் 126/3
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து - நற் 293/3
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு - நற் 302/7
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது - நற் 329/3
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி - நற் 362/8
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை - குறு 77/3
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் - குறு 77/4
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் - குறு 205/5
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் - குறு 297/4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு - ஐங் 177/2
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந - பதி 32/8
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
இடு துனி கையாறா என் துயர் கூர - பரி 8/78
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் - பரி 12/23
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக - பரி 20/33
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் - பரி 20/76
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் - பரி 21/54
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் - கலி 12/1
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் - கலி 24/10
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர - கலி 110/3
கணம்கொள் இடு மணல் காவி வருந்த - கலி 131/37
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை - கலி 135/4
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை - கலி 135/4
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் - அகம் 20/7
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு - அகம் 36/7
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை - அகம் 67/14
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் - அகம் 89/21
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை - அகம் 109/8
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ - அகம் 163/11
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து - அகம் 262/3
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப - அகம் 317/16
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த - அகம் 379/25
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் - அகம் 394/8
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த - புறம் 197/10
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல - புறம் 273/6
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை - புறம் 314/3
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண - புறம் 363/4

 TOP
 
  இடு-மின் (1)
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின்
 செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறிமார் - மலை 393,394

 TOP
 
  இடுக்கண் (10)
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் - மலை 18
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய - குறு 349/5
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை - பரி 3/16
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் - பரி 3/17
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் - பரி 24/54
இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை - கலி 40/14
இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை - புறம் 46/2
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை - புறம் 210/11
இடுக்கண் இரியல்போக ஊன் புலந்து - புறம் 383/6
இடுக்கண் இரியல்போக உடைய - புறம் 388/6

 TOP
 
  இடுக (2)
இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என - பதி 80/10
இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ - புறம் 239/20

 TOP
 
  இடுபு (12)
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு
 பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி - திரு 21,22
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் - திரு 190
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு
 சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை - திரு 202,203
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு
 தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப - நெடு 119,120
வண்டு பட தகைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு
 பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் - குறு 21/1,2
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ - குறு 62/2
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த - குறு 272/2
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் - பதி 45/15
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு
 முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே - பதி 45/21,22
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் - பரி 13/60
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த - பரி 21/10
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த - புறம் 33/12

 TOP
 
  இடும் (2)
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/12
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு - புறம் 328/7

 TOP
 
  இடும்பை (29)
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை
 யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர - திரு 135,136
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர - பொரு 67
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர - குறி 134
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து - நற் 148/8
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை
 யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் - நற் 381/5,6
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய - நற் 393/8
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என - குறு 217/3
நினைத்-தொறும் கலிழும் இடும்பை எய்துக - ஐங் 373/1
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே - ஐங் 386/4
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம் - ஐங் 392/4
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை
 பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/22,23
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை - கலி 129/7
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல - கலி 129/18
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ - கலி 134/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக - கலி 140/15
என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண் - கலி 140/30
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் - கலி 141/14
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை - கலி 144/5
என் அகத்து இடும்பை களைமார் நின்னொடு - அகம் 107/3
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை
 பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் - அகம் 148/10,11
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக - அகம் 297/3
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து - அகம் 305/10
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க - அகம் 312/2
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் - அகம் 335/1
உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என - புறம் 155/2
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை
 இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் - புறம் 169/7,8
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை
 யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன - புறம் 173/2,3
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் - புறம் 174/4
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு - புறம் 230/9

 TOP
 
  இடும்பைக்கு (1)
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக - கலி 139/11

 TOP
 
  இடும்பையால் (2)
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால்
 இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றாக்கால் - கலி 43/25,26
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை - கலி 120/4

 TOP
 
  இடும்பையும் (2)
என்னோர்கள் இடும்பையும் களைந்தீவாய் நினக்கே - கலி 100/23
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் - அகம் 327/1

 TOP
 
  இடும்பையோடு (1)
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/9

 TOP
 
  இடுமயிர் (1)
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் - மது 391

 TOP
 
  இடுமார் (1)
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடுமார்
 நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் - நற் 74/2,3

 TOP
 
  இடுவார் (1)
இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் - பரி 10/106

 TOP
 
  இடுவான்-மன் (1)
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் - கலி 109/19

 TOP
 
  இடூஉ (4)
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் - நற் 246/1
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன - அகம் 31/9
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி - அகம் 78/20
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய - அகம் 115/9

 TOP
 
  இடூஉம் (4)
மலைமார் இடூஉம் ஏம பூசல் - மலை 306
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து - பதி 54/12
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர - அகம் 196/7
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம்
 அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என - அகம் 380/6,7

 TOP
 
  இடை (216)
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு - திரு 21
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் - திரு 190
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு - திரு 202
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை - பொரு 36
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் - பொரு 46
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் - பெரும் 368
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி - பெரும் 445
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என - முல் 34
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய - மது 349
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி - மது 637
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை - மது 688
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து - மது 725
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு - நெடு 119
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு - நெடு 121
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல - குறி 28
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் - மலை 6
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் - மலை 254
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 437
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என - மலை 542
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் - நற் 2/8
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழலிடம் பெறாஅது - நற் 29/2
உரும் இடை கடி இடி கரையும் - நற் 65/8
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசையுறூஉம் - நற் 84/5
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை
 துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 99/1,2
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை
 கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 137/5,6
என்றூழ் நீள் இடை பொற்ப தோன்றும் - நற் 141/6
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை
 செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி - நற் 148/4,5
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆர் இடை
 சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி - நற் 174/4,5
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை
 நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து - நற் 192/5,6
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் - நற் 198/2
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப - நற் 208/2
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ - நற் 221/6
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய - நற் 226/6
பண்பு இல் ஆர் இடை வரூஉம் நம் திறத்து - நற் 228/4
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் - நற் 266/3
என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே - நற் 314/12
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை - நற் 344/5
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப - நற் 344/7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த - நற் 351/6
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் - நற் 394/7
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று - நற் 397/2
வண்டு பட தகைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு - குறு 21/1
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் - குறு 32/3
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 39/4
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ - குறு 62/2
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே - குறு 153/5
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் - குறு 178/4
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன - குறு 180/3
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி - குறு 221/4
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை
 சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா - குறு 224/1,2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை - குறு 277/6
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் - குறு 305/5
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே - குறு 325/6
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆர் இடை
 ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று - குறு 331/1,2
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆர் இடை
 கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி - குறு 356/1,2
கழை திரங்கு ஆர் இடை அவனொடு செலவே - குறு 396/7
ஆர் இடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம் - ஐங் 311/2
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் - ஐங் 313/4
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் - ஐங் 314/4
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - ஐங் 314/5
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே - ஐங் 322/5
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை
 சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற - ஐங் 324/1,2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை
 பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் - ஐங் 334/2,3
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த காலை - ஐங் 359/2
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை
 அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே - ஐங் 360/1,2
நாள்-தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று - ஐங் 376/1
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய - ஐங் 380/1
ஆர் இடை இறந்தனள் என்-மின் - ஐங் 384/4
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் - ஐங் 479/2
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே - ஐங் 482/4
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் - பதி 66/17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப - பதி 79/7
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் - பரி 3/71
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் - பரி 6/54
இடை நெறி தாக்குற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை - பரி 11/48
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் - பரி 13/60
குன்றொடு கூடல் இடை எல்லாம் ஒன்றுபு - பரி 19/15
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு - பரி 19/37
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி - பரி 21/1
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த - பரி 21/10
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி - பரி 23/45
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆர் இடை
 மறப்பு அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய - கலி 2/8,9
வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும் - கலி 3/2
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/7
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆர் இடை
 வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் - கலி 4/6,7
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆர் இடை செல்வோர் - கலி 6/2
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் - கலி 8/10
வெ இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை - கலி 9/5
வெ இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை
 என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் - கலி 9/5,6
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/8
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் - கலி 10/18
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை
 செலவு ஒழிந்தனனால் செறிக நின் வளையே - கலி 10/23,24
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் - கலி 12/13
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த - கலி 13/20
அருள் புறம்மாறிய ஆர் இடை அத்தம் - கலி 15/9
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆர் இடை
 கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என - கலி 16/6,7
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆர் இடை
 சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/10,11
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆர் இடை
 முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என - கலி 16/14,15
கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆர் இடை
 பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் - கலி 20/21,22
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன - கலி 22/12
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி - கலி 24/13
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் - கலி 28/7
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் - கலி 32/1
நீள் இடை படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் - கலி 36/22
ஆர் இடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால் - கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால் - கலி 38/14
அரும் செலவு ஆர் இடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் - கலி 46/14
இன்னது ஓர் ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/13
அணங்கு உடை ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/17
களிறு இயங்கு ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/21
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் - கலி 55/1
போழ் இடை இட்ட கமழ் நறும் பூம் கோதை - கலி 55/3
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் - கலி 58/13
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து - கலி 73/8
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையாக்கால் - கலி 73/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த - கலி 79/1
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் - கலி 81/5
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த - கலி 85/9
வண்டு இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் - கலி 92/40
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி - கலி 102/26
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் - கலி 105/32
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி - கலி 105/43
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி - கலி 106/16
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் - கலி 109/17
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 118/8
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/10
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி - கலி 139/5
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு - கலி 140/10
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் - கலி 143/29
நெடும் சேண் ஆர் இடை விலங்கும் ஞான்றே - அகம் 3/18
அம் காட்டு ஆர் இடை மட பிணை தழீஇ - அகம் 14/5
நீர் இல் அத்தத்து ஆர் இடை மடுத்த - அகம் 17/12
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் - அகம் 18/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை
 எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு - அகம் 29/19,20
அரும் செலவு ஆற்றா ஆர் இடை ஞெரேரென - அகம் 39/15
என்னுள் பெய்தந்தற்றே சேண் இடை
 ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை - அகம் 42/12,13
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப - அகம் 49/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை
 வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு - அகம் 53/5,6
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை
 உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்துறாலின் - அகம் 55/2,3
குன்ற வைப்பின் என்றூழ் நீள் இடை
 யாமே எமியம் ஆக தாமே - அகம் 57/9,10
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி - அகம் 67/7
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க - அகம் 73/4
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது - அகம் 75/13
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை
 கல் பிறங்கு அத்தம் போகி - அகம் 79/15,16
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை
 வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த - அகம் 81/9,10
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க - அகம் 95/8
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று - அகம் 101/13
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை
 பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 115/12,13
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே - அகம் 138/20
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை - அகம் 141/25
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை
 வெள்ளிவீதியை போல நன்றும் - அகம் 147/8,9
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் - அகம் 149/5
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ - அகம் 152/23
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆர் இடை
 நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல் - அகம் 153/11,12
நல் மணல் வியல் இடை நடந்த - அகம் 174/13
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆர் இடை
 பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை - அகம் 187/17,18
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை
 அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி - அகம் 191/10,11
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆர் இடை
 உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு - அகம் 201/8,9
கல் பிறங்கு ஆர் இடை விலங்கிய - அகம் 205/23
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய - அகம் 206/10
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை - அகம் 211/9
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை
 அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது - அகம் 213/9,10
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை
 மட தகை மெலிய சாஅய் - அகம் 219/16,17
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை
 இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் - அகம் 223/8,9
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை
 கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி - அகம் 229/3,4
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை
 வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக - அகம் 231/8,9
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு - அகம் 236/5
நிரம்பா நீள் இடை போகி - அகம் 251/19
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் - அகம் 254/17
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ - அகம் 255/2
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/15
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை - அகம் 273/11
வள்ளி நுண் இடை வயின்வயின் நுடங்க - அகம் 286/2
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே - அகம் 287/14
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - அகம் 289/4
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை
 எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் - அகம் 291/9,10
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர - அகம் 291/15
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து - அகம் 303/1
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை
 ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் - அகம் 325/18,19
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி - அகம் 328/5
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை
 சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல - அகம் 336/17,18
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆர் இடை
 எமியம் கழிதந்தோயே பனி இருள் - அகம் 337/18,19
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி - அகம் 339/9
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் - அகம் 356/5
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் - அகம் 361/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை - அகம் 362/11
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை
 மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் - அகம் 369/17,18
நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி - அகம் 379/26
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை
 கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் - அகம் 381/6,7
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த - புறம் 33/12
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய - புறம் 35/2
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி - புறம் 54/2
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் - புறம் 58/26
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல - புறம் 119/5
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப - புறம் 124/1
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ - புறம் 136/3
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட - புறம் 188/2
இடை இல் காட்சி நின்னோடு - புறம் 236/11
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் - புறம் 243/13
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து - புறம் 245/4
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த - புறம் 254/3
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க - புறம் 288/4
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே - புறம் 288/9
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறாகிய - புறம் 295/5
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை
 குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் - புறம் 332/3,4
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை - புறம் 343/16
படை மயங்கு ஆர் இடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
நா இடை பல் தேர்பு கோல சிவந்த ஆங்கு - புறம் 347/2
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி - புறம் 363/2
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் - புறம் 365/3
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது - புறம் 366/18
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி - புறம் 366/19
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த - புறம் 369/26
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை
 வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட - புறம் 370/9,10
அரிசி இன்மையின் ஆர் இடை நீந்தி - புறம் 371/9
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை
 மண் நாண புகழ் வேட்டு - புறம் 384/15,16

 TOP
 
  இடை-தோறு (1)
எருமை அன்ன கரும் கல் இடை-தோறு
 ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின் - புறம் 5/1,2

 TOP
 
  இடை_மகன் (2)
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் - நற் 266/3
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி - குறு 221/4

 TOP
 
  இடைகழி (2)
புழை வாயில் போகு இடைகழி
 மழை தோயும் உயர் மாடத்து - பட் 144,145
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய - புறம் 175/8

 TOP
 
  இடைப்பட்ட (1)
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப - அகம் 269/18

 TOP
 
  இடைப்பட்டு (1)
ஐ வாய் அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா - கலி 62/13

 TOP
 
  இடைப்பட (2)
பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ - கலி 4/24
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ - அகம் 191/2

 TOP
 
  இடைப்படாமை (1)
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என - அகம் 333/14

 TOP
 
  இடைப்படாஅ (3)
நாள் இடைப்படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து - குறு 368/6
வண்டு இடைப்படாஅ முயக்கமும் - அகம் 332/14
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை - புறம் 103/9

 TOP
 
  இடைப்படாஅமல் (1)
போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் - கலி 4/10

 TOP
 
  இடைப்படின் (1)
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் - அகம் 112/9

 TOP
 
  இடைப்படினும் (1)
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன - குறு 57/1

 TOP
 
  இடைப்படுத்த (3)
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல - ஐங் 401/1
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் - பரி 11/3
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி - கலி 36/23

 TOP
 
  இடைப்படூஉம் (1)
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் - நற் 240/5

 TOP
 
  இடைப்புல (1)
இடைப்புல பெரு வழி சொரியும் - புறம் 30/14

 TOP
 
  இடைபட (2)
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் - கலி 132/5
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து - புறம் 218/3

 TOP
 
  இடைய (3)
நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே - குறு 283/8
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி - அகம் 229/7
நீர் இல்ல நீள் இடைய
 பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் - புறம் 3/18,19

 TOP
 
  இடையது (2)
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது
 பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் - மது 631,632
வடமலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது
 சோழ நல் நாட்டு படினே கோழி - புறம் 67/7,8

 TOP
 
  இடையதுவே (3)
நெடும் சேண் ஆர் இடையதுவே நெஞ்சே - குறு 131/3
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே - குறு 179/7
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆர் இடையதுவே
 செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே - குறு 219/2,3

 TOP
 
  இடையர் (1)
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் - அகம் 183/4

 TOP
 
  இடையன் (9)
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன்
 கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி - பெரும் 175,176
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன்
 நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - நற் 142/4,5
வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ - நற் 169/7
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன்
 தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ - அகம் 94/4,5
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன்
 மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்படத - அகம் 274/8,9
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் - அகம் 394/13
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன்
 சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா - புறம் 54/11,12
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 324/11
கல்லா இடையன் போல குறிப்பின் - புறம் 331/5

 TOP
 
  இடையாக (1)
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக - அகம் 397/4

 TOP
 
  இடையார் (1)
இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார்
 பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி - பரி 10/106,107

 TOP
 
  இடையாற்று (1)
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன - அகம் 141/23

 TOP
 
  இடையானும் (1)
அன்ன ஆர் இடையானும்
 தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே - ஐங் 327/4,5

 TOP
 
  இடையிட்ட (3)
ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து - நற் 318/7
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர் - குறு 203/1
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் - கலி 32/4

 TOP
 
  இடையிடை (10)
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி - குறி 100
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை
 பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் - நற் 196/1,2
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் - பரி 19/59
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த - பரி 21/55
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை
 வண்ண வரி இதழ் போதின்-வாய் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 23/10,11
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை
 கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்கும் குறித்தது - கலி 61/25,26
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி - அகம் 28/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை
 அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் - அகம் 116/1,2
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை
 செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நல் பல - அகம் 134/3,4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை
 முறுவல் முகத்தின் பல் மலர் தயங்க - அகம் 176/5,6

 TOP
 
  இடையின்-கண் (1)
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட - கலி 57/5

 TOP
 
  இடையும் (1)
இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின் - கலி 77/22

 TOP
 
  இடையுற்று (1)
ஏனல் காவலின் இடையுற்று ஒருவன் - நற் 128/7

 TOP
 
  இடையுறாஅ (1)
எல் இடையுறாஅ அளவை வல்லே - அகம் 344/7

 TOP
 
  இடையுறாஅது (1)
வெய்து இடையுறாஅது எய்தி முன்னர் - அகம் 203/14

 TOP
 
  இடையே (1)
சேய அம்ம இருவாம் இடையே
 மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு - குறு 237/4,5

 TOP
 
  இடையோர் (1)
இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த - புறம் 225/2

 TOP
 
  இண்டு (1)
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே - நற் 2/6

 TOP
 
  இணர் (127)
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி - திரு 28
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் - திரு 34
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர்
 மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து - திரு 59,60
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு - திரு 202
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த - பெரும் 59
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன - பெரும் 194
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால - முல் 94
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் - குறி 69
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா - குறி 70
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை - குறி 86
இன மாவின் இணர் பெண்ணை - பட் 18
வால் இணர் மடல் தாழை - பட் 118
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து - மலை 159
தலை_நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை - மலை 305
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர்
 தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் - நற் 20/2,3
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் - நற் 63/4
மண்ணா பசுமுத்து ஏய்ப்ப குவி இணர்
 புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் - நற் 94/5,6
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி - நற் 106/7
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை - நற் 107/3
இணர் உறுபு உடைவதன்தலையும் புணர் வினை - நற் 118/6
பொன் இணர் வேங்கை பூம் சினை செலீஇயர் - நற் 151/9
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளித்-தொறும் - நற் 157/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர்
 நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த - நற் 191/1,2
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க - நற் 221/4
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை - நற் 224/4
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் - நற் 249/3
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ - நற் 266/2
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர்
 ஏ கல் மீமிசை மேதக மலரும் - நற் 296/4,5
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா - நற் 307/9
வண்டு பட தகைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு - குறு 21/1
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த - குறு 66/4
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன - குறு 107/1
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி - குறு 211/5
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் - குறு 299/3
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் - குறு 303/6
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் - குறு 320/6
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் - ஐங் 82/2
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை - ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் - ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர்
 நறிய கமழும் துறைவற்கு - ஐங் 146/1,2
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் - ஐங் 169/2
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர்
 அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் - ஐங் 301/1,2
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர்
 கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய - ஐங் 308/2,3
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ - ஐங் 320/1
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர்
 கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ - ஐங் 331/1,2
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே - ஐங் 366/5
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி - ஐங் 367/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற - ஐங் 383/3
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் - ஐங் 396/1
நல் பொன் அன்ன சுடர் இணர்
 கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்துமார் உடைத்தே - ஐங் 436/2,3
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப - ஐங் 496/1
எரி எள்ளு அன்ன நிறத்தன் விரி இணர்
 கொன்றை அம் பைம் தார் அகலத்தன் பொன்றார் - பதி 0/1,2
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை - பதி 30/1
வால் இணர் படு சின குருகு இறைகொள்ளும் - பதி 30/4
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் - பதி 51/5
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் - பதி 67/13
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை - பரி 4/58
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே - பரி 5/81
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு - பரி 7/12
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா - பரி 8/14
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் - பரி 8/24
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை - பரி 12/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின - பரி 14/11
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை - பரி 15/15
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர - பரி 15/32
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை - பரி 15/61
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார்ச்சார் - பரி 16/32
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர்
 சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப - பரி 19/67,68
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை - பரி 19/77
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் - பரி 19/78
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் - பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த - பரி 21/50
மெல் இணர் பூம் கொடி மேவர நுடங்க - பரி 22/43
ஒரு குழை ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் - கலி 26/1
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து - கலி 30/15
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் - கலி 32/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை - கலி 44/4
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/17
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு - கலி 56/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் - கலி 57/17
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் - கலி 62/5
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து - கலி 67/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் - கலி 69/16
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் - கலி 79/16
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ - கலி 90/16
பூம் கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே - கலி 92/26
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி - கலி 92/30
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் - கலி 102/3
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் - கலி 103/1
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் - கலி 127/1
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன - அகம் 2/16
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் - அகம் 11/9
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர்
 மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் - அகம் 21/9,10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் - அகம் 38/1
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி - அகம் 41/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் - அகம் 80/11
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் - அகம் 97/21
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர்
 புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை - அகம் 100/12,13
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒளி இணர்
 சுடர் பூம் கொன்றை ஊழுறு விளை நெற்று - அகம் 115/10,11
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி - அகம் 121/7
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி - அகம் 126/15
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர்
 சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி - அகம் 127/13,14
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் - அகம் 132/11
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல - அகம் 145/13
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் - அகம் 153/16
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை - அகம் 166/5
பூம் கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து - அகம் 182/1
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் - அகம் 197/16
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் - அகம் 202/5
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு - அகம் 217/18
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/8
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர்
 கழல் துளை முத்தின் செந்நிலத்து உதிர - அகம் 225/11,12
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர்
 புலி கேழ் வேங்கை பூம் சினை புலம்ப - அகம் 227/7,8
சில் ஐம் கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர்
 தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் - அகம் 261/3,4
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி - அகம் 280/1
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர்
 தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப - அகம் 291/10,11
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ - அகம் 292/13
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூம் கண்ணி - அகம் 301/11
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர்
 காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் - அகம் 336/8,9
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர்
 பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் - அகம் 341/9,10
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் - அகம் 364/5
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய - அகம் 368/5
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ - அகம் 388/6
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் - அகம் 393/15
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் - புறம் 24/8
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர்
 புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை - புறம் 106/1,2
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ - புறம் 265/2

 TOP
 
  இணர்த்து (1)
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர்த்து எறுழ் வீ - நற் 302/5

 TOP
 
  இணர (7)
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் - நற் 140/2
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை - நற் 302/2
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர
 வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய - நற் 379/3,4
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் - குறு 10/2
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி - அகம் 118/2
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப - அகம் 250/3
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி - அகம் 296/1

 TOP
 
  இணரும் (1)
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்
 உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் - மலை 428,429

 TOP
 
  இணரொடு (1)
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் - நற் 53/7

 TOP
 
  இணை (22)
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி - திரு 20
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் - மது 26
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து - மது 740
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு - நெடு 81
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு - நெடு 133
இரு காமத்து இணை ஏரி - பட் 39
பழம் பிணி வைகிய தோள் இணை
 குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே - நற் 20/10,11
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ - ஐங் 269/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே - ஐங் 378/5
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய - பரி 1/14
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் - பரி 2/53
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை - பரி 9/81
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை - பரி 9/81
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் - கலி 15/3
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே - கலி 21/14
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் - கலி 77/1
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி - கலி 97/22
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா - கலி 135/2
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க - அகம் 134/8
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே - அகம் 204/14
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் - அகம் 381/20
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் - புறம் 111/3

 TOP
 
  இணை_ஈர்_ஓதி (1)
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ - ஐங் 269/4

 TOP
 
  இணைத்த (1)
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் - திரு 200

 TOP
 
  இணைந்து (1)
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் - நற் 269/6

 TOP
 
  இணைப்புறு (1)
இணைப்புறு பிணையல் வளைஇ துணைத்தக - திரு 30

 TOP
 
  இணைபட (1)
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் - கலி 72/1

 TOP
 
  இணைபு (1)
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/9

 TOP
 
  இணையவை (1)
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை
 நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை - பரி 4/62,63

 TOP
 
  இத்தி (1)
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் - அகம் 77/13

 TOP
 
  இதக்கையின் (1)
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் - அகம் 365/6

 TOP
 
  இதணத்து (5)
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் - நற் 216/7
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து
 சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் - நற் 351/7,8
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் - கலி 39/8
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து
 சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி - அகம் 308/9,10
வேங்கை அம் கவட்டிடை நிவந்த இதணத்து
 பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 388/7,8

 TOP
 
  இதணம் (4)
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண - குறி 41
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ - மலை 204
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி - நற் 194/6
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் - நற் 373/7

 TOP
 
  இதல் (3)
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை - அகம் 23/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி - அகம் 133/14
கானக்கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என - புறம் 320/11

 TOP
 
  இதலின் (1)
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை - அகம் 387/10

 TOP
 
  இதலும் (1)
புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என - புறம் 319/6

 TOP
 
  இதழ் (178)
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி - திரு 22
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் - பொரு 27
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ்
 கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை - சிறு 41,42
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை - சிறு 75
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்றிடை வகுத்ததன் - பெரும் 5
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் - பெரும் 114
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி - பெரும் 293
நான்முக ஒருவன் பயந்த பல் இதழ்
 தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி - பெரும் 403,404
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் - மது 251
காதல் இன் துணை புணர்மார் ஆய் இதழ்
 தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ - மது 550,551
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை - மது 710
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ - நெடு 6
அ இதழ் அவிழ்_பதம் கமழ பொழுது அறிந்து - நெடு 41
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி - நெடு 164
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ்
 ஒண் செங்காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் - குறி 61,62
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா - குறி 101
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி - குறி 117
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை - குறி 223
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா - குறி 247
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி - பட் 241
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் - மலை 149
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் - மலை 189
வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய - மலை 334
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் - மலை 519
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே - நற் 5/9
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ - நற் 48/3
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ - நற் 48/3
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் - நற் 75/8
குடவரை சுனைய மா இதழ் குவளை - நற் 105/8
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் - நற் 117/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி - நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி - நற் 145/2
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் - நற் 155/2
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே - நற் 155/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப - நற் 161/7
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப - நற் 188/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் - நற் 195/7
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் - நற் 239/7
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ - நற் 241/11
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 252/9
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் - நற் 284/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி - நற் 286/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 301/3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி - நற் 314/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே - நற் 317/10
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் - நற் 339/7
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு - நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த - நற் 382/2
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே - குறு 5/5
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ - குறு 62/2
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் - குறு 103/2
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த - குறு 227/2
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே - குறு 259/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் - குறு 265/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ - குறு 291/7
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ்
 குவளை உண்கண் கலுழ - குறு 339/5,6
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் - குறு 348/4
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் - குறு 353/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு - குறு 366/5
நீர் கால் யாத்த நிரை இதழ் குவளை - குறு 388/1
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் - ஐங் 2/4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் - ஐங் 20/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ - ஐங் 170/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை - ஐங் 185/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே - ஐங் 190/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் - ஐங் 220/5
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ்
 ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப - ஐங் 242/3,4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே - ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் - ஐங் 351/4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் - ஐங் 430/2
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ்
 பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் - ஐங் 456/1,2
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க - ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த - ஐங் 480/4
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் - பதி 30/2
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் - பதி 48/11
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை - பதி 52/18
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி - பதி 52/19
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த - பதி 64/17
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து - பதி 78/4
உடுவுறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை - பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை - பரி 4/60
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை - பரி 8/13
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் - பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை - பரி 8/113
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒள் நீலம் - பரி 11/22
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி - பரி 13/36
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை - பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் - பரி 14/14
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் - பரி 16/35
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடாக - பரி 20/38
துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய்த்தொட்டி - பரி 20/51
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் - பரி 22/22
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ்
 வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை - பரி 22/29,30
வண்ண வரி இதழ் போதின்-வாய் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 23/11
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க - கலி 3/3
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் - கலி 7/15
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல - கலி 13/12
ஆய் இதழ் பல் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர - கலி 29/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட - கலி 29/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக - கலி 33/4
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட - கலி 33/28
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன - கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை - கலி 45/11
நேர் இதழ் கோதையாள் செய்குறி நீ வரின் - கலி 52/8
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/3
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் - கலி 70/16
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையாக்கால் - கலி 73/9
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொண்மார் - கலி 75/2
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொண்மார் - கலி 75/2
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் - கலி 77/7
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை - கலி 78/13
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் - கலி 79/3
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட - கலி 84/10
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செ விரற்கு ஏற்ப - கலி 84/22
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண - கலி 85/15
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி - கலி 87/6
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் - கலி 88/12
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் - கலி 92/48
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் - கலி 96/5
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணுங்கால் - கலி 100/10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் - கலி 101/4
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் - கலி 103/60
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப - கலி 105/26
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட - கலி 112/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் - கலி 112/24
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி - கலி 121/5
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு - கலி 121/14
ஆய் இதழ் மல்க அழும் - கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே - கலி 142/52
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற - கலி 145/39
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் - அகம் 3/15
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் - அகம் 16/2
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை - அகம் 19/10
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை - அகம் 19/11
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை - அகம் 37/10
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் - அகம் 38/2
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் - அகம் 38/10
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ்
 ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் - அகம் 48/8,9
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் - அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு - அகம் 62/5
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு - அகம் 65/19
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென - அகம் 78/9
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி - அகம் 86/15
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் - அகம் 109/1
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் - அகம் 132/6
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை - அகம் 136/13
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை - அகம் 150/10
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே - அகம் 161/14
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் - அகம் 162/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ - அகம் 170/5
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறுமகள் - அகம் 172/16
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் - அகம் 182/16
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ - அகம் 191/2
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை - அகம் 228/4
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப - அகம் 229/12
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி - அகம் 235/7
பல் இதழ் மழை கண் நல் அகம் சிவப்ப - அகம் 244/9
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் - அகம் 270/1
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் - அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் - அகம் 299/14
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் - அகம் 302/5
ஆய் இதழ் மழை கண் நோயுற நோக்கி - அகம் 306/12
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் - அகம் 317/6
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி - அகம் 353/20
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே - அகம் 357/16
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 361/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை - அகம் 361/4
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து - அகம் 373/13
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை - அகம் 381/19
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறுபட - அகம் 389/4
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ்
 வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் - அகம் 393/24,25
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன - புறம் 27/2
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை - புறம் 105/2
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் - புறம் 164/6
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை - புறம் 246/14
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய - புறம் 380/7
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை - புறம் 397/19

 TOP
 
  இதழ (3)
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் - நற் 25/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு - நற் 97/6
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை - அகம் 358/5

 TOP
 
  இதழகத்து (2)
இதழகத்து அனைய தெருவம் இதழகத்து - பரி 30/3
இதழகத்து அனைய தெருவம் இதழகத்து
 அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் - பரி 30/3,4

 TOP
 
  இதழின் (1)
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று - பரி 17/27

 TOP
 
  இதழினை (1)
மேல்_நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை
 நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் - கலி 72/12,13

 TOP
 
  இதற்கு (1)
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு - குறு 184/3

 TOP
 
  இதன் (6)
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே - குறு 263/8
எம் கேள் இதன் அகத்து உள் வழி காட்டீமோ - கலி 144/19
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே - அகம் 95/15
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே - புறம் 194/7
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே - புறம் 245/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ - புறம் 381/20

 TOP
 
  இதனின் (1)
இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை - நற் 322/2

 TOP
 
  இதனினும் (1)
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் - ஐங் 215/6

 TOP
 
  இதனை (1)
பேதுற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை - பரி 18/12

 TOP
 
  இது (60)
இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என - குறி 21
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே - மலை 96
கானக நாடற்கு இது என யான் அது - நற் 47/6
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது - நற் 75/1
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது
 தகாஅது வாழியோ குறுமகள் நகாஅது - நற் 75/3,4
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் - நற் 173/7
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ - நற் 244/7
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என - நற் 331/6
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் - நற் 339/2
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே - குறு 148/6
தகுமோ மற்று இது தமியோர்-மாட்டே - குறு 162/6
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே - குறு 171/4
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று - குறு 173/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனியிடை - குறு 181/1
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு - குறு 184/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ - குறு 191/1
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ - குறு 279/4
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் - குறு 299/1
கார் இது பருவம் ஆயின் - குறு 382/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் - ஐங் 371/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை - ஐங் 375/1
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி - ஐங் 375/2
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று - ஐங் 375/3
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் - பரி 6/77
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை - பரி 15/64
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் - பரி 19/52
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது
 வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு - பரி 20/70,71
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் - கலி 12/11
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை - கலி 12/15
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர - கலி 24/5
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ - கலி 48/12
பல் கலை சில் பூம் கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் - கலி 56/11
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என - கலி 74/14
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் - கலி 79/17
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது
 இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் - கலி 84/32,33
இது தொடுக என்றவர் யார் - கலி 84/35
அஞ்சாதி நீயும் தவறிலை நின் கை இது தந்த - கலி 84/36
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் - கலி 84/39
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக - கலி 92/24
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் - கலி 104/18
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என - கலி 142/20
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் - கலி 144/9
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது
 கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து - கலி 146/12,13
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் - அகம் 22/4
காமர் வேனில்-மன் இது
 மாண் நலம் நுகரும் துணையுடையோர்க்கே - அகம் 37/17,18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என - அகம் 68/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே - அகம் 158/18
இது நல் காலம் கண்டிசின் பகைவர் - அகம் 164/11
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என - அகம் 217/13
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் - அகம் 223/1
யாணர் வேனில்-மன் இது
 மாண் நலம் நுகரும் துணையுடையோர்க்கே - அகம் 341/12,13
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என - அகம் 380/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி - புறம் 12/3
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது
 நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி - புறம் 43/14,15
நாணு தகவு உடைத்து இது காணுங்காலே - புறம் 44/16
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே - புறம் 50/17
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து - புறம் 52/7
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் - புறம் 217/2
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது
 கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி - புறம் 269/7,8
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு - புறம் 316/7

 TOP
 
  இது-கொல் (2)
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் - நற் 134/2
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் - அகம் 71/16

 TOP
 
  இது-மன் (1)
இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே - ஐங் 487/1

 TOP
 
  இதுவால் (1)
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக - அகம் 194/16

 TOP
 
  இதுவும் (1)
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் - கலி 89/1

 TOP
 
  இதுவே (11)
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் - நற் 96/1
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே
 ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே - நற் 198/11,12
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே - நற் 246/10
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே - குறு 156/7
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் - குறு 285/4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே - ஐங் 415/1
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே - பரி 13/65
ஈன்ற வயிறோ இதுவே
 தோன்றுவன்-மாதோ போர்க்களத்தானே - புறம் 86/5,6
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் - புறம் 196/8
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே - புறம் 355/3
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து - புறம் 367/15

 TOP
 
  இதுவோ (3)
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று - நற் 99/5
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ
 ஏழ் உலகும் ஆளி திரு வரை மேல் அன்பு அளிதோ - பரி 8/63,64
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட - அகம் 306/9

 TOP
 
  இதை (5)
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து - மது 79
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ - மது 376
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் - மது 536
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் - அகம் 140/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு - அகம் 394/3

 TOP
 
  இதைய (1)
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் - அகம் 133/7

 TOP
 
  இதையும் (1)
இதையும் களிறும் பிணையும் இரிய - பரி 10/53

 TOP
 
  இந்திர (1)
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன - ஐங் 62/1

 TOP
 
  இந்திரர் (1)
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர்
 அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என - புறம் 182/1,2

 TOP
 
  இந்திரன் (3)
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என - பரி 8/33
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் - பரி 19/50
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து - பரி 24/96

 TOP
 
  இப்பால் (1)
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால்
 அகல் அல்கும் வையை துறை - பரி 24/32,33

 TOP
 
  இப்பி (3)
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் - நற் 87/7
பல் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி
 நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் - அகம் 296/8,9
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் - புறம் 53/1

 TOP
 
  இப்பொழுதும் (1)
இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே - அகம் 362/10

 TOP
 
  இம்பர் (1)
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே - புறம் 287/14

 TOP
 
  இம்மென் (5)
இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் - மலை 286
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை - நற் 76/6
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் - நற் 113/10
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய - நற் 161/4
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் - அகம் 323/1

 TOP
 
  இம்மென்று (1)
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று
 அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க - அகம் 398/7,8

 TOP
 
  இம்மென (11)
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - குறி 147
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் - நற் 30/3
உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென
 இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் - நற் 109/5,6
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் - நற் 139/6
இயன் எழீஇயவை போல எவ்வாயும் இம்மென
 கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத - கலி 36/5,6
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென
 பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் - கலி 119/8,9
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு - கலி 123/3
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென
 கல் முகை விடரகம் சிலம்ப வீழும் - அகம் 172/3,4
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 318/6
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென
 பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் - புறம் 367/16,17

 TOP
 
  இம்மை (6)
இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் - குறு 49/3
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி - அகம் 66/1
அம்ம வாழி தோழி இம்மை
 நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் - அகம் 101/1,2
இம்மை உலகத்து இல் என பல் நாள் - அகம் 311/6
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் - புறம் 134/1
இம்மை போல காட்டி உம்மை - புறம் 236/10

 TOP
 
  இம்மையும் (1)
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ - கலி 14/15

 TOP
 
  இமய (4)
பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் - பரி 8/11
இமய குன்றினில் சிறந்து - பரி 8/12
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி - பரி 23/83
இமய செ வரை மானும்-கொல்லோ - அகம் 265/3

 TOP
 
  இமயத்து (5)
வடபுல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த - சிறு 48
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி - நற் 356/3
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை - பரி 5/48
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து
 முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 127/4,5
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து
 கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு - புறம் 214/11,12

 TOP
 
  இமயம் (4)
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம்
 தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை - பதி 11/23,24
வடதிசை எல்லை இமயம் ஆக - பதி 43/7
வடதிசையதுவே வான் தோய் இமயம்
 தென்திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் - புறம் 132/7,8
கழை வளர் இமயம் போல - புறம் 166/33

 TOP
 
  இமயமும் (3)
இமயமும் துளக்கும் பண்பினை - குறு 158/5
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ - பரி 1/51
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே - புறம் 2/24

 TOP
 
  இமிர் (25)
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு - நற் 112/3
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி - நற் 245/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் - நற் 323/9
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் - ஐங் 172/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறுமகள் - ஐங் 254/3
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே - பரி 14/4
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் - பரி 16/14
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு - பரி 16/38
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ - பரி 17/10
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் - பரி 20/23
சுடர் உறஉற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த - கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூம் கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் - கலி 64/12
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் - கலி 79/16
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடுமார் - கலி 92/66
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் - கலி 106/48
பெரும் கடல் துயில்கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி - கலி 131/45
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த - அகம் 136/28
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது - அகம் 170/2
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட - அகம் 184/6
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ - அகம் 237/4
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப - அகம் 250/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் - அகம் 280/13
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் - அகம் 340/18
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய - அகம் 381/15

 TOP
 
  இமிர்தர (1)
தொடி மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர
 இயன் எழீஇயவை போல எவ்வாயும் இம்மென - கலி 36/4,5

 TOP
 
  இமிர்தலின் (1)
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு - கலி 123/3

 TOP
 
  இமிர்ந்து (5)
பல் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் - கலி 35/9
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென - கலி 119/8
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 127/3
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப - கலி 131/9

 TOP
 
  இமிர்பு (5)
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத - நற் 235/8
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் - பரி 19/41
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் - கலி 43/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ - அகம் 304/11

 TOP
 
  இமிர (4)
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர
 மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - மலை 533,534
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர
 தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட - ஐங் 292/1,2
புகர் வரி வண்டு இனம் பூம் சினை இமிர
 ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை - பரி 22/39,40
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து - அகம் 332/8

 TOP
 
  இமிரா (2)
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை - பெரும் 481
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை - புறம் 69/20

 TOP
 
  இமிரும் (12)
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்
 மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த - குறி 147,148
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு - மலை 7
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்
 நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் - மலை 486,487
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும்
 வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே - நற் 17/11,12
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும்
 ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் - நற் 30/3,4
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் - நற் 35/5
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும்
 வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு - நற் 139/6,7
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் - நற் 187/8
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும்
 புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் - ஐங் 215/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் - பதி 50/18
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும்
 மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் - அகம் 317/13,14
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்
 பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட - அகம் 318/6,7

 TOP
 
  இமிரும்மே (1)
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே
 யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு - நற் 348/6,7

 TOP
 
  இமில் (11)
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு - மலை 330
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி - கலி 102/26
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் - கலி 105/14
எருத்திடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் - கலி 105/31
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில்
 நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி - கலி 105/50,51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் - கலி 106/9
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் - அகம் 113/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர - அகம் 248/13
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில்
 ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ - அகம் 249/6,7
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று - அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளம் இமில் நல் ஏறு - அகம் 341/7

 TOP
 
  இமிழ் (62)
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க - திரு 240
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு - முல் 4
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் - முல் 88
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் - மது 26
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் - மது 177
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை - மது 363
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென - மது 538
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப - மது 672
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து - மலை 2
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை - மலை 296
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ - நற் 67/8
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு - நற் 91/3
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க - நற் 156/9
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் - நற் 335/1
பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு - நற் 378/11
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என - நற் 392/2
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - குறு 243/4
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் - குறு 299/2
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் - குறு 320/6
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் - குறு 365/4
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை - ஐங் 143/1
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது - ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் - ஐங் 171/2
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் - ஐங் 192/2
ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின் - பதி 13/7
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் - பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் - பதி 30/20
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ - பதி 40/3
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே - பதி 40/20
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் - பதி 50/25
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக - பதி 52/14
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ்
 மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி - பரி 12/40,41
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் - பரி 16/12
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் - பரி 21/39
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த - கலி 79/1
பாடு இமிழ் பரப்பகத்து அரவணை அசைஇய - கலி 105/70
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி - கலி 106/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே - கலி 121/8
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ - கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ - கலி 127/11
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் - அகம் 17/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை - அகம் 66/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ - அகம் 68/15
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து - அகம் 82/7
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை - அகம் 124/14
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென - அகம் 172/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து - அகம் 176/7
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் - அகம் 227/14
இமிழ் இசை முரசம் பொருகளத்து ஒழிய - அகம் 246/11
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன - அகம் 266/14
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு - அகம் 334/4
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் - அகம் 336/16
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் - அகம் 352/3
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை - புறம் 19/1
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ - புறம் 49/2
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் - புறம் 58/12
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை - புறம் 58/21
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி - புறம் 99/9
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் - புறம் 204/5
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி - புறம் 369/23
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை - புறம் 394/8

 TOP
 
  இமிழ்தியோ (1)
நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல - கலி 129/10

 TOP
 
  இமிழ்ந்து (4)
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் - மது 111
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப - மது 267
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் - பதி 23/18
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன - புறம் 173/3

 TOP
 
  இமிழ்ப்ப (1)
எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப
 கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் - பரி 22/37,38

 TOP
 
  இமிழ்ப்புற (1)
இமிழ்ப்புற நீண்ட பாசிலை - புறம் 283/12

 TOP
 
  இமிழ்பு (2)
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் - பதி 62/7
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய - பரி 15/21

 TOP
 
  இமிழ்வது (1)
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் - பரி 24/82

 TOP
 
  இமிழ்விற்கு (1)
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு
 எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப - பரி 22/36,37

 TOP
 
  இமிழ (3)
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ
 பெயல் உறழ கணை சிதறி - மது 182,183
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் - பரி 22/38
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ
 வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்று - அகம் 136/7,8

 TOP
 
  இமிழா (1)
மத்து உரறிய மனை இன்னியம் இமிழா
 ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் - பதி 26/3,4

 TOP
 
  இமிழும் (3)
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் - மது 327
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர - ஐங் 86/2
புள் இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் - புறம் 15/4

 TOP
 
  இமை (8)
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த - நற் 40/9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி - குறு 4/2
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை - குறு 285/6
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று - பரி 9/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் - கலி 70/16
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து - கலி 144/55
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை
 உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி - அகம் 19/11,12

 TOP
 
  இமைக்கும் (22)
ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி - திரு 3
மாசற இமைக்கும் உருவினர் மானின் - திரு 128
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் - சிறு 94
பைபய இமைக்கும் துறைவன் - நற் 199/10
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து - நற் 279/8
வீடுறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும்
 திருந்து இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறுமகள் - நற் 366/2,3
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் - நற் 370/3
நல் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு - நற் 389/10
வான மீனின் வயின்வயின் இமைக்கும்
 ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் - குறு 150/2,3
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும்
 தண்ணம் துறைவன் வந்து என - ஐங் 105/2,3
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும்
 துறை கெழு கொண்க நீ தந்த - ஐங் 193/2,3
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி - பரி 21/1
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் - அகம் 67/17
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும்
 மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் - அகம் 123/9,10
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும்
 வெல் போர் வானவன் கொல்லி குடவரை - அகம் 213/14,15
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை - அகம் 214/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப - அகம் 282/5
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 291/9
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை - அகம் 337/16
பூம் துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் - அகம் 387/7
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் - புறம் 60/2
பல் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் - புறம் 270/1

 TOP
 
  இமைத்தோர் (1)
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென - புறம் 376/7

 TOP
 
  இமைப்ப (8)
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப
 தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் - திரு 88,89
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப
 பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் - குறு 314/2,3
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப
 கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் - கலி 57/3,4
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப
 கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் - கலி 86/6,7
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப
 மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென - அகம் 136/24,25
வான மீனின் வயின்வயின் இமைப்ப
 அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் - அகம் 144/17,18
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப
 பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் - அகம் 158/3,4
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப
 கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை - அகம் 236/11,12

 TOP
 
  இமைப்பது (3)
மலை இமைப்பது போல் மின்னி - நற் 112/8
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய - நற் 241/8
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு - அகம் 139/2

 TOP
 
  இமைப்பின் (3)
மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப - திரு 85
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு - பதி 45/21
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி - கலி 87/6

 TOP
 
  இமைப்பு (2)
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் - குறு 218/6
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் - கலி 21/13

 TOP
 
  இமைபு (1)
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப - பரி 17/31

 TOP
 
  இமைய (2)
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் - கலி 38/1
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் - அகம் 399/2

 TOP
 
  இமையத்து (5)
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி - நற் 369/7
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் - கலி 92/18
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே - கலி 105/74
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி - புறம் 34/21
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன - புறம் 369/24

 TOP
 
  இமையம் (1)
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி - புறம் 39/15

 TOP
 
  இமையவர் (1)
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை - பெரும் 429

 TOP
 
  இமையா (5)
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் - திரு 153
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - மது 457
இமையா நாட்டத்து ஓரு வரம் கொண்டு - பரி 5/30
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு - அகம் 0/4
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - புறம் 62/16

 TOP
 
  இமையாது (1)
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது
 இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி - அகம் 387/15,16

 TOP
 
  இமையார் (1)
பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய - அகம் 136/9

 TOP
 
  இமையான் (2)
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் - கலி 60/29
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் - புறம் 290/4

 TOP
 
  இய (1)
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல - பரி 10/25

 TOP
 
  இயக்க (5)
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க
 இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ - சிறு 37,38
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க
 செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே - நற் 19/6,7
கை வல் பாகன் பையென இயக்க
 யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் - அகம் 230/12,13
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் - அகம் 340/4
கை வல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க
 இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை - புறம் 398/5,6

 TOP
 
  இயக்கத்து (1)
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து
 கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் - மலை 374,375

 TOP
 
  இயக்கம் (5)
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் - நற் 12/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் - நற் 44/11
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் - கலி 41/8
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் - அகம் 292/9
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம்
 அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற - அகம் 351/4,5

 TOP
 
  இயக்கனும் (1)
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் - புறம் 71/14

 TOP
 
  இயக்கி (5)
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி
 ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி - திரு 246,247
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி
 யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் - மது 657,658
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் - ஐங் 489/4
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா - கலி 81/8
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் - புறம் 387/4

 TOP
 
  இயக்கினிர் (1)
கரும் கோட்டு இன்னியம் இயக்கினிர் கழி-மின் - பெரும் 392

 TOP
 
  இயக்கு (4)
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ - மது 440
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் - மலை 571
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை - நற் 79/4
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த - அகம் 100/5

 TOP
 
  இயக்கு-மதி (1)
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ - அகம் 344/11

 TOP
 
  இயக்கு-மின் (1)
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின்
 மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று - புறம் 152/17,18

 TOP
 
  இயக்கும் (3)
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்
 அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது - மலை 18,19
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் - மலை 80
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும்
 காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் - புறம் 185/1,2

 TOP
 
  இயங்க (3)
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க
 பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப - நற் 364/3,4
கவை தலை பேய் மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க
 ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை - பதி 13/15,16
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க
 கொடி சேரா திரு கோவை காழ் கொள - பரி 6/14,15

 TOP
 
  இயங்கல் (3)
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் - மலை 277
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது - நற் 47/2
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை - அகம் 146/7

 TOP
 
  இயங்கள் (1)
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் - மலை 277

 TOP
 
  இயங்கா (3)
இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ - சிறு 38
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் - கலி 92/18
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் - புறம் 217/10

 TOP
 
  இயங்காது (1)
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி - அகம் 19/18

 TOP
 
  இயங்கி (1)
வேறுவேறு பரந்து இயங்கி
 வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் - புறம் 387/8,9

 TOP
 
  இயங்கிய (4)
பெயர்பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் - நற் 307/2
அச்சொடு தாக்கி பாருற்று இயங்கிய
 பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய - புறம் 90/6,7
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே - புறம் 235/15
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய - புறம் 365/2

 TOP
 
  இயங்கியோரே (1)
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே - அகம் 359/16

 TOP
 
  இயங்கு (10)
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் - மது 336
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி - நற் 322/6
களிறு இயங்கு ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/21
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - கலி 135/20
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எவ்வாயும் - கலி 150/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து - அகம் 21/25
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது - அகம் 44/5
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் - அகம் 225/7
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு - அகம் 256/5
ஈர்ம் புறவு இயங்கு வழி அறுப்ப தீம் தொடை - அகம் 314/11

 TOP
 
  இயங்கு-தொறு (1)
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் - குறு 279/3

 TOP
 
  இயங்கு-தோறு (1)
நல் ஏறு இயங்கு-தோறு இயம்பும் - குறு 190/6

 TOP
 
  இயங்குதலால் (1)
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ - பரி 17/41

 TOP
 
  இயங்குதி (1)
எவன் இல குறுமகள் இயங்குதி என்னும் - அகம் 12/3

 TOP
 
  இயங்குநர் (4)
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் - மலை 18
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி - நற் 257/8
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர்
 ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆர் இடை - கலி 2/7,8
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை - அகம் 307/9

 TOP
 
  இயங்கும் (6)
என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் - திரு 130
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று - பரி 17/27
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும்
 வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை - கலி 39/8,9
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல - அகம் 22/15
சோறு உடை கையர் வீறுவீறு இயங்கும்
 இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் - புறம் 173/8,9
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் - புறம் 367/17

 TOP
 
  இயத்த (1)
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் - குறி 99

 TOP
 
  இயத்தின் (1)
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் - அகம் 25/21

 TOP
 
  இயத்து (1)
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் - மலை 269

 TOP
 
  இயம் (12)
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க - திரு 240
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க - திரு 243
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன - மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை - மது 363
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி - மலை 232
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை - மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் - மலை 365
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் - ஐங் 377/2
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க - கலி 105/24
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென - அகம் 172/3
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 359/9
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி - புறம் 400/4

 TOP
 
  இயம்ப (28)
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப
 வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த - மது 232,233
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப
 யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர் - மது 673,674
முழவு அதிர முரசு இயம்ப
 விழவு அறா வியல் ஆவணத்து - பட் 157,158
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப
 குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் - மலை 348,349
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப - நற் 58/7
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப
 பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் - நற் 364/8,9
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப
 உயிர் செல துனைதரும் மாலை - நற் 364/10,11
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப
 கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே - ஐங் 448/1,2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ - பதி 40/3
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப
 வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு - பரி 4/19,20
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் - பரி 15/42
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை - பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப
 துடி சீர் நடத்த வளி நடன் - பரி 22/41,42
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ - கலி 1/5
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப
 ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு - அகம் 154/12,13
தார் மணி பல உடன் இயம்ப
 சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே - அகம் 184/18,19
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப
 வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ - அகம் 269/18,19
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப
 மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் - அகம் 314/4,5
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் - அகம் 314/9
விசித்து வாங்கு பறையின் விடரகத்து இயம்ப
 கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு - அகம் 321/3,4
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் - அகம் 329/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப
 மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி - அகம் 346/14,15
இடி உமிழ் முரசம் பொருகளத்து இயம்ப
 வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு - அகம் 354/2,3
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப
 கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் - புறம் 29/8,9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப
 ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் - புறம் 36/10,11
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப
 அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய - புறம் 126/19,20
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப
 புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 385/1,2
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப
 பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் - புறம் 398/3,4

 TOP
 
  இயம்பவும் (1)
அஞ்சுவர தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும்
 எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் - புறம் 41/7,8

 TOP
 
  இயம்பிய (2)
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே - குறு 275/8
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே - புறம் 233/8

 TOP
 
  இயம்பு (1)
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை - அகம் 64/15

 TOP
 
  இயம்பும் (16)
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் - மலை 310
நெடு வரை விடரகத்து இயம்பும்
 கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே - நற் 14/10,11
அழுந்துபட விடரகத்து இயம்பும்
 எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே - நற் 228/8,9
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும்
 உது காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - நற் 264/8,9
விடரகத்து இயம்பும் நாட எம் - குறு 42/3
நல் ஏறு இயங்கு-தோறு இயம்பும்
 பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே - குறு 190/6,7
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும்
 பெரும் புலர் விடியலும் மாலை - குறு 234/4,5
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும்
 குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே - குறு 241/6,7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் - குறு 247/6
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் - பதி 15/20
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு - அகம் 8/12
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும்
 கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் - அகம் 17/14,15
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்
 எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் - அகம் 122/16,17
அரமிய வியலகத்து இயம்பும்
 நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே - அகம் 124/15,16
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/7
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும்
 கூகை கோழி ஆனா - புறம் 364/11,12

 TOP
 
  இயல் (157)
நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி - திரு 187
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல்
 மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் - சிறு 30,31
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் - சிறு 49
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற - சிறு 60
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் - சிறு 262
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் - மது 83
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப - மது 774
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல்
 கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை - நெடு 98,99
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப - நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட - நெடு 151
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் - குறி 126
மயில் இயல் மான் நோக்கின் - பட் 149
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி - மலை 43
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர - நற் 20/4
வல்லுவம்-கொல்லோ மெல் இயல் நாம் என - நற் 33/9
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் - நற் 90/1
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறுமகள் - நற் 93/8
மெல் இயல் குறுமகள் உறைவின் ஊரே - நற் 142/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு - நற் 149/8
அணி இயல் குறுமகள் ஆடிய - நற் 184/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை - நற் 192/9
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன - நற் 225/4
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் - நற் 367/7
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து - நற் 398/8
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல்
 செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் - குறு 2/3,4
நல் இயல் பாவை அன்ன இ - குறு 89/6
மெல் இயல் குறுமகள் பாடினள் குறினே - குறு 89/7
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க - குறு 114/2
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப - குறு 137/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே - குறு 165/5
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி - குறு 189/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி - குறு 214/3
நல்லை-மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல்
 துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் - குறு 229/5,6
மாலை வாரா அளவை கால் இயல்
 கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் - குறு 250/3,4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல்
 மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என - ஐங் 72/3,4
நள்ளென வந்த இயல் தேர் - ஐங் 104/3
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல்_இயல் - ஐங் 225/3
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க - ஐங் 232/1
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப - ஐங் 288/3
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல்
 புயல் நெடும் கூந்தல் புலம்பும் - ஐங் 304/3,4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நயத்தகவே - ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் - ஐங் 414/3
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல்
 காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் - ஐங் 466/3,4
புள் இயல் கலி மா பூண்ட தேரே - ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி மா பூண்ட தேரே - ஐங் 486/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி - ஐங் 497/4
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி - பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் - பதி 20/25
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ - பதி 24/11
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் - பதி 24/14
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப - பதி 40/23
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல்
 உளை அவிர் கலி மா பொழிந்தவை எண்ணின் - பதி 42/14,15
துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் - பதி 49/2
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை - பதி 52/18
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து - பதி 74/18
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய - பதி 75/3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி - பதி 78/5
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண - பரி 3/86
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை - பரி 7/65
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் - பரி 9/50
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் - பரி 10/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் - பரி 11/132
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் - பரி 11/137
மெய் சூளுறுவானை மெல்_இயல் பொய் சூள் என்று - பரி 12/64
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது - பரி 15/36
ஈர மாலை இயல் அணியார் - பரி 17/36
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் - பரி 18/11
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு - பரி 19/5
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் - பரி 19/43
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் - பரி 20/31
இயல் கொள நண்ணியவை - பரி 23/29
ஏர் அணி கொண்டார் இயல்
 கை புனை தாரினர் கண்ணியர் - பரி 24/10,11
புகும் அளவு அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/67
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் - பரி 24/71
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் - பரி 28/2
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 2/17
மெல் இயல் மேவந்த சீறடி தாமரை - கலி 13/11
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/17
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல்
 காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் - கலி 35/23,24
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல்
 பல் கலை சில் பூம் கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் - கலி 56/10,11
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/2
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி - கலி 72/3
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற - கலி 88/1
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப - கலி 92/34
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை - கலி 96/11
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் - கலி 101/18
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் - கலி 110/9
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/12
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல - கலி 138/16
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு - கலி 148/1
மெல்_இயல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/14
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று - அகம் 36/19
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை - அகம் 43/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் - அகம் 59/14
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலிமா - அகம் 64/2
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் - அகம் 69/10
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல்
 மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் - அகம் 69/13,14
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் - அகம் 75/7
மெல் இயல் குறுமகள் புலந்து பல கூறி - அகம் 75/20
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த - அகம் 100/9
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர - அகம் 112/16
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை - அகம் 116/8
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட - அகம் 118/5
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை - அகம் 124/9
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் - அகம் 132/7
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து - அகம் 142/22
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப - அகம் 142/24
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை - அகம் 145/16
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல்
 வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி - அகம் 153/12,13
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் - அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் - அகம் 175/10
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட - அகம் 182/5
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை - அகம் 208/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு - அகம் 208/7
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் - அகம் 209/4
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்
 கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் - அகம் 234/7,8
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் - அகம் 236/14
மெல் இயல் குறுமகள் நல் அகம் நசைஇ - அகம் 258/9
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் - அகம் 262/10
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் - அகம் 271/13
மெல் இயல் குறுமகள் உறைவு இன் ஊரே - அகம் 274/14
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி - அகம் 281/4
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல்
 கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை - அகம் 281/6,7
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு - அகம் 302/14
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த - அகம் 324/3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் - அகம் 325/13
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல்
 சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா - அகம் 369/4,5
மெல் இயல் அரிவை இல் வயின் நிறீஇ - அகம் 384/7
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல்
 என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண - அகம் 385/1,2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து - அகம் 388/11
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் - அகம் 392/7
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ - புறம் 7/10
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் - புறம் 9/1
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் - புறம் 14/3
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது - புறம் 25/2
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி - புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி - புறம் 61/13
களி இயல் யானை கரிகால்வளவ - புறம் 66/3
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல்
 கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி - புறம் 97/22,23
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி - புறம் 101/4
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் - புறம் 133/1
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண - புறம் 158/26
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா - புறம் 165/7
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் - புறம் 178/2
மெல் இயல் குறுமகள் உள்ளி - புறம் 196/14
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் - புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் - புறம் 203/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு - புறம் 224/6
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே - புறம் 224/17
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் - புறம் 227/8
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து - புறம் 229/1
கால் இயல் கலிமா கதி இன்றி வைகவும் - புறம் 229/21
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் - புறம் 290/2
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல்
 சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை - புறம் 341/9,10
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை - புறம் 394/8

 TOP
 
  இயல்பிற்றாய் (1)
எல்லம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் - பரி 7/48

 TOP
 
  இயல்பின் (3)
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் - பரி 9/25
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி - அகம் 65/3
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் - புறம் 302/7

 TOP
 
  இயல்பினர் (1)
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர - திரு 136

 TOP
 
  இயல்பினின் (1)
இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது - திரு 177

 TOP
 
  இயல்பு (12)
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி - குறி 246
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது - மலை 537
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் - நற் 243/10
பேணு தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் - பதி 93/1
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு
 புள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் - பரி 16/38,39
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு
 வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை - பரி 16/47,48
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு
 ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் - பரி 18/14,15
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு - பரி 20/111
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் - கலி 111/22
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே - கலி 114/21
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே - புறம் 194/7

 TOP
 
  இயல்பும் (3)
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் - குறி 15
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும்
 முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என - அகம் 49/2,3
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்
 என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் - அகம் 225/1,2

 TOP
 
  இயல்வர (1)
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர
 அமர்க்-கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் - பதி 67/7,8

 TOP
 
  இயல்வரும் (2)
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 345/1
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் - அகம் 298/10

 TOP
 
  இயல்வோள் (1)
தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி - புறம் 353/4

 TOP
 
  இயல (8)
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி - திரு 215
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 49/4
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 81/6
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல
 மறவர் மறல மா படை உறுப்ப - பதி 82/6,7
தோடுறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல
 புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப - பதி 89/2,3
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல
 மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி - பரி 21/56,57
வேறுவேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து - அகம் 327/3
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் - புறம் 239/15

 TOP
 
  இயலவரொடு (1)
தணந்ததன்தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு - கலி 66/17

 TOP
 
  இயலவும் (1)
தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ - குறு 182/5

 TOP
 
  இயலா (1)
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து - பரி 3/91

 TOP
 
  இயலாது (1)
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது
 கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் - பதி 50/24,25

 TOP
 
  இயலாய் (1)
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி_இயலாய் - பரி 20/94

 TOP
 
  இயலார் (4)
தார் மார்பின் தகை இயலார்
 ஈர மாலை இயல் அணியார் - பரி 17/35,36
கொடி_இயலார் கை போல் குவிந்த முகை - பரி 20/98
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல - பரி 24/15
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ - கலி 30/6

 TOP
 
  இயலான் (1)
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் - புறம் 15/7

 TOP
 
  இயலி (21)
பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால - பெரும் 331
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி
 கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது - மது 608,609
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி
 திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய - மது 666,667
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது - நற் 260/3
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை - நற் 362/1
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி
 ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு - குறு 264/2,3
நல் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி
 வந்திசின் வாழியோ மடந்தை - ஐங் 175/2,3
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி
 பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை - ஐங் 389/2,3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி
 கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல - பதி 78/5,6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் - கலி 83/16
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் - அகம் 82/9
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே - அகம் 117/9
பொலிந்த ஆயமொடு காண்தக இயலி
 தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் - அகம் 188/10,11
சீர் கெழு வியல் நகர் சிலம்பு நக இயலி
 ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 219/1,2
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் - அகம் 261/6
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி
 கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் - அகம் 279/15,16
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி
 காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி - அகம் 323/6,7
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி
 செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் - அகம் 332/6,7
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி
 செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை - புறம் 70/15,16
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி
 வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த - புறம் 79/3,4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி
 மாரி அன்ன வண்மை - புறம் 133/5,6

 TOP
 
  இயலியாள் (1)
சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் - கலி 147/4

 TOP
 
  இயலினள் (1)
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட_மகள் - பதி 51/10

 TOP
 
  இயலும் (12)
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை - மலை 509
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும்
 வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை - நற் 194/3,4
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும்
 மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் - நற் 264/3,4
புரியுறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து - பரி 18/51
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் - கலி 52/6
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ - கலி 55/8
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று - கலி 55/13
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் - கலி 59/7
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும்
 விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு - கலி 64/5,6
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - கலி 86/9
இடு மணல் பந்தருள் இயலும்
 நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே - அகம் 89/21,22
அன்னிமிஞிலியின் இயலும்
 நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே - அகம் 196/12,13

 TOP
 
  இயலுவாய் (1)
இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை - கலி 94/4

 TOP
 
  இயலுற்று (1)
கோடு கூடு மதியம் இயலுற்று ஆங்கு - பதி 31/12

 TOP
 
  இயலோரும் (1)
மயில் இயலோரும் மடமொழியோரும் - மது 418

 TOP
 
  இயவர் (7)
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன - மது 304
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் - நற் 113/10
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர்
 தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் - ஐங் 215/3,4
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர்
 அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய - பதி 17/7,8
மண்ணுறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர்
 கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச - பதி 19/7,8
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர்
 துறை நணி மருதம் ஏறி தெறுமார் - பதி 27/5,6
பேஎம் அமன்ற பிறழ நோக்கு இயவர்
 ஓடுறு கடு முரண் துமிய சென்று - பதி 78/10,11

 TOP
 
  இயவரின் (1)
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் - ஐங் 425/2

 TOP
 
  இயவரும் (1)
இயவரும் அறியா பல்லியம் கறங்க - புறம் 336/6

 TOP
 
  இயவன் (1)
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி - அகம் 356/3

 TOP
 
  இயவில் (5)
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில்
 பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு - நற் 383/7,8
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில்
 கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை - குறு 198/1,2
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில்
 செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை - அகம் 245/5,6
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு - அகம் 271/3
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில்
 குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி - அகம் 374/11,12

 TOP
 
  இயவின் (19)
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின்
 நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த - பெரும் 82,83
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்
 வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி - மலை 111,112
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை - மலை 229
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின்
 நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் - நற் 66/5,6
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின்
 அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் - நற் 346/3,4
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின்
 ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி - நற் 374/1,2
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்
 இன்னா-மன்ற சுரமே - ஐங் 326/3,4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின்
 நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் - அகம் 9/8,9
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து - அகம் 21/25
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின்
 விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 53/9,10
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின்
 சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே - அகம் 84/9,10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின்
 இருளிடை மிதிப்புழி நோக்கி அவர் - அகம் 128/13,14
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்
 வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை - அகம் 207/6,7
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின்
 வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் - அகம் 289/4,5
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின்
 ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி - அகம் 298/10,11
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே - அகம் 309/17
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை - அகம் 337/15
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து - அகம் 353/15
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின்
 வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை - அகம் 395/7,8

 TOP
 
  இயவு (4)
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி - மலை 20
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன - மலை 323
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊரூர்பு இடம் திரீஇ - பரி 6/37
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி - அகம் 218/10

 TOP
 
  இயவுள் (2)
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள்
 சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி - திரு 274,275
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை - அகம் 29/16

 TOP
 
  இயற்கை (10)
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ - திரு 87
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு - திரு 167
மாயா இயற்கை பாவையின் - நற் 201/11
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே - குறு 229/7
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் - கலி 22/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட - அகம் 255/4
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ - அகம் 384/9
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல - புறம் 2/6
இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் - புறம் 35/28
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை
 இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை - புறம் 76/2,3

 TOP
 
  இயற்கையின் (1)
தொல் முறை இயற்கையின் மதிய - பரி 2/1

 TOP
 
  இயற்கையும் (3)
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும்
 பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் - மலை 83,84
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும்
 இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செந்நிலை - அகம் 353/5,6
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் - புறம் 45/6

 TOP
 
  இயற்றா (2)
கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் - திரு 17
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி - புறம் 150/25

 TOP
 
  இயற்றி (3)
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி
 அந்தர பல்லியம் கறங்க திண் காழ் - திரு 118,119
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி
 மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் - ஐங் 248/1,2
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ - கலி 96/17

 TOP
 
  இயற்றிய (19)
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய
 பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் - பெரும் 266,267
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய
 மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக - மது 454,455
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் - மது 730
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை - நெடு 101
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி - மலை 419
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய
 புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 438,439
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை - மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு - மலை 465
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம் படு வியன் பணை - பதி 17/5
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி - பதி 41/4
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய
 அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து - பதி 79/13,14
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து - அகம் 71/13
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் - அகம் 79/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி - அகம் 180/6
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய
 பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன - அகம் 347/4,5
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் - அகம் 369/7
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் - அகம் 388/2
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை - புறம் 201/9
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் - புறம் 331/1

 TOP
 
  இயற்றியது (1)
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை - கலி 74/3

 TOP
 
  இயற்றியாள்-கொல் (1)
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் - கலி 56/8

 TOP
 
  இயற்றுவான் (1)
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான்
 விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் - கலி 106/18,19

 TOP
 
  இயறல் (1)
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை - அகம் 400/4

 TOP
 
  இயன் (1)
இயன் எழீஇயவை போல எவ்வாயும் இம்மென - கலி 36/5

 TOP
 
  இயன்ற (12)
நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் - திரு 143
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை - நெடு 159
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய - நற் 0/5
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் - நற் 82/4
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற
 இன்னாமையினும் இனிதோ - குறு 288/3,4
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் - கலி 10/18
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் - கலி 43/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் - கலி 69/16
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை - கலி 127/14
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ - கலி 134/22
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் - அகம் 66/9
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் - அகம் 177/5

 TOP
 
  இயன்றது (1)
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் - அகம் 379/8

 TOP
 
  இயன்றனர் (1)
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர்
 தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன - அகம் 259/1,2

 TOP
 
  இயன்று (6)
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து - மது 485
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் - மது 532
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி - மது 724
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வுறு நெடும் சுவர் - நெடு 112
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை - அகம் 56/3
மட கண் மயில் இயன்று மறலி ஆங்கு - புறம் 373/10

 TOP
 
  இயால் (3)
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா - கலி 113/6
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் - கலி 113/16
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் - கலி 115/5

 TOP
 
  இயை (2)
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் - பரி 18/20
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை - பரி 21/3

 TOP
 
  இயைக்கும் (1)
வரையகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி - பரி 8/41

 TOP
 
  இயைக (7)
எதிர்வரவு மாரி இயைக என இவ்வாற்றால் - பரி 11/13
மறு முறை அமையத்தும் இயைக
 நறு நீர் வையை நயத்தகு நிறையே - பரி 11/139,140
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என - பரி 15/65
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் - பரி 19/4
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் - பரி 21/16
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் - பரி 21/69
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட - பரி 25/3

 TOP
 
  இயைதந்தார் (1)
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் - கலி 35/23

 TOP
 
  இயைதரும் (1)
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் - பரி 23/67

 TOP
 
  இயைந்த (15)
வான் இயைந்த இரு முந்நீர் - மது 75
வன்கணாளரோடு இயைந்த
 புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்துறுத்தே - நற் 89/10,11
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை - நற் 203/7
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி - நற் 259/7
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே - நற் 378/12
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது - பதி 50/24
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை - பரி 19/9
செறிந்து ஒளிர் வெண்பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த
 குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் - கலி 95/5,6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 241/1
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் - அகம் 303/3
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் - அகம் 328/7
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல - அகம் 360/7
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ - புறம் 190/5
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ - புறம் 190/12

 TOP
 
  இயைந்ததை (1)
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை
 என ஆங்கு - கலி 66/20,21

 TOP
 
  இயைந்தன்று-மன்னே (1)
காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி - நற் 178/7

 TOP
 
  இயைந்து (18)
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப - மலை 333
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி - மலை 345
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய்பொருளே - நற் 52/11
சாஅய் அ வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து
 ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே - நற் 398/4,5
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து
 கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை - பதி 41/24,25
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என - பரி 1/66
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து
 இடி எதிர் கழறுங்கால் உறழ்பு எழுந்தவர் - பரி 2/36,37
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி - பரி 2/63
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் - கலி 77/1
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி - அகம் 43/5
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து
 அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் - அகம் 47/6,7
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் - அகம் 116/15
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த - அகம் 135/12
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ - அகம் 220/1
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் - அகம் 329/5
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் - அகம் 339/12
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை - அகம் 400/8
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து
 என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை - புறம் 71/2,3

 TOP
 
  இயைந்துஇயைந்து (1)
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்துஇயைந்து
 உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி - அகம் 279/6,7

 TOP
 
  இயைந்தேம் (1)
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம்
 மறு முறை அமையத்தும் இயைக - பரி 11/138,139

 TOP
 
  இயைநர் (1)
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர்
 மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் - பரி 17/7,8

 TOP
 
  இயைபவால் (3)
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால்
 துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட - கலி 70/8,9
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால்
 நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/12,13
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால்
 நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/16,17

 TOP
 
  இயைபு (3)
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு - கலி 101/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 127/3

 TOP
 
  இயைபுடன் (1)
இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் - அகம் 297/9

 TOP
 
  இயையா (1)
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் - பரி 24/94

 TOP
 
  இயையாது (3)
பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று - குறு 199/1
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் - அகம் 335/3
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் - அகம் 338/10

 TOP
 
  இயையும் (1)
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை - பரி 23/58

 TOP
 
  இயையும்-மன் (1)
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன்
 நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் - கலி 53/17,18

 TOP
 
  இயையுமோ (1)
பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே - நற் 298/12

 TOP
 
  இயைவதால் (1)
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என - குறி 24

 TOP
 
  இயைவது (5)
கைவளம் இயைவது ஆயினும் - நற் 52/10
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் - குறு 267/2
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் - அகம் 15/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் - அகம் 53/13
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என - புறம் 182/2

 TOP
 
  இயைவது-கொல்லோ (2)
தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட - குறு 272/1
புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் - ஐங் 459/2

 TOP
 
  இயைவது-மன்னோ (1)
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி - அகம் 242/17

 TOP
 
  இயைவதோ (5)
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ
 புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்புற பொருள் வெஃகி - கலி 16/8,9
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ
 ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர்கூர பொருள்-வயின் - கலி 16/12,13
வளி தரும் செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ
 என ஆங்கு - கலி 16/16,17
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ
 என ஆங்கு - கலி 59/21,22
இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன் - கலி 148/9

 TOP
 
  இயைவெனை (1)
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை
 ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு - அகம் 369/1,2

 TOP
 
  இர (3)
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் - குறி 239
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது - அகம் 160/15
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி - அகம் 318/4

 TOP
 
  இரக்கம் (1)
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் - புறம் 243/1

 TOP
 
  இரக்கு (1)
இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் - பதி 61/11

 TOP
 
  இரக்குங்கால் (1)
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்குங்கால் முகனும் தாம் - கலி 22/1

 TOP
 
  இரக்கும் (7)
சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை - ஐங் 364/3
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் - கலி 63/10
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை - புறம் 75/4
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் - புறம் 178/5
யாம் தன் இரக்கும் காலை தான் எம் - புறம் 180/10
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும்
 திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே - புறம் 180/12,13
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை - புறம் 327/7

 TOP
 
  இரக்குவம் (1)
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை - நற் 125/6

 TOP
 
  இரக்குவர் (1)
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை - புறம் 73/2

 TOP
 
  இரக்குவன் (1)
நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன் - ஐங் 159/4

 TOP
 
  இரக்குவேன் (1)
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் - கலி 143/24

 TOP
 
  இரங்க (13)
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப - மது 672
கழை பாடு இரங்க பல்லியம் கறங்க - நற் 95/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க
 மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக - ஐங் 493/1,2
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க
 மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே - பதி 19/26,27
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க
 புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட - கலி 130/2,3
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க
 அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து - அகம் 72/9,10
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி - அகம் 194/8
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க
 தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் - அகம் 251/9,10
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து - அகம் 265/9
வேங்கைமார்பன் இரங்க வைகலும் - புறம் 21/9
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து - புறம் 98/18
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க
 கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை - புறம் 237/12,13
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க
 ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர - புறம் 288/4,5

 TOP
 
  இரங்கல (1)
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு - பதி 31/29

 TOP
 
  இரங்கா (2)
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு - அகம் 268/13
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் - புறம் 10/11

 TOP
 
  இரங்கார் (1)
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் - அகம் 327/17

 TOP
 
  இரங்கான் (1)
ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் - பதி 61/12

 TOP
 
  இரங்கி (9)
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் - நற் 197/10
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் - நற் 208/9
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே - ஐங் 118/4
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி
 என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி - அகம் 43/2,3
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி
 மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே - அகம் 147/13,14
போர்ப்புறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து - அகம் 188/3
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் - அகம் 312/10
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று - அகம் 330/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் - புறம் 198/25

 TOP
 
  இரங்கிய (1)
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் - கலி 41/5

 TOP
 
  இரங்கினள் (1)
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்புற்று - கலி 138/29

 TOP
 
  இரங்கு (15)
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை - மலை 324
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு - நற் 341/8
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந - பதி 90/28
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய - பரி 7/6
இரங்கு முரசினான் குன்று - பரி 21/38
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத - கலி 33/23
ஏறு இரங்கு இருளிடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் - கலி 46/10
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் - அகம் 116/17
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 152/6
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் - புறம் 60/10
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 137/1
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி - புறம் 174/8
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 270/2
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - புறம் 397/5

 TOP
 
  இரங்குநர் (1)
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் - அகம் 75/15

 TOP
 
  இரங்குப (1)
சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் - அகம் 95/10

 TOP
 
  இரங்குபு (1)
புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு
 வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத - கலி 83/22,23

 TOP
 
  இரங்கும் (39)
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் - மது 235
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து - மது 243
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல - மது 425
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் - நற் 5/6
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட - நற் 93/5
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும்
 விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே - நற் 103/8,9
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் - நற் 246/9
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் - நற் 296/6
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி - குறு 134/5
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்எதிர் - குறு 194/2
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ - குறு 195/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் - குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 289/8
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் - குறு 328/3
தனியோர் இரங்கும் பனிகூர் மாலை - குறு 358/5
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் - ஐங் 425/2
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும்
 கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை - பதி 24/27,28
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை - பதி 25/10
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை - பதி 39/5
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து - பதி 55/3
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் - கலி 99/14
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி - அகம் 14/19
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை - அகம் 70/14
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் - அகம் 73/8
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு - அகம் 215/16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி - அகம் 288/10
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர - அகம் 327/18
பாடு எழுந்து இரங்கும் முந்நீர் - அகம் 400/25
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி - புறம் 124/4
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி - புறம் 143/9
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது - புறம் 174/7
வழி_நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் - புறம் 176/12
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று - புறம் 192/8
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று - புறம் 211/5
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் - புறம் 293/3
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து - புறம் 368/12
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் - புறம் 387/19
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை - புறம் 388/14

 TOP
 
  இரங்குவிர்-மாதோ (1)
பிணிக்கும் காலை இரங்குவிர்-மாதோ
 நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் - புறம் 195/5,6

 TOP
 
  இரங்குவென் (1)
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் - புறம் 209/13

 TOP
 
  இரங்குவை (1)
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே - அகம் 379/27

 TOP
 
  இரங்கேன் (2)
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து - நற் 275/7
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று - குறு 175/5

 TOP
 
  இரட்ட (6)
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை - திரு 115
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பகத்து இரட்ட
 கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து - மது 299,300
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பலவுடன் - மது 606
கல்லென்று இரட்ட புள் இனம் ஒலிப்ப - குறி 228
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட
 குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் - நற் 40/1,2
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து - புறம் 161/19

 TOP
 
  இரட்டி (2)
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் - திரு 168
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு - திரு 179

 TOP
 
  இரட்டும் (14)
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை - திரு 80
குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து - மலை 141
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும்
 இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே - நற் 132/10,11
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும்
 துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் - ஐங் 291/1,2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து - ஐங் 450/1
சிரந்தை இரட்டும் விரலன் இரண்டு உருவாய் - பதி 0/7
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும்
 கடாஅ யானை கண நிரை அலற - பதி 20/11,12
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும்
 குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து - அகம் 9/13,14
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை - அகம் 35/3
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் - அகம் 89/5
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும்
 வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி - அகம் 239/6,7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் - புறம் 72/3
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் - புறம் 165/6
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும்
 மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் - புறம் 170/7,8

 TOP
 
  இரண்டற்கு (1)
ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் - குறு 194/4

 TOP
 
  இரண்டா (1)
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் - பரி 10/58

 TOP
 
  இரண்டின் (2)
இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே - பரி 13/19
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் - புறம் 166/3

 TOP
 
  இரண்டினுள் (1)
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே - புறம் 344/7

 TOP
 
  இரண்டு (13)
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை - திரு 157
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ - திரு 230
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே - குறு 312/1
சிரந்தை இரட்டும் விரலன் இரண்டு உருவாய் - பதி 0/7
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து - பதி 21/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் - பதி 41/15
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என - பரி 3/78
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் - கலி 77/1
நலியும் விழுமம் இரண்டு
 என பாடி - கலி 142/58,59
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே - புறம் 96/3
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண் பெரும் கானம் - புறம் 156/2
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து - புறம் 288/2
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே - புறம் 304/11

 TOP
 
  இரண்டும் (9)
இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே - குறு 101/3
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை - பரி 10/60
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி - கலி 94/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும்
 ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே - கலி 106/41,42
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும்
 ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் - அகம் 44/3,4
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும்
 பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் - அகம் 155/2,3
ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும்
 ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை பாலே - புறம் 196/2,3
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே - புறம் 196/5
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும்
 கை உள போலும் கடிது அண்மையவே - புறம் 260/10,11

 TOP
 
  இரண்டே (2)
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே - புறம் 109/5
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே
 பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே - புறம் 189/5,6

 TOP
 
  இரத்தல் (1)
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்எதிர் - புறம் 204/1

 TOP
 
  இரத்தலின் (1)
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின்
 மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை - கலி 2/2,3

 TOP
 
  இரத்தலும் (2)
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா - பரி 9/17
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும்
 கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என - புறம் 38/14,15

 TOP
 
  இரத்தலோ (1)
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது - புறம் 154/8

 TOP
 
  இரத்தி (3)
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் - நற் 113/2
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து - புறம் 34/12
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் - புறம் 325/11

 TOP
 
  இரத்திர் (1)
பல் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என - நற் 71/3

 TOP
 
  இரதி (1)
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ - பரி 19/48

 TOP
 
  இரந்த (1)
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் - புறம் 145/8

 TOP
 
  இரந்தது (1)
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் - கலி 100/12

 TOP
 
  இரந்தவை (1)
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை
 இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே - அகம் 377/14,15

 TOP
 
  இரந்தனன் (1)
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறுமகள் - ஐங் 257/2

 TOP
 
  இரந்தனென் (1)
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் - ஐங் 384/2

 TOP
 
  இரந்தார்க்கு (1)
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் - கலி 61/11

 TOP
 
  இரந்து (7)
இரந்து குறையுறாஅன் பெயரின் - ஐங் 228/3
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து - பரி 6/101
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து
 மெய் சூளுறுவானை மெல்_இயல் பொய் சூள் என்று - பரி 12/63,64
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை - புறம் 74/6
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி - புறம் 126/12
இரந்து அன்றாகல் வேண்டும் பொலம் தார் - புறம் 226/4
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை - புறம் 375/7

 TOP
 
  இரந்தூண் (1)
இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு - குறு 33/3

 TOP
 
  இரந்தோர் (6)
இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா - நற் 84/11
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை - நற் 225/6
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய - குறு 349/5
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு - பதி 76/7
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி - அகம் 30/9
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் - புறம் 158/19

 TOP
 
  இரந்தோர்க்கு (5)
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/15
இடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/19
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் - அகம் 276/13
இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன் - புறம் 239/9

 TOP
 
  இரப்ப (3)
அவிழ்_பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை - பொரு 112
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப
 நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே - குறு 374/3,4
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் - புறம் 376/18

 TOP
 
  இரப்பல் (1)
செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல்
 பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு - நற் 102/4,5

 TOP
 
  இரப்பவன் (1)
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி - கலி 120/5

 TOP
 
  இரப்பவும் (5)
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு - பதி 52/23
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/7
ஒல்லாங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை - கலி 3/11
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை - கலி 3/15
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ - கலி 16/8

 TOP
 
  இரப்பவை (1)
சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை
 பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின்-பால் - பரி 5/78,79

 TOP
 
  இரப்பான் (1)
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் - கலி 47/1

 TOP
 
  இரப்பின் (3)
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் - அகம் 249/4
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின்
 வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே - புறம் 108/5,6
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின்
 முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் - புறம் 203/4,5

 TOP
 
  இரப்பு (1)
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் - புறம் 239/8

 TOP
 
  இரப்பேன் (1)
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு - கலி 147/60

 TOP
 
  இரப்போர் (4)
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் - அகம் 389/11
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் - புறம் 196/6
இரப்போர் கையுளும் போகி - புறம் 235/11
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து - புறம் 368/12

 TOP
 
  இரப்போர்க்கு (8)
இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய - பதி 52/11
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு
 ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை - பதி 76/7,8
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு
 இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் - அகம் 238/11,12
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே - புறம் 72/18
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 153/2
இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின் - புறம் 165/4
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 315/2
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் - புறம் 364/7

 TOP
 
  இரம் (1)
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை - அகம் 125/3

 TOP
 
  இரலை (23)
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ - நற் 69/4
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே - நற் 242/10
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை
 காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த - நற் 256/8,9
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் - குறு 65/1
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே - குறு 183/4
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை - குறு 220/2
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை
 உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய - குறு 232/3,4
இரலை நல் மான் நெறி முதல் உகளும் - குறு 250/2
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 338/1
புள்ளி இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து - பதி 74/10
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை
 மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி - கலி 15/5,6
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப - அகம் 4/4
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள - அகம் 14/6
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ - அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை
 செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் - அகம் 34/4,5
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை - அகம் 74/9
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை - அகம் 91/10
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை
 வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் - அகம் 139/10,11
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி - அகம் 154/8
இரலை நல் மான் இனம் பரந்தவை போல் - அகம் 194/6
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள - அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை
 மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து - அகம் 371/5,6
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன - புறம் 374/2

 TOP
 
  இரலைய (1)
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே - அகம் 133/18

 TOP
 
  இரலையொடு (4)
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள - முல் 99
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் - பட் 245
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் - நற் 121/4
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு
 அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய - அகம் 304/9,10

 TOP
 
  இரவமொடு (1)
தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ - புறம் 281/1

 TOP
 
  இரவரின் (1)
கராஅம் பேணாய் இரவரின்
 வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே - நற் 292/8,9

 TOP
 
  இரவல் (7)
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக - பதி 59/7
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி - அகம் 32/4
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை - புறம் 179/2
இரவல் மாக்களும் - புறம் 244/3
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் - புறம் 313/3
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன - புறம் 328/4
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என - புறம் 333/10

 TOP
 
  இரவல (8)
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல
 கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் - சிறு 40,41
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் - பெரும் 45
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல
 இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் - பதி 66/3,4
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல
 அமர் மேம்படூஉங்காலை நின் - புறம் 48/7,8
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல
 தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல - புறம் 70/5,6
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல
 வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே - புறம் 141/6,7
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல
 யாம் தன் இரக்கும் காலை தான் எம் - புறம் 180/9,10
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் - புறம் 263/2

 TOP
 
  இரவலர் (21)
இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் - நற் 185/6
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் - நற் 237/7
இரவலர் வாரா வைகல் - குறு 137/3
விளைக வயலே வருக இரவலர்
 என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 2/2,3
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப - பதி 40/18
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் - பதி 54/7
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி - பதி 55/10
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் - பதி 57/14
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய - பதி 61/9
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் - பதி 79/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே - அகம் 303/8
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது - புறம் 3/24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் - புறம் 128/2
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி - புறம் 156/3
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை - புறம் 162/1
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு - புறம் 162/3
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை - புறம் 199/4
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே - புறம் 203/12
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர்
 பறை இசை அருவி நல் நாட்டு பொருநன் - புறம் 229/13,14
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் - புறம் 250/2
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை - புறம் 376/21

 TOP
 
  இரவலர்க்கு (17)
ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த - சிறு 93
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் - மது 751
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் - பதி 81/23
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் - அகம் 13/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய - அகம் 162/17
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே - புறம் 54/4
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து - புறம் 54/5
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா - புறம் 56/17
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே - புறம் 119/7
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று - புறம் 129/6
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் - புறம் 162/2
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு
 ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் - புறம் 162/3,4
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் - புறம் 201/2
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் - புறம் 241/1
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு
 அருகாது ஈயும் வண்மை - புறம் 329/7,8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது - புறம் 359/15
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி - புறம் 367/8

 TOP
 
  இரவலரதுவே (1)
வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே
 வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி - புறம் 122/7,8

 TOP
 
  இரவலன் (1)
அளியன்தானே முது வாய் இரவலன்
 வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என - திரு 284,285

 TOP
 
  இரவன் (1)
இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல - புறம் 24/30

 TOP
 
  இரவில் (11)
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி - பெரும் 349
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி - நற் 325/2
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய - குறு 90/2
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில்
 பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் - குறு 353/4,5
வந்தனனோ மற்று இரவில்
 பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே - ஐங் 229/3,4
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் - பரி 6/54
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் - பரி 6/57
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில்
 தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் - கலி 90/6,7
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி - அகம் 210/7
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில்
 தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 392/12,13
ஆர் இருள் அரை இரவில்
 முட பனையத்து வேர் முதலா - புறம் 229/2,3

 TOP
 
  இரவின் (24)
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் - மலை 212
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் - நற் 55/3
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே - நற் 98/10
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே - நற் 144/10
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை - நற் 285/2
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் - நற் 336/8
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய - நற் 393/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய - குறு 266/2
இரவின் வருதல் அறியான் - ஐங் 272/4
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ - கலி 49/23
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே - கலி 131/28
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின்
 வந்தோய்-மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப - அகம் 80/2,3
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த - அகம் 100/6
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை_நாள் இரவின்
 உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி - அகம் 136/18,19
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று - அகம் 208/1
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர - அகம் 258/11
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை - அகம் 292/8
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் - அகம் 308/7
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க - அகம் 312/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி - அகம் 328/5
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப - அகம் 360/15
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் - புறம் 238/14
இரவின் எல்லை வருவது நாடி - புறம் 366/11
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின்
 வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற - புறம் 390/10,11

 TOP
 
  இரவினானும் (2)
இரவினானும் துயில் அறியேனே - ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது - ஐங் 173/1

 TOP
 
  இரவினானே (4)
குன்ற நாடன் இரவினானே - நற் 151/12
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே - குறு 360/8
இருள் பொர நின்ற இரவினானே - ஐங் 362/5
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை - புறம் 376/16

 TOP
 
  இரவினில் (1)
ஏறு இரங்கு இருளிடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் - கலி 46/10

 TOP
 
  இரவினும் (1)
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என - குறு 283/2

 TOP
 
  இரவினுள் (1)
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி - கலி 121/15

 TOP
 
  இரவு (32)
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் - முல் 46
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் - மது 8
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் - மது 549
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை - மது 686
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே - நற் 139/10
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை - நற் 375/7
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் - நற் 378/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல - குறு 91/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் - குறு 217/2
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் - குறு 244/2
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை - குறு 375/4
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று - பதி 21/34
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி - பதி 59/1
என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை - பரி 6/81
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது - பரி 7/5
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை - பரி 19/9
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால் - கலி 38/14
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று - கலி 113/26
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை - கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை - கலி 131/26
இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை - கலி 131/36
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல - கலி 134/5
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் - கலி 141/13
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் - கலி 141/17
இரவு துயில் மடிந்த தானை - அகம் 24/17
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து - அகம் 97/4
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே - அகம் 222/15
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் - அகம் 298/13
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் - அகம் 309/15
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து - புறம் 260/9
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி - புறம் 397/6
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை - புறம் 398/6

 TOP
 
  இரவும் (18)
எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி - பொரு 118
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி - பெரும் 279
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது - மது 239
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று - நெடு 47
எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென - நற் 163/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா - நற் 338/3
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் - பதி 73/9
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் - கலி 123/16
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா - கலி 142/61
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி - கலி 145/15
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென - அகம் 20/14
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென - அகம் 178/17
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் - அகம் 192/13
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி - அகம் 255/3
எல்லையும் இரவும் வினை-வயின் பிரிந்த - அகம் 299/1
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி - அகம் 313/6
நல் பகல் அமையமும் இரவும் போல - அகம் 327/2
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் - புறம் 7/7

 TOP
 
  இரவுரை (1)
இரவுரை நெடு வார் அரிப்ப வட்டித்து - புறம் 398/13

 TOP
 
  இரவே (3)
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே
 செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன்-தில்ல - அகம் 228/6,7
எந்தையும் செல்லுமார் இரவே அந்தில் - அகம் 240/7
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே
 காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் - அகம் 370/4,5

 TOP
 
  இரற்றும் (2)
கடலின் நாரை இரற்றும்
 மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே - ஐங் 114/3,4
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்ப - ஐங் 152/3

 TOP
 
  இரா (7)
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே - குறு 145/5
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா - ஐங் 56/1
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் - பதி 43/34
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் - கலி 5/14
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா
 எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் - கலி 83/19,20
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா
 நல்கிய கேள்வன் இவன்-மன்ற மெல்ல - கலி 142/61,62
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற - கலி 144/53

 TOP
 
  இராது (1)
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது
 நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் - அகம் 141/20,21

 TOP
 
  இராமன் (2)
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த - அகம் 70/15
கடும் தெறல் இராமன் உடன் புணர் சீதையை - புறம் 378/18

 TOP
 
  இராவில் (1)
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட - குறு 224/4

 TOP
 
  இராஅ (2)
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் - நற் 218/8
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் - அகம் 219/11

 TOP
 
  இராஅள் (1)
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள்
 ஏதிலாளன் காதல் நம்பி - அகம் 275/9,10

 TOP
 
  இரிக்கும் (3)
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு - நற் 383/8
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும்
 அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து - குறு 174/3,4
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை - அகம் 287/9

 TOP
 
  இரிந்தானை (1)
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே - புறம் 284/8

 TOP
 
  இரிந்து (3)
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட - நற் 242/8
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 173/11
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 392/13

 TOP
 
  இரிபு (1)
இரிபு எழுபு அதிர்புஅதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க - கலி 104/39

 TOP
 
  இரிய (23)
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு - திரு 311
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய
 வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து - மது 254,255
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய
 உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன - மலை 208,209
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் - நற் 119/1
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய
 நெடும் தெரு அன்ன நேர்கொள் நெடு வழி - நற் 161/4,5
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை - நற் 202/5
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் - நற் 310/3
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய
 நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து - நற் 330/2,3
பழன பல் புள் இரிய கழனி - நற் 350/2
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு - குறு 321/5
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை - பதி 29/4
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் - பதி 50/15
உடுவுறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை - பரி 1/25
இதையும் களிறும் பிணையும் இரிய
 சிதையும் கலத்தை பயினால் திருத்தும் - பரி 10/53,54
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய
 அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை - அகம் 46/4,5
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய
 காலை எய்த கடவு-மதி மாலை - அகம் 124/12,13
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் - அகம் 190/8
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் - அகம் 224/11
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் - அகம் 274/11
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து - அகம் 310/15
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய
 கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் - புறம் 348/2,3
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி - புறம் 378/8
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி - புறம் 390/8

 TOP
 
  இரியல் (2)
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் - பெரும் 432
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ - அகம் 21/19

 TOP
 
  இரியல்போக்கும் (1)
கறை அடி யானை இரியல்போக்கும்
 மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் - புறம் 135/12,13

 TOP
 
  இரியல்போக (2)
இடுக்கண் இரியல்போக ஊன் புலந்து - புறம் 383/6
இடுக்கண் இரியல்போக உடைய - புறம் 388/6

 TOP
 
  இரியல்போகி (2)
அரி புகு பொழுதின் இரியல்போகி
 வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன - பெரும் 202,203
மா இரும் பெடையோடு இரியல்போகி
 பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் - பட் 56,57

 TOP
 
  இரியின் (1)
இரீஇய காலை இரியின்
 பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே - நற் 266/8,9

 TOP
 
  இரியுந்து (1)
மென் பறையான் புள் இரியுந்து
 நனை கள்ளின் மனை கோசர் - புறம் 396/6,7

 TOP
 
  இரியும் (7)
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 440
புள் இரியும் புகர் போந்தை - பட் 74
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு - நற் 372/5
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் - குறு 304/6
நறும் பூம் புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும்
 புன்புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/2,3
இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 221/13
இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 228/12

 TOP
 
  இரிவுற்றார் (1)
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவுற்றார் வண்டிற்கு - கலி 92/53

 TOP
 
  இரிவுற்று (1)
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்று என்ன - மலை 116

 TOP
 
  இரீஇ (19)
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ
 சிறு பசு மஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து - திரு 234,235
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ
 பருகு அன்ன அருகா நோக்கமொடு - பொரு 76,77
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ
 மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் - பொரு 108,109
புகர் வாய் குழிசி பூம் சுமட்டு இரீஇ
 நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 159,160
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ
 சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி - மலை 25,26
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ
 உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து - மலை 549,550
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே - நற் 381/10
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ
 செல் ஆற்று கவலை பல்லியம் கறங்க - குறு 263/1,2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ
 சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி - ஐங் 388/2,3
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ
 முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து - அகம் 98/9,10
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா - அகம் 98/17
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ
 கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - அகம் 141/15,16
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் - அகம் 171/11
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ
 தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் - அகம் 182/2,3
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ
 அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை - அகம் 242/9,10
தாழ் பூம் கோதை ஊது வண்டு இரீஇ
 மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் - அகம் 298/12,13
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் - அகம் 336/7
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ
 இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை - புறம் 150/8,9
சிறு பொன் நல் கலம் சுற்ற இரீஇ
 கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என - புறம் 160/9,10

 TOP
 
  இரீஇய (9)
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த - நற் 181/10
இரீஇய காலை இரியின் - நற் 266/8
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய
 அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் - நற் 352/1,2
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய
 கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் - பதி 90/23,24
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய
 அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் - அகம் 118/8,9
கருவி கார் இடி இரீஇய
 பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே - அகம் 139/18,19
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் - அகம் 291/10
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய
 பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே - புறம் 18/5,6
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய
 கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு_பதம் - புறம் 74/3,4

 TOP
 
  இரீஇயுந்து (1)
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து
 ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் - புறம் 395/15,16

 TOP
 
  இரு (175)
இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை - திரு 57
ஆங்கு அ மூ_இரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் - திரு 103
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை - திரு 110
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை - திரு 111
இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது - திரு 177
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் - பொரு 13
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் - பொரு 71
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய - பொரு 146
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி - பெரும் 1
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - பெரும் 14
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் - பெரும் 29
இரு நில கரம்பை படு நீறு ஆடி - பெரும் 93
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி - பெரும் 279
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப - பெரும் 292
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய - மது 55
வான் இயைந்த இரு முந்நீர் - மது 75
இரு பெயர் பேராயமொடு - மது 101
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் - மது 107
இரு வகையான் இசை சான்ற - மது 121
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் - மது 235
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப - மது 267
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப - மது 302
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து - மது 365
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து - மது 380
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப - மது 402
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் - மது 449
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப - நெடு 20
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு வயின் திரிதர - நெடு 35
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு - நெடு 74
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் - குறி 27
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் - குறி 29
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் - குறி 48
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி - குறி 104
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி - குறி 163
இரு காமத்து இணை ஏரி - பட் 39
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல - மலை 100
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி - மலை 182
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை தத்தி கல்லென - மலை 207
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் - நற் 59/5
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று - நற் 81/1
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை - நற் 116/4
இரு பெரு வேந்தர் பொருகளத்து ஒழித்த - நற் 180/7
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து - நற் 291/7
இரு விசும்பு அதிர மின்னி - நற் 329/10
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் - நற் 371/4
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த - நற் 377/6
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் - நற் 391/3
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் - குறு 43/3
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் - குறு 44/3
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் - குறு 130/2
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் - குறு 176/1
இரு மருப்பு எருமை ஈன்று அணி காரான் - குறு 181/3
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் - குறு 260/1
இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பன் ஒரு நம் - குறு 334/4
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் - குறு 370/3
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் - குறு 385/4
ஒருவன் இரு தாள் நிழல் கீழ் - ஐங் 0/2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் - ஐங் 280/2
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் - ஐங் 320/3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு - ஐங் 469/3
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும் - ஐங் 470/1
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் - பதி 20/2
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் - பதி 34/3
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் - பதி 52/28
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ - பதி 54/11
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட - பதி 64/12
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 66/1
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர - பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து - பதி 81/3
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை - பதி 90/15
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் - பரி 2/12
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் - பரி 2/55
ஊழி ஆழிக்-கண் இரு நிலம் உரு கெழு - பரி 3/23
இரு கை மாஅல் - பரி 3/35
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 3/75
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை - பரி 5/10
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11
வேறுவேறு உருவின் இ ஆறு இரு கைக்கொண்டு - பரி 5/68
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து - பரி 7/40
எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை - பரி 8/86
இரு நிலம் துளங்காமை வட வயின் நிவந்து ஓங்கி - பரி 9/1
இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் - பரி 10/21
எல்லாம் கமழும் இரு சார் கரை கலிழ - பரி 12/81
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த - பரி 13/7
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல - பரி 13/8
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி - பரி 14/21
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து - பரி 14/27
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து - பரி 14/27
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் - பரி 19/4
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய - பரி 19/16
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி - பரி 19/46
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி - பரி 21/31
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை - பரி 21/67
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் - பரி 23/48
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப - பரி 23/52
அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி - பரி 23/74
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க - பரி 23/75
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு - பரி 24/93
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் - கலி 5/6
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் - கலி 38/3
நீடு இரு விடரகம் சிலம்ப கூய் தன் - கலி 38/8
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் - கலி 67/2
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று - கலி 89/4
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற - கலி 102/1
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற - கலி 105/48
இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் - கலி 106/17
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே - கலி 114/21
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் - கலி 131/38
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை - கலி 134/10
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை - கலி 144/17
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக - கலி 144/46
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - அகம் 4/3
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிர் அம்மே - அகம் 12/5
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் - அகம் 13/5
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் - அகம் 27/2
இரு வேறு ஆகிய தெரிதகு வனப்பின் - அகம் 29/6
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை - அகம் 34/4
இரு பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு பால் - அகம் 52/11
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன - அகம் 71/8
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் - அகம் 79/8
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை - அகம் 84/5
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 96/15
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல - அகம் 101/12
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் - அகம் 116/15
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் - அகம் 136/4
இரு பெரு வேந்தர் மாறுகொள் வியன் களத்து - அகம் 174/1
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி - அகம் 175/13
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி - அகம் 194/2
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் - அகம் 196/2
அகல் இரு விசும்பகம் புதைய பாஅய் - அகம் 214/1
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து - அகம் 274/1
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் - அகம் 275/14
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி - அகம் 278/8
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் - அகம் 280/8
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர - அகம் 294/8
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை - அகம் 304/1
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே - அகம் 338/21
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி - அகம் 339/9
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து - அகம் 360/6
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று - அகம் 363/2
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் - அகம் 366/6
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் - அகம் 395/14
அகல் இரு விசும்பினானும் - புறம் 8/9
இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை - புறம் 14/18
இரு முந்நீர் குட்டமும் - புறம் 20/1
இரு குடை பின்பட ஓங்கி ஒரு குடை - புறம் 31/3
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக - புறம் 35/1
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் - புறம் 41/4
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே - புறம் 42/24
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை - புறம் 50/9
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து - புறம் 52/7
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு - புறம் 58/16
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் - புறம் 65/7
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி - புறம் 66/1
இரு மருந்து விளைக்கும் நல் நாட்டு பொருநன் - புறம் 70/9
இரு தலை ஒசிய எற்றி - புறம் 80/8
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே - புறம் 83/6
நல்ல பல்லோர் இரு நல் மொழியே - புறம் 85/5
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் - புறம் 90/12
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் - புறம் 101/1
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் - புறம் 139/13
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி - புறம் 174/27
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் - புறம் 202/6
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை - புறம் 228/3
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை - புறம் 228/14
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் - புறம் 273/5
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் - புறம் 282/1
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் - புறம் 285/3
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் - புறம் 297/2
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய - புறம் 365/2
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர - புறம் 373/21
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை - புறம் 381/17
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் - புறம் 391/15
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் - புறம் 397/1
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5

 TOP
 
  இரு_நான்கும் (1)
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் - புறம் 41/4

 TOP
 
  இரு_மூன்று (1)
இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது - திரு 177

 TOP
 
  இருக்க (2)
தானே இருக்க தன் மனை யானே - குறு 262/3
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே - பரி 18/56

 TOP
 
  இருக்கவும் (1)
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் - புறம் 315/5

 TOP
 
  இருக்கற்பாலன்-கொல் (1)
நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல்
 ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் - கலி 144/29,30

 TOP
 
  இருக்கிற்போர்க்கே (1)
சென்றோர்-மன் என இருக்கிற்போர்க்கே - அகம் 387/20

 TOP
 
  இருக்கும் (18)
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்து இருக்கும்
 அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் - பெரும் 110,111
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும்
 நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/6,7
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும்
 மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி - நற் 367/5,6
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும்
 தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே - குறு 125/6,7
வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை - குறு 219/5
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும்
 நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே - குறு 283/7,8
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் - குறு 288/2
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் - குறு 349/2
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும்
 தண் துறை ஊரன் தன் ஊர் - ஐங் 7/4,5
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும்
 பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் - ஐங் 8/4,5
பறை தபு முது குருகு இருக்கும்
 துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - ஐங் 180/3,4
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும்
 கான் அகல் நாடன் மகன் - கலி 39/10,11
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் - கலி 43/9
போக்குங்கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் - கலி 63/3
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும்
 துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை - அகம் 106/4,5
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும்
 ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் - அகம் 277/11,12
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர - அகம் 346/11
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும்
 பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் - அகம் 378/10,11

 TOP
 
  இருக்கும்-கொல்லோ (1)
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ
 கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு - அகம் 321/11,12

 TOP
 
  இருக்குவேன்-மன்-கொலோ (1)
எள்ளி இருக்குவேன்-மன்-கொலோ நள்ளிருள் - கலி 142/32

 TOP
 
  இருக்குவை (1)
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை - புறம் 222/5

 TOP
 
  இருக்கை (48)
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் - பொரு 15
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை
 நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் - பொரு 169,170
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை
 குணபுலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 78,79
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை
 முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய - பெரும் 146,147
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை
 பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி - பெரும் 242,243
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை
 மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா - பெரும் 253,254
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு - பெரும் 383
கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை
 பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து - முல் 40,41
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை
 தெண் கடல் குண்டு அகழி - மது 85,86
நாள்_மகிழ் இருக்கை காண்மார் பூணொடு - மது 443
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ - மது 525
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை
 மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் - பட் 174,175
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை
 பல் ஆயமொடு பதி பழகி - பட் 212,213
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் - மலை 190
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே - மலை 583
நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/7
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து - நற் 181/7
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை
 இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் - நற் 346/6,7
தேர் வீசு இருக்கை போல - நற் 381/9
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை
 இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் - பதி 24/13,14
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை
 மென் தினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் - பதி 30/23,24
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை
 தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் - பதி 42/11,12
நாள்_மகிழ்_இருக்கை இனிது கண்டிகுமே - பதி 65/13
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை
 வன்புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும் - பதி 75/7,8
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை
 கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு - பதி 76/8,9
காடு கை காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை
 இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக - பதி 82/9,10
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே - பதி 84/20
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - பதி 85/8
நல் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை
 மாரி என்னாய் பனி என மடியாய் - பதி 94/3,4
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி - பரி 4/57
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் - கலி 132/5
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி - அகம் 51/4
நல் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - அகம் 76/4
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் - அகம் 86/26
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை
 தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் - அகம் 91/14,15
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் - அகம் 97/12
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை
 தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/15,16
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை
 அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் - அகம் 236/12,13
பெரு நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை
 வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் - அகம் 269/21,22
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை
 ஆற்றாமையின் பிடித்த வேல் வலி - அகம் 392/23,24
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் - புறம் 3/19
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - புறம் 29/5
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை
 வல்லோன் தைஇய வரி வனப்புற்ற - புறம் 33/15,16
தேர்_வீசு_இருக்கை ஆர நோக்கி - புறம் 69/18
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய - புறம் 99/3
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே - புறம் 114/6
இருக்கை சான்ற உயர் மலை - புறம் 125/19
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்புல இருக்கை
 புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை - புறம் 181/4,5

 TOP
 
  இருக்கைத்து (1)
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று - புறம் 329/5

 TOP
 
  இருக்கையதுவே (2)
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் - புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் - புறம் 326/7

 TOP
 
  இருக்கையர் (1)
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர்
 புதல்வர் பூம் கண் முத்தி மனையோட்கு - புறம் 41/13,14

 TOP
 
  இருக்கையள் (1)
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள்
 பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி - அகம் 289/14,15

 TOP
 
  இருக்கையால் (1)
கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால்
 பொறையொடு மலிந்த கற்பின் மான் நோக்கின் - புறம் 361/13,14

 TOP
 
  இருக்கையின் (1)
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் - நற் 22/7

 TOP
 
  இருக்கையும் (2)
அழுந்துபட்டிருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும்
 நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா - மது 342,343
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும்
 நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து - மலை 76,77

 TOP
 
  இருக்கையுள் (1)
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள்
 உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர - பரி 11/3,4

 TOP
 
  இருக்கையே (2)
வல்லாள நின் மகிழ்_இருக்கையே - புறம் 125/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 209/19

 TOP
 
  இருக்கையேன் (1)
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன்
 அரிசி இன்மையின் ஆர் இடை நீந்தி - புறம் 371/8,9

 TOP
 
  இருக்கையொடு (1)
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு
 தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் - அகம் 373/8,9

 TOP
 
  இருக்கோ (1)
தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த - கலி 114/18

 TOP
 
  இருங்குன்றத்தான் (1)
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான்
 கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை - பரி 15/53,54

 TOP
 
  இருங்குன்றத்து (2)
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து
 மன் புனல் இளவெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என - பரி 15/26,27
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என - பரி 15/65

 TOP
 
  இருங்குன்றம் (1)
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம்
 நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை - பரி 15/14,15

 TOP
 
  இருங்குன்று (2)
இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே - பரி 15/35
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று
 தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும் - பரி 15/45,46

 TOP
 
  இருங்கோ (1)
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று - அகம் 36/19

 TOP
 
  இருங்கோவேள் (1)
இருங்கோவேள் மருங்கு சாய - பட் 282

 TOP
 
  இருண்ட (2)
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் - நற் 284/1
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை - கலி 147/19

 TOP
 
  இருண்டு (3)
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர்_நிலை_உலகத்து - ஐங் 442/3
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 188/2
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க - அகம் 283/11

 TOP
 
  இருத்த (1)
செல்_விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த
 நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி - அகம் 203/16,17

 TOP
 
  இருத்தர (1)
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர
 இரும் கடல் வான் கோடு புரைய வாருற்று - மது 406,407

 TOP
 
  இருத்தல் (7)
இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல்
 அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என - நற் 68/2,3
தனியே இருத்தல் ஆற்றேன் என்று நின் - நற் 162/4
ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே - ஐங் 451/4
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல்
 இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல் - பரி 11/43,44
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல்
 நகுதக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே - கலி 23/4,5
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல்
 துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் - புறம் 44/9,10
வழி நினைந்து இருத்தல் அதனினும் அரிதே - புறம் 280/15

 TOP
 
  இருத்தலை (1)
எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் - அகம் 252/8

 TOP
 
  இருத்தலோ (1)
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் - புறம் 210/7

 TOP
 
  இருத்தும் (1)
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய - அகம் 377/8

 TOP
 
  இருத்துமோ (1)
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது - கலி 111/18

 TOP
 
  இருதிறத்தோர்க்கும் (1)
புகழ் சால் சிறப்பின் இருதிறத்தோர்க்கும்
 அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி - பரி 23/73,74

 TOP
 
  இருந்த (81)
அரசவை இருந்த தோற்றம் போல - பொரு 55
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி - பொரு 70
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி - சிறு 123
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் - சிறு 144
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக - மது 158
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் - மது 161
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு - நெடு 121
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி - மலை 49
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி - மலை 162
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் - மலை 450
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி - நற் 101/5
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த
 குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் - நற் 116/10,11
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது - நற் 164/1
கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து - நற் 215/7
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த
 குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் - நற் 218/7,8
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண் குருகு - நற் 312/3
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் - நற் 343/2
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த
 வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய - நற் 368/5,6
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி - நற் 371/3
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை - நற் 394/2
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை - குறு 26/2
புணரிய இருந்த ஞான்றும் - குறு 109/3
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே - குறு 131/2
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள் இனம் - குறு 191/2
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த
 இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - குறு 207/2,3
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே - குறு 284/8
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை - குறு 296/2
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து - குறு 304/5
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே - குறு 335/7
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே - குறு 340/7
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை - குறு 350/4
பூம் சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை - குறு 391/7
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை - ஐங் 294/1
இருவி இருந்த குருவி வருந்துற - ஐங் 295/4
என் கெடுத்து இருந்த அறன் இல் யாய்க்கே - ஐங் 385/6
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை - பதி 90/46
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி - கலி 34/10
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/7
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை - கலி 128/3
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த
 சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற - கலி 139/3,4
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் - கலி 144/18
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த
 வெண் குருகு நரல வீசும் - அகம் 13/22,23
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு இனங்கட்கு - அகம் 31/6
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை - அகம் 33/4
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் - அகம் 44/3
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் - அகம் 84/9
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த
 கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த - அகம் 100/5,6
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து - அகம் 103/6
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே - அகம் 109/3
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை - அகம் 129/6
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த
 மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் - அகம் 171/7,8
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த
 மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே - அகம் 181/25,26
கல் சேர்பு இருந்த சில்குடி பாக்கத்து - அகம் 187/12
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் - அகம் 189/12
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த
 வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் - அகம் 190/7,8
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு - அகம் 216/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் - அகம் 230/3
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறுமகள் - அகம் 280/4
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் - அகம் 297/11
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் - அகம் 331/12
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த
 கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் - அகம் 363/9,10
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் - அகம் 367/5
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என - அகம் 384/1
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் - புறம் 36/11
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் - புறம் 54/1
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி - புறம் 103/4
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் - புறம் 174/14
கள் மாறு நீட்ட நணிநணி இருந்த
 குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி - புறம் 177/6,7
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக - புறம் 237/6
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த
 செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா - புறம் 238/1,2
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த
 வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் - புறம் 259/2,3
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் - புறம் 266/8
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி - புறம் 319/3
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை - புறம் 324/12
உண்டு இனிது இருந்த பின் - புறம் 328/12
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே - புறம் 336/12
ஆம் இருந்த அடை நல்கி - புறம் 362/13
முத்தீ புரைய காண்தக இருந்த
 கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் - புறம் 367/13,14
பாடுநர்க்கு இருந்த பீடுடையாள - புறம் 369/18
உழுஞ்சில் அம் கவட்டிடை இருந்த பருந்தின் - புறம் 370/7
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று - புறம் 386/13

 TOP
 
  இருந்தக்கால் (1)
புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்தக்கால்
 நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ - கலி 132/8,9

 TOP
 
  இருந்தது (1)
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/21

 TOP
 
  இருந்தவன் (1)
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு - பரி 4/48

 TOP
 
  இருந்தன (1)
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே - ஐங் 82/4

 TOP
 
  இருந்தனம் (4)
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக - குறி 106
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து - அகம் 110/9
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு - அகம் 317/19
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக - அகம் 388/9

 TOP
 
  இருந்தனர்-கொல்லோ (1)
பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ
 தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் - குறு 146/2,3

 TOP
 
  இருந்தனன் (1)
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக - கலி 38/2

 TOP
 
  இருந்தனனே (2)
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே
 தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் - ஐங் 406/2,3
இனிது இருந்தனனே நெடுந்தகை - ஐங் 408/3

 TOP
 
  இருந்தனிர் (1)
ஊரீர் போல சுரத்திடை இருந்தனிர்
 யாரீரோ என வினவல் ஆனா - புறம் 141/4,5

 TOP
 
  இருந்தனெம் (1)
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக - நற் 318/3

 TOP
 
  இருந்தனை (1)
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என - நற் 146/6

 TOP
 
  இருந்தாங்கு (1)
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்தாங்கு
 குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த - அகம் 233/10,11

 TOP
 
  இருந்தாயோ (1)
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற - கலி 63/9

 TOP
 
  இருந்தார்க்கு (2)
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் - கலி 92/5
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் - கலி 101/41

 TOP
 
  இருந்தாரை (2)
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ - கலி 120/12
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் - கலி 120/14

 TOP
 
  இருந்தாள் (1)
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவுற்று - கலி 92/39

 TOP
 
  இருந்திரோ (1)
வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே - குறு 65/5

 TOP
 
  இருந்தீமோ (1)
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண - புறம் 319/9

 TOP
 
  இருந்து (48)
ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி - பொரு 79
அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து
 கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே - பொரு 116,117
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி - பொரு 132
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து
 புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் - சிறு 180,181
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை - பெரும் 8
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை - முல் 79
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை - மது 404
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் - மது 502
வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து
 பாணர் வருக பாட்டியர் வருக - மது 748,749
பிறர் பிணியகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி - பட் 222
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து
 பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் - பட் 263,264
உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து
 வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் - பட் 267,268
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து
 வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் - மலை 126,127
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து
 கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி - நற் 54/3,4
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து
 பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே - நற் 193/8,9
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல - நற் 243/8
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் - நற் 355/6
இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து
 இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் - நற் 372/10,11
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி - நற் 382/5
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து
 தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி - நற் 388/7,8
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து
 சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் - குறு 60/3,4
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் - குறு 154/6
ஊழுறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து
 ஓர்ப்பனஓர்ப்பன உண்ணும் - குறு 278/5,6
ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த - குறு 283/6
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் - குறு 285/7
காலை இருந்து மாலை சேக்கும் - ஐங் 157/3
எல்லும் நனி இருந்து எல்லி பெற்ற - பதி 19/11
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர - பதி 30/39
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து
 தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 79/14,15
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து
 தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் - பரி 11/2,3
மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து
 மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே - கலி 41/43,44
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப - கலி 44/7
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை - கலி 83/29
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் - கலி 92/19
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி - கலி 103/38
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து
 உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை - அகம் 19/2,3
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து
 துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் - அகம் 85/12,13
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே - அகம் 147/14
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன - அகம் 178/8
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து
 கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் - அகம் 194/14,15
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி - அகம் 231/3
இருந்து அணை மீது பொருந்துழி கிடக்கை - அகம் 351/14
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து
 மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா - புறம் 3/11,12
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் - புறம் 3/22
பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே - புறம் 63/8
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் - புறம் 177/11
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை - புறம் 269/5
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து
 பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு - புறம் 311/3,4

 TOP
 
  இருந்தும் (2)
கண்ணின் காண நண்ணுவழி இருந்தும்
 கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல - குறு 203/3,4
யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே - புறம் 84/2

 TOP
 
  இருந்தெனம் (1)
விருந்துறுத்து ஆற்றி இருந்தெனம் ஆக - புறம் 381/4

 TOP
 
  இருந்தேமா (1)
அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே - கலி 51/5

 TOP
 
  இருந்தேன் (1)
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே - புறம் 399/18

 TOP
 
  இருந்தையூர் (1)
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் - பரி 23/5

 TOP
 
  இருந்தோர் (1)
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர்
 யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை - ஐங் 381/2,3

 TOP
 
  இருந்தோர்-தம் (1)
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன் - புறம் 387/16

 TOP
 
  இருந்தோர்க்கு (3)
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என - நற் 214/2
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என - நற் 252/4
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என - அகம் 173/3

 TOP
 
  இருந்தோரே (1)
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே - புறம் 219/4

 TOP
 
  இருந்தோன் (3)
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி - சிறு 220
உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி - பெரும் 447
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன்
 புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் - புறம் 152/6,7

 TOP
 
  இருநூற்று (2)
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று - பரி 9/8
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9

 TOP
 
  இருப்ப (6)
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப
 கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 48,49
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப
 மழை அமைந்து உற்ற மால் இருள் நடுநாள் - நற் 281/6,7
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப
 நின் ஒளி ஏறிய சேவடி ஒதுங்காய் - நற் 297/1,2
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் - கலி 126/8
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் - புறம் 200/10
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப
 பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை - புறம் 286/2,3

 TOP
 
  இருப்பவர்-மன்னே (1)
மனை-வயின் இருப்பவர்-மன்னே துனைதந்து - அகம் 389/10

 TOP
 
  இருப்பாய் (1)
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய்
 கற்றது இலை-மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் - கலி 111/10,11

 TOP
 
  இருப்பின் (5)
ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின்
 தென் பரதவர் போர் ஏறே - மது 143,144
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின்
 பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்-மாதோ - மலை 290,291
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி - குறு 102/2
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் - குறு 370/3
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின்
 தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை - அகம் 280/10,11

 TOP
 
  இருப்பினும் (1)
இருப்பினும் நெஞ்சம் கனலும் செலினே - கலி 146/46

 TOP
 
  இருப்பு (4)
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் - பொரு 39
மதி இருப்பு அன்ன மாசறு சுடர் நுதல் - அகம் 192/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் - புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து எழில் மருப்பின் - புறம் 370/20

 TOP
 
  இருப்பேன் (3)
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென - கலி 75/15
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது - கலி 75/19
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் - கலி 75/23

 TOP
 
  இருப்பை (22)
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன - நற் 111/1
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் - நற் 260/7
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை
 தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ - நற் 279/1,2
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் - நற் 350/4
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ - குறு 329/1
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன - ஐங் 58/2
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை
 செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு - அகம் 9/3,4
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ - அகம் 15/13
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் - அகம் 81/2
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற - அகம் 95/6
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் - அகம் 107/16
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ - அகம் 135/8
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 149/3
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் - அகம் 171/14
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் - அகம் 225/11
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் - அகம் 247/5
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை
 மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 267/6,7
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 275/11
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது - அகம் 321/5
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை
 கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 331/1,2
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் - அகம் 351/8
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து - புறம் 384/7

 TOP
 
  இருபிறப்பாளர் (2)
இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல - திரு 182
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர்
 முத்தீ புரைய காண்தக இருந்த - புறம் 367/12,13

 TOP
 
  இரும் (568)
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த - திரு 72
இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று - திரு 304
இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன - திரு 312
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் - பொரு 40
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பொரு 61
இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை - பொரு 143
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த - பொரு 145
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பொரு 160
திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து - பொரு 178
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து - பொரு 203
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் - சிறு 19
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் - சிறு 139
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் - சிறு 144
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த - சிறு 193
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பெரும் 25
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் - பெரும் 53
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன - பெரும் 167
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி - பெரும் 219
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி - பெரும் 271
ஈர்ம் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி - பெரும் 341
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் - பெரும் 358
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப - பெரும் 414
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ - பெரும் 470
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பெரும் 482
புனை இரும் கதுப்பகம் பொலிய பொன்னின் - பெரும் 485
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து - மது 76
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் - மது 95
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு - மது 117
இலங்கு வளை இரும் சேரி - மது 136
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு - மது 228
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர - மது 272
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் - மது 296
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் - மது 297
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு - மது 318
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் - மது 393
இரும் கடல் வான் கோடு புரைய வாருற்று - மது 407
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் - மது 417
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து - மது 541
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு - மது 634
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் - மது 751
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் - நெடு 16
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார் - நெடு 54
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப - நெடு 56
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப - நெடு 180
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு - குறி 47
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி - குறி 60
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை - குறி 93
மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் - குறி 95
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் - குறி 112
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது - குறி 157
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி - குறி 163
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ - குறி 220
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் - குறி 256
மா இரும் பெடையோடு இரியல்போகி - பட் 56
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் - பட் 61
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் - பட் 72
புன் தலை இரும் பரதவர் - பட் 90
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது - பட் 92
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய - பட் 219
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு - மலை 5
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து - மலை 99
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - மலை 157
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் - மலை 194
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் - மலை 246
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் - மலை 265
இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது - மலை 367
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை - மலை 455
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய - மலை 488
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 4/12
இரும் பல் ஒலிவரும் கூந்தல் - நற் 6/10
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி - நற் 17/3
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே - நற் 26/9
மா இரும் பரப்பகம் துணிய நோக்கி - நற் 31/1
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் - நற் 31/3
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி - நற் 35/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 36/1
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி - நற் 36/2
இரும் பனம் தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் - நற் 38/3
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி - நற் 39/4
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி - நற் 47/1
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு - நற் 51/9
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து - நற் 54/3
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை - நற் 60/10
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி - நற் 63/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி - நற் 78/1
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண - நற் 82/8
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை - நற் 85/4
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் - நற் 89/5
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் - நற் 90/6
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து - நற் 95/5
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து - நற் 113/8
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர - நற் 117/2
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் - நற் 118/3
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத - நற் 122/1
உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி - நற் 123/1
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை - நற் 127/1
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - நற் 137/1
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் - நற் 141/1
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி - நற் 144/1
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் - நற் 145/1
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 148/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி - நற் 151/2
இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ - நற் 155/7
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி - நற் 157/1
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி - நற் 158/5
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் - நற் 159/1
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் - நற் 166/2
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு - நற் 186/2
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை - நற் 193/4
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி - நற் 195/1
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என - நற் 214/5
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது - நற் 217/3
சுறவு இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் - நற் 223/7
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் - நற் 224/5
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய - நற் 231/3
மல்லல் இரும் கழி மலி நீர் சேர்ப்பற்கு - நற் 239/8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூம் கண் இரும் குயில் - நற் 243/4
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் - நற் 246/4
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து - நற் 250/8
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப - நற் 254/5
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி - நற் 259/3
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி - நற் 267/2
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி - நற் 271/1
மா இரும் தாழி கவிப்ப - நற் 271/11
இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி - நற் 272/5
இரும் புலி வழங்கும் சோலை - நற் 274/8
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - நற் 295/2
இரும் போது கமழும் கூந்தல் - நற் 298/11
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது - நற் 299/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் - நற் 300/9
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் - நற் 302/4
நளி இரும் சிலம்பின் நல் மலை நாடன் - நற் 304/4
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே - நற் 311/2
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் - நற் 311/4
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் - நற் 311/10
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த - நற் 317/1
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் - நற் 319/5
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து - நற் 330/1
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி - நற் 332/6
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் - நற் 335/7
புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி - நற் 336/5
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு - நற் 338/7
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் - நற் 344/3
பெரும் கல் விடரகம் சிலம்ப இரும் புலி - நற் 344/9
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என - நற் 345/2
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே - நற் 348/8
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - நற் 353/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை - நற் 354/2
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி - நற் 362/8
இரும் பல் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் - நற் 366/7
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் - நற் 367/7
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என - நற் 372/4
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் - நற் 372/11
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த - நற் 379/12
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி - நற் 383/3
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும் - நற் 387/1
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து - நற் 388/7
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர - நற் 400/4
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் - குறு 9/5
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் - குறு 13/2
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே - குறு 19/5
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டிடை - குறு 47/2
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 52/3
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் - குறு 60/2
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி - குறு 80/2
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன - குறு 111/4
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் - குறு 111/5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை - குறு 141/5
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் - குறு 153/2
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் - குறு 165/3
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே - குறு 165/5
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து - குறு 168/2
துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே - குறு 177/2
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து - குறு 180/2
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி - குறு 190/1
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள் இனம் - குறு 191/2
மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் - குறு 192/3
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே - குறு 209/7
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் - குறு 215/6
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே - குறு 232/6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் - குறு 267/1
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு - குறு 268/4
பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு - குறு 269/7
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே - குறு 272/8
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் - குறு 279/5
இரும் பல் குன்றம் போகி - குறு 279/7
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் - குறு 293/3
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 300/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து - குறு 308/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு - குறு 313/2
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு - குறு 320/2
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் - குறு 321/6
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் - குறு 324/3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி - குறு 335/2
இரும் கழி நெய்தல் போல - குறு 336/5
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை - குறு 343/3
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை - குறு 350/4
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த - குறு 374/6
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து - குறு 375/3
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி - குறு 394/1
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் - ஐங் 18/1
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் - ஐங் 30/3
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து - ஐங் 91/1
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் - ஐங் 112/2
நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும் - ஐங் 116/2
மல்லல் இரும் கழி மல்கும் - ஐங் 120/3
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி - ஐங் 134/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு - ஐங் 162/2
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் - ஐங் 163/2
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் - ஐங் 164/2
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் - ஐங் 167/2
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் - ஐங் 170/2
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே - ஐங் 173/4
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி - ஐங் 184/1
இரும் கழி சே இறா இன புள் ஆரும் - ஐங் 188/1
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் - ஐங் 191/2
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் - ஐங் 214/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - ஐங் 216/1
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் - ஐங் 219/2
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை - ஐங் 231/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் - ஐங் 239/2
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாடன் - ஐங் 266/2
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 281/3
பின் இரும் கூந்தல் நல் நுதல் குற_மகள் - ஐங் 285/1
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோரே - ஐங் 294/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல்லியலோள்-வயின் - ஐங் 308/1
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே - ஐங் 337/4
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை - ஐங் 342/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே - ஐங் 346/3
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் - ஐங் 352/3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே - ஐங் 353/4
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப - ஐங் 370/2
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே - ஐங் 395/6
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே - ஐங் 409/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே - ஐங் 411/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் - ஐங் 429/1
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை - ஐங் 431/2
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா - ஐங் 460/2
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் - ஐங் 464/2
பின் இரும் கூந்தல் நல் நலம் புனைய - ஐங் 495/3
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 11/2
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 11/3
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து - பதி 11/9
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் - பதி 12/14
நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - பதி 12/19
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் - பதி 12/22
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் - பதி 13/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து - பதி 20/13
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 21/33
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் - பதி 23/18
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி - பதி 30/37
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு - பதி 35/3
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து - பதி 37/8
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி - பதி 41/10
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து - பதி 41/21
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் - பதி 42/1
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து - பதி 42/21
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப - பதி 43/12
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து - பதி 43/15
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 45/20
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் - பதி 51/2
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து - பதி 51/9
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் - பதி 51/35
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் - பதி 52/5
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப - பதி 57/2
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து - பதி 59/9
மழை என மருளும் மா இரும் பஃறோல் - பதி 62/2
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து - பதி 64/6
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு - பதி 67/15
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 74/3
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் - பதி 75/1
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர - பதி 81/10
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு - பதி 88/5
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து - பதி 91/1
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 91/8
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை - பரி 2/43
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் - பரி 4/7
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு - பரி 5/1
இரும் கண் வெள்யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் - பரி 5/62
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து - பரி 7/1
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் - பரி 7/11
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என - பரி 8/33
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற - பரி 8/51
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் - பரி 8/89
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை - பரி 11/77
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி - பரி 12/47
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை - பரி 16/23
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் - பரி 16/27
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் - பரி 19/89
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி - பரி 20/24
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் - பரி 22/46
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/4
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி - கலி 29/16
இரும் தும்பி இறை கொள எதிரிய வேனிலான் - கலி 30/4
இரும் குயில் ஆலும் அரோ - கலி 33/25
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் - கலி 34/8
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற - கலி 36/8
காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இரும் சிலம்பின் - கலி 39/16
மறம் கொள் இரும் புலி தொல் முரண் தொலைத்த - கலி 42/1
பிறங்கு இரும் சோலை நல் மலை நாடன் - கலி 42/4
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா - கலி 42/29
இரும் புலி மயக்குற்ற இகல் மலை நல் நாட - கலி 48/7
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/18
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி - கலி 50/2
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி - கலி 54/5
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/2
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் - கலி 65/3
இரும் புலி கொண்மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் - கலி 65/24
மாசற மண்ணுற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் - கலி 77/16
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/2
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/12
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த - கலி 92/43
அரும்பு அவிழ் பூம் சினை-தோறும் இரும் குயில் - கலி 92/63
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் - கலி 93/35
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி - கலி 95/2
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும்
 கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் - கலி 101/41,42
நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் - கலி 101/48
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் - கலி 103/56
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் - கலி 105/7
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் - கலி 105/14
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/57
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/8
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல் இனத்து ஆயர் - கலி 110/1
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் - கலி 112/16
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த - கலி 114/1
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி - கலி 121/5
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/12
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 123/2
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி - கலி 123/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 127/3
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது - கலி 128/4
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் - கலி 129/12
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் - கலி 130/12
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் - கலி 131/21
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல - கலி 134/5
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல் ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/10
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற - கலி 145/39
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப - கலி 148/6
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன - அகம் 3/1
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப - அகம் 5/10
இரும் கல் விடரகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 21/16
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் - அகம் 21/26
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி - அகம் 24/9
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் - அகம் 25/6
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை - அகம் 27/1
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு - அகம் 35/17
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 36/1
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர - அகம் 40/4
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 43/10
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை - அகம் 43/11
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 46/8
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் - அகம் 50/2
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர - அகம் 57/7
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 70/2
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை - அகம் 70/14
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை - அகம் 72/13
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் - அகம் 75/4
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ - அகம் 78/5
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை - அகம் 79/11
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் - அகம் 80/2
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க - அகம் 86/16
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி - அகம் 87/15
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - அகம் 88/9
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து - அகம் 88/11
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் - அகம் 88/12
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது - அகம் 89/17
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் - அகம் 91/9
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் - அகம் 92/4
நீள் இரும் கூந்தல் மாஅயோளொடு - அகம் 93/11
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/14
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 95/9
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் - அகம் 97/5
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த - அகம் 97/9
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து - அகம் 97/20
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த - அகம் 100/6
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு - அகம் 102/3
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே - அகம் 102/19
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் - அகம் 107/5
பனி இரும் சோலை எமியம் என்னாய் - அகம் 112/7
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் - அகம் 113/15
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் - அகம் 118/7
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ - அகம் 120/11
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் - அகம் 122/1
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 131/3
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் - அகம் 132/13
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே - அகம் 136/29
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த - அகம் 140/2
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை - அகம் 141/18
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 142/18
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 149/4
பெரும் களிறு மிதித்த அடியகத்து இரும் புலி - அகம் 155/11
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 161/10
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல - அகம் 162/2
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின் - அகம் 166/8
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் - அகம் 168/9
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் - அகம் 170/4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் - அகம் 176/10
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து - அகம் 177/4
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் - அகம் 180/10
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி - அகம் 183/9
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய - அகம் 185/2
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் - அகம் 186/5
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ - அகம் 188/1
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி - அகம் 190/11
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என - அகம் 191/16
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட - அகம் 194/10
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 197/10
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் - அகம் 199/19
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட - அகம் 202/8
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் - அகம் 206/4
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி - அகம் 213/5
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி - அகம் 214/3
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் - அகம் 215/1
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் - அகம் 218/11
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து - அகம் 220/14
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அ வலை - அகம் 220/16
இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 221/13
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் - அகம் 222/8
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 225/15
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து - அகம் 227/20
இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 228/12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் - அகம் 229/19
இரும் கல் விடரகம் சிலம்ப பெயரும் - அகம் 232/4
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் - அகம் 233/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை - அகம் 236/15
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் - அகம் 237/11
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 238/5
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் - அகம் 238/9
செ வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை - அகம் 240/1
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை - அகம் 247/4
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் - அகம் 247/6
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 253/23
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி - அகம் 261/12
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் - அகம் 266/1
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 266/4
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக - அகம் 269/2
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் - அகம் 270/1
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து - அகம் 272/1
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 275/12
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 276/1
இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர் - அகம் 277/7
விண்ணுற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து - அகம் 281/10
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன - அகம் 285/8
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து - அகம் 288/9
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய - அகம் 290/2
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் - அகம் 291/10
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 291/23
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி - அகம் 293/7
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி - அகம் 297/5
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் - அகம் 297/17
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது - அகம் 298/8
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் - அகம் 298/10
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் - அகம் 300/14
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த - அகம் 301/23
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத - அகம் 302/9
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் - அகம் 303/6
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் - அகம் 307/14
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று - அகம் 311/1
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த - அகம் 325/3
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன - அகம் 326/6
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ - அகம் 334/6
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே - அகம் 337/21
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல - அகம் 338/14
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்துழி - அகம் 348/10
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப - அகம் 350/4
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி - அகம் 350/10
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 357/7
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் - அகம் 365/6
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு - அகம் 366/9
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் - அகம் 372/7
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை - அகம் 373/10
இரும் பொல பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப - அகம் 376/9
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் - அகம் 378/10
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை - அகம் 381/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை - அகம் 385/12
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து - அகம் 386/1
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ - அகம் 388/6
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை - அகம் 389/20
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா - அகம் 393/13
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர - அகம் 394/10
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் - அகம் 394/15
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 398/22
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு - அகம் 400/20
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 400/26
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து - புறம் 3/11
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை - புறம் 17/35
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய - புறம் 19/5
அயறு சோரும் இரும் சென்னிய - புறம் 22/7
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் - புறம் 24/1
இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் - புறம் 24/12
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே - புறம் 25/14
நளி கடல் இரும் குட்டத்து - புறம் 26/1
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி - புறம் 29/4
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா - புறம் 44/1
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன் - புறம் 45/1
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது பறப்ப - புறம் 65/2
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் - புறம் 67/11
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை - புறம் 69/6
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர் - புறம் 73/13
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு - புறம் 97/6
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் - புறம் 99/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 100/6
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே - புறம் 111/1
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே - புறம் 113/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் - புறம் 116/11
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை - புறம் 120/17
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் - புறம் 138/8
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் - புறம் 140/7
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் - புறம் 143/10
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் - புறம் 147/6
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - புறம் 150/1
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் - புறம் 150/13
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் - புறம் 152/31
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் - புறம் 157/12
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி - புறம் 168/10
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் - புறம் 173/9
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் - புறம் 176/2
இரும் பனம் குடையின் மிசையும் - புறம் 177/16
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் - புறம் 181/3
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் - புறம் 190/9
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே - புறம் 201/13
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் - புறம் 201/17
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் - புறம் 202/20
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் - புறம் 224/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் - புறம் 233/5
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ - புறம் 235/10
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் - புறம் 243/13
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே - புறம் 246/15
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ - புறம் 247/5
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் - புறம் 263/2
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - புறம் 269/3
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை - புறம் 276/2
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக - புறம் 284/6
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் - புறம் 291/3
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று - புறம் 304/10
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே - புறம் 309/2
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ - புறம் 316/6
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி - புறம் 320/14
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் - புறம் 322/8
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை - புறம் 332/3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப - புறம் 332/6
இரும் கடல் தானை வேந்தர் - புறம் 332/9
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே - புறம் 335/4
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை - புறம் 340/7
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி - புறம் 345/9
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப - புறம் 347/7
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் - புறம் 363/1
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி - புறம் 364/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக - புறம் 365/1
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு - புறம் 370/3
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 371/4
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப - புறம் 371/10
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர - புறம் 374/7
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ - புறம் 374/14
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 378/13
இரும் கிளை தலைமை எய்தி - புறம் 378/23
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை - புறம் 381/25
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூம் கள் வைகுந்து - புறம் 384/9
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை - புறம் 387/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் - புறம் 388/3
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற - புறம் 390/20
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 391/8
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் - புறம் 392/8
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 393/10
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் - புறம் 394/16
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய - புறம் 396/23
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் - புறம் 400/19

 TOP
 
  இரும்_கூந்தால் (1)
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால்
 நின்னை என் முன் நின்று - கலி 112/16,17

 TOP
 
  இரும்பின் (6)
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப - பெரும் 286
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை - நற் 249/1
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் - பதி 74/13
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி - அகம் 36/2
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல - அகம் 185/4
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின்
 ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி - புறம் 345/8,9

 TOP
 
  இரும்பு (23)
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த - சிறு 193
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 91
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் - பெரும் 222
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த - பெரும் 437
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ - நெடு 42
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ - நெடு 80
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும் புன வரகே - மலை 113
இரும்பு செய் கொல்லன் வெ உலை தெளித்த - நற் 133/9
இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல் - நற் 194/9
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் - பரி 7/58
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் - கலி 64/21
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - அகம் 4/3
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி - அகம் 26/7
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை - அகம் 56/3
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் - அகம் 72/6
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் - அகம் 81/5
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் - அகம் 90/11
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் - அகம் 172/6
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என - புறம் 21/8
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி - புறம் 150/25
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் - புறம் 170/15
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து - புறம் 180/4
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் - புறம் 309/1

 TOP
 
  இரும்பொறை (2)
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் - பதி 89/9
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே - புறம் 22/34

 TOP
 
  இருமை (1)
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை - பரி 13/49

 TOP
 
  இருவர் (7)
இருவர் சுட்டிய பல்வேறு தொல் குடி - திரு 178
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் - பதி 63/11
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் - பரி 1/31
இருவர் வான் கிளி ஏற்பின் மழலை - பரி 9/42
எல்லாம் வேறுவேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர்
 தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் - பரி 15/13,14
காம இருவர் அல்லது யாமத்து - புறம் 33/18
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் - புறம் 159/15

 TOP
 
  இருவர்-கண் (1)
இருவர்-கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று - கலி 39/25

 TOP
 
  இருவரது (1)
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே - நற் 180/9

 TOP
 
  இருவரும் (8)
பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் - குறு 302/5
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் - ஐங் 64/3
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவையினள் - ஐங் 409/2
தா மா இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் - பரி 3/8
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும்
 மருந்து உரை இருவரும் திருந்து நூல் எண்மரும் - பரி 8/4,5
மருந்து உரை இருவரும் திருந்து நூல் எண்மரும் - பரி 8/5
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும்
 திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது - கலி 99/2,3
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் - கலி 109/17

 TOP
 
  இருவரை (3)
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே - பரி 15/66
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும - கலி 9/8
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் - புறம் 213/4

 TOP
 
  இருவாம் (3)
சேய அம்ம இருவாம் இடையே - குறு 237/4
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம்
 பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/3,4
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம்
 ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற - கலி 43/4,5

 TOP
 
  இருவி (8)
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை - குறி 153
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி
 விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர - நற் 306/6,7
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி
 பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் - குறு 133/2,3
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை - குறு 220/3
சிறுதினை கொய்த இருவி வெண் கால் - ஐங் 286/1
இருவி இருந்த குருவி வருந்துற - ஐங் 295/4
இருவி தோன்றின பலவே நீயே - அகம் 28/5
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி
 கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 38/13,14

 TOP
 
  இருவி-தொறும் (1)
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும்
 குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை - மலை 109,110

 TOP