<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஈ - முதல் சொற்கள்
ஈ 6
ஈஇயாமையின் 1
ஈக 1
ஈகுநரும் 1
ஈகுவன் 1
ஈகை 41
ஈகையின் 2
ஈகையும் 1
ஈங்கண் 1
ஈங்கனம் 1
ஈங்கு 68
ஈங்கும் 1
ஈங்கே 8
ஈங்கை 19
ஈங்கைய 2
ஈங்கோ 1
ஈங்ஙனம் 1
ஈட்டம் 2
ஈட்டிய 1
ஈட்டியும் 1
ஈட்டியோன் 1
ஈட்டு 3
ஈண்டல 1
ஈண்டவும் 1
ஈண்டி 24
ஈண்டிய 9
ஈண்டு 49
ஈண்டுக 1
ஈண்டும் 1
ஈண்டுவன 1
ஈண்டே 2
ஈண்டையேனே 2
ஈண்டோர் 1
ஈத்-தொறும் 2
ஈத்த 22
ஈத்தது 2
ஈத்தல் 1
ஈத்தவை 1
ஈத்தனன் 1
ஈத்தனனே 1
ஈத்தனையே 1
ஈத்தார்-கொல்லோ 1
ஈத்தான் 1
ஈத்து 5
ஈத்தும் 1
ஈத்தை 1
ஈத்தோன் 3
ஈதல் 16
ஈதல்லே 1
ஈதலில் 1
ஈதலும் 4
ஈதா 1
ஈது 4
ஈதும் 1
ஈதோளி 1
ஈந்த 3
ஈந்தின் 5
ஈந்து 3
ஈப 1
ஈபவை 1
ஈம் 1
ஈம 4
ஈமத்து 1
ஈமம் 1
ஈய்ந்து 1
ஈய்ந்தும் 1
ஈய 5
ஈயல் 8
ஈயல்_மூதாய் 3
ஈயலன் 1
ஈயலின் 1
ஈயா 7
ஈயாது 9
ஈயாமை 3
ஈயாய் 1
ஈயும் 20
ஈயும்-மன்னே 2
ஈயும்மே 1
ஈயேன் 1
ஈர் 100
ஈர்_அமை_சுற்றொடு 1
ஈர்_இரண்டின் 1
ஈர்_இரண்டு 1
ஈர்_எழு 1
ஈர்_ஏழின் 1
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் 2
ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு 1
ஈர்க்கவும் 1
ஈர்க்கின் 1
ஈர்க்கு 1
ஈர்க்கும் 5
ஈர்த்த 1
ஈர்த்தது 1
ஈர்த்து 4
ஈர்ந்து 1
ஈர்ந்தையோனே 1
ஈர்ப்ப 2
ஈர்ப்பு 1
ஈர்ம் 31
ஈர 11
ஈரணி 2
ஈரணிக்கு 1
ஈரத்தின் 1
ஈரத்து 5
ஈரத்துள் 1
ஈரம் 12
ஈரமும் 1
ஈரா 1
ஈரிய 6
ஈரும் 1
ஈருளின் 1
ஈவது 1
ஈவாய் 2
ஈவாரை 1
ஈவு 1
ஈவோர் 5
ஈழத்து 1
ஈற்று 4
ஈற்று-உற்று 1
ஈன் 6
ஈன்ம் 1
ஈன்மரோ 1
ஈன்ற 38
ஈன்றணி 1
ஈன்றதன் 1
ஈன்றவள் 2
ஈன்றன்றே 1
ஈன்றன 4
ஈன்றனென் 1
ஈன்றாட்கு 2
ஈன்று 20
ஈன்றேன் 1
ஈன்றோள் 1
ஈன 4
ஈனல் 3
ஈனா 4
ஈனாள் 1
ஈனில் 1
ஈனும் 7
ஈனும்மோ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஈ (6)
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - நற் 264/9
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு - பதி 52/23
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/58
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை - புறம் 73/2
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது - புறம் 154/8
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் - புறம் 204/1

 TOP
 
  ஈஇயாமையின் (1)
இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின்/தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே - புறம் 165/4,5

 TOP
 
  ஈக (1)
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே - புறம் 289/7

 TOP
 
  ஈகுநரும் (1)
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை - புறம் 235/17

 TOP
 
  ஈகுவன் (1)
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு - புறம் 338/9

 TOP
 
  ஈகை (41)
எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் - சிறு 113
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி - பெரும் 460
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் - குறி 126
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் - மலை 72
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி - மலை 580
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய - நற் 91/9
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் - பதி 38/7
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் - பதி 42/1
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை/மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி - பதி 61/7,8
கரையே கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என - பரி 16/1
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் - பரி 16/51
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் - கலி 32/4
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் - கலி 32/11
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் - கலி 95/9
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் - கலி 95/12
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் - அகம் 152/11
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் - அகம் 238/13
தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக - புறம் 3/5
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி - புறம் 6/26
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை/கடந்து அடு தானை சேரலாதனை - புறம் 8/4,5
வரையா ஈகை குடவர் கோவே - புறம் 17/40
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி - புறம் 24/18
இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல - புறம் 24/30
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் - புறம் 42/1
வரையா ஈகை உரவோன் மருக - புறம் 43/8
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி - புறம் 70/13
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை/நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 70/18,19
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் - புறம் 99/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு - புறம் 127/5
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக - புறம் 143/6
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே - புறம் 152/32
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் - புறம் 158/7
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற - புறம் 168/17
மா வள் ஈகை கோதையும் - புறம் 172/10
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு - புறம் 201/10
அளந்து கொடை அறியா ஈகை/மணி வரை அன்ன மாஅயோனே - புறம் 229/26,27
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை/வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் - புறம் 323/3,4
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே - புறம் 325/15
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ - புறம் 353/3
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே - புறம் 369/28
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் - புறம் 375/11

 TOP
 
  ஈகையின் (2)
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து - பதி 42/13
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க - கலி 47/5

 TOP
 
  ஈகையும் (1)
தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் - புறம் 140/9

 TOP
 
  ஈங்கண் (1)
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் - நற் 70/7

 TOP
 
  ஈங்கனம் (1)
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை - புறம் 208/4

 TOP
 
  ஈங்கு (68)
ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே - நற் 55/12
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது - நற் 75/3
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் - நற் 144/5
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே - நற் 168/11
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் - நற் 238/6
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் - நற் 378/8
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே - குறு 11/3
ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் - குறு 140/4
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் - குறு 172/3
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே - குறு 173/7
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று - குறு 175/5
எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் - குறு 247/1
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் - குறு 248/3
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு/பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் - குறு 303/4,5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே - ஐங் 285/5
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே - பதி 88/39
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப - பரி 4/5
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி - கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் - கலி 16/13
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ - கலி 20/14
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் - கலி 25/17
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் - கலி 47/14
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/13
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/17
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/21
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் - கலி 56/11
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக - கலி 63/8
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ - கலி 69/15
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ - கலி 69/19
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/14
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/18
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/22
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி - கலி 79/7
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து - கலி 79/23
எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு/ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் - கலி 81/24,25
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ - கலி 85/20
வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு/என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் - கலி 85/31,32
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு/செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை - கலி 86/10,11
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு/ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் - கலி 86/29,30
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு/ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு - கலி 90/3,4
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் - கலி 91/6
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய - கலி 93/3
ஈங்கு உரு சுருங்கி - கலி 94/3
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 96/4
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே - கலி 96/30
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் - கலி 114/13
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது - கலி 115/16
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை - கலி 116/2
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் - கலி 143/42
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் - அகம் 7/11
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே - அகம் 112/8
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் - அகம் 253/7
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து - அகம் 307/5
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து - அகம் 329/2
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் - அகம் 337/4
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் - அகம் 388/17
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் - புறம் 36/11
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் - புறம் 44/9
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே - புறம் 50/17
வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு/நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே - புறம் 65/11,12
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து - புறம் 68/4
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் - புறம் 152/23
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் - புறம் 217/2
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் - புறம் 217/6
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என - புறம் 294/6
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண - புறம் 319/9
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 391/8

 TOP
 
  ஈங்கும் (1)
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப - அகம் 18/8

 TOP
 
  ஈங்கே (8)
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என - குறு 192/1
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே/வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை - குறு 219/4,5
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே/எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு - குறு 358/1,2
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் - கலி 56/6
ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் - கலி 64/24
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே/தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/20,21
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே/வருக எம் பாக_மகன் - கலி 80/8,9
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் - கலி 115/20

 TOP
 
  ஈங்கை (19)
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை - குறி 86
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ - நற் 79/1
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை/நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் - நற் 86/7,8
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை/முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் - நற் 124/4,5
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன - நற் 181/4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை/துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/1,2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் - நற் 205/9
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட - நற் 312/2
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த - குறு 110/5
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் - ஐங் 456/3
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக - கலி 31/3
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 75/17
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை/ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் - அகம் 125/3,4
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 206/7
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப - அகம் 243/2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை/துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி - அகம் 252/9,10
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை/நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் - அகம் 294/6,7
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ - அகம் 306/3
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த - அகம் 357/1

 TOP
 
  ஈங்கைய (2)
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே - நற் 2/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய/வண்ண துய்ம் மலர் உதிர - குறு 380/5,6

 TOP
 
  ஈங்கோ (1)
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ/சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் - நற் 397/6,7

 TOP
 
  ஈங்ஙனம் (1)
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ - குறு 336/2

 TOP
 
  ஈட்டம் (2)
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை - பரி 2/15
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம்/நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் - பரி 12/33,34

 TOP
 
  ஈட்டிய (1)
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை - அகம் 60/9

 TOP
 
  ஈட்டியும் (1)
செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் - பரி 5/66

 TOP
 
  ஈட்டியோன் (1)
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் - அகம் 276/13

 TOP
 
  ஈட்டு (3)
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப - அகம் 5/10
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - அகம் 222/6
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே - அகம் 239/11

 TOP
 
  ஈண்டல (1)
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி - நற் 186/1

 TOP
 
  ஈண்டவும் (1)
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும்/கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் - பட் 198,199

 TOP
 
  ஈண்டி (24)
அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி/கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப - மது 240,241
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி/தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் - மது 290,291
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின் - குறி 189
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி/அரும் கடி பெரும் காப்பின் - பட் 132,133
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி/வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் - பட் 192,193
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி/அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் - மலை 345,346
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென - நற் 229/9
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி/கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே - நற் 348/3,4
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி/உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் - பதி 72/9,10
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் - பரி 2/11
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி/ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் - பரி 12/30,31
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் - பரி 22/9
காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி/வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் - பரி 22/25,26
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி/திரு நய_தக்க வயல் - பரி 23/16,17
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி/அறத்தின் திரியா பதி - பரி 23/20,21
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி/விளைந்து ஆர் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் - பரி 23/45,46
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி/பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ - கலி 15/10,11
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி/நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப - கலி 101/11,12
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் - கலி 136/1
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி/காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை - அகம் 109/4,5
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி/எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் - அகம் 181/12,13
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி - புறம் 34/21
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி/உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே - புறம் 174/27,28
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி/கடல் ஒலி கொண்ட தானை - புறம் 377/28,29

 TOP
 
  ஈண்டிய (9)
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு - மது 223
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய/மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் - பதி 59/14,15
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு - அகம் 124/4
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் - அகம் 393/15
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய/மழை என மருளும் பல் தோல் மலை என - புறம் 17/33,34
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை - புறம் 23/15
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய/வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே - புறம் 55/22,23
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை - புறம் 62/11
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய/இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் - புறம் 90/4,5

 TOP
 
  ஈண்டு (49)
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி - பெரும் 406
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு - முல் 90
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன - மலை 116
காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் - நற் 23/5
நெஞ்சே நல்வினைப்பாற்றே ஈண்டு ஒழிந்து - நற் 107/8
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு/மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் - நற் 150/4,5
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து - நற் 153/6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி - நற் 157/1
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய - நற் 161/4
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை - நற் 161/8
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய - நற் 205/6
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் - நற் 267/10
ஈண்டு பெரும் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்து என - நற் 315/1
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே - குறு 99/6
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே - குறு 117/6
இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே - குறு 151/6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் - குறு 267/1
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் - குறு 285/3
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த - குறு 342/5
ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே - ஐங் 46/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே - ஐங் 48/5
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் - பதி 48/5
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து - பதி 84/16
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய - கலி 2/9
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ - கலி 61/15
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ - கலி 69/11
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் - கலி 100/1
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் - கலி 143/44
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு/ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே - அகம் 22/20,21
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என - அகம் 103/11
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும் - அகம் 161/6
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை - அகம் 336/21
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே - அகம் 372/16
ஈண்டு பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப - அகம் 379/12
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி - அகம் 381/10
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி - அகம் 387/13
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு/உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே - புறம் 18/22,23
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை - புறம் 19/1
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது - புறம் 25/2
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு/உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே - புறம் 35/15,16
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய - புறம் 41/2
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் - புறம் 78/9
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே - புறம் 107/4
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை - புறம் 114/1
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ - புறம் 161/2
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் - புறம் 174/19
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை - புறம் 198/18
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி - புறம் 214/2
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே - புறம் 359/18

 TOP
 
  ஈண்டுக (1)
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே - கலி 136/21

 TOP
 
  ஈண்டும் (1)
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் - புறம் 38/16

 TOP
 
  ஈண்டுவன (1)
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ - அகம் 334/6

 TOP
 
  ஈண்டே (2)
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் - அகம் 334/15
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் - புறம் 292/5

 TOP
 
  ஈண்டையேனே (2)
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே - குறு 54/1
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே - குறு 97/1

 TOP
 
  ஈண்டோர் (1)
ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் - புறம் 178/6

 TOP
 
  ஈத்-தொறும் (2)
ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் - பதி 61/12
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் - பதி 61/13

 TOP
 
  ஈத்த (22)
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் - பரி 19/4
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் - பரி 20/76
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ - கலி 59/17
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த/நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற - கலி 138/14,15
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ - கலி 138/19
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா - கலி 139/19
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 139/25
நேர்_இழை ஈத்த இ மா - கலி 139/31
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 140/16
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் - அகம் 136/18
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த/செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி - அகம் 209/14,15
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த/முந்நீர் விழவின் நெடியோன் - புறம் 9/9,10
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் - புறம் 123/4
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று - புறம் 129/6
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ - புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை - புறம் 145/2
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் - புறம் 159/20
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை - புறம் 201/3
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் - புறம் 208/6
பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே - புறம் 221/1
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே - புறம் 221/2
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் - புறம் 241/1

 TOP
 
  ஈத்தது (2)
ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் - பதி 61/12
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது/அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் - பரி 5/32,33

 TOP
 
  ஈத்தல் (1)
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை - புறம் 392/18

 TOP
 
  ஈத்தவை (1)
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை - கலி 84/18

 TOP
 
  ஈத்தனன் (1)
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன்/எ நாடோ என நாடும் சொல்லான் - புறம் 150/21,22

 TOP
 
  ஈத்தனனே (1)
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை - புறம் 389/6

 TOP
 
  ஈத்தனையே (1)
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே - புறம் 91/11

 TOP
 
  ஈத்தார்-கொல்லோ (1)
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ/படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் - கலி 109/18,19

 TOP
 
  ஈத்தான் (1)
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக - பரி 20/33

 TOP
 
  ஈத்து (5)
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை - பெரும் 88
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் - பதி 15/36
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் - பதி 32/6
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் - புறம் 116/7
தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து/தெருள் நடை மா களிறொடு தன் - புறம் 361/6,7

 TOP
 
  ஈத்தும் (1)
தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும்/புரி மாலையர் பாடினிக்கு - புறம் 361/10,11

 TOP
 
  ஈத்தை (1)
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் - கலி 86/30

 TOP
 
  ஈத்தோன் (3)
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை - புறம் 376/16
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக - புறம் 386/9
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை - புறம் 396/24

 TOP
 
  ஈதல் (16)
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே - மது 205
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் - பதி 24/7
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை - பதி 76/8
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி - கலி 48/21
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் - கலி 61/11
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/22
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர - அகம் 69/5
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என - அகம் 131/5
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல்/பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் - அகம் 335/2,3
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் - புறம் 39/4
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் - புறம் 121/4
ஈதல் ஆனான் வேந்தே வேந்தற்கு - புறம் 139/11
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என - புறம் 141/13
செல்வத்து பயனே ஈதல்/துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே - புறம் 189/7,8
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே - புறம் 205/2
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை - புறம் 337/5

 TOP
 
  ஈதல்லே (1)
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே/தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் - புறம் 123/2,3

 TOP
 
  ஈதலில் (1)
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய - கலி 27/1

 TOP
 
  ஈதலும் (4)
இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் - நற் 214/1
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என - குறு 63/1
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா - பரி 9/17
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் - புறம் 38/14

 TOP
 
  ஈதா (1)
அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா/வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/60,61

 TOP
 
  ஈது (4)
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே - நற் 323/11
என் நீ பெறாதது ஈது என் - கலி 61/9
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் - கலி 82/23
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு - புறம் 208/3

 TOP
 
  ஈதும் (1)
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ - நற் 200/5

 TOP
 
  ஈதோளி (1)
எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் - கலி 117/13

 TOP
 
  ஈந்த (3)
ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த/அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் - சிறு 93,94
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த/உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் - சிறு 101,102
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த/காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த - சிறு 109,110

 TOP
 
  ஈந்தின் (5)
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன - பெரும் 130
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு - நற் 2/2
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி - நற் 126/2
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன - நற் 174/1
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின்/பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த - அகம் 21/20,21

 TOP
 
  ஈந்து (3)
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 55/2
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து/நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் - புறம் 170/11,12
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் - புறம் 290/1

 TOP
 
  ஈப (1)
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என - புறம் 136/21

 TOP
 
  ஈபவை (1)
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே - பரி 20/85

 TOP
 
  ஈம் (1)
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என - பதி 64/10

 TOP
 
  ஈம (4)
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் - புறம் 231/2
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி - புறம் 256/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு - புறம் 356/3
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் - புறம் 359/7

 TOP
 
  ஈமத்து (1)
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து/ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி - புறம் 245/4,5

 TOP
 
  ஈமம் (1)
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம்/நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் - புறம் 246/11,12

 TOP
 
  ஈய்ந்து (1)
யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே - புறம் 317/7

 TOP
 
  ஈய்ந்தும் (1)
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும்/மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே - புறம் 364/7,8

 TOP
 
  ஈய (5)
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய/கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை - நற் 56/2,3
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய/தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் - புறம் 165/12,13
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன - புறம் 328/4
பரிசில் பரிசிலர்க்கு ஈய/உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே - புறம் 334/10,11
இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று - புறம் 363/14

 TOP
 
  ஈயல் (8)
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி - நற் 59/2
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர - ஐங் 497/2
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த - அகம் 8/1
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு - அகம் 14/3
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் - அகம் 139/13
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப - அகம் 304/15
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - அகம் 394/5
செம் புற்று ஈயல் போல - புறம் 51/10

 TOP
 
  ஈயல்_மூதாய் (3)
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு - அகம் 14/3
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய்/பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் - அகம் 139/13,14
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப - அகம் 304/15

 TOP
 
  ஈயலன் (1)
வயிறு பசி கூர ஈயலன்/வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே - பதி 20/26,27

 TOP
 
  ஈயலின் (1)
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து - புறம் 119/3

 TOP
 
  ஈயா (7)
வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம் - பதி 19/18
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா/யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் - புறம் 56/17,18
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே - புறம் 72/18
ஈயா மன்னர் நாண - புறம் 168/21
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே - புறம் 322/10
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா/வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என - புறம் 379/9,10
ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி - புறம் 381/11

 TOP
 
  ஈயாது (9)
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் - நற் 378/2
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது/மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ் - பதி 12/7,8
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் - பதி 71/11
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி - பதி 77/8
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது/ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய - அகம் 44/5,6
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் - அகம் 276/13
ஈயாது வீயும் உயிர் தவ பலவே - புறம் 235/20
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே - புறம் 288/9
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் - புறம் 307/7

 TOP
 
  ஈயாமை (3)
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/19

 TOP
 
  ஈயாய் (1)
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் - புறம் 209/13

 TOP
 
  ஈயும் (20)
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை - குறு 91/5
கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும்/கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் - பதி 48/6,7
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும்/சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி - பதி 81/23,24
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை - பதி 94/3
தேர் ஈயும் வண் கையவன் - கலி 42/21
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும்/வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் - அகம் 13/9,10
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - அகம் 76/4
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் - அகம் 208/4
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும்/உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் - அகம் 303/9,10
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும்/பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன - அகம் 366/11,12
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ - புறம் 22/33
ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை - புறம் 54/7
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி - புறம் 113/3
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே - புறம் 119/7
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும்/சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை - புறம் 153/2,3
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை - புறம் 158/15
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும்/மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி - புறம் 315/2,3
அருகாது ஈயும் வண்மை - புறம் 320/17
அருகாது ஈயும் வண்மை - புறம் 329/8
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும்/புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் - புறம் 343/8,9

 TOP
 
  ஈயும்-மன்னே (2)
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே/பெரிய கள் பெறினே - புறம் 235/1,2
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே/அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே - புறம் 235/6,7

 TOP
 
  ஈயும்மே (1)
நாடும் குன்றும் ஒருங்கு ஈயும்மே - புறம் 109/18

 TOP
 
  ஈயேன் (1)
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று - புறம் 204/2

 TOP
 
  ஈர் (100)
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி - திரு 20
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை - திரு 157
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி - பெரும் 219
ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி - பெரும் 341
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய - பெரும் 415
எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் - முல் 64
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ - நெடு 42
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு - நெடு 119
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் - மலை 106
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென - மலை 207
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி - நற் 21/10
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே - நற் 29/11
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி - நற் 40/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த - நற் 40/9
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே - நற் 57/10
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு - நற் 114/9
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் - நற் 121/2
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் - நற் 123/10
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே - நற் 133/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை - நற் 194/4
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ - நற் 227/4
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் - நற் 232/1
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற - நற் 241/3
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப - நற் 242/1
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் - நற் 284/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் - நற் 308/9
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி - நற் 314/3
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி - நற் 336/9
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் - நற் 339/7
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப - நற் 364/8
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் - குறு 11/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த - குறு 31/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் - குறு 70/1
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு - குறு 117/2
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் - குறு 199/5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் - குறு 275/7
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென - குறு 351/3
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் - குறு 365/1
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு - குறு 401/3
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் - ஐங் 196/1
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் - ஐங் 259/4
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ - ஐங் 269/4
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த - ஐங் 480/4
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு - பதி 14/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ - பதி 14/15
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை - பதி 52/18
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் - பதி 74/17
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து - பதி 74/18
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள - பதி 81/28
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் - பரி 3/51
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் - பரி 7/58
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு - பரி 8/59
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர - பரி 11/86
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் - பரி 22/22
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் - கலி 21/2
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் - கலி 32/7
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி - கலி 36/23
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை - கலி 52/11
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/3
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் - கலி 64/21
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை - கலி 66/16
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு - கலி 85/1
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த - கலி 85/9
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து - கலி 93/25
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி - கலி 104/21
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே - கலி 150/23
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை - அகம் 19/11
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் - அகம் 48/18
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த - அகம் 59/13
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர - அகம் 64/9
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய - அகம் 72/12
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி - அகம் 86/15
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 86/31
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே - அகம் 107/22
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் - அகம் 114/3
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த - அகம் 135/12
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ - அகம் 139/15
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி - அகம் 155/12
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ - அகம் 160/1
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு - அகம் 166/13
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் - அகம் 173/5
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் - அகம் 230/5
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ - அகம் 266/5
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர - அகம் 267/8
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 279/17
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் - அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் - அகம் 299/14
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப - அகம் 334/14
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் - அகம் 338/8
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப - அகம் 350/4
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே - அகம் 356/20
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் - அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே - அகம் 388/10
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு - அகம் 393/4
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து - அகம் 394/4
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய - புறம் 2/15
ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த - புறம் 136/4
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் - புறம் 164/6
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் - புறம் 166/3
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது - புறம் 166/20

 TOP
 
  ஈர்_அமை_சுற்றொடு (1)
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு/பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி - கலி 85/1,2

 TOP
 
  ஈர்_இரண்டின் (1)
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின்/ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல் - புறம் 166/3,4

 TOP
 
  ஈர்_இரண்டு (1)
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை - திரு 157

 TOP
 
  ஈர்_எழு (1)
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த - அகம் 135/12

 TOP
 
  ஈர்_ஏழின் (1)
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது - புறம் 166/20

 TOP
 
  ஈர்_ஐம்பதின்மரும் (2)
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய - பெரும் 415
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய - புறம் 2/15

 TOP
 
  ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு (1)
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு/துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை - பதி 14/5,6

 TOP
 
  ஈர்க்கவும் (1)
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் - கலி 143/32

 TOP
 
  ஈர்க்கின் (1)
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று - மது 708

 TOP
 
  ஈர்க்கு (1)
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை - பொரு 36

 TOP
 
  ஈர்க்கும் (5)
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும்/கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு - அகம் 8/7,8
உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவரு நீத்தம் - அகம் 18/5
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும்/வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை - அகம் 72/15,16
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும்/மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை - அகம் 186/2,3
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும்/பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின் - அகம் 238/9,10

 TOP
 
  ஈர்த்த (1)
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் - கலி 131/29

 TOP
 
  ஈர்த்தது (1)
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க - கலி 98/27

 TOP
 
  ஈர்த்து (4)
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன - நற் 25/1
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல - குறு 61/3
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே - கலி 80/8
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் - கலி 98/26

 TOP
 
  ஈர்ந்து (1)
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் - சிறு 19

 TOP
 
  ஈர்ந்தையோனே (1)
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் - புறம் 180/7

 TOP
 
  ஈர்ப்ப (2)
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப/ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய - பெரும் 414,415
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப/குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி - அகம் 111/11,12

 TOP
 
  ஈர்ப்பு (1)
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ - புறம் 104/4

 TOP
 
  ஈர்ம் (31)
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் - நற் 87/7
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ - நற் 120/5
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை - நற் 127/1
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் - நற் 376/6
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் - குறு 123/1
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப - குறு 334/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் - ஐங் 213/2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் - ஐங் 280/2
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை - ஐங் 354/1
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் - பதி 77/10
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த - பரி 6/19
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் - கலி 38/1
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த - அகம் 8/1
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப - அகம் 56/6
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி - அகம் 64/10
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் - அகம் 130/9
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த - அகம் 133/16
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப - அகம் 186/11
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே - அகம் 222/15
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை - அகம் 243/3
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய - அகம் 269/9
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப - அகம் 304/15
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை - அகம் 314/11
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து - அகம் 316/3
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி - அகம் 337/2
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன - அகம் 346/2
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை - புறம் 158/10
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப - புறம் 194/2
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி - புறம் 258/5
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய - புறம் 367/4
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 393/10

 TOP
 
  ஈர (11)
ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த - சிறு 93
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் - நெடு 16
ஈர நன் மொழி தீர கூறி - குறி 234
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் - நற் 145/1
ஈர நெஞ்சின் தன்-வயின் விளிப்ப - நற் 181/8
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் - நற் 210/2
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க - நற் 381/8
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து - பரி 14/27
ஈர மாலை இயல் அணியார் - பரி 17/36
ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும் - புறம் 289/1
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக - புறம் 369/10

 TOP
 
  ஈரணி (2)
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று - பரி 6/28
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர - பரி 7/61

 TOP
 
  ஈரணிக்கு (1)
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற - பரி 22/18

 TOP
 
  ஈரத்தின் (1)
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் - கலி 10/18

 TOP
 
  ஈரத்து (5)
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து/பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி - நற் 103/4,5
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து/ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் - அகம் 194/3,4
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து/தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் - அகம் 368/2,3
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து/பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி - புறம் 120/2,3
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து/அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் - புறம் 392/7,8

 TOP
 
  ஈரத்துள் (1)
ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து - கலி 41/30

 TOP
 
  ஈரம் (12)
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா - குறி 109
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி - நற் 233/7
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து - குறு 131/4
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை - பதி 90/14
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர - பரி 7/61
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் - கலி 84/8
ஈரம் ஆய்விட்டன புண் - கலி 95/18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி - கலி 120/13
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ - கலி 144/61
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி - அகம் 65/3
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் - அகம் 277/12
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை - அகம் 395/6

 TOP
 
  ஈரமும் (1)
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் - புறம் 20/6

 TOP
 
  ஈரா (1)
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை - புறம் 381/25

 TOP
 
  ஈரிய (6)
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் - குறி 248
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ - நற் 29/9
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே - நற் 195/9
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த - நற் 379/8
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க - அகம் 235/13
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர - அகம் 294/8

 TOP
 
  ஈரும் (1)
ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி - பொரு 79

 TOP
 
  ஈருளின் (1)
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர - அகம் 294/8

 TOP
 
  ஈவது (1)
ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் - புறம் 316/8

 TOP
 
  ஈவாய் (2)
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் - கலி 93/5
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி - கலி 93/16

 TOP
 
  ஈவாரை (1)
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் - பரி 34/1

 TOP
 
  ஈவு (1)
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி - புறம் 127/8

 TOP
 
  ஈவோர் (5)
எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் - புறம் 136/20
எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர்/பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என - புறம் 136/20,21
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என - புறம் 136/21
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் - புறம் 162/4
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து - புறம் 171/14

 TOP
 
  ஈழத்து (1)
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் - பட் 191

 TOP
 
  ஈற்று (4)
ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் - பொரு 151
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் - பொரு 186
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என - நற் 179/1
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு - கலி 116/8

 TOP
 
  ஈற்று-உற்று (1)
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என - புறம் 82/1

 TOP
 
  ஈன் (6)
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் - பெரும் 90
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை - நற் 3/1
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி - நற் 332/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை - குறு 38/1
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை - குறு 148/3
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் - அகம் 13/19

 TOP
 
  ஈன்ம் (1)
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என - நற் 214/2

 TOP
 
  ஈன்மரோ (1)
ஈன்மரோ இ உலகத்தானே - புறம் 74/7

 TOP
 
  ஈன்ற (38)
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற/கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் - சிறு 60,61
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி - பெரும் 243
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே - நற் 8/10
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை - நற் 116/4
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை - நற் 188/2
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை - நற் 225/3
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே - நற் 293/9
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை - நற் 355/1
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி - நற் 399/6
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற/குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி - குறு 394/2,3
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி - ஐங் 65/3
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற/நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் - ஐங் 216/2,3
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே - ஐங் 399/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே - பதி 20/27
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை - பரி 8/13
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா - பரி 8/14
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் - பரி 8/57
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் - கலி 29/7
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை - கலி 94/6
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை - கலி 138/12
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் - கலி 147/59
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற/கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் - அகம் 13/18,19
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற/மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை - அகம் 136/12,13
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை - அகம் 144/3
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த - அகம் 147/4
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் - அகம் 195/7
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற/முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 212/4,5
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின - அகம் 229/16
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட - அகம் 306/4
ஈன்ற வயிறோ இதுவே - புறம் 86/5
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் - புறம் 117/4
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை - புறம் 176/3
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் - புறம் 277/4
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே - புறம் 278/9
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை - புறம் 342/9
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் - புறம் 346/2
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் - புறம் 393/15

 TOP
 
  ஈன்றணி (1)
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் - குறு 181/3

 TOP
 
  ஈன்றதன் (1)
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே - புறம் 35/26

 TOP
 
  ஈன்றவள் (2)
அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் - கலி 29/2
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் - கலி 32/7

 TOP
 
  ஈன்றன்றே (1)
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே - குறு 90/7

 TOP
 
  ஈன்றன (4)
வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும் - நற் 389/1
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் - கலி 101/38
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் - அகம் 259/5
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் - அகம் 355/1

 TOP
 
  ஈன்றனென் (1)
பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே - ஐங் 155/5

 TOP
 
  ஈன்றாட்கு (2)
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் - பரி 8/58
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு/அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா - பரி 8/59,60

 TOP
 
  ஈன்று (20)
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/3
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி - நற் 370/5
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட - நற் 384/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க - நற் 393/2
மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் - பரி 11/121
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று/பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் - கலி 34/1,2
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று/முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் - கலி 101/1,2
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று/ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் - கலி 101/3,4
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 3/3
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 21/16
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள் - அகம் 35/1
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி - அகம் 85/6
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி - அகம் 112/5
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை - அகம் 139/6
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த - அகம் 160/5
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் - அகம் 168/9
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என - அகம் 238/2
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று/கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர - அகம் 328/12,13
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப - அகம் 345/13
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே - புறம் 312/1

 TOP
 
  ஈன்றேன் (1)
ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே - நற் 198/12

 TOP
 
  ஈன்றோள் (1)
ஈன்றோள் நீத்த குழவி போல - புறம் 230/7

 TOP
 
  ஈன (4)
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன/மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் - கலி 31/5,6
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி - கலி 35/3
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன/அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் - கலி 53/5,6
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன/பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை - அகம் 71/8,9

 TOP
 
  ஈனல் (3)
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 95/9
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் - அகம் 331/3
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென - புறம் 159/18

 TOP
 
  ஈனா (4)
ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் - நற் 127/7
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் - கலி 39/14
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் - அகம் 105/6
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட - புறம் 372/8

 TOP
 
  ஈனாள் (1)
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது - புறம் 348/7

 TOP
 
  ஈனில் (1)
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் - குறு 85/3

 TOP
 
  ஈனும் (7)
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும்/தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு - நற் 138/4,5
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும்/தண்ணம் துறைவன் நல்கின் - ஐங் 168/2,3
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே - ஐங் 349/3
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே - ஐங் 401/5
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை - அகம் 329/13
கான வாரணம் ஈனும்/காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே - புறம் 52/16,17
துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும்/தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி - புறம் 297/7,8

 TOP
 
  ஈனும்மோ (1)
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ/நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு - புறம் 130/2,3

 TOP