<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

க - முதல் சொற்கள்
கஃடு 1
கங்கன் 1
கங்கு 1
கங்குல் 45
கங்குல்-தோறு 1
கங்குலான் 5
கங்குலானே 2
கங்குலில் 2
கங்குலின் 2
கங்குலும் 17
கங்கை 8
கச்சம் 1
கச்சியோனே 1
கச்சின் 2
கச்சினர் 1
கச்சினன் 2
கச்சினனே 1
கச்சு 2
கச்சை 5
கசடு 3
கசிந்த 1
கசிந்தவர் 1
கசிந்து 2
கசிபு 1
கசிவு 1
கசிவுற்ற 1
கசிவொடு 1
கஞ்சக 1
கஞ்சி 1
கஞல் 4
கஞல 4
கஞலி 2
கஞலிய 9
கஞன்ற 1
கட்கு 6
கட்கும் 2
கட்கே 1
கட்சி 8
கட்சியில் 2
கட்சியின் 1
கட்டவிழ்ப்ப 1
கட்டழித்த 1
கட்டழித்து 1
கட்டளை 8
கட்டி 15
கட்டிய 6
கட்டில் 7
கட்டிலில் 1
கட்டிலொடு 1
கட்டின் 2
கட்டு 3
கட்டுண்டார் 1
கட்டுரை 1
கட்டூர் 7
கட்பின் 1
கட 2
கடக்க 1
கடக்கிற்பார் 1
கடக்கும் 14
கடகம் 1
கடகமொடு 1
கடத்தல் 3
கடத்தவும் 1
கடத்தளோ 1
கடத்திடை 9
கடத்திர் 1
கடத்து 5
கடந்த 39
கடந்தக்கால் 1
கடந்ததூஉம் 1
கடந்து 45
கடந்தே 1
கடந்தோய் 1
கடந்தோர்க்கு 1
கடப்பாட்டாளன் 1
கடப்பு 4
கடப்பே 1
கடம் 6
கடம்படுவோரும் 1
கடம்பன் 1
கடம்பின் 12
கடம்பு 10
கடம்பும் 4
கடம்பொடு 1
கடமா 2
கடமான் 2
கடல் 288
கடல்-வயின் 1
கடல்_மரம் 1
கடல 1
கடலக 1
கடலவும் 5
கடலன் 1
கடலா 2
கடலால் 1
கடலிடை 2
கடலில் 1
கடலின் 7
கடலினும் 5
கடலும் 3
கடலுள் 1
கடலே 6
கடலை 2
கடலொடு 2
கடலோடு 1
கடவ 2
கடவது 3
கடவர் 1
கடவர்க்கு 1
கடவரை 1
கடவலின் 1
கடவன் 1
கடவன 1
கடவனும் 1
கடவாதோர் 1
கடவி 1
கடவின் 2
கடவினர் 1
கடவினன் 1
கடவு 1
கடவு-மதி 13
கடவுக 1
கடவுட்கு 5
கடவுட்கும் 1
கடவுண்மை 1
கடவுதி 1
கடவுநர் 1
கடவுபு 3
கடவும் 6
கடவுவோரும் 1
கடவுள் 75
கடவுளது 1
கடவுளர் 2
கடவுளர்-கண் 1
கடவுளவை 1
கடவுளும் 3
கடவுளை 4
கடவுறூஉம் 1
கடவை 1
கடற்கரை 1
கடற்கரையது 10
கடற்கு 4
கடற்ற 1
கடற்றவும் 1
கடற்றில் 2
கடற்று 5
கடறு 9
கடன் 43
கடனும் 1
கடனே 9
கடா 2
கடாத்த 1
கடாத்தால் 1
கடாத்து 2
கடாத்தொடு 2
கடாம் 2
கடாவ 1
கடாவா 1
கடாவின் 2
கடாவுறுப்ப 1
கடாஅ 12
கடாஅத்த 1
கடாஅத்து 8
கடாஅம் 17
கடாஅய் 2
கடாஅய 1
கடாஅயார் 1
கடாஅவுறுக்கும் 1
கடி 149
கடி_பதம் 1
கடி_மகள் 1
கடிகம் 2
கடிகல்லாய் 3
கடிகுவென் 1
கடிகுவேம் 1
கடிகை 5
கடிகை_நூல் 1
கடிகையும் 1
கடிகொண்ட 1
கடிகொள்ளும் 1
கடிகொள்ளேன் 1
கடிகொள 2
கடித்தது 1
கடிதல் 4
கடிதலின் 2
கடிதலும் 1
கடிது 18
கடிதுமாம் 1
கடிந்த 6
கடிந்ததும் 1
கடிந்ததோ 1
கடிந்தன்று 1
கடிந்தனம் 1
கடிந்தீவார் 1
கடிந்து 10
கடிந்தும் 1
கடிந்தோன் 1
கடிப்பகை 1
கடிப்படுகுவள் 1
கடிப்படுத்தனள் 1
கடிப்பின் 2
கடிப்பு 12
கடிமரம் 2
கடிய 16
கடியர் 1
கடியவும் 2
கடியவே 1
கடியாதோளே 1
கடியின்னே 1
கடியுநர் 1
கடியும் 13
கடியையால் 1
கடிவாள் 1
கடீஇயர் 3
கடீஇயாற்கு 1
கடு 94
கடு_மா 1
கடு_மான் 14
கடு_மீன் 1
கடுக்கும் 29
கடுக்கை 3
கடுக 1
கடுகி 1
கடுகிய 3
கடுகின்றே 1
கடுகினும் 2
கடுகுபு 2
கடுகுவர் 1
கடுங்கண் 17
கடுங்கோ 1
கடுத்த 1
கடுத்தது 1
கடுத்தலும் 1
கடுத்தனள் 2
கடுத்து 1
கடுத்தும் 1
கடுத்தோள்-வயின் 1
கடுப்ப 82
கடுப்பு 3
கடுப்புடை 1
கடுப்புடை_பறவை 1
கடுப்பும் 1
கடும் 245
கடும்-குரை 1
கடும்-குரையம் 1
கடும்-குரையள் 1
கடும்பின் 4
கடும்பினது 2
கடும்பு 8
கடும்புடன் 2
கடும்பும் 1
கடும்பே 5
கடும்பொடு 4
கடும்பொடும் 2
கடும்போடு 1
கடுமைய 1
கடுமையின் 1
கடுமையொடு 1
கடுவன் 12
கடுவனும் 2
கடுவனொடு 1
கடுவனோடு 2
கடுவோடு 1
கடை 87
கடைக்கண் 2
கடைக்கண்ணால் 1
கடைக்கூட்ட 2
கடைக்கூட்டுதிர் 1
கடைக்கொளவே 1
கடைகொள 1
கடைகொளப்படுதலின் 1
கடைசியர் 1
கடைந்த 3
கடைந்து 2
கடைநரும் 1
கடைப்படாஅ 1
கடைப்பிடித்த 1
கடைமுகத்து 1
கடைய 3
கடையல் 1
கடையானே 1
கடையின் 1
கடையும் 1
கடையூஉ 1
கடையோர் 1
கடைஇ 24
கடைஇய 6
கண் 692
கண்கண் 1
கண்கள் 1
கண்களும் 1
கண்களோ 1
கண்குத்திக்கள்வனை 1
கண்கூடிய 1
கண்கூடு 6
கண்ட 31
கண்டது 11
கண்டதூஉம் 1
கண்டம் 2
கண்டமை 1
கண்டல் 12
கண்டவர் 5
கண்டவர்க்கு 1
கண்டவன் 1
கண்டவிர் 1
கண்டன்று 1
கண்டன்றும் 1
கண்டன்றே 1
கண்டன்றோ 2
கண்டன-மன் 1
கண்டனம் 11
கண்டனம்-மாதோ 1
கண்டனர் 1
கண்டனள் 2
கண்டனன் 1
கண்டனிர் 1
கண்டனெம் 3
கண்டனென் 7
கண்டனென்-மன்ற 1
கண்டனையர் 1
கண்டனையேம் 1
கண்டனையோ 1
கண்டாய் 5
கண்டாயும் 3
கண்டாயோ 3
கண்டார் 6
கண்டார்க்கு 4
கண்டாரை 2
கண்டால் 1
கண்டி 1
கண்டிகும் 17
கண்டிகுமே 5
கண்டிகை 1
கண்டிசின் 13
கண்டிசினால் 1
கண்டிசினே 1
கண்டிசினோரே 1
கண்டிரோ 1
கண்டீ 2
கண்டீயாய் 1
கண்டீர் 1
கண்டீரக்கோன் 1
கண்டீரோ 1
கண்டு 132
கண்டும் 13
கண்டுழி 1
கண்டே 19
கண்டேம் 2
கண்டேன் 5
கண்டேனால் 1
கண்டை 11
கண்டைகா 1
கண்டோர் 12
கண்டோர்க்கு 1
கண்ண் 1
கண்ண 11
கண்ணஃதே 1
கண்ணகத்து 3
கண்ணஞ்சா 1
கண்ணடி 1
கண்ணர் 8
கண்ணவர் 1
கண்ணவரோடும் 1
கண்ணழி 1
கண்ணள் 19
கண்ணளா 1
கண்ணளோ 1
கண்ணன் 3
கண்ணாட்கு 1
கண்ணாது 1
கண்ணாய் 1
கண்ணார் 3
கண்ணார்க்கும் 1
கண்ணாரொடு 1
கண்ணாரோடு 1
கண்ணால் 4
கண்ணாளை 1
கண்ணி 124
கண்ணிக்கு 1
கண்ணிடத்து 1
கண்ணிய 3
கண்ணியது 3
கண்ணியர் 10
கண்ணியன் 15
கண்ணியால் 1
கண்ணியான் 1
கண்ணியின் 1
கண்ணியும் 11
கண்ணியை 6
கண்ணியொடு 1
கண்ணியோடு 1
கண்ணில் 1
கண்ணிலி 1
கண்ணின் 15
கண்ணினம் 2
கண்ணினால் 1
கண்ணினான் 1
கண்ணினும் 5
கண்ணினை 1
கண்ணீர் 13
கண்ணுக்கு 1
கண்ணும் 24
கண்ணுள் 2
கண்ணுள்வினைஞரும் 1
கண்ணுளர் 1
கண்ணுளர்க்கு 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுற்று 1
கண்ணுறுதலின் 1
கண்ணுறை 2
கண்ணுறையாக 2
கண்ணே 48
கண்ணேம் 5
கண்ணேன் 2
கண்ணை 6
கண்ணொடு 10
கண்ணோட்டம் 2
கண்ணோட்டமும் 1
கண்ணோடாது 3
கண்ணோடிய 1
கண்ணோடினாய் 1
கண்ணோடு 1
கண்பட 1
கண்படல் 1
கண்படு 2
கண்படுக்கும் 3
கண்படுதல் 1
கண்படுப்ப 1
கண்படுப்பினும் 1
கண்படை 6
கண்பனி 1
கண்பாயல் 1
கண்பின் 2
கண்பு 2
கண்புதைத்து 1
கண்மாற 1
கண்மாறலோ 1
கண்மாறாது 1
கண்மாறிய 4
கண்மாறிவிடின் 1
கண்மாறின்றே 1
கண்மாறினும் 1
கண்மாறு 2
கண்விடு 1
கண்விடுத்து 1
கண 23
கணஃது 1
கணக்கு 2
கணணும் 1
கணத்து 4
கணந்துள் 2
கணம் 27
கணம்கொண்டு 1
கணம்கொள் 17
கணம்கொள்பு 1
கணம்கொள 2
கணவ 13
கணவர் 2
கணவன் 15
கணவனை 1
கணவிர 1
கணவிரி 1
கணவீர 1
கணனொடு 1
கணி 3
கணிகாரம் 1
கணிகை 1
கணிச்சி 6
கணிச்சியால் 1
கணிச்சியில் 1
கணிச்சியின் 1
கணிச்சியும் 2
கணிச்சியொடு 1
கணிச்சியோன் 3
கணிற்கு 1
கணும் 2
கணை 79
கணையமொடு 1
கணையர் 1
கணையன் 2
கணையின் 2
கணையினர் 1
கணையினும் 1
கணையோர் 1
கணோட்டமும் 1
கணோயே 1
கணோளே 1
கத 11
கதம் 4
கதம்பட்ட 1
கதவ 5
கதவம் 16
கதவர் 1
கதவவால் 1
கதவின் 8
கதவு 8
கதவே 1
கதழ் 26
கதழ்ந்து 2
கதழ்பு 2
கதழ்வுற்று 1
கதழ்வை 1
கதழும் 4
கதற 1
கதறு 1
கதன் 5
கதி 2
கதிக்கும் 1
கதித்த 1
கதித்து 1
கதியாதி 2
கதியிற்றே 1
கதிர் 228
கதிர்கள் 1
கதிர்ச்செல்வன் 1
கதிர்த்த 2
கதிர்த்து 1
கதிர்ப்பவும் 1
கதிர்பட 1
கதிர 3
கதிரும் 1
கதிரே 1
கதிரொடு 2
கதிரொடும் 1
கதிரோன் 1
கதுப்ப 1
கதுப்பகம் 2
கதுப்பில் 2
கதுப்பின் 30
கதுப்பினள் 2
கதுப்பினாய் 2
கதுப்பினாள் 1
கதுப்பினுள் 2
கதுப்பு 21
கதுப்பும் 6
கதுப்பே 1
கதுப்பொடு 3
கதுப்போடு 1
கதுப்போடே 1
கதுமென 22
கதுவலின் 1
கதுவாய் 8
கதுவி 1
கதுவிய 2
கதுவும் 1
கதூஉ 1
கதூஉம் 5
கந்தத்து 1
கந்தம் 1
கந்தரத்தால் 1
கந்தன் 1
கந்தாரம் 1
கந்தின் 2
கந்து 15
கபில 1
கபிலரும் 1
கபிலன் 4
கம்பம் 1
கம்பமொடு 1
கம்பலத்து 1
கம்பலும் 1
கம்பலை 19
கம்பலைத்தன்று 1
கம்புள் 5
கம்மியர் 2
கம்மியன் 6
கம்மென்றன்றே 2
கம்மென 6
கமண்டலத்து 1
கமம் 21
கமலமும் 1
கமழ் 190
கமழ்கொண்டு 1
கமழ்ந்து 1
கமழ்பு 1
கமழ 13
கமழாது 1
கமழுங்கால் 1
கமழும் 67
கமுகின் 5
கய 26
கய_மா 1
கயத்து 16
கயந்தலை 3
கயம் 69
கயம்-தோறு 1
கயமும் 1
கயமுனி 2
கயல் 24
கயலின் 1
கயலொடு 1
கயவரும் 1
கயவாய் 2
கயன் 5
கயில் 2
கயிற்றின் 4
கயிற்று 8
கயிறாக 1
கயிறு 23
கயிறும் 1
கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ 1
கரக்கினும் 1
கரக்கும் 5
கரகத்து 1
கரகம் 1
கரகமும் 1
கரண்டை 1
கரத்தல் 3
கரந்த 13
கரந்ததூஉம் 1
கரந்தனம் 1
கரந்தனள் 1
கரந்தாளை 1
கரந்தான் 1
கரந்து 28
கரந்தே 1
கரந்தை 8
கரப்ப 7
கரப்பவன் 1
கரப்பவும் 6
கரப்பவும்கரப்பவும் 1
கரப்பன் 1
கரப்பாடும்மே 1
கரப்பார் 1
கரப்பினும் 1
கரப்பு 3
கரப்பென்-மன் 1
கரப்பொடு 1
கரம்பை 6
கரவா 1
கரவாது 3
கரவு 2
கராமும் 2
கராஅத்து 1
கராஅம் 4
கரி 22
கரிகால் 4
கரிகால்வளவ 1
கரிகால்வளவன் 1
கரிகால்வளவனொடு 1
கரிதோ 1
கரிந்த 1
கரிந்து 1
கரிபு 1
கரியவும் 1
கரியா 1
கரியும் 1
கரியே 1
கரு 27
கருக்கு 1
கருகி 1
கருங்கை 1
கருங்கையின் 1
கருச்சிதைத்தோர்க்கும் 1
கருதி 2
கருதிய 1
கருதியது 1
கருதியாய்க்கு 1
கருதின் 1
கருதுபு 1
கருதும் 2
கருதுவிர் 1
கருப்பு 1
கருப்பை 4
கரும் 145
கரும்பனூரன் 2
கரும்பில் 1
கரும்பின் 35
கரும்பினும் 1
கரும்பு 24
கரும்புக்கு 1
கரும்பே 1
கரும்பொடு 2
கரும்போடு 1
கருமம் 1
கருமமா 1
கருமறி 1
கருமுக 1
கருமை 2
கருவி 22
கருவித்து 1
கருவிய 10
கருவியர் 1
கருவியின் 2
கருவியும் 1
கருவியை 1
கருவியொடு 2
கருவில் 1
கருவிளை 7
கருவின் 1
கருவூர் 1
கருவொடு 2
கருனை 4
கரை 92
கரை_வலம் 1
கரைந்த 2
கரைந்தீமே 1
கரைந்து 2
கரைபு 2
கரைய 7
கரையது 2
கரையவர் 1
கரையவும் 1
கரையன 1
கரையா 1
கரையும் 3
கரையே 1
கரையொடு 1
கல் 263
கல்ல 1
கல்லக 4
கல்லகத்தது 1
கல்லகத்து 1
கல்லகார 1
கல்லவும் 2
கல்லா 44
கல்லாதவரும் 1
கல்லாது 2
கல்லாமை 1
கல்லின் 2
கல்லினும் 2
கல்லினுள் 1
கல்லும் 2
கல்லுறுத்து 1
கல்லென் 27
கல்லென்றவ்வே 2
கல்லென்றன்றால் 1
கல்லென்று 1
கல்லென 34
கல்லே 2
கல்வியென் 1
கல 13
கலக்கத்துள் 1
கலக்கத்தோடு 1
கலக்கி 1
கலக்கிய 4
கலக்கினன் 1
கலக்குற்றன்றால் 1
கலக்குற்றன 1
கலக்குற 3
கலக்குறு 1
கலக்குறுந்து 1
கலக்குறூஉம் 1
கலங்க 17
கலங்கல் 6
கலங்களுள் 1
கலங்கன்-மின் 1
கலங்கா 3
கலங்கி 29
கலங்கிய 15
கலங்கியாள் 1
கலங்கின்று-மாது 1
கலங்கின 1
கலங்கினர் 2
கலங்கினள் 1
கலங்கினேன் 1
கலங்கு 13
கலங்குபு 1
கலங்கும் 2
கலங்குமே 1
கலங்குவள் 1
கலங்குவார் 1
கலத்தர் 1
கலத்தன் 2
கலத்தில் 3
கலத்தின் 2
கலத்தினும் 2
கலத்து 16
கலத்தும் 1
கலத்தேம் 1
கலத்தை 1
கலத்தொடு 2
கலந்த 13
கலந்தவர் 1
கலந்தவை 1
கலந்தன்றால் 1
கலந்தனவே 1
கலந்து 28
கலந்தோர் 1
கலப்ப 1
கலப்பு 2
கலப்பென் 1
கலப்பை 2
கலப்பையர் 2
கலப்பையிர் 1
கலப்பையென் 1
கலப்போடு 1
கலம் 103
கலம்கலம் 1
கலவ 2
கலவத்து 1
கலவம் 2
கலவாது 1
கலவி 1
கலவு 2
கலவை 2
கலவையொடு 1
கலன் 14
கலனும் 2
கலனே 1
கலாபம் 2
கலாவ 6
கலாவத்து 3
கலாவம் 2
கலாவலின் 1
கலாவும் 1
கலாஅ 1
கலி 93
கலிக்கும் 1
கலிங்கத்தள் 1
கலிங்கத்து 3
கலிங்கத்துள் 1
கலிங்கம் 19
கலிங்கமும் 1
கலிங்கமொடு 3
கலித்த 41
கலித்து 6
கலிப்ப 1
கலிப்பினும் 1
கலிமா 12
கலிமான் 4
கலிழ் 9
கலிழ்ந்து 3
கலிழ்பு 1
கலிழ்மே 1
கலிழ்வே 1
கலிழ்வோள் 1
கலிழ 2
கலிழி 1
கலிழும் 10
கலிழை 1
கலுழ் 17
கலுழ்தல் 1
கலுழ்தலின் 2
கலுழ்தி 1
கலுழ்ந்த 4
கலுழ்ந்தமையின் 1
கலுழ்ந்தன 2
கலுழ்ந்து 6
கலுழ்ந்தே 1
கலுழ்பவள் 1
கலுழ்பவால் 1
கலுழ்பு 5
கலுழ 10
கலுழவும் 2
கலுழாக்கால் 1
கலுழி 6
கலுழும் 12
கலுழுமால் 2
கலை 42
கலைமான் 1
கலையின் 1
கலையும் 1
கலையே 2
கலையொடு 1
கலைஇ 2
கலைஇய 5
கவ்வி 1
கவ்விய 1
கவ்வியது 1
கவ்வியும் 1
கவ்வும் 1
கவ்வை 13
கவ்வையின் 3
கவ்வையை 1
கவசம் 1
கவட்ட 1
கவட்டிடை 2
கவட்டு 10
கவடு 3
கவண் 4
கவணர் 1
கவணின் 2
கவணை 2
கவணையர் 1
கவணையில் 1
கவணையின் 1
கவணையும் 1
கவயத்து 1
கவர் 44
கவர்க 1
கவர்கொண்ட 1
கவர்த்த 1
கவர்தல் 1
கவர்தலின் 3
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 1
கவர்ந்து 8
கவர்பு 9
கவர்புற 1
கவர்வின் 1
கவர்வுற்றன 1
கவர 10
கவரி 6
கவரிய 1
கவரியின் 2
கவரும் 28
கவல் 1
கவல்பு 1
கவலை 55
கவலைகொள் 1
கவலைத்தாய் 1
கவலைத்து 1
கவலைய 10
கவலையால் 1
கவவ 1
கவவவும் 1
கவவி 2
கவவியார்க்கு 1
கவவின் 3
கவவினளே 1
கவவு 12
கவவொடு 1
கவழ 1
கவழம் 2
கவளம் 13
கவளமொடு 1
கவற்ற 3
கவற்றும் 1
கவறு 1
கவறுற்ற 1
கவாஅன் 33
கவி 19
கவிக்கும் 1
கவிகை 1
கவித்த 1
கவித்து 3
கவிதல் 1
கவிதை 1
கவிந்து 1
கவிப்ப 1
கவிய 1
கவியா 3
கவியும் 1
கவிர் 6
கவிரம் 1
கவிழ் 6
கவிழ்ந்த 7
கவிழ்ந்தன 1
கவிழ்ந்து 6
கவிழவும் 1
கவிழும் 1
கவின் 142
கவின்ற 1
கவின்று 1
கவின 3
கவினி 12
கவினிய 9
கவினினை 1
கவினும் 2
கவினே 19
கவினை 1
கவினையாய் 1
கவினொடும் 1
கவுதமன் 1
கவுரியர் 3
கவுள் 18
கவுள 6
கவுளன் 1
கவுளும் 1
கவை 36
கவை_முள்_கருவியின் 1
கவைபடு 1
கவைமக 1
கவையினள் 1
கவையினன் 3
கவையினனாக 1
கவைஇ 9
கவைஇய 11
கவைஇயினளே 1
கவைஇயினன் 1
கழகத்து 1
கழங்கின் 8
கழங்கினால் 1
கழங்கு 9
கழங்கும் 3
கழங்கே 1
கழஞ்சின் 1
கழல் 85
கழல்குபு 1
கழல்பு 3
கழல 2
கழலன் 1
கழலின் 1
கழலினர் 1
கழலினன் 2
கழலே 1
கழலொடு 2
கழலோயே 1
கழலோன் 1
கழற்றுவான் 1
கழற 3
கழறல் 3
கழறலிர்-மன்னோ 1
கழறலின் 1
கழறாது 1
கழறி 3
கழறிய 1
கழறு 1
கழறுங்கால் 1
கழறுதல் 1
கழறுப 1
கழறுபு 1
கழறும் 2
கழறுவ 1
கழறுவல் 1
கழறுவோரே 1
கழன் 1
கழன்ற 3
கழன்று 4
கழனி 66
கழனிய 1
கழனியின் 1
கழனியும் 1
கழாலின் 2
கழாஅ 5
கழாஅத்தலையை 1
கழாஅது 2
கழாஅர் 6
கழாஅலவும் 1
கழாஅலின் 2
கழி 163
கழி-மின் 18
கழிக்கின் 1
கழிக்கும் 2
கழிக 6
கழிகல்லாத 1
கழித்த 6
கழித்தன 1
கழித்திடுதல் 1
கழித்து 3
கழிதந்தோயே 1
கழிதல் 2
கழிதலும் 1
கழிதலுறாஅமை 1
கழிந்த 28
கழிந்ததற்கு 1
கழிந்தது 1
கழிந்தமை 1
கழிந்தவை 1
கழிந்தன்று 2
கழிந்தன்று-மன்னே 1
கழிந்தன்றே 2
கழிந்தன 1
கழிந்தனர் 1
கழிந்தனவே 1
கழிந்து 14
கழிந்தோர் 1
கழிந்தோர்க்கு 1
கழிந்தோரே 1
கழிப்ப 1
கழிப்பி 18
கழிப்பிய 5
கழிப்பினம் 1
கழிப்பு 2
கழிப 1
கழிப-மன்னே 1
கழிபட 1
கழிபு 2
கழிய 23
கழியல 1
கழியாமையே 2
கழியாமோ 1
கழியாள் 1
கழியின் 4
கழியினும் 5
கழியுநர்க்கு 1
கழியும் 19
கழியுமோ 1
கழியே 3
கழியொடு 1
கழில 1
கழிவது 3
கழிவது-கொல்லோ 1
கழிவே 1
கழிவோள் 1
கழீஇ 8
கழீஇய 9
கழீஇயின்று 1
கழு 4
கழுகின் 1
கழுகு 1
கழுகொடு 1
கழுத்தின் 1
கழுத்தினும் 1
கழுத்து 1
கழுதில் 4
கழுதின் 1
கழுது 10
கழுதை 7
கழுதொடு 1
கழுந்தின் 1
கழுநீர் 9
கழும 3
கழுமலத்து 1
கழுமலம் 2
கழுமிய 2
கழுவ 1
கழுவாயும் 1
கழுவுள் 4
கழுவுறு 3
கழுவொடு 1
கழூஉ 2
கழூஉம் 2
கழை 101
கழைபட 1
கழையின் 1
கள் 67
கள்_படர்_ஓதி 1
கள்வர் 9
கள்வரை 1
கள்வன் 7
கள்வன்-பால் 1
கள்வனால் 1
கள்வனும் 1
கள்வனோ 1
கள்வி 2
கள்வியை 1
கள்ளர் 1
கள்ளி 23
கள்ளிற்கு 1
கள்ளின் 30
கள்ளினும் 1
கள்ளும் 3
கள்ளூர் 1
கள்ளே 2
கள்ளை 1
கள்ளொடு 3
கள்ளோர் 1
கள 5
களங்கள்-தொறும் 1
களங்கனி 4
களங்காய் 1
களங்காய்க்கண்ணி 1
களத்த 1
களத்தின் 2
களத்தினின் 1
களத்து 22
களத்தே 2
களத்தோனே 1
களம் 53
களம்-தொறும் 3
களம்-தோறும் 2
களமர் 7
களமர்க்கு 1
களமரொடு 1
களமா 2
களர் 5
களர்-தொறும் 1
களர 1
களரி 17
களரில் 1
களரின் 2
களவர் 1
களவன் 12
களவனொடு 1
களவிற்கு 1
களவினில் 1
களவு 12
களவுடன் 1
களவும் 2
களவே 1
களன் 9
களனும் 1
களனொடு 1
களாவொடு 1
களி 40
களித்த 1
களித்து 1
களிப்பர் 1
களிப்பிக்கும் 1
களியாளற்கு 1
களியான் 1
களியும் 1
களிற்றால் 1
களிற்றின் 13
களிற்றினர் 1
களிற்றினிர் 1
களிற்றினும் 1
களிற்று 69
களிற்றொடு 12
களிற்றொடும் 1
களிற்றோடு 1
களிறு 182
களிறும் 15
களிறே 9
களிறொடு 7
களை 6
களை-மதி 2
களைக 2
களைகலம் 1
களைகுவை-மன் 1
களைஞர் 3
களைஞரும் 1
களைஞரோ 3
களைதலை 1
களைதாரா 1
களைந்த 10
களைந்தது 1
களைந்தன்றும் 1
களைந்தனரே 1
களைந்தனவே 1
களைந்தனன் 1
களைந்தீ-மின் 1
களைந்தீவாய் 1
களைந்து 13
களைந்தென 1
களைந்தோள் 1
களைந்தோனே 1
களைநர் 2
களைப 1
களைமா 1
களைமார் 1
களைமே 1
களைமோ 1
களைய 1
களையல் 1
களையா 6
களையாது 1
களையார் 4
களையினும் 1
களையினோ 1
களையுநர் 4
களையும் 4
களைவார் 1
களைவு 2
களைவோர் 1
களைவோன் 1
களைஇய 3
களைஇயர் 6
கற்சிறை 1
கற்ப 4
கற்பித்தார்-மன்ற 1
கற்பித்தான் 1
கற்பின் 34
கற்பினாட்கு 1
கற்பினாள் 3
கற்பினின் 1
கற்பு 4
கற்புற்று 1
கற்பே 1
கற்பொடு 3
கற்ற 3
கற்றதன்-தொட்டு 1
கற்றது 1
கற்றல் 1
கற்றனன் 1
கற்றாரும் 1
கற்று 6
கற்றை 3
கற்றோர் 1
கற்றோர்க்கு 1
கறக்குந்து 1
கறங்க 33
கறங்கி 1
கறங்கு 20
கறங்கும் 6
கறந்த 2
கறவா 1
கறவை 8
கறவையின் 1
கறாஅ 1
கறி 19
கறிக்கும் 6
கறித்த 2
கறித்து 1
கறிய 1
கறியொடு 1
கறியொடும் 1
கறீஇ 1
கறுக்குந 1
கறுத்த 3
கறுத்து 1
கறுத்தோர் 8
கறுப்ப 3
கறுவு 1
கறுவுகொண்டு 1
கறுழ் 1
கறை 18
கறைத்தோல் 1
கறைப்பட்டு 1
கன்மார் 1
கன்றி 1
கன்றிடின் 1
கன்றிய 1
கன்றிற்கு 1
கன்றின் 2
கன்று 51
கன்று-வயின் 1
கன்றும் 1
கன்றொடு 11
கன்றோடு 1
கன்னம் 3
கன்னல் 3
கன்னி 1
கன்னிமை 2
கன்னியர் 1
கன 1
கனம் 12
கனம்_குழாய் 1
கனம்_குழாஅய் 1
கனம்_குழை 1
கனம்_குழைக்கு 1
கனல் 5
கனல்புடன் 1
கனல 1
கனலி 8
கனலியர்-மாதோ 1
கனலியும் 3
கனலியை 1
கனலியொடு 1
கனலின் 1
கனலும் 10
கனவ 1
கனவிய 1
கனவில் 5
கனவின் 8
கனவினால் 4
கனவினான் 2
கனவினும் 9
கனவினுள் 1
கனவு 10
கனவு-கொல் 1
கனவும் 5
கனவுவார் 1
கனவே 1
கனவோ 1
கனற்ற 1
கனற்றலோ 1
கனற்றி 1
கனற்றுபு 1
கனன்று 2
கனா 2
கனி 50
கனி_பதம் 1
கனிக்கு 1
கனிந்த 2
கனிந்து 3
கனிய 1
கனியா 2
கனியின் 1
கனிவது 1
கனை 60
கனை-தொறும் 1
கனைக்கும் 1
கனைத்த 2
கனைத்து 1
கனைந்து 3
கனையல் 1
கனையும் 1
கனைஇ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கஃடு (1)
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று - புறம் 319/4

 TOP
 
  கங்கன் (1)
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி - அகம் 44/8

 TOP
 
  கங்கு (1)
எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே - புறம் 396/25

 TOP
 
  கங்குல் (45)
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது - மது 631
நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல்/அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் - குறி 251,252
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல - நற் 40/10
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல்/ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் - நற் 77/6,7
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் - நற் 219/7
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் - நற் 287/9
கழிவது ஆக கங்குல் என்று - நற் 314/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் - குறு 153/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் - குறு 254/4
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல்/மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் - குறு 301/4,5
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் - குறு 312/4
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல்/யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப - குறு 355/4,5
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே - குறு 387/5
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் - ஐங் 324/3
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/21
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல்/அம் துகில் போர்வை அணிபெற தைஇ நம் - கலி 65/3,4
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் - கலி 101/30
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது - கலி 128/4
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் - கலி 142/33
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் - அகம் 2/15
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் - அகம் 37/2
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல்/காடு தேர் வேட்டத்து விளிவிடம் பெறாஅது - அகம் 58/2,3
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே - அகம் 58/14
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி - அகம் 82/16
ஓர் இல் கூடிய உடன் புணர் கங்குல்/கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து - அகம் 86/20,21
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி - அகம் 92/2,3
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல்/மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் - அகம் 94/3,4
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/ஆர் உயிர் துப்பின் கோள்_மா வழங்கும் - அகம் 108/8,9
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல்/ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி - அகம் 112/4,5
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்/தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென - அகம் 125/11,12
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் - அகம் 129/2
கானவர் மடிந்த கங்குல்/மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே - அகம் 168/13,14
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் - அகம் 182/10,11
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் - அகம் 237/6
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு - அகம் 252/11,12
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச - அகம் 255/16
காய் சின யானை கங்குல் சூழ - அகம் 264/13
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல்/அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - அகம் 272/2,3
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல்/ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப - அகம் 274/3,4
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய - அகம் 298/22
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல்/ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை - அகம் 308/2,3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல்/ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப - அகம் 322/2,3
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த - அகம் 325/3
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல்/கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் - அகம் 379/8,9
நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல்/துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் - புறம் 126/6,7

 TOP
 
  கங்குல்-தோறு (1)
கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும் - அகம் 141/2

 TOP
 
  கங்குலான் (5)
கண் அடைஇய கடை கங்குலான்/மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் - பட் 115,116
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான்/வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் - பரி 20/7,8
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான்/வீங்கு இறை வடுக்கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் - கலி 66/4,5
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான்/மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ - கலி 123/6,7
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான்/பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் - புறம் 400/5,6

 TOP
 
  கங்குலானே (2)
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே - நற் 371/9
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே - அகம் 250/14

 TOP
 
  கங்குலில் (2)
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து - அகம் 46/2
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில்/ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் - அகம் 195/16,17

 TOP
 
  கங்குலின் (2)
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் - கலி 48/8
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின்/இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் - அகம் 328/6,7

 TOP
 
  கங்குலும் (17)
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும்/அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய - மது 651,652
நள்ளென் கங்குலும் வரும் அரோ - நற் 145/10
கங்குலும் கையறவு தந்தன்று - நற் 152/8
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே - நற் 287/11
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே - நற் 348/8
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே - குறு 122/4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே - குறு 163/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி - ஐங் 296/3
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர - பதி 81/10
கனவினால் அழிவுற்று கங்குலும் அரற்றாக்கால் - கலி 53/19
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும்/அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய - அகம் 8/4,5
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி - அகம் 24/9
பானாள் கங்குலும் பகலும் - அகம் 57/18
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும்/நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே - அகம் 270/14,15
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்துஇயைந்து - அகம் 279/6
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் - அகம் 297/1
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென - அகம் 307/3

 TOP
 
  கங்கை (8)
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை/பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் - பெரும் 431,432
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மது 696
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் - பட் 190
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ - நற் 189/5
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் - நற் 369/9
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய - பரி 16/36
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை/நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ - அகம் 265/5,6
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை/கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு - புறம் 161/6,7

 TOP
 
  கச்சம் (1)
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி - மது 436

 TOP
 
  கச்சியோனே (1)
கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் - பெரும் 420

 TOP
 
  கச்சின் (2)
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் - பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் - முல் 47

 TOP
 
  கச்சினர் (1)
நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர்/மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் - மது 639,640

 TOP
 
  கச்சினன் (2)
கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் - திரு 208
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் - அகம் 76/7

 TOP
 
  கச்சினனே (1)
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே - ஐங் 206/5

 TOP
 
  கச்சு (2)
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ - நற் 220/1
கரும் கச்சு யாத்த காண்பு இன் அம் வயிற்று - அகம் 376/8

 TOP
 
  கச்சை (5)
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் - சிறு 239
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி - குறி 125
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ - நற் 21/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை - புறம் 274/1
கவர் பரி கச்சை நல் மான் - புறம் 377/24

 TOP
 
  கசடு (3)
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி - பொரு 70
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து - பதி 44/6
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி - புறம் 214/2

 TOP
 
  கசிந்த (1)
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை - நற் 168/3

 TOP
 
  கசிந்தவர் (1)
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப - நற் 360/7

 TOP
 
  கசிந்து (2)
தாம் செய்பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து/என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய - நற் 226/5,6
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி - புறம் 19/15

 TOP
 
  கசிபு (1)
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ - புறம் 260/6

 TOP
 
  கசிவு (1)
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை - புறம் 160/4

 TOP
 
  கசிவுற்ற (1)
கசிவுற்ற என் பல் கிளையொடு - புறம் 136/8

 TOP
 
  கசிவொடு (1)
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து - புறம் 161/13

 TOP
 
  கஞ்சக (1)
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் - பெரும் 308

 TOP
 
  கஞ்சி (1)
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி/யாறு போல பரந்து ஒழுகி - பட் 44,45

 TOP
 
  கஞல் (4)
பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை - ஐங் 3/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் - ஐங் 8/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி - ஐங் 16/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 99/3

 TOP
 
  கஞல (4)
பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல/கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து - நற் 242/4,5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல/வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று - குறு 382/3,4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல/மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் - அகம் 25/5,6
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் - புறம் 147/8

 TOP
 
  கஞலி (2)
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி/வாடை வந்ததன்தலையும் நோய் பொர - குறு 240/3,4
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி/தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் - அகம் 141/12,13

 TOP
 
  கஞலிய (9)
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து - சிறு 108
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் - மலை 358
பல் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி - நற் 339/10
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் - நற் 348/5
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் - கலி 26/4
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று - அகம் 18/2
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி - அகம் 152/18
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய/பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி - அகம் 277/16,17
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய/குறும்பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை - அகம் 368/5,6

 TOP
 
  கஞன்ற (1)
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழுங்கால் நின் மார்பில் - கலி 126/10

 TOP
 
  கட்கு (6)
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து - மது 16
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் - மலை 476
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று - மலை 555
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு - குறு 202/3
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச - அகம் 294/10
கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே - புறம் 167/4

 TOP
 
  கட்கும் (2)
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும்/காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என - குறு 100/2,3
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும்/மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்திட்ட - புறம் 61/2,3

 TOP
 
  கட்கே (1)
நின்றோன் போலும் என்றும் என் கட்கே - அகம் 110/25

 TOP
 
  கட்சி (8)
கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் - பெரும் 205
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி/மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ - நற் 13/7,8
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர - நற் 117/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் - நற் 276/6
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த - புறம் 60/4
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு - புறம் 157/10
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு - புறம் 202/2

 TOP
 
  கட்சியில் (2)
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் - மலை 235
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் - குறு 160/3

 TOP
 
  கட்சியின் (1)
நனவுறு கட்சியின் நல் மயில் ஆல - அகம் 392/17

 TOP
 
  கட்டவிழ்ப்ப (1)
கவின் முகை கட்டவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் - பரி 18/36

 TOP
 
  கட்டழித்த (1)
கொய்து கட்டழித்த வேங்கையின் - புறம் 224/16

 TOP
 
  கட்டழித்து (1)
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து/ஒலி பல் கூந்தல் அணிபெற புனைஇ - நற் 313/3,4

 TOP
 
  கட்டளை (8)
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் - பெரும் 220
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை - நெடு 62
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து - நற் 3/3
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை - குறு 192/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி - ஐங் 215/1
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் - ஐங் 263/2
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி - பதி 81/17
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர - அகம் 178/11

 TOP
 
  கட்டி (15)
நெய் விலை கட்டி பசும்பொன் கொள்ளாள் - பெரும் 164
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி/திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை - மது 434,435
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி/எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை - குறி 104,105
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி/இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் - குறி 125,126
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி/பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் - நற் 34/3,4
வல் வேல் கட்டி நல் நாட்டு உம்பர் - குறு 11/6
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே - குறு 196/2
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி/எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் - பதி 74/12,13
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி/கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி - பதி 81/16,17
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே - பதி 90/25
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி/புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே - கலி 7/9,10
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த - கலி 85/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி/அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி - கலி 140/6,7
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி/பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு - அகம் 44/8,9
போர் அடு தானை கட்டி/பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 226/16,17

 TOP
 
  கட்டிய (6)
மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் - திரு 214
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் - நற் 109/8
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன - நற் 200/1
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் - குறு 21/2
கட்டிய கயில் அணி காழ்கொள்வோரும் - பரி 12/18
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர - அகம் 41/5

 TOP
 
  கட்டில் (7)
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து - மலை 550
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய - நற் 269/3
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில்/வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல - குறு 225/3,4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூம் சேக்கை - குறு 359/3
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில்/மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் - ஐங் 410/1,2
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து - பதி 79/14
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது - புறம் 82/3

 TOP
 
  கட்டிலில் (1)
கால் வழி கட்டிலில் கிடப்பி - புறம் 286/4

 TOP
 
  கட்டிலொடு (1)
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் - புறம் 41/10

 TOP
 
  கட்டின் (2)
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் - நற் 288/7
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின்/நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது - புறம் 6/5,6

 TOP
 
  கட்டு (3)
கட்டு வட கழலினர் மட்டு மாலையர் - பரி 12/24
கவின் முகை கட்டவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் - பரி 18/36
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என - புறம் 203/10

 TOP
 
  கட்டுண்டார் (1)
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் - பரி 18/34

 TOP
 
  கட்டுரை (1)
பலபல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி - கலி 14/7

 TOP
 
  கட்டூர் (7)
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர்/நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை - ஐங் 445/2,3
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் - பதி 68/2
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர்/பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் - பதி 82/2,3
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே - பதி 90/30
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர்/பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என - அகம் 44/10,11
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ - அகம் 212/14
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் - புறம் 295/1

 TOP
 
  கட்பின் (1)
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை - மது 258

 TOP
 
  கட (2)
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி_இயலாய் - பரி 20/94
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர - பரி 23/51

 TOP
 
  கடக்க (1)
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே - கலி 106/50

 TOP
 
  கடக்கிற்பார் (1)
ஆணை கடக்கிற்பார் யார் - கலி 81/28

 TOP
 
  கடக்கும் (14)
அமர் கடக்கும் வியன் தானை - மது 39
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் - மலை 421
பருந்து பட கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர் - மலை 489
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி - குறு 80/5
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே - ஐங் 426/4
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும்/பெரும் பல் யானை குட்டுவன் - பதி 29/13,14
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் - பதி 34/11
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும்/மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் - அகம் 81/12,13
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் - அகம் 137/3
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை - அகம் 208/17
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை - புறம் 172/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் - புறம் 211/6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை - புறம் 226/5
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் - புறம் 397/26

 TOP
 
  கடகம் (1)
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து - முல் 76

 TOP
 
  கடகமொடு (1)
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் - புறம் 150/21

 TOP
 
  கடத்தல் (3)
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் - புறம் 93/2
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என - புறம் 125/15
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே - புறம் 309/2

 TOP
 
  கடத்தவும் (1)
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் - கலி 103/4

 TOP
 
  கடத்தளோ (1)
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து - அகம் 176/21

 TOP
 
  கடத்திடை (9)
கல்லென் கடத்திடை கடலின் இரைக்கும் - மலை 415
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்திடை/கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் - நற் 48/5,6
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்திடை/வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து - நற் 186/4,5
கள்ளி அம் கடத்திடை கேழல் பார்க்கும் - ஐங் 323/2
கல் உயர் கடத்திடை கதிர் மணி பெறூஉம் - பதி 21/22
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்திடை/ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய - கலி 9/9,10
கள்ளி அம் காட்ட கடத்திடை உழிஞ்சில் - அகம் 53/7
உதிர்த்த கோடை உட்குவரு கடத்திடை/வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை - அகம் 267/5,6
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்திடை/நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 313/12,13

 TOP
 
  கடத்திர் (1)
கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று - கலி 7/3

 TOP
 
  கடத்து (5)
பெயல் மழை துறந்த புலம்புறு கடத்து/கவை முள் கள்ளி காய் விடு கடு நொடி - குறு 174/1,2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை - ஐங் 334/2
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் - பதி 66/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை - அகம் 29/19
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை - அகம் 231/8

 TOP
 
  கடந்த (39)
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து - திரு 272
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - சிறு 112
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் - பெரும் 29
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - பெரும் 416
கணம்கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் - மது 590
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் - நற் 39/9
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - நற் 150/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் - நற் 190/2
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை - குறு 151/1
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை - ஐங் 459/3
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 24/4
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை - பதி 46/11
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை - பதி 52/10
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த/காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 65/3,4
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை - பதி 86/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் - பரி 21/2
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் - பரி 22/3
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை - அகம் 25/19
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 27/15
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 67/8
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த/தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர - அகம் 77/9,10
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - அகம் 93/8
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை - அகம் 96/16
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை - அகம் 138/6
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் - அகம் 152/10
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி - அகம் 169/8
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை - அகம் 181/4
நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த/ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என - அகம் 209/5,6
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை - அகம் 231/11
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை - அகம் 342/9
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை - அகம் 381/14
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - புறம் 39/11
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் - புறம் 43/9
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற - புறம் 66/4
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை - புறம் 91/2
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் - புறம் 135/21
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த/மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் - புறம் 158/6,7
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த/வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை - புறம் 242/4,5
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் - புறம் 337/17

 TOP
 
  கடந்தக்கால் (1)
திணி நிலம் கடந்தக்கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி - பரி 3/54

 TOP
 
  கடந்ததூஉம் (1)
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம்/துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி - புறம் 224/1,2

 TOP
 
  கடந்து (45)
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் - மது 186
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த - மது 233
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் - மது 773
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி - மலை 87
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் - பதி 14/8
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து/புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ - பதி 20/13,14
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து/செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று - பதி 36/3,4
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து/வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் - பதி 41/19,20
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ - பதி 42/9
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து/முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் - பதி 42/16,17
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற - பதி 44/3
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து/பண்டும்பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட - பதி 45/7,8
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த - பதி 50/13
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது - பதி 58/6
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து - பதி 70/9
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து/செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் - பரி 1/29,30
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை - பரி 1/61
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை - பரி 13/48
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று - பரி 15/45
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து - கலி 1/8
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் - கலி 2/4
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற - கலி 27/15
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும் - கலி 86/13
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை கொன்றானை - கலி 101/31
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த - கலி 105/1
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி - அகம் 78/20
வறன் உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து/புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 97/2,3
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து/வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று இனம் தரூஉம் - அகம் 105/14,15
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய - அகம் 149/12
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த - அகம் 175/11
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை - புறம் 8/5
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து/துப்புறுவர் புறம்பெற்றிசினே - புறம் 11/8,9
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட - புறம் 23/16
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் - புறம் 40/2
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து/வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி - புறம் 47/2,3
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே - புறம் 80/9
கடி மதில் அரண் பல கடந்து/நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே - புறம் 92/5,6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் - புறம் 97/4
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய - புறம் 99/10
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி - புறம் 110/1
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே - புறம் 125/10
ஆன் இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து/மான் இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய - புறம் 138/1,2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் - புறம் 167/1
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் - புறம் 227/6
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து/நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 392/6,7

 TOP
 
  கடந்தே (1)
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே - பதி 11/25

 TOP
 
  கடந்தோய் (1)
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் - புறம் 19/17

 TOP
 
  கடந்தோர்க்கு (1)
சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் - அகம் 95/10

 TOP
 
  கடப்பாட்டாளன் (1)
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல - குறு 143/5

 TOP
 
  கடப்பு (4)
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி மா - நற் 361/3
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம்_குழாய் - கலி 57/15
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ - கலி 66/18
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலிமா - அகம் 64/2

 TOP
 
  கடப்பே (1)
பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே - புறம் 53/15

 TOP
 
  கடம் (6)
திரு மனை பல் கடம் பூண்ட - குறு 181/6
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே - ஐங் 328/4
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி - ஐங் 330/1
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு - கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் - கலி 63/12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் - அகம் 179/2

 TOP
 
  கடம்படுவோரும் (1)
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும்/செய்பொருள் வாய்க்கா என செவி சார்த்துவோரும் - பரி 8/106,107

 TOP
 
  கடம்பன் (1)
துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று - புறம் 335/7

 TOP
 
  கடம்பின் (12)
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை - சிறு 69
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன - பெரும் 203
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்/சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ - மது 613,614
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய - குறி 176
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி - நற் 34/8
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூம் கடம்பின்/கடி உடை முழுமுதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/12,13
அணங்கு உடை கடம்பின் முழுமுதல் தடிந்து - பதி 88/6
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே - பரி 5/81
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் - பரி 14/3
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் - பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த - பரி 21/50
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் - புறம் 23/3

 TOP
 
  கடம்பு (10)
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி - பெரும் 75
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே - பதி 12/3
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம் படு வியன் பணை - பதி 17/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் - பதி 20/4
கடம்பு அமர் செல்வன் கடி நகர் பேண - பரி 8/126
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து - பரி 19/2
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் - பரி 19/104
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து - அகம் 127/4
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய - அகம் 347/4
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 382/3

 TOP
 
  கடம்பும் (4)
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூம் கடம்பும்/மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் - திரு 225,226
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் - பரி 4/67
ஆலும் கடம்பும் அணிமார் விலங்கிட்ட - கலி 106/28
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு - அகம் 138/11

 TOP
 
  கடம்பொடு (1)
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் - அகம் 98/16

 TOP
 
  கடமா (2)
கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி - குறு 179/1
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு - புறம் 202/2

 TOP
 
  கடமான் (2)
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை - மலை 175
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு - புறம் 157/10

 TOP
 
  கடல் (288)
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு - திரு 2
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு - திரு 45
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் - பொரு 236
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது - சிறு 103
விரி கடல் வேலி வியலகம் விளங்க - சிறு 114
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர - சிறு 150
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது - பெரும் 18
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய - பெரும் 409
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 427
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் - பெரும் 441
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து - பெரும் 483
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல்/வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி - பெரும் 487,488
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு - முல் 4
தெண் கடல் குண்டு அகழி - மது 86
விரி கடல் வியன் தானையொடு - மது 180
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு - மது 199
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி - மது 238
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி - மது 238
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் - மது 315
இரும் கடல் வான் கோடு புரைய வாருற்று - மது 407
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப - மது 450
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூம் கோதை - மது 524
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் - மது 540
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய - மது 629
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மது 696
மலை தலைய கடல் காவிரி - பட் 6
கடல் இறவின் சூடு தின்றும் - பட் 63
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது - பட் 92
தீது நீங்க கடல் ஆடியும் - பட் 99
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் - பட் 127
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் - பட் 189
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் - பட் 189
மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே - பட் 271
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மலை 52
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு - மலை 483
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப - மலை 528
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் - நற் 4/1
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி - நற் 17/2
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு - நற் 30/8
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு - நற் 45/2
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே - நற் 49/10
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் - நற் 63/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ - நற் 67/8
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 67/12
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - நற் 74/5
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல்/கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் - நற் 74/9,10
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு - நற் 88/4
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு - நற் 91/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 99/6
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல்/எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறிகொள - நற் 106/1,2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி - நற் 112/6
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என - நற் 115/4
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர - நற் 117/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி - நற் 153/1
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ - நற் 155/6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல்/சில் குடி பாக்கம் கல்லென - நற் 159/10,11
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல்/நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை - நற் 163/7,8
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 175/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல்/ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் - நற் 211/1,2
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை - நற் 211/7
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி - நற் 215/1
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல்/பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் - நற் 219/5,6
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய - நற் 231/3
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே - நற் 245/12
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி - நற் 259/9
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் - நற் 263/7
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் - நற் 272/1
நளி கடல் முகந்து செறிதக இருளி - நற் 289/4
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 299/9
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல்/வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் - நற் 303/8,9
கடல் ஆடு வியலிடை பேர் அணி பொலிந்த - நற் 307/3
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே - நற் 329/11
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப - நற் 331/8
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி - நற் 346/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 347/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த - நற் 356/1
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என - நற் 363/2
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல்/இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை - நற் 375/6,7
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல்/முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய - நற் 378/2,3
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ - நற் 388/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என - நற் 392/2
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் - நற் 395/9
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் - குறு 101/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை - குறு 128/1
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து - குறு 129/3
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை - குறு 166/1
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி - குறு 177/1
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப - குறு 205/4
தெண் கடல் அடை கரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப - குறு 212/2
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே - குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே - குறு 236/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு - குறு 237/5
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி - குறு 240/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - குறு 243/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் - குறு 245/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 246/1
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் - குறு 269/4
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் - குறு 294/1
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் - குறு 300/7
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல்/உடை திரை ஒலியில் துஞ்சும் துறைவ - குறு 303/2,3
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே - குறு 306/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல்/புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் - குறு 311/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 313/1
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு - குறு 315/1
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை - குறு 316/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள் மீன் உணங்கலின் - குறு 320/1
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த - குறு 326/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது - ஐங் 102/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல்/திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் - ஐங் 105/1,2
தன் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் - ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் - ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் - ஐங் 108/2
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே - ஐங் 123/3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே - ஐங் 124/3
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே - ஐங் 126/3
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான் - ஐங் 157/4
உரவு கடல் ஒலி திரை போல - ஐங் 172/3
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் - ஐங் 183/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே - ஐங் 184/3
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் - ஐங் 187/2
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை - ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழுங்க - ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை - ஐங் 194/1
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 195/2
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 196/4
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே - ஐங் 199/4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 11/3
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி - பதி 17/4
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் - பதி 21/12
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் - பதி 30/8
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த - பதி 31/1
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே - பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து - பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே - பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய - பதி 46/13
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் - பதி 48/13
கடல் சேர் கானல் குடபுலம் முன்னி - பதி 51/3
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் - பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நல் நாட்டு பொருந - பதி 55/6
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் - பதி 60/11
தெள் கடல் முத்தமொடு நல் கலம் பெறுகுவை - பதி 67/4
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு - பதி 68/1
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் - பதி 69/3
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலியுறுக்கும் - பதி 76/4
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் - பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து - பதி 88/3
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந - பதி 88/21
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே - பதி 88/42
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் - பதி 90/20
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு - பதி 90/31
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 91/8
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர் அணி - பரி 1/17
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் - பரி 3/55
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு - பரி 5/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் - பரி 6/1
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என - பரி 8/31
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என - பரி 8/32
செல வரை காணா கடல் தலைக்கூட - பரி 10/2
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் - பரி 12/7
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து - பரி 20/1
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி - பரி 20/6
வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய - பரி 20/42
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல்/பண்ணியம் மாசறு பயம் தரு காருக - பரி 23/23,24
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் - பரி 23/42
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து - பரி 23/72
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல்/புகும் அளவு அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/66,67
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் - கலி 73/19
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/12
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் - கலி 104/1
மா கடல் கலக்குற மா கொன்ற மடங்கா போர் - கலி 104/13
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த - கலி 105/4
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் - கலி 121/2
பெரும் கடல் துயில்கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல்/வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 127/4,5
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல்/தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் - கலி 129/8,9
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என் - கலி 131/1
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப - கலி 132/7
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல - கலி 134/5
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர - கலி 134/6
கவலைகொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி - கலி 134/13
கவறுற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூம் கடல் சேர்ப்ப - கலி 136/4
காம கடல் அகப்பட்டு - கலி 139/17
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் - கலி 145/32
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப - கலி 145/38
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் - கலி 145/55
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே - அகம் 1/19
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய - அகம் 10/1
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் - அகம் 13/1
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து - அகம் 30/2
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப - அகம் 40/2
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - அகம் 43/1
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 45/16
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி - அகம் 50/1
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க - அகம் 60/1
வந்தோய்-மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப - அகம் 80/3
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் - அகம் 90/10
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த - அகம் 100/6
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் - அகம் 110/6
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி - அகம் 116/16
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெரும் துறை - அகம் 123/11
பெரும் கடல் ஓதம் போல - அகம் 123/13
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் - அகம் 137/13
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை - அகம் 138/6
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் - அகம் 140/1
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 142/20
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் - அகம் 162/3
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 169/6
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு - அகம் 170/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 176/1
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி - அகம் 183/6
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் - அகம் 187/23
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ - அகம் 188/1
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்தலை - அகம் 190/10
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் - அகம் 199/13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு - அகம் 201/9
கடல் போல் தானை கலிமா வழுதி - அகம் 204/2
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட - அகம் 210/3
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை - அகம் 212/15
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் - அகம் 216/8
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் - அகம் 220/12
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் - அகம் 222/11
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என - அகம் 236/18
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல்/திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் - அகம் 240/4,5
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ - அகம் 255/2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி - அகம் 263/1
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் - அகம் 278/1
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 295/9
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட - அகம் 298/3
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே - அகம் 320/14
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த - அகம் 330/15
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு - அகம் 340/22
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 340/24
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய - அகம் 347/4
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ - அகம் 360/8
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் - அகம் 369/13
கடல் கெழு செல்வி கரை நின்று ஆங்கு - அகம் 370/12
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி - அகம் 374/1
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் - அகம் 378/15
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் - புறம் 2/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் - புறம் 2/10
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்ணகம் நிழற்ற - புறம் 3/2
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் - புறம் 4/15
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் - புறம் 6/3
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் - புறம் 6/12
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என - புறம் 17/36
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை - புறம் 19/1
தென் கடல் திரை மிசை பாயுந்து - புறம் 24/3
நளி கடல் இரும் குட்டத்து - புறம் 26/1
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே - புறம் 30/15
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் - புறம் 31/13
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல்/வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப - புறம் 31/13,14
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை - புறம் 42/3
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி - புறம் 42/19
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ - புறம் 49/2
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி - புறம் 56/3
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் - புறம் 59/5
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை - புறம் 97/14
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் - புறம் 122/1
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல்/பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி - புறம் 126/14,15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை - புறம் 130/6
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் - புறம் 137/11
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி - புறம் 189/1
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு - புறம் 197/3
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் - புறம் 198/19
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் - புறம் 198/19
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் - புறம் 201/17
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல்/உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே - புறம் 204/5,6
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல்/படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் - புறம் 209/4,5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று - புறம் 237/18
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு - புறம் 238/16
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை - புறம் 294/2
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் - புறம் 295/1
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ - புறம் 299/3
இரும் கடல் தானை வேந்தர் - புறம் 332/9
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து - புறம் 339/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் - புறம் 343/7
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன - புறம் 343/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை - புறம் 351/4
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப - புறம் 362/12
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் - புறம் 363/1
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் - புறம் 375/13
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் - புறம் 377/17
கடல் ஒலி கொண்ட தானை - புறம் 377/29
கடல் தானை - புறம் 380/3
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து - புறம் 380/6
கடல் படை அடல் கொண்டி - புறம் 382/1
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் - புறம் 397/23
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் - புறம் 400/3

 TOP
 
  கடல்-வயின் (1)
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ - புறம் 205/11

 TOP
 
  கடல்_மரம் (1)
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு - நற் 30/8

 TOP
 
  கடல (1)
கழிய காவி குற்றும் கடல/வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே - குறு 144/1,2

 TOP
 
  கடலக (1)
கடலக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/19

 TOP
 
  கடலவும் (5)
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் - பெரும் 67
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் - பதி 15/16
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க - பதி 30/31
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் - பதி 50/12
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் - பதி 59/15

 TOP
 
  கடலன் (1)
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் - அகம் 81/13

 TOP
 
  கடலா (2)
குண குட கடலா எல்லை - மது 71
குண குட கடலா எல்லை - புறம் 17/2

 TOP
 
  கடலால் (1)
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ - கலி 145/21

 TOP
 
  கடலிடை (2)
கரையொடு கடலிடை வரையொடு கடலிடை நிரைநிரை நீர் தரும் நுரை - பரி 24/65
கரையொடு கடலிடை வரையொடு கடலிடை நிரைநிரை நீர் தரும் நுரை - பரி 24/65

 TOP
 
  கடலில் (1)
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் - குறு 401/4

 TOP
 
  கடலின் (7)
காலுறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை - மது 309
கல்லென் கடத்திடை கடலின் இரைக்கும் - மலை 415
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப - நற் 18/7
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே - நற் 348/2
கடலின் நாரை இரற்றும் - ஐங் 114/3
காலுறு கடலின் கடிய உரற - பதி 69/4
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு - அகம் 334/4

 TOP
 
  கடலினும் (5)
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே - நற் 166/10
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே - குறு 387/5
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே - ஐங் 184/4
கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே - அகம் 128/4
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே - புறம் 81/1

 TOP
 
  கடலும் (3)
கடலும் கானலும் தோன்றும் - குறு 81/7
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ - பதி 22/6
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் - பரி 15/11

 TOP
 
  கடலுள் (1)
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் - கலி 106/24

 TOP
 
  கடலே (6)
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி - நற் 382/3
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் - குறு 163/1
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து - கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் - கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் - கலி 144/63
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் - புறம் 386/14

 TOP
 
  கடலை (2)
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி - பரி 13/43
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு - புறம் 120/14

 TOP
 
  கடலொடு (2)
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ - பதி 48/4
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர - கலி 144/68

 TOP
 
  கடலோடு (1)
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த - பதி 51/15

 TOP
 
  கடவ (2)
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப - ஐங் 237/1
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ/உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட - புறம் 313/4,5

 TOP
 
  கடவது (3)
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் - மலை 536
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என - குறு 341/5
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என - புறம் 38/15

 TOP
 
  கடவர் (1)
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 315/2

 TOP
 
  கடவர்க்கு (1)
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் - புறம் 327/3

 TOP
 
  கடவரை (1)
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ - கலி 108/22

 TOP
 
  கடவலின் (1)
செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின்/முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை - குறி 12,13

 TOP
 
  கடவன் (1)
கடவன் பாரி கைவண்மையே - புறம் 106/5

 TOP
 
  கடவன (1)
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் - புறம் 336/2

 TOP
 
  கடவனும் (1)
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே - குறு 318/8

 TOP
 
  கடவாதோர் (1)
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என - அகம் 279/5

 TOP
 
  கடவி (1)
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி/நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே - கலி 27/25,26

 TOP
 
  கடவின் (2)
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் - குறு 276/6
வல்லை நெடும் தேர் கடவின்/அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே - ஐங் 425/3,4

 TOP
 
  கடவினர் (1)
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/31

 TOP
 
  கடவினன் (1)
கடும் பரிய மா கடவினன்/நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் - புறம் 239/13,14

 TOP
 
  கடவு (1)
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ - அகம் 74/11

 TOP
 
  கடவு-மதி (13)
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக - நற் 321/8
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் - குறு 250/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் - ஐங் 482/2
முன் உற கடவு-மதி பாக - ஐங் 483/3
கடிய கடவு-மதி பாக - ஐங் 484/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே - ஐங் 488/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 490/4
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - கலி 135/20
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் - அகம் 114/8
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை - அகம் 124/13
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் - அகம் 254/17
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூம் கேழ் - அகம் 334/15

 TOP
 
  கடவுக (1)
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை - அகம் 54/6

 TOP
 
  கடவுட்கு (5)
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் - நற் 358/6
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் - குறு 105/2
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு - கலி 46/16
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி - அகம் 156/15
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே - அகம் 282/18

 TOP
 
  கடவுட்கும் (1)
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் - புறம் 399/26

 TOP
 
  கடவுண்மை (1)
கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் - கலி 93/9

 TOP
 
  கடவுதி (1)
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் - ஐங் 366/3

 TOP
 
  கடவுநர் (1)
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர்/வருவீர் உளீரோ எனவும் - குறு 118/3,4

 TOP
 
  கடவுபு (3)
மடவை மன்ற நீ என கடவுபு/துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் - குறு 252/5,6
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு - கலி 77/23
புரி உளை கலி மான் தேர் கடவுபு/விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/20,21

 TOP
 
  கடவும் (6)
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் - குறி 27
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 45/20
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி - பதி 46/9
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் - பதி 68/3
கேள்வி அந்தணர் கடவும்/வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே - கலி 36/25,26
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு - புறம் 304/8

 TOP
 
  கடவுவோரும் (1)
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல்கொள்வோரும் - பரி 12/28

 TOP
 
  கடவுள் (75)
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை - திரு 256
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை - பொரு 52
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன - சிறு 205
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி - பெரும் 290
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் - பெரும் 391
தொல் முது கடவுள் பின்னர் மேய - மது 41
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் - மது 467
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் - மது 651
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை - மது 710
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி - குறி 6
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது - குறி 209
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் - மலை 230
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை - மலை 396
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை - மலை 538
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த - நற் 34/1
கடவுள் ஆயினும் ஆக - நற் 34/10
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய - நற் 83/2
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்மார் வேட்டு எழுந்து - நற் 165/4
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் - நற் 189/3
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் - நற் 216/6
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து - நற் 251/8
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை - நற் 303/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து - நற் 343/4
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள்/கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் - குறு 87/1,2
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல - குறு 203/4
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி - குறு 252/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் - ஐங் 182/3
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி - ஐங் 243/1
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி - ஐங் 257/1
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி - ஐங் 259/3
காடே கடவுள் மேன புறவே - பதி 13/20
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 21/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 30/34
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த - பதி 31/18
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச - பதி 41/6
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை - பதி 43/6
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப - பதி 66/15
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி - பதி 70/18
கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ - பதி 79/18
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து - பதி 88/2
நூறாயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்/அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் - பரி 3/43,44
காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் - பரி 5/13
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய - பரி 5/44
கண்டு மயர் அறுக்கும் காம கடவுள்/மக முயங்கு மந்தி வரைவரை பாய - பரி 15/37,38
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை - கலி 84/6
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் - கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் - கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் - கலி 93/13
படர் அணி அந்தி பசும் கண் கடவுள்/இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்திட்டு - கலி 101/24,25
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி - அகம் 13/3
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து - அகம் 14/16
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் - அகம் 16/18
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்மார் - அகம் 35/7
கடவுள் எழுதிய பாவையின் - அகம் 62/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது - அகம் 90/9
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற - அகம் 125/14
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி - அகம் 136/6
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் - அகம் 152/17
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று - அகம் 167/15
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய - அகம் 184/1
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய - அகம் 209/16
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை - அகம் 270/12
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து - அகம் 307/12
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற - அகம் 314/15
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் - அகம் 348/8
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப - அகம் 372/1
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி - அகம் 396/7
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட - புறம் 52/12
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு - புறம் 106/3
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள் - புறம் 143/3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை - புறம் 158/11
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை - புறம் 198/3
ஆல் அமர் கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் - புறம் 198/9
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் - புறம் 199/1
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி - புறம் 260/5

 TOP
 
  கடவுளது (1)
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் - மலை 83

 TOP
 
  கடவுளர் (2)
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை - கலி 93/29
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் - கலி 93/35

 TOP
 
  கடவுளர்-கண் (1)
கடவுளர்-கண் தங்கினேன் - கலி 93/7

 TOP
 
  கடவுளவை (1)
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை/அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை - பரி 4/63,64

 TOP
 
  கடவுளும் (3)
நிலை பெறு கடவுளும் விழைதக பேணி - பதி 21/15
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் - பதி 65/9
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே - புறம் 335/12

 TOP
 
  கடவுளை (4)
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் - கலி 93/10
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/20
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/24
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/28

 TOP
 
  கடவுறூஉம் (1)
கடு மா கடவுறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் - கலி 50/19

 TOP
 
  கடவை (1)
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை - குறு 392/4

 TOP
 
  கடற்கரை (1)
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று - அகம் 126/5

 TOP
 
  கடற்கரையது (10)
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 170/1

 TOP
 
  கடற்கு (4)
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி - மது 245
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் - குறு 373/2
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் - பரி 16/27
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு/ஆழி அனையன்-மாதோ என்றும் - புறம் 330/3,4

 TOP
 
  கடற்ற (1)
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே - அகம் 395/15

 TOP
 
  கடற்றவும் (1)
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் - பதி 30/29

 TOP
 
  கடற்றில் (2)
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப - மது 274
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி - குறு 209/5

 TOP
 
  கடற்று (5)
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ - நற் 164/8
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் - அகம் 75/4
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் - அகம் 325/10
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் - அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த - அகம் 399/6

 TOP
 
  கடறு (9)
கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் - பெரும் 116
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் - குறு 331/3
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் - பதி 53/4
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் - பதி 78/7
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து - அகம் 225/9
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து - அகம் 279/9
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் - புறம் 140/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர - புறம் 202/3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் - புறம் 377/16

 TOP
 
  கடன் (43)
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை - பொரு 52
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க - சிறு 37
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த - பெரும் 315
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து - பெரும் 446
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் - பெரும் 450
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி - பெரும் 463
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் - மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என - மலை 543
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல - நற் 146/4
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர - நற் 228/2
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து - நற் 327/5
உடன் உயிர் போகுக-தில்ல கடன் அறிந்து - குறு 57/4
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் - குறு 255/6
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு - குறு 265/4
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் - குறு 282/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் - ஐங் 31/2
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு - பதி 31/14
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண - பதி 67/3
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் - பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப - பதி 74/22
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் - பரி 19/22
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் - பரி 20/63
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/20
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்குங்கால் முகனும் தாம் - கலி 22/1
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே - கலி 75/33
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த - கலி 139/3
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடிமார் - அகம் 375/12
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் - அகம் 376/1
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப - அகம் 397/2
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் - புறம் 2/22
தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் - புறம் 9/3
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது - புறம் 69/1
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே - புறம் 149/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து - புறம் 161/4
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/14
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் - புறம் 203/11
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே - புறம் 203/12
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை - புறம் 282/2
அரும் கடன் இறுமார் வயவர் எறிய - புறம் 282/5
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை - புறம் 327/7
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் - புறம் 393/5
கை வல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க - புறம் 398/5

 TOP
 
  கடனும் (1)
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் - குறு 218/2

 TOP
 
  கடனே (9)
நாடு புறந்தருதல் நினக்குமார் கடனே - பதி 59/19
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே - கலி 139/37
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே - புறம் 140/10
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே - புறம் 186/4
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே/சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே - புறம் 312/1,2
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே/வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே - புறம் 312/2,3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே/நன் நடை நல்கல் வேந்தற்குk கடனே - புறம் 312/3,4
நன் நடை நல்கல் வேந்தற்குk கடனே/ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி - புறம் 312/4,5
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே - புறம் 312/6

 TOP
 
  கடா (2)
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு - பரி 23/65
நாள்_கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை - புறம் 353/9

 TOP
 
  கடாத்த (1)
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு - கலி 46/3

 TOP
 
  கடாத்தால் (1)
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால்/தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கை நிமிர்ந்து ஆங்கு - கலி 138/1,2

 TOP
 
  கடாத்து (2)
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் - கலி 8/4
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து/பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் - அகம் 78/3,4

 TOP
 
  கடாத்தொடு (2)
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கை நீவி - பதி 53/17
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு/முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் - அகம் 227/6,7

 TOP
 
  கடாம் (2)
கடி மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் - கலி 48/5
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் - கலி 66/3

 TOP
 
  கடாவ (1)
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை - திரு 110

 TOP
 
  கடாவா (1)
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை - பதி 70/6

 TOP
 
  கடாவின் (2)
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்/அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 370/17,18
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்/மதியத்து அன்ன என் விசியுறு தடாரி - புறம் 371/17,18

 TOP
 
  கடாவுறுப்ப (1)
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடாவுறுப்ப/பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி - சிறு 10,11

 TOP
 
  கடாஅ (12)
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் - மது 383
கடாஅ யானை கண நிரை அலற - பதி 20/12
கடாஅ யானை முழங்கும் - பதி 94/9
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை - கலி 101/36
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை - அகம் 144/13
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ - அகம் 205/17
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய - அகம் 220/4
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ/வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் - அகம் 391/10,11
கடாஅ யானை கலிமான் பேகன் - புறம் 141/12
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் - புறம் 142/4
கடாஅ யானை கலிமான் பேக - புறம் 145/3
கடாஅ யானை கால் வழி அன்ன என் - புறம் 368/14

 TOP
 
  கடாஅத்த (1)
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா - கலி 25/5

 TOP
 
  கடாஅத்து (8)
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து/அளறு பட்ட நறும் சென்னிய - மது 44,45
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் - கலி 21/2
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் - கலி 57/18
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து/மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி - அகம் 93/17,18
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை - அகம் 148/3
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து/எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ - புறம் 3/8,9
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து/அயறு சோரும் இரும் சென்னிய - புறம் 22/6,7
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து/அண்ணல் யானை அடு களத்து ஒழிய - புறம் 93/12,13

 TOP
 
  கடாஅம் (17)
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு - குறி 164
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப - மலை 348
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை - நற் 18/8
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் - நற் 103/3
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 16/7
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை - பதி 25/2
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 82/5
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து - பதி 92/1
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் - கலி 66/24
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு - கலி 97/31
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம்/இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து - அகம் 88/10,11
கடாஅம் மாறிய யானை போல - அகம் 125/8
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் - அகம் 132/13
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள - அகம் 207/8
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை - அகம் 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து - அகம் 307/8
துன் அரும் கடாஅம் போல - புறம் 94/4

 TOP
 
  கடாஅய் (2)
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து - பதி 30/33
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய்/முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி - அகம் 256/18,19

 TOP
 
  கடாஅய (1)
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் - கலி 112/5

 TOP
 
  கடாஅயார் (1)
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் - கலி 112/8

 TOP
 
  கடாஅவுறுக்கும் (1)
கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் ஓதை - மலை 339

 TOP
 
  கடி (149)
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் - சிறு 187
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் - பெரும் 41
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் - பெரும் 125
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு - பெரும் 140
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் - பெரும் 451
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் - பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி - முல் 7
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் - மது 36
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி - மது 153
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் - மது 291
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் - மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ - மது 611
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 49
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் - நெடு 107
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி - குறி 20
கிளி கடி மரபின ஊழ்ஊழ் வாங்கி - குறி 44
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா - குறி 76
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை - குறி 93
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் - பட் 57
அரும் கடி பெரும் காப்பின் - பட் 133
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் - பட் 229
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் - பட் 236
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய - பட் 269
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி - மலை 10
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் - மலை 189
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் - மலை 329
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் - மலை 491
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள - நற் 23/3
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட - நற் 40/1
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப - நற் 63/6
உரும் இடை கடி இடி கரையும் - நற் 65/8
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் - நற் 98/8
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் - நற் 156/2
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் - நற் 201/2
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் - நற் 255/3
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு - நற் 268/8
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை - நற் 295/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற - நற் 305/3
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து - நற் 344/10
கடி_பதம் கமழும் கூந்தல் - நற் 346/10
அரும் கடி படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் - நற் 351/2
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி - நற் 365/1
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் - குறு 105/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் - குறு 342/3
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே - ஐங் 115/4
நல் மனை அரும் கடி அயர - ஐங் 292/4
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே - ஐங் 432/3
கடி உடை முழுமுதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/13
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் - பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் - பதி 22/24
கடி மரத்தான் களிறு அணைத்து - பதி 33/3
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற - பதி 39/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த - பதி 40/15
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய - பதி 43/16
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல - பதி 78/6
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் - பதி 84/1
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் - பதி 92/12
கடம்பு அமர் செல்வன் கடி நகர் பேண - பரி 8/126
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் - பரி 9/61
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ - பரி 12/88
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க - பரி 12/99
கடி நகர் சூழ் நுவலுங்கால் - பரி 19/29
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது - பரி 20/107
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் - பரி 23/27
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி - பரி 23/32
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து - கலி 21/3
புலம் கடி கவணையின் பூம் சினை உதிர்க்கும் - கலி 23/2
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ - கலி 24/9
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/21
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத - கலி 36/6
காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இரும் சிலம்பின் - கலி 39/16
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை - கலி 45/2
கடி மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் - கலி 48/5
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என - கலி 54/17
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் - கலி 72/7
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ - கலி 72/9
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் - கலி 82/29
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை - கலி 84/6
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் - கலி 86/7
கடி கயம் பாயும் அலந்து - கலி 92/44
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா - கலி 92/51
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்மார் - கலி 105/6
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க - கலி 105/24
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து - கலி 109/1
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல் இனத்து ஆயர் - கலி 110/1
கொல் ஏற்று சுறவு இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/9
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை - கலி 135/6
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் - கலி 142/33
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி - அகம் 2/14
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 3/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி - அகம் 7/8
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 15/11
நெடுமொழி தந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 17/7
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை - அகம் 20/13
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து - அகம் 24/11
அல்கு_பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 49/14
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே - அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் - அகம் 65/17
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் - அகம் 101/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சுவரு மூதூர் - அகம் 114/12
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் - அகம் 118/13
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி - அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் - அகம் 141/14
அரும் கடி காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - அகம் 162/7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி - அகம் 175/13
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் - அகம் 194/15
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு - அகம் 216/10
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் - அகம் 220/8
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி - அகம் 224/17
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் - அகம் 227/18
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி - அகம் 232/13
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/5
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே - அகம் 252/14
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச - அகம் 255/16
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி - அகம் 258/1
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 268/12
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல - அகம் 276/4
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் - அகம் 298/16
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய - அகம் 308/14
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி - அகம் 309/13
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை - அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் - அகம் 315/8
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் - அகம் 368/10
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ - அகம் 370/7
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என - அகம் 376/2
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என - புறம் 9/5
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ - புறம் 16/6
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் - புறம் 20/16
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை - புறம் 21/5
கடி மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் - புறம் 23/9
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே - புறம் 31/8
கடி மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் - புறம் 36/9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப - புறம் 36/10
கடி மதில் அரண் பல கடந்து - புறம் 92/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே - புறம் 95/3
கடி மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த - புறம் 162/5
அரும் கடி பெரும் காலை - புறம் 166/24
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை - புறம் 181/5
அரும் கடி முனை அரண் போல - புறம் 210/14
கடி காவில் பூ சூடினன் - புறம் 239/2
முழுவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த - புறம் 272/4
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி - புறம் 275/5
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ - புறம் 281/6
களிறும் கடி மரம் சேரா சேர்ந்த - புறம் 336/4
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் - புறம் 336/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி - புறம் 383/7
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 390/6
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் - புறம் 395/20

 TOP
 
  கடி_பதம் (1)
கடி_பதம் கமழும் கூந்தல் - நற் 346/10

 TOP
 
  கடி_மகள் (1)
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/5

 TOP
 
  கடிகம் (2)
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ - நற் 288/9
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் - குறு 198/5

 TOP
 
  கடிகல்லாய் (3)
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய்/மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு - கலி 118/12,13
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய்/மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/16,17
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய்/என ஆங்கு - கலி 118/20,21

 TOP
 
  கடிகுவென் (1)
விளரி கொட்பின் வெள்_நரி கடிகுவென்/என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே - புறம் 291/4,5

 TOP
 
  கடிகுவேம் (1)
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் - பரி 20/92

 TOP
 
  கடிகை (5)
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து - நெடு 142
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன - குறு 267/3
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் - கலி 96/10
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை/நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் - அகம் 35/3,4
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை/மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு - அகம் 119/12,13

 TOP
 
  கடிகை_நூல் (1)
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து - நெடு 142

 TOP
 
  கடிகையும் (1)
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும்/புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் - மது 532,533

 TOP
 
  கடிகொண்ட (1)
பனி கடிகொண்ட பண்பு இல் வாடை - அகம் 235/15

 TOP
 
  கடிகொள்ளும் (1)
கொலை வல் யானை சுரம் கடிகொள்ளும்/ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி - அகம் 247/9,10

 TOP
 
  கடிகொள்ளேன் (1)
மார்பு கடிகொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வுற்று - அகம் 276/12

 TOP
 
  கடிகொள (2)
மாரி கடிகொள காவலர் கடுக - ஐங் 29/1
கடிகொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை - அகம் 362/6

 TOP
 
  கடித்தது (1)
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே - கலி 96/30

 TOP
 
  கடிதல் (4)
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ - நற் 306/2
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ - கலி 50/10
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என - அகம் 28/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் - புறம் 400/15

 TOP
 
  கடிதலின் (2)
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின்/துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது - நற் 181/5,6
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் - குறு 217/1

 TOP
 
  கடிதலும் (1)
பசி பகை கடிதலும் வல்லன்-மாதோ - புறம் 400/16

 TOP
 
  கடிது (18)
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் - மது 52
கால் என்ன கடிது உராஅய் - மது 125
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய - குறு 391/3
கார் மழையின் கடிது முழங்க - பதி 80/4
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் - கலி 56/10
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி - கலி 65/15
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே - கலி 65/22
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே - கலி 99/21
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் - கலி 137/12
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் - கலி 137/17
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் - கலி 137/22
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண் குருகு - அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 162/5
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி - அகம் 191/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை - அகம் 243/8
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்படத - அகம் 274/9
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே - புறம் 260/11
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே - புறம் 279/1

 TOP
 
  கடிதுமாம் (1)
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ - கலி 39/37

 TOP
 
  கடிந்த (6)
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை - திரு 135
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் - பெரும் 36
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் - குறு 309/5
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை - குறு 333/2
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் - புறம் 166/13
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் - புறம் 230/4

 TOP
 
  கடிந்ததும் (1)
கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை - கலி 76/13

 TOP
 
  கடிந்ததோ (1)
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே - கலி 99/21

 TOP
 
  கடிந்தன்று (1)
நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று/ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே - குறு 401/5,6

 TOP
 
  கடிந்தனம் (1)
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி - அகம் 5/26

 TOP
 
  கடிந்தீவார் (1)
கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல் வழி - கலி 73/10

 TOP
 
  கடிந்து (10)
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ - நற் 25/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் - நற் 92/8
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ - பதி 19/17
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா - பரி 20/87
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் - கலி 37/13
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரையக சீறூர் - அகம் 107/18
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து/சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட - அகம் 148/5,6
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணிகொள - அகம் 257/9
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என - அகம் 396/2
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி - புறம் 17/5

 TOP
 
  கடிந்தும் (1)
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் - பட் 199

 TOP
 
  கடிந்தோன் (1)
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன்/பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் - அகம் 242/6,7

 TOP
 
  கடிப்பகை (1)
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா - மலை 22

 TOP
 
  கடிப்படுகுவள் (1)
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் - நற் 223/5

 TOP
 
  கடிப்படுத்தனள் (1)
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் - அகம் 150/6

 TOP
 
  கடிப்பின் (2)
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர - நற் 46/7
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து - அகம் 331/6

 TOP
 
  கடிப்பு (12)
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்திடித்து - குறு 270/3
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் - பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச - பதி 19/8
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ - பதி 40/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு உடை வியன்-கண் - பதி 41/23
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு - பதி 68/1
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி - பதி 76/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர - பரி 23/33
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க - அகம் 251/9
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் - புறம் 158/1
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் - புறம் 366/1
வாள் மின் நாக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த - புறம் 369/4

 TOP
 
  கடிமரம் (2)
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடிமரம்/பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் - பரி 17/3,4
கடிமரம் தடிதல் ஓம்பு நின் - புறம் 57/10

 TOP
 
  கடிய (16)
கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி - நெடு 11
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் - நற் 210/5
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய/புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே - நற் 373/8,9
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் - குறு 194/3
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் - குறு 296/6
அன்பு இல கடிய கழறி - ஐங் 138/2
கடு நனி கடிய என்ப - ஐங் 335/4
கடிய கடவு-மதி பாக - ஐங் 484/3
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற - பதி 29/12
காலுறு கடலின் கடிய உரற - பதி 69/4
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் - பரி 22/7
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ - அகம் 27/3
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ - அகம் 32/12
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய/முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் - அகம் 94/9,10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை - புறம் 202/4
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் - புறம் 349/2

 TOP
 
  கடியர் (1)
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று - கலி 88/5

 TOP
 
  கடியவும் (2)
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும்/சோலை சிறு கிளி உன்னும் நாட - ஐங் 282/2,3
கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி - கலி 86/31

 TOP
 
  கடியவே (1)
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/7

 TOP
 
  கடியாதோளே (1)
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே - குறு 361/6

 TOP
 
  கடியின்னே (1)
கிளி கடியின்னே/அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து - புறம் 395/14,15

 TOP
 
  கடியுநர் (1)
காவலும் கடியுநர் போல்வர் - ஐங் 289/3

 TOP
 
  கடியும் (13)
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் - மது 293
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன - நற் 122/2
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் - நற் 328/3
புன கிளி கடியும் பூம் கண் பேதை - குறு 142/2
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 291/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 360/6
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 285/3
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும்/யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் - ஐங் 286/2,3
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும்/இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை - கலி 92/49,50
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி - அகம் 59/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் - அகம் 101/6
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் - புறம் 399/26

 TOP
 
  கடியையால் (1)
கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே - பதி 51/37

 TOP
 
  கடிவாள் (1)
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் - கலி 92/49

 TOP
 
  கடீஇயர் (3)
செ வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி - நற் 134/4
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர்/செல்க என்றோளே அன்னை என நீ - குறு 141/1,2
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பல் மாண் - அகம் 32/5

 TOP
 
  கடீஇயாற்கு (1)
காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு/யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் - நற் 313/5,6

 TOP
 
  கடு (94)
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை - திரு 80
கல் காயும் கடு வேனிலொடு - மது 106
கவை அடி கடு நோக்கத்து - மது 162
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் - குறி 3
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை - குறி 170
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் - மலை 14
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் - மலை 380
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று - மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று - நற் 7/3
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே - நற் 14/11
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் - நற் 91/11
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த - நற் 105/4
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் - நற் 126/3
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ - நற் 149/7
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் - நற் 257/9
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் - நற் 303/11
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு - நற் 354/8
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி உளி - நற் 388/3
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே - நற் 394/6
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் - குறு 107/5
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ - குறு 158/2
கவை முள் கள்ளி காய் விடு கடு நொடி - குறு 174/2
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் - குறு 250/4
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி - குறு 272/5
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய - குறு 336/4
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை - குறு 372/2
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே - குறு 380/7
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி - ஐங் 78/1
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே - ஐங் 251/4
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே - ஐங் 296/4
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் - ஐங் 335/3
கடு நனி கடிய என்ப - ஐங் 335/4
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ - ஐங் 360/4
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி - பதி 25/8
காடுறு கடு நெறி ஆக மன்னிய - பதி 26/11
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப - பதி 28/4
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 49/4
ஓடுறு கடு முரண் துமிய சென்று - பதி 78/11
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 81/6
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை - பரி 1/24
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் - பரி 4/49
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல்கொள்வோரும் - பரி 12/28
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் - பரி 20/105
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி - கலி 12/3
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் - கலி 41/10
கடு மா கடவுறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் - கலி 50/19
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் - கலி 116/6
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை - கலி 120/9
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை - கலி 137/10
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆருற்று - அகம் 1/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 3/9
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று - அகம் 18/2
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி - அகம் 47/5
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் - அகம் 50/2
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் - அகம் 64/8
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப - அகம் 71/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 97/3
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து - அகம் 121/13
கடு_மான் தேர் ஒலி கேட்பின் - அகம் 134/13
கடு நவை படீஇயர்-மாதோ களி மயில் - அகம் 145/14
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் - அகம் 181/11
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு - அகம் 218/1
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு - அகம் 223/6
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை - அகம் 224/4
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக - அகம் 264/8
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் - அகம் 292/11
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை - அகம் 299/5
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - அகம் 319/4
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் - அகம் 340/20
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய - அகம் 346/10
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 353/10
கடு நடை புரவி வழி-வாய் ஓட - அகம் 354/7
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப - அகம் 363/7
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 372/10
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென - அகம் 392/15
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப - புறம் 17/38
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி - புறம் 37/10
கொடு மர மறவர் பெரும கடு_மான் - புறம் 43/11
களம் கொள் யானை கடு_மான் பொறைய - புறம் 53/5
கடு_மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த - புறம் 54/8
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய - புறம் 55/22
கைவள் ஈகை கடு_மான் பேக - புறம் 143/6
கடு_மான் தோன்றல் செல்வல் யானே - புறம் 162/7
கழல் புனை திருந்து அடி கடு_மான் கிள்ளி - புறம் 167/10
கைவள் ஈகை கடு_மான் கொற்ற - புறம் 168/17
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் - புறம் 189/4
கடு_மான் மாற மறவாதீமே - புறம் 198/27
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/8
கடு_மான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி - புறம் 206/6
கல் ஆயினையே கடு_மான் தோன்றல் - புறம் 265/5
கடு_மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் - புறம் 350/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு_மான் கிள்ளி - புறம் 355/5
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் - புறம் 378/4
விடு-மதி அத்தை கடு_மான் தோன்றல் - புறம் 382/16

 TOP
 
  கடு_மா (1)
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் - புறம் 189/4

 TOP
 
  கடு_மான் (14)
கடு_மான் தேர் ஒலி கேட்பின் - அகம் 134/13
கொடு மர மறவர் பெரும கடு_மான்/கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் - புறம் 43/11,12
களம் கொள் யானை கடு_மான் பொறைய - புறம் 53/5
கடு_மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த - புறம் 54/8
கைவள் ஈகை கடு_மான் பேக - புறம் 143/6
கடு_மான் தோன்றல் செல்வல் யானே - புறம் 162/7
கழல் புனை திருந்து அடி கடு_மான் கிள்ளி - புறம் 167/10
கைவள் ஈகை கடு_மான் கொற்ற - புறம் 168/17
கடு_மான் மாற மறவாதீமே - புறம் 198/27
கடு_மான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி - புறம் 206/6
கல் ஆயினையே கடு_மான் தோன்றல் - புறம் 265/5
கடு_மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் - புறம் 350/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு_மான் கிள்ளி - புறம் 355/5
விடு-மதி அத்தை கடு_மான் தோன்றல் - புறம் 382/16

 TOP
 
  கடு_மீன் (1)
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் - அகம் 50/2

 TOP
 
  கடுக்கும் (29)
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை - திரு 145
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும்/கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் - பொரு 14,15
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் - மது 388
வெறிக்களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் - மலை 150
துஞ்சுமரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி - மலை 261
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் - நற் 219/8,9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் - நற் 228/6
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி - குறு 235/2
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும்/பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ - குறு 330/3,4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி - பதி 52/19
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் - பதி 66/11
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 74/3
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் - பதி 74/9
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து - பதி 92/6
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும்/முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/20,21
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும்/நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு - அகம் 35/16,17
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்/மொழிபெயர் தேஎம் தருமார் மன்னர் - அகம் 67/11,12
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்/வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு - அகம் 131/12,13
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்/மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு - அகம் 140/11,12
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி - அகம் 142/16
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்/பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே - அகம் 182/17,18
அரி இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் - அகம் 223/12
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு - அகம் 282/7
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும்/முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் - அகம் 317/5,6
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் - புறம் 25/13
ஆடுகளம் கடுக்கும் அக நாட்டையே - புறம் 28/14
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை - புறம் 90/10
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும்/பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - புறம் 202/20,21
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் - புறம் 393/15

 TOP
 
  கடுக்கை (3)
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய - பதி 43/16
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் - அகம் 393/15
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ - அகம் 399/10

 TOP
 
  கடுக (1)
மாரி கடிகொள காவலர் கடுக/வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் - ஐங் 29/1,2

 TOP
 
  கடுகி (1)
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி/ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ - அகம் 135/7,8

 TOP
 
  கடுகிய (3)
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி - நற் 85/6
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் - பதி 72/10
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் - அகம் 399/16

 TOP
 
  கடுகின்றே (1)
காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் - பரி 24/4

 TOP
 
  கடுகினும் (2)
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் - குறி 240
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும்/உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் - நற் 201/8,9

 TOP
 
  கடுகுபு (2)
கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி - குறு 356/2
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் - கலி 8/3

 TOP
 
  கடுகுவர் (1)
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்/இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று - அகம் 122/6,7

 TOP
 
  கடுங்கண் (17)
கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் - பெரும் 116
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் - மது 691
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து - மலை 325
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை - நற் 108/2
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை - பதி 25/2
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து - அகம் 18/6
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி - அகம் 49/5
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி - அகம் 63/4
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் - அகம் 87/7
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த - அகம் 91/11
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண்/வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற - அகம் 168/11,12
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என - அகம் 297/6
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் - அகம் 309/2
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் - அகம் 320/2
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு - அகம் 321/12
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி - அகம் 322/10
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் - அகம் 337/11

 TOP
 
  கடுங்கோ (1)
பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற - அகம் 142/5

 TOP
 
  கடுத்த (1)
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் - கலி 76/8

 TOP
 
  கடுத்தது (1)
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த - அகம் 215/7

 TOP
 
  கடுத்தலும் (1)
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை - குறு 136/3

 TOP
 
  கடுத்தனள் (2)
கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே - ஐங் 194/4
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் - அகம் 138/4

 TOP
 
  கடுத்து (1)
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ - கலி 150/3

 TOP
 
  கடுத்தும் (1)
நெஞ்சு நடுக்குற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் - கலி 24/1

 TOP
 
  கடுத்தோள்-வயின் (1)
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின்/அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என - அகம் 166/8,9

 TOP
 
  கடுப்ப (82)
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் - திரு 34
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப/புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து - சிறு 225,226
விசி வீங்கு இன்னியம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து - பெரும் 56
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் - பெரும் 78
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப/கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் - பெரும் 190,191
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் - பெரும் 220
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப/வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப - பெரும் 413,414
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் - முல் 38
வல்லோன் தைஇய வெறிக்களம் கடுப்ப/முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் - மது 284,285
பூம் தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப/பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் - மது 396,397
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப/இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்துயிர்த்து - மது 402,403
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் - மது 519
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் - மது 526
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணுப்பெயர்த்து - மது 560
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து - மது 725
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப/புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு - நெடு 120,121
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்குறுத்து - நெடு 143
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் - நெடு 147
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப/துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் - குறி 36,37
அணங்குறு மகளிர் ஆடுகளம் கடுப்ப/திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய - குறி 175,176
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப/துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ - குறி 229,230
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து - மலை 2
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப/நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் - மலை 12,13
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப/அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது - மலை 32,33
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப/கொய்_பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் - மலை 107,108
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் - மலை 127
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப/குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்து - மலை 140,141
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப/நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி - மலை 528,529
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி - நற் 89/2
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப/சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் - நற் 101/1,2
உருக்குறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்புற - நற் 124/7
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப/யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் - நற் 157/3,4
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப/வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் - நற் 172/7,8
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப/போது பொதி உடைந்த ஒண் செங்காந்தள் - நற் 176/5,6
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு - நற் 204/9
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப/வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை - நற் 225/2,3
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப/வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் - நற் 238/2,3
பொறி வரி நல் மான் புகர் முகம் கடுப்ப/தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் - நற் 248/2,3
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப/இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் - நற் 267/9,10
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப/புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் - நற் 296/3,4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர - நற் 306/7
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப/தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து - நற் 313/2,3
பூம் பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப/தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை - நற் 317/2,3
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப/கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே - நற் 354/10,11
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை - குறு 192/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப/மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் - குறு 284/1,2
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப/வேனிலானே தண்ணியள் பனியே - குறு 376/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் - ஐங் 186/1
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து - பதி 67/17
கழுவுறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி - பதி 76/13
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து - அகம் 11/12
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் - அகம் 18/17
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப/நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறிகொள - அகம் 119/6,7
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப/பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி - அகம் 135/2,3
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர - அகம் 162/22
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென - அகம் 172/3
ஊழுறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள - அகம் 174/11
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர - அகம் 178/11
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் - அகம் 199/1
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து - அகம் 205/19
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப/நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை - அகம் 206/2,3
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் - அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்துற்று - அகம் 212/13
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் - அகம் 224/13
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் - அகம் 228/11
ஆர் கலி விழவுக்களம் கடுப்ப நாளும் - அகம் 232/11
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் - அகம் 265/2
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எவ்வாயும் - அகம் 291/8
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப/பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர - அகம் 291/11,12
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப/வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென - அகம் 315/12,13
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து - அகம் 323/9
செ வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் - அகம் 327/12
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப/நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி - அகம் 334/10,11
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென - அகம் 344/5
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி - அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் - அகம் 358/14
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் - புறம் 90/1
மெல் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி - புறம் 120/6
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப/இழை வலந்த பல் துன்னத்து - புறம் 136/1,2
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை - புறம் 154/11
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென - புறம் 337/9

 TOP
 
  கடுப்பு (3)
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி - அகம் 224/5
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு - அகம் 348/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் - புறம் 392/16

 TOP
 
  கடுப்புடை (1)
கடுப்புடை_பறவை சாதி அன்ன - பெரும் 229

 TOP
 
  கடுப்புடை_பறவை (1)
கடுப்புடை_பறவை சாதி அன்ன - பெரும் 229

 TOP
 
  கடுப்பும் (1)
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் - பரி 4/49

 TOP
 
  கடும் (245)
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க - திரு 49
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை - திரு 135
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் - திரு 149
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் - பொரு 245
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் - சிறு 65
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் - சிறு 148
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் - பெரும் 3
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் - பெரும் 124
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் - பெரும் 395
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற - பெரும் 457
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் - மது 32
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து - மது 44
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் - மது 51
கடும் காலொடு கரை சேர - மது 78
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி - மது 179
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ - மது 378
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட - மது 597
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர - மது 599
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது - மது 609
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் - மது 659
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் - நெடு 18
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் - குறி 151
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் - மலை 81
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் - மலை 206
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை - மலை 226
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன - மலை 236
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு - மலை 364
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் - நற் 10/5
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு - நற் 31/10
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே - நற் 45/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ - நற் 51/4
அஞ்சுவர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே - நற் 83/9
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்தக - நற் 86/4
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் - நற் 103/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 199/6
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் - நற் 212/5
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி - நற் 225/1
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் - நற் 251/1
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது - நற் 263/5
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு - நற் 272/4
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி - நற் 289/5
ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே - நற் 297/11
கடும் கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் - நற் 322/7
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே - நற் 338/1
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் - நற் 340/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் - நற் 349/1
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் - நற் 362/5
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் - நற் 369/10
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி - நற் 370/2
கடும் பகட்டு யானை நெடு மான் அஞ்சி - நற் 381/7
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே - நற் 387/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை - நற் 392/1
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க - நற் 393/2
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி - நற் 393/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் - நற் 395/4
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என - குறு 39/1
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி - குறு 45/1
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே - குறு 76/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி - குறு 91/6
கடும் கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் - குறு 100/4
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் - குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி - குறு 132/4
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த - குறு 141/4
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட - குறு 171/2
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு - குறு 287/5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை - குறு 298/5
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் - குறு 301/3
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் - குறு 311/3
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் - குறு 330/5
கடும் கண் யானை கானம் நீந்தி - குறு 331/4
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் - குறு 344/2
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் - குறு 354/5
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை - குறு 373/5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் - குறு 396/6
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை - ஐங் 183/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் - ஐங் 309/3
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் - ஐங் 322/2
கடும் கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி - ஐங் 385/1
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே - ஐங் 386/4
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி - ஐங் 422/1
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே - ஐங் 448/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு - பதி 11/6
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே - பதி 12/3
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் - பதி 15/36
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 16/7
கடும் கால் கொட்கும் நல் பெரும் பரப்பின் - பதி 17/12
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் - பதி 20/4
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க - பதி 23/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து - பதி 25/6
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ - பதி 25/12
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர - பதி 30/32
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து - பதி 30/33
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே - பதி 30/44
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று - பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் - பதி 36/6
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப - பதி 39/8
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை - பதி 41/25
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் - பதி 41/26
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் - பதி 49/6
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் - பதி 51/27
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் - பதி 62/8
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் - பதி 67/20
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் - பதி 68/3
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் - பதி 69/3
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த - பதி 70/10
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் - பதி 71/6
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/14
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து - பதி 81/4
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 82/5
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து - பதி 83/8
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா - பதி 90/5
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு - பதி 91/5
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி - பதி 92/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் - பரி 9/70
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கைவாங்க - பரி 11/107
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு - பரி 23/65
கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி - கலி 1/3
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் - கலி 2/26
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடும் கண் மறவர் தாம் - கலி 4/3
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு - கலி 12/5
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் - கலி 15/4
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் - கலி 15/7
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா - கலி 25/5
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி - கலி 27/25
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற - கலி 31/1
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் - கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் - கலி 39/1
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை - கலி 40/27
கடும் கண் உழுவை அடி போல வாழை - கலி 43/24
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் - கலி 48/10
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் - கலி 55/20
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடும் கண் - கலி 65/23
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் - கலி 66/24
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை - கலி 94/14
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ - கலி 97/1
கணம்கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/16
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் - கலி 110/14
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர - கலி 115/1
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை - கலி 120/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க - கலி 127/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு_பதம் கண்டு - கலி 127/10
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/16
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் - கலி 139/24
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் - கலி 144/59
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே - கலி 145/26
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய - அகம் 8/10
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே - அகம் 12/1
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் - அகம் 17/15
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் - அகம் 19/5
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் - அகம் 25/1
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி - அகம் 44/8
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய - அகம் 53/3
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று - அகம் 62/9
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் - அகம் 63/12
வேட்ட கள்வர் விசியுறு கடும் கண் - அகம் 63/17
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் - அகம் 68/17
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே - அகம் 68/21
இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு - அகம் 76/3
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் - அகம் 78/6
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி - அகம் 78/22
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி - அகம் 79/13
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு - அகம் 82/5
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய - அகம் 88/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை - அகம் 93/20
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் - அகம் 101/6
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் - அகம் 104/6
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் - அகம் 110/5
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் - அகம் 121/1
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் - அகம் 122/4
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் - அகம் 137/6
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் - அகம் 143/2
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் - அகம் 148/7
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை - அகம் 148/10
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் - அகம் 150/6
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் - அகம் 158/16
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி - அகம் 159/9
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ - அகம் 174/7
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய - அகம் 182/13
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி - அகம் 187/6
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி - அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை - அகம் 196/11
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு - அகம் 197/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க - அகம் 210/12
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி - அகம் 211/11
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே - அகம் 217/20
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி - அகம் 224/5
கடும் பரி நல் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 230/11
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி - அகம் 235/14
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் - அகம் 245/18
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 258/6
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே - அகம் 261/15
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை - அகம் 281/7
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் - அகம் 295/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் - அகம் 296/11
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற - அகம் 310/1
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் - அகம் 322/8
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு - அகம் 323/11
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - அகம் 326/4
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று - அகம் 328/12
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல - அகம் 330/16
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது - அகம் 334/12
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி - அகம் 346/23
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் - அகம் 348/6
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி - அகம் 352/12
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் - அகம் 356/12
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து - அகம் 360/6
கடும் கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை - அகம் 365/7
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் - அகம் 366/4
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 378/22
கை வல் யானை கடும் தேர் சோழர் - அகம் 385/3
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி - அகம் 397/10
கடும் கண்ண கொல் களிற்றால் - புறம் 14/1
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - புறம் 15/1
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொண்மார் - புறம் 15/14
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் - புறம் 39/5
கடும் சினத்த கொல் களிறும் - புறம் 55/7
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது - புறம் 68/2
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த - புறம் 68/15
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் - புறம் 69/17
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து - புறம் 78/2
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் - புறம் 80/1
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/3
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல - புறம் 141/6
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் - புறம் 163/3
கடும் கண் கேழல் உழுத பூழி - புறம் 168/4
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி - புறம் 170/6
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் - புறம் 174/4
கடும் கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என - புறம் 190/6
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் - புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் - புறம் 198/13
களம் கொண்டு கனலும் கடும் கண் யானை - புறம் 200/7
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு - புறம் 230/9
கடும் பரிய மா கடவினன் - புறம் 239/13
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு - புறம் 251/6
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க - புறம் 263/7
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் - புறம் 265/8
கடும் தெற்று மூடையின் - புறம் 285/5
கடும் கண் யானை காப்பனர் அன்றி - புறம் 337/15
புலி கணத்து அன்ன கடும் கண் சுற்றமொடு - புறம் 341/6
கடும் பரி நல் மான் வாங்கு வயின் ஒல்கி - புறம் 368/5
கடும் தெறல் இராமன் உடன் புணர் சீதையை - புறம் 378/18
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் - புறம் 399/27

 TOP
 
  கடும்-குரை (1)
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது - கலி 13/25

 TOP
 
  கடும்-குரையம் (1)
பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என - குறு 350/2

 TOP
 
  கடும்-குரையள் (1)
கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் - குறு 132/1

 TOP
 
  கடும்பின் (4)
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப - பதி 12/2
கடும்பின் அடு கலம் நிறையாக நெடும் கொடி - புறம் 32/1
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது - புறம் 68/2
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் - புறம் 163/3

 TOP
 
  கடும்பினது (2)
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை - புறம் 169/7
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை - புறம் 173/2

 TOP
 
  கடும்பு (8)
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் - நற் 119/7
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி - நற் 370/2
சேர்ந்தவர்-தம் கடும்பு ஆர்த்தும் - புறம் 22/27
ஊன் சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் - புறம் 33/14
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என - புறம் 160/10
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி - புறம் 170/13
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் - புறம் 181/7
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் - புறம் 224/3

 TOP
 
  கடும்புடன் (2)
கொடும் பறை கோடியர் கடும்புடன் வாழ்த்தும் - மது 523
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி - மலை 468

 TOP
 
  கடும்பும் (1)
பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே - புறம் 238/7

 TOP
 
  கடும்பே (5)
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே - புறம் 139/15
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே/பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை - புறம் 153/6,7
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே - புறம் 205/14
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே - புறம் 264/7
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே - புறம் 380/15

 TOP
 
  கடும்பொடு (4)
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - பெரும் 105
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு/விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை - குறி 205,206
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து - மலை 159
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு/காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் - மலை 364,365

 TOP
 
  கடும்பொடும் (2)
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் - பரி 2/75
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் - பரி 2/75

 TOP
 
  கடும்போடு (1)
இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் - மலை 286

 TOP
 
  கடுமைய (1)
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் - கலி 6/6

 TOP
 
  கடுமையின் (1)
பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி - நற் 281/9

 TOP
 
  கடுமையொடு (1)
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து - பதி 22/3

 TOP
 
  கடுவன் (12)
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் - மலை 237
வாரற்க-தில்ல தோழி கடுவன்/முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி - நற் 151/5,6
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று - நற் 233/1
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன்/ஊழுறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து - குறு 278/4,5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன்/ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் - ஐங் 274/1,2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன்/சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 275/1,2
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன்/தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/1,2
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து - கலி 40/15
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது - அகம் 2/5
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன்/பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் - அகம் 352/2,3
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன்/துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் - புறம் 158/23,24
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன்/செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி - புறம் 200/2,3

 TOP
 
  கடுவனும் (2)
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே - குறு 26/8
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே - ஐங் 374/4

 TOP
 
  கடுவனொடு (1)
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி - நற் 22/3

 TOP
 
  கடுவனோடு (2)
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் - ஐங் 277/2
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் - அகம் 378/21

 TOP
 
  கடுவோடு (1)
கடுவோடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - திரு 148

 TOP
 
  கடை (87)
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் - பொரு 26
மயிர் குறை கருவி மாண் கடை அன்ன - பொரு 29
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து - சிறு 138
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி - சிறு 206
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை/நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை - பெரும் 11,12
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு - பெரும் 123
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் - பெரும் 305
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ - பெரும் 399
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் - மது 622
பல்வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்குறுப்ப - மது 661
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு - மது 697
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப - மது 717
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் - பட் 115
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி - பட் 261
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் - மலை 490
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி - மலை 529
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் - நற் 39/6
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் - நற் 89/4
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் - நற் 91/5
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் - நற் 142/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று - நற் 271/6
முன் கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே - நற் 300/6
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி - நற் 365/2
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி உளி - நற் 388/3
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் - குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் - குறு 222/2
செ வெரிம் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - குறு 222/6
சிதட்டுக்காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 261/2
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை/செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது - குறு 277/1,2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை - குறு 277/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் - குறு 298/6
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 332/1
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் - குறு 338/5
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் - பதி 24/16
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் - பதி 89/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் - பரி 3/71
ஊர் உடன் ஆடும் கடை/புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் - பரி 7/76,77
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை - பரி 11/9
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை - பரி 11/46
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை - கலி 12/15
துவ்வாமை வந்த கடை - கலி 22/22
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி - கலி 45/14
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி - கலி 79/21
வெரூஉதும் காணும் கடை/தெரி_இழாய் செய் தவறு இல் வழி யாங்கு சினவுவாய் - கலி 87/2,3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த - கலி 97/3
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா - கலி 97/24
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி - கலி 110/17
மதி மருள நீத்த கடை/என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து - கலி 147/16,17
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 24/5
புலம் கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி - அகம் 31/2
செ வெரிம் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - அகம் 42/3
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து - அகம் 66/10
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் - அகம் 131/9
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் - அகம் 135/9
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/5
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் - அகம் 155/2
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் - அகம் 163/2
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று - அகம் 208/1
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன - அகம் 224/6
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து - அகம் 237/15
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 269/14
கடை கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி - அகம் 274/5
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் - அகம் 295/20
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று - அகம் 311/1
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் - அகம் 325/2
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய - புறம் 18/5
யானை வான் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை/கோல் நிறை துலாஅம் புக்கோன் மருக - புறம் 39/2,3
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே - புறம் 68/19
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் - புறம் 69/17
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி - புறம் 108/1
ஞாலம் காவலர் கடை தலை - புறம் 225/13
கடை குளத்து கயம் காய - புறம் 229/4
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி - புறம் 237/1
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் - புறம் 327/4
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் - புறம் 345/17
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து - புறம் 373/11
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை - புறம் 376/21
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 383/4
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை - புறம் 385/3
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை/அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி - புறம் 385/3,4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை - புறம் 387/17
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற - புறம் 390/11
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் - புறம் 392/2
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் - புறம் 395/24
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து - புறம் 397/11
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் - புறம் 400/5
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் - புறம் 400/5

 TOP
 
  கடைக்கண் (2)
செ விரல் கடைக்கண் சேர்த்தி சில தெறியா - நெடு 165
சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி - நற் 149/1

 TOP
 
  கடைக்கண்ணால் (1)
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் - கலி 51/15

 TOP
 
  கடைக்கூட்ட (2)
கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்குறூஉம் பொழுது-மன் - கலி 31/7
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை - கலி 99/13

 TOP
 
  கடைக்கூட்டுதிர் (1)
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து - பொரு 175

 TOP
 
  கடைக்கொளவே (1)
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே - குறு 99/6

 TOP
 
  கடைகொள (1)
செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் - கலி 61/2

 TOP
 
  கடைகொளப்படுதலின் (1)
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் - கலி 7/19

 TOP
 
  கடைசியர் (1)
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர்/சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் - புறம் 61/1,2

 TOP
 
  கடைந்த (3)
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் - சிறு 53
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ கால் வெற்பு - பரி 23/70
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் - அகம் 87/1

 TOP
 
  கடைந்து (2)
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 267/7
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 331/2

 TOP
 
  கடைநரும் (1)
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் - மது 511

 TOP
 
  கடைப்படாஅ (1)
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் - அகம் 155/1

 TOP
 
  கடைப்பிடித்த (1)
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் - அகம் 338/3

 TOP
 
  கடைமுகத்து (1)
காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் - புறம் 331/11

 TOP
 
  கடைய (3)
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் - நற் 186/6
அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி - பரி 23/74
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் - கலி 106/37

 TOP
 
  கடையல் (1)
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை - அகம் 277/5

 TOP
 
  கடையானே (1)
நெய்தல் கேளன்மார் நெடும் கடையானே - புறம் 389/17

 TOP
 
  கடையின் (1)
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து - குறு 340/1

 TOP
 
  கடையும் (1)
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை - அகம் 7/5

 TOP
 
  கடையூஉ (1)
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு கடையூஉ/உள்ளம் ஒழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் - புறம் 303/1,2

 TOP
 
  கடையோர் (1)
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/3

 TOP
 
  கடைஇ (24)
கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ/மறம் கலங்க தலைச்சென்று - மது 220,221
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ/காலோர் காப்ப கால் என கழியும் - மது 440,441
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ/நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு - நற் 149/7,8
கலிமா கடைஇ வந்து எம் சேரி - நற் 150/7
படு மணி கலி மா கடைஇ/நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே - நற் 235/9,10
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை - நற் 338/11
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ/கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை - நற் 350/6,7
விரி உளை நன் மா கடைஇ/பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே - நற் 367/11,12
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ/நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளியாம் வரவே - ஐங் 360/4,5
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் - ஐங் 422/3
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ/மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க - ஐங் 465/2,3
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ/வருவர் இன்று நம் காதலோரே - ஐங் 468/4,5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ/சென்றவர் தருகுவல் என்னும் - ஐங் 474/3,4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ/வரையக நாடன் வந்த மாறே - ஐங் 498/4,5
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ/புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் - பதி 31/32,33
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/13
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ/இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என - அகம் 74/11,12
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ/மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் - அகம் 80/10,11
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ/எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் - அகம் 83/11,12
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து - அகம் 180/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ/முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப - அகம் 181/5,6
விரி உளை நல் மான் கடைஇ/வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே - அகம் 194/18,19
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ/அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று - அகம் 363/1,2
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் - புறம் 160/20

 TOP
 
  கடைஇய (6)
களிறு கடைஇய தாள் - பதி 70/1
கடைஇய ஆற்றிடை நீர் நீத்த வறும் சுனை - கலி 3/8
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் - கலி 77/21
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய/உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென - அகம் 305/13,14
களிறு கடைஇய தாள் - புறம் 7/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் - புறம் 378/4

 TOP
 
  கண் (692)
சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் - திரு 48
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க - திரு 49
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை - திரு 53
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் - திரு 75
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண்/மூ_எயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் - திரு 153,154
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன - பொரு 9
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண்/இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் - பொரு 26,27
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி - பொரு 70
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் - பொரு 148
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் - சிறு 65
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி - சிறு 142
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் - சிறு 184
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன - சிறு 221
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் - பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் - பெரும் 210
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண்/மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி - பெரும் 386,387
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை - முல் 31
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை - மது 171
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி - மது 190
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப - மது 232
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள - மது 276
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து - மது 305
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை - மது 316
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் - மது 320
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து - மது 384
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண்/ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று - மது 412,413
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூம் கலிங்கம் - மது 433
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப - மது 630
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய - மது 665
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க - மது 733
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த - நெடு 21
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண்/மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த - நெடு 38,39
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து - நெடு 127
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து - நெடு 129
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண்/வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் - நெடு 139,140
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ - குறி 98
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த - குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண்/ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் - குறி 248,249
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் - பட் 115
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் - பட் 236
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க - பட் 237
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை - பட் 242
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் - மலை 6
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் - மலை 14
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் - மலை 58
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து - மலை 99
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப - மலை 140
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி - மலை 153
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் - மலை 169
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் - மலை 198
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி - மலை 221
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் - மலை 252
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து - மலை 257
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண்/மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் - மலை 259,260
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென - மலை 276
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் - மலை 341
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் - மலை 349
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே - மலை 351
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் - மலை 369
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை - மலை 406
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென - மலை 432
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை - மலை 441
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் - மலை 457
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ - மலை 458
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 472
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை - மலை 504
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி - மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை - மலை 509
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் - மலை 525
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப - மலை 532
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப - மலை 532
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர - மலை 533
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக - நற் 0/4
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு - நற் 4/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே - நற் 5/9
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண்/திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறுமகட்கு - நற் 6/3,4
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண்/பல் பூம் பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் - நற் 8/1,2
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் - நற் 8/8
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு - நற் 9/2
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண்/நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் - நற் 13/4,5
கனம்_குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண்/அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் - நற் 16/9,10
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை - நற் 17/5
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை - நற் 22/9
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல - நற் 27/10
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் - நற் 28/1
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் - நற் 28/7
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ - நற் 29/9
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே - நற் 35/12
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ - நற் 37/5
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த - நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் - நற் 43/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண்/குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி - நற் 44/2,3
கண் உள போல சுழலும் மாதோ - நற் 48/2
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் - நற் 55/6
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை - நற் 56/3
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு - நற் 60/4
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண்/உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் - நற் 75/8,9
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே - நற் 82/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 82/7
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் - நற் 83/3
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் - நற் 85/1
பூம் கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் - நற் 90/7
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் - நற் 91/5
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி - நற் 92/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் - நற் 93/11
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து - நற் 95/5
செய்ய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி - நற் 98/2
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் - நற் 103/6
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் - நற் 115/2
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் - நற் 118/3
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை - நற் 125/10
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண்/மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப - நற் 130/1,2
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை - நற் 138/8
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை - நற் 140/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 148/9
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி - நற் 150/10
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி - நற் 157/1
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே - நற் 158/4
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே - நற் 160/10
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர - நற் 161/2
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது - நற் 165/1
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் - நற் 168/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் - நற் 170/1
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் - நற் 185/9
வலை மான் மழை கண் குறுமகள் - நற் 190/8
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் - நற் 210/1
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி - நற் 216/3
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் - நற் 220/6
பூம் கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி - நற் 221/11
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் - நற் 224/5
கண் அழிந்து உலறிய பல் மர நெடு நெறி - நற் 224/9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் - நற் 228/3
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் - நற் 232/1
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட - நற் 242/8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூம் கண் இரும் குயில் - நற் 243/4
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்/முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் - நற் 252/9,10
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி - நற் 254/10
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் - நற் 256/10
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை - நற் 258/8
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் - நற் 262/1
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் - நற் 269/6
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் - நற் 273/8
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் - நற் 283/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த - நற் 287/2
பூம் கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் - நற் 293/5
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்/மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் - நற் 301/3,4
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு - நற் 302/7
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி - நற் 314/6
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் - நற் 316/5
மீன் கண் துஞ்சும் பொழுதும் - நற் 319/10
யான் கண் துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே - நற் 319/11
கடும் கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் - நற் 322/7
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் - நற் 342/6
புதல்வன் ஈன்ற பூம் கண் மடந்தை - நற் 355/1
என் கண் ஓடி அளி-மதி - நற் 355/10
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே - நற் 355/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை - நற் 357/7
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை - நற் 367/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு - நற் 367/3
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் - நற் 377/2
எழுது எழில் மழை கண் - நற் 385/7
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 386/1
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 391/10
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் - நற் 392/4
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் - நற் 392/6
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 398/10
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் - நற் 400/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே - குறு 26/5
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன - குறு 64/3
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிதுற்று என - குறு 69/1
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் - குறு 82/2
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண்/பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி - குறு 86/1,2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி - குறு 88/2
கரும் கண் தெய்வம் குடவரை எழுதிய - குறு 89/5
கடும் கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் - குறு 100/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் - குறு 141/6
புன கிளி கடியும் பூம் கண் பேதை - குறு 142/2
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே - குறு 145/5
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்தலை - குறு 161/2
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன - குறு 180/3
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை - குறு 184/5
கண் வலை படூஉம் கானலானே - குறு 184/7
செ வெரிம் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்/துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே - குறு 222/6,7
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் - குறு 255/4
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே - குறு 259/4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் - குறு 261/3
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண்/துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் - குறு 261/5,6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் - குறு 267/1
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன - குறு 267/3
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை - குறு 285/6
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி - குறு 286/4
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி - குறு 305/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் - குறு 321/6
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி - குறு 322/1
கடும் கண் யானை கானம் நீந்தி - குறு 331/4
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை - குறு 333/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் - குறு 335/4
எறி கண் பேதுறல் ஆய் கோடு இட்டு - குறு 358/2
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்துற்று - குறு 363/3
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் - குறு 364/7
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த - குறு 366/4
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து - குறு 375/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் - குறு 379/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் - குறு 380/1
பூம் சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை - குறு 391/7
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் - குறு 395/5
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே - குறு 398/8
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை - குறு 400/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ - ஐங் 18/3
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே - ஐங் 19/5
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் - ஐங் 30/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண்/செ வாய் குறுமகள் இனைய - ஐங் 52/2,3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ - ஐங் 92/1
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் - ஐங் 151/3
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி - ஐங் 200/3
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே - ஐங் 208/5
பேர் அமர் மழை கண் கழில தன் - ஐங் 214/4
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி - ஐங் 220/1
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் - ஐங் 220/5
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே - ஐங் 243/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ - ஐங் 257/3
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு - ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - ஐங் 267/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் - ஐங் 282/2
நலம் பெறு கையின் என் கண் புதைத்தோயே - ஐங் 293/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் - ஐங் 299/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ - ஐங் 314/2
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் - ஐங் 314/3
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண்/பூசல் கேளார் சேயர் என்ப - ஐங் 315/1,2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் - ஐங் 319/1
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா - ஐங் 327/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே - ஐங் 346/3
சிறு கண் யானை திரிதரும் - ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது - ஐங் 362/2
கடும் கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி - ஐங் 385/1
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே - ஐங் 427/1
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு - ஐங் 449/1
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் - ஐங் 453/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே - ஐங் 458/4
கண் என கருவிளை மலர பொன் என - ஐங் 464/1
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு - ஐங் 469/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய - ஐங் 477/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்புற்றன - ஐங் 498/2
தொல் பசி உழந்த பழம் கண் வீழ - பதி 12/15
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் - பதி 13/4
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் - பதி 15/8
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி - பதி 16/1
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் - பதி 17/7
மண்ணுறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் - பதி 19/7
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ - பதி 19/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்/அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து - பதி 21/35,36
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி - பதி 22/36
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் - பதி 22/37
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ - பதி 26/8
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய - பதி 28/2
அகன் கண் வைப்பின் ஆடு-மன் அளிய - பதி 29/10
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற - பதி 29/12
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க - பதி 30/36
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர - பதி 30/39
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் - பதி 31/8
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண்/வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப - பதி 40/17,18
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி - பதி 41/4
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் - பதி 45/5
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து - பதி 45/7
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 49/14
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் - பதி 51/17
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை - பதி 51/33
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை - பதி 52/18
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி - பதி 53/8
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை - பதி 54/4
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 54/13
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 58/19
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே - பதி 63/3
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 66/20
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு - பதி 67/15
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் - பதி 71/1
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் - பதி 71/12
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - பதி 76/15
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் - பதி 79/12
போர்ப்புறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 84/2
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து - பதி 91/1
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு - பதி 91/5
கண் வேட்டனவே முரசம் கண்ணுற்று - பதி 92/8
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் - பரி 1/44
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் - பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை - பரி 3/81
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை - பரி 3/81
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் - பரி 3/82
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் - பரி 3/82
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ - பரி 4/10
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் - பரி 5/27
இரும் கண் வெள்யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் - பரி 5/62
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் - பரி 7/58
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் - பரி 7/62
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண்/கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை - பரி 7/64,65
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை - பரி 7/65
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர - பரி 7/70
திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார் - பரி 7/83
வடு வகிர் வென்ற கண் மாம் தளிர் மேனி - பரி 8/38
பின்னும் மலர் கண் புனல் - பரி 10/99
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை - பரி 11/54
நேர்_இழை நின்றுழி கண் நிற்ப நீர் அவன் - பரி 11/109
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் - பரி 11/123
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண்/செரு மிகு திகிரி செல்வ வெல் போர் - பரி 13/58,59
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் - பரி 16/12
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ - பரி 17/11
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து - பரி 18/24
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ - பரி 20/59
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் - பரி 21/54
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண்/மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை - பரி 21/65,66
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் - பரி 22/7
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் - பரி 22/29
தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் - பரி 22/35
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு - பரி 22/36
கண் வீற்றிருக்கும் கயம் - பரி 23/13
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடும் கண் மறவர் தாம் - கலி 4/3
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண் ஓடாது உயிர் வௌவும் - கலி 8/16
பனிய கண் படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/13
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண் கண் கலுழ்பு ஆனா - கலி 15/20
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க - கலி 16/1
தணக்குங்கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/14
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண்/தோடு உற தாழ்ந்து துறைதுறை கவின் பெற - கலி 28/3,4
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது - கலி 28/18
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி - கலி 29/10
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற - கலி 33/2
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் - கலி 33/19
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்து ஆங்கே - கலி 34/24
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்தக்கால் - கலி 35/11
பனி அறல் வாரும் என் கண்/மலையிடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு - கலி 36/15,16
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் - கலி 37/8
காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இரும் சிலம்பின் - கலி 39/16
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து - கலி 39/23
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன - கலி 39/45
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன - கலி 39/45
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் - கலி 40/28
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் - கலி 42/22
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே - கலி 43/17
கடும் கண் உழுவை அடி போல வாழை - கலி 43/24
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி - கலி 44/6
கலந்த நோய் கைம்மிக கண் படா என்-வயின் - கலி 46/23
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ - கலி 48/13
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் - கலி 48/15
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ - கலி 48/17
பூம் கண் படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய - கலி 48/22
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் - கலி 49/12
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண்/கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழாக்கால் - கலி 53/10,11
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழாக்கால் - கலி 53/11
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து - கலி 54/10
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட - கலி 57/5
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு - கலி 60/5
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப - கலி 64/4
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடும் கண்/இரும் புலி கொண்மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் - கலி 65/23,24
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் - கலி 70/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் - கலி 70/16
கண் பொர ஒளிவிட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் - கலி 73/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் - கலி 75/7
பூம் கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் - கலி 75/31
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் - கலி 77/4
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல - கலி 77/12
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/13
பூம் கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி - கலி 79/20
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி - கலி 80/3
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் - கலி 80/24
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் - கலி 81/34
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண்/அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி - கலி 83/27,28
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய - கலி 85/6
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண் படா - கலி 85/27
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் - கலி 86/5
பாடு இல் கண் பாயல் கொள - கலி 87/16
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி - கலி 99/19
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண்/நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி - கலி 101/15,16
படர் அணி அந்தி பசும் கண் கடவுள் - கலி 101/24
வேளாண்மை செய்தன கண்/ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் - கலி 101/46,47
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற - கலி 102/1
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் - கலி 102/15
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை - கலி 104/23
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் - கலி 104/66
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் - கலி 104/71
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் - கலி 105/15
பாடு இல ஆய_மகள் கண்/நறு_நுதால் என்-கொல் ஐங்கூந்தல் உளர - கலி 105/52,53
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் - கலி 105/59
தம் கண் பொடிவது எவன் - கலி 105/60
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை - கலி 105/63
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி - கலி 108/2
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை - கலி 108/37
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி - கலி 108/41
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் - கலி 108/46
வல்லர் எமர் கண் செயல் - கலி 112/11
அவன்-கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண்/வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் - கலி 115/18,19
கண் பாயல்பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப - கலி 119/5
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/17
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லாக்கால் - கலி 124/16
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க - கலி 127/8
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் - கலி 130/6
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் - கலி 131/31
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூம் கண்/வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/22,23
நெய்தல் மலர் அன்ன கண்/கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று - கலி 142/23,24
பேர் அஞர் செய்த என் கண்/தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து - கலி 143/51,52
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து - கலி 144/55
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே - கலி 145/53
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் - கலி 147/18
பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் - கலி 147/37
கனவினான் காணிய கண் படா ஆயின் - கலி 147/57
கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் - கலி 147/62
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர - கலி 148/3
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண்/அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு - கலி 148/14,15
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் - அகம் 8/9
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி - அகம் 9/21
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் - அகம் 18/17
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்தென பைம் கண்/செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க - அகம் 21/17,18
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் - அகம் 23/1
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி - அகம் 24/13
மா கண் அடைய மார்பகம் பொருந்தி - அகம் 26/8
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை - அகம் 30/1
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி - அகம் 31/11
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண்/தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் - அகம் 33/9,10
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை - அகம் 38/11
செ வெரிம் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்/தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே - அகம் 42/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் - அகம் 46/1
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் - அகம் 47/7
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் - அகம் 48/8
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் - அகம் 50/13
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் - அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு - அகம் 62/5
வேட்ட கள்வர் விசியுறு கடும் கண்/சே கோள் அறையும் தண்ணுமை - அகம் 63/17,18
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் - அகம் 65/5
பூம் கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் - அகம் 66/12
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை - அகம் 66/22
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி - அகம் 70/3
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் - அகம் 70/4
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை - அகம் 79/12
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர - அகம் 81/6
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே - அகம் 83/14
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி - அகம் 84/6
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை - அகம் 85/7
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் - அகம் 90/12
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை - அகம் 91/5
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை - அகம் 91/7
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி - அகம் 92/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் - அகம் 92/4
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய - அகம் 94/9
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு - அகம் 97/10
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து - அகம் 97/16
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் - அகம் 101/5
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென - அகம் 102/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் - அகம் 108/6
பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி - அகம் 112/17
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் - அகம் 114/14
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே - அகம் 120/6
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின் - அகம் 122/15
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் - அகம் 125/7
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண்/ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் - அகம் 132/6,7
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து - அகம் 135/4
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் - அகம் 136/4
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு - அகம் 140/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் - அகம் 142/25
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே - அகம் 143/16
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே - அகம் 145/22
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ - அகம் 146/3
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து - அகம் 146/11
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து - அகம் 146/11
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 149/19
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி - அகம் 150/3
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 150/8
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ - அகம் 152/23
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் - அகம் 153/9
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் - அகம் 157/4
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை - அகம் 159/16
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் - அகம் 159/18
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண்/முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 162/11,12
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை - அகம் 163/7
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் - அகம் 164/3
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் - அகம் 167/17
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார - அகம் 169/12
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் - அகம் 170/4
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் - அகம் 173/14
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 176/1
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு - அகம் 176/8
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண்/இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து - அகம் 177/3,4
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி - அகம் 178/3
கண் இனிது படுக்கும் நல் மலை நாடனொடு - அகம் 178/13
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி - அகம் 179/4
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 179/6
பூம் கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து - அகம் 182/1
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை - அகம் 187/18
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி - அகம் 189/2
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் - அகம் 189/3
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் - அகம் 190/5
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி - அகம் 193/9
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் - அகம் 195/17
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி - அகம் 196/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர - அகம் 196/9
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை - அகம் 207/11
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று - அகம் 208/10
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் - அகம் 218/9
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை - அகம் 228/4
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் - அகம் 228/8
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப - அகம் 229/12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் - அகம் 229/19
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 230/2
அரி வேய் உண் கண் பனி வரல் ஒடுக்கி - அகம் 230/14
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் - அகம் 233/1
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் - அகம் 234/8
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற - அகம் 238/6
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் - அகம் 239/3
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை - அகம் 243/8
பல் இதழ் மழை கண் நல் அகம் சிவப்ப - அகம் 244/9
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது - அகம் 262/5
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நல் நிலம் - அகம் 263/3
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து - அகம் 265/11
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண்/நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி - அகம் 266/6,7
கண் பனி துடைமார் வந்தனர் விரைந்தே - அகம் 269/25
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/15
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே - அகம் 275/19
சிறு கண் பன்றி வரு திறம் பார்க்கும் - அகம் 277/8
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் - அகம் 278/11
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் - அகம் 280/12
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப - அகம் 282/5
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி - அகம் 283/10
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என - அகம் 283/12
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை - அகம் 287/6
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி - அகம் 289/10
அம் கண் பெண்ணை அன்புற நரலும் - அகம் 290/7
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி - அகம் 291/24
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி - அகம் 293/6
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண்/மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் - அகம் 295/20,21
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு - அகம் 296/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் - அகம் 299/7
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண்/இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப - அகம் 299/14,15
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் - அகம் 304/2
ஆய் இதழ் மழை கண் நோயுற நோக்கி - அகம் 306/12
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார - அகம் 307/4
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை - அகம் 309/6
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை - அகம் 312/6
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க - அகம் 313/4
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் - அகம் 315/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் - அகம் 315/11
பசித்த யானை பழம் கண் அன்ன - அகம் 321/1
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் - அகம் 321/8
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் - அகம் 324/6
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு - அகம் 325/9
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 325/18
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் - அகம் 326/2
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர்-திறத்தே - அகம் 326/13
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் - அகம் 327/11
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை - அகம் 327/15
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் - அகம் 328/6
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து - அகம் 331/6
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய - அகம் 337/3
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை - அகம் 337/16
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் - அகம் 343/9
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண்/சில் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் - அகம் 343/17,18
கல் கண் சீக்கும் அத்தம் - அகம் 345/20
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப - அகம் 346/14
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன - அகம் 347/5
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் - அகம் 348/6
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக - அகம் 350/8
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண்/விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப - அகம் 351/11,12
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் - அகம் 356/4
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே - அகம் 357/16
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை - அகம் 358/5
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண்/மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 361/1,2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்/அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை - அகம் 361/3,4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய - அகம் 362/4
கடும் கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை - அகம் 365/7
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் - அகம் 366/5
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை - அகம் 367/8
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து - அகம் 373/13
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் - அகம் 378/10
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் - அகம் 387/2
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை - அகம் 387/10
அகன் கண் பாறை செ வயின் தெறீஇ - அகம் 393/7
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண்/பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் - அகம் 395/3,4
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க - அகம் 398/8
வேய் கண் உடைந்த சிமைய - அகம் 399/17
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை - புறம் 2/21
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் - புறம் 3/19
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி - புறம் 6/13
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து - புறம் 7/4
வித்தி வான் நோக்கும் புன்புலம் கண் அகன் - புறம் 18/24
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி - புறம் 21/2
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் - புறம் 35/10
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/19
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் - புறம் 35/29
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி - புறம் 37/7
கண் ஆர் கண்ணி கலி மான் வளவ - புறம் 39/12
புதல்வர் பூம் கண் முத்தி மனையோட்கு - புறம் 41/14
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து - புறம் 53/2
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல - புறம் 55/5
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் - புறம் 56/22
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் - புறம் 61/4
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து - புறம் 61/10
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை - புறம் 62/11
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே - புறம் 63/6
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் - புறம் 63/7
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 64/3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது பறப்ப - புறம் 65/2
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை - புறம் 70/3
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த - புறம் 71/15
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் - புறம் 89/8
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து - புறம் 95/2
செறுவர் நோக்கிய கண் தன் - புறம் 100/10
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து - புறம் 109/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு - புறம் 109/10
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் - புறம் 116/3
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண்/ஆமா நெடு வரை நல் புல் ஆர - புறம் 117/4,5
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் - புறம் 128/3
தெண் நீரின் கண் மல்கி - புறம் 136/7
கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 137/8
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை - புறம் 147/5
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் - புறம் 152/15
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் - புறம் 152/17
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று - புறம் 159/4
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த - புறம் 159/9
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை - புறம் 159/16
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து - புறம் 161/13
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் - புறம் 164/6
கடும் கண் கேழல் உழுத பூழி - புறம் 168/4
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி - புறம் 170/6
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த - புறம் 170/10
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து - புறம் 174/3
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப - புறம் 174/24
வெளிறு கண் போக பல் நாள் திரங்கி - புறம் 177/2
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் - புறம் 177/8
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு - புறம் 181/2
கடும் கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என - புறம் 190/6
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு - புறம் 197/11
களம் கொண்டு கனலும் கடும் கண் யானை - புறம் 200/7
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி - புறம் 228/12
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் - புறம் 229/19
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு - புறம் 238/16
முழுவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/8
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே - புறம் 249/14
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி - புறம் 251/4
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண்/குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் - புறம் 257/2,3
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர - புறம் 261/9
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர - புறம் 261/9
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண்/இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் - புறம் 263/1,2
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் - புறம் 269/4
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே - புறம் 270/4
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை - புறம் 271/2
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை - புறம் 276/2
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் - புறம் 311/6
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே - புறம் 316/12
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் - புறம் 319/2
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய - புறம் 322/5
கண் படை ஈயா வேலோன் ஊரே - புறம் 322/10
செறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் - புறம் 325/4
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் மிதவை - புறம் 326/10
கடும் கண் யானை காப்பனர் அன்றி - புறம் 337/15
புலி கணத்து அன்ன கடும் கண் சுற்றமொடு - புறம் 341/6
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை - புறம் 345/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய - புறம் 348/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை - புறம் 349/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை - புறம் 351/4
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் - புறம் 352/14
கண் ஆர் கண்ணி கடு_மான் கிள்ளி - புறம் 355/5
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு - புறம் 362/19
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் - புறம் 363/1
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை - புறம் 364/5
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய - புறம் 365/2
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ - புறம் 366/14
தெடாரி தெண் கண் தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 368/15
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை - புறம் 369/9
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ - புறம் 370/4
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 370/18
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் - புறம் 371/19
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை - புறம் 373/4
மட கண் மயில் இயன்று மறலி ஆங்கு - புறம் 373/10
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப - புறம் 373/23
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற - புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 374/6
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா - புறம் 374/10
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் - புறம் 379/8
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி - புறம் 381/13
கண் கேள்வி கவை நாவின் - புறம் 382/13
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை - புறம் 382/18
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி - புறம் 385/4
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் - புறம் 387/4
நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப - புறம் 389/1
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ - புறம் 392/5
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 394/7
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் - புறம் 395/18
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி - புறம் 395/37
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 396/2
பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய - புறம் 397/3
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 397/10
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் - புறம் 397/23
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை - புறம் 399/23

 TOP
 
  கண்கண் (1)
கவைபடு நெஞ்சம் கண்கண் அகைய - அகம் 339/8

 TOP
 
  கண்கள் (1)
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள்/அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி - பரி 7/52,53

 TOP
 
  கண்களும் (1)
கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ - கலி 39/43

 TOP
 
  கண்களோ (1)
கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ/என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் - கலி 39/43,44

 TOP
 
  கண்குத்திக்கள்வனை (1)
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்குத்திக்கள்வனை/நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு - கலி 108/49,50

 TOP
 
  கண்கூடிய (1)
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் - அகம் 322/7

 TOP
 
  கண்கூடு (6)
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் - பொரு 15
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை - பெரும் 8
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல் - மலை 384
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை - கலி 56/3
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை - புறம் 294/2
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை - புறம் 372/4

 TOP
 
  கண்ட (31)
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் - நற் 108/3
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர - நற் 305/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் - குறு 60/2
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட/உயர்திணை ஊமன் போல - குறு 224/4,5
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே - குறு 241/7
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட/கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு - குறு 265/3,4
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே - குறு 306/6
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட/கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 328/7,8
அறனிலாளன் கண்ட பொழுதில் - ஐங் 118/2
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் - பரி 7/73
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கைவாங்க - பரி 11/107
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட/கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து - பரி 19/33,34
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்றிடை அ மரத்து - கலி 3/16
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் - கலி 68/19
கழிந்தவை உள்ளாது கண்ட இடத்தே - கலி 72/24
கண்ட கனவு என காணாது மாறுற்று - கலி 90/23
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் - கலி 92/59
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை - கலி 93/29
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ - கலி 108/22
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை - அகம் 116/18
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் - அகம் 178/21
பேஎய் கண்ட கனவின் பல் மாண் - அகம் 303/2
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை - அகம் 312/11
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் - புறம் 10/3
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் - புறம் 69/19
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட/செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே - புறம் 120/20,21
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட/எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை - புறம் 174/12,13
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து - புறம் 224/4
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் - புறம் 320/6
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் - புறம் 378/20
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை - புறம் 398/24

 TOP
 
  கண்டது (11)
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ - குறு 2/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே - குறு 26/5
நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் - குறு 273/4
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு - கலி 90/4
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி - கலி 90/5
அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது/கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் - கலி 90/21,22
கண்டது எவன் மற்று நீ - கலி 92/15
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் - கலி 92/16
கண்டது எவன் மற்று உரை - கலி 93/4
நனவு என புல்லுங்கால் காணாளாய் கண்டது/கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே - கலி 126/16,17
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் - அகம் 44/12

 TOP
 
  கண்டதூஉம் (1)
கரை கண்டதூஉம் இலை - கலி 98/29

 TOP
 
  கண்டம் (2)
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு - முல் 44
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் - பரி 5/38

 TOP
 
  கண்டமை (1)
குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் - கலி 95/8

 TOP
 
  கண்டல் (12)
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே - நற் 54/11
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் - நற் 74/10
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல்/சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் - நற் 123/9,10
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி - நற் 191/5
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை - நற் 207/1
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் - நற் 345/1
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை - நற் 363/1
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே - நற் 372/13
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் - குறு 117/3
அழுவம் நின்ற அலர் வேர் கண்டல்/கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் - குறு 340/4,5
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் - பரி 10/101
கண்டல் கானல் குருகு இனம் ஒலிப்ப - அகம் 260/3

 TOP
 
  கண்டவர் (5)
கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார் - கலி 125/1
இன களிறு செல கண்டவர்/மதில் கதவம் எழு செல்லவும் - புறம் 98/3,4
இன நல் மா செல கண்டவர்/கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் - புறம் 98/7,8
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர்/தோள் கழியொடு பிடி செறிப்பவும் - புறம் 98/10,11
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர்/புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் - புறம் 98/13,14

 TOP
 
  கண்டவர்க்கு (1)
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு/உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் - கலி 60/5,6

 TOP
 
  கண்டவன் (1)
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/10

 TOP
 
  கண்டவிர் (1)
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே - கலி 140/1

 TOP
 
  கண்டன்று (1)
வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று/அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி - கலி 62/15,16

 TOP
 
  கண்டன்றும் (1)
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது - புறம் 61/17

 TOP
 
  கண்டன்றே (1)
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே - குறு 311/7

 TOP
 
  கண்டன்றோ (2)
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் - குறு 311/4
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் - அகம் 379/16

 TOP
 
  கண்டன-மன் (1)
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் - குறு 299/5

 TOP
 
  கண்டனம் (11)
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 235/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - குறு 275/2
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு - பதி 23/11
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே - பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே - பதி 57/15
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்திடை - கலி 9/9
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே - புறம் 48/9
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால் - புறம் 196/9
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே - புறம் 271/4
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம்/மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே - புறம் 271/7,8

 TOP
 
  கண்டனம்-மாதோ (1)
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம்-மாதோ/காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு - நற் 384/8,9

 TOP
 
  கண்டனர் (1)
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி - குறு 255/5

 TOP
 
  கண்டனள் (2)
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு_நுதலும் - பரி 18/8
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை - அகம் 248/14

 TOP
 
  கண்டனன் (1)
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே - புறம் 85/8

 TOP
 
  கண்டனிர் (1)
கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ - அகம் 130/2

 TOP
 
  கண்டனெம் (3)
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே - ஐங் 69/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்திடை அவளை - ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்திடை யாமே - ஐங் 390/4

 TOP
 
  கண்டனென் (7)
கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ - நற் 30/1
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு - பதி 76/9
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே - பதி 94/1
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே - கலி 142/25
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே - அகம் 14/17
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என - அகம் 158/6
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் - புறம் 23/17

 TOP
 
  கண்டனென்-மன்ற (1)
கண்டனென்-மன்ற சோர்க என் கண்ணே - புறம் 261/5

 TOP
 
  கண்டனையர் (1)
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் - புறம் 191/4

 TOP
 
  கண்டனையேம் (1)
நீ கண்டனையேம் என்றனர் நீயும் - பதி 63/14

 TOP
 
  கண்டனையோ (1)
நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ - குறு 75/1

 TOP
 
  கண்டாய் (5)
வேட்டதே கண்டாய் கனா - கலி 92/22
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி - கலி 95/28
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ - கலி 97/21
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் - கலி 115/3
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல - கலி 128/6

 TOP
 
  கண்டாயும் (3)
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் - கலி 95/12
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் - கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே - கலி 95/21

 TOP
 
  கண்டாயோ (3)
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ/நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் - கலி 93/20,21
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ/ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து - கலி 93/24,25
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ/கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை - கலி 93/28,29

 TOP
 
  கண்டார் (6)
நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ - குறு 75/1
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார்/பேதுறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ - கலி 56/17,18
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார்/உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ - கலி 56/25,26
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் - கலி 94/39
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார்/நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை - கலி 97/19,20
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் - கலி 98/26

 TOP
 
  கண்டார்க்கு (4)
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் - பரி 11/122
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு/அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ - கலி 56/21,22
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு/இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் - கலி 93/18,19
துனையுநர் விழைதக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு/நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் - கலி 145/1,2

 TOP
 
  கண்டாரை (2)
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் - கலி 64/5
மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை/வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி - கலி 93/15,16

 TOP
 
  கண்டால் (1)
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி - புறம் 390/25

 TOP
 
  கண்டி (1)
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் - பதி 43/27

 TOP
 
  கண்டிகும் (17)
ஐய குறுமகள் கண்டிகும் வைகி - நற் 20/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 128/1
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும்/அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே - ஐங் 158/4,5
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க - ஐங் 194/2
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே - ஐங் 198/4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும்/பயந்தன-மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 264/3,4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும்/மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே - ஐங் 414/3,4
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே - ஐங் 419/4
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன் - அகம் 102/16
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும்/கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி - புறம் 251/3,4

 TOP
 
  கண்டிகுமே (5)
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே/கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி - பதி 11/20,21
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே/உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது - பதி 24/17,18
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே/நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது - பதி 43/31,32
நாள்_மகிழ்_இருக்கை இனிது கண்டிகுமே/தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் - பதி 65/13,14
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே/காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி - பதி 84/20,21

 TOP
 
  கண்டிகை (1)
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பல்பல கண்டிகை/தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை - கலி 96/14,15

 TOP
 
  கண்டிசின் (13)
பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய - நற் 35/8
குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட - நற் 177/4
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை - நற் 202/8
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே - குறு 112/5
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே - குறு 220/7
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை - குறு 240/5
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே - குறு 249/5
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம - குறு 359/1
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே - ஐங் 105/4
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே - ஐங் 106/4
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை - அகம் 99/11
இது நல் காலம் கண்டிசின் பகைவர் - அகம் 164/11
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை - அகம் 369/1

 TOP
 
  கண்டிசினால் (1)
அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி - நற் 128/5

 TOP
 
  கண்டிசினே (1)
மெல்லம்புலம்ப யான் கண்டிசினே/கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி - நற் 195/4,5

 TOP
 
  கண்டிசினோரே (1)
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே - ஐங் 85/5

 TOP
 
  கண்டிரோ (1)
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே - நற் 229/11

 TOP
 
  கண்டீ (2)
என்னோ துவள் கண்டீ/எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட - பரி 6/64,65
தெய்வத்தான் கண்டீ தெளிக்கு - கலி 91/8

 TOP
 
  கண்டீயாய் (1)
தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு - கலி 88/16

 TOP
 
  கண்டீர் (1)
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் - கலி 109/19

 TOP
 
  கண்டீரக்கோன் (1)
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் - புறம் 151/6

 TOP
 
  கண்டீரோ (1)
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ - கலி 147/12

 TOP
 
  கண்டு (132)
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு - திரு 2
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு - திரு 205
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன - பொரு 9
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன - பெரும் 130
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன - பெரும் 194
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி - பெரும் 488
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து - மது 16
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு - மது 307
நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா - மது 343
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து - மது 365
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து - மது 484
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி - மது 496
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன - மது 501
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு - நெடு 108
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் - நெடு 111
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் - மலை 259
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென - மலை 340
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு - நற் 9/2
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல - நற் 27/10
கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ - நற் 30/1
நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி - நற் 32/5
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் - நற் 60/1
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை - நற் 125/10
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை - நற் 221/1
மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா - நற் 263/8
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த - நற் 268/4
நல் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை - நற் 288/5
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண - நற் 291/6
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன - நற் 294/6
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு/ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் - நற் 308/8,9
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி - நற் 358/3
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல - நற் 370/9
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி - குறு 278/2
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு - குறு 315/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து - ஐங் 20/3
என் கண்டு நயந்து நீ நல்காக்காலே - ஐங் 178/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே - ஐங் 182/4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே - பதி 15/15
யாணர் நல் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் - பதி 15/34
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் - பதி 16/2
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி - பதி 24/22
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன - பதி 35/7
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து - பரி 6/43
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை - பரி 7/65
மட பிடி கண்டு வய கரி மாலுற்று - பரி 10/42
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை - பரி 11/101
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/128
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே - பரி 15/34
கண்டு மயர் அறுக்கும் காம கடவுள் - பரி 15/37
பேதுற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை - பரி 18/12
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு/நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க - பரி 20/34,35
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன - பரி 21/6
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு/கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூம் புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/43,44
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால் - பரி 24/32
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது - பரி 24/35
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட - கலி 39/21
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ - கலி 39/41
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ - கலி 49/4
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால - கலி 59/8
தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ - கலி 60/12
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி - கலி 62/16
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி - கலி 70/4
துன்ன தன் எதிர்வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி - கலி 70/5
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு/நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/10,11
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செ விரற்கு ஏற்ப - கலி 84/22
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் - கலி 91/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு/வேளாண்மை செய்தன கண் - கலி 101/45,46
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் - கலி 110/14
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை - கலி 110/20
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா - கலி 114/4
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் - கலி 126/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு_பதம் கண்டு/எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ - கலி 127/10,11
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி - கலி 128/9
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல - கலி 129/18
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே - கலி 142/25
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு/மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர - கலி 145/63,64
காதலன்-மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு - கலி 147/67
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த - அகம் 10/2
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் - அகம் 16/11
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் - அகம் 16/16
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு/யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் - அகம் 26/21,22
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு/இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் - அகம் 39/18,19
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் - அகம் 42/7
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு/எம்முள்எம்முள் மெய்மறைபு ஒடுங்கி - அகம் 48/14,15
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க - அகம் 56/2
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு/மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று - அகம் 56/12,13
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு - அகம் 65/12
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன - அகம் 67/13
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் - அகம் 77/8
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி - அகம் 98/26
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு/இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி - அகம் 110/14,15
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் - அகம் 162/3
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 176/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் - அகம் 176/3
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி - அகம் 191/5
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் - அகம் 211/3
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு/யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை - அகம் 261/10,11
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய - அகம் 262/11
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு/முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி - அகம் 272/12,13
சிறி இலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன - அகம் 284/1
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் - அகம் 284/6
என் கண்டு பெயரும் காலை யாழ நின் - அகம் 318/11
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் - அகம் 356/5
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு/நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து - அகம் 366/9,10
இவை கண்டு இனைவதன்தலையும் நினைவிலேன் - அகம் 369/9
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப - அகம் 397/2
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் - அகம் 400/15
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி - அகம் 400/16
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன - புறம் 27/2
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன - புறம் 33/13
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் - புறம் 40/8
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த - புறம் 46/5
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு/கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த - புறம் 60/3,4
குடுமி கோமான் கண்டு/நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே - புறம் 64/6,7
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு/மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் - புறம் 160/21,22
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு - புறம் 197/3
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு - புறம் 220/4
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் - புறம் 229/13
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை - புறம் 266/11
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து - புறம் 285/13
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி - புறம் 295/6
பேர் உயிர் கொள்ளும்-மாதோ அது கண்டு/வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து - புறம் 307/10,11
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை - புறம் 351/4
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு - புறம் 353/8
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து - புறம் 356/7
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப - புறம் 373/23
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப - புறம் 377/19
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு/இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 378/12,13
வெள் அகடு கண்டு அன்ன - புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன - புறம் 390/21
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு/சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் - புறம் 395/26,27
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் - புறம் 400/3

 TOP
 
  கண்டும் (13)
கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் - மலை 352
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் - நற் 25/11
வீங்கு நீர் வார கண்டும்/தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே - நற் 325/8,9
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் - நற் 362/5
இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ - குறு 287/2
இருவை நீள் புனம் கண்டும்/பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே - ஐங் 284/3,4
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் - கலி 74/9
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் - கலி 84/29
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் - கலி 102/31
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் - கலி 140/20
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் - அகம் 400/23
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும்/மற்றும்மற்றும் வினவுதும் தெற்றென - புறம் 173/9,10
அருகில் கண்டும் அறியார் போல - புறம் 207/3

 TOP
 
  கண்டுழி (1)
முந்து நீ கண்டுழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி - திரு 251

 TOP
 
  கண்டே (19)
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே - நற் 184/9
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே - நற் 244/11
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே - நற் 258/11
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே - நற் 276/10
சூர் நசைந்து அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே/நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - குறு 52/2,3
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே - குறு 165/5
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே - குறு 258/8
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே - ஐங் 383/6
சிறு தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/5
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே/இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை - பரி 16/22,23
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே/கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே - கலி 65/21,22
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி - கலி 79/15
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி - அகம் 5/26
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே/கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் - அகம் 16/6,7
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே - அகம் 22/21
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே - புறம் 25/14
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே - புறம் 165/15
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே - புறம் 220/7

 TOP
 
  கண்டேம் (2)
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல - கலி 81/26
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் - கலி 95/6

 TOP
 
  கண்டேன் (5)
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா - கலி 90/1
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன்/துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை - கலி 92/19,20
வண்டலவர் கண்டேன் யான் - கலி 92/54
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்தக - கலி 128/23
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் - புறம் 198/10

 TOP
 
  கண்டேனால் (1)
எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால்/செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு - கலி 117/13,14

 TOP
 
  கண்டை (11)
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு - கலி 64/6
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் - கலி 64/8
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/36
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை/ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்திட்டு - கலி 103/42,43
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/46
காயாம் பூம் கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை/மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை - கலி 103/52,53
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று - கலி 104/42
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/57
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் - கலி 109/7
திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் - கலி 110/5

 TOP
 
  கண்டைகா (1)
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா/வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு - கலி 105/44,45

 TOP
 
  கண்டோர் (12)
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் - பொரு 97
வானவ மகளிர் மான கண்டோர்/நெஞ்சு நடுக்குறூஉ கொண்டி மகளிர் - மது 582,583
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்/மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி - மலை 282,283
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி - மலை 468
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி - மலை 495
தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் - நற் 116/1
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை - நற் 155/5
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர்/ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் - ஐங் 64/2,3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே - ஐங் 278/5
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர்/செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே - பதி 46/14,15
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர்/பலர்-தில் வாழி தோழி அவருள் - அகம் 82/14,15
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்மார் - புறம் 166/5

 TOP
 
  கண்டோர்க்கு (1)
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு/தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு - பரி 27/2,3

 TOP
 
  கண்ண் (1)
கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் - மலை 352

 TOP
 
  கண்ண (11)
மட கண்ண மயில் ஆல - பொரு 190
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை - சிறு 130
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர - குறி 132
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண/எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி - நற் 267/1,2
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து - அகம் 63/10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் - அகம் 128/13
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் - அகம் 133/1
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் - அகம் 284/2
கடும் கண்ண கொல் களிற்றால் - புறம் 14/1
துஞ்சா கண்ண வடபுலத்து அரசே - புறம் 31/17
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண/கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் - புறம் 333/2,3

 TOP
 
  கண்ணஃதே (1)
கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க - அகம் 310/13

 TOP
 
  கண்ணகத்து (3)
கண்ணகத்து எழுதிய குரீஇ போல - நற் 58/3
மண் ஆர் முழவின் கண்ணகத்து அசைத்த - அகம் 155/14
கண்ணகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் - புறம் 382/19

 TOP
 
  கண்ணஞ்சா (1)
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை - கலி 101/36

 TOP
 
  கண்ணடி (1)
மாசற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் - பரி 12/20

 TOP
 
  கண்ணர் (8)
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் - மது 644
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர்/பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே - நற் 223/8,9
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர்/மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே - நற் 315/11,12
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி - கலி 83/13
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த - கலி 103/7
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் - அகம் 122/6
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர - புறம் 78/8
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது - புறம் 240/11

 TOP
 
  கண்ணவர் (1)
பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் - பரி 6/85

 TOP
 
  கண்ணவரோடும் (1)
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் - பரி 19/22

 TOP
 
  கண்ணழி (1)
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து - நற் 313/3

 TOP
 
  கண்ணள் (19)
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற - நற் 120/6
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் - நற் 303/6
அழுத கண்ணள் ஆகி - குறு 366/6
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள்/யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந - ஐங் 79/1,2
கவிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே - ஐங் 259/6
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய - ஐங் 330/3
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் - ஐங் 382/1
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள்/மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே - கலி 57/23,24
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள்/பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் - கலி 92/48,49
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி - அகம் 54/20
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் - அகம் 104/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று - அகம் 201/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த - அகம் 236/19
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே - அகம் 270/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே - அகம் 366/16
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி - அகம் 383/11
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய - அகம் 396/12
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி - புறம் 247/6
அழுதல் ஆனா கண்ணள்/மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே - புறம் 249/13,14

 TOP
 
  கண்ணளா (1)
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/13

 TOP
 
  கண்ணளோ (1)
கண்ணளோ ஆய_மகள் - கலி 109/12

 TOP
 
  கண்ணன் (3)
புவ்வ தாமரை புரையும் கண்ணன்/வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் - பரி 15/49,50
மறம் மிகு தானை கண்ணன் எழினி - அகம் 197/7
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன்/பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு - புறம் 300/4,5

 TOP
 
  கண்ணாட்கு (1)
நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு/வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு - கலி 121/10,11

 TOP
 
  கண்ணாது (1)
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு - பரி 27/2

 TOP
 
  கண்ணாய் (1)
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய்/குதிரை வழங்கி வருவல் - கலி 96/5,6

 TOP
 
  கண்ணார் (3)
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே - பரி 16/10
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார்/கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ - பரி 18/16,17
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக - பரி 35/3

 TOP
 
  கண்ணார்க்கும் (1)
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என - கலி 74/14

 TOP
 
  கண்ணாரொடு (1)
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி - பரி 23/53

 TOP
 
  கண்ணாரோடு (1)
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் - பரி 8/48

 TOP
 
  கண்ணால் (4)
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி - பட் 280
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் - கலி 39/44
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் - கலி 112/5
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால்/பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் - கலி 147/48,49

 TOP
 
  கண்ணாளை (1)
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை - பரி 11/46

 TOP
 
  கண்ணி (124)
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் - திரு 44
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி/இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் - திரு 199,200
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் - பொரு 148
நறும் பூம் கண்ணி குறவர் சூட - பொரு 219
செய் பூம் கண்ணி செவி முதல் திருத்தி - சிறு 54
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் - சிறு 65
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி/செல் இசை நிலைஇய பண்பின் - சிறு 267,268
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி/ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் - பெரும் 174,175
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி/ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி - பெரும் 218,219
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 78
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் - மது 311
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் - மது 596
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ - நெடு 6
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - நெடு 31
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி/நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி - குறி 115,116
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் - பட் 109
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை - மலை 399
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி/திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி - மலை 430,431
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் - மலை 459
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி/திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என - மலை 466,467
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி - நற் 34/8
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல - நற் 44/7
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர - நற் 121/7
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே - நற் 122/11
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி - நற் 146/1
மலை செங்காந்தள் கண்ணி தந்தும் - நற் 173/2
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன - நற் 200/1
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி - நற் 220/2
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி/சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே - நற் 357/9,10
துறுகண் கண்ணி கானவர் உழுத - நற் 386/2
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி/கல்லா மழவர் வில்லிடை விலங்கிய - நற் 387/3,4
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது - குறு 11/5
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே - குறு 131/2
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி/சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே - குறு 358/6,7
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 363/1
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - ஐங் 87/1
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே - ஐங் 412/4
குருந்த கண்ணி கோவலர் - ஐங் 439/2
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே - ஐங் 479/5
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் - ஐங் 496/3
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி/வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் - பதி 20/5,6
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - பதி 21/20
குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை - பதி 21/24
சுரியல் அம் சென்னி பூம் செய் கண்ணி/அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் - பதி 27/4,5
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் - பதி 30/9
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே - பதி 38/8
பொன்னம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் - பதி 40/14
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 51/32
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி/அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் - பதி 52/27,28
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி/வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் - பதி 54/2,3
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி/வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து - பதி 56/3,4
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் - பதி 58/8
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி/பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய - பதி 59/13,14
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் - பதி 81/22
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து - பரி 7/45
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி/திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை - பரி 9/36,37
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் - பரி 9/45
கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை - பரி 11/103
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் - பரி 12/91
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் - பரி 20/81
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் - கலி 28/3
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் - கலி 32/4
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ - கலி 72/9
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையாக்கால் - கலி 73/9
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி - கலி 101/22
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி/திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி - கலி 102/35,36
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் - கலி 103/4
காயாம் பூம் கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/52
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி - கலி 105/64
அவன் கண்ணி அன்றோ அது - கலி 107/13
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் - கலி 107/15
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா - கலி 107/31
காயாம் பூம் கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை - கலி 108/10
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் - கலி 109/10
குருந்தம் பூம் கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை - கலி 111/7
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் - கலி 115/17
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப - கலி 139/9
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி/நெடியோன் மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய - கலி 140/7,8
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் - அகம் 1/1
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 22/8
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி/பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும் - அகம் 28/6,7
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி - அகம் 44/14
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் - அகம் 93/4
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி/பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி - அகம் 180/6,7
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி/தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் - அகம் 191/3,4
களங்காய் கண்ணி நார்முடிச்சேரல் - அகம் 199/22
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் - அகம் 216/11
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி/முருகு என வேலன் தரூஉம் - அகம் 232/13,14
செம் பூம் கரந்தை புனைந்த கண்ணி/வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் - அகம் 269/11,12
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி/அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர - அகம் 272/8,9
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூம் கண்ணி/ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ - அகம் 301/11,12
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி/வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை - அகம் 314/18,19
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் - அகம் 343/6
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் - அகம் 370/10
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 382/3
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் - புறம் 1/1
வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் - புறம் 6/21
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் - புறம் 24/8
கண் ஆர் கண்ணி கலி மான் வளவ - புறம் 39/12
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி/மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் - புறம் 54/10,11
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி/ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி - புறம் 76/6,7
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு - புறம் 77/6
செறிய தொடுத்த கண்ணி/கவி கை மள்ளன் கைப்பட்டோரே - புறம் 81/4,5
வழை பூம் கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் - புறம் 131/2
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் - புறம் 157/7
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் - புறம் 158/9
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி/வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும - புறம் 168/15,16
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/18
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த - புறம் 198/11
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல் - புறம் 201/15
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல் - புறம் 202/10
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி/இனையோன் கொண்டனை ஆயின் - புறம் 227/9,10
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி - புறம் 249/8
வல் வார் கண்ணி இளையர் திளைப்ப - புறம் 253/2
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என - புறம் 269/6
பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் - புறம் 274/2
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறுமகள் - புறம் 342/2
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி/கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே - புறம் 344/8,9
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி/கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை - புறம் 345/9,10
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ - புறம் 353/3
கண் ஆர் கண்ணி கடு_மான் கிள்ளி - புறம் 355/5
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை - புறம் 378/3

 TOP
 
  கண்ணிக்கு (1)
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக - கலி 85/14

 TOP
 
  கண்ணிடத்து (1)
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென - நற் 229/9

 TOP
 
  கண்ணிய (3)
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என - குறு 341/5
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் - பதி 58/8
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே - புறம் 301/10

 TOP
 
  கண்ணியது (3)
எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது/வானுற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் - நற் 53/3,4
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் - அகம் 5/6
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து - புறம் 52/7

 TOP
 
  கண்ணியர் (10)
வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் - நற் 125/9
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர்/வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 67/13,14
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் - பரி 16/50
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த - பரி 21/48
செறி வினை பொலிந்த செம் பூம் கண்ணியர்/ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் - பரி 22/21,22
கை புனை தாரினர் கண்ணியர்/ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் - பரி 24/11,12
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் - கலி 101/6
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 159/10
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர - அகம் 264/6
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் - அகம் 368/15

 TOP
 
  கண்ணியன் (15)
வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன்/நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் - திரு 192,193
கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன்/குழலன் கோட்டன் குறும் பல்லியத்தன் - திரு 208,209
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் - நற் 119/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென - நற் 128/8
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன்/சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் - நற் 376/6,7
சுனை பூம் குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன்/நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் - குறு 321/2,3
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு - கலி 37/3
பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் - கலி 101/39
தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன்/மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் - அகம் 0/2,3
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன்/தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் - அகம் 38/1,2
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன்/குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி - அகம் 48/10,11
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன்/ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய - அகம் 94/6,7
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் - அகம் 102/11
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் - அகம் 250/7
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு - அகம் 282/10

 TOP
 
  கண்ணியால் (1)
கண்ணியால் குறி கொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ - கலி 79/18

 TOP
 
  கண்ணியான் (1)
புது திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17

 TOP
 
  கண்ணியின் (1)
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் - அகம் 34/2

 TOP
 
  கண்ணியும் (11)
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய - நற் 150/8
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப - குறு 17/2
சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் - பரி 20/30
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் - கலி 88/12
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் - கலி 91/3
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் - கலி 115/5
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக - அகம் 156/13
நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு - புறம் 45/3
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே - புறம் 45/4
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் - புறம் 153/8
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் - புறம் 275/1

 TOP
 
  கண்ணியை (6)
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே - ஐங் 135/3
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை/பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப - பரி 4/58,59
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை - கலி 52/7
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/14
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை/யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 96/3,4
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை/எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் - அகம் 288/4,5

 TOP
 
  கண்ணியொடு (1)
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூம் கண்ணியொடு/அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து - புறம் 264/2,3

 TOP
 
  கண்ணியோடு (1)
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு/எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண் - கலி 83/26,27

 TOP
 
  கண்ணில் (1)
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ - பொரு 76

 TOP
 
  கண்ணிலி (1)
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப - புறம் 240/5

 TOP
 
  கண்ணின் (15)
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி - நற் 53/9
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் - நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் - நற் 139/6
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின்/காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி - நற் 178/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் - குறு 9/6
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் - குறு 58/4
கண்ணின் காண நண்ணுவழி இருந்தும் - குறு 203/3
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் - ஐங் 84/2
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா - பதி 20/8
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ - பரி 10/63
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்புற - பரி 11/68
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் - பரி 24/44
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார - கலி 71/4
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே - அகம் 106/13
நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர - அகம் 294/5

 TOP
 
  கண்ணினம் (2)
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை - நற் 344/4
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை - அகம் 92/7

 TOP
 
  கண்ணினால் (1)
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் - கலி 108/28

 TOP
 
  கண்ணினான் (1)
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான்/இந்திரன் ஆடும் தகைத்து - பரி 24/95,96

 TOP
 
  கண்ணினும் (5)
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் - நற் 173/5
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே - ஐங் 361/4
ஒள் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும்/இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் - பதி 57/13,14
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி - கலி 142/8
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே - அகம் 12/1

 TOP
 
  கண்ணினை (1)
பெரும் தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் - அகம் 59/2

 TOP
 
  கண்ணீர் (13)
கண்ணீர் அருவி ஆக - நற் 88/8
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி - குறு 4/2
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் - கலி 6/6
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர்/சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் - கலி 82/13,14
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி - கலி 144/4
கண்ணீர் அழலால் தெளித்து - கலி 144/44
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ - கலி 145/21
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி - புறம் 72/11
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் - புறம் 143/13
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா - புறம் 144/9
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் - புறம் 250/3
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர்/நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து - புறம் 277/4,5
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர்/என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப - புறம் 356/5,6

 TOP
 
  கண்ணுக்கு (1)
கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே - புறம் 167/7

 TOP
 
  கண்ணும் (24)
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி - மலை 382
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே - நற் 61/10
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று - நற் 71/5
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் - நற் 84/1
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ - நற் 197/3
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் - நற் 219/1
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா - நற் 237/2
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து - நற் 397/3
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என - குறு 226/1
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் - குறு 354/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் - ஐங் 218/1
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி - ஐங் 475/2
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை - பரி 10/96
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் - பரி 13/52
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் - கலி 10/3
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும்/இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ - கலி 55/7,8
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன்_நகாய் - கலி 60/8
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் - கலி 82/29
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு - கலி 83/17
பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே - அகம் 11/15
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல - அகம் 69/2
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென - அகம் 165/9
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும்/பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் - அகம் 197/1,2
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும்/இடம் கொடுத்து அளிப்ப-மன்ற உடம்போடு - புறம் 223/3,4

 TOP
 
  கண்ணுள் (2)
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி - கலி 85/7
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே - புறம் 153/6

 TOP
 
  கண்ணுள்வினைஞரும் (1)
கண்ணுள்வினைஞரும் பிறரும் கூடி - மது 518

 TOP
 
  கண்ணுளர் (1)
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ - மலை 50

 TOP
 
  கண்ணுளர்க்கு (1)
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி - பதி 20/16

 TOP
 
  கண்ணுற்ற (1)
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற/பொருகளம் போலும் தொழூஉ - கலி 105/48,49

 TOP
 
  கண்ணுற்று (1)
கண் வேட்டனவே முரசம் கண்ணுற்று/கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப - பதி 92/8,9

 TOP
 
  கண்ணுறுதலின் (1)
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி - கலி 45/5

 TOP
 
  கண்ணுறை (2)
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை/நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பல் மாண் - புறம் 15/18,19
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக - புறம் 61/5

 TOP
 
  கண்ணுறையாக (2)
மத்திகை கண்ணுறையாக கவின் பெற்ற - கலி 96/12
அடகின் கண்ணுறையாக யாம் சில - புறம் 140/4

 TOP
 
  கண்ணே (48)
தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே - நற் 12/10
கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே - நற் 23/9
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 33/12
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் - நற் 39/7
மாய குறுமகள் மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 66/11
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே/வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே - நற் 133/1,2
மார்புற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே - நற் 171/11
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே - நற் 195/9
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே - நற் 317/10
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே - நற் 326/10
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே/தேர் வண் சோழர் குடந்தைவாயில் - நற் 379/6,7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே - குறு 13/5
நாணில-மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு - குறு 35/1
காலே பரி தப்பினவே கண்ணே/நோக்கிநோக்கி வாள் இழந்தனவே - குறு 44/1,2
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே - குறு 72/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே - குறு 186/4
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே - குறு 241/7
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே - குறு 243/5
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே - குறு 256/8
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் - குறு 291/5
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் - குறு 299/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே - குறு 301/8
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே - குறு 365/6
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே - ஐங் 34/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே - ஐங் 45/4
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே - ஐங் 80/4
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 142/3
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே - ஐங் 166/4
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே - ஐங் 169/5
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே - ஐங் 188/4
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே - ஐங் 189/4
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ - ஐங் 232/4
பயந்தன-மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 266/4
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே - ஐங் 277/5
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே - ஐங் 358/4
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 450/4
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே - பதி 50/26
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் - பரி 2/53
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே - அகம் 77/19
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் - அகம் 182/12
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே - அகம் 290/16
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே - அகம் 371/14
ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே - அகம் 375/18
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ - அகம் 391/10
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே/ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே - புறம் 238/8,9
கண்டனென்-மன்ற சோர்க என் கண்ணே/வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் - புறம் 261/5,6
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் - புறம் 280/4

 TOP
 
  கண்ணேம் (5)
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் - குறி 61
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 167/6
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே - அகம் 168/2
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது - அகம் 243/13
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி - புறம் 113/6

 TOP
 
  கண்ணேன் (2)
நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் - நற் 143/4
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட - அகம் 252/7

 TOP
 
  கண்ணை (6)
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை/காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த - நற் 256/2,3
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய - குறு 22/1
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை/கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் - ஐங் 366/2,3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை - பரி 1/6
புல்லென் கண்ணை புலம்புகொண்டு உலகத்து - அகம் 258/12
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை/வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் - புறம் 353/5,6

 TOP
 
  கண்ணொடு (10)
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே - நற் 98/12
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து - நற் 208/3
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் - நற் 327/2
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி - குறு 11/2
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே - குறு 105/6
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் - கலி 4/18
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல்_நாள் நீ - கலி 93/23
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே - அகம் 82/18
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு - அகம் 164/9
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி - அகம் 227/4

 TOP
 
  கண்ணோட்டம் (2)
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம்/அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை - பதி 22/1,2
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம்/யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை - புறம் 198/17,18

 TOP
 
  கண்ணோட்டமும் (1)
பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய - அகம் 66/25

 TOP
 
  கண்ணோடாது (3)
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் - கலி 133/13
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் - கலி 140/20
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது/அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ - அகம் 398/16,17

 TOP
 
  கண்ணோடிய (1)
கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 19/16

 TOP
 
  கண்ணோடினாய் (1)
கண்ணோடினாய் போறி நீ - கலி 144/26

 TOP
 
  கண்ணோடு (1)
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் - குறு 353/4

 TOP
 
  கண்பட (1)
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை - நற் 198/4

 TOP
 
  கண்படல் (1)
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் - நற் 378/2

 TOP
 
  கண்படு (2)
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு - குறு 273/5
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை - அகம் 187/20

 TOP
 
  கண்படுக்கும் (3)
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும்/மா மலை நாடன் கேண்மை - குறு 308/5,6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும்/குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை - அகம் 2/7,8
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும்/பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் - அகம் 371/8,9

 TOP
 
  கண்படுதல் (1)
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் - அகம் 223/10

 TOP
 
  கண்படுப்ப (1)
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப/கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை - நற் 18/7,8

 TOP
 
  கண்படுப்பினும் (1)
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற - ஐங் 324/2

 TOP
 
  கண்படை (6)
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது - முல் 67
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் - நற் 60/3
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் - நற் 178/8
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே - நற் 348/8
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை - அகம் 55/9
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே - அகம் 214/7

 TOP
 
  கண்பனி (1)
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் - குறு 348/4

 TOP
 
  கண்பாயல் (1)
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த - கலி 145/24

 TOP
 
  கண்பின் (2)
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின்/புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் - பெரும் 220,221
காமரு பழன கண்பின் அன்ன - புறம் 334/1

 TOP
 
  கண்பு (2)
களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர - மது 172
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ - மலை 454

 TOP
 
  கண்புதைத்து (1)
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் - கலி 39/2

 TOP
 
  கண்மாற (1)
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் - கலி 46/18

 TOP
 
  கண்மாறலோ (1)
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் - அகம் 144/6

 TOP
 
  கண்மாறாது (1)
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் - பதி 21/9

 TOP
 
  கண்மாறிய (4)
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆர் இடை - அகம் 337/18
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில் - புறம் 52/13
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் - புறம் 143/4
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு - புறம் 210/2

 TOP
 
  கண்மாறிவிடின் (1)
நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் - கலி 61/24

 TOP
 
  கண்மாறின்றே (1)
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே - குறு 125/7

 TOP
 
  கண்மாறினும் (1)
கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும்/தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் - புறம் 203/1,2

 TOP
 
  கண்மாறு (2)
கண்மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி - மது 642
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே - புறம் 388/16

 TOP
 
  கண்விடு (1)
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் - ஐங் 278/1

 TOP
 
  கண்விடுத்து (1)
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன - சிறு 205

 TOP
 
  கண (23)
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த - சிறு 133
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் - சிறு 165
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த - மது 744
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் - நற் 4/9
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை - நற் 230/2
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த - ஐங் 365/1
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ - பதி 17/11
கடாஅ யானை கண நிரை அலற - பதி 20/12
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற - பதி 39/11
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா - கலி 105/40
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் - அகம் 47/7
கான மட மரை கண நிரை கவரும் - அகம் 69/8
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு - அகம் 82/5
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் - அகம் 112/14
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை - அகம் 205/21
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து - அகம் 303/18
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும்பொறை - அகம் 337/6
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் - அகம் 375/6
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ - அகம் 390/4
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் - அகம் 392/12
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் - அகம் 397/5
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப - புறம் 369/16
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து - புறம் 373/37

 TOP
 
  கணஃது (1)
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என - அகம் 38/17

 TOP
 
  கணக்கு (2)
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் - குறு 261/7
கரும்பு கருமுக கணக்கு அளிப்போரும் - பரி 19/39

 TOP
 
  கணணும் (1)
பதினெண் கணணும் ஏத்தவும் படுமே - புறம் 1/10

 TOP
 
  கணத்து (4)
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் - பெரும் 186
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு - அகம் 158/15
புலி கணத்து அன்ன கடும் கண் சுற்றமொடு - புறம் 341/6
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் - புறம் 390/7

 TOP
 
  கணந்துள் (2)
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 212/2
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ - குறு 350/5

 TOP
 
  கணம் (27)
அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் - திரு 76
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை - சிறு 124
கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்று ஆஅங்கு - பெரும் 259
பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து - முல் 69
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் - குறி 217
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம்/கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர - குறி 217,218
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகைமார் - நற் 111/4
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர - நற் 230/5
இன மயில் மட கணம் போல - நற் 248/8
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் - நற் 254/8
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் - நற் 358/6
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம்/கொடிதே காதலி பிரிதல் - ஐங் 332/3,4
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப - பதி 50/1
மா மலையின் கணம் கொண்டு அவர் - பதி 80/2
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து - கலி 40/15
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி - கலி 71/19
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 169/6
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் - அகம் 224/11
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/12
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 295/9
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 35/23
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 64/3
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ - புறம் 90/3
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன் - புறம் 131/1
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் - புறம் 150/5
அணங்கு உடை அவுணர் கணம் கொண்டு ஒளித்து என - புறம் 174/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/8

 TOP
 
  கணம்கொண்டு (1)
ஒருத்தி கணம்கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட - கலி 92/45

 TOP
 
  கணம்கொள் (17)
கணம்கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் - பெரும் 234
கணம்கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் - மது 590
கணம்கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - பட் 259
கணம்கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - மலை 44
கணம்கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி - நற் 101/3
கணம்கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த - நற் 138/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்கொள்/இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் - நற் 197/9,10
தொகு செம் நெற்றி கணம்கொள் சேவல் - குறு 107/2
கணம்கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் - குறு 372/3
கணம்கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் - ஐங் 183/1
கணம்கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி - பரி 23/86
கணம்கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/16
கணம்கொள் இடு மணல் காவி வருந்த - கலி 131/37
கணம்கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் - அகம் 22/2
கணம்கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி - அகம் 204/6
கணம்கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட - அகம் 250/5
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்கொள் தானை - புறம் 362/6

 TOP
 
  கணம்கொள்பு (1)
பாசறை மீமிசை கணம்கொள்பு ஞாயிற்று - நற் 396/6

 TOP
 
  கணம்கொள (2)
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்கொள/ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - நற் 15/2,3
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்கொள/ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை - நற் 353/2,3

 TOP
 
  கணவ (13)
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே - திரு 264
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ/பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் - பதி 14/15,16
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ/குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் - பதி 24/11,12
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே - பதி 38/10
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ/அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ - பதி 42/7,8
ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல - பதி 55/1
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ/பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 65/10,11
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப - பதி 70/16
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ/மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் - பதி 88/36,37
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ/நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் - பதி 90/50,51
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள - பரி 3/90
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ/பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் - புறம் 3/6,7
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ/காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் - புறம் 34/7,8

 TOP
 
  கணவர் (2)
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து - மது 600
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட - பரி 10/35

 TOP
 
  கணவன் (15)
மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன்/கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - திரு 6,7
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன்/முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - மலை 58,59
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் - மலை 308
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே - மலை 424
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன்/பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் - நற் 103/7,8
நல்லோள் கணவன் இவன் என - குறு 14/5
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது - குறு 151/2
இனிது என கணவன் உண்டலின் - குறு 167/5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன் - ஐங் 274/1
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன்/பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறி இலை - பதி 61/4,5
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் - அகம் 160/8
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன்/கிளி மரீஇய வியன் புனத்து - புறம் 138/8,9
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற - புறம் 246/13
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன்/முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 314/1,2
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே - புறம் 320/7

 TOP
 
  கணவனை (1)
நீ ஆகியர் எம் கணவனை/யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே - குறு 49/4,5

 TOP
 
  கணவிர (1)
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன - அகம் 31/9

 TOP
 
  கணவிரி (1)
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் - பரி 11/20

 TOP
 
  கணவீர (1)
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை - திரு 236

 TOP
 
  கணனொடு (1)
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப - புறம் 127/4

 TOP
 
  கணி (3)
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை - நற் 373/6
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே - அகம் 151/15
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே - புறம் 344/9

 TOP
 
  கணிகாரம் (1)
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல - கலி 143/5

 TOP
 
  கணிகை (1)
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை/பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம்புலத்தை - பரி 20/49,50

 TOP
 
  கணிச்சி (6)
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து - பதி 22/12
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ - கலி 101/8
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் - அகம் 21/22
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து - புறம் 42/22
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் - புறம் 56/2
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் - புறம் 195/4

 TOP
 
  கணிச்சியால் (1)
காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து - பரி 10/33

 TOP
 
  கணிச்சியில் (1)
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி - நற் 240/7

 TOP
 
  கணிச்சியின் (1)
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த - அகம் 399/6

 TOP
 
  கணிச்சியும் (2)
செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும்/தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் - பரி 5/66,67
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் - கலி 105/20

 TOP
 
  கணிச்சியொடு (1)
கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் - அகம் 0/5

 TOP
 
  கணிச்சியோன் (3)
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் - கலி 2/6
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறைக்-கண் - கலி 103/25
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல - கலி 105/13

 TOP
 
  கணிற்கு (1)
நல் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே - குறு 329/7

 TOP
 
  கணும் (2)
பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய - அகம் 136/9
பூம் கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து - அகம் 329/1

 TOP
 
  கணை (79)
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் - திரு 14
கா எரியூட்டிய கவர் கணை தூணி - சிறு 238
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் - பெரும் 70
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 91
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 121
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் - பெரும் 124
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் - பெரும் 213
பெயல் உறழ கணை சிதறி - மது 183
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் - மது 728
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி - மது 739
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென - குறி 160
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை/தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - மலை 226,227
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் - மலை 380
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி - நற் 27/9
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து - நற் 46/2
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி - நற் 67/6
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - நற் 138/6
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ - நற் 228/7
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது - நற் 230/3
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் - நற் 262/6
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி - நற் 278/7
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை/வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி - நற் 285/2,3
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் - நற் 298/2
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் - நற் 329/6
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் - நற் 336/2
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை - நற் 340/4
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் - குறு 9/4
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு - குறு 164/1
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு - குறு 274/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் - ஐங் 68/1
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் - பதி 16/2
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன - பதி 45/10
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை - பதி 51/33
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை/பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து - பரி 1/28,29
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ - பரி 22/6
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு - பரி 22/36
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் - கலி 15/4
கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆர் இடை - கலி 20/21
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து - கலி 39/23
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை/சாமனார் தம்முன் செலவு காண் - கலி 94/33,34
கண் பாயல்பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப - கலி 119/5
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் - கலி 120/11
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு - கலி 147/60
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு - அகம் 24/14
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி - அகம் 38/4
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு - அகம் 48/12
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - அகம் 70/11
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு - அகம் 126/8
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை - அகம் 134/12
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 179/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் - அகம் 181/11
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 217/4
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 231/5
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 235/12
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை/முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் - அகம் 281/7,8
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க - அகம் 287/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் - அகம் 289/1
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 313/13
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் - அகம் 335/12
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி - அகம் 350/6
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் - அகம் 360/4
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை - அகம் 363/5
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி - அகம் 371/3
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி - அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் - புறம் 7/3
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் - புறம் 13/3
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி - புறம் 55/2
கணை பொருத துளை தோலன்னே - புறம் 97/16
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ - புறம் 249/2
செருப்பிடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் - புறம் 257/1
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக - புறம் 260/14
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க - புறம் 263/7
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த - புறம் 285/8
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் - புறம் 325/12
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன - புறம் 368/3
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை - புறம் 369/9
வரு கணை வாளி - புறம் 371/11
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை - புறம் 372/4
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை - புறம் 373/4

 TOP
 
  கணையமொடு (1)
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி - புறம் 369/13

 TOP
 
  கணையர் (1)
கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் - நற் 108/4

 TOP
 
  கணையன் (2)
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த - அகம் 44/13
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் - அகம் 386/8

 TOP
 
  கணையின் (2)
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே - குறு 231/6
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் - அகம் 292/12

 TOP
 
  கணையினர் (1)
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர்/தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக - மது 647,648

 TOP
 
  கணையினும் (1)
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம்_குழாய் - கலி 57/15

 TOP
 
  கணையோர் (1)
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு - அகம் 321/12

 TOP
 
  கணோட்டமும் (1)
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும்/சோறு படுக்கும் தீயோடு - புறம் 20/6,7

 TOP
 
  கணோயே (1)
காண்குவம் வம்மோ பூம் கணோயே - ஐங் 469/5

 TOP
 
  கணோளே (1)
நீங்கினளோ என் பூம் கணோளே - ஐங் 375/6

 TOP
 
  கத (11)
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் - குறி 240
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் - நற் 212/5
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் - நற் 252/10
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு - கலி 116/8
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் - கலி 144/20
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு - அகம் 36/7
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர் - அகம் 107/11
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் - அகம் 381/7
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் - புறம் 33/1
இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும் - புறம் 171/8
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/8

 TOP
 
  கதம் (4)
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே - நற் 150/11
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி - ஐங் 218/3
கொல் ஏறு போலும் கதம்/நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/56,57
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறியிடை - அகம் 177/8

 TOP
 
  கதம்பட்ட (1)
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் - அகம் 108/6

 TOP
 
  கதவ (5)
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் - நற் 39/7
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ - நற் 132/4
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே - ஐங் 361/4
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே - ஐங் 361/5
நல் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து - கலி 97/16

 TOP
 
  கதவம் (16)
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் - சிறு 80
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய - மது 667
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப - நெடு 63
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு - நெடு 81
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட - பதி 31/19
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன - பதி 45/10
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி - பரி 23/32
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை - கலி 68/8
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ - கலி 90/12
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து - அகம் 24/11
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து - அகம் 102/13
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம்/கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என - அகம் 311/3,4
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று - அகம் 356/15
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் - புறம் 33/8
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் - புறம் 97/8
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் - புறம் 98/4

 TOP
 
  கதவர் (1)
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் - நற் 127/5

 TOP
 
  கதவவால் (1)
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை - கலி 57/19

 TOP
 
  கதவின் (8)
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின்/கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் - பெரும் 149,150
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின்/மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு - மது 354,355
புலி பொறி போர் கதவின்/திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் - பட் 40,41
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின்/கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் - நற் 18/3,4
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் - அகம் 211/14
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின்/நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் - புறம் 44/14,15
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை - புறம் 151/10
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின்/அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் - புறம் 341/4,5

 TOP
 
  கதவு (8)
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் - பட் 229
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் - குறு 244/2
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் - பதி 53/16
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர - கலி 83/2
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட - கலி 135/3
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் - அகம் 26/6
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ - புறம் 3/9
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் - புறம் 4/10

 TOP
 
  கதவே (1)
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே - குறு 321/8

 TOP
 
  கதழ் (26)
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ - மது 440
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை - மலை 331
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ - நற் 149/7
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் - நற் 201/8
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க - நற் 203/9
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய - நற் 205/10
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் - நற் 217/2
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி - குறு 134/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ - ஐங் 474/3
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ - பதி 25/12
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப - பதி 28/4
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி - பதி 50/2
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி - பதி 80/13
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற - பரி 14/1
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ - பரி 22/6
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்த ஆங்கு - கலி 25/4
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற - கலி 102/1
பல் ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்மார் - கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை - கலி 103/40
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி - அகம் 4/6
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் - அகம் 140/5
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 162/5
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து - அகம் 180/4
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி - அகம் 334/8
கதழ் பரிய கலி மாவும் - புறம் 55/8
கதழ் இசை வன்கணினர் - புறம் 377/27

 TOP
 
  கதழ்ந்து (2)
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் - மலை 36
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி - மலை 473

 TOP
 
  கதழ்பு (2)
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த - ஐங் 78/2
வகைவகை ஊழூழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18

 TOP
 
  கதழ்வுற்று (1)
கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்று ஆஅங்கு - பெரும் 259

 TOP
 
  கதழ்வை (1)
கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை - கலி 143/23

 TOP
 
  கதழும் (4)
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் - மலை 407
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் - குறு 117/4
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் - பரி 6/5
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை - புறம் 202/4

 TOP
 
  கதற (1)
மற புலி உரற வாரணம் கதற/நனவுறு கட்சியின் நல் மயில் ஆல - அகம் 392/16,17

 TOP
 
  கதறு (1)
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய - அகம் 337/17

 TOP
 
  கதன் (5)
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் - பெரும் 396
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை - நற் 18/8
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி - கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி - கலி 104/21
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே - கலி 104/74

 TOP
 
  கதி (2)
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி - கலி 136/11
கால் இயல் கலிமா கதி இன்றி வைகவும் - புறம் 229/21

 TOP
 
  கதிக்கும் (1)
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி - நற் 352/5

 TOP
 
  கதித்த (1)
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு - நற் 329/4

 TOP
 
  கதித்து (1)
கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப - பதி 92/9

 TOP
 
  கதியாதி (2)
கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி/ஒள்_இழாய் யான் தீதிலேன் - கலி 83/24,25
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீதின்மை - கலி 91/7

 TOP
 
  கதியிற்றே (1)
கதியிற்றே காரின் குரல் - பரி 8/18

 TOP
 
  கதிர் (228)
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் - திரு 92
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர்/வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல் - பொரு 71,72
பவ்வம் மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி - பொரு 135
கானக்கோழி கதிர் குத்த - பொரு 222
எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி - பொரு 233
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடாவுறுப்ப - சிறு 10
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் - சிறு 148
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து - சிறு 243
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி - சிறு 250
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி - பெரும் 2
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி - பெரும் 228
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த - முல் 32
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் - முல் 98
களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி - மது 247
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி - மது 287
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் - மது 315
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் - மது 385
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று - மது 431
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறுமாக்களை - மது 461
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று - மது 702
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 703
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் - மது 715
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க - நெடு 22
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் - நெடு 73
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து - குறி 45
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய - குறி 216
காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து - பட் 13
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் - பட் 183
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி - மலை 112
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் - மலை 375
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 464
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக - நற் 0/4
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் - நற் 67/1
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி - நற் 69/1
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர்/செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் - நற் 73/7,8
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை - நற் 74/1
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி - நற் 110/2
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை - நற் 121/3
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர - நற் 152/3
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று - நற் 163/10
செம் கதிர் செல்வன் தெறுதலின் மண் பக - நற் 164/2
விரி கதிர் இளவெயில் தோன்றி அன்ன நின் - நற் 192/10
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை - நற் 196/1
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி - நற் 215/1
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே - நற் 218/1
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் - நற் 219/7
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று - நற் 258/3
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் - நற் 275/5
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே - நற் 311/2
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை - நற் 321/5
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே - நற் 338/1
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி - நற் 348/1
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல - நற் 377/7
உறு கதிர் இளவெயில் உண்ணும் நாடன் - நற் 396/7
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே - நற் 398/2
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி - குறு 238/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென - குறு 376/4
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை - குறு 387/2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் - ஐங் 27/1
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் - ஐங் 57/1
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி - ஐங் 78/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் - ஐங் 95/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் - ஐங் 193/2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் - ஐங் 319/1
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் - ஐங் 322/2
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் - ஐங் 330/4
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர - பதி 16/16
கல் உயர் கடத்திடை கதிர் மணி பெறூஉம் - பதி 21/22
வயங்கு கதிர் விரிந்து வானகம் சுடர்வர - பதி 24/23
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று - பதி 52/29
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 58/18
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி - பதி 59/5
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 66/19
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - பதி 67/6
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே - பதி 69/17
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 76/14
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ - பரி 1/45
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் - பரி 3/22
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர்_எண் தீம் கதிர்/பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி - பரி 3/51,52
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது - பரி 5/32
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் - பரி 5/67
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக - பரி 6/16
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப - பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் - பரி 11/12
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி - பரி 19/100
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் - பரி 23/43
உடன்றக்கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் - கலி 2/5
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் - கலி 8/3
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் - கலி 9/1
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் - கலி 10/4
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் - கலி 11/14
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் - கலி 15/16
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ - கலி 16/12
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது - கலி 17/7
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் - கலி 20/2
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி - கலி 29/16
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு - கலி 31/11
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் - கலி 44/1
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை - கலி 45/1
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து - கலி 56/5
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர - கலி 71/1
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர்/அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் - கலி 79/3,4
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் - கலி 80/2
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட - கலி 96/22
காண்தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் - கலி 100/4
தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா - கலி 104/78
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர - கலி 118/4
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக - கலி 119/1
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர - கலி 121/3
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் - கலி 127/20
எல்லுறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய - கலி 129/3
எல்லுறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய - கலி 129/3
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல - கலி 130/5
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் - கலி 134/4
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் - கலி 142/37
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் - கலி 142/43
வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று - கலி 144/40
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் - கலி 146/29
காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி - கலி 147/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ - கலி 147/34
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ - கலி 147/35
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர - கலி 148/3
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ - கலி 150/3
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் - அகம் 1/10
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் - அகம் 5/11
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் - அகம் 17/15
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை - அகம் 24/6
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் - அகம் 43/7
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்திடை கதிர் தெற - அகம் 51/1
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய - அகம் 53/3
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் - அகம் 57/11
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு - அகம் 73/3
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு - அகம் 78/17
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை - அகம் 81/7
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் - அகம் 89/1
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று - அகம் 101/13
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு - அகம் 114/4
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 120/5
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் - அகம் 130/9
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி - அகம் 135/7
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து - அகம் 141/17
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் - அகம் 143/2
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 153/8
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர்/மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் - அகம் 156/3,4
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு - அகம் 164/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை - அகம் 169/2
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை - அகம் 169/10
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி அம் செல்வன் - அகம் 175/14
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறியிடை - அகம் 177/8
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு - அகம் 181/8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று - அகம் 184/15
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து - அகம் 187/19
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட - அகம் 194/10
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் - அகம் 199/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து - அகம் 201/5
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி - அகம் 208/11
பல் கதிர் வாங்கிய படு சுடர் அமையத்து - அகம் 213/12
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் - அகம் 214/2
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை - அகம் 214/6
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து - அகம் 220/18
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ - அகம் 224/14
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி அம் செல்வன் - அகம் 229/1
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப - அகம் 234/6
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு - அகம் 236/5
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் - அகம் 237/11
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி - அகம் 243/6
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக - அகம் 246/2
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் - அகம் 263/2
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் - அகம் 269/22
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் - அகம் 277/1
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த - அகம் 281/11
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச - அகம் 294/10
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் - அகம் 295/2
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 298/1
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு - அகம் 321/4
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் - அகம் 323/10
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன - அகம் 326/6
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர்/ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ - அகம் 327/8,9
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் - அகம் 339/2
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற - அகம் 351/5
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் - அகம் 356/13
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் - அகம் 359/13
பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து - அகம் 367/2
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை - அகம் 376/4
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் - அகம் 381/5
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி - அகம் 393/5
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர்/ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை - அகம் 395/5,6
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் - அகம் 399/16
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் - புறம் 6/27
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் - புறம் 6/28
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே - புறம் 8/10
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை - புறம் 21/5
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் - புறம் 22/10
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த - புறம் 22/14
படுபு அறியலனே பல் கதிர் செல்வன் - புறம் 34/18
அலங்கு கதிர் கனலி நால் வயின் தோன்றினும் - புறம் 35/6
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும் - புறம் 35/7
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் - புறம் 41/6
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி - புறம் 43/2
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் - புறம் 49/5
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து - புறம் 53/2
வெம் கதிர் செல்வன் போலவும் குடதிசை - புறம் 56/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் - புறம் 56/24
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க - புறம் 57/6
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும் - புறம் 61/7
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 88/4
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் - புறம் 97/18
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி - புறம் 98/19
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி - புறம் 150/6
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த - புறம் 160/1
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த - புறம் 175/7
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர்/வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் - புறம் 190/1,2
கவை கதிர் வரகின் அவைப்புறு வாக்கல் - புறம் 215/1
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன - புறம் 228/8
விசும்புற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர்/திங்கள் அன்ன வெண்குடை - புறம் 231/4,5
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப - புறம் 249/1
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை - புறம் 266/4
இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர்/அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய - புறம் 285/14,15
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே - புறம் 335/4
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று - புறம் 338/10
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி - புறம் 375/1
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி - புறம் 376/2
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் - புறம் 377/17
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் - புறம் 394/2
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை - புறம் 395/23
தெறு கதிர் கனலி தென்திசை தோன்றினும் - புறம் 397/24

 TOP
 
  கதிர்கள் (1)
கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் - கலி 146/40

 TOP
 
  கதிர்ச்செல்வன் (1)
காய் சினத்த கதிர்ச்செல்வன்/தேர் பூண்ட மாஅ போல - பட் 122,123

 TOP
 
  கதிர்த்த (2)
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் - அகம் 103/2
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன - அகம் 367/11

 TOP
 
  கதிர்த்து (1)
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் - புறம் 352/13

 TOP
 
  கதிர்ப்பவும் (1)
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும்/அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் - பட் 257,258

 TOP
 
  கதிர்பட (1)
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த - அகம் 72/14

 TOP
 
  கதிர (3)
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன - நற் 200/1
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் - அகம் 213/14
விரி கதிர வெண் திங்களின் - புறம் 396/27

 TOP
 
  கதிரும் (1)
எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு - கலி 145/27

 TOP
 
  கதிரே (1)
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே - அகம் 362/15

 TOP
 
  கதிரொடு (2)
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் - குறு 296/4
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும் - ஐங் 99/2

 TOP
 
  கதிரொடும் (1)
படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை - நற் 275/3

 TOP
 
  கதிரோன் (1)
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி - பரி 20/6

 TOP
 
  கதுப்ப (1)
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி - பரி 19/30

 TOP
 
  கதுப்பகம் (2)
புனை இரும் கதுப்பகம் பொலிய பொன்னின் - பெரும் 485
புயல் புரை கதுப்பகம் உளரிய வளியும் - பரி 21/49

 TOP
 
  கதுப்பில் (2)
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் - நற் 337/8
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் - அகம் 391/6

 TOP
 
  கதுப்பின் (30)
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் - திரு 47
நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என - சிறு 14
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு - நற் 85/9
வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல - நற் 86/2
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு - நற் 197/6
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து - நற் 250/8
புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி - நற் 336/5
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின்/குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை - நற் 367/7,8
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூம் கொன்றை - குறு 21/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் - குறு 246/6
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் - குறு 254/5
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் - பதி 12/22
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின்/ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ - பதி 14/14,15
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின்/ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள - பதி 81/27,28
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத - பரி 10/120
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு - கலி 117/10
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு - அகம் 35/17
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை - அகம் 58/5
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க - அகம் 86/16
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின்/குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என - அகம் 129/15,16
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின்/புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் - அகம் 141/13,14
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின் - அகம் 166/8
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் - அகம் 222/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/5
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக - அகம் 269/2
கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின்/அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே - அகம் 288/16,17
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின்/இன் நகை இளையோள் கவவ - அகம் 314/20,21
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர - அகம் 394/10
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் - புறம் 138/8
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி - புறம் 209/16

 TOP
 
  கதுப்பினள் (2)
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே - ஐங் 197/2
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று - புறம் 159/4

 TOP
 
  கதுப்பினாய் (2)
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு - கலி 40/9
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 43/23

 TOP
 
  கதுப்பினாள் (1)
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய்குறி நீ வரின் - கலி 52/12

 TOP
 
  கதுப்பினுள் (2)
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் - பரி 16/34
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 66/6

 TOP
 
  கதுப்பு (21)
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் - சிறு 6
நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என - சிறு 14
கணம்கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - பட் 259
கணம்கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - மலை 44
நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே - நற் 143/10
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என - நற் 214/5
வாருறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு - குறு 82/1
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் - குறு 129/5
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி - குறு 312/6
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே - ஐங் 345/3
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய - ஐங் 396/2
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் - பரி 12/15
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/11
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு - கலி 27/5
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் - கலி 28/6
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி - கலி 71/19
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக - கலி 98/14
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ - கலி 150/18
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து - அகம் 39/22
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு/ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா - அகம் 102/3,4
கால் வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே - அகம் 323/13

 TOP
 
  கதுப்பும் (6)
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும்/திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி - நற் 84/1,2
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும்/போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் - நற் 166/2,3
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும்/பழ நலம் இழந்து பசலை பாய - நற் 219/1,2
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும் - நற் 387/1
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும்/வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா - கலி 90/7,8
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் - அகம் 144/5

 TOP
 
  கதுப்பே (1)
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே - ஐங் 74/4

 TOP
 
  கதுப்பொடு (3)
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி - குறு 190/1
நல் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய - அகம் 283/1
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு/பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே - அகம் 302/14,15

 TOP
 
  கதுப்போடு (1)
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல - பரி 21/56

 TOP
 
  கதுப்போடே (1)
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே/அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண - கலி 115/7,8

 TOP
 
  கதுமென (22)
கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் - பொரு 101
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய - பொரு 241
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென/காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ - நற் 39/2,3
நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின் - நற் 50/5
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் - நற் 212/3
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து - குறு 294/3
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட - பதி 27/11
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ - பதி 52/25
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென/சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப - கலி 45/6,7
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ - கலி 49/4
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு - கலி 60/5
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென/பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய - கலி 60/15,16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை - கலி 70/3
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி - கலி 83/15
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென/தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை - கலி 85/29,30
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே - கலி 140/1
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து - கலி 147/17
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் - அகம் 260/13
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென/பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் - அகம் 300/11,12
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென/கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி - அகம் 315/13,14
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் - அகம் 356/5
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் - புறம் 364/11

 TOP
 
  கதுவலின் (1)
தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின்/பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் - அகம் 8/3,4

 TOP
 
  கதுவாய் (8)
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் - பதி 45/4
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் - பரி 20/82
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை - அகம் 129/6
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் - அகம் 365/5
கழி பிணி பலகையர் கதுவாய் வாளர் - புறம் 345/15
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் - புறம் 347/4
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் - புறம் 350/2
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு - புறம் 353/14

 TOP
 
  கதுவி (1)
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் - குறு 43/4

 TOP
 
  கதுவிய (2)
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை - பெரும் 287
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை - பெரும் 471

 TOP
 
  கதுவும் (1)
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் - பட் 278

 TOP
 
  கதூஉ (1)
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட - அகம் 194/10

 TOP
 
  கதூஉம் (5)
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன் - குறு 8/2
குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம்/தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் - குறு 91/2,3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம்/தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது - குறு 164/2,3
பூ கதூஉம் இன வாளை - புறம் 18/8
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம்/கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி - புறம் 37/9,10

 TOP
 
  கந்தத்து (1)
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து/உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது - அகம் 307/12,13

 TOP
 
  கந்தம் (1)
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட - புறம் 52/12

 TOP
 
  கந்தரத்தால் (1)
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால்/தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் - பரி 4/22,23

 TOP
 
  கந்தன் (1)
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல - புறம் 380/11

 TOP
 
  கந்தாரம் (1)
தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம்/நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு - புறம் 258/2,3

 TOP
 
  கந்தின் (2)
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின்/திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் - பெரும் 396,397
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின்/சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் - அகம் 287/4,5

 TOP
 
  கந்து (15)
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் - திரு 226
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் - மது 383
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் - பட் 249
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன - நற் 62/2
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி - பதி 77/8
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து - பதி 94/8
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/16
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை - அகம் 164/13
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் - அகம் 276/11
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே - அகம் 303/8
கந்து சேர்பு நிலைஇ வழங்க - புறம் 22/9
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே - புறம் 57/11
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த - புறம் 93/9
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து - புறம் 178/1
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக - புறம் 217/5

 TOP
 
  கபில (1)
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு - புறம் 337/11

 TOP
 
  கபிலரும் (1)
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும்/தா மா இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் - பரி 3/7,8

 TOP
 
  கபிலன் (4)
கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே - பதி 85/13
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று - அகம் 78/16
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன்/இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் - புறம் 53/12,13
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய - புறம் 174/10

 TOP
 
  கம்பம் (1)
பெரு மர கம்பம் போல - புறம் 169/11

 TOP
 
  கம்பமொடு (1)
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல - புறம் 260/23

 TOP
 
  கம்பலத்து (1)
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் - நற் 24/4

 TOP
 
  கம்பலும் (1)
தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும்/கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் - கலி 65/6,7

 TOP
 
  கம்பலை (19)
எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை/விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் - பெரும் 260,261
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை/புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் - மது 110,111
நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை/இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு - மது 116,117
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை/வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று - மது 430,431
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் - மது 526
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை/ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து - மது 544,545
வேறுவேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி - மது 617
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை/காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி - மலை 335,336
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது - பதி 27/14
துஞ்சா கம்பலை/பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் - பரி 8/111,112
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் - அகம் 86/9
களிறு கவர் கம்பலை போல - அகம் 96/17
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ - அகம் 165/2
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு - அகம் 181/9
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே - அகம் 227/22
மலிதரு கம்பலை போல - அகம் 296/13
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை/கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல - புறம் 7/8,9
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் - புறம் 54/1
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட - புறம் 120/20

 TOP
 
  கம்பலைத்தன்று (1)
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று/வடு வகிர் வென்ற கண் மாம் தளிர் மேனி - பரி 8/37,38

 TOP
 
  கம்புள் (5)
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய - மது 254
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் - ஐங் 60/1
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை - ஐங் 85/1
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி - அகம் 356/3
துறை நனி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் - புறம் 297/7

 TOP
 
  கம்மியர் (2)
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ - மது 521
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர்/செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எவ்வாயும் - நற் 153/2,3

 TOP
 
  கம்மியன் (6)
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த - நெடு 57
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து - நெடு 85
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ - நற் 94/4
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப - நற் 313/2
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன்/பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு - நற் 363/4,5
ஆசு இல் கம்மியன் மாசற புனைந்த - புறம் 353/1

 TOP
 
  கம்மென்றன்றே (2)
கானமும் கம்மென்றன்றே வானமும் - நற் 154/1
காடே கம்மென்றன்றே அவல - அகம் 23/5

 TOP
 
  கம்மென (6)
நும்மினும் அறிகுவென்-மன்னே கம்மென/எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை - நற் 160/3,4
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென/வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று - அகம் 11/7,8
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப - அகம் 111/11
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் - அகம் 200/8
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப - அகம் 345/17
என் முறை வருக என்னான் கம்மென/எழு தரு பெரும் படை விலக்கி - புறம் 292/6,7

 TOP
 
  கமண்டலத்து (1)
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து/படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே - குறு 156/3,4

 TOP
 
  கமம் (21)
கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - திரு 7
கமம் சூழ் கோடை விடரகம் முகந்து - மது 308
விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி - நற் 12/1
நிரைத்து நிறைகொண்ட கமம் சூல் மா மழை - நற் 89/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 99/6
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் - நற் 261/3
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 347/1
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை - குறு 158/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு - குறு 164/1
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் - குறு 314/1
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 11/2
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை - பதி 24/28
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 45/20
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் - பதி 81/2
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் - பரி 18/2
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - அகம் 43/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என - அகம் 134/2
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண் குருகு - அகம் 141/19
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை - அகம் 177/10
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த - அகம் 253/15
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 383/10

 TOP
 
  கமலமும் (1)
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய - பரி 2/14

 TOP
 
  கமழ் (190)
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - திரு 24
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் - திரு 34
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட - திரு 74
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி - திரு 290
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல - திரு 300
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணி அன்ன - பொரு 19
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர - பொரு 157
கமழ் பூம் சாரல் கவினிய நெல்லி - சிறு 100
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை - பெரும் 214
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து - மது 44
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூம் பொய்கை - மது 253
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி - மது 329
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் - மது 397
கமழ் நறும் பூவொடு மனைமனை மறுக - மது 423
மணம் கமழ் நாற்றம் தெருவுடன் கமழ - மது 447
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப - மது 554
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து - மது 567
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர - மது 589
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை - மது 654
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் - மது 780
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி - குறி 74
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா - குறி 76
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் - குறி 84
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல - குறி 197
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை - பட் 9
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் - பட் 17
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் - மலை 30
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி - மலை 336
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் - நற் 52/3
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - நற் 62/6
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் - நற் 78/4
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு - நற் 85/9
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் - நற் 100/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே - நற் 104/2
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர - நற் 117/4
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி - நற் 123/6
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் - நற் 131/8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த - நற் 167/9
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/4
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை - நற் 203/7
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ - நற் 248/1
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் - நற் 259/2
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை - நற் 261/8
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் - நற் 267/5
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் - நற் 273/8
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை - நற் 282/7
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் - நற் 283/2
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் - நற் 290/8
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே - நற் 301/9
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே - நற் 304/10
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/6
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் - நற் 313/7
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது - நற் 322/8
பல் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி - நற் 339/10
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி - நற் 361/1
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய - நற் 368/6
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி - நற் 388/8
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை - நற் 396/5
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூம் காந்தள் - நற் 399/2
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை - குறு 10/3
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே - குறு 205/7
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் - குறு 286/2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு - குறு 313/3
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் - குறு 342/1
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு - குறு 361/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் - குறு 381/4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் - ஐங் 162/3
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை - ஐங் 174/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி - ஐங் 176/2
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை - ஐங் 241/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரையகம் கமழும் - ஐங் 253/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/2
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 290/3
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன - ஐங் 293/1
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே - ஐங் 348/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை - ஐங் 370/1
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே - ஐங் 414/4
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள - ஐங் 446/1
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர - ஐங் 494/2
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் - பதி 31/8
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் - பதி 63/4
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே - பதி 68/20
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப - பதி 71/10
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து - பதி 88/31
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை - பரி 8/74
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் - பரி 8/99
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் - பரி 9/50
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் - பரி 10/118
நீரணி வெறி செறி மலருறு கமழ் தண் - பரி 11/62
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் - பரி 12/58
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் - பரி 12/77
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் - பரி 14/3
நினை-மின் மாந்தீர் கேள்-மின் கமழ் சீர் - பரி 15/29
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் - பரி 16/25
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் - பரி 16/50
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப - பரி 17/24
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை - பரி 17/30
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் - பரி 19/76
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் - பரி 21/11
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் - பரி 21/47
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த - பரி 21/48
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் - பரி 21/51
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி - பரி 24/34
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் - பரி 24/84
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் - கலி 8/4
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் - கலி 21/2
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் - கலி 28/3
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/21
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் - கலி 32/17
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப - கலி 44/7
கடி மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் - கலி 48/5
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து - கலி 49/16
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் - கலி 52/9
போழ் இடை இட்ட கமழ் நறும் பூம் கோதை - கலி 55/3
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் - கலி 57/1
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/2
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் - கலி 66/3
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 66/6
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை - கலி 66/12
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து - கலி 67/1
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் - கலி 72/7
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் - கலி 72/19
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல - கலி 73/4
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர - கலி 81/4
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி - கலி 92/46
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூம் பரப்பு ஆக - கலி 98/16
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் - கலி 100/13
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் - கலி 103/4
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் - கலி 112/23
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழுற்ற கோடல் வீ - கலி 121/13
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் - கலி 127/1
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் - கலி 131/19
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே - கலி 131/39
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் - அகம் 10/12
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் - அகம் 22/3
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் - அகம் 36/18
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூம் துணர் - அகம் 41/13
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் - அகம் 74/8
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/24
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ - அகம் 83/1
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ - அகம் 94/5
வெறி கமழ் நெடு வேள் நல்குவன் எனினே - அகம் 98/27
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட - அகம் 117/13
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி - அகம் 118/2
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய - அகம் 124/12
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய - அகம் 141/28
தண் கமழ் நீலம் போல - அகம் 143/15
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி - அகம் 148/4
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் - அகம் 153/17
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ - அகம் 154/7
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் - அகம் 164/7
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ - அகம் 170/5
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார் காண்பு இன் - அகம் 177/6
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே - அகம் 181/26
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் - அகம் 182/16
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் - அகம் 184/7
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப - அகம் 204/7
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் - அகம் 223/15
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர - அகம் 250/4
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை - அகம் 252/4
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் - அகம் 254/16
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை - அகம் 260/8
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 291/23
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் - அகம் 295/21
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் - அகம் 296/4
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் - அகம் 302/7
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு - அகம் 306/13
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் - அகம் 332/13
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி - அகம் 348/3
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய - அகம் 354/10
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் - அகம் 357/14
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் - அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை - அகம் 366/14
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள - அகம் 378/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் - அகம் 389/3
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து - புறம் 3/8
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே - புறம் 6/22
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் - புறம் 10/7
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து - புறம் 22/6
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 24/32
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் - புறம் 36/8
யவனர் நல் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் - புறம் 56/18
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ - புறம் 146/9
தண் கமழ் கோதை புனைய - புறம் 146/10
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே - புறம் 151/12
கமழ் பூம் தும்பை நுதல் அசைத்தோனே - புறம்