<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கா - முதல் சொற்கள்
கா 5
காஅ 1
காஅய் 3
காக்க 1
காக்கம் 2
காக்கிற்பான் 1
காக்கும் 39
காக்குவம் 1
காக்கை 31
காக்கையது 1
காக்கையும் 1
காக்கையொடு 2
காசின் 3
காசு 10
காஞ்சி 32
காஞ்சியின் 1
காஞ்சியும் 2
காஞ்சியொடு 1
காட்சி 21
காட்சியமே 1
காட்சியர் 2
காட்சியான் 1
காட்சியின் 2
காட்சியொடு 2
காட்ட 15
காட்டக 1
காட்டகத்து 1
காட்டகம் 1
காட்டதுவே 1
காட்டல் 2
காட்டவும் 3
காட்டாது 1
காட்டாதோ 1
காட்டாய் 2
காட்டாயேல் 2
காட்டாறு 1
காட்டி 43
காட்டிடை 1
காட்டிய 7
காட்டியவள் 1
காட்டியும் 1
காட்டியோயே 1
காட்டிற்று 1
காட்டினை 3
காட்டினையாய் 1
காட்டீமோ 3
காட்டீயாய் 1
காட்டு 43
காட்டுதல் 1
காட்டும் 3
காட்டுவது 1
காட்டுவர் 1
காட்டுள் 3
காட்டே 1
காட்டொடு 1
காடாக 2
காடி 4
காடிடை 1
காடியின் 2
காடு 77
காடுடன் 1
காடும் 2
காடுறு 1
காடே 10
காண் 89
காண்-தொறும் 14
காண்-தோறும் 4
காண்-மதி 2
காண்-மன் 1
காண்-மின் 10
காண்க 4
காண்க-தில் 2
காண்கம் 5
காண்கம்மே 1
காண்கு 12
காண்கும் 1
காண்குவது 1
காண்குவம் 8
காண்குவரே 1
காண்குவல் 2
காண்குவெம்-தில் 1
காண்குவெம்-தில்ல 1
காண்குவென் 1
காண்குவேன்-மன்னோ 1
காண்குவை 2
காண்குவை-மன்னால் 1
காண்குவோரும் 1
காண்குறின் 1
காண்டல் 9
காண்டலின் 2
காண்டலும் 3
காண்டவாயில் 1
காண்டற்கு 1
காண்டிகா 3
காண்டிசின் 2
காண்டிரோ 3
காண்டும் 1
காண்டை 4
காண்டைப்பாய் 2
காண்தக்காய் 1
காண்தக 8
காண்தகு 7
காண்தகை 1
காண்பது 3
காண்பர் 1
காண்பர்-கொல் 1
காண்பல் 4
காண்பவர் 2
காண்பவோ 1
காண்பாம் 1
காண்பாம்-கொல்லோ 1
காண்பாய் 2
காண்பார் 1
காண்பான் 1
காண்பு 17
காண்புழி 1
காண்பென் 1
காண்பென்-மன் 1
காண்பேற்கு 1
காண்பேன் 2
காண்போய் 1
காண்போர் 2
காண்போரே 1
காண்மரும் 1
காண்மார் 7
காண்வர 21
காண்வரும் 1
காண 19
காணல் 1
காணலரே 2
காணலென்-கொல் 1
காணவும் 4
காணன்மார் 1
காணா 23
காணாத 1
காணாது 23
காணாமல் 1
காணாமை 5
காணாமையின் 1
காணாமோ 1
காணாய் 3
காணாயோ 1
காணார் 1
காணார்-கொல்லோ 1
காணாவாய் 1
காணாள் 3
காணாளாய் 1
காணான் 3
காணிகா 2
காணிய 32
காணியர் 4
காணிரோ 2
காணிலியரோ 1
காணின் 25
காணினும் 8
காணீர் 1
காணீரோ 2
காணுங்கால் 6
காணுங்காலே 1
காணுநர் 8
காணுநன் 1
காணும் 12
காணுமாறு 1
காணுமோர்க்கே 1
காணூஉ 7
காணேம் 2
காணேன் 5
காணேன்-கொல் 1
காத்த 1
காத்தவள் 1
காத்தி 1
காத்திருக்கும் 1
காத்திருந்த 1
காத்து 13
காத்தே 1
காதல் 64
காதல்கொள் 1
காதலம் 2
காதலர் 131
காதலர்-தமக்கே 1
காதலரும் 1
காதலரை 1
காதலரொடு 1
காதலவரொடும் 1
காதலவன் 1
காதலள் 1
காதலளே 1
காதலன் 16
காதலன்-மன்ற 1
காதலாய் 1
காதலார் 1
காதலான் 1
காதலி 29
காதலித்து 1
காதலியின் 1
காதலின் 8
காதலும் 2
காதலென் 1
காதலை 2
காதலொடு 9
காதலோடு 1
காதலோயே 1
காதலோரே 19
காதலோளே 2
காதலோனே 1
காதில் 6
காதின் 8
காதினர் 1
காதினன் 1
காது 4
காந்தட்டே 1
காந்தள் 65
காந்தளும் 1
காந்தளுள்ளும் 1
காப்ப 14
காப்பது 2
காப்பனர் 1
காப்பார் 1
காப்பாள் 1
காப்பாள 1
காப்பாளர் 2
காப்பில் 1
காப்பின் 8
காப்பினள் 1
காப்பினளே 1
காப்பினை 1
காப்பு 16
காப்பும் 1
காப்பே 2
காப்போர் 4
காப்போரும் 1
காபாலம் 1
காம்பின் 5
காம்பு 8
காம்பொடு 1
காம 20
காமத்து 6
காமத்தை 2
காமம் 87
காமம்-கொல் 1
காமமும் 6
காமமொடு 3
காமமோ 2
காமர் 59
காமரம் 1
காமரு 13
காமவேள் 2
காமற்கு 1
காமன் 5
காமனது 1
காமனும் 1
காமுற்ற 1
காமுற்று 2
காமுறப்படுதலும் 1
காமுறல் 1
காமுறு 1
காமுறுதலும் 1
காமுறுநன் 1
காமூர் 2
காய் 98
காய்குவள் 1
காய்த்த 3
காய்த்திய 1
காய்த்து 1
காய்தலின் 1
காய்தலும் 1
காய்ந்த 3
காய்ந்து 5
காய்ந்தே 1
காய்பு 1
காய 8
காயம் 3
காயமும் 2
காயல் 2
காயா 11
காயாதி 1
காயாம் 8
காயாமை 1
காயாவும் 2
காயினும் 1
காயும் 7
காயேம் 1
காயேமோ 1
கார் 129
கார்-மன் 1
கார்க்கு 1
கார்கோள் 1
கார்த்திகை 1
கார 1
காரணம் 2
காரணமாக 1
காரான் 5
காரி 14
காரிகை 13
காரிய 1
காரியும் 4
காரியை 1
காரியொடு 1
காரில் 1
காரின் 1
காரினும் 1
காருக 1
காரும் 1
காரென் 1
காரே 3
காரை 1
காரோடன் 1
கால் 397
கால்-தோறும் 1
கால்கழீஇய 2
கால்கிளர்ந்த 1
கால்கிளர்ந்து 2
கால்கிளர 1
கால்கிளரும் 1
கால்கொண்ட 1
கால்கொண்டு 1
கால்கொள்ளும் 1
கால்கோத்து 1
கால்கோள் 1
கால்மயங்கிய 1
கால்யாத்த 4
கால்யாத்தது 1
கால்யாப்ப 1
கால 15
காலத்தார் 1
காலத்தில் 1
காலத்து 1
காலம் 8
காலமும் 2
காலவை 1
காலன் 3
காலன 2
காலனும் 2
காலின் 10
காலும் 4
காலுள் 1
காலுற்று 1
காலுற 1
காலுறு 2
காலே 10
காலை 137
காலையது 1
காலையும் 15
காலையொடு 1
காலையோ 1
காலொடு 10
காலோர் 1
காவல் 27
காவல 2
காவலர் 30
காவலரே 1
காவலன் 3
காவலின் 3
காவலும் 2
காவற்கு 1
காவா 1
காவாதது 1
காவாது 2
காவார் 1
காவால் 1
காவி 4
காவிதி 1
காவியொடு 1
காவிரி 37
காவில் 12
காவின் 13
காவினுள் 1
காவினெம் 1
காவு 1
காவு-தொறும் 2
காவு-தோறு 1
காவும் 4
காவே 1
காவோலை 1
காழ் 109
காழ்க்கொள்ளும் 1
காழ்க்கொளினே 1
காழ்கொள்வோரும் 1
காழ்வை 1
காழ 2
காழக 1
காழகத்து 1
காழகம் 5
காழியர் 1
காழின் 2
காழும் 1
காழொடு 1
காழோர் 3
காளாம்பி 1
காளை 14
காளைக்கு 3
காளையும் 1
காளையை 2
காளையொடு 11
காற்கு 1
காற்று 8
காற்றொடு 1
காற்றோடு 1
கான் 34
கான்யாற்றின் 1
கான்யாற்று 20
கான்யாறு 1
கான்யாறே 1
கான்று 8
கான 36
கானக்கோழி 3
கானக்கோழியொடு 1
கானக 6
கானங்கோழி 1
கானத்த 1
கானத்தானே 4
கானத்து 36
கானத்தோர் 1
கானப்பேர் 1
கானம் 79
கானமும் 10
கானமொடு 1
கானல் 117
கானலஃதே 1
கானலது 1
கானலானே 4
கானலும் 8
கானலுள் 1
கானலொடு 1
கானவர் 28
கானவன் 24
கானே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கா (5)
கா எரியூட்டிய கவர் கணை தூணி - சிறு 238
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் - பெரும் 171
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா
 குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க - நெடு 27,28
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி - நற் 38/8
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ - பரி 10/72

 TOP
 
  காஅ (1)
களிறு அணைப்ப கலங்கின காஅ
 தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு - புறம் 345/1,2

 TOP
 
  காஅய் (3)
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் - மலை 365
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை - மலை 515
காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் - பரி 5/13

 TOP
 
  காக்க (1)
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே - குறு 80/7

 TOP
 
  காக்கம் (2)
எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம்
 ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் - நற் 170/5,6
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ - புறம் 281/7

 TOP
 
  காக்கிற்பான் (1)
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் - கலி 78/5

 TOP
 
  காக்கும் (39)
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை - திரு 161
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும்
 முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - பெரும் 32,33
உல்கு உடை பெருவழி கவலை காக்கும்
 வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் - பெரும் 81,82
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் - பெரும் 324
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் - பட் 57
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும்
 தொல் இசை தொழில் மாக்கள் - பட் 120,121
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை - நற் 22/1
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 23/4
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு - நற் 201/6
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும்
 குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் - நற் 216/6,7
பூம் தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும்
 பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் - நற் 265/4,5
மனையுற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை - நற் 277/5
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்
 வெண்ணெய் உணங்கல் போல - குறு 58/4,5
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் - குறு 214/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும்
 நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 215/6,7
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் - குறு 357/5
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் - ஐங் 296/1
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன - பதி 45/10
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும்
 வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி - பதி 78/8,9
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும்
 அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ - பரி 1/40,41
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும்
 உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட - பரி 9/2,3
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் - கலி 25/9
காக்கும் இடம் அன்று இனி - கலி 63/4
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ - கலி 143/53
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும்
 கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன - அகம் 27/8,9
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும்
 மொழிபெயர் தேஎத்த பல் மலை இறந்தே - அகம் 31/14,15
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும்
 பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற - அகம் 34/8,9
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் - அகம் 159/18
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் - அகம் 188/13
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும்
 வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க - அகம் 263/11,12
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது - அகம் 325/5
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும்
 ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக - அகம் 368/3,4
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் - புறம் 56/9
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த - புறம் 71/17
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் - புறம் 150/26
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை - புறம் 158/11
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்தலை - புறம் 191/5
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது - புறம் 210/1
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை - புறம் 400/7

 TOP
 
  காக்குவம் (1)
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் - நற் 156/5

 TOP
 
  காக்கை (31)
கரும் காக்கை கவவு முனையின் - பொரு 184
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை - நற் 31/2
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் - நற் 231/4
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை
 தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் - நற் 258/8,9
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் - நற் 272/1
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை
 வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி - நற் 281/1,2
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை
 புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய - நற் 343/5,6
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன - நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள்_இரை பெறூஉம் - நற் 358/9
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை - நற் 367/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 246/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 313/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு - குறு 334/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 170/1
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை - ஐங் 391/1
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா - பரி 20/87
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு - அகம் 170/10
இல் வழி படூஉம் காக்கை
 கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 313/16,17
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை - அகம் 319/1
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை
 பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை - அகம் 327/15,16
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் - புறம் 342/1
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி - புறம் 362/17

 TOP
 
  காக்கையது (1)
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே - குறு 210/6

 TOP
 
  காக்கையும் (1)
வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி - புறம் 238/3

 TOP
 
  காக்கையொடு (2)
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ - ஐங் 314/2
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர - பதி 30/39

 TOP
 
  காசின் (3)
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் - நற் 274/4
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை - குறு 148/3
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் - அகம் 363/8

 TOP
 
  காசு (10)
பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் - திரு 16
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் - நற் 66/9
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் - குறு 67/4
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் - ஐங் 310/1
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் - கலி 85/3
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 75/19
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 269/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி - அகம் 293/7
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப - அகம் 315/12
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் - புறம் 353/2

 TOP
 
  காஞ்சி (32)
முட காஞ்சி செம் மருதின் - பொரு 189
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி - சிறு 179
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி - பெரும் 375
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் - குறி 84
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் - மலை 449
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை - குறு 10/4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர - குறு 127/3
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் - ஐங் 1/4
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே - பதி 48/18
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி - பதி 62/15
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 65/4
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் - பதி 84/19
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 90/39
மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் - பரி 7/47
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் - கலி 34/8
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர - கலி 74/5
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து - கலி 108/60
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி - கலி 108/63
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி
 பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் - அகம் 25/3,4
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப - அகம் 56/6
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர - அகம் 96/8
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு - அகம் 246/6
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி - அகம் 286/4
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி
 போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் - அகம் 296/1,2
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் - அகம் 336/9
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் - அகம் 341/9
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை - அகம் 346/6
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி
 பூ கதூஉம் இன வாளை - புறம் 18/7,8
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி - புறம் 281/5
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் - புறம் 296/1
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி - புறம் 344/8
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் - புறம் 351/11

 TOP
 
  காஞ்சியின் (1)
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் - அகம் 156/6

 TOP
 
  காஞ்சியும் (2)
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும்
 ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் - கலி 26/3,4
நிலமகள் அழுத காஞ்சியும்
 உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே - புறம் 365/10,11

 TOP
 
  காஞ்சியொடு (1)
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு
 முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை - பதி 23/19,20

 TOP
 
  காட்சி (21)
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக - திரு 137
பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி
 நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு - திரு 166,167
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி
 ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் - பொரு 20,21
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து - சிறு 138
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி
 கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து - பெரும் 445,446
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை - குறி 17
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி
 கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ - மலை 49,50
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி
 கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் - நற் 25/10,11
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி
 ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து - நற் 252/7,8
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து - நற் 397/3
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி
 மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே - ஐங் 470/4,5
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி
 புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ - பரி 1/48,49
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் - கலி 65/26
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை - கலி 94/42
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி
 சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என - அகம் 66/3,4
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி
 இருவேம் நம் படர் தீர வருவது - அகம் 73/9,10
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி
 கொடு மரம் பிடித்த கோடா வன்கண் - அகம் 215/8,9
எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி
 வில் உழுது உண்மார் நாப்பண் ஒல்லென - புறம் 170/3,4
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் - புறம் 213/15
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி
 நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே - புறம் 214/2,3
இடை இல் காட்சி நின்னோடு - புறம் 236/11

 TOP
 
  காட்சியமே (1)
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே
 வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே - குறு 305/3,4

 TOP
 
  காட்சியர் (2)
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை - திரு 135
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என - அகம் 245/2

 TOP
 
  காட்சியான் (1)
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் - கலி 120/1

 TOP
 
  காட்சியின் (2)
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின்
 மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது - அகம் 75/2,3
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் - புறம் 192/11

 TOP
 
  காட்சியொடு (2)
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு
 நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின் - புறம் 210/2,3
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் - புறம் 213/6

 TOP
 
  காட்ட (15)
கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட
 கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் - பொரு 100,101
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட
 பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி - பெரும் 173,174
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட
 இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ - முல் 26,27
முன்னோன் முறைமுறை காட்ட பின்னர் - நெடு 177
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட
 குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை - நற் 157/7,8
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட
 நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் - நற் 285/6,7
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட
 மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு - பதி 30/10,11
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட
 பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் - பரி 11/82,83
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட
 மணி மருள் நல் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/39,40
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி - கலி 99/19
கள்ளி அம் காட்ட கடத்திடை உழிஞ்சில் - அகம் 53/7
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை - அகம் 97/1
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட
 குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல்வர - அகம் 182/6,7
மாவே எறிபதத்தான் இடம் காட்ட
 கறுழ் பொருத செ வாயான் - புறம் 4/7,8
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட
 கழி முரி குன்றத்து அற்றே - புறம் 313/5,6

 TOP
 
  காட்டக (1)
கோட்டு மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/5

 TOP
 
  காட்டகத்து (1)
மழு உடை காட்டகத்து அற்றே - புறம் 206/12

 TOP
 
  காட்டகம் (1)
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டகம்
 வெருவந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/11,12

 TOP
 
  காட்டதுவே (1)
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் - புறம் 225/8

 TOP
 
  காட்டல் (2)
நகுவை போல காட்டல்
 தகுமோ மற்று இது தமியோர்-மாட்டே - குறு 162/5,6
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே - கலி 80/19

 TOP
 
  காட்டவும் (3)
காட்டவும் காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து - முல் 22
காட்டவும் காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து - முல் 22
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க - பதி 30/31

 TOP
 
  காட்டாது (1)
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய - கலி 27/1

 TOP
 
  காட்டாதோ (1)
என் உயிர் காட்டாதோ மற்று - கலி 143/21

 TOP
 
  காட்டாய் (2)
என் கரந்து உறைவோர் உள் வழி காட்டாய்
 நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் - நற் 196/6,7
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் - கலி 147/58

 TOP
 
  காட்டாயேல் (2)
காட்டாயேல் மண்ணகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் - கலி 144/43
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல்
 வானத்து எவன் செய்தி நீ - கலி 147/28,29

 TOP
 
  காட்டாறு (1)
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் - குறு 275/7

 TOP
 
  காட்டி (43)
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி
 அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என - திரு 290,291
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் - முல் 63
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி
 பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது - மது 191,192
எவ்வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி
 நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் - மது 516,517
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி
 ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற - மலை 283,284
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி
 வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து - நற் 47/8,9
சாந்த ஞெகிழி காட்டி
 ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே - நற் 55/11,12
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய - நற் 150/8
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் - நற் 161/11
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் - நற் 173/5
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி
 கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் - நற் 316/2,3
சொல்லிய வன்மை தெளிய காட்டி
 சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் - குறு 283/3,4
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி
 ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் - குறு 374/1,2
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி
 மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் - கலி 3/20,21
கூறுவென் போல காட்டி
 மற்று அவன் மேஎ வழி மேவாய் நெஞ்சே - கலி 47/23,24
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/15
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி
 ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல - கலி 72/3,4
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/22
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி
 முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை - கலி 83/28,29
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/17
காண்தக்காய் என் காட்டி காண் - கலி 117/9
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி
 என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி - கலி 138/5,6
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் - கலி 139/6
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் - கலி 140/21
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே - கலி 141/2
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் - கலி 143/54
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பிலான் யாம் ஆடும் - கலி 144/32
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி
 சுறாஅ கொடியான் கொடுமையை நீயும் - கலி 147/41,42
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி
 பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் - அகம் 3/12,13
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா - அகம் 5/19
மௌவல் மா சினை காட்டி
 அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே - அகம் 23/12,13
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி
 மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய - அகம் 33/1,2
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி
 ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி - அகம் 160/10,11
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி
 படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் - அகம் 222/10,11
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி
 புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி - அகம் 355/10,11
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என - அகம் 380/7
அறியாதோரையும் அறிய காட்டி
 திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து - புறம் 27/13,14
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை - புறம் 174/15
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் - புறம் 180/11
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி_நாள் - புறம் 211/11
இம்மை போல காட்டி உம்மை - புறம் 236/10
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை - புறம் 395/30

 TOP
 
  காட்டிடை (1)
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டிடை
 எல்லி வருநர் களவிற்கு - குறு 47/2,3

 TOP
 
  காட்டிய (7)
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே - ஐங் 281/4
சிறு நுதல் குறுமகள் காட்டிய வம்மே - ஐங் 394/5
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் - கலி 98/7
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் - கலி 140/11
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் - அகம் 39/23
பல் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய
 எந்தையும் செல்லுமார் இரவே அந்தில் - அகம் 240/6,7
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை - அகம் 393/12

 TOP
 
  காட்டியவள் (1)
கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் - கலி 141/20

 TOP
 
  காட்டியும் (1)
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும்
 நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி - புறம் 160/22,23

 TOP
 
  காட்டியோயே (1)
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே - குறு 229/7

 TOP
 
  காட்டிற்று (1)
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ - கலி 107/32

 TOP
 
  காட்டினை (3)
எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை
 நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் - கலி 61/7,8
காண்தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் - புறம் 43/20
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே - புறம் 181/10

 TOP
 
  காட்டினையாய் (1)
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய்
 மாட்டுமாட்டு ஓடி மகளிர் தரத்தர - கலி 98/3,4

 TOP
 
  காட்டீமோ (3)
எம் கேள் இதன் அகத்து உள் வழி காட்டீமோ
 காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் - கலி 144/19,20
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ
 காட்டாயேல் மண்ணகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் - கலி 144/42,43
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் - கலி 147/28

 TOP
 
  காட்டீயாய் (1)
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் - கலி 144/20

 TOP
 
  காட்டு (43)
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டாங்கு - பெரும் 43
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் - பெரும் 82
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு
 கமம் சூழ் கோடை விடரகம் முகந்து - மது 307,308
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு
 ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த - நற் 2/2,3
வன்புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - நற் 59/6
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு
 ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி - நற் 76/2,3
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு
 வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் - நற் 84/8,9
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு
 நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு - நற் 87/3,4
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே - நற் 103/9
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் - நற் 121/4
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு
 ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் - நற் 177/2,3
பெரும் காட்டு உளரும் அசை வளி போல - குறு 273/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு
 அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து - ஐங் 317/2,3
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ - கலி 72/10
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ - கலி 72/14
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ - கலி 72/18
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் - கலி 82/13
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு - கலி 89/8
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை - கலி 117/11
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு
 பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி - அகம் 5/8,9
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு
 இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் - அகம் 11/2,3
அம் காட்டு ஆர் இடை மட பிணை தழீஇ - அகம் 14/5
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு
 ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என - அகம் 39/12,13
வன்புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - அகம் 94/12
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு
 அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல - அகம் 101/11,12
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு
 ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு - அகம் 145/5,6
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு
 உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் - அகம் 153/8,9
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு
 சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி - அகம் 179/3,4
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு - அகம் 191/9
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு
 அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் - அகம் 223/6,7
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் - அகம் 241/12
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி - அகம் 262/1
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு
 ஆறு செல் வம்பலர் வரு திறம் காண்மார் - அகம் 263/5,6
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் - அகம் 298/10
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆர் இடை - அகம் 337/18
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் - அகம் 351/8
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு
 உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி - அகம் 353/10,11
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு
 உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் - அகம் 379/19,20
காட்டு மான் அடி வழி ஒற்றி - அகம் 388/25
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என - புறம் 150/19
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் - புறம் 160/24
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் - புறம் 246/11
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த - புறம் 259/2

 TOP
 
  காட்டுதல் (1)
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற - கலி 37/4

 TOP
 
  காட்டும் (3)
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும்
 மருங்கில் கொண்ட பலவின் - குறு 365/4,5
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும்
 கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே - பரி 12/84,85
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் - கலி 81/5

 TOP
 
  காட்டுவது (1)
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் - கலி 79/17

 TOP
 
  காட்டுவர் (1)
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் - கலி 140/18

 TOP
 
  காட்டுள் (3)
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள்
 துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை - கலி 11/7,8
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள்
 அன்புகொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை - கலி 11/11,12
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள்
 இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு - கலி 11/15,16

 TOP
 
  காட்டே (1)
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே - நற் 7/9

 TOP
 
  காட்டொடு (1)
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் - புறம் 316/2

 TOP
 
  காடாக (2)
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடாக
 ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் - பரி 20/38,39
நாடாக ஒன்றோ காடாக ஒன்றோ - புறம் 187/1

 TOP
 
  காடி (4)
காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் - பெரும் 57
காடி கொண்ட கழுவுறு கலிங்கத்து - நெடு 134
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் - கலி 109/23
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் - புறம் 399/3

 TOP
 
  காடிடை (1)
காடிடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய - புறம் 31/10

 TOP
 
  காடியின் (2)
பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப - பொரு 115
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் - பெரும் 310

 TOP
 
  காடு (77)
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை - பொரு 52
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் - பெரும் 185
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய - முல் 101
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக - மது 156
காடு கொன்று நாடு ஆக்கி - பட் 283
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் - மலை 248
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே - மலை 279
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை - மலை 396
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப - நற் 7/4
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே - நற் 14/11
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் - நற் 113/4
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே - நற் 189/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு - நற் 276/2
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் - நற் 302/3
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 67/5
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு
 இன்னா என்றிர் ஆயின் - குறு 124/2,3
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 216/2
காடு இறந்தனரே காதலர் - ஐங் 311/3
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே - ஐங் 313/5
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே - ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே - ஐங் 328/4
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி - ஐங் 351/3
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே - ஐங் 374/4
காடு படு தீயின் கனலியர்-மாதோ - ஐங் 376/2
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து - ஐங் 484/2
காடு அமர்ந்து ஆடிய ஆடலன் நீடிய - பதி 0/4
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் - பதி 23/15
பல் பூம் செம்மல் காடு பயம் மாறி - பதி 30/26
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் - பதி 40/29
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் - பதி 41/13
காடு கை காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை - பதி 82/9
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் - கலி 6/6
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/15
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது - கலி 13/25
தளியுறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் - கலி 20/8
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் - கலி 20/20
கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ - கலி 147/38
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே - அகம் 1/19
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே - அகம் 25/22
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு வயின் ஓடலின் - அகம் 39/9
காடு அணி கொண்ட காண்தகு பொழுதில் - அகம் 41/9
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை - அகம் 45/6
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை - அகம் 49/13
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவிடம் பெறாஅது - அகம் 58/3
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் - அகம் 65/16
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை - அகம் 109/5
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே - அகம் 133/18
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் - அகம் 135/10
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் - அகம் 143/2
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே - அகம் 151/15
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி - அகம் 154/10
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் - அகம் 164/4
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை - அகம் 173/12
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் - அகம் 177/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் - அகம் 285/5
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் - அகம் 299/9
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் - அகம் 309/9
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு - அகம் 345/18
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் - அகம் 357/10
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் - அகம் 364/5
காடு கெழு நெடு வேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப - அகம் 382/5
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் - அகம் 394/13
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே - அகம் 395/15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா - புறம் 16/15
குன்று மலை காடு நாடு - புறம் 17/3
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே - புறம் 52/17
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு - புறம் 166/19
காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் - புறம் 238/5
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி - புறம் 247/6
தனி தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே - புறம் 250/9
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை - புறம் 257/7
காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் - புறம் 359/8
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு - புறம் 362/19
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் - புறம் 363/5

 TOP
 
  காடுடன் (1)
கோடு முற்று யானை காடுடன் நிறைதர - நற் 324/4

 TOP
 
  காடும் (2)
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் - திரு 223
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து - அகம் 383/3

 TOP
 
  காடுறு (1)
காடுறு கடு நெறி ஆக மன்னிய - பதி 26/11

 TOP
 
  காடே (10)
எமரிடை உறுதர ஒளித்த காடே - நற் 48/9
பல் பூம் கோங்கம் அணிந்த காடே - நற் 202/11
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த - நற் 256/3
காடே கடவுள் மேன புறவே - பதி 13/20
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே - பதி 44/23
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே - அகம் 21/27
காடே கம்மென்றன்றே அவல - அகம் 23/5
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே - அகம் 397/16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே - புறம் 23/22
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே - புறம் 131/4

 TOP
 
  காண் (89)
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் - பெரும் 220
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி - முல் 56
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் - குறி 136
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் - மலை 270
ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண்
 உருக்குறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன - நற் 21/5,6
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண்
 தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி - நற் 88/5,6
கண் காண் கடவுள் அல்லளோ பெரும - நற் 234/15
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை - நற் 237/6
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண்
 கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் - நற் 242/6,7
உது காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - நற் 264/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர் காண்
 நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ - நற் 299/5,6
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண்
 இரு விசும்பு அதிர மின்னி - நற் 329/9,10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு - நற் 384/9
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண்
 நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி - நற் 387/9,10
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் - குறு 81/5
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன - குறு 132/5
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் - குறு 171/1
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு - குறு 178/5
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ - குறு 191/1
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண்
 தனியோர் இரங்கும் பனிகூர் மாலை - குறு 358/4,5
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே - குறு 367/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண்
 ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - ஐங் 101/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண்
 மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் - ஐங் 206/1,2
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண்
 நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் - ஐங் 207/2,3
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண்
 கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் - ஐங் 453/2,3
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் - பதி 40/29
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை - பதி 85/7
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று - பரி 20/72
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி - பரி 21/23
தேருநர் தேருங்கால் தேர்தற்கு அரிது காண்
 தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் - பரி 22/34,35
அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண்
 வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் - கலி 15/23,24
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் - கலி 17/4
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண்
 சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது - கலி 18/4,5
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண்
 இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால் - கலி 38/13,14
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண்
 மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலையிடை வந்தக்கால் - கலி 38/17,18
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண்
 என ஆங்கு - கலி 38/21,22
கொண்டுநிலை பாடி காண்
 நல்லாய் - கலி 39/30,31
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா - கலி 51/11
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண்
 செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் - கலி 61/1,2
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது - கலி 65/12
அன்னதேல் ஆற்றல் காண்
 வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் - கலி 91/18,19
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன - கலி 94/13
கூனி குழையும் குழைவு காண்
 யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி - கலி 94/30,31
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை - கலி 94/33
சாமனார் தம்முன் செலவு காண்
 ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/34,35
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/35
அறிகல்லாய் போறி காண் நீ - கலி 95/26
கோட்டிடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண்
 அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் - கலி 101/17,18
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண்
 படர் அணி அந்தி பசும் கண் கடவுள் - கலி 101/23,24
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண்
 ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் - கலி 101/29,30
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண்
 செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை - கலி 103/29,30
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண்
 பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் - கலி 104/36,37
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் - கலி 104/48
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண்
 பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் - கலி 108/39,40
கற்றது இலை-மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் - கலி 111/11
காண்தக்காய் என் காட்டி காண்
 காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு - கலி 117/9,10
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு - கலி 117/10
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ - கலி 125/11
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ - கலி 125/15
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ - கலி 125/19
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை - கலி 127/14
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் - கலி 144/30
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பிலான் யாம் ஆடும் - கலி 144/32
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி - கலி 144/34
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறனில்லான் - கலி 144/35
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக - கலி 146/22
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண்
 கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழுவுற்ற செல்வங்கள் - கலி 149/7,8
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண்
 ஆங்கு - கலி 149/11,12
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண்
 சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த - கலி 149/13,14
உவ காண் தோன்றும் குறும்பொறை நாடன் - அகம் 4/13
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் - அகம் 7/11
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு - அகம் 9/6
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என - அகம் 50/12
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து - அகம் 71/13
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே - அகம் 85/15
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண்
 நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை - அகம் 114/8,9
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து - அகம் 204/8
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் - அகம் 232/1
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே - அகம் 330/11
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 350/15
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ - அகம் 352/11
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/2
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் - அகம் 380/9
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு - புறம் 162/3
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் - புறம் 162/4
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண்
 அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் - புறம் 210/12,13
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண்
 நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி - புறம் 301/11,12
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண்
 வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன - புறம் 307/3,4
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி - புறம் 398/22

 TOP
 
  காண்-தொறும் (14)
காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் - நற் 23/5
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும்
 நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் - நற் 143/3,4
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் - நற் 217/2
பூம் கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் - நற் 293/5
காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க - ஐங் 375/5
காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க - ஐங் 375/5
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும்
 மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் - அகம் 29/7,8
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து - அகம் 74/10
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து - அகம் 150/12
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும்
 நம்-வயின் நினையும் நல் நுதல் அரிவை - அகம் 254/7,8
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை - அகம் 391/7
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள - புறம் 161/15
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே - புறம் 176/13
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் - புறம் 198/21

 TOP
 
  காண்-தோறும் (4)
நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி - நற் 9/7
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ - நற் 9/8
இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ - நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் - நற் 166/5

 TOP
 
  காண்-மதி (2)
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி - ஐங் 134/1
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை - ஐங் 140/1

 TOP
 
  காண்-மன் (1)
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன்
 மண்டாத கூறி மழகுழக்கு ஆகின்றே - கலி 108/20,21

 TOP
 
  காண்-மின் (10)
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின்
 பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் - பரி 11/122,123
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின்
 நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது - பரி 11/123,124
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை - பரி 11/130
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின்
 என ஆங்கு - பரி 11/132,133
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின்
 நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் - பரி 12/44,45
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின்
 பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை - பரி 12/61,62
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின்
 துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று - பரி 12/92,93
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின்
 செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன - பரி 20/36,37
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின்
 என ஆங்கு - பரி 20/39,40
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் - கலி 147/64

 TOP
 
  காண்க (4)
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் - கலி 84/33
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி - புறம் 70/4
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை - புறம் 173/2
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே - புறம் 194/7

 TOP
 
  காண்க-தில் (2)
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க-தில் அம்ம - புறம் 80/6
என்றும் காண்க-தில் அம்ம யாமே குடாஅது - புறம் 166/26

 TOP
 
  காண்கம் (5)
முறுவல் இன் நகை காண்கம்
 உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே - நற் 81/9,10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே - நற் 307/10
காண்கம் வம்மோ தோழி - ஐங் 199/3
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே - ஐங் 447/4
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி - அகம் 261/7

 TOP
 
  காண்கம்மே (1)
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே - நற் 120/12

 TOP
 
  காண்கு (12)
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே - பதி 16/9
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே - பதி 41/16
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே - பதி 54/1
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் - பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும - பதி 82/11
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே - பதி 88/39
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு - பதி 90/55
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு
 அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செ விரற்கு ஏற்ப - கலி 84/21,22
பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய - கலி 142/35
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய - புறம் 17/33
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே - புறம் 125/4
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக - புறம் 391/14

 TOP
 
  காண்கும் (1)
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் - கலி 80/26

 TOP
 
  காண்குவது (1)
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் - புறம் 209/15

 TOP
 
  காண்குவம் (8)
தான் வர காண்குவம் நாமே - ஐங் 112/3
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே - ஐங் 446/2
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே - ஐங் 449/4
காண்குவம் வம்மோ பூம் கணோயே - ஐங் 469/5
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை - அகம் 54/6
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே - அகம் 112/19
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம்
 பொலம் படை கலிமா பூண்ட தேரே - அகம் 114/15,16
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் - புறம் 40/8

 TOP
 
  காண்குவரே (1)
நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே
 நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை - புறம் 175/2,3

 TOP
 
  காண்குவல் (2)
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல்
 யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே - பதி 73/19,20
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே - கலி 52/25

 TOP
 
  காண்குவெம்-தில் (1)
காண்குவெம்-தில் அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் - ஐங் 443/3

 TOP
 
  காண்குவெம்-தில்ல (1)
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம்-தில்ல
 நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து - ஐங் 444/1,2

 TOP
 
  காண்குவென் (1)
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற - ஐங் 324/2

 TOP
 
  காண்குவேன்-மன்னோ (1)
போதரின் காண்குவேன்-மன்னோ பனியொடு - கலி 145/33

 TOP
 
  காண்குவை (2)
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி - ஐங் 388/3
இன்னும் காண்குவை நல் வாய் ஆகுதல் - புறம் 227/3

 TOP
 
  காண்குவை-மன்னால் (1)
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே - ஐங் 477/5

 TOP
 
  காண்குவோரும் (1)
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும்
 யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் - பரி 19/41,42

 TOP
 
  காண்குறின் (1)
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய - நற் 376/8

 TOP
 
  காண்டல் (9)
காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு - நற் 313/5
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி - பதி 12/10
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே - கலி 80/11
காண்டல் விருப்பொடு தளர்புதளர்பு ஓடும் - அகம் 66/11
படுகளம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து - அகம் 208/13
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே - புறம் 61/19
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் - புறம் 133/3
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் - புறம் 135/20
காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய - புறம் 216/2

 TOP
 
  காண்டலின் (2)
முறுவல் காண்டலின் இனிதோ - ஐங் 309/4
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின்
 எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி - அகம் 288/7,8

 TOP
 
  காண்டலும் (3)
அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே - நற் 147/7
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே - குறு 60/6
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ - கலி 150/18

 TOP
 
  காண்டவாயில் (1)
கழி சூழ் படப்பை காண்டவாயில்
 ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி - நற் 38/7,8

 TOP
 
  காண்டற்கு (1)
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட - புறம் 337/7

 TOP
 
  காண்டிகா (3)
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா
 பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்புற்றாளை - கலி 99/9,10
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா
 காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை - கலி 99/12,13
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா
 வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை - கலி 99/15,16

 TOP
 
  காண்டிசின் (2)
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் - அகம் 376/13
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை - புறம் 22/36

 TOP
 
  காண்டிரோ (3)
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என - அகம் 76/9
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே - அகம் 275/19
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே - புறம் 287/14

 TOP
 
  காண்டும் (1)
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் - புறம் 173/9

 TOP
 
  காண்டை (4)
பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை
 எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை - பரி 8/85,86
முறை நாள் கழிதலுறாஅமை காண்டை
 கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை - கலி 12/14,15
நல் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பல் மாணும் - கலி 92/60
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா - கலி 144/1

 TOP
 
  காண்டைப்பாய் (2)
தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா - கலி 87/15
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை - கலி 89/13

 TOP
 
  காண்தக்காய் (1)
காண்தக்காய் என் காட்டி காண் - கலி 117/9

 TOP
 
  காண்தக (8)
ஆண்டாண்டு ஆயினும் ஆக காண்தக
 முந்து நீ கண்டுழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி - திரு 250,251
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்தக
 கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த - நற் 86/4,5
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்தக
 கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் - கலி 128/23,24
பொலிந்த ஆயமொடு காண்தக இயலி - அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்தக
 புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் - அகம் 224/9,10
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்தக
 தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூம் கழனி - அகம் 256/13,14
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்தக
 நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் - புறம் 76/8,9
முத்தீ புரைய காண்தக இருந்த - புறம் 367/13

 TOP
 
  காண்தகு (7)
தூண்-தொறும் யாத்த காண்தகு நல் இல் - நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்தகு வனப்பின் - நற் 146/9
காண்தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் - கலி 100/4
காடு அணி கொண்ட காண்தகு பொழுதில் - அகம் 41/9
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்தகு புறவில் - அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்தகு வனப்பின் - அகம் 220/7
காண்தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் - புறம் 43/20

 TOP
 
  காண்தகை (1)
அன்னையோ காண்தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் - கலி 94/5

 TOP
 
  காண்பது (3)
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் - ஐங் 237/2
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர - கலி 119/4
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல - கலி 134/5

 TOP
 
  காண்பர் (1)
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் - கலி 110/22

 TOP
 
  காண்பர்-கொல் (1)
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே - குறு 183/4

 TOP
 
  காண்பல் (4)
யானை காண்பல் அவன் தானையானே - பதி 77/12
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல்
 இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/11,12
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல்
 ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/15,16
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல்
 அதனால் - கலி 122/19,20

 TOP
 
  காண்பவர் (2)
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் - பரி 12/33
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல் - பரி 12/35

 TOP
 
  காண்பவோ (1)
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ
 ஆங்கு - கலி 150/18,19

 TOP
 
  காண்பாம் (1)
காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு - கலி 142/14

 TOP
 
  காண்பாம்-கொல்லோ (1)
காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ
 துறந்தவர் ஆண்டாண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது - கலி 36/20,21

 TOP
 
  காண்பாய் (2)
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீதின்மை - கலி 91/16
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக - கலி 114/10

 TOP
 
  காண்பார் (1)
நோக்குங்கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார்
 தூக்கிலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து - கலி 63/1,2

 TOP
 
  காண்பான் (1)
புத்து யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் - கலி 97/7

 TOP
 
  காண்பு (17)
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் - நெடு 114
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை - மலை 315
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை - நற் 264/2
கவை நா அரும் தலை காண்பு இன் சேக்கை - பரி 13/29
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் - கலி 86/5
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை - அகம் 3/2
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் - அகம் 3/15
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை - அகம் 139/8
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார் காண்பு இன் - அகம் 177/6
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் - அகம் 181/24
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் - அகம் 218/7
கரும் கச்சு யாத்த காண்பு இன் அம் வயிற்று - அகம் 376/8
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை - புறம் 119/1
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே - புறம் 133/2
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர - புறம் 211/3
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே - புறம் 356/9
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே - புறம் 390/28

 TOP
 
  காண்புழி (1)
இனிதே காணுநர் காண்புழி வாழ்தல் - நற் 216/2

 TOP
 
  காண்பென் (1)
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று - குறு 286/1

 TOP
 
  காண்பென்-மன் (1)
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் - கலி 39/44

 TOP
 
  காண்பேற்கு (1)
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு
 யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே - நற் 332/9,10

 TOP
 
  காண்பேன் (2)
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை - நற் 259/8
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து - கலி 56/13

 TOP
 
  காண்போய் (1)
நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் - நற் 251/6

 TOP
 
  காண்போர் (2)
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் - பரி 10/27
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே - புறம் 356/9

 TOP
 
  காண்போரே (1)
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே - குறு 344/8

 TOP
 
  காண்மரும் (1)
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் - மது 513

 TOP
 
  காண்மார் (7)
நாள்_மகிழ் இருக்கை காண்மார் பூணொடு - மது 443
துள்ளுநர் காண்மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் - கலி 4/5
நடுங்குதல் காண்மார் நகை குறித்தனரே - கலி 13/27
பல் ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்மார்
 முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 103/5,6
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்மார்
 மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து - அகம் 257/13,14
ஆறு செல் வம்பலர் வரு திறம் காண்மார்
 வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி - அகம் 263/6,7
அம்பு தொடை அமைதி காண்மார் வம்பலர் - அகம் 375/3

 TOP
 
  காண்வர (21)
வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர
 வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா - திரு 36,37
நான்முக ஒருவன் சுட்டி காண்வர
 பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி - திரு 165,166
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி - பெரும் 404
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர
 மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை - மது 698,699
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர
 இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று - நற் 99/4,5
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர
 விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலிமா - நற் 121/7,8
மா மலை விடரகம் கவைஇ காண்வர
 கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை - நற் 202/7,8
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற - நற் 305/3
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர
 வான் அர_மகளோ நீயே - ஐங் 418/2,3
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே - பதி 89/20
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர
 கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி - அகம் 37/11,12
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர
 இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை - அகம் 84/4,5
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர
 ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி - அகம் 162/22,23
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர
 கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து - அகம் 178/11,12
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர
 கணம்கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட - அகம் 250/4,5
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர
 சில் ஐம் கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் - அகம் 261/2,3
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர
 குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூம் கண்ணி - அகம் 301/10,11
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி - புறம் 133/5
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த - புறம் 272/4
பாணன் கையது தோலே காண்வர
 கடும் தெற்று மூடையின் - புறம் 285/4,5
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர
 கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட - புறம் 374/7,8

 TOP
 
  காண்வரும் (1)
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் - அகம் 116/7

 TOP
 
  காண (19)
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண
 தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் - திரு 174,175
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ - பொரு 76
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் - நற் 306/8
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே - நற் 347/11
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு - நற் 365/3
கண்ணின் காண நண்ணுவழி இருந்தும் - குறு 203/3
காண வந்து நாண பெயரும் - குறு 212/3
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண
 வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 486/3,4
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ - பரி 20/59
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ - கலி 31/10
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை - கலி 66/20
அவ்வ இடத்தான் அவையவை காண
 பூம் கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் - கலி 75/30,31
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி - கலி 80/3
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண
 நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது - கலி 145/11,12
அரவ சீறூர் காண
 பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே - அகம் 160/17,18
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண
 தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் - அகம் 276/8,9
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூம் கேழ் - அகம் 334/15
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண
 தண்_பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை - அகம் 376/5,6
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண
 கை வல் யானை கடும் தேர் சோழர் - அகம் 385/2,3

 TOP
 
  காணல் (1)
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் - அகம் 220/9

 TOP
 
  காணலரே (2)
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே
 நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே - குறு 355/1,2
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே
 எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று - குறு 355/2,3

 TOP
 
  காணலென்-கொல் (1)
காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம் - புறம் 260/7

 TOP
 
  காணவும் (4)
காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி - நற் 178/7
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் - நற் 185/3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும்
 ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது - கலி 75/28,29
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/8

 TOP
 
  காணன்மார் (1)
நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே - நற் 64/13

 TOP
 
  காணா (23)
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 101/9
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே - நற் 160/10
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 199/11
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா
 அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே - நற் 307/9,10
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு - குறு 231/4
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே - குறு 352/6
காணா மரப நீயா நினைவ - பரி 3/84
செல வரை காணா கடல் தலைக்கூட - பரி 10/2
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ - கலி 102/28
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் - கலி 134/24
கரை காணா நோயுள் அழுந்தாதவனை - கலி 146/25
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா
 சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை - அகம் 179/9,10
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா
 என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே - அகம் 365/8,9
கனவின் அரியன காணா நனவில் - புறம் 41/11
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே - புறம் 88/7
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே - புறம் 141/7
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு - புறம் 157/10
காணாது கழிந்த வைகல் காணா
 வழி_நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் - புறம் 176/11,12
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு - புறம் 202/2
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் - புறம் 365/6
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை - புறம் 369/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா
 வாளில் தாக்கான் - புறம் 373/17,18
செலினே காணா வழியனும் அல்லன் - புறம் 389/8

 TOP
 
  காணாத (1)
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய - குறு 378/1

 TOP
 
  காணாது (23)
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் - நற் 43/10
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே - நற் 50/11
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் - நற் 126/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது
 பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் - நற் 222/8,9
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது
 குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் - குறு 151/2,3
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய - பதி 17/8
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது
 சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் - கலி 13/7,8
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை - கலி 70/3
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் - கலி 76/8
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல - கலி 81/26
கண்ட கனவு என காணாது மாறுற்று - கலி 90/23
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி - கலி 99/19
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து - அகம் 63/10
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது
 பாசி தின்ற பைம் கண் யானை - அகம் 91/4,5
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது
 சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்துநொந்து - புறம் 68/2,3
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது
 கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி - புறம் 72/10,11
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது
 இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து - புறம் 174/2,3
காணாது கழிந்த வைகல் காணா - புறம் 176/11
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால் - புறம் 196/9
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் - புறம் 208/6
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது
 கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் - புறம் 240/11,12
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி - புறம் 370/1
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது
 மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி - புறம் 371/1,2

 TOP
 
  காணாமல் (1)
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல்
 கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ - கலி 39/42,43

 TOP
 
  காணாமை (5)
செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை
 மீட்சியும் கூஉக்கூஉ மேவும் மடமைத்தே - பரி 19/64,65
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை
 காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து - கலி 108/59,60
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர - கலி 115/1
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் - கலி 123/6
தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் - கலி 134/11

 TOP
 
  காணாமையின் (1)
அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின்
 பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய - பரி 1/54,55

 TOP
 
  காணாமோ (1)
காணாமோ என காலின் சிதையா - அகம் 110/19

 TOP
 
  காணாய் (3)
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ - பரி 18/17
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் - கலி 37/1
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய்
 செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் - புறம் 259/3,4

 TOP
 
  காணாயோ (1)
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/8

 TOP
 
  காணார் (1)
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே - நற் 275/2

 TOP
 
  காணார்-கொல்லோ (1)
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே - குறு 348/6

 TOP
 
  காணாவாய் (1)
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய்
 பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் - கலி 13/2,3

 TOP
 
  காணாள் (3)
காட்டவும் காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து - முல் 22
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து - முல் 80
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 234/4

 TOP
 
  காணாளாய் (1)
நனவு என புல்லுங்கால் காணாளாய் கண்டது - கலி 126/16

 TOP
 
  காணான் (3)
பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான்
 தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் - பரி 12/60,61
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் - கலி 37/10
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று - கலி 142/27

 TOP
 
  காணிகா (2)
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா
 செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி - கலி 105/36,37
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா
 நகை சால் அவிழ்_பதம் நோக்கி நறவின் - கலி 105/40,41

 TOP
 
  காணிய (32)
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து - நெடு 172
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே - நற் 222/10
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே - குறு 111/7
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே - குறு 293/8
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய
 அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் - குறு 360/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 160/2
காணிய வருதும் யாமே - ஐங் 420/4
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் - பதி 81/31
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவுற்று - பரி 10/46
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய
 யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற - கலி 33/1,2
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு - கலி 42/10
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய
 மடுத்து அவன் புகுவழி மறையேன் என்று யாழொடும் - கலி 71/12,13
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய
 தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் - கலி 71/16,17
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய
 என்று நின் - கலி 71/20,21
கனவினான் காணிய கண் படா ஆயின் - கலி 147/57
காணிய வம்மோ காதல் அம் தோழி - அகம் 73/11
காணிய செல்லா கூகை நாணி - அகம் 148/9
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே - அகம் 176/26
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி - அகம் 323/7
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே - புறம் 133/7
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் - புறம் 153/5
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை - புறம் 303/5
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் - புறம் 313/3

 TOP
 
  காணியர் (4)
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர்
 அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் - நற் 248/5,6
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர்
 ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து - பதி 42/17,18
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர்
 காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை - பதி 44/7,8
செல்லாமோ-தில் பாண்_மகள் காணியர்
 மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது - பதி 60/3,4

 TOP
 
  காணிரோ (2)
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும - கலி 9/8
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே - கலி 20/23

 TOP
 
  காணிலியரோ (1)
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை - பதி 44/8

 TOP
 
  காணின் (25)
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின்
 தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது - மலை 230,231
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின்
 முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் - மலை 247,248
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின்
 படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை - மலை 422,423
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை - குறு 282/4
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று - குறு 296/5
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் - ஐங் 84/2
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின்
 வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது - ஐங் 499/2,3
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின்
 தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கை நீவி - பதி 53/16,17
ஒல்லார் யானை காணின்
 நில்லா தானை இறை கிழவோயே - பதி 54/16,17
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே - பதி 64/8
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்
 கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே - கலி 67/8,9
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்
 கூடுவென் என்னும் இ கொள்கை இல் நெஞ்சே - கலி 67/12,13
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்
 தனித்தே தாழும் இ தனி இல் நெஞ்சே - கலி 67/16,17
இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின்
 கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு - கலி 77/22,23
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் - கலி 91/23
நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின்
 விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் - கலி 112/6,7
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் - கலி 112/8
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் - கலி 147/48
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் - அகம் 60/12
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி_நாள் - அகம் 301/24
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின்
 ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி - புறம் 10/3,4
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு - புறம் 135/11
அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் - புறம் 154/2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் - புறம் 167/1
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் - புறம் 167/5

 TOP
 
  காணினும் (8)
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும்
 உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் - மலை 190,191
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும்
 ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று - மலை 239,240
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும்
 பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை - நற் 253/1,2
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே - ஐங் 251/4
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து - ஐங் 270/4
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/16
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற - கலி 99/18
காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி - கலி 147/26

 TOP
 
  காணீர் (1)
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி - நற் 46/3

 TOP
 
  காணீரோ (2)
யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு - கலி 145/61
ஆட்டனத்தியை காணீரோ என - அகம் 236/16

 TOP
 
  காணுங்கால் (6)
வளை நெகிழ்பு யாம் காணுங்கால்
 ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் - கலி 80/13,14
எவ்வ நோய் யாம் காணுங்கால்
 ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை - கலி 80/17,18
அல்குல் வரி யாம் காணுங்கால்
 ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் - கலி 80/21,22
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணுங்கால்
 சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் - கலி 100/10,11
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணுங்கால்
 உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 100/14,15
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணுங்கால்
 ஆங்கு - கலி 100/18,19

 TOP
 
  காணுங்காலே (1)
நாணு தகவு உடைத்து இது காணுங்காலே - புறம் 44/16

 TOP
 
  காணுநர் (8)
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட - மது 597
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் - மலை 476
இனிதே காணுநர் காண்புழி வாழ்தல் - நற் 216/2
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே - குறு 136/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க - பதி 19/26
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே - பரி 11/38
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் - கலி 139/20
காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி - அகம் 16/8

 TOP
 
  காணுநன் (1)
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் - நற் 390/7

 TOP
 
  காணும் (12)
செல் மழை இயக்கம் காணும்
 நல் மலை நாடன் காதல் மகளே - நற் 44/11,12
நாணுத்தக்கன்று அது காணும் காலை - நற் 72/2
இனிதே தெய்ய நின் காணும் காலே - நற் 230/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும் காலே - நற் 393/13
பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும் காலே - குறு 252/8
கனவில் காணும் இவளே - ஐங் 234/3
அந்தணர் காணும் வரவு - பரி 2/68
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது - கலி 49/8
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் - கலி 60/19
வெரூஉதும் காணும் கடை - கலி 87/2
காணும் பண்பிலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/9
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என - புறம் 43/19

 TOP
 
  காணுமாறு (1)
தேயா மண்டிலம் காணுமாறு இன்று - பரி 17/32

 TOP
 
  காணுமோர்க்கே (1)
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே
 இன்னாது அம்ம அது தானே பல் மா - பதி 83/5,6

 TOP
 
  காணூஉ (7)
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ
 நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர - குறி 230,231
சுரன் அணிகொண்ட கானம் காணூஉ
 அழுங்குக செய்பொருள் செலவு என விரும்பி நின் - ஐங் 357/2,3
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் - பதி 30/20
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ
 இவன்-மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா - கலி 84/11,12
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ
 ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப-தில்ல - அகம் 279/2,3
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ
 ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே - புறம் 278/8,9
ஆங்கு நின்ற என் காணூஉ
 சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை - புறம் 377/13,14

 TOP
 
  காணேம் (2)
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் - குறு 290/3
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்திடை - கலி 9/9

 TOP
 
  காணேன் (5)
யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே - நற் 158/2
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை - குறு 31/3
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர - கலி 97/4
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன்
 நன்று தீது என்று பிற - கலி 142/49,50
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என - அகம் 208/12

 TOP
 
  காணேன்-கொல் (1)
கொலைவனை காணேன்-கொல் யான் - கலி 147/25

 TOP
 
  காத்த (1)
பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே - பதி 13/28

 TOP
 
  காத்தவள் (1)
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள்
 அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் - கலி 44/19,20

 TOP
 
  காத்தி (1)
கனற்றுபு காத்தி வரவு - பரி 6/86

 TOP
 
  காத்திருக்கும் (1)
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும்
 கொடு முடி வலைஞர் குடி வயின் சேப்பின் - பெரும் 273,274

 TOP
 
  காத்திருந்த (1)
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே - நற் 153/10

 TOP
 
  காத்து (13)
செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து
 ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி - மது 490,491
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து
 பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த - மது 497,498
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே - மலை 279
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் - நற் 85/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே - குறு 294/8
கள்ளின் களி எழ காத்து ஆங்கு அலர் அஞ்சி - பரி 10/65
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ - கலி 24/9
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி - கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி - கலி 26/19
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு - கலி 44/18
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் - கலி 109/25
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த - கலி 118/2
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் - கலி 120/23

 TOP
 
  காத்தே (1)
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே - நற் 320/10

 TOP
 
  காதல் (64)
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் - பெரும் 223
காதல் இன் துணை புணர்மார் ஆய் இதழ் - மது 550
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி - நற் 25/8
நல் மலை நாடன் காதல் மகளே - நற் 44/12
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே - நற் 45/5
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் - நற் 161/10
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே - நற் 166/10
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் - நற் 201/1
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே - நற் 231/9
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை - நற் 268/6
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை - நற் 268/6
காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு - நற் 313/5
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி - நற் 327/3
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் - நற் 353/5
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது - குறு 229/3
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் - ஐங் 92/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 195/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 260/1
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் - ஐங் 400/4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 424/1
காதல் நல் நாட்டு போதரும் பொழுதே - ஐங் 446/4
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் - பரி 6/71
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று - பரி 8/37
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல்
 அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா - பரி 8/42,43
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது - பரி 9/14
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட - பரி 10/35
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல்
 முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி - பரி 12/35,36
மறப்பு அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய - கலி 2/9
காதல் கொள் காமம் கலக்குற ஏதிலார் - கலி 113/20
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார்-மாட்டு ஏது இன்றி - கலி 122/3
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ - கலி 129/11
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் - கலி 140/18
பொருளே காதலர் காதல்
 அருளே காதலர் என்றி நீயே - அகம் 53/15,16
காதல் வேண்டி என் துறந்து - அகம் 55/16
காணிய வம்மோ காதல் அம் தோழி - அகம் 73/11
பேதுற்றிசினே காதல் அம் தோழி - அகம் 135/6
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி - அகம் 138/1
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் - அகம் 140/5
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி - அகம் 159/12
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் - அகம் 220/15
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் - அகம் 268/6
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி - அகம் 273/14
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி - அகம் 275/10
காதலர் செய்த காதல்
 நீ இன்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே - அகம் 301/27,28
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி - அகம் 302/8
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி - அகம் 312/8
வாழ்தல் அன்ன காதல்
 சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே - அகம் 339/13,14
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ - அகம் 352/11
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு - அகம் 399/4
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் - புறம் 58/26
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா - புறம் 73/12
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறுமார் - புறம் 93/6
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு - புறம் 181/2
காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என் - புறம் 198/7
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்தலை - புறம் 216/10
காதல் நல் மரம் நீ நிழற்றிசினே - புறம் 272/3
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் - புறம் 276/3
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ - புறம் 281/7
கரும்பனூரன் காதல் மகனே - புறம் 381/26
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு - புறம் 391/18

 TOP
 
  காதல்கொள் (1)
காதல்கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய - கலி 69/3

 TOP
 
  காதலம் (2)
காமுறு தோழி காதலம் கிளவி - நற் 133/8
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் - அகம் 26/22

 TOP
 
  காதலர் (131)
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி - மது 663
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து - நெடு 71
அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல் - நற் 5/7
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் - நற் 64/11
யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே - நற் 79/10
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ - நற் 83/7
சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட - நற் 107/7
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேதுற்று - நற் 109/2
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர்
 தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் - நற் 115/7,8
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர்
 ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் - நற் 129/1,2
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர்
 வரு குறி செய்த வரையக சிறுதினை - நற் 134/2,3
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி - நற் 174/5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே - நற் 186/10
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர்
 அரும் செயல் பொருட்பிணி பிரிந்தனர் ஆக - நற் 193/6,7
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் - நற் 208/5
செய்பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர்
 கேளார்-கொல்லோ தோழி தோள - நற் 214/8,9
சென்றோர்-மன்ற நம் காதலர் என்றும் - நற் 226/7
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர்
 நீத்து நீடினர் என்னும் புலவி - நற் 237/3,4
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
 நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய - நற் 289/1,2
செல்ப என்ப காதலர்
 ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே - நற் 296/8,9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து - நற் 333/7
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் - நற் 339/1
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே - நற் 343/10
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர்
 புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் - நற் 393/11,12
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்
 அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே - குறு 4/3,4
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே - குறு 24/6
காதலர் உழையராக பெரிது உவந்து - குறு 41/1
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர்
 நல்கார் நயவார் ஆயினும் - குறு 60/4,5
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே - குறு 75/5
வாரார் போல்வர் நம் காதலர்
 வாழேன் போல்வல் தோழி யானே - குறு 103/5,6
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
 நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 104/1,2
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து - குறு 140/3
காமம் காதலர் கையற விடினே - குறு 152/5
தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் - குறு 157/3
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே - குறு 160/6
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே - குறு 197/5
இனிய செய்த நம் காதலர்
 இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே - குறு 202/4,5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே - குறு 255/8
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
 இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ - குறு 287/1,2
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் - குறு 290/3
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து - குறு 340/1
சினை இனிது ஆகிய காலையும் காதலர்
 பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து - குறு 341/3,4
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே - குறு 344/8
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர்
 நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே - குறு 380/3,4
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு - குறு 398/6
பாசி அற்றே பசலை காதலர்
 தொடுவுழி தொடுவுழி நீங்கி - குறு 399/2,3
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
 பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய - ஐங் 221/1,2
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும் - ஐங் 223/3
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் - ஐங் 235/2
காடு இறந்தனரே காதலர்
 நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே - ஐங் 311/3,4
இறந்தனரோ நம் காதலர்
 மறந்தனரோ-தில் மறவா நம்மே - ஐங் 319/3,4
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
 உள்ளார்-கொல் நாம் மருளுற்றனம்-கொல் - ஐங் 340/1,2
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 431/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 432/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 433/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 434/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 435/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 436/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 437/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 438/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 439/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே - ஐங் 440/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி - ஐங் 452/3
துறந்து அமைகல்லார் காதலர்
 மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 457/3,4
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை - ஐங் 470/3
வந்தனரால் நம் காதலர்
 அம் தீம் கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே - ஐங் 499/4,5
கழுத்து அமை கைவாங்கா காதலர் புல்ல - பரி 11/116
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக - பரி 24/28
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/11
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/15
ஒள் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/19
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர்
 வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி - கலி 11/4,5
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் - கலி 13/23
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆர் இடை - கலி 16/6
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆர் இடை - கலி 16/10
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆர் இடை - கலி 16/14
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர்
 பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் - கலி 26/22,23
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு - கலி 27/5
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே - கலி 27/26
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர்
 புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன - கலி 31/4,5
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை - கலி 32/16
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது - கலி 33/7
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர்
 பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் - கலி 34/22,23
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் - கலி 35/23
காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ - கலி 36/20
அன்புறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் - கலி 106/32
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி - கலி 106/47
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் - கலி 118/12
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி - கலி 120/13
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர - கலி 120/21
விரைவனர் காதலர் புகுதர - கலி 134/26
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு - கலி 137/24
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி - கலி 144/69
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் - கலி 145/32
சேய் உறை காதலர் செய்வினை முடித்தே - கலி 148/24
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு - அகம் 22/20
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை - அகம் 45/6
பொருளே காதலர் காதல் - அகம் 53/15
அருளே காதலர் என்றி நீயே - அகம் 53/16
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர்
 வருவர் ஆயின் பருவம் இது என - அகம் 68/10,11
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோதக - அகம் 71/10
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் - அகம் 112/11
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் - அகம் 113/9
நோயிலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 115/7
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே - அகம் 127/18
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்
 அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே - அகம் 129/17,18
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் - அகம் 135/10
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர்
 கருவி கார் இடி இரீஇய - அகம் 139/17,18
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி - அகம் 159/11
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர - அகம் 175/6
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் - அகம் 185/5
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் - அகம் 187/5
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த - அகம் 217/16
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் - அகம் 223/9
நோயிலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 227/13
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் - அகம் 235/2
ஆள் வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல - அகம் 255/7
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர்
 நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை - அகம் 264/10,11
வரூஉம் என்றனரே காதலர்
 வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே - அகம் 285/14,15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர் - அகம் 294/4
காதலர் செய்த காதல் - அகம் 301/27
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து - அகம் 317/21
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர்
 வருவர் என்பது வாய்வது ஆக - அகம் 323/2,3
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
 வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் - அகம் 325/1,2
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர்
 குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் - அகம் 329/3,4
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் - அகம் 333/18
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர்
 செழு மனை மறக்கும் செவ்வி வேனில் - அகம் 355/7,8
நீடினர்-மன்னோ காதலர் என நீ - அகம் 359/4
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர்
 வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 364/9,10
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் - புறம் 356/5
கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் - புறம் 358/5

 TOP
 
  காதலர்-தமக்கே (1)
இசையாது-கொல்லோ காதலர்-தமக்கே - குறு 48/7

 TOP
 
  காதலரும் (1)
உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி - பரி 8/125

 TOP
 
  காதலரை (1)
நகை அமர் காதலரை நாளணி கூட்டும் - பரி 6/12

 TOP
 
  காதலரொடு (1)
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் - பரி 20/110

 TOP
 
  காதலவரொடும் (1)
கைம்மகவோடும் காதலவரொடும்
 தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் - பரி 15/47,48

 TOP
 
  காதலவன் (1)
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த - கலி 145/24

 TOP
 
  காதலள் (1)
காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி - நற் 176/4

 TOP
 
  காதலளே (1)
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே
 எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப - அகம் 12/1,2

 TOP
 
  காதலன் (16)
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் - நற் 66/6
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த - நற் 282/4
மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே - நற் 397/9
எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே - ஐங் 156/5
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் - ஐங் 276/1
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே - ஐங் 386/2
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே - ஐங் 424/4
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன்
 நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 12/73,74
ஏதில் குறுநரி பட்டு அற்றால் காதலன்
 காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் - கலி 65/25,26
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு - கலி 71/5
வண்டு இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன்
 தண் தார் அகலம் புகும் - கலி 92/40,41
காதலன் செய்த கலக்குறு நோய்க்கு ஏதிலார் - கலி 145/49
காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து - அகம் 45/13
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன்
 வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட - அகம் 117/12,13
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி - அகம் 222/10
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த - அகம் 236/19

 TOP
 
  காதலன்-மன்ற (1)
காதலன்-மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு - கலி 147/67

 TOP
 
  காதலாய் (1)
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் - பரி 18/11

 TOP
 
  காதலார் (1)
காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என - கலி 14/12

 TOP
 
  காதலான் (1)
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி - பரி 24/34

 TOP
 
  காதலி (29)
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து - நற் 250/8
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி
 திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் - நற் 269/5,6
காதலி உழையள் ஆக - நற் 356/8
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி
 நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு - குறு 120/2,3
மறப்பு அரும் காதலி ஒழிய - குறு 151/5
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை - ஐங் 71/2
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே - ஐங் 188/4
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே - ஐங் 291/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே - ஐங் 325/4
கொடிதே காதலி பிரிதல் - ஐங் 332/4
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே - ஐங் 406/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் - ஐங் 407/1
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப - ஐங் 445/1
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் - ஐங் 478/3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி - ஐங் 480/3
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே - ஐங் 488/2
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி
 உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே - அகம் 19/18,19
திதலை அல்குல் எம் காதலி
 புதல்வன் பொய்க்கும் பூங்கொடி நிலையே - அகம் 54/21,22
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே - அகம் 83/14
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி
 நீள் அமை வனப்பின் தோளுமார் அணைந்தே - அகம் 87/15,16
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிதுற - அகம் 124/7
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி
 முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற - அகம் 142/7,8
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் - அகம் 176/18
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி
 அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே - அகம் 225/16,17
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி
 மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே - அகம் 291/24,25
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே - அகம் 344/13
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே - அகம் 371/14
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி
 உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம்-வயின் - புறம் 210/5,6
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த - புறம் 234/3

 TOP
 
  காதலித்து (1)
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை - கலி 96/18

 TOP
 
  காதலியின் (1)
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் - ஐங் 403/1

 TOP
 
  காதலின் (8)
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் - திரு 94
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் - மலை 485
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என - கலி 11/3
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர் - கலி 36/18
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் - கலி 61/13
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் - அகம் 310/8
மூதிலாளருள்ளும் காதலின்
 தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்பொன் மண்டை - புறம் 289/5,6
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி - புறம் 373/32

 TOP
 
  காதலும் (2)
காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ - கலி 36/20
தண்டா காதலும் தலை_நாள் போன்மே - அகம் 332/15

 TOP
 
  காதலென் (1)
யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள் - குறு 51/4

 TOP
 
  காதலை (2)
காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே - கலி 49/11
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக - கலி 107/24

 TOP
 
  காதலொடு (9)
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி - பட் 103
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் - நற் 218/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் - ஐங் 475/4
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது - அகம் 75/13
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய - அகம் 206/10
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய - அகம் 241/4
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி - அகம் 305/6
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு
 பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப - அகம் 311/7,8
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் - அகம் 384/2

 TOP
 
  காதலோடு (1)
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி - கலி 98/20

 TOP
 
  காதலோயே (1)
நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே - ஐங் 148/3

 TOP
 
  காதலோரே (19)
அன்பிலர் தோழி நம் காதலோரே - நற் 281/11
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே - நற் 392/11
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - குறு 118/5
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே - குறு 130/5
அக்கால் வருவர் எம் காதலோரே - குறு 277/8
வாராரோ நம் காதலோரே - குறு 382/6
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 223/5
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே - ஐங் 225/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 270/5
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே - ஐங் 338/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 357/5
உடன் புணர் கொள்கை காதலோரே - ஐங் 381/5
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 463/5
வருவர் இன்று நம் காதலோரே - ஐங் 468/5
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே - கலி 2/29
வாரார் தோழி நம் காதலோரே
 பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் - கலி 36/11,12
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - அகம் 277/20
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே - அகம் 293/14

 TOP
 
  காதலோளே (2)
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே
 முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் - குறு 312/1,2
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே - ஐங் 313/5

 TOP
 
  காதலோனே (1)
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே - ஐங் 157/5

 TOP
 
  காதில் (6)
அலர் தண் தாரவர் காதில்
 தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து - பரி 7/44,45
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் - பரி 11/95
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ - பரி 12/88
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர - பரி 23/33
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் - பரி 33/1
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் - கலி 80/22

 TOP
 
  காதின் (8)
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு - திரு 50
பூம் குழை ஊசல் பொறை சால் காதின்
 நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் - பொரு 30,31
கருமறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் - சிறு 197
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் - பெரும் 161
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின்
 கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை - மது 709,710
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின்
 பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை - நெடு 140,141
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் - பரி 11/97
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை - கலி 96/11

 TOP
 
  காதினர் (1)
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர்
 நல்லவர் கொண்டார் மிடை - கலி 103/8,9

 TOP
 
  காதினன் (1)
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன்
 கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் - திரு 207,208

 TOP
 
  காது (4)
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் - திரு 31
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ - குறி 119
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க - கலி 92/36
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர - அகம் 86/27

 TOP
 
  காந்தட்டே (1)
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே - குறு 1/4

 TOP
 
  காந்தள் (65)
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூம் காந்தள்
 பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் - திரு 43,44
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் - பொரு 33
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து - பொரு 209
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் - சிறு 167
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு - பெரும் 372
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள்
 தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல - குறி 196,197
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன - பட் 153
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி - மலை 336
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள்
 நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் - மலை 519,520
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் - நற் 14/7
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி - நற் 17/10
நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள்
 அழல் அவிர் நீள் இடை நிழலிடம் பெறாஅது - நற் 29/1,2
பறியா குவளை மலரொடு காந்தள்
 குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி - நற் 34/2,3
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் - நற் 85/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப - நற் 161/7
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து - நற் 185/8
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள்
 வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப - நற் 188/4,5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள்
 சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் - நற் 294/7,8
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள்
 கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் - நற் 313/6,7
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள்
 குலை-வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை - நற் 355/2,3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக - நற் 359/2
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே - நற் 379/13
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூம் காந்தள்
 வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் - நற் 399/2,3
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு - குறு 76/1
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என - குறு 100/3
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் - குறு 167/1
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள்
 நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி - குறு 239/3,4
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள்
 முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் - குறு 259/2,3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது - குறு 265/1
காலை வந்த முழுமுதல் காந்தள்
 மெல் இழை குழைய முயங்கலும் - குறு 361/4,5
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் - குறு 373/7
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள்
 கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் - ஐங் 226/2,3
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் - ஐங் 254/2
மலர்ந்த காந்தள் நாறி - ஐங் 259/5
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன - ஐங் 293/1
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் - பதி 15/11
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து - பதி 21/36
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் - பதி 30/9
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய - பதி 67/19
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் - பதி 81/22
மன்றல் மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற - பரி 8/25
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள்
 தாய தோன்றி தீ என மலரா - பரி 11/20,21
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள்
 வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் - பரி 14/13,14
காந்தள் செறிந்த கவின் - பரி 18/35
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள்
 எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை - பரி 19/76,77
காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இரும் சிலம்பின் - கலி 39/16
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள்
 தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் - கலி 40/12,13
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள்
 முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் - கலி 43/8,9
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை - கலி 45/2
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன - கலி 53/5
அடுக்கம் நாறு அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/3
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள்
 போது அவிழ் அலரின் நாறும் - அகம் 4/15,16
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் - அகம் 18/15
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள்
 நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென - அகம் 78/8,9
ஒண் செம் காந்தள் அவிழ்ந்த ஆங்கண் - அகம் 92/9
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள்
 அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 108/15,16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள்
 தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை - அகம் 132/11,12
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள்
 கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி - அகம் 138/17,18
போந்தை முழுமுதல் நிலைஇய காந்தள்
 மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த - அகம் 238/16,17
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது - அகம் 312/5
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 338/7
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை - அகம் 368/8
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள்
 அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் - புறம் 90/1,2
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள்
 முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா - புறம் 144/8,9
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள்
 கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு - புறம் 168/2,3

 TOP
 
  காந்தளும் (1)
வேங்கையும் காந்தளும் நாறி - குறு 84/4

 TOP
 
  காந்தளுள்ளும் (1)
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் - அகம் 152/17

 TOP
 
  காப்ப (14)
பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப
 சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி - பெரும் 63,64
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப
 நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து - மது 312,313
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் - மது 441
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப
 ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே - குறு 0/5,6
கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி - குறு 356/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப
 பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே - ஐங் 288/3,4
மீளி முன்பின் காளை காப்ப
 முடி அகம் புகா கூந்தலள் - ஐங் 374/2,3
மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் - பதி 72/5
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப
 செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை - பரி 25/1,2
மாண் இழை அரிவை காப்ப
 ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி - கலி 1/16,17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப
 பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை - அகம் 91/13,14
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் - அகம் 130/6
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப
 பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/1,2
பூதம் காப்ப பொலிகளம் தழீஇ - புறம் 369/17

 TOP
 
  காப்பது (2)
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/17

 TOP
 
  காப்பனர் (1)
கடும் கண் யானை காப்பனர் அன்றி - புறம் 337/15

 TOP
 
  காப்பார் (1)
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற - கலி 143/37

 TOP
 
  காப்பாள் (1)
மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் - ஐங் 206/2

 TOP
 
  காப்பாள (1)
வியன் பாசறை காப்பாள
 வேந்து தந்த பணி திறையான் - புறம் 22/25,26

 TOP
 
  காப்பாளர் (2)
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் - பெரும் 301
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் - மது 647

 TOP
 
  காப்பில் (1)
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல் இனத்து ஆயர் - கலி 110/1

 TOP
 
  காப்பின் (8)
அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள - பெரும் 151
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின்
 புகழ் நிலைஇய மொழி வளர - பட் 41,42
அரும் கடி பெரும் காப்பின்
 வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் - பட் 133,134
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின்
 நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் - பட் 184,185
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின்
 பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே - நற் 351/8,9
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் - கலி 48/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சுவரு மூதூர் - அகம் 114/12
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை - அகம் 311/2

 TOP
 
  காப்பினள் (1)
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள்
 சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் - நற் 201/2,3

 TOP
 
  காப்பினளே (1)
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே - நற் 253/9

 TOP
 
  காப்பினை (1)
விதுப்புறவு அறியா ஏம காப்பினை
 அனையை ஆகன் மாறே - புறம் 20/19,20

 TOP
 
  காப்பு (16)
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து - பட் 226
நெடு வசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என - மலை 303
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் - நற் 132/8
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் - பதி 92/13
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு - கலி 94/43
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி - அகம் 15/12
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் - அகம் 34/13
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் - அகம் 113/5
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை - அகம் 251/18
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து - அகம் 372/15
காப்பு உடைய எழு முருக்கி - புறம் 14/2
காப்பு உடைய கயம் படியினை - புறம் 15/10
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க - புறம் 22/13
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் - புறம் 97/2
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் - புறம் 230/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் - புறம் 272/6

 TOP
 
  காப்பும் (1)
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை - அகம் 7/5

 TOP
 
  காப்பே (2)
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை - நற் 295/4
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே - அகம் 288/17

 TOP
 
  காப்போர் (4)
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்
 பன்றிப்பறையும் குன்றக சிலம்பும் - மலை 343,344
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த - நற் 182/8
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் - குறு 276/4
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் - புறம் 28/9

 TOP
 
  காப்போரும் (1)
நாதர் பன்னொருவரும் நல் திசை காப்போரும்
 யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் - பரி 8/7,8

 TOP
 
  காபாலம் (1)
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடுங்கால் - கலி 1/12

 TOP
 
  காம்பின் (5)
பொன் பவழ பூம் காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி - பரி 19/87
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின்
 கழை நரல் வியலகம் வெம்ப மழை மறந்து - அகம் 241/6,7
பழம் தூங்கு விடரகத்து எழுந்த காம்பின்
 கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/14,15
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின்
 வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி - அகம் 309/12,13
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின்
 கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா - புறம் 383/10,11

 TOP
 
  காம்பு (8)
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ - சிறு 236
காம்பு உடை விடரகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று - நற் 51/2
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 55/2
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து - ஐங் 20/3
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ - கலி 150/3
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி - அகம் 88/13
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் - அகம் 172/5
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 209/9

 TOP
 
  காம்பொடு (1)
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு
 நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் - அகம் 385/7,8

 TOP
 
  காம (20)
அது-கொல் தோழி காம நோயே - குறு 5/1
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி - குறு 305/1
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் - பரி 5/28
காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து - பரி 10/33
கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம
 இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் - பரி 11/136,137
கண்டு மயர் அறுக்கும் காம கடவுள் - பரி 15/37
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் - பரி 20/53
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை - பரி 24/41
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை - கலி 96/18
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை - கலி 99/13
காம நோயின் கழீஇய நெஞ்சம் - கலி 122/22
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறையுற்ற - கலி 138/15
காம கடல் அகப்பட்டு - கலி 139/17
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் - கலி 139/24
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற - கலி 139/30
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ - கலி 144/61
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் - கலி 145/51
அன்னவோ காம நின் அம்பு - கலி 147/47
காம நோய் என செப்பாதீமே - அகம் 52/15
காம இருவர் அல்லது யாமத்து - புறம் 33/18

 TOP
 
  காமத்து (6)
இரு காமத்து இணை ஏரி - பட் 39
மெய்மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய - நற் 187/5
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே - குறு 257/6
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது - பரி 9/14
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் - அகம் 353/5
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து
 இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என - அகம் 361/6,7

 TOP
 
  காமத்தை (2)
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற - கலி 121/7
கலந்தவர் காமத்தை கனற்றலோ செய்தாய்-மன் - கலி 148/13

 TOP
 
  காமம் (87)
கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே - நற் 23/9
காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ - நற் 39/3
காமம் படர் அட வருந்திய - நற் 64/12
என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் - நற் 79/7
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் - நற் 94/2
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் - நற் 126/10
மடலே காமம் தந்தது அலரே - நற் 152/1
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம் - நற் 185/2
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் - நற் 223/1
மா மலை நாட காமம் நல்கு என - நற் 232/6
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் - நற் 266/5
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை - நற் 287/7
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே - நற் 335/11
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து - நற் 353/8
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே - நற் 369/11
அன்புறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே - நற் 389/11
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ - குறு 2/2
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே - குறு 17/4
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம்
 மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி - குறு 32/3,4
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்து - குறு 42/1
நோதக்கன்றே காமம் யாவதும் - குறு 78/4
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே - குறு 99/6
வான் தோய்வு அற்றே காமம்
 சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே - குறு 102/3,4
கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் - குறு 112/1
காமம் காமம் என்ப காமம் - குறு 136/1
காமம் காமம் என்ப காமம் - குறு 136/1
காமம் காமம் என்ப காமம்
 அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி - குறு 136/1,2
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே - குறு 149/6
காமம் காதலர் கையற விடினே - குறு 152/5
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே - குறு 177/7
காமம் காமம் என்ப காமம் - குறு 204/1
காமம் காமம் என்ப காமம் - குறு 204/1
காமம் காமம் என்ப காமம்
 அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் - குறு 204/1,2
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே - குறு 204/5
உடன் உறைவு அரிதே காமம்
 குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே - குறு 206/4,5
அளிதோ தானே காமம்
 விளிவது-மன்ற நோகோ யானே - குறு 212/4,5
நல் அறிவு இழந்த காமம்
 வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே - குறு 231/5,6
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் - குறு 241/1
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது - குறு 290/1
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே - குறு 308/7
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து - குறு 340/1
களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று - குறு 400/2
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப - ஐங் 237/1
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம் - பதி 22/1
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம்
 ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை - பரி 6/71,72
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் - பரி 6/98
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடிவிட - பரி 6/103
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம்
 வாடற்க வையை நினக்கு - பரி 6/105,106
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் - பரி 8/40
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது - பரி 9/14
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ - பரி 10/63
கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும் - பரி 10/69
காமம் கள விட்டு கைகொள் கற்புற்று என - பரி 11/42
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே - பரி 13/65
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் - பரி 15/24
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம்
 மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை - பரி 20/48,49
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி_இயலாய் - பரி 20/94
கூடு நறவொடு காமம் மகிழ் விரிய - பரி 23/55
கூடா நறவொடு காமம் விரும்ப - பரி 23/56
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட - கலி 12/16
ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு - கலி 93/27
காதல் கொள் காமம் கலக்குற ஏதிலார் - கலி 113/20
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே - கலி 137/2
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம்
 உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் - கலி 140/23,24
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம்
 அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் - கலி 140/27,28
பயன் இன்று-மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் - கலி 142/5
கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி - கலி 145/3
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண - கலி 145/11
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர - கலி 146/3
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம்
 வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி - கலி 147/2,3
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் - அகம் 15/1
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி - அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் - அகம் 112/15
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம்
 கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே - அகம் 128/3,4
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது - அகம் 198/2
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி - அகம் 208/20
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் - அகம் 236/9
காமம் கைம்மிக உறுதர - அகம் 258/14
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து - அகம் 266/8
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் - அகம் 268/6
காமர் புறவினதுவே காமம்
 நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய - அகம் 284/11,12
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் - அகம் 298/18
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் - அகம் 303/3
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப - அகம் 322/3
காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ - அகம் 330/10
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப - அகம் 339/7
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா - புறம் 212/3

 TOP
 
  காமம்-கொல் (1)
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே - நற் 35/12

 TOP
 
  காமமும் (6)
யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும்
 கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் - நற் 378/1,2
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட - பரி 20/109
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா - கலி 12/12
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் - கலி 18/7
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ - கலி 142/56
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம்மா - கலி 147/14

 TOP
 
  காமமொடு (3)
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு
 கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை - திரு 134,135
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு
 உடன் உயிர் போகுக-தில்ல கடன் அறிந்து - குறு 57/3,4
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு
 எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி - அகம் 28/1,2

 TOP
 
  காமமோ (2)
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே - குறு 18/5
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே - குறு 371/4

 TOP
 
  காமர் (59)
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர்
 துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர - மது 282,283
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் - மது 422
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் - மது 465
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர்
 அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ - மது 674,675
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி - நற் 45/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை - நற் 121/3
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை - நற் 145/4
காமர் துணையொடு சேவல் சேர - நற் 162/2
காமர் பொருட்பிணி போகிய - நற் 186/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய - நற் 190/7
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி - நற் 191/5
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் - நற் 239/5
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா - நற் 242/9
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் - நற் 250/5
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை - நற் 256/7
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு - நற் 272/4
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர் காண் - நற் 299/5
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி - நற் 301/7
காமர் நனி சொல் சொல்லி - நற் 396/10
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி - குறு 0/1
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி - குறு 69/2
கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் - குறு 132/1
காமர் பொருட்பிணி போகிய - குறு 255/7
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் - குறு 301/3
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் - குறு 306/4
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர்
 மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப - ஐங் 288/2,3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே - ஐங் 345/3
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே - ஐங் 411/2
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் - ஐங் 416/3
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் - ஐங் 466/4
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் - பதி 65/9
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர்
 பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு - பரி 6/69,70
காமர் கழல் அடி சேரா - கலி 30/20
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் - கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் - கலி 39/1
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை - கலி 94/33
காமர் வேனில்-மன் இது - அகம் 37/17
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய - அகம் 40/8
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை - அகம் 74/9
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் - அகம் 88/10
காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப - அகம் 103/4
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை - அகம் 134/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 139/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 154/9
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு - அகம் 170/10
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற - அகம் 194/12
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி - அகம் 205/18
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் - அகம் 220/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் - அகம் 277/14
காமர் புறவினதுவே காமம் - அகம் 284/11
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் - அகம் 317/14
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை - அகம் 358/2
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை - அகம் 374/15
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை - அகம் 378/5
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர்
 வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை - புறம் 1/1,2
கறை மிடற்று அண்ணல் காமர் சென்னி - புறம் 55/4
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை - புறம் 55/21
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 63/15
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப - புறம் 198/8

 TOP
 
  காமரம் (1)
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் - சிறு 77

 TOP
 
  காமரு (13)
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் - திரு 75
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் - சிறு 77
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி - மலை 430
காமரு தகைய கான வாரணம் - நற் 21/8
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே - பதி 27/16
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை - பரி 1/65
காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் - பரி 24/4
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை - கலி 45/19
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் - கலி 80/14
கவறுற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூம் கடல் சேர்ப்ப - கலி 136/4
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் - புறம் 218/2
காமரு பழன கண்பின் அன்ன - புறம் 334/1
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் - புறம் 351/11

 TOP
 
  காமவேள் (2)
எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் - பரி 18/28
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என - கலி 27/24

 TOP
 
  காமற்கு (1)
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு
 வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு - கலி 92/67,68

 TOP
 
  காமன் (5)
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் - பரி 11/123
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ - பரி 19/48
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் - கலி 84/24
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் - கலி 109/19
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன்
 கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு - கலி 147/59,60

 TOP
 
  காமனது (1)
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது
 ஆணையால் வந்த படை - கலி 139/22,23

 TOP
 
  காமனும் (1)
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு - கலி 108/4

 TOP
 
  காமுற்ற (1)
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற
 தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் - கலி 82/10,11

 TOP
 
  காமுற்று (2)
இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு - குறு 120/1
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்குத்திக்கள்வனை - கலி 108/49

 TOP
 
  காமுறப்படுதலும் (1)
கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும்
 ஒருவழிப்படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் - சிறு 213,214

 TOP
 
  காமுறல் (1)
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ - கலி 16/12

 TOP
 
  காமுறு (1)
காமுறு தோழி காதலம் கிளவி - நற் 133/8

 TOP
 
  காமுறுதலும் (1)
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் - கலி 106/41

 TOP
 
  காமுறுநன் (1)
காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன்
 தொடி கழி மகளிரின் தொல் கவின் வாடி - புறம் 238/5,6

 TOP
 
  காமூர் (2)
கழுவுள் காமூர் போல - அகம் 135/13
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் - அகம் 365/12

 TOP
 
  காய் (98)
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் - திரு 190
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் - பெரும் 3
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன - பெரும் 84
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் - பெரும் 221
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் - பெரும் 267
உருப்புறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து - பெரும் 307
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய்
 ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர - பெரும் 364,365
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர - பெரும் 365
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய - முல் 101
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய்
 நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் - மது 400,401
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் - மது 683
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் - மது 691
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற - நெடு 26
காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து - பட் 13
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் - பட் 17
காய் சினத்த கதிர்ச்செல்வன் - பட் 122
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப - மலை 12
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் - மலை 105
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை - மலை 110
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி - மலை 521
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய்
 முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு - நற் 26/5,6
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய - நற் 44/9
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய்
 உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட - நற் 66/1,2
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் - நற் 89/5
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய்
 கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் - நற் 113/2,3
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் - நற் 126/1
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை - நற் 141/3
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று - நற் 258/3
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் - நற் 271/5
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று - நற் 271/6
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை - நற் 278/5
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து - நற் 279/8
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் - நற் 296/4
நொடி விடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி - நற் 314/9
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய்
 நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என - நற் 345/1,2
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப - நற் 374/3
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை இனம் கவரும் - குறு 68/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு - குறு 154/5
கவை முள் கள்ளி காய் விடு கடு நொடி - குறு 174/2
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே - குறு 196/1
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய்
 மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் - குறு 209/1,2
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு - குறு 292/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய்
 ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் - குறு 293/2,3
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய்
 வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் - ஐங் 25/1,2
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து - ஐங் 321/3
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை - ஐங் 334/2
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய்
 அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் - ஐங் 351/1,2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து - ஐங் 381/1
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன - ஐங் 458/1
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி - பதி 13/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் - பரி 11/132
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி - பரி 15/31
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி - பரி 20/6
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் - கலி 8/3
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் - கலி 22/20
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் - கலி 43/25
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி - அகம் 5/9
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த - அகம் 15/3
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் - அகம் 54/15
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய்
 கான மட மரை கண நிரை கவரும் - அகம் 69/7,8
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து - அகம் 105/12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி - அகம் 129/8
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி - அகம் 135/7
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்விடம் பெறாது - அகம் 155/10
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் - அகம் 179/2
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி - அகம் 204/12
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ - அகம் 221/12
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய்
 நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பெரும் கல் - அகம் 223/4,5
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு - அகம் 223/6
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு - அகம் 227/6
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய்
 வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை - அகம் 241/13,14
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 246/8
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் - அகம் 255/13
காய் சின யானை கங்குல் சூழ - அகம் 264/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி - அகம் 271/7
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் - அகம் 271/8
சிறி இலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன - அகம் 284/1
சிறி இலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய்
 உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று - அகம் 291/16,17
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி - அகம் 293/6
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச - அகம் 294/10
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி - அகம் 294/12
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி - அகம் 315/10
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய்
 அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப - அகம் 315/11,12
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய்
 நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று - அகம் 335/23,24
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின - அகம் 336/13
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப - அகம் 339/4
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய்
 கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப - அகம் 363/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய - அகம் 393/3
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே - அகம் 395/15
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி - அகம் 399/14
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் - அகம் 399/16
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் - புறம் 59/5
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள்_பதம் ஆக - புறம் 120/11
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி - புறம் 150/14
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே - புறம் 184/1
அணில் வரி கொடும் காய் வாள் போழ்ந்திட்ட - புறம் 246/4
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் - புறம் 337/14
கான வேம்பின் காய் திரங்க - புறம் 389/2

 TOP
 
  காய்குவள் (1)
கண்ணியால் குறி கொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ - கலி 79/18

 TOP
 
  காய்த்த (3)
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் - ஐங் 4/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் - ஐங் 286/2
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் - பதி 40/5

 TOP
 
  காய்த்திய (1)
காடு கை காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை - பதி 82/9

 TOP
 
  காய்த்து (1)
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து
 வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய - புறம் 120/8,9

 TOP
 
  காய்தலின் (1)
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின்
 உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை - அகம் 89/1,2

 TOP
 
  காய்தலும் (1)
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே - புறம் 258/11

 TOP
 
  காய்ந்த (3)
காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ - கலி 120/18
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டகம் - கலி 150/11
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டகம் - கலி 150/11

 TOP
 
  காய்ந்து (5)
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் - மது 377
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை - மலை 373
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று - நற் 163/10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் - அகம் 55/1
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை - புறம் 370/9

 TOP
 
  காய்ந்தே (1)
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே
 வல் இருள் நீயல் அது பிழையாகும் என - பரி 6/99,100

 TOP
 
  காய்பு (1)
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு
 அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் - அகம் 1/11,12

 TOP
 
  காய (8)
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் - மலை 13
தூவொடு மலிந்த காய கானவர் - மலை 155
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை - நற் 107/3
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து - அகம் 37/8
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய
 குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி - அகம் 94/7,8
வேனில் வெற்பின் கானம் காய
 முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆர் இடை - அகம் 187/16,17
சுவல் அழுந்த பல காய
 சில் ஓதி பல் இளைஞருமே - புறம் 139/1,2
கடை குளத்து கயம் காய
 பங்குனி உயர் அழுவத்து - புறம் 229/4,5

 TOP
 
  காயம் (3)
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து - மலை 126
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக - குறு 389/1
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை - புறம் 364/5

 TOP
 
  காயமும் (2)
வறிது நிலைஇய காயமும் என்ற ஆங்கு - புறம் 20/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை - புறம் 30/5

 TOP
 
  காயல் (2)
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் - அகம் 366/5
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் - அகம் 370/5

 TOP
 
  காயா (11)
பொன் கொன்றை மணி காயா
 நல் புறவின் நடை முனையின் - பொரு 201,202
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் - சிறு 165
செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர - முல் 93
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா
 விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் - குறி 70,71
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை - குறு 183/5
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை - ஐங் 412/1
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு - ஐங் 420/2
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து - பரி 11/76
காயா மென் சினை தோய நீடி - அகம் 108/14
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய - அகம் 156/10
மணி மண்டு பவளம் போல காயா
 அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய - அகம் 374/13,14

 TOP
 
  காயாதி (1)
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா - கலி 89/7

 TOP
 
  காயாம் (8)
பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல - நற் 242/4
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல - நற் 371/1
காயாம் பூம் கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/52
காயாம் பூம் கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை - கலி 108/10
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி - கலி 108/43
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் - அகம் 14/2
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு - அகம் 133/8
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் - அகம் 304/14

 TOP
 
  காயாமை (1)
காயாமை வேண்டுவல் யான் - கலி 82/7

 TOP
 
  காயாவும் (2)
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் - கலி 101/5
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும்
 புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் - கலி 103/1,2

 TOP
 
  காயினும் (1)
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும்
 கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 137/7,8

 TOP
 
  காயும் (7)
கல் காயும் கடு வேனிலொடு - மது 106
பல்வேறு உருவின் காயும் பழனும் - மது 529
ஞாயிறு காயும் வெ அறை மருங்கில் - குறு 58/3
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் - பரி 6/47
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை - கலி 45/1
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் - கலி 82/23
காயும் தவறிலேன் யான் - கலி 87/10

 TOP
 
  காயேம் (1)
காயேம்
 மட குறுமாக்களோடு ஓரை அயரும் - கலி 82/8,9

 TOP
 
  காயேமோ (1)
கூறு இனி காயேமோ யாம் - கலி 90/19

 TOP
 
  கார் (129)
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் - பெரும் 210
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த - பெரும் 377
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் - மது 613
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர தக - குறி 162
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை - பட் 9
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப - மலை 12
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி - மலை 142
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி - மலை 359
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி - மலை 362
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு - மலை 483
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி - நற் 34/8
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே - நற் 37/11
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல - நற் 99/8
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் - நற் 115/7
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் - நற் 181/1
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே - நற் 214/12
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து - நற் 242/5
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி - நற் 248/4
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை - நற் 256/7
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை - நற் 289/6
தளி தரு தண் கார் தலைஇ - நற் 316/9
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி - நற் 336/9
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை - நற் 346/2
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த - நற் 368/5
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை - நற் 373/6
கானம் கார் என கூறினும் - குறு 21/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார்
 வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ - குறு 65/3,4
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே - குறு 66/5
கார் அன்று என்றி ஆயின் - குறு 148/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து - குறு 162/1
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த - குறு 186/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் - குறு 188/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை - குறு 197/2
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு - குறு 233/4
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே - குறு 251/4
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை - குறு 282/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை - குறு 282/4
கார் இது பருவம் ஆயின் - குறு 382/5
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே - ஐங் 411/2
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே - ஐங் 413/3
கார் கலந்தன்றால் புறவே பல உடன் - ஐங் 417/1
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே - ஐங் 427/2
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே - ஐங் 433/3
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என - ஐங் 441/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே - ஐங் 448/4
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் - ஐங் 451/1
கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே - ஐங் 452/2
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் - ஐங் 453/3
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் - ஐங் 454/3
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 455/2
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 461/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய - ஐங் 462/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ - ஐங் 465/2
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் - ஐங் 468/2
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப - ஐங் 476/1
வேனில் நீங்க கார் மழை தலைஇ - ஐங் 484/1
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய - ஐங் 491/1
கார் தொடங்கின்றே காலை - ஐங் 493/3
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப - ஐங் 496/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 497/3
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் - ஐங் 499/2
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி - பதி 13/14
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 21/33
கார் எதிர் பருவம் மறப்பினும் - பதி 24/29
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் - பதி 33/10
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் - பதி 43/1
கார் மழையின் கடிது முழங்க - பதி 80/4
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் - பதி 81/20
கார் மழை முன்பின் கை பரிந்து எழுதரும் - பதி 83/1
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி - பதி 84/3
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் - பரி 7/30
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று - பரி 9/10
கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கி தெளிவரல் - பரி 11/72
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க - பரி 11/74
சேயுற்ற கார் நீர் வரவு - பரி 11/114
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் - பரி 12/15
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே - பரி 12/85
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று - பரி 12/98
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி - பரி 13/43
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற - பரி 14/1
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து - பரி 14/17
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன - பரி 14/19
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் - பரி 15/50
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் - பரி 18/2
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை - பரி 18/32
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் - பரி 18/34
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் - பரி 20/10
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் - பரி 22/29
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் - கலி 7/11
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் - கலி 32/1
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் - கலி 38/12
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் - கலி 58/3
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து - கலி 67/1
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூம் பரப்பு ஆக - கலி 98/16
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க - கலி 105/24
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் - கலி 106/5
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து - கலி 109/1
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது - கலி 146/44
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் - அகம் 0/1
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் - அகம் 4/7
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் - அகம் 14/20
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார்
 வருதும் யாம் என தேற்றிய - அகம் 85/13,14
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் - அகம் 101/16
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் - அகம் 108/6
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் - அகம் 133/5
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என - அகம் 134/2
கருவி கார் இடி இரீஇய - அகம் 139/18
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை - அகம் 198/5
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்தகு புறவில் - அகம் 204/5
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் - அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்துற்று - அகம் 212/13
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை - அகம் 234/1
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து - அகம் 238/15
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் - அகம் 301/18
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை - அகம் 303/5
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை - அகம் 304/16
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை - அகம் 314/7
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து - அகம் 334/13
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் - அகம் 364/9
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை - அகம் 374/15
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து - அகம் 394/4
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் - புறம் 1/1
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் - புறம் 23/3
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே - புறம் 81/2
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை - புறம் 119/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 120/2
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக - புறம் 144/3
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா - புறம் 147/3
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென - புறம் 361/1

 TOP
 
  கார்-மன் (1)
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக - அகம் 194/16

 TOP
 
  கார்க்கு (1)
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை - அகம் 144/3

 TOP
 
  கார்கோள் (1)
கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - திரு 7

 TOP
 
  கார்த்திகை (1)
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் - பரி 33/1

 TOP
 
  கார (1)
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் - கலி 65/7

 TOP
 
  காரணம் (2)
தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ - கலி 60/12
நீட்டித்த காரணம் என் - கலி 83/6

 TOP
 
  காரணமாக (1)
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக
 பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் - பரி 8/10,11

 TOP
 
  காரான் (5)
மன்ற எருமை மலர் தலை காரான்
 இன் தீம் பால் பயம் கொள்மார் கன்று விட்டு - நற் 80/1,2
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை - நற் 391/4
இரு மருப்பு எருமை ஈன்று அணி காரான்
 உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது - குறு 181/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான்
 நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் - குறு 261/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான்
 ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து - அகம் 46/1,2

 TOP
 
  காரி (14)
காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த - சிறு 110
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் - மலை 83
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் - நற் 320/6
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை - பரி 3/81
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி
 விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி - கலி 101/21,22
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி - கலி 104/21
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் - கலி 104/36
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே - கலி 104/74
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி
 கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா - கலி 105/39,40
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டிடை - கலி 105/68
நெடும் தேர் காரி கொடும் கால் முன்துறை - அகம் 35/15
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி
 செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் - அகம் 209/12,13
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே - புறம் 122/2
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த - புறம் 158/6

 TOP
 
  காரிகை (13)
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை - பரி 7/65
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்புற - பரி 11/68
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் - பரி 11/122
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் - பரி 12/91
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் - பரி 20/53
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு - பரி 27/2
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய - கலி 27/11
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே - கலி 92/2
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச - கலி 92/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் - கலி 106/41
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் - கலி 118/12
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே - கலி 124/7
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை - கலி 135/6

 TOP
 
  காரிய (1)
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் - பரி 19/22

 TOP
 
  காரியும் (4)
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் - சிறு 95
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும்
 மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் - கலி 103/12,13
திருமறுமார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும்
 மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் - கலி 104/10,11
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும்
 ஒரு குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக - கலி 105/10,11

 TOP
 
  காரியை (1)
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை
 ஊற்று களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் - கலி 103/40,41

 TOP
 
  காரியொடு (1)
காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த - சிறு 110

 TOP
 
  காரில் (1)
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில்
 இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் - பரி 6/76,77

 TOP
 
  காரின் (1)
கதியிற்றே காரின் குரல் - பரி 8/18

 TOP
 
  காரினும் (1)
நல் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே - ஐங் 492/5

 TOP
 
  காருக (1)
பண்ணியம் மாசறு பயம் தரு காருக
 புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் - பரி 23/24,25

 TOP
 
  காரும் (1)
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் - அகம் 54/3

 TOP
 
  காரென் (1)
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல - புறம் 141/6

 TOP
 
  காரே (3)
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே - குறு 126/5
வந்தன்று மாதோ காரே ஆவயின் - ஐங் 490/2
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை - அகம் 183/10

 TOP
 
  காரை (1)
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப - புறம் 258/1

 TOP
 
  காரோடன் (1)
சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய - அகம் 1/5

 TOP
 
  கால் (397)
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் - திரு 14
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு - திரு 21
கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு - திரு 82
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு - திரு 202
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால்
 வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட - பொரு 86,87
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் - சிறு 149
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி - சிறு 170
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி - சிறு 171
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி - சிறு 179
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால்
 செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே - பெரும் 102,103
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் - பெரும் 124
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை - பெரும் 148
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் - பெரும் 183
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால்
 கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் - பெரும் 204,205
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் - பெரும் 213
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 216
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய - பெரும் 266
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை - பெரும் 291
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி - பெரும் 375
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால்
 சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன - பெரும் 380,381
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - பெரும் 439
கால் என்ன கடிது உராஅய் - மது 125
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர - மது 272
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி - மது 287
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் - மது 296
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து - மது 300
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் - மது 335
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல - மது 361
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன - மது 386
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் - மது 388
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் - மது 395
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ - மது 440
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் - மது 441
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர - மது 522
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி - நெடு 15
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து - நெடு 40
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - நெடு 45
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து - நெடு 83
குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை - நெடு 92
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால்
 ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி - நெடு 157,158
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி - நெடு 158
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை - நெடு 184
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி - குறி 117
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை - குறி 153
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை - பட் 23
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் - பட் 24
மு கால் சிறுதேர் முன் வழி விலக்கும் - பட் 25
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி - பட் 111
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி - பட் 243
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி - பட் 261
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால்
 பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் - பட் 294,295
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி - மலை 117
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் - மலை 123
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் - மலை 265
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி - மலை 371
கரும் கால் வெண் குருகு வெரூஉம் - நற் 4/11
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால்
 நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை - நற் 6/1,2
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் - நற் 12/2
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால்
 அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பல் மாண் - நற் 12/4,5
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி - நற் 27/9
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை - நற் 30/7
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால்
 தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் - நற் 31/3,4
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த - நற் 31/8
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி - நற் 35/2
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து - நற் 35/4
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர - நற் 44/6
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி - நற் 54/4
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் - நற் 55/5
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை - நற் 62/1
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு - நற் 67/3
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி - நற் 67/6
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 71/8
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் - நற் 96/7
ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால்
 சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று - நற் 103/1,2
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 112/2
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன - நற் 122/2
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - நற் 138/6
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி - நற் 142/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி - நற் 142/6
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி - நற் 148/5
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால்
 பொன் இணர் வேங்கை பூம் சினை செலீஇயர் - நற் 151/8,9
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே - நற் 158/3
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை - நற் 162/1
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 168/1
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் - நற் 201/8
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால்
 திரை எழு பௌவம் முன்னிய - நற் 207/10,11
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் - நற் 210/2
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய - நற் 211/4
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 212/2
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கால்
 கொடு முடி அ வலை பரிய போகிய - நற் 215/9,10
கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி - நற் 217/4
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால்
 அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் - நற் 219/4,5
கரும் கால் வேங்கை செ வீ வாங்கு சினை - நற் 222/1
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது - நற் 230/3
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் - நற் 232/5
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 257/5
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று - நற் 258/3
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால்
 குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி - நற் 262/6,7
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ - நற் 266/2
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ - நற் 268/3
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் - நற் 276/5
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி - நற் 278/7
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் - நற் 285/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த - நற் 295/5
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 297/7
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் - நற் 300/3
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ - நற் 313/1
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால் வீழ்த்து - நற் 316/8
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் - நற் 336/2
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை - நற் 340/4
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் புரளும் - நற் 340/8
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் - நற் 345/3
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் - நற் 356/2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி - நற் 366/5
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால்
 கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் - நற் 367/4,5
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி - நற் 368/2
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 383/1
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 384/1
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 389/8
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி - குறு 7/4
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் - குறு 9/4
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் - குறு 16/4
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 16/5
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் - குறு 24/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை - குறு 26/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் - குறு 47/1
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் - குறு 60/2
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே - குறு 60/6
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் - குறு 68/1
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் - குறு 68/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை - குறு 109/1
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன - குறு 122/1
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை - குறு 139/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை - குறு 151/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு - குறு 154/5
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால்
 ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் - குறு 178/2,3
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி - குறு 189/5
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய - குறு 232/4
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் - குறு 250/3
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன - குறு 267/3
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து - குறு 274/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் - குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் - குறு 300/6
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் - குறு 301/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண் குருகு - குறு 303/1
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து - குறு 304/5
கரும் கால் வெண் குருகு மேயும் - குறு 325/5
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன - குறு 331/6
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை - குறு 343/5
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ - குறு 350/5
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே - குறு 355/1
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் - குறு 357/2
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூம் சேக்கை - குறு 359/3
நீர் கால் யாத்த நிரை இதழ் குவளை - குறு 388/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால்
 சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் - ஐங் 16/1,2
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் - ஐங் 26/2
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் - ஐங் 34/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால்
 நிறத்தினும் நிழற்றுதல் மன்னே - ஐங் 35/2,3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் - ஐங் 68/1
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் - ஐங் 106/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ - ஐங் 219/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால்
 இருவை நீள் புனம் கண்டும் - ஐங் 284/2,3
சிறுதினை கொய்த இருவி வெண் கால்
 காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் - ஐங் 286/1,2
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை - ஐங் 287/1
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய - ஐங் 308/3
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ - ஐங் 331/2
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே - ஐங் 342/3
பொரி கால் மாம் சினை புதைய - ஐங் 349/2
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே - ஐங் 349/3
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் - ஐங் 381/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன - ஐங் 381/4
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி - ஐங் 383/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ - ஐங் 388/2
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் - ஐங் 410/1
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி - ஐங் 422/1
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை - ஐங் 430/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர - பதி 15/6
கடும் கால் கொட்கும் நல் பெரும் பரப்பின் - பதி 17/12
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் - பதி 19/1
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் - பதி 19/3
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் கால் வெள்ளி - பதி 24/24
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து - பதி 25/6
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால்
 கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப - பதி 28/3,4
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் - பதி 30/15
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால்
 பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் - பதி 30/40,41
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் - பதி 33/11
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால்
 இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் - பதி 34/2,3
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் - பதி 40/17
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை - பதி 41/25
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் - பதி 43/3
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி - பதி 50/2
துளங்கு நீர் வியலகம் கலங்க கால் பொர - பதி 51/1
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ - பதி 61/6
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி - பதி 63/17
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு - பதி 68/1
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால்
 பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் - பதி 80/7,8
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி - பதி 80/13
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல - பதி 84/12
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி - பதி 88/9
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை - பதி 88/18
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி - பதி 88/40
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கான் முளை - பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி - பதி 92/4
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து - பதி 94/8
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என - பரி 3/77
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் - பரி 4/68
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட - பரி 6/53
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு - பரி 7/27
கழனி வந்து கால் கோத்து என - பரி 7/33
கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது - பரி 8/54
மதி மாலை மால் இருள் கால் சீப்ப கூடல் - பரி 10/112
தென்திசை நோக்கி திரிதர்வாய் மண்டு கால் சார்வா - பரி 10/121
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை - பரி 10/125
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ கால் வெற்பு - பரி 23/70
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற - கலி 31/1
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/31
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் - கலி 45/8
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் - கலி 56/1
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால்
 கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு - கலி 56/1,2
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் - கலி 63/12
பொய்த்து ஒரு கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ - கலி 64/28
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு - கலி 71/26
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா - கலி 81/8
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் - கலி 86/19
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா - கலி 92/51
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/17
நிரை_தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் - கலி 98/30
களைஞரும் இல் வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு - கலி 98/36
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் - கலி 103/12
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் - கலி 105/18
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/23
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு - கலி 147/60
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை - அகம் 3/2
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ - அகம் 4/2
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி - அகம் 17/20
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் - அகம் 26/2
தெள் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை - அகம் 27/13
நெடும் தேர் காரி கொடும் கால் முன்துறை - அகம் 35/15
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 47/11
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ - அகம் 49/9
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் - அகம் 53/4
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி - அகம் 54/8
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை - அகம் 57/1
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் - அகம் 57/6
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால்
 வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ - அகம் 61/6,7
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் - அகம் 63/12
முது வாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை - அகம் 63/14
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி - அகம் 65/10
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் - அகம் 68/17
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - அகம் 70/11
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து - அகம் 83/5
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால்
 தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி - அகம் 86/2,3
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் - அகம் 86/6
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் - அகம் 87/1
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் - அகம் 91/12
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால்
 பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற - அகம் 95/5,6
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பல் மலர் - அகம் 101/15
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து - அகம் 107/13
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் - அகம் 116/2
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை - அகம் 117/6
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழுறு வெண் பழம் - அகம் 117/15
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப - அகம் 120/3
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் - அகம் 127/13
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை - அகம் 130/3
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் - அகம் 130/10
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை - அகம் 134/12
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி - அகம் 135/7
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் - அகம் 141/6
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் - அகம் 141/21
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால்
 தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் - அகம் 145/1,2
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு - அகம் 151/5
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் - அகம் 151/8
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் - அகம் 153/17
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி - அகம் 154/4
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது - அகம் 162/15
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால்
 அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ - அகம் 163/10,11
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை - அகம் 164/13
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால்
 கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் - அகம் 170/8,9
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து - அகம் 174/6
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் - அகம் 175/10
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால்
 களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில் - அகம் 176/3,4
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட வயின் - அகம் 177/16
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் - அகம் 177/17
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால் வீழ்த்து - அகம் 182/9
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் - அகம் 186/5
கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து - அகம் 187/15
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் - அகம் 194/9
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும் - அகம் 199/2
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால்
 மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற - அகம் 203/9,10
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி - அகம் 205/15
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து - அகம் 213/13
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 217/4
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால்
 நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி - அகம் 219/6,7
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி - அகம் 224/5
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால்
 அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி - அகம் 224/16,17
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் - அகம் 234/7
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 235/12
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ - அகம் 237/1
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் - அகம் 245/18
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் - அகம் 251/7
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 254/5
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர - அகம் 267/8
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால்
 இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 269/12,13
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 271/1
பசும் கால் வெண் குருகு வா பறை வளைஇ - அகம் 273/2
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் - அகம் 274/6
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் - அகம் 274/8
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி - அகம் 283/10
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க - அகம் 287/10
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை - அகம் 290/1
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் - அகம் 292/9
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து - அகம் 295/13
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி - அகம் 296/1
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை - அகம் 299/5
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி - அகம் 299/16
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே - அகம் 302/15
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து - அகம் 309/7
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால் வீழ்த்து - அகம் 312/9
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி - அகம் 314/8
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் - அகம் 320/8
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு - அகம் 321/4
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது - அகம் 321/5
கால் வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே - அகம் 323/13
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் - அகம் 327/11
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால்
 யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து - அகம் 332/7,8
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து - அகம் 334/5
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி - அகம் 334/11
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால்
 தொடை அமை பல் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த - அகம் 335/12,13
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை - அகம் 336/1
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும்பொறை - அகம் 337/6
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் - அகம் 341/6
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் - அகம் 341/9
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை - அகம் 343/12
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் - அகம் 344/3
கான் அமர் செல்வி அருளலின் வெண் கால்
 பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை - அகம் 345/4,5
கரும் கால் வேங்கை செம் பூம் பிணையல் - அகம் 345/8
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ - அகம் 345/16
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை - அகம் 349/10
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி - அகம் 350/6
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை - அகம் 351/6
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி அம் செல்வன் - அகம் 360/2
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் - அகம் 360/4
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால் வீழ்த்து - அகம் 364/1
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் - அகம் 367/6
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் - அகம் 373/4
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் - அகம் 387/12
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி - அகம் 389/21
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி - அகம் 393/5
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் - அகம் 394/8
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை - அகம் 395/1
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 397/13
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி - அகம் 400/14
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி - அகம் 400/16
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் - புறம் 3/15
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் - புறம் 29/19
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த - புறம் 32/8
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் - புறம் 43/3
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை - புறம் 70/11
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட - புறம் 73/9
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு - புறம் 77/1
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் - புறம் 80/3
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால்
 வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே - புறம் 80/3,4
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே - புறம் 87/5
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் - புறம் 99/5
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக - புறம் 105/5
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி - புறம் 120/5
கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும் - புறம் 137/9
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் - புறம் 142/4
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன - புறம் 146/8
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால்
 வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி - புறம் 150/5,6
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி - புறம் 159/3
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் - புறம் 178/2
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் - புறம் 184/4
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் - புறம் 185/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை - புறம் 202/18
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால் வீழ்த்து - புறம் 205/10
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி - புறம் 229/11
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் - புறம் 229/20
கால் இயல் கலிமா கதி இன்றி வைகவும் - புறம் 229/21
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் - புறம் 230/2
செருப்பிடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால்
 அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் - புறம் 257/1,2
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப - புறம் 258/1
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் - புறம் 262/2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் - புறம் 266/3
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப - புறம் 275/7
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே - புறம் 281/9
கால் வழி கட்டிலில் கிடப்பி - புறம் 286/4
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் - புறம் 324/10
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற - புறம் 327/1
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே - புறம் 335/4
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை - புறம் 342/7
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி - புறம் 359/6
கடாஅ யானை கால் வழி அன்ன என் - புறம் 368/14
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து - புறம் 370/14
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால்
 பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக - புறம் 375/2,3
வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின் - புறம் 384/4
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் - புறம் 386/14

 TOP
 
  கால்-தோறும் (1)
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும்
 இருவி தோன்றின பலவே நீயே - அகம் 28/4,5

 TOP
 
  கால்கழீஇய (2)
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் - பெரும் 380
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் - மலை 48

 TOP
 
  கால்கிளர்ந்த (1)
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 45/16

 TOP
 
  கால்கிளர்ந்து (2)
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் - பெரும் 21
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் - கலி 149/3

 TOP
 
  கால்கிளர (1)
கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே - நற் 255/1

 TOP
 
  கால்கிளரும் (1)
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் - நற் 319/6

 TOP
 
  கால்கொண்ட (1)
பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து - நற் 241/10

 TOP
 
  கால்கொண்டு (1)
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு
 கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என - பதி 76/9,10

 TOP
 
  கால்கொள்ளும் (1)
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் - நற் 171/9

 TOP
 
  கால்கோத்து (1)
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து
 சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் - பரி 10/51,52

 TOP
 
  கால்கோள் (1)
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி - கலி 83/15

 TOP
 
  கால்மயங்கிய (1)
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் - நற் 255/9

 TOP
 
  கால்யாத்த (4)
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ - பெரும் 399
கன்று கால்யாத்த மன்ற பலவின் - நற் 213/2
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை - அகம் 109/5
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் - அகம் 242/18

 TOP
 
  கால்யாத்தது (1)
வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் - பெரும் 133

 TOP
 
  கால்யாப்ப (1)
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப
 குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் - நற் 5/2,3

 TOP
 
  கால (15)
பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால
 தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை - பெரும் 331,332
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால
 கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ - முல் 94,95
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால
 ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும் - குறு 25/3,4
கால மாரி மாலை மா மலை - குறு 200/5
கால மாரி பெய்து என அதன்எதிர் - குறு 251/2
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி - ஐங் 20/1
கால கடவுட்கு உயர்கமா வலனே - பதி 0/12
ஓ என கிளக்கும் கால முதல்வனை - பரி 3/61
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால
 கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் - பரி 20/9,10
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால - பரி 20/80
கால முன்பின் பிறவும் சால - கலி 105/19
கண் பாயல்பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப - கலி 119/5
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் - புறம் 23/17
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் - புறம் 56/9
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் - புறம் 287/3

 TOP
 
  காலத்தார் (1)
கன்னிமை கனிந்த காலத்தார் நின் - பரி 19/90

 TOP
 
  காலத்தில் (1)
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை - கலி 82/2

 TOP
 
  காலத்து (1)
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி - புறம் 237/3

 TOP
 
  காலம் (8)
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் - மலை 134
காலம் அன்றியும் கரும்பு அறுத்து ஒழியாது - பதி 30/14
உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம்
 அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் - பரி 23/76,77
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 118/8
இது நல் காலம் கண்டிசின் பகைவர் - அகம் 164/11
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது - புறம் 41/1
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம்
 நீட்டினும் நீட்டாது ஆயினும் யானை தன் - புறம் 101/5,6
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் - புறம் 116/13

 TOP
 
  காலமும் (2)
சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் - மது 477
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் - பரி 13/26

 TOP
 
  காலவை (1)
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர் அமை சுற்றொடு - கலி 85/1

 TOP
 
  காலன் (3)
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப - பதி 39/8
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என் தலை - கலி 143/40
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப - புறம் 240/5

 TOP
 
  காலன (2)
வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் - குறு 7/1
கையது வேலே காலன புனை கழல் - புறம் 100/1

 TOP
 
  காலனும் (2)
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் - கலி 105/20
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது - புறம் 41/1

 TOP
 
  காலின் (10)
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் - பொரு 166
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் - பட் 186
காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் - மலை 135
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் - நற் 349/1
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் - குறு 130/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி - குறு 213/2
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய - கலி 51/2
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின்
 பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் - கலி 95/9,10
காணாமோ என காலின் சிதையா - அகம் 110/19
நூல் அரி மாலை சூடி காலின்
 தமியன் வந்த மூதிலாளன் - புறம் 284/3,4

 TOP
 
  காலும் (4)
கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் - குறு 8/4
பயந்த காலும் பயப்பு ஒல்லாதே - குறு 264/5
கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க - குறு 383/4
பல் காலும் ஆடிய செல்வுழி ஒல்கி - கலி 98/35

 TOP
 
  காலுள் (1)
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ - கலி 108/33

 TOP
 
  காலுற்று (1)
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை காலுற்று
 கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல - புறம் 260/22,23

 TOP
 
  காலுற (1)
கைதொழூஉ பரவி காலுற வணங்கி - திரு 252

 TOP
 
  காலுறு (2)
காலுறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை - மது 309
காலுறு கடலின் கடிய உரற - பதி 69/4

 TOP
 
  காலே (10)
இனிதே தெய்ய நின் காணும் காலே - நற் 230/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும் காலே - நற் 393/13
காலே பரி தப்பினவே கண்ணே - குறு 44/1
அனை மெல்லியள் யான் முயங்கும் காலே - குறு 70/5
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே - குறு 203/6
பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும் காலே - குறு 252/8
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ - கலி 144/60
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே - புறம் 193/4
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும் காலே - புறம் 315/7
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும் காலே - புறம் 331/13

 TOP
 
  காலை (137)
செருக்கொடு நின்ற காலை மற்று அவன் - பொரு 89
மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை
 கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் - பொரு 96,97
அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து - பொரு 116
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடாவுறுப்ப - சிறு 10
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப - மது 232
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை
 பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு - நற் 22/9,10
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை
 கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு - நற் 30/7,8
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை
 எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ - நற் 56/3,4
கொய்_பதம் குறுகும் காலை எம் - நற் 57/9
நாணுத்தக்கன்று அது காணும் காலை
 உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் - நற் 72/2,3
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் - நற் 115/7
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற - நற் 123/5
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போல - நற் 124/1
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய - நற் 130/3
உலகு மிக வருந்தி உயா உறு காலை
 சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என - நற் 164/3,4
தவிரும் காலை ஆயின் என் - நற் 209/8
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் - நற் 223/1
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து - நற் 242/5
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் - நற் 243/9
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை
 மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை - நற் 256/7,8
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை
 அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் - நற் 264/2,3
இரீஇய காலை இரியின் - நற் 266/8
உலகம் படைத்த காலை தலைவ - நற் 337/1
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை
 அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் - நற் 346/2,3
அரும் துயர் உழந்த காலை
 மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே - நற் 384/10,11
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி - குறு 45/1
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என - குறு 48/2
அரியம் ஆகிய காலை
 பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே - குறு 178/6,7
நம் போல் பசக்கும் காலை தம் போல் - குறு 183/2
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது - குறு 252/3
காலை வந்து மாலை பொழுதில் - குறு 346/6
காலை வந்த முழுமுதல் காந்தள் - குறு 361/4
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை
 கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் - குறு 398/2,3
எம் தோள் துறந்த காலை எவன்-கொல் - ஐங் 109/3
காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே - ஐங் 116/4
காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே - ஐங் 116/4
காலை இருந்து மாலை சேக்கும் - ஐங் 157/3
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே - ஐங் 183/6
நீ இவண் வரூஉம் காலை
 மேவரும்-மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ - ஐங் 238/4,5
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த காலை
 தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே - ஐங் 359/2,3
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை
 உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம் - ஐங் 445/3,4
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப - ஐங் 448/1
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் - ஐங் 453/3
குருகு இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை
 துறந்து அமைகல்லார் காதலர் - ஐங் 457/2,3
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் - ஐங் 468/2
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை
 உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை - ஐங் 470/2,3
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய - ஐங் 491/1
கார் தொடங்கின்றே காலை
 நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 493/3,4
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை
 நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி - பதி 19/24,25
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி - பதி 21/4
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் - பதி 63/6
வெம் முனை தபுத்த காலை தம் நாட்டு - பதி 78/12
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள - பதி 81/5
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி - பதி 84/21
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை
 கல் சேர்பு மா மழை தலைஇ - பதி 84/22,23
காலை போய் மாலை வரவு - பரி 8/50
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை
 செல வரை காணா கடல் தலைக்கூட - பரி 10/1,2
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே - பரி 12/85
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி - பரி 20/6
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் - கலி 70/20
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய் காலை
 கொண்டல் நிரை ஒத்தன - கலி 106/13,14
காலை ஆவது அறியார் - கலி 119/15
நால் திசையும் நடுக்குறூஉம் மடங்கல் காலை
 கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை - கலி 120/8,9
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற - கலி 144/53
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் - கலி 145/32
மோயினள் உயிர்த்த காலை மா மலர் - அகம் 5/24
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை
 யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற - அகம் 14/12,13
செய்வினைக்கு அகன்ற காலை எஃகுற்று - அகம் 29/5
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்குறு காலை
 தாழை தளர தூக்கி மாலை - அகம் 40/5,6
கோடை நீடிய பைது அறு காலை
 குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் - அகம் 42/6,7
தண் பெயல் பொழிந்த பைதுறு காலை
 குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் - அகம் 74/3,4
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை
 நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி - அகம் 84/5,6
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை
 கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் - அகம் 86/5,6
அஞ்சினள் உயிர்த்த காலை யாழ நின் - அகம் 86/24
வேந்து வினை முடித்த காலை தேம் பாய்ந்து - அகம் 104/1
மாலை இன் துணை ஆகி காலை
 பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப - அகம் 107/19,20
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் - அகம் 122/17
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை - அகம் 124/13
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை
 கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற - அகம் 125/13,14
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு - அகம் 126/8
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை
 தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து - அகம் 139/8,9
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை
 கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் - அகம் 150/10,11
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ - அகம் 174/7
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை - அகம் 183/10
தான் இவண் வந்த காலை நம் ஊர் - அகம் 210/8
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் - அகம் 220/12
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை
 நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் - அகம் 234/1,2
வண்டு இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை
 வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு - அகம் 244/6,7
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை
 வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு - அகம் 263/4,5
யாம் தன் கழறும் காலை தான் தன் - அகம் 275/6
அரிய பெரியோர் தெரியும் காலை
 நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன - அகம் 286/14,15
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி - அகம் 303/11
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை
 ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை - அகம் 304/16,17
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை
 நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி - அகம் 314/7,8
என் கண்டு பெயரும் காலை யாழ நின் - அகம் 318/11
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் - அகம் 364/9
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை
 செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 374/15,16
பிணியுறு முரசம் கொண்ட காலை
 நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி - புறம் 25/7,8
வீற்றிருந்தோரை எண்ணும் காலை
 உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே - புறம் 27/4,5
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் - புறம் 34/8
அலத்தல் காலை ஆயினும் - புறம் 103/11
நோகோ யானே தேய்கமா காலை
 பயில் பூம் சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் - புறம் 116/9,10
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை
 களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப - புறம் 119/1,2
கனி_பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே - புறம் 139/10
மாலை மருதம் பண்ணி காலை
 கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி - புறம் 149/2,3
கோ என பெயரிய காலை ஆங்கு அது - புறம் 152/21
வள மலை மாறிய என்றூழ் காலை
 மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை - புறம் 161/5,6
அரும் கடி பெரும் காலை
 விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை - புறம் 166/24,25
நும் படை செல்லும் காலை அவர் படை - புறம் 169/1
அவர் படை வரூஉம் காலை நும் படை - புறம் 169/3
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை
 முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது - புறம் 174/6,7
கோடை நீடிய பைது அறு காலை
 இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி - புறம் 174/26,27
நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை
 என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் - புறம் 175/3,4
அஞ்சி நீங்கும் காலை
 ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே - புறம் 178/10,11
யாம் தன் இரக்கும் காலை தான் எம் - புறம் 180/10
பிணிக்கும் காலை இரங்குவிர்-மாதோ - புறம் 195/5
நினையும் காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு - புறம் 213/7
செல்வ காலை நிற்பினும் - புறம் 215/8
அல்லல் காலை நில்லலன் மன்னே - புறம் 215/9
தன் பெயர் கிளக்கும் காலை என் பெயர் - புறம் 216/8
இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் - புறம் 216/11
நினைக்கும் காலை மருட்கை உடைத்தே - புறம் 217/1
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் - புறம் 217/6
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும் காலை
 ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் - புறம் 218/4,5
பெரு வறம் கூர்ந்த வேனில் காலை
 பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தருமார் - புறம் 224/13,14
காலை தோன்றினும் நோகோ யானே - புறம் 225/14
இல் ஆகியரோ காலை மாலை - புறம் 232/1
நோகோ யானே தேய்க மா காலை
 பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி - புறம் 234/1,2
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை
 புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி - புறம் 257/7,8
ஓச்சினன் துரந்த காலை மற்றவன் - புறம் 308/9
கடு_மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் - புறம் 350/5
தொக்கு உயிர் வௌவும் காலை
 இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே - புறம் 357/8,9
ஆழும் காலை புணை பிறிது இல்லை - புறம் 367/11
இலம்படு காலை ஆயினும் - புறம் 380/14
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை
 இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் - புறம் 388/2,3
ஏலா வெண்பொன் போகுறு காலை
 எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் - புறம் 389/4,5
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி - புறம் 397/6

 TOP
 
  காலையது (1)
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என - பதி 26/7

 TOP
 
  காலையும் (15)
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும்
 நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் - பொரு 237,238
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும்
 அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல் - நற் 5/6,7
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும்
 அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என - நற் 118/4,5
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும்
 வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ - நற் 296/6,7
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் - குறு 32/1
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும்
 கார் அன்று என்றி ஆயின் - குறு 148/4,5
சினை இனிது ஆகிய காலையும் காதலர் - குறு 341/3
தாய் உடன்று அலைக்கும் காலையும் வாய்விட்டு - குறு 397/4
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் - ஐங் 338/4
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும்
 வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் - பதி 23/3,4
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும்
 நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று - பதி 28/9,10
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும்
 அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து - பதி 43/14,15
தாம் பாராட்டிய காலையும் உள்ளார் - அகம் 59/15
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் - அகம் 113/1
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும்
 நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை - அகம் 279/13,14

 TOP
 
  காலையொடு (1)
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் - ஐங் 451/1

 TOP
 
  காலையோ (1)
மறைத்தல் காலையோ அன்றே - குறு 321/7

 TOP
 
  காலொடு (10)
கடும் காலொடு கரை சேர - மது 78
காலொடு பட்ட மாரி - நற் 2/9
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு
 வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய - நற் 197/6,7
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி - குறு 51/2
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை - குறு 158/3
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என - பரி 8/31
ஆலி வானின் காலொடு பாறி - அகம் 9/7
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி - அகம் 43/9
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின் - அகம் 357/15
செலவு வலியுறுத்தனை ஆயின் காலொடு
 கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு - அகம் 379/18,19

 TOP
 
  காலோர் (1)
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் - மது 441

 TOP
 
  காவல் (27)
கவலை முற்றம் காவல் நின்ற - முல் 30
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் - நற் 40/3
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே - நற் 102/9
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் - நற் 156/2
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி - நற் 320/8
கானல் இட்ட காவல் குப்பை - நற் 331/3
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை - நற் 344/4
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி - நற் 365/1
வறும் புனம் காவல் விடாமை - நற் 376/11
காவல் நீ என்றோளே சேவலொடு - நற் 389/7
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது - குறு 265/1
காவல் மறந்த கானவன் ஞாங்கர் - குறு 342/2
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே - ஐங் 281/4
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட - பதி 31/19
காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் - பதி 72/3
அணி பவள செ வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் - பரி 24/48
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல் கொளற்கு ஒத்த - கலி 48/2
வளியா அறியா உயிர் காவல் கொண்டு - கலி 103/68
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை - அகம் 92/7
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி - அகம் 232/13
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் - அகம் 298/18
நிரயம் கொள்பவரொடு ஒன்றாது காவல்
 குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி - புறம் 5/6,7
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் - புறம் 172/6
காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் - புறம் 185/2
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் - புறம் 229/20
காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் - புறம் 331/11
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி - புறம் 345/9

 TOP
 
  காவல (2)
இட வல குட அல கோவல காவல
 காணா மரப நீயா நினைவ - பரி 3/83,84
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல
 குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை - புறம் 17/8,9

 TOP
 
  காவலர் (30)
குடபுலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 47
தென்புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 63
குணபுலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 79
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப - பெரும் 51
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் - குறி 240
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த - நற் 13/3
துஞ்சா காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - நற் 98/9
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் - நற் 280/7
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ - குறு 54/2
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர்
 கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் - குறு 261/6,7
யாமம் காவலர் அவியா மாறே - குறு 375/6
மாரி கடிகொள காவலர் கடுக - ஐங் 29/1
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச - ஐங் 421/1
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி - அகம் 2/14
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்-தொறும் - அகம் 12/6
நல் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை - அகம் 22/16
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் - அகம் 94/10
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென - அகம் 102/12
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் - அகம் 122/6
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர்
 பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ - அகம் 156/4,5
அரும் கடி காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - அகம் 162/7
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய - அகம் 308/14
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என - அகம் 311/4
வையம் காவலர் வழிமொழிந்து ஒழுக - புறம் 8/1
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி - புறம் 18/14
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் - புறம் 35/29
ஞாலம் காவலர் கடை தலை - புறம் 225/13
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் - புறம் 261/6
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர்
 இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண - புறம் 363/3,4
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர்
 கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 390/5,6

 TOP
 
  காவலரே (1)
களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே
 ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை - கலி 52/14,15

 TOP
 
  காவலன் (3)
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிதும் நின் - ஐங் 230/2
பெரும் குளம் காவலன் போல - அகம் 252/13
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன்
 காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் - புறம் 208/5,6

 TOP
 
  காவலின் (3)
ஏனல் காவலின் இடையுற்று ஒருவன் - நற் 128/7
தென்புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் - புறம் 71/18
வன்புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே - புறம் 71/19

 TOP
 
  காவலும் (2)
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ - நற் 213/10
காவலும் கடியுநர் போல்வர் - ஐங் 289/3

 TOP
 
  காவற்கு (1)
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய - பதி 74/20

 TOP
 
  காவா (1)
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை - கலி 142/57

 TOP
 
  காவாதது (1)
என் உயிர் காவாதது
 என ஆங்கு - கலி 143/55,56

 TOP
 
  காவாது (2)
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு - கலி 86/29
வாய் காவாது பரந்து பட்ட - புறம் 22/24

 TOP
 
  காவார் (1)
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் - கலி 56/10

 TOP
 
  காவால் (1)
சூர் ததும்பு வரைய காவால்
 கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை - பரி 18/31,32

 TOP
 
  காவி (4)
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி
 அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ - நற் 123/6,7
கழிய காவி குற்றும் கடல - குறு 144/1
கணம்கொள் இடு மணல் காவி வருந்த - கலி 131/37
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப - அகம் 350/1

 TOP
 
  காவிதி (1)
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் - மது 499

 TOP
 
  காவியொடு (1)
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் - அகம் 150/11

 TOP
 
  காவிரி (37)
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே - பொரு 248
மலை தலைய கடல் காவிரி
 புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் - பட் 6,7
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் - பட் 116
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் - பட் 190
குடமலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி
 கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப - மலை 527,528
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி
 பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த - குறு 258/2,3
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் - ஐங் 42/3
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு - பதி 50/6
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் - பதி 73/11
காவிரி படப்பை நல் நாடு அன்ன - பதி 90/47
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் - அகம் 6/6
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று - அகம் 62/9
அம் தண் காவிரி போல - அகம் 76/12
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெரும் துறை - அகம் 123/11
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று - அகம் 126/5
புதுவது வந்த காவிரி
 கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே - அகம் 166/14,15
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட வயின் - அகம் 177/16
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி - அகம் 181/12
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என் - அகம் 186/16
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன - அகம் 205/12
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த - அகம் 213/22
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் - அகம் 222/8
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி
 தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு - அகம் 226/10,11
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை - அகம் 326/10
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை - அகம் 341/4
காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ - அகம் 376/11
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன - அகம் 385/4
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் - அகம் 396/14
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட - புறம் 35/8
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி
 எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே - புறம் 43/22,23
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே - புறம் 58/1
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் - புறம் 68/9
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் - புறம் 166/28
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி
 மல்லல் நல் நாட்டு அல்லல் தீர - புறம் 174/8,9
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை - புறம் 385/8
காவிரி புரக்கும் நல் நாட்டு பொருந - புறம் 393/23
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை - புறம் 399/12

 TOP
 
  காவில் (12)
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில்
 களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் - பெரும் 395,396
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில்
 சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று - மது 701,702
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு - நற் 315/5
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் - பதி 27/8
காவில் தகைத்த துறைகூடு கலப்பையர் - பதி 41/5
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில்
 புகர் வரி வண்டு இனம் பூம் சினை இமிர - பரி 22/38,39
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில்
 குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/7,8
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில்
 துனை வரி வண்டின் இனம் - கலி 92/28,29
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா - கலி 92/51
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடுமார் - கலி 92/66
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில்
 நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு - அகம் 36/10,11
கடி காவில் பூ சூடினன் - புறம் 239/2

 TOP
 
  காவின் (13)
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின்
 நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய - பொரு 196,197
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி - மது 153
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின்
 இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் - மது 335,336
தவ பள்ளி தாழ் காவின்
 அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் - பட் 53,54
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் - மலை 486
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் - கலி 69/16
கரை அணி காவின் அகத்து - கலி 92/13
தண்டா தகடு உருவ வேறாக காவின் கீழ் - கலி 94/40
தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன - அகம் 15/5
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின்
 ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூம் பள்ளி - புறம் 33/19,20
பொலம் பூம் காவின் நல் நாட்டோரும் - புறம் 38/12
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/6
படு வண்டு ஆர்க்கும் பல் மலர் காவின்
 நெடு வேள் ஆதன் போந்தை அன்ன - புறம் 338/3,4

 TOP
 
  காவினுள் (1)
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள்
 கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்தலை - கலி 57/12,13

 TOP
 
  காவினெம் (1)
காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கலப்பை - புறம் 206/10

 TOP
 
  காவு (1)
காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி - பரி 22/25

 TOP
 
  காவு-தொறும் (2)
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும்
 கடி மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் - புறம் 36/8,9
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும்
 கடும் கண் யானை காப்பனர் அன்றி - புறம் 337/14,15

 TOP
 
  காவு-தோறு (1)
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் - புறம் 366/21

 TOP
 
  காவும் (4)
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் - திரு 223
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் - மலை 451
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் - பரி 16/17
கடி மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் - புறம் 23/9

 TOP
 
  காவே (1)
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் - பரி 16/14

 TOP
 
  காவோலை (1)
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த - நற் 354/3

 TOP
 
  காழ் (109)
பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் - திரு 16
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ்
 நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூம் கேழ் தேய்வை - திரு 32,33
அந்தர பல்லியம் கறங்க திண் காழ்
 வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல - திரு 119,120
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ - திரு 204
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் - பொரு 39
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் - சிறு 6
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த - சிறு 133
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த - சிறு 193
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ்
 இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 90,91
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று - பெரும் 97
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன - பெரும் 130
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் - பெரும் 244
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க - பெரும் 329
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு - முல் 44
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய - மது 286
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து - மது 382
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் - மது 449
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து - மது 621
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு - மது 681
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் - மது 715
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் - மது 716
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி - மது 739
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப - நெடு 56
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ்
 செம்பு இயன்று அன்ன செய்வுறு நெடும் சுவர் - நெடு 111,112
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு - நெடு 176
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ்
 தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி - குறி 107,108
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை - குறி 110
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ - குறி 118
நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய - பட் 80
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் - பட் 167
பிறர் பிணியகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி - பட் 222
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என - மலை 129
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ்
 வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை - மலை 174,175
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்மார் - மலை 338
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் - மலை 520
நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப - நற் 5/4
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் - நற் 66/9
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் - நற் 133/4
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய - நற் 172/2
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி - நற் 222/5
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த - நற் 256/9
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் - நற் 261/7
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை - நற் 278/1
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள - நற் 312/4
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் - நற் 314/4
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் - நற் 324/5
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு உறு பல் காழ்
 வீடுறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் - நற் 366/1,2
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ்
 விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி - நற் 370/3,4
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை - குறு 238/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ்
 தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை - குறு 304/2,3
பல் காழ் அல்குல் அ வரி வாட - ஐங் 306/2
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச - ஐங் 421/1
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கை நீவி - பதி 53/17
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி - பதி 77/8
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து - பதி 90/37
கொடி சேரா திரு கோவை காழ் கொள - பரி 6/15
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் - பரி 9/28
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் - பரி 16/5
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் - கலி 2/26
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை - கலி 4/9
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ்
 விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் - கலி 54/7,8
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் - கலி 55/20
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை - கலி 57/19
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் - கலி 79/12
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ்
 பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி - கலி 80/2,3
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் - கலி 82/14
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் - கலி 85/3
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் - கலி 85/13
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் - கலி 92/47
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி - கலி 96/13
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய - கலி 107/7
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற - கலி 142/64
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் - அகம் 7/21
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் - அகம் 54/15
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ்
 வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக - அகம் 64/5,6
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க - அகம் 73/4
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் - அகம் 113/15
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை - அகம் 116/8
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு - அகம் 119/13
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை - அகம் 125/3
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ்
 நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் - அகம் 129/9,10
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை - அகம் 141/18
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு - அகம் 167/2
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் - அகம் 167/18
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை - அகம் 169/4
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி - அகம் 253/16
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் - அகம் 309/8
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் - அகம் 369/7
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் - அகம் 369/18
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் - அகம் 373/4
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை - அகம் 385/12
பூம் துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் - அகம் 387/7
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ்
 தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி - அகம் 393/10,11
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ - புறம் 23/1
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன - புறம் 70/2
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து - புறம் 95/2
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் - புறம் 150/20
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது - புறம் 246/5
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை - புறம் 269/2
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை - புறம் 276/2
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே - புறம் 291/8
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய - புறம் 302/4
புன் காழ் நெல்லி வன்புல சீறூர் - புறம் 314/4
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் - புறம் 324/10
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை - புறம் 325/7
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க - புறம் 354/2
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி - புறம் 369/19
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை - புறம் 382/18
விசிப்புறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை - புறம் 399/24

 TOP
 
  காழ்க்கொள்ளும் (1)
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி - குறு 379/4

 TOP
 
  காழ்க்கொளினே (1)
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே - குறு 17/4

 TOP
 
  காழ்கொள்வோரும் (1)
கட்டிய கயில் அணி காழ்கொள்வோரும்
 வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/18,19

 TOP
 
  காழ்வை (1)
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை - குறி 93

 TOP
 
  காழ (2)
வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய - நற் 302/8
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து - குறு 255/1

 TOP
 
  காழக (1)
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப - மது 598

 TOP
 
  காழகத்து (1)
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் - பட் 191

 TOP
 
  காழகம் (5)
புலரா காழகம் புலர உடீஇ - திரு 184
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி - கலி 7/9
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையாக்கால் - கலி 73/17
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம்
 ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப - கலி 92/37,38
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் - புறம் 41/9

 TOP
 
  காழியர் (1)
ஊழுறு விளை நெற்று உதிர காழியர்
 கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய - அகம் 89/7,8

 TOP
 
  காழின் (2)
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை - பொரு 105
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப - நற் 360/7

 TOP
 
  காழும் (1)
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் - கலி 115/5

 TOP
 
  காழொடு (1)
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு
 மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே - புறம் 97/6,7

 TOP
 
  காழோர் (3)
காழோர் இகழ்_பதம் நோக்கி கீழ - பெரும் 393
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர்
 கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் - மது 658,659
நிறைய பெய்த அம்பி காழோர்
 சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் - நற் 74/3,4

 TOP
 
  காளாம்பி (1)
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி
 ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் - சிறு 134,135

 TOP
 
  காளை (14)
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை
 செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு - பெரும் 138,139
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை
 சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து - நெடு 182,183
மை அணல் காளை பொய் புகலாக - நற் 179/8
செல் பெரும் காளை பொய்ம் மருண்டு சேய் நாட்டு - நற் 271/4
மீளி முன்பின் காளை காப்ப - ஐங் 374/2
எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை
 செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி - பரி 8/86,87
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை
 படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் - பரி 11/46,47
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை
 வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து - அகம் 221/6,7
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை
 சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து - அகம் 388/15,16
துணிந்தோன்-மன்ற துனை வெம் காளை
 கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி - அகம் 397/9,10
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை
 ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை - புறம் 258/6,7
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி - புறம் 302/8
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த - புறம் 303/3
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன - புறம் 322/1

 TOP
 
  காளைக்கு (3)
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு
 அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ - அகம் 263/9,10
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் - புறம் 83/1
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே - புறம் 312/6

 TOP
 
  காளையும் (1)
உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே - புறம் 334/11

 TOP
 
  காளையை (2)
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே - நற் 293/9
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே - ஐங் 399/5

 TOP
 
  காளையொடு (11)
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு
 பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் - நற் 184/2,3
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு
 மட மா அரிவை போகிய சுரனே - குறு 378/4,5
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு
 அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ - ஐங் 372/2,3
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் - ஐங் 382/2
கடும் கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி - ஐங் 385/1
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி - ஐங் 389/2
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு
 கண்டனெம் மன்ற சுரத்திடை யாமே - ஐங் 390/3,4
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு
 அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே - ஐங் 391/5,6
வெம் சின விரல் வேல் காளையொடு
 இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே - ஐங் 400/5,6
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் - அகம் 55/5
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு
 எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ - அகம் 321/12,13

 TOP
 
  காற்கு (1)
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் - கலி 83/12

 TOP
 
  காற்று (8)
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் - மது 52
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ - மது 378
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் - கலி 45/4
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை - கலி 103/40
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 258/6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் - அகம் 366/4
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை - புறம் 373/4

 TOP
 
  காற்றொடு (1)
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் - பரி 13/26

 TOP
 
  காற்றோடு (1)
பெரும் கலக்குற்றன்றால் தானே காற்றோடு
 எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின் - புறம் 41/16,17

 TOP
 
  கான் (35)
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான்
 குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - திரு 198,199
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் - மது 337
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் - மலை 523
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/3
கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு - நற் 61/9
கல்லக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி - நற் 122/3
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் - நற் 198/2
தளி_பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் - நற் 209/2
கணம்கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் - ஐங் 183/1
கான் கெழு நாடன் மகளே - ஐங் 430/3
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 461/2
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி - பதி 25/8
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை - பதி 30/23
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கான் முளை - பதி 91/6
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் - பரி 16/17
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் - பரி 20/10
கான் அகல் நாடன் மகன் - கலி 39/11
கணம்கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் - அகம் 22/2
கான் கெழு நாடன் கேட்பின் - அகம் 98/29
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 179/6
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது - அகம் 193/1
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து - அகம் 248/4
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே - அகம் 315/18
கான் அமர் செல்வி அருளலின் வெண் கால் - அகம் 345/4
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை - அகம் 359/14
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் - அகம் 391/4
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் - அகம் 392/12
கான் அமர் நன்னன் போல - அகம் 392/27
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் - அகம் 397/5
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் - புறம் 33/1
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே - புறம் 150/10
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா - புறம் 374/10
கான் கெழு நாடன் நெடும் தேர் அவியன் என - புறம் 383/23
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் - புறம் 390/3
நெடு நீர் தொகூஉம் மணல் தண் கான்
 மென் பறையான் புள் இரியுந்து - புறம் 396/5,6

 TOP
 
  கான்யாற்றின் (1)
வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி - பரி 10/30

 TOP
 
  கான்யாற்று (20)
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று
 கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த - சிறு 3,4
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று
 உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல - பட் 161,162
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை - மலை 214
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று
 கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப - நற் 7/3,4
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று
 கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ - நற் 65/2,3
பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை - நற் 119/6
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய - நற் 121/10
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று
 கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி - நற் 144/7,8
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் - நற் 292/7
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை - நற் 381/3
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை - குறு 264/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை - ஐங் 361/1
விரிவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று
 தேரொடு குறுக வந்தோன் - ஐங் 367/3,4
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/23
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று
 படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் - அகம் 11/8,9
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று
 கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி - அகம் 18/2,3
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் - அகம் 25/1
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே - அகம் 117/19
பூம் கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று
 வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் - அகம் 133/10,11
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் - அகம் 137/3

 TOP
 
  கான்யாறு (1)
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் - முல் 24

 TOP
 
  கான்யாறே (1)
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே
 இரை தேர் வெண் குருகு அல்லது யாவதும் - குறு 113/2,3

 TOP
 
  கான்று (8)
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி - பெரும் 2
எரி கான்று அன்ன பூம் சினை மராஅத்து - மலை 498
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் - நற் 126/6
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென - நற் 132/2
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் - அகம் 122/10
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் - அகம் 381/5
கான்று படு கனை எரி போல - புறம் 315/6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை - புறம் 398/21

 TOP
 
  கான (36)
கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய - சிறு 85
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப - சிறு 225
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் - மலை 511
காமரு தகைய கான வாரணம் - நற் 21/8
கான குறவர் மட_மகள் - நற் 102/8
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் - நற் 189/8
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் - நற் 276/6
கான முல்லை கய வாய் அலரி - நற் 321/3
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை - குறு 38/1
கான யானை கை விடு பசும் கழை - குறு 54/3
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட - குறு 79/1
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு - குறு 119/2
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் - குறு 194/3
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ - குறு 329/1
கான நீளிடை தானும் நம்மொடு - குறு 347/4
கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ - பரி 22/13
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/27
கான மட மரை கண நிரை கவரும் - அகம் 69/8
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை - அகம் 75/5
கான யானை கவின் அழி குன்றம் - அகம் 123/4
கான நாடன் வரூஉம் யானை - அகம் 128/10
கான யானை கவளம் கொள்ளும் - அகம் 157/8
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை - அகம் 177/10
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என் - அகம் 222/2
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி - அகம் 245/11
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ - அகம் 261/1
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் - அகம் 318/1
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் - அகம் 365/5
கான வாரணம் ஈனும் - புறம் 52/16
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப - புறம் 127/4
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் - புறம் 181/3
கான யானை தந்த விறகின் - புறம் 251/5
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை காலுற்று - புறம் 260/22
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ - புறம் 307/5
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் - புறம் 342/1
கான வேம்பின் காய் திரங்க - புறம் 389/2

 TOP
 
  கானக்கோழி (3)
கானக்கோழி கதிர் குத்த - பொரு 222
கானக்கோழி கவர் குரல் சேவல் - மலை 510
கானக்கோழி கவர் குரலொடு - புறம் 395/10

 TOP
 
  கானக்கோழியொடு (1)
கானக்கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என - புறம் 320/11

 TOP
 
  கானக (6)
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் - மலை 258
கானக நாடற்கு இது என யான் அது - நற் 47/6
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே - குறு 54/5
கானக நாடன் வரவும் இவள் - ஐங் 217/3
கானக நாடன் வரையின் - ஐங் 253/3
கானக நாடனை நீயோ பெரும - புறம் 5/3

 TOP
 
  கானங்கோழி (1)
கானங்கோழி கவர் குரல் சேவல் - குறு 242/1

 TOP
 
  கானத்த (1)
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் - ஐங் 332/3

 TOP
 
  கானத்தானே (4)
புன் புல வைப்பின் கானத்தானே - குறு 183/7
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 316/5
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 355/5
கரு முக முசுவின் கானத்தானே - அகம் 121/15

 TOP
 
  கானத்து (36)
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து
 இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து - திரு 9,10
களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி - பொரு 49
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி - பெரும் 176
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து
 முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து - நெடு 129,130
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே - மலை 242
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி - நற் 17/3
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூம் - நற் 238/1
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த - நற் 362/4
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து
 அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை - நற் 394/1,2
கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி - குறு 179/1
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து
 ஆரம் நாறும் மார்பினை - குறு 198/6,7
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் - குறு 210/1
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து
 நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப - குறு 249/1,2
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த - குறு 272/3
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து
 புலம் தேர் யானை கோட்டிடை ஒழிந்த - குறு 348/1,2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற - ஐங் 216/2
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து
 மொழி பெயர் பல் மலை இறப்பினும் - ஐங் 321/3,4
வானவரம்பன் என்ப கானத்து
 கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய - பதி 58/12,13
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா - கலி 115/15
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து
 தலை_நாள் அலரின் நாறும் நின் - அகம் 69/18,19
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி - அகம் 78/1
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற - அகம் 83/3
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து
 வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் - அகம் 105/12,13
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண் - அகம் 129/5
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து
 தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் - அகம் 152/21,22
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 238/8
பல் பூம் கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ - அகம் 249/11
புல் நுகும்பு எடுத்த நல் நெடும் கானத்து
 ஊட்டுறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன - அகம் 283/13,14
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல - அகம் 338/14
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் - அகம் 343/9
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 357/7
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து
 வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 392/1,2
பல் பூம் கானத்து அல்கி இன்று இவண் - அகம் 398/20
கொண் பெரும் கானத்து கிழவன் - புறம் 155/7
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட - புறம் 202/1
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் - புறம் 230/1

 TOP
 
  கானத்தோர் (1)
கானத்தோர் நின் தெவ்வர் நீயே - புறம் 28/10

 TOP
 
  கானப்பேர் (1)
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் - புறம் 21/6

 TOP
 
  கானம் (79)
பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென - பெரும் 23
கானம் நந்திய செந்நில பெரு வழி - முல் 97
பனி வார் சிமைய கானம் போகி - மது 148
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென - குறி 160
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம்
 கல்லென்று இரட்ட புள் இனம் ஒலிப்ப - குறி 227,228
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் - பட் 300
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய - மலை 54
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே - மலை 385
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து - மலை 405
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி - நற் 6/9
நறும் தண் பொழில கானம்
 குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே - நற் 9/11,12
குன்ற வைப்பின் கானம்
 சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே - நற் 137/9,10
பரந்துபடு கூர் எரி கானம் நைப்ப - நற் 177/1
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்திடை - நற் 186/4
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே - நற் 205/5
கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே - நற் 240/10
யாணர் வைப்பின் கானம் என்னாய் - நற் 292/4
வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே - நற் 302/10
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண - நற் 326/8
கானம் கார் என கூறினும் - குறு 21/4
அரிய கானம் சென்றோர்க்கு - குறு 77/5
அரும் சுர வைப்பின் கானம்
 பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே - குறு 154/7,8
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி - குறு 199/3
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட - குறு 256/3
குன்று தலைமணந்த கானம்
 சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே - குறு 281/5,6
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து - குறு 312/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் - குறு 319/2
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என - குறு 322/3
கடும் கண் யானை கானம் நீந்தி - குறு 331/4
மலை உடை கானம் நீந்தி - குறு 350/7
கோடை தூக்கும் கானம்
 செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே - குறு 369/3,4
மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் - ஐங் 250/3
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம்
 இறந்தனரோ நம் காதலர் - ஐங் 319/2,3
சுரன் அணிகொண்ட கானம் காணூஉ - ஐங் 357/2
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம்
 வல்லை நெடும் தேர் கடவின் - ஐங் 425/2,3
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ - ஐங் 465/2
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் - ஐங் 499/2
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம்
 தோடுறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல - பதி 89/1,2
கானம் தகைப்ப செலவு - கலி 3/22
கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று - கலி 7/3
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் - கலி 11/19
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் - கலி 106/48
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம்
 இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி - கலி 145/18,19
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம்
 குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - அகம் 4/7,8
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம்
 இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு - அகம் 5/15,16
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம்
 எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென - அகம் 11/6,7
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ - அகம் 27/3
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி - அகம் 31/11
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 43/10
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம்
 வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் - அகம் 55/4,5
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி - அகம் 63/9
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என - அகம் 77/2
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம - அகம் 99/10
மண மனை கமழும் கானம்
 துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே - அகம் 107/21,22
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு - அகம் 131/13
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம்
 கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என - அகம் 134/1,2
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து - அகம் 161/7
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம்
 எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி - அகம் 164/7,8
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட - அகம் 184/6
வேனில் வெற்பின் கானம் காய - அகம் 187/16
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி - அகம் 189/1
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் - அகம் 199/13
கல் நெடும் கவலைய கானம் நீந்தி - அகம் 245/19
அரிய கானம் என்னார் பகை பட - அகம் 247/7
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம்
 நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி - அகம் 275/14,15
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம்
 உலறி இலை இல ஆக பல உடன் - அகம் 291/1,2
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி - அகம் 295/8
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை - அகம் 295/14
வெருவரு கானம் நம்மொடு - அகம் 297/18
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப - அகம் 314/3
மயில் இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம்
 எல் இடையுறாஅ அளவை வல்லே - அகம் 344/6,7
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம்
 சென்றோர்-மன் என இருக்கிற்போர்க்கே - அகம் 387/19,20
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் - அகம் 399/2
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக - புறம் 144/3
கொண் பெரும் கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே - புறம் 154/13
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண் பெரும் கானம்
 நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி - புறம் 156/2,3
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென - புறம் 160/2
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப - புறம் 174/24
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட - புறம் 370/10

 TOP
 
  கானமும் (10)
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும்
 தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப - மலை 69,70
கானமும் கம்மென்றன்றே வானமும் - நற் 154/1
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே - நற் 256/11
இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு - குறு 274/6
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே - குறு 388/7
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே - ஐங் 433/3
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ - பதி 22/6
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் - அகம் 181/1
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும்
 நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி_நாள் - அகம் 259/7,8
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து - அகம் 383/3

 TOP
 
  கானமொடு (1)
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து - பதி 88/2

 TOP
 
  கானல் (117)
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர - சிறு 150
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல்
 பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப - மது 96,97
நிலவு கானல் முழவு தாழை - மது 114
புலவு மணல் பூம் கானல்
 மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் - பட் 94,95
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் - நற் 4/1
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் - நற் 18/4
கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி - நற் 27/4
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி - நற் 45/1
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று - நற் 53/6
கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது - நற் 72/8
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது - நற் 74/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ - நற் 76/8
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல்
 படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை - நற் 78/4,5
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் - நற் 91/8
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு - நற் 96/9
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர - நற் 117/1
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற - நற் 123/5
அலந்தனென் வாழி தோழி கானல்
 புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 149/5,6
விரி பூம் கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் - நற் 155/3
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே - நற் 163/12
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த - நற் 167/9
நறும் பூம் கானல் வந்து அவர் - நற் 191/11
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி - நற் 195/5
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை - நற் 203/7
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் - நற் 219/9
பகலும் வருதி பல் பூம் கானல்
 இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் - நற் 223/3,4
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த - நற் 227/3
கானல் அம் கொண்கன் தந்த - நற் 231/8
பல் பூம் கானல் பகற்குறி வந்து நம் - நற் 235/4
தான் அணங்குற்றமை கூறி கானல்
 சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி - நற் 245/10,11
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே - நற் 254/12
பல் பூம் கானல் பகற்குறி மரீஇ - நற் 258/1
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது - நற் 263/5
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல்
 தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என - நற் 267/6,7
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் - நற் 307/8
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே - நற் 319/2
புன்னை ஓங்கிய கானல்
 தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே - நற் 327/8,9
கானல் இட்ட காவல் குப்பை - நற் 331/3
பல் பூம் கானல் முள் இலை தாழை - நற் 335/4
யானே எல்_வளை யாத்த கானல்
 வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த - நற் 342/7,8
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் - நற் 345/1
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல்
 ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை - நற் 354/1,2
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் - நற் 354/4
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் - நற் 372/2
பல் பூம் கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப - நற் 375/3
கானல் மாலை கழி நீர் மல்க - நற் 382/1
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ - நற் 388/6
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு - குறு 34/5
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி - குறு 145/2
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 163/3
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி - குறு 177/1
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் - குறு 228/3
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் - குறு 245/1
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல்
 ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட - குறு 248/3,4
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் - குறு 294/1
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல்
 இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் - குறு 299/2,3
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல்
 கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு - குறு 304/6,7
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல்
 தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே - குறு 306/5,6
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 324/2
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த - குறு 326/2
பனி புலந்து உறையும் பல் பூம் கானல்
 இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பன் ஒரு நம் - குறு 334/3,4
கணம்கொள் சிமைய உணங்கும் கானல்
 ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி - குறு 372/3,4
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல்
 பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி - குறு 381/4,5
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல்
 தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே - குறு 386/1,2
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் - ஐங் 132/2
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே - ஐங் 136/3
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்ப - ஐங் 152/3
கானல் சேக்கும் துறைவனோடு - ஐங் 154/3
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் - ஐங் 158/3
மீன் உண் குருகு இனம் கானல் அல்கும் - ஐங் 184/2
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் - ஐங் 191/3
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல்
 குறும் துறை வினவி நின்ற - ஐங் 198/2,3
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் - ஐங் 199/1
அல்குறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை - பதி 30/5
கடல் சேர் கானல் குடபுலம் முன்னி - பதி 51/3
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - பதி 55/5
பெரும் கடல் துயில்கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல்
 காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் - கலி 123/5,6
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல்
 புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே - கலி 126/8,9
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ - கலி 127/11
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல - கலி 128/6
கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் - கலி 128/24
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் - கலி 131/19
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் - கலி 133/2
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப - கலி 145/38
பல் பூம் கானல் அல்கினம் வருதல் - அகம் 20/10
தண் நறும் கானல் வந்து நும் - அகம் 30/14
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப - அகம் 40/1
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் - அகம் 70/10
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே - அகம் 80/13
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 90/3
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை - அகம் 100/13
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல்
 தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் - அகம் 110/5,6
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 152/6
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் - அகம் 160/8
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர - அகம் 180/3
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ - அகம் 190/15
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி - அகம் 210/9
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல்
 ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 220/19,20
அ வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி - அகம் 250/11
கண்டல் கானல் குருகு இனம் ஒலிப்ப - அகம் 260/3
பெரு நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை - அகம் 269/21
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே - அகம் 270/7
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே - அகம் 280/14
கழி சேர் புன்னை அழி பூம் கானல்
 தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் - அகம் 290/9,10
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 300/4
கானல் அம் சிறுகுடி பெருநீர் சேர்ப்ப - அகம் 320/5
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும் - அகம் 330/1
பல் பூம் கானல் பவத்திரி அன இவள் - அகம் 340/7
நீயே கானல் ஒழிய யானே - அகம் 370/13
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல - அகம் 400/3
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் - புறம் 10/12
நிலவு மணல் வியன் கானல்
 தெண் கழி மிசை தீ பூவின் - புறம் 17/11,12
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல்
 முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 24/10,11
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி - புறம் 48/4
தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல்
 கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் - புறம் 60/6,7
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் - புறம் 374/1
கானல் புன்னை சினை நிலைக்குந்து - புறம் 386/15

 TOP
 
  கானலஃதே (1)
ஆனா நோயொடு கானலஃதே
 துறைவன் தம் ஊரானே - குறு 97/2,3

 TOP
 
  கானலது (1)
ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே - நற் 311/8

 TOP
 
  கானலானே (4)
நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே - நற் 11/9
செல்வாம் என்னும் கானலானே - நற் 127/9
கண் வலை படூஉம் கானலானே - குறு 184/7
தேரோன் போகிய கானலானே - குறு 227/4

 TOP
 
  கானலும் (8)
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே - நற் 87/9
பல் பூம் கானலும் அல்கின்றன்றே - நற் 187/3
கடலும் கானலும் தோன்றும் - குறு 81/7
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் - குறு 310/2
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் - பரி 15/11
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து - அகம் 150/12
கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது - அகம் 170/1
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் - அகம் 240/4

 TOP
 
  கானலுள் (1)
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள்
 ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் - கலி 144/27,28

 TOP
 
  கானலொடு (1)
கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் - நற் 392/9

 TOP
 
  கானவர் (28)
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர்
 நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் - திரு 194,195
கானவர் மருதம் பாட அகவர் - பொரு 220
கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் - பெரும் 116
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் - மது 293
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர்
 விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த - குறி 225,226
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர்
 இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் - மலை 17,18
தூவொடு மலிந்த காய கானவர்
 செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே - மலை 155,156
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே - மலை 279
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர்
 புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் - மலை 298,299
எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை - மலை 301
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை - மலை 318
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர்
 வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் - நற் 65/6,7
கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே - நற் 82/11
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் - நற் 255/3
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் - நற் 306/5
துறுகண் கண்ணி கானவர் உழுத - நற் 386/2
கல் கெழு கானவர் நல்குறு மகளே - குறு 71/4
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து - குறு 322/2
வல் வில் கானவர் தங்கை - குறு 335/6
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர்
 கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை - ஐங் 208/1,2
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர்
 வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் - ஐங் 268/2,3
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் - ஐங் 270/2
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர்
 இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து - அகம் 21/24,25
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை - அகம் 132/5
கானவர் மடிந்த கங்குல் - அகம் 168/13
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 231/5
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர்
 கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை - புறம் 159/15,16
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து - புறம் 247/2

 TOP
 
  கானவன் (24)
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/6
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை - நற் 85/8
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன்
 அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என - நற் 165/2,3
அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன்
 சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் - நற் 228/5,6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை - நற் 282/7
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி - நற் 285/3
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன்
 வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை - நற் 336/3,4
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி - நற் 393/5
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய - குறு 214/1
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன்
 புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை - குறு 333/1,2
காவல் மறந்த கானவன் ஞாங்கர் - குறு 342/2
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு - குறு 379/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ - குறு 385/2
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் - ஐங் 283/1
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன்
 நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி - கலி 41/8,9
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே - அகம் 7/22
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன - அகம் 34/3
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய - அகம் 88/5
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என - அகம் 102/2
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன்
 விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து - அகம் 172/6,7
தறுகண் பன்றி நோக்கி கானவன்
 குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி - அகம் 248/6,7
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன்
 பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 282/2,3
வரையிடை கழுதின் வன் கை கானவன்
 கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் - அகம் 292/10,11
தொடுதோல் கானவன் சூடுறு வியன் புனம் - அகம் 368/1

 TOP
 
  கானே (1)
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் - நற் 348/5

 TOP