<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கௌ - முதல் சொற்கள்
கௌவை 14
கௌவைத்து 1
கௌவையில் 1
கௌவையும் 3
கௌவையோ 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
    கௌவை (14)
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் - மலை 105
ஆனா கௌவை மலைந்த - நற் 107/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே - நற் 227/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே - நற் 354/11
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் - குறு 34/2
கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் - குறு 112/1
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி - குறு 373/3
கல்லென் கௌவை எழாஅக்காலே - ஐங் 131/3
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் - கலி 76/8
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் - கலி 109/6
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் - கலி 136/18
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் - அகம் 50/3
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் - அகம் 95/11
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது - அகம் 312/5

 TOP
 
    கௌவைத்து (1)
ஆனா கௌவைத்து ஆக - நற் 36/8

 TOP
 
    கௌவையில் (1)
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே - ஐங் 369/5

 TOP
 
    கௌவையும் (3)
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு - நற் 263/3
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ - கலி 142/56
சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் - அகம் 65/4

 TOP
 
    கௌவையோ (1)
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே - அகம் 186/7

 TOP