<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கி - முதல் சொற்கள்
கிடக்கினும் 1
கிடக்கும் 5
கிடக்கை 18
கிடக்கைய 2
கிடங்கில் 2
கிடங்கின் 11
கிடங்கும் 1
கிடத்தி 1
கிடந்த 15
கிடந்தது 1
கிடந்தான் 1
கிடந்து 6
கிடந்தும் 1
கிடந்தேன்-மன் 1
கிடந்தோர் 2
கிடந்தோள் 2
கிடந்தோன் 1
கிடப்ப 3
கிடப்பி 4
கிடப்பின் 1
கிடப்பினும் 1
கிடர் 1
கிடவாது 1
கிடவாதோ 3
கிடாஅய் 1
கிடின் 1
கிடுகின் 1
கிடுகு 2
கிடை 4
கிண்கிணி 13
கிண்டி 1
கிணற்றின் 1
கிணற்று 2
கிணை 29
கிணை_மகட்கு 1
கிணை_மகள் 2
கிணை_மகன் 1
கிணைஞனை 1
கிணைப்ப 1
கிணையர் 1
கிணையின் 1
கிணையேம் 3
கிணையோடு 1
கிணைவ 1
கிணைவன் 1
கிம்புரி 1
கில்லா 1
கிலுகிலி 1
கிழக்கு 3
கிழங்கின் 1
கிழங்கினர் 1
கிழங்கினொடு 1
கிழங்கு 10
கிழங்கும் 3
கிழங்கொடு 3
கிழத்தி 1
கிழமை 7
கிழமையர் 1
கிழமையும் 2
கிழமையொடு 1
கிழமையோன் 1
கிழவ 5
கிழவர் 3
கிழவரின் 1
கிழவரை 1
கிழவன் 12
கிழவனும் 4
கிழவனை 2
கிழவியர் 1
கிழவிர் 1
கிழவோயே 15
கிழவோர்க்கே 1
கிழவோற்கு 1
கிழவோற்கே 6
கிழவோன் 12
கிழவோனே 18
கிழான் 1
கிழாஅர் 1
கிழி 2
கிழிக்கும் 1
கிழித்த 7
கிழித்து 2
கிழிந்த 2
கிழிந்தன 1
கிழிந்து 1
கிழிப்ப 3
கிழிப்பது 1
கிழிப்பு 1
கிழிய 2
கிழியா 1
கிள்ளி 11
கிள்ளிவளவன் 4
கிள்ளுபு 1
கிள்ளை 10
கிள்ளையும் 2
கிள்ளையொடு 1
கிளக்கும் 2
கிளக்கும்-கால் 1
கிளக்கும்-காலை 1
கிளக்குவம் 1
கிளக்குவல் 1
கிளத்தல் 1
கிளத்தலின் 1
கிளந்த 4
கிளந்தனம் 1
கிளந்து 3
கிளப்ப 1
கிளர் 61
கிளர்க்கும் 1
கிளர்ந்த 4
கிளர்ந்து 11
கிளர்ப்ப 1
கிளர்பு 2
கிளர 5
கிளரினும் 1
கிளவி 28
கிளவியள் 1
கிளவியளே 1
கிளவியன் 1
கிளவியனே 1
கிளவியாய் 4
கிளவியார் 1
கிளவியாள் 1
கிளவியின் 1
கிளவியும் 1
கிளவியொடு 1
கிளவியோடு 1
கிளி 60
கிளிக்கே 1
கிளிஞ்சில் 1
கிளியும் 3
கிளியே 2
கிளை 77
கிளை-வயின் 2
கிளைக்கு 1
கிளைக்கும் 1
கிளைகளோடு 1
கிளைஞர் 2
கிளைஞரேம் 1
கிளைஞன் 1
கிளைத்த 2
கிளைத்திட்ட 1
கிளைத்து 2
கிளைப்பின் 1
கிளைமை 1
கிளைய 1
கிளையா 4
கிளையுடன் 5
கிளையுள் 2
கிளையேம் 1
கிளையை-மன் 1
கிளையொடு 17
கிளையொடும் 1
கிளையோடு 3
கிளைஇய 4
கிறுகு 1
கின்னரம் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கிடக்கினும் (1)
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் - புறம் 332/4

 TOP
 
  கிடக்கும் (5)
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும்/சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி - பொரு 245,246
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும்/உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே - குறு 343/6,7
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் - பரி 6/76
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று - புறம் 156/4
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும்/மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி - புறம் 332/4,5

 TOP
 
  கிடக்கை (18)
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை/மாமாவின் வயின்வயின் நெல் - பொரு 179,180
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை/வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை - பட் 37,38
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை/நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய - நற் 277/5,6
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி - ஐங் 401/3
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் - ஐங் 402/2
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை/நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே - ஐங் 409/3,4
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை/குளவாய் அமர்ந்தான் நகர் - பரி 23/68,69
அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் - கலி 29/2
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை - கலி 131/43
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை/வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என - அகம் 351/14,15
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை/வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா - அகம் 365/7,8
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை/பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி - அகம் 379/6,7
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் - அகம் 386/7
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை/தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து - புறம் 19/1,2
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் - புறம் 35/3
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 63/15
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ - புறம் 278/8
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை/ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக - புறம் 369/9,10

 TOP
 
  கிடக்கைய (2)
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே - புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே - புறம் 373/39

 TOP
 
  கிடங்கில் (2)
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் - சிறு 160
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று - நற் 65/2

 TOP
 
  கிடங்கின் (11)
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் - சிறு 188
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின்/உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் - மது 64,65
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின்/விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை - மது 351,352
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின்/நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் - மது 730,731
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின்/வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி - மலை 91,92
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த - நற் 379/8
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின்/நெடு மதில் நிலை ஞாயில் - பதி 20/17,18
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின்/நெடு மதில் நிரை பதணத்து - பதி 22/24,25
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி - பதி 62/10
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின்/மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் - பதி 92/12,13
தூர்ந்த கிடங்கின் சோர்ந்த ஞாயில் - புறம் 350/1

 TOP
 
  கிடங்கும் (1)
மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும்/நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும் - புறம் 355/1,2

 TOP
 
  கிடத்தி (1)
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி/காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் - புறம் 272/5,6

 TOP
 
  கிடந்த (15)
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் - மலை 246
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என - மலை 481
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் - மலை 575
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர - பரி 7/70
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ - அகம் 86/22
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் - அகம் 165/12
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ - அகம் 387/9
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி - அகம் 387/16
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய - புறம் 31/10
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் - புறம் 246/6
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே - புறம் 270/13
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே - புறம் 310/8
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு - புறம் 317/2
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த/தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் - புறம் 370/22,23
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை - புறம் 399/23

 TOP
 
  கிடந்தது (1)
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ - கலி 61/19

 TOP
 
  கிடந்தான் (1)
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் - கலி 123/4

 TOP
 
  கிடந்து (6)
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - மது 359
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - நெடு 30
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் - நெடு 109
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 200/3
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து/சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே - குறு 152/2,3
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் - அகம் 29/2

 TOP
 
  கிடந்தும் (1)
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் - குறு 178/4

 TOP
 
  கிடந்தேன்-மன் (1)
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை - கலி 37/19

 TOP
 
  கிடந்தோர் (2)
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர்/கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி - அகம் 31/10,11
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் - புறம் 19/13

 TOP
 
  கிடந்தோள் (2)
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள்/அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் - முல் 88,89
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி - நற் 370/4

 TOP
 
  கிடந்தோன் (1)
மெல் அணை கிடந்தோன்/என் பெயர்ந்த நோக்கி - புறம் 383/15,16

 TOP
 
  கிடப்ப (3)
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப/தெரி மலர் நனை உறுவ - பரி 19/70,71
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப/இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப - கலி 104/53,54
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப/களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 35/22,23

 TOP
 
  கிடப்பி (4)
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி/நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க - குறு 114/1,2
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று - அகம் 107/4
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி/மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த - புறம் 93/8,9
கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி/தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே - புறம் 286/4,5

 TOP
 
  கிடப்பின் (1)
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின்/வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் - குறு 370/3,4

 TOP
 
  கிடப்பினும் (1)
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று - புறம் 156/4

 TOP
 
  கிடர் (1)
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/16

 TOP
 
  கிடவாது (1)
சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது/ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார் - கலி 18/5,6

 TOP
 
  கிடவாதோ (3)
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ/ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை - கலி 135/8,9
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ/திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/11,12
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ/என ஆங்கு - கலி 135/14,15

 TOP
 
  கிடாஅய் (1)
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய்/நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி - அகம் 156/14,15

 TOP
 
  கிடின் (1)
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் - நற் 48/6

 TOP
 
  கிடுகின் (1)
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின்/மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் - பட் 167,168

 TOP
 
  கிடுகு (2)
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து - முல் 41
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி - பட் 78

 TOP
 
  கிடை (4)
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் - பரி 6/35
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் - பரி 6/35
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை/என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும் - புறம் 75/8,9
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை - புறம் 382/18

 TOP
 
  கிண்கிணி (13)
கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி - திரு 13
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் - நற் 250/2
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி/பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/1,2
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி/காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை - குறு 148/2,3
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப - பதி 52/20
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி - கலி 74/13
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப - கலி 81/6
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி/உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் - கலி 85/2,3
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - கலி 86/9
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ - கலி 96/17
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி - அகம் 254/3
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு - புறம் 77/1
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 198/5

 TOP
 
  கிண்டி (1)
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு - புறம் 168/3

 TOP
 
  கிணற்றின் (1)
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே - புறம் 132/3

 TOP
 
  கிணற்று (2)
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று/வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை - பெரும் 97,98
உறை_கிணற்று புற_சேரி - பட் 76

 TOP
 
  கிணை (29)
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த - சிறு 136
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க - பதி 90/44
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் - பரி 8/81
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி - அகம் 226/15
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை/இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் - அகம் 249/3,4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர - அகம் 301/10
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு - அகம் 325/9
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை/இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி - புறம் 70/3,4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக - புறம் 76/8
தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே - புறம் 78/12
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி - புறம் 79/3
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே - புறம் 111/4
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற - புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 374/6
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே - புறம் 376/23
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி - புறம் 377/4
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி - புறம் 378/8
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை/கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் - புறம் 382/18,19
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி - புறம் 383/3
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் - புறம் 387/4
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் - புறம் 388/3
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா - புறம் 388/11
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ - புறம் 392/5
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 393/20
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 394/7
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 397/10
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் - புறம் 399/16
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை/விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை - புறம் 399/23,24
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே - புறம் 400/8

 TOP
 
  கிணை_மகட்கு (1)
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே - புறம் 111/4

 TOP
 
  கிணை_மகள் (2)
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த - சிறு 136
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் - புறம் 399/16

 TOP
 
  கிணை_மகன் (1)
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் - புறம் 388/3

 TOP
 
  கிணைஞனை (1)
சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை/நீ புரவலை எமக்கு என்ன - புறம் 377/14,15

 TOP
 
  கிணைப்ப (1)
யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது - புறம் 375/12

 TOP
 
  கிணையர் (1)
கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் - நற் 108/4

 TOP
 
  கிணையின் (1)
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் - அகம் 356/4

 TOP
 
  கிணையேம் (3)
வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும - புறம் 379/7
கரும்பனூரன் கிணையேம் பெரும - புறம் 384/10
கிணையேம் பெரும - புறம் 396/14

 TOP
 
  கிணையோடு (1)
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி - புறம் 375/5

 TOP
 
  கிணைவ (1)
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ/சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை - புறம் 381/20,21

 TOP
 
  கிணைவன் (1)
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற - புறம் 379/11

 TOP
 
  கிம்புரி (1)
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய - நெடு 96

 TOP
 
  கில்லா (1)
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில - பரி 12/39

 TOP
 
  கிலுகிலி (1)
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் - சிறு 61

 TOP
 
  கிழக்கு (3)
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப - நற் 297/1
கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே - குறு 337/2
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய - பதி 36/10

 TOP
 
  கிழங்கின் (1)
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின்/கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் - அகம் 176/2,3

 TOP
 
  கிழங்கினர் (1)
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் - மலை 152

 TOP
 
  கிழங்கினொடு (1)
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு/கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் - குறு 379/2,3

 TOP
 
  கிழங்கு (10)
தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் - பொரு 214
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் - பெரும் 362
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி - நற் 328/1
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை - ஐங் 208/2
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் - ஐங் 270/1
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி - அகம் 178/5
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற - அகம் 212/4
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே - புறம் 109/6
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு - புறம் 168/3
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/3

 TOP
 
  கிழங்கும் (3)
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ - மலை 425
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது - பதி 89/4
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும்/பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி - பரி 6/47,48

 TOP
 
  கிழங்கொடு (3)
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் - மது 534
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு/காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் - நற் 85/9,10
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் - புறம் 176/4

 TOP
 
  கிழத்தி (1)
இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி/பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என - அகம் 275/4,5

 TOP
 
  கிழமை (7)
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை/நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர - பரி 9/81,82
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற - பரி 17/18
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை/நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் - பரி 24/41,42
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே - அகம் 32/18
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் - அகம் 230/9
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி - புறம் 32/7
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை/தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே - புறம் 223/5,6

 TOP
 
  கிழமையர் (1)
வழு இன்று பழகிய கிழமையர் ஆயினும் - புறம் 216/3

 TOP
 
  கிழமையும் (2)
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை - புறம் 216/10
பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே - புறம் 272/8

 TOP
 
  கிழமையொடு (1)
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த - கலி 103/78

 TOP
 
  கிழமையோன் (1)
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே - புறம் 165/15

 TOP
 
  கிழவ (5)
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ/பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே - திரு 267,268
எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ/பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் - பொரு 63,64
அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ/இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண - புறம் 158/25,26
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் - புறம் 168/14
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/18

 TOP
 
  கிழவர் (3)
கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும் - பரி 11/120
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் - கலி 21/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர்/முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - புறம் 35/3,4

 TOP
 
  கிழவரின் (1)
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே - நற் 291/9

 TOP
 
  கிழவரை (1)
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே - புறம் 113/9

 TOP
 
  கிழவன் (12)
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் - கலி 117/6
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன்/ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் - புறம் 129/4,5
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன்/வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் - புறம் 131/1,2
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து - புறம் 151/3
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன்/ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ - புறம் 152/11,12
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும் - புறம் 153/1
கொண்பெரும்கானத்து கிழவன்/தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே - புறம் 155/7,8
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன்/திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே - புறம் 163/8,9
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் - புறம் 179/10
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் - புறம் 184/7
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் - புறம் 342/11
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை - புறம் 399/12

 TOP
 
  கிழவனும் (4)
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே - குறு 34/8
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் - கலி 41/42
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு - அகம் 66/17
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும்/அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து - புறம் 326/12,13

 TOP
 
  கிழவனை (2)
வான் தோய் மா மலை கிழவனை/சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே - நற் 365/8,9
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே - புறம் 58/1

 TOP
 
  கிழவியர் (1)
கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும் - பரி 11/120

 TOP
 
  கிழவிர் (1)
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ - மலை 166

 TOP
 
  கிழவோயே (15)
நில்லா தானை இறை கிழவோயே - பதி 54/17
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - பதி 76/15
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே - பதி 88/42
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே - பதி 90/57
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே - புறம் 30/15
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே - புறம் 40/11
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே - புறம் 126/23
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே - புறம் 135/22
எல்லோர்க்கும் கொடு-மதி மனை கிழவோயே/பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் - புறம் 163/7,8
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே - புறம் 200/17
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே - புறம் 201/20
பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - புறம் 202/21
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே - புறம் 370/27
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே - புறம் 371/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே - புறம் 373/39

 TOP
 
  கிழவோர்க்கே (1)
தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே - ஐங் 204/5

 TOP
 
  கிழவோற்கு (1)
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை - நற் 102/7

 TOP
 
  கிழவோற்கே (6)
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே - நற் 51/11
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே - நற் 54/11
முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே - குறு 239/6
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே - குறு 332/6
பிரசம் தூங்கு மலை கிழவோற்கே - குறு 392/8
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே - கலி 41/44

 TOP
 
  கிழவோன் (12)
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன்/பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின் - நற் 10/7,8
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் - நற் 32/3
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் - நற் 173/7
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் - குறு 385/5
மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன்/ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் - ஐங் 250/3,4
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன்/வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் - அகம் 266/10,11
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன்/பழையன் ஓக்கிய வேல் போல் - அகம் 326/11,12
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன்/நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் - அகம் 356/13,14
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன்/வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும - புறம் 379/6,7
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன்/நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய - புறம் 385/9,10
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன்/செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் - புறம் 389/11,12
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன்/வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் - புறம் 394/2,3

 TOP
 
  கிழவோனே (18)
பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே - திரு 317
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே - பொரு 248
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே - பெரும் 500
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே - மலை 583
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே - நற் 28/9
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே - நற் 228/9
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே - ஐங் 40/5
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே - ஐங் 41/4
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே - ஐங் 404/4
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 406/4
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 407/4
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 58/19
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 66/20
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே - கலி 40/34
சென்றோன் மன்ற அ குன்று கிழவோனே/பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து - அகம் 48/22,23
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே - அகம் 108/18
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே - புறம் 13/13
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே - புறம் 400/22

 TOP
 
  கிழான் (1)
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி - புறம் 388/4

 TOP
 
  கிழாஅர் (1)
மென் தொடை வன் கிழாஅர்/அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி - மது 93,94

 TOP
 
  கிழி (2)
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது - நற் 328/8
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை - அகம் 285/9

 TOP
 
  கிழிக்கும் (1)
ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி - நற் 28/8

 TOP
 
  கிழித்த (7)
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை - சிறு 182
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 430
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த/குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் - குறு 179/4,5
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை - பதி 51/33
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை - அகம் 340/21
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் - புறம் 13/3
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு - புறம் 34/11

 TOP
 
  கிழித்து (2)
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் - அகம் 194/4
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் - புறம் 386/4

 TOP
 
  கிழிந்த (2)
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/17
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் - புறம் 236/1

 TOP
 
  கிழிந்தன (1)
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே - புறம் 238/8

 TOP
 
  கிழிந்து (1)
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் - புறம் 229/19

 TOP
 
  கிழிப்ப (3)
வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப/வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் - சிறு 8,9
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப/மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது - புறம் 366/17,18
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப/கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த - புறம் 393/11,12

 TOP
 
  கிழிப்பது (1)
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம் - அகம் 72/1

 TOP
 
  கிழிப்பு (1)
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி - நற் 154/2

 TOP
 
  கிழிய (2)
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 56/4

 TOP
 
  கிழியா (1)
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா/பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை - கலி 41/15,16

 TOP
 
  கிள்ளி (11)
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி/தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து - திரு 22,23
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி/வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த - நற் 141/9,10
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த - நற் 390/3
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி/மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த - ஐங் 78/1,2
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி/பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் - அகம் 205/10,11
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட - அகம் 389/4
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் - புறம் 43/10
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் - புறம் 67/11
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி/நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது - புறம் 167/10,11
தேர் வண் கிள்ளி போகிய - புறம் 220/6
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி - புறம் 355/5

 TOP
 
  கிள்ளிவளவன் (4)
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் - அகம் 346/22
கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் - புறம் 69/16
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி - புறம் 70/10
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் - புறம் 399/13

 TOP
 
  கிள்ளுபு (1)
வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா - திரு 37

 TOP
 
  கிள்ளை (10)
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் - பெரும் 227
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் - பெரும் 300
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா - குறி 101
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கிள்ளை/வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் - குறு 67/1,2
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை - ஐங் 281/2
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட - ஐங் 287/2
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய - ஐங் 290/2
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி - அகம் 28/10
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் - அகம் 242/6
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த - அகம் 324/3

 TOP
 
  கிள்ளையும் (2)
கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள் - நற் 143/5
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் - அகம் 369/4

 TOP
 
  கிள்ளையொடு (1)
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு/குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் - குறு 333/3,4

 TOP
 
  கிளக்கும் (2)
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை - பரி 3/61
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின் - புறம் 155/3

 TOP
 
  கிளக்கும்-கால் (1)
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு - பரி 4/3

 TOP
 
  கிளக்கும்-காலை (1)
தன் பெயர் கிளக்கும்-காலை என் பெயர் - புறம் 216/8

 TOP
 
  கிளக்குவம் (1)
நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் - புறம் 126/6

 TOP
 
  கிளக்குவல் (1)
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் - மது 207

 TOP
 
  கிளத்தல் (1)
செய்யா கூறி கிளத்தல்/எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே - புறம் 148/6,7

 TOP
 
  கிளத்தலின் (1)
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் - பரி 3/62

 TOP
 
  கிளந்த (4)
ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் - குறு 374/2
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே - பதி 63/7
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் - பரி 2/61
ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த/நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் - பரி 8/6,7

 TOP
 
  கிளந்தனம் (1)
மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே - பொரு 122

 TOP
 
  கிளந்து (3)
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் - குறி 138
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை - பரி 9/21
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் - கலி 131/23

 TOP
 
  கிளப்ப (1)
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப/திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் - பரி 4/5,6

 TOP
 
  கிளர் (61)
எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் - திரு 159
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் - திரு 193
நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் - பொரு 31
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி - பொரு 90
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் - சிறு 61
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ - மது 439
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து - மது 493
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு - நெடு 166
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் - மலை 36
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட - நற் 41/7
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு - நற் 55/4
பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி - நற் 66/4
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே - நற் 70/3
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப - நற் 129/7
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன - நற் 181/4
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் - நற் 264/3
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம் - நற் 344/6
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல - நற் 381/4
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் - நற் 393/7
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் - நற் 394/4
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே - ஐங் 421/4
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு - பதி 31/14
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி - பதி 45/1
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட - பதி 52/30
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் - பதி 53/18
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப - பதி 70/16
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் - பரி 2/32
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று - பரி 10/46
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி - பரி 11/69
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் - பரி 11/70
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை - பரி 13/44
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை - பரி 16/40
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற - பரி 17/18
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் - கலி 30/19
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் - கலி 74/4
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் - கலி 86/4
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை - கலி 104/3
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து - கலி 135/17
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர - கலி 135/18
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய - அகம் 0/14
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் - அகம் 26/14
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் - அகம் 78/2
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை - அகம் 142/21
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 147/6
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை - அகம் 201/2
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப - அகம் 236/11
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை - அகம் 245/8
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே - அகம் 278/15
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை - அகம் 301/14
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை - அகம் 332/2
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ - அகம் 335/18
நீலத்து அன்ன நிறம் கிளர் எருத்தின் - அகம் 358/1
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு - புறம் 15/12
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் - புறம் 59/1
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் - புறம் 62/4
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் - புறம் 282/4
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு - புறம் 335/5
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் - புறம் 341/12
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது - புறம் 359/15
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் - புறம் 388/13

 TOP
 
  கிளர்க்கும் (1)
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் - நற் 4/9

 TOP
 
  கிளர்ந்த (4)
கேழல் உழுது என கிளர்ந்த எருவை - ஐங் 269/1
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் - பரி 2/7
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் - கலி 105/18
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் - அகம் 52/2

 TOP
 
  கிளர்ந்து (11)
கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு - திரு 82
வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை - திரு 170
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க - மது 9
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து/நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே - நற் 251/10,11
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் - நற் 366/1
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி - பதி 80/13
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை - பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி - பதி 92/4
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு - அகம் 201/9
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் - அகம் 255/1
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் - புறம் 295/1

 TOP
 
  கிளர்ப்ப (1)
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப/வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க - அகம் 282/5,6

 TOP
 
  கிளர்பு (2)
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் - கலி 26/4
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க - கலி 105/25

 TOP
 
  கிளர (5)
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா - திரு 306
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர/எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப - மது 273,274
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து - அகம் 141/7
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர/வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை - அகம் 260/1,2
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர - புறம் 202/3

 TOP
 
  கிளரினும் (1)
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் - நற் 201/10

 TOP
 
  கிளவி (28)
காமுறு தோழி காதலம் கிளவி/இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த - நற் 133/8,9
நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன் - நற் 146/8
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே - நற் 221/13
தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் - நற் 245/6
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் - நற் 301/5
சில மெல்லியவே கிளவி/அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே - குறு 70/4,5
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் - குறு 106/3
இன்னர் என்னும் இன்னா கிளவி/இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் - குறு 181/2,3
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி/அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன - குறு 206/1,2
தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே - குறு 250/6
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே - ஐங் 300/4
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே - ஐங் 350/3
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி/கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என - ஐங் 441/1,2
பொய் படு கிளவி நாணலும் - ஐங் 472/4
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் - ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே - ஐங் 499/5
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம்பட்டு - கலி 113/15
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே - கலி 141/23
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப - கலி 143/38
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை - அகம் 3/16
அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி/அன்ன ஆக என்னுநள் போல - அகம் 5/17,18
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் - அகம் 9/25
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி/நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே - அகம் 109/2,3
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ - அகம் 153/2
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி/அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று - அகம் 212/7,8
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே - அகம் 262/18
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே - அகம் 288/17
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட - அகம் 389/14

 TOP
 
  கிளவியள் (1)
விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி - நற் 33/10

 TOP
 
  கிளவியளே (1)
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே - ஐங் 100/4

 TOP
 
  கிளவியன் (1)
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் - அகம் 250/8

 TOP
 
  கிளவியனே (1)
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே - ஐங் 185/4

 TOP
 
  கிளவியாய் (4)
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/18
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ - கலி 20/7
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் - கலி 24/3
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் - கலி 29/19

 TOP
 
  கிளவியார் (1)
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் - கலி 118/15

 TOP
 
  கிளவியாள் (1)
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் - கலி 138/27

 TOP
 
  கிளவியின் (1)
கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் - நற் 282/6

 TOP
 
  கிளவியும் (1)
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் - அகம் 225/2

 TOP
 
  கிளவியொடு (1)
நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு/அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு - அகம் 299/17,18

 TOP
 
  கிளவியோடு (1)
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே - கலி 32/19

 TOP
 
  கிளி (60)
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் - பொரு 34
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் - மது 291
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி - குறி 44
கிளி மழலை மென் சாயலோர் - பட் 150
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் - பட் 264
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் - மலை 329
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ - நற் 25/6
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி/அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு - நற் 102/1,2
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் - நற் 104/6
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று - நற் 147/3
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் - நற் 259/4
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ - நற் 288/9
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் - நற் 301/5
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் - நற் 304/3
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ - நற் 306/2
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் - நற் 317/4
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் - நற் 328/3
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி - நற் 368/1
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் - நற் 389/6
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி - குறு 133/2
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் - குறு 141/1
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை - குறு 142/2
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் - குறு 198/5
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் - குறு 217/1
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் - குறு 240/2
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 291/2
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே - குறு 291/4
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் - குறு 346/5
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 360/6
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் - ஐங் 260/3
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட - ஐங் 282/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 283/3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி/குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் - ஐங் 284/1,2
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 285/3
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் - ஐங் 286/2
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து - ஐங் 289/1
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என - ஐங் 289/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி - ஐங் 375/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி/இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று - ஐங் 375/2,3
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல - பதி 78/6
இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை - பரி 9/42
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/18
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ - கலி 20/7
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் - கலி 37/13
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் - கலி 50/9
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல - கலி 72/4
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/7
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என - அகம் 28/12
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் - அகம் 32/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி - அகம் 34/14
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து - அகம் 37/8
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் - அகம் 38/12
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் - அகம் 118/13
விளிகுவை-கொல்லோ நீயே கிளி என - அகம் 126/17
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி - அகம் 192/5
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் - அகம் 194/15
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என - அகம் 302/11
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி - அகம் 308/10
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து - புறம் 138/9
கிளி கடியின்னே - புறம் 395/14

 TOP
 
  கிளிக்கே (1)
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே - நற் 194/10

 TOP
 
  கிளிஞ்சில் (1)
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய - நற் 175/3

 TOP
 
  கிளியும் (3)
கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே - நற் 209/6
சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று - கலி 55/14
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் - அகம் 49/1

 TOP
 
  கிளியே (2)
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே - நற் 13/9
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே - ஐங் 288/4

 TOP
 
  கிளை (77)
கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு - திரு 29
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் - சிறு 160
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி - பெரும் 163
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன - பெரும் 167
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் - பெரும் 183
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி - பெரும் 406
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் - மது 751
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா - குறி 101
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் - பட் 61
கிளை கலித்து பகை பேணாது - பட் 196
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ - நற் 25/6
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து - நற் 35/3
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை - நற் 42/4
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் - நற் 44/8
வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ - நற் 54/1
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின் - நற் 102/6
கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள் - நற் 143/5
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி - நற் 151/6
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய - நற் 161/4
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை - நற் 202/5
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி - நற் 267/2
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ - நற் 304/2
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை/பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி - நற் 334/1,2
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து - நற் 367/2
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு - நற் 372/5
கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி - குறு 69/3
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை/புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் - குறு 109/1,2
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு - குறு 139/4
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை - குறு 197/2
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என - குறு 247/3
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் - ஐங் 7/4
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் - ஐங் 217/2
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப - ஐங் 370/2
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப - பதி 32/5
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர - பதி 35/5
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் - பதி 42/14
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய - பதி 49/3
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் - பதி 71/6
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி - பதி 74/12
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல - பதி 84/12
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று - கலி 34/18
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் - கலி 52/5
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய - கலி 80/25
அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை செறாஅமை - கலி 133/9
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து - அகம் 37/8
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு - அகம் 39/18
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை - அகம் 81/3
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 95/9
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 149/4
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும் - அகம் 161/6
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் - அகம் 175/5
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து - அகம் 178/12
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி - அகம் 183/9
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ - அகம் 188/1
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த - அகம் 193/3
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற - அகம் 212/4
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு - அகம் 218/1
பிரச பல் கிளை ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 228/1
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 235/12
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை - அகம் 247/4
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை - அகம் 247/12
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி - அகம் 256/19
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 275/12
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை/பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி - அகம் 319/1,2
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன் - அகம் 352/2
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் - அகம் 363/14
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி - அகம் 381/10
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த - அகம் 383/7
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் - அகம் 388/4
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு - புறம் 17/19
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் - புறம் 58/6
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி - புறம் 120/4
பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் - புறம் 163/2
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் - புறம் 173/9
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு - புறம் 378/21
இரும் கிளை தலைமை எய்தி - புறம் 378/23
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே - புறம் 388/16

 TOP
 
  கிளை-வயின் (2)
எருவை சேவல் கிளை-வயின் பெயரும் - நற் 298/4
புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய - நற் 343/6

 TOP
 
  கிளைக்கு (1)
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் - பரி 11/127

 TOP
 
  கிளைக்கும் (1)
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும்/யாணர் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 100/2,3

 TOP
 
  கிளைகளோடு (1)
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல - கலி 25/8

 TOP
 
  கிளைஞர் (2)
வளை நீர் வேட்டம் போகிய கிளைஞர்/திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப - நற் 331/7,8
கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் - அகம் 93/1

 TOP
 
  கிளைஞரேம் (1)
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி - புறம் 144/10

 TOP
 
  கிளைஞன் (1)
கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது - அகம் 342/3

 TOP
 
  கிளைத்த (2)
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல - நற் 389/9
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் - பதி 71/7

 TOP
 
  கிளைத்திட்ட (1)
சேறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் - புறம் 325/4

 TOP
 
  கிளைத்து (2)
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் - குறு 56/1
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட - அகம் 137/1

 TOP
 
  கிளைப்பின் (1)
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின்/யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை - புறம் 176/2,3

 TOP
 
  கிளைமை (1)
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை - நற் 323/5

 TOP
 
  கிளைய (1)
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய/பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை - அகம் 385/11,12

 TOP
 
  கிளையா (4)
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா/குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும் - நற் 341/4,5
நின்னொடு சூழும்-கால் நீயும் நிலம் கிளையா/என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன் - கலி 63/15,16
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா/நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் - அகம் 16/15,16
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா/நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் - அகம் 299/13,14

 TOP
 
  கிளையுடன் (5)
குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து - திரு 196
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி - பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ - நற் 207/7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி - அகம் 30/4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ - அகம் 348/12

 TOP
 
  கிளையுள் (2)
கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே - புறம் 253/6
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள்/இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று - புறம் 254/4,5

 TOP
 
  கிளையேம் (1)
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும - புறம் 395/21

 TOP
 
  கிளையை-மன் (1)
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என - புறம் 144/7

 TOP
 
  கிளையொடு (17)
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய - மலை 54
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு/நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் - மலை 309,310
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி - மலை 313
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து - நற் 54/3
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் - நற் 165/5
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி - நற் 388/8
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே - குறு 80/7
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ - பரி 7/38
விளிவு இன்று கிளையொடு மேல் மலை முற்றி - பரி 12/2
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் - கலி 109/24
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து - அகம் 172/12
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர - அகம் 192/7
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு/நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து - அகம் 248/3,4
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த - அகம் 268/11
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை - அகம் 332/2
கசிவு-உற்ற என் பல் கிளையொடு/பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/8,9
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு/கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி - புறம் 168/3,4

 TOP
 
  கிளையொடும் (1)
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய - புறம் 126/9

 TOP
 
  கிளையோடு (3)
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் - நற் 376/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் - ஐங் 85/2
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர - ஐங் 391/2

 TOP
 
  கிளைஇய (4)
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் - குறி 196
கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே - குறு 337/2
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய/நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - அகம் 41/15,16
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் - அகம் 158/4

 TOP
 
  கிறுகு (1)
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22

 TOP
 
  கின்னரம் (1)
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் - பெரும் 494

 TOP