<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கீ - முதல் சொற்கள்
கீண்டிட்ட 1
கீண்டு 2
கீரை 1
கீழ் 28
கீழ்ந்து 1
கீழ்ப்பட்டாளோ 2
கீழ்ப்பட 1
கீழ்ப்படு 1
கீழ்ப்பணிந்து 1
கீழ்மடை 1
கீழ்மரத்து 1
கீழ 2
கீழது 2
கீழும் 4
கீழோர் 1
கீள்வது 1
கீறி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கீண்டிட்ட (1)
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட/ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை - அகம் 121/11,12

 TOP
 
  கீண்டு (2)
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு/விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த - திரு 298,299
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு/உயர்ந்துழி உள்ளன பயம்பிடை பரப்பி - பரி 7/14,15

 TOP
 
  கீரை (1)
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த - புறம் 159/9

 TOP
 
  கீழ் (28)
கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு - திரு 29
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை - திரு 114
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் - மது 534
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி - நற் 328/1
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து - குறு 60/3
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் - குறு 257/3
ஊழுறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து - குறு 278/5
ஒருவன் இரு தாள் நிழல் கீழ்/மூ வகை உலகும் முகிழ்த்த முறையே - ஐங் 0/2,3
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை - பரி 3/20
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து - பரி 11/2
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற - பரி 19/36
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி - கலி 34/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு - கலி 34/14
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை - கலி 38/4
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா - கலி 39/13
மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து - கலி 41/43
தண்டா தகடு உருவ வேறாக காவின் கீழ்/போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் - கலி 94/40,41
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ்/ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை - கலி 96/10,11
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி - கலி 108/63
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை - கலி 135/6
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை - கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/12
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்தக்கால் - கலி 136/13
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை - அகம் 356/1
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் - புறம் 33/5
கீழ் பால் ஒருவன் கற்பின் - புறம் 183/9
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப - புறம் 249/1
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து - புறம் 396/1

 TOP
 
  கீழ்ந்து (1)
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து/கடாஅ யானை முழங்கும் - பதி 94/8,9

 TOP
 
  கீழ்ப்பட்டாளோ (2)
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/12

 TOP
 
  கீழ்ப்பட (1)
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட/நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் - குறு 309/2,3

 TOP
 
  கீழ்ப்படு (1)
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை - அகம் 171/12

 TOP
 
  கீழ்ப்பணிந்து (1)
வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து/நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு - பதி 75/4,5

 TOP
 
  கீழ்மடை (1)
கீழ்மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் - புறம் 42/13

 TOP
 
  கீழ்மரத்து (1)
கீழ்மரத்து யாத்த சேம_அச்சு அன்ன - புறம் 102/5

 TOP
 
  கீழ (2)
காழோர் இகழ்_பதம் நோக்கி கீழ/நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் - பெரும் 393,394
உவலை கூவல் கீழ/மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே - ஐங் 203/3,4

 TOP
 
  கீழது (2)
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் - அகம் 275/17
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் - புறம் 6/5

 TOP
 
  கீழும் (4)
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி - மலை 142
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த - நற் 182/8
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது - புறம் 6/6
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து - புறம் 120/8

 TOP
 
  கீழோர் (1)
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ - பரி 17/40

 TOP
 
  கீள்வது (1)
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ - புறம் 118/3

 TOP
 
  கீறி (1)
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி/மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் - பரி 11/11,12

 TOP