<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கொ - முதல் சொற்கள்
கொக்கின் 15
கொக்கு 8
கொக்கு_இனம் 1
கொகுடி 1
கொங்கர் 10
கொங்கின் 1
கொங்கு 9
கொங்கை 2
கொட்கும் 12
கொட்கும்-கொல் 1
கொட்குவர் 1
கொட்டம் 1
கொட்டி 4
கொட்டில் 1
கொட்டின் 1
கொட்டும் 1
கொட்டை 3
கொட்டையொடு 1
கொட்ப 10
கொட்பவும் 1
கொட்பன 1
கொட்பித்தான் 1
கொட்பின் 4
கொட்பின 1
கொட்பினர் 1
கொட்பு 1
கொடாது 1
கொடாஅ 1
கொடாஅது 1
கொடாஅமை 1
கொடாஅர் 1
கொடாஅன் 2
கொடி 245
கொடிச்சி 27
கொடிச்சியர் 3
கொடிச்சியேம் 1
கொடிச்சியை 3
கொடிஞ்சி 5
கொடிதால் 1
கொடிது 4
கொடிதே 13
கொடிய 6
கொடியது 1
கொடியர் 2
கொடியவும் 3
கொடியவை 3
கொடியள் 1
கொடியன் 4
கொடியனும் 1
கொடியான் 2
கொடியின் 5
கொடியும் 5
கொடியை 5
கொடியொடு 5
கொடியொடும் 1
கொடியோய் 1
கொடியோயே 2
கொடியோர் 8
கொடியோர்க்கு 1
கொடியோள் 2
கொடியோன் 4
கொடியோனும் 1
கொடியோனையே 1
கொடிற்றின் 1
கொடிற்று 2
கொடிறு 1
கொடிறும் 1
கொடீஇயர் 1
கொடு 74
கொடு-மதி 1
கொடு-மின் 1
கொடு_வரி 7
கொடுக்க 1
கொடுக்கும் 11
கொடுக்கும்-கால் 2
கொடுக்குவர் 1
கொடுக்குவென் 1
கொடுகொட்டி 1
கொடுங்கால் 1
கொடுஞ்சி 9
கொடுத்த 9
கொடுத்தல் 2
கொடுத்தலின் 1
கொடுத்தலும் 1
கொடுத்தன்றே 1
கொடுத்தனன் 1
கொடுத்தனெம் 1
கொடுத்தார் 1
கொடுத்தி 1
கொடுத்து 10
கொடுத்தும் 3
கொடுத்தோய் 1
கொடுத்தோர் 2
கொடுத்தோரே 1
கொடுத்தோன் 4
கொடுப்ப 4
கொடுப்பது 1
கொடுப்பதூஉம் 1
கொடுப்பதோ 1
கொடுப்பவும் 4
கொடுப்பானை 1
கொடுப்பின் 3
கொடுப்பினும் 3
கொடுப்பேம் 1
கொடுப்போரும் 1
கொடுப்போற்கு 1
கொடும் 99
கொடும்-மார் 1
கொடும்_குழாய் 1
கொடும்_குழை 1
கொடும்பாடு 1
கொடுமணம் 2
கொடுமரம் 2
கொடுமுடி 1
கொடுமை 14
கொடுமைக்கு 1
கொடுமைகள் 1
கொடுமையானே 1
கொடுமையின் 1
கொடுமையும் 2
கொடுமையை 2
கொடுமையோடு 1
கொடுமையோர்க்கும் 1
கொடுமோ 1
கொடை 14
கொடையர் 1
கொடையும் 1
கொடையே 2
கொடையோடு 1
கொண்-மதி 2
கொண்க 19
கொண்கன் 18
கொண்கனது 1
கொண்கனை 2
கொண்கனொடு 2
கொண்கனோடு 1
கொண்கான 1
கொண்ட 180
கொண்ட-கால் 1
கொண்ட-காலை 1
கொண்டதன் 1
கொண்டது 9
கொண்டதுவே 1
கொண்டதோர் 1
கொண்டமை 1
கொண்டமையின் 1
கொண்டல் 15
கொண்டலின் 1
கொண்டலொடு 2
கொண்டவன் 1
கொண்டவும் 1
கொண்டன்றால் 1
கொண்டன்று 7
கொண்டன்று-கொல்லோ 1
கொண்டன்றோ 1
கொண்டன 7
கொண்டன-கொல் 1
கொண்டனம் 2
கொண்டனர் 4
கொண்டனவால் 1
கொண்டனள் 3
கொண்டனளே 1
கொண்டனன் 3
கொண்டனனே 2
கொண்டனிர் 3
கொண்டனென் 1
கொண்டனை 6
கொண்டாடி 2
கொண்டாய் 2
கொண்டார் 4
கொண்டாரை 1
கொண்டாள் 3
கொண்டான் 6
கொண்டான்-கொல் 1
கொண்டானை 1
கொண்டானோடு 1
கொண்டி 12
கொண்டிய 1
கொண்டியளே 1
கொண்டியும் 1
கொண்டிர் 1
கொண்டீ 2
கொண்டு 230
கொண்டுநிலை 1
கொண்டும் 8
கொண்டுவந்தனனே 1
கொண்டுவரற்கு 1
கொண்டே 4
கொண்டேன் 1
கொண்டை 3
கொண்டோர் 2
கொண்டோரும் 1
கொண்டோளே 2
கொண்பெரும்கானத்து 1
கொண்பெரும்கானம் 2
கொண்ம் 1
கொண்மரும் 1
கொண்மூ 17
கொண்மே 1
கொண்மோ 7
கொணர்கம் 1
கொணர்ந்த 3
கொணர்ந்து 2
கொதித்த 1
கொதித்து 1
கொந்தொடு 1
கொப்பூழ் 3
கொம்பர் 5
கொம்பின் 3
கொம்பு 11
கொம்பொடும் 1
கொம்மென 1
கொம்மை 8
கொய் 38
கொய்குவம் 1
கொய்த 4
கொய்ததும் 1
கொய்தல் 1
கொய்தற்கு 1
கொய்தனர் 1
கொய்திடு 1
கொய்து 9
கொய்துகொண்டு 1
கொய்தும் 2
கொய்தோய் 1
கொய்பு 1
கொய்ம் 2
கொய்ய 3
கொய்யா 1
கொய்யார் 1
கொய்யுநர் 2
கொய்யும் 4
கொய்யுமோனே 1
கொய்யேன் 1
கொய்வாள் 1
கொய 1
கொயல் 3
கொயற்கு 1
கொல் 55
கொல்பவர் 1
கொல்பு 1
கொல்ல் 1
கொல்லற்கு 1
கொல்லன் 10
கொல்லனின் 1
கொல்லனை 1
கொல்லாது 2
கொல்லி 18
கொல்லியோர் 1
கொல்லுபு 1
கொல்லும்மே 2
கொல்லை 13
கொல்வான் 1
கொல்வை 1
கொல 3
கொல_கொல 1
கொலீஇ 1
கொலை 33
கொலைப்படுத்தல் 1
கொலைவர் 1
கொலைவன் 4
கொலைவனை 1
கொலைஇய 1
கொழி 1
கொழிக்கும் 1
கொழித்த 2
கொழித்து 2
கொழிப்ப 1
கொழியா 1
கொழீஇய 5
கொழு 66
கொழுக்க 1
கொழுதி 8
கொழுதிய 1
கொழுதும் 2
கொழுந்தின் 1
கொழுந்து 1
கொழுநர் 1
கொழுநர்க்கு 1
கொழுநரை 2
கொழுநன் 8
கொழுநனும் 1
கொழுநனை 1
கொழுப்பு 2
கொழும் 65
கொள் 187
கொள்-மார் 12
கொள்-மின் 2
கொள்க 8
கொள்கல்லா 1
கொள்கலம் 3
கொள்குநர் 1
கொள்குவை 2
கொள்கை 33
கொள்கையர் 3
கொள்கையில் 1
கொள்கையின் 3
கொள்கையும் 1
கொள்கையை 2
கொள்கையொடு 10
கொள்பவர் 11
கொள்பவரின் 1
கொள்பவரொடு 1
கொள்பவரோடு 1
கொள்பவன் 1
கொள்பவை 2
கொள்பு 8
கொள்வது 6
கொள்வதூஉம் 1
கொள்வதை 1
கொள்வல் 1
கொள்வன்-கொல்லோ 1
கொள்வன 1
கொள்வனை 1
கொள்வாம் 2
கொள்வாய் 1
கொள்வார் 2
கொள்வாரை 2
கொள்வான் 3
கொள்வானாம் 1
கொள்வானும் 1
கொள்வு 1
கொள்வேம் 1
கொள்வேன் 4
கொள்வை 1
கொள்வோர் 1
கொள்வோரும் 5
கொள்ள 2
கொள்ளல் 5
கொள்ளலர் 1
கொள்ளலிர் 1
கொள்ளலென் 1
கொள்ளலை-மன்னே 1
கொள்ளவும் 2
கொள்ளன்-மின் 1
கொள்ளா 16
கொள்ளாதி 2
கொள்ளாது 14
கொள்ளாதோனே 1
கொள்ளாய் 6
கொள்ளார் 5
கொள்ளார்க்கு 1
கொள்ளாள் 5
கொள்ளான் 4
கொள்ளி 5
கொள்ளியர் 1
கொள்ளியின் 2
கொள்ளீரோ 2
கொள்ளுநர் 1
கொள்ளுநை 1
கொள்ளும் 42
கொள்ளும்-காலை 1
கொள்ளுமோ 1
கொள்ளே 1
கொள்ளேன் 2
கொள்ளை 24
கொள்ளைய 1
கொள்ளையர் 2
கொள்ளொடு 1
கொள 92
கொள_கொள 5
கொளப்படாஅது 1
கொளல் 4
கொளலின் 1
கொளலும் 3
கொளலே 2
கொளவே 6
கொளற்கு 6
கொளற்கே 2
கொளாது 1
கொளார் 1
கொளாலும் 1
கொளாஅ 8
கொளாஅலின் 1
கொளினே 7
கொளீஇ 31
கொளீஇய 13
கொளீஇயர் 1
கொளீஇயள் 1
கொளுத்தாமல் 1
கொளும் 1
கொளுவ 1
கொளுவி 1
கொளுவுவேன் 1
கொளை 14
கொளைக்கு 2
கொற்கை 10
கொற்கையோர் 1
கொற்ற 14
கொற்றத்து 5
கொற்றம் 4
கொற்றமும் 1
கொற்றவ 3
கொற்றவர்-தம் 1
கொற்றவை 2
கொற்றன் 1
கொற்றிக்கு 1
கொன் 13
கொன்ற 21
கொன்றனர் 1
கொன்றனன் 1
கொன்றானை 1
கொன்று 32
கொன்றை 41
கொன்றையவன் 1
கொன்றையும் 5
கொன்றையொடு 2
கொன்றோய் 1
கொன்றோர் 3
கொன்றோர்க்கு 1
கொன்னாளன் 1
கொன்னும் 3
கொன்னே 6

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கொக்கின் (15)
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த - பெரும் 309
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி - நெடு 15
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என - குறி 188
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன - நற் 100/2
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை - நற் 230/2
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின் - நற் 280/1
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின்/கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் - நற் 280/1,2
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின்/பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு - குறு 117/1,2
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன - குறு 122/1
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் - குறு 164/2
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா - பதி 21/27
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை - அகம் 290/1
கூரல் கொக்கின் குறும் பறை சேவல் - அகம் 346/3
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன - புறம் 277/1
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை - புறம் 342/7

 TOP
 
  கொக்கு (8)
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட - நற் 258/6
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் - நற் 326/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் - குறு 26/6
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு - குறு 201/2
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் - கலி 94/18
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப - அகம் 120/3
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் - புறம் 395/36
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர - புறம் 398/25

 TOP
 
  கொக்கு_இனம் (1)
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம்/மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது - நற் 326/2,3

 TOP
 
  கொகுடி (1)
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி/சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி - குறி 81,82

 TOP
 
  கொங்கர் (10)
கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் - நற் 10/6
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 393/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த - பதி 22/15
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர்/ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் - பதி 77/10,11
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே - பதி 88/19
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே - பதி 90/25
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர்/படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் - அகம் 79/5,6
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி - அகம் 253/4
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர்/மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் - அகம் 368/16,17
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர்/குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை - புறம் 130/5,6

 TOP
 
  கொங்கின் (1)
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன - குறு 300/3

 TOP
 
  கொங்கு (9)
கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் - சிறு 71
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் - சிறு 184
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை - குறி 83
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி - குறு 2/1
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து - குறு 49/1
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் - ஐங் 226/3
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர - கலி 29/8
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப - அகம் 142/24
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே - புறம் 373/8

 TOP
 
  கொங்கை (2)
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை - பரி 8/115
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் - பரி 9/46

 TOP
 
  கொட்கும் (12)
ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும்/கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் - பெரும் 326,327
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும்/கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி - மது 641,642
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்/குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே - மலை 274,275
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும்/வால் உளை பொலிந்த புரவி - நற் 135/7,8
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும்/தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் - ஐங் 158/3,4
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் - பதி 17/12
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும்/பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் - கலி 147/36,37
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே - அகம் 20/16
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை - அகம் 144/13
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும்/பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் - அகம் 220/12,13
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும்/சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என - அகம் 340/10,11
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும்/அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை - புறம் 43/3,4

 TOP
 
  கொட்கும்-கொல் (1)
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல - கலி 143/5

 TOP
 
  கொட்குவர் (1)
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ - புறம் 350/6

 TOP
 
  கொட்டம் (1)
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் - சிறு 166

 TOP
 
  கொட்டி (4)
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் - திரு 35
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி - மலை 200
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று - நற் 81/1
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு - கலி 95/22

 TOP
 
  கொட்டில் (1)
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில்/பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப - பெரும் 189,190

 TOP
 
  கொட்டின் (1)
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் - ஐங் 371/1

 TOP
 
  கொட்டும் (1)
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ - நற் 95/6

 TOP
 
  கொட்டை (3)
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி - பொரு 155
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை/ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து - சிறு 75,76
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் - கலி 74/4

 TOP
 
  கொட்டையொடு (1)
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் - பரி 5/70

 TOP
 
  கொட்ப (10)
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை - திரு 114
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப/வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக - மது 5,6
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப/இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு - மது 633,634
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க - ஐங் 192/1
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர - ஐங் 314/1
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப/எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் - பதி 49/5,6
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப/அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து - பதி 81/7,8
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப/நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி - பதி 81/14,15
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை - கலி 99/20
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப/அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ - கலி 145/47,48

 TOP
 
  கொட்பவும் (1)
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும்/வாள் மிகு மற மைந்தர் - மது 52,53

 TOP
 
  கொட்பன (1)
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ - கலி 105/22

 TOP
 
  கொட்பித்தான் (1)
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் - கலி 145/57

 TOP
 
  கொட்பின் (4)
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் - நற் 91/10
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி - பதி 42/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் - புறம் 291/4
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் - புறம் 303/2

 TOP
 
  கொட்பின (1)
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட - அகம் 303/13

 TOP
 
  கொட்பினர் (1)
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண - திரு 174

 TOP
 
  கொட்பு (1)
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே - நற் 133/1

 TOP
 
  கொடாது (1)
கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது/பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் - பட் 210,211

 TOP
 
  கொடாஅ (1)
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ/உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து - புறம் 392/5,6

 TOP
 
  கொடாஅது (1)
அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது/மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல - நற் 136/2,3

 TOP
 
  கொடாஅமை (1)
கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக - புறம் 27/18

 TOP
 
  கொடாஅர் (1)
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/6

 TOP
 
  கொடாஅன் (2)
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு - புறம் 341/1
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் - புறம் 343/13

 TOP
 
  கொடி (245)
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி/வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் - திரு 38,39
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி/வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - திரு 67,68
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் - திரு 101
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ - திரு 122
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு - திரு 151
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் - திரு 190
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற - திரு 309
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் - சிறு 166
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் - பெரும் 337
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி/பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ - பெரும் 375,376
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் - முல் 51
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு - முல் 91
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து - மது 79
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி/வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள - மது 366,367
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி/நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு - மது 368,369
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி/கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல - மது 371,372
பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ - மது 373
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் - மது 391
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் - மது 401
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி - மது 530
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 13
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ - நெடு 113
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை - குறி 87
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை - மலை 101
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை - மலை 128
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி - மலை 216
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் - மலை 407
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி/காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை - மலை 514,515
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி - மலை 521
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் - நற் 5/3
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே - நற் 20/11
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - நற் 45/4
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி - நற் 52/1
கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி - நற் 68/9
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து - நற் 105/1
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த - நற் 141/10
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி - நற் 145/2
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல - நற் 202/10
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் - நற் 227/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ - நற் 242/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் - நற் 254/2
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த - நற் 272/2
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் - நற் 292/2
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் - நற் 296/4
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என - நற் 326/6
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் - நற் 338/2
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு - குறு 21/1
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி/துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் - குறு 36/1,2
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த - குறு 66/4
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் - குறு 82/5
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை - குறு 126/3
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே - குறு 132/2
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி/எயிறு என முகையும் நாடற்கு - குறு 186/2,3
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை - குறு 240/1
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை - குறு 256/1
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை - குறு 382/1
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல - ஐங் 14/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் - ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ - ஐங் 52/1
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே - ஐங் 91/4
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - ஐங் 101/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/2
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல - ஐங் 353/1
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - ஐங் 395/2
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் - ஐங் 400/2
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர - ஐங் 422/2
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய - ஐங் 429/3
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென - ஐங் 454/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் - ஐங் 456/3
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் - ஐங் 464/2
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை - ஐங் 476/2
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் - பதி 14/16
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர - பதி 15/6
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து - பதி 15/19
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க - பதி 25/11
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 33/1
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் - பதி 40/5
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை - பதி 43/23
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க - பதி 44/2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை - பதி 44/10
வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் - பதி 47/4
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 49/5
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து - பதி 52/1
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க - பதி 53/20
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 55/9
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் - பதி 56/5
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க - பதி 67/5
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் - பதி 68/10
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி/வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க - பதி 69/1,2
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் - பதி 73/14
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி/புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் - பதி 80/14,15
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 81/7
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் - பதி 82/3
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப - பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து - பதி 83/4
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா - பதி 84/8
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை - பதி 88/17
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு - பதி 92/5
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு - பரி 2/38
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் - பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி/நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை - பரி 4/37,38
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை - பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் - பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை - பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று - பரி 4/41
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு - பரி 4/48
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள - பரி 6/15
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட - பரி 6/103
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் - பரி 8/24
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் - பரி 8/24
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை - பரி 9/80
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் - பரி 10/122
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/51
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி - பரி 12/89
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி/விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள - பரி 13/4,5
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை - பரி 13/40
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை - பரி 13/42
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி - பரி 14/15
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு - பரி 16/47
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ - பரி 17/6
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க - பரி 17/16
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் - பரி 17/45
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி/பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ - பரி 17/48,49
இருள் போழும் கொடி மின்னால் - பரி 18/25
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை - பரி 19/7
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் - பரி 19/91
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் - பரி 19/98
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் - பரி 20/94
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை - பரி 20/98
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது - பரி 21/17
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் - பரி 21/54
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் - பரி 21/59
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க - பரி 22/43
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் - பரி 31/3
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் - பரி 33/3
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ - கலி 1/7
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன - கலி 3/13
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே - கலி 31/25
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து - கலி 41/6
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் - கலி 56/10
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் - கலி 57/4
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/4
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் - கலி 62/5
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி - கலி 67/10
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் - கலி 83/9
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் - கலி 84/24
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற - கலி 88/1
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய - கலி 92/1
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் - கலி 92/25
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே - கலி 92/26
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் - கலி 92/52
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் - கலி 92/52
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல - கலி 94/23
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் - கலி 99/7
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் - கலி 102/2
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ - கலி 103/21
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி - கலி 104/7
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை - கலி 118/19
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் - கலி 132/18
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை - கலி 141/11
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் - கலி 141/18
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் - கலி 150/15
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி - அகம் 6/17
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி - அகம் 11/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி - அகம் 36/5
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 36/13
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி - அகம் 47/5
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே - அகம் 54/22
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 57/14
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் - அகம் 73/12
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/6
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப - அகம் 80/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - அகம் 83/7
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் - அகம் 84/14
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி/அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி - அகம் 96/4,5
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன - அகம் 104/8
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி - அகம் 108/7
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ - அகம் 110/18
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல - அகம் 111/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை - அகம் 114/9
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை - அகம் 124/11
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் - அகம் 126/10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - அகம் 143/7
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை - அகம் 144/3
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது - அகம் 149/14
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய - அகம் 149/15
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ - அகம் 156/5
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் - அகம் 157/6
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி - அகம் 160/3
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க - அகம் 162/4
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர - அகம் 162/22
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து - அகம் 174/6
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி/அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ - அகம் 176/13,14
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ - அகம் 177/9
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை - அகம் 184/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து - அகம் 196/1
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப - அகம் 237/2
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/5
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி/துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் - அகம் 251/6,7
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய - அகம் 254/14
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க - அகம் 255/14
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் - அகம் 265/2
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் - அகம் 289/2
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் - அகம் 297/13
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே - அகம் 312/14
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் - அகம் 316/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் - அகம் 326/5
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - அகம் 330/14
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ - அகம் 337/14
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு - அகம் 354/3
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் - அகம் 358/14
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி - அகம் 376/14
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 382/3
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த - அகம் 383/7
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் - அகம் 391/2
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் - அகம் 396/1
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த - அகம் 397/6
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் - புறம் 9/7
ஏந்து கொடி இறை புரிசை - புறம் 17/27
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை - புறம் 22/15
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய - புறம் 24/23
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி/பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ - புறம் 32/1,2
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி/பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு - புறம் 37/3,4
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் - புறம் 38/3
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் - புறம் 45/7
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி/வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் - புறம் 52/9,10
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் - புறம் 56/6
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை - புறம் 69/9
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து - புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து - புறம் 77/3
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே - புறம் 109/6
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக - புறம் 120/11
கொடி மருங்குல் விறலியருமே - புறம் 139/4
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் - புறம் 175/6
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ - புறம் 197/2
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை - புறம் 200/9
கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன் - புறம் 228/10
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து - புறம் 314/5
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு - புறம் 335/5
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் - புறம் 341/5
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் - புறம் 351/2
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி/அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை - புறம் 362/5,6
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் - புறம் 367/14
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் - புறம் 377/26
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் - புறம் 399/6

 TOP
 
  கொடிச்சி (27)
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை - நற் 22/1
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி/முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் - நற் 82/3,4
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு - நற் 85/9
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி/கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் - நற் 95/8,9
கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் - நற் 95/9
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி/அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என - நற் 134/4,5
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி - நற் 204/11
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என - நற் 306/3
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி/ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு - நற் 373/3,4
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி/எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே - நற் 379/5,6
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி/திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி - குறு 214/3,4
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே - குறு 272/8
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி/மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே - குறு 286/4,5
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 291/2
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே - குறு 335/7
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 360/6
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி/வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் - ஐங் 256/2,3
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி/பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே - ஐங் 281/3,4
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் - ஐங் 282/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப - ஐங் 288/3
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து - ஐங் 289/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி/நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே - ஐங் 290/3,4
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் - ஐங் 296/1
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி/தான் எம் அருளாள் ஆயினும் - ஐங் 298/2,3
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி/கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் - ஐங் 299/3,4
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை - ஐங் 300/1
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி/பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட - அகம் 102/5,6

 TOP
 
  கொடிச்சியர் (3)
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் - மலை 304
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் - கலி 40/11
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை - அகம் 58/5

 TOP
 
  கொடிச்சியேம் (1)
குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம்/சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் - நற் 276/4,5

 TOP
 
  கொடிச்சியை (3)
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை/பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் - ஐங் 258/2,3
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல - ஐங் 260/2
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் - அகம் 132/7

 TOP
 
  கொடிஞ்சி (5)
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி - அகம் 110/24
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 230/11
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது - அகம் 334/12
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து - அகம் 344/10
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் - புறம் 77/5

 TOP
 
  கொடிதால் (1)
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி - குறு 327/4

 TOP
 
  கொடிது (4)
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு - கலி 8/2
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என - கலி 100/21
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை - அகம் 20/12
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி - புறம் 17/5

 TOP
 
  கொடிதே (13)
மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே - நற் 2/10
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே/அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் - நற் 97/4,5
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே/வைகலும் பொருந்தல் ஒல்லா - நற் 98/10,11
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி - நற் 195/1
கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே/மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே - நற் 270/10,11
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை - ஐங் 117/2
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே/அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி - ஐங் 233/1,2
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் - ஐங் 242/3
கொடிதே காதலி பிரிதல் - ஐங் 332/4
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் - கலி 129/24
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே - கலி 132/24
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே - அகம் 385/18
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர - புறம் 144/1

 TOP
 
  கொடிய (6)
குரூஉ கொடிய எரி மேய - மது 155
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் - நெடு 109
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் - ஐங் 215/6
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் - பதி 34/5
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் - பரி 24/55
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் - புறம் 55/9

 TOP
 
  கொடியது (1)
இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை - நற் 322/2

 TOP
 
  கொடியர் (2)
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் - குறு 87/3
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் - குறு 278/4

 TOP
 
  கொடியவும் (3)
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட - பெரும் 173
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி - ஐங் 414/2
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற - கலி 54/1

 TOP
 
  கொடியவை (3)
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை - பரி 1/60
புள் அணி பொலம் கொடியவை/வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை - பரி 15/56,57
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் - கலி 125/3

 TOP
 
  கொடியள் (1)
அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் - நற் 97/5

 TOP
 
  கொடியன் (4)
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் - திரு 211
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ - நற் 28/4
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் - குறு 252/2
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி - புறம் 72/11

 TOP
 
  கொடியனும் (1)
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த - அகம் 72/19

 TOP
 
  கொடியான் (2)
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் - கலி 120/11
சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் - கலி 147/42

 TOP
 
  கொடியின் (5)
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் - மலை 582
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே - நற் 218/2
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி - அகம் 19/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி - அகம் 278/4
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல் - புறம் 305/1

 TOP
 
  கொடியும் (5)
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும்/வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று - பட் 160,161
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும்/பல் கேள்வி துறைபோகிய - பட் 168,169
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும்/வெளில் இளக்கும் களிறு போல - பட் 171,172
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும்/மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து - பட் 175,176
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப - புறம் 1/4

 TOP
 
  கொடியை (5)
செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி - நற் 244/8
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் - நற் 277/1
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து - பரி 19/95
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ - கலி 125/11
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ - கலி 125/15

 TOP
 
  கொடியொடு (5)
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ - திரு 219
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர - திரு 227
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல - மது 372
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக - நெடு 87
நறவு நொடை கொடியொடு/பிற_பிறவும் நனி விரைஇ - பட் 180,181

 TOP
 
  கொடியொடும் (1)
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும்/நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல - கலி 32/12,13

 TOP
 
  கொடியோய் (1)
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் - பரி 1/11

 TOP
 
  கொடியோயே (2)
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே/கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் - பரி 2/60,61
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே/சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி - பரி 4/36,37

 TOP
 
  கொடியோர் (8)
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் - பெரும் 41
குழைய கொடியோர் நாவே - குறு 24/5
கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் - குறு 87/2
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது - குறு 309/4
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் - குறு 367/1
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது - அகம் 163/12
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து - அகம் 288/9
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் - புறம் 29/9

 TOP
 
  கொடியோர்க்கு (1)
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் - அகம் 97/8

 TOP
 
  கொடியோள் (2)
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே - மலை 424
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் - அகம் 369/10

 TOP
 
  கொடியோன் (4)
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப - குறு 0/5
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் - கலி 26/3
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு - கலி 26/5
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று - அகம் 66/20

 TOP
 
  கொடியோனும் (1)
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் - பரி 8/2

 TOP
 
  கொடியோனையே (1)
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே - குறு 26/8

 TOP
 
  கொடிற்றின் (1)
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் - அகம் 367/10

 TOP
 
  கொடிற்று (2)
மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன - பெரும் 207
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் - கலி 95/19

 TOP
 
  கொடிறு (1)
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை - நற் 107/3

 TOP
 
  கொடிறும் (1)
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் - பரி 6/17

 TOP
 
  கொடீஇயர் (1)
எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் - குறு 51/5

 TOP
 
  கொடு (74)
குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் - திரு 52
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி - திரு 246
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த - பெரும் 62
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை - பெரும் 127
கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் - பெரும் 129
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் - பெரும் 153
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் - பெரும் 227
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி - பெரும் 243
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் - பெரும் 274
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப - பெரும் 286
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 449
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை - பெரும் 471
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் - மது 256
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் - குறி 219
கொடு மேழி நசை உழவர் - பட் 205
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு - பட் 221
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட - பட் 266
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் - மலை 302
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் - மலை 422
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி - நற் 6/7
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை - நற் 50/4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/6
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி - நற் 125/2
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் - நற் 164/6
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை - நற் 188/2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் - நற் 205/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய - நற் 215/10
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு - நற் 263/6
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி - நற் 303/10
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய - நற் 338/10
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் - குறு 12/3
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே - குறு 86/6
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு - குறு 160/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் - குறு 215/6
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் - குறு 333/1
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை - குறு 352/2
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய - பதி 32/10
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை - பரி 5/6
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து - கலி 36/1
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு - கலி 49/1
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் - கலி 94/18
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய - அகம் 3/4
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய - அகம் 9/11
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை - அகம் 27/1
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி - அகம் 36/2
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் - அகம் 50/13
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் - அகம் 54/10
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர - அகம் 79/14
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் - அகம் 86/6
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் - அகம் 88/14
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி - அகம் 92/3
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் - அகம் 95/4
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி - அகம் 155/9
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை - அகம் 159/2
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 159/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ - அகம் 167/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 179/7
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/7
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை - அகம் 224/4
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 231/5
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் - அகம் 265/17
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி - அகம் 291/5
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் - அகம் 319/3
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் - அகம் 322/11
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை - அகம் 329/6
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை - அகம் 340/21
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி - அகம் 350/6
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த - அகம் 357/1
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 372/10
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் - புறம் 23/5
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய - புறம் 33/3
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் - புறம் 43/11
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி - புறம் 58/29
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை - புறம் 135/1

 TOP
 
  கொடு-மதி (1)
எல்லோர்க்கும் கொடு-மதி மனை கிழவோயே - புறம் 163/7

 TOP
 
  கொடு-மின் (1)
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே - புறம் 317/4

 TOP
 
  கொடு_வரி (7)
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 449
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு - பட் 221
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் - மலை 302
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு - கலி 49/1
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் - அகம் 322/11
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி/கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி - புறம் 58/29,30
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை - புறம் 135/1

 TOP
 
  கொடுக்க (1)
எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே - ஐங் 6/6

 TOP
 
  கொடுக்கும் (11)
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு - மலை 558
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும்/குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் - பதி 30/12,13
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும்/வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை - பதி 75/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் - கலி 61/13
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு - கலி 95/22
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை - அகம் 13/2
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும்/போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் - அகம் 35/9,10
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும்/திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் - அகம் 60/6,7
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும்/வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து - அகம் 213/7,8
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் - புறம் 151/5
நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே - புறம் 180/1

 TOP
 
  கொடுக்கும்-கால் (2)
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் - கலி 22/2
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால்/ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை - கலி 22/7,8

 TOP
 
  கொடுக்குவர் (1)
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் - புறம் 182/5

 TOP
 
  கொடுக்குவென் (1)
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து - புறம் 73/4

 TOP
 
  கொடுகொட்டி (1)
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் - கலி 1/6

 TOP
 
  கொடுங்கால் (1)
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை - அகம் 35/15

 TOP
 
  கொடுஞ்சி (9)
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - பொரு 163
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - பெரும் 416
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி - மது 752
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 212/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 345/1
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி - அகம் 194/17
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி - அகம் 250/6
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 320/11
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/4

 TOP
 
  கொடுத்த (9)
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த/சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் - சிறு 97,98
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை - சிறு 105
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் - மலை 387
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் - நற் 110/11
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல - நற் 136/3
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் - அகம் 233/9
கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே - புறம் 51/7
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த/பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் - புறம் 200/11,12
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் - புறம் 327/3

 TOP
 
  கொடுத்தல் (2)
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் - புறம் 204/3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே - புறம் 312/3

 TOP
 
  கொடுத்தலின் (1)
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்/காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் - மலை 134,135

 TOP
 
  கொடுத்தலும் (1)
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும்/பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த - சிறு 217,218

 TOP
 
  கொடுத்தன்றே (1)
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் - திரு 94

 TOP
 
  கொடுத்தனன் (1)
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது - அகம் 396/6

 TOP
 
  கொடுத்தனெம் (1)
கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே - ஐங் 258/4

 TOP
 
  கொடுத்தார் (1)
போல கொடுத்தார் தமர் - கலி 141/25

 TOP
 
  கொடுத்தி (1)
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய - குறு 362/5

 TOP
 
  கொடுத்து (10)
பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து/ஒருவேம் என புறக்கொடாது - பட் 289,290
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் - குறு 349/6
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/17
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து/உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் - அகம் 22/9,10
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே - அகம் 44/2
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து - அகம் 124/2
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து/இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் - புறம் 95/6,7
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு - புறம் 223/4
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ - புறம் 279/8
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் - புறம் 362/14

 TOP
 
  கொடுத்தும் (3)
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும்/பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் - மது 102,103
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும்/புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை - பட் 203,204
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும்/பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே - புறம் 183/1,2

 TOP
 
  கொடுத்தோய் (1)
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய்/பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் - புறம் 2/16,17

 TOP
 
  கொடுத்தோர் (2)
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே - ஐங் 380/5
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே - புறம் 18/19

 TOP
 
  கொடுத்தோரே (1)
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே/உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் - புறம் 18/19,20

 TOP
 
  கொடுத்தோன் (4)
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து - பரி 5/58
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன்/திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து - பரி 5/60,61
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன்/ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த - பரி 5/62,63
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் - புறம் 388/7

 TOP
 
  கொடுப்ப (4)
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப/நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி - பதி 53/2,3
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் - கலி 28/2
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் - புறம் 33/6
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் - புறம் 200/15

 TOP
 
  கொடுப்பது (1)
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் - கலி 105/67

 TOP
 
  கொடுப்பதூஉம் (1)
கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது - பட் 210

 TOP
 
  கொடுப்பதோ (1)
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ/இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ - கலி 108/31,32

 TOP
 
  கொடுப்பவும் (4)
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் - குறு 292/4
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து - அகம் 84/15
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே - புறம் 232/6
கொடுப்பவும் கொளாஅ - புறம் 352/11

 TOP
 
  கொடுப்பானை (1)
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை/வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை - பரி 9/37,38

 TOP
 
  கொடுப்பின் (3)
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் - குறி 30
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின்/நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் - நற் 355/6,7
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின்/கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை - நற் 359/5,6

 TOP
 
  கொடுப்பினும் (3)
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு - மலை 74
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும்/பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து - அகம் 280/5,6
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும்/புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என - புறம் 343/11,12

 TOP
 
  கொடுப்பேம் (1)
கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் - கலி 101/42

 TOP
 
  கொடுப்போரும் (1)
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும்/கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் - பரி 19/38,39

 TOP
 
  கொடுப்போற்கு (1)
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த - அகம் 66/16

 TOP
 
  கொடும் (99)
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 150
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - திரு 194
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 216
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய - பெரும் 266
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் - பெரும் 327
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் - பெரும் 436
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி - முல் 5
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர - முல் 15
கொடும் புணரி விலங்கு போழ - மது 77
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் - மது 523
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் - நெடு 3
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி - நெடு 58
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் - குறி 257
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை - பட் 23
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் - பட் 112
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை - பட் 140
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் - பட் 143
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி - பட் 261
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு - மலை 90
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை - மலை 110
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் - மலை 502
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை - மலை 508
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி - நற் 22/5
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி - நற் 39/4
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர - நற் 44/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் - நற் 57/8
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி - நற் 69/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று - நற் 95/2
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் - நற் 96/7
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி - நற் 102/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை - நற் 120/3
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் - நற் 123/9
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் - நற் 141/1
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 175/1
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு - நற் 187/9
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 199/6
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே - நற் 200/11
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த - நற் 211/3
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை - நற் 241/1
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி - நற் 287/4
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் - நற் 306/5
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் - நற் 349/2
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை - நற் 367/1
அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி - நற் 385/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை - நற் 392/1
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை - குறு 92/2
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் - குறு 297/1
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய - குறு 304/4
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை - குறு 324/1
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் - குறு 331/3
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி - குறு 345/5
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள் - குறு 351/1
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப - ஐங் 183/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ - பதி 14/15
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி - பதி 16/1
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர - பதி 81/29
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி - பரி 10/49
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் - கலி 13/26
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் - கலி 43/25
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் - கலி 65/23
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி - கலி 85/18
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் - கலி 110/13
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் - கலி 127/6
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் - கலி 131/31
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ - கலி 132/17
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் - அகம் 3/17
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி - அகம் 17/13
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை - அகம் 18/14
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி - அகம் 20/5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த - அகம் 49/4
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 60/2
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் - அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என - அகம் 70/1
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் - அகம் 74/15
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் - அகம் 80/1
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து - அகம் 86/21
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி - அகம் 110/4
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் - அகம் 117/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி - அகம் 160/3
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் - அகம் 195/13
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை - அகம் 196/11
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை - அகம் 236/12
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் - அகம் 242/5
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் - அகம் 249/8
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல - அகம் 330/16
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை - அகம் 346/9
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி - அகம் 360/3
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் - அகம் 363/10
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை - புறம் 43/4
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை - புறம் 118/2
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு - புறம் 130/1
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் - புறம் 158/9
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே - புறம் 200/8
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட - புறம் 246/4
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப - புறம் 269/11
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் - புறம் 275/1
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி - புறம் 304/1
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி - புறம் 319/10
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் - புறம் 392/2

 TOP
 
  கொடும்-மார் (1)
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார்/அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க - மது 459,460

 TOP
 
  கொடும்_குழாய் (1)
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் - கலி 13/26

 TOP
 
  கொடும்_குழை (1)
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ - பதி 14/15

 TOP
 
  கொடும்பாடு (1)
கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே - பரி 2/76

 TOP
 
  கொடுமணம் (2)
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு - பதி 67/1
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் - பதி 74/5

 TOP
 
  கொடுமரம் (2)
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த - கலி 12/2
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் - அகம் 215/9

 TOP
 
  கொடுமுடி (1)
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் - அகம் 159/18

 TOP
 
  கொடுமை (14)
தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி - நற் 88/6
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை/நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே - குறு 9/7,8
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை/கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே - குறு 10/4,5
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி - குறு 145/2
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா - குறு 224/2
மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை/பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே - குறு 245/5,6
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி - ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் - ஐங் 12/2
நீடினம் என்று கொடுமை தூற்றி - ஐங் 478/1
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி - கலி 42/25
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் - கலி 50/20
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் - கலி 146/26
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு - அகம் 298/19
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் - புறம் 211/9

 TOP
 
  கொடுமைக்கு (1)
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று - அகம் 398/7

 TOP
 
  கொடுமைகள் (1)
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள்/என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் - கலி 77/14,15

 TOP
 
  கொடுமையானே (1)
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே - குறு 320/8

 TOP
 
  கொடுமையின் (1)
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே - அகம் 190/4

 TOP
 
  கொடுமையும் (2)
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் - பரி 4/50
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும்/நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு - கலி 100/2,3

 TOP
 
  கொடுமையை (2)
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை/கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே - கலி 99/20,21
சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் - கலி 147/42

 TOP
 
  கொடுமையோடு (1)
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே - அகம் 128/2

 TOP
 
  கொடுமையோர்க்கும் (1)
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும்/வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என - புறம் 34/3,4

 TOP
 
  கொடுமோ (1)
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ/அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் - குறு 354/3,4

 TOP
 
  கொடை (14)
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து - பெரும் 446
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் - மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என - மலை 543
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் - நற் 393/10
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் - பதி 20/23
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் - பதி 79/2
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த - கலி 104/75
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி - கலி 136/11
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் - அகம் 168/6
கொடை மடம்படுதல் அல்லது - புறம் 142/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் - புறம் 153/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து - புறம் 180/6
அளந்து கொடை அறியா ஈகை - புறம் 229/26
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் - புறம் 388/7

 TOP
 
  கொடையர் (1)
நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர்/கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் - புறம் 360/3,4

 TOP
 
  கொடையும் (1)
கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த - பெரும் 400

 TOP
 
  கொடையே (2)
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே/அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே - ஐங் 300/3,4
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் - அகம் 282/12

 TOP
 
  கொடையோடு (1)
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் - நற் 281/4

 TOP
 
  கொண்-மதி (2)
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் - புறம் 200/15
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து - புறம் 201/16

 TOP
 
  கொண்க (19)
துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின் - நற் 172/9
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு - நற் 183/6
செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே - நற் 258/2
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் - நற் 395/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க/செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் - குறு 114/2,3
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே - ஐங் 128/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் - ஐங் 139/1
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த - ஐங் 193/3
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க/நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என - ஐங் 194/2,3
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே - ஐங் 307/3
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ - கலி 125/11
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க/தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் - கலி 133/16,17

 TOP
 
  கொண்கன் (18)
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன்/யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் - நற் 72/5,6
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே - நற் 111/10
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை - நற் 145/4
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே - நற் 211/9
கானல் அம் கொண்கன் தந்த - நற் 231/8
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே - நற் 249/11
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் - நற் 278/6
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 212/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்/தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் - குறு 230/1,2
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன்/கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் - குறு 299/4,5
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே - ஐங் 101/5
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே - ஐங் 104/4
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்/நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ - ஐங் 114/1,2
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே - ஐங் 119/4
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என - ஐங் 140/2
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் - ஐங் 181/4
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 195/2
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே - ஐங் 200/2

 TOP
 
  கொண்கனது (1)
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே - ஐங் 131/1

 TOP
 
  கொண்கனை (2)
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் - ஐங் 137/2
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே - ஐங் 138/3

 TOP
 
  கொண்கனொடு (2)
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு/செலவு அயர்ந்திசினால் யானே - நற் 149/8,9
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு/இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே - நற் 187/9,10

 TOP
 
  கொண்கனோடு (1)
நெடும் தேர் கொண்கனோடு/தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 134/2,3

 TOP
 
  கொண்கான (1)
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு - நற் 391/6

 TOP
 
  கொண்ட (180)
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் - திரு 183
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் - திரு 213
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் - திரு 220
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை - சிறு 64
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட/சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் - பெரும் 77,78
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் - பெரும் 162
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி - பெரும் 178
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட/வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும் - பெரும் 317,318
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை - முல் 9
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து - முல் 19
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ - மது 88
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் - மது 389
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி - மது 427
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது - மது 631
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து - நெடு 126
காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து - நெடு 134
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் - குறி 112
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் - மலை 178
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் - மலை 252
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை - மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் - மலை 365
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் - மலை 502
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை - மலை 515
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி - நற் 22/2
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து - நற் 35/4
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை - நற் 48/5
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை - நற் 82/10
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - நற் 89/3
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு - நற் 90/4
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என - நற் 110/10
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே - நற் 120/12
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி - நற் 142/2
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை - நற் 151/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 249/5
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் - நற் 314/5
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் - நற் 315/9
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை - நற் 318/5
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை - நற் 323/5
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் - நற் 337/7
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய - நற் 368/6
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் - நற் 374/4
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு - நற் 394/8
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து - குறு 22/3
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் - குறு 67/2
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி - குறு 81/2
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் - குறு 85/4
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் - குறு 223/1
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை - குறு 264/4
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு - குறு 320/2
மருங்கில் கொண்ட பலவின் - குறு 365/5
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே - ஐங் 159/5
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் - ஐங் 224/2
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட/அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே - ஐங் 226/4,5
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் - ஐங் 248/2
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் - ஐங் 315/1
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 329/5
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ - ஐங் 357/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் - ஐங் 400/3
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் - ஐங் 499/2
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் - பதி 21/6
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட/எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் - பதி 31/19,20
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து - பதி 35/8
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட/வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே - பதி 52/30,31
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் - பதி 62/8
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி - பதி 74/8
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட/சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் - பரி 3/59,60
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் - பரி 11/125
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட/கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் - பரி 11/126,127
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/129
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள - பரி 13/5
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் - பரி 13/6
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை - பரி 13/40
மணி நிறம் கொண்ட மலை - பரி 23/9
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி - பரி 24/6
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி - பரி 24/9
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் - பரி 27/1
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ - கலி 1/7
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக - கலி 10/14
மாற்றுமை கொண்ட வழி - கலி 12/19
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே - கலி 21/14
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/17
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/18
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ - கலி 40/3
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா - கலி 42/11
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் - கலி 43/21
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் - கலி 44/1
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை - கலி 44/4
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை - கலி 46/25
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை - கலி 57/19
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் - கலி 60/1
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் - கலி 64/27
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் - கலி 65/28
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட/ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு - கலி 66/1,2
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/11
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் - கலி 68/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/12
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட/குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ - கலி 84/10,11
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட/நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் - கலி 86/3,4
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட/மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் - கலி 96/22,23
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட/பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் - கலி 96/33,34
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/44
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/60
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி - கலி 105/51
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட/கொல் ஏறு போலும் கதம் - கலி 105/55,56
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன் - கலி 118/5
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/9
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் - கலி 123/12
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் - கலி 124/8
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 131/4
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப - கலி 131/9
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் - கலி 132/10
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட/எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை - கலி 135/3,4
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் - கலி 142/33
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் - கலி 143/27
மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் - கலி 143/57
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல - கலி 148/4
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் - கலி 150/15
குழியில் கொண்ட மராஅ யானை - அகம் 13/7
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் - அகம் 19/13
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை - அகம் 25/2
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் - அகம் 41/9
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - அகம் 43/1
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல - அகம் 111/4
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட/புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் - அகம் 111/13,14
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட/பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த - அகம் 157/1,2
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை - அகம் 171/10
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் - அகம் 174/9
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் - அகம் 206/4
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை - அகம் 211/9
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி - அகம் 214/11
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை - அகம் 235/15
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் - அகம் 236/2
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் - அகம் 254/16
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் - அகம் 262/8
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் - அகம் 289/14
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே - அகம் 290/16
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் - அகம் 295/20
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை - அகம் 304/16
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே - அகம் 318/15
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை - அகம் 346/9
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து - அகம் 354/9
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் - அகம் 354/13
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை - அகம் 371/5
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ - அகம் 374/3
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை - அகம் 374/15
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து - அகம் 381/17
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை - அகம் 391/12
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் - புறம் 6/15
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் - புறம் 15/23
சாறு கொண்ட களம் போல - புறம் 22/16
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே - புறம் 32/10
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே - புறம் 33/22
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் - புறம் 41/13
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் - புறம் 42/13
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை - புறம் 42/15
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் - புறம் 60/11
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட/சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது - புறம் 91/8,9
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு - புறம் 100/4
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் - புறம் 135/3
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் - புறம் 137/7
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் - புறம் 159/7
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் - புறம் 161/27
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் - புறம் 170/12
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து - புறம் 180/4
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் - புறம் 211/15
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே - புறம் 226/6
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை - புறம் 243/10
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் - புறம் 269/4
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா - புறம் 278/6
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட/நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய - புறம் 302/3,4
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் - புறம் 310/4
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் - புறம் 326/9
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை - புறம் 345/10
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு - புறம் 345/16
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய - புறம் 348/2
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் - புறம் 352/1
கடல் ஒலி கொண்ட தானை - புறம் 377/29
கனற்ற கொண்ட நறவு என்னா - புறம் 384/12
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை - புறம் 386/5

 TOP
 
  கொண்ட-கால் (1)
மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது - கலி 8/12

 TOP
 
  கொண்ட-காலை (1)
பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை/நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி - புறம் 25/7,8

 TOP
 
  கொண்டதன் (1)
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ - கலி 132/17

 TOP
 
  கொண்டது (9)
கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந - பொரு 57
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே - குறு 377/5
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/58
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் - கலி 22/2
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி - கலி 24/13
கொண்டது எவன் எல்லா யான் - கலி 108/24
கொண்டது/அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று - கலி 108/25,26
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ - கலி 134/14
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது/மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை - கலி 140/2,3

 TOP
 
  கொண்டதுவே (1)
பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே - புறம் 333/19

 TOP
 
  கொண்டதோர் (1)
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் - கலி 56/9

 TOP
 
  கொண்டமை (1)
நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச - நற் 150/9

 TOP
 
  கொண்டமையின் (1)
இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே - குறு 92/5

 TOP
 
  கொண்டல் (15)
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி - மது 530
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து - மது 568
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் - நற் 74/8
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் - நற் 89/1
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த - நற் 140/1
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன - ஐங் 209/3
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை - பதி 24/28
கொண்டல் நிரை ஒத்தன - கலி 106/14
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் - அகம் 20/7
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த - அகம் 100/6
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை - அகம் 178/18
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை - அகம் 235/5
கொண்டல் மா மலை நாறி - அகம் 262/17
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த - புறம் 34/22
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் - புறம் 137/7

 TOP
 
  கொண்டலின் (1)
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் - குறு 185/6

 TOP
 
  கொண்டலொடு (2)
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு/குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் - அகம் 10/8,9
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் - அகம் 40/7

 TOP
 
  கொண்டவன் (1)
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை - கலி 107/6

 TOP
 
  கொண்டவும் (1)
பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும்/அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி - புறம் 381/2,3

 TOP
 
  கொண்டன்றால் (1)
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே - ஐங் 412/3

 TOP
 
  கொண்டன்று (7)
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று/உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே - குறு 108/4,5
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து - ஐங் 484/2
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் - பரி 20/14
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி - பரி 24/5
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் - அகம் 137/12
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ - அகம் 192/2
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என - அகம் 236/18

 TOP
 
  கொண்டன்று-கொல்லோ (1)
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ/கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 57/13,14

 TOP
 
  கொண்டன்றோ (1)
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய - புறம் 35/20

 TOP
 
  கொண்டன (7)
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை - மலை 110
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை - மலை 121
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து - மலை 126
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று - நற் 206/2
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே - நற் 259/10
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன/ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே - ஐங் 34/3,4
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் - அகம் 315/1

 TOP
 
  கொண்டன-கொல் (1)
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல்/வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் - ஐங் 90/1,2

 TOP
 
  கொண்டனம் (2)
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக - அகம் 334/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே - அகம் 335/26

 TOP
 
  கொண்டனர் (4)
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் - மலை 553
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே - ஐங் 254/4
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது - அகம் 359/7
கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் - புறம் 373/30

 TOP
 
  கொண்டனவால் (1)
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே - அகம் 362/15

 TOP
 
  கொண்டனள் (3)
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே - ஐங் 172/1
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி - ஐங் 176/1
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் - அகம் 16/11

 TOP
 
  கொண்டனளே (1)
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை - அகம் 20/13

 TOP
 
  கொண்டனன் (3)
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே - ஐங் 7/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே - ஐங் 10/6
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு - அகம் 263/9

 TOP
 
  கொண்டனனே (2)
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே - ஐங் 278/5
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே - புறம் 274/7

 TOP
 
  கொண்டனிர் (3)
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 224
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 433
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 477

 TOP
 
  கொண்டனென் (1)
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என - புறம் 208/2

 TOP
 
  கொண்டனை (6)
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை/நகுவை போல காட்டல் - குறு 162/4,5
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே - குறு 238/5
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே - அகம் 96/10
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப - அகம் 132/8
இனையோன் கொண்டனை ஆயின் - புறம் 227/10
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி - புறம் 373/26

 TOP
 
  கொண்டாடி (2)
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் - பரி 34/1
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற - கலி 81/12

 TOP
 
  கொண்டாய் (2)
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை - கலி 99/8
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் - கலி 110/6

 TOP
 
  கொண்டார் (4)
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் - பரி 24/10
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ - கலி 72/9
நல்லவர் கொண்டார் மிடை - கலி 103/9
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே - புறம் 112/5

 TOP
 
  கொண்டாரை (1)
மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது - கலி 8/12

 TOP
 
  கொண்டாள் (3)
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் - கலி 66/15
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ - கலி 79/10
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் - கலி 139/7

 TOP
 
  கொண்டான் (6)
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே - குறு 223/7
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு - பரி 9/44
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் - கலி 37/18
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற - கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் - கலி 106/43
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என - புறம் 399/21

 TOP
 
  கொண்டான்-கொல் (1)
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல்/அன்னது ஆகலும் அறியாள் - ஐங் 90/2,3

 TOP
 
  கொண்டானை (1)
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் - கலி 104/41

 TOP
 
  கொண்டானோடு (1)
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி - கலி 105/43

 TOP
 
  கொண்டி (12)
கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக - பெரும் 454
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து - மது 137
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் - மது 583
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை - பட் 212
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி - பட் 246
வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி/மல்லல் மார்பு மடுத்தனன் - நற் 174/9,10
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக - பதி 43/25
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து - பதி 63/9
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என - புறம் 51/6
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக - புறம் 198/12
கடல் படை அடல் கொண்டி/மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் - புறம் 382/1,2
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை - புறம் 390/23

 TOP
 
  கொண்டிய (1)
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத - பரி 10/120

 TOP
 
  கொண்டியளே (1)
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை - புறம் 338/5

 TOP
 
  கொண்டியும் (1)
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என - புறம் 78/6

 TOP
 
  கொண்டிர் (1)
முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் - புறம் 203/5

 TOP
 
  கொண்டீ (2)
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் - கலி 65/14
உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ/மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று - கலி 147/43,44

 TOP
 
  கொண்டு (230)
நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப - பொரு 138
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி - சிறு 13
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 216
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி - முல் 5
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என - முல் 34
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் - மது 69
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட - மது 129
அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு/உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி - மது 145,146
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி - மது 238
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு/சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் - மது 505,506
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக - மது 539
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு/குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் - மது 546,547
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் - மது 632
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி - மது 657
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி - நெடு 77
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு/அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் - குறி 47,48
உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு/சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி - குறி 200,201
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி - மலை 20
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே - மலை 144
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி - மலை 200
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு/தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி - மலை 370,371
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் - நற் 22/4
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் - நற் 28/1
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் - நற் 28/2
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு/ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் - நற் 39/8,9
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய - நற் 42/9
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி - நற் 46/6
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ - நற் 58/4
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு/நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை - நற் 102/2,3
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் - நற் 114/1
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை - நற் 124/2
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு/அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு - நற் 128/9,10
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு - நற் 182/5
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் - நற் 213/3
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் - நற் 234/3
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை - நற் 237/5
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு/மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே - நற் 268/8,9
கொண்டு உடன் போக வலித்த - நற் 293/8
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு/மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி - நற் 315/2,3
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் - நற் 363/3
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு/வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப - நற் 363/5,6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை - நற் 380/9
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு/பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே - குறு 3/3,4
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் - குறு 272/7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு/விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி - குறு 287/5,6
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து - குறு 307/7
வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே - குறு 395/3
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 24/5
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் - ஐங் 27/1
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே - ஐங் 165/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே - ஐங் 191/5
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு/மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி - ஐங் 259/2,3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/2
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் - ஐங் 393/1
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் - பதி 21/12
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு/கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 21/32,33
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு/பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் - பதி 30/11,12
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு/ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் - பதி 30/27,28
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு/ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு - பதி 31/13,14
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய - பதி 36/10
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் - பதி 43/27
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு/நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து - பதி 44/14,15
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் - பதி 54/15
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் - பதி 63/15
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு/கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் - பதி 68/9,10
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு/தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி - பதி 70/7,8
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல - பதி 71/23
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி - பதி 71/24
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் - பதி 80/2
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு/துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக - பதி 81/35,36
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய - பரி 1/55
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு/விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் - பரி 5/30,31
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு - பரி 5/34
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என - பரி 5/52
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு/மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் - பரி 5/68,69
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என - பரி 7/31
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் - பரி 9/47
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி - பரி 10/107
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் - பரி 11/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு/கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை - பரி 11/102,103
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு - பரி 24/8
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் - கலி 1/12
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் - கலி 2/24
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/7
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/11
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/13
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே - கலி 5/19
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/8
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் - கலி 10/11
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் - கலி 10/19
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் - கலி 12/17
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு - கலி 15/8
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ - கலி 20/10
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் - கலி 24/7
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் - கலி 26/15
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது - கலி 28/18
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை - கலி 38/7
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் - கலி 43/18
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி - கலி 50/13
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி - கலி 51/3
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் - கலி 53/15
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு/செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து - கலி 54/9,10
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு/கழும முடித்து கண்கூடு கூழை - கலி 56/2,3
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் - கலி 56/8
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் - கலி 60/24
வேந்து கொண்டு அன்ன பல - கலி 64/25
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே - கலி 65/21
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் - கலி 69/9
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் - கலி 70/8
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ - கலி 72/14
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/9
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் - கலி 82/23
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே - கலி 82/27
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா - கலி 84/12
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப - கலி 86/6
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை - கலி 92/20
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட - கலி 92/45
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி - கலி 92/46
கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் - கலி 93/9
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு - கலி 95/15
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/16
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/20
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு/ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் - கலி 98/25,26
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி - கலி 101/11
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/17
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு - கலி 101/50
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் - கலி 103/41
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் - கலி 103/51
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே - கலி 103/58
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு/இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி - கலி 105/71,72
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி - கலி 106/16
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ - கலி 106/27
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு/மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே - கலி 106/49,50
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது - கலி 107/10
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ - கலி 108/29
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் - கலி 108/30
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு - கலி 113/17
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு/என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் - கலி 113/17,18
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/10
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/17
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து - கலி 121/21
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த - கலி 122/21
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே - கலி 126/9
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே - கலி 126/13
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் - கலி 130/16
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் - கலி 136/18
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் - கலி 142/7
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற - கலி 142/64
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் - கலி 143/13
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு - கலி 144/14
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் - கலி 144/30
பாவை கொண்டு ஓடி-உழி - கலி 144/33
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த - கலி 145/24
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் - கலி 145/32
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் - கலி 145/51
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு - கலி 145/63
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் - கலி 147/50
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் - கலி 148/14
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு - அகம் 10/8
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு/இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் - அகம் 32/9,10
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு/நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் - அகம் 48/2,3
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு/யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என - அகம் 48/12,13
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு/நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் - அகம் 61/9,10
கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே - அகம் 76/13
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு/தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி - அகம் 78/17,18
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த - அகம் 97/9
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு/இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு - அகம் 109/11,12
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை - அகம் 115/15
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் - அகம் 116/3
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு - அகம் 121/6
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் - அகம் 138/12
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த - அகம் 171/2
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் - அகம் 172/9
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் - அகம் 174/2
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி - அகம் 181/12
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப - அகம் 206/2
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன - அகம் 212/2
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு/வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் - அகம் 215/14,15
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/8
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து - அகம் 258/12
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் - அகம் 269/10
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் - அகம் 280/12
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு/நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் - அகம் 282/3,4
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு/சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/8,9
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ - அகம் 300/15
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு/அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி - அகம் 328/10,11
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு/தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் - அகம் 333/4,5
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய - அகம் 337/3
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு/இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி - அகம் 358/8,9
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து - அகம் 373/1
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை - அகம் 376/6
காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ - அகம் 376/11
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த - அகம் 377/3
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் - அகம் 380/5
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு/ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி - அகம் 383/10,11
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை - அகம் 384/13
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் - அகம் 396/14
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு/இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே - புறம் 12/4,5
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் - புறம் 23/6
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி - புறம் 55/2
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு/யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் - புறம் 88/1,2
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் - புறம் 90/12
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு/பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ - புறம் 126/1,2
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு/சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் - புறம் 126/13,14
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் - புறம் 147/4
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே - புறம் 156/6
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் - புறம் 173/6
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என - புறம் 174/1
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் - புறம் 190/2
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை - புறம் 200/7
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு/ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை - புறம் 208/3,4
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் - புறம் 250/7
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் - புறம் 271/7
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் - புறம் 310/1
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே - புறம் 311/7
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு/ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் - புறம் 316/7,8
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் - புறம் 321/3
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே - புறம் 339/13
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா - புறம் 349/1
கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது - புறம் 363/13
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி - புறம் 377/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ - புறம் 381/20
கல் கொண்டு/அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி - புறம் 383/17,18
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற - புறம் 390/11
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி - புறம் 390/25
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு/இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் - புறம் 394/15,16
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு/அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே - புறம் 395/31,32
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு/ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே - புறம் 399/17,18

 TOP
 
  கொண்டுநிலை (1)
கொண்டுநிலை பாடி காண் - கலி 39/30

 TOP
 
  கொண்டும் (8)
மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் - முல் 83
கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர் - நற் 4/7
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும்/நீ விளையாடுக சிறிதே யானே - நற் 362/5,6
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் - கலி 105/30
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் - கலி 139/7
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் - அகம் 219/8
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது - புறம் 379/12
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது - புறம் 400/9

 TOP
 
  கொண்டுவந்தனனே (1)
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே/நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி - புறம் 201/7,8

 TOP
 
  கொண்டுவரற்கு (1)
விளையாட்டி கொண்டுவரற்கு என சென்றாய் - கலி 83/4

 TOP
 
  கொண்டே (4)
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே - குறு 98/5
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே - ஐங் 175/4
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே - ஐங் 274/5
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே - ஐங் 499/5

 TOP
 
  கொண்டேன் (1)
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் - கலி 104/71

 TOP
 
  கொண்டை (3)
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே - பரி 9/43
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை/எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட - பரி 24/51,52
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் - புறம் 61/1

 TOP
 
  கொண்டோர் (2)
கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை - பரி 5/36
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை - பரி 5/71

 TOP
 
  கொண்டோரும் (1)
காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும்/நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே - புறம் 359/8,9

 TOP
 
  கொண்டோளே (2)
மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே/தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி - ஐங் 67/1,2
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே - ஐங் 171/4

 TOP
 
  கொண்பெரும்கானத்து (1)
கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் - புறம் 155/7

 TOP
 
  கொண்பெரும்கானம் (2)
கொண்பெரும்கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே - புறம் 154/13
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம்/நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி - புறம் 156/2,3

 TOP
 
  கொண்ம் (1)
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என - புறம் 152/29

 TOP
 
  கொண்மரும் (1)
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் - மது 514

 TOP
 
  கொண்மூ (17)
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி - குறி 50
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் - பட் 95
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர - பரி 22/2
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை - கலி 82/2
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல - கலி 104/16
கொண்மூ குழீஇ முகந்து - கலி 145/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ/தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 68/15,16
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ/மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர - அகம் 125/9,10
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ/முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து - அகம் 174/7,8
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி - அகம் 183/9
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ/இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 188/1,2
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ/போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி - அகம் 374/3,4
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ/மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு - புறம் 35/17,18
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ - புறம் 161/2
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ/நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு - புறம் 205/11,12
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக - புறம் 369/2
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக - புறம் 373/2

 TOP
 
  கொண்மே (1)
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே - கலி 23/19

 TOP
 
  கொண்மோ (7)
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண - நற் 291/6
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே - ஐங் 78/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் - ஐங் 180/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 196/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 289/4
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் - ஐங் 368/4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி - அகம் 259/12

 TOP
 
  கொணர்கம் (1)
கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் - குறு 113/5

 TOP
 
  கொணர்ந்த (3)
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் - சிறு 155
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் - மது 323
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே - கலி 81/16

 TOP
 
  கொணர்ந்து (2)
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் - கலி 71/11
நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து/கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/3,4

 TOP
 
  கொதித்த (1)
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு - நற் 354/8

 TOP
 
  கொதித்து (1)
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் - கலி 150/15

 TOP
 
  கொந்தொடு (1)
கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் - அகம் 288/16

 TOP
 
  கொப்பூழ் (3)
நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ்/உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் - பொரு 37,38
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ்/நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் - பெரும் 402,403
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை - பரி 30/1

 TOP
 
  கொம்பர் (5)
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி - சிறு 179
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் - மலை 237
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் - பரி 12/50
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் - பரி 21/63
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் - அகம் 355/2

 TOP
 
  கொம்பின் (3)
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் - குறு 348/3
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள - கலி 34/12
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி - அகம் 21/11

 TOP
 
  கொம்பு (11)
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர - மது 587
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த - குறு 66/4
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த - குறு 138/4
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி - குறு 256/2
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு/பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் - பரி 7/56,57
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் - பரி 20/10
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி - கலி 33/16
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து - அகம் 83/5
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ - அகம் 306/3
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப - அகம் 345/13
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த - அகம் 383/7

 TOP
 
  கொம்பொடும் (1)
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும்/உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் - கலி 32/10,11

 TOP
 
  கொம்மென (1)
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப - பரி 19/44

 TOP
 
  கொம்மை (8)
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ - நெடு 69
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் - நற் 314/5
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின - குறு 159/4
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு - குறு 281/2
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை - பரி 22/30
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த - அகம் 15/3
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை - அகம் 29/16
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை - அகம் 65/18

 TOP
 
  கொய் (38)
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி - சிறு 267
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ - குறி 102
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் - மலை 108
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - மலை 574
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் - நற் 54/9
கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம் - நற் 57/9
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ - நற் 213/10
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே - நற் 313/11
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் - குறு 26/3
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே - ஐங் 176/4
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் - ஐங் 284/2
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட - ஐங் 297/2
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு - பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி - பதி 64/9
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி - பரி 6/66
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் - பரி 17/45
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/44
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர - கலி 74/5
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி - கலி 108/52
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - அகம் 4/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 36/13
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி - அகம் 43/9
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 57/14
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி - அகம் 124/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி - அகம் 154/11
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி - அகம் 213/4
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் - அகம் 270/8
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை - அகம் 319/12
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் - அகம் 341/2
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த - புறம் 159/9
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ - புறம் 243/2
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய - புறம் 261/17
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் - புறம் 299/4
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க - புறம் 318/1
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு - புறம் 328/10
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/7
கொய் உளைய மா என்கோ - புறம் 387/23

 TOP
 
  கொய்குவம் (1)
ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி - அகம் 48/6

 TOP
 
  கொய்த (4)
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் - ஐங் 286/1
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை - கலி 117/11
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் - அகம் 216/8
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த/அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில - புறம் 140/3,4

 TOP
 
  கொய்ததும் (1)
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி - பரி 6/66

 TOP
 
  கொய்தல் (1)
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே - புறம் 25/14

 TOP
 
  கொய்தற்கு (1)
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற - ஐங் 383/3

 TOP
 
  கொய்தனர் (1)
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் - ஐங் 270/2

 TOP
 
  கொய்திடு (1)
கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் - ஐங் 216/5

 TOP
 
  கொய்து (9)
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 216
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து/சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை - நற் 147/8,9
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த - நற் 272/2
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் - ஐங் 396/1
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 38/14
குலவு சினை பூ கொய்து/தண் பொருநை புனல் பாயும் - புறம் 11/4,5
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் - புறம் 177/11
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் - புறம் 224/16
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி - புறம் 250/4

 TOP
 
  கொய்துகொண்டு (1)
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று - புறம் 159/10

 TOP
 
  கொய்தும் (2)
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும்/துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் - நற் 254/2,3
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும்/கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் - நற் 349/2,3

 TOP
 
  கொய்தோய் (1)
விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய்/தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை - பரி 6/61,62

 TOP
 
  கொய்பு (1)
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி - பரி 2/45

 TOP
 
  கொய்ம் (2)
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப - நற் 81/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி - அகம் 400/6

 TOP
 
  கொய்ய (3)
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப - மது 271
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே - கலி 92/26
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை - புறம் 120/10

 TOP
 
  கொய்யா (1)
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே - அகம் 28/3

 TOP
 
  கொய்யார் (1)
இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார்/நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி - புறம் 242/1,2

 TOP
 
  கொய்யுநர் (2)
வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் - ஐங் 311/1
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் - புறம் 215/5

 TOP
 
  கொய்யும் (4)
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் - மது 297
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும்/ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே - குறு 311/6,7
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே - ஐங் 344/3
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும்/முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த - பதி 29/2,3

 TOP
 
  கொய்யுமோனே (1)
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே/இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் - புறம் 252/3,4

 TOP
 
  கொய்யேன் (1)
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் - நற் 191/9

 TOP
 
  கொய்வாள் (1)
அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் - பதி 19/22

 TOP
 
  கொய (1)
நின்று கொய மலரும் நாடனொடு - குறு 208/4

 TOP
 
  கொயல் (3)
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் - நற் 306/5
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் - கலி 28/2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை - அகம் 42/2

 TOP
 
  கொயற்கு (1)
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே - நற் 359/9

 TOP
 
  கொல் (55)
கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த - சிறு 4
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப - மது 633
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த - மது 732
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் - பட் 229
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு - நற் 51/9
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே - நற் 92/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி - நற் 151/2
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய - குறு 214/1
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி - குறு 304/1
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த - ஐங் 78/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை - ஐங் 265/1
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை - பதி 16/8
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக - பதி 43/25
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை - பதி 46/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர - பதி 50/8
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து - பதி 50/20
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து - பதி 52/1
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் - பதி 52/21
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் - பதி 58/4
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க - பதி 67/5
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென - பதி 79/10
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு - பதி 83/3
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை - பரி 5/6
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் - பரி 24/91
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் - கலி 42/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு - கலி 56/32
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் - கலி 101/41
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் - கலி 103/63
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் - கலி 104/44
கொல் ஏறு போலும் கதம் - கலி 105/56
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற - கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் - கலி 106/43
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் - கலி 107/3
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/9
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் - கலி 134/3
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் - அகம் 9/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி - அகம் 34/11
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் - அகம் 72/6
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் - அகம் 133/15
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் - அகம் 193/10
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் - அகம் 325/19
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து - அகம் 335/5
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே - அகம் 336/14
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப - அகம் 392/22
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் - புறம் 9/7
கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால் - புறம் 14/1
கோடு முற்றிய கொல் களிறு - புறம் 17/17
கடும் சினத்த கொல் களிறும் - புறம் 55/7
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் - புறம் 68/9
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் - புறம் 95/5
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் - புறம் 159/22
ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் - புறம் 174/21
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் - புறம் 206/11
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே - புறம் 263/8
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் - புறம் 309/4

 TOP
 
  கொல்பவர் (1)
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் - நற் 304/8

 TOP
 
  கொல்பு (1)
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு/மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர - குறி 164,165

 TOP
 
  கொல்ல் (1)
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன - புறம் 4/4

 TOP
 
  கொல்லற்கு (1)
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே - புறம் 312/3

 TOP
 
  கொல்லன் (10)
மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன - பெரும் 207
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த - பெரும் 437
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன்/எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் - நற் 13/5,6
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன்/ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் - நற் 125/3,4
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த - நற் 133/9
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன்/குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி - அகம் 202/5,6
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன்/விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா - அகம் 224/2,3
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய - புறம் 21/7
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் - புறம் 36/6
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன்/விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் - புறம் 170/15,16

 TOP
 
  கொல்லனின் (1)
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப - நற் 394/3

 TOP
 
  கொல்லனை (1)
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் - புறம் 180/12

 TOP
 
  கொல்லாது (2)
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் - கலி 145/30
பிறர் என குணம் கொல்லாது/ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் - புறம் 55/14,15

 TOP
 
  கொல்லி (18)
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் - நற் 185/7
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை - நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி/தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு - நற் 201/5,6
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி/கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் - நற் 265/7,8
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி - நற் 346/9
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி/கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய - குறு 89/4,5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை - குறு 100/5
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் - பதி 73/14
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி/பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து - பதி 81/24,25
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை - அகம் 33/14
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி/ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப - அகம் 62/13,14
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி/கார் மலர் கடுப்ப நாறும் - அகம் 208/22,23
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி/நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய - அகம் 209/15,16
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை - அகம் 213/15
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் - அகம் 303/6
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல - அகம் 338/14
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் - புறம் 152/31
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் - புறம் 158/5

 TOP
 
  கொல்லியோர் (1)
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந - புறம் 22/28

 TOP
 
  கொல்லுபு (1)
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு/ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் - பதி 16/5,6

 TOP
 
  கொல்லும்மே (2)
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே/கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே - நற் 158/3,4
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே/விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி - நற் 158/4,5

 TOP
 
  கொல்லை (13)
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே - பொரு 117
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் - சிறு 168
மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை/தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் - நற் 209/1,2
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த - நற் 266/1
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய - நற் 289/7
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை/நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த - குறு 141/3,4
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி - குறு 186/2
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் - கலி 39/14
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது - அகம் 89/17
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் - அகம் 133/7
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த - அகம் 194/13
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் - அகம் 288/5
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை/ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி - புறம் 159/16,17

 TOP
 
  கொல்வான் (1)
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் - கலி 51/15

 TOP
 
  கொல்வை (1)
ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் - குறு 259/5

 TOP
 
  கொல (3)
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ - நற் 238/1
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் - பதி 82/13
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் - பதி 82/13

 TOP
 
  கொல_கொல (1)
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் - பதி 82/13

 TOP
 
  கொலீஇ (1)
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து - நற் 59/1

 TOP
 
  கொலை (33)
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் - பொரு 26
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் - பட் 199
கொலை சூழ்ந்தனளால் நோகோ யானே - நற் 185/12
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய - நற் 189/7
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே - நற் 207/12
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை - குறு 141/5
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் - குறு 283/5
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல - குறு 292/5
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய - ஐங் 363/2
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் - பதி 30/9
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே - பதி 60/1
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள - கலி 1/11
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் - கலி 10/6
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப - கலி 23/16
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து - கலி 102/19
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை - கலி 103/65
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் - கலி 103/72
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை - கலி 104/23
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று - கலி 104/63
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் - கலி 104/71
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று - கலி 104/73
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே - கலி 106/36
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி - கலி 108/52
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் - அகம் 97/6
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் - அகம் 148/2
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் - அகம் 210/1
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் - அகம் 247/9
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே - அகம் 356/17
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் - அகம் 363/10
கொலை குறித்து அன்ன மாலை - அகம் 364/13
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் - அகம் 389/19
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் - புறம் 20/10
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் - புறம் 157/6

 TOP
 
  கொலைப்படுத்தல் (1)
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி - அகம் 292/4

 TOP
 
  கொலைவர் (1)
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர்/கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த - கலி 12/1,2

 TOP
 
  கொலைவன் (4)
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் - கலி 103/15
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் - புறம் 152/8
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் - புறம் 152/8
சென்றோன் மன்ற கொலைவன் சென்று எறி - புறம் 373/22

 TOP
 
  கொலைவனை (1)
கொலைவனை காணேன்-கொல் யான் - கலி 147/25

 TOP
 
  கொலைஇய (1)
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - திரு 194

 TOP
 
  கொழி (1)
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் - அகம் 327/12

 TOP
 
  கொழிக்கும் (1)
புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும்/விளைவு அறா வியன் கழனி - பட் 7,8

 TOP
 
  கொழித்த (2)
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் - மது 336
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன - மலை 444

 TOP
 
  கொழித்து (2)
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை - பெரும் 431
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து/தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி - அகம் 316/13,14

 TOP
 
  கொழிப்ப (1)
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப/பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி - மது 274,275

 TOP
 
  கொழியா (1)
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா/வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை - திரு 306,307

 TOP
 
  கொழீஇய (5)
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 15/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் - நற் 49/1
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள - நற் 106/2
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை - நற் 159/2
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 203/1

 TOP
 
  கொழு (66)
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி - திரு 229
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை - திரு 232
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை - பொரு 105
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே - பொரு 117
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் - சிறு 41
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் - பெரும் 86
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி - பெரும் 200
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் - பெரும் 345
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் - பெரும் 407
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி - மது 141
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் - மது 320
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர - மது 406
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை - நெடு 24
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை - பட் 163
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ - நற் 4/2
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் - நற் 101/4
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை - நற் 116/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த - நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய - நற் 159/7
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ - நற் 175/2
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி - நற் 195/2
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென - நற் 207/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை - நற் 225/3
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் - நற் 251/3
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு - நற் 291/2
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் - நற் 294/7
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் - நற் 309/5
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி - நற் 311/6
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் - நற் 315/7
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை - நற் 355/3
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே - நற் 379/13
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் - குறு 123/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 168/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 222/5
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை - குறு 228/1
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை - குறு 245/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது - குறு 265/1
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை - குறு 301/2
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை - குறு 370/1
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி - ஐங் 180/2
பழம் தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்கு - ஐங் 216/4
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே - ஐங் 343/3
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் - பதி 29/5
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி - பதி 44/17
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் - பதி 58/17
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை - பரி 4/66
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா - கலி 41/15
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு - கலி 56/2
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - அகம் 20/2
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் - அகம் 60/6
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் - அகம் 91/16
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் - அகம் 100/7
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென - அகம் 110/17
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை - அகம் 130/3
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி - அகம் 138/18
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் - அகம் 139/11
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை - அகம் 176/5
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ - அகம் 217/9
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் - அகம் 290/3
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை - அகம் 336/1
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் - புறம் 13/12
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு - புறம் 58/3
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப - புறம் 103/10
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி - புறம் 237/3
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் - புறம் 325/9
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப - புறம் 393/11

 TOP
 
  கொழுக்க (1)
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க/தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய - மது 10,11

 TOP
 
  கொழுதி (8)
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர - மது 587
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் - நற் 9/10
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி/முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் - நற் 106/7,8
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி/ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 243/2,3
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/7
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி/வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் - அகம் 15/15,16
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி - அகம் 226/5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து - அகம் 229/17

 TOP
 
  கொழுதிய (1)
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் - அகம் 25/6

 TOP
 
  கொழுதும் (2)
நாறா வெண் பூ கொழுதும்/யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே - குறு 85/5,6
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் - குறு 192/5

 TOP
 
  கொழுந்தின் (1)
வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன - அகம் 24/2

 TOP
 
  கொழுந்து (1)
கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே - நற் 224/3

 TOP
 
  கொழுநர் (1)
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் - மலை 302

 TOP
 
  கொழுநர்க்கு (1)
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி - அகம் 196/4

 TOP
 
  கொழுநரை (2)
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே - நற் 320/10
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் - கலி 109/25

 TOP
 
  கொழுநன் (8)
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என - நற் 110/10
எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் - நற் 170/5
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே - குறு 80/7
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே - குறு 293/8
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/44
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன்/முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/7,8
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து - புறம் 248/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன்/பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே - புறம் 279/5,6

 TOP
 
  கொழுநனும் (1)
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே - அகம் 186/20

 TOP
 
  கொழுநனை (1)
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை/நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது - அகம் 106/5,6

 TOP
 
  கொழுப்பு (2)
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் - அகம் 129/12
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் - அகம் 309/5

 TOP
 
  கொழும் (65)
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் - பொரு 26
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து - பொரு 209
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் - சிறு 166
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து - பெரும் 46
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை - பெரும் 472
கொழும் பதிய குடி தேம்பி - மது 167
அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி - மது 211
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் - மது 346
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய - மது 577
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர - மது 587
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து - பட் 27
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி - பட் 44
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி - பட் 243
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை - மலை 128
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை - மலை 175
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல - நற் 44/7
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை - நற் 85/8
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் - நற் 110/11
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் - நற் 158/7
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் - நற் 168/2
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் - நற் 213/3
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் - நற் 288/8
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் - நற் 326/1
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் - குறு 82/5
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - குறு 222/6
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் - ஐங் 196/1
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் - ஐங் 214/1
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை - பதி 12/16
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை - பதி 21/10
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை - பதி 90/46
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - அகம் 42/3
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் - அகம் 70/4
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து - அகம் 83/5
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை - அகம் 86/1
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி - அகம் 113/16
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி - அகம் 176/13
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி - அகம் 178/5
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை - அகம் 184/9
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக - அகம் 186/8
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி - அகம் 193/9
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி - அகம் 196/3
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி - அகம் 236/3
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை - அகம் 237/9
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ - அகம் 374/3
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து - அகம் 377/6
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை - அகம் 400/7
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு - புறம் 34/11
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு - புறம் 34/14
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே - புறம் 109/6
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் - புறம் 113/2
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக - புறம் 120/11
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை - புறம் 125/2
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை - புறம் 150/9
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் - புறம் 160/7
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு - புறம் 168/3
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு - புறம் 197/11
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ - புறம் 212/4
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் - புறம் 250/1
வாடூன் கொழும் குறை - புறம் 328/9
கனி குய்யான் கொழும் துவையர் - புறம் 360/5
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை - புறம் 364/5
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை - புறம் 374/11
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை - புறம் 384/15
கொழும் தடிய சூடு என்கோ - புறம் 396/15
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5

 TOP
 
  கொள் (187)
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் - திரு 100
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ - திரு 230
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி - பொரு 246
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக - சிறு 229
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் - பெரும் 234
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் - பெரும் 474
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் - முல் 77
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் - மது 264
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் - மது 264
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை - மது 364
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் - மது 526
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் - மது 590
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் - மது 594
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் - நெடு 7
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க - நெடு 8
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை - நெடு 24
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 27
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க - நெடு 28
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக - நெடு 50
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை - குறி 35
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி - குறி 192
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - மலை 44
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த - மலை 238
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை - மலை 317
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த - மலை 435
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் - நற் 23/2
பலர் கொள் பலகை போல - நற் 30/9
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் - நற் 66/3
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி - நற் 101/3
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே - நற் 113/12
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த - நற் 138/3
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - நற் 150/3
நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி - நற் 161/5
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் - நற் 171/9
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் - நற் 197/9
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 212/2
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் - நற் 212/9
அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே - நற் 212/10
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ - நற் 228/7
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த - நற் 256/9
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு - நற் 268/5
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் - நற் 273/7
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 305/7
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள்/புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் - நற் 314/10,11
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் - நற் 329/7
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு - நற் 348/7
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/5
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற - குறு 41/2
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் - குறு 107/2
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் - குறு 134/6
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - குறு 207/3
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் - குறு 279/3
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த - குறு 282/1
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் - குறு 312/2
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் - குறு 314/3
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் - குறு 372/3
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் - ஐங் 14/2
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா - ஐங் 56/1
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் - ஐங் 183/1
புலம்பு கொள் மாலை மறைய - ஐங் 197/3
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை - ஐங் 270/3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் - ஐங் 458/2
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 12/6
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ - பதி 24/5
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் - பதி 30/19
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ - பதி 50/21
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை - பதி 75/11
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே - பதி 83/9
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என - பரி 11/42
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் - பரி 12/15
சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு - பரி 19/6
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் - பரி 19/91
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து - பரி 21/8
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று - பரி 23/14
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி - பரி 23/86
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் - பரி 24/73
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை - கலி 4/6
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை - கலி 11/12
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ - கலி 14/11
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த - கலி 42/1
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/17
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய - கலி 69/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக - கலி 69/4
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து - கலி 93/30
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/16
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு - கலி 105/71
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் - கலி 108/58
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து - கலி 109/1
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் - கலி 110/1
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் - கலி 113/20
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர - கலி 120/21
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை - கலி 126/3
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் - கலி 126/4
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை - கலி 130/7
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த - கலி 131/37
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் - கலி 133/17
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி - கலி 134/13
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி - கலி 134/21
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த - அகம் 11/4
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து - அகம் 13/13
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை - அகம் 13/21
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை - அகம் 19/11
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் - அகம் 22/2
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை - அகம் 26/13
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா - அகம் 32/6
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 36/23
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் - அகம் 52/6
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் - அகம் 53/9
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் - அகம் 64/16
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் - அகம் 65/11
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் - அகம் 73/12
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் - அகம் 86/30
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - அகம் 93/8
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து - அகம் 98/14
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய - அகம் 106/3
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 116/19
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் - அகம் 133/11
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி - அகம் 138/5
நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 162/24
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை - அகம் 163/9
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் - அகம் 169/7
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை - அகம் 169/10
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து - அகம் 174/1
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் - அகம் 177/5
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா - அகம் 179/9
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி - அகம் 183/11
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய - அகம் 185/7
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் - அகம் 189/13
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் - அகம் 203/15
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி - அகம் 204/6
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் - அகம் 222/4
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம் - அகம் 227/11
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 235/8
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட - அகம் 250/5
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 261/9
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் - அகம் 263/8
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த - அகம் 299/12
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க - அகம் 300/3
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு - அகம் 303/14
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் - அகம் 314/17
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க - அகம் 334/2
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து - அகம் 334/13
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் - அகம் 335/10
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் - அகம் 342/5
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் - அகம் 342/6
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை - அகம் 352/5
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் - அகம் 354/11
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து - அகம் 370/14
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் - அகம் 372/11
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண - அகம் 376/5
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட - அகம் 388/14
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள்/உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப - அகம் 393/21,22
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி - அகம் 399/12
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் - புறம் 23/7
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் - புறம் 29/17
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் - புறம் 33/5
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல - புறம் 35/9
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய - புறம் 53/5
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப - புறம் 53/14
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை - புறம் 66/6
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் - புறம் 67/2
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி - புறம் 68/14
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை - புறம் 69/9
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக - புறம் 105/5
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் - புறம் 109/2
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க - புறம் 153/11
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென - புறம் 160/6
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் - புறம் 160/7
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் - புறம் 168/8
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் - புறம் 174/4
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி - புறம் 180/5
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் - புறம் 199/3
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் - புறம் 204/3
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி - புறம் 211/16
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் - புறம் 235/18
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே - புறம் 238/8
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப - புறம் 275/7
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் - புறம் 283/4
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் - புறம் 321/2
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் - புறம் 325/3
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு - புறம் 328/11
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் - புறம் 351/10
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென - புறம் 359/16
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை - புறம் 362/6

 TOP
 
  கொள்-மார் (12)
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார்/அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண - திரு 173,174
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார்/பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை - மது 230,231
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார்/கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை - மலை 338,339
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு - நற் 80/2
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார்/உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல - குறு 16/2,3
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார்/சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல - பரி 19/10,11
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் - கலி 65/24
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார்/சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் - கலி 75/2,3
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார்/குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய - அகம் 12/8,9
நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார்/நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி - அகம் 67/6,7
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார்/பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் - அகம் 77/7,8
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார்/பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை - புறம் 270/10,11

 TOP
 
  கொள்-மின் (2)
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின்/கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் - மலை 258,259
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே - மலை 427

 TOP
 
  கொள்க (8)
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை - பொரு 112
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என - பொரு 126
அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என - நற் 165/3
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே - கலி 104/80
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என - புறம் 51/6
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் - புறம் 143/1
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த - புறம் 200/11
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என - புறம் 395/38

 TOP
 
  கொள்கல்லா (1)
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர - அகம் 316/9

 TOP
 
  கொள்கலம் (3)
உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற - நற் 124/7
குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும் - அகம் 142/6
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் - புறம் 398/14

 TOP
 
  கொள்குநர் (1)
உறும் என கொள்குநர் அல்லர் - அகம் 90/13

 TOP
 
  கொள்குவை (2)
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள் - ஐங் 243/3
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை - கலி 101/37

 TOP
 
  கொள்கை (33)
நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் - திரு 63
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் - திரு 89
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை/பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக - திரு 161,162
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் - திரு 175
ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை/மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து - திரு 180,181
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் - மது 389
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை - மது 480
சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் - மது 492
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ - நற் 83/7
வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி - நற் 174/9
வினை-வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை/அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது - நற் 214/3,4
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி - நற் 269/5
உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே - ஐங் 381/5
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று - ஐங் 387/2
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே - ஐங் 408/4
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் - பதி 15/29
எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை/காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி - பதி 21/3,4
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை/ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை - பதி 57/11,12
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற - பதி 70/17
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் - பதி 85/10
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை/ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை - பதி 90/48,49
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை/மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ - பரி 1/42,43
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் - அகம் 75/10
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை/அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே - அகம் 95/14,15
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற - அகம் 124/7
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை/அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே - அகம் 154/14,15
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் - அகம் 363/10
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை/நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக - புறம் 26/12,13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் - புறம் 93/7
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை/சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே - புறம் 191/6,7
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி - புறம் 210/5
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு - புறம் 224/6
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை/கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே - புறம் 400/7,8

 TOP
 
  கொள்கையர் (3)
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர்/அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த - மது 644,645
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது - பதி 69/11
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே - அகம் 205/5

 TOP
 
  கொள்கையில் (1)
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே - கலி 67/13

 TOP
 
  கொள்கையின் (3)
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே - குறு 374/4
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த - பரி 2/24
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது - அகம் 333/15

 TOP
 
  கொள்கையும் (1)
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும்/நன்று பெரிது உடையையால் நீயே - பதி 37/11,12

 TOP
 
  கொள்கையை (2)
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின் - பதி 64/11
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை/சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி - கலி 29/14,15

 TOP
 
  கொள்கையொடு (10)
நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு/தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை - சிறு 126,127
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு/உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த - மலை 64,65
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து - நற் 59/7
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது - நற் 252/3
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த - ஐங் 394/1
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப - கலி 23/16
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு - அகம் 15/17
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் - அகம் 65/1
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த - அகம் 98/2
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி - அகம் 225/3

 TOP
 
  கொள்பவர் (11)
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி - மது 94
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி - நற் 132/9
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென - நற் 207/3
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் - நற் 292/3
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் - கலி 102/9
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை - கலி 103/65
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் - கலி 104/55
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் - அகம் 100/7
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் - அகம் 114/10
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி - அகம் 296/8
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் - புறம் 37/9

 TOP
 
  கொள்பவரின் (1)
குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி - புறம் 5/7

 TOP
 
  கொள்பவரொடு (1)
நிரயம் கொள்பவரொடு ஒன்றாது காவல் - புறம் 5/6

 TOP
 
  கொள்பவரோடு (1)
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் - பெரும் 390

 TOP
 
  கொள்பவன் (1)
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி - கலி 104/21

 TOP
 
  கொள்பவை (2)
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த - கலி 119/7
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப - கலி 134/8

 TOP
 
  கொள்பு (8)
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி - மது 288
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி - மது 617
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று - நற் 396/6
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு/தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் - கலி 28/5,6
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ - அகம் 25/8
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் - அகம் 324/9
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு/உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை - அகம் 329/9,10
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு/மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் - அகம் 369/2,3

 TOP
 
  கொள்வது (6)
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 29/5
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை - பரி 19/7
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் - கலி 60/14
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே - கலி 145/26
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் - புறம் 23/6
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி - புறம் 302/1

 TOP
 
  கொள்வதூஉம் (1)
கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது - பட் 210

 TOP
 
  கொள்வதை (1)
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் - கலி 80/23

 TOP
 
  கொள்வல் (1)
குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண - புறம் 159/25

 TOP
 
  கொள்வன்-கொல்லோ (1)
சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ/கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய - புறம் 232/4,5

 TOP
 
  கொள்வன (1)
வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள் - கலி 82/19

 TOP
 
  கொள்வனை (1)
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை/பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ - கலி 147/33,34

 TOP
 
  கொள்வாம் (2)
கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம் - குறு 349/4
கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம்/இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய - குறு 349/4,5

 TOP
 
  கொள்வாய் (1)
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக - கலி 111/14

 TOP
 
  கொள்வார் (2)
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/51
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா - கலி 105/36

 TOP
 
  கொள்வாரை (2)
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி - கலி 105/35
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி - கலி 105/35

 TOP
 
  கொள்வான் (3)
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் - பரி 16/51
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் - கலி 89/1
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை - கலி 104/23

 TOP
 
  கொள்வானாம் (1)
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை - கலி 84/18

 TOP
 
  கொள்வானும் (1)
முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் - கலி 103/31

 TOP
 
  கொள்வு (1)
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் - அகம் 391/3

 TOP
 
  கொள்வேம் (1)
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம்/தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும் - கலி 81/35,36

 TOP
 
  கொள்வேன் (4)
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன்/என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப - கலி 65/18,19
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் - கலி 141/18
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி - கலி 144/16
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை - கலி 147/40

 TOP
 
  கொள்வை (1)
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும் - புறம் 260/10

 TOP
 
  கொள்வோர் (1)
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் - ஐங் 187/4

 TOP
 
  கொள்வோரும் (5)
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும்/கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் - பரி 8/105,106
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும்/வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/18,19
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும்/இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் - பரி 12/22,23
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும்/வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/28,29
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும்/வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் - பரி 19/42,43

 TOP
 
  கொள்ள (2)
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/51
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள/பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/17,18

 TOP
 
  கொள்ளல் (5)
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே - நற் 290/5
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ - கலி 35/8
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை - கலி 87/1
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி - அகம் 159/12
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே - புறம் 253/1

 TOP
 
  கொள்ளலர் (1)
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் - புறம் 182/6

 TOP
 
  கொள்ளலிர் (1)
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் - புறம் 109/13

 TOP
 
  கொள்ளலென் (1)
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ - புறம் 159/23

 TOP
 
  கொள்ளலை-மன்னே (1)
இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று - நற் 233/5

 TOP
 
  கொள்ளவும் (2)
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும்/செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் - சிறு 166,167
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் - புறம் 41/9

 TOP
 
  கொள்ளன்-மின் (1)
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் - புறம் 216/5

 TOP
 
  கொள்ளா (16)
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் - மலை 572
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் - நற் 35/5
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே - நற் 194/10
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே - நற் 271/12
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை - குறு 372/6
கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் - பதி 48/6
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் - பதி 81/9
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் - பரி 6/90
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து - பரி 21/8
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து - கலி 19/4
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் - புறம் 23/6
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா/பல் இரும் கூந்தல் மகளிர் - புறம் 73/12,13
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா - புறம் 92/1
கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் - புறம் 116/12
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் - புறம் 211/9
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி - புறம் 260/27

 TOP
 
  கொள்ளாதி (2)
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி/மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் - கலி 79/7,8
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி - கலி 79/15

 TOP
 
  கொள்ளாது (14)
நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை - நற் 54/7
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது/பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே - நற் 337/9,10
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது/நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 12/5,6
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 354/2
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 397/2
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது/கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு - பரி 7/2,3
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர - பரி 10/48
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே - பரி 12/102
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் - கலி 61/27
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது/நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் - கலி 142/3,4
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது - அகம் 102/7
நொதுமலாளர் பொதுமொழி கொள்ளாது/பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - புறம் 35/31,32
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது/இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று - புறம் 58/27,28
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய - புறம் 164/10

 TOP
 
  கொள்ளாதோனே (1)
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே - புறம் 232/6

 TOP
 
  கொள்ளாய் (6)
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் - நற் 39/1
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/7
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/19
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே - அகம் 123/14
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய்/பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே - அகம் 361/8,9
கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி - புறம் 269/8

 TOP
 
  கொள்ளார் (5)
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் - நற் 226/1
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் - நற் 226/3
நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே - ஐங் 187/1
கொள்ளார் இ குன்று பயன் - பரி 9/26
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு - புறம் 158/16

 TOP
 
  கொள்ளார்க்கு (1)
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி - அகம் 343/14

 TOP
 
  கொள்ளாள் (5)
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள்/எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் - பெரும் 164,165
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் - நற் 201/3
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள்/கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ - கலி 24/8,9
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல - அகம் 5/2
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள்/கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் - அகம் 126/11,12

 TOP
 
  கொள்ளான் (4)
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என - நற் 392/2
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான்/பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல - குறு 292/4,5
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து - அகம் 84/15
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக - அகம் 397/4

 TOP
 
  கொள்ளி (5)
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி/விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் - அகம் 73/15,16
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய - அகம் 94/7
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி - அகம் 339/9
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி/ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது - புறம் 108/1,2
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் - புறம் 325/9

 TOP
 
  கொள்ளியர் (1)
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க - நெடு 8

 TOP
 
  கொள்ளியின் (2)
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப - குறு 189/4
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை - ஐங் 295/3

 TOP
 
  கொள்ளீரோ (2)
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என - நற் 97/7
கொள்ளீரோ என சேரி-தொறும் நுவலும் - அகம் 390/9

 TOP
 
  கொள்ளுநர் (1)
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர்/நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு - பதி 31/33,34

 TOP
 
  கொள்ளுநை (1)
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் - பதி 17/3

 TOP
 
  கொள்ளும் (42)
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும்/வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் - பெரும் 451,452
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து - நெடு 95
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் - நற் 212/4
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் - நற் 219/6
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும்/நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் - நற் 281/3,4
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே - நற் 313/11
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும்/கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் - குறு 222/1,2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும்/புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் - குறு 222/2,3
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும்/யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே - ஐங் 45/2,3
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே - ஐங் 229/4
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் - ஐங் 274/3
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும்/வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 14/13,14
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே - பரி 13/16
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும்/உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் - பரி 19/98,99
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும்/தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால் - பரி 22/44,45
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் - கலி 4/4
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும்/பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் - கலி 20/3,4
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து - கலி 21/3
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் - கலி 32/17
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப - கலி 46/11
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல - கலி 64/17
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே - கலி 82/27
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும்/வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/13,14
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ - கலி 93/23
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை - கலி 97/20
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு - கலி 140/10
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் - அகம் 65/17
கான யானை கவளம் கொள்ளும்/அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் - அகம் 157/8,9
பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி - அகம் 197/15
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும்/ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி - அகம் 247/9,10
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை - அகம் 288/4
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும்/நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர - அகம் 306/7,8
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து - அகம் 329/7
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும்/அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் - அகம் 381/12,13
யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே - புறம் 109/14
எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின - புறம் 287/2
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு - புறம் 307/10
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் - புறம் 340/2
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என - புறம் 375/8
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் - புறம் 392/10
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ - புறம் 396/20

 TOP
 
  கொள்ளும்-காலை (1)
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு - புறம் 57/5

 TOP
 
  கொள்ளுமோ (1)
கை_மான் கொள்ளுமோ என - புறம் 96/8

 TOP
 
  கொள்ளே (1)
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு - புறம் 335/5

 TOP
 
  கொள்ளேன் (2)
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று - அகம் 276/12
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று - புறம் 204/4

 TOP
 
  கொள்ளை (24)
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி - பெரும் 64
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் - மது 256
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - பட் 29
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட - பட் 266
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை/அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை - மலை 317,318
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - நற் 4/8
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை/கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே - நற் 82/10,11
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ - நற் 175/2
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - நற் 183/2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று - நற் 352/6
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் - பதி 19/1
நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி - பதி 81/15
கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் - அகம் 3/10
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி - அகம் 30/10
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - அகம் 140/3
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை - அகம் 159/2
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 267/7
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் - அகம் 278/1
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 331/2
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து - அகம் 381/11
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - அகம் 390/1
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை/ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா - அகம் 393/12,13
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல - புறம் 7/9
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - புறம் 386/16

 TOP
 
  கொள்ளைய (1)
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு - அகம் 183/7

 TOP
 
  கொள்ளையர் (2)
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர்/இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 101/10,11
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க - அகம் 300/3

 TOP
 
  கொள்ளொடு (1)
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி - அகம் 37/12

 TOP
 
  கொள (92)
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 449
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி - மது 246
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள - மது 367
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள - மது 367
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது - மது 424
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது - மது 426
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது - மது 426
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள/ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் - மது 558,559
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி - மது 569
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற - நெடு 26
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் - நெடு 67
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் - மலை 106
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி - நற் 9/6
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள - நற் 15/2
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள/அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 23/3,4
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள/ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது - நற் 106/2,3
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி - நற் 222/2
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி - நற் 229/7
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ - நற் 297/3
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள/வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு - நற் 338/6,7
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள - நற் 353/2
குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது - குறு 127/1
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் - குறு 140/2
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக - ஐங் 29/1
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் - ஐங் 236/2
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து - ஐங் 321/3
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள/நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே - ஐங் 446/1,2
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய - ஐங் 463/2
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது - பதி 45/19
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள/களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 81/5,6
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள/கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர - பதி 81/28,29
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் - பதி 82/12
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் - பதி 82/12
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப - பதி 88/27
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப - பதி 88/27
கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை - பதி 90/16
பொழில் கொள குறையா மலர - பரி 8/92
சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து - பரி 8/96
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் - பரி 10/93
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள/தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் - பரி 13/5,6
இயல் கொள நண்ணியவை - பரி 23/29
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள/இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார - கலி 29/5,6
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள/விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி - கலி 30/1,2
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள/துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற - கலி 32/5,6
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் - கலி 66/5
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் - கலி 69/9
பாடு இல் கண் பாயல் கொள - கலி 87/16
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய - கலி 93/1
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் - கலி 93/31
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் - கலி 101/6
அவர் மிடை கொள/மணி வரை மருங்கின் அருவி போல - கலி 103/10,11
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு - கலி 105/34
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு - கலி 105/34
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு - கலி 114/11
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள/அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து - கலி 119/11,12
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் - அகம் 17/14
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள/இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி - அகம் 32/3,4
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என - அகம் 61/2
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 73/5
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள/எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 81/8,9
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி - அகம் 97/19
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து - அகம் 100/3
பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி - அகம் 112/17
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள/இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் - அகம் 118/6,7
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள/உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் - அகம் 119/7,8
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள/மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி - அகம் 119/15,16
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம் - அகம் 128/3
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் - அகம் 142/25
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள/நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு - அகம் 145/4,5
கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து - அகம் 162/1
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள/ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் - அகம் 174/11,12
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி - அகம் 205/10
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள/நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை - அகம் 257/9,10
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 261/9
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி - அகம் 323/6
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து - அகம் 340/3
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள/கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே - அகம் 346/24,25
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள/திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை - அகம் 349/9,10
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை - அகம் 362/6
தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள/காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் - அகம் 369/6,7
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள/வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை - அகம் 378/2,3
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன - புறம் 4/3
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் - புறம் 14/9
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் - புறம் 21/10
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் - புறம் 70/7
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் - புறம் 70/7
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு - புறம் 82/5
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள/பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி - புறம் 124/3,4
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் - புறம் 288/1
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என - புறம் 333/10
நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 363/6
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள/இழுமென இழிதரும் அருவி - புறம் 399/32,33

 TOP
 
  கொள_கொள (5)
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள/நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி - மது 367,368
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது - மது 426
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் - பதி 82/12
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப - பதி 88/27
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் - புறம் 70/7

 TOP
 
  கொளப்படாஅது (1)
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் - புறம் 122/1

 TOP
 
  கொளல் (4)
கேளிர் போல கேள் கொளல் வேண்டி - பொரு 74
நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் - பெரும் 425
துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் - பெரும் 426
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா - கலி 86/17

 TOP
 
  கொளலின் (1)
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ - கலி 72/25

 TOP
 
  கொளலும் (3)
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும்/புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி - பரி 2/62,63
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும்/நின் உருபுடன் உண்டி - பரி 2/64,65
வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று - கலி 62/15

 TOP
 
  கொளலே (2)
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே - அகம் 156/17
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே - புறம் 357/9

 TOP
 
  கொளவே (6)
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 391/10
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 398/10
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே - ஐங் 33/4
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 149/19
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே - அகம் 363/19
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 381/21

 TOP
 
  கொளற்கு (6)
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே - குறு 58/6
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே - குறு 364/8
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் - கலி 141/8
களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர - புறம் 62/12
உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே - புறம் 110/2
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி - புறம் 307/13

 TOP
 
  கொளற்கே (2)
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே - கலி 38/26
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே - புறம் 181/10

 TOP
 
  கொளாது (1)
கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது - பட் 210

 TOP
 
  கொளார் (1)
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார்/இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் - புறம் 112/2,3

 TOP
 
  கொளாலும் (1)
பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின் - பதி 16/19

 TOP
 
  கொளாஅ (8)
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ/சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் - குறு 341/2,3
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ/குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற - அகம் 5/3,4
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ/மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 254/4,5
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ/எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற - அகம் 260/9,10
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ/வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் - அகம் 360/8,9
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ/முல்லை இல்லமொடு மலர கல்ல - அகம் 364/6,7
கொடுப்பவும் கொளாஅ/விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் - புறம் 352/11,12
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து - புறம் 381/8

 TOP
 
  கொளாஅலின் (1)
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின்/குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 47/10,11

 TOP
 
  கொளினே (7)
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே - நற் 146/11
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என - நற் 236/4
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் - குறு 222/1
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் - குறு 222/2
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே/மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் - புறம் 184/1,2
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே/கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் - புறம் 184/5,6
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் - புறம் 255/2

 TOP
 
  கொளீஇ (31)
உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ/ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி - பொரு 78,79
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ/கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப - பெரும் 285,286
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ/கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட - முல் 48,49
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் - மது 556
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ/நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது - நெடு 42,43
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து - நெடு 127
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை - குறி 110
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு - குறி 158
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ/முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு - மலை 562,563
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ/எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் - நற் 67/8,9
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் - நற் 218/4
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ/கொண்டு உடன் போக வலித்த - நற் 293/7,8
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ/நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை - நற் 388/4,5
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ/சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 111/2,3
நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ/வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் - பதி 12/21,22
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை - கலி 84/7
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் - கலி 94/15
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை - கலி 96/20
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ/அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் - அகம் 61/7,8
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து - அகம் 101/8
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ/பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ - அகம் 173/9,10
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ/படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை - அகம் 212/14,15
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ/திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் - அகம் 320/1,2
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை - புறம் 14/13
புனல் குருதி உலை கொளீஇ/தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் - புறம் 26/9,10
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ/ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி - புறம் 55/1,2
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ/தண் கமழ் கோதை புனைய - புறம் 146/9,10
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ/மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய - புறம் 166/7,8
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ/ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை - புறம் 215/3,4
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ/மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் - புறம் 390/15,16
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் - புறம் 399/3

 TOP
 
  கொளீஇய (13)
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி - நெடு 103
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து - நெடு 144
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி - நெடு 158
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய/பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல - நற் 42/2,3
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் - நற் 58/6
புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும் - குறு 251/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை - குறு 343/4
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் - ஐங் 216/3
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய/நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் - அகம் 88/5,6
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய/வள்பு ஒருங்கு அமைய பற்றி முள்கிய - அகம் 234/4,5
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை - அகம் 356/1
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி - புறம் 225/12
நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய/மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் - புறம் 329/3,4

 TOP
 
  கொளீஇயர் (1)
புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே - நற் 119/11

 TOP
 
  கொளீஇயள் (1)
பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் - குறு 263/5

 TOP
 
  கொளுத்தாமல் (1)
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட - பரி 11/126

 TOP
 
  கொளும் (1)
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் - புறம் 379/8

 TOP
 
  கொளுவ (1)
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ/வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து - பரி 5/22,23

 TOP
 
  கொளுவி (1)
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி/அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் - குறி 224,225

 TOP
 
  கொளுவுவேன் (1)
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன்/வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி - கலி 144/20,21

 TOP
 
  கொளை (14)
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து - பதி 30/42
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் - பதி 43/30
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய - பதி 49/3
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் - பரி 7/77
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் - பரி 11/125
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட - பரி 11/126
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/129
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் - பரி 16/12
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ - பரி 17/6
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் - கலி 9/4
கொளை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் - கலி 34/17
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ - கலி 132/17
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/15
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து - புறம் 396/9

 TOP
 
  கொளைக்கு (2)
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப - பொரு 211
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப - அகம் 382/5

 TOP
 
  கொற்கை (10)
தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் - சிறு 62
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை - நற் 23/6
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை - ஐங் 185/1
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை - ஐங் 188/2
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை - ஐங் 188/2
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன - அகம் 27/9
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை - அகம் 130/11
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை - அகம் 201/4
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் - அகம் 296/10
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும் - அகம் 350/13

 TOP
 
  கொற்கையோர் (1)
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந - மது 138

 TOP
 
  கொற்ற (14)
கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் - நற் 10/6
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே - பதி 62/9
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே - பதி 69/10
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் - பதி 90/24
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 46/13
கொற்ற சோழர் குடந்தை வைத்த - அகம் 60/13
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 106/10
மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் - அகம் 262/9
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே - புறம் 21/11
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய - புறம் 24/23
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற/வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப - புறம் 168/17,18
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக - புறம் 338/8
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் - புறம் 367/14
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே - புறம் 373/8

 TOP
 
  கொற்றத்து (5)
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து/எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் - திரு 60,61
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து/ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை - திரு 156,157
குன்றம் கொன்ற குன்றா கொற்றத்து/விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ - திரு 266,267
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து/செல்வர் செல்வ சேர்ந்தோர்க்கு அரணம் - பதி 59/9,10
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து/பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம - பதி 64/1,2

 TOP
 
  கொற்றம் (4)
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம்/குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் - மது 194,195
கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக - பதி 88/14
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் - அகம் 199/21
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம்/அதனால் நமர் என கோல் கோடாது - புறம் 55/12,13

 TOP
 
  கொற்றமும் (1)
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை - புறம் 35/25

 TOP
 
  கொற்றவ (3)
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ/நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர் - மது 88,89
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ/நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய - பதி 32/9,10
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ/இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து - பதி 55/2,3

 TOP
 
  கொற்றவர்-தம் (1)
கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை - மது 74

 TOP
 
  கொற்றவை (2)
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ - திரு 258
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் - பரி 11/100

 TOP
 
  கொற்றன் (1)
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன்/இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும் - புறம் 171/7,8

 TOP
 
  கொற்றிக்கு (1)
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு - கலி 89/8

 TOP
 
  கொன் (13)
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் - மது 207
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் - குறி 245
இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று - நற் 233/5
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று - நற் 266/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல - குறு 91/7
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே - குறு 138/1
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் - குறு 284/7
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே - குறு 320/8
கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே - ஐங் 194/4
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ - பதி 32/9
கொன் ஒன்று வினவினர்-மன்னே தோழி - அகம் 133/13
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே - புறம் 374/18
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற - புறம் 379/11

 TOP
 
  கொன்ற (21)
குன்றம் கொன்ற குன்றா கொற்றத்து - திரு 266
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் - பெரும் 209
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற/பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு - பெரும் 457,458
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் - நற் 5/3
விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி - நற் 121/1
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ - நற் 247/2
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன - நற் 294/6
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் - நற் 320/5
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் - குறு 155/1
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில் - குறு 198/1
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற/வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் - கலி 27/15,16
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் - கலி 93/26
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் - கலி 104/13
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் - அகம் 10/10
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் - அகம் 113/18
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து - அகம் 213/13
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் - அகம் 375/15
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் - அகம் 387/5
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற/களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய - புறம் 53/4,5
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற/சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை - புறம் 327/1,2
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் - புறம் 361/9

 TOP
 
  கொன்றனர் (1)
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய - கலி 129/13

 TOP
 
  கொன்றனன் (1)
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே - அகம் 356/17

 TOP
 
  கொன்றானை (1)
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை - கலி 101/31

 TOP
 
  கொன்று (32)
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய - மது 286
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி - மது 370
கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி - மது 381
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று/பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு - பட் 223,224
காடு கொன்று நாடு ஆக்கி - பட் 283
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று/கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் - நற் 103/2,3
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் - நற் 329/2
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த - குறு 1/1
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய - குறு 73/3
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி - குறு 362/4
மனால கலவை போல அரண் கொன்று/முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை - பதி 11/10,11
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று/வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் - பதி 30/16,17
கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி - பதி 40/11
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து - பதி 66/6
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று/நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் - பதி 67/12,13
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் - பதி 75/1
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று/முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி - பதி 76/2,3
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை - பதி 77/4
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை - பதி 86/2
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை - பரி 5/6
கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ - பரி 22/13
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச - கலி 143/11
கொன்று களம் வேட்ட ஞான்றை - அகம் 36/22
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து - அகம் 142/13
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய - அகம் 196/10
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த - அகம் 209/14
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது - அகம் 298/7
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் - அகம் 375/4
நிலை கலங்க குழி கொன்று/கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு - புறம் 17/18,19
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர - புறம் 161/9
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து - புறம் 260/15
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் - புறம் 394/11

 TOP
 
  கொன்றை (41)
பொன் கொன்றை மணி காயா - பொரு 201
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் - பெரும் 328
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால - முல் 94
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் - மது 277
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை/அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை - குறி 86,87
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி - நற் 46/6
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை/நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி - நற் 141/3,4
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க - நற் 221/4
பொன் என கொன்றை மலர மணி என - நற் 242/3
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் - நற் 296/4
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை/காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் - நற் 302/2,3
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப - நற் 364/10
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல - நற் 371/1
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை/கானம் கார் என கூறினும் - குறு 21/3,4
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை/கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய - குறு 66/1,2
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை/குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் - குறு 148/3,4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ - குறு 183/1
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர் - குறு 233/2
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை - ஐங் 412/1
பொன் என மலர்ந்த கொன்றை மணி என - ஐங் 420/1
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை/அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் - ஐங் 430/1,2
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி - ஐங் 432/2
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன - ஐங் 458/1
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி - ஐங் 462/2
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர - ஐங் 497/1
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் - ஐங் 500/1
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் - பதி 67/13
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் - பரி 8/24
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள - கலி 1/11
ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர் - கலி 106/3
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் - கலி 150/1
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் - அகம் 0/1
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ - அகம் 4/2
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி - அகம் 15/15
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க - அகம் 54/11
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று - அகம் 115/11
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் - அகம் 197/16
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் - அகம் 364/5
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை/ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய - அகம் 398/3,4
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் - புறம் 1/1
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை/ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த - புறம் 1/2,3

 TOP
 
  கொன்றையவன் (1)
மாண் மலர் கொன்றையவன்/தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே - கலி 142/28,29

 TOP
 
  கொன்றையும் (5)
பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும் - நற் 99/9
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே - ஐங் 435/3
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன - பரி 14/10
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும்/அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய - கலி 102/3,4
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் - கலி 103/1

 TOP
 
  கொன்றையொடு (2)
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ - நற் 246/8
கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே - ஐங் 436/3

 TOP
 
  கொன்றோய் (1)
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை - பரி 3/32

 TOP
 
  கொன்றோர் (3)
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து - ஐங் 318/3
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே - அகம் 128/2
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர்/கோல் கழிபு இரங்கும் அதர - அகம் 327/17,18

 TOP
 
  கொன்றோர்க்கு (1)
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என - புறம் 34/6

 TOP
 
  கொன்னாளன் (1)
கொன்னாளன் நாட்டு மலை - கலி 42/18

 TOP
 
  கொன்னும் (3)
கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே - நற் 208/7
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் - அகம் 60/12
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை - புறம் 291/6

 TOP
 
  கொன்னே (6)
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் - ஐங் 366/3
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே/மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் - கலி 60/20,21
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி - அகம் 180/7
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என - அகம் 188/8
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே/தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் - அகம் 337/10,11
பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே/பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என் - புறம் 165/9,10

 TOP