<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கோ - முதல் சொற்கள்
கோ 17
கோ_மகள் 1
கோ_இனத்தார் 1
கோஒய் 1
கோஒல் 1
கோகுலமாய் 1
கோங்கம் 8
கோங்கமொடு 1
கோங்கின் 14
கோங்கு 2
கோங்கும் 1
கோசர் 15
கோட்கு 1
கோட்ட 6
கோட்டத்து 2
கோட்டம் 6
கோட்டவும் 3
கோட்டன் 1
கோட்டால் 2
கோட்டான் 1
கோட்டிய 1
கோட்டியும் 1
கோட்டியுள் 1
கோட்டின் 6
கோட்டினர் 1
கோட்டு 163
கோட்டு_மா 3
கோட்டு_மீன் 6
கோட்டு_இனத்து 2
கோட்டை 3
கோட்டையர் 1
கோட்டொடு 4
கோட்பட்டு 1
கோட்பால் 1
கோடல் 16
கோடலும் 3
கோடற்கு 1
கோடா 6
கோடாது 1
கோடாய் 1
கோடார் 1
கோடி 6
கோடியர் 17
கோடியர்க்கு 1
கோடியவன் 1
கோடு 142
கோடு-தொறும் 3
கோடு-தோறு 2
கோடும் 1
கோடே 1
கோடை 36
கோடை_பொருந 1
கோடைக்கு 4
கோடையால் 1
கோடையில் 1
கோடையொடு 2
கோண் 1
கோணம் 1
கோத்த 4
கோத்தவை 1
கோத்து 5
கோத்தை 1
கோதின் 1
கோது 3
கோதை 79
கோதைமார்பன் 1
கோதையர் 8
கோதையவர் 1
கோதையவரொடு 1
கோதையள் 1
கோதையன் 1
கோதையார் 1
கோதையால் 1
கோதையாள் 1
கோதையானும் 2
கோதையின் 4
கோதையும் 8
கோதையேம் 1
கோதையை 3
கோதையொடு 1
கோப்ப 1
கோப்பவும் 1
கோப்பு 1
கோப்பெருஞ்சோழன் 1
கோப 1
கோபத்து 1
கோபம் 1
கோமான் 23
கோயில் 7
கோயிலுள் 2
கோயிலொடு 1
கோயின் 1
கோரமே 1
கோரை 1
கோல் 149
கோல 2
கோலம் 3
கோலம்கொண்டு 1
கோலமொடு 1
கோலள் 1
கோலன் 1
கோலன்னே 1
கோலா 2
கோலால் 1
கோலி 6
கோலிய 1
கோலின் 6
கோலின்றே 1
கோலினும் 1
கோலினை 1
கோலும் 1
கோலேன் 1
கோலொடு 1
கோலோர் 1
கோவத்து 1
கோவல் 1
கோவல 1
கோவலர் 39
கோவலூர் 1
கோவே 19
கோவை 3
கோழ் 6
கோழி 23
கோழியின் 1
கோழியும் 1
கோழியொடு 2
கோழியோனே 1
கோள் 113
கோள்_மா 2
கோள்_மீன் 5
கோள்பட்டாம் 1
கோளாளர் 1
கோளி 3
கோளியுள்ளும் 1
கோளும் 1
கோன் 7
கோனது 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கோ (17)
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் - நற் 300/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - பதி 20/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ/இரு முந்நீர் துருத்தியுள் - பதி 20/1,2
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ/புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை - பதி 61/6,7
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் - பரி 35/2
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் - கலி 103/37
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே - கலி 103/79
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் - கலி 107/3
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் - கலி 116/11
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ - புறம் 9/8
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ/செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த - புறம் 9/8,9
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ/மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே - புறம் 22/33,34
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் - புறம் 67/11
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ/கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் - புறம் 141/11,12
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது - புறம் 152/21
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - புறம் 212/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ/களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் - புறம் 212/1,2

 TOP
 
  கோ_மகள் (1)
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் - நற் 300/1

 TOP
 
  கோ_இனத்தார் (1)
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார்/பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ - கலி 107/3,4

 TOP
 
  கோஒய் (1)
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் - அகம் 166/2

 TOP
 
  கோஒல் (1)
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி - புறம் 117/6

 TOP
 
  கோகுலமாய் (1)
கோகுலமாய் கூவுநரும் - பரி 9/65

 TOP
 
  கோங்கம் (8)
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம்/போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி - குறி 73,74
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை - நற் 86/7
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே - நற் 202/11
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த - ஐங் 343/2
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே - ஐங் 366/5
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் - பரி 19/79
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப - கலி 33/12
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் - கலி 42/16

 TOP
 
  கோங்கமொடு (1)
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை - அகம் 99/5

 TOP
 
  கோங்கின் (14)
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின்/குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் - திரு 34,35
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி - சிறு 25
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் - மது 338
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ - நற் 48/3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின்/தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி - குறு 254/2,3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ - ஐங் 367/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை - ஐங் 370/1
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என - கலி 56/23
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின்/முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய - கலி 117/2,3
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் - அகம் 25/10
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின்/கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் - அகம் 153/16,17
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின்/எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் - அகம் 157/5,6
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன - புறம் 321/4
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின்/முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை - புறம் 336/9,10

 TOP
 
  கோங்கு (2)
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து - அகம் 240/11
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப - அகம் 317/11

 TOP
 
  கோங்கும் (1)
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் - அகம் 341/2

 TOP
 
  கோசர் (15)
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன - மது 509
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர்/இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப - மது 773,774
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல - குறு 15/3
ஒன்றுமொழி கோசர் போல - குறு 73/4
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர்/கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த - அகம் 15/2,3
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் - அகம் 90/12
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர்/இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் - அகம் 113/5,6
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய - அகம் 196/10
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி - அகம் 205/9
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் - அகம் 216/11
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர்/தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் - அகம் 251/7,8
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் - அகம் 262/6
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் - புறம் 169/9
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் - புறம் 283/6
நனை கள்ளின் மனை கோசர்/தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து - புறம் 396/7,8

 TOP
 
  கோட்கு (1)
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து - நற் 35/4

 TOP
 
  கோட்ட (6)
பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின் - மது 24
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் - ஐங் 264/1
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட/பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண - பரி 3/87,88
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் - அகம் 42/7
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 64/11
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி - அகம் 184/8

 TOP
 
  கோட்டத்து (2)
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து/முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை - பட் 36,37
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து/கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே - புறம் 299/6,7

 TOP
 
  கோட்டம் (6)
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி - நற் 47/8
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு - கலி 82/4
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல - கலி 94/23
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய - கலி 107/7
பாலொடு கோட்டம் புகின் - கலி 109/20
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் - புறம் 275/1

 TOP
 
  கோட்டவும் (3)
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட - பெரும் 173
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி - ஐங் 414/2
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற - கலி 54/1

 TOP
 
  கோட்டன் (1)
குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் - திரு 209

 TOP
 
  கோட்டால் (2)
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் - கலி 42/7
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/29

 TOP
 
  கோட்டான் (1)
நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான்/உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன - புறம் 4/11,12

 TOP
 
  கோட்டிய (1)
மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை - நற் 209/1

 TOP
 
  கோட்டியும் (1)
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் - நற் 342/6

 TOP
 
  கோட்டியுள் (1)
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் - பரி 12/50

 TOP
 
  கோட்டின் (6)
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - பொரு 163
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய - மது 286
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின்/தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் - குறு 169/1,2
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய - கலி 107/7
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி - அகம் 46/3
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் - அகம் 375/15

 TOP
 
  கோட்டினர் (1)
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர்/வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் - பரி 6/34,35

 TOP
 
  கோட்டு (163)
பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு/ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று - திரு 314,315
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு/நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை - சிறு 106,107
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் - சிறு 222
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு/எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி - சிறு 265,266
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த - பெரும் 59
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் - பெரும் 181
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு/குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 383,384
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் - பெரும் 392
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப - பெரும் 414
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு/பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை - பெரும் 430,431
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு/களிறு தரு விறகின் வேட்கும் - பெரும் 498,499
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை - மது 688
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர - நெடு 35
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப - நெடு 70
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் - நெடு 145
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் - குறி 54
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் - குறி 253
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் - பட் 245
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - மலை 534
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் - நற் 10/7
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன - நற் 18/9
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை - நற் 19/2
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு/உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் - நற் 24/1,2
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு - நற் 24/3
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து - நற் 49/5
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை - நற் 57/1
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி - நற் 59/2
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய - நற் 67/4
கரும் கோட்டு புன்னை இறைகொண்டனவே - நற் 67/5
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/6
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு/கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை - நற் 107/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி - நற் 141/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை - நற் 151/3
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை - நற் 167/1
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு/அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து - நற் 201/6,7
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு/ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து - நற் 202/1,2
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் - நற் 205/4
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு/துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை - நற் 211/6,7
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை - நற் 249/1
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு/இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் - நற் 257/3,4
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் - நற் 265/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு/ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை - நற் 288/1,2
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி - நற் 311/9
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை - நற் 336/4
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை - நற் 340/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி - நற் 356/3
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா - நற் 359/1
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு/அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட - நற் 372/5,6
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை - குறு 1/2
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் - குறு 18/4
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து - குறு 24/3
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு/மகவு உடை மந்தி போல - குறு 29/5,6
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் - குறு 75/3
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப - குறு 123/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு - குறு 164/1
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு/இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே - குறு 183/3,4
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை - குறு 258/4
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை - குறு 294/6
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய - குறு 304/4
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு - குறு 346/1
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த - குறு 348/2
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை - குறு 350/4
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் - குறு 396/4
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ - ஐங் 92/1
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 94/1
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ - ஐங் 95/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 98/1
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு - ஐங் 161/2
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு/முண்டக நறு மலர் கமழும் - ஐங் 177/2,3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் - ஐங் 238/1
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/5
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை - ஐங் 373/2
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை - ஐங் 444/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு/அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே - ஐங் 466/1,2
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என - ஐங் 498/3
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் - பதி 18/5
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு/நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி - பதி 21/25,26
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த - பதி 22/26
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட - பதி 30/10
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு/கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் - பதி 73/13,14
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் - பரி 10/56
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று - பரி 20/5
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் - கலி 57/10
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு/தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி - கலி 97/12,13
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் - கலி 101/17
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் - கலி 103/33
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் - கலி 103/72
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி - கலி 105/35
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/58
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை - கலி 105/68
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் - கலி 123/1
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை - கலி 128/3
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் - அகம் 1/4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் - அகம் 9/8
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி - அகம் 10/11
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு/சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி - அகம் 24/12,13
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 27/7
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை - அகம் 56/3
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் - அகம் 68/19
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை - அகம் 74/9
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய - அகம் 78/21
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் - அகம் 80/1
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் - அகம் 94/11
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 115/13
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு - அகம் 126/8
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ - அகம் 141/15
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் - அகம் 145/9
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை - அகம் 147/3
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் - அகம் 147/7
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் - அகம் 156/14
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை - அகம் 160/6
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் - அகம் 170/11
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் - அகம் 171/14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க - அகம் 182/15
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு/இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர - அகம் 197/13,14
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு/அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் - அகம் 208/3,4
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு/ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 213/2,3
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ - அகம் 236/7
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 238/7
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை - அகம் 240/1
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் - அகம் 247/5
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி - அகம் 249/5
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 251/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு/பெரும் குளம் காவலன் போல - அகம் 252/12,13
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு/அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ - அகம் 257/18,19
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு/அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி - அகம் 272/3,4
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் - அகம் 290/12
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை - அகம் 304/17
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - அகம் 331/10
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ - அகம் 332/5
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ - அகம் 347/12
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு/கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் - அகம் 348/7,8
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் - அகம் 350/14
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி - அகம் 353/12
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 362/3
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ - அகம் 380/12
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 392/2
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு/கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் - அகம் 397/14,15
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே - புறம் 2/24
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு/இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி - புறம் 39/14,15
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ - புறம் 52/1
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி - புறம் 69/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் - புறம் 89/1
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல - புறம் 101/7
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 127/1
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 145/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ - புறம் 155/1
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் - புறம் 246/11
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ - புறம் 249/2
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை - புறம் 266/4
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 302/5
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு - புறம் 316/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி - புறம் 319/10
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட - புறம் 321/5
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு/அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் - புறம் 341/1,2
நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு - புறம் 359/13
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன - புறம் 369/24
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி - புறம் 371/21
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் - புறம் 377/23
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை - புறம் 384/2
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து - புறம் 384/7
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை - புறம் 387/10
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5

 TOP
 
  கோட்டு_மா (3)
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/6
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/5
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி - புறம் 69/10

 TOP
 
  கோட்டு_மீன் (6)
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து - நற் 49/5
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய - குறு 304/4
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி - அகம் 10/11
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் - அகம் 80/1
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் - அகம் 170/11
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5

 TOP
 
  கோட்டு_இனத்து (2)
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் - கலி 103/33
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/58

 TOP
 
  கோட்டை (3)
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை/கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் - ஐங் 97/1,2
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை/பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/4,5
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் - புறம் 174/17

 TOP
 
  கோட்டையர் (1)
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர்/ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் - பரி 10/57,58

 TOP
 
  கோட்டொடு (4)
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு/கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் - மலை 5,6
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் - குறு 121/4
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன - கலி 103/27
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் - கலி 103/28

 TOP
 
  கோட்பட்டு (1)
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு/போதரும் பால் மதியும் போன்ம் - கலி 105/45,46

 TOP
 
  கோட்பால் (1)
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என - அகம் 109/9

 TOP
 
  கோடல் (16)
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ - முல் 95
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல்/நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ - நெடு 5,6
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை - குறி 83
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல - நற் 44/7
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை - குறு 62/1
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட - ஐங் 223/2
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல்/மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து - பரி 17/20,21
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் - கலி 7/15
ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் - கலி 48/11
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் - கலி 107/3
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ - கலி 121/13
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் - அகம் 23/6
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் - அகம் 151/8
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ - அகம் 154/7
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ - அகம் 264/3
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் - புறம் 157/7

 TOP
 
  கோடலும் (3)
பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும்/மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே - நற் 99/9,10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும்/மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் - கலி 101/4,5
குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் - கலி 103/3

 TOP
 
  கோடற்கு (1)
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் - கலி 86/30

 TOP
 
  கோடா (6)
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் - பதி 20/23
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து - பதி 22/34
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் - பதி 37/11
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை - பரி 13/40
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் - அகம் 168/6
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் - அகம் 215/9

 TOP
 
  கோடாது (1)
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது/பிறர் என குணம் கொல்லாது - புறம் 55/13,14

 TOP
 
  கோடாய் (1)
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து - நற் 251/10

 TOP
 
  கோடார் (1)
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார்/சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் - அகம் 113/1,2

 TOP
 
  கோடி (6)
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி/முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை - அகம் 70/13,14
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து - அகம் 86/21
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய - புறம் 18/5
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் - புறம் 184/6
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய - புறம் 202/7
கோடை ஆயினும் கோடி/காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 393/22,23

 TOP
 
  கோடியர் (17)
கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந - பொரு 57
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை - சிறு 125
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் - மது 523
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த - பட் 253
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி - மலை 143
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன - மலை 236
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் - நற் 212/3
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி - குறு 78/2
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் - பதி 42/14
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் - பதி 56/2
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் - அகம் 111/9
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த - அகம் 301/23
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர்/பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் - அகம் 309/9,10
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர்/விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை - அகம் 352/4,5
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர்/பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 359/8,9
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை - புறம் 29/23
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர்/முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் - புறம் 368/16,17

 TOP
 
  கோடியர்க்கு (1)
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த - சிறு 109

 TOP
 
  கோடியவன் (1)
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் - கலி 10/6

 TOP
 
  கோடு (142)
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி - திரு 246
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று - திரு 305
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் - பொரு 234
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் - பொரு 243
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ - பெரும் 263
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய - பெரும் 266
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் - பெரும் 273
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி - முல் 5
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் - மது 401
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் - மது 511
சினை சுறவின் கோடு நட்டு - பட் 86
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக - மலை 154
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து - மலை 268
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே - நற் 28/9
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப - நற் 58/7
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - நற் 65/6
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே - நற் 68/10
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் - நற் 114/1
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே - நற் 156/10
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி - நற் 159/4
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர - நற் 163/5
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் - நற் 172/8
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை - நற் 198/6
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை - நற் 203/4
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே - நற் 213/11
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப - நற் 225/2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் - நற் 233/3
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ - நற் 247/2
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ - நற் 247/5
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு - நற் 276/1
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட - நற் 282/2
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன - நற் 294/6
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் - நற் 296/4
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன - நற் 299/1
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர - நற் 324/4
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை - நற் 353/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு - நற் 368/3
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு/உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு - நற் 372/8,9
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் - நற் 375/2
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் - நற் 379/11
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் - குறு 11/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த - குறு 31/5
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை - குறு 99/4
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் - குறு 100/4
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை - குறு 248/5
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - குறு 253/8
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு - குறு 274/3
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை - குறு 343/4
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே - குறு 353/2
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு - குறு 358/2
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் - குறு 365/1
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை - ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க - ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை - ஐங் 194/1
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் - ஐங் 196/1
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - ஐங் 318/5
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் - ஐங் 358/1
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி - பதி 16/1
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு - பதி 30/11
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு - பதி 30/27
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு - பதி 31/12
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் - பதி 37/11
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு - பதி 46/11
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் - பதி 50/25
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் - பதி 51/29
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு - பதி 68/9
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய - பதி 79/13
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை - பதி 85/7
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி - பரி 20/24
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் - பரி 21/61
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் - பரி 22/46
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் - கலி 1/6
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் - கலி 38/9
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா - கலி 41/2
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல - கலி 53/4
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் - கலி 57/16
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி - கலி 67/10
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை - கலி 72/20
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ - கலி 101/8
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் - கலி 103/16
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் - கலி 103/63
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் - கலி 104/41
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு - கலி 104/56
கோடு குறி செய்த மார்பு - கலி 104/64
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா - கலி 105/40
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் - கலி 109/10
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று - கலி 142/24
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை - அகம் 18/14
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி - அகம் 21/11
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - அகம் 21/24
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் - அகம் 23/6
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ - அகம் 30/11
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி - அகம் 39/21
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 61/9
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் - அகம் 65/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 75/19
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு/இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் - அகம் 81/4,5
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து - அகம் 97/2
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி - அகம் 109/4
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி - அகம் 112/3
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் - அகம் 135/9
கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து - அகம் 162/1
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே - அகம் 166/15
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் - அகம் 172/9
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் - அகம் 184/13
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் - அகம் 194/7
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 201/6
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி - அகம் 245/11
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 247/13
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை - அகம் 252/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் - அகம் 255/5
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் - அகம் 263/8
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் - அகம் 266/1
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 269/15
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 282/3
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் - அகம் 291/20
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் - அகம் 295/2
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 331/2
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை - அகம் 341/4
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ - அகம் 343/7
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே - அகம் 358/15
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய - அகம் 368/5
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல - அகம் 378/7
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் - அகம் 381/3
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி - அகம் 393/1
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே - அகம் 395/15
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி - அகம் 399/9
கோடு முற்றிய கொல் களிறு - புறம் 17/17
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ - புறம் 35/17
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் - புறம் 41/5
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் - புறம் 67/4
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் - புறம் 94/1
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து - புறம் 95/4
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை - புறம் 135/1
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் - புறம் 164/1
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த - புறம் 170/10
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு - புறம் 214/12
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய - புறம் 232/5
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு - புறம் 240/4
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக - புறம் 243/7
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன - புறம் 322/1
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு - புறம் 373/20

 TOP
 
  கோடு-தொறும் (3)
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க - நற் 221/4
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும்/நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை - நற் 278/4,5
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் - பதி 70/25

 TOP
 
  கோடு-தோறு (2)
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு/ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி - நற் 139/2,3
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் - புறம் 105/6

 TOP
 
  கோடும் (1)
வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு - குறு 257/1

 TOP
 
  கோடே (1)
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே - அகம் 318/15

 TOP
 
  கோடை (36)
கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா - பெரும் 272
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து - மது 308
வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் - நற் 162/10
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது - நற் 299/3
கோடை திங்களும் பனிப்போள் - நற் 312/8
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட - குறு 248/4
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை - குறு 343/5
கோடை தூக்கும் கானம் - குறு 369/3
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும் - குறு 388/2
கோடை நீட குன்றம் புல்லென - பதி 28/8
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் - அகம் 13/10
கோடை நீடிய பைது அறு காலை - அகம் 42/6
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து - அகம் 45/3
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக - அகம் 82/2
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை/புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் - அகம் 101/14,15
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை/நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் - அகம் 173/12,13
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர - அகம் 217/5
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் - அகம் 219/15
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் - அகம் 225/6
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை/நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 249/14,15
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை - அகம் 267/5
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை/துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை - அகம் 287/8,9
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் - அகம் 315/11
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி - அகம் 321/2
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை/நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல - அகம் 353/8,9
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க - அகம் 377/1
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் - அகம் 397/15
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் - புறம் 137/7
கோடை நீடிய பைது அறு காலை - புறம் 174/26
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந - புறம் 205/6
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி - புறம் 237/3
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் - புறம் 266/2
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை/வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை - புறம் 381/17,18
கயம் களியும் கோடை ஆயினும் - புறம் 389/3
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த - புறம் 393/12
கோடை ஆயினும் கோடி - புறம் 393/22

 TOP
 
  கோடை_பொருந (1)
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந/சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய - புறம் 205/6,7

 TOP
 
  கோடைக்கு (4)
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் - கலி 20/3
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் - அகம் 27/2
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் - அகம் 143/4
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி - அகம் 348/3

 TOP
 
  கோடையால் (1)
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால்/ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/15,16

 TOP
 
  கோடையில் (1)
நீடலர் வாழி தோழி கோடையில்/குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது - அகம் 333/8,9

 TOP
 
  கோடையொடு (2)
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர - அகம் 111/6
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற - அகம் 291/4

 TOP
 
  கோண் (1)
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து - அகம் 372/15

 TOP
 
  கோணம் (1)
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த - மது 592

 TOP
 
  கோத்த (4)
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை - நெடு 182
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் - நற் 58/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் - கலி 85/13
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி - அகம் 7/18

 TOP
 
  கோத்தவை (1)
நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க - பரி 19/80

 TOP
 
  கோத்து (5)
கழனி வந்து கால் கோத்து என - பரி 7/33
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த - கலி 131/7
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை - அகம் 169/4
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன - புறம் 70/2
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் - புறம் 185/1

 TOP
 
  கோத்தை (1)
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் - பரி 33/3

 TOP
 
  கோதின் (1)
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை - புறம் 297/3

 TOP
 
  கோது (3)
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று - மது 407
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் - அகம் 257/16
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் - புறம் 114/4

 TOP
 
  கோதை (79)
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் - திரு 200
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை/ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் - சிறு 69,70
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை - சிறு 178
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய - மது 265
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை/அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ - மது 438,439
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை/பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ - மது 524,525
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு - மது 562
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் - நெடு 53
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் - குறி 103
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் - பட் 110
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் - மலை 349
பெய்யாது வைகிய கோதை போல - நற் 11/1
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே - நற் 20/11
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் - நற் 66/8
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் - நற் 145/3
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் - நற் 187/8
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப - நற் 238/2
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய - நற் 260/9
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட - நற் 363/7
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை/இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் - நற் 367/9,10
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல - குறு 62/3
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் - குறு 326/1
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் - குறு 339/4
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் - குறு 393/1
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு - ஐங் 54/5
முண்டக கோதை நனைய - ஐங் 121/2
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி - ஐங் 462/2
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர - ஐங் 497/1
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் - பதி 49/2
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி - பதி 52/17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப - பதி 79/7
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து - பதி 88/31
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு - பரி 7/72
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக - பரி 9/39
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் - பரி 9/47
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் - பரி 11/58
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் - பரி 12/58
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் - பரி 20/20
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் - பரி 20/27
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல - பரி 21/56
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் - கலி 12/13
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி - கலி 51/3
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை/தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் - கலி 54/2,3
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை/இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் - கலி 55/3,4
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/2
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் - கலி 64/12
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் - கலி 66/15
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் - கலி 72/19
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் - கலி 73/12
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் - கலி 78/21
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் - கலி 80/26
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் - கலி 88/18
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை - கலி 92/33
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி - கலி 92/46
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் - கலி 98/9
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/13
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற - கலி 122/1
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற - கலி 128/18
கோதை புனைந்த வழி - கலி 144/31
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ - அகம் 49/16
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ - அகம் 60/10
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை/திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை - அகம் 93/20,21
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை - அகம் 100/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை/இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என - அகம் 131/4,5
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை/இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப - அகம் 142/23,24
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை/பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் - அகம் 144/4,5
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி - அகம் 180/2
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் - அகம் 263/11
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர - அகம் 292/5
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி - அகம் 296/1
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ - அகம் 298/12
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை/வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர - அகம் 301/14,15
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் - அகம் 341/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 24/11
கோதை மார்பின் கோதையானும் - புறம் 48/1
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த - புறம் 54/8
தண் கமழ் கோதை புனைய - புறம் 146/10
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய - புறம் 302/4
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி - புறம் 304/1

 TOP
 
  கோதைமார்பன் (1)
கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே - அகம் 346/25

 TOP
 
  கோதையர் (8)
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர்/பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் - மது 398,399
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர்/சினை சுறவின் கோடு நட்டு - பட் 85,86
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர்/அலர் தண் தாரவர் காதில் - பரி 7/43,44
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர்/பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் - பரி 16/50,51
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் - பரி 17/26
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர்/தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் - பரி 22/22,23
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப - கலி 105/26
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ - அகம் 370/1

 TOP
 
  கோதையவர் (1)
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது - பரி 11/124

 TOP
 
  கோதையவரொடு (1)
புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு/பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து - பரி 11/65,66

 TOP
 
  கோதையள் (1)
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள்/திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி - அகம் 280/2,3

 TOP
 
  கோதையன் (1)
குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் - நற் 50/2

 TOP
 
  கோதையார் (1)
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட - கலி 70/9

 TOP
 
  கோதையால் (1)
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால்/அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/6,7

 TOP
 
  கோதையாள் (1)
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் - கலி 52/8

 TOP
 
  கோதையானும் (2)
கோதை மார்பின் கோதையானும்/கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் - புறம் 48/1,2
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும்/மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும் - புறம் 48/2,3

 TOP
 
  கோதையின் (4)
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் - மது 339
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி - மது 713
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின்/உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என - பரி 6/90,91
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின்/பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ - அகம் 273/1,2

 TOP
 
  கோதையும் (8)
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே - நற் 278/9
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும்/வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் - பரி 6/46,47
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும்/பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை - பரி 16/52,53
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் - பரி 24/84
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை - கலி 102/5
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக - அகம் 269/2
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக - புறம் 172/3
மா வள் ஈகை கோதையும்/மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே - புறம் 172/10,11

 TOP
 
  கோதையேம் (1)
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம்/சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன் - கலி 68/15,16

 TOP
 
  கோதையை (3)
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை/ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று - நற் 350/8,9
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் - புறம் 48/2
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை/புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது - புறம் 49/3,4

 TOP
 
  கோதையொடு (1)
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் - அகம் 123/12

 TOP
 
  கோப்ப (1)
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் - பரி 18/48

 TOP
 
  கோப்பவும் (1)
பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும்/கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் - சிறு 164,165

 TOP
 
  கோப்பு (1)
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் - குறு 23/2

 TOP
 
  கோப்பெருஞ்சோழன் (1)
கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன்/பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ - புறம் 212/8,9

 TOP
 
  கோப (1)
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் - அகம் 54/4

 TOP
 
  கோபத்து (1)
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் - திரு 15

 TOP
 
  கோபம் (1)
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் - சிறு 168

 TOP
 
  கோமான் (23)
தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான்/தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 62,63
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி - சிறு 91
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான்/தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி - சிறு 160,161
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி - சிறு 267
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான்/அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை - குறு 59/1,2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் - ஐங் 55/2
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை - ஐங் 188/2
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான்/மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி - பதி 57/4,5
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான்/தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை - கலி 38/3,4
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான்/நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை - அகம் 35/14,15
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான்/மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி - அகம் 61/11,12
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான்/பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/11,12
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான்/எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் - அகம் 209/3,4
மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான்/எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் - அகம் 216/12,13
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான்/பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை - அகம் 226/7,8
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான்/நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன - அகம் 270/8,9
குடுமி கோமான் கண்டு - புறம் 64/6
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான்/மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் - புறம் 71/11,12
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான்/போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி - புறம் 91/3,4
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே - புறம் 95/9
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை - புறம் 158/4
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான்/நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே - புறம் 201/4,5
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான்/கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் - புறம் 392/1,2

 TOP
 
  கோயில் (7)
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி - பொரு 90
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில்/யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை - நெடு 100,101
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் - பட் 50
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில்/தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் - பரி 30/4,5
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் - புறம் 67/10
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில்/சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் - புறம் 127/6,7
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில்/புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து - புறம் 378/5,6

 TOP
 
  கோயிலுள் (2)
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் - கலி 94/39
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள்/போர்ப்பு-உறு முரசும் கறங்க - புறம் 241/3,4

 TOP
 
  கோயிலொடு (1)
கோயிலொடு குடி நிறீஇ - பட் 286

 TOP
 
  கோயின் (1)
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே - புறம் 300/6

 TOP
 
  கோரமே (1)
கோரமே வாழி குதிரை - கலி 96/26

 TOP
 
  கோரை (1)
பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி - பெரும் 217

 TOP
 
  கோல் (149)
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல்/உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி - பெரும் 91,92
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி - பெரும் 178
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர - முல் 15
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி - மது 491
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி - மது 563
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல்/கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப - மது 632,633
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி - மது 690
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் - நெடு 3
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு - நெடு 74
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து - குறி 167
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல்/உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை - குறி 169,170
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு - மலை 223
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 224
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல்/இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி - மலை 380,381
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் - நற் 48/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் - நற் 57/8
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ - நற் 58/4
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி - நற் 69/8
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் - நற் 73/7
வலவன் கோல் உற அறியா - நற் 78/10
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் - நற் 100/5
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல்/உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் - நற் 110/3,4
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் - நற் 116/7
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் - நற் 136/1
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் - நற் 140/2
ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி - நற் 142/3
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப - நற் 149/4
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி - நற் 150/10
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் - நற் 164/6
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல்/பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் - நற் 197/8,9
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல்/கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய - நற் 215/9,10
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி - நற் 239/10
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன - நற் 265/6
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி - நற் 301/1
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல்/கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி - நற் 303/9,10
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி - நற் 306/6
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி - நற் 340/7
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை - குறு 1/2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு - குறு 3/3
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே - குறு 233/7
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய - குறு 267/5
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி - குறு 272/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் - குறு 298/6
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை - குறு 301/2
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல்/வல் வில் கானவர் தங்கை - குறு 335/5,6
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ - குறு 347/2
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே - குறு 356/8
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் - குறு 363/2
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி - குறு 364/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 275/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல்/குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி - ஐங் 278/1,2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல்/மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட - ஐங் 280/2,3
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே - ஐங் 330/5
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் - பதி 43/27
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் - பதி 89/9
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு - பதி 92/5
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக - பரி 3/74
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து - பரி 5/61
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக - பரி 9/39
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல்/வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ - பரி 11/24,25
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/51
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ - பரி 17/6
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு - கலி 8/2
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல்/ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் - கலி 8/9,10
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் - கலி 10/6
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல்/தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் - கலி 24/7,8
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல்/என ஆங்கு - கலி 39/19,20
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் - கலி 50/1
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் - கலி 50/19
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி - கலி 59/2
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா - கலி 82/25
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி - கலி 85/7
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/18
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் - கலி 100/14
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 100/15
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது - கலி 101/40
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் - கலி 108/11
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி - அகம் 17/13
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் - அகம் 34/5
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை - அகம் 37/13
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி - அகம் 38/13
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் - அகம் 54/10
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 60/2
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல்/கல்லா கோவலர் ஊதும் - அகம் 74/15,16
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு - அகம் 97/10
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல்/செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி - அகம் 98/6,7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி - அகம் 101/7
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி - அகம் 121/7
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல்/கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் - அகம் 127/12,13
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல்/திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் - அகம் 129/14,15
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் - அகம் 140/5
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி - அகம் 140/6
சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை - அகம் 142/17
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் - அகம் 145/20
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் - அகம் 151/10
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை - அகம் 152/4
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி - அகம் 162/14
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை - அகம் 169/5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து - அகம் 171/6
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து - அகம் 172/7
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக - அகம் 186/8
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் - அகம் 191/4
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல்/ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல - அகம் 195/13,14
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு - அகம் 208/3
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 220/16
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் - அகம் 224/16
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல்/ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் - அகம் 225/7,8
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் - அகம் 239/4
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை - அகம் 249/3
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை - அகம் 257/10
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல்/இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக - அகம் 261/4,5
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் - அகம் 264/4
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் - அகம் 271/16
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி - அகம் 274/5
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி - அகம் 278/4
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் - அகம் 284/8
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல்/செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி - அகம் 300/6,7
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 308/16
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல - அகம் 317/9
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர - அகம் 327/18
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர - அகம் 337/13
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற - அகம் 338/9
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - அகம் 390/3
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் - புறம் 6/9
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி - புறம் 17/5
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல்/செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 36/2,3
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக - புறம் 39/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல்/கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் - புறம் 43/10,11
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது - புறம் 55/13
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே - புறம் 58/13
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை - புறம் 70/3
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் - புறம் 71/9
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை - புறம் 75/8
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன - புறம் 89/5
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 113/8
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று - புறம் 152/18
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி - புறம் 159/3
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் - புறம் 217/10
எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின - புறம் 287/2
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை - புறம் 297/3
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு - புறம் 310/2
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல - புறம் 315/4
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் - புறம் 324/5
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் - புறம் 339/4
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு - புறம் 352/15
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட - புறம் 374/8
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல்/எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் - புறம் 382/19,20
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி - புறம் 383/3
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி - புறம் 399/22

 TOP
 
  கோல (2)
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் - பரி 11/97
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த - புறம் 347/2

 TOP
 
  கோலம் (3)
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் - பரி 10/93
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் - பரி 24/7
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் - கலி 106/26

 TOP
 
  கோலம்கொண்டு (1)
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் - பரி 11/100

 TOP
 
  கோலமொடு (1)
கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய - பரி 2/16

 TOP
 
  கோலள் (1)
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை - கலி 105/63

 TOP
 
  கோலன் (1)
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் - மது 389

 TOP
 
  கோலன்னே (1)
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே/திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே - புறம் 221/3,4

 TOP
 
  கோலா (2)
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் - பரி 12/58
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற - கலி 128/18

 TOP
 
  கோலால் (1)
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் - பரி 29/2

 TOP
 
  கோலி (6)
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு - முல் 44
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து - குறு 60/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி/ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே - ஐங் 428/1,2
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி/விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட - பரி 21/31,32
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி/நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என - அகம் 208/11,12
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி/பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும் - புறம் 324/6,7

 TOP
 
  கோலிய (1)
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் - பதி 39/13

 TOP
 
  கோலின் (6)
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின்/தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு - பொரு 166,167
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய - நற் 130/3
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய - ஐங் 304/1
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா - பதி 79/11
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி - அகம் 322/5

 TOP
 
  கோலின்றே (1)
அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே/வச்சிரத்தான் வானவில்லு - பரி 18/38,39

 TOP
 
  கோலினும் (1)
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே - பட் 301

 TOP
 
  கோலினை (1)
ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் - சிறு 233

 TOP
 
  கோலும் (1)
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் - பரி 20/100

 TOP
 
  கோலேன் (1)
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக - புறம் 72/12

 TOP
 
  கோலொடு (1)
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு - அகம் 66/21

 TOP
 
  கோலோர் (1)
கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி - மது 381

 TOP
 
  கோவத்து (1)
கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் - சிறு 71

 TOP
 
  கோவல் (1)
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் - அகம் 35/14

 TOP
 
  கோவல (1)
இட வல குட அல கோவல காவல - பரி 3/83

 TOP
 
  கோவலர் (39)
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் - பெரும் 166
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர - முல் 15
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர்/ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி - நெடு 3,4
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர்/ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற - குறி 221,222
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப - மலை 333
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர்/வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் - மலை 409,410
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி - நற் 69/8
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த - நற் 264/7
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த - நற் 266/1
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய - நற் 289/7
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர்/கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப - நற் 364/9,10
குழல் தொடங்கினரே கோவலர்/தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே - நற் 371/8,9
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி - குறு 358/6
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர்/கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் - ஐங் 87/1,2
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய - ஐங் 304/1
குருந்த கண்ணி கோவலர்/பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே - ஐங் 439/2,3
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் - ஐங் 476/3
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர்/புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/20,21
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை - கலி 106/4
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு - கலி 118/13
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் - கலி 130/15
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர்/குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர - அகம் 14/7,8
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர்/ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் - அகம் 21/22,23
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர்/கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க - அகம் 54/10,11
கல்லா கோவலர் ஊதும் - அகம் 74/16
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை - அகம் 124/14
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய - அகம் 155/8
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ - அகம் 214/12
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர்/குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை - அகம் 219/15,16
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/12
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர்/எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு - அகம் 264/4,5
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த - அகம் 293/11
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர்/மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி - அகம் 311/9,10
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர்/விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் - அகம் 321/7,8
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து - அகம் 354/5
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் - அகம் 399/11
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர - புறம் 224/15
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட - புறம் 265/4
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர்/வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 339/2,3

 TOP
 
  கோவலூர் (1)
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் - புறம் 99/13

 TOP
 
  கோவே (19)
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே/கல் காயும் கடு வேனிலொடு - மது 105,106
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே/குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை - பதி 21/23,24
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 55/9
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே - பதி 56/8
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய - பதி 84/6
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே/உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் - பதி 88/19,20
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே/மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே - பதி 90/25,26
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே - கலி 106/50
வரையா ஈகை குடவர் கோவே - புறம் 17/40
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே - புறம் 147/9
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே/ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/13,14
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே - புறம் 228/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே/இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை - புறம் 228/1,2
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே/அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் - புறம் 228/4,5
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே - புறம் 256/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே/அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய - புறம் 256/1,2
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 256/7
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே - புறம் 398/30
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே - புறம் 399/34

 TOP
 
  கோவை (3)
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள - பரி 6/15
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் - கலி 85/4
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை/அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் - அகம் 385/12,13

 TOP
 
  கோழ் (6)
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை - பொரு 105
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி - மது 141
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை - அகம் 2/1
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி - அகம் 41/8
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி - அகம் 129/7
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ - அகம் 217/9

 TOP
 
  கோழி (23)
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி - திரு 38
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு - திரு 311
கான_கோழி கதிர் குத்த - பொரு 222
மனை கோழி தினை கவர - பொரு 223
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் - பெரும் 52
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை - பட் 23
பறழ் பன்றி பல் கோழி/உறை_கிணற்று புற_சேரி - பட் 75,76
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் - மலை 510
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை - குறு 139/1
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் - குறு 157/1
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் - குறு 234/4
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் - குறு 242/1
குப்பை கோழி தனி போர் போல - குறு 305/6
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை - குறு 393/3
நீர் உறை கோழி நீல சேவல் - ஐங் 51/1
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ - பரி 8/19
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் - அகம் 122/16
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன - அகம் 187/14
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் - அகம் 277/15
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி/உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ - புறம் 67/8,9
கூகை கோழி ஆனா - புறம் 364/12
மனை கோழி பைம் பயிரின்னே - புறம் 395/9
கான கோழி கவர் குரலொடு - புறம் 395/10

 TOP
 
  கோழியின் (1)
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே - பரி 30/11

 TOP
 
  கோழியும் (1)
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல - பரி 30/10

 TOP
 
  கோழியொடு (2)
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது - பெரும் 299
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என - புறம் 320/11

 TOP
 
  கோழியோனே (1)
கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன் - புறம் 212/8

 TOP
 
  கோள் (113)
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென - பொரு 141
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு - பொரு 142
கோள் தெங்கின் குலை வாழை - பொரு 208
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் - பொரு 236
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் - சிறு 27
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த - சிறு 242
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் - பெரும் 356
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 384
கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி - நெடு 11
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து - நெடு 82
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி - குறி 38
கோள் தெங்கின் குலை வாழை - பட் 16
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப - மலை 12
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி - மலை 311
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - மலை 337
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த - மலை 505
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 36/1
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் - நற் 55/6
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை - நற் 77/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி - நற் 78/1
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை - நற் 82/10
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு - நற் 102/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 148/9
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் - நற் 174/3
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் - நற் 205/2
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் - நற் 207/8
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய - நற் 211/4
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு - நற் 215/11
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு - நற் 276/1
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் - நற் 326/2
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே - நற் 340/10
வேரல் வேலி வேர் கோள் பலவின் - குறு 18/1
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே - குறு 129/6
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் - குறு 198/4
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் - குறு 209/2
வரை கோள் அறியா சொன்றி - குறு 233/6
கோள் புலி வழங்கும் சோலை - குறு 237/6
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் - குறு 257/3
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே - குறு 267/8
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் - குறு 320/1
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை - குறு 324/1
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த - ஐங் 136/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - ஐங் 216/1
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி - ஐங் 218/3
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே - ஐங் 312/4
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை - ஐங் 373/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற - ஐங் 383/1
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய - ஐங் 385/2
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் - பதி 14/3
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது - பதி 24/18
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் - பதி 29/13
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி - பதி 53/8
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் - பதி 72/1
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி - பதி 77/8
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி - பரி 4/57
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே - கலி 5/9
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி - கலி 50/12
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு - கலி 86/32
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் - கலி 102/32
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் - கலி 103/5
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த - கலி 104/30
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் - கலி 104/37
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது - கலி 104/47
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு - கலி 104/56
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று - கலி 104/73
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை - அகம் 2/1
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் - அகம் 12/8
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் - அகம் 33/5
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி - அகம் 36/2
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே - அகம் 48/26
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என - அகம் 61/2
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை - அகம் 63/18
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர - அகம் 79/14
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் - அகம் 81/1
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் - அகம் 86/6
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் - அகம் 89/16
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை - அகம் 93/19
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன - அகம் 99/1
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் - அகம் 108/9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள்/செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப - அகம் 111/10,11
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய - அகம் 118/8
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் - அகம் 122/5
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் - அகம் 162/19
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் - அகம் 171/9
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி - அகம் 174/4
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் - அகம் 186/2
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி - அகம் 271/5
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி - அகம் 284/4
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு - அகம் 297/16
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் - அகம் 300/1
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள்/அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை - அகம் 325/7,8
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் - அகம் 335/14
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை - அகம் 340/21
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி - அகம் 343/4
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக - அகம் 382/10
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி - அகம் 399/14
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை - புறம் 17/9
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி - புறம் 58/30
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் - புறம் 61/11
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக - புறம் 120/11
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் - புறம் 168/13
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு - புறம் 211/21
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு - புறம் 257/12
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து - புறம் 260/15
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் - புறம் 289/9
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி - புறம் 297/5
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே - புறம் 341/8
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை - புறம் 381/25
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ - புறம் 392/17
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை - புறம் 392/18
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள்/செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என - புறம் 397/8,9

 TOP
 
  கோள்_மா (2)
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு - கலி 86/32
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி - புறம் 58/30

 TOP
 
  கோள்_மீன் (5)
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த - சிறு 242
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் - குறு 320/1
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே - கலி 5/9
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ - புறம் 392/17

 TOP
 
  கோள்பட்டாம் (1)
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் - கலி 115/3

 TOP
 
  கோளாளர் (1)
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் - கலி 101/43

 TOP
 
  கோளி (3)
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து - மலை 268
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து - புறம் 58/2
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து - புறம் 254/7

 TOP
 
  கோளியுள்ளும் (1)
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும்/பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல - பெரும் 407,408

 TOP
 
  கோளும் (1)
கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த - பெரும் 400

 TOP
 
  கோன் (7)
கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை - மது 74
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் - கலி 94/36
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் - புறம் 34/16
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் - புறம் 54/1
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன்/வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் - புறம் 60/9,10
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன்/கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல - புறம் 374/15,16
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன்/மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை - புறம் 387/16,17

 TOP
 
  கோனது (1)
வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் - புறம் 217/7

 TOP