<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

கூ - முதல் சொற்கள்
கூஉ 2
கூஉ_கூஉ 1
கூஉம் 13
கூஉய் 3
கூஉய்_கூஉய் 1
கூகை 14
கூகையும் 2
கூகையொடு 4
கூகையோடு 1
கூட்டத்து 2
கூட்டம் 7
கூட்டமொடு 1
கூட்டா 1
கூட்டி 4
கூட்டிய 2
கூட்டு 16
கூட்டுண்ட 1
கூட்டுண்ணும் 6
கூட்டுணவின் 1
கூட்டுபு 1
கூட்டும் 18
கூட்டுவார் 1
கூட்டுவேம் 1
கூட்டுள் 1
கூட 3
கூடம் 1
கூடமொடு 1
கூடல் 32
கூடலவரொடு 1
கூடலார் 1
கூடலின் 1
கூடலும் 3
கூடலுள் 1
கூடலொடு 1
கூடற்கு 1
கூடற்கும் 1
கூடா 2
கூடாது 3
கூடாமுன் 1
கூடாமையின் 1
கூடார்க்கு 1
கூடி 21
கூடி_கூடி 1
கூடிய 4
கூடியார் 1
கூடியோய் 1
கூடிற்று 1
கூடின் 1
கூடினர் 1
கூடினால் 1
கூடினும் 1
கூடு 20
கூடுதல் 2
கூடுநர் 1
கூடும் 8
கூடும்-மன் 1
கூடுமா 1
கூடுமாம் 1
கூடுமோ 4
கூடுவென் 1
கூடை 1
கூத்தர் 1
கூத்தாட்டும் 1
கூத்து 1
கூதள 2
கூதளத்து 1
கூதளம் 8
கூதளி 1
கூதாளத்து 1
கூதிர் 13
கூதிரொடு 1
கூந்தல் 201
கூந்தலர் 3
கூந்தலள் 2
கூந்தலளே 3
கூந்தலாய் 2
கூந்தலார் 1
கூந்தலாள் 3
கூந்தலிடை 1
கூந்தலின் 5
கூந்தலும் 5
கூந்தலுள் 1
கூந்தலை 1
கூந்தால் 2
கூப்பி 3
கூப்பிடு 1
கூப்பிடூஉ 1
கூப்பிய 1
கூம் 1
கூம்ப 15
கூம்பல் 1
கூம்பா 2
கூம்பாது 1
கூம்பி 3
கூம்பிய 3
கூம்பில் 1
கூம்பின் 1
கூம்பின 3
கூம்பு 15
கூம்புபு 1
கூம்பும் 3
கூம்பொடு 1
கூமை 1
கூய் 2
கூர் 106
கூர்கிற்பாள்-மன்னோ 2
கூர்த்த 1
கூர்ந்த 9
கூர்ந்தன்றே 1
கூர்ந்தனவே 1
கூர்ந்தார் 1
கூர்ந்திசினே 1
கூர்ந்து 21
கூர்ந்தோர் 1
கூர்ம் 5
கூர்மை 1
கூர 22
கூரல் 4
கூரா 2
கூரிய 1
கூரினும் 1
கூரு 1
கூரும் 4
கூரை 5
கூலம் 6
கூலமொடு 1
கூலி 1
கூவ 4
கூவல் 14
கூவலின் 1
கூவியர் 2
கூவிரம் 1
கூவிள 1
கூவிளம் 2
கூவுநரும் 1
கூவும் 1
கூவுவேன்-கொல் 1
கூவை 5
கூழ் 13
கூழ 1
கூழும் 1
கூழே 1
கூழை 18
கூழைக்கு 1
கூழையாய் 1
கூழையும் 1
கூழையுள் 3
கூழொடு 1
கூளி 2
கூளிக்கு 1
கூளியர் 7
கூளியொடு 1
கூற்ற 2
கூற்றத்து 9
கூற்றம் 13
கூற்றம்-கொல் 1
கூற்றமும் 3
கூற்று 10
கூற்றும் 1
கூற்றே 4
கூற 21
கூறல் 8
கூறலம்-கொல் 1
கூறலின் 5
கூறவும் 4
கூறா 1
கூறாது 1
கூறாதோளே 1
கூறாமல் 1
கூறாய் 2
கூறான் 1
கூறி 55
கூறிய 15
கூறியது 3
கூறியும் 3
கூறின் 6
கூறின்றும் 2
கூறினர் 2
கூறினள் 1
கூறினன் 1
கூறினும் 2
கூறினை 1
கூறு 18
கூறு-மதி 3
கூறு-மின் 2
கூறுக 3
கூறுசெய்திடும்-மார் 1
கூறுதல் 2
கூறுதி 1
கூறுநர் 1
கூறுப 2
கூறும் 21
கூறும்மே 2
கூறுவ 2
கூறுவது 4
கூறுவம்-கொல்லோ 1
கூறுவர் 1
கூறுவல் 3
கூறுவாம் 1
கூறுவீர் 4
கூறுவென் 2
கூறுவேன் 2
கூறுவை-மன்னோ 1
கூறுவோர் 1
கூறேம் 1
கூறேல் 1
கூறேன் 3
கூன் 4
கூனல் 1
கூனி 5
கூனின் 1
கூனும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கூஉ (2)
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே - பரி 19/65
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே - பரி 19/65

 TOP
 
  கூஉ_கூஉ (1)
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே - பரி 19/65

 TOP
 
  கூஉம் (13)
கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள் - நற் 143/5
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே - நற் 313/11
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம்/அரும் சுர வைப்பின் கானம் - குறு 154/6,7
கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே - குறு 391/9
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி - பதி 22/35
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என - அகம் 38/17
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம்/இன் இளவேனிலும் வாரார் - அகம் 229/19,20
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம்/சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு - அகம் 291/20,21
கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க - அகம் 310/13
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே - புறம் 4/19
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம்/கானத்தோர் நின் தெவ்வர் நீயே - புறம் 28/9,10
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் - புறம் 356/2
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் - புறம் 396/5

 TOP
 
  கூஉய் (3)
கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய்/அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து - பொரு 101,102
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் - கலி 63/6
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் - கலி 63/6

 TOP
 
  கூஉய்_கூஉய் (1)
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய்/விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் - கலி 63/6,7

 TOP
 
  கூகை (14)
குடுமி கூகை குராலொடு முரல - மது 170
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் - பட் 268
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை/மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் - நற் 83/4,5
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி - நற் 319/4
குன்ற கூகை குழறினும் முன்றில் - குறு 153/1
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை - குறு 393/3
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி - பதி 22/36
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை/கவலை கவற்றும் குராலம் பறந்தலை - பதி 44/18,19
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை/கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் - அகம் 122/13,14
காணிய செல்லா கூகை நாணி - அகம் 148/9
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் - அகம் 158/13
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை/சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் - புறம் 240/7,8
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி - புறம் 261/12
கூகை கோழி ஆனா - புறம் 364/12

 TOP
 
  கூகையும் (2)
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் - நற் 218/8
வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி - புறம் 238/3

 TOP
 
  கூகையொடு (4)
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க - திரு 49
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் - புறம் 356/2
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு/பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல - புறம் 359/2,3
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி - புறம் 362/17

 TOP
 
  கூகையோடு (1)
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் - பட் 258

 TOP
 
  கூட்டத்து (2)
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து/அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து - பதி 72/12,13
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து/கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி - அகம் 136/5,6

 TOP
 
  கூட்டம் (7)
குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே - நற் 41/10
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என - நற் 252/4
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி - நற் 343/9
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய - பதி 88/24
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம்/செய்தான் அ கள்வன் மகன் - கலி 51/15,16
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே - அகம் 134/14
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய - அகம் 240/6

 TOP
 
  கூட்டமொடு (1)
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும் - நற் 216/1

 TOP
 
  கூட்டா (1)
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா/நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ - நற் 90/10,11

 TOP
 
  கூட்டி (4)
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து - மது 570
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை - பரி 20/49
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் - பரி 24/18
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி/யாண்டு பல கழிய வேண்டு-வயின் பிழையாது - அகம் 78/18,19

 TOP
 
  கூட்டிய (2)
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல - பரி 10/25
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் - அகம் 218/14

 TOP
 
  கூட்டு (16)
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும - மது 677
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக - நெடு 50
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் - குறி 193
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் - பட் 15
உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து - பட் 267
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு/பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய - நற் 26/3,4
பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ - நற் 60/2
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் - ஐங் 212/2
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப - பதி 40/18
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் - அகம் 96/2
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை - அகம் 367/7
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய - அகம் 383/8
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/9
வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு/உடும்பு செய் - புறம் 333/14,15
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் - புறம் 376/6
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல் - புறம் 396/19

 TOP
 
  கூட்டுண்ட (1)
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் - மது 762

 TOP
 
  கூட்டுண்ணும் (6)
கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும்/அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட - பெரும் 116,117
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து - நற் 33/3
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும்/கடுங்கண் யானை கானம் நீந்தி - குறு 331/3,4
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர - கலி 68/5
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி - அகம் 167/8
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் - புறம் 198/13

 TOP
 
  கூட்டுணவின் (1)
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த - பெரும் 137

 TOP
 
  கூட்டுபு (1)
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய - அகம் 340/17

 TOP
 
  கூட்டும் (18)
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும்/தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து - பட் 116,117
ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே - நற் 60/11
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும்/காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை - நற் 145/3,4
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு - நற் 363/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும்/பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு - நற் 391/5,6
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும்/மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை - குறு 386/3,4
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும்/மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ - ஐங் 81/2,3
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும்/அ வரை இறக்குவை ஆயின் - ஐங் 301/2,3
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும்/அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ - ஐங் 476/3,4
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் - பதி 74/16
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும்/வகை சாலும் வையை வரவு - பரி 6/12,13
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும்/அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை - அகம் 26/3,4
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும்/வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி - அகம் 70/12,13
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும்/கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப - அகம் 129/10,11
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும்/சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி - அகம் 169/7,8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும்/கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் - அகம் 275/16,17
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும்/சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - அகம் 289/3,4
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும்/பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் - அகம் 296/9,10

 TOP
 
  கூட்டுவார் (1)
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் - பரி 10/93

 TOP
 
  கூட்டுவேம் (1)
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் - கலி 109/23

 TOP
 
  கூட்டுள் (1)
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு - பட் 221

 TOP
 
  கூட (3)
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து - பெரும் 438
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட/குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப - பரி 7/78,79
செல வரை காணா கடல் தலை கூட/நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த - பரி 10/2,3

 TOP
 
  கூடம் (1)
கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை - முல் 40

 TOP
 
  கூடமொடு (1)
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் - புறம் 170/16

 TOP
 
  கூடல் (32)
மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட-வயின் - திரு 71
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல்/நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை - மது 429,430
மலி ஓதத்து ஒலி கூடல்/தீது நீங்க கடல் ஆடியும் - பட் 98,99
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் - நற் 39/10
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் - நற் 298/9
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை - பதி 50/7
குன்றத்தான் கூடல் வரவு - பரி 8/28
குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல்/மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ - பரி 8/29,30
யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல்/ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் - பரி 10/40,41
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல்/வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை - பரி 10/112,113
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல்/அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை - பரி 10/129,130
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல்/உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை - பரி 12/31,32
புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல்/கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை - பரி 19/8,9
குன்றொடு கூடல் இடை எல்லாம் ஒன்றுபு - பரி 19/15
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை - பரி 20/26
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல்/கடி மதில் பெய்யும் பொழுது - பரி 20/106,107
காமரு வையை கடுகின்றே கூடல்/நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி - பரி 24/4,5
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல்/மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் - பரி 24/46,47
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே - கலி 31/25
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல்/தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் - கலி 57/8,9
கனவினால் சென்றேன் கலி கெழு கூடல்/வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை - கலி 92/11,12
வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல்/நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் - அகம் 93/9,10
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை - அகம் 116/14
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது - அகம் 149/14
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் - அகம் 231/13
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய - அகம் 253/6
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய - அகம் 296/12
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் - அகம் 315/7
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண் - அகம் 346/20
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே - புறம் 58/13
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல்/விலங்கு இடு பெரு மரம் போல - புறம் 273/5,6
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன - புறம் 347/6

 TOP
 
  கூடலவரொடு (1)
உரு கெழு கூடலவரொடு வையை - பரி 24/92

 TOP
 
  கூடலார் (1)
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார்/புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/17,18

 TOP
 
  கூடலின் (1)
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின்/நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர் - புறம் 38/16,17

 TOP
 
  கூடலும் (3)
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும்/முற்று இன்று வையை துறை - பரி 24/26,27
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் - பரி 34/2
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/12

 TOP
 
  கூடலுள் (1)
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 30/11

 TOP
 
  கூடலொடு (1)
கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை - பரி 17/23

 TOP
 
  கூடற்கு (1)
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு - பரி 35/6

 TOP
 
  கூடற்கும் (1)
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும்/கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று - பரி 17/45,46

 TOP
 
  கூடா (2)
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா/தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் - பரி 20/87,88
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று - கலி 142/24

 TOP
 
  கூடாது (3)
உள்ளல் கூடாது என்றோய் மற்றும் - நற் 201/4
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை - நற் 380/10
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு - கலி 8/19

 TOP
 
  கூடாமுன் (1)
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் - பரி 24/55

 TOP
 
  கூடாமையின் (1)
கூடாமையின் நீடியோரே - அகம் 115/18

 TOP
 
  கூடார்க்கு (1)
புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு/உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி - பரி 6/55,56

 TOP
 
  கூடி (21)
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி/அரசவை இருந்த தோற்றம் போல - பொரு 54,55
கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி/தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் - மது 518,519
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று - நற் 125/7
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி/ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு - பரி 2/45,46
உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி/கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண - பரி 8/125,126
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி/எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் - பரி 18/52,53
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி/புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற - பரி 23/53,54
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு - பரி 24/77
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு - பரி 24/77
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு - கலி 43/29
கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி - கலி 92/61
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி/தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் - கலி 105/5,6
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி/கற்பினின் வழாஅ நன் பல உதவி - அகம் 86/12,13
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி/கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை - அகம் 358/4,5
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி/பொருதும் என்று தன் தலை வந்த - புறம் 76/10,11
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி/உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே - புறம் 110/1,2
பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி/இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் - புறம் 158/18,19
வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி/பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் - புறம் 238/3,4
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி/ஒருவழிப்பட்டன்று-மன்னே இன்றே - புறம் 249/8,9
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே - புறம் 270/4
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி/பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் - புறம் 362/17,18

 TOP
 
  கூடி_கூடி (1)
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு - பரி 24/77

 TOP
 
  கூடிய (4)
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை - பதி 50/7
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது - அகம் 70/8
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் - அகம் 86/20
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய/நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் - புறம் 29/24,25

 TOP
 
  கூடியார் (1)
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் - கலி 72/15

 TOP
 
  கூடியோய் (1)
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து - பரி 19/95

 TOP
 
  கூடிற்று (1)
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் - கலி 147/55

 TOP
 
  கூடின் (1)
தன் நகர் விழைய கூடின்/இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே - கலி 8/22,23

 TOP
 
  கூடினர் (1)
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் - கலி 23/12

 TOP
 
  கூடினால் (1)
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால்/ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து - பரி 24/55,56

 TOP
 
  கூடினும் (1)
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே - குறு 374/7

 TOP
 
  கூடு (20)
கூடு கெழீஇய குடி வயினான் - பொரு 182
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக - சிறு 229
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் - பெரும் 52
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் - பெரும் 247
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து - மது 612
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் - மலை 269
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் - பதி 27/5
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு - பதி 31/12
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் - பதி 41/5
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் - பதி 71/7
ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே - பரி 11/113
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து - அகம் 98/14
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ - அகம் 135/8
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் - அகம் 189/13
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் - புறம் 67/4
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் - புறம் 128/2
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/4
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க - புறம் 153/11
தூக்கணம்_குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப - புறம் 225/11
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி - புறம் 378/8

 TOP
 
  கூடுதல் (2)
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி - கலி 46/12
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே - கலி 114/21

 TOP
 
  கூடுநர் (1)
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் - அகம் 352/8

 TOP
 
  கூடும் (8)
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள் - நற் 146/7
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே - நற் 360/11
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் - ஐங் 213/5
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் - பரி 23/28
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும்/முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து - பரி 24/42,43
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் - புறம் 17/26
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும்/தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் - புறம் 214/8,9
மாறி பிறப்பின் இன்மையும் கூடும்/மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து - புறம் 214/10,11

 TOP
 
  கூடும்-மன் (1)
ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன்/ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே - புறம் 193/3,4

 TOP
 
  கூடுமா (1)
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் - பரி 24/42

 TOP
 
  கூடுமாம் (1)
சாதலும் கூடுமாம் மற்று - கலி 61/12

 TOP
 
  கூடுமோ (4)
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா - பரி 20/87
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் - அகம் 26/5
கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில் - அகம் 296/7
நீ இன்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே - அகம் 301/28

 TOP
 
  கூடுவென் (1)
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே - கலி 67/13

 TOP
 
  கூடை (1)
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன - குறு 111/4

 TOP
 
  கூத்தர் (1)
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர்/ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே - புறம் 28/13,14

 TOP
 
  கூத்தாட்டும் (1)
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும்/வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை - கலி 85/34,35

 TOP
 
  கூத்து (1)
வீழ்க்கை பெரும் கரும்_கூத்து - கலி 65/29

 TOP
 
  கூதள (2)
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் - நற் 313/8
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க - அகம் 255/14

 TOP
 
  கூதளத்து (1)
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் - நற் 244/2

 TOP
 
  கூதளம் (8)
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் - நற் 119/9
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை - நற் 376/5
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் - அகம் 47/17
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய - அகம் 68/2
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி - அகம் 272/8
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் - அகம் 273/1
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில் - புறம் 168/12
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய - புறம் 380/7

 TOP
 
  கூதளி (1)
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை - குறு 60/1

 TOP
 
  கூதாளத்து (1)
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து/அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக - அகம் 178/9,10

 TOP
 
  கூதிர் (13)
குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள் - நெடு 12
கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம் - நெடு 72
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் - நற் 244/2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி - நற் 366/5
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து - குறு 86/4
கூதிர் உருவின் கூற்றம் - குறு 197/4
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து - ஐங் 45/1
அரும் பனி அளைஇய கூதிர்/பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே - ஐங் 252/4,5
அரும் பனி அளைஇய கூதிர்/ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே - ஐங் 456/4,5
கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட - அகம் 58/6
கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற - அகம் 183/13
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் - அகம் 264/10
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - புறம் 150/1

 TOP
 
  கூதிரொடு (1)
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு/வேறு புல வாடை அலைப்ப - நற் 341/8,9

 TOP
 
  கூந்தல் (201)
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல்/முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ - திரு 200,201
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் - பொரு 25
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் - பெரும் 162
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து - முல் 45
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல்/மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் - மது 417,418
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய - மது 552
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் - நெடு 53
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் - நெடு 54
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல்/செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ - நெடு 152,153
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி - குறி 2
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி - குறி 60
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய - பட் 219
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் - மலை 304
இரும் பல் ஒலிவரும் கூந்தல்/பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே - நற் 6/10,11
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் - நற் 10/3
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல்/துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர - நற் 20/3,4
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ - நற் 42/8
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல்/மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் - நற் 52/2,3
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை - நற் 60/10
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் - நற் 110/6
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல்/தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் - நற் 137/1,2
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு - நற் 139/7
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே - நற் 141/12
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் - நற் 145/3
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி - நற் 160/6
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் - நற் 170/1
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த - நற் 260/8
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி - நற் 262/7
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர - நற் 264/5
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே - நற் 265/9
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி - நற் 270/3
கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே - நற் 270/10
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் - நற் 284/1
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல்/ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் - நற் 295/2,3
இரும் போது கமழும் கூந்தல்/பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே - நற் 298/11,12
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ - நற் 313/4
கடி பதம் கமழும் கூந்தல்/மட மா அரிவை தட மென் தோளே - நற் 346/10,11
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல்/நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப - நற் 374/6,7
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே - குறு 19/5
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல்/அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே - குறு 23/2,3
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல்/நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை - குறு 52/3,4
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி - குறு 80/1
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல்/வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை - குறு 116/1,2
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே - குறு 165/5
வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே - குறு 192/6
எறி வளி கமழும் நெறிபடு கூந்தல்/மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் - குறு 199/4,5
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் - குறு 208/3
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே - குறு 209/7
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே - குறு 225/7
நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே - குறு 270/8
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே - குறு 272/8
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல்/பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி - குறு 286/3,4
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல்/ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் - குறு 300/1,2
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து - குறு 312/5
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - குறு 384/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல்/ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு - குறு 401/2,3
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல்/குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் - ஐங் 72/2,3
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் - ஐங் 76/1
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே - ஐங் 82/4
நன் நெடும் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே - ஐங் 153/5
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே - ஐங் 173/4
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ - ஐங் 186/2
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல்/கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் - ஐங் 191/2,3
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல்/ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் - ஐங் 196/1,2
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் - ஐங் 225/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை - ஐங் 231/2
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க - ஐங் 232/1
கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 240/4
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி - ஐங் 256/2
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 281/3
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் - ஐங் 285/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 290/3
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே - ஐங் 294/5
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை - ஐங் 300/1
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் - ஐங் 304/4
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 306/4
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள்-வயின் - ஐங் 308/1
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 324/5
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே - ஐங் 383/6
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே - ஐங் 411/4
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே - ஐங் 417/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் - ஐங் 429/1
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள - ஐங் 446/1
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய - ஐங் 463/2
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய - ஐங் 495/3
கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே - பதி 18/6
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல்/ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று - பதி 21/33,34
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் - பதி 31/24
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல்/ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் - பதி 43/1,2
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் - பதி 46/4
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து - பதி 50/19
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல்/மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட - பதி 54/5,6
கூந்தல் ஒண் நுதல் பொலிந்த - பதி 73/4
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல்/வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் - பதி 74/3,4
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல்/வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து - பதி 89/16,17
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ - பதி 90/50
கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் - பரி 3/31
கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல்/எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை - பரி 3/31,32
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் - பரி 12/15
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் - பரி 17/26
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் - பரி 22/29
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல்/புரை தீர் நெடு மென் - பரி 22/46,47
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல்/பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி - பரி 23/61,62
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல்/அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் - கலி 14/4,5
ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல்/செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/13,14
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட - கலி 33/28
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/8
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா - கலி 42/29
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/18
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி - கலி 54/5
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல்/நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் - கலி 60/2,3
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை - கலி 72/20
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல்/வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/16,17
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல்/மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/17,18
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் - கலி 80/23
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை - கலி 87/1
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் - கலி 89/1
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த - கலி 92/43
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப - கலி 93/22
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் - கலி 93/35
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் - கலி 101/18
கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் - கலி 101/42
நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் - கலி 101/48
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை - கலி 103/53
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் - கலி 104/20
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர - கலி 105/53
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய - கலி 111/12
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/12
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் - கலி 131/21
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை - கலி 147/19
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/4
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு - அகம் 36/11
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை - அகம் 43/11
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல்/பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து - அகம் 46/8,9
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் - அகம் 48/17
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை - அகம் 65/18
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி - அகம் 87/15
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே - அகம் 92/13
நீள் இரும் கூந்தல் மாஅயோளொடு - அகம் 93/11
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/14
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல்/போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே - அகம் 104/16,17
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல்/மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை - அகம் 116/7,8
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி - அகம் 123/6
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல்/சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை - அகம் 131/3,4
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே - அகம் 136/29
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - அகம் 141/16
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல்/இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர - அகம் 142/18,19
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது - அகம் 145/19
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல்/அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் - அகம் 161/10,11
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என - அகம் 162/10
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என - அகம் 191/16
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய - அகம் 195/9
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல்/மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் - அகம் 197/10,11
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை - அகம் 198/5
தண்டலை கமழும் கூந்தல்/ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே - அகம் 204/13,14
அறல் என நெறிந்த கூந்தல்/உறல் இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே - அகம் 213/23,24
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே - அகம் 223/16
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல்/செறி தொடி முன்கை நம் காதலி - அகம் 225/15,16
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே - அகம் 231/15
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே - அகம் 233/15
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு - அகம் 246/5
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல்/மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த - அகம் 253/23,24
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல்/செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட - அகம் 254/1,2
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் - அகம் 257/8
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் - அகம் 261/3
நிழல்-பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல்/குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து - அகம் 265/8,9
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல்/இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ - அகம் 266/4,5
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல்/நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி - அகம் 291/23,24
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல்/அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு - அகம் 296/2,3
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 308/13
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் - அகம் 319/10
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 334/17
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல்/வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி - அகம் 353/19,20
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது - அகம் 356/16
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே - அகம் 371/14
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை - அகம் 373/10
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள - அகம் 378/2
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல்/ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் - அகம் 385/13,14
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து - அகம் 389/2
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல்/நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் - அகம் 399/2,3
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே - புறம் 25/14
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி - புறம் 62/3
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர் - புறம் 73/13
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர - புறம் 109/16
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே - புறம் 113/9
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை - புறம் 120/17
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர - புறம் 133/4
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ - புறம் 146/9
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல்/மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி - புறம் 147/6,7
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் - புறம் 166/16
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ - புறம் 247/5
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி - புறம் 250/4
உளரும் கூந்தல் நோக்கி களர - புறம் 260/4
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல்/இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை - புறம் 276/1,2
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 277/2
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய - புறம் 301/2
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட - புறம் 302/3
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை - புறம் 306/3
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப - புறம் 347/7

 TOP
 
  கூந்தலர் (3)
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர்/நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் - மது 408,409
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர்/கன்னிமை கனிந்த காலத்தார் நின் - பரி 19/89,90
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் - பரி 24/13

 TOP
 
  கூந்தலள் (2)
முடி அகம் புகா கூந்தலள்/கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே - ஐங் 374/3,4
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள்/வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி - அகம் 158/4,5

 TOP
 
  கூந்தலளே (3)
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே - நற் 198/8
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே - நற் 301/9
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே/யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர் - குறு 132/2,3

 TOP
 
  கூந்தலாய் (2)
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு - கலி 64/6
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/57

 TOP
 
  கூந்தலார் (1)
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி - கலி 95/2

 TOP
 
  கூந்தலாள் (3)
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ - கலி 1/10
இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை - கலி 140/33
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து - கலி 145/7

 TOP
 
  கூந்தலிடை (1)
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது - பரி 24/35

 TOP
 
  கூந்தலின் (5)
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின்/மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி - சிறு 263,264
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து - நற் 113/8
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின்/நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே - குறு 2/4,5
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் - அகம் 276/11
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு - அகம் 299/18

 TOP
 
  கூந்தலும் (5)
தோளும் கூந்தலும் பல பாராட்டி - ஐங் 178/1
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே - ஐங் 496/5
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் - பரி 24/85
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என - அகம் 150/1
நுதலும் கூந்தலும் நீவி - அகம் 386/14

 TOP
 
  கூந்தலுள் (1)
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் - கலி 115/6

 TOP
 
  கூந்தலை (1)
வண்டு படு கூந்தலை பேணி - ஐங் 267/4

 TOP
 
  கூந்தால் (2)
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் - கலி 112/16
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் - கலி 144/12

 TOP
 
  கூப்பி (3)
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் - பட் 154
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் - கலி 40/11
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி/இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே - அகம் 282/17,18

 TOP
 
  கூப்பிடு (1)
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் - மலை 421

 TOP
 
  கூப்பிடூஉ (1)
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி - அகம் 205/22

 TOP
 
  கூப்பிய (1)
உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து - திரு 185

 TOP
 
  கூம் (1)
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி - பரி 10/49

 TOP
 
  கூம்ப (15)
வடவர் வாட குடவர் கூம்ப/தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் - பட் 276,277
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் - நற் 117/3
நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக - நற் 187/1
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை - குறு 55/1
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப/காலை வரினும் களைஞரோ இலரே - ஐங் 183/5,6
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் - கலி 70/16
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப/தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச - கலி 119/5,6
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப/தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக - கலி 120/6,7
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் - கலி 130/12
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப/ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற - கலி 134/8,9
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப/இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற - கலி 143/36,37
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப/செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 148/6,7
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப/நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப - அகம் 40/1,2
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை - அகம் 150/10
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப/எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே - அகம் 350/1,2

 TOP
 
  கூம்பல் (1)
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ - கலி 134/22

 TOP
 
  கூம்பா (2)
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து - பெரும் 446
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் - நற் 195/7

 TOP
 
  கூம்பாது (1)
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி - புறம் 47/5

 TOP
 
  கூம்பி (3)
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி/கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் - குறு 185/5,6
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென - குறு 376/4
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி/பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப - அகம் 339/3,4

 TOP
 
  கூம்பிய (3)
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ - குறு 46/2
வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து - பரி 4/13
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி - கலி 121/5

 TOP
 
  கூம்பில் (1)
தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் - நற் 258/9

 TOP
 
  கூம்பின் (1)
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் - பட் 175

 TOP
 
  கூம்பின (3)
எல்லை சென்ற பின் மலரும் கூம்பின/புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு - நற் 385/1,2
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே - குறு 122/2
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின/கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் - குறு 310/1,2

 TOP
 
  கூம்பு (15)
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் - பெரும் 157
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் - பெரும் 295
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் - மது 377
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை - குறி 223
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை - நற் 230/2
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் - நற் 280/2
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ - நற் 335/5
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ - குறு 35/3
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து - அகம் 36/4
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய - அகம் 56/5
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன - அகம் 83/13
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை - அகம் 132/10
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் - புறம் 116/2
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் - புறம் 209/3
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் - புறம் 383/8

 TOP
 
  கூம்புபு (1)
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய - அகம் 333/10

 TOP
 
  கூம்பும் (3)
நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும்/மாலை வந்தன்று மன்ற - ஐங் 116/2,3
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் - கலி 78/15
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும்/இ மாலை - கலி 130/13,14

 TOP
 
  கூம்பொடு (1)
யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு/மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது - புறம் 30/11,12

 TOP
 
  கூமை (1)
குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் - புறம் 393/2

 TOP
 
  கூய் (2)
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் - கலி 38/8
நீர்க்கோழி கூய் பெயர்க்குந்து - புறம் 395/11

 TOP
 
  கூர் (106)
குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் - திரு 52
துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப - சிறு 39
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு - சிறு 252
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் - பெரும் 345
உண்டு ஆனா கூர் நறவின் - மது 213
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப - மது 302
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று - மது 431
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி - மது 637
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று - மது 708
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு - நெடு 119
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர - குறி 134
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை - பட் 140
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் - பட் 220
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து - மலை 289
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை - மலை 373
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் - மலை 421
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை - மலை 517
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை - நற் 65/5
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் - நற் 83/3
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் - நற் 109/6
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் - நற் 132/5
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப - நற் 177/1
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு - நற் 184/2
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை - நற் 186/4
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை - நற் 188/2
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என - நற் 195/6
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என - நற் 204/6
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் - நற் 262/5
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற - நற் 275/1
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே - நற் 292/9
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை - நற் 367/1
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் - குறு 103/4
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி - குறு 304/1
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த - குறு 351/2
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை - குறு 352/2
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை - குறு 358/5
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை - குறு 398/2
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர - ஐங் 51/2
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - ஐங் 395/1
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் - பதி 59/2
வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து - பரி 4/13
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண் - பரி 7/64
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு - பரி 8/118
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் - கலி 52/3
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/4
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் - கலி 91/11
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே - கலி 96/25
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி - கலி 108/52
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை - கலி 129/7
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை - கலி 134/10
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர - கலி 146/8
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் - கலி 146/32
வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் - கலி 146/52
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற - அகம் 5/4
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் - அகம் 16/7
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி - அகம் 46/3
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி - அகம் 47/5
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி - அகம் 65/10
கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது - அகம் 71/12
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை - அகம் 77/14
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி - அகம் 94/8
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் - அகம் 138/16
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - அகம் 143/6
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி - அகம் 144/15
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை - அகம் 145/7
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி - அகம் 153/10
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த - அகம் 167/19
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் - அகம் 176/25
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி - அகம் 183/11
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/3
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது - அகம் 212/21
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் - அகம் 215/12
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி - அகம் 248/7
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் - அகம் 277/13
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி - அகம் 279/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து - அகம் 288/14
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் - அகம் 305/12
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை - அகம் 313/12
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி - அகம் 315/14
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று - அகம் 317/4
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை - அகம் 332/4
நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று - அகம் 335/24
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் - அகம் 340/20
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ - அகம் 343/7
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி - அகம் 372/9
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் - அகம் 378/15
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் - அகம் 387/11
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன - அகம் 391/1
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் - புறம் 23/5
குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ - புறம் 35/21
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை - புறம் 42/3
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ - புறம் 43/5
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை - புறம் 75/4
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது - புறம் 116/16
கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின் - புறம் 118/4
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் - புறம் 158/8
குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண - புறம் 159/25
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் - புறம் 168/14
மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் - புறம் 170/8
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு - புறம் 230/9
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் - புறம் 269/1
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் - புறம் 342/10
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து - புறம் 344/5
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை - புறம் 370/9
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப - புறம் 371/10
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் - புறம் 379/3

 TOP
 
  கூர்கிற்பாள்-மன்னோ (2)
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ/நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக - கலி 10/13,14
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ/இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் - கலி 10/17,18

 TOP
 
  கூர்த்த (1)
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த/வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப - புறம் 303/3,4

 TOP
 
  கூர்ந்த (9)
பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென - பெரும் 23
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பெரும் 25
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் - மலை 245
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை - நற் 40/8
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென - நற் 230/8
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் - நற் 273/2
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் - கலி 31/6
பெரு வறம் கூர்ந்த வேனில் காலை - புறம் 224/13
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப - புறம் 393/11

 TOP
 
  கூர்ந்தன்றே (1)
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே/பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் - ஐங் 383/4,5

 TOP
 
  கூர்ந்தனவே (1)
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க - புறம் 368/10

 TOP
 
  கூர்ந்தார் (1)
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார்/நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் - கலி 101/47,48

 TOP
 
  கூர்ந்திசினே (1)
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே/அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை - குறு 216/4,5

 TOP
 
  கூர்ந்து (21)
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து/பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து - முல் 68,69
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் - மலை 292
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/3
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து/மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 252/8,9
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து/எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் - குறு 234/1,2
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து/கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் - குறு 319/1,2
சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து/நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் - பதி 23/2,3
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து/எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் - பரி 12/72,73
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் - கலி 37/6
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் - கலி 58/15
காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து/ஆதிமந்தி போல பேது உற்று - அகம் 45/13,14
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து/ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு - அகம் 107/14,15
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து/ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி - அகம் 135/4,5
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என - அகம் 147/5
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து/ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு - அகம் 208/8,9
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து/ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து - அகம் 329/1,2
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து/பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய - அகம் 362/3,4
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து/நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது - அகம் 371/6,7
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து/பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி - அகம் 373/13,14
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து/எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் - அகம் 388/11,12
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து/உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை - அகம் 398/22,23

 TOP
 
  கூர்ந்தோர் (1)
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய - அகம் 363/12

 TOP
 
  கூர்ம் (5)
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் - குறு 51/1
பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் - அகம் 5/13
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் - அகம் 9/1
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் - அகம் 129/12
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் - புறம் 195/4

 TOP
 
  கூர்மை (1)
கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மை/தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் - மது 635,636

 TOP
 
  கூர (22)
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர/பறவை படிவன வீழ கறவை - நெடு 9,10
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர/பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து - நற் 113/7,8
வயிறு பசி கூர ஈயலன் - பதி 20/26
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர/பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி - பதி 26/9,10
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ - பதி 43/13
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர/சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் - பரி 8/78,79
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப - பரி 19/44
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் - கலி 16/13
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர/துவ்வாமை வந்த கடை - கலி 22/21,22
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/9
வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் - கலி 82/26
நோய் கூர நோக்காய் விடல் - கலி 86/24
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர/நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு - கலி 115/1,2
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் - கலி 137/8
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் - கலி 145/13
நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச - அகம் 42/5
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் - அகம் 63/11
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர/சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ - அகம் 163/3,4
எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே - அகம் 361/16
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர/படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ - அகம் 398/1,2
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர/அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் - புறம் 25/12,13
புரப்போர் புன்கண் கூர/இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே - புறம் 72/17,18

 TOP
 
  கூரல் (4)
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன - நற் 100/2
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து - நற் 181/7
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் - அகம் 284/2
கூரல் கொக்கின் குறும் பறை சேவல் - அகம் 346/3

 TOP
 
  கூரா (2)
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் - பதி 71/22
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின் - பதி 85/11

 TOP
 
  கூரிய (1)
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள - அகம் 121/3

 TOP
 
  கூரினும் (1)
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/8

 TOP
 
  கூரு (1)
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை - கலி 42/19

 TOP
 
  கூரும் (4)
புள் இறை கூரும் துறைவனை - ஐங் 142/2
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/11
கூரும் தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/6
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் - அகம் 251/4

 TOP
 
  கூரை (5)
உவலை கூரை ஒழுகிய தெருவில் - முல் 29
குறும் கூரை குடி நாப்பண் - பட் 81
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் - நற் 79/2
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை/சாறு கொண்ட களம் போல - புறம் 22/15,16
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் - புறம் 332/4

 TOP
 
  கூலம் (6)
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம்/இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு - மது 317,318
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் - நற் 93/3
கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ - பதி 13/23
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய - பதி 19/5
பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும - பதி 89/7
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை - புறம் 381/17

 TOP
 
  கூலமொடு (1)
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட - பதி 29/11

 TOP
 
  கூலி (1)
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் - அகம் 301/4

 TOP
 
  கூவ (4)
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ/மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப - பரி 8/19,20
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ/பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் - பரி 15/41,42
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி - கலி 10/5
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ/இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் - அகம் 25/8,9

 TOP
 
  கூவல் (14)
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் - மலை 366
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி - நற் 240/7
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல்/குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட - குறு 224/3,4
உவலை கூவல் கீழ - ஐங் 203/3
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை - பதி 51/4
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல்/வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - அகம் 21/23,24
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய - அகம் 155/8
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல்/தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை - அகம் 207/10,11
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல்/ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் - அகம் 295/11,12
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல்/கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் - அகம் 321/8,9
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் - புறம் 306/2
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் - புறம் 311/1
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய - புறம் 319/1
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல்/வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி - புறம் 331/1,2

 TOP
 
  கூவலின் (1)
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் - நற் 41/4

 TOP
 
  கூவியர் (2)
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த - பெரும் 377
தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க - மது 627

 TOP
 
  கூவிரம் (1)
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம்/வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் - குறி 66,67

 TOP
 
  கூவிள (1)
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் - புறம் 372/6

 TOP
 
  கூவிளம் (2)
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம்/எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் - குறி 65,66
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் - புறம் 158/9

 TOP
 
  கூவுநரும் (1)
கோகுலமாய் கூவுநரும்/ஆகுலம் ஆகுநரும் - பரி 9/65,66

 TOP
 
  கூவும் (1)
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் - புறம் 362/18

 TOP
 
  கூவுவேன்-கொல் (1)
ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல்/அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் - குறு 28/3,4

 TOP
 
  கூவை (5)
புலவு வில் பொலி கூவை/ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின் - மது 142,143
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து - மலை 137
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் - மலை 422
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் - புறம் 29/19
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் - புறம் 275/4

 TOP
 
  கூழ் (13)
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் - பெரும் 175
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் - பெரும் 327
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை - பட் 163
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் - நற் 367/5
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப - பதி 90/45
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் - அகம் 21/22
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் - அகம் 113/13
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - அகம் 145/17
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த - அகம் 194/13
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் - புறம் 70/7
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு - புறம் 185/5
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் - புறம் 320/16
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ்/பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு - புறம் 369/14,15

 TOP
 
  கூழ (1)
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை - கலி 109/14

 TOP
 
  கூழும் (1)
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் - புறம் 160/20

 TOP
 
  கூழே (1)
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி - புறம் 122/6

 TOP
 
  கூழை (18)
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் - நற் 23/2
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் - நற் 109/8
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை/பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை - நற் 140/4,5
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த - நற் 368/5
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா - நற் 398/3
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி - குறு 133/2
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே - குறு 179/7
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் - குறு 227/3
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை - குறு 372/5
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை/சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி - கலி 56/3,4
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த - கலி 115/13
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - அகம் 141/16
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் - அகம் 207/15
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் - அகம் 275/17
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை/நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் - அகம் 358/6,7
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் - புறம் 61/1
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு - புறம் 88/1
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று - புறம் 169/4

 TOP
 
  கூழைக்கு (1)
கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் - குறு 113/5

 TOP
 
  கூழையாய் (1)
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய்/எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் - கலி 117/12,13

 TOP
 
  கூழையும் (1)
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் - அகம் 315/1

 TOP
 
  கூழையுள் (3)
கூழையுள் வீழ்ந்தன்று-மன் - கலி 107/9
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் - கலி 107/14
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் - கலி 107/30

 TOP
 
  கூழொடு (1)
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் - குறு 221/3

 TOP
 
  கூளி (2)
கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி/மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி - கலி 1/3,4
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு - அகம் 233/10

 TOP
 
  கூளிக்கு (1)
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் - கலி 101/26

 TOP
 
  கூளியர் (7)
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர்/சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி - திரு 282,283
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர்/ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் - மது 691,692
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் - மலை 422
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர்/கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப - பதி 19/1,2
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட - பதி 36/12
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர்/கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் - புறம் 23/5,6
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர்/பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/13,14

 TOP
 
  கூளியொடு (1)
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - பட் 259

 TOP
 
  கூற்ற (2)
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப - மது 633
மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப - பதி 84/7

 TOP
 
  கூற்றத்து (9)
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் - திரு 81
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன - மலை 209
உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து/அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே - குறு 267/7,8
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் - குறு 283/5
உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் - பதி 26/13
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா - புறம் 3/12
மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் - புறம் 19/3
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் - புறம் 98/17
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் - புறம் 362/7

 TOP
 
  கூற்றம் (13)
கூதிர் உருவின் கூற்றம்/காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே - குறு 197/4,5
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம்/வலை விரித்து அன்ன நோக்கலை - பதி 51/35,36
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே - பரி 2/50
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு - கலி 43/10
நோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றம்/கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என - அகம் 61/1,2
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என - புறம் 75/1
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய - புறம் 210/8
நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று - புறம் 221/8
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம்/விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை - புறம் 227/1,2
நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம்/வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் - புறம் 230/11,12
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய - புறம் 237/9
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப - புறம் 238/10
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம்/நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல - புறம் 361/2,3

 TOP
 
  கூற்றம்-கொல் (1)
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் - கலி 56/9

 TOP
 
  கூற்றமும் (3)
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் - பரி 3/21
கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு - கலி 12/18
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் - கலி 105/38

 TOP
 
  கூற்று (10)
கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல - பதி 13/11
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே - பதி 14/10
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ - கலி 17/12
கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு - கலி 103/45
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை - கலி 120/9
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன - புறம் 4/12
கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 19/16
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு - புறம் 42/23
கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் - புறம் 56/11
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் - புறம் 294/3

 TOP
 
  கூற்றும் (1)
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும்/தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய - கலி 105/20,21

 TOP
 
  கூற்றே (4)
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே/வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ - திரு 257,258
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே - நற் 271/12
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே - புறம் 226/6
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே/திரை வளை முன்கை பற்றி - புறம் 255/4,5

 TOP
 
  கூற (21)
ஒரு குடையான் ஒன்று கூற/பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை - பொரு 228,229
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே - குறு 14/6
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் - குறு 48/3
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று - கலி 2/25
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென - கலி 10/22
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர - கலி 22/21
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற/தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு - கலி 37/15,16
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு - கலி 38/23
இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி - கலி 57/21
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி - கலி 93/16
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற/களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 22/7,8
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு - அகம் 298/19
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற - அகம் 300/19
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற/செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் - அகம் 314/15,16
பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே - புறம் 150/24
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து - புறம் 160/15
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் - புறம் 211/9
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற/மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் - புறம் 278/3,4
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி - புறம் 353/7
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற/கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது - புறம் 379/11,12
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற/காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக - புறம் 391/13,14

 TOP
 
  கூறல் (8)
பிறர் பிறர் அறிய கூறல்/அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே - குறு 175/6,7
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ - குறு 259/7
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல்/யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/71,72
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல்/நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் - கலி 6/7,8
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி - கலி 44/10
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி - கலி 44/13
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி - கலி 44/16
அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி - அகம் 382/8

 TOP
 
  கூறலம்-கொல் (1)
கூறுவம்-கொல்லோ கூறலம்-கொல் என - அகம் 198/1

 TOP
 
  கூறலின் (5)
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து - நற் 17/7
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது - நற் 134/9
கொடுத்து அவை தா என கூறலின்/இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே - குறு 349/6,7
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் - கலி 13/23
சேரி விலைமாறு கூறலின் மனைய - அகம் 140/8

 TOP
 
  கூறவும் (4)
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை - குறு 366/3
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/19
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே - அகம் 191/17
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும்/மறுத்த சொல்லள் ஆகி - அகம் 207/15,16

 TOP
 
  கூறா (1)
இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன் - பரி 10/87

 TOP
 
  கூறாது (1)
கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது/தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது - அகம் 170/1,2

 TOP
 
  கூறாதோளே (1)
குறுமோ சென்று என கூறாதோளே - நற் 27/12

 TOP
 
  கூறாமல் (1)
கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி - கலி 1/3

 TOP
 
  கூறாய் (2)
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் - கலி 100/8
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து - அகம் 292/1

 TOP
 
  கூறான் (1)
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான்/அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி - புறம் 395/27,28

 TOP
 
  கூறி (55)
வேளாண் வாயில் வேட்ப கூறி/கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ - பொரு 75,76
ஈர நன் மொழி தீர கூறி/துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து - குறி 234,235
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி/பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு - மலை 167,168
மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் - மலை 568
என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் - நற் 79/7
புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி/தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை - நற் 145/6,7
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி/அன்னை ஆனாள் கழற முன் நின்று - நற் 147/4,5
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி/ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு - நற் 204/8,9
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி/மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து - நற் 214/6,7
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் - நற் 245/10
நல்ல இனிய கூறி மெல்ல - நற் 306/4
அணங்கு என உணர கூறி வேலன் - நற் 322/10
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி/இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம் - நற் 339/3,4
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் - குறு 8/3
வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை - குறு 219/5
ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி/அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் - குறு 223/5,6
பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே - குறு 248/7
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி/புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என - குறு 297/5,6
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி/வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் - குறு 298/2,3
நல்குவன் போல கூறி/நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே - ஐங் 167/3,4
ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி/நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ - ஐங் 227/3,4
பெரிய கூறி நீப்பினும் - ஐங் 283/4
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி/கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் - பதி 58/7,8
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் - கலி 37/21
தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி - கலி 45/21
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப - கலி 46/11
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே - கலி 60/7
யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென - கலி 65/11
கூறி உணர்த்தலும் வேண்டாது மற்று நீ - கலி 91/21
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே - கலி 108/21
மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய் - கலி 116/15
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் - கலி 146/26
மெல்லிய இனிய கூறி வல்லே - அகம் 25/17
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ - அகம் 32/12
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி/ஆனா நோயை ஆக யானே - அகம் 75/20,21
பிறிது ஒன்று இன்மை அறிய கூறி/கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி - அகம் 110/3,4
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி/யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் - அகம் 110/22,23
எல்லினை பெரிது என பன் மாண் கூறி/பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து - அகம் 150/4,5
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி/துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே - அகம் 205/4,5
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு - அகம் 239/13
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை - அகம் 243/11
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து - அகம் 267/1
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி/உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய் - அகம் 272/13,14
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் - அகம் 275/8
வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய் - அகம் 352/10
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி/மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் - அகம் 386/9,10
நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி/நின் யான் பிழைத்தது நோவாய் என்னினும் - புறம் 43/15,16
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி/வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல - புறம் 70/4,5
இளையன் இவன் என உளைய கூறி/படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் - புறம் 72/2,3
செய்யா கூறி கிளத்தல் - புறம் 148/6
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் - புறம் 211/13
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி/இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான் - புறம் 236/7,8
நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி/புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் - புறம் 304/6,7
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி/வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை - புறம் 327/6,7
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு - புறம் 353/12

 TOP
 
  கூறிய (15)
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு - மலை 287
கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய - நற் 218/6
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய/சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் - நற் 289/2,3
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய/பருவம் வாரா அளவை நெரிதர - குறு 66/2,3
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து - குறு 217/4
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் - பரி 13/17
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய/அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் - கலி 93/12,13
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் - கலி 148/2
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி - அகம் 29/11
பல்லோர் கூறிய பழமொழி எல்லாம் - அகம் 66/5
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய/சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது - அகம் 281/2,3
எவ்வம் கூறிய வைகலும் வருவோய் - அகம் 288/6
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் - அகம் 332/11
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய/நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர் - புறம் 178/8,9
பிறர் கூறிய மொழி தெரியா - புறம் 366/9

 TOP
 
  கூறியது (3)
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே - ஐங் 479/5
செறிவு எனப்படுவது கூறியது மறாஅமை - கலி 133/11
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே - புறம் 304/11

 TOP
 
  கூறியும் (3)
அன்னை போல இனிய கூறியும்/கள்வர் போல கொடியன் மாதோ - நற் 28/3,4
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும்/நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் - நற் 148/1,2
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும்/சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல - நற் 254/3,4

 TOP
 
  கூறின் (6)
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின்/கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர் - நற் 4/6,7
கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து - நற் 47/7
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் - குறு 332/3
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என - கலி 54/17
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் - கலி 89/5
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக - கலி 110/7

 TOP
 
  கூறின்றும் (2)
ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர் - நற் 130/10
கூறின்றும் உடையரோ மற்றே வேறுபட்டு - நற் 274/7

 TOP
 
  கூறினர் (2)
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர் இன்னும் - புறம் 28/6
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே - புறம் 179/12

 TOP
 
  கூறினள் (1)
அன்னை கூறினள் புன்னையது நலனே - நற் 172/5

 TOP
 
  கூறினன் (1)
நட்டோரை உயர்பு கூறினன்/வலியர் என வழிமொழியலன் - புறம் 239/5,6

 TOP
 
  கூறினும் (2)
கானம் கார் என கூறினும்/யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே - குறு 21/4,5
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் - அகம் 241/3

 TOP
 
  கூறினை (1)
கூறினை பெரும நின் படிமையானே - பதி 74/28

 TOP
 
  கூறு (18)
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என - நற் 204/6
எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் - பதி 39/2
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் - பரி 8/69
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் - கலி 18/10
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு/முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற - கலி 64/19,20
பெருந்தகாய் கூறு சில - கலி 81/15
புக்க-வழி எல்லாம் கூறு/கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை - கலி 82/5,6
யார் இல் தவிர்ந்தனை கூறு/நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட - கலி 84/9,10
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் - கலி 88/6
தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு/அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை - கலி 88/14,15
யார் மேல் விளியுமோ கூறு - கலி 88/21
கூறு இனி காயேமோ யாம் - கலி 90/19
செய்வது இல் என்பதோ கூறு/பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் - கலி 92/58,59
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு/நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய - கலி 94/16,17
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர் - கலி 107/1
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு/தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி - கலி 114/11,12
நல்ல கூறு என நடுங்கி - அகம் 289/16
கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே - புறம் 253/6

 TOP
 
  கூறு-மதி (3)
தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே - நற் 173/10
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே - ஐங் 176/4
அம்ம தோழி கூறு-மதி நீயே - அகம் 380/13

 TOP
 
  கூறு-மின் (2)
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள் - ஐங் 385/4
அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே - புறம் 173/12

 TOP
 
  கூறுக (3)
பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே - குறு 170/1
சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி - கலி 114/7
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம் - அகம் 195/15

 TOP
 
  கூறுசெய்திடும்-மார் (1)
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார்/கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் - புறம் 325/8,9

 TOP
 
  கூறுதல் (2)
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் - கலி 37/8
கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று - கலி 43/19

 TOP
 
  கூறுதி (1)
நன்று-மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி/நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் - அகம் 268/7,8

 TOP
 
  கூறுநர் (1)
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/8

 TOP
 
  கூறுப (2)
கூறுப கேளாமோ சென்று - கலி 144/8
கூறுப கேளாமோ சென்று - கலி 146/10

 TOP
 
  கூறும் (21)
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி - நற் 347/9
பிறிது ஒன்றாக கூறும்/ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே - ஐங் 110/4,5
அறியா வேலன் வெறி என கூறும்/அது மனம் கொள்குவை அனை இவள் - ஐங் 243/2,3
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை - பதி 16/11
ஏவல் உழந்தமை கூறும்/நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே - பரி 1/12,13
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் - பரி 8/99
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும்/சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை - பரி 13/41,42
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் - கலி 3/21
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ - கலி 14/13
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி - கலி 29/11
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே - கலி 40/16
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும்/இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே - கலி 46/26,27
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் - கலி 47/16
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் - கலி 60/24
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் - கலி 62/17
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் - கலி 77/11
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/14
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும்/மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை - கலி 93/14,15
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் - கலி 101/44
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் - அகம் 151/13
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் - புறம் 349/2

 TOP
 
  கூறும்மே (2)
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே/வெலீஇயோன் இவன் என - புறம் 125/10,11
தோற்றோன் தானும் நின் கூறும்மே/தொலைஇயோன் இவன் என - புறம் 125/16,17

 TOP
 
  கூறுவ (2)
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும் - கலி 46/26
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ/புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ - அகம் 95/12,13

 TOP
 
  கூறுவது (4)
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய - நற் 327/6
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை - கலி 22/8
யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் - கலி 25/26
நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் - புறம் 57/4

 TOP
 
  கூறுவம்-கொல்லோ (1)
கூறுவம்-கொல்லோ கூறலம்-கொல் என - அகம் 198/1

 TOP
 
  கூறுவர் (1)
பிணி பிறிது ஆக கூறுவர்/பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே - நற் 117/10,11

 TOP
 
  கூறுவல் (3)
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு - நற் 266/7
நினவ கூறுவல் எனவ கேள்-மதி - புறம் 35/13
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல்/ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக - புறம் 139/6,7

 TOP
 
  கூறுவாம் (1)
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி - கலி 55/5

 TOP
 
  கூறுவீர் (4)
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர்/வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து - கலி 20/8,9
ஆறு நீர் இல என அறன் நோக்கி கூறுவீர்/யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் - கலி 20/12,13
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர்/நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் - கலி 20/16,17
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர்/கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆரிடை - கலி 20/20,21

 TOP
 
  கூறுவென் (2)
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற - நற் 233/6
கூறுவென் போல காட்டி - கலி 47/23

 TOP
 
  கூறுவேன் (2)
கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை - கலி 82/6
நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது - கலி 145/12

 TOP
 
  கூறுவை-மன்னோ (1)
கூறுவை-மன்னோ நீயே - நற் 309/8

 TOP
 
  கூறுவோர் (1)
பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே - புறம் 10/2

 TOP
 
  கூறேம் (1)
கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர் - அகம் 46/11

 TOP
 
  கூறேல் (1)
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல்/ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு - பரி 8/69,70

 TOP
 
  கூறேன் (3)
இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன்/ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் - பதி 61/11,12
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் - கலி 92/59
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல் - புறம் 139/6

 TOP
 
  கூன் (4)
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் - குறு 51/1
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன - குறு 147/1
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற - அகம் 26/1
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் - புறம் 379/5

 TOP
 
  கூனல் (1)
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி - அகம் 112/1

 TOP
 
  கூனி (5)
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து - பொரு 242
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் - பெரும் 359
கூனி வளைத்த சுனை - பரி 18/50
கூனி குழையும் குழைவு காண் - கலி 94/30
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர் - அகம் 257/1

 TOP
 
  கூனின் (1)
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே - கலி 94/28

 TOP
 
  கூனும் (1)
கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும் - புறம் 28/2

 TOP