<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ம - முதல் சொற்கள்
மக்கட்கு 1
மக்கள் 4
மக்களும் 2
மக்களுள் 2
மக்களை 1
மக 5
மகட்கு 6
மகட்கே 2
மகடூஉ 7
மகத்து 1
மகமுறை 4
மகர 6
மகர_பகு_வாய் 1
மகர_வாய் 1
மகரம் 1
மகவு 2
மகவை 1
மகவொடு 2
மகவோடும் 1
மகள் 189
மகள்-கொல் 2
மகள்கொடை 1
மகளிர் 216
மகளிர்-தம் 1
மகளிர்க்கு 15
மகளிரின் 14
மகளிரும் 6
மகளிருள் 1
மகளிருள்ளும் 2
மகளிரேம் 1
மகளிரை 5
மகளிரொடு 19
மகளிரோடு 5
மகளே 20
மகளேன் 1
மகளை 2
மகளையாய் 1
மகளோ 1
மகற்கு 2
மகன் 48
மகன்-கொல் 1
மகன்-வயின் 1
மகன்றில் 3
மகனும்மே 1
மகனே 13
மகனேன் 1
மகனை 2
மகனையும் 1
மகனொடு 4
மகாரின் 1
மகாரோடு 2
மகாஅர் 6
மகாஅன் 1
மகாஅஅர் 1
மகிழ் 90
மகிழ்கம் 1
மகிழ்ச்சியும் 1
மகிழ்செயும் 1
மகிழ்தல் 1
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்த 2
மகிழ்ந்ததன் 1
மகிழ்ந்தன்று 1
மகிழ்ந்தன்றும் 2
மகிழ்ந்தனர் 1
மகிழ்ந்தனென் 1
மகிழ்ந்தனை 1
மகிழ்ந்து 16
மகிழ்ந்தும் 1
மகிழ்ந்தோயே 1
மகிழ்ந்தோர் 2
மகிழ்ந 22
மகிழ்நர்க்கு 1
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 16
மகிழ்பு 4
மகிழ்வு-உற்ற 1
மகிழ்வே 1
மகிழ 1
மகிழம் 1
மகிழர் 1
மகிழா 1
மகிழாது 2
மகிழான் 1
மகிழானும் 2
மகிழானே 3
மகிழின் 3
மகிழும் 5
மகுளி 2
மகுளியின் 1
மங்கல 1
மங்குல் 11
மங்குலின் 4
மங்குலொடு 1
மங்குலோடு 1
மங்கையர் 10
மஞ்சள் 6
மஞ்சளும் 1
மஞ்சன 1
மஞ்சிகை 1
மஞ்சின் 1
மஞ்சு 10
மஞ்ஞை 39
மஞ்ஞைக்கு 2
மஞ்ஞைக்கும் 1
மஞ்ஞையன் 1
மஞ்ஞையின் 6
மஞ்ஞையும் 1
மட்ட 1
மட்டம் 2
மட்டின் 1
மட்டு 9
மட்டே 1
மட 208
மட_தகை 1
மட_தகையே 1
மட_மகள் 19
மட_மகளே 2
மடக்கி 1
மடங்க 3
மடங்கல் 7
மடங்கலின் 2
மடங்கலும் 4
மடங்கா 4
மடங்கி 4
மடந்தை 53
மடந்தைக்கு 1
மடந்தையர் 1
மடந்தையின் 1
மடந்தையை 2
மடந்தையொடு 5
மடம் 19
மடம்பட்டு 1
மடம்படான் 1
மடம்படுதல் 1
மடம்படுதலும் 1
மடமைத்தே 1
மடமையான் 1
மடமையானே 1
மடமையின் 1
மடமையோரே 1
மடர் 1
மடல் 55
மடல்-வயினானும் 1
மடல்_மா 2
மடல்_மா_ஊர்ந்து 1
மடல்_மானோயே 1
மடல்_ஊர்ந்து 3
மடல்_ஏறி 1
மடலும் 1
மடலே 1
மடலை 1
மடலொடு 1
மடவ 3
மடவது 2
மடவந்தனளே 1
மடவம் 1
மடவர் 3
மடவரல் 19
மடவரால் 1
மடவரும் 2
மடவரே 1
மடவள் 2
மடவன் 1
மடவார் 1
மடவாரும் 1
மடவீர் 1
மடவை 6
மடவோய் 1
மடவோர் 3
மடவோரும் 1
மடவோள் 6
மடவோளையே 1
மடவோன் 2
மடன் 1
மடனும் 2
மடாய் 1
மடாவின் 1
மடாஅ 2
மடி 41
மடித்து 3
மடிந்த 12
மடிந்தன்றால் 1
மடிந்தன்றே 3
மடிந்தனள் 1
மடிந்து 11
மடிய 4
மடியன்-மின் 1
மடியா 3
மடியாது 1
மடியாய் 1
மடியின் 5
மடியும் 2
மடியேன் 1
மடிவு 1
மடிவை 1
மடிவையர் 1
மடுக்கும் 2
மடுத்த 8
மடுத்தலின் 1
மடுத்தனன் 1
மடுத்தால் 1
மடுத்து 10
மடுப்ப 12
மடுப்பவும் 2
மடுப்பார் 1
மடுப்பேன் 1
மடை 19
மடையர் 1
மடையின் 1
மடையினள் 1
மடையொடு 2
மண் 80
மண்-உற்ற 1
மண்-உறு 7
மண்-உறுத்து 1
மண்_அகம் 2
மண்ட 2
மண்டபம் 1
மண்டாத 2
மண்டி 12
மண்டிய 6
மண்டிலத்து 6
மண்டிலம் 30
மண்டிலமும் 1
மண்டு 24
மண்டும் 3
மண்டை 16
மண்டைய 1
மண்டையர் 1
மண்டையான் 1
மண்டையொடு 3
மண்ணல் 1
மண்ணா 10
மண்ணாள் 1
மண்ணி 12
மண்ணிய 5
மண்ணின் 1
மண்ணினையே 1
மண்ணீ 1
மண்ணு 2
மண்ணுநள் 1
மண்ணும் 2
மண்ணுவ 1
மண்ணை 1
மண்ணொடு 1
மண 23
மணக்கும்-கால் 1
மணத்தலும் 1
மணத்தற்கு 1
மணந்த 12
மணந்த-கால் 1
மணந்தவன் 1
மணந்தவை 1
மணந்தனன் 1
மணந்தனன்-மன் 1
மணந்தனை 3
மணந்தார் 1
மணந்து 10
மணப்பின் 1
மணப்பு 2
மணம் 59
மணல் 201
மணல 1
மணலின் 3
மணலினும் 11
மணலுள் 1
மணலே 1
மணவா 3
மணவா-காலே 1
மணற்கு 1
மணற்று 1
மணன் 4
மணனே 2
மணி 356
மணி-கொல் 1
மணி-கொல்லோ 1
மணி-வயின் 1
மணிச்சிகை 1
மணிப்புறா 1
மணிமாடத்து 1
மணிய 1
மணியான் 1
மணியின் 12
மணியினும் 1
மணியும் 8
மணியுள் 1
மணியொடு 1
மணியொடும் 1
மத்தக 1
மத்தம் 6
மத்தரி 1
மத்தி 4
மத்திகை 3
மத்திகையா 1
மத்து 3
மத 11
மத_மா 3
மதகு-தொறு 1
மதம் 9
மதமும் 1
மதர் 28
மதர்வை 2
மதரி 1
மதரும் 1
மதலை 5
மதவலி 4
மதவு 5
மதன் 23
மதனின் 1
மதாணி 2
மதி 79
மதி_நாள் 1
மதி_நாளால் 1
மதிக்கும் 1
மதிக்கும்-மன் 3
மதித்தாயோ 1
மதித்தீத்தை 1
மதித்து 5
மதித்தே 1
மதிப்ப 1
மதிய 1
மதியத்து 5
மதியம் 15
மதியமொடு 3
மதியார் 1
மதியிற்கு 1
மதியின் 11
மதியும் 3
மதியை 1
மதியொடு 2
மதில் 37
மதில 1
மதிலர் 1
மதிலில் 1
மதிலும் 1
மதிலொடு 1
மது 5
மதுகை 6
மதுகைத்து 1
மதுகைய 1
மதுகையர்-கொல் 1
மதுகையள் 3
மதுகையளே 1
மதுகையால் 1
மதுகையும் 1
மதுரை 7
மதுரையும் 2
மதுவின் 1
மதைஇய 4
மதைஇனள் 1
மந்தி 41
மந்திக்கு 1
மந்திய 1
மந்தியின் 1
மந்தியும் 3
மந்தியை 1
மந்தியொடு 1
மந்திர 1
மந்திரத்து 1
மம்மர் 6
மம்மர்த்து 1
மயக்கத்தால் 1
மயக்கத்து 3
மயக்கப்பட்டு 1
மயக்கம் 1
மயக்கமும் 1
மயக்கி 11
மயக்கிய 3
மயக்கு 2
மயக்கு-உற்ற 3
மயக்கு-உற்றன 1
மயக்கு-உற்று 1
மயக்கு-உற 1
மயக்கு-உறாஅ 1
மயக்கு-உறினே 1
மயக்கு-உறு 1
மயக்கு-உறூஉம் 1
மயக்குப்படுகுவாய் 1
மயக்கும் 3
மயங்க 3
மயங்காது 2
மயங்கி 37
மயங்கிட 1
மயங்கிய 11
மயங்கியோரே 2
மயங்கின்றே 1
மயங்கினர்-கொல் 1
மயங்கினள் 1
மயங்கினள்-கொல்லோ 1
மயங்கினாள் 1
மயங்கினும் 1
மயங்கினை 1
மயங்கினையே 1
மயங்கு 42
மயங்குதி 1
மயங்கும் 1
மயர் 2
மயல் 1
மயலொடு 1
மயலோ 1
மயிர் 65
மயிர்_குறை_கருவி 1
மயிரும் 1
மயில் 80
மயில்_இனம் 1
மயில்கள் 2
மயிலாய் 1
மயிலின் 4
மயிலும் 2
மயிலை 1
மயிலோடு 1
மர 32
மரத்த 13
மரத்தான் 2
மரத்தின் 3
மரத்து 9
மரத்தை 1
மரத்தொடு 1
மரத்தொடும் 1
மரந்தை 4
மரந்தையோர் 1
மரப 1
மரபில் 1
மரபிற்று 1
மரபின் 68
மரபின 6
மரபினவே 1
மரபினிர் 1
மரபினோய் 1
மரபினோயே 1
மரபு 3
மரபும் 1
மரபுளி 2
மரம் 100
மரம்-கொல் 1
மரம்-தொறும் 3
மரம்-தோறும் 1
மரல் 20
மரவம் 2
மரன் 15
மரனும் 4
மரனுள்ளும் 1
மரனே 3
மரா 3
மராத்த 1
மராத்து 2
மராஅ 5
மராஅத்த 9
மராஅத்து 15
மராஅம் 8
மராஅமும் 2
மரீஇ 12
மரீஇய 15
மரீஇயோர் 1
மரீஇயோரே 2
மரீஇயோனே 1
மரு 2
மருக 13
மருகன் 6
மருகனை 1
மருங்கில் 52
மருங்கிலன் 1
மருங்கின் 106
மருங்கின்று 1
மருங்கின 1
மருங்கினமே 2
மருங்கினான் 1
மருங்கு 38
மருங்கும் 2
மருங்குல் 14
மருங்குலை 1
மருங்கூர் 2
மருங்கை 1
மருட்கை 3
மருட்ட 1
மருட்டலும் 2
மருட்டவும் 1
மருட்டினன் 1
மருட்டும் 2
மருடல் 1
மருடிர் 1
மருண்ட 4
மருண்டனென் 5
மருண்டிசினே 1
மருண்டு 9
மருண்டும் 1
மருத்தின் 1
மருத்துவர் 1
மருத்துவன் 2
மருத 4
மருதத்து 4
மருதம் 15
மருதமொடு 1
மருதன் 1
மருதி 1
மருதின் 10
மருது 5
மருதொடு 2
மருந்தாக 1
மருந்தினேன் 1
மருந்து 37
மருந்து-உரை 1
மருந்தும் 6
மருந்தே 1
மருந்தோ 1
மருப்பில் 1
மருப்பின் 67
மருப்பின 1
மருப்பினால் 2
மருப்பினான் 1
மருப்பினும் 1
மருப்பு 71
மருப்பொடு 3
மருமான் 3
மருவ 2
மருவரற்கு 1
மருவி 2
மருவின் 1
மருவினம் 1
மருவு 3
மருவு-உழி 1
மருவு-உற 1
மருவேன் 1
மருள் 90
மருள்-உற்றனம்-கொல் 1
மருள்-உற 1
மருள்வன 1
மருள்வார் 1
மருள்வார்க்கு 1
மருள்வென் 1
மருள்வேனோ 1
மருள 17
மருளி 5
மருளின் 1
மருளின 1
மருளும் 13
மரூஉ 1
மரூஉம் 1
மரை 12
மரை_இனம் 1
மரையா 7
மரையான் 3
மல் 3
மல்க 21
மல்கலின் 1
மல்கி 2
மல்கிய 1
மல்கின்று 1
மல்கு 15
மல்கு-தொறும் 1
மல்கும் 2
மல்ல 1
மல்லரை 2
மல்லல் 29
மல்லலின் 1
மல்லன் 2
மல்லிகா 1
மல்லிகை 1
மலக்கு-உறுமே 1
மலங்கு 1
மலயன் 1
மலர் 426
மலர்க்குநர் 1
மலர்க்கும் 1
மலர்கமா 1
மலர்தலும் 1
மலர்ந்த 68
மலர்ந்தவை 1
மலர்ந்தன்றே 1
மலர்ந்தன 1
மலர்ந்தனவே 1
மலர்ந்து 6
மலர்ந்தே 1
மலர்ப்பு 1
மலர்ப்போர் 1
மலர்பு 1
மலர 37
மலரா 2
மலரால் 1
மலரின் 12
மலரினும் 1
மலரும் 24
மலரொடு 6
மலி 150
மலிதந்து 1
மலிதரு 1
மலிந்த 15
மலிந்தன்று 2
மலிந்தன்றும் 1
மலிந்து 13
மலிபு 3
மலிய 3
மலியும் 1
மலிர் 16
மலிர 4
மலிரும் 1
மலிவனம் 1
மலிவு 1
மலை 376
மலை-தொறும் 1
மலை-மார் 2
மலை_மகள் 1
மலை_அகம் 1
மலைக்கு 1
மலைக்குநர் 1
மலைக்கும் 1
மலைத்த 2
மலைத்தரை 1
மலைத்தல் 2
மலைத்தனை 1
மலைத்து 2
மலைதற்கு 1
மலைந்த 16
மலைந்தன 1
மலைந்தனர் 2
மலைந்தனன்-கொல் 1
மலைந்தனனே 1
மலைந்தான் 1
மலைந்திருந்து 1
மலைந்து 8
மலைந்தும் 2
மலைந்தோர் 3
மலைந்தோன் 1
மலைப்பின் 1
மலைப்பு 1
மலைய 9
மலையவும் 7
மலையன் 6
மலையனது 1
மலையனும் 1
மலையின் 8
மலையினும் 2
மலையுநர் 1
மலையும் 7
மலையுளே 1
மலையே 2
மலையொடு 1
மலைவே 1
மழ 16
மழலை 8
மழலையின் 1
மழவர் 22
மழி 2
மழு 4
மழுக 2
மழுகி 1
மழுகிய 8
மழுகு 2
மழுங்க 4
மழுங்கல் 1
மழுங்கி 6
மழுங்கிய 4
மழுங்கின் 1
மழுங்கின்றே 1
மழுபொடு 1
மழுவும் 1
மழுவே 1
மழுவொடு 1
மழை 306
மழைக்கு 2
மழைக்கே 1
மழையின் 4
மழையினும் 1
மழையும் 1
மழையே 8
மள்ள 6
மள்ளர் 20
மள்ளர்க்கு 1
மள்ளரின் 4
மள்ளரும் 2
மள்ளரை 1
மள்ளரொடு 1
மள்ளரோ 1
மள்ளன் 4
மற்றது 1
மற்றவர் 1
மற்றவன் 1
மற்று 179
மற்றும் 6
மற்றும்_மற்றும் 1
மற்றே 30
மற்றை 2
மற்றையார் 1
மற்றையோரும் 1
மற்றொன்று 1
மற 26
மறக்க 2
மறக்குநர் 1
மறக்கும் 3
மறக்குவென் 1
மறக்குவேன்-கொல் 1
மறத்தல் 3
மறத்தற்கு 1
மறத்தியோ 1
மறத்தின் 1
மறத்தினுள் 1
மறத்தோடு 1
மறந்த 16
மறந்ததுவே 1
மறந்தறியேமே 1
மறந்தனம் 1
மறந்தனர் 2
மறந்தனர்-கொல்லோ 5
மறந்தனரோ 1
மறந்தனள் 1
மறந்தனளே 1
மறந்தனன் 1
மறந்தனன்-கொல்லோ 1
மறந்தனிர் 1
மறந்தார்-கொல்லோ 1
மறந்தாரோடு 1
மறந்தாள் 2
மறந்தான் 1
மறந்திசின் 1
மறந்திசினோர் 1
மறந்தீத்தோய் 1
மறந்து 35
மறந்து-உழி 1
மறந்தும் 1
மறந்தே 11
மறந்தேன் 1
மறந்தைக்க 3
மறந்தோம் 1
மறந்தோர் 1
மறப்ப 13
மறப்பரோ 1
மறப்பல் 2
மறப்பவும் 1
மறப்பித்தாய் 1
மறப்பின் 2
மறப்பினும் 1
மறப்பு 7
மறப்பெனோ 1
மறம் 40
மறல 1
மறலி 4
மறலிய 4
மறலினாள் 1
மறலினை 1
மறலுவார் 1
மறவ 1
மறவர் 59
மறவர்த்து 1
மறவரும் 4
மறவரொடு 4
மறவல் 1
மறவலேனே 1
மறவன் 10
மறவனும் 1
மறவா 2
மறவாதீமே 3
மறவாதோர்க்கே 1
மறவாம் 1
மறவியில் 1
மறவியையோ 1
மறவீர் 1
மறவை 2
மறவையும் 1
மறவோர் 1
மறன் 1
மறனும் 4
மறனே 1
மறாதீவாள்-மன்னோ 1
மறாஅ 2
மறாஅமை 1
மறாஅற்க 1
மறி 30
மறிக்கு 1
மறிதரும் 1
மறிந்து 3
மறிய 1
மறியும் 1
மறியொடு 2
மறு 39
மறு_வித்தம் 1
மறுக்க 1
மறுக்குந்து 1
மறுக்கும் 3
மறுக 6
மறுகலின் 3
மறுகவும் 2
மறுகால் 1
மறுகி 7
மறுகியும் 1
மறுகில் 8
மறுகின் 29
மறுகினுள் 1
மறுகு 16
மறுகு-தொறு 2
மறுகு-தொறும் 1
மறுகு-உற 1
மறுகுடன் 1
மறுகுபட 1
மறுகுபு 1
மறுகும் 4
மறுகுவது 1
மறுகுவன 1
மறுத்த 6
மறுத்தரல் 2
மறுத்தரவு 1
மறுத்தல் 2
மறுத்தலும் 2
மறுத்திசினோரே 1
மறுத்து 11
மறுதரல் 2
மறுதரற்கு 1
மறுதருவது-கொல் 1
மறுப்ப 3
மறுப்பட்ட 1
மறுப்பட 1
மறுப்பார் 1
மறுப்பின் 1
மறுப்பு 1
மறுபிறப்பு 2
மறுமுறை 1
மறுமை 4
மறுமைக்கு 1
மறுமையும் 2
மறுமொழி 2
மறுவந்து 2
மறுவரல் 1
மறுவரும் 1
மறை 37
மறை-தொறு 1
மறைக்கு 1
மறைக்கும் 7
மறைக்குவன் 1
மறைகம் 1
மறைகுவென் 1
மறைகோ 1
மறைத்த 6
மறைத்தல் 4
மறைத்தலின் 2
மறைத்தாள் 3
மறைத்தாள்-மன் 3
மறைத்து 4
மறைதலின் 1
மறைந்த 2
மறைந்தவை 1
மறைந்தன்று 1
மறைந்தன்றே 1
மறைந்தனை 1
மறைந்து 4
மறைப்ப 4
மறைப்பதுவே 1
மறைப்பவும் 3
மறைப்பினும் 1
மறைப்பென்-மன் 3
மறைபு 2
மறைய 16
மறையா 1
மறையாதீமே 2
மறையாது 1
மறையில் 2
மறையின் 2
மறையினள் 3
மறையினின் 1
மறையினும் 1
மறையினென் 1
மறையினை 1
மறையும் 4
மறையே 1
மறையேன் 1
மறைவது 1
மறைஇ 1
மன் 41
மன்பது 1
மன்பதும் 1
மன்பதை 11
மன்ற 129
மன்றத்தஃதே 1
மன்றத்து 26
மன்றம் 18
மன்றமும் 1
மன்றல் 8
மன்றல 1
மன்றலும் 1
மன்றில் 3
மன்று 22
மன்று-தொறும் 1
மன்று-தோறு 1
மன்றும் 1
மன்றுள் 1
மன்ன 1
மன்னர் 43
மன்னர்க்கு 2
மன்னரும் 1
மன்னருள்ளும் 1
மன்னரை 3
மன்னவ 1
மன்னவர் 1
மன்னவன் 6
மன்னன் 13
மன்னனின் 1
மன்னனும் 1
மன்னனை 1
மன்னா 4
மன்னி 3
மன்னிய 9
மன்னியரோ 1
மன்னு 1
மன்னுக 3
மன்னுகமா 1
மன்னுதல் 2
மன்னும் 13
மன்னுவது 1
மன 4
மனக்கோள் 1
மனத்தது 1
மனத்தர் 2
மனத்தவள் 1
மனத்தவன் 1
மனத்தள் 1
மனத்தில் 1
மனத்தினர் 1
மனத்தினும் 1
மனத்து 4
மனத்தேம் 3
மனத்தை 3
மனத்தொடு 1
மனத்தோடு 1
மனம் 12
மனவன் 1
மனவு 2
மனன் 2
மனனே 1
மனால 1
மனும் 2
மனை 153
மனை-தொறும் 2
மனை-வயின் 5
மனை_மனை 2
மனை_வாய் 1
மனைக்கு 2
மனைமாமரம் 1
மனைய 2
மனையவரோடும் 1
மனையாய் 1
மனையாளால் 1
மனையும் 1
மனையே 2
மனையோட்கு 2
மனையோடு 1
மனையோள் 21
மனைவி 1
மனைவியர் 2
மனைவியும் 1
மனைவியொடு 1
மனைவியோடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மக்கட்கு (1)
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் - புறம் 126/10

 TOP
 
  மக்கள் (4)
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் - குறு 41/4
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் - கலி 83/10
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க - கலி 94/22
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை - கலி 102/30

 TOP
 
  மக்களும் (2)
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும்/மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் - பரி 3/6,7
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் - புறம் 191/3

 TOP
 
  மக்களுள் (2)
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய - பரி 5/5
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் - கலி 25/2

 TOP
 
  மக்களை (1)
மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு - புறம் 188/6

 TOP
 
  மக (5)
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் - பட் 35
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு - குறு 324/6
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் - ஐங் 202/2
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய - பரி 15/38
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் - அகம் 347/15

 TOP
 
  மகட்கு (6)
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு - நற் 6/4
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு - நற் 106/4
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு - நற் 220/9
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ - அகம் 95/13
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ - அகம் 98/13
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே - புறம் 111/4

 TOP
 
  மகட்கே (2)
நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே - அகம் 110/25
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே/சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து - அகம் 117/9,10

 TOP
 
  மகடூஉ (7)
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப - சிறு 192
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப - பெரும் 58
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட - பெரும் 304
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் - அகம் 141/14
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ/முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து - அகம் 301/12,13
கழி_கல_மகடூஉ போல - புறம் 261/18
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில - புறம் 331/9

 TOP
 
  மகத்து (1)
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி - புறம் 164/5

 TOP
 
  மகமுறை (4)
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப - சிறு 192
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து - பெரும் 478
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து - பெரும் 478
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 185

 TOP
 
  மகர (6)
மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து - திரு 25
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் - பரி 10/77
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து - பரி 23/72
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் - பரி 33/1
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை - கலி 54/6
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை - அகம் 181/20

 TOP
 
  மகர_பகு_வாய் (1)
மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து - திரு 25

 TOP
 
  மகர_வாய் (1)
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை - கலி 54/6

 TOP
 
  மகரம் (1)
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை - பரி 11/9

 TOP
 
  மகவு (2)
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப - பெரும் 58
மகவு உடை மந்தி போல - குறு 29/6

 TOP
 
  மகவை (1)
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் - புறம் 117/4

 TOP
 
  மகவொடு (2)
மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி - பெரும் 89
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி - பெரும் 271

 TOP
 
  மகவோடும் (1)
கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் - பரி 15/47

 TOP
 
  மகள் (189)
உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் - திரு 51
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் - திரு 101
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் - திரு 242
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே - திரு 257
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த - சிறு 136
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த - சிறு 158
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் - சிறு 197
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை - பெரும் 136
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் - பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் - முல் 13
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் - குறி 193
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் - பட் 260
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி - மலை 183
ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி - நற் 20/1
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் - நற் 34/4
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் - நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 66/11
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது - நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் - நற் 76/5
திதலை அல்குல் குறு_மகள் - நற் 77/11
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது - நற் 80/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் - நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் - நற் 93/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று - நற் 95/2
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் - நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் - நற் 102/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் - நற் 134/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே - நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் - நற் 147/1
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் - நற் 167/10
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் - நற் 179/3
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் - நற் 184/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய - நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் - நற் 190/8
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள்/கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை - நற் 198/3,4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் - நற் 201/1
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை - நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் - நற் 207/9
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் - நற் 208/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் - நற் 209/5
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் - நற் 221/8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் - நற் 240/2
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் - நற் 253/5
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன - நற் 271/8
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் - நற் 274/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் - நற் 300/1
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் - நற் 306/10
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் - நற் 319/8
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் - நற் 324/3
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி - நற் 352/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் - நற் 353/5
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் - நற் 366/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் - குறு 70/1
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே - குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் - குறு 95/3
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் - குறு 101/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் - குறு 105/3
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே - குறு 114/5
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் - குறு 184/6
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் - குறு 189/6
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய - குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் - குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் - குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என - குறு 295/5
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை - குறு 327/5
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற - குறு 394/2
திதலை அல்குல் நின் மகள்/பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 29/4,5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த - ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் - ஐங் 49/1
செ வாய் குறு_மகள் இனைய - ஐங் 52/3
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந - ஐங் 79/2
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் - ஐங் 79/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 91/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 96/3
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 97/3
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் - ஐங் 98/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 100/3
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள்/பூ போல் உண்கண் மரீஇய - ஐங் 101/3,4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் - ஐங் 185/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 195/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் - ஐங் 254/3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 256/1
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் - ஐங் 257/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் - ஐங் 283/1
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் - ஐங் 285/1
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய - ஐங் 305/3
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே - ஐங் 313/1
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே - ஐங் 371/5
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த - ஐங் 373/4
வந்தனளோ நின் மட_மகள் - ஐங் 393/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே - ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து - ஐங் 395/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 424/1
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க - பதி 13/15
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/3
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் - பதி 22/37
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் - பதி 23/23
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க - பதி 30/36
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் - பதி 44/7
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள்/வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி - பதி 51/10,11
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் - பதி 60/3
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற - பதி 67/11
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் - பரி 6/98
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் - பரி 8/69
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள்/மாண் எழில் மலர் உண்கண் - பரி 9/58,59
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப - பரி 10/78
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட - பரி 11/135
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்/வாய் வாளா நின்றாள் - பரி 20/45,46
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் - கலி 9/6
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/20
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/4
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்/நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் - கலி 50/14,15
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்/இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து - கலி 56/12,13
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் - கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் - கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/70
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் - கலி 104/68
பாடு இல ஆய_மகள் கண் - கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் - கலி 109/12
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் - கலி 110/9
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் - அகம் 7/6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள்/இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை - அகம் 7/12,13
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் - அகம் 9/25
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் - அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை - அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என - அகம் 25/16
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள்/பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு - அகம் 48/1,2
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி - அகம் 48/21
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள்/நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப - அகம் 49/7,8
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் - அகம் 52/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள்/ஆய் மலர் உண்கண் பசலை - அகம் 52/13,14
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள்/கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் - அகம் 55/5,6
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் - அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி - அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே - அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை - அகம் 99/11
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் - அகம் 126/9
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் - அகம் 126/21
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் - அகம் 140/5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் - அகம் 151/9
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் - அகம் 161/11
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் - அகம் 172/16
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் - அகம் 188/13
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு - அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் - அகம் 195/1
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே - அகம் 198/17
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் - அகம் 203/4
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் - அகம் 219/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என - அகம் 221/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் - அகம் 229/10
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் - அகம் 230/5
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு - அகம் 242/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/5
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய - அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ - அகம் 258/9
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே - அகம் 274/14
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள்/செம் புடை சிறு விரல் வரித்த - அகம் 275/17,18
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் - அகம் 280/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் - அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே - அகம் 335/26
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் - அகம் 370/15
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட - அகம் 397/1
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் - புறம் 33/2
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது - புறம் 128/6
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி - புறம் 196/14
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை - புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த - புறம் 276/4
மா மகள்/என வினவுதி கேள் நீ - புறம் 340/3,4
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் - புறம் 342/2
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி - புறம் 353/7
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு - புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு - புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர - புறம் 371/26
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி - புறம் 393/21
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் - புறம் 399/1
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் - புறம் 399/16

 TOP
 
  மகள்-கொல் (2)
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் - நற் 8/4
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று - புறம் 342/3

 TOP
 
  மகள்கொடை (1)
மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே - நற் 310/5

 TOP
 
  மகளிர் (216)
சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை - திரு 41
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்/போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் - பொரு 85,86
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய - பொரு 241
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர்/அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் - சிறு 262,263
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த - பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை - பெரும் 312
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர்/கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் - பெரும் 327,328
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய - பெரும் 339
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் - மது 25
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப - மது 97
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட - மது 163
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர்/மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ - மது 446,447
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்/நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் - மது 555,556
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர்/ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி - மது 579,580
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் - மது 582
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர்/யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற - மது 583,584
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர - மது 603
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது - மது 609
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர - மது 623
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த - மது 680
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து - மது 712
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - மது 779
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த - நெடு 39
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் - நெடு 53
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் - நெடு 67
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப - நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட - நெடு 151
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப - குறி 175
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி - குறி 224
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் - பட் 22
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் - பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் - பட் 110
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி - பட் 246
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் - பட் 296
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் - மலை 190
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் - மலை 294
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் - மலை 329
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் - மலை 342
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர்/முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் - மலை 349,350
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர்/ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த - மலை 459,460
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர்/கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி - நற் 30/5,6
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப - நற் 40/4
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர்/மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் - நற் 79/2,3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர்/முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் - நற் 138/9,10
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் - நற் 145/3
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் - நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த - நற் 191/2
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் - நற் 197/8
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் - நற் 200/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர - நற் 215/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன - நற் 225/4
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப - நற் 238/2
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த - நற் 258/5
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர்/உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் - நற் 267/3,4
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த - நற் 272/2
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் - நற் 276/3
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற - நற் 283/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் - நற் 299/4
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் - நற் 310/3
எழில் மா மேனி மகளிர்/விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே - நற் 320/9,10
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய - நற் 321/4
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் - நற் 360/4
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் - நற் 380/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் - நற் 391/5
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர்/அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த - நற் 395/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் - குறு 9/6
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர்/கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை - குறு 21/2,3
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் - குறு 31/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற - குறு 45/2
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் - குறு 208/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 243/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர்/இளையரும் மடவரும் உளரே - குறு 246/6,7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு - குறு 287/5
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் - குறு 298/6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட - குறு 316/5
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த - குறு 326/2
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு - குறு 333/3
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர்/இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி - குறு 335/1,2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர்/துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை - குறு 364/5,6
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்/நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் - குறு 384/2,3
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - குறு 386/3
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர்/கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய - குறு 398/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு - குறு 401/3
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் - ஐங் 16/2
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் - ஐங் 84/3
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் - ஐங் 94/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை - ஐங் 100/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர்/ஒண் தழை அயரும் துறைவன் - ஐங் 147/1,2
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்/குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் - ஐங் 181/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்/நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ - ஐங் 186/1,2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் - ஐங் 255/2
புனை இழை மகளிர் பயந்த - ஐங் 382/4
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் - ஐங் 400/2
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய - பதி 12/23
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் - பதி 14/13
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் - பதி 27/7
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும் - பதி 29/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் - பதி 29/6
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் - பதி 30/28
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப - பதி 40/23
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர்/உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் - பதி 43/2,3
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர்/தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 46/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர்/விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து - பதி 50/18,19
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் - பதி 57/13
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை - பதி 71/3
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர்/இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் - பதி 73/8,9
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி - பதி 78/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த - பதி 86/10
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் - பதி 88/29
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து - பதி 89/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க - பரி 7/80
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர்/ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் - பரி 8/39,40
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி - பரி 9/33
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர - பரி 11/86
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே - பரி 14/5
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் - பரி 19/74
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் - பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் - பரி 20/21
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ - பரி 20/59
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு - பரி 20/66
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று - பரி 24/60
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் - கலி 27/19
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர்/தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் - கலி 39/17,18
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே - கலி 40/23
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து - கலி 75/4
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் - கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் - கலி 75/31
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர - கலி 98/4
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் - கலி 103/71
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் - கலி 111/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் - கலி 119/14
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் - கலி 145/13
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய - அகம் 9/11
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - அகம் 26/3
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் - அகம் 47/10
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் - அகம் 59/5
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 70/12
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர்/ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 75/11,12
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி - அகம் 86/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் - அகம் 99/4
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று - அகம் 136/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்/பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து - அகம் 141/16,17
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் - அகம் 146/6
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்/கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் - அகம் 181/18,19
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட - அகம் 186/10
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ - அகம் 201/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்/ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 206/8,9
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர்/குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் - அகம் 208/15,16
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் - அகம் 216/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க - அகம் 217/12
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் - அகம் 226/4
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் - அகம் 239/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் - அகம் 269/20
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த - அகம் 286/5
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற - அகம் 288/15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர்/நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர - அகம் 294/4,5
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர - அகம் 316/9
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் - அகம் 317/5
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர்/கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து - அகம் 331/5,6
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் - அகம் 334/7
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர்/நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் - அகம் 336/6,7
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர்/ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே - அகம் 336/11,12
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர்/கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென - அகம் 344/4,5
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி - அகம் 348/9
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா - அகம் 369/5
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள - அகம் 378/2
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் - புறம் 10/9
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது - புறம் 20/14
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து - புறம் 24/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர்/இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் - புறம் 24/11,12
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 24/31
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர - புறம் 25/12
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர்/தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க - புறம் 29/6,7
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் - புறம் 34/2
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர்/பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் - புறம் 36/3,4
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் - புறம் 42/16
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர்/பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் - புறம் 44/6,7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் - புறம் 53/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்/பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் - புறம் 63/12,13
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர்/ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே - புறம் 73/13,14
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய - புறம் 78/10
நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே - புறம் 96/5
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் - புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர்/நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே - புறம் 113/8,9
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர்/புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி - புறம் 116/3,4
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல - புறம் 161/28
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர்/கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் - புறம் 176/1,2
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் - புறம் 200/12
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே - புறம் 201/5
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர்/அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே - புறம் 201/6,7
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் - புறம் 202/15
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் - புறம் 209/17
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து - புறம் 221/5
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர்/வாழை பூவின் வளை முறி சிதற - புறம் 237/10,11
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர்/இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் - புறம் 251/2,3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் - புறம் 271/3
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி - புறம் 272/5
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே - புறம் 279/2
கழி_கல_மகளிர் போல - புறம் 280/14
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப - புறம் 283/11
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் - புறம் 287/11
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய - புறம் 301/2
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட - புறம் 302/3
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி - புறம் 304/1
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர்/கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து - புறம் 339/6,7
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து - புறம் 344/2
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்/குன்று ஏறி புனல் பாயின் - புறம் 352/5,6
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் - புறம் 354/6
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி - புறம் 359/4
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர்/அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென - புறம் 361/16,17
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 367/6
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் - புறம் 373/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா - புறம் 374/10
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்/நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே - புறம் 389/16,17

 TOP
 
  மகளிர்-தம் (1)
என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே - நற் 339/12

 TOP
 
  மகளிர்க்கு (15)
வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட - திரு 117
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய - சிறு 117
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் - நற் 356/4
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என - குறு 135/2
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் - ஐங் 15/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு/அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே - ஐங் 54/5,6
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே - ஐங் 76/4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி - ஐங் 80/2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே - பதி 63/5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப - பரி 14/12
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு - கலி 114/20
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு/அரியவால் என அழுங்கிய செலவே - அகம் 65/19,20
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக - அகம் 368/4
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் - புறம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி - புறம் 229/23

 TOP
 
  மகளிரின் (14)
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக - குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த - நற் 302/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் - குறு 26/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் - ஐங் 191/4
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ - ஐங் 204/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் - ஐங் 295/5
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட - ஐங் 297/2
சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று - அகம் 32/7
சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே - அகம் 162/25
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் - அகம் 194/15
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை - அகம் 236/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் - அகம் 342/12
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி - புறம் 238/6
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே - புறம் 299/7

 TOP
 
  மகளிரும் (6)
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே - நற் 398/5
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும்/நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் - ஐங் 187/2,3
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும்/தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் - பதி 73/5,6
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் - கலி 92/65
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று - கலி 103/61
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே - புறம் 224/17

 TOP
 
  மகளிருள் (1)
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் - பரி 5/43

 TOP
 
  மகளிருள்ளும் (2)
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும்/விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் - குறு 125/3,4
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த - பதி 31/27

 TOP
 
  மகளிரேம் (1)
குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் - நற் 276/4

 TOP
 
  மகளிரை (5)
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை/எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் - நற் 330/6,7
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் - பரி 20/91
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ - கலி 68/9
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் - கலி 86/23
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை/இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் - கலி 110/20,21

 TOP
 
  மகளிரொடு (19)
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க - திரு 147
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு/செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை - திரு 205,206
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி - பெரும் 387
பைம் தழை மா மகளிரொடு/பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது - பட் 91,92
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் - பட் 155
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் - நற் 155/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து - நற் 330/9
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன - பதி 13/21
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு/அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி - அகம் 97/10,11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து - அகம் 176/15
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் - அகம் 232/10
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ - அகம் 266/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு/சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் - புறம் 127/5,6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு/பருதி உருவின் பல் படை புரிசை - புறம் 224/6,7
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு/காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப - புறம் 240/4,5
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து - புறம் 243/3
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி - புறம் 332/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு - புறம் 356/3
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ - புறம் 366/14

 TOP
 
  மகளிரோடு (5)
சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே - குறு 53/7
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் - கலி 111/5
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/16

 TOP
 
  மகளே (20)
நன் மலை நாடன் காதல் மகளே - நற் 44/12
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே - நற் 45/3
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே - நற் 97/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே - நற் 349/10
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே - குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே - குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே - குறு 23/3
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை - குறு 31/4
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே - குறு 71/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே - குறு 337/7
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே/கண்ணினும் கதவ நின் முலையே - ஐங் 361/3,4
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே - ஐங் 372/4
சென்றனள் மன்ற என் மகளே/பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே - ஐங் 377/3,4
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே - ஐங் 386/4
கான் கெழு நாடன் மகளே/அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே - ஐங் 430/3,4
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே - அகம் 7/22
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே - அகம் 165/13
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை - அகம் 369/1
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே - புறம் 338/12
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் - புறம் 353/11

 TOP
 
  மகளேன் (1)
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் - கலி 117/6

 TOP
 
  மகளை (2)
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி - நற் 305/5
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி - அகம் 63/1

 TOP
 
  மகளையாய் (1)
பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ - கலி 59/16

 TOP
 
  மகளோ (1)
வான்_அர_மகளோ நீயே - ஐங் 418/3

 TOP
 
  மகற்கு (2)
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் - கலி 105/66
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் - கலி 140/25

 TOP
 
  மகன் (48)
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க - சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே - நற் 153/10
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன்/கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் - நற் 212/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் - நற் 266/3
இவை மகன் என்னா அளவை - நற் 267/11
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே - நற் 290/9
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி - குறு 221/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் - ஐங் 49/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட - ஐங் 404/1
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட - ஐங் 406/1
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என - ஐங் 458/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப - பதி 59/3
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் - கலி 9/6
மகன் அல்லை மன்ற இனி - கலி 19/6
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் - கலி 25/7
கான் அகல் நாடன் மகன்/சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே - கலி 39/11,12
செய்தான் அ கள்வன் மகன் - கலி 51/16
வருக எம் பாக_மகன் - கலி 80/9
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் - கலி 81/29
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து - கலி 82/16
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா - கலி 83/14
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை - கலி 83/29
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் - கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் - கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் - கலி 86/27
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன்/மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் - கலி 86/27,28
அன்பு இலி பெற்ற மகன் - கலி 86/34
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் - கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் - கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி - கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் - கலி 104/72
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் - கலி 107/19
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் - கலி 108/13
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய - கலி 140/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே - அகம் 16/19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி - அகம் 54/18
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி - அகம் 343/4
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் - அகம் 352/14
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் - புறம் 33/19
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன்/யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் - புறம் 86/1,2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன்/யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் - புறம் 86/2,3
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன்/வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் - புறம் 254/8,9
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ - புறம் 278/8
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் - புறம் 279/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் - புறம் 388/3

 TOP
 
  மகன்-கொல் (1)
என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின் - நற் 94/7

 TOP
 
  மகன்-வயின் (1)
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு - அகம் 26/21

 TOP
 
  மகன்றில் (3)
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல - குறு 57/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன - ஐங் 381/4
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி - பரி 8/44

 TOP
 
  மகனும்மே (1)
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/15

 TOP
 
  மகனே (13)
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே - திரு 257
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே/நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி - நற் 45/5,6
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே - குறு 31/6
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே - குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே/செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து - குறு 156/1,2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே/எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் - குறு 156/4,5
நன்றோ மகனே என்றனென் - குறு 389/4
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே/கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் - கலி 21/9,10
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை - கலி 94/6
மகனே தோழி என்றனள் - அகம் 48/25
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே/உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு - புறம் 310/5,6
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் - புறம் 366/6
கரும்பனூரன் காதல் மகனே - புறம் 381/26

 TOP
 
  மகனேன் (1)
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் - கலி 113/7

 TOP
 
  மகனை (2)
நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே - ஐங் 79/4
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென - கலி 85/29

 TOP
 
  மகனையும் (1)
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக - கலி 107/24

 TOP
 
  மகனொடு (4)
வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த - பரி 3/93
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/58
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு/தானே புகுதந்தோனே யான் அது - அகம் 66/17,18
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு/கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் - புறம் 181/2,3

 TOP
 
  மகாரின் (1)
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின்/அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே - பதி 71/7,8

 TOP
 
  மகாரோடு (2)
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு/ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் - மலை 217,218
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு/அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் - மலை 253,254

 TOP
 
  மகாஅர் (6)
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் - சிறு 56
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன - மலை 236
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை - மலை 339
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் - அகம் 122/1
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு - அகம் 206/5
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர்/சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் - புறம் 324/3,4

 TOP
 
  மகாஅன் (1)
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன்/ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் - பரி 8/57,58

 TOP
 
  மகாஅஅர் (1)
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர்/தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி - புறம் 291/1,2

 TOP
 
  மகிழ் (90)
மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து - பொரு 84
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப - பொரு 99
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் - பொரு 111
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 67
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை - பெரும் 146
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் - பெரும் 330
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு - பெரும் 383
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு - மது 443
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர - மது 599
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் - மது 668
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - குறி 155
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் - மலை 76
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் - நற் 9/10
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே - நற் 77/12
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ்/பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய - நற் 91/8,9
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/7
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற - நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ்/திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை - நற் 190/2,3
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்/தந்தை-தன் ஊர் இதுவே - நற் 198/10,11
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி - நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி - நற் 265/7
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே - குறு 229/7
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ - ஐங் 42/1
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே - ஐங் 383/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப - ஐங் 410/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் - பதி 15/20
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி - பதி 30/37
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து - பதி 42/13
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் - பதி 46/7
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே - பதி 65/13
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து - பதி 68/11
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் - பதி 81/23
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - பதி 85/8
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே - பரி 7/63
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் - பரி 8/45
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் - பரி 17/26
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட - பரி 17/37
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ்/பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை - பரி 18/11,12
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் - பரி 21/20
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/44
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி - பரி 21/57
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் - பரி 23/63
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய - கலி 27/11
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள - கலி 27/17
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் - கலி 35/13
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி - கலி 90/5
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை - கலி 125/8
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் - அகம் 29/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் - அகம் 37/2
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் - அகம் 61/10
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து - அகம் 74/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க - அகம் 76/1
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - அகம் 76/4
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் - அகம் 77/16
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் - அகம் 97/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி - அகம் 113/4
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் - அகம் 146/5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ்/பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் - அகம் 152/11,12
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து - அகம் 172/12
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க - அகம் 184/14
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்/நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் - அகம் 189/12,13
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ்/பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப - அகம் 206/1,2
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்/வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் - அகம் 208/4,5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ்/கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி - அகம் 238/13,14
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் - அகம் 245/10
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் - அகம் 262/16
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு - அகம் 279/12
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் - அகம் 296/9
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே - அகம் 297/19
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை - அகம் 308/8
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் - அகம் 331/12
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் - அகம் 346/5
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி - அகம் 346/15
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை - அகம் 353/21
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 24/32
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - புறம் 29/5
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 56/20
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ - புறம் 71/16
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் - புறம் 123/1
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 125/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 209/19
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது - புறம் 269/7
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி - புறம் 315/3
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க - புறம் 316/10
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே - புறம் 354/10
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - புறம் 367/7
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் - புறம் 390/16
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர - புறம் 391/3
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து - புறம் 400/13

 TOP
 
  மகிழ்கம் (1)
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே - புறம் 364/8

 TOP
 
  மகிழ்ச்சியும் (1)
சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும்/பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே - நற் 87/8,9

 TOP
 
  மகிழ்செயும் (1)
கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் - கலி 4/14

 TOP
 
  மகிழ்தல் (1)
பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் - பட் 228

 TOP
 
  மகிழ்தலும் (1)
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் - கலி 122/15

 TOP
 
  மகிழ்ந்த (2)
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் - நற் 239/2
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் - அகம் 343/17

 TOP
 
  மகிழ்ந்ததன் (1)
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு - குறு 165/1

 TOP
 
  மகிழ்ந்தன்று (1)
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே - குறு 167/6

 TOP
 
  மகிழ்ந்தன்றும் (2)
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே - புறம் 77/13
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் - புறம் 192/5

 TOP
 
  மகிழ்ந்தனர் (1)
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் - மது 585

 TOP
 
  மகிழ்ந்தனென் (1)
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி - புறம் 376/20

 TOP
 
  மகிழ்ந்தனை (1)
மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை - நற் 297/4

 TOP
 
  மகிழ்ந்து (16)
குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து/தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர - திரு 196,197
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து/மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த - மது 679,680
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும - மது 781
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை - மலை 172
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே - நற் 42/12
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட - பதி 36/12
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து/நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே - பதி 40/19,20
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து/மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து - பதி 81/25,26
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் - கலி 70/1
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் - கலி 102/6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் - அகம் 2/7
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என - அகம் 102/2
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி - புறம் 47/4
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து/வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் - புறம் 129/2,3
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே - புறம் 235/3
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து/தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து - புறம் 396/8,9

 TOP
 
  மகிழ்ந்தும் (1)
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும்/மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் - பட் 108,109

 TOP
 
  மகிழ்ந்தோயே (1)
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே - நற் 190/9

 TOP
 
  மகிழ்ந்தோர் (2)
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை - மது 364
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர்/கள் களி செருக்கத்து அன்ன - நற் 35/10,11

 TOP
 
  மகிழ்ந (22)
கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ - நற் 30/1
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் - நற் 340/1
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் - குறு 53/1
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே - குறு 238/5
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே - குறு 384/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே - ஐங் 45/4
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 52/4
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே - ஐங் 57/4
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற - ஐங் 59/1
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 62/4
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு - ஐங் 66/2
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே - ஐங் 69/1
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந/புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே - ஐங் 71/4,5
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் - ஐங் 75/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் - ஐங் 77/1
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந/யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் - ஐங் 79/2,3
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே - ஐங் 80/4
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து - அகம் 16/17
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே - அகம் 266/9
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ - அகம் 306/1
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் - அகம் 376/1
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் - அகம் 396/1

 TOP
 
  மகிழ்நர்க்கு (1)
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் - நற் 70/8

 TOP
 
  மகிழ்நற்கு (1)
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே - குறு 164/6

 TOP
 
  மகிழ்நன் (16)
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் - நற் 20/2
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ - குறு 73/1
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன்/முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 393/1,2
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன்/பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் - ஐங் 24/3,4
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் - ஐங் 31/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் - ஐங் 32/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை - ஐங் 33/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க - ஐங் 37/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் - ஐங் 38/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் - ஐங் 40/1,2
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் - ஐங் 82/2
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் - ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் - ஐங் 90/2
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை - கலி 75/32
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் - அகம் 166/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் - அகம் 336/8

 TOP
 
  மகிழ்பு (4)
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் - பரி 23/63
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு - பரி 24/77
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு/தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு - பரி 24/77,78
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு - அகம் 256/5

 TOP
 
  மகிழ்வு-உற்ற (1)
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் - மது 555

 TOP
 
  மகிழ்வே (1)
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே - பதி 12/25

 TOP
 
  மகிழ (1)
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி - பரி 16/28

 TOP
 
  மகிழம் (1)
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம்/பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி - பரி 23/7,8

 TOP
 
  மகிழர் (1)
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் - அகம் 295/16

 TOP
 
  மகிழா (1)
மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை - நற் 297/4

 TOP
 
  மகிழாது (2)
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் - அகம் 122/9
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் - புறம் 123/4

 TOP
 
  மகிழான் (1)
ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான்/ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் - பதி 61/12,13

 TOP
 
  மகிழானும் (2)
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும்/கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய - பதி 19/12,13
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் - பதி 23/9

 TOP
 
  மகிழானே (3)
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே - பதி 43/36
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே - பதி 61/18
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே - பதி 65/17

 TOP
 
  மகிழின் (3)
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து - அகம் 105/14
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் - அகம் 343/17
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின்/யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே - புறம் 123/1,2

 TOP
 
  மகிழும் (5)
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும்/ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு - நற் 38/3,4
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் - நற் 165/5
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் - நற் 388/9
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும்/அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் - அகம் 122/8,9
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் - அகம் 368/15

 TOP
 
  மகுளி (2)
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் - மலை 103
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி/ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் - பரி 12/41,42

 TOP
 
  மகுளியின் (1)
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் - அகம் 19/4

 TOP
 
  மங்கல (1)
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி - புறம் 332/5

 TOP
 
  மங்குல் (11)
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் - பெரும் 480
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ - குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் - குறு 90/3
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று - பரி 13/1
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் - பரி 18/23
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் - அகம் 24/8
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப - அகம் 37/4
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப - அகம் 235/6
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி - அகம் 294/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை - புறம் 103/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் - புறம் 329/4

 TOP
 
  மங்குலின் (4)
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின்/பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் - மது 757,758
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் - நற் 282/8
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க - கலி 105/25
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் - புறம் 379/17

 TOP
 
  மங்குலொடு (1)
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி - பதி 60/10

 TOP
 
  மங்குலோடு (1)
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி - நற் 364/2

 TOP
 
  மங்கையர் (10)
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே - திரு 264
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர்/நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ - முல் 47,48
இலங்கு வளை மட மங்கையர்/துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப - மது 159,160
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர்/பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் - பட் 106,107
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் - மலை 58
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி - ஐங் 62/3
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் - பரி 20/88
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் - அகம் 369/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே - புறம் 6/24
வால் இழை மட மங்கையர்/வரி மணல் புனை பாவைக்கு - புறம் 11/2,3

 TOP
 
  மஞ்சள் (6)
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர - சிறு 44
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை - பெரும் 354
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் - மது 289
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள்/இன மாவின் இணர் பெண்ணை - பட் 17,18
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப - நற் 101/1
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய - அகம் 269/9

 TOP
 
  மஞ்சளும் (1)
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் - மலை 343

 TOP
 
  மஞ்சன (1)
கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் - பரி 24/89

 TOP
 
  மஞ்சிகை (1)
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை/தாழ் உடை தண் பணியத்து - பட் 163,164

 TOP
 
  மஞ்சின் (1)
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் - புறம் 103/7

 TOP
 
  மஞ்சு (10)
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி - சிறு 264
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த - நற் 154/4
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது - நற் 222/8
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் - பரி 8/110
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து - கலி 49/16
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன - அகம் 71/8
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து - அகம் 72/10
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர - அகம் 97/22
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப - அகம் 381/4
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு - புறம் 356/4

 TOP
 
  மஞ்ஞை (39)
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ - திரு 122
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ - திரு 310
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை/நிலவு எக்கர் பல பெயர - பொரு 212,213
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் - பெரும் 495
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் - மலை 235
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை/கான கோழி கவர் குரல் சேவல் - மலை 509,510
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் - நற் 264/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் - நற் 276/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் - நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை - நற் 357/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை - குறு 38/1
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் - குறு 105/3
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் - குறு 194/3
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் - குறு 251/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை/தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப - குறு 391/7,8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை/இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற - ஐங் 295/3,4
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட - ஐங் 296/2
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் - ஐங் 298/1
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் - ஐங் 371/1
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல - ஐங் 413/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் - ஐங் 492/1
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் - பதி 90/42
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற - பரி 17/19
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி - பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் - பரி 18/7
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட - பரி 21/32
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை/நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து - அகம் 85/11,12
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் - அகம் 108/12
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய - அகம் 149/15
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை - அகம் 177/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை - அகம் 242/4
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் - அகம் 272/18
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் - அகம் 304/12
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப - அகம் 393/22
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி - புறம் 13/10
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை/ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் - புறம் 50/2,3
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப - புறம் 127/4
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி - புறம் 260/26
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை/செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து - புறம் 344/1,2

 TOP
 
  மஞ்ஞைக்கு (2)
கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய - சிறு 85
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ - புறம் 141/11

 TOP
 
  மஞ்ஞைக்கும் (1)
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே - ஐங் 299/5

 TOP
 
  மஞ்ஞையன் (1)
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் - திரு 210

 TOP
 
  மஞ்ஞையின் (6)
பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால - பெரும் 331
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து - முல் 84
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் - குறி 169
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் - குறி 250
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த - புறம் 60/4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி - புறம் 133/5

 TOP
 
  மஞ்ஞையும் (1)
மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் - பரி 5/64

 TOP
 
  மட்ட (1)
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே - பதி 90/26

 TOP
 
  மட்டம் (2)
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன - குறு 193/1
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம்/ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து - பதி 42/12,13

 TOP
 
  மட்டின் (1)
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் - புறம் 120/12

 TOP
 
  மட்டு (9)
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் - பட் 108
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் - பரி 12/24
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் - அகம் 212/16
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி - அகம் 346/15
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு - புறம் 24/5
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் - புறம் 113/1
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே - புறம் 160/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி - புறம் 177/10
வள நனையின் மட்டு என்கோ - புறம் 396/16

 TOP
 
  மட்டே (1)
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் - புறம் 390/16

 TOP
 
  மட (208)
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் - திரு 101
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு - திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ - திரு 310
மட கண்ண மயில் ஆல - பொரு 190
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை - பொரு 212
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் - சிறு 31
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள - முல் 99
இலங்கு வளை மட மங்கையர் - மது 159
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள - மது 276
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் - மது 412
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் - மது 418
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் - மது 622
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த - குறி 141
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பட் 21
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் - பட் 106
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி - மலை 307
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி - மலை 500
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி - மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை - மலை 509
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் - நற் 6/8
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே - நற் 29/11
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே - நற் 42/12
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ - நற் 69/4
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே - நற் 77/12
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர - நற் 92/7
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே - நற் 97/9
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் - நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் - நற் 102/8
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே - நற் 106/9
மையல் மட பிடி இனைய - நற் 114/11
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் - நற் 116/5
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி - நற் 120/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை - நற் 121/3
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் - நற் 137/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 137/6
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் - நற் 170/1
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் - நற் 197/8
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் - நற் 201/1
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் - நற் 202/4
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு - நற் 204/9
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் - நற் 207/9
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் - நற் 233/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் - நற் 242/7
இன மயில் மட கணம் போல - நற் 248/8
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை - நற் 256/8
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு - நற் 300/2
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே - நற் 318/9
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய - நற் 330/2
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி - நற் 331/5
மட மா அரிவை தட மென் தோளே - நற் 346/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் - நற் 353/5
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி - நற் 399/6
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன - குறு 64/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு - குறு 164/1
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் - குறு 184/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு - குறு 198/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் - குறு 272/4
மட பிடி பரிசில் மான - குறு 298/7
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது - குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர - குறு 308/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு - குறு 317/1
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து - குறு 319/1
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை - குறு 327/5
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை - குறு 332/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே - குறு 337/7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ - குறு 338/2
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் - குறு 347/3
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று - குறு 363/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே - குறு 378/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் - ஐங் 98/3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை - ஐங் 160/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 195/2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற - ஐங் 216/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் - ஐங் 283/1
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க - ஐங் 326/2
வந்தனளோ நின் மட_மகள் - ஐங் 393/4
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த - ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ - ஐங் 398/2
மட பிடி தழீஇய மாவே - ஐங் 416/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 424/1
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் - பதி 51/10
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பதி 51/19
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல - பதி 89/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் - பரி 6/33
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய - பரி 7/25
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத - பரி 9/48
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி - பரி 9/60
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து - பரி 10/37
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று - பரி 10/42
நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி - பரி 10/43
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற - பரி 10/47
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற - பரி 10/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
மட மா மிசையோர் - பரி 12/26
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/40
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் - பரி 19/21
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து - பரி 20/55
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் - பரி 20/56
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை - பரி 20/69
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை - கலி 11/12
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு - கலி 11/16
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் - கலி 13/3
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ - கலி 14/11
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல - கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 27/3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் - கலி 39/17
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் - கலி 50/4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/17
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/25
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் - கலி 60/3
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை - கலி 61/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை - கலி 70/3
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் - கலி 79/13
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் - கலி 82/9
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து - கலி 92/17
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு - கலி 102/7
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் - கலி 111/8
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/14
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/12
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே - கலி 150/23
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ - அகம் 14/5
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி - அகம் 34/6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் - அகம் 38/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி - அகம் 43/3
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் - அகம் 49/12
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை - அகம் 59/7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை - அகம் 63/15
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ - அகம் 64/12
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் - அகம் 68/18
கான மட மரை கண நிரை கவரும் - அகம் 69/8
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் - அகம் 69/14
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை - அகம் 74/9
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் - அகம் 78/6
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற - அகம் 83/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி - அகம் 85/6
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே - அகம் 91/18
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே - அகம் 110/10
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் - அகம் 113/3
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி - அகம் 121/5
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை - அகம் 133/17
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் - அகம் 140/5
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ - அகம் 146/3
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என - அகம் 165/1
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு - அகம் 189/4
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை - அகம் 195/6
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு - அகம் 197/13
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல - அகம் 198/7
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப - அகம் 202/2
மட தகை மெலிய சாஅய் - அகம் 219/17
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி - அகம் 229/4
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 234/10
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் - அகம் 238/3
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற - அகம் 238/6
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி - அகம் 275/15
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி - அகம் 281/4
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் - அகம் 285/5
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி - அகம் 289/8
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே - அகம் 297/19
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 304/8
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் - அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் - அகம் 321/9
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை - அகம் 324/2
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி - அகம் 328/11
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி - அகம் 347/13
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி - அகம் 353/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/15
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் - அகம் 368/7
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி - அகம் 369/21
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி - அகம் 383/11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே - அகம் 388/10
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் - அகம் 392/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் - அகம் 399/15
வால் இழை மட மங்கையர் - புறம் 11/2
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - புறம் 23/19
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி - புறம் 122/8
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி - புறம் 145/1
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக - புறம் 151/4
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/11
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி - புறம் 247/3
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் - புறம் 252/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த - புறம் 276/4
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப - புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண - புறம் 308/10
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் - புறம் 320/4
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே - புறம் 338/12
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே - புறம் 354/10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு - புறம் 373/10
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து - புறம் 389/9

 TOP
 
  மட_தகை (1)
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி - புறம் 145/1

 TOP
 
  மட_தகையே (1)
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/15

 TOP
 
  மட_மகள் (19)
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள்/மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 101/8,9
கான குறவர் மட_மகள்/ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே - நற் 102/8,9
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள்/பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் - நற் 201/1,2
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள்/கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் - நற் 353/5,6
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள்/கண் வலை படூஉம் கானலானே - குறு 184/6,7
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை - குறு 327/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள்/வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் - ஐங் 48/1,2
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் - ஐங் 98/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள்/கெடல் அரும் துயரம் நல்கி - ஐங் 195/2,3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் - ஐங் 255/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி - ஐங் 256/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை - ஐங் 258/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு - ஐங் 259/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல - ஐங் 260/1,2
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள்/புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் - ஐங் 283/1,2
வந்தனளோ நின் மட_மகள்/வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே - ஐங் 393/4,5
புன்_புல நாடன் மட_மகள்/நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே - ஐங் 421/3,4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள்/ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் - ஐங் 424/1,2
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள்/சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி - அகம் 140/5,6

 TOP
 
  மட_மகளே (2)
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே - நற் 97/9
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே - குறு 337/7

 TOP
 
  மடக்கி (1)
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு - அகம் 248/3

 TOP
 
  மடங்க (3)
அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் - பதி 19/22
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க/வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட - கலி 104/57,58
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி - அகம் 31/2

 TOP
 
  மடங்கல் (7)
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை - நற் 57/1
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் - பதி 62/8
மடங்கல் தீயின் அனையை - பதி 72/15
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை - கலி 2/3
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை - கலி 120/8
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே - புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே - புறம் 366/23

 TOP
 
  மடங்கலின் (2)
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர - குறி 165
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து - புறம் 71/1

 TOP
 
  மடங்கலும் (4)
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ - பரி 1/47
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும்/மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் - பரி 3/8,9
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் - கலி 105/20
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் - கலி 122/19

 TOP
 
  மடங்கா (4)
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் - கலி 104/13
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ - அகம் 233/13
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து - புறம் 71/1
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே - புறம் 200/17

 TOP
 
  மடங்கி (4)
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி/நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை - கலி 94/9,10
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய - கலி 129/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி/நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் - புறம் 223/2,3
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய - புறம் 282/7

 TOP
 
  மடந்தை (53)
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை - சிறு 1
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை - பெரும் 12
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து - மலை 31
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று - நற் 2/7
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் - நற் 20/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த - நற் 40/9
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை/ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே - நற் 60/10,11
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று - நற் 99/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை/சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப - நற் 108/7,8
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் - நற் 113/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் - நற் 155/8
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை/காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே - நற் 166/9,10
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி - நற் 174/7
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என - நற் 204/6
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை/உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை - நற் 237/5,6
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே - நற் 264/6
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை/தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே - நற் 301/8,9
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே - நற் 341/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை/முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் - நற் 355/1,2
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே - நற் 391/1
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே - குறு 15/6
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே - குறு 20/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை/பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே - குறு 52/4,5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே - குறு 209/7
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் - குறு 242/4
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை/அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே - குறு 274/7,8
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே - ஐங் 92/4
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை/தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே - ஐங் 175/3,4
தோகை மாட்சிய மடந்தை/நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே - ஐங் 293/4,5
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே - ஐங் 297/4
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் - ஐங் 351/4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை/சென்றனள் என்றிர் ஐய - ஐங் 389/3,4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை/கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் - ஐங் 396/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே - ஐங் 415/1
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே - ஐங் 415/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே - ஐங் 427/1
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் - ஐங் 462/3
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே - ஐங் 491/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக - கலி 69/4
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை/கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் - அகம் 3/16,17
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு - அகம் 21/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை/நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் - அகம் 43/11,12
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே - அகம் 204/14
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் - அகம் 295/21
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என - அகம் 300/8
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை/அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே - அகம் 316/11,12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் - அகம் 346/18
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை/வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் - அகம் 361/4,5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை/கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி - அகம் 373/10,11
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை/இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே - புறம் 245/6,7
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை/உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார - புறம் 249/10,11
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை/மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே - புறம் 354/9,10
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல - புறம் 383/14

 TOP
 
  மடந்தைக்கு (1)
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு/அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ - ஐங் 149/2,3

 TOP
 
  மடந்தையர் (1)
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை - புறம் 120/17

 TOP
 
  மடந்தையின் (1)
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட - ஐங் 294/2

 TOP
 
  மடந்தையை (2)
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல - குறு 147/3
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை - புறம் 395/30

 TOP
 
  மடந்தையொடு (5)
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் - திரு 175
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே - ஐங் 86/4
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு/வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே - ஐங் 388/4,5
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே - அகம் 36/11,12
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை - அகம் 256/10

 TOP
 
  மடம் (19)
மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே - நற் 310/5
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் - நற் 319/8
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 17/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே - ஐங் 457/4
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த - பதி 56/6
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ - பதி 70/14
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் - பதி 72/7
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் - பரி 23/41
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த - கலி 103/7
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே - கலி 123/19
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே - அகம் 29/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 73/5
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் - அகம் 86/30
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே - அகம் 126/22
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 261/9
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் - அகம் 303/15
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் - அகம் 310/9
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட - அகம் 397/1
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி - புறம் 260/26

 TOP
 
  மடம்பட்டு (1)
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம்பட்டு/மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் - கலி 113/15,16

 TOP
 
  மடம்படான் (1)
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே - புறம் 142/6

 TOP
 
  மடம்படுதல் (1)
கொடை மடம்படுதல் அல்லது - புறம் 142/5

 TOP
 
  மடம்படுதலும் (1)
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் - சிறு 216

 TOP
 
  மடமைத்தே (1)
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே/வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை - பரி 19/65,66

 TOP
 
  மடமையான் (1)
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் - கலி 58/12

 TOP
 
  மடமையானே (1)
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே - ஐங் 269/5

 TOP
 
  மடமையின் (1)
மனையோள் மடமையின் புலக்கம் - குறு 164/5

 TOP
 
  மடமையோரே (1)
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே - அகம் 43/15

 TOP
 
  மடர் (1)
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள - புறம் 383/9

 TOP
 
  மடல் (55)
தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் - பொரு 207
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல்/வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் - பெரும் 86,87
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது - பெரும் 314
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த - பெரும் 353
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை - நெடு 24
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ - குறி 220
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் - பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை - பட் 118
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி - மலை 336
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் - நற் 14/7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் - நற் 123/3
தோய் மடல் சில் நீர் போல - நற் 133/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை - நற் 135/1
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே - நற் 146/3
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை - நற் 188/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு - நற் 199/2
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ - நற் 203/3
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை - நற் 303/4
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் - நற் 309/5
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி - நற் 338/9
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு - நற் 342/1
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை - நற் 355/3
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் - நற் 355/4
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி - நற் 377/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை - குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல்/மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி - குறு 182/1,2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை - குறு 245/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை - குறு 301/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய - குறு 372/1
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே - ஐங் 114/4
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல்/குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை - பரி 2/42,43
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி - பரி 13/36
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா - கலி 41/15
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி - கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி - கலி 61/22
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை - கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் - கலி 129/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற - கலி 138/28
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/10
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் - கலி 139/15
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை - கலி 140/3
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி - கலி 141/5
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் - கலி 141/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் - அகம் 40/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி - அகம் 138/18
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது - அகம் 141/20
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர - அகம் 260/7
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை - அகம் 336/1
ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு - புறம் 29/14
மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே - புறம் 297/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய - புறம் 348/2
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 371/15
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல்/நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி - புறம் 375/4,5

 TOP
 
  மடல்-வயினானும் (1)
எக்கர் தாழை மடல்-வயினானும்/ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - அகம் 330/13,14

 TOP
 
  மடல்_மா (2)
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி - கலி 61/22
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் - கலி 141/9

 TOP
 
  மடல்_மா_ஊர்ந்து (1)
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி - நற் 377/1

 TOP
 
  மடல்_மானோயே (1)
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே/கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல - நற் 146/3,4

 TOP
 
  மடல்_ஊர்ந்து (3)
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு - நற் 342/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி - கலி 141/5

 TOP
 
  மடல்_ஏறி (1)
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி/நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே - கலி 58/22,23

 TOP
 
  மடலும் (1)
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என - குறு 17/1

 TOP
 
  மடலே (1)
மடலே காமம் தந்தது அலரே - நற் 152/1

 TOP
 
  மடலை (1)
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் - புறம் 339/2

 TOP
 
  மடலொடு (1)
மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி - குறு 32/4

 TOP
 
  மடவ (3)
மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே - நற் 99/10
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை - குறு 66/1
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் - குறு 251/1

 TOP
 
  மடவது (2)
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி - நற் 316/1
மடவது மாண்ட மாஅயோளே - அகம் 62/16

 TOP
 
  மடவந்தனளே (1)
பாவையின் மடவந்தனளே/மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே - குறு 100/6,7

 TOP
 
  மடவம் (1)
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே - குறு 20/4

 TOP
 
  மடவர் (3)
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே - நற் 366/12
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் - புறம் 106/4
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி - புறம் 315/3

 TOP
 
  மடவரல் (19)
மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே - திரு 102
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி - பெரும் 387
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த - நெடு 39
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல்/ஆயமும் யானும் அறியாது அவண - நற் 323/2,3
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை - குறு 321/4
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க - ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் - ஐங் 196/2
மடவரல் இன் துணை ஒழிய - ஐங் 328/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே - ஐங் 361/3
பூ புரை உண்கண் மடவரல்/போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே - ஐங் 376/4,5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல்/தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு - ஐங் 380/2,3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே - ஐங் 416/5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே - ஐங் 419/4
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல - ஐங் 444/1
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல்/கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே - பதி 18/5,6
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் - கலி 9/11
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல்/மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த - கலி 147/64,65
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல - கலி 148/21
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி - புறம் 89/2

 TOP
 
  மடவரால் (1)
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு - ஐங் 76/3

 TOP
 
  மடவரும் (2)
இளையரும் மடவரும் உளரே - குறு 246/7
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி - பதி 71/25

 TOP
 
  மடவரே (1)
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை - கலி 102/30

 TOP
 
  மடவள் (2)
மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே - ஐங் 67/1
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த - அகம் 259/15

 TOP
 
  மடவன் (1)
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் - புறம் 140/2

 TOP
 
  மடவார் (1)
கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார்/நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் - பரி 16/33,34

 TOP
 
  மடவாரும் (1)
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும்/நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று - பரி 24/69,70

 TOP
 
  மடவீர் (1)
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் - அகம் 48/18

 TOP
 
  மடவை (6)
மடவை மன்ற வாழிய முருகே - நற் 34/11
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது - நற் 162/8
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு - நற் 183/6
மடவை மன்ற நீ என கடவுபு - குறு 252/5
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா - கலி 114/8
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் - அகம் 27/6

 TOP
 
  மடவோய் (1)
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் - அகம் 386/10

 TOP
 
  மடவோர் (3)
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்/நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் - சிறு 56,57
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து - சிறு 138
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் - பதி 73/1

 TOP
 
  மடவோரும் (1)
மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் - பரி 5/76

 TOP
 
  மடவோள் (6)
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள்/யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் - நற் 8/3,4
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி - நற் 15/7
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள்/அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே - கலி 21/13,14
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் - அகம் 197/11
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற - அகம் 314/15
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் - புறம் 198/4

 TOP
 
  மடவோளையே (1)
மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே - நற் 384/11

 TOP
 
  மடவோன் (2)
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல - குறு 273/6
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் - புறம் 73/6

 TOP
 
  மடன் (1)
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது - குறு 324/5

 TOP
 
  மடனும் (2)
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப - குறி 19
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் - அகம் 225/1

 TOP
 
  மடாய் (1)
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் - கலி 94/18

 TOP
 
  மடாவின் (1)
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின்/எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் - பதி 24/20,21

 TOP
 
  மடாஅ (2)
உறாஅ வறு முலை மடாஅ/உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே - ஐங் 128/2,3
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள - கலி 147/54

 TOP
 
  மடி (41)
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த - பெரும் 107
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப - பெரும் 144
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் - பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் - பெரும் 199
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப - பெரும் 286
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் - மது 294
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து - மது 520
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை - நெடு 135
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர - குறி 161
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன - நற் 70/2
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே - நற் 109/10
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப - நற் 130/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி - நற் 142/6
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே - நற் 287/11
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட - நற் 298/3
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே - நற் 360/11
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன - குறு 180/3
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் - ஐங் 104/2
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் - பதி 60/9
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு - பரி 4/43
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் - கலி 35/1
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை - அகம் 13/16
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து - அகம் 46/2
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் - அகம் 50/11
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் - அகம் 54/10
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே - அகம் 58/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/13
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே - அகம் 167/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் - அகம் 170/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி - அகம் 191/8
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை - அகம் 204/10
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை - அகம் 256/2
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப - அகம் 274/9
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை - அகம் 337/7
கண மழை பொழிந்த கான் மடி இரவில் - அகம் 392/12
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் - அகம் 394/14
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் - புறம் 54/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப - புறம் 229/16
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே - புறம் 289/10
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ - புறம் 390/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் - புறம் 393/18

 TOP
 
  மடித்து (3)
யானை கை மடித்து உயவும் - குறு 388/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி - புறம் 295/2
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே - புறம் 298/5

 TOP
 
  மடிந்த (12)
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து - குறி 156
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/3
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி - நற் 257/8
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் - கலி 65/3
இரவு துயில் மடிந்த தானை - அகம் 24/17
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து - அகம் 31/4
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 58/2
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் - அகம் 109/10
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் - அகம் 122/17
கானவர் மடிந்த கங்குல் - அகம் 168/13
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் - புறம் 211/19
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல - புறம் 398/10

 TOP
 
  மடிந்தன்றால் (1)
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் - அகம் 68/10

 TOP
 
  மடிந்தன்றே (3)
கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே/உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி - நற் 255/1,2
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே/தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை - நற் 303/2,3
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே/கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே - அகம் 128/1,2

 TOP
 
  மடிந்தனள் (1)
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை - அகம் 68/9

 TOP
 
  மடிந்து (11)
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன - சிறு 154
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் - பட் 93
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து/வால் இணர் மடல் தாழை - பட் 117,118
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே - நற் 49/2
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து/எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என - நற் 49/5,6
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/17
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு - அகம் 178/6
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் - அகம் 269/6
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என - அகம் 311/4
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் - புறம் 126/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என - புறம் 320/3

 TOP
 
  மடிய (4)
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய/பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய - மது 628,629
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய/புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் - குறு 391/1,2
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய/சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை - அகம் 1/14,15
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய/கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி - அகம் 54/7,8

 TOP
 
  மடியன்-மின் (1)
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின்/அன்னேன் ஒருவனேன் யான் - கலி 140/11,12

 TOP
 
  மடியா (3)
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் - பெரும் 222
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா/வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி - பெரும் 254,255
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் - புறம் 212/5

 TOP
 
  மடியாது (1)
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது/இனையை ஆகி செல்-மதி - அகம் 163/12,13

 TOP
 
  மடியாய் (1)
மாரி என்னாய் பனி என மடியாய்/பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை - பதி 94/4,5

 TOP
 
  மடியின் (5)
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா - பெரும் 254
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின்/வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் - அகம் 122/3,4
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்/பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் - அகம் 122/9,10
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்/இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை - அகம் 122/12,13
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின்/மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் - அகம் 122/15,16

 TOP
 
  மடியும் (2)
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்/செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய - நற் 271/2,3
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் - புறம் 212/5

 TOP
 
  மடியேன் (1)
வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன்/கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை - புறம் 196/11,12

 TOP
 
  மடிவு (1)
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி - புறம் 29/10

 TOP
 
  மடிவை (1)
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை/குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் - அகம் 226/3,4

 TOP
 
  மடிவையர் (1)
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்/சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி - பதி 27/3,4

 TOP
 
  மடுக்கும் (2)
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்/நுந்தை நும் ஊர் வருதும் - ஐங் 92/2,3
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும்/ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் - புறம் 60/7,8

 TOP
 
  மடுத்த (8)
யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த/சாந்த ஞெகிழி காட்டி - நற் 55/10,11
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் - குறு 304/2
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த/கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி - அகம் 17/12,13
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த/கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் - அகம் 100/6,7
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த/கடும் செலல் கொடும் திமில் போல - அகம் 330/15,16
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் - அகம் 340/19
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை - அகம் 361/11
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த/சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி - அகம் 369/20,21

 TOP
 
  மடுத்தலின் (1)
பிற பால் என மடுத்தலின்/ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் - புறம் 346/1,2

 TOP
 
  மடுத்தனன் (1)
மல்லல் மார்பு மடுத்தனன்/புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே - நற் 174/10,11

 TOP
 
  மடுத்தால் (1)
வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய - பரி 20/42

 TOP
 
  மடுத்து (10)
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து/இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது - குறி 156,157
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி - நற் 4/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து/புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை - நற் 65/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து/அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா - நற் 341/3,4
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் - கலி 52/3
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ - கலி 59/20
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் - கலி 71/13
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் - புறம் 287/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து/வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த - புறம் 288/2,3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் - புறம் 323/2

 TOP
 
  மடுப்ப (12)
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப/கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் - சிறு 159,160
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப/பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் - மது 554,555
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் - மது 610
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப/பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது - மது 630,631
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் - மது 780
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப/தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - குறி 154,155
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு - நற் 179/5
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப/மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் - பரி 10/78,79
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி - அகம் 348/9
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 24/32
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 56/20
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் - புறம் 361/19

 TOP
 
  மடுப்பவும் (2)
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் - அகம் 105/6
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் - புறம் 310/1

 TOP
 
  மடுப்பார் (1)
கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து - பரி 19/34

 TOP
 
  மடுப்பேன் (1)
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த - கலி 144/22

 TOP
 
  மடை (19)
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு - நெடு 124
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் - நற் 59/5
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் - நற் 295/7
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என - நற் 340/3
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய - குறு 9/2
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் - பதி 79/17
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் - பரி 6/82
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து - பரி 10/73
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று - பரி 11/87
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் - கலி 109/19
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை - அகம் 40/15
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு - அகம் 119/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது - அகம் 248/8
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் - அகம் 282/2
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி - புறம் 25/8
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் - புறம் 42/13
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே - புறம் 97/7
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் - புறம் 150/21
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது - புறம் 366/18

 TOP
 
  மடையர் (1)
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி - பரி 23/44

 TOP
 
  மடையின் (1)
தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் - பெரும் 104

 TOP
 
  மடையினள் (1)
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த - அகம் 275/2

 TOP
 
  மடையொடு (2)
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு/நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி - மது 607,608
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு/சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி - குறு 362/3,4

 TOP
 
  மண் (80)
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் - பொரு 109
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி - பொரு 227
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை - சிறு 64
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் - பெரும் 209
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் - மது 351
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு - மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி - மலை 382
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற - நற் 84/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் - நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் - நற் 139/6
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் - நற் 153/2
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக - நற் 164/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் - நற் 308/9
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை - குறு 260/5
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு - ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் - ஐங் 30/2
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் - ஐங் 319/2
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது - பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட - பதி 18/9
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப - பதி 21/19
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு - பதி 31/2
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது - பதி 58/6
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய - பதி 61/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் - பதி 68/16
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் - பதி 69/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து - பரி 8/1
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா - பரி 8/129
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 10/89
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ - பரி 17/13
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் - பரி 20/7
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை - பரி 22/8
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு - பரி 22/36
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் - பரி 27/1
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக - கலி 20/5
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் - கலி 31/9
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் - கலி 104/1
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் - கலி 144/43
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் - கலி 148/23
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து - அகம் 17/16
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த - அகம் 21/21
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் - அகம் 23/1
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே - அகம் 26/25
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 64/11
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க - அகம் 76/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர - அகம் 81/6
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து - அகம் 107/13
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி - அகம் 112/3
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள - அகம் 121/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த - அகம் 155/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் - அகம் 175/17
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர - அகம் 176/12
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே - அகம் 223/16
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் - அகம் 235/11
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் - அகம் 342/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப - அகம் 346/14
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை - அகம் 379/6
மண் திணிந்த நிலனும் - புறம் 2/1
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற - புறம் 3/2
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து - புறம் 7/11
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு - புறம் 12/4
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் - புறம் 15/23
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு - புறம் 20/13
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் - புறம் 32/9
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் - புறம் 35/3
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே - புறம் 42/24
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய - புறம் 47/10
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப - புறம் 65/1
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் - புறம் 90/12
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் - புறம் 152/14
மண் அமை முழவின் வயிரியர் - புறம் 164/12
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் - புறம் 166/23
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த - புறம் 179/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் - புறம் 197/7
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல - புறம் 254/2
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் - புறம் 288/1
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு - புறம் 332/8
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் - புறம் 337/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் - புறம் 341/5
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண்/பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் - புறம் 357/1,2
மண் நாண புகழ் வேட்டு - புறம் 384/16

 TOP
 
  மண்-உற்ற (1)
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் - கலி 77/16

 TOP
 
  மண்-உறு (7)
மண்-உறு மணியின் தோன்றும் - குறு 367/6
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே - ஐங் 443/5
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் - பதி 19/7
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை - பரி 1/62
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி - புறம் 56/5
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி - புறம் 147/7
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார - புறம் 280/11

 TOP
 
  மண்-உறுத்து (1)
மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து/துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி - திரு 25,26

 TOP
 
  மண்_அகம் (2)
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் - கலி 144/43
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற - புறம் 3/2

 TOP
 
  மண்ட (2)
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட/அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப - பதி 27/11,12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட/இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த - பரி 6/18,19

 TOP
 
  மண்டபம் (1)
இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் - பரி 19/53

 TOP
 
  மண்டாத (2)
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் - கலி 90/2
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே - கலி 108/21

 TOP
 
  மண்டி (12)
அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி/அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் - திரு 58,59
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி/நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் - பதி 49/9,10
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி/நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து - பரி 6/48,49
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி - பரி 10/9
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி/தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை - பரி 10/9,10
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் - கலி 106/8
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி/நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 67/7,8
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி/படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை - அகம் 119/17,18
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் - அகம் 167/18
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் - புறம் 6/12
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் - புறம் 31/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு - புறம் 373/20

 TOP
 
  மண்டிய (6)
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் - நற் 113/9
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் - பதி 73/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை - அகம் 44/17
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய/வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் - அகம் 79/4,5
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து - அகம் 136/5
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் - புறம் 62/7

 TOP
 
  மண்டிலத்து (6)
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய - மது 390
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து/முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய - நெடு 161,162
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல - பரி 13/8
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து - அகம் 71/13
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து/வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப - அகம் 269/17,18
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் - புறம் 175/9

 TOP
 
  மண்டிலம் (30)
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு - பெரும் 442
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி - மது 190
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்/இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு - நெடு 73,74
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய - குறி 216
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம்/மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே - நற் 67/1,2
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி - நற் 69/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம்/கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க - நற் 117/5,6
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம்/எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென - நற் 152/4,5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய - நற் 187/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை - நற் 375/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் - குறு 300/7
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று - பரி 17/32
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி - பரி 21/23
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் - கலி 7/7
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற - கலி 25/1
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர - கலி 71/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் - கலி 141/12
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம்/நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு - அகம் 11/1,2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம்/புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி - அகம் 31/1,2
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா - அகம் 104/5
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே - அகம் 122/11
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர - அகம் 260/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம்/கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் - அகம் 263/2,3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் - அகம் 277/1
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய - அகம் 363/3
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து - அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு - அகம் 378/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம்/நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 381/5,6
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம்/பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி - புறம் 8/6,7
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம்/தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா - புறம் 367/1,2

 TOP
 
  மண்டிலமும் (1)
பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும்/வளி திரிதரு திசையும் - புறம் 30/3,4

 TOP
 
  மண்டு (24)
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து - திரு 272
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது - முல் 67
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி - மது 739
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என - மலை 129
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப - மலை 528
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா - பரி 10/121
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து - கலி 1/8
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு - கலி 61/18
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் - கலி 73/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் - கலி 104/48
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர - அகம் 37/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி - அகம் 48/11
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் - அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட - அகம் 111/13
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை - அகம் 123/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த - அகம் 177/15
மணி மண்டு பவளம் போல காயா - அகம் 374/13
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 213/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை - புறம் 226/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று - புறம் 237/18
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் - புறம் 278/4
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ - புறம் 299/3
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் - புறம் 382/2

 TOP
 
  மண்டும் (3)
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும்/மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் - பதி 48/13,14
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும்/கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் - கலி 116/5,6
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்/அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் - அகம் 129/13,14

 TOP
 
  மண்டை (16)
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல - குறு 169/4
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி - கலி 106/2
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து - அகம் 96/1
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி - அகம் 105/5
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என - புறம் 103/3
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை/மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப - புறம் 103/9,10
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் - புறம் 115/2
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் - புறம் 155/6
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை/மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் - புறம் 179/2,3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ - புறம் 235/10
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை - புறம் 286/3
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை/இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே - புறம் 289/6,7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் - புறம் 372/7
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை/இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து - புறம் 384/8,9
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை/ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் - புறம் 386/5,6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை/நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி - புறம் 398/21,22

 TOP
 
  மண்டைய (1)
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை - புறம் 398/24

 TOP
 
  மண்டையர் (1)
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர்/பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் - அகம் 86/8,9

 TOP
 
  மண்டையான் (1)
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான்/வீங்கு முலை கறக்குந்து - புறம் 352/1,2

 TOP
 
  மண்டையொடு (3)
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு/இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் - அகம் 237/10,11
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர - புறம் 125/3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு/வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் - புறம் 261/2,3

 TOP
 
  மண்ணல் (1)
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு - அகம் 369/11

 TOP
 
  மண்ணா (10)
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ - நற் 42/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் - நற் 94/5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு - பதி 21/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை - கலி 41/33
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை - அகம் 30/13
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி - அகம் 73/1
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் - அகம் 173/14
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை - அகம் 247/1
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் - அகம் 343/6
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே - புறம் 228/15

 TOP
 
  மண்ணாள் (1)
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள்/தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் - அகம் 117/11,12

 TOP
 
  மண்ணி (12)
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர - திரு 227
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து - மது 494
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி/ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா - குறி 108,109
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி/வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/6,7
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் - கலி 107/30
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி/சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு - அகம் 121/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி/நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய - அகம் 269/8,9
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி/யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு - அகம் 385/6,7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் - புறம் 50/6
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி/மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து - புறம் 79/1,2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி/புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் - புறம் 147/7,8
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி/வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை - புறம் 399/22,23

 TOP
 
  மண்ணிய (5)
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை - குறு 292/1
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் - பரி 2/32
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று - அகம் 136/8
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி - அகம் 393/23
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய/துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென - புறம் 337/8,9

 TOP
 
  மண்ணின் (1)
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் - அகம் 32/10

 TOP
 
  மண்ணினையே (1)
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே/அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் - புறம் 20/15,16

 TOP
 
  மண்ணீ (1)
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன - பொரு 19

 TOP
 
  மண்ணு (2)
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை - பரி 6/44
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை - அகம் 136/13

 TOP
 
  மண்ணுநள் (1)
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல - அகம் 62/10

 TOP
 
  மண்ணும் (2)
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட - பரி 2/3
உண்டாகிய உயர் மண்ணும்/சென்று பட்ட விழு கலனும் - புறம் 17/24,25

 TOP
 
  மண்ணுவ (1)
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் - பரி 23/23

 TOP
 
  மண்ணை (1)
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு - அகம் 24/12

 TOP
 
  மண்ணொடு (1)
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் - அகம் 101/6

 TOP
 
  மண (23)
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் - மலை 151
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் - ஐங் 379/1
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் - பரி 6/34
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/61
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை - பரி 8/74
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் - பரி 10/20
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/27
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் - பரி 12/22
மண முரசு எறிதர - பரி 22/15
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று - பரி 24/60
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் - கலி 14/3
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப - கலி 27/4
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் - கலி 39/42
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ - கலி 66/10
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் - கலி 68/18
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே - கலி 70/10
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே - கலி 70/10
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் - அகம் 21/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை - அகம் 42/2
மண மனை கமழும் கானம் - அகம் 107/21
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ - அகம் 136/7
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் - அகம் 141/14
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த - அகம் 232/7

 TOP
 
  மணக்கும்-கால் (1)
மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் - கலி 25/13

 TOP
 
  மணத்தலும் (1)
மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே - குறு 168/6

 TOP
 
  மணத்தற்கு (1)
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே - குறு 100/7

 TOP
 
  மணந்த (12)
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே - குறு 25/5
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் - குறு 36/4
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே - குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே - குறு 68/4
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த/பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து - பதி 51/15,16
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று - பரி 9/8
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் - கலி 24/6
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் - கலி 45/22
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் - அகம் 99/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை - அகம் 236/15
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே - அகம் 242/22
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய - புறம் 118/1

 TOP
 
  மணந்த-கால் (1)
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால்/கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ - கலி 132/16,17

 TOP
 
  மணந்தவன் (1)
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த - கலி 131/2

 TOP
 
  மணந்தவை (1)
மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் - பரி 19/81

 TOP
 
  மணந்தனன் (1)
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன்/கடி காவில் பூ சூடினன் - புறம் 239/1,2

 TOP
 
  மணந்தனன்-மன் (1)
மணந்தனன்-மன் எம் தோளே - குறு 193/5

 TOP
 
  மணந்தனை (3)
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய - ஐங் 83/1
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே - கலி 125/24
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே - அகம் 240/15

 TOP
 
  மணந்தார் (1)
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார்/முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் - பரி 19/92,93

 TOP
 
  மணந்து (10)
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே - குறு 106/6
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே - குறு 189/7
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி - ஐங் 22/3
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை - பரி 14/8
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் - பரி 20/7
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் - கலி 53/8
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து/இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி - அகம் 102/14,15
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து/அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற - அகம் 113/7,8
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ - அகம் 180/12
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து/இன்னும் பிறள்-வயினானே மனையோள் - அகம் 186/12,13

 TOP
 
  மணப்பின் (1)
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி - குறு 299/7

 TOP
 
  மணப்பு (2)
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி - அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் - அகம் 112/15

 TOP
 
  மணம் (59)
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி - திரு 290
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன - பொரு 19
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை - பெரும் 354
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி - மது 329
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ - மது 447
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் - மது 578
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர - மது 589
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் - மது 780
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் - குறி 232
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் - பட் 116
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் - நற் 52/3
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த - நற் 167/9
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை - நற் 203/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் - நற் 244/4
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் - நற் 267/5
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் - நற் 361/6
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே - குறு 229/7
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் - குறு 330/5
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் - குறு 347/5
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு - குறு 361/3
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே - குறு 364/8
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் - ஐங் 19/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை - ஐங் 174/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே - ஐங் 348/3
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என - ஐங் 399/2
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே - ஐங் 414/4
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு - பதி 21/32
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் - பதி 63/4
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே - பதி 68/20
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை - பரி 1/24
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை - பரி 11/56
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் - பரி 12/77
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் - பரி 19/89
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே - கலி 41/44
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 43/23
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து - கலி 49/16
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் - கலி 52/9
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/2
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி - கலி 92/46
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் - கலி 93/11
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட - கலி 96/33
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய - கலி 114/14
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் - கலி 114/17
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே - கலி 114/21
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே - கலி 131/39
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் - அகம் 10/12
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் - அகம் 22/3
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை - அகம் 86/17
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே - அகம் 181/26
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப - அகம் 204/7
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர - அகம் 250/4
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் - அகம் 295/21
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை - அகம் 366/14
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே - புறம் 151/12
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் - புறம் 266/5
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ - புறம் 341/11
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை - புறம் 347/5
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் - புறம் 397/14

 TOP
 
  மணல் (201)
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர - சிறு 150
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் - பெரும் 267
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் - பெரும் 322
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் - பெரும் 335
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப - பெரும் 379
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் - மது 96
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல்/கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் - மது 336,337
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் - மது 586
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - மது 684
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல்/செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர - நெடு 16,17
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நெடு 90
வரி மணல் அகன் திட்டை - பட் 60
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் - பட் 83
புலவு மணல் பூ கானல் - பட் 94
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று - பட் 161
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி - பட் 178
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் - மலை 48
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி - நற் 4/10
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ - நற் 9/8
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை - நற் 11/6
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி - நற் 21/10
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை - நற் 27/3
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல்/நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு - நற் 31/9,10
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை - நற் 35/1
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - நற் 38/10
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் - நற் 40/2
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் - நற் 63/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது - நற் 74/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ - நற் 76/8
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் - நற் 79/3
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 96/2
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் - நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய - நற் 121/10
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - நற் 123/4
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் - நற் 124/5
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப - நற் 131/3
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் - நற் 135/2
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் - நற் 135/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து - நற் 140/6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நற் 143/2
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல்/மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி - நற் 145/1,2
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை - நற் 159/3
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர - நற் 163/5
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி - நற் 172/1
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ - நற் 175/2
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி - நற் 183/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த - நற் 191/2
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை - நற் 199/1
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி - நற் 207/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி - நற் 235/6
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் - நற் 239/4
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை - நற் 243/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் - நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர - நற் 260/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு - நற் 268/8
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 272/3
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் - நற் 291/3
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் - நற் 307/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 319/3
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் - நற் 354/4
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி - நற் 362/8
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு - நற் 363/5
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே - நற் 375/9
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல்/வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து - நற் 378/8,9
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை - குறு 51/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல்/வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் - குறு 53/2,3
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன - குறு 116/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை - குறு 123/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை - குறு 149/3
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை - குறு 175/2
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் - குறு 205/5
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை - குறு 236/3
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை - குறு 248/5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் - குறு 275/7
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் - குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் - குறு 300/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை - குறு 311/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை - குறு 316/4
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் - குறு 320/3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ - குறு 345/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென - குறு 351/3
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் - குறு 378/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் - குறு 386/1
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை - ஐங் 15/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் - ஐங் 100/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் - ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு - ஐங் 113/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய - ஐங் 115/2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என - ஐங் 122/2
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்/போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 153/3,4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு - ஐங் 177/2
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் - ஐங் 181/3
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை - ஐங் 193/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது - ஐங் 199/2
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி - ஐங் 248/1
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு - ஐங் 249/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை - ஐங் 361/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு - பதி 23/19
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை - பதி 30/5
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு - பதி 30/27
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து - பதி 64/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் - பதி 88/41
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற - பரி 8/51
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/61
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் - பரி 8/71
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த - பரி 8/94
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் - பரி 10/4
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் - பரி 11/83
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று - பரி 12/97
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல்/ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு - பரி 19/17,18
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல்/கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி - பரி 20/23,24
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று - பரி 20/43
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல்/வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் - கலி 28/6,7
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள - கலி 29/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல்/வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக - கலி 31/2,3
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது - கலி 32/2
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய - கலி 51/2
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே - கலி 65/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை - கலி 92/20
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/23
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி - கலி 114/12
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த - கலி 114/15
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் - கலி 115/19
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 127/5
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த - கலி 131/37
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் - கலி 133/2
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி - கலி 134/17
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை - கலி 135/4
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் - கலி 136/5
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் - கலி 144/27
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக - கலி 144/46
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி - அகம் 10/11
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று - அகம் 11/8
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் - அகம் 20/7
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே - அகம் 20/16
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை - அகம் 25/2
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ - அகம் 30/11
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை - அகம் 34/7
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 59/4
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை - அகம் 60/9
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர - அகம் 64/9
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் - அகம் 74/7
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி - அகம் 86/3
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் - அகம் 89/21
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை - அகம் 97/18
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி - அகம் 113/20
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - அகம் 120/14
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை - அகம் 130/4
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் - அகம் 136/16
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் - அகம் 137/8
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் - அகம் 139/11
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி - அகம் 160/4
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் - அகம் 165/12
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த - அகம் 174/13
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி - அகம் 180/2
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல்/வைப்பின் யாணர் வளம் கெழு வேந்தர் - அகம் 181/13,14
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே - அகம் 181/26
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் - அகம் 187/9
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ - அகம் 190/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி - அகம் 195/4
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் - அகம் 200/1
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ - அகம் 221/2
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல்/அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ - அகம் 224/13,14
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த - அகம் 230/6
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் - அகம் 240/13
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர - அகம் 250/4
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ - அகம் 254/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் - அகம் 255/5
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு - அகம் 271/3
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி - அகம் 280/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ - அகம் 286/3
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் - அகம் 300/2
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல்/மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக - அகம் 304/12,13
மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே - அகம் 306/15
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப - அகம் 310/10
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் - அகம் 325/2
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் - அகம் 330/2
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் - அகம் 330/12
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் - அகம் 341/11
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப - அகம் 345/17
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் - அகம் 350/14
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் - அகம் 355/6
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி - அகம் 360/14
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் - அகம் 374/11
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ - அகம் 380/12
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல்/கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி - அகம் 400/15,16
வரி மணல் புனை பாவைக்கு - புறம் 11/3
நிலவு மணல் வியன் கானல் - புறம் 17/11
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை - புறம் 24/14
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி - புறம் 33/20
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய - புறம் 36/5
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல்/கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து - புறம் 53/1,2
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் - புறம் 90/8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் - புறம் 178/3
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல்/செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ - புறம் 243/1,2
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை - புறம் 243/10
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் - புறம் 262/3
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் - புறம் 283/10
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை - புறம் 366/20
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் - புறம் 396/5

 TOP
 
  மணல (1)
கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ - பரி 22/13

 TOP
 
  மணலின் (3)
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய - பரி 7/25
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ - பரி 8/63
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த - கலி 86/8

 TOP
 
  மணலினும் (11)
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல - மது 236
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே - மலை 556
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே - பதி 48/18
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே - அகம் 93/23
நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே - புறம் 9/11
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே - புறம் 43/23
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே - புறம் 55/23
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி - புறம் 136/26
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும்/நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் - புறம் 198/19,20
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண - புறம் 363/4
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் - புறம் 387/34

 TOP
 
  மணலுள் (1)
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் - கலி 98/37

 TOP
 
  மணலே (1)
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே - நற் 278/9

 TOP
 
  மணவா (3)
உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே - நற் 31/12
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே - குறு 357/8
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி - அகம் 290/11

 TOP
 
  மணவா-காலே (1)
மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே - அகம் 292/15

 TOP
 
  மணற்கு (1)
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற - அகம் 212/4

 TOP
 
  மணற்று (1)
அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட - நற் 372/6

 TOP
 
  மணன் (4)
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு - பரி 2/33
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என - அகம் 221/3
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் - அகம் 369/16
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக - அகம் 397/4

 TOP
 
  மணனே (2)
குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே - ஐங் 230/5
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே - அகம் 66/26

 TOP
 
  மணி (356)
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை - திரு 80
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி/மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப - திரு 84,85
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை - திரு 115
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி - திரு 246
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா - திரு 306
பொன் கொன்றை மணி காயா - பொரு 201
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை - சிறு 1
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி/வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள - சிறு 91,92
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் - சிறு 141
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் - சிறு 148
மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய - சிறு 152
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் - சிறு 181
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து - சிறு 223
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி - சிறு 264
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - பெரும் 14
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் - பெரும் 120
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என - பெரும் 313
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் - முல் 50
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் - முல் 63
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி/இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் - மது 94,95
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் - மது 96
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர - மது 273
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் - மது 282
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் - மது 292
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் - மது 351
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை - மது 438
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு - மது 505
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் - மது 511
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் - நெடு 23
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் - நெடு 111
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு - நெடு 178
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை - குறி 68
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் - குறி 84
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் - குறி 112
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் - குறி 221
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ - பட் 232
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் - பட் 294
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் - மலை 250
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி/குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை - மலை 516,517
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை - மலை 573
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் - நற் 8/3
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி - நற் 17/10
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க - நற் 19/6
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என - நற் 28/5
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி/பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று - நற் 37/2,3
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் - நற் 39/6
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட - நற் 40/1
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் - நற் 42/5
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் - நற் 54/10
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி/கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி - நற் 69/7,8
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய - நற் 78/2
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே - நற் 78/11
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப - நற் 81/4
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் - நற் 91/10
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் - நற் 92/6
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி - நற் 112/6
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி/ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும் - நற் 132/9,10
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று - நற் 133/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே - நற் 145/11
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் - நற் 159/1
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப - நற் 163/4
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப - நற் 171/8
பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே - நற் 177/6
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப - நற் 178/9
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் - நற் 184/7
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே - நற் 184/9
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி - நற் 187/4
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் - நற் 191/9
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி - நற் 191/10
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப - நற் 208/2
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என - நற் 214/5
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ - நற் 220/1
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை - நற் 221/1
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் - நற் 227/5
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் - நற் 231/1
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் - நற் 234/3
படு மணி கலி_மா கடைஇ - நற் 235/9
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் - நற் 239/6
பொன் என கொன்றை மலர மணி என - நற் 242/3
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த - நற் 244/9
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ - நற் 245/3
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல - நற் 255/10
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் - நற் 264/4
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் - நற் 264/8
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப - நற் 267/9
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி - நற் 269/1
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என - நற் 287/10
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி - நற் 293/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் - நற் 302/4
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் - நற் 304/6
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி - நற் 316/1
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர - நற் 321/2
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே - நற் 323/10
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் - நற் 337/7
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் - நற் 339/11
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் - நற் 344/2
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி - நற் 357/5
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப - நற் 361/5
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப - நற் 364/8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ - நற் 366/4
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் - நற் 394/4
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி/ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி - நற் 399/5,6
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப - குறு 49/2
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை - குறு 55/1
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே - குறு 86/6
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே - குறு 138/5
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி/மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு - குறு 155/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு - குறு 173/3
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி - குறு 182/2
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே - குறு 190/7
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன - குறு 193/1
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப - குறு 212/2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே - குறு 240/7
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி - குறு 243/2
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை - குறு 256/1
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை - குறு 274/7
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி/புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் - குறு 279/2,3
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் - குறு 301/5
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப - குறு 336/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் - குறு 379/3
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி - குறு 392/1
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் - ஐங் 45/2
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் - ஐங் 96/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே - ஐங் 102/4
மணி நீர் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே - ஐங் 117/4
பொன் வீ மணி அரும்பினவே - ஐங் 201/3
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே - ஐங் 207/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் - ஐங் 208/4
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே - ஐங் 209/5
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற - ஐங் 210/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி - ஐங் 215/1
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் - ஐங் 224/2
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய - ஐங் 232/3
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி - ஐங் 233/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/2
பொன் என மலர்ந்த கொன்றை மணி என - ஐங் 420/1
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே - ஐங் 431/3
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே - ஐங் 442/5
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 468/4
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 490/4
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து - பதி 11/9
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி - பதி 14/18
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் - பதி 16/15
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் - பதி 20/11
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் - பதி 21/22
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் - பதி 30/2
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென - பதி 31/5
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு - பதி 31/11
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் - பதி 33/2
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து - பதி 39/14
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் - பதி 42/12
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு - பதி 45/21
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் - பதி 46/3
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி/அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து - பதி 51/12,13
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி - பதி 52/2
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 58/18
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 66/19
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் - பதி 74/16
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 76/14
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் - பதி 88/32
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் - பதி 90/35
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை - பரி 1/9
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் - பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு - பரி 1/21
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி - பரி 1/23
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை - பரி 1/62
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி/கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் - பரி 2/52,53
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே - பரி 3/3
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ - பரி 3/53
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் - பரி 4/6
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி - பரி 4/57
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது - பரி 5/32
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ - பரி 8/30
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி - பரி 8/88
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ - பரி 9/7
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று - பரி 9/10
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/29
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று - பரி 12/93
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று - பரி 13/1
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் - பரி 13/3
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த - பரி 13/28
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி - பரி 13/36
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி/அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை - பரி 13/43,44
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/40
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் - பரி 15/50
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி/வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் - பரி 16/6,7
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி/ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ - பரி 17/1,2
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ - பரி 17/41
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி - பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் - பரி 18/7
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய - பரி 19/28
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி - பரி 21/57
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி - பரி 22/24
மணி நிறம் கொண்ட மலை - பரி 23/9
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் - பரி 23/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி - பரி 23/60
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது - பரி 23/64
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் - பரி 23/80
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ - பரி 24/3
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் - பரி 24/47
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி - பரி 24/49
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் - பரி 24/69
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் - பரி 24/71
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி - கலி 1/4
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக - கலி 20/5
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன - கலி 22/12
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல - கலி 33/3
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய - கலி 33/6
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப - கலி 35/5
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் - கலி 41/32
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் - கலி 41/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை - கலி 41/33
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து - கலி 45/3
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி - கலி 46/2
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ - கலி 48/17
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் - கலி 64/2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் - கலி 70/1
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி - கலி 74/13
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் - கலி 77/16
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் - கலி 79/8
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் - கலி 80/10
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் - கலி 81/1
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் - கலி 83/10
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/12
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை - கலி 85/16
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் - கலி 96/10
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை - கலி 96/14
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை - கலி 96/15
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி/உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து - கலி 97/13,14
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் - கலி 99/7
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் - கலி 101/5
மணி மாலை ஊதும் குழல் - கலி 101/35
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ - கலி 102/25
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல - கலி 103/11
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ - கலி 103/59
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல - கலி 105/13
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா - கலி 105/40
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ - கலி 117/1
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி - கலி 121/5
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் - கலி 125/16
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/7
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் - கலி 132/14
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர - கலி 135/18
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை - கலி 138/8
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப - கலி 139/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி - கலி 140/6
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று - கலி 142/27
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் - அகம் 0/15
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் - அகம் 4/12
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் - அகம் 5/25
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி - அகம் 7/18
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் - அகம் 8/15
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய - அகம் 14/4
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் - அகம் 16/3
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக - அகம் 20/9
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி/கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு - அகம் 24/13,14
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் - அகம் 25/6
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து - அகம் 32/2
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை - அகம் 35/3
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் - அகம் 54/9
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க - அகம் 56/2
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை - அகம் 64/15
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து - அகம் 66/10
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண - அகம் 66/14
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து - அகம் 69/18
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் - அகம் 72/15
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் - அகம் 79/6
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ - அகம் 80/10
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை - அகம் 92/12
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி - அகம் 105/5
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் - அகம் 131/9
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை - அகம் 134/3
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை - அகம் 136/13
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் - அகம் 138/17
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் - அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் - அகம் 146/5
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை - அகம் 150/10
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் - அகம் 151/14
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப - அகம் 154/12
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே - அகம் 156/17
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் - அகம் 167/1
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய - அகம் 172/17
தார் மணி பல உடன் இயம்ப - அகம் 184/18
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர - அகம் 190/14
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/7
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி/பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் - அகம் 192/11,12
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட - அகம் 202/8
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் - அகம் 213/14
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி/ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ - அகம் 214/11,12
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு - அகம் 215/14
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் - அகம் 232/8
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற - அகம் 236/1
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப - அகம் 240/3
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு - அகம் 242/3
தார் மணி மா அறிவுறாஅ - அகம் 254/19
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் - அகம் 266/20
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் - அகம் 272/18
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய - அகம் 278/13
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப - அகம் 282/5
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ - அகம் 290/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி - அகம் 293/7
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை - அகம் 298/4
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக - அகம் 304/13
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் - அகம் 314/9
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை - அகம் 319/1
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் - அகம் 321/7
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை - அகம் 327/15
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் - அகம் 329/5
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க - அகம் 344/8
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது - அகம் 350/7
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் - அகம் 368/10
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் - அகம் 368/17
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் - அகம் 369/18
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி - அகம் 372/13
மணி மண்டு பவளம் போல காயா - அகம் 374/13
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர - அகம் 386/13
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை - அகம் 387/10
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை - அகம் 399/8
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் - புறம் 3/10
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் - புறம் 50/3
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் - புறம் 56/2
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி - புறம் 56/5
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி - புறம் 56/7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் - புறம் 72/3
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல - புறம் 91/6
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு - புறம் 130/1
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் - புறம் 137/11
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி - புறம் 145/9
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி - புறம் 150/6
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என - புறம் 152/29
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை - புறம் 153/7
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து - புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் - புறம் 165/6
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் - புறம் 172/7
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் - புறம் 198/4
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே - புறம் 200/8
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த - புறம் 200/11
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் - புறம் 201/4
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர - புறம் 202/3
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே - புறம் 229/27
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி - புறம் 272/1
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி - புறம் 281/5
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை - புறம் 291/7
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே - புறம் 305/6
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி - புறம் 340/1
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் - புறம் 351/1
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த - புறம் 362/1
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து - புறம் 365/4
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் - புறம் 368/17
வடி மணி வாங்கு உருள - புறம் 377/25
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி - புறம் 382/12
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் - புறம் 388/13
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் - புறம் 397/14
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு - புறம் 398/27

 TOP
 
  மணி-கொல் (1)
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே - குறு 275/8

 TOP
 
  மணி-கொல்லோ (1)
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ/செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - குறு 275/4,5

 TOP
 
  மணி-வயின் (1)
மணி-வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் - சிறு 15

 TOP
 
  மணிச்சிகை (1)
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை/உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் - குறி 64,65

 TOP
 
  மணிப்புறா (1)
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து - அகம் 167/14

 TOP
 
  மணிமாடத்து (1)
பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து/உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து - பரி 10/123,124

 TOP
 
  மணிய (1)
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் - நற் 374/6

 TOP
 
  மணியான் (1)
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின - புறம் 22/2

 TOP
 
  மணியின் (12)
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் - குறி 59
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த - நற் 10/2
என்னினும் வாராது மணியின் தோன்றும் - நற் 173/6
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் - நற் 389/2
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் - குறு 239/5
மண்-உறு மணியின் தோன்றும் - குறு 367/6
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் - ஐங் 189/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 10/89
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து - அகம் 303/18
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து - புறம் 53/2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி - புறம் 147/7
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் - புறம் 294/8

 TOP
 
  மணியினும் (1)
முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை - குறி 13

 TOP
 
  மணியும் (8)
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் - பட் 187
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் - நற் 166/1
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் - நற் 307/1
கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ - பரி 3/64
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும்/வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு - பரி 5/67,68
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் - பரி 8/100
மா மலை பயந்த காமரு மணியும்/இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து - புறம் 218/2,3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் - புறம் 377/16

 TOP
 
  மணியுள் (1)
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் - கலி 142/63

 TOP
 
  மணியொடு (1)
இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப - அகம் 376/9

 TOP
 
  மணியொடும் (1)
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி - பரி 1/17

 TOP
 
  மத்தக (1)
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் - பரி 16/5

 TOP
 
  மத்தம் (6)
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி - பெரும் 156
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம்/நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் - நற் 12/2,3
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற - நற் 84/6
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் - கலி 110/10
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம்/கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் - அகம் 87/1,2
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து - அகம் 101/8

 TOP
 
  மத்தரி (1)
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி - பரி 12/41

 TOP
 
  மத்தி (4)
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன - ஐங் 61/3
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் - அகம் 6/20
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை - அகம் 211/15
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை - அகம் 226/8

 TOP
 
  மத்திகை (3)
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை - முல் 59
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து - பரி 20/61
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற - கலி 96/12

 TOP
 
  மத்திகையா (1)
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் - பரி 9/46

 TOP
 
  மத்து (3)
மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா - பதி 26/3
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ - பதி 71/16
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே - புறம் 257/13

 TOP
 
  மத (11)
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை - திரு 232
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி - பெரும் 143
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் - பதி 43/4
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப - பரி 8/20
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி - பரி 10/49
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் - பரி 16/44
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை - கலி 38/7
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் - கலி 57/18
மத வலி யானை மறலிய பாசறை - அகம் 354/1
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி - புறம் 80/2

 TOP
 
  மத_மா (3)
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் - பதி 43/4
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி - பரி 10/49
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18

 TOP
 
  மதகு-தொறு (1)
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் - பரி 24/66

 TOP
 
  மதம் (9)
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன - மலை 42
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல - குறு 136/4
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி - பதி 70/8
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து - பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப - பரி 18/1
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி - அகம் 18/4
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு - அகம் 36/7
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி - அகம் 295/6
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து - அகம் 307/8

 TOP
 
  மதமும் (1)
மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் - பரி 10/92

 TOP
 
  மதர் (28)
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர்/ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர - மது 622,623
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த - குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் - குறி 248
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் - நற் 8/1
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே - நற் 160/10
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் - குறு 348/4
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - பதி 21/35
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் - பரி 8/75
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற - பரி 10/67
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து - பரி 20/55
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் - கலி 77/4
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் - கலி 82/20
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் - கலி 91/13
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து - அகம் 39/11
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் - அகம் 99/3
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் - அகம் 114/14
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே - அகம் 120/6
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு - அகம் 140/10
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 149/19
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு - அகம் 296/3
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை - அகம் 312/6
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் - அகம் 343/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - அகம் 361/3
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் - அகம் 387/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை - புறம் 147/5
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை - புறம் 349/5
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் - புறம் 378/20

 TOP
 
  மதர்வை (2)
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி - நற் 69/7
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் - அகம் 393/17

 TOP
 
  மதரி (1)
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி/பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் - நற் 340/7,8

 TOP
 
  மதரும் (1)
கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் - பரி 10/68

 TOP
 
  மதலை (5)
வானம் ஊன்றிய மதலை போல - பெரும் 346
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப - நெடு 48
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி - மலை 216
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது - கலி 28/14
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று - புறம் 152/18

 TOP
 
  மதவலி (4)
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி/போர் மிகு பொருந குருசில் என பல - திரு 275,276
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து - நற் 198/1
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் - பரி 3/40
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி/நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக - புறம் 331/2,3

 TOP
 
  மதவு (5)
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் - அகம் 14/9
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை - அகம் 23/7
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை - அகம் 26/17
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை - அகம் 54/6
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி - அகம் 341/8

 TOP
 
  மதன் (23)
உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் - திரு 4
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - சிறு 259
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் - பட் 278
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் - மலை 260
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் - மலை 280
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை - நற் 6/2
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் - நற் 8/7
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் - நற் 94/1
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே - நற் 244/11
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ - நற் 268/3
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து - குறு 308/2
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு - பதி 30/11
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது - கலி 28/14
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் - அகம் 8/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா - அகம் 32/6
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் - அகம் 148/2
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது - அகம் 212/21
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் - அகம் 289/14
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் - அகம் 323/4
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை - அகம் 398/23
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென - புறம் 50/12
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 213/1

 TOP
 
  மதனின் (1)
அதனினும் கொடியள் தானே மதனின்/துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு - நற் 97/5,6

 TOP
 
  மதாணி (2)
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை - மது 461
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு - பரி 2/30

 TOP
 
  மதி (79)
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ - திரு 87
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து - சிறு 157
மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் - சிறு 185
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல - சிறு 219
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு - சிறு 251
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் - பெரும் 17
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் - பட் 35
மதி நிறைந்த மலி பண்டம் - பட் 136
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி - மலை 62
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் - நற் 62/7
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று - நற் 99/5
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி - நற் 122/8
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் - நற் 316/5
மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும் - குறு 226/3
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் - குறு 400/5
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட - ஐங் 280/3
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் - ஐங் 456/2
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே - ஐங் 487/3
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் - பதி 15/34
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி - பதி 24/22
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் - பதி 73/19
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு - பரி 2/30
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி - பரி 3/52
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ - பரி 9/7
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர - பரி 10/48
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி - பரி 10/76
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப - பரி 10/78
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் - பரி 10/112
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் - பரி 11/31
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க - பரி 11/36
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல - பரி 11/37
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல - பரி 11/37
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள - பரி 13/5
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி/சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் - பரி 19/24,25
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் - பரி 23/43
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் - கலி 15/16
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் - கலி 15/17
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது - கலி 17/7
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற - கலி 32/6
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி/தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து - கலி 56/4,5
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் - கலி 64/1
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் - கலி 68/2
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி - கலி 70/4
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி - கலி 72/6
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் - கலி 100/4
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை - கலி 104/27
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் - கலி 104/37
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா - கலி 114/4
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப - கலி 118/6
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர - கலி 119/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர - கலி 126/2
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க - கலி 126/21
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி/நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் - கலி 141/7,8
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த - கலி 144/22
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற - கலி 145/6
மதி மருள நீத்த-கடை - கலி 147/16
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல - கலி 147/30
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப - கலி 148/5
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே - அகம் 48/26
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து - அகம் 141/7
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப - அகம் 179/13
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் - அகம் 192/1
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை - அகம் 221/6
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த - அகம் 222/9
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ - அகம் 233/13
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் - அகம் 297/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி - அகம் 306/10
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை - அகம் 400/12
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை - புறம் 3/1
வான் உறையும் மதி போலும் - புறம் 22/11
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி/வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த - புறம் 32/7,8
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு - புறம் 60/3
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற - புறம் 160/8
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை - புறம் 174/15
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள - புறம் 362/2
அது நினைத்து மதி மழுகி - புறம் 377/12
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் - புறம் 392/1
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 393/20
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர - புறம் 398/1

 TOP
 
  மதி_நாள் (1)
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் - நற் 62/7

 TOP
 
  மதி_நாளால் (1)
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற - கலி 32/6

 TOP
 
  மதிக்கும் (1)
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி - நற் 81/3

 TOP
 
  மதிக்கும்-மன் (3)
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/11
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/15

 TOP
 
  மதித்தாயோ (1)
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ/செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் - கலி 14/13,14

 TOP
 
  மதித்தீத்தை (1)
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் - கலி 14/17

 TOP
 
  மதித்து (5)
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு - நற் 342/1
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி - நற் 342/2
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/11
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/15

 TOP
 
  மதித்தே (1)
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே - குறு 66/5

 TOP
 
  மதிப்ப (1)
ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி - ஐங் 227/3

 TOP
 
  மதிய (1)
தொன் முறை இயற்கையின் மதிய/மரபிற்று ஆக - பரி 2/1,2

 TOP
 
  மதியத்து (5)
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல - நற் 377/7
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர - கலி 121/3
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் - புறம் 102/7
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி - புறம் 371/17
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி - புறம் 398/12

 TOP
 
  மதியம் (15)
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு - மது 548
குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து - நற் 62/4
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம்/சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் - நற் 196/3,4
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு - குறு 315/1
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு - பதி 31/12
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த - பரி 11/10
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை - கலி 39/9
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு - கலி 121/18
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று - கலி 143/2
வைகு நிலை மதியம் போல பையென - அகம் 299/11
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் - புறம் 6/27
தண் கதிர் மதியம் போலவும் - புறம் 56/24
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் - புறம் 67/4
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் - புறம் 160/22
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர - புறம் 294/1

 TOP
 
  மதியமொடு (3)
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக - நற் 0/4
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப - பரி 11/1
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு - புறம் 25/4

 TOP
 
  மதியார் (1)
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து - புறம் 78/4

 TOP
 
  மதியிற்கு (1)
அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல - குறு 395/4

 TOP
 
  மதியின் (11)
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின்/தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் - மது 195,196
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய - மது 452
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் - நற் 128/2
நிறை-உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் - நற் 346/8
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின்/உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் - பரி 10/74,75
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை - கலி 62/14
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின்/பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் - அகம் 57/11,12
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் - அகம் 114/5
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப - அகம் 313/7
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க - புறம் 31/4
வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் - புறம் 260/17

 TOP
 
  மதியும் (3)
மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று - கலி 55/10
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் - கலி 105/46
கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் - கலி 146/40

 TOP
 
  மதியை (1)
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் - கலி 64/1

 TOP
 
  மதியொடு (2)
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த - கலி 144/22
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு/வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை - கலி 144/24,25

 TOP
 
  மதில் (37)
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் - பெரும் 451
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் - மது 66
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில்/ஓர் எயின் மன்னன் போல - நற் 43/10,11
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி - நற் 342/2
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த - ஐங் 78/2
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து - ஐங் 444/2
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி - பதி 15/3
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் - பதி 20/18
நெடு மதில் நிரை பதணத்து - பதி 22/25
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து - பதி 33/7
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து - பதி 45/7
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது - பதி 58/6
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் - பதி 71/11
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் - பதி 92/11
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று - பரி 8/37
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/9
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது - பரி 20/107
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் - கலி 67/4
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை - கலி 92/12
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து - அகம் 24/11
உடை மதில் ஓர் அரண் போல - அகம் 45/18
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே - அகம் 124/16
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில்/சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் - அகம் 159/18,19
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 164/12
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் - அகம் 227/18
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ - அகம் 335/11
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில்/மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே - புறம் 18/11,12
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே - புறம் 31/8
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப - புறம் 36/10
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் - புறம் 44/15
கடி மதில் அரண் பல கடந்து - புறம் 92/5
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் - புறம் 97/2
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் - புறம் 98/4
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை - புறம் 343/16
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே - புறம் 379/18
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி - புறம் 387/5
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் - புறம் 387/33

 TOP
 
  மதில (1)
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில/நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு - பதி 16/4,5

 TOP
 
  மதிலர் (1)
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு - நற் 39/8

 TOP
 
  மதிலில் (1)
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில்/நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ - பரி 20/14,15

 TOP
 
  மதிலும் (1)
மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும் - புறம் 355/1

 TOP
 
  மதிலொடு (1)
மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய - சிறு 152

 TOP
 
  மது (5)
மான் குறையொடு மது மறுகவும் - பொரு 217
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் - பட் 108
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து - பரி 11/66
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற - பரி 11/68
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் - பரி 23/63

 TOP
 
  மதுகை (6)
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப - பரி 18/1
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் - கலி 24/14
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து - அகம் 71/15
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென - அகம் 125/12
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய - புறம் 74/5
மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து - புறம் 325/10

 TOP
 
  மதுகைத்து (1)
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் - புறம் 245/2

 TOP
 
  மதுகைய (1)
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை - நற் 350/7

 TOP
 
  மதுகையர்-கொல் (1)
அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல்/யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் - குறு 290/2,3

 TOP
 
  மதுகையள் (3)
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல் - அகம் 245/3
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை - அகம் 279/14
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள்/மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் - அகம் 319/13,14

 TOP
 
  மதுகையளே (1)
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே - நற் 110/13

 TOP
 
  மதுகையால் (1)
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து - கலி 1/8

 TOP
 
  மதுகையும் (1)
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் - கலி 47/2

 TOP
 
  மதுரை (7)
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை/சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ - மது 699,700
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை/ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு - பரி 11/48,49
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/9
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் - பரி 31/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் - பரி 32/3
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் - பரி 33/3
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் - கலி 96/23

 TOP
 
  மதுரையும் (2)
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 67
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் - புறம் 32/5

 TOP
 
  மதுவின் (1)
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து - பரி 17/5

 TOP
 
  மதைஇய (4)
மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே - குறு 286/5
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் - கலி 131/21
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் - அகம் 86/30
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே - அகம் 130/14

 TOP
 
  மதைஇனள் (1)
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள்/பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் - கலி 109/5,6

 TOP
 
  மந்தி (41)
வரை மந்தி கழி மூழ்க - பொரு 224
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் - சிறு 56
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் - பெரும் 395
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் - பெரும் 497
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து - மது 334
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர - நெடு 9
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி/அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு - மலை 311,312
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி/கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி - நற் 22/2,3
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி/கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி - நற் 57/3,4
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க - நற் 95/4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் - நற் 151/8
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் - நற் 168/5
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் - நற் 233/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் - நற் 251/3
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட - நற் 326/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை - நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட - நற் 355/5
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை - நற் 373/2
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் - நற் 379/1
மகவு உடை மந்தி போல - குறு 29/6
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி/கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி - குறு 69/2,3
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் - குறு 335/4
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் - ஐங் 271/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் - ஐங் 272/1
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் - ஐங் 273/2
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன் - ஐங் 274/1
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் - ஐங் 276/1
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் - ஐங் 277/2
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு - ஐங் 279/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு - ஐங் 280/1
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய - பரி 15/38
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க - கலி 13/5
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே - கலி 40/16
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க - அகம் 82/8
செம் முக மந்தி ஆடும் - அகம் 241/15
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 288/12
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் - அகம் 378/21
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி/செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக - அகம் 382/9,10
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி/பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய - அகம் 396/11,12
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி/இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் - புறம் 128/1,2
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் - புறம் 247/4

 TOP
 
  மந்திக்கு (1)
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் - நற் 353/6

 TOP
 
  மந்திய (1)
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே - குறு 278/7

 TOP
 
  மந்தியின் (1)
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன் - அகம் 206/6

 TOP
 
  மந்தியும் (3)
மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து - திரு 42
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை - நற் 194/7
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 92/8

 TOP
 
  மந்தியை (1)
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் - புறம் 158/24

 TOP
 
  மந்தியொடு (1)
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி - புறம் 200/3

 TOP
 
  மந்திர (1)
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ - திரு 95

 TOP
 
  மந்திரத்து (1)
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து/அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 30/33,34

 TOP
 
  மம்மர் (6)
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து - பரி 12/72
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே - கலி 126/13
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல - கலி 140/32
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே - அகம் 56/16
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் - அகம் 111/7
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை - புறம் 53/7

 TOP
 
  மம்மர்த்து (1)
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி - குறு 310/3

 TOP
 
  மயக்கத்தால் (1)
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி - கலி 134/21

 TOP
 
  மயக்கத்து (3)
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன - நற் 395/5
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே - ஐங் 260/4
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் - ஐங் 283/2

 TOP
 
  மயக்கப்பட்டு (1)
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ - கலி 14/11

 TOP
 
  மயக்கம் (1)
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் - கலி 147/2

 TOP
 
  மயக்கமும் (1)
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும்/அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் - மது 393,394

 TOP
 
  மயக்கி (11)
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி/பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் - குறு 246/2,3
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி/விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு - குறு 381/5,6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் - ஐங் 101/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி/இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப - பதி 12/1,2
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி/ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய - பரி 10/6,7
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி/வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் - அகம் 6/17,18
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி/தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது - அகம் 36/5,6
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை - அகம் 46/5
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி/பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் - அகம் 262/1,2
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி/வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய - அகம் 376/14,15
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி/குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு - புறம் 34/10,11

 TOP
 
  மயக்கிய (3)
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன - ஐங் 211/1
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் - கலி 73/11
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை - புறம் 159/16

 TOP
 
  மயக்கு (2)
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு - புறம் 239/18
மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ - புறம் 362/11

 TOP
 
  மயக்கு-உற்ற (3)
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து - நற் 262/3
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் - கலி 12/7
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட - கலி 48/7

 TOP
 
  மயக்கு-உற்றன (1)
மா மறுகலின் மயக்கு-உற்றன வழி - புறம் 345/3

 TOP
 
  மயக்கு-உற்று (1)
வழி மயக்கு-உற்று மருடல் நெடியான் - பரி 35/5

 TOP
 
  மயக்கு-உற (1)
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற/புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே - கலி 106/38,39

 TOP
 
  மயக்கு-உறாஅ (1)
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ/பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் - அகம் 233/13,14

 TOP
 
  மயக்கு-உறினே (1)
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே - புறம் 142/6

 TOP
 
  மயக்கு-உறு (1)
மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு - புறம் 188/6

 TOP
 
  மயக்கு-உறூஉம் (1)
மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும் - குறு 226/3

 TOP
 
  மயக்குப்படுகுவாய் (1)
மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய்/கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும் - கலி 116/15,16

 TOP
 
  மயக்கும் (3)
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும்/கழனி ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 91/2,3
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும்/பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 99/2,3
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை - பரி 20/49

 TOP
 
  மயங்க (3)
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க/விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என - பரி 6/20,21
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் - கலி 146/32
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி - புறம் 120/3

 TOP
 
  மயங்காது (2)
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது/மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல - அகம் 8/13,14
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது/செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் - புறம் 213/21,22

 TOP
 
  மயங்கி (37)
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி/பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 617,618
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று - நெடு 47
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி/இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் - குறி 50,51
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி/கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை - பட் 241,242
செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று - பட் 244
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி/சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 311/6,7
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு - நற் 341/8
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே - நற் 397/4
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி/துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே - குறு 177/1,2
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி/வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே - குறு 271/4,5
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே - குறு 391/4
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி/அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் - ஐங் 242/1,2
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி/வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் - பதி 60/10,11
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி/வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க - பதி 90/43,44
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி/பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் - பரி 24/29,30
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி/தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் - கலி 5/2,3
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் - கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி - கலி 88/19
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி/நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி - கலி 88/19,20
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது - கலி 92/4
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு - கலி 92/53
தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள் - கலி 144/7
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி - கலி 146/33
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி/யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று - அகம் 26/9,10
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி/மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் - அகம் 43/9,10
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி/இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் - அகம் 128/5,6
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி/இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு - அகம் 164/8,9
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி/இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே - அகம் 222/14,15
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி/கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் - அகம் 264/9,10
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென - அகம் 307/3
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி/இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு - அகம் 366/8,9
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என - அகம் 388/18
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி/குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல - புறம் 19/7,8
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி/வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து - புறம் 180/5,6
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து - புறம் 271/5
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி/வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ - புறம் 279/7,8
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி/மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் - புறம் 283/3,4

 TOP
 
  மயங்கிட (1)
பொலம் படைய மா மயங்கிட/இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது - புறம் 359/14,15

 TOP
 
  மயங்கிய (11)
படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை - நற் 275/3
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய/கூதிர் உருவின் கூற்றம் - குறு 197/3,4
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே - குறு 374/7
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய/பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி - ஐங் 462/1,2
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என - பரி 8/31
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று - கலி 95/25
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய/மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக - அகம் 98/21,22
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி - அகம் 203/13
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே - புறம் 150/10
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் - புறம் 178/7
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர - புறம் 288/5

 TOP
 
  மயங்கியோரே (2)
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே/குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் - குறு 234/3,4
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே - கலி 119/16

 TOP
 
  மயங்கின்றே (1)
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே - அகம் 43/8

 TOP
 
  மயங்கினர்-கொல் (1)
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே - அகம் 293/14

 TOP
 
  மயங்கினள் (1)
முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே - ஐங் 160/5

 TOP
 
  மயங்கினள்-கொல்லோ (1)
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ/யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை - ஐங் 42/1,2

 TOP
 
  மயங்கினாள் (1)
மயங்கினாள் என்று மருடிர் கலங்கன்-மின் - கலி 143/19

 TOP
 
  மயங்கினும் (1)
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் - நற் 66/8

 TOP
 
  மயங்கினை (1)
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே - கலி 95/3

 TOP
 
  மயங்கினையே (1)
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே - நற் 396/11

 TOP
 
  மயங்கு (42)
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் - பெரும் 106
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என - குறி 53
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி - மலை 232
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே - நற் 5/9
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் - நற் 63/8
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் - நற் 319/6
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி - நற் 364/2
மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் - குறு 308/3
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் - குறு 339/4
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் - குறு 393/1
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு - ஐங் 203/2
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் - ஐங் 220/5
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த - ஐங் 394/1
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க - ஐங் 465/3
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் - பதி 36/6
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி - பதி 50/2
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட - பரி 15/39
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் - பரி 15/50
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் - கலி 5/3
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் - கலி 31/9
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து - கலி 82/16
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக - கலி 85/26
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர - கலி 129/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என - கலி 150/5
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென - அகம் 17/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை - அகம் 162/8
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் - அகம் 166/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு - அகம் 208/9
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி - அகம் 218/10
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் - அகம் 236/8
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் - அகம் 250/1
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 322/2
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் - அகம் 322/7
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் - அகம் 341/6
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் - அகம் 397/5
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல் - புறம் 16/13
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து - புறம் 294/4
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக - புறம் 365/1
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை - புறம் 373/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு - புறம் 373/20
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் - புறம் 381/9

 TOP
 
  மயங்குதி (1)
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் - கலி 91/20

 TOP
 
  மயங்கும் (1)
அருவி துவலையொடு மயங்கும்/பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே - அகம் 359/15,16

 TOP
 
  மயர் (2)
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் - பரி 15/37
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து - அகம் 253/20

 TOP
 
  மயல் (1)
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/17

 TOP
 
  மயலொடு (1)
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் - பதி 62/7

 TOP
 
  மயலோ (1)
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே - குறு 156/7

 TOP
 
  மயிர் (65)
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் - திரு 313
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல - பொரு 7
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன - பொரு 29
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை - பொரு 32
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப - பொரு 41
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர - சிறு 44
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் - பெரும் 171
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது - பெரும் 342
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள - மது 174
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து - மது 387
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப - மது 673
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை - நெடு 91
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் - நெடு 128
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை - நெடு 141
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப - மலை 32
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன - மலை 418
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் - நற் 73/7
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப - நற் 81/4
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் - நற் 89/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் - நற் 93/11
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி - நற் 95/8
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் - நற் 98/1
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் - நற் 151/11
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை - நற் 321/1
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை - நற் 325/1
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் - நற் 337/4
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர்/கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி - குறு 90/3,4
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை - குறு 147/2
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை - குறு 154/4
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர்/கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை - குறு 373/4,5
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் - ஐங் 218/2
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் - ஐங் 238/2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் - ஐங் 275/1
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை - ஐங் 397/1
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை - பதி 12/11
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற - பதி 29/12
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய - பதி 39/9
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு - பதி 90/36
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த - பரி 21/5
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/25
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் - அகம் 34/12
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி - அகம் 102/5
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர்/புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை - அகம் 133/1,2
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி - அகம் 178/2
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை - அகம் 201/17
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் - அகம் 206/4
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை - அகம் 231/6
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர - அகம் 267/8
இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர்/சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் - அகம் 277/7,8
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர்/மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் - அகம் 277/14,15
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை - அகம் 297/14
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி - அகம் 300/7
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் - அகம் 367/10
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி - அகம் 400/6
அரி மயிர் திரள் முன்கை - புறம் 11/1
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி - புறம் 29/4
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் - புறம் 63/7
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் - புறம் 257/3
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி - புறம் 260/26
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி - புறம் 279/9
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் - புறம் 334/2
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய - புறம் 374/3
பாறு தலை மயிர் நனைய - புறம் 377/2
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப - புறம் 398/3

 TOP
 
  மயிர்_குறை_கருவி (1)
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன - பொரு 29

 TOP
 
  மயிரும் (1)
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த - பரி 6/19

 TOP
 
  மயில் (80)
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு - திரு 205
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி - பொரு 47
மட கண்ண மயில் ஆல - பொரு 190
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் - சிறு 16
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் - சிறு 16
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் - சிறு 165
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி - சிறு 264
மயில் அகவும் மலி பொங்கர் - மது 333
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் - மது 418
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ - மது 675
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் - மது 706
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை - நெடு 99
மயில் இயல் மான் நோக்கின் - பட் 149
மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ - நற் 13/8
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி - நற் 115/5
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/4
இன மயில் மட கணம் போல - நற் 248/8
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர - நற் 262/2
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் - நற் 265/8
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் - நற் 301/4
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் - நற் 305/2
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் - குறு 2/3
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி - குறு 138/3
மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் - குறு 183/6
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை - குறு 184/5
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் - குறு 225/6
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் - குறு 244/5
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து - குறு 249/1
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு - குறு 264/3
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் - ஐங் 8/4
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/2
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை - ஐங் 258/2
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் - பதி 27/8
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் - பரி 5/60
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ - பரி 6/4
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி - பரி 8/67
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல - பரி 9/41
மென் சீர் மயில் இயலவர் - பரி 9/56
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் - பரி 11/41
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/40
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் - பரி 18/26
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை - பரி 19/7
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் - பரி 19/21
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை - பரி 20/69
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது - பரி 23/64
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற - கலி 27/13
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ - கலி 30/6
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் - கலி 33/18
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர - கலி 36/2
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என - கலி 56/15
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/2
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ - கலி 103/59
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன - கலி 108/38
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை - அகம் 63/15
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் - அகம் 69/14
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில்/நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் - அகம் 82/9,10
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில்/குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் - அகம் 145/14,15
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே - அகம் 152/14
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல - அகம் 198/7
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி - அகம் 281/4
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து - அகம் 334/13
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - அகம் 344/6
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் - அகம் 352/4
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை - அகம் 358/2
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் - அகம் 368/7
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் - அகம் 369/4
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை - அகம் 378/5
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் - அகம் 385/1
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் - அகம் 385/14
நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல - அகம் 392/17
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி - புறம் 56/7
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் - புறம் 116/10
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி - புறம் 120/6
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி - புறம் 145/1
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன - புறம் 146/8
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் - புறம் 252/4
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து - புறம் 264/3
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு - புறம் 318/2
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு - புறம் 373/10
மயில் அன்ன மென் சாயலார் - புறம் 395/13

 TOP
 
  மயில்_இனம் (1)
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - அகம் 344/6

 TOP
 
  மயில்கள் (2)
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும் - ஐங் 291/1
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர - ஐங் 292/1

 TOP
 
  மயிலாய் (1)
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் - பரி 9/64

 TOP
 
  மயிலின் (4)
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி - மது 608
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என - கலி 128/16
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் - கலி 137/6
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி - அகம் 158/5

 TOP
 
  மயிலும் (2)
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் - பரி 8/100
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று - கலி 55/13

 TOP
 
  மயிலை (1)
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் - புறம் 342/2

 TOP
 
  மயிலோடு (1)
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல - பரி 9/41

 TOP
 
  மர (32)
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் - சிறு 155
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி - பெரும் 47
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் - பெரும் 187
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த - பெரும் 309
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு - பெரும் 433
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் - குறி 217
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் - மலை 265
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி - மலை 446
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து - நற் 44/10
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து - நற் 146/5
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி - நற் 224/9
பெரு மர ஒடியல் போல - நற் 289/8
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/3
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் - கலி 10/7
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் - கலி 48/5
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல - கலி 94/23
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த - கலி 133/3
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் - அகம் 8/11
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் - அகம் 37/16
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே - அகம் 71/18
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் - அகம் 87/5
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை - அகம் 109/5
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 241/16
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் - அகம் 295/7
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி - அகம் 301/9
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப - அகம் 345/13
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 347/16
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 389/24
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் - புறம் 43/11
பெரு மர கம்பம் போல - புறம் 169/11
யானை தந்த முளி மர விறகின் - புறம் 247/1
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் - புறம் 364/11

 TOP
 
  மரத்த (13)
முது மரத்த முரண் களரி - பட் 59
உலவை ஆகிய மரத்த/கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே - நற் 62/9,10
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த/புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே - நற் 256/3,4
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை - நற் 281/1
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை - ஐங் 212/1
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு - அகம் 1/11
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி - அகம் 41/8
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை - அகம் 75/5
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி - அகம் 145/3
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை - அகம் 270/12
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் - அகம் 277/10
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த/மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை - அகம் 327/14,15
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை - புறம் 3/23

 TOP
 
  மரத்தான் (2)
குருகு நரல மனை மரத்தான்/மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு - மது 268,269
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து - பதி 33/3

 TOP
 
  மரத்தின் (3)
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் - கலி 43/3
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி - புறம் 180/5
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின்/வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே - புறம் 270/12,13

 TOP
 
  மரத்து (9)
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து/போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து - நெடு 82,83
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய - நற் 83/2
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து/எல்-உறு மௌவல் நாறும் - குறு 19/3,4
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து/அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன - கலி 3/16,17
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த - அகம் 49/4
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் - அகம் 260/12
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை - அகம் 395/8
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் - புறம் 41/5
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன - புறம் 102/5

 TOP
 
  மரத்தை (1)
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு - கலி 106/22

 TOP
 
  மரத்தொடு (1)
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற - கலி 26/7

 TOP
 
  மரத்தொடும் (1)
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும்/புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் - கலி 32/11,12

 TOP
 
  மரந்தை (4)
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் - குறு 34/7
ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை/ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே - குறு 166/3,4
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் - அகம் 127/6
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 376/18

 TOP
 
  மரந்தையோர் (1)
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந - பதி 90/28

 TOP
 
  மரப (1)
காணா மரப நீயா நினைவ - பரி 3/84

 TOP
 
  மரபில் (1)
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி - குறு 182/2

 TOP
 
  மரபிற்று (1)
மரபிற்று ஆக - பரி 2/2

 TOP
 
  மரபின் (68)
விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது - திரு 107
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக - திரு 269
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின்/மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 66,67
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின்/தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய - சிறு 118,119
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை - சிறு 127
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது - சிறு 230
திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் - பெரும் 31
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பெரும் 389
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி - பெரும் 463
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் - பெரும் 476
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் - மது 459
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப - மது 774
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பட் 105
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன - மலை 209
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் - மலை 230
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் - மலை 391
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது - மலை 537
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் - நற் 103/8
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல - நற் 231/2
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி - நற் 255/2
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே - நற் 311/5
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி - குறு 213/5
உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து - குறு 267/7
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் - ஐங் 245/1
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர - ஐங் 391/2
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 21/5
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் - பதி 27/10
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 30/34
எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின்/கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர - பதி 30/38,39
பணியா மரபின் உழிஞை பாட - பதி 46/6
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ - பதி 50/21
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண - பதி 67/3
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 74/15
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து - பதி 79/14
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின்/கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ - பதி 79/17,18
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ - பதி 88/12
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் - பதி 90/19
அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை - பரி 1/34
சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் - பரி 2/71
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ - பரி 3/47
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர - பரி 9/82
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே - பரி 14/32
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் - பரி 19/3
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின்/அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் - பரி 24/95,96
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் - கலி 123/4
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின்/வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய - அகம் 0/13,14
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி - அகம் 13/3
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல - அகம் 22/15
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர - அகம் 112/16
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய - அகம் 115/9
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற - அகம் 125/14
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் - அகம் 142/10
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல - அகம் 265/14
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப - அகம் 372/1
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 375/16
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது - புறம் 25/2
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் - புறம் 31/1
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் - புறம் 98/16
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் - புறம் 99/2
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல - புறம் 99/4
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய - புறம் 126/9
வரையா மரபின் மாரி போல - புறம் 142/3
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு - புறம் 211/1
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட - புறம் 261/14
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட - புறம் 378/9
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் - புறம் 390/16
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் - புறம் 390/17
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் - புறம் 392/8

 TOP
 
  மரபின (6)
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி - குறி 44
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே - நற் 337/10
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் - புறம் 378/14
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் - புறம் 378/15
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் - புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் - புறம் 378/17

 TOP
 
  மரபினவே (1)
ஆறே அரு மரபினவே யாறே - அகம் 72/7

 TOP
 
  மரபினிர் (1)
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் - மலை 355

 TOP
 
  மரபினோய் (1)
மரபினோய் நின் அடி - பரி 2/72

 TOP
 
  மரபினோயே (1)
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே/அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் - பரி 3/50,51

 TOP
 
  மரபு (3)
வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே - பரி 3/58
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக - புறம் 217/5
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி - புறம் 400/4

 TOP
 
  மரபும் (1)
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் - பரி 2/70

 TOP
 
  மரபுளி (2)
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ - திரு 95
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி - கலி 103/75

 TOP
 
  மரம் (100)
பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் - பொரு 64
நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய - பொரு 197
பழு மரம் தேரும் பறவை போல - பெரும் 20
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் - பெரும் 368
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் - பெரும் 495
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் - மது 62
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் - மது 335
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த - குறி 40
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு - குறி 164
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் - மலை 134
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி - மலை 200
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் - மலை 210
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி - மலை 261
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் - மலை 271
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு - நற் 30/8
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் - நற் 64/7
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு - நற் 177/2
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் - நற் 192/3
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை - நற் 194/7
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் - நற் 226/1
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் - நற் 261/7
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே - நற் 321/10
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை - நற் 385/4
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து - நற் 394/1
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு - குறு 155/5
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை - குறு 172/2
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில் - குறு 198/1
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் - குறு 203/2
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய - குறு 214/1
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து - குறு 249/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் - குறு 352/4
இடி_கரை பெரு மரம் போல - குறு 368/7
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் - ஐங் 319/2
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி - பதி 15/3
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை - பதி 16/8
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை - பதி 22/21
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி - பதி 60/5
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் - பதி 74/9
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி-உறுக்கும் - பதி 76/4
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ - பதி 85/1
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல - பரி 6/79
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு - பரி 7/14
கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார் - பரி 16/33
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் - பரி 17/3
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம்/வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு - பரி 18/41,42
செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட - கலி 3/12
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் - கலி 10/4
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் - கலி 20/16
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த - கலி 27/2
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள - கலி 27/9
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய - கலி 33/6
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி - கலி 34/10
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம்/காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது - கலி 49/7,8
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி - கலி 75/6
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச - கலி 119/6
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப - கலி 120/6
மனை மரம் ஒசிய ஒற்றி - அகம் 58/13
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல - அகம் 59/6
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை - அகம் 67/4
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 92/8
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 137/10
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி - அகம் 148/4
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி - அகம் 166/1
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து - அகம் 167/14
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட - அகம் 169/1
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து - அகம் 213/13
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 238/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி - அகம் 244/3
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து - அகம் 257/14
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம்/நில வரை எல்லாம் நிழற்றி - அகம் 273/15,16
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/9
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம்/கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி - அகம் 283/9,10
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி - அகம் 285/10
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் - அகம் 303/17
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 322/9
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி - அகம் 343/4
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - அகம் 344/6
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து - அகம் 353/15
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 368/9
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - அகம் 393/10
மனை மரம் விறகு ஆக - புறம் 16/5
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை - புறம் 21/5
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் - புறம் 23/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் - புறம் 36/9
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் - புறம் 57/10
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் - புறம் 68/9
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் - புறம் 116/13
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல - புறம் 119/5
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின் - புறம் 136/12
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த - புறம் 162/5
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன - புறம் 173/3
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் - புறம் 206/11
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று - புறம் 209/9
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் - புறம் 238/14
காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே - புறம் 272/3
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல - புறம் 273/6
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த - புறம் 336/4
மரம் படு சிறு தீ போல - புறம் 349/6
பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல - புறம் 370/11
மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி - புறம் 371/2

 TOP
 
  மரம்-கொல் (1)
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே - ஐங் 201/4

 TOP
 
  மரம்-தொறும் (3)
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் - குறு 342/3
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் - பதி 29/5
மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும் - புறம் 109/11

 TOP
 
  மரம்-தோறும் (1)
மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப - மது 754

 TOP
 
  மரல் (20)
மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள் - பொரு 45
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் - பெரும் 181
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி - மலை 431
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் - நற் 64/4
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண - நற் 92/3
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் - நற் 111/4
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ - நற் 278/2
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் - குறு 100/2
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை - குறு 232/3
மரையா மரல் கவர மாரி வறப்ப - கலி 6/1
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க - கலி 13/5
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் - அகம் 49/12
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை - அகம் 133/17
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 155/16
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை - அகம் 199/7
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை - அகம் 271/4
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/10
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை - அகம் 337/15
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு - புறம் 264/2
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட - புறம் 370/10

 TOP
 
  மரவம் (2)
குரவம் மலர மரவம் பூப்ப - ஐங் 357/1
மள்ளர் அன்ன மரவம் தழீஇ - ஐங் 400/1

 TOP
 
  மரன் (15)
மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து - திரு 42
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம் - நற் 84/5
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து - பரி 17/5
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் - பரி 19/31
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் - பரி 20/8
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் - கலி 35/1
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி - கலி 134/21
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல் - அகம் 52/1
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி - அகம் 176/13
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி - அகம் 200/9
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - அகம் 289/4
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் - அகம் 317/14
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் - புறம் 138/10
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் - புறம் 150/15

 TOP
 
  மரனும் (4)
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த - மது 12
கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மை - மது 635
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் - பரி 5/65
மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும் - அகம் 239/2

 TOP
 
  மரனுள்ளும் (1)
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த - புறம் 272/2

 TOP
 
  மரனே (3)
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் - அகம் 259/5
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே - புறம் 347/11
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே - புறம் 348/10

 TOP
 
  மரா (3)
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி - பரி 15/20
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து - அகம் 121/8
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் - அகம் 265/20

 TOP
 
  மராத்த (1)
இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி - பொரு 50

 TOP
 
  மராத்து (2)
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து/நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர - கலி 36/1,2
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் - அகம் 127/13

 TOP
 
  மராஅ (5)
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் - மலை 428
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் - பரி 23/7
குழியில் கொண்ட மராஅ யானை - அகம் 13/7
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி - அகம் 18/4
மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம் - அகம் 99/8

 TOP
 
  மராஅத்த (9)
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு - திரு 202
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ - சிறு 12
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த/கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை - மலை 395,396
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள் - குறு 87/1
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த/பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய - குறு 92/3,4
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை - குறு 99/4
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் - ஐங் 381/2
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் - அகம் 3/11
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் - அகம் 158/13

 TOP
 
  மராஅத்து (15)
இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து/உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் - திரு 10,11
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து/தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட - மலை 498,499
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி - நற் 148/5
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல - நற் 381/4
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து/வேனில் அம் சினை கமழும் - குறு 22/3,4
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை - குறு 211/4
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ - ஐங் 331/2
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி - ஐங் 383/2
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ - அகம் 83/1
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து - அகம் 83/5
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து - அகம் 199/3
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து/தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/7,8
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து/சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் - அகம் 257/6,7
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து/குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப - அகம் 317/15,16
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட - அகம் 335/7

 TOP
 
  மராஅம் (8)
பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம் - குறி 85
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் - நற் 20/3
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் - ஐங் 348/2
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் - அகம் 21/12
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள - அகம் 81/8
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து - அகம் 172/7
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம்/பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் - அகம் 211/2,3
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் - அகம் 261/4

 TOP
 
  மராஅமும் (2)
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும்/பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் - கலி 26/1,2
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும்/முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ - கலி 101/13,14

 TOP
 
  மரீஇ (12)
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு - பெரும் 383
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் - நற் 52/3
கானல் வார் மணல் மரீஇ/கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே - நற் 76/8,9
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ/செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே - நற் 258/1,2
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே - நற் 326/10
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ/புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை - நற் 373/1,2
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த - நற் 395/7
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ/துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே - குறு 266/4,5
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து - குறு 322/4
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ/திதலை அல்குல் நின் மகள் - ஐங் 29/3,4
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ/பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது - பதி 50/23,24
மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது - கலி 8/12

 TOP
 
  மரீஇய (15)
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி - பெரும் 169
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் - மது 151
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் - நெடு 145
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே - நற் 171/11
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய/வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து - குறு 30/2,3
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் - குறு 320/6
பூ போல் உண்கண் மரீஇய/நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே - ஐங் 101/4,5
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் - பதி 40/30
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே - பதி 50/26
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே - கலி 7/10
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய/பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர - கலி 66/7,8
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே - அகம் 223/16
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் - புறம் 64/5
ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் - புறம் 93/4
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து - புறம் 138/9

 TOP
 
  மரீஇயோர் (1)
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே - புறம் 13/8

 TOP
 
  மரீஇயோரே (2)
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே - குறு 102/4
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே - அகம் 231/15

 TOP
 
  மரீஇயோனே (1)
பலரோடு உண்டல் மரீஇயோனே - புறம் 234/6

 TOP
 
  மரு (2)
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள - கலி 27/17
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ - கலி 30/6

 TOP
 
  மருக (13)
கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக/மள்ளர் மள்ள மறவர் மறவ - பெரும் 454,455
உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக/பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின் - மது 23,24
செல்வக்கோவே சேரலர் மருக/கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி - பதி 63/16,17
கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக/வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் - பதி 88/14,15
விறல் மாந்தரன் விறல் மருக/ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை - பதி 90/13,14
தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக/செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ - புறம் 3/5,6
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக/கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி - புறம் 37/6,7
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக/ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் - புறம் 39/3,4
வரையா ஈகை உரவோன் மருக/நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் - புறம் 43/8,9
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக/களி இயல் யானை கரிகால்வளவ - புறம் 66/2,3
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக/வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே - புறம் 126/4,5
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக/உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந - புறம் 139/7,8
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக/வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட - புறம் 166/9,10

 TOP
 
  மருகன் (6)
மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு - பரி 19/57
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன்/நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் - அகம் 356/12,13
நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் - புறம் 151/8
சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன்/கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன் - புறம் 228/9,10
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன்/பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை - புறம் 388/13,14
மள்ளர் மள்ளன் தொல்லோர் மருகன்/இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என - புறம் 399/20,21

 TOP
 
  மருகனை (1)
இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை/இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி - புறம் 46/2,3

 TOP
 
  மருங்கில் (52)
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் - திரு 173
நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி - திரு 187
மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் - திரு 214
வலை வலந்து அன்ன மெல் நிழல் மருங்கில்/காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை - பொரு 51,52
ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில்/கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் - சிறு 70,71
பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப - பெரும் 63
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி - முல் 7
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப - நெடு 52
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில்/மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் - மலை 102,103
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில்/சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் - நற் 61/7,8
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில்/கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த - நற் 105/3,4
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு - நற் 153/5
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது - நற் 178/4
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது - நற் 329/3
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில்/கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் - குறு 58/3,4
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி - குறு 182/4
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை - குறு 220/3
ஆள்வினை மருங்கில் பிரியார் நாளும் - குறு 267/6
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல் - குறு 291/1
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் - குறு 346/5
மருங்கில் கொண்ட பலவின் - குறு 365/5
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் - ஐங் 335/3
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் - ஐங் 495/1
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில்/கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் - பரி 19/103,104
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் - கலி 7/5
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப - அகம் 74/5
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில்/சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது - அகம் 91/3,4
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் - அகம் 101/2
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட - அகம் 102/6
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 113/25
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே - அகம் 113/27
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் - அகம் 121/4
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில்/கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு - அகம் 133/7,8
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி - அகம் 144/16
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில்/கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை - அகம் 176/4,5
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில்/துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு - அகம் 179/2,3
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில்/பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் - அகம் 185/10,11
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது - அகம் 193/1
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் - அகம் 210/6
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் - அகம் 265/20
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி - அகம் 291/5
உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல் - அகம் 291/7
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில்/செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி - அகம் 304/6,7
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் - அகம் 324/12
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில்/பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி - அகம் 339/2,3
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் - அகம் 342/11
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப - அகம் 363/7
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி - அகம் 389/21
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில்/பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து - புறம் 3/10,11
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக - புறம் 18/28
வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என - புறம் 34/4
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் - புறம் 159/7

 TOP
 
  மருங்கிலன் (1)
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் - புறம் 391/11

 TOP
 
  மருங்கின் (106)
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை - திரு 80
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி - பொரு 149
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின்/சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி - சிறு 141,142
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின்/வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த - பெரும் 106,107
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின்/குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி - பெரும் 236,237
பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் - பெரும் 336
தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய - மது 202
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க - மது 374
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின்/வேனில் பள்ளி தென்_வளி தரூஉம் - நெடு 60,61
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் - பட் 152
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின்/எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி - மலை 15,16
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின்/பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை - மலை 507,508
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி - நற் 11/7
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி - நற் 27/9
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின் - நற் 102/6
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின - நற் 122/4
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் - நற் 194/3
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த - நற் 211/3
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது - நற் 222/8
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற - நற் 241/3
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின்/பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் - நற் 333/3,4
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட - நற் 344/1
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் - நற் 349/2
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த - நற் 356/1
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி - நற் 362/8
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை - குறு 124/1
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் - குறு 158/1
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ - குறு 215/5
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 215/7
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் - குறு 319/4
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் - குறு 340/5
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த - குறு 356/3
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ - ஐங் 111/2
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் - ஐங் 164/2
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி - ஐங் 233/2
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப - ஐங் 448/3
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின்/வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் - பதி 13/5,6
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது - பதி 13/25
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து - பதி 15/7
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின்/ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி - பதி 25/7,8
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து - பதி 50/14
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ - பதி 54/11
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின்/அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 58/17,18
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின்/கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை - பதி 85/6,7
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் - கலி 21/11
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை - கலி 49/2
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல - கலி 103/11
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர - அகம் 14/8
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின்/நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் - அகம் 17/17,18
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி - அகம் 34/6
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என - அகம் 55/12
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின்/விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர - அகம் 64/8,9
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய - அகம் 79/4
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின்/கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக - அகம் 82/1,2
களரி பரந்த கல் நெடு மருங்கின்/விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 89/9,10
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என - அகம் 103/11
உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின்/ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல - அகம் 123/1,2
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் - அகம் 125/15
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ - அகம் 139/15
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப - அகம் 154/5
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 155/16
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 173/18
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி - அகம் 194/5
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து - அகம் 207/3
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த - அகம் 230/1
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என - அகம் 233/4
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின்/நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி - அகம் 234/2,3
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 241/16
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து - அகம் 257/15
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின்/நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் - அகம் 269/6,7
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி - அகம் 271/5
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற - அகம் 272/7
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என - அகம் 299/10
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல - அகம் 317/20
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின்/புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த - அகம் 327/13,14
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய - அகம் 332/3
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 347/16
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் - அகம் 350/3
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின்/ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் - அகம் 352/3,4
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் - அகம் 361/15
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை - அகம் 368/8
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 389/24
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின்/கான் அமர் நன்னன் போல - அகம் 392/26,27
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த - அகம் 399/6
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 399/18
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே - புறம் 35/26
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை - புறம் 38/13
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு - புறம் 52/4
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின்/கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது - புறம் 68/1,2
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை - புறம் 75/8
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின்/ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் - புறம் 116/6,7
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் - புறம் 117/2
கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி - புறம் 149/3
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின்/படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து - புறம் 161/18,19
ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் - புறம் 174/21
ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை-பாலே - புறம் 196/3
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் - புறம் 204/9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் - புறம் 214/7
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி - புறம் 264/1
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 278/2
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின்/அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை - புறம் 282/1,2
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின்/வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என - புறம் 325/1,2
பாறுபட பறைந்த பன் மாறு மருங்கின்/வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு - புறம் 359/1,2
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி - புறம் 359/6
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின்/வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு - புறம் 360/16,17
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக - புறம் 366/2

 TOP
 
  மருங்கின்று (1)
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 13/24

 TOP
 
  மருங்கின (1)
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் - புறம் 351/1

 TOP
 
  மருங்கினமே (2)
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் - குறு 370/3
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே - குறு 370/5

 TOP
 
  மருங்கினான் (1)
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி - பொரு 227

 TOP
 
  மருங்கு (38)
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி - திரு 275
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் - குறி 18
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற - பட் 270
இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய - பட் 282
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி - மலை 215
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் - மலை 394
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் - மலை 561
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை - நற் 61/4
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் - நற் 93/7
இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ - நற் 155/7
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் - நற் 244/6
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று - குறு 325/2
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் - ஐங் 326/3
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப - பதி 15/5
நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி - பதி 21/26
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து - பதி 23/12
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு - பதி 81/35
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் - பரி 5/7
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே - பரி 14/18
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 16/37
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு/சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு - பரி 19/5,6
மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு/பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை - பரி 19/57,58
மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே - கலி 48/24
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி - அகம் 29/17
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி - அகம் 29/17
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் - அகம் 43/7
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் - அகம் 59/10
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ - அகம் 156/16
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ - அகம் 205/17
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் - அகம் 220/5
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு/அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ - அகம் 242/8,9
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய - அகம் 255/6
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க - புறம் 22/13
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி - புறம் 27/16
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி - புறம் 61/6
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் - புறம் 93/6
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து - புறம் 370/5
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி - புறம் 400/10

 TOP
 
  மருங்கும் (2)
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் - அகம் 38/8
கனை எரி உரறிய மருங்கும் நோக்கி - புறம் 23/11

 TOP
 
  மருங்குல் (14)
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல்/வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த - சிறு 135,136
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் - பெரும் 352
மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி - நற் 141/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல்/வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் - கலி 60/3,4
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் - அகம் 126/21
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன் - அகம் 229/5
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் - அகம் 297/7
உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது - அகம் 337/9
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல்/கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ - அகம் 343/6,7
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை - புறம் 50/2
கொடி மருங்குல் விறலியருமே - புறம் 139/4
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் - புறம் 180/11
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல்/உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் - புறம் 305/1,2
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய - புறம் 316/9

 TOP
 
  மருங்குலை (1)
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ - புறம் 260/6

 TOP
 
  மருங்கூர் (2)
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள் - நற் 258/10
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து - அகம் 227/20

 TOP
 
  மருங்கை (1)
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் - நற் 358/10

 TOP
 
  மருட்கை (3)
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே - நற் 57/7
நினைக்கும்-காலை மருட்கை உடைத்தே - புறம் 217/1
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு - புறம் 217/3

 TOP
 
  மருட்ட (1)
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து - குறு 30/3

 TOP
 
  மருட்டலும் (2)
மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் - கலி 54/14
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் - அகம் 158/11

 TOP
 
  மருட்டவும் (1)
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும்/கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் - சிறு 147,148

 TOP
 
  மருட்டினன் (1)
மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன்/அதனால் - கலி 54/14,15

 TOP
 
  மருட்டும் (2)
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் - ஐங் 139/2
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை - கலி 108/47

 TOP
 
  மருடல் (1)
வழி மயக்கு-உற்று மருடல் நெடியான் - பரி 35/5

 TOP
 
  மருடிர் (1)
மயங்கினாள் என்று மருடிர் கலங்கன்-மின் - கலி 143/19

 TOP
 
  மருண்ட (4)
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப - பொரு 98
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட/இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே - ஐங் 386/3,4
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து - அகம் 74/10
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் - அகம் 111/7

 TOP
 
  மருண்டனென் (5)
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே - குறு 99/3
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே - ஐங் 224/5
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென்/மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது - பதி 15/34,35
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ - பதி 32/9
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்-வயின் - பதி 74/23

 TOP
 
  மருண்டிசினே (1)
இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே/வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ - அகம் 384/8,9

 TOP
 
  மருண்டு (9)
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர - குறி 134
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே - ஐங் 485/4
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க - ஐங் 492/3
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு/மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் - பரி 6/45,46
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு - கலி 73/22
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் - கலி 108/46
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் - அகம் 189/12
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த - அகம் 222/9
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி - புறம் 46/6

 TOP
 
  மருண்டும் (1)
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும்/அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி - பட் 102,103

 TOP
 
  மருத்தின் (1)
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள - பரி 4/32

 TOP
 
  மருத்துவர் (1)
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் - கலி 137/25

 TOP
 
  மருத்துவன் (2)
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய - கலி 17/19
பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் - புறம் 173/11

 TOP
 
  மருத (4)
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை - சிறு 186
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் - நற் 350/3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் - அகம் 37/16
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து - புறம் 243/6

 TOP
 
  மருதத்து (4)
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் - ஐங் 7/4
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 31/3
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 75/3
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு - புறம் 344/3

 TOP
 
  மருதம் (15)
கானவர் மருதம் பாட அகவர் - பொரு 220
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை - சிறு 186
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி - மது 270
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் - மது 658
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் - குறி 73
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் - மலை 470
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - மலை 534
கரை சேர் மருதம் ஏறி - ஐங் 74/3
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் - பதி 27/6
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று - பதி 30/16
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் - பதி 73/7
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த - பரி 8/94
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் - பரி 24/73
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய - அகம் 366/1
மாலை மருதம் பண்ணி காலை - புறம் 149/2

 TOP
 
  மருதமொடு (1)
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி - அகம் 97/19

 TOP
 
  மருதன் (1)
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக - புறம் 72/14

 TOP
 
  மருதி (1)
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் - அகம் 222/12

 TOP
 
  மருதின் (10)
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி - திரு 28
முட காஞ்சி செம் மருதின்/மட கண்ண மயில் ஆல - பொரு 189,190
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் - பெரும் 232
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் - நற் 330/5
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் - குறு 50/2
கழனி மருதின் சென்னி சேக்கும் - ஐங் 70/2
ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின்/புனல் வாயில் பூ பொய்கை - பதி 13/7,8
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின்/தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர - அகம் 286/6,7
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் - புறம் 52/10
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் - புறம் 351/10

 TOP
 
  மருது (5)
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் - திரு 34
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை - ஐங் 33/2
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் - பதி 23/18
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் - அகம் 36/10
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை - அகம் 376/3

 TOP
 
  மருதொடு (2)
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த - குறு 258/3
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய - அகம் 226/9

 TOP
 
  மருந்தாக (1)
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக/நல்_நுதல் ஈத்த இ மா - கலி 140/15,16

 TOP
 
  மருந்தினேன் (1)
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் - கலி 60/19

 TOP
 
  மருந்து (37)
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது - நற் 64/10
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே - நற் 80/9
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல - நற் 136/3
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே - நற் 140/11
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 247/9
மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே - நற் 384/11
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே - குறு 68/4
மருந்து எனின் மருந்தே வைப்பு எனின் வைப்பே - குறு 71/1
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா - குறு 263/3
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து/அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய - குறு 360/1,2
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி - ஐங் 59/3
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே - ஐங் 59/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே - ஐங் 99/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே - ஐங் 101/5
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய - பரி 23/4
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப - கலி 17/20
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப - கலி 17/20
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய - கலி 32/15
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே - கலி 44/21
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ - கலி 60/18
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் - கலி 60/21
மருந்து நீ ஆகுதலான் - கலி 63/11
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா - கலி 81/14
நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட - கலி 81/18
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த - கலி 89/10
நீ உற்ற நோய்க்கு மருந்து/மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா - கலி 107/26,27
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா - கலி 107/27
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் - கலி 109/21
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் - கலி 129/24
எல்லாரும் தேற்றார் மருந்து/வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் - கலி 145/50,51
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே - அகம் 147/14
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என - அகம் 351/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் - அகம் 388/21
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா - புறம் 3/12
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து - புறம் 42/22
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 70/9
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி - புறம் 180/5

 TOP
 
  மருந்து-உரை (1)
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் - பரி 8/5

 TOP
 
  மருந்தும் (6)
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் - நற் 53/8
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் - நற் 226/1
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே - குறு 156/7
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே - ஐங் 262/4
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு - அகம் 238/11
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே - அகம் 271/17

 TOP
 
  மருந்தே (1)
மருந்து எனின் மருந்தே வைப்பு எனின் வைப்பே - குறு 71/1

 TOP
 
  மருந்தோ (1)
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர - கலி 110/3

 TOP
 
  மருப்பில் (1)
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் - கலி 105/30

 TOP
 
  மருப்பின் (67)
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை - திரு 157
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின்/மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் - பொரு 13,14
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின்/பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - பெரும் 14,15
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின்/கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் - பெரும் 209,210
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என - முல் 34
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் - மது 102
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின்/கடும் சினத்த களிறு பரப்பி - மது 178,179
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக - நெடு 160
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப - குறி 36
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின்/முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் - பட் 229,230
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் - மலை 37
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின்/நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் - மலை 245,246
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 297
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் - மலை 518
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு - நற் 19/3
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை - நற் 194/4
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய - நற் 284/9
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின்/மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை - நற் 391/3,4
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 363/1
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் - ஐங் 265/2
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை - பதி 11/18
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின்/போர் வல் யானை சேரலாத - பதி 15/22,23
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின்/கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 16/6,7
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற - பதி 32/3
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின்/பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் - பதி 43/3,4
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 66/1
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு - பதி 67/15
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின்/புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து - பதி 74/9,10
வான் மருப்பின் களிற்று யானை - பதி 80/1
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து - பதி 92/1
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு - பரி 2/33
கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும் - பரி 3/24
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் - பரி 11/57
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி - பரி 13/37
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி - கலி 15/6
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி - கலி 21/1
இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் - கலி 23/1
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின்/வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி - கலி 40/4,5
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் - கலி 43/2
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின்/காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி - கலி 104/20,21
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின்/பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப - அகம் 4/3,4
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின்/இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி - அகம் 26/6,7
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை - அகம் 34/4
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின்/பிடி மிடை களிற்றின் தோன்றும் - அகம் 99/12,13
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் - அகம் 112/6
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின்/கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை - அகம் 164/12,13
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின்/வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி - அகம் 178/1,2
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் - அகம் 211/4
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி - அகம் 283/4
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி - அகம் 295/4
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு - அகம் 304/9
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி - அகம் 322/10
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின்/இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப - அகம் 350/3,4
ஒளிறு மருப்பின் களிறு அவர - புறம் 15/9
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் - புறம் 98/2
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் - புறம் 159/22
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி - புறம் 242/2
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் - புறம் 285/3
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் - புறம் 287/6
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின்/அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து - புறம் 288/1,2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் - புறம் 301/6
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என - புறம் 335/10
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின்/களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த - புறம் 336/3,4
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின்/கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக - புறம் 369/1,2
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின்/வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும - புறம் 370/20,21
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின்/வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி - புறம் 394/11,12

 TOP
 
  மருப்பின (1)
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின/பிறை நுதலான் செறல் நோக்கின - புறம் 22/2,3

 TOP
 
  மருப்பினால் (2)
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை - கலி 106/21
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் - கலி 106/26

 TOP
 
  மருப்பினான் (1)
வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் - கலி 106/12

 TOP
 
  மருப்பினும் (1)
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும்/கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை - கலி 57/18,19

 TOP
 
  மருப்பு (71)
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் - பெரும் 110
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் - பெரும் 358
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள - முல் 99
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் - மலை 391
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் - நற் 39/6
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி - நற் 120/1
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய - நற் 131/5
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் - நற் 148/10
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை - நற் 318/5
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து - நற் 330/1
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் - குறு 181/3
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை - குறு 215/4
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி - குறு 255/5
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் - குறு 279/1
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 338/1
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து - ஐங் 91/1
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை - பதி 38/6
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து - பதி 42/18
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர - கலி 8/5
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட - கலி 13/4
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் - கலி 24/10
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் - கலி 43/21
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு - கலி 46/3
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை - கலி 52/4
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து - கலி 82/12
கவிழ்ந்தன மருப்பு/கலங்கினர் பலர் - கலி 102/23,24
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு - கலி 103/69
நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி - கலி 105/33
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த - கலி 131/7
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா - கலி 135/2
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் - கலி 138/1
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள - அகம் 14/6
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் - அகம் 91/15
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த - அகம் 101/4
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் - அகம் 115/10
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே - அகம் 133/18
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு - அகம் 134/11
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை - அகம் 139/10
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை - அகம் 148/3
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி - அகம் 154/8
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி - அகம் 159/17
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை - அகம் 184/11
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை - அகம் 206/3
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் - அகம் 207/9
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் - அகம் 223/4
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 267/7
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க - அகம் 282/6
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி - அகம் 291/19
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் - அகம் 291/20
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள - அகம் 314/6
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு/ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து - அகம் 316/2,3
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து - அகம் 335/5
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 357/4
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை - அகம் 371/5
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு - அகம் 379/24
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் - அகம் 388/12
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் - அகம் 391/11
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை - அகம் 395/8
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன - புறம் 4/4
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என - புறம் 23/18
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை - புறம் 39/2
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு - புறம் 161/17
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் - புறம் 205/13
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே - புறம் 238/9
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க - புறம் 281/2
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் - புறம் 297/2
இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே - புறம் 303/9
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த - புறம் 334/8
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே - புறம் 337/22
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் - புறம் 387/29
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக - புறம் 388/8

 TOP
 
  மருப்பொடு (3)
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு/நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து - பதி 35/3,4
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் - அகம் 109/13
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் - புறம் 374/13

 TOP
 
  மருமான் (3)
குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 47
தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 63
குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 79

 TOP
 
  மருவ (2)
குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் - பரி 16/29
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை - புறம் 387/17

 TOP
 
  மருவரற்கு (1)
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே - ஐங் 464/4

 TOP
 
  மருவி (2)
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து - மது 541
மாட மறுகின் மருவி மறுகு-உற - பரி 20/25

 TOP
 
  மருவின் (1)
மருவின் இனியவும் உளவோ - குறு 322/6

 TOP
 
  மருவினம் (1)
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் - அகம் 301/26

 TOP
 
  மருவு (3)
மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை - பொரு 22
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் - கலி 53/8
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு - கலி 144/14

 TOP
 
  மருவு-உழி (1)
மருவு-உழி பட்டது என் நெஞ்சு - கலி 144/15

 TOP
 
  மருவு-உற (1)
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் - கலி 45/22

 TOP
 
  மருவேன் (1)
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே - குறு 371/4

 TOP
 
  மருள் (90)
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் - மது 282
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை - நெடு 99
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் - நெடு 115
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் - மலை 250
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் - மலை 377
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் - மலை 511
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை - மலை 515
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் - மலை 572
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் - நற் 85/2
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே - நற் 188/9
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் - நற் 216/6
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ - நற் 245/3
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் - நற் 257/6
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் - நற் 337/7
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - நற் 353/4
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ - நற் 384/7
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே - குறு 138/5
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை - குறு 198/2
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து - குறு 319/1
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ - குறு 345/2
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ - குறு 397/1
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ - ஐங் 217/1
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை - ஐங் 294/1
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ - ஐங் 318/2
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ - ஐங் 367/1
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய - பதி 11/1
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் - பதி 23/23
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் - பதி 33/2
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் - பதி 54/3
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே - பரி 1/33
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ - பரி 15/40
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி - பரி 21/57
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி - பரி 23/60
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/17
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 14/1
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி - கலி 21/1
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் - கலி 81/1
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை - கலி 85/16
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 118/8
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி - கலி 121/5
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை - கலி 123/9
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க - கலி 126/21
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை - கலி 129/7
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை - கலி 130/7
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை - கலி 134/10
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல - கலி 140/32
மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் - கலி 143/57
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை - கலி 145/29
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் - கலி 146/32
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 148/7
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு - அகம் 1/8
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் - அகம் 16/3
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப - அகம் 41/3
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 115/13
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி - அகம் 116/16
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் - அகம் 123/10
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை - அகம் 134/3
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே - அகம் 156/17
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் - அகம் 171/8
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த - அகம் 177/15
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை - அகம் 212/15
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் - அகம் 213/14
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு - அகம் 218/20
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் - அகம் 228/8
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற - அகம் 236/1
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 238/5
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு - அகம் 242/3
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி - அகம் 259/17
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய - அகம் 278/13
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை - அகம் 298/4
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு - அகம் 299/18
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன் - அகம் 349/11
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - அகம் 352/1
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் - அகம் 368/10
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி - அகம் 384/12
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 388/8
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை - புறம் 56/1
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய - புறம் 161/16
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு - புறம் 161/17
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை - புறம் 174/15
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் - புறம் 198/4
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் - புறம் 236/1
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை - புறம் 291/7
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை - புறம் 294/2
மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ - புறம் 362/11
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க - புறம் 364/3
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் - புறம் 368/17
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் - புறம் 370/6
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும - புறம் 370/21
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/19

 TOP
 
  மருள்-உற்றனம்-கொல் (1)
உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல்/விட்டு சென்றனர் நம்மே - ஐங் 340/2,3

 TOP
 
  மருள்-உற (1)
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் - கலி 59/10

 TOP
 
  மருள்வன (1)
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க - அகம் 82/8

 TOP
 
  மருள்வார் (1)
மாயம் மருள்வார் அகத்து - கலி 88/7

 TOP
 
  மருள்வார்க்கு (1)
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை - கலி 108/47

 TOP
 
  மருள்வென் (1)
யானே மருள்வென் தோழி பானாள் - குறு 94/3

 TOP
 
  மருள்வேனோ (1)
நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே - நற் 248/9

 TOP
 
  மருள (17)
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள/ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த - சிறு 92,93
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி - மலை 468
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து - பதி 42/16
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் - பதி 73/19
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள/கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை - பரி 5/35,36
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் - பரி 19/74
யான் என உணர்ந்து நீ நனி மருள/தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி - கலி 131/44,45
மதி மருள நீத்த-கடை - கலி 147/16
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள/விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் - கலி 147/54,55
மை இல் மான் இனம் மருள பையென - அகம் 71/5
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 127/5
ஆயமும் அயலும் மருள/தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே - அகம் 146/12,13
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் - அகம் 234/7
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை - புறம் 43/4
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள/பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய - புறம் 161/15,16
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர - புறம் 243/8
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் - புறம் 387/26

 TOP
 
  மருளி (5)
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ - கலி 14/11
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் - கலி 59/10
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை - கலி 61/16
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் - கலி 122/15
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே - அகம் 361/9

 TOP
 
  மருளின் (1)
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய - அகம் 235/16

 TOP
 
  மருளின (1)
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய - புறம் 90/4

 TOP
 
  மருளும் (13)
மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து - பொரு 84
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் - பொரு 97
வரை மருளும் உயர் தோன்றல - மது 46
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் - மலை 273
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே - மலை 275
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் - நற் 359/3
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி - பதி 24/22
மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் - பதி 62/2
தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள் - கலி 144/7
மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும்/சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது - கலி 145/9,10
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் - அகம் 138/19
மழை என மருளும் பல் தோல் மலை என - புறம் 17/34
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு - புறம் 28/3

 TOP
 
  மரூஉ (1)
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு - அகம் 280/7

 TOP
 
  மரூஉம் (1)
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை - அகம் 292/8

 TOP
 
  மரை (12)
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை - மலை 406
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி - நற் 43/3
மரை_இனம் ஆரும் முன்றில் - குறு 235/4
கான மட மரை கண நிரை கவரும் - அகம் 69/8
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் - அகம் 107/18
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் - அகம் 224/11
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் - அகம் 287/4
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து - அகம் 373/2
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் - அகம் 399/15
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே - புறம் 27/6
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் - புறம் 168/8
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி - புறம் 170/1

 TOP
 
  மரை_இனம் (1)
மரை_இனம் ஆரும் முன்றில் - குறு 235/4

 TOP
 
  மரையா (7)
மென் நடை மரையா துஞ்சும் - குறு 115/5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு - குறு 321/5
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று - குறு 363/3
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் - பதி 23/14
மரையா மரல் கவர மாரி வறப்ப - கலி 6/1
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி - அகம் 3/7
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் - புறம் 297/4

 TOP
 
  மரையான் (3)
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை - மலை 331
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி - மலை 506
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு - குறு 317/1

 TOP
 
  மல் (3)
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என - நற் 93/4
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து - பரி 12/72
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி - அகம் 386/4

 TOP
 
  மல்க (21)
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க/பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப - நற் 7/1,2
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் - நற் 113/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க/மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து - நற் 268/1,2
கானல் மாலை கழி நீர் மல்க/நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த - நற் 382/1,2
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க/வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் - ஐங் 37/2,3
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை - ஐங் 208/2
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க/பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் - கலி 3/3,4
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க/வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர - கலி 16/1,2
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/11
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க/மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி - கலி 72/5,6
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் - கலி 100/10
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க/இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/8,9
ஆய் இதழ் மல்க அழும் - கலி 142/12
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் - கலி 146/7
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி - அகம் 30/9
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க/வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை - அகம் 138/2,3
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி - அகம் 275/1
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க/ஐய ஆக வெய்ய உயிரா - அகம் 313/4,5
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து - அகம் 373/13
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க/நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் - அகம் 398/8,9
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் - புறம் 190/2

 TOP
 
  மல்கலின் (1)
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே - அகம் 300/17

 TOP
 
  மல்கி (2)
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி/கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார - அகம் 169/11,12
தெண் நீரின் கண் மல்கி/கசிவு-உற்ற என் பல் கிளையொடு - புறம் 136/7,8

 TOP
 
  மல்கிய (1)
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் - கலி 35/13

 TOP
 
  மல்கின்று (1)
கழியே ஓதம் மல்கின்று வழியே - அகம் 340/9

 TOP
 
  மல்கு (15)
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 33/12
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி - நற் 67/6
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ - நற் 67/8
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை - நற் 299/7
பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப - நற் 375/3
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் - குறு 347/1
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் - பரி 16/32
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் - கலி 98/34
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் - அகம் 233/1
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை - அகம் 250/2
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட - அகம் 298/3
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட - அகம் 298/3
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் - அகம் 391/3
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் - புறம் 90/2
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க - புறம் 174/25

 TOP
 
  மல்கு-தொறும் (1)
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும்/கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் - குறு 9/5,6

 TOP
 
  மல்கும் (2)
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும்/புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் - குறு 150/4,5
மல்லல் இரும் கழி மல்கும்/மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே - ஐங் 120/3,4

 TOP
 
  மல்ல (1)
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல/திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள - பரி 3/89,90

 TOP
 
  மல்லரை (2)
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் - கலி 52/5
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் - கலி 134/1

 TOP
 
  மல்லல் (29)
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி - பெரும் 143
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா - பெரும் 254
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் - நெடு 29
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர - நெடு 44
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே - மலை 233
மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய - நற் 73/3
மல்லல் மார்பு மடுத்தனன் - நற் 174/10
மல்லல் இரும் கழி மலி நீர் சேர்ப்பற்கு - நற் 239/8
மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி - நற் 249/9
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என - குறு 45/3
மல்லல் இரும் கழி மல்கும் - ஐங் 120/3
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே - ஐங் 414/4
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து - பதி 36/3
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் - பரி 11/43
மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் - பரி 11/121
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/23
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் - கலி 104/61
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் - கலி 138/10
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப - கலி 148/5
மல்லல் மூதூர் மறையினை சென்று - அகம் 50/9
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் - அகம் 122/3
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு - அகம் 215/14
மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான் - அகம் 216/12
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை - அகம் 308/11
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் - அகம் 375/7
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே - புறம் 18/12
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப - புறம் 160/26
மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர - புறம் 174/9
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று - புறம் 192/8

 TOP
 
  மல்லலின் (1)
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ - கலி 66/10

 TOP
 
  மல்லன் (2)
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி - புறம் 80/2
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே - புறம் 80/9

 TOP
 
  மல்லிகா (1)
மல்லிகா மாலை வளாய் - பரி 11/105

 TOP
 
  மல்லிகை (1)
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் - பரி 12/77

 TOP
 
  மலக்கு-உறுமே (1)
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்கு-உறுமே - குறு 194/5

 TOP
 
  மலங்கு (1)
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட - புறம் 61/3

 TOP
 
  மலயன் (1)
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன்/மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் - புறம் 123/3,4

 TOP
 
  மலர் (426)
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர்/வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர - திரு 35,36
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர்/அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் - திரு 75,76
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து - திரு 188
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி - திரு 229
நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு - திரு 302
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து - பொரு 209
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி - சிறு 23
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் - சிறு 160
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் - பெரும் 5
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் - பெரும் 32
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன - பெரும் 203
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 216
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி - பெரும் 276
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர்/பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின் - பெரும் 295,296
மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ - பெரும் 410
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் - பெரும் 496
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு - மது 199
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே - மது 237
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் - மது 338
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ - மது 564
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர்/திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து - மது 566,567
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து - மது 568
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் - மது 613
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 27
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் - நெடு 54
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் - குறி 5
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் - குறி 71
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய - குறி 114
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் - பட் 65
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ - பட் 69
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் - பட் 88
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் - பட் 160
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி - பட் 178
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ - பட் 248
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் - மலை 51
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் - மலை 58
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய - மலை 130
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி - மலை 182
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து - நற் 14/6
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 33/12
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ - நற் 37/5
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் - நற் 52/2
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 66/11
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி - நற் 67/6
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி - நற் 68/4
மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய - நற் 73/3
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் - நற் 76/7
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய - நற் 78/2
மன்ற எருமை மலர் தலை காரான் - நற் 80/1
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் - நற் 85/1
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் - நற் 96/1
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என - நற் 97/7
மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர்/ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி - நற் 106/6,7
புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் - நற் 118/10
பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை - நற் 119/6
விரவு மலர் உதிர வீசி - நற் 139/9
விரவு மலர் பொறித்த தோளர் - நற் 144/9
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து - நற் 147/8
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 149/6
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் - நற் 160/9
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர்/புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை - நற் 175/4,5
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/2
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய - நற் 197/7
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர்/கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க - நற் 221/3,4
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப - நற் 242/1
பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல - நற் 242/4
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை - நற் 245/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 252/9
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ - நற் 260/2
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர்/ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர - நற் 262/1,2
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர்/சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் - நற் 278/3,4
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் - நற் 290/8
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை - நற் 301/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 301/3
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை - நற் 308/2
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி - நற் 311/9
மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே - நற் 315/12
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே - நற் 317/10
பன் மலர் சிதறி பரவு-உறு பலிக்கே - நற் 322/12
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே - நற் 326/10
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர்/நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய - நற் 337/4,5
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி - நற் 339/10
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் - நற் 348/5
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் - நற் 349/2
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே - நற் 370/11
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை - நற் 391/4
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் - நற் 391/9
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் - நற் 398/6
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 398/10
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர்/நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி - குறு 51/1,2
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் - குறு 95/2
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று - குறு 110/6
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன - குறு 147/1
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த - குறு 173/1
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு - குறு 202/3
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் - குறு 220/5
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் - குறு 229/6
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர்/வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி - குறு 240/2,3
மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி - குறு 241/4
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் - குறு 270/7
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர்/ஆர் கழல்பு உகுவ போல - குறு 282/6,7
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே - குறு 291/8
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் - குறு 311/6
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து - குறு 312/5
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து - குறு 317/3
தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும் - குறு 329/6
நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே - குறு 329/7
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் - குறு 339/4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி - குறு 349/1
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய - குறு 377/1
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர - குறு 380/6
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி - குறு 381/5
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் - குறு 393/1
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல - குறு 397/2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் - குறு 401/1
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ - ஐங் 18/3
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர்/தாது உண் வண்டினும் பலரே - ஐங் 67/3,4
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை - ஐங் 72/1
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என - ஐங் 72/4
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் - ஐங் 76/1
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ - ஐங் 81/3
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை - ஐங் 88/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் - ஐங் 91/2
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை - ஐங் 97/1
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் - ஐங் 117/3
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர் - ஐங் 147/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை - ஐங் 150/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி - ஐங் 176/2
முண்டக நறு மலர் கமழும் - ஐங் 177/3
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ - ஐங் 182/1
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே - ஐங் 208/5
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் - ஐங் 215/5
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை - ஐங் 225/2
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப - ஐங் 242/4
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே - ஐங் 243/4
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர்/நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை - ஐங் 244/1,2
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு - ஐங் 259/2
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே - ஐங் 294/5
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் - ஐங் 315/1
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய் - ஐங் 328/1
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ - ஐங் 361/2
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று - ஐங் 367/3
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர்/பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் - ஐங் 368/1,2
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் - ஐங் 369/1
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர - ஐங் 422/2
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே - ஐங் 423/4
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே - ஐங் 427/1
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர்/வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் - ஐங் 456/2,3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர்/பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என - ஐங் 458/2,3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் - ஐங் 463/1
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க - ஐங் 465/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய - ஐங் 477/1
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே - ஐங் 479/5
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே - ஐங் 485/4
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் - ஐங் 495/1
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் - பதி 20/20
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 21/33
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று - பதி 21/34
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை - பதி 22/21
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் - பதி 64/16
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி - பதி 70/8
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் - பதி 73/7
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து - பதி 88/3
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி - பரி 1/3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை - பரி 1/6
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி - பரி 1/7
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர்/நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/15,16
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி - பரி 1/23
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் - பரி 7/24
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் - பரி 7/52
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து - பரி 8/1
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி - பரி 8/3
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர்/மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற - பரி 8/24,25
மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற - பரி 8/25
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப - பரி 8/26
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் - பரி 8/48
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர்/மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் - பரி 8/48,49
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் - பரி 8/53
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி - பரி 8/80
நனி மலர் பெரு வழி - பரி 8/95
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர்/எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை - பரி 8/114,115
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி - பரி 9/4
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/5
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9
மாண் எழில் மலர் உண்கண் - பரி 9/59
பின்னும் மலர் கண் புனல் - பரி 10/99
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ - பரி 11/25
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் - பரி 11/26
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் - பரி 11/62
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் - பரி 12/3
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/9
வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் - பரி 12/16
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ - பரி 12/88
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி - பரி 12/89
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று - பரி 12/93
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே - பரி 12/102
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி - பரி 13/43
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் - பரி 13/61
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன - பரி 14/10
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே - பரி 14/22
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய - பரி 15/9
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி - பரி 15/20
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் - பரி 16/11
நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே - பரி 16/15
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் - பரி 16/25
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் - பரி 16/35
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் - பரி 16/35
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி - பரி 17/1
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து - பரி 17/5
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/38
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் - பரி 18/16
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின - பரி 18/40
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் - பரி 19/14
தெரி மலர் நனை உறுவ - பரி 19/71
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் - பரி 19/79
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் - பரி 20/8
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால - பரி 20/9
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர்/சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் - பரி 20/100,101
சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர்/சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் - பரி 20/101,102
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத - பரி 21/34
வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் - பரி 22/26
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை - பரி 22/40
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் - பரி 22/48
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் - பரி 23/7
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் - பரி 23/63
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ - பரி 24/3
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன - கலி 3/9
நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ - கலி 5/15
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் - கலி 14/2
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் - கலி 14/2
மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் - கலி 25/13
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள - கலி 27/17
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் - கலி 28/8
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் - கலி 28/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர - கலி 29/8
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி - கலி 29/12
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/21
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் - கலி 30/7
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய - கலி 33/6
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப - கலி 33/12
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று - கலி 34/1
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 34/6
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப - கலி 35/5
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத - கலி 36/6
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் - கலி 37/1
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி - கலி 44/6
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/9
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை - கலி 45/11
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/10
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் - கலி 57/17
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 58/2
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற - கலி 64/20
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு - கலி 66/2
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து - கலி 67/1
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு - கலி 69/2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் - கலி 70/1
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் - கலி 70/6
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட - கலி 70/9
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/8
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி - கலி 72/6
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/13
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/11
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர்/திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் - கலி 77/2,3
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி - கலி 77/5
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர்/அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் - கலி 77/6,7
பன் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை - கலி 78/1
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/2
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர்/பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர - கலி 78/9,10
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் - கலி 78/15
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/18
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் - கலி 91/3
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ - கலி 93/8
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ - கலி 98/2
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக - கலி 98/16
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் - கலி 98/34
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் - கலி 100/10
அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய - கலி 102/4
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ - கலி 102/25
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் - கலி 103/1
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் - கலி 103/60
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே - கலி 103/79
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி - கலி 105/64
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/27
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் - கலி 114/3
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப - கலி 119/5
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் - கலி 123/1
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே - கலி 126/13
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் - கலி 130/12
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை - கலி 131/10
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் - கலி 132/12
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் - கலி 133/1
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் - கலி 134/1
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப - கலி 134/8
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை - கலி 135/6
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை - கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/12
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/13
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற - கலி 138/18
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு - கலி 142/17
நெய்தல் மலர் அன்ன கண் - கலி 142/23
மாண் மலர் கொன்றையவன் - கலி 142/28
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப - கலி 143/36
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் - கலி 144/32
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப - கலி 148/6
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர்/தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் - அகம் 0/1,2
மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர்/மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் - அகம் 5/24,25
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து - அகம் 11/12
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர்/விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - அகம் 17/18,19
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று - அகம் 18/2
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர்/பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - அகம் 26/2,3
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் - அகம் 33/9
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து - அகம் 36/4
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் - அகம் 36/10
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே - அகம் 45/8
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர - அகம் 46/6
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் - அகம் 52/3
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை - அகம் 52/14
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய - அகம் 56/5
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர்/பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் - அகம் 59/1,2
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 62/4
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர்/தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல - அகம் 69/1,2
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் - அகம் 78/8
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/24
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் - அகம் 82/14
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன - அகம் 83/13
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் - அகம் 84/8
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி - அகம் 84/11
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் - அகம் 100/17
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர்/தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் - அகம் 101/15,16
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 108/16
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் - அகம் 109/1
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் - அகம் 116/7
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் - அகம் 116/12
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட - அகம் 117/13
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க - அகம் 126/4
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி - அகம் 126/15
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ - அகம் 133/9
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை - அகம் 134/3
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப - அகம் 135/2
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த - அகம் 136/28
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி - அகம் 141/12
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/26
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் - அகம் 142/1
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி - அகம் 146/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் - அகம் 149/18
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர்/நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ - அகம் 150/8,9
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி - அகம் 152/18
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர்/கை விடு சுடரின் தோன்றும் - அகம் 153/17,18
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என - அகம் 162/10
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய - அகம் 163/1
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி - அகம் 165/11
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது - அகம் 170/2
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து - அகம் 172/7
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க - அகம் 176/6
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ - அகம் 176/14
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை - அகம் 176/16
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் - அகம் 177/6
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ - அகம் 179/12
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் - அகம் 197/1
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து - அகம் 198/8
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் - அகம் 198/16
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து - அகம் 199/3
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் - அகம் 204/11
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர - அகம் 205/20
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் - அகம் 208/23
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் - அகம் 219/4
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர்/பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் - அகம் 230/2,3
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத - அகம் 234/13
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின - அகம் 243/1
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி - அகம் 252/10
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர்/நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் - அகம் 257/1,2
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர்/வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன் - அகம் 259/5,6
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை - அகம் 260/2
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை - அகம் 260/8
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர்/முல்லை சான்ற கற்பின் - அகம் 274/12,13
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் - அகம் 280/2
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு - அகம் 316/2
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப - அகம் 317/7
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய - அகம் 319/8
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் - அகம் 320/6
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த - அகம் 335/13
நன் மலர் நறு வீ தாஅம் - அகம் 360/18
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் - அகம் 361/1
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 361/2
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் - அகம் 363/18
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் - அகம் 365/14
தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள - அகம் 369/6
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ - அகம் 371/12
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு - அகம் 374/2
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி - அகம் 379/10
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் - அகம் 381/20
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட - அகம் 389/4
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர்/தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி - அகம் 391/4,5
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன - அகம் 395/2
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி - அகம் 398/13
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் - அகம் 400/23
மா மறுத்த மலர் மார்பின் - புறம் 7/5
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல் - புறம் 16/13
பிறிது சென்று மலர் தாயத்து - புறம் 17/22
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி - புறம் 24/35
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் - புறம் 33/19
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 53/9
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ - புறம் 100/5
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ - புறம் 105/3
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் - புறம் 111/3
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே - புறம் 132/9
கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 137/8
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் - புறம் 147/8
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் - புறம் 175/9
மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் - புறம் 186/2
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 213/3
நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ - புறம் 225/4
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர்/சூடாது வைகி ஆங்கு பிறர்க்கு ஒன்று - புறம் 235/18,19
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி - புறம் 256/5
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு - புறம் 311/4
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் - புறம் 338/3
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க - புறம் 364/3
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின - புறம் 386/11
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் - புறம் 390/3
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ - புறம் 390/15
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 393/9
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன - புறம் 393/17
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 396/2

 TOP
 
  மலர்க்குநர் (1)
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என - புறம் 103/3

 TOP
 
  மலர்க்கும் (1)
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும்/கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் - புறம் 393/4,5

 TOP
 
  மலர்கமா (1)
நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என - நற் 206/7

 TOP
 
  மலர்தலும் (1)
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் - ஐங் 299/4

 TOP
 
  மலர்ந்த (68)
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் - திரு 75
இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் - சிறு 232
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த/கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி - பெரும் 289,290
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் - மலை