<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மா - முதல் சொற்கள்
மா 524
மாஅ 5
மாஅத்த 2
மாஅத்து 20
மாஅம் 1
மாஅயோட்கு 1
மாஅயோயே 7
மாஅயோள்-வயின் 3
மாஅயோளே 14
மாஅயோளொடு 6
மாஅயோனே 1
மாஅல் 14
மாக்கட்கு 6
மாக்கட்டு 2
மாக்கள் 57
மாக்களின் 6
மாக்களுக்கு 1
மாக்களும் 7
மாக்களை 1
மாக்களொடு 4
மாக்களோடு 1
மாக்காள் 1
மாக 11
மாகதர் 1
மாகம் 1
மாங்கனி 1
மாங்காட்டு 1
மாங்காய் 2
மாங்குடி 1
மாசி 1
மாசிலோள் 1
மாசு 50
மாசுண 1
மாசுணம் 2
மாசொடு 2
மாட்சி 2
மாட்சிய 4
மாட்சியவர் 1
மாட்சியின் 1
மாட்ட 1
மாட்டலின் 1
மாட்டி 8
மாட்டிய 13
மாட்டு 13
மாட்டும் 3
மாட்டே 3
மாட்டேன் 1
மாட்டை 1
மாட 11
மாடத்து 22
மாடம் 8
மாடம்-தொறும் 1
மாடமொடு 1
மாடோர் 1
மாண் 189
மாண்_இழை 2
மாண்ட 25
மாண்டது 2
மாண்டன்று 1
மாண்டன 1
மாண்டனை 2
மாண்டு 6
மாண்பினேன் 1
மாண்பு 5
மாண்பும் 1
மாண 4
மாணா 7
மாணாக்கன் 1
மாணின் 1
மாணும் 2
மாணை 1
மாத்த 1
மாத்திரம் 1
மாத்திரை 6
மாத்தின் 1
மாதர் 23
மாதராய் 2
மாதரார் 1
மாதராள் 1
மாதரும் 1
மாதரை 3
மாதவர் 3
மாதிர 1
மாதிரத்தான் 1
மாதிரத்து 7
மாதிரம் 18
மாதிரம்-தோறும் 1
மாது 4
மாதுளத்து 1
மாதோ 60
மாந்த 2
மாந்தர் 9
மாந்தர்க்கு 2
மாந்தரஞ்சேரல் 1
மாந்தரம் 1
மாந்தரன் 1
மாந்தரின் 2
மாந்தரும் 1
மாந்தரொடு 2
மாந்தி 41
மாந்திய 1
மாந்தியும் 1
மாந்திர் 1
மாந்தீர் 1
மாந்தும் 7
மாந்தை 2
மாமாவின் 1
மாமை 24
மாமையர் 1
மாமையும் 1
மாய் 15
மாய்க்கும் 4
மாய்க 1
மாய்த்த 2
மாய்த்து 1
மாய்தல் 4
மாய்ந்த 3
மாய்ந்தது 3
மாய்ந்தன்றே 1
மாய்ந்தனரே 5
மாய்ந்தனள் 1
மாய்ந்தனனே 2
மாய்ந்தான் 1
மாய்ந்திசினோர் 1
மாய்ந்து 9
மாய்ந்தோர் 1
மாய்ப்ப 1
மாய்ப்பது 1
மாய்வது 1
மாய 26
மாயம் 7
மாயம்-மார் 1
மாயமொடு 1
மாயமோ 3
மாயலவே 1
மாயவள் 2
மாயவன் 1
மாயா 8
மாயும் 2
மாயும்மே 1
மாயோட்கு 1
மாயோய் 4
மாயோள் 5
மாயோன் 7
மார்க்கம் 1
மார்ப 22
மார்பம் 2
மார்பர் 2
மார்பன் 14
மார்பனை 1
மார்பில் 24
மார்பின் 76
மார்பினஃதே 1
மார்பினர் 1
மார்பினவை 1
மார்பினள் 1
மார்பினன் 4
மார்பினில் 1
மார்பினை 11
மார்பினோய் 1
மார்பு 69
மார்பு_அகம் 3
மார்பும் 6
மார்பே 21
மார்பொடு 1
மார்வம் 1
மாரன் 1
மாரி 74
மாரிக்கு 2
மாரியின் 4
மாரியும் 2
மாரியை 1
மாரியொடு 1
மால் 52
மால்-உற்று 1
மால்-உறுப்ப 1
மால்பு 4
மாலிருங்குன்றம் 2
மாலை 202
மாலைக்கு 1
மாலையர் 4
மாலையன் 2
மாலையனே 1
மாலையா 1
மாலையின் 3
மாலையும் 24
மாலையை 1
மாலையொடு 7
மாலையோ 1
மாவனும் 1
மாவிலங்கை 1
மாவின் 14
மாவின 2
மாவினர் 2
மாவும் 19
மாவே 12
மாவை 1
மாவொடு 1
மாழ்கி 1
மாழாந்து 1
மாழை 2
மாள 2
மாற்கு 1
மாற்றம் 1
மாற்றல் 1
மாற்றலர்க்கு 1
மாற்றா 1
மாற்றாத 1
மாற்றார் 2
மாற்றாரை 1
மாற்றாள் 3
மாற்றாளை 1
மாற்றான் 1
மாற்றி 9
மாற்றிய 1
மாற்றியோனே 1
மாற்றினர் 1
மாற்று 14
மாற்றும் 1
மாற்றுமை 1
மாற்றுவன் 1
மாற்றோர் 4
மாற்றோரும் 1
மாற 7
மாறன் 2
மாறா 13
மாறாது 5
மாறாமை 1
மாறாள் 2
மாறான் 1
மாறி 26
மாறிய 14
மாறியதன் 1
மாறியோர் 1
மாறினன் 1
மாறினும் 1
மாறினென் 1
மாறு 70
மாறு-கொல் 3
மாறு-உற்று 3
மாறுக 2
மாறுகொண்டோர் 1
மாறுகொள் 2
மாறுகொள 1
மாறுபட்டு 1
மாறுபடுகுவிர் 1
மாறுபடூஉம் 1
மாறுபெற்ற 1
மாறும் 3
மாறுமாறு 5
மாறுவன 1
மாறுவார் 1
மாறே 34
மான் 176
மான்_மத_சாந்து 1
மான்_இன 1
மான்_இனம் 1
மான்ற 5
மான்றமை 1
மான்றன்றால் 1
மான்றன்று 2
மான்றால் 1
மான்று 3
மான 17
மானின் 1
மானும் 2
மானும்-கொல்லோ 1
மானே 1
மானை 1
மானையும் 1
மானோயே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மா (524)
கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - திரு 7
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து - திரு 60
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க - திரு 91
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை - திரு 203
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை - திரு 232
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் - திரு 303
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ - பொரு 235
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை - சிறு 1
தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய - சிறு 119
நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் - சிறு 120
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - சிறு 259
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் - பெரும் 5
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - பெரும் 14
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 160
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 216
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் - பெரும் 363
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு - பெரும் 458
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் - பெரும் 497
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை - முல் 2
உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் - முல் 74
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி - முல் 87
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் - மது 49
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப - மது 157
தேரொடு மா சிதறி - மது 224
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் - மது 301
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை - மது 306
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து - மது 334
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல - மது 361
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல - மது 495
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் - மது 528
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி - மது 608
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும - மது 677
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் - மது 729
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க - மது 733
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர - நெடு 9
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் - நெடு 111
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி - நெடு 164
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு - நெடு 178
பருமம் களையா பாய் பரி கலி_மா - நெடு 179
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா/தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை - குறி 76,77
மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் - குறி 95
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் - குறி 112
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் - குறி 227
மழை நீங்கிய மா விசும்பின் - பட் 34
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி - பட் 56
பைம் தழை மா மகளிரொடு - பட் 91
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் - பட் 95
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் - பட் 198
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க - பட் 237
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி - பட் 241
மா தானை மற மொய்ம்பின் - பட் 279
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் - மலை 69
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து - மலை 126
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் - மலை 151
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை - மலை 176
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக - மலை 179
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய - மலை 225
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் - மலை 271
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் - மலை 274
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி - மலை 361
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை - மலை 441
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் - மலை 503
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் - நற் 0/1
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் - நற் 9/10
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த - நற் 13/3
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் - நற் 14/7
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி - நற் 31/1
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ - நற் 37/5
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே - நற் 42/12
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ - நற் 49/8
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி - நற் 52/1
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி - நற் 52/9
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை - நற் 57/1
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே - நற் 57/7
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை - நற் 60/10
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி - நற் 67/6
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ - நற் 69/4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/6
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் - நற் 75/8
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் - நற் 77/1
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய - நற் 78/2
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா - நற் 78/9
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை - நற் 81/7
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - நற் 89/3
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் - நற் 91/11
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் - நற் 96/1
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 99/6
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை - நற் 105/8
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி - நற் 112/6
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி - நற் 115/5
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் - நற் 116/7
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை - நற் 120/9
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா - நற் 121/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் - நற் 134/7
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் - நற் 135/2
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த - நற் 140/1
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் - நற் 140/9
கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு - நற் 144/2
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி - நற் 145/2
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி - நற் 145/2
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே - நற் 146/3
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி - நற் 150/7
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் - நற் 159/1
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை - நற் 192/7
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை - நற் 199/1
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர - நற் 202/7
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் - நற் 205/9
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் - நற் 212/8
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என எழுந்த - நற் 213/8
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் - நற் 220/3
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை - நற் 221/1
மா மலை நாட காமம் நல்கு என - நற் 232/6
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் - நற் 233/2
படு மணி கலி_மா கடைஇ - நற் 235/9
பருவம் செய்த கருவி மா மழை - நற் 238/5
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே - நற் 244/11
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை - நற் 246/3
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை - நற் 246/3
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 252/9
அயினி மா இன்று அருந்த நீல - நற் 254/7
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை - நற் 256/8
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் - நற் 257/9
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் - நற் 262/1
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண - நற் 267/1
மா இரும் தாழி கவிப்ப - நற் 271/11
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து - நற் 291/7
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து - நற் 291/7
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 301/3
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் - நற் 305/2
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் - நற் 307/7
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து - நற் 311/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே - நற் 317/10
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே - நற் 317/10
எழில் மா மேனி மகளிர் - நற் 320/9
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் - நற் 326/2
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே - நற் 329/11
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என - நற் 333/1
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் - நற் 337/4
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு - நற் 342/1
மட மா அரிவை தட மென் தோளே - நற் 346/11
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 347/1
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா - நற் 361/3
வான் தோய் மா மலை கிழவனை - நற் 365/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ - நற் 367/11
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி - நற் 371/2
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் - நற் 374/6
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி - நற் 377/1
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என - நற் 389/5
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் - நற் 391/3
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் - நற் 399/8
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என - குறு 17/1
மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி - குறு 32/4
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி - குறு 36/1
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி - குறு 42/2
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப - குறு 49/2
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் - குறு 51/1
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை - குறு 55/1
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் - குறு 61/1
அம் மா அரிவையும் வருமோ - குறு 63/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை - குறு 72/3
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய - குறு 73/3
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் - குறு 90/3
அருவி மா மலை தத்த - குறு 94/6
கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே - குறு 94/7
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை - குறு 121/2
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து - குறு 129/3
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி - குறு 138/3
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை - குறு 158/3
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி - குறு 168/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு - குறு 171/3
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா - குறு 173/2
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் - குறு 175/3
மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு - குறு 175/4
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் - குறு 182/1
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே - குறு 185/8
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை - குறு 192/4
கால மாரி மாலை மா மலை - குறு 200/5
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர் - குறு 215/2
அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை - குறு 216/5
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை - குறு 232/3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே - குறு 232/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு - குறு 237/5
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் - குறு 250/4
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் - குறு 251/1
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை - குறு 256/1
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் - குறு 279/5
மா மலை நாடன் கேண்மை - குறு 308/6
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து - குறு 317/3
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி - குறு 319/3
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை - குறு 319/5
நன் மா மேனி பசப்ப - குறு 331/7
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய - குறு 336/4
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் - குறு 339/5
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் - குறு 347/3
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் - குறு 362/6
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த - குறு 366/4
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு - குறு 367/4
மட மா அரிவை போகிய சுரனே - குறு 378/5
வீழ்ந்த மா மழை தழீஇ பிரிந்தோர் - குறு 391/5
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல - குறு 397/2
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர - ஐங் 70/3
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே - ஐங் 158/5
வெண் தலை மா மழை சூடி - ஐங் 209/4
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ - ஐங் 219/1
நன் மா மேனி பசப்ப - ஐங் 221/3
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் - ஐங் 224/2
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல் - ஐங் 277/1
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/5
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட - ஐங் 292/2
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே - ஐங் 296/4
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் - ஐங் 307/1
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே - ஐங் 308/4
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் - ஐங் 332/3
பொரி கால் மா சினை புதைய - ஐங் 349/2
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே - ஐங் 353/4
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை - ஐங் 364/1
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய - ஐங் 364/2
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த - ஐங் 365/1
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே - ஐங் 369/5
மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே - ஐங் 423/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து - ஐங் 449/2
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் - ஐங் 456/2
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 481/4
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே - ஐங் 483/2
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே - ஐங் 485/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 486/5
விரி உளை நன் மா பூட்டி - ஐங் 488/3
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க - ஐங் 492/3
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப - ஐங் 496/1
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப - ஐங் 496/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 497/3
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 11/3
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி - பதி 17/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து - பதி 20/13
உளை பொலிந்த மா/இழை பொலிந்த களிறு - பதி 22/17,18
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை - பதி 24/28
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 25/1
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப - பதி 28/4
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற - பதி 29/12
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் - பதி 30/2
செ உளைய மா ஊர்ந்து - பதி 34/4
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து - பதி 37/8
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து - பதி 37/8
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் - பதி 38/7
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் - பதி 40/5
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி - பதி 41/10
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் - பதி 42/15
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து - பதி 42/21
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் - பதி 43/4
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 49/4
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப - பதி 50/1
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் - பதி 51/5
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை - பதி 51/33
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் - பதி 51/35
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் - பதி 52/5
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் - பதி 59/2
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி - பதி 61/8
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் - பதி 61/13
மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் - பதி 62/2
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட - பதி 64/12
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி - பதி 65/2
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா/ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு - பதி 69/7,8
மா உடற்றிய வடிம்பு - பதி 70/2
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை - பதி 76/8
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் - பதி 80/2
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 81/6
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர - பதி 81/10
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப - பதி 82/7
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா/நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் - பதி 83/6,7
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது - பதி 84/9
கல் சேர்பு மா மழை தலைஇ - பதி 84/23
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் - பதி 85/6
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் - பதி 88/37
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப - பதி 89/3
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு - பதி 90/36
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 91/8
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி - பரி 1/3
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் - பரி 3/8
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன - பரி 3/25
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து - பரி 3/91
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் - பரி 4/7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து - பரி 5/4
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து - பரி 5/23
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு - பரி 7/14
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி - பரி 8/38
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று - பரி 9/10
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் - பரி 9/70
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி - பரி 10/6
அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா/சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி - பரி 10/16,17
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் - பரி 10/29
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி - பரி 10/49
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் - பரி 11/41
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் - பரி 11/43
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை - பரி 11/77
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
மட மா மிசையோர் - பரி 12/26
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் - பரி 12/28
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/29
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் - பரி 18/4
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து - பரி 19/101
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18
கய மா பேணி கலவாது ஊரவும் - பரி 20/19
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் - பரி 20/105
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து - பரி 21/8
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா/தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை - பரி 21/28,29
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் - பரி 23/80
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ - பரி 24/1
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் - பரி 24/47
பரி_மா நிரையின் பரந்தன்று வையை - பரி 26/2
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை - கலி 5/1
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் - கலி 14/3
இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் - கலி 23/1
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற - கலி 27/15
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் - கலி 29/7
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய - கலி 48/4
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் - கலி 50/19
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/2
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி - கலி 61/22
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் - கலி 64/2
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு - கலி 86/32
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து - கலி 92/17
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா - கலி 102/10
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி - கலி 102/36
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் - கலி 104/13
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் - கலி 104/13
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் - கலி 106/18
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் - கலி 108/46
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள - கலி 119/11
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் - கலி 130/12
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் - கலி 133/1
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து - கலி 139/13
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் - கலி 139/15
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா/காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் - கலி 139/19,20
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா/அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் - கலி 139/25,26
நேர்_இழை ஈத்த இ மா/ஆங்கு அதை - கலி 139/31,32
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை - கலி 140/3
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா/திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் - கலி 140/16,17
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் - கலி 141/9
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் - கலி 141/9
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட - கலி 141/22
மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ - கலி 142/47
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா/புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் - கலி 147/14,15
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் - கலி 147/59
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - அகம் 4/3
மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர் - அகம் 5/24
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் - அகம் 6/4
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை - அகம் 10/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 17/22
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை - அகம் 19/11
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 21/2
மௌவல் மா சினை காட்டி - அகம் 23/12
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் - அகம் 24/8
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் - அகம் 25/6
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் - அகம் 26/2
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி - அகம் 26/8
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - அகம் 43/1
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என - அகம் 48/13
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி - அகம் 61/12
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 62/4
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு - அகம் 62/5
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா - அகம் 64/2
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து - அகம் 66/10
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு - அகம் 66/17
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் - அகம் 69/1
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் - அகம் 70/10
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 75/17
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் - அகம் 75/18
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் - அகம் 81/13
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் - அகம் 91/2
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை - அகம் 93/21
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் - அகம் 108/9
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி - அகம் 113/4
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே - அகம் 114/16
மௌவலொடு மலர்ந்த மா குரல் நொச்சியும் - அகம் 117/1
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு - அகம் 119/13
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா/நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை - அகம் 122/20,21
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் - அகம் 123/10
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க - அகம் 126/4
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை - அகம் 131/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என - அகம் 134/2
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா - அகம் 134/7
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை - அகம் 136/13
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு - அகம் 140/12
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 150/8
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 153/19
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே - அகம் 154/15
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி - அகம் 159/12
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் - அகம் 161/11
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் - அகம் 162/11
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 162/12
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் - அகம் 164/3
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி - அகம் 175/13
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை - அகம் 177/10
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட - அகம் 182/8
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 187/24
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை - அகம் 194/11
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் - அகம் 197/1
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது - அகம் 198/13
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் - அகம் 203/15
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி - அகம் 204/2
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் - அகம் 206/4
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 206/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் - அகம் 206/8
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை - அகம் 228/4
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி - அகம் 229/14
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 230/2
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் - அகம் 230/3
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய - அகம் 234/4
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை - அகம் 235/5
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப - அகம் 237/7
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப - அகம் 240/3
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை - அகம் 244/2
அம் மா அரிவை ஒழிய - அகம் 245/20
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் - அகம் 251/12
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு - அகம் 251/17
தார் மணி மா அறிவுறாஅ - அகம் 254/19
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர் - அகம் 257/1
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 261/9
கொண்டல் மா மலை நாறி - அகம் 262/17
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் - அகம் 267/9
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய - அகம் 268/5
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர - அகம் 269/16
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய - அகம் 270/10
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே - அகம் 284/13
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் - அகம் 287/4
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி - அகம் 294/1
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் - அகம் 303/6
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை - அகம் 304/1
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் - அகம் 314/2
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை - அகம் 319/1
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு - அகம் 325/9
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/10
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் - அகம் 341/6
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப - அகம் 345/13
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் - அகம் 350/3
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி - அகம் 359/12
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி - அகம் 360/3
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா - அகம் 360/11
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 361/2
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய - அகம் 363/3
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர - அகம் 364/8
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் - அகம் 365/12
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய - அகம் 367/4
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் - அகம் 369/18
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி - அகம் 374/1
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் - அகம் 392/18
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ - அகம் 394/12
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன - அகம் 395/2
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை - புறம் 2/21
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் - புறம் 4/15
மா மறுத்த மலர் மார்பின் - புறம் 7/5
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும் - புறம் 14/7
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது - புறம் 17/14
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி - புறம் 24/18
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த - புறம் 34/22
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி - புறம் 42/19
மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும் - புறம் 48/3
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 58/22
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி - புறம் 58/30
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி - புறம் 69/10
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை - புறம் 70/3
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் - புறம் 76/4
இன நன் மா செல கண்டவர் - புறம் 98/7
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ - புறம் 100/5
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை - புறம் 103/6
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை - புறம் 105/2
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே - புறம் 116/19
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் - புறம் 121/4
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி - புறம் 128/1
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் - புறம் 129/4
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன் - புறம் 131/1
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் - புறம் 135/13
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி - புறம் 145/1
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை - புறம் 147/5
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று - புறம் 152/18
மா வள் ஈகை கோதையும் - புறம் 172/10
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் - புறம் 184/2
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் - புறம் 189/4
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே - புறம் 193/4
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே - புறம் 201/5
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் - புறம் 202/19
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் - புறம் 218/2
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் - புறம் 229/21
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் - புறம் 235/18
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி - புறம் 236/3
கடும் பரிய மா கடவினன் - புறம் 239/13
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி - புறம் 266/1
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி - புறம் 272/1
மா வாராதே மா வாராதே - புறம் 273/1
மா வாராதே மா வாராதே - புறம் 273/1
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே - புறம் 273/4
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் - புறம் 329/4
மா மகள் - புறம் 340/3
மா மறுகலின் மயக்கு-உற்றன வழி - புறம் 345/3
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை - புறம் 349/5
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி - புறம் 352/9
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் - புறம் 352/14
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு - புறம் 353/12
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 358/1
பொலம் படைய மா மயங்கிட - புறம் 359/14
தெருள் நடை மா களிறொடு தன் - புறம் 361/7
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் - புறம் 363/1
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் - புறம் 367/17
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன - புறம் 368/3
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த - புறம் 372/9
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற - புறம் 373/3
தண்ட மா பொறி - புறம் 373/9
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற - புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 374/6
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் - புறம் 375/4
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் - புறம் 378/4
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி - புறம் 378/8
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை - புறம் 382/18
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் - புறம் 387/4
கொய் உளைய மா என்கோ - புறம் 387/23
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ - புறம் 392/5
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 393/20
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 394/7
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 397/10
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை - புறம் 399/23

 TOP
 
  மாஅ (5)
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் - மது 178
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் - பட் 116
தேர் பூண்ட மாஅ போல - பட் 123
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை - பரி 4/8
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ/தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே - அகம் 340/14,15

 TOP
 
  மாஅத்த (2)
உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் - நற் 87/1
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் - நற் 157/5

 TOP
 
  மாஅத்து (20)
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய - நற் 118/1
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து/பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் - நற் 243/3,4
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் - குறு 8/1
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து/முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி - குறு 278/1,2
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் - குறு 306/4
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன - குறு 331/6
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் - ஐங் 8/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் - ஐங் 10/4
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் - ஐங் 14/2
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை - ஐங் 19/1
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் - ஐங் 61/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த - ஐங் 213/1
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து/கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து - அகம் 37/7,8
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து/இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் - அகம் 97/20,21
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் - அகம் 117/15
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் - அகம் 141/21
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை - அகம் 229/18
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ - அகம் 236/7
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் - அகம் 341/3
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து/கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி - அகம் 348/2,3

 TOP
 
  மாஅம் (1)
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் - கலி 143/27

 TOP
 
  மாஅயோட்கு (1)
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என - அகம் 397/7

 TOP
 
  மாஅயோயே (7)
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே/ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் - குறு 259/4,5
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே/நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே - குறு 300/4,5
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே/பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் - ஐங் 446/2,3
மாஅயோயே மாஅயோயே - பரி 3/1
மாஅயோயே மாஅயோயே/மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி - பரி 3/1,2
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே/தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் - பரி 3/3,4
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே/நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச - அகம் 42/4,5

 TOP
 
  மாஅயோள்-வயின் (3)
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின்/இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் - குறு 199/5,6
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின்/பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது - அகம் 51/9,10
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின்/நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற - அகம் 338/8,9

 TOP
 
  மாஅயோளே (14)
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - நற் 157/10
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே - நற் 362/10
யாய் ஆகியளே மாஅயோளே/மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய - குறு 9/1,2
சாஅய் நோக்கினள் மாஅயோளே - குறு 132/6
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 306/4
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 324/5
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - அகம் 41/16
மடவது மாண்ட மாஅயோளே - அகம் 62/16
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 86/31
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே - அகம் 89/22
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே - அகம் 174/14
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 208/24
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 279/17
எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே - அகம் 304/21

 TOP
 
  மாஅயோளொடு (6)
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு/புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் - நற் 139/7,8
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு/பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி - அகம் 62/5,6
நீள் இரும் கூந்தல் மாஅயோளொடு/வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் - அகம் 93/11,12
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு/வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை - அகம் 167/2,3
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு/நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் - அகம் 296/3,4
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு/பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே - புறம் 318/2,3

 TOP
 
  மாஅயோனே (1)
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே - புறம் 229/27

 TOP
 
  மாஅல் (14)
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல - முல் 3
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப - ஐங் 238/3
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல்/தெருள நின் வரவு அறிதல் - பரி 1/31,32
இரு கை மாஅல்/மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் - பரி 3/35,36
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல்/ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை - பரி 3/60,61
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல்/இட வல குட அல கோவல காவல - பரி 3/82,83
மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு - பரி 19/57
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி - கலி 5/2
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே - கலி 21/9
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி - கலி 46/2
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல - அகம் 59/6
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து - அகம் 152/21
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி - அகம் 209/8
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ - அகம் 232/3

 TOP
 
  மாக்கட்கு (6)
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் - குறு 207/4
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் - பதி 60/7
பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி - புறம் 6/16
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் - புறம் 28/11
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி - புறம் 126/12
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் - புறம் 293/3

 TOP
 
  மாக்கட்டு (2)
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே - குறு 159/7
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல - அகம் 15/8

 TOP
 
  மாக்கள் (57)
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது - பொரு 91
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்/சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த - பெரும் 61,62
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள்/ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு - பெரும் 432,433
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள்/தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி - முல் 55,56
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்/வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - நெடு 32,33
கரும் தொழில் கலி மாக்கள்/கடல் இறவின் சூடு தின்றும் - பட் 62,63
தொல் இசை தொழில் மாக்கள்/காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் - பட் 121,122
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் - பட் 217
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள்/புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி - மலை 280,281
ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த - நற் 2/3
அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள்/வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு - நற் 9/1,2
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் - நற் 80/3
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ - நற் 95/6
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த - நற் 104/4
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய - நற் 118/7
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள்/நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன் - நற் 146/7,8
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என - நற் 164/7
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை - நற் 168/4
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் - நற் 220/4
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி - நற் 298/1
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று - குறு 6/2
ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப - குறு 89/2
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் - குறு 140/2
ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் - குறு 253/7
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு - குறு 265/4
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் - குறு 309/1
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள்/நல் தோள் நயந்து பாராட்டி - ஐங் 385/4,5
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் - பதி 20/22
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள்/மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய - பதி 22/9,10
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க - பதி 23/6
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ - பதி 29/8
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக - பதி 59/7
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி - பரி 6/48
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப - பரி 8/121
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி - அகம் 30/3,4
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் - அகம் 71/3
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை - அகம் 119/5
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை - அகம் 121/12
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள்/கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் - அகம் 171/8,9
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த - அகம் 197/3
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே - அகம் 305/16
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த - அகம் 363/11
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த - அகம் 372/4
இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல - புறம் 24/30
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் - புறம் 29/17
பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் - புறம் 32/6
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது - புறம் 58/27
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் - புறம் 70/17
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் - புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் - புறம் 104/2
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் - புறம் 121/2
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள்/வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து - புறம் 129/1,2
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள்/பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் - புறம் 143/3,4
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் - புறம் 159/7
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர - புறம் 261/9
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள்/களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ - புறம் 313/3,4
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என - புறம் 333/10

 TOP
 
  மாக்களின் (6)
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் - நற் 329/2
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி - அகம் 32/4
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின்/உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த - அகம் 77/8,9
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல - அகம் 313/15
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து - புறம் 29/18
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே - புறம் 165/5

 TOP
 
  மாக்களுக்கு (1)
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன - புறம் 328/4

 TOP
 
  மாக்களும் (7)
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும்/அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி - மது 499,500
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும்/எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி - மது 515,516
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் - பதி 36/7
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும்/எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே - பதி 77/6,7
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ - அகம் 305/8
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும்/பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி - புறம் 9/1,2
இரவல் மாக்களும் - புறம் 244/3

 TOP
 
  மாக்களை (1)
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை - மது 461

 TOP
 
  மாக்களொடு (4)
நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ - நற் 90/11
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே - குறு 145/5
நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு/இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே - குறு 146/4,5
எவ்வம் கரக்கும் பைதல் மாக்களொடு/பெரும் கலக்கு-உற்றன்றால் தானே காற்றோடு - புறம் 41/15,16

 TOP
 
  மாக்களோடு (1)
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் - கலி 82/9

 TOP
 
  மாக்காள் (1)
நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது - கலி 145/12

 TOP
 
  மாக (11)
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய - மது 454
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை - மலை 272
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் - பரி 1/50
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் - அகம் 141/6
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் - அகம் 162/3
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த - அகம் 253/24
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என - அகம் 317/1
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு - புறம் 35/18
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் - புறம் 60/2
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் - புறம் 270/1
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் - புறம் 400/1

 TOP
 
  மாகதர் (1)
சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல - மது 670

 TOP
 
  மாகம் (1)
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் - பதி 88/37

 TOP
 
  மாங்கனி (1)
கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் - ஐங் 87/2

 TOP
 
  மாங்காட்டு (1)
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற - அகம் 288/15

 TOP
 
  மாங்காய் (2)
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் - கலி 108/28
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் - கலி 109/23

 TOP
 
  மாங்குடி (1)
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக - புறம் 72/14

 TOP
 
  மாசி (1)
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் - பதி 59/2

 TOP
 
  மாசிலோள் (1)
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த - பரி 8/127

 TOP
 
  மாசு (50)
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் - திரு 128
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை - திரு 138
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க - திரு 147
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து - சிறு 157
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் - சிறு 235
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் - மது 456
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு - நெடு 146
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் - குறி 16
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து - குறி 182
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் - பட் 50
மாசு போக புனல் படிந்தும் - பட் 100
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி - நற் 15/7
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ - நற் 42/8
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி - நற் 69/7
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் - நற் 250/7
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை - நற் 281/1
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ - நற் 366/4
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் - நற் 380/2
மாசு அற கழீஇய யானை போல - குறு 13/1
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே - பதி 20/27
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் - பரி 2/31
மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி - பரி 3/2
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் - பரி 3/7
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் - பரி 3/22
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் - பரி 6/5
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல - பரி 6/7
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் - பரி 12/20
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக - பரி 23/24
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் - கலி 24/6
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் - கலி 77/16
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் - கலி 103/77
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் - கலி 107/30
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து - கலி 143/45
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என - அகம் 6/13
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை - அகம் 13/16
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் - அகம் 16/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை - அகம் 16/12
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று - அகம் 32/19
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் - அகம் 114/13
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி - அகம் 142/16
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் - அகம் 174/12
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் - அகம் 192/1
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 251/15
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் - புறம் 50/1
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் - புறம் 54/11
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி - புறம் 147/7
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் - புறம் 287/11
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று - புறம் 319/4
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த - புறம் 353/1
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் - புறம் 393/19

 TOP
 
  மாசுண (1)
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து - புறம் 311/3

 TOP
 
  மாசுணம் (2)
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி - மலை 261
களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம்/வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் - நற் 261/6,7

 TOP
 
  மாசொடு (2)
பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த - பொரு 153
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா - புறம் 159/13

 TOP
 
  மாட்சி (2)
தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி/அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ - பதி 42/6,7
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி - புறம் 182/7

 TOP
 
  மாட்சிய (4)
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் - பெரும் 487
தோகை மாட்சிய மடந்தை - ஐங் 293/4
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே - பதி 19/27
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு - புறம் 16/1

 TOP
 
  மாட்சியவர் (1)
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே - புறம் 342/15

 TOP
 
  மாட்சியின் (1)
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின்/பெரியோரை வியத்தலும் இலமே - புறம் 192/11,12

 TOP
 
  மாட்ட (1)
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட/நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் - முல் 49,50

 TOP
 
  மாட்டலின் (1)
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் - அகம் 340/20

 TOP
 
  மாட்டி (8)
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் - சிறு 156
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி/முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் - பெரும் 113,114
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட - முல் 26
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி/பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி - மலை 446,447
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் - நற் 21/11
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி - நற் 320/8
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை - அகம் 169/5
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி/திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் - அகம் 274/5,6

 TOP
 
  மாட்டிய (13)
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி - பெரும் 349
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் - பட் 247
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் - மலை 194
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் - நற் 119/2
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் - நற் 219/7
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய/பெரு மர ஒடியல் போல - நற் 289/7,8
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி - குறு 150/1
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய/சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை - குறு 398/4,5
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி - பதி 22/23
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ - கலி 142/40
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய/பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி - புறம் 19/5,6
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய/இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என - புறம் 21/7,8
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி - புறம் 108/1

 TOP
 
  மாட்டு (13)
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன - கலி 16/18
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு/பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/16,17
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/10
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/14
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/18
உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் - கலி 80/12
வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/14
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/22
மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு/ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் - கலி 87/4,5
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர - கலி 98/4
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர - கலி 98/4
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி - கலி 122/3
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு/இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் - அகம் 310/5,6

 TOP
 
  மாட்டும் (3)
நன்று என உணரார் மாட்டும்/சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே - குறு 78/5,6
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும்/குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை - குறு 342/3,4
நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன - அகம் 286/15

 TOP
 
  மாட்டே (3)
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே - குறு 162/6
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே - குறு 218/7
பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே - புறம் 121/6

 TOP
 
  மாட்டேன் (1)
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் - நற் 342/3

 TOP
 
  மாட்டை (1)
தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் - கலி 85/36

 TOP
 
  மாட (11)
மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு - பரி 19/57
மாட மறுகின் மருவி மறுகு-உற - பரி 20/25
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் - பரி 20/106
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் - பரி 34/2
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு - பரி 35/6
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் - கலி 35/17
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை - அகம் 124/6
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய - அகம் 255/6
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ - அகம் 335/11
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண் - அகம் 346/20
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் - புறம் 32/5

 TOP
 
  மாடத்து (22)
மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து/இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் - பொரு 84,85
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ - பெரும் 333
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து/இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி - பெரும் 348,349
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த - பெரும் 369
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து/இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - பெரும் 438,439
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து/முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி - முல் 86,87
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர - மது 406
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் - மது 451
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி - பட் 111
மழை தோயும் உயர் மாடத்து/சே அடி செறி குறங்கின் - பட் 145,146
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி - பட் 261
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி - பட் 285
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து/வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் - பதி 47/3,4
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் - பரி 10/41
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து/கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று - பரி 10/45,46
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் - கலி 96/19
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து/எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று - அகம் 167/14,15
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச - அகம் 255/16
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து/இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் - புறம் 53/2,3
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ - புறம் 67/9
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே - புறம் 69/12
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து/பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் - புறம் 378/6,7

 TOP
 
  மாடம் (8)
மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட-வயின் - திரு 71
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் - பெரும் 322
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் - மது 429
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் - நெடு 29
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி - மலை 484
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் - பரி 10/27
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு - புறம் 373/20
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் - புறம் 390/7

 TOP
 
  மாடம்-தொறும் (1)
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப - புறம் 33/21

 TOP
 
  மாடமொடு (1)
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு/வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் - மது 355,356

 TOP
 
  மாடோர் (1)
மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப - பதி 70/23

 TOP
 
  மாண் (189)
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர - திரு 227
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன - பொரு 29
மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண்/எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி - பொரு 232,233
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு - சிறு 194
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் - பெரும் 67
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் - பெரும் 310
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் - முல் 62
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் - மது 502
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் - மது 640
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த - மது 680
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு - நெடு 81
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை - நெடு 101
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு - நெடு 124
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண்/செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் - மலை 355,356
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே - நற் 3/9
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண்/வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் - நற் 12/5,6
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் - நற் 16/8
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் - நற் 30/5
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை - நற் 42/4
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே - நற் 57/10
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் - நற் 66/10
பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என - நற் 71/3
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி - நற் 81/3
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை - நற் 132/7
நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண்/புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் - நற் 167/7,8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த - நற் 167/9
வினை மாண் பாவை அன்னோள் - நற் 185/11
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் - நற் 246/4
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை - நற் 269/4
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை - நற் 277/5
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ - நற் 297/3
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் - நற் 323/4
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை - நற் 330/6
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண்/உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை - நற் 332/4,5
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என - நற் 340/3
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி - நற் 347/9
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய - நற் 352/1
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய - நற் 352/1
பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி - நற் 370/8
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே - நற் 398/10
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய - குறு 9/2
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை - குறு 31/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் - குறு 67/3
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே - குறு 74/5
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் - குறு 101/5
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் - குறு 184/4
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை - குறு 184/5
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே - குறு 188/4
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே - குறு 189/7
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே - குறு 258/8
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி - குறு 272/5
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி - குறு 299/7
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே - குறு 348/6
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய - குறு 377/1
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய - குறு 378/1
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை - ஐங் 42/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் - ஐங் 47/4
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் - ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் - ஐங் 90/2
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண்/நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய - ஐங் 115/1,2
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் - ஐங் 139/2
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு - ஐங் 365/3
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே - ஐங் 418/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே - ஐங் 458/4
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 58/3
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் - பதி 65/7
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 67/14
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் - பதி 74/5
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் - பதி 81/31
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு - பதி 88/30
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி - பதி 90/32
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் - பரி 2/73
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் - பரி 6/34
பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை - பரி 8/85
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் - பரி 9/31
மாண் எழில் மலர் உண்கண் - பரி 9/59
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி - பரி 10/97
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை - பரி 11/39
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் - பரி 11/137
பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் - பரி 13/63
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி - பரி 15/20
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி - பரி 19/12
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் - பரி 19/13
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி - பரி 19/20
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் - பரி 26/1
மாண் இழை அரிவை காப்ப - கலி 1/16
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி - கலி 7/9
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே - கலி 7/10
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் - கலி 7/11
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் - கலி 9/11
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் - கலி 13/15
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் - கலி 20/15
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் - கலி 20/16
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் - கலி 74/4
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் - கலி 79/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க - கலி 92/36
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண்/கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் - கலி 92/56,57
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக - கலி 98/15
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு - கலி 102/14
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/8
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை - கலி 132/11
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது - கலி 139/22
மாண் மலர் கொன்றையவன் - கலி 142/28
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண்/நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் - கலி 144/2,3
நக்கது பல் மாண் நினைந்து - கலி 146/24
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் - அகம் 4/12
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே - அகம் 4/17
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு - அகம் 6/7
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் - அகம் 7/19
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி - அகம் 9/12
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண்/ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ - அகம் 9/17,18
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற - அகம் 14/10
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் - அகம் 17/6
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு - அகம் 21/5
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண்/தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி - அகம் 29/10,11
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு - அகம் 29/21
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண்/குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா - அகம் 32/5,6
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய - அகம் 33/2
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே - அகம் 34/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே - அகம் 37/18
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி - அகம் 48/21
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப - அகம் 50/4
நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே - அகம் 51/14
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ - அகம் 61/7
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து - அகம் 66/10
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் - அகம் 69/15
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண்/அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி - அகம் 69/15,16
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே - அகம் 91/18
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் - அகம் 98/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் - அகம் 99/4
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது - அகம் 120/8
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் - அகம் 122/16
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை - அகம் 124/6
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ - அகம் 146/3
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் - அகம் 149/9
எல்லினை பெரிது என பன் மாண் கூறி - அகம் 150/4
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய - அகம் 172/17
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் - அகம் 173/7
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண்/தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து - அகம் 175/7,8
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை - அகம் 176/16
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி - அகம் 193/12
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி - அகம் 195/3
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த - அகம் 212/20
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி - அகம் 215/4
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் - அகம் 218/14
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் - அகம் 220/9
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் - அகம் 222/12
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண்/நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி - அகம் 227/3,4
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் - அகம் 247/2
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி - அகம் 261/7
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி - அகம் 279/15
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ - அகம் 290/15
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே - அகம் 291/25
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ - அகம் 295/18
பேஎய் கண்ட கனவின் பன் மாண்/நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் - அகம் 303/2,3
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண்/கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் - அகம் 315/3,4
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே - அகம் 341/13
பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே - அகம் 343/19
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென - அகம் 344/5
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண்/நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் - அகம் 345/2,3
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது - அகம் 359/7
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா - அகம் 360/11
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி - அகம் 385/6
பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே - அகம் 390/17
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை - அகம் 391/7
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி - அகம் 393/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு - அகம் 394/3
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி - புறம் 6/26
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி - புறம் 12/3
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண்/வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி - புறம் 15/19,20
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் - புறம் 34/2
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய - புறம் 39/16
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே - புறம் 58/8
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி - புறம் 59/2
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் - புறம் 61/2
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய - புறம் 78/10
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க - புறம் 141/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண்/பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் - புறம் 160/18,19
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல - புறம் 161/28
பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் - புறம் 163/2
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து - புறம் 224/4
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி - புறம் 275/5
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் - புறம் 297/2
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே - புறம் 305/6
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் - புறம் 339/2
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண்/நிலமகள் அழுத காஞ்சியும் - புறம் 365/9,10
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக - புறம் 391/14
வகை மாண் நல் இல் - புறம் 398/2
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி - புறம் 399/2

 TOP
 
  மாண்_இழை (2)
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே - குறு 348/6
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு - கலி 102/14

 TOP
 
  மாண்ட (25)
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து - மலை 31
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட/கனியா நெஞ்சத்தானும் - நற் 238/9,10
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல - குறு 62/3
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட/மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 222/4,5
தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட/வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த - குறு 272/1,2
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட/தண் வரல் வையை எமக்கு - பரி 25/3,4
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை - கலி 17/1
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட/கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு - கலி 37/2,3
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி - கலி 94/9
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே - கலி 96/25
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து - கலி 100/5
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து - கலி 143/45
மடவது மாண்ட மாஅயோளே - அகம் 62/16
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட/மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி - அகம் 306/9,10
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை - அகம் 353/21
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட/போது உறழ் கொண்ட உண்கண் - அகம் 354/12,13
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட/அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் - புறம் 55/11,12
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் - புறம் 63/3
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் - புறம் 63/7
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் - புறம் 67/12
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் - புறம் 133/3
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் - புறம் 191/3
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட/பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய - புறம் 337/7,8
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே - புறம் 357/4
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட/உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் - புறம் 384/20,21

 TOP
 
  மாண்டது (2)
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு - குறு 184/3
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட - புறம் 55/11

 TOP
 
  மாண்டன்று (1)
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே - ஐங் 449/3

 TOP
 
  மாண்டன (1)
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே - பதி 19/27

 TOP
 
  மாண்டனை (2)
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே - பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ - பதி 32/1

 TOP
 
  மாண்டு (6)
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு/நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து - நெடு 81,82
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு/முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து - நெடு 124,125
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு/புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு - குறு 115/2,3
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு/போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/15,16
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் - அகம் 162/13
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு/திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா - அகம் 299/18,19

 TOP
 
  மாண்பினேன் (1)
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் - நற் 128/4

 TOP
 
  மாண்பு (5)
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி - நற் 352/11
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த - ஐங் 394/1
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ - கலி 66/10
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே - அகம் 215/5
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி - புறம் 295/6

 TOP
 
  மாண்பும் (1)
வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் - பதி 74/25

 TOP
 
  மாண (4)
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண/வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் - கலி 81/19,20
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் - கலி 89/12
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ - கலி 117/1
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து - அகம் 301/19

 TOP
 
  மாணா (7)
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் - நற் 73/2
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் - நற் 233/2
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே - பதி 19/27
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என - கலி 60/27
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் - கலி 91/22
மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ - கலி 123/7
மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை - கலி 132/19

 TOP
 
  மாணாக்கன் (1)
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன்/தன் ஊர் மன்றத்து என்னன்-கொல்லோ - குறு 33/1,2

 TOP
 
  மாணின் (1)
காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின்/ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே - புறம் 185/2,3

 TOP
 
  மாணும் (2)
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும்/நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் - கலி 47/8,9
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும்/கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி - கலி 92/60,61

 TOP
 
  மாணை (1)
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி - குறு 36/1

 TOP
 
  மாத்த (1)
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் - பதி 67/16

 TOP
 
  மாத்திரம் (1)
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என - கலி 47/22

 TOP
 
  மாத்திரை (6)
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென - பொரு 141
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி - கலி 110/18
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை/அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் - கலி 142/1,2
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை/கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் - கலி 142/42,43
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும் - புறம் 216/1
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென - புறம் 376/7

 TOP
 
  மாத்தின் (1)
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட - அகம் 306/4

 TOP
 
  மாதர் (23)
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த - குறி 148
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும் - நற் 166/4
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் - நற் 244/3
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த - நற் 366/6
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட - ஐங் 406/1
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக - ஐங் 493/2
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய - பரி 7/25
பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் - பரி 10/23
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் - பரி 20/79
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/17
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக - கலி 69/4
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் - கலி 86/23
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று - கலி 103/61
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் - கலி 117/7
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/8
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் - கலி 122/16
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது - கலி 139/12
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய - கலி 139/16
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர்/தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு - கலி 139/28,29
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே - அகம் 130/14
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் - அகம் 310/8
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் - அகம் 392/7

 TOP
 
  மாதராய் (2)
பேதையை மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய்/ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் - கலி 111/15,16
தீதும் உண்டோ மாதராய் என - அகம் 230/10

 TOP
 
  மாதரார் (1)
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப - கலி 27/4

 TOP
 
  மாதராள் (1)
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது - கலி 139/22

 TOP
 
  மாதரும் (1)
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப - குறி 19

 TOP
 
  மாதரை (3)
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன - பொரு 19
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட - ஐங் 481/2
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை/புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து - பரி 7/36,37

 TOP
 
  மாதவர் (3)
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர்/மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் - பரி 5/38,39
மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் - பரி 5/46
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை - பரி 5/72

 TOP
 
  மாதிர (1)
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் - நற் 347/2

 TOP
 
  மாதிரத்தான் (1)
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப - மது 5

 TOP
 
  மாதிரத்து (7)
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப - மலை 348
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து/நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப - பதி 31/3,4
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து - பதி 72/11
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர - அகம் 125/10
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற - அகம் 238/6
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி - அகம் 374/1
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய - புறம் 90/4

 TOP
 
  மாதிரம் (18)
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க - மது 10
கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம்/விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் - நெடு 72,73
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு - மலை 287
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ் - பதி 12/8
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய - பதி 17/8
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும் - பதி 32/2
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப - பதி 71/10
கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப - பதி 92/9
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி - பரி 5/26
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப - அகம் 37/4
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர - அகம் 84/4
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ - அகம் 189/11
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த - அகம் 222/9
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு - அகம் 281/9
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப - அகம் 311/8
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து - அகம் 364/1
ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் - புறம் 174/21
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ - புறம் 370/4

 TOP
 
  மாதிரம்-தோறும் (1)
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும்/அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் - மலை 293,294

 TOP
 
  மாது (4)
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே - நற் 178/10
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே - அகம் 135/14
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது - அகம் 171/4
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே - அகம் 216/16

 TOP
 
  மாதுளத்து (1)
சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து/உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து - பெரும் 306,307

 TOP
 
  மாதோ (60)
இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ/அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என - நற் 12/7,8
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ/மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என - நற் 28/4,5
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ/எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு - நற் 41/5,6
கண் உள போல சுழலும் மாதோ/புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ - நற் 48/2,3
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ/வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் - நற் 58/4,5
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ/வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று - நற் 116/2,3
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ/ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து - நற் 200/5,6
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே - நற் 270/11
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே - நற் 290/5
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் - நற் 293/6
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ/மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று - நற் 294/2,3
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை - நற் 333/9
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ/காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு - நற் 384/8,9
பரல் பாழ்படுப்ப சென்றனள் மாதோ/செல் மழை தவழும் சென்னி - குறு 144/5,6
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ/ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் - குறு 253/4,5
வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே - ஐங் 192/4
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ - ஐங் 238/5
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ/பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 240/1,2
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 264/4
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ/நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க - ஐங் 376/2,3
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ/வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு - ஐங் 391/4,5
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ/இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து - ஐங் 442/2,3
நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ/நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி - ஐங் 480/2,3
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் - ஐங் 490/2
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ/பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என - பரி 3/76,77
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் - கலி 111/19
பிழையலள் மாதோ பிரிதும் நாம் எனினே - அகம் 5/28
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் - அகம் 145/14
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம் - அகம் 195/15
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே - அகம் 198/17
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் - அகம் 258/4
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி - அகம் 278/9
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ/மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் - அகம் 295/18,19
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா - அகம் 299/19
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ/அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல - அகம் 305/8,9
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை - அகம் 319/12
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் - அகம் 372/6
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ/அனையை ஆகன் மாறே - புறம் 4/16,17
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ/ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு - புறம் 82/4,5
தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே - புறம் 86/6
வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ/வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து - புறம் 93/11,12
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் - புறம் 95/5
தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ/இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி - புறம் 101/3,4
உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ/நோகோ யானே தேய்கமா காலை - புறம் 116/8,9
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ/கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின் - புறம் 118/3,4
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ/ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் - புறம் 138/7,8
பிணிக்கும்-காலை இரங்குவிர் மாதோ/நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் - புறம் 195/5,6
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ/செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி - புறம் 210/4,5
புலவுதி மாதோ நீயே - புறம் 219/3
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ/பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி - புறம் 226/2,3
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ/பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் - புறம் 246/10,11
ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய - புறம் 275/3
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு - புறம் 307/10
ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து - புறம் 311/5
தருகுவன் மாதோ/தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை - புறம் 328/13,14
ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் - புறம் 330/4
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ/பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து - புறம் 350/6,7
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல - புறம் 361/3
விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா - புறம் 387/32
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ/மறவர் மலிந்த தன் - புறம் 400/16,17

 TOP
 
  மாந்த (2)
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் - குறு 225/1
இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த/கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/2,3

 TOP
 
  மாந்தர் (9)
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் - மலை 264
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர்/உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட - நற் 226/1,2
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு - பதி 31/2
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் - பதி 73/16
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் - கலி 142/33
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் - கலி 145/13
சின மாந்தர் வெறி குரவை - புறம் 22/22
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் - புறம் 154/3
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் - புறம் 211/9

 TOP
 
  மாந்தர்க்கு (2)
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என - குறு 247/3
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக - பதி 21/31

 TOP
 
  மாந்தரஞ்சேரல் (1)
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே - புறம் 22/34

 TOP
 
  மாந்தரம் (1)
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம்/பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற - அகம் 142/4,5

 TOP
 
  மாந்தரன் (1)
விறல் மாந்தரன் விறல் மருக - பதி 90/13

 TOP
 
  மாந்தரின் (2)
கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் - அகம் 3/10
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் - அகம் 371/8

 TOP
 
  மாந்தரும் (1)
இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் - பரி 10/21

 TOP
 
  மாந்தரொடு (2)
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு/நல் ஊழி அடி படர - மது 20,21
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப - மது 420

 TOP
 
  மாந்தி (41)
செம் சுளைய கனி மாந்தி/அறை கரும்பின் அரி நெல்லின் - பொரு 192,193
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - குறி 155
கவர் படு கையை கழும மாந்தி/நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் - நற் 60/6,7
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி/தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் - நற் 195/2,3
குழவி சேதா மாந்தி அயலது - நற் 213/4
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட - நற் 258/6
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி/சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ - நற் 304/1,2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று - நற் 352/6
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் - நற் 386/3
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி/பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் - நற் 388/8,9
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து - குறு 46/3
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி/பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் - குறு 187/2,3
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது - குறு 201/4
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு - குறு 250/1
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி/மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட - குறு 256/2,3
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி/அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் - குறு 277/3,4
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது - குறு 317/2
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி/நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - பதி 12/18,19
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி/காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் - பதி 81/21,22
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி/நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் - கலி 109/2,3
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று - கலி 121/4
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய - அகம் 56/5
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து - அகம் 139/9
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி/செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் - அகம் 157/3,4
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி/பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு - அகம் 178/5,6
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி/ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட - அகம் 182/4,5
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி/புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ - அகம் 221/1,2
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி/வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை - அகம் 236/3,4
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி/சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் - அகம் 277/17,18
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி/ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல - அகம் 313/14,15
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் - அகம் 336/6
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி/எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் - அகம் 346/15,16
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி/அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி - அகம் 348/9,10
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன் - அகம் 349/11
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி/நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும் - புறம் 61/6,7
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி/வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது - புறம் 67/6,7
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் - புறம் 209/4
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் - புறம் 361/19
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - புறம் 367/7
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி/விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என - புறம் 395/37,38

 TOP
 
  மாந்திய (1)
செம் சோற்ற பலி மாந்திய/கரும் காக்கை கவவு முனையின் - பொரு 183,184

 TOP
 
  மாந்தியும் (1)
பிணர் பெண்ணை பிழி மாந்தியும்/புன் தலை இரும் பரதவர் - பட் 89,90

 TOP
 
  மாந்திர் (1)
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர்/தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல - கலி 22/4,5

 TOP
 
  மாந்தீர் (1)
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் - பரி 15/29

 TOP
 
  மாந்தும் (7)
கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும்/மலை கெழு நாடன் கேண்மை - குறு 170/3,4
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும்/துறைவன் சொல்லிய சொல் என் - ஐங் 165/2,3
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும்/குன்று கெழு நாடன் தானும் - ஐங் 263/2,3
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும்/கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 100/17,18
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும்/கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர் - அகம் 107/10,11
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும்/நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு - அகம் 165/5,6
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும்/தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும் - புறம் 215/5,6

 TOP
 
  மாந்தை (2)
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் - நற் 35/7
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் - நற் 395/9

 TOP
 
  மாமாவின் (1)
மாமாவின் வயின்வயின் நெல் - பொரு 180

 TOP
 
  மாமை (24)
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை/களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் - மலை 35,36
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை/குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் - நற் 6/2,3
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே - நற் 205/11
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் - நற் 304/6
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே - குறு 27/5
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை/நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல - குறு 147/2,3
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை/வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின் - குறு 368/2,3
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 35/4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே - ஐங் 103/4
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 134/3
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 144/3
இனிய மன்ற என் மாமை கவினே - ஐங் 146/3
திதலை மாமை தேய - ஐங் 231/3
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே - ஐங் 286/5
அம் கலிழ் மாமை கவின - ஐங் 357/4
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே - ஐங் 454/4
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே - ஐங் 470/5
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் - கலி 4/17
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ - கலி 48/17
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய - அகம் 41/15
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை/அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து - அகம் 45/6,7
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை - அகம் 96/12
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க - அகம் 135/1
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை/பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய - அகம் 319/7,8

 TOP
 
  மாமையர் (1)
ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று - மது 413

 TOP
 
  மாமையும் (1)
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் - நற் 93/10

 TOP
 
  மாய் (15)
களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர - மது 172
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய - மது 452
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை - நற் 3/6
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப - நற் 7/4
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை - நற் 321/5
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய - அகம் 43/4
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து - அகம் 48/23
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க - அகம் 72/9
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் - அகம் 101/5
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை - அகம் 123/11
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் - அகம் 199/12
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 249/19
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல - அகம் 258/7
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ - அகம் 343/7
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் - அகம் 395/7

 TOP
 
  மாய்க்கும் (4)
களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி - மது 247
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா - மலை 220
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும்/கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே - குறு 12/3,4
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 111/3

 TOP
 
  மாய்க (1)
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 258/8

 TOP
 
  மாய்த்த (2)
மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி - அகம் 5/12
பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு - அகம் 5/21

 TOP
 
  மாய்த்து (1)
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என - அகம் 297/6

 TOP
 
  மாய்தல் (4)
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து - அகம் 71/15
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல - அகம் 333/19
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் - புறம் 27/12
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே - புறம் 214/13

 TOP
 
  மாய்ந்த (3)
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் - கலி 130/4
எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர - புறம் 158/17
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை - புறம் 242/5

 TOP
 
  மாய்ந்தது (3)
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 42/31
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 145/65
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது/புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது - புறம் 240/10,11

 TOP
 
  மாய்ந்தன்றே (1)
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே/கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து - நற் 49/4,5

 TOP
 
  மாய்ந்தனரே (5)
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே - புறம் 62/8
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே/விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் - புறம் 63/6,7
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே/துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் - புறம் 165/2,3
நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே/அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது - புறம் 363/6,7
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே/அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் - புறம் 366/5,6

 TOP
 
  மாய்ந்தனள் (1)
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை - புறம் 245/6

 TOP
 
  மாய்ந்தனனே (2)
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே/ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை - புறம் 237/14,15
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே/மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் - புறம் 290/5,6

 TOP
 
  மாய்ந்தான் (1)
கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து - கலி 142/36

 TOP
 
  மாய்ந்திசினோர் (1)
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே - புறம் 27/6

 TOP
 
  மாய்ந்து (9)
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என - மலை 542
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து/அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன - குறு 180/2,3
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி - பதி 22/32
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது - புறம் 58/4
பாரி மாய்ந்து என கலங்கி கையற்று - புறம் 113/5
ஞாலம் மீமிசை வள்ளியோர் மாய்ந்து என - புறம் 179/1
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என - புறம் 206/8
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற - புறம் 246/13
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து - புறம் 248/3

 TOP
 
  மாய்ந்தோர் (1)
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்/நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி - மலை 553,554

 TOP
 
  மாய்ப்ப (1)
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப/பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி - அகம் 229/12,13

 TOP
 
  மாய்ப்பது (1)
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் - கலி 146/15

 TOP
 
  மாய்வது (1)
புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் - குறு 150/5

 TOP
 
  மாய (26)
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து - மது 570
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி - குறி 246
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 66/11
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் - நற் 323/4
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று - குறு 325/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய/கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை - குறு 372/1,2
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள - பரி 3/41
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் - பரி 5/7
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை - பரி 20/49
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் - பரி 20/77
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க - கலி 39/50
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி - கலி 44/16
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை - கலி 75/32
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக - கலி 85/26
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை - கலி 98/6
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் - கலி 98/34
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி - கலி 102/36
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் - கலி 112/21
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய/நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் - கலி 129/3,4
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு - கலி 142/17
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய/காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை - கலி 143/39,40
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் - அகம் 6/14
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி - அகம் 146/9
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல - அகம் 258/7
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய/வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் - அகம் 324/8,9
இகழுநர் இசையொடு மாய/புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே - புறம் 21/12,13

 TOP
 
  மாயம் (7)
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று - நற் 294/3
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை - கலி 2/3
மாயம் மருள்வார் அகத்து - கலி 88/7
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா - கலி 90/1
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம்/நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர - அகம் 226/1,2
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே - அகம் 256/8
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு - புறம் 243/5

 TOP
 
  மாயம்-மார் (1)
மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை - பரி 3/70

 TOP
 
  மாயமொடு (1)
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு - பதி 62/6

 TOP
 
  மாயமோ (3)
மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை - கலி 93/15
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே - புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே - புறம் 366/23

 TOP
 
  மாயலவே (1)
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே - புறம் 231/6

 TOP
 
  மாயவள் (2)
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் - கலி 29/7
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி - கலி 35/3

 TOP
 
  மாயவன் (1)
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர - கலி 145/64

 TOP
 
  மாயா (8)
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் - நற் 103/7
மாயா இயற்கை பாவையின் - நற் 201/11
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர - பதி 90/10
மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து - பரி 3/11
மாயா மன்ன உலகு ஆள் மன்னவ - பரி 3/85
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் - பரி 9/30
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி - புறம் 139/9
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை - புறம் 399/12

 TOP
 
  மாயும் (2)
மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும்/புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் - அகம் 239/2,3
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும்/வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 251/2,3

 TOP
 
  மாயும்மே (1)
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே - அகம் 330/17

 TOP
 
  மாயோட்கு (1)
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று - நற் 133/5

 TOP
 
  மாயோய் (4)
பருவரல் எவ்வம் களை மாயோய் என - முல் 21
மாயோய் நின்-வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் - பரி 3/10
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன - கலி 108/38
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார் - கலி 108/53

 TOP
 
  மாயோள் (5)
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் - பொரு 14
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய - நற் 146/10
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே - நற் 180/5
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி - நற் 371/3
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே - ஐங் 145/3

 TOP
 
  மாயோன் (7)
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் - மது 591
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் - நற் 32/1
மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே - பரி 15/33
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை - பரி 30/1
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு - கலி 103/55
புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன - புறம் 57/2
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி - புறம் 291/2

 TOP
 
  மார்க்கம் (1)
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் - பரி 9/51

 TOP
 
  மார்ப (22)
மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ - திரு 261
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப/அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர - ஐங் 362/3,4
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே - பதி 17/14
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப/முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - பதி 21/19,20
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ - பதி 48/12
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் - பதி 65/12
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே - பதி 68/20
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப/தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற - பதி 70/16,17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப/அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் - பதி 79/7,8
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் - பரி 1/39
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப/நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை - பரி 4/59,60
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே - கலி 8/23
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப/பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய - கலி 93/2,3
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ - கலி 94/37
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் - கலி 96/1
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என - கலி 100/21
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/21
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப/துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை - அகம் 132/8,9
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே - அகம் 150/14
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப/ஊர் இல்ல உயவு அரிய - புறம் 3/16,17
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப/செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் - புறம் 10/10,11
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என - புறம் 397/9

 TOP
 
  மார்பம் (2)
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் - பரி 20/64
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல - புறம் 254/2

 TOP
 
  மார்பர் (2)
செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர்/சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை - குறு 76/2,3
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் - கலி 33/30

 TOP
 
  மார்பன் (14)
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் - சிறு 240
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன்/உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட - மலை 356,357
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய - நற் 376/8
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன்/அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் - ஐங் 182/2,3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன்/இன் இனி வாரா மாறு-கொல் - ஐங் 222/2,3
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன்/எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும் - பதி 20/20,21
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி - பரி 7/69
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர - கலி 42/30
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக - கலி 65/5
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் - கலி 104/10
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் - கலி 146/54
நல் எழில் மார்பன் அகத்து - கலி 147/71
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு - அகம் 66/7
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் - அகம் 82/14

 TOP
 
  மார்பனை (1)
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து - கலி 142/66

 TOP
 
  மார்பில் (24)
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில்/நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என - மலை 302,303
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் - நற் 20/2
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில்/குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் - நற் 314/4,5
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில்/தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை - பரி 1/8,9
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில்/இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி - பரி 12/58,59
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் - கலி 18/4
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில்/தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/16,17
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில்/பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் - கலி 79/11,12
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில்/பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ - கலி 79/13,14
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில்/தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய - கலி 80/24,25
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில்/பொறி ஒற்றிக்கொண்டு ஆள்வல் என்பது தன்னை - கலி 84/25,26
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா - கலி 86/33
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில்/நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ - கலி 90/15,16
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில்/செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் - கலி 104/65,66
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக - கலி 105/11
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் - கலி 112/23
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில்/தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/10,11
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர - கலி 145/64
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 40/17
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில்/புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு - அகம் 197/11,12
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் - புறம் 150/20
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா - புறம் 198/2
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய - புறம் 280/1
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள - புறம் 362/2

 TOP
 
  மார்பின் (76)
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின்/செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு - திரு 104,105
உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின்/என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் - திரு 129,130
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின்/கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - திரு 193,194
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின்/செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி - சிறு 53,54
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின்/முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் - பெரும் 29,30
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின்/விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் - பெரும் 70,71
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின்/இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் - பெரும் 221,222
ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின்/முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் - பெரும் 245,246
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் - மது 61
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ - மது 439
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின்/வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப - மது 716,717
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின்/மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் - மது 728,729
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின்/உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் - மது 742,743
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் - பட் 297
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின்/வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் - மலை 56,57
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின்/நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ - நற் 173/8,9
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின்/மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு - நற் 187/8,9
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின்/துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை - நற் 254/8,9
பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின்/சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன - நற் 265/5,6
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின்/குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு - நற் 394/7,8
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் - ஐங் 82/2
மலர்ந்த மார்பின் பாயல் - ஐங் 205/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப - ஐங் 410/3
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின்/போர் அடு தானை சேரலாத - பதி 11/15,16
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின்/வசை இல் செல்வ வானவரம்ப - பதி 38/11,12
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின்/அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது - பதி 42/4,5
எழுமுடி மார்பின் எய்திய சேரல் - பதி 45/6
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின்/வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் - பதி 46/3,4
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி - பதி 61/8
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின்/தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை - பதி 80/5,6
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின்/சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ - பதி 88/35,36
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி - பரி 1/3
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின்/எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் - பரி 1/19,20
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின்/படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி - பரி 4/17,18
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட - பரி 6/65
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின்/கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ - பரி 9/28,29
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின்/திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/26,27
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய - பரி 15/9
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின்/மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி - பரி 15/19,20
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் - பரி 16/35
தார் மார்பின் தகை இயலார் - பரி 17/35
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி - பரி 24/34
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து - கலி 37/17
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/13
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் - கலி 82/29
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின்/முலை இடை போல புகின் - கலி 103/72,73
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் - அகம் 13/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின்/தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் - அகம் 90/6,7
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - அகம் 102/10
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல - அகம் 120/1
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி - அகம் 210/11
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர - அகம் 301/15
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின்/வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் - அகம் 332/13,14
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி - அகம் 384/12
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி - அகம் 386/4
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை - புறம் 1/2
மா மறுத்த மலர் மார்பின்/தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின் - புறம் 7/5,6
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின்/மறலி அன்ன களிற்று மிசையோனே - புறம் 13/3,4
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு - புறம் 14/17
கோதை மார்பின் கோதையானும் - புறம் 48/1
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின்/தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி - புறம் 59/1,2
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என - புறம் 63/9
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின்/விழவு மேம்பட்ட நல் போர் - புறம் 88/4,5
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின்/திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு - புறம் 96/1,2
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின்/சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் - புறம் 152/10,11
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் - புறம் 157/6
பெரு வரை அன்ன மார்பின்/செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 209/18,19
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின்/எஃகு உறு விழுப்புண் பல என - புறம் 233/6,7
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் - புறம் 257/2
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின்/முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே - புறம் 288/8,9
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே - புறம் 294/9
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின்/மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே - புறம் 297/9,10
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை - புறம் 347/5
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 373/16
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின்/ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் - புறம் 394/1,2
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் - புறம் 398/26

 TOP
 
  மார்பினஃதே (1)
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் - அகம் 0/3

 TOP
 
  மார்பினர் (1)
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர்/மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி - பரி 22/23,24

 TOP
 
  மார்பினவை (1)
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை/ஆங்கு - பரி 1/63,64

 TOP
 
  மார்பினள் (1)
செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே - ஐங் 255/4

 TOP
 
  மார்பினன் (4)
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன்/மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் - திரு 11,12
ஆரம் நாறும் மார்பினன்/மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே - குறு 161/6,7
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன்/சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் - குறு 321/1,2
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன்/வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் - அகம் 76/7,8

 TOP
 
  மார்பினில் (1)
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில்/ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை - கலி 72/15,16

 TOP
 
  மார்பினை (11)
இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் - சிறு 232
ஆரம் கமழும் மார்பினை/சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே - நற் 168/10,11
ஆரம் நாறும் மார்பினை/வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே - குறு 198/7,8
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் - பரி 1/8
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை/என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை - பரி 6/80,81
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து - கலி 49/16
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை - கலி 52/15
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/18
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை/நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து - அகம் 100/2,3
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை/சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ - அகம் 288/2,3
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் - அகம் 296/6

 TOP
 
  மார்பினோய் (1)
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய்/அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் - பரி 13/61,62

 TOP
 
  மார்பு (69)
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே - நற் 17/12
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை - நற் 20/9
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் - நற் 30/5
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 34/6
மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே - நற் 94/9
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் - நற் 104/7
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே - நற் 171/11
மல்லல் மார்பு மடுத்தனன் - நற் 174/10
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல - நற் 182/6
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய - நற் 269/3
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது - நற் 322/8
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் - நற் 396/8
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே - குறு 247/7
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு/உறுக என்ற நாளே குறுகி - குறு 248/1,2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை - குறு 321/4
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் - குறு 339/4
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக - குறு 353/1
கழனி ஊரன் மார்பு/பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே - ஐங் 4/5,6
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு - ஐங் 25/3
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ - ஐங் 29/3
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே - ஐங் 42/4
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை - ஐங் 46/2
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே - ஐங் 51/4
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே - ஐங் 65/4
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு/முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் - ஐங் 220/3,4
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் - பதி 11/17
சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே - பதி 16/20
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு/கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய - பதி 31/14,15
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் - பதி 50/18
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து - பதி 50/20
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி - பதி 90/32
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி - பரி 1/23
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி - பரி 4/16
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி - பரி 8/119
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை - பரி 9/38
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் - பரி 9/46
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் - பரி 9/53
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று - பரி 12/97
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ - கலி 68/13
ஐய எமக்கு நின் மார்பு - கலி 68/25
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய - கலி 71/20
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் - கலி 77/21
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் - கலி 79/8
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து - கலி 93/30
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் - கலி 100/13
ஏற்றனர் மார்பு/கவிழ்ந்தன மருப்பு - கலி 102/22,23
கோடு குறி செய்த மார்பு/நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் - கலி 104/64,65
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் - கலி 105/30
மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை - கலி 108/55
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு/புல்லி புணர பெறின் - கலி 142/17,18
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு/ஆங்கு - கலி 144/66,67
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் - அகம் 22/3
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி - அகம் 26/8
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல - அகம் 35/13
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு - அகம் 52/9
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே - அகம் 58/9
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண - அகம் 66/14
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் - அகம் 98/5
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ - அகம் 153/5
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் - அகம் 218/15
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று - அகம் 276/12
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக - அகம் 312/7
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே - அகம் 396/10
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே - புறம் 62/15
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் - புறம் 80/3
மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா - புறம் 98/9
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி - புறம் 211/16
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் - புறம் 255/2
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக - புறம் 285/11

 TOP
 
  மார்பு_அகம் (3)
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி - அகம் 26/8
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண - அகம் 66/14
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே - புறம் 62/15

 TOP
 
  மார்பும் (6)
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க - பரி 6/20
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை - பரி 13/55
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும்/நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் - பரி 20/64,65
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் - பரி 20/65
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும்/தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு - கலி 88/13,14
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் - கலி 91/11

 TOP
 
  மார்பே (21)
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே - நற் 225/9
இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே - நற் 294/9
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே - நற் 304/10
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே - நற் 327/9
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே - குறு 68/4
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ - குறு 73/1
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே - குறு 80/7
அணி துறை வீரன் மார்பே/பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே - ஐங் 14/3,4
அதுவே ஐய நின் மார்பே/அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே - ஐங் 44/3,4
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே - ஐங் 63/4
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே - ஐங் 84/5
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 234/4
கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ - ஐங் 240/4
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே - ஐங் 459/5
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 28/14
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 192/15
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே - அகம் 196/13
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே - அகம் 242/22
மன்னுக பெரும நின் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 314/22
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே - அகம் 328/15
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே - புறம் 19/18

 TOP
 
  மார்பொடு (1)
மார்பொடு விளங்க ஒரு கை - திரு 112

 TOP
 
  மார்வம் (1)
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த - பரி 8/122

 TOP
 
  மாரன் (1)
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி - பரி 8/119

 TOP
 
  மாரி (74)
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன - பெரும் 49
மாரி பெய்யும் பருவம் போல - பட் 128
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே - மலை 233
காலொடு பட்ட மாரி/மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே - நற் 2/9,10
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன - நற் 100/2
மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி - நற் 141/2
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் - நற் 190/2
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை - நற் 192/5
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் - நற் 244/1
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய - நற் 253/6
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி - நற் 265/7
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் - நற் 312/5
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி - நற் 314/3
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 334/6
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த - நற் 379/8
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே - நற் 381/10
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை - குறு 91/5
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து - குறு 94/1
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே - குறு 98/5
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின் - குறு 117/1
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே - குறு 161/7
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 168/1
கால மாரி மாலை மா மலை - குறு 200/5
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 222/5
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் - குறு 251/2
மழை சேர்ந்து எழுதரு மாரி குன்றத்து - குறு 259/1
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் - குறு 289/6
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை - குறு 319/5
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க - ஐங் 10/2
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே - ஐங் 19/5
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக - ஐங் 29/1
மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் - ஐங் 206/2
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட - ஐங் 275/3
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப - பதி 13/26
மாரி பொய்க்குவது ஆயினும் - பதி 18/11
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை - பதி 21/17
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி - பதி 84/21
மாரி என்னாய் பனி என மடியாய் - பதி 94/4
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள - பரி 4/27
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் - பரி 11/13
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து - பரி 11/76
மரையா மரல் கவர மாரி வறப்ப - கலி 6/1
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/4
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 60/2
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/28
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் - கலி 131/21
மலி பெயல் கலித்த மாரி பித்திகத்து - அகம் 42/1
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 75/17
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு - அகம் 128/12
மாரி அம்பின் மழை தோல் பழையன் - அகம் 186/15
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 206/7
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே - அகம் 214/15
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க - அகம் 235/13
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து - அகம் 264/7
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் - அகம் 295/19
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர் - அகம் 336/20
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி - அகம் 337/2
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன - அகம் 346/2
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன - அகம் 395/2
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் - அகம் 398/18
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் - புறம் 35/27
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று - புறம் 82/2
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே - புறம் 123/6
மாரி அன்ன வண்மை - புறம் 133/6
வரையா மரபின் மாரி போல - புறம் 142/3
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என - புறம் 143/2
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் - புறம் 153/5
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் - புறம் 158/7
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் - புறம் 238/14
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை - புறம் 333/1
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என - புறம் 370/12
படு மாரி துளி போல - புறம் 386/2
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் - புறம் 396/26
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து - புறம் 397/16

 TOP
 
  மாரிக்கு (2)
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் - குறு 251/5
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு - கலி 71/24

 TOP
 
  மாரியின் (4)
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை - மலை 226
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் - பதி 65/16
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் - அகம் 279/8
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் - புறம் 287/3

 TOP
 
  மாரியும் (2)
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்/இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு - மலை 72,73
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே - புறம் 107/4

 TOP
 
  மாரியை (1)
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே - குறு 66/5

 TOP
 
  மாரியொடு (1)
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே - நற் 364/12

 TOP
 
  மால் (52)
மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் - திரு 12
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை - திரு 256
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை - சிறு 21
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை - சிறு 99
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன - சிறு 205
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் - பெரும் 330
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் - பெரும் 487
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து - மது 384
மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி - குறி 97
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் - பட் 138
மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே - நற் 2/10
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி - நற் 17/2
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் - நற் 32/1
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே - நற் 67/2
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை - நற் 225/5
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய - நற் 238/4
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து - நற் 268/2
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள் - நற் 281/7
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள - நற் 338/6
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி - நற் 373/3
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி - குறு 95/1
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை - குறு 263/6
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என - ஐங் 194/3
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் - ஐங் 208/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 289/4
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் - ஐங் 301/1
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை - பரி 1/9
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து - பரி 5/9
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என - பரி 8/32
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் - பரி 10/112
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை - பரி 12/82
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால்/பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த - பரி 13/6,7
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து - பரி 20/104
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து - கலி 44/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/9
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் - கலி 52/5
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ - கலி 68/13
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ - கலி 107/32
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் - கலி 123/4
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப - கலி 148/5
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி - அகம் 65/10
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் - அகம் 126/7
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் - அகம் 171/8
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை - அகம் 192/9
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி - அகம் 205/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி - அகம் 293/7
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து - அகம் 340/3
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய - அகம் 347/4
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே - புறம் 151/12
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து - புறம் 200/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/18
மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் - புறம் 374/5

 TOP
 
  மால்-உற்று (1)
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று/நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி - பரி 10/42,43

 TOP
 
  மால்-உறுப்ப (1)
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து - பரி 10/45

 TOP
 
  மால்பு (4)
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக - மலை 316
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம் - நற் 196/3
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு/அறியாது ஏறிய மடவோன் போல - குறு 273/5,6
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் - புறம் 105/6

 TOP
 
  மாலிருங்குன்றம் (2)
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம்/எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப - பரி 15/17,18
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம்/தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் - பரி 15/23,24

 TOP
 
  மாலை (202)
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர - திரு 79
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை/துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி - திரு 236,237
மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ - திரு 261
மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை - பொரு 96
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை/வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய - பொரு 161,162
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை - சிறு 64
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய - பெரும் 486
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை/அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி - முல் 6,7
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள - மது 558
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர - நெடு 44
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை - நெடு 184
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ - குறி 230
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை/மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே - நற் 2/5,6
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை/உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய - நற் 3/6,7
மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய - நற் 29/4
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை/புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து - நற் 33/2,3
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே - நற் 37/11
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை/அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை - நற் 54/5,6
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் - நற் 58/6
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை/ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் - நற் 69/9,10
மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை/தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய - நற் 73/4,5
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை/நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம் - நற் 78/5,6
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி - நற் 90/5
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை/அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் - நற் 117/7,8
புலம்பின்று எழுதரு புன்கண் மாலை/தனியே இருத்தல் ஆற்றேன் என்று நின் - நற் 162/3,4
மறுகு உடன் கமழும் மாலை/சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே - நற் 169/9,10
கையற வந்த மையல் மாலை/இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த - நற் 181/9,10
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை/இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர - நற் 215/3,4
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய - நற் 238/4
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் - நற் 239/2
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய - நற் 269/3
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு - நற் 271/10
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை/புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல - நற் 321/5,6
படையொடு வந்த பையுள் மாலை/இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து - நற் 343/7,8
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் - நற் 361/6
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு - நற் 363/8
உயிர் செல துனைதரும் மாலை/செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே - நற் 364/11,12
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை/இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் - நற் 369/4,5
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி - நற் 377/1
கானல் மாலை கழி நீர் மல்க - நற் 382/1
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை/கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் - நற் 395/8,9
புன் தலை மன்றம் நோக்கி மாலை/மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன - குறு 64/2,3
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை/பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் - குறு 118/2,3
வந்தன்று வாழியோ மாலை/ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே - குறு 122/3,4
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என - குறு 139/2
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் - குறு 155/6
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை/முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் - குறு 162/2,3
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை/எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் - குறு 172/2,3
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா - குறு 173/2
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே - குறு 188/4
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி - குறு 189/5
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை/யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் - குறு 195/2,3
கால மாரி மாலை மா மலை - குறு 200/5
அரலை மாலை சூட்டி - குறு 214/6
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே - குறு 234/3
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை/பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே - குறு 234/5,6
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே - குறு 234/6
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே - குறு 240/7
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் - குறு 245/4
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் - குறு 250/3
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை - குறு 319/5
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை/பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் - குறு 338/4,5
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை/அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி - குறு 344/6,7
காலை வந்து மாலை பொழுதில் - குறு 346/6
சிறு புன் மாலை உண்மை - குறு 352/5
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை/பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி - குறு 358/5,6
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் - குறு 359/2
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு - குறு 361/3
மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை/நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு - குறு 386/4,5
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை/உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் - குறு 387/2,3
கையற வந்த பையுள் மாலை/பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை - குறு 391/6,7
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை/அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு - குறு 398/5,6
மாலை வந்தன்று மன்ற - ஐங் 116/3
தும்பை மாலை இள முலை - ஐங் 127/2
காலை இருந்து மாலை சேக்கும் - ஐங் 157/3
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை/கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப - ஐங் 183/4,5
புலம்பு கொள் மாலை மறைய - ஐங் 197/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப - ஐங் 378/2
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் - ஐங் 410/1
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச - ஐங் 421/1
பெரும் புன் மாலை ஆனாது நினைஇ - ஐங் 486/1
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை/பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப - ஐங் 489/2,3
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ - பதி 24/5
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன - பதி 35/7
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை/நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி - பதி 72/8,9
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட - பரி 3/87
அருவி தாழ் மாலை சுனை - பரி 8/16
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் - பரி 8/49
காலை போய் மாலை வரவு - பரி 8/50
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை - பரி 10/1
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் - பரி 10/112
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை - பரி 10/113
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை/நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து - பரி 10/113,114
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து - பரி 10/114
மல்லிகா மாலை வளாய் - பரி 11/105
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை/பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று - பரி 12/82,83
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் - பரி 17/7
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் - பரி 17/7
ஈர மாலை இயல் அணியார் - பரி 17/36
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் - பரி 19/17
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை/முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் - பரி 20/2,3
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் - பரி 20/7
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக - பரி 20/29
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் - பரி 20/79
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை - பரி 24/51
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி - பரி 24/53
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் - கலி 9/4
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை - கலி 9/5
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/17
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் - கலி 33/30
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் - கலி 68/2
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ - கலி 68/9
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை/ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் - கலி 85/16,17
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை/பாணன் புணை ஆக புக்கு - கலி 98/18,19
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் - கலி 101/34
மணி மாலை ஊதும் குழல் - கலி 101/35
உருவ மாலை போல - கலி 103/26
மாலை போல் தூங்கும் சினை - கலி 106/29
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை/மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த - கலி 118/8,9
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த - கலி 118/9
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு - கலி 118/13
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/17
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள - கலி 119/11
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே - கலி 119/16
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை/மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/9,10
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/10
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி - கலி 120/13
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/16
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை/துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர - கலி 120/20,21
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை/அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ - கலி 123/9,10
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை/பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் - கலி 129/7,8
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை/இ மாலை - கலி 130/7,8
இ மாலை/ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் - கலி 130/8,9
இ மாலை/இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் - கலி 130/11,12
இ மாலை/கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் - கலி 130/14,15
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை/தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் - கலி 134/10,11
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை - கலி 145/29
மாலை பகை தாங்கி யான் - கலி 145/34
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை/அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர - கலி 146/2,3
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை/மாலை நீ - கலி 148/7,8
மாலை நீ - கலி 148/8
மாலை நீ - கலி 148/12
மாலை நீ - கலி 148/16
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி - அகம் 9/20
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன - அகம் 31/9
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப - அகம் 40/1
தாழை தளர தூக்கி மாலை/அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் - அகம் 40/6,7
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை/யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி - அகம் 47/13,14
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை/தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன் - அகம் 54/12,13
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் - அகம் 64/16
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை/காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக - அகம் 71/9,10
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை/வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை - அகம் 77/14,15
மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி - அகம் 86/4
சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய மாலை/இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய - அகம் 104/13,14
மாலை இன் துணை ஆகி காலை - அகம் 107/19
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை/அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை - அகம் 124/13,14
மறுகு விளக்கு-உறுத்து மாலை தூக்கி - அகம் 141/9
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை - அகம் 148/12
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை - அகம் 150/10
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை/பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் - அகம் 166/5,6
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை/மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி - அகம் 169/10,11
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை/குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி - அகம் 183/10,11
மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே - அகம் 190/17
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி - அகம் 195/4
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் - அகம் 199/12
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப - அகம் 204/7
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை/புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் - அகம் 234/14,15
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 239/10
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை/ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர - அகம் 248/12,13
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை/போது வந்தன்று தூதே நீயும் - அகம் 259/9,10
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை/நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே - அகம் 287/13,14
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை - அகம் 298/4
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் - அகம் 301/26
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு - அகம் 303/14
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே - அகம் 324/15
சோலை அத்தம் மாலை போகி - அகம் 325/20
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து - அகம் 340/3
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் - அகம் 360/9
கொலை குறித்து அன்ன மாலை/துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே - அகம் 364/13,14
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை/அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த - அகம் 365/3,4
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 373/6
மாலை வெண்குடை நீழலான் - புறம் 22/12
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன - புறம் 33/13
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் - புறம் 34/8
மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே - புறம் 60/12
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு - புறம் 65/8
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய - புறம் 67/5
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி - புறம் 95/1
மாலை மருதம் பண்ணி காலை - புறம் 149/2
இல் ஆகியரோ காலை மாலை/அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே - புறம் 232/1,2
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை/மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - புறம் 269/2,3
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் - புறம் 284/3
வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் - புறம் 285/6
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை - புறம் 291/7
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே - புறம் 291/8
பாடினி மாலை அணிய - புறம் 319/14
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் - புறம் 331/4
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி - புறம் 332/5
வாடா மாலை பாடினி அணிய - புறம் 364/1
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின - புறம் 371/23
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை/தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் - புறம் 395/23,24
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து - புறம் 399/25

 TOP
 
  மாலைக்கு (1)
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் - பரி 8/49

 TOP
 
  மாலையர் (4)
வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த - பதி 32/15
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர்/சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை - பதி 46/1,2
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர்/ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் - பரி 12/24,25
புரி மாலையர் பாடினிக்கு - புறம் 361/11

 TOP
 
  மாலையன் (2)
தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் - அகம் 0/2
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன்/பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் - அகம் 48/9,10

 TOP
 
  மாலையனே (1)
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் - குறி 239

 TOP
 
  மாலையா (1)
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து - பரி 20/61

 TOP
 
  மாலையின் (3)
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் - குறி 177
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர - நற் 93/2
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை - பரி 11/56

 TOP
 
  மாலையும் (24)
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும்/கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே - மலை 93,94
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே - நற் 89/11
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே - நற் 183/8
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று - நற் 397/5
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும்/ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ - குறு 32/1,2
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் - குறு 46/6
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் - குறு 220/6
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும்/வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் - குறு 314/3,4
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் - குறு 330/6
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் - ஐங் 215/5
வாவல் உகக்கும் மாலையும்/இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே - ஐங் 339/3,4
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ - ஐங் 476/4
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் - பரி 5/67
மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் - பரி 10/92
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் - கலி 118/22
மாலையும் வந்தன்று இனி - கலி 143/41
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி - கலி 146/33
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று - கலி 147/44
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை - அகம் 14/12
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என - அகம் 114/6
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே - அகம் 214/15
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும்/ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி - அகம் 297/1,2
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம - அகம் 367/13
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும்/அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி - அகம் 378/15,16

 TOP
 
  மாலையை (1)
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை/சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் - கலி 52/11,12

 TOP
 
  மாலையொடு (7)
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் - பதி 48/11
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை - கலி 130/18
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் - அகம் 74/15
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய - அகம் 235/16
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே - அகம் 289/17
ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி - புறம் 76/7
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க - புறம் 141/2

 TOP
 
  மாலையோ (1)
மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை - குறு 386/4

 TOP
 
  மாவனும் (1)
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் - புறம் 71/12

 TOP
 
  மாவிலங்கை (1)
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் - புறம் 176/6

 TOP
 
  மாவின் (14)
நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின்/அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் - திரு 143,144
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின்/தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து - மது 706,707
இன மாவின் இணர் பெண்ணை - பட் 18
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின்/வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் - மலை 512,513
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே - ஐங் 365/5
யாடு பரந்து அன்ன மாவின்/ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே - பதி 78/13,14
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி - கலி 41/14
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை - கலி 57/13
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின்/வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 72/7,8
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின்/நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய - கலி 84/1,2
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் - அகம் 29/7
ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின்/மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் - அகம் 86/29,30
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின்/தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த - அகம் 177/17,18
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி - புறம் 399/4

 TOP
 
  மாவின (2)
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் - கலி 28/17
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை - கலி 132/11

 TOP
 
  மாவினர் (2)
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர்/நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் - பரி 6/33,34
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் - கலி 34/23

 TOP
 
  மாவும் (19)
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 43
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய - குறு 118/1
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள - ஐங் 414/1
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் - பதி 20/15
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் - பதி 36/7
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் - பதி 77/6
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும்/மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் - பரி 10/14,15
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி - பரி 22/24
அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும் - கலி 103/18
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை - கலி 138/12
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் - அகம் 355/1
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு - புறம் 28/3
கதழ் பரிய கலி_மாவும் - புறம் 55/8
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும்/படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று - புறம் 72/4,5
களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே - புறம் 135/14
ஆவும் மாவும் சென்று உண கலங்கி - புறம் 204/7
ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும்/குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய - புறம் 227/4,5
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் - புறம் 273/2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும்/படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென - புறம் 351/2,3

 TOP
 
  மாவே (12)
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே - முல் 103
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே - நற் 58/11
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே - நற் 163/12
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே - ஐங் 202/4
மட பிடி தழீஇய மாவே/சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே - ஐங் 416/4,5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே - ஐங் 419/4
அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் - பதி 43/28
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட - புறம் 4/7
மாவே பரந்து ஒருங்கு மலைந்த மறவர் - புறம் 97/11
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/11
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே - புறம் 273/7
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே - புறம் 302/2

 TOP
 
  மாவை (1)
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/52

 TOP
 
  மாவொடு (1)
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர - புறம் 274/5

 TOP
 
  மாழ்கி (1)
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய - அகம் 104/10

 TOP
 
  மாழாந்து (1)
மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து - பொரு 95

 TOP
 
  மாழை (2)
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/12
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை - அகம் 116/8

 TOP
 
  மாள (2)
ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே - நற் 11/5
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் - பதி 81/32

 TOP
 
  மாற்கு (1)
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் - நற் 6/8

 TOP
 
  மாற்றம் (1)
மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் - புறம் 341/7

 TOP
 
  மாற்றல் (1)
இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா - நற் 84/11

 TOP
 
  மாற்றலர்க்கு (1)
மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ - பரி 1/43

 TOP
 
  மாற்றா (1)
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா/தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் - புறம் 353/10,11

 TOP
 
  மாற்றாத (1)
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத/கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி - கலி 83/23,24

 TOP
 
  மாற்றார் (2)
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார்/உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி - பதி 64/13,14
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று - புறம் 26/17

 TOP
 
  மாற்றாரை (1)
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே - கலி 106/50

 TOP
 
  மாற்றாள் (3)
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க - பரி 20/35
மறலினாள் மாற்றாள் மகள் - பரி 20/45
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு - பரி 20/73

 TOP
 
  மாற்றாளை (1)
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு - பரி 20/73

 TOP
 
  மாற்றான் (1)
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் - பரி 5/33

 TOP
 
  மாற்றி (9)
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி/வானம் வேண்டா உழவின் எம் - நற் 254/10,11
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி/ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் - ஐங் 267/2,3
நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி/அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி - பதி 81/15,16
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற - பரி 12/13
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி/குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் - பரி 16/28,29
தீம் பால் கறந்த கலம் மாற்றி கன்று எல்லாம் - கலி 111/1
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி/கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க - அகம் 210/11,12
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி/கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் - அகம் 366/3,4
ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி/மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே - புறம் 305/5,6

 TOP
 
  மாற்றிய (1)
வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் - கலி 146/14

 TOP
 
  மாற்றியோனே (1)
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் - புறம் 257/10

 TOP
 
  மாற்றினர் (1)
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் - ஐங் 190/2

 TOP
 
  மாற்று (14)
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் - திரு 81
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் - மது 459
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே - குறு 377/3
மாற்று அரும் தானை நோக்கி - ஐங் 451/3
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் - பதி 51/35
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய - பதி 88/24
மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு - பரி 4/53
வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு - பரி 20/84
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று/வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் - கலி 88/5,6
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே - புறம் 42/24
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் - புறம் 56/2
கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் - புறம் 56/11
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை - புறம் 309/5
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் - புறம் 362/7

 TOP
 
  மாற்றும் (1)
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே - பதி 14/10

 TOP
 
  மாற்றுமை (1)
மாற்றுமை கொண்ட வழி - கலி 12/19

 TOP
 
  மாற்றுவன் (1)
வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் என - பட் 272

 TOP
 
  மாற்றோர் (4)
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே - திரு 257
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே - பதி 20/7
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர்/மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த - அகம் 177/14,15
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை - புறம் 309/5

 TOP
 
  மாற்றோரும் (1)
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் - பரி 4/54

 TOP
 
  மாற (7)
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் - கலி 77/11
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் - கலி 131/6
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் - கலி 147/20
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற/கடும் சினத்த கொல் களிறும் - புறம் 55/6,7
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற/அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் - புறம் 56/21,22
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற/நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் - புறம் 57/3,4
கடு மான் மாற மறவாதீமே - புறம் 198/27

 TOP
 
  மாறன் (2)
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக - மது 772
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன்/உரு கெழு கூடலவரொடு வையை - பரி 24/91,92

 TOP
 
  மாறா (13)
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை - பெரும் 136
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி - மலை 332
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் - பதி 19/3
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய - பதி 34/9
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு - பதி 84/17
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய - பதி 94/7
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி - கலி 1/4
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா/கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் - கலி 80/1,2
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா/இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற - கலி 105/47,48
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் - அகம் 195/16
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் - அகம் 220/15
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் - அகம் 233/6
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி - புறம் 56/7

 TOP
 
  மாறாது (5)
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக - மது 109
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி - மது 595
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய - பதி 67/19
வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் - கலி 106/12
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ - புறம் 100/8

 TOP
 
  மாறாமை (1)
நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை/மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த - பரி 6/8,9

 TOP
 
  மாறாள் (2)
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் - கலி 90/15
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள்/மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் - அகம் 262/8,9

 TOP
 
  மாறான் (1)
மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் - புறம் 341/7

 TOP
 
  மாறி (26)
அவண் முனையின் அகன்று மாறி/அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி - பொரு 198,199
புள் தேம்ப புயல் மாறி/வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா - பட் 4,5
கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி/அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் - நற் 37/6,7
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி/அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் - நற் 239/3,4
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு - நற் 241/7
இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் - குறு 49/3
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய - குறு 269/5
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி/மாரி பொய்க்குவது ஆயினும் - பதி 18/10,11
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி/தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் - பதி 20/24,25
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி/அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு - பதி 30/26,27
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி/நீ கண்டனையேம் என்றனர் நீயும் - பதி 63/13,14
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் - கலி 19/8
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் - கலி 106/44
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் - கலி 108/5
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று - கலி 108/26
அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து - கலி 110/8
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு - கலி 138/2
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி/விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் - அகம் 164/2,3
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி - புறம் 8/8
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே - புறம் 71/19
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ - புறம் 138/7
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி/இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் - புறம் 211/18,19
மாறி பிறப்பின் இன்மையும் கூடும் - புறம் 214/10
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து - புறம் 214/11
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி - புறம் 224/12
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி/கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் - புறம் 266/1,2

 TOP
 
  மாறிய (14)
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி - சிறு 171
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை - பெரும் 291
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு - நற் 76/2
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் - நற் 210/1
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல் - நற் 291/1
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின் - பதி 15/25
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே - பதி 20/7
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் - பதி 41/14
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 13/9
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/9
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் - அகம் 38/8
கடாஅம் மாறிய யானை போல - அகம் 125/8
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய/அன்னிமிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து - அகம் 262/11,12
வள மழை மாறிய என்றூழ் காலை - புறம் 161/5

 TOP
 
  மாறியதன் (1)
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு - கலி 144/14

 TOP
 
  மாறியோர் (1)
தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர்/மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் - பொரு 214,215

 TOP
 
  மாறினன் (1)
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற - புறம் 278/3

 TOP
 
  மாறினும் (1)
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும்/குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் - ஐங் 238/1,2

 TOP
 
  மாறினென் (1)
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப - கலி 46/11

 TOP
 
  மாறு (70)
மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை - பொரு 22
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை - சிறு 64
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று - மது 350
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் - மது 594
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி - மது 642
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப - மது 672
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து - குறி 135
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி - மலை 62
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம் - நற் 164/10
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய - நற் 284/9
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் - குறு 272/7
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப - குறு 293/6
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் - குறு 297/3
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று - குறு 331/2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து - ஐங் 450/1
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய - பதி 34/9
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே - பதி 83/9
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப - பதி 90/45
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய - பதி 94/7
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் - பரி 6/46
இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் - பரி 6/94
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட - பரி 7/49
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி - பரி 10/103
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி - பரி 10/109
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து - பரி 11/88
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் - பரி 13/31
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் - பரி 17/20
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து - பரி 17/21
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை - பரி 19/7
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை - பரி 21/66
எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப - பரி 22/37
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் - பரி 22/44
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் - கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே - கலி 25/29
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் - கலி 31/9
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் - கலி 43/18
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு - கலி 62/19
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல - கலி 64/17
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு/என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று - கலி 89/3,4
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க - கலி 94/22
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப - கலி 95/4
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் - கலி 101/7
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி - கலி 101/11
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் - கலி 106/8
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு - கலி 112/3
மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய் - கலி 116/15
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து - அகம் 31/4
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் - அகம் 144/12
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து - அகம் 174/1
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே - அகம் 300/17
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து - அகம் 327/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் - அகம் 359/11
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி - அகம் 366/8
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர - புறம் 125/3
அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் - புறம் 128/4
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த - புறம் 177/6
மலை மாறு மலைக்கும் களிற்றினர் எனாஅ - புறம் 197/4
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் - புறம் 213/6
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் - புறம் 269/9
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே - புறம் 269/12
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் - புறம் 272/6
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய - புறம் 282/7
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் - புறம் 283/4
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் - புறம் 283/4
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக - புறம் 285/11
குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின் - புறம் 333/11
பாறுபட பறைந்த பன் மாறு மருங்கின் - புறம் 359/1
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக - புறம் 360/15
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் - புறம் 381/23

 TOP
 
  மாறு-கொல் (3)
இன் இனி வாரா மாறு-கொல்/சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே - ஐங் 222/3,4
விளங்க கேட்ட மாறு-கொல்/வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே - புறம் 50/16,17
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி - புறம் 153/10

 TOP
 
  மாறு-உற்று (3)
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று/உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து - பரி 23/14,15
கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று/பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா - கலி 90/23,24
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா - கலி 105/47

 TOP
 
  மாறுக (2)
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா - கலி 80/1
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் - அகம் 144/6

 TOP
 
  மாறுகொண்டோர் (1)
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி - புறம் 387/5

 TOP
 
  மாறுகொள் (2)
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் - கலி 53/3
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே - புறம் 172/11

 TOP
 
  மாறுகொள (1)
மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை - மலை 136

 TOP
 
  மாறுபட்டு (1)
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் - கலி 91/20

 TOP
 
  மாறுபடுகுவிர் (1)
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர்/வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே - மலை 241,242

 TOP
 
  மாறுபடூஉம் (1)
தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே - குறு 101/6

 TOP
 
  மாறுபெற்ற (1)
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து - அகம் 194/3

 TOP
 
  மாறும் (3)
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 160
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை - பரி 10/113
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி - பரி 13/4

 TOP
 
  மாறுமாறு (5)
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப - பரி 8/20
மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் - பரி 8/34
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் - பரி 17/20
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் - கலி 103/57
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப - கலி 111/20

 TOP
 
  மாறுவன (1)
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப - நெடு 48

 TOP
 
  மாறுவார் (1)
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா - கலி 80/1

 TOP
 
  மாறே (34)
சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே - நற் 40/12
பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே - நற் 47/11
பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே - நற் 75/10
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே - நற் 122/11
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே - நற் 164/11
தானே யானே புணர்ந்த மாறே - நற் 219/10
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே - நற் 231/9
கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே - நற் 280/10
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே - குறு 309/8
யாமம் காவலர் அவியா மாறே - குறு 375/6
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே - ஐங் 120/4
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே - ஐங் 366/5
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே - ஐங் 392/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே - ஐங் 495/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே - ஐங் 497/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே - ஐங் 498/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே - ஐங் 500/5
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே/உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி - பதி 35/1,2
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே/எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் - பதி 39/1,2
அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் - பதி 54/9
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர் - பதி 80/12
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே - அகம் 42/14
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே - அகம் 262/18
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே/தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் - அகம் 336/14,15
அனையை ஆகன் மாறே/தாய் இல் தூவா குழவி போல - புறம் 4/17,18
அனையை ஆகன் மாறே/மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே - புறம் 20/20,21
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே - புறம் 22/38
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே - புறம் 92/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே - புறம் 93/15
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் - புறம் 253/3
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே - புறம் 271/8
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் - புறம் 380/13

 TOP
 
  மான் (176)
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை - பொரு 139
மான் குறையொடு மது மறுகவும் - பொரு 217
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் - சிறு 31
மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி - பெரும் 89
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் - பெரும் 106
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள - முல் 99
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் - நெடு 128
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கி கையற்று - குறி 25
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் - குறி 217
மயில் இயல் மான் நோக்கின் - பட் 149
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் - பட் 245
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென - மலை 321
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே - நற் 2/6
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே - நற் 14/11
நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி - நற் 19/4
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக - நற் 61/3
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம் - நற் 84/5
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை - நற் 85/8
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 101/9
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் - நற் 111/4
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் - நற் 130/1
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ - நற் 149/7
மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு - நற் 179/4
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான்/கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி - நற் 185/4,5
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் - நற் 190/8
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் - நற் 192/1
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் - நற் 205/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான்/விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட - நற் 242/7,8
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப - நற் 248/2
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ - நற் 250/9
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே - நற் 267/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான்/வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் - நற் 270/8,9
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் - நற் 274/3
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு - நற் 276/2
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு - நற் 285/4
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி - நற் 311/1
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த - குறு 141/4
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி - குறு 187/1
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் - குறு 243/1
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் - குறு 250/2
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட - குறு 256/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் - குறு 272/4
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து - குறு 319/1
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன - ஐங் 13/1
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி - ஐங் 78/1
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே - ஐங் 203/4
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் - ஐங் 217/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே - ஐங் 304/5
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க - ஐங் 326/2
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 354/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ - ஐங் 360/4
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 360/5
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் - ஐங் 373/3
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த - ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ - ஐங் 398/2
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல - ஐங் 401/1
மறி உடை மான் பிணை உகள - ஐங் 434/2
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக - ஐங் 493/2
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே - ஐங் 500/5
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் - பதி 12/5
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான்/தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 12/5,6
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப - பதி 50/1
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் - பதி 75/2
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல - பதி 89/2
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து - பதி 94/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் - பரி 6/33
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று - பரி 9/8
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் - பரி 16/44
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் - பரி 17/45
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான்/திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட - கலி 13/3,4
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை - கலி 13/16
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ - கலி 13/17
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் - கலி 15/1
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல - கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 27/3
மான் நோக்கினவரோடு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ - கலி 30/10
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட - கலி 37/2
வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை - கலி 43/14
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை - கலி 43/16
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான்/குழவி வளர்ப்பவர் போல பாராட்டி - கலி 50/21,22
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/17
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த - கலி 57/14
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 58/2
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக - கலி 69/4
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த - கலி 75/16
மான் நோக்கி நீ அழ நீத்தவன் ஆனாது - கலி 87/11
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ - கலி 93/8
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் - கலி 98/5
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ - கலி 104/22
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் - கலி 120/11
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு - கலி 124/20
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/5
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/12
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய - அகம் 0/14
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது - அகம் 8/13
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற - அகம் 32/13
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் - அகம் 49/12
மை இல் மான் இனம் மருள பையென - அகம் 71/5
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/13
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து - அகம் 74/10
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே - அகம் 91/18
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன - அகம் 99/1
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து - அகம் 102/1
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் - அகம் 107/5
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி - அகம் 115/14
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான்/வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த - அகம் 125/16,17
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் - அகம் 134/13
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி - அகம் 144/16
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் - அகம் 147/7
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த - அகம் 151/7
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே - அகம் 168/14
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் - அகம் 194/6
விரி உளை நன் மான் கடைஇ - அகம் 194/18
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை - அகம் 195/6
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே - அகம் 199/11
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி - அகம் 203/13
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 230/11
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் - அகம் 238/3
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி - அகம் 238/14
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் - அகம் 262/10
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி - அகம் 283/4
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் - அகம் 318/1
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் - அகம் 381/1
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ - அகம் 384/10
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி - அகம் 388/25
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் - அகம் 400/13
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள - புறம் 15/5
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப - புறம் 31/14
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் - புறம் 33/2
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ - புறம் 39/12
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான்/கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் - புறம் 43/11,12
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் - புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/2
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய - புறம் 53/5
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த - புறம் 54/8
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ - புறம் 90/3
கை_மான் கொள்ளுமோ என - புறம் 96/8
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய - புறம் 138/2
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் - புறம் 141/12
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக - புறம் 143/6
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக - புறம் 145/3
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் - புறம் 150/5
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு - புறம் 152/26
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/11
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே - புறம் 162/7
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை - புறம் 165/8
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி - புறம் 167/10
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/9
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற - புறம் 168/17
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் - புறம் 172/8
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை - புறம் 177/13
கடு மான் மாற மறவாதீமே - புறம் 198/27
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/8
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி - புறம் 206/6
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் - புறம் 213/8
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி - புறம் 247/3
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் - புறம் 265/5
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி - புறம் 266/7
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் - புறம் 303/2
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான்/கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு - புறம் 304/7,8
மான் உளை அன்ன குடுமி - புறம் 310/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் - புறம் 318/5
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என - புறம் 320/3
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி - புறம் 320/10
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் - புறம் 350/5
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே - புறம் 354/10
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி - புறம் 355/5
பொறையொடு மலிந்த கற்பின் மான் நோக்கின் - புறம் 361/14
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி - புறம் 368/5
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா - புறம் 374/10
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை - புறம் 374/11
கவர் பரி கச்சை நன் மான்/வடி மணி வாங்கு உருள - புறம் 377/24,25
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் - புறம் 382/16
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை - புறம் 398/24

 TOP
 
  மான்_மத_சாந்து (1)
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் - பரி 16/44

 TOP
 
  மான்_இன (1)
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே - அகம் 199/11

 TOP
 
  மான்_இனம் (1)
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய - புறம் 138/2

 TOP
 
  மான்ற (5)
மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய - நற் 29/4
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் - நற் 239/2
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் - நற் 361/6
சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற/துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி - கலி 139/4,5
மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே - அகம் 190/17

 TOP
 
  மான்றமை (1)
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 238/1

 TOP
 
  மான்றன்றால் (1)
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே - நற் 381/10

 TOP
 
  மான்றன்று (2)
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் - அகம் 300/16
சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என - அகம் 340/11

 TOP
 
  மான்றால் (1)
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என - அகம் 39/13

 TOP
 
  மான்று (3)
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் - நற் 238/7
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே - குறு 289/5
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை - அகம் 3/5

 TOP
 
  மான (17)
அதன் பயம் எய்திய அளவை மான/ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி - பொரு 92,93
மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் - சிறு 185
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான/செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் - பெரும் 269,270
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் - மது 344
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென - மது 538
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து - மது 568
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் - மது 574
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் - மது 582
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான/புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் - மலை 55,56
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே - மலை 164
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ - குறு 76/4
மட பிடி பரிசில் மான/பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே - குறு 298/7,8
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் - பதி 42/19
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து - அகம் 177/4
உரி களை அரவம் மான தானே - புறம் 260/20
கன்று அமர் கறவை மான/முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே - புறம் 275/8,9
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று - புறம் 381/24

 TOP
 
  மானின் (1)
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின்/உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் - திரு 128,129

 TOP
 
  மானும் (2)
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும்/அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும் - நற் 389/2,3
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும்/தண்ணம் துறைவன் கொடுமை - குறு 9/6,7

 TOP
 
  மானும்-கொல்லோ (1)
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ/பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் - அகம் 265/3,4

 TOP
 
  மானே (1)
வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு - பரி 20/84

 TOP
 
  மானை (1)
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது - கலி 143/10

 TOP
 
  மானையும் (1)
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே - குறு 183/4

 TOP
 
  மானோயே (1)
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே - நற் 146/3

 TOP