<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மௌ - முதல் சொற்கள்
மௌவல் 8
மௌவலும் 1
மௌவலொடு 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    மௌவல் (8)
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி - குறி 81
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி - நற் 316/2
எல்-உறு மௌவல் நாறும் - குறு 19/4
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் - பரி 12/77
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் - கலி 14/3
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப - கலி 27/4
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை - அகம் 21/1
மௌவல் மா சினை காட்டி - அகம் 23/12

 TOP
 
    மௌவலும் (1)
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின - நற் 122/4

 TOP
 
    மௌவலொடு (2)
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ - நற் 115/6
மௌவலொடு மலர்ந்த மா குரல் நொச்சியும் - அகம் 117/1

 TOP