<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மெ - முதல் சொற்கள்
மெத்தென் 1
மெய் 92
மெய்க்-கண் 2
மெய்ந்நிறுத்து 1
மெய்ப்பட்ட 1
மெய்ப்படுத்து 1
மெய்ப்படூஉ 1
மெய்ப்பை 1
மெய்பட 1
மெய்ம்மறந்த 1
மெய்ம்மறந்து 1
மெய்ம்மறை 8
மெய்ம்மை 1
மெய்மணம் 1
மெய்மலி 7
மெய்மலிந்து 1
மெய்மறைபு 1
மெய்யது 4
மெய்யதை 1
மெய்யர் 1
மெய்யாக 1
மெய்யாப்பு 1
மெய்யிடை 1
மெய்யின் 4
மெய்யும் 3
மெய்யுற 1
மெய்யுறு 1
மெய்யே 4
மெய்யேன் 1
மெய்யை 2
மெய்யொடு 2
மெல் 116
மெல்_இயல் 4
மெல்_இயால் 2
மெல்கிடு 3
மெல்கு 1
மெல்குபு 1
மெல்ல 24
மெல்லணை 1
மெல்லணையேமே 1
மெல்லம்புலம்ப 5
மெல்லம்புலம்பன் 11
மெல்லம்புலம்பன்-மன்ற 1
மெல்லமெல்ல 2
மெல்லிதின் 4
மெல்லிது 1
மெல்லிய 12
மெல்லியது 1
மெல்லியர் 1
மெல்லியலீர் 1
மெல்லியலோயே 3
மெல்லியலோள்-வயின் 1
மெல்லியவே 1
மெல்லியள் 2
மெல்லியன் 2
மெல்லியான் 3
மெல்லென் 2
மெல்லென 8
மெலி 2
மெலி_கோல் 1
மெலிக்கும் 2
மெலிந்த 2
மெலிந்தார் 1
மெலிந்திட்ட 1
மெலிந்திலள் 1
மெலிந்து 8
மெலிந்தே 1
மெலிய 3
மெலியர் 2
மெலியா 2
மெலியாது 1
மெலியும் 1
மெலிவு 5
மெழுக்கம் 1
மெழுக்கின் 1
மெழுக்குறுப்ப 1
மெழுகா 1
மெழுகி 1
மெழுகிய 2
மெழுகின் 2
மெழுகு 3
மெழுகும் 1
மென் 226
மென்-பாலான் 1
மென்_தோளாய் 3
மென்கண் 1
மென்பால்-தோறும் 1
மென்பாலனவும் 1
மென்புல 7
மென்புலத்து 1
மென்மெல 15
மென்மை 4
மென்மையின் 1
மென்று 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  மெத்தென் (1)
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் - நெடு 37

 TOP
 
  மெய் (92)
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி - பொரு 20
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் - நெடு 7
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி - மலை 419
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக - நற் 0/3
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப - நற் 11/2
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் - நற் 12/4
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்துறாஅ - நற் 42/10
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து - நற் 58/8
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 199/11
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் - நற் 235/5
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி - நற் 240/3
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல - நற் 243/8
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே - நற் 244/11
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து - நற் 273/1
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே - குறு 9/3
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய - குறு 30/2
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர - குறு 195/5
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே - குறு 195/7
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் - குறு 316/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் - குறு 371/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே - குறு 401/6
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 216/6
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் - ஐங் 337/2
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு - பதி 12/24
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி - பதி 21/7
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை - பதி 35/6
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து - பதி 52/6
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் - பதி 53/16
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து - பதி 67/17
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 68/7
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர - பதி 69/15
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் - பதி 71/22
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 79/15
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய்
 மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை - பரி 4/7,8
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல - பரி 7/20
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர - பரி 7/61
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் - பரி 8/66
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9
மெய் சூளுறுவானை மெல்_இயல் பொய் சூள் என்று - பரி 12/64
மெய் வளம் பூத்த விழை தகு பொன் அணி - பரி 18/19
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென - பரி 24/14
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்து - பரி 24/19
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் - கலி 3/21
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் - கலி 31/6
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை - கலி 37/19
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென - கலி 37/20
தன் மெய் துறப்பான் மலை - கலி 43/27
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி - கலி 52/20
என்னாமை என் மெய் தொடு - கலி 63/13
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் - கலி 70/12
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர - கலி 81/2
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண் - கலி 83/27
மெய் பிரிந்து அன்னவர்-மாட்டு - கலி 87/4
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் - கலி 94/15
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் - கலி 95/12
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் - கலி 95/19
போற்றிய நின் மெய் தொடுகு - கலி 95/24
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா - கலி 102/10
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து - கலி 104/46
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய் காலை - கலி 106/13
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/23
பூம் கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் - கலி 111/3
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர - கலி 115/1
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ - கலி 134/14
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி - கலி 138/5
போலாது என் மெய் கனலும் நோய் - கலி 146/45
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி - கலி 147/69
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை - அகம் 7/16
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் - அகம் 11/10
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து - அகம் 14/16
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ - அகம் 17/3
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து - அகம் 22/18
செல்வுழிச்செல்வுழி மெய் நிழல் போல - அகம் 49/15
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று - அகம் 56/13
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு - அகம் 109/11
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் - அகம் 113/26
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே - அகம் 268/14
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு - அகம் 272/12
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே - அகம் 286/17
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து - அகம் 305/7
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் - அகம் 379/15
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக - அகம் 388/23
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என - அகம் 390/11
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் - புறம் 10/3
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல் - புறம் 139/6
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து - புறம் 166/6
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ - புறம் 166/7
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு - புறம் 167/6
கூம்புவிடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் - புறம் 209/3
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே - புறம் 274/7
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி - புறம் 368/8
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ - புறம் 399/8

 TOP
 
  மெய்க்-கண் (2)
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய்க்-கண்
 குதிரையோ வீறியது - கலி 96/23,24
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்க்-கண்
 குதிரையோ கவ்வியது - கலி 96/28,29

 TOP
 
  மெய்ந்நிறுத்து (1)
திவவு மெய்ந்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி - மது 604

 TOP
 
  மெய்ப்பட்ட (1)
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல - புறம் 259/5

 TOP
 
  மெய்ப்படுத்து (1)
கலங்கு மெய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி - ஐங் 245/2

 TOP
 
  மெய்ப்படூஉ (1)
கல் முகை வய புலி கலங்கு மெய்ப்படூஉ
 புன்புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த - ஐங் 246/2,3

 TOP
 
  மெய்ப்பை (1)
மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து - முல் 60

 TOP
 
  மெய்பட (1)
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் - புறம் 188/5

 TOP
 
  மெய்ம்மறந்த (1)
வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி - பதி 56/7

 TOP
 
  மெய்ம்மறந்து (1)
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் - புறம் 25/11

 TOP
 
  மெய்ம்மறை (8)
நோன்பு புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை
 வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் - பதி 14/12,13
குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை
 பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு - பதி 21/24,25
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை
 குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 55/8,9
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை
 வானவரம்பன் என்ப கானத்து - பதி 58/11,12
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து - பதி 59/9
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ - பதி 65/5
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை
 கழை விரிந்து எழுதரும் மழை தவழ் நெடும் கோட்டு - பதி 73/12,13
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை
 இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந - பதி 90/27,28

 TOP
 
  மெய்ம்மை (1)
மெய்ம்மை அன்ன பெண்பால் புணர்ந்து - ஐங் 246/4

 TOP
 
  மெய்மணம் (1)
புணர்ந்தோர் மெய்மணம் கமழும் தண் பொழில் - ஐங் 19/2

 TOP
 
  மெய்மலி (7)
மெய்மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே - நற் 43/7
மெய்மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய - நற் 187/5
மெய்மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே - நற் 268/9
மெய்மலி உவகையின் எழுதரு - குறு 398/7
மெய்மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா - கலி 40/32
மெய்மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் - அகம் 15/2
மெய்மலி உவகை செய்யும் இ இகலே - புறம் 45/9

 TOP
 
  மெய்மலிந்து (1)
அன்னிமிஞிலி போல மெய்மலிந்து
 ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து - அகம் 262/12,13

 TOP
 
  மெய்மறைபு (1)
எம்முள்எம்முள் மெய்மறைபு ஒடுங்கி - அகம் 48/15

 TOP
 
  மெய்யது (4)
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள - நற் 23/3
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி - பரி 10/103
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது
 புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது - புறம் 69/1,2
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் - புறம் 100/2

 TOP
 
  மெய்யதை (1)
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் - கலி 98/34

 TOP
 
  மெய்யர் (1)
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர்
 களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி - புறம் 359/5,6

 TOP
 
  மெய்யாக (1)
மெய்யாக கள்வனோ என்று - கலி 147/52

 TOP
 
  மெய்யாப்பு (1)
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்து - பரி 24/19

 TOP
 
  மெய்யிடை (1)
கையிடை வைத்தது மெய்யிடை திமிரும் - நற் 360/8

 TOP
 
  மெய்யின் (4)
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து - பரி 5/57
வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து - பரி 5/59
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து - பரி 5/61
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு - அகம் 28/1

 TOP
 
  மெய்யும் (3)
நோயும் கைம்மிக பெரிதே மெய்யும்
 தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே - நற் 236/1,2
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும்
 கண்ணளோ ஆய_மகள் - கலி 109/11,12
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென - அகம் 253/2

 TOP
 
  மெய்யுற (1)
கையினும் கலத்தினும் மெய்யுற தீண்டி - பட் 70

 TOP
 
  மெய்யுறு (1)
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி - பரி 9/15

 TOP
 
  மெய்யே (4)
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே - நற் 175/9
மெய்யே கருமை அன்றியும் செவ்வன் - நற் 277/3
மெய்யே வாழி தோழி சாரல் - குறு 121/1
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே
 மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/1,2

 TOP
 
  மெய்யேன் (1)
எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி - பொரு 68

 TOP
 
  மெய்யை (2)
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று - கலி 95/25
தொழுதகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து - அகம் 310/3

 TOP
 
  மெய்யொடு (2)
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு
 மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் - நற் 380/1,2
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை - பரி 4/8

 TOP
 
  மெல் (116)
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் - பொரு 33
வலை வலந்து அன்ன மெல் நிழல் மருங்கில் - பொரு 51
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் - சிறு 30
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர - சிறு 44
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு - மது 252
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர - மது 283
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப - மது 554
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை - மது 624
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் - மது 640
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் - நெடு 98
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி - நெடு 138
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட - நெடு 151
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி - குறி 104
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் - மலை 241
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் - மலை 428
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் - மலை 450
வல்லுவம்-கொல்லோ மெல் இயல் நாம் என - நற் 33/9
வெறியுற விரிந்த அறுவை மெல் அணை - நற் 40/5
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ - நற் 48/3
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே - நற் 76/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறுமகள் - நற் 93/8
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப - நற் 120/4
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே - நற் 121/12
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின - நற் 122/4
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி - நற் 142/2
மெல் இயல் குறுமகள் உறைவின் ஊரே - நற் 142/11
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் - நற் 188/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன - நற் 225/4
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா - நற் 307/9
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே - நற் 324/9
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர - நற் 358/2
இரும் பல் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் - நற் 366/7
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் - நற் 367/7
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என - நற் 370/7
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து - நற் 398/8
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் - குறு 7/2
மெல் இயல் குறுமகள் பாடினள் குறினே - குறு 89/7
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப - குறு 137/1
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி - குறு 159/3
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் - குறு 167/1
நல்லை-மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் - குறு 229/5
பெரும் தோள் குறுமகள் சிறு மெல் ஆகம் - குறு 280/3
மெல் இழை குழைய முயங்கலும் - குறு 361/5
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் - ஐங் 72/3
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல்_இயல் - ஐங் 225/3
மெல் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் - ஐங் 285/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப - ஐங் 288/3
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் - ஐங் 304/3
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே - ஐங் 368/5
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் - ஐங் 414/3
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப - ஐங் 448/3
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர - ஐங் 459/1
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப - பதி 40/23
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து - பதி 50/19
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி - பதி 78/5
மெய் சூளுறுவானை மெல்_இயல் பொய் சூள் என்று - பரி 12/64
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின - பரி 14/11
மெல் இணர் பூம் கொடி மேவர நுடங்க - பரி 22/43
மெல் இயல் மேவந்த சீறடி தாமரை - கலி 13/11
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே - கலி 40/16
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு - கலி 54/9
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் - கலி 62/5
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ - கலி 72/2
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி - கலி 85/19
மாதர் மெல் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் - கலி 86/23
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் - கலி 103/1
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் - கலி 110/9
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் - கலி 113/16
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் - கலி 115/5
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த - அகம் 10/2
மெல்_இயல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/14
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை - அகம் 19/15
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் - அகம் 21/10
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி - அகம் 34/11
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 36/3
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை - அகம் 43/11
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 56/4
மெல் இயல் குறுமகள் புலந்து பல கூறி - அகம் 75/20
ஈன்று நாள் உலந்த மெல் நடை மட பிடி - அகம் 85/6
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ - அகம் 110/12
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் - அகம் 127/13
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன - அகம் 131/2
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல - அகம் 145/13
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல் இயல் - அகம் 153/12
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி - அகம் 169/11
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே - அகம் 174/14
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு - அகம் 176/24
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/8
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப - அகம் 234/6
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர - அகம் 256/7
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி - அகம் 257/11
மெல் இயல் குறுமகள் நல் அகம் நசைஇ - அகம் 258/9
சில் ஐம் கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் - அகம் 261/3
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் - அகம் 261/6
மெல் இயல் குறுமகள் உறைவு இன் ஊரே - அகம் 274/14
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி - அகம் 282/17
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே - அகம் 291/25
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு - அகம் 302/14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 308/13
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் - அகம் 341/9
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி - அகம் 353/20
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் - அகம் 373/15
மெல் இயல் அரிவை இல் வயின் நிறீஇ - அகம் 384/7
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர - அகம் 386/13
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் - அகம் 392/7
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து - அகம் 396/8
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் - புறம் 24/8
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் - புறம் 97/22
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப - புறம் 103/10
மெல் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி - புறம் 120/6
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் - புறம் 133/1
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் - புறம் 135/3
மெல் இயல் குறுமகள் உள்ளி - புறம் 196/14
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே - புறம் 224/17
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் - புறம் 271/3
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் - புறம் 341/9

 TOP
 
  மெல்_இயல் (4)
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து - நற் 398/8
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல்_இயல்
 ஏர் திகழ் ஒள் நுதல் பசத்தல் - ஐங் 225/3,4
மெய் சூளுறுவானை மெல்_இயல் பொய் சூள் என்று - பரி 12/64
மெல்_இயல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/14

 TOP
 
  மெல்_இயால் (2)
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால்
 நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு - கலி 113/16,17
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால்
 கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் - கலி 115/5,6

 TOP
 
  மெல்கிடு (3)
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் - அகம் 34/8
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் - அகம் 56/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் - அகம் 399/15

 TOP
 
  மெல்கு (1)
அல்குறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது - அகம் 290/5

 TOP
 
  மெல்குபு (1)
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா - சிறு 45

 TOP
 
  மெல்ல (24)
கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர - சிறு 33
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் - நற் 61/6
நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல
 வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் - நற் 125/8,9
பராரை புன்னை சேரி மெல்ல
 நள்ளென் கங்குலும் வரும் அரோ - நற் 145/9,10
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல
 வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் - நற் 159/5,6
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல
 செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப - நற் 254/4,5
மெல்ல வந்து நல அகம் பெற்றமை - நற் 297/9
நல்ல இனிய கூறி மெல்ல
 கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் - நற் 306/4,5
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல
 வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை - நற் 321/6,7
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல
 முகை நாள் முறுவல் தோற்றி - நற் 370/9,10
சேரி சேர மெல்ல வந்துவந்து - குறு 298/1
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று - கலி 55/13
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை - கலி 61/6
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல
 விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை - கலி 97/29,30
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல
 முயங்கு நின் முள் எயிறு உண்கும் எவன்-கொலோ - கலி 112/19,20
நல்கிய கேள்வன் இவன்-மன்ற மெல்ல
 மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் - கலி 142/62,63
செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் - அகம் 26/20
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க - அகம் 134/8
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல
 வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி - அகம் 160/9,10
இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி - அகம் 317/18
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி - அகம் 386/9
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி - புறம் 73/1
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி - புறம் 242/2
இல் என்று இல்-வயின் பெயர மெல்ல
 இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி - புறம் 362/20,21

 TOP
 
  மெல்லணை (1)
மெல்லணை கிடந்தோன் - புறம் 383/15

 TOP
 
  மெல்லணையேமே (1)
நறு மென் கூந்தல் மெல்லணையேமே - குறு 270/8

 TOP
 
  மெல்லம்புலம்ப (5)
மெல்லம்புலம்ப யான் கண்டிசினே - நற் 195/4
எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப
 சுறவு இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் - நற் 223/6,7
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே - ஐங் 302/4
புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப
 நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ - அகம் 10/4,5
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே - அகம் 270/4

 TOP
 
  மெல்லம்புலம்பன் (11)
மெல்லம்புலம்பன் பிரியின் புல்லென - நற் 38/5
மெல்லம்புலம்பன் அன்றியும் - நற் 127/8
மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா - நற் 263/8
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்து என - குறு 5/4
மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை - குறு 245/5
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே - ஐங் 120/4
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்து என - ஐங் 133/2
மெல்லம்புலம்பன் தேறி - ஐங் 166/3
மெல்லம்புலம்பன் வந்து என - ஐங் 189/3
செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன்
 செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று - அகம் 330/6,7
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை - அகம் 400/19

 TOP
 
  மெல்லம்புலம்பன்-மன்ற (1)
மெல்லம்புலம்பன்-மன்ற எம் - ஐங் 190/3

 TOP
 
  மெல்லமெல்ல (2)
மெல்லமெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் - நற் 98/6
மெல்லமெல்ல இல் ஆகுதுமே - குறு 290/6

 TOP
 
  மெல்லிதின் (4)
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கையெறிந்து - மது 419
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட - நெடு 131
புல் உளை கலிமா மெல்லிதின் கொளீஇய - அகம் 234/4
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ - அகம் 300/15

 TOP
 
  மெல்லிது (1)
அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி - புறம் 381/3

 TOP
 
  மெல்லிய (12)
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் - குறி 138
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து - நற் 17/7
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது - நற் 134/9
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந - குறு 306/1
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு - குறு 357/3
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி - பதி 57/5
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் - பரி 1/38
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் - கலி 113/16
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் - கலி 137/8
மெல்லிய இனிய கூறி வல்லே - அகம் 25/17
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி - அகம் 191/14
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு - புறம் 14/16

 TOP
 
  மெல்லியது (1)
மெல்லியது ஓராது அறிவு - கலி 117/15

 TOP
 
  மெல்லியர் (1)
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் - புறம் 106/4

 TOP
 
  மெல்லியலீர் (1)
சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என - குறி 145

 TOP
 
  மெல்லியலோயே (3)
மெல்லியலோயே மெல்லியலோயே - குறு 368/1
மெல்லியலோயே மெல்லியலோயே
 நல் நாண் நீத்த பழி தீர் மாமை - குறு 368/1,2
சொல்லகிற்றா மெல்லியலோயே
 சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே - குறு 368/4,5

 TOP
 
  மெல்லியலோள்-வயின் (1)
பல் இரும் கூந்தல் மெல்லியலோள்-வயின்
 பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் - ஐங் 308/1,2

 TOP
 
  மெல்லியவே (1)
சில மெல்லியவே கிளவி - குறு 70/4

 TOP
 
  மெல்லியள் (2)
அனை மெல்லியள் யான் முயங்கும் காலே - குறு 70/5
மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் - அகம் 319/14

 TOP
 
  மெல்லியன் (2)
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என - பதி 51/23
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் - புறம் 184/7

 TOP
 
  மெல்லியான் (3)
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் - கலி 70/20
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை - கலி 120/22
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலைவர - கலி 129/6

 TOP
 
  மெல்லென் (2)
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி - குறு 278/2
மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக - அகம் 89/18

 TOP
 
  மெல்லென (8)
மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே - பொரு 122
மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் - மலை 568
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென
 மண்ணா கூந்தல் மாசற கழீஇ - நற் 42/7,8
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென
 மழலை இன் சொல் பயிற்றும் - அகம் 34/16,17
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் - அகம் 49/7
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென
 நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட - அகம் 105/2,3
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென
 கனை எரி பிறப்ப ஊதும் - அகம் 305/14,15
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென
 கலம்கலம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி - புறம் 361/17,18

 TOP
 
  மெலி (2)
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை - அகம் 63/15
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் - புறம் 71/9

 TOP
 
  மெலி_கோல் (1)
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் - புறம் 71/9

 TOP
 
  மெலிக்கும் (2)
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே - நற் 377/9
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று - அகம் 126/5

 TOP
 
  மெலிந்த (2)
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி - மலை 43
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த
 என் அகத்து இடும்பை களைமார் நின்னொடு - அகம் 107/2,3

 TOP
 
  மெலிந்தார் (1)
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட - பரி 10/71

 TOP
 
  மெலிந்திட்ட (1)
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் - அகம் 192/6

 TOP
 
  மெலிந்திலள் (1)
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே - குறு 182/7

 TOP
 
  மெலிந்து (8)
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி - சிறு 32
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் - பெரும் 13
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி - நற் 110/7
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து
 தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் - ஐங் 107/2,3
நடை மெலிந்து அயர்வுறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் - கலி 58/11
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ - அகம் 120/11
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் - அகம் 131/8
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் - அகம் 395/11

 TOP
 
  மெலிந்தே (1)
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே - அகம் 379/27

 TOP
 
  மெலிய (3)
மெலிய பொறுத்தேன் களைந்தீ-மின் சான்றீர் - கலி 142/55
மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக - அகம் 89/18
மட தகை மெலிய சாஅய் - அகம் 219/17

 TOP
 
  மெலியர் (2)
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர - பரி 6/40
மெலியர் என மீக்கூறலன் - புறம் 239/7

 TOP
 
  மெலியா (2)
கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் - அகம் 113/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி - அகம் 154/11

 TOP
 
  மெலியாது (1)
இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் - நற் 185/6

 TOP
 
  மெலியும் (1)
வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே - குறு 187/5

 TOP
 
  மெலிவு (5)
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர - பதி 26/9
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் - கலி 48/19
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட - கலி 104/2
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப - புறம் 42/11
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து - புறம் 190/10

 TOP
 
  மெழுக்கம் (1)
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ - பட் 248

 TOP
 
  மெழுக்கின் (1)
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின்
 காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் - பட் 166,167

 TOP
 
  மெழுக்குறுப்ப (1)
பல்வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்குறுப்ப
 கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர் - மது 661,662

 TOP
 
  மெழுகா (1)
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை - அகம் 167/16

 TOP
 
  மெழுகி (1)
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி
 தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த - புறம் 234/2,3

 TOP
 
  மெழுகிய (2)
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் - பெரும் 298
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து - பரி 10/73

 TOP
 
  மெழுகின் (2)
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே - ஐங் 32/4
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய - கலி 138/22

 TOP
 
  மெழுகு (3)
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை - நெடு 159
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று - குறு 155/3
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப - புறம் 103/10

 TOP
 
  மெழுகும் (1)
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே - புறம் 249/14

 TOP
 
  மென் (226)
மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர - திரு 142
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து - திரு 216
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி - சிறு 32
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் - சிறு 261
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் - சிறு 263
வன்புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் - பெரும் 206
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் - பெரும் 222
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் - பெரும் 328
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் - பெரும் 407
மென் தொடை வன் கிழாஅர் - மது 93
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து - மது 382
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் - மது 531
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் - மது 574
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் - மது 586
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் - மது 683
மென் பூம் செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப - மது 685
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி - நெடு 15
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை - நெடு 149
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல் - நெடு 152
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி - குறி 2
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி - குறி 140
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் - குறி 242
கிளி மழலை மென் சாயலோர் - பட் 150
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே - பட் 301
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 224
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் - நற் 9/4
மென் தினை நெடும் போர் புரிமார் - நற் 125/11
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் - நற் 137/2
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் - நற் 148/1
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் - நற் 255/6
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே - நற் 265/9
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி - நற் 304/1
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய - நற் 306/1
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறுமகள் - நற் 319/8
மட மா அரிவை தட மென் தோளே - நற் 346/11
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் - நற் 356/2
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் - நற் 360/4
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற - நற் 380/3
வாழை மென் தோடு வார்புறுபு ஊக்கும் - நற் 400/1
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை - குறு 10/3
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும் - குறு 37/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை - குறு 72/3
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே - குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே - குறு 87/5
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே - குறு 90/7
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் - குறு 111/1
மென் நடை மரையா துஞ்சும் - குறு 115/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே - குறு 121/6
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே - குறு 132/2
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த - குறு 138/4
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் - குறு 174/3
மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் - குறு 183/6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து - குறு 185/2
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி - குறு 186/2
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை - குறு 201/3
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி - குறு 220/4
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் - குறு 225/5
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே - குறு 225/7
வீயா மென் சினை வீ உக யானை - குறு 247/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் - குறு 254/2
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி - குறு 256/2
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே - குறு 268/6
நறு மென் கூந்தல் மெல்லணையேமே - குறு 270/8
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே - குறு 299/8
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் - குறு 318/6
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை - குறு 352/2
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன்தலையும் - குறு 377/2
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே - ஐங் 11/4
தோற்க-தில்ல என் தட மென் தோளே - ஐங் 12/4
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் - ஐங் 26/2
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 28/4
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் - ஐங் 35/2
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் - ஐங் 86/1
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே - ஐங் 120/2
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே - ஐங் 143/3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் - ஐங் 230/3
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது-தில்ல - ஐங் 260/2
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி - ஐங் 261/1
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே - ஐங் 274/5
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் - ஐங் 283/1
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ - ஐங் 310/2
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே - ஐங் 361/5
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி - ஐங் 409/1
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே - ஐங் 410/5
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய - ஐங் 452/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே - ஐங் 455/5
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் - பதி 12/22
மென் சொல் கல பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த - பதி 15/26
மென் தினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் - பதி 30/24
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து - பதி 40/25
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து - பதி 50/19
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ - பதி 50/21
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் - பதி 71/4
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து - பதி 81/30
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் - பரி 6/46
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் - பரி 7/55
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் - பரி 8/39
மென் தோள் மேல் அல்கி நல் கலம் இன்று - பரி 9/32
மென் சீர் மயிலியலவர் - பரி 9/56
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல - பரி 10/25
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் - பரி 10/104
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/27
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி - பரி 14/15
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் - பரி 17/34
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின - பரி 18/40
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் - பரி 20/56
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் - பரி 21/7
புரை தீர் நெடு மென்
 தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் - பரி 22/47,48
பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 1/9
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/22
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/13
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் - கலி 13/15
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 14/1
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் - கலி 26/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/9
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் - கலி 39/17
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் - கலி 39/49
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/8
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற - கலி 40/33
ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா - கலி 41/12
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் - கலி 41/42
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின - கலி 43/30
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே - கலி 49/25
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் - கலி 56/20
வாருறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் - கலி 58/1
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ - கலி 64/13
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ - கலி 66/9
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் - கலி 72/1
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல - கலி 72/4
வேய் மென் தோள் வேய் திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் - கலி 81/20
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு - கலி 83/26
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுதாக நீ - கலி 84/4
மென் தோள் நெகிழ விடல் - கலி 86/16
மென்_தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு - கலி 90/26
அணை மென்_தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் - கலி 91/6
நன்றும் தடைஇய மென்_தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் - கலி 93/5
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல் - கலி 94/2
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை - கலி 96/11
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் - கலி 97/19
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி - கலி 102/38
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் - கலி 103/1
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் - கலி 104/24
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் - கலி 111/16
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் - கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நய வரு தட மென் தோள் - கலி 113/1
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லாக்கால் - கலி 124/12
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த - கலி 131/2
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/13
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை - கலி 131/30
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை - கலி 132/15
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் - கலி 142/49
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் - கலி 143/15
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் - கலி 143/31
அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன் - கலி 146/4
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த - கலி 147/65
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ - அகம் 4/2
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 9/26
மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே - அகம் 15/19
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே - அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/4
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/4
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்தென பைம் கண் - அகம் 21/17
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை - அகம் 26/13
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் - அகம் 34/5
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி - அகம் 40/3
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூம் துணர் - அகம் 41/13
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/6
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப - அகம் 80/9
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே - அகம் 89/22
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் - அகம் 92/6
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே - அகம் 92/13
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூம் சேக்கை - அகம் 93/13
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று இனம் தரூஉம் - அகம் 105/15
காயா மென் சினை தோய நீடி - அகம் 108/14
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் - அகம் 109/1
அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க - அகம் 110/2
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே - அகம் 110/10
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் - அகம் 120/7
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி - அகம் 121/10
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் - அகம் 132/6
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை - அகம் 136/10
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் - அகம் 181/24
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே - அகம் 206/16
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி - அகம் 234/12
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு - அகம் 237/10
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த - அகம் 238/17
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை - அகம் 242/1
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது - அகம் 242/20
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் - அகம் 253/22
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல் - அகம் 254/1
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் - அகம் 259/14
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/15
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என - அகம் 279/5
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் - அகம் 283/7
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை - அகம் 286/1
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது - அகம் 289/7
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ - அகம் 289/13
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி - அகம் 292/2
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் - அகம் 293/8
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே - அகம் 295/22
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் - அகம் 298/13
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின - அகம் 315/2
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை - அகம் 324/2
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை - அகம் 343/2
மென் கழை கரும்பின் நல் பல மிடைந்து - அகம் 346/7
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் - அகம் 358/3
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி - அகம் 377/12
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து - அகம் 378/9
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் - அகம் 391/2
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை - அகம் 398/3
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென்
 குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே - புறம் 25/13,14
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூம் சேக்கை - புறம் 50/7
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ - புறம் 119/4
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ - புறம் 146/9
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே - புறம் 176/13
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் - புறம் 278/1
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப - புறம் 283/11
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை - புறம் 306/3
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே - புறம் 341/18
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் - புறம் 342/8
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் - புறம் 373/12
கூம்புவிடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் - புறம் 383/8
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை - புறம் 390/19
வேய் அன்ன மென் தோளால் - புறம் 395/12
மயில் அன்ன மென் சாயலார் - புறம் 395/13
மென் பறையான் புள் இரியுந்து - புறம் 396/6

 TOP
 
  மென்-பாலான் (1)
மென்-பாலான் உடன் அணைஇ - புறம் 384/1

 TOP
 
  மென்_தோளாய் (3)
மென்_தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு - கலி 90/26
அணை மென்_தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் - கலி 91/6
நன்றும் தடைஇய மென்_தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் - கலி 93/5

 TOP
 
  மென்கண் (1)
மென்கண் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே - நற் 210/9

 TOP
 
  மென்பால்-தோறும் (1)
வன்புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும்
 அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து - பதி 75/8,9

 TOP
 
  மென்பாலனவும் (1)
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும்
 காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் - பதி 30/8,9

 TOP
 
  மென்புல (7)
மென்புல கொண்கன் வாராதோனே - ஐங் 119/4
மென்புல கொண்கனை தாராதோயே - ஐங் 138/3
மென்புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 407/4
மென்புல முல்லை மலரும் மாலை - ஐங் 489/2
விளைவதை வினை எவன் மென்புல வன்புல - பரி 23/26
மென்புல வைப்பின் நல் நாட்டு பொருந - புறம் 42/18
மென்புல வைப்பின் நல் நாட்டு பொருந - புறம் 209/6

 TOP
 
  மென்புலத்து (1)
மென்புலத்து வயல் உழவர் - புறம் 395/1

 TOP
 
  மென்மெல (15)
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி - மது 608
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் - மலை 270
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக - நற் 21/3
மென்மெல இசைக்கும் சாரல் - நற் 176/10
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல
 கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 182/6,7
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல
 தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் - நற் 275/4,5
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து - நற் 308/4
நல் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி - ஐங் 175/2
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல
 ஏகு-மதி வாழியோ குறுமகள் போது கலந்து - ஐங் 395/3,4
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல
 நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ - அகம் 5/2,3
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல
 துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் - அகம் 8/14,15
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் - அகம் 261/6
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி - அகம் 279/15
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி - அகம் 332/6
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி - புறம் 70/15

 TOP
 
  மென்மை (4)
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை - நற் 40/8
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை
 சாயலள் அளியள் என்னாய் - குறு 327/5,6
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் - அகம் 273/7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு - புறம் 170/14

 TOP
 
  மென்மையின் (1)
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் - புறம் 68/6

 TOP
 
  மென்று (3)
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல - குறு 136/4
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் - குறு 274/5
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல - புறம் 114/3

 TOP