<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மீ - முதல் சொற்கள்
மீ 14
மீக்கூரும் 1
மீக்கூற்றத்து 2
மீக்கூற்றம் 1
மீக்கூற 2
மீக்கூறலன் 1
மீக்கூறலின் 1
மீக்கூறி 1
மீக்கூறுநர் 2
மீக்கூறும் 7
மீகையர் 1
மீட்சியும் 1
மீட்டற்கு 1
மீட்டு 2
மீண்டும் 1
மீண்டோர்-மன் 1
மீது 12
மீது_மீது 1
மீதும் 1
மீமிசை 40
மீள்குவம் 1
மீள்தரின் 1
மீள்தருவான் 1
மீள்வாம் 1
மீள 1
மீளி 12
மீளியாளர் 1
மீளும் 1
மீன் 157
மீன்-வயின் 1
மீன்_இனம் 1
மீனின் 11
மீனினும் 3
மீனும் 1
மீனே 1
மீனொடு 4
மீனோடும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மீ (14)
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் - குறி 27
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை - பதி 40/12
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் - பதி 77/5
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் - பதி 92/13
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் - பரி 10/79
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் - பரி 11/26
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப - பரி 17/31
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை - பரி 21/40
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை - கலி 4/9
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே - கலி 142/10
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது - புறம் 30/12
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ - புறம் 249/2
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 396/2
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி - புறம் 399/22

 TOP
 
  மீக்கூரும் (1)
பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள் - அகம் 305/4

 TOP
 
  மீக்கூற்றத்து (2)
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த - சிறு 212
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே - புறம் 135/22

 TOP
 
  மீக்கூற்றம் (1)
இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் - கலி 87/14

 TOP
 
  மீக்கூற (2)
பல் வெள்ளம் மீக்கூற/உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக - மது 22,23
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற/உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் - புறம் 365/8,9

 TOP
 
  மீக்கூறலன் (1)
மெலியர் என மீக்கூறலன்/பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் - புறம் 239/7,8

 TOP
 
  மீக்கூறலின் (1)
பலர் நாப்பண் மீக்கூறலின்/உண்டாகிய உயர் மண்ணும் - புறம் 17/23,24

 TOP
 
  மீக்கூறி (1)
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி/தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி - புறம் 223/1,2

 TOP
 
  மீக்கூறுநர் (2)
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே - பதி 11/25
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர்/இளையன் இவன் என உளைய கூறி - புறம் 72/1,2

 TOP
 
  மீக்கூறும் (7)
இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும்/வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் - பெரும் 34,35
பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல - பெரும் 408
முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும்/வியன் மேவல் விழு செல்வத்து - மது 119,120
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் - நெடு 116
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் - அகம் 65/16
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த - அகம் 142/2
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும்/மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும் - அகம் 338/1,2

 TOP
 
  மீகையர் (1)
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் - பதி 81/11

 TOP
 
  மீட்சியும் (1)
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே - பரி 19/65

 TOP
 
  மீட்டற்கு (1)
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என - புறம் 21/8

 TOP
 
  மீட்டு (2)
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் - கலி 103/33
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு - அகம் 286/9

 TOP
 
  மீண்டும் (1)
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் - பரி 2/11

 TOP
 
  மீண்டோர்-மன் (1)
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என - அகம் 103/11

 TOP
 
  மீது (12)
நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி - மலை 535
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட - பதி 30/22
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் - பரி 7/24
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் - பரி 10/15
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் - பரி 16/4
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் - பரி 16/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று - பரி 20/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை - அகம் 310/12
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய - அகம் 346/10
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை - அகம் 351/14
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து - புறம் 109/7
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை - புறம் 286/3

 TOP
 
  மீது_மீது (1)
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் - பரி 16/4

 TOP
 
  மீதும் (1)
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 315/2

 TOP
 
  மீமிசை (40)
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை - திரு 114
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை/நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு - திரு 301,302
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி - பொரு 135
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது - குறி 209
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது - மலை 19
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மலை 52
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை/காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே - மலை 278,279
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் - மலை 298
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை - மலை 322
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் - மலை 502
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென - மலை 579
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை/சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல - நற் 1/3,4
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை - நற் 91/6
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா - நற் 104/3
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை - நற் 169/5
துறு கல் மீமிசை குறுவன குழீஇ - நற் 206/3
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை - நற் 246/3
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி - நற் 283/6
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் - நற் 296/5
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று - நற் 396/6
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து - குறு 200/2
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் - குறு 284/2
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின் - ஐங் 213/4
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை/மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே - ஐங் 431/2,3
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/14
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் - பதி 86/11
நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் - அகம் 9/9
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை/நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 33/14,15
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ - அகம் 39/8
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை/செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் - அகம் 229/18,19
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை/கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப - அகம் 260/2,3
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் - அகம் 278/6
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் - அகம் 318/2
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 359/9
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் - புறம் 9/7
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை/பட்ட மாரி உறையினும் பலவே - புறம் 123/5,6
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை/தண் பல இழிதரும் அருவி நின் - புறம் 154/11,12
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை/எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி - புறம் 157/8,9
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை/அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் - புறம் 174/13,14
ஞாலம் மீமிசை வள்ளியோர் மாய்ந்து என - புறம் 179/1

 TOP
 
  மீள்குவம் (1)
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து - நற் 313/9

 TOP
 
  மீள்தரின் (1)
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின்/யாஅம் தளிர்க்குவேம்-மன் - கலி 143/29,30

 TOP
 
  மீள்தருவான் (1)
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு - கலி 83/11

 TOP
 
  மீள்வாம் (1)
மீள்வாம் எனினும் நீ துணிந்ததுவே - நற் 103/11

 TOP
 
  மீள (1)
வேட்கை மீள/எமக்கும் பிறர்க்கும் - புறம் 317/5,6

 TOP
 
  மீளி (12)
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி - பொரு 140
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி/உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் - பெரும் 75,76
மீளி முன்பின் காளை காப்ப - ஐங் 374/2
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே - பரி 16/22
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே - கலி 17/21
மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் - கலி 31/24
மீளி மறவனும் போன்ம் - கலி 104/50
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி - அகம் 93/18
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப - அகம் 373/7
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே - அகம் 379/4
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப - அகம் 381/2
மீளி முன்பின் ஆளி போல - புறம் 207/8

 TOP
 
  மீளியாளர் (1)
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர்/விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக - புறம் 260/13,14

 TOP
 
  மீளும் (1)
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் - கலி 104/48

 TOP
 
  மீன் (157)
மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு - திரு 169
மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு - திரு 169
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் - பொரு 215
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் - சிறு 41
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல - சிறு 219
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த - சிறு 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் - பெரும் 282
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் - பெரும் 303
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி - பெரும் 477
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக - மது 6
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும் - மது 108
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து - மது 255
மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு - மது 269
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் - மது 320
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் - மது 375
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் - மது 769
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன்/திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் - பட் 1,2
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன்/உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து - பட் 35,36
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து - பட் 176
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும் - பட் 197
ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே - நற் 16/6
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே - நற் 45/3
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து - நற் 49/5
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் - நற் 63/2
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன்/மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை - நற் 91/5,6
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் - நற் 101/8
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் - நற் 111/2
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி - நற் 111/7
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த - நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய - நற் 159/7
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ - நற் 175/2
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய - நற் 175/3
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது - நற் 178/4
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த - நற் 183/9
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி - நற் 195/2
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் - நற் 202/9
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென - நற் 207/3
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் - நற் 215/5
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் - நற் 219/6
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல - நற் 231/2
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி - நற் 239/3
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் - நற் 263/7
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் - நற் 267/10
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு - நற் 291/2
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி - நற் 311/6
மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் - நற் 319/10
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது - நற் 326/3
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - நற் 331/4
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி - நற் 382/3
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ - நற் 388/6
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் - குறு 9/5
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் - குறு 54/4
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே - குறு 123/5
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 163/3
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல - குறு 169/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு - குறு 171/3
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் - குறு 296/3
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய - குறு 304/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் - குறு 320/1
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் - குறு 324/3
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி - குறு 349/1
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் - குறு 357/7
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன்/யாணர் ஊரன் வாழ்க - ஐங் 1/4,5
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் - ஐங் 5/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன்/தண் துறை ஊரன் தன்னோடு - ஐங் 10/4,5
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் - ஐங் 49/2
பழன பன் மீன் அருந்த நாரை - ஐங் 70/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் - ஐங் 165/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி - ஐங் 180/2
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் - ஐங் 184/2
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் - ஐங் 278/3
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் - பதி 29/5
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி - பதி 42/2
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர - பதி 50/9
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட - பதி 64/12
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல - பதி 90/17
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் - பதி 90/35
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய - பரி 5/44
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய - பரி 16/36
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் - பரி 23/12
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/21
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே - கலி 5/9
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் - கலி 26/3
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப - கலி 64/4
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் - கலி 103/13
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை - கலி 104/27
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை - கலி 121/20
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் - கலி 131/6
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன்/எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த - கலி 131/6,7
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை - கலி 131/32
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த - அகம் 10/2
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி - அகம் 10/11
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - அகம் 20/2
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் - அகம் 26/2
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து - அகம் 30/2
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி - அகம் 40/3
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய - அகம் 46/4
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் - அகம் 50/2
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் - அகம் 60/6
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் - அகம் 65/11
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் - அகம் 80/1
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் - அகம் 80/6
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் - அகம் 100/7
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன்/வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய - அகம் 106/2,3
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென - அகம் 110/17
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் - அகம் 120/2
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் - அகம் 141/8
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 142/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் - அகம் 170/11
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை - அகம் 186/3
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன்/புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட - அகம் 210/2,3
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் - அகம் 220/17
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன்/அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி - அகம் 236/2,3
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய - அகம் 240/6
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன - அகம் 264/1
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் - அகம் 270/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ - அகம் 286/3
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் - அகம் 290/3
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி - அகம் 296/8
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 300/4
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் - அகம் 303/19
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை - அகம் 316/1
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன்/தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் - அகம் 320/2,3
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் - அகம் 340/10
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ - அகம் 340/14
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை - அகம் 360/16
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் - புறம் 13/6
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் - புறம் 13/12
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் - புறம் 21/4
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது - புறம் 24/24
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல - புறம் 25/1
ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு - புறம் 29/14
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு - புறம் 109/10
மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் - புறம் 117/1
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி - புறம் 122/8
வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது - புறம் 129/7
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி - புறம் 138/3
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற - புறம் 160/8
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய - புறம் 229/6
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர - புறம் 229/7
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய - புறம் 229/8
ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே - புறம் 229/12
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் - புறம் 270/1
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன - புறம் 277/1
மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ - புறம் 343/1
மீன் சீவும் பாண் சேரி - புறம் 348/4
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் - புறம் 391/15
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ - புறம் 392/17
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து - புறம் 396/1
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் - புறம் 396/26
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து - புறம் 399/15
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை - புறம் 399/31

 TOP
 
  மீன்-வயின் (1)
மீன்-வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப - பதி 90/1

 TOP
 
  மீன்_இனம் (1)
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி - புறம் 138/3

 TOP
 
  மீனின் (11)
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப - திரு 88
வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும் - பெரும் 318
வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி - நற் 48/4
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் - நற் 393/7
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் - குறு 150/2
வைகுறு_மீனின் தோன்றும் - அகம் 17/21
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் - அகம் 114/11
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப - அகம் 144/17
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய - அகம் 235/10
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் - அகம் 297/15
மீனின் செறுக்கும் யாணர் - புறம் 7/12

 TOP
 
  மீனினும் (3)
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும்/பலரே மன்ற இ உலகத்து பிறரே - குறு 44/3,4
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென - புறம் 367/16
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என - புறம் 371/25

 TOP
 
  மீனும் (1)
விண் இவர் விசும்பின் மீனும்/தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே - புறம் 302/10,11

 TOP
 
  மீனே (1)
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே/நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு - புறம் 24/25,26

 TOP
 
  மீனொடு (4)
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய - நற் 199/9
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர - நற் 210/4
மீனொடு புரையும் கற்பின் - பதி 89/19
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி - அகம் 153/15

 TOP
 
  மீனோடும் (1)
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் - புறம் 395/35

 TOP