<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மோ - முதல் சொற்கள்
மோக்கலும் 1
மோகூர் 4
மோசி 1
மோசை 1
மோட்ட 1
மோட்டு 13
மோதகம் 1
மோதி 1
மோதிரம் 2
மோந்தனன் 1
மோந்து 1
மோயினள் 1
மோர் 4
மோரியர் 4
மோரோடமொடு 1
மோரோடமோடு 1
மோரோடு 1
மோவாய் 3
மோழைமை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மோக்கலும் (1)
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் - கலி 54/8

 TOP
 
  மோகூர் (4)
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க - மது 508
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு - பதி 44/14
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர்/வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி - பதி 49/8,9
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர்/பணியாமையின் பகை தலைவந்த - அகம் 251/10,11

 TOP
 
  மோசி (1)
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்-உற்று - புறம் 158/13

 TOP
 
  மோசை (1)
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் - நற் 188/4

 TOP
 
  மோட்ட (1)
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் - கலி 131/38

 TOP
 
  மோட்டு (13)
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு/உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் - திரு 50,51
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு/துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு - பெரும் 458,459
மோட்டு எருமை முழு_குழவி - பட் 14
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் - நற் 124/5
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை - நற் 159/3
சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் - பரி 20/30
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப - அகம் 5/10
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி - அகம் 10/11
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை - அகம் 130/4
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் - அகம் 196/2
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 246/1
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி - அகம் 374/12
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5

 TOP
 
  மோதகம் (1)
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம்/தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க - மது 626,627

 TOP
 
  மோதி (1)
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து - பரி 20/61

 TOP
 
  மோதிரம் (2)
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு - கலி 84/21
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் - கலி 84/23

 TOP
 
  மோந்தனன் (1)
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன்/நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு - கலி 54/8,9

 TOP
 
  மோந்து (1)
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து - மது 567

 TOP
 
  மோயினள் (1)
மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர் - அகம் 5/24

 TOP
 
  மோர் (4)
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி - பெரும் 160
சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து - பெரும் 306
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக - மலை 179
நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று - புறம் 159/11

 TOP
 
  மோரியர் (4)
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர்/பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த - அகம் 69/10,11
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர்/புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த - அகம் 251/12,13
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர்/தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு - அகம் 281/8,9
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர்/திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த - புறம் 175/6,7

 TOP
 
  மோரோடமொடு (1)
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய - நற் 337/5

 TOP
 
  மோரோடமோடு (1)
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா - ஐங் 93/2

 TOP
 
  மோரோடு (1)
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் - கலி 109/7

 TOP
 
  மோவாய் (3)
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை - நற் 211/5
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை - அகம் 133/2
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய்/செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு - புறம் 257/3,4

 TOP
 
  மோழைமை (1)
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் - அகம் 207/15

 TOP