<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மு - முதல் சொற்கள்
மு 9
மு_நான்கு 1
முக்கண் 2
முக்கண்_செல்வன் 1
முக்கண்ணான் 2
முக்காழ் 2
முக்கி 2
முக்கோல் 2
முக்கோலும் 1
முக 37
முகக்கவும் 1
முகக்கும் 1
முகக்குவம் 4
முகடு 5
முகத்த 2
முகத்ததுவே 1
முகத்தர் 1
முகத்தலின் 1
முகத்தவன் 1
முகத்தள் 2
முகத்தன் 1
முகத்தாரை 1
முகத்தின் 3
முகத்தினள் 2
முகத்தினும் 2
முகத்து 22
முகத்தே 1
முகத்தேம் 1
முகத்தோடு 1
முகந்த 16
முகந்தனர் 1
முகந்தனவே 1
முகந்து 25
முகந்துகொண்டு 3
முகப்ப 1
முகப்படுத்தல் 1
முகம் 91
முகம்_செய்தன 1
முகமன் 1
முகமும் 1
முகவா 1
முகவை 6
முகவைக்கு 3
முகன் 9
முகனும் 5
முகனே 2
முகில் 3
முகிழ் 28
முகிழ்த்த 1
முகிழ்த்தனவே 1
முகிழ்த்து 1
முகிழ்ப்பதும் 1
முகை 127
முகைக்கும் 1
முகைத்து 1
முகைந்த 2
முகைய 2
முகையிற்கு 1
முகையின் 2
முகையும் 3
முகையே 2
முகையொடு 1
முச்சி 14
முச்சிய 2
முசிறி 3
முசு 4
முசுண்டை 8
முசுண்டையொடு 1
முசுவின் 2
முஞ்சமொடு 1
முஞ்ஞை 2
முஞ்ஞையொடு 1
முட்டமும் 1
முட்டா 2
முட்டாது 3
முட்டு 4
முட்டு-உறாது 1
முட்டு-உறாஅது 1
முட்டுப்பாடு 1
முட்டுவேன்-கொல் 1
முட்டை 5
முட்டையை 1
முட 15
முடங்கர் 1
முடங்கல் 2
முடங்கி 2
முடங்கிய 1
முடங்கு 8
முடத்தொடு 1
முடந்தை 3
முடம் 3
முடலை 2
முடவன் 1
முடவு 2
முடி 31
முடி-மார் 4
முடி-மின் 1
முடிக்க 1
முடிக்கும் 1
முடிக 2
முடிகள் 1
முடித்த 12
முடித்த-காலை 1
முடித்தது 1
முடித்ததூஉம் 1
முடித்தல் 1
முடித்தலின் 1
முடித்தலும் 1
முடித்தனம் 4
முடித்தனன் 1
முடித்தாள் 1
முடித்தி 1
முடித்து 10
முடித்தே 1
முடித்தேன்-மன் 1
முடிதல் 1
முடிந்ததும் 1
முடிந்தன்று 1
முடிந்து 2
முடிந்தோய் 1
முடிநர் 1
முடிநரும் 1
முடிப்பவும் 1
முடிப்பினும் 1
முடியர் 1
முடியரோ 1
முடியன் 1
முடியா 2
முடியாது 2
முடியினர் 1
முடியினள் 1
முடியொடு 2
முடிவதும் 1
முடிவே 1
முடினே 1
முடுக்கர் 4
முடுக்கருள் 1
முடுக்கலின் 1
முடுக்கி 1
முடுக்கிய 1
முடுக்கு 1
முடுக 4
முடுகு 3
முடுவல் 1
முடை 12
முண்டக 4
முண்டகத்து 3
முண்டகம் 8
முண்டை 1
முணக்கவும் 1
முணங்கு 3
முணையின் 1
முணைஇ 3
முணைஇய 3
முத்த 3
முத்தம் 19
முத்தமும் 3
முத்தமொடு 9
முத்தனை 1
முத்தி 1
முத்தின் 11
முத்தினள் 1
முத்தினும் 1
முத்தீ 4
முத்து 32
முத்தும் 2
முத்தூறு 1
முத்தை 1
முதல் 119
முதல்வ 4
முதல்வர் 4
முதல்வர்க்கு 1
முதல்வரும் 1
முதல்வற்கு 1
முதல்வன் 7
முதல்வனின் 1
முதல்வனும் 1
முதல்வனை 2
முதல்வியர் 1
முதல 2
முதலா 1
முதலாக 3
முதலாட்டி 1
முதலானே 1
முதலும் 2
முதலை 5
முதலைத்து 1
முதலைய 3
முதலையும் 1
முதலையொடு 4
முதலொடு 2
முதலோர்க்கும் 1
முதற்றே 2
முதன்முதல் 1
முதன்மையின் 1
முதாஅரி 1
முதியர் 3
முதியரும் 5
முதியவன் 2
முதியன் 1
முதியை 1
முதியோர் 1
முதியோள் 2
முதிர் 80
முதிர்கம் 1
முதிர்ந்த 1
முதிர்ந்தவன் 1
முதிர்ந்தோர் 1
முதிர்ப்பு 1
முதிர்பு 4
முதிரத்து 2
முதிரத்தோனே 1
முதிரா 6
முதிரை 1
முது 87
முதுக்குறை 1
முதுக்குறைமை 1
முதுக்குறைமையும் 1
முதுக்குறைவி 1
முதுகாடு 1
முதுகுடி 2
முதுகுடுமியின் 1
முதுநீர் 2
முதுநூல் 1
முதுபாழ் 3
முதுமை 2
முதுமைக்கு 1
முதுமொழி 4
முதுர்வினள் 1
முதுவாய் 5
முதுவெள்ளிலை 1
முதுவோர்க்கு 1
முதை 8
முதையல் 2
முந்திசினோரே 1
முந்து 10
முந்து-உறுத்தே 1
முந்துற 3
முந்துறல் 1
முந்துறவே 1
முந்துறீஇ 2
முந்துறுத்து 4
முந்துறுத்தே 3
முந்துறுதல் 1
முந்துறுமே 1
முந்தூழ் 2
முந்தை 5
முந்தைய 1
முந்நால் 1
முந்நீர் 42
முந்நூலா 1
முந்நூறு 2
மும்மை 1
முய 1
முயக்கத்து 3
முயக்கத்தை 1
முயக்கம் 10
முயக்கமும் 1
முயக்கில் 1
முயக்கின் 1
முயக்கினும் 1
முயக்கு 5
முயக்குக்கு 1
முயங்க 6
முயங்கல் 12
முயங்கலளே 1
முயங்கலின் 2
முயங்கலும் 1
முயங்கலேன் 1
முயங்கற்கு 2
முயங்கற்கும் 1
முயங்கன்மோ 1
முயங்காது 1
முயங்கார் 1
முயங்கி 25
முயங்கி-உழி 1
முயங்கிய 5
முயங்கியவர் 1
முயங்கியும் 1
முயங்கியோயே 1
முயங்கினள் 7
முயங்கினள்-மன்னே 1
முயங்கினன் 2
முயங்கினேன் 1
முயங்கினை 1
முயங்கு 5
முயங்கு-தொறும் 3
முயங்கு-மதி 1
முயங்குகம் 4
முயங்குதி 2
முயங்கும் 4
முயங்கும்-காலே 1
முயங்குவேம் 1
முயங்கேம் 1
முயல் 19
முயல்ப 1
முயல்வாரை 1
முயல்வு 2
முயலவும் 1
முயலா 1
முயலி 1
முயலின் 3
முயலுநர் 2
முயலும் 6
முயற்சி 1
முயறல் 2
முயறலும் 1
முயறி-மன் 2
முயன்ற 1
முயன்றவர் 1
முயன்று 9
முயன்றோர் 1
முயால் 1
முயிறு 2
முரச்சி 1
முரசம் 34
முரசமொடு 8
முரசின் 37
முரசினாய் 1
முரசினான் 1
முரசினோரும் 1
முரசினோன் 1
முரசு 42
முரசும் 3
முரசே 1
முரஞ்சிய 1
முரஞ்சு 1
முரண் 59
முரண்கொள்ளும் 1
முரணி 3
முரணிய 7
முரணியோர் 2
முரணினர் 1
முரம்பில் 1
முரம்பின் 4
முரம்பு 10
முரல் 4
முரல்பவர்க்கு 1
முரல்வு 1
முரல 3
முரலும் 5
முரவு 6
முரவை 1
முரற்கை 3
முரற்கையின் 1
முரற்சி 3
முரற்சியர் 1
முரற்சியின் 1
முரன்று 1
முரி 5
முரிந்த 2
முரிந்து 1
முரியா 1
முரியே 1
முருக்கி 15
முருக்கிய 3
முருக்கின் 9
முருக்கின 1
முருக்கு 3
முருக 2
முருகன் 9
முருகு 28
முருகே 1
முருகொடு 1
முருங்க 3
முருங்கா 1
முருங்கை 4
முருந்தின் 1
முருந்து 3
முருந்தும் 2
முரைசு 4
முரைசொடு 1
முல்லை 96
முல்லைக்கு 2
முல்லையும் 4
முல்லையொடு 7
முலை 168
முலை_அகம் 1
முலைக்கு 1
முலைக்கே 1
முலைய 1
முலையள் 6
முலையாய் 1
முலையின் 1
முலையினும் 1
முலையும் 5
முலையே 3
முழ 1
முழக்கத்து 1
முழக்கம் 2
முழக்கமொடு 2
முழக்கிற்று 1
முழக்கின் 4
முழக்கினும் 1
முழக்கு 7
முழக்கும் 2
முழங்க 10
முழங்கல் 1
முழங்கவும் 1
முழங்கி 12
முழங்கிய 3
முழங்கினும் 1
முழங்கு 42
முழங்கு-தொறும் 1
முழங்கும் 20
முழந்தாள் 4
முழம் 1
முழவமும் 1
முழவன் 1
முழவில் 1
முழவின் 35
முழவு 43
முழவும் 2
முழவொடு 5
முழவோடு 1
முழா 7
முழு 45
முழு_குழவி 1
முழு_சொல் 1
முழு_நெறி 3
முழு_மீன் 1
முழு_முதல் 22
முழுத்த 1
முழுது 16
முழுதுடன் 1
முழுதும் 4
முழுவதும் 4
முழூஉ 1
முழை 6
முள் 92
முள்காது 1
முள்கிய 2
முள்கும் 1
முள்ளி 7
முள்ளின் 2
முள்ளும் 1
முள்ளூர் 7
முளரி 5
முளவு 7
முளவு_மா 4
முளவு_மான் 3
முளி 21
முளிந்த 1
முளிய 2
முளியும் 1
முளிவு 1
முளை 29
முளைத்த 1
முற்பட 1
முற்ற 2
முற்றத்து 18
முற்றம் 13
முற்றமொடு 1
முற்றல் 1
முற்றவும் 1
முற்றா 11
முற்றாமல் 1
முற்றி 26
முற்றிய 24
முற்றியது 1
முற்றியும் 1
முற்றிலென் 1
முற்றின 1
முற்றினம் 1
முற்றினவே 2
முற்றினும் 1
முற்று 15
முற்று_இழாய் 1
முற்றுக 2
முற்றுபு 3
முற்றுபு_முற்றுபு 1
முற்றும் 1
முற்றையும் 1
முறம் 4
முறல் 1
முறி 26
முறித்து 1
முறிந்த 1
முறியினும் 1
முறியும் 1
முறு 1
முறுக்கிய 1
முறுக்கு-உறுத்த 1
முறுக்குநர் 1
முறுக 1
முறுவல் 20
முறுவலள் 2
முறுவலாய் 4
முறுவலார் 1
முறுவலார்க்கு 1
முறுவலாள் 3
முறுவலின் 1
முறுவலும் 1
முறுவலொடு 1
முறை 77
முறை_முறை 4
முறைக்கு 1
முறைமை 2
முறையான் 1
முறையின் 4
முறையினால் 1
முறையுளி 5
முன் 83
முன்_நாள் 14
முன்கடை 3
முன்கை 65
முன்கையால் 1
முன்கையாள் 1
முன்கையும் 1
முன்துறை 24
முன்துறையால் 1
முன்ப 6
முன்பனி 2
முன்பால் 1
முன்பின் 36
முன்பினோன் 1
முன்பு 4
முன்புற்று 1
முன்பொடு 8
முன்றில் 59
முன்றிலில் 1
முன்னத்தான் 1
முன்னத்தின் 1
முன்னது 1
முன்னம் 3
முன்னர் 19
முன்னரை 1
முன்னவும் 1
முன்னி 13
முன்னிய 20
முன்னியது 5
முன்னியரோ 1
முன்னியவ்வே 1
முன்னியோர்க்கே 1
முன்னியோரே 1
முன்னிலை 4
முன்னின்று 1
முன்னினரே 1
முன்னினனே 1
முன்னுதல் 1
முன்னும் 10
முன்னுவர் 1
முன்னே 7
முன்னை 3
முன்னோர் 6
முன்னோன் 2
முனாது 1
முனாஅது 9
முனி 11
முனி_தகு 1
முனிகுவ 1
முனிகுவம் 1
முனிதல் 1
முனிந்த 1
முனிந்தாளை 1
முனிந்து 5
முனிநர் 3
முனிபு 1
முனிய 2
முனியல் 3
முனியல்-உறாஅன் 1
முனியா 2
முனியாது 3
முனியான் 3
முனியும் 1
முனியேன் 1
முனிவ 1
முனிவர் 6
முனிவரும் 2
முனிவன் 2
முனிவின் 1
முனிவு 11
முனிவேன் 2
முனை 73
முனைக்கு 1
முனையது 1
முனையானே 1
முனையின் 19
முனைவர்க்கும் 1
முனைஇ 8
முனைஇய 8
முனைஇயாள் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மு (9)
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் - திரு 153
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் - பெரும் 364
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் - பட் 25
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் - பரி 3/36
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் - கலி 80/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் - கலி 85/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் - புறம் 6/5
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் - புறம் 24/16

 TOP
 
  மு_நான்கு (1)
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11

 TOP
 
  முக்கண் (2)
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் - அகம் 181/16
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே - புறம் 6/18

 TOP
 
  முக்கண்_செல்வன் (1)
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன்/ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய - அகம் 181/16,17

 TOP
 
  முக்கண்ணான் (2)
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் - கலி 2/4
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் - கலி 104/12

 TOP
 
  முக்காழ் (2)
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ - கலி 86/2
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை - கலி 96/14

 TOP
 
  முக்கி (2)
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி/வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் - நற் 22/5,6
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் - புறம் 63/13

 TOP
 
  முக்கோல் (2)
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் - முல் 38
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் - கலி 126/4

 TOP
 
  முக்கோலும் (1)
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும்/நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து - கலி 9/2,3

 TOP
 
  முக (37)
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் - திரு 303
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ - சிறு 260
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் - பெரும் 153
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி - பெரும் 200
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் - மது 295
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ - நெடு 153
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக/துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க - நற் 95/3,4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் - நற் 151/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி - நற் 158/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை - நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட - நற் 355/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை - குறு 121/2
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப - குறு 249/2
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என - குறு 292/7
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே - குறு 292/8
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் - ஐங் 239/1
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை - பரி 8/113
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் - பரி 19/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் - கலி 45/12
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை - கலி 97/20
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் - அகம் 12/11
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை - அகம் 24/3
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் - அகம் 55/3
கரு முக முசுவின் கானத்தானே - அகம் 121/15
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த - அகம் 167/19
செம் முக மந்தி ஆடும் - அகம் 241/15
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் - அகம் 267/9
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை - அகம் 302/1
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் - அகம் 317/5
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப - புறம் 119/2
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி - புறம் 200/3
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை - புறம் 266/4
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் - புறம் 374/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு - புறம் 378/21
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் - புறம் 383/21

 TOP
 
  முகக்கவும் (1)
நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும்/சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் - புறம் 386/3,4

 TOP
 
  முகக்கும் (1)
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும்/அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை - புறம் 249/6,7

 TOP
 
  முகக்குவம் (4)
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/7
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே - புறம் 368/18
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே - புறம் 372/13

 TOP
 
  முகடு (5)
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் - பெரும் 246
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி - நற் 89/2
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து - பரி 10/73
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு - கலி 94/43
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர - புறம் 391/3

 TOP
 
  முகத்த (2)
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த/சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை - மது 592,593
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார - அகம் 145/8

 TOP
 
  முகத்ததுவே (1)
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே/வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை - புறம் 308/5,6

 TOP
 
  முகத்தர் (1)
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர்/கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் - அகம் 90/11,12

 TOP
 
  முகத்தலின் (1)
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்/நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் - அகம் 225/6,7

 TOP
 
  முகத்தவன் (1)
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் - கலி 25/2

 TOP
 
  முகத்தள் (2)
அமரா முகத்தள் ஆகி - குறு 312/7
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள்/விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல - அகம் 5/1,2

 TOP
 
  முகத்தன் (1)
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை - புறம் 398/18

 TOP
 
  முகத்தாரை (1)
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை/வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று - கலி 62/14,15

 TOP
 
  முகத்தின் (3)
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா - அகம் 5/19
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க - அகம் 176/6
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் - புறம் 3/25

 TOP
 
  முகத்தினள் (2)
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு - நற் 122/9
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே - அகம் 253/3

 TOP
 
  முகத்தினும் (2)
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி - கலி 142/8
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே - புறம் 332/10

 TOP
 
  முகத்து (22)
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து/நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த - சிறு 157,158
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப - பெரும் 379
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து/ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து - மது 711,712
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் - குறி 171
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் - நற் 100/6
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப - நற் 176/5
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் - நற் 269/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த - நற் 296/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - பதி 21/35
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து/மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் - பதி 81/30,31
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி - பரி 14/21
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த - அகம் 100/9
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் - அகம் 162/11
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து/எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி - அகம் 176/21,22
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி - அகம் 252/3
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து/ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே - அகம் 253/25,26
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - அகம் 361/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே - புறம் 6/24
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி - புறம் 275/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி - புறம் 327/6
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த - புறம் 334/8
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் - புறம் 336/3

 TOP
 
  முகத்தே (1)
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே - புறம் 12/5

 TOP
 
  முகத்தேம் (1)
இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி - அகம் 110/15

 TOP
 
  முகத்தோடு (1)
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/13

 TOP
 
  முகந்த (16)
கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - திரு 7
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து - பெரும் 483
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் - பட் 126
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை - நற் 49/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 99/6
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு - நற் 163/2
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 347/1
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் - அகம் 37/3
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 60/2
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ - அகம் 188/1
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 220/16
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் - அகம் 278/1
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி - அகம் 296/8
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் - அகம் 300/1
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி - அகம் 321/2
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் - புறம் 399/1

 TOP
 
  முகந்தனர் (1)
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் - புறம் 33/6

 TOP
 
  முகந்தனவே (1)
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே - நற் 329/11

 TOP
 
  முகந்து (25)
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை - திரு 138
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து/கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் - மது 255,256
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து/கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை - மது 308,309
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு - குறி 47
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி - நற் 112/6
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி - நற் 153/1
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் - நற் 196/2
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி - நற் 289/4
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி - நற் 346/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் - பரி 6/1
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து/உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது - பரி 7/1,2
கொண்மூ குழீஇ முகந்து/நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் - கலி 145/22,23
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் - கலி 145/55
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து/துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் - அகம் 30/2,3
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை - அகம் 43/1
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை - அகம் 93/13
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 328/10
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல - அகம் 353/9
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி - அகம் 374/1
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 383/10
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை - புறம் 50/7
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் - புறம் 60/7
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை - புறம் 289/6
களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே - புறம் 368/1
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ - புறம் 396/20

 TOP
 
  முகந்துகொண்டு (3)
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு/இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் - பொரு 128,129
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு/யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - பெரும் 27,28
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு/ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ - புறம் 161/1,2

 TOP
 
  முகப்ப (1)
சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது - கலி 18/5

 TOP
 
  முகப்படுத்தல் (1)
எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் - பதி 53/13

 TOP
 
  முகம் (91)
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் - திரு 92
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம்/ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி - திரு 92,93
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம்/மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ - திரு 94,95
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம்/எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி - திரு 96,97
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம்/செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி - திரு 98,99
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம்/குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் - திரு 100,101
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை - சிறு 73
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த - சிறு 193
இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் - சிறு 208
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம்/திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் - மது 448,449
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர - குறி 172
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை - குறி 183
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என - மலை 129
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய - மலை 130
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய - மலை 225
விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி - நற் 33/10
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென - நற் 39/2
என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் - நற் 55/9
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே - நற் 120/12
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் - நற் 148/10
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி - நற் 206/8
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப - நற் 248/2
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய - நற் 360/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு - நற் 383/4
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை - நற் 389/4
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த - குறு 227/2
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப - குறு 284/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் - குறு 304/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என - குறு 343/2
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு - ஐங் 44/2
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே - ஐங் 197/2
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் - பதி 38/5
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 58/3
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 67/14
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என - பரி 6/25
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் - பரி 20/36
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை - பரி 21/67
உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் - கலி 2/5
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே - கலி 7/8
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் - கலி 15/16
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம்/பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் - கலி 15/16,17
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன - கலி 31/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் - கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம்/படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய - கலி 48/3,4
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என - கலி 56/23
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் - கலி 60/19
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே - கலி 60/20
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் - கலி 64/1
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் - கலி 64/2
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த - கலி 64/15
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல - கலி 71/6
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல - கலி 72/4
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல - கலி 73/4
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் - கலி 77/3
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் - கலி 82/13
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே - கலி 95/21
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் - கலி 100/18
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் - கலி 118/20
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க - கலி 126/21
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற - கலி 145/6
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல - கலி 148/4
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின - அகம் 7/1
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு - அகம் 24/12
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி - அகம் 51/4
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப - அகம் 86/23
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி - அகம் 108/4
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே - அகம் 130/14
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி - அகம் 132/4
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி - அகம் 144/15
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் - அகம் 160/13
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 164/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் - அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் - அகம் 222/4
வல்லே என் முகம் நோக்கி - அகம் 248/15
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை - அகம் 260/8
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா - அகம் 299/13
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின - அகம் 315/2
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே - அகம் 344/13
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி - அகம் 383/11
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை - அகம் 393/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - அகம் 397/3
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் - புறம் 31/7
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல - புறம் 67/3
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி - புறம் 164/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ - புறம் 299/3
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் - புறம் 309/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் - புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் - புறம் 370/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா - புறம் 373/17
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் - புறம் 399/14

 TOP
 
  முகம்_செய்தன (1)
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின - அகம் 7/1

 TOP
 
  முகமன் (1)
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி - அகம் 272/13

 TOP
 
  முகமும் (1)
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை - பரி 10/95

 TOP
 
  முகவா (1)
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா/களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி - அகம் 393/13,14

 TOP
 
  முகவை (6)
கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் - பதி 22/14
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் - அகம் 126/11
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை/அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து - அகம் 207/11,12
முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி - புறம் 368/11
வேழ முகவை நல்கு-மதி - புறம் 369/27
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 373/29

 TOP
 
  முகவைக்கு (3)
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும - புறம் 370/21
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 373/34

 TOP
 
  முகன் (9)
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி - திரு 251
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து - பெரும் 478
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து - நெடு 183
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து - கலி 56/5
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி - கலி 105/51
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு - அகம் 6/9
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து - அகம் 86/28
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் - புறம் 207/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக - புறம் 365/1

 TOP
 
  முகனும் (5)
ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் - திரு 103
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும்/விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி - பரி 19/99,100
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் - கலி 22/1
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் - கலி 22/2
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் - கலி 55/7

 TOP
 
  முகனே (2)
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே/மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க - திரு 90,91
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே - குறு 167/6

 TOP
 
  முகில் (3)
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் - பதி 84/11
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் - பரி 10/74
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில்/பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை - பரி 20/3,4

 TOP
 
  முகிழ் (28)
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் - திரு 35
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை - பொரு 112
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது - சிறு 183
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ்/உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து - பெரும் 157,158
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் - மது 281
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை - நெடு 149
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் - பட் 296
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் - நற் 53/7
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி - நற் 220/2
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப - குறு 17/2
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே - குறு 337/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் - ஐங் 380/2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் - பதி 18/5
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு - பதி 70/7
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய - பரி 10/5
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட - பரி 15/39
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப - பரி 19/70
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் - பரி 19/75
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய - பரி 23/55
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை - கலி 56/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் - கலி 125/9
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் - அகம் 54/17
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் - அகம் 160/13
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ - அகம் 235/9
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை - அகம் 267/6
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப - அகம் 289/11
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் - புறம் 67/4

 TOP
 
  முகிழ்த்த (1)
முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் - சிறு 231

 TOP
 
  முகிழ்த்தனவே (1)
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே - குறு 337/1

 TOP
 
  முகிழ்த்து (1)
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் - அகம் 242/16

 TOP
 
  முகிழ்ப்பதும் (1)
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் - பரி 13/47

 TOP
 
  முகை (127)
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து - திரு 139
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி - சிறு 25
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த - சிறு 29
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து - சிறு 72
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் - பெரும் 157
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி - பெரும் 215
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ - முல் 95
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய - மலை 130
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து - மலை 146
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் - நற் 59/9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் - நற் 69/5
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை - நற் 86/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை - நற் 108/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ - நற் 115/6
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த - நற் 116/10
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் - நற் 124/5
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க - நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி - நற் 158/5
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை/ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் - நற் 188/2,3
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை - நற் 193/1
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ - நற் 203/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை/மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன - நற் 225/3,4
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை/கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது - நற் 230/2,3
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ - நற் 255/5
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய - நற் 260/9
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை/எருவை நறும் பூ நீடிய - நற் 261/8,9
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் - நற் 294/7
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை/இரும் போது கமழும் கூந்தல் - நற் 298/10,11
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை/ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 322/4,5
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை/ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி - நற் 332/5,6
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ - நற் 335/5
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி - நற் 366/8
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி - நற் 370/10
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே - நற் 379/13
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை - குறு 62/1
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் - குறு 95/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக - குறு 126/4
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் - குறு 127/2
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை/இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து - குறு 168/1,2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு - குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே - குறு 193/6
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு - குறு 218/1
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் - குறு 220/5
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை/செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - குறு 222/5,6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை/குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் - குறு 228/1,2
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை/சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் - குறு 239/2,3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் - குறு 254/2
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் - குறு 259/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது - குறு 265/1
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க - குறு 273/1
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் - குறு 323/5
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை/கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை - குறு 343/4,5
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை/வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு - குறு 370/1,2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை - குறு 382/2
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ - ஐங் 246/2
கல் முகை வேங்கை மலரும் - ஐங் 276/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே - ஐங் 343/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - ஐங் 395/2
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை/ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப - ஐங் 447/2,3
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய - ஐங் 461/1
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே - ஐங் 462/5
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை - பரி 8/74
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/76
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை/செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை - பரி 8/115,116
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் - பரி 10/19
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் - பரி 14/13
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் - பரி 18/36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை/அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை - பரி 20/98,99
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் - கலி 14/3
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ - கலி 17/16
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த - கலி 22/9
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப - கலி 27/4
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் - கலி 40/4
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன - கலி 53/5
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என - கலி 56/23
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/4
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல - கலி 64/17
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள - கலி 68/14
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் - கலி 72/7
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் - கலி 77/1
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் - கலி 77/6
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே - கலி 78/26
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் - கலி 105/42
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய - கலி 117/3
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் - கலி 118/20
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த - கலி 119/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் - கலி 139/28
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் - அகம் 11/3
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை/துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 21/1,2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை/செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - அகம் 42/2,3
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து - அகம் 47/6
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் - அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை - அகம் 99/5
முகை தலை திறந்த வேனில் - அகம் 105/16
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை/முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை - அகம் 130/3,4
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை - அகம் 132/10
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி - அகம் 133/14
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை/வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த - அகம் 134/9,10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - அகம் 143/7
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை - அகம் 144/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 162/12
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் - அகம் 172/4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை - அகம் 176/5
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி - அகம் 183/11
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை/முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி - அகம் 191/13,14
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ - அகம் 217/9
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை - அகம் 223/14
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி - அகம் 228/5
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின - அகம் 229/16
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 238/4
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து - அகம் 238/15
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த - அகம் 238/17
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் - அகம் 242/18
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை - அகம் 244/4
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி - அகம் 272/4
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து - அகம் 308/9
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று - அகம் 317/4
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி - அகம் 332/6
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் - அகம் 344/3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த - அகம் 357/2
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா - புறம் 144/9
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் - புறம் 269/1
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை - புறம் 336/10
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் - புறம் 374/12
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் - புறம் 398/4
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன - புறம் 399/7

 TOP
 
  முகைக்கும் (1)
பாசிலை முல்லை முகைக்கும்/ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே - புறம் 117/9,10

 TOP
 
  முகைத்து (1)
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து - அகம் 240/11

 TOP
 
  முகைந்த (2)
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை - ஐங் 6/4
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த/அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் - அகம் 177/18,19

 TOP
 
  முகைய (2)
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் - நற் 280/2
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் - அகம் 391/2

 TOP
 
  முகையிற்கு (1)
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு/கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ - கலி 17/11,12

 TOP
 
  முகையின் (2)
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை - குறு 162/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் - கலி 43/9

 TOP
 
  முகையும் (3)
எயிறு என முகையும் நாடற்கு - குறு 186/3
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 108/15

 TOP
 
  முகையே (2)
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே - குறு 221/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே - குறு 358/7

 TOP
 
  முகையொடு (1)
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி - அகம் 136/14

 TOP
 
  முச்சி (14)
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி/பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு - திரு 26,27
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி - குறி 104
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி/குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி - மலை 182,183
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே - நற் 51/7
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே - ஐங் 93/5
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் - பதி 43/1
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி/உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப - கலி 81/30,31
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை - கலி 113/25
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி/நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ - அகம் 73/1,2
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு - அகம் 221/9
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி/தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே - அகம் 231/14,15
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள - அகம் 390/5
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை - அகம் 391/7
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி/புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் - அகம் 393/23,24

 TOP
 
  முச்சிய (2)
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய/தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை - பரி 14/7,8
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ - பரி 16/8

 TOP
 
  முசிறி (3)
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி - அகம் 57/15
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ - அகம் 149/11
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன - புறம் 343/10

 TOP
 
  முசு (4)
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் - திரு 303
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் - நற் 119/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை - குறு 121/2
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் - அகம் 267/9

 TOP
 
  முசுண்டை (8)
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் - சிறு 166
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 13
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை/நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் - மலை 101,102
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய - அகம் 94/2
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ - அகம் 235/9
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் - அகம் 249/9
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர - அகம் 264/2
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி - புறம் 320/1

 TOP
 
  முசுண்டையொடு (1)
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் - மது 281

 TOP
 
  முசுவின் (2)
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் - குறு 38/2
கரு முக முசுவின் கானத்தானே - அகம் 121/15

 TOP
 
  முஞ்சமொடு (1)
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ - பரி 16/8

 TOP
 
  முஞ்ஞை (2)
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு - புறம் 197/11
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை/முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் - புறம் 328/14,15

 TOP
 
  முஞ்ஞையொடு (1)
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி - புறம் 320/1

 TOP
 
  முட்டமும் (1)
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும்/பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் - குறி 258,259

 TOP
 
  முட்டா (2)
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை - பட் 204
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் - பட் 218

 TOP
 
  முட்டாது (3)
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை - சிறு 105
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது/தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து - மலை 564,565
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது/நீர் நாண நெய் வழங்கியும் - புறம் 166/20,21

 TOP
 
  முட்டு (4)
பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் - பெரும் 336
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே - அகம் 122/23
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய - புறம் 166/8
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் - புறம் 360/13

 TOP
 
  முட்டு-உறாது (1)
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது/புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் - பதி 28/5,6

 TOP
 
  முட்டு-உறாஅது (1)
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் - பதி 59/16

 TOP
 
  முட்டுப்பாடு (1)
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு - கலி 93/36

 TOP
 
  முட்டுவேன்-கொல் (1)
முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல் - குறு 28/1

 TOP
 
  முட்டை (5)
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை/வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் - குறு 38/1,2
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து - குறு 152/2
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை/பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் - அகம் 160/6,7
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் - புறம் 173/6
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை/கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் - புறம் 342/9,10

 TOP
 
  முட்டையை (1)
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை/தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் - புறம் 176/3,4

 TOP
 
  முட (15)
முட காஞ்சி செம் மருதின் - பொரு 189
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு - நற் 26/6
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை - நற் 137/7
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் - நற் 263/7
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - நற் 353/4
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி - நற் 384/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி - குறு 174/2
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி - குறு 209/5
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை - கலி 65/8
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை - கலி 133/4
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் - கலி 136/9
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை - அகம் 180/13
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் - அகம் 344/3
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் - அகம் 394/8
முட பனையத்து வேர் முதலா - புறம் 229/3

 TOP
 
  முடங்கர் (1)
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த - அகம் 147/4

 TOP
 
  முடங்கல் (2)
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல்/சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் - நற் 358/8,9
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ - குறு 374/5

 TOP
 
  முடங்கி (2)
மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி/ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் - பெரும் 89,90
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி - கலி 94/9

 TOP
 
  முடங்கிய (1)
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் - நற் 103/6

 TOP
 
  முடங்கு (8)
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி - முல் 87
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை - நற் 49/3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை - நற் 211/5
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை - குறு 109/1
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி - அகம் 63/5
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் - அகம் 220/17
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு - அகம் 303/12
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை - அகம் 376/16

 TOP
 
  முடத்தொடு (1)
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த - புறம் 307/8

 TOP
 
  முடந்தை (3)
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த - பதி 29/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி - பதி 32/13
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு - அகம் 284/3

 TOP
 
  முடம் (3)
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 31/3
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் - அகம் 91/16
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து - அகம் 107/14

 TOP
 
  முடலை (2)
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - பெரும் 61
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - நெடு 32

 TOP
 
  முடவன் (1)
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன்/உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து - குறு 60/2,3

 TOP
 
  முடவு (2)
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை - அகம் 10/3
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - அகம் 352/1

 TOP
 
  முடி (31)
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் - பெரும் 120
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் - பெரும் 212
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் - பெரும் 274
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் - மது 256
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் - பட் 230
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை - நற் 49/3
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் - நற் 60/7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் - நற் 207/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய - நற் 215/10
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி - நற் 303/10
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/6
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை - குறு 184/5
முடி அகம் புகா கூந்தலள் - ஐங் 374/3
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 16/17
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 40/13
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் - பதி 46/4
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர - பரி 1/2
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு - பரி 2/40
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன - பரி 4/44
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி/இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் - பரி 13/2,3
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் - பரி 20/93
பூ முடி நாகர் நகர் - பரி 23/59
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் - கலி 78/21
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக - கலி 88/2
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த - கலி 92/43
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை - அகம் 7/2
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை - அகம் 340/21
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி/ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப - அகம் 379/11,12
முடி தலை அடுப்பு ஆக - புறம் 26/8
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் - புறம் 40/3

 TOP
 
  முடி-மார் (4)
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார்/மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே - திரு 89,90
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார்/சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட - குறு 309/1,2
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார்/கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து - அகம் 105/11,12
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார்/செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி - அகம் 375/12,13

 TOP
 
  முடி-மின் (1)
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு - நற் 229/5

 TOP
 
  முடிக்க (1)
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் - அகம் 155/6

 TOP
 
  முடிக்கும் (1)
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து - புறம் 206/3

 TOP
 
  முடிக (2)
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் - நெடு 168
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென - அகம் 229/9

 TOP
 
  முடிகள் (1)
முடிகள் அதிர படிநிலை தளர - பரி 2/39

 TOP
 
  முடித்த (12)
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி - திரு 26
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ - திரு 201
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை - நற் 102/3
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த/இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் - நற் 366/6,7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - குறு 275/5
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் - பதி 41/18
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி - பதி 64/4
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி - அகம் 73/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - அகம் 184/5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி - அகம் 220/6
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் - அகம் 351/4

 TOP
 
  முடித்த-காலை (1)
வேந்து வினை முடித்த-காலை தேம் பாய்ந்து - அகம் 104/1

 TOP
 
  முடித்தது (1)
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது/கேட்டனள் என்பவோ யாய் - கலி 107/10,11

 TOP
 
  முடித்ததூஉம் (1)
வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம்/அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் - புறம் 224/9,10

 TOP
 
  முடித்தல் (1)
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல்/அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் - அகம் 286/12,13

 TOP
 
  முடித்தலின் (1)
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின்/ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் - புறம் 56/14,15

 TOP
 
  முடித்தலும் (1)
கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் - சிறு 213

 TOP
 
  முடித்தனம் (4)
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் - நற் 169/1
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து - அகம் 47/2
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே - அகம் 204/4
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் - அகம் 254/11

 TOP
 
  முடித்தனன் (1)
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் - அகம் 44/1

 TOP
 
  முடித்தாள் (1)
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் - கலி 107/15

 TOP
 
  முடித்தி (1)
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 54/2

 TOP
 
  முடித்து (10)
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த - பெரும் 264
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து/வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் - முல் 19,20
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை - முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து/மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல - மது 494,495
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் - நற் 3/8
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய - நற் 161/1
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை - கலி 56/3
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து/வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி - அகம் 175/8,9
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என - அகம் 384/1
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என - புறம் 27/9

 TOP
 
  முடித்தே (1)
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே - கலி 148/24

 TOP
 
  முடித்தேன்-மன் (1)
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் - கலி 115/6

 TOP
 
  முடிதல் (1)
முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ - பதி 81/12

 TOP
 
  முடிந்ததும் (1)
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் - பரி 13/47

 TOP
 
  முடிந்தன்று (1)
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே - அகம் 244/14

 TOP
 
  முடிந்து (2)
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் - மலை 393
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே - குறு 313/5

 TOP
 
  முடிந்தோய் (1)
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் - புறம் 211/10

 TOP
 
  முடிநர் (1)
யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர்/இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ - குறு 195/3,4

 TOP
 
  முடிநரும் (1)
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும்/பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் - மது 514,515

 TOP
 
  முடிப்பவும் (1)
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் - புறம் 44/7

 TOP
 
  முடிப்பினும் (1)
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும்/நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர - நற் 10/3,4

 TOP
 
  முடியர் (1)
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் - பரி 22/23

 TOP
 
  முடியரோ (1)
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் - புறம் 171/7

 TOP
 
  முடியன் (1)
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன்/வரை வேய் புரையும் நல் தோள் - நற் 390/9,10

 TOP
 
  முடியா (2)
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் - பரி 8/42
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த - கலி 115/13

 TOP
 
  முடியாது (2)
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை - நற் 208/10
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் - நற் 284/5

 TOP
 
  முடியினர் (1)
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர்/மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் - திரு 127,128

 TOP
 
  முடியினள் (1)
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய - நற் 42/11

 TOP
 
  முடியொடு (2)
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி - திரு 84
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து - முல் 76

 TOP
 
  முடிவதும் (1)
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் - பரி 13/47

 TOP
 
  முடிவே (1)
இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே - குறு 151/6

 TOP
 
  முடினே (1)
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே - ஐங் 449/4

 TOP
 
  முடுக்கர் (4)
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர்/அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை - மலை 213,214
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் - அகம் 97/5
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர்/பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் - அகம் 240/13,14
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற - அகம் 248/5

 TOP
 
  முடுக்கருள் (1)
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் - கலி 136/9

 TOP
 
  முடுக்கலின் (1)
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து - நெடு 85

 TOP
 
  முடுக்கி (1)
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி/புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து - மலை 27,28

 TOP
 
  முடுக்கிய (1)
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ - மலை 177

 TOP
 
  முடுக்கு (1)
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி - பரி 20/54

 TOP
 
  முடுக (4)
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக/இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி - குறு 189/2,3
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக/கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி - அகம் 14/18,19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக/செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல - அகம் 64/6,7
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக/செல்லும் நெடுந்தகை தேரே - அகம் 324/13,14

 TOP
 
  முடுகு (3)
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் - நற் 252/10
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து - அகம் 48/20
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி - அகம் 339/3

 TOP
 
  முடுவல் (1)
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு - மலை 563

 TOP
 
  முடை (12)
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை - திரு 53
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ - நற் 164/8
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது - நற் 329/3
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் - குறு 283/7
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் - ஐங் 335/3
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை/கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் - அகம் 3/9,10
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி - அகம் 51/4
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை/இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து - அகம் 97/3,4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி - அகம் 161/5
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் - அகம் 175/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் - அகம் 247/11
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் - அகம் 363/14

 TOP
 
  முண்டக (4)
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் - குறு 51/1
முண்டக கோதை நனைய - ஐங் 121/2
முண்டக நறு மலர் கமழும் - ஐங் 177/3
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 24/11

 TOP
 
  முண்டகத்து (3)
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் - மது 96
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை - நற் 245/2
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து/மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப - குறு 49/1,2

 TOP
 
  முண்டகம் (8)
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் - சிறு 148
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் - நற் 191/9
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை - நற் 207/2
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து - நற் 311/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் - ஐங் 108/2
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் - கலி 133/1
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை - அகம் 80/7
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை - அகம் 130/4

 TOP
 
  முண்டை (1)
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் - பதி 60/6

 TOP
 
  முணக்கவும் (1)
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும்/மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் - நற் 114/2,3

 TOP
 
  முணங்கு (3)
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து - அகம் 357/5
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/2
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து - புறம் 78/2

 TOP
 
  முணையின் (1)
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின்/செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் - நற் 341/1,2

 TOP
 
  முணைஇ (3)
சோலை வாழை முணைஇ அயலது - நற் 232/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ/தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது - நற் 260/2,3
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை - நற் 279/1

 TOP
 
  முணைஇய (3)
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 297/7
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து - ஐங் 449/2
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 64/7

 TOP
 
  முத்த (3)
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் - பெரும் 335
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் - பரி 24/47
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் - புறம் 53/1

 TOP
 
  முத்தம் (19)
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம்/வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி - சிறு 57,58
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம்/அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை - மது 315,316
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து - நற் 202/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் - ஐங் 105/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் - ஐங் 193/2
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் - ஐங் 195/1
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய - பதி 39/16
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம்/வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி - பதி 74/6,7
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/15
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் - கலி 82/14
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் - கலி 92/35
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை - அகம் 30/13
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க - அகம் 73/4
ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம்/வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை - அகம் 108/2,3
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம்/கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் - அகம் 130/9,10
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்/கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் - அகம் 173/14,15
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை - அகம் 247/1
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் - அகம் 280/12
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து - புறம் 170/11

 TOP
 
  முத்தமும் (3)
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/12
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும்/இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் - புறம் 58/11,12
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்/வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் - புறம் 377/17,18

 TOP
 
  முத்தமொடு (9)
வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய - பொரு 162
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு - மது 505
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு/பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன - மது 681,682
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் - பதி 30/7
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை - பதி 67/4
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த - கலி 105/4
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் - அகம் 126/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து - அகம் 201/5
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு/மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு - அகம் 282/7,8

 TOP
 
  முத்தனை (1)
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ - கலி 59/20

 TOP
 
  முத்தி (1)
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு - புறம் 41/14

 TOP
 
  முத்தின் (11)
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் - பொரு 28
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின்/இலங்கு வளை இரும் சேரி - மது 135,136
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி - குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 104/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் - கலி 131/22
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் - அகம் 13/1
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன - அகம் 27/9
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் - அகம் 137/13
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர - அகம் 225/12
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப - அகம் 289/11
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் - அகம் 335/20

 TOP
 
  முத்தினள் (1)
முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே - கலி 82/17

 TOP
 
  முத்தினும் (1)
முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை - குறி 13

 TOP
 
  முத்தீ (4)
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து - திரு 181
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் - பரி 5/42
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் - புறம் 2/23
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த - புறம் 367/13

 TOP
 
  முத்து (32)
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று - திரு 305
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப - முல் 23
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் - நெடு 37
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து - நெடு 125
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப - குறி 36
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் - மலை 518
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை - நற் 23/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் - நற் 94/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று - நற் 110/5
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - ஐங் 185/2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் - ஐங் 380/2
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற - பதி 32/3
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி - பரி 1/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக - பரி 6/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/76
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி - பரி 10/13
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் - பரி 16/5
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை - பரி 18/46
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப - பரி 21/18
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் - பரி 21/61
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் - கலி 40/4
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி - கலி 59/2
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் - கலி 64/29
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் - கலி 79/12
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ - கலி 80/4
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் - கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் - கலி 97/6
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து - கலி 97/15
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் - கலி 136/5
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய - புறம் 161/16
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு - புறம் 380/1
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து - புறம் 380/6

 TOP
 
  முத்தும் (2)
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் - பட் 189
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய - புறம் 218/1

 TOP
 
  முத்தூறு (1)
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த - புறம் 24/22

 TOP
 
  முத்தை (1)
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என - பதி 85/4

 TOP
 
  முதல் (119)
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் - திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து - திரு 60
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் - திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை - திரு 307
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ - சிறு 12
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி - சிறு 54
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட - பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி - பெரும் 237
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் - மது 193
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் - மது 195
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து - மது 243
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் - மது 377
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் - மது 547
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல்/நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு - மது 547,548
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் - நெடு 23
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து - நெடு 122
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என - குறி 188
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் - குறி 217
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி - பட் 19
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் - பட் 31
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ - மலை 461
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை - நற் 3/6
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் - நற் 12/3
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல்/சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை - நற் 19/1,2
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய - நற் 41/3
வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ - நற் 54/1
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் - நற் 58/6
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ - நற் 164/8
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே - நற் 192/12
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல்/அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை - நற் 235/1,2
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை - நற் 251/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் - நற் 251/3
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை - நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் - நற் 315/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி - நற் 332/7
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் - நற் 340/8
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த - நற் 354/6
கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி - குறு 69/3
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல்/கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி - குறு 209/4,5
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது - குறு 214/5
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் - குறு 250/2
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி - குறு 255/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை - குறு 301/1
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு - குறு 301/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல்/குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ - குறு 347/1,2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் - குறு 361/4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் - குறு 378/2
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் - ஐங் 338/3
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய - ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை - பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/13
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே - பதி 12/3
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல்/சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் - பதி 15/10,11
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் - பதி 15/11
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் - பதி 20/4
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி - பதி 22/32
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று - பதி 30/16
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த - பதி 40/15
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து - பதி 44/15
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு - பதி 59/6
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் - பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து - பதி 88/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் - பரி 3/71
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து - பரி 3/91
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து - பரி 5/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் - பரி 9/70
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய - பரி 13/35
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் - பரி 15/3
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து - பரி 19/101
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து - பரி 21/8
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை - பரி 28/1
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என - கலி 16/15
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை - கலி 38/7
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் - கலி 70/20
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/2
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் - கலி 101/2
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் - கலி 103/51
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த - கலி 133/3
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் - அகம் 13/19
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் - அகம் 29/18
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி - அகம் 45/10
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப - அகம் 51/13
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே - அகம் 68/7
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல்/கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை - அகம் 75/4,5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் - அகம் 83/8
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் - அகம் 96/2
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை - அகம் 108/3
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே - அகம் 119/20
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி - அகம் 129/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய - அகம் 145/12
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே - அகம் 148/14
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி - அகம் 203/13
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் - அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் - அகம் 238/16
நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ - அகம் 265/6
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி - அகம் 283/10
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி - அகம் 284/7
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் - அகம் 297/11
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி - அகம் 301/9
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி - அகம் 301/9
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே - அகம் 307/15
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல்/ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை - அகம் 369/16,17
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல்/ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற - அகம் 389/17,18
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் - புறம் 6/5
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து - புறம் 58/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த - புறம் 60/4
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி - புறம் 103/4
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி - புறம் 150/2
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் - புறம் 206/2
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல்/வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என - புறம் 237/4,5
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த - புறம் 271/1
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/9
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த - புறம் 328/1
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை - புறம் 328/14
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் - புறம் 376/6
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் - புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் - புறம் 386/21
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை - புறம் 393/1
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல்/முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ - புறம் 396/19,20

 TOP
 
  முதல்வ (4)
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது - பரி 2/19
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ/நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் - பரி 3/42,43
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ/நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் - பரி 3/47,48
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட - பரி 8/17

 TOP
 
  முதல்வர் (4)
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ - பதி 14/20
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று - பதி 85/5
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக - புறம் 26/13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர்/திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி - புறம் 93/7,8

 TOP
 
  முதல்வர்க்கு (1)
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து - பதி 72/4

 TOP
 
  முதல்வரும் (1)
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும்/பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக - பரி 8/9,10

 TOP
 
  முதல்வற்கு (1)
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை - கலி 124/1

 TOP
 
  முதல்வன் (7)
வேத முதல்வன் என்ப - நற் 0/6
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ - பரி 3/53
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ - பரி 3/56
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்/விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது - பரி 5/31,32
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற - கலி 75/24
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் - கலி 100/7
முது முதல்வன் வாய் போகாது - புறம் 166/2

 TOP
 
  முதல்வனின் (1)
ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த - பரி 8/6

 TOP
 
  முதல்வனும் (1)
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி - பரி 8/3

 TOP
 
  முதல்வனை (2)
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் - பரி 1/56
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை - பரி 3/61

 TOP
 
  முதல்வியர் (1)
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட - பரி 11/82

 TOP
 
  முதல (2)
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை - குறு 198/2
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி - அகம் 332/1

 TOP
 
  முதலா (1)
முட பனையத்து வேர் முதலா/கடை குளத்து கயம் காய - புறம் 229/3,4

 TOP
 
  முதலாக (3)
தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக/அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் - கலி 2/1,2
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த - கலி 137/13
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக/பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/15,16

 TOP
 
  முதலாட்டி (1)
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி/பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் - குறு 10/1,2

 TOP
 
  முதலானே (1)
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே - அகம் 351/17

 TOP
 
  முதலும் (2)
வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு - குறு 257/1
வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ - பரி 3/66

 TOP
 
  முதலை (5)
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் - நற் 287/6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை - குறு 324/1
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் - ஐங் 5/4
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன - அகம் 3/1
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன - அகம் 301/6

 TOP
 
  முதலைத்து (1)
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் - ஐங் 24/2

 TOP
 
  முதலைய (3)
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி - பதி 53/8
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய/கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க - அகம் 72/8,9
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி - புறம் 37/10

 TOP
 
  முதலையும் (1)
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் - குறி 257

 TOP
 
  முதலையொடு (4)
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு/திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் - மலை 90,91
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு/வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் - ஐங் 41/1,2
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் - அகம் 80/1
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் - புறம் 283/4

 TOP
 
  முதலொடு (2)
வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் - நற் 158/8
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே - நற் 275/2

 TOP
 
  முதலோர்க்கும் (1)
பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும்/கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் - புறம் 163/2,3

 TOP
 
  முதற்றே (2)
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் - புறம் 18/20
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் - புறம் 55/12

 TOP
 
  முதன்முதல் (1)
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த - அகம் 151/7

 TOP
 
  முதன்மையின் (1)
மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த - பரி 13/25

 TOP
 
  முதாஅரி (1)
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண - புறம் 138/5

 TOP
 
  முதியர் (3)
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி - பதி 70/21
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் - பரி 10/19
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் - அகம் 233/8

 TOP
 
  முதியரும் (5)
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி - பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ - நற் 207/7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி - அகம் 30/4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ - அகம் 348/12
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர - புறம் 254/1

 TOP
 
  முதியவன் (2)
தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக - கலி 2/1
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் - கலி 25/2

 TOP
 
  முதியன் (1)
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன்/ஆதனுங்கன் போல நீயும் - புறம் 389/12,13

 TOP
 
  முதியை (1)
முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் - பரி 2/23

 TOP
 
  முதியோர் (1)
இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர்/அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் - பொரு 187,188

 TOP
 
  முதியோள் (2)
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 277/2
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 278/2

 TOP
 
  முதிர் (80)
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு - திரு 45
பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே - திரு 317
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து - சிறு 51
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து - சிறு 108
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் - பெரும் 359
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் - பெரும் 362
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய - முல் 101
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு - மது 548
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை - குறி 83
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து - பட் 255
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு - நற் 26/6
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே - நற் 88/9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் - நற் 116/5
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் - நற் 116/7
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை - நற் 131/4
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய - நற் 188/8
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ - நற் 203/3
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் - நற் 207/9
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர - நற் 228/2
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் - நற் 263/7
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் - நற் 280/8
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் - நற் 297/8
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - நற் 353/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து - குறு 49/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/2
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் - குறு 85/3
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள் - குறு 87/1
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி - குறு 89/4
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது - குறு 164/3
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே - குறு 176/4
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ - குறு 397/1
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 31/3
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே - ஐங் 94/3
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் - ஐங் 146/1
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே - ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே - ஐங் 328/4
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே - பரி 14/32
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் - பரி 20/3
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு - கலி 17/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை - கலி 44/4
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை - கலி 53/22
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு - கலி 56/2
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என - கலி 56/23
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை - கலி 65/8
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி - கலி 81/30
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை - அகம் 2/1
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து - அகம் 6/16
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை - அகம் 10/3
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய - அகம் 46/4
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் - அகம் 91/16
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் - அகம் 99/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை - அகம் 105/1
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன - அகம் 122/22
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை - அகம் 125/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி - அகம் 133/14
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி - அகம் 166/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் - அகம் 176/2
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை - அகம் 186/3
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் - அகம் 208/2
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் - அகம் 213/7
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் - அகம் 223/5
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் - அகம் 232/10
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் - அகம் 237/3
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை - அகம் 241/10
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை - அகம் 242/1
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த - அகம் 258/2
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் - அகம் 288/7
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் - அகம் 297/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - அகம் 352/1
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் - அகம் 366/11
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் - அகம் 377/10
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் - புறம் 6/4
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் - புறம் 24/21
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் - புறம் 53/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் - புறம் 195/2
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு - புறம் 249/5
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை - புறம் 265/1
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி - புறம் 297/6
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் - புறம் 374/12

 TOP
 
  முதிர்கம் (1)
சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே - நற் 295/9

 TOP
 
  முதிர்ந்த (1)
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் - மது 135

 TOP
 
  முதிர்ந்தவன் (1)
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் - கலி 130/6

 TOP
 
  முதிர்ந்தோர் (1)
முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் - நற் 314/1

 TOP
 
  முதிர்ப்பு (1)
சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன - குறு 35/2

 TOP
 
  முதிர்பு (4)
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு/நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி - நற் 19/3,4
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த - நற் 368/5
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் - கலி 146/39
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு/உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து - புறம் 161/3,4

 TOP
 
  முதிரத்து (2)
அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ - புறம் 158/25
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் - புறம் 163/8

 TOP
 
  முதிரத்தோனே (1)
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே/செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என - புறம் 160/13,14

 TOP
 
  முதிரா (6)
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் - நற் 219/8
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் - நற் 337/3
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய - கலி 117/3
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி - அகம் 0/11
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து - அகம் 187/19
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் - அகம் 317/6

 TOP
 
  முதிரை (1)
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை/வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை - பதி 55/7,8

 TOP
 
  முது (87)
அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் - திரு 284
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை - திரு 301
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல - சிறு 40
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த - சிறு 133
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை - பெரும் 294
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப - முல் 11
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய - மது 41
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி - மது 190
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் - மது 409
முது மரத்த முரண் களரி - பட் 59
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் - பட் 214
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த - பட் 253
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் - நற் 58/1
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய - நற் 83/2
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் - நற் 110/6
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை - நற் 160/8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து - நற் 186/5
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ - நற் 200/4
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் - நற் 282/5
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ - நற் 288/6
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் - நற் 290/3
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் - நற் 293/2
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும் - நற் 302/9
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு - நற் 329/4
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி - நற் 352/5
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி - நற் 370/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் - குறு 68/2
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து - குறு 140/1
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே - குறு 181/7
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி - குறு 213/2
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு - குறு 273/5
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே - குறு 337/7
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் - குறு 352/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல - குறு 362/1
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை - ஐங் 21/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் - ஐங் 180/3
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் - ஐங் 245/1
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை - ஐங் 373/2
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி - பரி 20/54
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது - கலி 65/12
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது - கலி 65/20
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் - கலி 65/28
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் - கலி 68/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை - கலி 124/1
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் - கலி 126/4
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய - அகம் 7/4
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை - அகம் 16/1
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற - அகம் 22/7
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி - அகம் 70/13
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை - அகம் 80/7
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் - அகம் 86/9
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் - அகம் 106/4
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து - அகம் 174/6
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் - அகம் 181/16
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ - அகம் 182/14
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் - அகம் 193/10
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் - அகம் 197/8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி - அகம் 244/3
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட - அகம் 254/2
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் - அகம் 260/12
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் - அகம் 260/12
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் - அகம் 262/6
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி - அகம் 283/4
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து - அகம் 316/3
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த - அகம் 372/4
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் - அகம் 373/4
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி - அகம் 387/16
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் - அகம் 388/19
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல - புறம் 48/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ - புறம் 58/5
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல - புறம் 70/5
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் - புறம் 158/23
முது முதல்வன் வாய் போகாது - புறம் 166/2
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல - புறம் 180/9
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க - புறம் 237/12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப - புறம் 258/1
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி - புறம் 258/9
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் - புறம் 276/3
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா - புறம் 280/7
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ - புறம் 307/5
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி - புறம் 319/3
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண - புறம் 319/9
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் - புறம் 326/1
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு - புறம் 353/12
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் - புறம் 364/11
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் - புறம் 381/9
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து - புறம் 390/14

 TOP
 
  முதுக்குறை (1)
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை - நற் 366/9

 TOP
 
  முதுக்குறைமை (1)
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் - கலி 62/9

 TOP
 
  முதுக்குறைமையும் (1)
கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே - குறு 217/7

 TOP
 
  முதுக்குறைவி (1)
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி - அகம் 17/9

 TOP
 
  முதுகாடு (1)
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு/நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் - புறம் 356/4,5

 TOP
 
  முதுகுடி (2)
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு - கலி 105/2
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி/நனம் தலை மூதூர் வினவலின் - புறம் 391/9,10

 TOP
 
  முதுகுடுமியின் (1)
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் - மது 759

 TOP
 
  முதுநீர் (2)
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர்/புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் - குறு 299/1,2
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி - அகம் 57/15

 TOP
 
  முதுநூல் (1)
ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல்/இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் - புறம் 166/4,5

 TOP
 
  முதுபாழ் (3)
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் - நற் 384/5
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ்/கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் - அகம் 77/6,7
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்/முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை - அகம் 167/10,11

 TOP
 
  முதுமை (2)
முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் - பரி 2/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல - அகம் 6/15

 TOP
 
  முதுமைக்கு (1)
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு/ஊழி யாவரும் உணரா - பரி 2/17,18

 TOP
 
  முதுமொழி (4)
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ - பரி 3/42
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ - பரி 3/47
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் - பரி 8/9
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் - பரி 13/41

 TOP
 
  முதுர்வினள் (1)
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் - புறம் 159/5

 TOP
 
  முதுவாய் (5)
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி - குறு 78/2
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல - பதி 66/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை - அகம் 63/14
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய்/பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ - அகம் 98/8,9
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல - அகம் 195/14

 TOP
 
  முதுவெள்ளிலை (1)
முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும் - மது 119

 TOP
 
  முதுவோர்க்கு (1)
முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் - சிறு 231

 TOP
 
  முதை (8)
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல - நற் 389/9
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் - குறு 155/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் - குறு 204/3
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை - அகம் 88/1
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் - அகம் 94/10
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி - அகம் 262/1
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை - அகம் 359/14
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு - அகம் 393/4

 TOP
 
  முதையல் (2)
விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி - நற் 121/1
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு - அகம் 5/8

 TOP
 
  முந்திசினோரே (1)
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே - பதி 69/17

 TOP
 
  முந்து (10)
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி - திரு 251
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி - நற் 22/2
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை - நற் 83/4
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 223/5
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே - ஐங் 252/5
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் - பதி 42/17
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் - பரி 13/17
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் - புறம் 168/7
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே - புறம் 298/5
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த - புறம் 361/21

 TOP
 
  முந்து-உறுத்தே (1)
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே - நற் 89/11

 TOP
 
  முந்துற (3)
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு - மது 607
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற/நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட - மலை 284,285
எம் மனை முந்துற தருமோ - அகம் 195/18

 TOP
 
  முந்துறல் (1)
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் - பரி 20/22

 TOP
 
  முந்துறவே (1)
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே - ஐங் 393/5

 TOP
 
  முந்துறீஇ (2)
கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே - நற் 224/3
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ/தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக - கலி 39/47,48

 TOP
 
  முந்துறுத்து (4)
நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் - அகம் 39/4
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ - அகம் 249/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து/பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் - அகம் 310/3,4
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து/கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் - புறம் 29/18,19

 TOP
 
  முந்துறுத்தே (3)
காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே - ஐங் 116/4
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே - புறம் 210/15
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே - புறம் 237/20

 TOP
 
  முந்துறுதல் (1)
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை - அகம் 261/11

 TOP
 
  முந்துறுமே (1)
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே - புறம் 178/11

 TOP
 
  முந்தூழ் (2)
முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே - குறு 239/6
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் - அகம் 78/8

 TOP
 
  முந்தை (5)
முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை - மது 620
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை - நற் 100/9
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் - நற் 355/6
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை - கலி 83/29
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் - புறம் 10/5

 TOP
 
  முந்தைய (1)
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் - கலி 84/29

 TOP
 
  முந்நால் (1)
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ - குறு 287/3

 TOP
 
  முந்நீர் (42)
இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து - திரு 293
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் - பெரும் 30
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் - பெரும் 441
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக - மது 2
வான் இயைந்த இரு முந்நீர்/பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து - மது 75,76
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர்/திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல - மது 235,236
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல - மது 361
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல - மது 425
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் - மது 768
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி - நற் 283/6
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் - குறு 130/2
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் - பதி 20/2
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து - பதி 31/21
கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை - பதி 90/16
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர்/வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் - பரி 4/6,7
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு - பரி 23/70
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு - பரி 24/94
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் - கலி 5/6
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் - கலி 103/77
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை - கலி 144/17
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக - கலி 144/46
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் - கலி 146/28
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா - அகம் 104/5
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து - அகம் 127/4
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் - அகம் 207/1
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி - அகம் 212/18
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே - அகம் 338/21
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை - அகம் 379/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர்/நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 400/25,26
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் - புறம் 9/10
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் - புறம் 13/5
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ - புறம் 18/1
இரு முந்நீர் குட்டமும் - புறம் 20/1
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் - புறம் 24/16
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக - புறம் 35/1
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல - புறம் 60/1
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி - புறம் 66/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை - புறம் 137/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் - புறம் 154/1
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் - புறம் 303/7
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே - புறம் 363/18
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய - புறம் 382/17

 TOP
 
  முந்நூலா (1)
முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் - கலி 103/31

 TOP
 
  முந்நூறு (2)
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு - புறம் 110/3
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் - புறம் 110/4

 TOP
 
  மும்மை (1)
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் - பரி 26/1

 TOP
 
  முய (1)
முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை - நற் 230/1

 TOP
 
  முயக்கத்து (3)
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து/பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ - பதி 50/20,21
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து/நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் - பரி 24/43,44
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து/ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ - அகம் 305/7,8

 TOP
 
  முயக்கத்தை (1)
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் - கலி 79/13

 TOP
 
  முயக்கம் (10)
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 199/11
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி - நற் 240/3
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் - பரி 18/18
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் - கலி 32/12
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம்/மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட - கலி 68/21,22
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் - கலி 71/22
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம்/அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர - அகம் 11/10,11
தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை - அகம் 112/10
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் - அகம் 137/9
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல - அகம் 144/10

 TOP
 
  முயக்கமும் (1)
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும்/தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே - அகம் 332/14,15

 TOP
 
  முயக்கில் (1)
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே - கலி 78/26

 TOP
 
  முயக்கின் (1)
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின்/மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் - அகம் 379/15,16

 TOP
 
  முயக்கினும் (1)
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும்/இனிய மன்ற தாமே - ஐங் 337/2,3

 TOP
 
  முயக்கு (5)
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை - நற் 20/9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து - நற் 333/7
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே - குறு 237/7
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே - புறம் 73/14
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே - புறம் 288/9

 TOP
 
  முயக்குக்கு (1)
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து - பரி 24/43

 TOP
 
  முயங்க (6)
பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் - குறு 84/1
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே - குறு 353/7
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் - ஐங் 353/3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க/வருவர் வாழி தோழி - ஐங் 465/3,4
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க/ஏ-மதி வலவ தேரே - ஐங் 485/2,3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் - கலி 75/28

 TOP
 
  முயங்கல் (12)
முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் - நற் 119/10
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக - நற் 250/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி - நற் 319/9
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல்/இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் - குறு 339/4,5
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி - அகம் 26/9
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே - அகம் 26/15
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப - அகம் 86/23
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி - அகம் 242/17
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் - அகம் 338/10
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் - அகம் 399/5
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே - புறம் 83/3
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் - புறம் 151/7

 TOP
 
  முயங்கலளே (1)
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே - நற் 20/11

 TOP
 
  முயங்கலின் (2)
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி - குறி 186
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின்/அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே - கலி 146/54,55

 TOP
 
  முயங்கலும் (1)
மெல் இலை குழைய முயங்கலும்/இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே - குறு 361/5,6

 TOP
 
  முயங்கலேன் (1)
இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை - கலி 144/65

 TOP
 
  முயங்கற்கு (2)
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே - குறு 305/3
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி - புறம் 151/9

 TOP
 
  முயங்கற்கும் (1)
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே - குறு 62/5

 TOP
 
  முயங்கன்மோ (1)
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே - ஐங் 65/4

 TOP
 
  முயங்காது (1)
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் - ஐங் 220/4

 TOP
 
  முயங்கார் (1)
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார்/ஏதிலாளர் சுடலை போல - குறு 231/2,3

 TOP
 
  முயங்கி (25)
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி/தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு - மது 462,463
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி/மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து - மது 569,570
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி/வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் - நற் 52/4,5
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி/பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து - நற் 174/5,6
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல - நற் 182/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி/உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே - நற் 229/7,8
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி/நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் - நற் 339/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் - ஐங் 39/2
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி/பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ - ஐங் 235/3,4
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி/நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் - ஐங் 402/1,2
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி/ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் - பரி 4/16,17
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து - பரி 10/51
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு - கலி 95/15
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/34
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/34
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/35
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி/புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் - கலி 128/12,13
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் - அகம் 62/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து - அகம் 100/3
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து - அகம் 102/14
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து - அகம் 150/5
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி/இன்றே இவணம் ஆகி நாளை - அகம் 225/3,4
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் - அகம் 313/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி/துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் - அகம் 328/5,6
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி/மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை - அகம் 384/12,13

 TOP
 
  முயங்கி-உழி (1)
பைய முயங்கி-உழி/அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து - கலி 144/36,37

 TOP
 
  முயங்கிய (5)
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 393/2
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் - கலி 19/2
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி - கலி 92/3
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே - அகம் 19/19
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே - அகம் 196/13

 TOP
 
  முயங்கியவர் (1)
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர்/நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 24/4,5

 TOP
 
  முயங்கியும் (1)
போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் - கலி 4/10

 TOP
 
  முயங்கியோயே (1)
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே - ஐங் 418/4

 TOP
 
  முயங்கினள் (7)
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே - ஐங் 417/4
முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே - கலி 82/17
முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே - அகம் 17/5
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள்/வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே - அகம் 142/25,26
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி - அகம் 162/16
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே - அகம் 165/13
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் - அகம் 198/11

 TOP
 
  முயங்கினள்-மன்னே (1)
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ - அகம் 49/9

 TOP
 
  முயங்கினன் (2)
முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே - குறு 294/4
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த - கலி 147/24

 TOP
 
  முயங்கினேன் (1)
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி - புறம் 19/7

 TOP
 
  முயங்கினை (1)
பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ - கலி 64/28

 TOP
 
  முயங்கு (5)
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப - மலை 107
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் - நற் 239/11
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க - பரி 6/20
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய - பரி 15/38
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ - கலி 112/20

 TOP
 
  முயங்கு-தொறும் (3)
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து - அகம் 22/18
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 328/10
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 328/10

 TOP
 
  முயங்கு-மதி (1)
முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே - ஐங் 160/5

 TOP
 
  முயங்குகம் (4)
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே - குறு 368/8
நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே - அகம் 47/19
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் - அகம் 93/16
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே - அகம் 285/15

 TOP
 
  முயங்குதி (2)
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ - நற் 260/5
நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே - ஐங் 148/3

 TOP
 
  முயங்கும் (4)
உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே - குறு 244/6
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும்/முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை - கலி 12/13,14
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என - கலி 47/22
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே - கலி 143/17

 TOP
 
  முயங்கும்-காலே (1)
அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே - குறு 70/5

 TOP
 
  முயங்குவேம் (1)
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம்/துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை - கலி 94/41,42

 TOP
 
  முயங்கேம் (1)
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் - அகம் 218/16

 TOP
 
  முயல் (19)
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ - பெரும் 115
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல - நற் 59/3
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் - நற் 252/10
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் - ஐங் 421/2
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/12
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் - அகம் 140/11
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து - அகம் 141/7
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல்/முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு - அகம் 284/2,3
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை - அகம் 365/7
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் - அகம் 384/5
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல்/மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் - அகம் 394/14,15
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு - புறம் 34/11
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து - புறம் 319/8
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய - புறம் 322/5
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் - புறம் 328/15
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல்/உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் - புறம் 333/3,4
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல்/புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 334/2,3
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல்/நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து - புறம் 339/4,5
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல - புறம் 384/6

 TOP
 
  முயல்ப (1)
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று - அகம் 356/15

 TOP
 
  முயல்வாரை (1)
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை/வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் - கலி 8/15,16

 TOP
 
  முயல்வு (2)
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/10
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/14

 TOP
 
  முயலவும் (1)
தவ்வென மறப்பரோ மற்றே முயலவும்/சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் - குறு 59/4,5

 TOP
 
  முயலா (1)
தமக்கு என முயலா நோன் தாள் - புறம் 182/8

 TOP
 
  முயலி (1)
செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் - ஐங் 378/1

 TOP
 
  முயலின் (3)
புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின்/அறம் புணை ஆகலும் உண்டு - கலி 144/47,48
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு - புறம் 395/3
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த - புறம் 396/17

 TOP
 
  முயலுநர் (2)
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை - அகம் 322/13
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே - புறம் 182/9

 TOP
 
  முயலும் (6)
அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் - நற் 9/1
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு - நற் 186/8
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து - பதி 27/13
என் குறை புறனிலை முயலும்/அண்கணாளனை நகுகம் யாமே - அகம் 32/20,21
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும்/வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 61/11,12
பசித்து பணை முயலும் யானை போல - புறம் 80/7

 TOP
 
  முயற்சி (1)
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி/மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய - ஐங் 452/3,4

 TOP
 
  முயறல் (2)
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல்/கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும - குறு 244/2,3
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே - ஐங் 111/5

 TOP
 
  முயறலும் (1)
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று - அகம் 356/15

 TOP
 
  முயறி-மன் (2)
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/10
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/14

 TOP
 
  முயன்ற (1)
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் - நற் 392/4

 TOP
 
  முயன்றவர் (1)
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் - கலி 34/4

 TOP
 
  முயன்று (9)
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று/ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி - பெரும் 177,178
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை - நற் 366/9
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே - கலி 7/21
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு - அகம் 81/4
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த - அகம் 149/1
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி - அகம் 220/6
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் - அகம் 229/8
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த - புறம் 51/9
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் - புறம் 190/3

 TOP
 
  முயன்றோர் (1)
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் - கலி 138/30

 TOP
 
  முயால் (1)
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால்/எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ - கலி 144/18,19

 TOP
 
  முயிறு (2)
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை - நற் 180/1
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை - ஐங் 99/1

 TOP
 
  முரச்சி (1)
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி - பதி 44/16

 TOP
 
  முரசம் (34)
இன் இசைய முரசம் முழங்க - மது 80
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப - மது 232
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய - மது 349
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க - மது 733
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம்/மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க - பட் 236,237
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப - ஐங் 448/1
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் - பதி 19/7
போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து - பதி 21/18
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு - பதி 44/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து - பதி 56/4
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம்/அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர - பதி 68/3,4
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம்/கால் உறு கடலின் கடிய உரற - பதி 69/3,4
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம்/கார் மழையின் கடிது முழங்க - பதி 80/3,4
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 84/2
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று - பதி 92/8
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் - கலி 99/14
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் - அகம் 116/17
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய - அகம் 246/11
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க - அகம் 251/9
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க - அகம் 334/2
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப - அகம் 354/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க - புறம் 3/3
பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை - புறம் 25/7
சிலை தார் முரசம் கறங்க - புறம் 36/12
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம்/மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் - புறம் 50/5,6
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் - புறம் 58/12
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம்/பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே - புறம் 63/7,8
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க - புறம் 93/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க - புறம் 288/4
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப - புறம் 362/3
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம்/ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக - புறம் 366/1,2
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப - புறம் 373/1

 TOP
 
  முரசமொடு (8)
உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு/பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ - திரு 121,122
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் - பதி 66/4
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு/கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை - பதி 91/5,6
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து - அகம் 24/15
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு/ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய - புறம் 72/8,9
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த - புறம் 179/4
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு/செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ - புறம் 197/5,6
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - புறம் 397/5

 TOP
 
  முரசின் (37)
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் - குறி 51
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் - நற் 197/10
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து - குறு 270/3
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் - குறு 328/3
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி - குறு 380/2
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே - ஐங் 443/5
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின்/வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 15/20,21
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை - பதி 25/10
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின்/கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் - பதி 33/10,11
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து - பதி 64/1
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் - பதி 78/1
உரும் என முழங்கும் முரசின்/பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே - பதி 90/56,57
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய - பரி 7/6
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ - பரி 8/30
ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் - பரி 19/45
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின்/ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/14,15
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு - கலி 104/79
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி - கலி 105/72
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் - அகம் 127/3
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் - அகம் 137/5
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து - அகம் 188/3
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின்/வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை - அகம் 227/14,15
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் - அகம் 312/10
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் - அகம் 335/10
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன - அகம் 347/5
இடி என முழங்கும் முரசின்/வரையா ஈகை குடவர் கோவே - புறம் 17/39,40
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் - புறம் 60/10
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி - புறம் 99/9
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் - புறம் 109/2
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் - புறம் 112/4
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 137/1
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி - புறம் 143/9
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 270/2
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் - புறம் 304/9
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின்/கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் - புறம் 350/4,5
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் - புறம் 351/5
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை - புறம் 394/8

 TOP
 
  முரசினாய் (1)
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய்/ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் - கலி 100/6,7

 TOP
 
  முரசினான் (1)
இரங்கு முரசினான் குன்று - பரி 21/38

 TOP
 
  முரசினோரும் (1)
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் - நற் 93/11

 TOP
 
  முரசினோன் (1)
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன்/என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் - புறம் 387/19,20

 TOP
 
  முரசு (42)
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி - பொரு 54
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - பெரும் 33
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை - முல் 79
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட - மது 129
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப - மது 672
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு - குறி 49
முழவு அதிர முரசு இயம்ப - பட் 157
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு - நற் 39/8
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் - நற் 58/6
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன - நற் 395/5
முரசு பாடு அதிர ஏவி - ஐங் 426/3
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து - ஐங் 450/1
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ - ஐங் 455/1
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது - பதி 12/7
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு - பதி 31/13
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ - பதி 40/3
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து - பதி 41/19
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 43/9
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி - பதி 44/16
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி - பதி 44/20
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி - பதி 76/3
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் - பதி 79/12
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப - பரி 4/19
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி - பரி 22/4
மண முரசு எறிதர - பரி 22/15
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் - அகம் 156/1
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என - அகம் 175/12
உரை செல முரசு வௌவி - புறம் 26/7
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப - புறம் 29/8
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - புறம் 35/4
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே - புறம் 62/9
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் - புறம் 73/3
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே - புறம் 75/12
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப - புறம் 126/19
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் - புறம் 158/1
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது - புறம் 174/7
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று - புறம் 211/5
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் - புறம் 301/5
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக - புறம் 369/5
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை - புறம் 371/12
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை - புறம் 388/14

 TOP
 
  முரசும் (3)
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் - புறம் 229/19
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே - புறம் 238/8
போர்ப்பு-உறு முரசும் கறங்க - புறம் 241/4

 TOP
 
  முரசே (1)
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே - பதி 30/44

 TOP
 
  முரஞ்சிய (1)
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து - மலை 268

 TOP
 
  முரஞ்சு (1)
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே - மலை 144

 TOP
 
  முரண் (59)
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி - திரு 84
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் - திரு 154
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ - திரு 230
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் - பொரு 188
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய - பெரும் 147
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை - பெரும் 294
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு - மது 99
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய - நெடு 162
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை - பட் 37
முது மரத்த முரண் களரி - பட் 59
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து - மலை 547
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - நற் 150/3
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி - நற் 151/2
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 294/5
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் - நற் 303/11
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் - குறு 88/3
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் - குறு 312/2
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே - ஐங் 467/5
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க - ஐங் 493/1
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை - பதி 11/11
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர - பதி 30/32
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் - பதி 34/7
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி - பதி 64/14
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 66/10
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று - பதி 78/11
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று - பதி 88/7
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/16
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் - கலி 26/23
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த - கலி 42/1
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று - கலி 52/1
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை - கலி 52/4
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் - கலி 91/4
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து - கலி 103/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி - கலி 104/9
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் - கலி 104/12
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு - கலி 105/2
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண்/நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன - கலி 113/27,28
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப - கலி 132/4
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக - கலி 137/15
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த - அகம் 21/21
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் - அகம் 44/3
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - அகம் 93/8
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை - அகம் 125/13
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் - அகம் 152/10
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய - அகம் 196/10
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் - அகம் 197/6
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து - அகம் 212/17
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் - அகம் 281/8
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை - அகம் 288/4
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது - அகம் 298/7
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை - அகம் 307/7
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை - அகம் 332/4
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி - புறம் 37/10
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் - புறம் 43/9
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய - புறம் 98/1
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் - புறம் 99/13
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் - புறம் 135/21
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய - புறம் 350/8

 TOP
 
  முரண்கொள்ளும் (1)
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி - அகம் 28/6

 TOP
 
  முரணி (3)
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை - அகம் 214/5
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் - அகம் 227/7
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி/சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய - புறம் 99/9,10

 TOP
 
  முரணிய (7)
பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே - நெடு 188
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் - நற் 389/6
பொரு கயல் முரணிய உண்கண் - குறு 250/5
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை - பரி 4/8
நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை - பரி 4/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை - அகம் 255/11
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு - புறம் 2/5

 TOP
 
  முரணியோர் (2)
முரணியோர் தலைச்சென்று - பதி 20/3
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப - கலி 132/4

 TOP
 
  முரணினர் (1)
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க - திரு 243

 TOP
 
  முரம்பில் (1)
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி - அகம் 133/3

 TOP
 
  முரம்பின் (4)
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர - நற் 394/5
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின்/இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 66/18,19
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் - பதி 77/10
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த - அகம் 35/5

 TOP
 
  முரம்பு (10)
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் - மலை 198
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென - மலை 432
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை - நற் 33/2
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் - நற் 374/1
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை - குறு 400/4
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு - ஐங் 449/1
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் - அகம் 5/15
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை - அகம் 67/4
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து - அகம் 103/6
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து - அகம் 295/10

 TOP
 
  முரல் (4)
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் - நற் 71/9
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு - பரி 2/40
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத - பரி 21/34
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப - அகம் 291/11

 TOP
 
  முரல்பவர்க்கு (1)
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/18

 TOP
 
  முரல்வு (1)
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் - பரி 8/36

 TOP
 
  முரல (3)
குடுமி கூகை குராலொடு முரல/கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை - மது 170,171
குழல் அகவ யாழ் முரல/முழவு அதிர முரசு இயம்ப - பட் 156,157
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல/ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் - பரி 7/16,17

 TOP
 
  முரலும் (5)
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் - பெரும் 494
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி - மது 217
இன் இசை உருமின முரலும்/முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே - குறு 200/6,7
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் - பரி 17/17
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும்/துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் - அகம் 355/5,6

 TOP
 
  முரவு (6)
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி - பெரும் 99
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் - நற் 325/5
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் - அகம் 72/3
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் - அகம் 260/12
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் - அகம் 373/17
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் - புறம் 371/5

 TOP
 
  முரவை (1)
முரவை போகிய முரியா அரிசி - பொரு 113

 TOP
 
  முரற்கை (3)
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக - மலை 390
நரம்பு உளர் முரற்கை போல - ஐங் 402/3
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும் - புறம் 376/13

 TOP
 
  முரற்கையின் (1)
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து - ஐங் 407/2

 TOP
 
  முரற்சி (3)
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி/விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப - மது 217,218
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி/கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென - நற் 222/2,3
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/4

 TOP
 
  முரற்சியர் (1)
ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர்/வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை - கலி 106/3,4

 TOP
 
  முரற்சியின் (1)
கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே - நற் 270/10

 TOP
 
  முரன்று (1)
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு - மது 655

 TOP
 
  முரி (5)
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி - பெரும் 99
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி - நற் 315/3
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் - பதி 16/6
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் - புறம் 261/3
கழி முரி குன்றத்து அற்றே - புறம் 313/6

 TOP
 
  முரிந்த (2)
முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் - நற் 295/1
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் - பதி 45/4

 TOP
 
  முரிந்து (1)
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ - குறு 112/3

 TOP
 
  முரியா (1)
முரவை போகிய முரியா அரிசி - பொரு 113

 TOP
 
  முரியே (1)
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க - கலி 94/22

 TOP
 
  முருக்கி (15)
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி/கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் - திரு 99,100
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி/நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் - சிறு 247,248
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி/தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி - பட் 238,239
வறன்-உற்று ஆர முருக்கி பையென - நற் 64/6
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு - நற் 202/3
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி/நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் - பதி 15/3,4
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு - பதி 16/5
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி/உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி - பதி 77/8,9
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி/பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் - கலி 49/6,7
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி/கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை - அகம் 332/1,2
காப்பு உடைய எழு முருக்கி/பொன் இயல் புனை தோட்டியால் - புறம் 14/2,3
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி/ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த - புறம் 18/14,15
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி/ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் - புறம் 80/2,3
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று - புறம் 262/4
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி/களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே - புறம் 312/5,6

 TOP
 
  முருக்கிய (3)
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் - திரு 154
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய/கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே - ஐங் 429/3,4
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 164/12

 TOP
 
  முருக்கின் (9)
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை - சிறு 254
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன - நற் 73/1
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து - குறு 156/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின்/எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப - அகம் 41/2,3
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின்/சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் - அகம் 99/2,3
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் - அகம் 223/5
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி - அகம் 277/17
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று - அகம் 317/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின்/பெரு மர கம்பம் போல - புறம் 169/10,11

 TOP
 
  முருக்கின (1)
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின/போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து - அகம் 229/16,17

 TOP
 
  முருக்கு (3)
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை - பதி 23/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக - கலி 33/4
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு - அகம் 362/5

 TOP
 
  முருக (2)
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக/நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள - திரு 269,270
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே - பரி 5/50

 TOP
 
  முருகன் (9)
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் - பொரு 131
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன்/தாள் தொழு தண் பரங்குன்று - பரி 8/81,82
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 1/3
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து - அகம் 59/11
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து - அகம் 98/10
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் - அகம் 158/16
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் - புறம் 16/12
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் - புறம் 23/4
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து - புறம் 299/6

 TOP
 
  முருகு (28)
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க - திரு 243
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் - திரு 244
படையோர்க்கு முருகு அயர - மது 38
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று - மது 181
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி - மது 724
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை - பட் 37
அன்னை அயரும் முருகு நின் - நற் 47/10
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் - நற் 82/4
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி - நற் 225/1
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல - குறு 362/1
முருகு என மொழியும் ஆயின் - ஐங் 245/3
முருகு என மொழியும் ஆயின் - ஐங் 247/3
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் - ஐங் 249/2
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே - ஐங் 308/4
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் - பதி 26/12
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் - பரி 8/65
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் - பரி 21/51
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் - அகம் 22/11
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி - அகம் 28/6
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட - அகம் 118/5
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் - அகம் 137/8
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ - அகம் 138/10
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப - அகம் 181/6
முருகு என வேலன் தரூஉம் - அகம் 232/14
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி - அகம் 272/13
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை - அகம் 288/4
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் - புறம் 56/14
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல - புறம் 259/5

 TOP
 
  முருகே (1)
மடவை மன்ற வாழிய முருகே - நற் 34/11

 TOP
 
  முருகொடு (1)
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ - மது 611

 TOP
 
  முருங்க (3)
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் - மது 377
ஓரி முருங்க பீலி சாய - குறு 244/4
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் - புறம் 16/3

 TOP
 
  முருங்கா (1)
முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ - அகம் 136/20

 TOP
 
  முருங்கை (4)
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ - அகம் 1/16
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் - அகம் 53/4
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் - அகம் 101/15
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை - அகம் 167/11

 TOP
 
  முருந்தின் (1)
அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன - அகம் 62/1

 TOP
 
  முருந்து (3)
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 179/11
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் - அகம் 193/13

 TOP
 
  முருந்தும் (2)
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 108/15

 TOP
 
  முரைசு (4)
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/10
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு - கலி 105/2
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப - கலி 132/4
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே - புறம் 127/10

 TOP
 
  முரைசொடு (1)
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல - அகம் 36/21

 TOP
 
  முல்லை (96)
நகு முல்லை உகு தேறு வீ - பொரு 200
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல - பொரு 221
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் - சிறு 30
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் - சிறு 169
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் - சிறு 169
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை/அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது - முல் 9,10
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் - மது 281
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் - மது 285
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து - நெடு 130
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை/குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம் - குறி 77,78
உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை/நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் - நற் 59/8,9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் - நற் 69/5
முல்லை சான்ற கற்பின் - நற் 142/10
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை/ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் - நற் 169/5,6
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ - நற் 248/1
கான முல்லை கய வாய் அலரி - நற் 321/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 343/1
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி - நற் 361/1
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி - நற் 366/5
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை/தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை - நற் 367/8,9
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை/அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை - நற் 369/3,4
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை/நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ - குறு 62/1,2
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ - குறு 108/3
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை/தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக - குறு 126/3,4
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் - குறு 162/3
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் - குறு 162/3
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி - குறு 186/2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு - குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே - குறு 193/6
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை/வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி - குறு 220/3,4
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் - குறு 234/2
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி - குறு 275/1
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை/பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் - குறு 323/4,5
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் - குறு 348/3
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே - குறு 358/7
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை/முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை - குறு 382/1,2
எல்லை கழிய முல்லை மலர - குறு 387/1
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை - ஐங் 408/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய - ஐங் 408/2
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை/போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி - ஐங் 412/1,2
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள - ஐங் 446/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப - ஐங் 448/3
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் - ஐங் 454/3
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை/பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் - ஐங் 476/2,3
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே - ஐங் 478/5
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை - ஐங் 489/2
நன் நுதல் நாறும் முல்லை மலர - ஐங் 492/2
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர - ஐங் 494/2
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - பதி 21/20
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை - பதி 66/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/76
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட - பரி 15/39
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த - கலி 22/9
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை/தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/11,12
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை/போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் - கலி 32/16,17
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/10
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை/பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய - கலி 66/6,7
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த - கலி 91/2
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு - கலி 101/49
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 103/6
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி - கலி 105/54
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை/கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய - கலி 107/6,7
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 108/15
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து - கலி 108/42
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை - கலி 113/25
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் - கலி 115/5
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை - கலி 117/11
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் - கலி 117/12
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை/முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் - கலி 118/19,20
முல்லை வை நுனை தோன்ற இல்லமொடு - அகம் 4/1
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் - அகம் 14/7
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி - அகம் 43/9
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/6
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் - அகம் 84/8
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ - அகம் 94/5
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை/வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய - அகம் 124/11,12
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் - அகம் 134/5
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை/வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை - அகம் 144/3,4
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை/நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து - அகம் 174/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை/ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி - அகம் 184/9,10
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி - அகம் 191/14
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப - அகம் 204/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத - அகம் 234/13
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை/கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை - அகம் 244/4,5
முல்லை சான்ற கற்பின் - அகம் 274/13
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் - அகம் 284/10
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை/பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் - அகம் 314/19,20
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே - அகம் 324/15
முல்லை இல்லமொடு மலர கல்ல - அகம் 364/7
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் - அகம் 384/5
பாசிலை முல்லை முகைக்கும் - புறம் 117/9
முல்லை வேலி நல் ஊரானே - புறம் 144/14
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை/நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் - புறம் 200/9,10
குருந்தே முல்லை என்று - புறம் 335/2
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 339/3
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 352/4

 TOP
 
  முல்லைக்கு (2)
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய - சிறு 89
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை - புறம் 201/3

 TOP
 
  முல்லையும் (4)
அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன - குறு 221/1
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே - ஐங் 437/3
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம் - கலி 111/4
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே - புறம் 242/6

 TOP
 
  முல்லையொடு (7)
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு/தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் - குறு 188/1,2
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி - குறு 240/3
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர - ஐங் 422/2
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற - அகம் 164/6
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு/பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் - அகம் 216/10,11
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென - அகம் 254/15
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி - அகம் 391/5

 TOP
 
  முலை (168)
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் - திரு 35
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு - திரு 50
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை/நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் - பொரு 36,37
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென - பொரு 141
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல - சிறு 2
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என - சிறு 26
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என - சிறு 26
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து - சிறு 72
கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது - சிறு 131
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை/செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து - பெரும் 250,251
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் - பெரும் 358
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை/மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் - மது 416,417
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற - மது 601
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ - நெடு 69
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப - நெடு 120
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - நெடு 136
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை/வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் - நெடு 149,150
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி - நெடு 158
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் - பட் 96
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் - பட் 296
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் - மலை 57
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி - நற் 9/6
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் - நற் 10/1
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என - நற் 29/7
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு - நற் 33/11
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப - நற் 81/6
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி - நற் 103/5
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை/விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் - நற் 160/4,5
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து - நற் 191/3
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப - நற் 208/2
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி - நற் 216/9
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப - நற் 225/7
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே - நற் 234/4
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் - நற் 240/4
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி - நற் 314/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி - நற் 319/9
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு - நற் 336/1
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை/சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை - நற் 350/7,8
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் - நற் 355/2
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற - நற் 380/3
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/5
யாணர் இள முலை நனைய - நற் 398/9
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 39/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை/பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் - குறு 71/2,3
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின - குறு 159/4
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் - குறு 178/4
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் - குறு 225/1
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் - குறு 254/2
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே - குறு 274/8
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய - குறு 276/3
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க - குறு 314/5
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே - குறு 325/6
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் - குறு 344/4
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் - குறு 348/5
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் - ஐங் 39/2
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் - ஐங் 92/2
தும்பை மாலை இள முலை/நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே - ஐங் 127/2,3
உறாஅ வறு முலை மடாஅ - ஐங் 128/2
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு - ஐங் 149/2
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே - ஐங் 250/5
எழில் தகை இள முலை பொலிய - ஐங் 347/2
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட - ஐங் 404/1
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே - ஐங் 418/4
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 450/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை/பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் - பதி 54/4,5
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை/மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் - பதி 65/6,7
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் - பரி 6/54
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு - பரி 8/118
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை/கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை - பரி 10/95,96
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் - பரி 12/50
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் - பரி 12/55
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் - பரி 16/21
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் - பரி 21/25
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ - கலி 1/13
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/14
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை/போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் - கலி 4/9,10
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் - கலி 12/13
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் - கலி 14/5
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் - கலி 22/16
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/17
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு - கலி 36/17
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி - கலி 39/5
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற - கலி 40/33
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து - கலி 54/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை/மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/24,25
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை/என ஆங்கு - கலி 57/19,20
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் - கலி 60/1
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென - கலி 60/15
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி - கலி 67/10
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள - கலி 68/14
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து - கலி 73/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் - கலி 77/4
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து - கலி 81/7
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி - கலி 81/30
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை/பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை - கலி 82/2,3
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ - கலி 84/4
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி - கலி 92/3
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு - கலி 97/12
முலை இடை போல புகின் - கலி 103/73
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/35
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் - கலி 111/16
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை/முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் - கலி 125/8,9
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என - கலி 128/14
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் - கலி 143/32
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர - கலி 146/8
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த - கலி 147/24
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் - அகம் 6/12
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின - அகம் 7/1
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை/வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து - அகம் 16/9,10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை/நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் - அகம் 26/13,14
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப - அகம் 49/8
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் - அகம் 51/11
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் - அகம் 58/7
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த - அகம் 61/17
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை/நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு - அகம் 65/18,19
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே - அகம் 69/20
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க - அகம் 73/4
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 75/12
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி - அகம் 87/14
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் - அகம் 90/6
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து - அகம் 97/14
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை/எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை - அகம் 116/8,9
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த - அகம் 157/2
நல் வரல் இள முலை நனைய - அகம் 161/13
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் - அகம் 165/5
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் - அகம் 177/19
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 180/8
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் - அகம் 201/18
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 206/9
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி - அகம் 233/2
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து - அகம் 240/11
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் - அகம் 242/16
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை/நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் - அகம் 247/1,2
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து - அகம் 248/4
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் - அகம் 253/22
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே - அகம் 263/15
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை - அகம் 273/11
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என - அகம் 279/5
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப - அகம் 289/11
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ - அகம் 292/3
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர - அகம் 301/15
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை/மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு - அகம் 302/13,14
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப - அகம் 316/15
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை/சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் - அகம் 319/9,10
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி - அகம் 328/5
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை/நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து - அகம் 343/2,3
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் - அகம் 361/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை/சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் - அகம் 362/11,12
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் - அகம் 367/14
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் - அகம் 389/5
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி - புறம் 25/10
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் - புறம் 34/1
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல - புறம் 68/8
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி - புறம் 143/14
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் - புறம் 160/19
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை/சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி - புறம் 164/4,5
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு - புறம் 211/21
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை - புறம் 261/13
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை/செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் - புறம் 276/2,3
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ - புறம் 278/5
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன - புறம் 295/7
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை/தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு - புறம் 336/10,11
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே - புறம் 337/22
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை - புறம் 341/10
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை/மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் - புறம் 345/10,11
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப - புறம் 347/7
வீங்கு முலை கறக்குந்து - புறம் 352/2
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை/வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை - புறம் 354/8,9

 TOP
 
  முலை_அகம் (1)
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி - புறம் 143/14

 TOP
 
  முலைக்கு (1)
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி - புறம் 383/20

 TOP
 
  முலைக்கே (1)
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே - ஐங் 424/4

 TOP
 
  முலைய (1)
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய/சுணங்கு என நினைதி நீயே - ஐங் 363/2,3

 TOP
 
  முலையள் (6)
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள்/கோடை திங்களும் பனிப்போள் - நற் 312/7,8
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே - குறு 132/2
ஐயள் அரும்பிய முலையள்/செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே - ஐங் 255/3,4
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் - அகம் 62/3
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து - புறம் 159/8
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் - புறம் 352/14

 TOP
 
  முலையாய் (1)
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் - கலி 117/4

 TOP
 
  முலையின் (1)
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின்/முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை - அகம் 99/4,5

 TOP
 
  முலையினும் (1)
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே - ஐங் 361/5

 TOP
 
  முலையும் (5)
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க - பரி 6/20
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து - பரி 24/43
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் - கலி 90/7
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி - அகம் 150/3
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும்/சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின - அகம் 315/1,2

 TOP
 
  முலையே (3)
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே - குறு 337/1
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே/முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே - ஐங் 361/4,5
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே - அகம் 259/18

 TOP
 
  முழ (1)
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே - கலி 70/10

 TOP
 
  முழக்கத்து (1)
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு - அகம் 328/2

 TOP
 
  முழக்கம் (2)
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் - பரி 7/82
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட - பரி 8/17

 TOP
 
  முழக்கமொடு (2)
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த - அகம் 100/5
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி - அகம் 264/9

 TOP
 
  முழக்கிற்று (1)
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் - அகம் 90/10

 TOP
 
  முழக்கின் (4)
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின்/மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் - மது 177,178
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப - பதி 50/1
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் - பதி 84/11
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் - அகம் 301/18

 TOP
 
  முழக்கினும் (1)
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி - பதி 84/3

 TOP
 
  முழக்கு (7)
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் - பரி 13/45
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப - கலி 101/10
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் - அகம் 14/20
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ - அகம் 347/12
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக - புறம் 369/5
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப - புறம் 373/1
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை - புறம் 381/18

 TOP
 
  முழக்கும் (2)
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும்/துஞ்சா கம்பலை - பரி 8/110,111
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் - அகம் 374/7

 TOP
 
  முழங்க (10)
இன் இசைய முரசம் முழங்க/பொன் மலிந்த விழு பண்டம் - மது 80,81
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி - மது 676
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க/முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி - பட் 237,238
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர - நற் 117/1
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க/ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே - நற் 156/9,10
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க/பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் - ஐங் 192/1,2
கார் மழையின் கடிது முழங்க/சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் - பதி 80/4,5
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க/நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக - அகம் 334/2,3
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க/நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் - புறம் 3/3,4
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க/சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் - புறம் 93/1,2

 TOP
 
  முழங்கல் (1)
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே - புறம் 81/2

 TOP
 
  முழங்கவும் (1)
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும்/பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் - புறம் 44/5,6

 TOP
 
  முழங்கி (12)
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் - நற் 7/5
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு - நற் 264/1
இன்னும் பெய்யும் முழங்கி/மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே - குறு 216/6,7
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு - குறு 237/5
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து - குறு 270/3
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி/பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் - குறு 380/2,3
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு - பதி 39/6
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து - பதி 43/17
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி/வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் - கலி 145/19,20
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து - அகம் 274/1
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி/துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற - அகம் 294/1,2
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் - அகம் 314/2

 TOP
 
  முழங்கிய (3)
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய/மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் - குறு 90/2,3
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் - பரி 18/23
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் - கலி 150/4

 TOP
 
  முழங்கினும் (1)
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் - அகம் 144/12

 TOP
 
  முழங்கு (42)
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி - பொரு 54
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - பெரும் 33
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை - முல் 79
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு - மது 199
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் - மது 315
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் - மது 335
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல - மது 362
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை - மலை 324
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 15/1
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் - நற் 135/7
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் - நற் 138/10
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 203/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை - நற் 347/1
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய - நற் 378/3
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே - குறு 251/7
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் - குறு 396/6
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் - ஐங் 105/1
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் - ஐங் 307/1
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து - ஐங் 320/2
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் - பதி 11/14
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது - பதி 12/7
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே - பதி 45/22
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு - பதி 50/10
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் - பதி 50/25
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி - பதி 63/17
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் - பதி 88/16
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி - பரி 22/4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த - கலி 13/20
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் - கலி 25/6
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் - கலி 56/20
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் - கலி 150/4
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை - அகம் 70/14
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி - அகம் 84/2
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் - அகம் 220/12
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் - அகம் 232/2
முளரி தீயின் முழங்கு அழல் விளக்கத்து - அகம் 301/13
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே - அகம் 338/21
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ - புறம் 18/1
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - புறம் 35/4
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் - புறம் 301/5
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன - புறம் 343/10
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை - புறம் 399/11

 TOP
 
  முழங்கு-தொறும் (1)
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து - அகம் 174/8

 TOP
 
  முழங்கும் (20)
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும்/வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் - நற் 12/3,4
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை - நற் 174/4
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும்/அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே - குறு 307/8,9
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும்/இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல - ஐங் 395/2,3
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை - பதி 16/8
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து - பதி 30/33
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து - பதி 31/30
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும்/கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி - பதி 51/2,3
உரும் என முழங்கும் முரசின் - பதி 90/56
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு - பதி 91/5
கடாஅ யானை முழங்கும்/இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே - பதி 94/9,10
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து - அகம் 24/15
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை - அகம் 51/3
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும்/வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய - அகம் 143/7,8
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும்/அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் - அகம் 145/9,10
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம் - அகம் 227/11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும்/பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி - அகம் 359/11,12
படு மழை உருமின் முழங்கும்/நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 389/23,24
இடி என முழங்கும் முரசின் - புறம் 17/39
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை - புறம் 42/3

 TOP
 
  முழந்தாள் (4)
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் - பெரும் 53
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் - மலை 127
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி - குறு 394/1
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி - கலி 50/2

 TOP
 
  முழம் (1)
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை - அகம் 119/18

 TOP
 
  முழவமும் (1)
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும்/மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் - பரி 8/99,100

 TOP
 
  முழவன் (1)
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ - அகம் 352/6

 TOP
 
  முழவில் (1)
முழவில் போக்கிய வெண்கை - பதி 61/17

 TOP
 
  முழவின் (35)
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் - பொரு 109
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி - பெரும் 47
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப - மது 396
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் - மது 585
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் - குறி 236
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய - பட் 293
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி - மலை 143
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு - மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி - மலை 382
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின்/மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் - நற் 100/10,11
எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின்/மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் - நற் 139/5,6
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு - நற் 176/9
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய - நற் 378/3
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி - குறு 78/2
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் - குறு 365/4
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின்/தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே - பதி 43/30,31
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் - பதி 56/2
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து - பதி 81/19
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந - பதி 88/21
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ - பரி 17/13
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா - பரி 20/75
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு - பரி 22/36
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் - அகம் 35/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை - அகம் 66/22
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக - அகம் 82/4
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப - அகம் 91/13
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை - அகம் 145/16
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த - அகம் 155/14
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப - அகம் 186/11
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப - அகம் 346/14
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின்/பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு - புறம் 15/23,24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின்/பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் - புறம் 128/2,3
மண் அமை முழவின் வயிரியர் - புறம் 164/12
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப - புறம் 194/2
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன - புறம் 343/10

 TOP
 
  முழவு (43)
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி - திரு 215
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு - மது 99
நிலவு கானல் முழவு தாழை - மது 114
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் - மது 327
முழவு அதிர முரசு இயம்ப - பட் 157
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் - மலை 350
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் - மலை 511
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப - மலை 532
முழவு இசை புணரி எழுதரும் - நற் 67/11
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் - நற் 220/6
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை - நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் - நற் 315/8
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய - நற் 360/1
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை - குறு 301/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் - ஐங் 171/2
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் - பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் - பதி 30/20
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் - பதி 31/20
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய - பதி 61/9
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல - பரி 7/16
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப - பரி 7/79
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் - பரி 12/40
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன - பரி 15/43
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப - பரி 21/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப - பரி 23/52
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை - கலி 44/4
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 61/15
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் - அகம் 172/11
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி - அகம் 189/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் - அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் - அகம் 222/4
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப - அகம் 301/17
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 318/6
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு - அகம் 328/2
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் - அகம் 336/16
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த - அகம் 386/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - அகம் 397/3
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென - புறம் 50/12
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே - புறம் 88/6
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் - புறம் 236/1
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/8
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் - புறம் 368/17

 TOP
 
  முழவும் (2)
விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று - நற் 320/1
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் - பதி 41/3

 TOP
 
  முழவொடு (5)
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த - பட் 253
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி - மலை 3
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் - பரி 27/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க - அகம் 76/1
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ - அகம் 136/7

 TOP
 
  முழவோடு (1)
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி - மது 605

 TOP
 
  முழா (7)
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக - பதி 52/14
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப - புறம் 65/1
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் - புறம் 68/17
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று - புறம் 85/7
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி - புறம் 103/2
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் - புறம் 152/14
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் - புறம் 375/4

 TOP
 
  முழு (45)
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் - திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை - திரு 307
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி - பெரும் 47
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - பெரும் 61
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட - பெரும் 77
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி - பெரும் 200
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி - பெரும் 237
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி - மது 676
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் - நெடு 23
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - நெடு 32
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என - குறி 188
மோட்டு எருமை முழு_குழவி - பட் 14
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு - மலை 223
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் - மலை 518
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் - நற் 18/3
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த - நற் 354/6
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி - குறு 80/1
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது - குறு 214/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி - குறு 255/2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் - குறு 361/4
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் - ஐங் 5/4
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய - ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை - பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/13
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை - பதி 44/9
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் - பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து - பதி 88/6
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய - பரி 13/35
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த - பரி 21/5
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/2
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் - கலி 109/11
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் - கலி 109/25
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி - அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே - அகம் 68/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய - அகம் 145/12
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை - அகம் 156/9
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் - அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் - அகம் 238/16
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/2
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து - புறம் 58/2
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் - புறம் 116/2
தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் - புறம் 320/13
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் - புறம் 366/1
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் - புறம் 399/9

 TOP
 
  முழு_குழவி (1)
மோட்டு எருமை முழு_குழவி/கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் - பட் 14,15

 TOP
 
  முழு_சொல் (1)
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6

 TOP
 
  முழு_நெறி (3)
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி - குறு 80/1
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை - அகம் 156/9
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் - புறம் 116/2

 TOP
 
  முழு_மீன் (1)
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் - ஐங் 5/4

 TOP
 
  முழு_முதல் (22)
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் - திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை - திரு 307
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட - பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி - பெரும் 237
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் - நெடு 23
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என - குறி 188
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த - நற் 354/6
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது - குறு 214/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி - குறு 255/2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் - குறு 361/4
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய - ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை - பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/13
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் - பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து - பதி 88/6
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய - பரி 13/35
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/2
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி - அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே - அகம் 68/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய - அகம் 145/12
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் - அகம் 238/16
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து - புறம் 58/2

 TOP
 
  முழுத்த (1)
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த/இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி - புறம் 372/2,3

 TOP
 
  முழுது (16)
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் - மது 479
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு - மலை 74
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் - நற் 26/5
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு - குறு 210/3
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/19
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை - பதி 74/24
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி - பரி 1/48
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் - பரி 10/74
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு - கலி 68/1
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் - அகம் 145/1
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி - புறம் 2/19
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல - புறம் 17/8
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் - புறம் 50/10
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு - புறம் 332/8
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே - புறம் 361/22
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே - புறம் 363/18

 TOP
 
  முழுதுடன் (1)
வையகம் முழுதுடன் வளைஇ பையென - புறம் 69/7

 TOP
 
  முழுதும் (4)
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும் - மலை 293
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் - கலி 95/19
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே - அகம் 176/26
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள - அகம் 390/5

 TOP
 
  முழுவதும் (4)
முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு - பரி 24/83
முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ - அகம் 136/20
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ - புறம் 18/1
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் - புறம் 34/15

 TOP
 
  முழூஉ (1)
முழூஉ வள்ளுரம் உணக்கும் மள்ள - புறம் 219/2

 TOP
 
  முழை (6)
எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை/ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/21,22
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி - பரி 19/63
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற - அகம் 168/12
கல் முழை அருவி பன் மலை நீந்தி - புறம் 147/1
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை/இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் - புறம் 157/11,12
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை/அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை - புறம் 158/10,11

 TOP
 
  முள் (92)
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை - திரு 73
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது - சிறு 183
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் - பெரும் 114
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை - பெரும் 126
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் - பெரும் 154
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து - பெரும் 184
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை - பெரும் 214
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ - முல் 27
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி - முல் 35
முள் தாள சுடர் தாமரை - மது 249
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை - குறி 80
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு - மலை 465
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் - நற் 18/3
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை - நற் 19/2
தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு - நற் 21/4
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி - நற் 38/8
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று - நற் 62/5
உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் - நற் 87/1
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் - நற் 98/1
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து - நற் 105/1
சிறு முள் எயிறு தோன்ற - நற் 120/11
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய - நற் 131/5
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என - நற் 134/8
முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன - நற் 155/9
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு - நற் 203/2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் - நற் 205/9
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று - நற் 233/1
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை - நற் 235/2
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய - நற் 277/6
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே - நற் 290/5
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை - நற் 335/4
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் - குறு 26/6
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் - குறு 51/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை - குறு 109/1
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த - குறு 110/5
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் - குறு 201/5
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு - குறு 202/3
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க - குறு 262/4
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று - குறு 286/1
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த - ஐங் 47/1
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ - ஐங் 320/1
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 481/3
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே - ஐங் 495/5
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் - பதி 33/8
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் - பதி 45/15
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/29
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை - கலி 4/13
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் - கலி 12/1
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/2
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் - கலி 101/2
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் - கலி 104/18
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ - கலி 112/20
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் - கலி 142/7
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் - அகம் 6/19
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின - அகம் 7/1
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை - அகம் 23/3
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற - அகம் 26/1
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் - அகம் 26/2
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க - அகம் 39/3
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி - அகம் 46/3
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி - அகம் 96/4
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் - அகம் 99/2
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் - அகம் 104/4
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி - அகம் 133/14
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு - அகம் 151/12
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல - அகம் 160/9
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 179/11
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு - அகம் 180/11
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி - அகம் 184/8
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 212/5
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை - அகம் 270/12
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் - அகம் 274/11
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் - அகம் 297/12
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ - அகம் 306/3
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த - அகம் 357/1
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று - அகம் 361/13
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 385/16
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள்/செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் - அகம் 387/11,12
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் - அகம் 394/8
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி - புறம் 116/4
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய - புறம் 117/8
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று - புறம் 126/18
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் - புறம் 158/23
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் - புறம் 195/2
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த - புறம் 197/10
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் - புறம் 225/8
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப - புறம் 258/1
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி - புறம் 301/3
களிறு பொர கலங்கு கழல் முள் வேலி - புறம் 306/1
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி - புறம் 322/2
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள்/ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் - புறம் 324/4,5
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் - புறம் 361/16

 TOP
 
  முள்காது (1)
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது/பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் - நற் 165/1,2

 TOP
 
  முள்கிய (2)
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் - கலி 125/9
வள்பு ஒருங்கு அமைய பற்றி முள்கிய/பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப - அகம் 234/5,6

 TOP
 
  முள்கும் (1)
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும்/அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது - நற் 337/8,9

 TOP
 
  முள்ளி (7)
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி/கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண - பெரும் 215,216
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை - ஐங் 21/1
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் - ஐங் 22/2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி - ஐங் 23/1
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற - அகம் 26/1
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற - அகம் 236/1
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு - புறம் 363/10

 TOP
 
  முள்ளின் (2)
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின்/எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை - மலை 300,301
கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் - புறம் 98/8

 TOP
 
  முள்ளும் (1)
முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல - புறம் 171/13

 TOP
 
  முள்ளூர் (7)
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர்/பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது - நற் 170/6,7
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து - நற் 291/7
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து - குறு 312/3
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி - அகம் 209/12
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை - புறம் 123/5
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந - புறம் 126/8
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை - புறம் 174/13

 TOP
 
  முளரி (5)
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து - நெடு 55
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட - நற் 384/3
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் - அகம் 163/8
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து - அகம் 301/13
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 278/2

 TOP
 
  முளவு (7)
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை - மலை 176
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை - நற் 85/8
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு - நற் 285/4
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை - ஐங் 364/1
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட - அகம் 182/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை - புறம் 374/11

 TOP
 
  முளவு_மா (4)
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை - மலை 176
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை - ஐங் 364/1
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட - அகம் 182/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6

 TOP
 
  முளவு_மான் (3)
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை - நற் 85/8
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு - நற் 285/4
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை - புறம் 374/11

 TOP
 
  முளி (21)
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு - மது 307
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் - மலை 248
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் - நற் 53/7
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து - நற் 105/1
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் - குறு 167/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் - குறு 304/2
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் - குறு 388/5
எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை - குறு 396/3
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் - ஐங் 319/2
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே - ஐங் 327/3
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - ஐங் 395/1
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த - கலி 13/20
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என - கலி 16/15
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் - கலி 25/6
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் - கலி 101/2
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ - அகம் 39/8
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது - அகம் 103/5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - அகம் 143/6
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட - அகம் 335/7
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென - புறம் 160/2
யானை தந்த முளி மர விறகின் - புறம் 247/1

 TOP
 
  முளிந்த (1)
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு - அகம் 5/8

 TOP
 
  முளிய (2)
நெடும் கழை முளிய வேனில் நீடி - ஐங் 322/1
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய/மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி - பரி 5/25,26

 TOP
 
  முளியும் (1)
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் - புறம் 266/2

 TOP
 
  முளிவு (1)
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை - கலி 53/22

 TOP
 
  முளை (29)
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் - பெரும் 53
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் - பெரும் 362
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி - குறி 131
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி - பட் 19
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை/சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் - நற் 116/4,5
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய - நற் 172/2
இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் - குறு 119/3
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு - குறு 346/1
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் - ஐங் 29/2
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் - ஐங் 256/3
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் - ஐங் 369/2
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல - பதி 84/12
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை/எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து - பதி 91/6,7
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை - கலி 4/13
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த - கலி 15/25
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை/கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே - கலி 43/16,17
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை - கலி 53/22
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி - கலி 59/2
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் - கலி 98/37
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் - அகம் 85/8
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் - அகம் 148/13
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 212/5
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த - அகம் 218/2
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் - அகம் 223/4
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் - அகம் 241/6
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த - அகம் 268/11
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை/அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி - அகம் 273/11,12
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி - அகம் 332/1
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் - புறம் 73/10

 TOP
 
  முளைத்த (1)
வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல் - பொரு 72

 TOP
 
  முற்பட (1)
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட/ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து - அகம் 339/5,6

 TOP
 
  முற்ற (2)
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற/நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 26,27
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற/கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் - புறம் 400/2,3

 TOP
 
  முற்றத்து (18)
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து/பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் - பெரும் 435,436
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - மது 684
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து/நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை - நெடு 90,91
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து/கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய - நெடு 95,96
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து/சுடர் நுதல் மட நோக்கின் - பட் 20,21
தண் கேணி தகை முற்றத்து/பகட்டு எருத்தின் பல சாலை - பட் 51,52
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து/பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி - நற் 140/6,7
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து/ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் - நற் 143/2,3
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து/ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் - நற் 191/3,4
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து/களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 64/6,7
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து/கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா - கலி 81/7,8
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் - அகம் 127/6
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ - அகம் 254/4
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே - அகம் 263/15
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் - அகம் 361/5
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் - அகம் 362/12
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப - புறம் 29/8
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து/ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் - புறம் 390/4,5

 TOP
 
  முற்றம் (13)
கவலை முற்றம் காவல் நின்ற - முல் 30
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி - மலை 531
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி - மலை 548
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு - நற் 268/8
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி - ஐங் 248/1
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி - பரி 24/72
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் - கலி 96/23
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் - அகம் 51/11
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம்/புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு - அகம் 187/9,10
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என - அகம் 279/5
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் - புறம் 178/3
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம்/வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக - புறம் 261/3,4
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக - புறம் 373/24

 TOP
 
  முற்றமொடு (1)
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது - புறம் 174/7

 TOP
 
  முற்றல் (1)
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல்/அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை - நற் 265/1,2

 TOP
 
  முற்றவும் (1)
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும்/இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய - மது 54,55

 TOP
 
  முற்றா (11)
முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே - நற் 86/9
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப - நற் 101/1
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் - நற் 312/7
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் - குறு 204/3
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் - பரி 8/42
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி - பரி 19/100
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி - பரி 20/52
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் - அகம் 85/8
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை - அகம் 322/13
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று - புறம் 159/10
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை - புறம் 336/10

 TOP
 
  முற்றாமல் (1)
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் - கலி 19/12

 TOP
 
  முற்றி (26)
கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி/ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு - சிறு 257,258
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி/அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி - மது 190,191
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி/இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது - மது 238,239
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி/அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று - பட் 222,223
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி/காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து - மலை 125,126
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை - நற் 129/5
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி/பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த - நற் 287/1,2
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி/இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் - நற் 336/9,10
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி/அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் - நற் 347/4,5
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி/கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே - நற் 387/10,11
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து - பதி 74/18
விளிவு இன்று கிளையொடு மேல் மலை முற்றி/தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் - பரி 12/2,3
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி/நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை - பரி 21/12,13
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி/விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி - பரி 23/18,19
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி/உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை - கலி 12/3,4
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி/அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் - கலி 19/7,8
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து - கலி 67/1
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் - கலி 67/2
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் - கலி 67/4
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் - கலி 139/21
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி/களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் - அகம் 57/15,16
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி/ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய - அகம் 212/18,19
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி/மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி - அகம் 293/6,7
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி/மறுதரல் உள்ளத்தர் எனினும் - அகம் 333/20,21
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி/யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் - புறம் 15/20,21
நேரார் ஆர் எயில் முற்றி/வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே - புறம் 298/4,5

 TOP
 
  முற்றிய (24)
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய/முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி - திரு 83,84
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து - திரு 156
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி - சிறு 228
மழை முற்றிய மலை புரைய - மது 84
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை - மது 85
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு - மலை 40
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய/பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி - நற் 253/6,7
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய/என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே - ஐங் 336/3,4
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய/உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் - பதி 19/5,6
ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே - பரி 13/22
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய/கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை - பரி 17/22,23
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய/வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் - கலி 12/10,11
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் - கலி 25/6
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் - கலி 117/12
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் - கலி 146/39
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - அகம் 331/10
ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய/பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து - அகம் 398/4,5
கோடு முற்றிய கொல் களிறு - புறம் 17/17
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே - புறம் 21/11
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே - புறம் 26/15
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய/உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு - புறம் 161/16,17
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் - புறம் 205/1
கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தணர்க்கு - புறம் 361/4

 TOP
 
  முற்றியது (1)
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் - கலி 67/3

 TOP
 
  முற்றியும் (1)
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும்/பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் - கலி 46/5,6

 TOP
 
  முற்றிலென் (1)
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி - புறம் 373/32

 TOP
 
  முற்றின (1)
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் - அகம் 278/6

 TOP
 
  முற்றினம் (1)
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் - அகம் 93/7

 TOP
 
  முற்றினவே (2)
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு - குறு 188/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் - குறு 188/2

 TOP
 
  முற்றினும் (1)
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும்/உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே - புறம் 109/2,3

 TOP
 
  முற்று (15)
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் - பட் 296
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன - நற் 174/1
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர - நற் 324/4
புனல் முற்று ஊரன் பகலும் - ஐங் 95/3
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் - பதி 63/11
முற்று இன்று வையை துறை - பரி 24/27
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற - கலி 64/20
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் - கலி 64/27
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் - கலி 67/5
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் - கலி 111/8
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் - கலி 111/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல - அகம் 378/7
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர் - புறம் 29/6
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/4
ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் - புறம் 386/6

 TOP
 
  முற்று_இழாய் (1)
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய்/தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய - கலி 111/11,12

 TOP
 
  முற்றுக (2)
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - புறம் 29/5
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க - புறம் 29/7

 TOP
 
  முற்றுபு (3)
எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு/கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய - குறு 90/1,2
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் - பரி 20/3
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் - பரி 20/3

 TOP
 
  முற்றுபு_முற்றுபு (1)
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் - பரி 20/3

 TOP
 
  முற்றும் (1)
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் - கலி 24/12

 TOP
 
  முற்றையும் (1)
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை - நற் 374/5

 TOP
 
  முறம் (4)
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ - நற் 376/1
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி - கலி 42/2
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று - கலி 52/1
முறம் செவி யானை வேந்தர் - புறம் 339/12

 TOP
 
  முறல் (1)
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் - பரி 1/18

 TOP
 
  முறி (26)
வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா - திரு 37
மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன - பெரும் 207
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் - பெரும் 308
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால - முல் 94
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் - மது 531
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி - மலை 313
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் - மலை 429
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி/சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி - நற் 9/5,6
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் - நற் 106/8
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி - நற் 151/6
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி - குறு 278/2
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து - குறு 288/1
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் - ஐங் 276/1
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/3
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே - ஐங் 366/5
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து - அகம் 33/3
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ - அகம் 182/14
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு - அகம் 242/8
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி - அகம் 256/19
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து - அகம் 257/14
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் - அகம் 259/5
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி/சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ - அகம் 292/2,3
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப - அகம் 345/13
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி - அகம் 348/9
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற - புறம் 237/11
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி - புறம் 344/8

 TOP
 
  முறித்து (1)
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து/பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை - அகம் 141/17,18

 TOP
 
  முறிந்த (1)
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் - புறம் 347/4

 TOP
 
  முறியினும் (1)
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே - குறு 62/5

 TOP
 
  முறியும் (1)
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை - குறு 223/4

 TOP
 
  முறு (1)
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22

 TOP
 
  முறுக்கிய (1)
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் - அகம் 8/11

 TOP
 
  முறுக்கு-உறுத்த (1)
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு-உறுத்த/திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் - அகம் 224/12,13

 TOP
 
  முறுக்குநர் (1)
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர்/செம் குங்கும செழும் சேறு - பரி 10/80,81

 TOP
 
  முறுக (1)
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு - மலை 132

 TOP
 
  முறுவல் (20)
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல்/பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் - நெடு 37,38
குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி - நற் 44/3
முறுவல் இன் நகை காண்கம் - நற் 81/9
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே - நற் 120/12
முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன - நற் 155/9
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி - நற் 370/10
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை - குறு 162/4
முறுவல் காண்டலின் இனிதோ - ஐங் 309/4
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் - ஐங் 369/2
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே - ஐங் 397/5
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் - பரி 19/93
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல்/அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் - பரி 24/47,48
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப - கலி 27/4
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த - கலி 119/7
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் - கலி 142/7
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க - அகம் 39/3
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க - அகம் 176/6
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் - அகம் 193/13
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் - அகம் 195/8
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை - அகம் 353/21

 TOP
 
  முறுவலள் (2)
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள்/கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் - அகம் 5/5,6
மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் நின்ற - அகம் 390/15

 TOP
 
  முறுவலாய் (4)
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் - கலி 64/29
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் - கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் - கலி 97/6
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய்/தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் - கலி 131/22,23

 TOP
 
  முறுவலார் (1)
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த - கலி 15/25

 TOP
 
  முறுவலார்க்கு (1)
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து - கலி 98/38

 TOP
 
  முறுவலாள் (3)
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ - கலி 1/13
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி - கலி 102/38
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/27

 TOP
 
  முறுவலின் (1)
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி - ஐங் 403/4

 TOP
 
  முறுவலும் (1)
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் - கலி 118/20

 TOP
 
  முறுவலொடு (1)
மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே - குறு 286/5

 TOP
 
  முறை (77)
ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் - திரு 103
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் - திரு 173
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து - பொரு 102
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி - பெரும் 279
முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் - பெரும் 443
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி - மது 738
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப - நெடு 70
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் - நெடு 177
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் - நெடு 177
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் - மலை 355
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் - நற் 66/9
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் - நற் 121/2
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட - நற் 336/6
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் - குறு 40/2
இறு முறை என ஒன்று இன்றி - குறு 199/7
உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து - குறு 267/7
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து - குறு 276/5
செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின - குறு 337/3
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக - ஐங் 8/2
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே - ஐங் 54/6
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி - பதி 22/35
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் - பதி 30/24
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் - பதி 30/24
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ - பதி 43/5
வையகம் மலர்ந்த தொழில் முறை ஒழியாது - பதி 88/1
தொன் முறை இயற்கையின் மதிய - பரி 2/1
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு - பரி 2/10
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி - பரி 2/45
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி - பரி 2/63
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் - பரி 3/71
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் - பரி 3/71
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் - பரி 3/71
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து - பரி 3/91
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் - பரி 11/138
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் - பரி 11/138
மறு முறை அமையத்தும் இயைக - பரி 11/139
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட - பரி 15/39
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் - பரி 20/22
முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை - கலி 12/14
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் - கலி 22/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு - கலி 34/14
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் - கலி 54/8
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் - கலி 93/19
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/20
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் - கலி 100/16
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை/பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய - கலி 124/1,2
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் - கலி 133/13
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் - அகம் 0/13
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் - அகம் 55/4
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் - அகம் 89/16
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து - அகம் 188/3
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து - அகம் 262/3
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த - அகம் 289/9
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் - அகம் 352/15
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் - புறம் 6/5
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை - புறம் 29/23
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை - புறம் 29/23
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து - புறம் 31/15
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு - புறம் 35/15
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து - புறம் 71/8
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் - புறம் 98/16
முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர் - புறம் 192/10
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த - புறம் 224/5
நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ - புறம் 225/4
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை - புறம் 258/7
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை - புறம் 269/5
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி - புறம் 292/2
என் முறை வருக என்னான் கம்மென - புறம் 292/6
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என - புறம் 294/6
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் - புறம் 331/8
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ - புறம் 375/6
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை - புறம் 392/18
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை/விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து - புறம் 392/18,19
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி - புறம் 393/3
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற - புறம் 400/2

 TOP
 
  முறை_முறை (4)
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் - நெடு 177
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் - பதி 30/24
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை/ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய - புறம் 29/23,24

 TOP
 
  முறைக்கு (1)
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா - கலி 86/17

 TOP
 
  முறைமை (2)
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட - பரி 11/82
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு - புறம் 39/10

 TOP
 
  முறையான் (1)
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும் - மது 54

 TOP
 
  முறையின் (4)
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய - நற் 360/1
முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற - அகம் 142/8
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி - புறம் 29/10
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை - புறம் 325/5

 TOP
 
  முறையினால் (1)
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால்/நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை - கலி 104/26,27

 TOP
 
  முறையுளி (5)
பேர் யாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய் - பொரு 168
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி - பெரும் 462
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற - கலி 75/24
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ - கலி 101/14
மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி - புறம் 152/20

 TOP
 
  முன் (83)
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக - திரு 137
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று - பொரு 150
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் - சிறு 129
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் - பட் 25
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் - பட் 230
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி - பட் 238
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று - நற் 2/7
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று - நற் 71/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன்/உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே - நற் 93/11,12
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் - நற் 101/4
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு - நற் 138/5
அன்னை ஆனாள் கழற முன் நின்று - நற் 147/5
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் - நற் 198/3
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற - நற் 233/6
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ - நற் 288/6
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன்/சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் - நற் 398/6,7
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே - குறு 9/8
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று - குறு 173/5
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே - குறு 200/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று - குறு 296/5
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று - குறு 350/1
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் - குறு 394/4
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் - ஐங் 397/4
முன் உற கடவு-மதி பாக - ஐங் 483/3
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ - பதி 14/20
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் - பதி 52/7
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து - பதி 72/4
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று - பதி 85/5
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் - பரி 10/58
இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன்/நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் - பரி 10/87,88
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ - பரி 11/90
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் - பரி 11/131
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் - பரி 11/138
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன்/நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே - பரி 24/30,31
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ - கலி 1/13
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் - கலி 34/4
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி - கலி 42/2
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் - கலி 73/15
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து - கலி 74/10
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் - கலி 92/56
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை - கலி 98/18
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப - கலி 101/10
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன்/ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் - கலி 103/28,29
நின்னை என் முன் நின்று - கலி 112/17
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் - கலி 113/4
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ - கலி 115/9
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் - கலி 128/17
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் - கலி 136/5
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் - கலி 141/19
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன்/கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே - அகம் 1/18,19
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது - அகம் 44/5
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என - அகம் 49/3
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய - அகம் 115/9
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று - அகம் 130/1
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் - அகம் 178/21
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற - அகம் 203/10
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி - அகம் 220/6
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் - அகம் 226/12
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் - அகம் 227/7
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் - அகம் 281/8
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய - அகம் 299/2
எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ - அகம் 321/13
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று - அகம் 330/7
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் - அகம் 345/10
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் - அகம் 346/16
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை - அகம் 380/3
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப - அகம் 392/22
முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே - புறம் 132/1
நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய - புறம் 137/4
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன்/ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் - புறம் 174/18,19
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் - புறம் 211/10
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த - புறம் 224/5
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து - புறம் 254/7
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் - புறம் 260/12
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே - புறம் 275/9
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த - புறம் 284/5
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே - புறம் 310/5
ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி - புறம் 335/9
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் - புறம் 353/11
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி - புறம் 365/5
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் - புறம் 382/11
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை - புறம் 390/19
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி - புறம் 395/22

 TOP
 
  முன்_நாள் (14)
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் - சிறு 129
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு - நற் 138/5
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் - நற் 198/3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் - குறு 394/4
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என - அகம் 49/3
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் - அகம் 226/12
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள்/நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு - அகம் 345/10,11
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள்/நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை - அகம் 346/16,17
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை - அகம் 380/3
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள்/கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் - புறம் 211/10,11
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே - புறம் 310/5
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள்/கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு - புறம் 353/11,12
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் - புறம் 382/11
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி - புறம் 395/22

 TOP
 
  முன்கடை (3)
குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை/பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி - நெடு 92,93
முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே - நற் 300/6
முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே - ஐங் 5/6

 TOP
 
  முன்கை (65)
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் - பொரு 14
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை/நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் - பொரு 32,33
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை/குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் - பெரும் 12,13
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து - முல் 45
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை/வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து - நெடு 141,142
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர - குறி 231
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் - பட் 154
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என - நற் 71/2
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் - நற் 77/10
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் - நற் 197/8
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை/வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி - நற் 239/9,10
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை/நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் - நற் 323/5,6
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே - குறு 15/6
நேர் இறை முன்கை பற்றி - குறு 53/6
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் - குறு 335/1
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே - ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் - ஐங் 40/2
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் - ஐங் 83/3
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே - ஐங் 163/4
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை/கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் - ஐங் 191/1,2
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை - ஐங் 198/1
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் - ஐங் 218/2
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே - ஐங் 384/5
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே - ஐங் 422/4
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 493/4
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை/திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் - பதி 46/2,3
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை/புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் - பதி 80/6,7
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை/காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் - பரி 12/90,91
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் - பரி 12/92
வளை முன்கை வணங்கு இறையார் - பரி 17/33
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை/வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று - கலி 41/26,27
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி - கலி 50/8
வளை முன்கை பற்றி நலிய தெருமந்திட்டு - கலி 51/10
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் - கலி 54/3
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/25
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை/சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் - கலி 59/4,5
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் - கலி 60/4
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் - கலி 147/36
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை/இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை - அகம் 6/2,3
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை/பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி - அகம் 19/15,16
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி - அகம் 34/14
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற - அகம் 58/8
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் - அகம் 75/11
சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை/குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 142/17,18
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து - அகம் 175/8
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை/குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது - அகம் 176/16,17
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி - அகம் 225/16
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு - அகம் 226/11
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் - அகம் 242/14
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை/மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி - அகம் 257/10,11
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ - அகம் 287/1
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே - அகம் 336/23
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை/வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய - அகம் 349/1,2
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி - அகம் 351/13
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக - அகம் 356/6
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை - அகம் 361/4
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு - அகம் 369/2
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய - அகம் 385/11
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து - அகம் 396/8
அரி மயிர் திரள் முன்கை/வால் இழை மட மங்கையர் - புறம் 11/1,2
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 113/8
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் - புறம் 150/21
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை/அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி - புறம் 153/3,4
திரை வளை முன்கை பற்றி - புறம் 255/5
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் - புறம் 350/10

 TOP
 
  முன்கையால் (1)
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால்/அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் - பரி 12/43,44

 TOP
 
  முன்கையாள் (1)
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் - கலி 24/8

 TOP
 
  முன்கையும் (1)
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா - புறம் 244/2

 TOP
 
  முன்துறை (24)
தீம் புகார் திரை முன்துறை/தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை - பட் 173,174
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை/சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் - நற் 23/6,7
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை/அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு - குறு 128/2,3
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை/இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - ஐங் 185/1,2
திருமருத முன்துறை சேர் புனல்-கண் துய்ப்பார் - பரி 7/83
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி - பரி 12/36
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி - பரி 24/72
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை/வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் - கலி 26/13,14
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த - கலி 114/15
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை/பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் - அகம் 35/15,16
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி - அகம் 57/15
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை/வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த - அகம் 70/14,15
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை/தெண் நீர் உயர் கரை குவைஇய - அகம் 93/21,22
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை/வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன - அகம் 100/13,14
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை/வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் - அகம் 130/11,12
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை/அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து - அகம் 201/4,5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை/நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை - அகம் 206/13,14
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை/நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய - அகம் 226/8,9
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை/பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் - அகம் 278/10,11
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை/சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் - அகம் 290/13,14
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை/நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன - அகம் 356/18,19
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை/கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண - அகம் 376/4,5
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் - அகம் 382/11
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை/நுண் பல மணலினும் ஏத்தி - புறம் 136/25,26

 TOP
 
  முன்துறையால் (1)
தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால்/கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் - பரி 22/45,46

 TOP
 
  முன்ப (6)
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப/கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே - பதி 14/9,10
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப/வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய - பதி 39/8,9
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப/அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்-வயின் - பதி 74/22,23
மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப/கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா - பதி 84/7,8
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் - புறம் 23/17
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி - புறம் 41/12

 TOP
 
  முன்பனி (2)
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி/கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே - நற் 224/2,3
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் - அகம் 163/8

 TOP
 
  முன்பால் (1)
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி - குறி 159

 TOP
 
  முன்பின் (36)
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் - மது 691
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய - மலை 186
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின்/களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து - நற் 103/3,4
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் - நற் 192/2
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை - நற் 198/9
மீளி முன்பின் காளை காப்ப - ஐங் 374/2
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின்/நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி - பதி 20/4,5
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று - பதி 36/4
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் - பதி 82/3
கார் மழை முன்பின் கைபரிந்து எழுதரும் - பதி 83/1
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு - பரி 22/27
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் - கலி 4/1
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் - கலி 48/3
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின்/இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட - கலி 48/6,7
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் - கலி 49/7
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து - கலி 103/17
கால முன்பின் பிறவும் சால - கலி 105/19
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் - அகம் 75/6
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின்/வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து - அகம் 78/2,3
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி - அகம் 115/14
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 146/1
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின்/வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை - அகம் 148/2,3
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் - அகம் 172/9
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் - அகம் 226/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது - அகம் 248/8
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின்/அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த - அகம் 369/19,20
ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின்/கானக நாடனை நீயோ பெரும - புறம் 5/2,3
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின்/எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் - புறம் 7/6,7
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின்/கோடு முற்றிய கொல் களிறு - புறம் 17/16,17
நீ பட்ட அரு முன்பின்/பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப - புறம் 17/20,21
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின்/தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் - புறம் 56/9,10
மீளி முன்பின் ஆளி போல - புறம் 207/8
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின்/நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு - புறம் 341/12,13
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய - புறம் 350/8
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின்/ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் - புறம் 362/7,8
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின்/முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் - புறம் 365/6,7

 TOP
 
  முன்பினோன் (1)
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ - கலி 101/8

 TOP
 
  முன்பு (4)
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் - குறு 388/5
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் - புறம் 14/4
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் - புறம் 15/14
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த - புறம் 65/9

 TOP
 
  முன்புற்று (1)
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை - பரி 28/1

 TOP
 
  முன்பொடு (8)
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி - மலை 473
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு/வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே - நற் 215/11,12
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி - நற் 225/1
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் - கலி 2/4
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப - அகம் 181/6
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி - அகம் 212/18
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து - அகம் 379/3
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு/மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே - புறம் 42/23,24

 TOP
 
  முன்றில் (59)
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து - பெரும் 96
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில்/கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் - பெரும் 152,153
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில்/களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் - பெரும் 186,187
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில்/அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல - பெரும் 225,226
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில்/கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய - பெரும் 265,266
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில்/கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய - பெரும் 338,339
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை - பெரும் 354
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில்/செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு - பெரும் 497,498
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில்/வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த - பட் 83,84
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில்/குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் - பட் 141,142
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில்/மணல் குவைஇ மலர் சிதறி - பட் 177,178
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும் - பட் 197
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில்/குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய - நற் 44/8,9
முன்றில் தாழையொடு கமழும் - நற் 49/9
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் - நற் 77/6
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில்/வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் - நற் 135/2,3
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில்/கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய - நற் 159/6,7
வீ உக வரிந்த முன்றில்/கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே - நற் 232/8,9
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என - நற் 236/4
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில்/காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் - நற் 239/4,5
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே - நற் 276/10
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில்/எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை - நற் 354/4,5
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ - நற் 373/1
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது - நற் 379/2
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில்/புலப்பில் போல புல்லென்று - குறு 41/4,5
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து - குறு 46/3
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில்/நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/1,2
குன்ற கூகை குழறினும் முன்றில்/பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் - குறு 153/1,2
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில்/தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட - குறு 225/1,2
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில்/திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து - குறு 228/3,4
மரை_இனம் ஆரும் முன்றில்/புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே - குறு 235/4,5
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல் - ஐங் 277/1
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் - ஐங் 410/1
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில்/நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ - கலி 39/34,35
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில்/முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் - அகம் 78/7,8
கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் - அகம் 87/2
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் - அகம் 172/11
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் - அகம் 232/9
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் - அகம் 284/6
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில்/எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் - அகம் 297/12,13
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில்/கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே - அகம் 315/17,18
முன்றில் தாழை தூங்கும் - அகம் 340/23
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில்/தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து - அகம் 348/1,2
அன்றில் சேக்கும் முன்றில் பொன் என - அகம் 360/17
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில்/ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ - அகம் 369/24,25
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில்/தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே - புறம் 114/5,6
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் - புறம் 116/5
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் - புறம் 129/3
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் - புறம் 159/5
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில்/செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் - புறம் 168/12,13
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் - புறம் 170/2
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில்/நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே - புறம் 316/2,3
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு - புறம் 317/2
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி - புறம் 319/3
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் - புறம் 319/5
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி - புறம் 320/1
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் - புறம் 325/8
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில்/சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே - புறம் 328/15,16
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் - புறம் 388/13

 TOP
 
  முன்றிலில் (1)
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில்/நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ - புறம் 247/4,5

 TOP
 
  முன்னத்தான் (1)
எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை - கலி 61/7

 TOP
 
  முன்னத்தின் (1)
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற - கலி 37/4

 TOP
 
  முன்னது (1)
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் - அகம் 352/4

 TOP
 
  முன்னம் (3)
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா - அகம் 5/19
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய - அகம் 299/2
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் - புறம் 3/25

 TOP
 
  முன்னர் (19)
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் - நற் 189/3
புகழும் முன்னர் நாணுப - குறு 252/7
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி - குறு 256/6
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே - குறு 380/7
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் - பதி 56/2
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 42/31
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி - கலி 44/10
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் - கலி 48/10
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை - கலி 48/14
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர்/வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று - கலி 84/29,30
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது - கலி 104/47
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் - கலி 108/11
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர்/கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் - கலி 141/19,20
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 145/65
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே - அகம் 95/15
வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர்/புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் - அகம் 203/14,15
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி - அகம் 396/7
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி - புறம் 79/3
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர்/கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் - புறம் 303/6,7

 TOP
 
  முன்னரை (1)
எடுத்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ - புறம் 169/2

 TOP
 
  முன்னவும் (1)
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10

 TOP
 
  முன்னி (13)
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி/உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் - திரு 123,124
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி/மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப - மலை 531,532
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை - நற் 71/1
முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே - நற் 86/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே - நற் 113/5
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி/பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் - குறு 352/3,4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி/அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் - பதி 11/3,4
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி/கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை - பதி 51/3,4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி/நீர் துனைந்து அன்ன செலவின் - பதி 91/8,9
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ - கலி 82/32
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் - அகம் 59/17
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி/வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு - அகம் 215/2,3
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி/பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று - புறம் 209/8,9

 TOP
 
  முன்னிய (20)
இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே - திரு 66
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந - பொரு 3
தான் முன்னிய துறைபோகலின் - பட் 273
கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே - மலை 94
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய/பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர் - மலை 186,187
திரை எழு பௌவம் முன்னிய/கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே - நற் 207/11,12
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் - ஐங் 384/1
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே - ஐங் 388/5
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை - பதி 84/22
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் - பதி 87/3
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய/புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு - பதி 88/24,25
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே - கலி 7/21
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய/மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் - கலி 9/10,11
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை - கலி 16/10
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை - அகம் 235/5
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே - அகம் 244/14
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு - அகம் 281/9
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய/செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து - அகம் 363/15,16
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே - புறம் 250/9
செய் நீ முன்னிய வினையே - புறம் 363/17

 TOP
 
  முன்னியது (5)
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் - நற் 169/1
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் - பரி 12/7
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் - அகம் 286/12
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் - அகம் 369/10
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் - புறம் 56/14

 TOP
 
  முன்னியரோ (1)
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் - ஐங் 450/2

 TOP
 
  முன்னியவ்வே (1)
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே - நற் 269/9

 TOP
 
  முன்னியோர்க்கே (1)
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே - நற் 224/11

 TOP
 
  முன்னியோரே (1)
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே - குறு 7/6

 TOP
 
  முன்னிலை (4)
அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ - மது 206
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது - பதி 81/33
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் - அகம் 125/18
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று - புறம் 262/4

 TOP
 
  முன்னின்று (1)
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 52/4

 TOP
 
  முன்னினரே (1)
காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் - புறம் 359/8

 TOP
 
  முன்னினனே (1)
காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் - புறம் 238/5

 TOP
 
  முன்னுதல் (1)
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே - ஐங் 444/5

 TOP
 
  முன்னும் (10)
அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே - குறு 94/2
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை - பதி 45/18
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய - பதி 53/12
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் - பரி 13/64
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் - பரி 13/64
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே - அகம் 28/3
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி - அகம் 290/11
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர் இன்னும் - புறம் 28/6
முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் - புறம் 203/5
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் - புறம் 391/11

 TOP
 
  முன்னுவர் (1)
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் - அகம் 197/6

 TOP
 
  முன்னே (7)
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே - ஐங் 322/3
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே/அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற - அகம் 70/5,6
நட்டனை-மன்னோ முன்னே இனியே - புறம் 113/4
முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி - புறம் 171/3
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே - புறம் 252/5
பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே - புறம் 261/10
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே/செய் நீ முன்னிய வினையே - புறம் 363/16,17

 TOP
 
  முன்னை (3)
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ - பரி 3/47
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி - பரி 8/87
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ - கலி 116/3

 TOP
 
  முன்னோர் (6)
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய - பதி 53/12
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 127/5
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் - புறம் 43/13
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல - புறம் 99/4
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் - புறம் 198/17
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் - புறம் 365/7

 TOP
 
  முன்னோன் (2)
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் - நெடு 177
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் - மலை 380

 TOP
 
  முனாது (1)
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது/குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது - குறு 11/4,5

 TOP
 
  முனாஅது (9)
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது/அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி - நற் 6/6,7
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது/வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் - நற் 162/8,9
முனாஅது/யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு - குறு 34/4,5
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் முனாஅது/வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை - அகம் 33/13,14
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது/முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 61/14,15
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது/கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் - அகம் 87/6,7
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது/முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து - அகம் 103/5,6
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது/வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் - அகம் 201/14,15
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது/அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் - அகம் 359/7,8

 TOP
 
  முனி (11)
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் - நற் 262/5
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது - நற் 360/9
முனி படர் களையினும் களைப - நற் 392/10
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் - குறு 357/1
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட - பரி 11/82
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் - பரி 19/3
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் - கலி 19/5
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் - அகம் 98/4
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே - அகம் 101/18
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ - அகம் 278/12
முனி தலை புதல்வர் தந்தை - புறம் 250/8

 TOP
 
  முனி_தகு (1)
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே - அகம் 101/18

 TOP
 
  முனிகுவ (1)
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ/விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே - நற் 380/11,12

 TOP
 
  முனிகுவம் (1)
அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய - பொரு 107

 TOP
 
  முனிதல் (1)
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல்/தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் - அகம் 328/7,8

 TOP
 
  முனிந்த (1)
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து - நற் 183/4

 TOP
 
  முனிந்தாளை (1)
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை/ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் - கலி 99/13,14

 TOP
 
  முனிந்து (5)
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் - பொரு 119
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து/விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை - அகம் 235/4,5
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து/அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் - புறம் 62/6,7
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து - புறம் 178/1
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து/கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் - புறம் 178/1,2

 TOP
 
  முனிநர் (3)
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 39/4
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 213/7
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே - ஐங் 314/5

 TOP
 
  முனிபு (1)
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை - கலி 144/41

 TOP
 
  முனிய (2)
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து - கலி 33/13
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை - அகம் 125/13

 TOP
 
  முனியல் (3)
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் - நற் 140/9
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் - பரி 20/93
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல்/கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் - பரி 20/93,94

 TOP
 
  முனியல்-உறாஅன் (1)
பெறாஅன் பெயரினும் முனியல்-உறாஅன்/இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் - குறி 243,244

 TOP
 
  முனியா (2)
பின்னிலை முனியா நம்-வயின் - நற் 349/9
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை - கலி 108/48

 TOP
 
  முனியாது (3)
முனியாது ஆட பெறின் இவள் - நற் 53/10
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது/நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் - அகம் 241/2,3
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே - புறம் 183/2

 TOP
 
  முனியான் (3)
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான்/இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா - ஐங் 460/1,2
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான்/நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற - அகம் 272/6,7
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் - அகம் 392/5

 TOP
 
  முனியும் (1)
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே - புறம் 96/9

 TOP
 
  முனியேன் (1)
வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன் - புறம் 196/11

 TOP
 
  முனிவ (1)
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் - பரி 3/36

 TOP
 
  முனிவர் (6)
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக - திரு 137
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு - பெரும் 498
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் - பட் 54
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து - பரி 5/37
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர்/முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே - புறம் 6/17,18
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே - புறம் 6/20

 TOP
 
  முனிவரும் (2)
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் - அகம் 0/12
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை - புறம் 43/4

 TOP
 
  முனிவன் (2)
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி - பரி 11/11
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி - புறம் 201/8

 TOP
 
  முனிவின் (1)
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின்/இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு - புறம் 192/5,6

 TOP
 
  முனிவு (11)
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல - சிறு 40
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் - நற் 230/6
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் - நற் 331/9
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப - நற் 364/4
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று - குறு 6/2
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே - ஐங் 143/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி - ஐங் 401/3
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/12
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை - புறம் 22/36
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப - புறம் 29/8
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் - புறம் 182/3

 TOP
 
  முனிவேன் (2)
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன்/எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற - கலி 144/52,53
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற - கலி 144/53

 TOP
 
  முனை (73)
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை - சிறு 105
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து - முல் 19
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப - மது 402
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - குறி 128
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி - பட் 238
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - மலை 59
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் - நற் 3/5
மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர் - நற் 100/7
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே - நற் 224/11
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ - நற் 260/5
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் - நற் 270/4
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் - நற் 346/3
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் - நற் 384/5
முனை ஆன் பெரு நிரை போல - குறு 80/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல - குறு 91/7
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என - குறு 390/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு - ஐங் 329/2
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு - பதி 15/2
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய - பதி 21/28
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய - பதி 25/9
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற - பதி 39/4
வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் - பதி 47/4
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் - பதி 48/10
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி - பதி 53/10
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு - பதி 78/12
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது - பதி 81/33
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு - பதி 84/17
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு - பதி 92/5
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் - பரி 11/131
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை - கலி 16/10
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் - கலி 92/28
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை - அகம் 13/2
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/21
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த - அகம் 35/5
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய - அகம் 45/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு - அகம் 47/8
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் - அகம் 67/11
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த - அகம் 81/10
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் - அகம் 84/9
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் - அகம் 103/10
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து - அகம் 105/14
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து - அகம் 107/12
கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப - அகம் 129/11
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் - அகம் 131/12
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் - அகம் 152/10
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து - அகம் 157/11
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் - அகம் 159/8
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி - அகம் 187/6
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை - அகம் 187/17
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ - அகம் 197/5
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய - அகம் 199/10
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை - அகம் 213/6
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற - அகம் 245/13
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து - அகம் 247/8
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் - அகம் 251/10
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் - அகம் 253/11
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 265/22
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து - அகம் 329/7
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக - அகம் 349/6
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் - அகம் 367/5
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 372/10
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து - அகம் 373/1
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை - அகம் 381/14
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப - அகம் 392/22
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் - புறம் 16/3
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை - புறம் 33/15
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது - புறம் 42/9
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய - புறம் 98/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை - புறம் 103/6
அரும் கடி முனை அரண் போல - புறம் 210/14
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று - புறம் 329/5
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர - புறம் 330/1

 TOP
 
  முனைக்கு (1)
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 314/2

 TOP
 
  முனையது (1)
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது/வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் - குறு 11/5,6

 TOP
 
  முனையானே (1)
தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே - பதி 80/17

 TOP
 
  முனையின் (19)
கரும் காக்கை கவவு முனையின்/மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண் - பொரு 184,185
அவண் முனையின் அகன்று மாறி - பொரு 198
நல் புறவின் நடை முனையின்/சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து - பொரு 202,203
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் - பெரும் 180
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை - பெரும் 214
தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் - பெரும் 361
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் - குறு 296/3
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் - ஐங் 169/2
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின்/வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி - அகம் 20/7,8
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின்/புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை - அகம் 81/2,3
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின்/முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் - அகம் 91/15,16
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின்/புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 149/2,3
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின்/பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி - அகம் 226/4,5
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின்/பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் - அகம் 247/5,6
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின்/தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து - புறம் 24/2,3
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் - புறம் 61/9
தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின்/மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி - புறம் 177/9,10
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின்/காமரு காஞ்சி துஞ்சும் - புறம் 351/10,11
ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என - புறம் 381/1

 TOP
 
  முனைவர்க்கும் (1)
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே - பரி 1/33

 TOP
 
  முனைஇ (8)
பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் - பெரும் 224
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் - மது 586
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் - பட் 55
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை - அகம் 23/7
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ/வாரற்க தில்ல தோழி கழனி - அகம் 40/11,12
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ/உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க - அகம் 182/14,15
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ/களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் - புறம் 23/1,2
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ/முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/1,2

 TOP
 
  முனைஇய (8)
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் - நெடு 3
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி - நெடு 93
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் - குறு 261/3
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் - அகம் 46/1
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 234/10
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி - அகம் 254/12
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை - அகம் 256/2
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை - அகம் 400/7

 TOP
 
  முனைஇயாள் (1)
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண - கலி 145/11

 TOP