<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

மூ - முதல் சொற்கள்
மூ 13
மூ_இரு 2
மூ_ஏழ் 4
மூ_ஐந்தால் 1
மூஉய் 3
மூக்கின் 2
மூக்கு 7
மூங்கில் 8
மூங்கிலில் 1
மூங்கிலின் 1
மூச 3
மூசவும் 1
மூசா 2
மூசி 1
மூசிய 1
மூசு 12
மூசுவன 1
மூட்டி 2
மூட்டு-உறு 1
மூடுவார் 1
மூடை 2
மூடையால் 1
மூடையின் 2
மூடையும் 1
மூத்த 7
மூத்து 1
மூத்தோர் 3
மூத்தோன் 1
மூதரில் 1
மூதா 4
மூதாய் 9
மூதாலத்து 2
மூதாளர் 4
மூதாளரேம் 1
மூதாளனை 1
மூதில் 3
மூதிலாளருள்ளும் 1
மூதிலாளன் 1
மூதின் 1
மூது 6
மூதூர் 62
மூதூர்க்கு 1
மூப்பின் 1
மூப்பினது 1
மூப்பு 1
மூப்பும் 1
மூப்பே 1
மூய் 1
மூய 1
மூயின 1
மூரல் 5
மூரி 9
மூரியொடு 1
மூலமும் 1
மூவர் 3
மூவரும் 2
மூவருள் 1
மூவருள்ளும் 2
மூவரை 1
மூவரொடு 1
மூவன் 1
மூவா 4
மூவாய் 1
மூவிரு 1
மூவிரும் 2
மூவெயில் 1
மூவேழ் 1
மூவேறு 1
மூழ்க 6
மூழ்கலின் 1
மூழ்கார் 1
மூழ்கி 10
மூழ்கிய 6
மூழ்கு 1
மூழ்குவம்-கொல்லோ 1
மூழ்குவோளே 1
மூழ்த்தன்று 1
மூழ்த்தனரே 1
மூழ்த்து 2
மூழ்ப்ப 1
மூன்றின் 2
மூன்றினும் 1
மூன்று 10
மூன்றும் 8
மூன்றே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மூ (13)
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் - பரி 3/9
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 3/75
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை - பரி 5/10
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய - பரி 5/25
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 13/24
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை - பரி 13/38
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் - கலி 2/4
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி - கலி 108/2
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி - கலி 108/3
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி - புறம் 55/2
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய - புறம் 166/8
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற - புறம் 400/2

 TOP
 
  மூ_இரு (2)
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை - பரி 5/10
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் - பரி 5/11

 TOP
 
  மூ_ஏழ் (4)
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் - பரி 3/9
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 3/75
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 13/24
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய - புறம் 166/8

 TOP
 
  மூ_ஐந்தால் (1)
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற - புறம் 400/2

 TOP
 
  மூஉய் (3)
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய்/வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய - பரி 10/4,5
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி - பரி 10/13
ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய - கலி 142/26

 TOP
 
  மூக்கின் (2)
காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின்/மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப - பெரும் 57,58
மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி - நற் 149/2

 TOP
 
  மூக்கு (7)
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி - நற் 6/7
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு - நற் 24/3
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு - நற் 372/3
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த - ஐங் 213/1
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை - அகம் 53/8
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக - அகம் 246/2
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப - புறம் 249/1

 TOP
 
  மூங்கில் (8)
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில்/ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி - நற் 28/7,8
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் - நற் 366/10
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே - குறு 179/7
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல - பதி 84/12
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி - கலி 50/2
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் - அகம் 85/8
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் - அகம் 241/6
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி - அகம் 332/1

 TOP
 
  மூங்கிலில் (1)
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் - குறு 201/5

 TOP
 
  மூங்கிலின் (1)
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த - அகம் 268/11

 TOP
 
  மூச (3)
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச/அவருள் - கலி 92/31,32
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட - கலி 92/45
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் - கலி 92/49

 TOP
 
  மூசவும் (1)
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது - பதி 60/4

 TOP
 
  மூசா (2)
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் - திரு 43
எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின் - பதி 30/38

 TOP
 
  மூசி (1)
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து - கலி 147/17

 TOP
 
  மூசிய (1)
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி - கலி 92/30

 TOP
 
  மூசு (12)
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - நெடு 33
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை - நற் 180/1
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் - நற் 190/5
வில் மூசு கவலை விலங்கிய - நற் 224/10
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை - ஐங் 99/1
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து - பதி 31/30
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த - கலி 48/2
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் - அகம் 152/9
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை - அகம் 159/16
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் - அகம் 348/5
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி - புறம் 116/4
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி - புறம் 227/9

 TOP
 
  மூசுவன (1)
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப - மது 717

 TOP
 
  மூட்டி (2)
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி/திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் - பரி 2/63,64
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் - கலி 8/3

 TOP
 
  மூட்டு-உறு (1)
மூட்டு-உறு கவரி தூக்கி அன்ன - அகம் 156/2

 TOP
 
  மூடுவார் (1)
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு - பரி 24/19

 TOP
 
  மூடை (2)
பொதி மூடை போர் ஏறி - பட் 137
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன - புறம் 393/13

 TOP
 
  மூடையால் (1)
மனை கவைஇய கறி மூடையால்/கலி சும்மைய கரை கலக்கு-உறுந்து - புறம் 343/3,4

 TOP
 
  மூடையின் (2)
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் - பொரு 245
கடும் தெற்று மூடையின்/வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் - புறம் 285/5,6

 TOP
 
  மூடையும் (1)
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும்/வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் - பட் 186,187

 TOP
 
  மூத்த (7)
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் - பெரும் 247
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை - மலை 229
மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய - பதி 22/10
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த/மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என - பரி 19/72,73
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு - புறம் 24/26
நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் - புறம் 24/27
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த - புறம் 24/28

 TOP
 
  மூத்து (1)
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி - நற் 315/3

 TOP
 
  மூத்தோர் (3)
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி - அகம் 90/1
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என - புறம் 75/1
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என - புறம் 75/1

 TOP
 
  மூத்தோன் (1)
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் - புறம் 183/6

 TOP
 
  மூதரில் (1)
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் - அகம் 6/19

 TOP
 
  மூதா (4)
மூதா தைவந்த ஆங்கு - குறு 204/4
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் - பதி 13/6
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் - அகம் 156/4
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் - புறம் 323/2

 TOP
 
  மூதாய் (9)
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் - நற் 362/5
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் - கலி 85/10
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு - அகம் 14/3
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய்/பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப - அகம் 74/4,5
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல - அகம் 134/4
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் - அகம் 139/13
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப - அகம் 283/15
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப - அகம் 304/15
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி - அகம் 374/12

 TOP
 
  மூதாலத்து (2)
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய - குறு 15/2
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் - அகம் 251/8

 TOP
 
  மூதாளர் (4)
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ - முல் 54
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து - அகம் 366/10
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி - அகம் 377/7
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த - புறம் 52/14

 TOP
 
  மூதாளரேம் (1)
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே - புறம் 243/14

 TOP
 
  மூதாளனை (1)
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை/வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் - பதி 74/24,25

 TOP
 
  மூதில் (3)
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி - நற் 367/6
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில்/புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் - பதி 15/11,12
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி - புறம் 19/15

 TOP
 
  மூதிலாளருள்ளும் (1)
மூதிலாளருள்ளும் காதலின் - புறம் 289/5

 TOP
 
  மூதிலாளன் (1)
தமியன் வந்த மூதிலாளன்/அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த - புறம் 284/4,5

 TOP
 
  மூதின் (1)
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே - புறம் 279/2

 TOP
 
  மூது (6)
நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே - குறு 283/8
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு - அகம் 140/12
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க - அகம் 255/14
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை - அகம் 355/3
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப - அகம் 367/3
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் - புறம் 382/11

 TOP
 
  மூதூர் (62)
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர்/சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே - சிறு 201,202
விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர்/அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் - பெரும் 411,412
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி - முல் 7
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்/ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - நெடு 29,30
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் - குறி 236
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு - பட் 215
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் - மலை 93
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர்/ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே - மலை 401,402
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர்/பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய - மலை 487,488
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர்/கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே - நற் 45/4,5
மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய - நற் 73/3
அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் - நற் 85/3
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர்/உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா - நற் 90/1,2
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர்/தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ - நற் 130/4,5
அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே - நற் 138/11
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் - நற் 143/7
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ - நற் 249/10
அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து - நற் 272/9
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர்/பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் - நற் 293/4,5
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே - நற் 311/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 319/3
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே - நற் 321/10
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன - குறு 293/4
வேழ மூதூர் ஊரன் - ஐங் 15/3
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ - ஐங் 372/3
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர்/கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து - பதி 15/18,19
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர்/உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் - பதி 26/12,13
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் - பதி 30/20
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் - பதி 53/5
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர்/கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண - பதி 67/2,3
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று - பரி 8/37
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை - பரி 12/94
இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர்/நன் பல நன் பல நன் பல வையை - பரி 12/100,101
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர்/அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல - அகம் 15/7,8
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர்/நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி - அகம் 17/19,20
மல்லல் மூதூர் மறையினை சென்று - அகம் 50/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர்/நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் - அகம் 83/7,8
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற - அகம் 113/8
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர்/திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் - அகம் 114/12,13
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர்/பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும் - அகம் 115/1,2
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர்/விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் - அகம் 122/1,2
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய - அகம் 141/10
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் - அகம் 165/4
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க - அகம் 218/19
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர்/போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் - அகம் 316/6,7
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ - அகம் 335/11
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் - அகம் 342/6
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய - அகம் 347/7
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை - அகம் 352/5
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே - புறம் 18/12
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர்/வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் - புறம் 37/11,12
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர்/உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி - புறம் 54/1,2
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி - புறம் 79/1
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர்/நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு - புறம் 97/18,19
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர்/கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய - புறம் 202/6,7
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே - புறம் 220/7
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 228/4
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 256/7
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர்/அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை - புறம் 336/7,8
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர்/யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது - புறம் 350/2,3
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் - புறம் 391/10
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர்/மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி - புறம் 398/11,12

 TOP
 
  மூதூர்க்கு (1)
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும் - அகம் 301/25

 TOP
 
  மூப்பின் (1)
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே - புறம் 195/3

 TOP
 
  மூப்பினது (1)
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் - அகம் 353/4

 TOP
 
  மூப்பு (1)
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய - அகம் 7/4

 TOP
 
  மூப்பும் (1)
கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு - கலி 12/18

 TOP
 
  மூப்பே (1)
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை - கலி 38/19

 TOP
 
  மூய் (1)
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன - குறு 233/3

 TOP
 
  மூய (1)
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய/மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து - பதி 42/20,21

 TOP
 
  மூயின (1)
கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் - பதி 22/14

 TOP
 
  மூரல் (5)
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் - பெரும் 168
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் - பெரும் 196
மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே - குறு 286/5
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு - அகம் 60/4
மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் நின்ற - அகம் 390/15

 TOP
 
  மூரி (9)
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 15/1
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 203/1
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் - பதி 45/16
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி - பரி 20/54
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை - அகம் 88/1
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து - அகம் 103/6
மூரி வெண் தோள் - புறம் 285/9
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி - புறம் 391/5
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற - புறம் 393/14

 TOP
 
  மூரியொடு (1)
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு/வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் - பதி 67/15,16

 TOP
 
  மூலமும் (1)
மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த - பரி 13/25

 TOP
 
  மூவர் (3)
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் - அகம் 31/14
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் - புறம் 205/1
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் - புறம் 357/2

 TOP
 
  மூவரும் (2)
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக - திரு 162
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி - பொரு 54

 TOP
 
  மூவருள் (1)
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என - புறம் 122/5

 TOP
 
  மூவருள்ளும் (2)
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும்/இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும் - பெரும் 33,34
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும்/அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும - புறம் 35/4,5

 TOP
 
  மூவரை (1)
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை/இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே - புறம் 137/2,3

 TOP
 
  மூவரொடு (1)
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு/ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் - திரு 167,168

 TOP
 
  மூவன் (1)
வருவர் வாழி தோழி மூவன்/முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் - நற் 18/2,3

 TOP
 
  மூவா (4)
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் - பரி 2/70
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் - அகம் 0/12
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் - அகம் 54/17
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் - அகம் 335/23

 TOP
 
  மூவாய் (1)
கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய்/வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே - அகம் 0/5,6

 TOP
 
  மூவிரு (1)
ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் - திரு 103

 TOP
 
  மூவிரும் (2)
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் - புறம் 109/2
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி - புறம் 110/1

 TOP
 
  மூவெயில் (1)
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் - திரு 154

 TOP
 
  மூவேழ் (1)
மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி - புறம் 152/20

 TOP
 
  மூவேறு (1)
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு - அகம் 282/8

 TOP
 
  மூழ்க (6)
வரை மந்தி கழி மூழ்க/கழி நாரை வரை இறுப்ப - பொரு 224,225
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி - பெரும் 200
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் - கலி 6/3
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் - அகம் 242/16
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க/கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே - புறம் 263/7,8
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க/புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் - புறம் 354/2,3

 TOP
 
  மூழ்கலின் (1)
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து - முல் 73

 TOP
 
  மூழ்கார் (1)
பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார்/மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே - புறம் 62/14,15

 TOP
 
  மூழ்கி (10)
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி/சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி - சிறு 170,171
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி/சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 357,358
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி/அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் - பட் 246,247
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி/சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி - பதி 42/2,3
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு - பரி 2/10
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் - பரி 6/88
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி/பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/10,11
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி/மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது - கலி 92/3,4
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த - கலி 138/21
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே - புறம் 97/3

 TOP
 
  மூழ்கிய (6)
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் - நற் 163/9
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் - நற் 236/9
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என - கலி 16/15
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து - அகம் 287/7
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் - அகம் 350/11
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை - அகம் 359/14

 TOP
 
  மூழ்கு (1)
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் - குறு 9/6

 TOP
 
  மூழ்குவம்-கொல்லோ (1)
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ/மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய - அகம் 278/12,13

 TOP
 
  மூழ்குவோளே (1)
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே - ஐங் 126/3

 TOP
 
  மூழ்த்தன்று (1)
விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று - நற் 320/1

 TOP
 
  மூழ்த்தனரே (1)
ஒளிறு வேல் மறவரும் வாய் மூழ்த்தனரே/இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க - புறம் 336/5,6

 TOP
 
  மூழ்த்து (2)
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு - பதி 33/5
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18

 TOP
 
  மூழ்ப்ப (1)
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் - புறம் 399/9

 TOP
 
  மூன்றின் (2)
மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே - பரி 13/20
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் - கலி 141/3

 TOP
 
  மூன்றினும் (1)
கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும்/ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை - பரி 16/39,40

 TOP
 
  மூன்று (10)
இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது - திரு 177
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து - திரு 181
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் - திரு 183
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை - பதி 50/7
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என - பரி 3/78
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் - பரி 11/3
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை - கலி 124/1
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப - கலி 132/4
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த - அகம் 147/4
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் - புறம் 58/12

 TOP
 
  மூன்றும் (8)
இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும்/அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என - நற் 214/1,2
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் - பரி 4/7
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும்/உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே - பரி 5/80,81
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும்/கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை - பரி 13/47,48
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும்/ஆற்றும் பெரும நின் செல்வம் - புறம் 28/15,16
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும்/உடையை ஆகி இல்லோர் கையற - புறம் 55/17,18
வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும்/மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர் - புறம் 338/6,7
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும்/இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ - புறம் 374/13,14

 TOP
 
  மூன்றே (1)
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே - புறம் 109/6

 TOP