<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஞ - முதல் சொற்கள்
ஞமலி 9
ஞமலியின் 1
ஞமலியும் 1
ஞமலியொடு 1
ஞமன் 1
ஞமன்ன் 1
ஞமனும் 1
ஞரல 2
ஞரலும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஞமலி (9)
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் - பெரும் 132
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது - பெரும் 299
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி/திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர - குறி 131,132
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை - பட் 140
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன - மலை 42
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட - நற் 285/5
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் - அகம் 122/9
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய - அகம் 140/9
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட - அகம் 388/14

 TOP
 
  ஞமலியின் (1)
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய - புறம் 74/3

 TOP
 
  ஞமலியும் (1)
எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன - குறு 179/2

 TOP
 
  ஞமலியொடு (1)
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி - பெரும் 112

 TOP
 
  ஞமன் (1)
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து - பரி 5/61

 TOP
 
  ஞமன்ன் (1)
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் - புறம் 6/9

 TOP
 
  ஞமனும் (1)
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும்/மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் - பரி 3/21,22

 TOP
 
  ஞரல (2)
வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல/உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு - திரு 120,121
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல/இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் - பதி 30/6,7

 TOP
 
  ஞரலும் (1)
வளை ஞரலும் பனி பௌவத்து - பதி 51/14

 TOP