<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஞா - முதல் சொற்கள்
ஞாங்கர் 16
ஞாட்பில் 2
ஞாட்பின் 9
ஞாட்பினும் 1
ஞாண் 11
ஞாயர் 3
ஞாயில் 9
ஞாயில்-தொறும் 1
ஞாயிற்றது 1
ஞாயிற்று 37
ஞாயிற்றை 1
ஞாயிறு 49
ஞாயிறும் 4
ஞாயிறே 7
ஞாயும் 1
ஞாயையும் 1
ஞால் 1
ஞால 1
ஞாலத்து 16
ஞாலத்து_அகத்தும் 1
ஞாலத்துள் 2
ஞாலம் 24
ஞாலம்-தன்னில் 1
ஞாழல் 34
ஞாழலும் 4
ஞாழலொடு 7
ஞாளி 1
ஞாறிய 1
ஞான் 1
ஞான்ற 2
ஞான்றினும் 3
ஞான்றினோடு 1
ஞான்று 10
ஞான்றும் 1
ஞான்றே 10
ஞான்றை 19

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஞாங்கர் (16)
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர்/குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் - பெரும் 196,197
யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர்/வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப - நற் 171/7,8
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை - நற் 288/2
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர்/விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது - நற் 386/3,4
யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர்/கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி - குறு 132/3,4
காவல் மறந்த கானவன் ஞாங்கர்/கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் - குறு 342/2,3
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர்/வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் - கலி 50/3,4
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு - கலி 66/2
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர்/தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் - அகம் 280/12,13
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி - அகம் 391/5
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் - புறம் 70/12
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை - புறம் 245/6
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர்/வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் - புறம் 319/12,13
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்/மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் - புறம் 374/4,5
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி - புறம் 376/22
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்/நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி - புறம் 383/2,3

 TOP
 
  ஞாட்பில் (2)
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய - குறு 73/3
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து - அகம் 89/14

 TOP
 
  ஞாட்பின் (9)
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின்/இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் - நற் 113/9,10
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின்/அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து - அகம் 57/16,17
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின்/பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய - அகம் 142/14,15
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின்/இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய - அகம் 246/10,11
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின்/ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் - அகம் 322/7,8
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின்/கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய - புறம் 178/7,8
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர - புறம் 288/5
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் - புறம் 290/4
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின்/வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி - புறம் 295/3,4

 TOP
 
  ஞாட்பினும் (1)
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது - நற் 14/5

 TOP
 
  ஞாண் (11)
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண்/புலரா காழகம் புலர உடீஇ - திரு 183,184
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண்/எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் - முல் 63,64
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை - நற் 74/1
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை - பதி 90/33
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே - கலி 7/6
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண்/நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு - அகம் 0/3,4
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ - அகம் 61/7
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் - அகம் 186/2
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என - அகம் 290/4
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் - புறம் 14/9
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ - புறம் 55/1

 TOP
 
  ஞாயர் (3)
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற - கலி 81/12
ஞாயர் பால் உண்டி சில - கலி 85/28
தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் - கலி 85/36

 TOP
 
  ஞாயில் (9)
நெடு மதில் நிரை ஞாயில்/அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் - மது 66,67
நெடு மதில் நிலை ஞாயில்/அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட - பதி 20/18,19
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில்/ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு - பதி 71/12,13
நெடு மதில் நிரை ஞாயில்/கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் - பதி 92/11,12
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே - அகம் 124/16
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில்/ஓர் எயில் மன்னன் போல - அகம் 373/17,18
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில்/கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை - புறம் 21/4,5
தூர்ந்த கிடங்கின் சோர்ந்த ஞாயில்/சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் - புறம் 350/1,2
மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும் - புறம் 355/1

 TOP
 
  ஞாயில்-தொறும் (1)
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ - பட் 288

 TOP
 
  ஞாயிற்றது (1)
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே - ஐங் 71/5

 TOP
 
  ஞாயிற்று (37)
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப - சிறு 10
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் - மது 385
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று/செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் - மது 431,432
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று/இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 702,703
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 464
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று/வைகுறு வனப்பின் தோன்றும் - நற் 163/10,11
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் - நற் 219/8
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று/திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் - நற் 258/3,4
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று/உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் - நற் 396/6,7
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று/உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட - பதி 52/29,30
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள - பரி 4/25
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை - பரி 5/12
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று/அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி - பரி 13/1,2
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 42/31
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் - கலி 108/13
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் - கலி 121/17
வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று/ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை - கலி 144/40,41
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் - கலி 145/65
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று/உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை - அகம் 101/13,14
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய - அகம் 156/10
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று/ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு - அகம் 181/7,8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று/செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் - அகம் 184/15,16
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று/ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி - அகம் 208/10,11
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ - புறம் 4/16
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற - புறம் 16/8
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது - புறம் 20/8
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் - புறம் 24/2
செம் ஞாயிற்று செலவும் - புறம் 30/1
அ ஞாயிற்று பரிப்பும் - புறம் 30/2
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் - புறம் 38/7
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் - புறம் 55/15
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே - புறம் 65/12
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று/கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது - புறம் 82/2,3
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த - புறம் 160/1
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த - புறம் 362/1
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி - புறம் 366/10
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று/பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி - புறம் 376/1,2

 TOP
 
  ஞாயிற்றை (1)
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் - கலி 146/29

 TOP
 
  ஞாயிறு (49)
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு - திரு 2
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து - சிறு 243
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு - மது 546
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் - மது 768
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் - மலை 85
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை - மலை 272
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே - நற் 218/1
ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய - நற் 239/1
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு/விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய - நற் 241/7,8
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே - நற் 338/1
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் - குறு 58/3
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து - குறு 92/1
ஞாயிறு அனையன் தோழி - குறு 315/3
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய - குறு 378/1
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் - ஐங் 322/2
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் - பதி 14/3
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் - பதி 17/10
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து - பதி 22/34
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு - பதி 59/6
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு - பதி 62/6
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் - பதி 64/13
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து - பதி 72/12
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் - பதி 88/38
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து - பரி 11/76
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் - பரி 18/26
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு/கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் - கலி 8/2,3
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் - கலி 20/2
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர - கலி 118/4
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் - கலி 134/4
இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி - கலி 145/35
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு/வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் - கலி 148/1,2
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது - அகம் 9/15
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் - அகம் 89/1
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு/வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் - அகம் 91/1,2
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு/அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் - அகம் 114/4,5
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு/மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே - அகம் 120/5,6
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு/பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி - அகம் 164/1,2
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு/வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி - அகம் 298/1,2
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு/குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் - அகம் 378/14,15
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் - புறம் 2/9
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் - புறம் 6/28
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு/நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு - புறம் 25/3,4
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ - புறம் 35/17
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு - புறம் 59/6
இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் - புறம் 90/5
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது - புறம் 174/2
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன - புறம் 228/8
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே - புறம் 231/6
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு/கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே - புறம் 374/17,18

 TOP
 
  ஞாயிறும் (4)
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும்/இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் - மது 7,8
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே - நற் 398/2
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் - பரி 3/5
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் - பரி 3/22

 TOP
 
  ஞாயிறே (7)
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் - கலி 142/37
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் - கலி 143/22
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே/எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு - கலி 145/26,27
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் - கலி 147/27
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி - கலி 147/31
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ - கலி 147/35
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் - கலி 147/58

 TOP
 
  ஞாயும் (1)
யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ - குறு 40/1

 TOP
 
  ஞாயையும் (1)
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ - கலி 107/25

 TOP
 
  ஞால் (1)
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை - கலி 96/11

 TOP
 
  ஞால (1)
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த - பரி 12/87

 TOP
 
  ஞாலத்து (16)
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து/வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப - மது 4,5
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி - நற் 157/1
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் - குறு 267/1
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து/கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ - பதி 13/22,23
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது - பதி 15/35
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு - பதி 31/2
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து - பரி 3/27
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள - பரி 4/28
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது - பரி 15/36
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய - கலி 33/1
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து/யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/5,6
தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் - கலி 144/39
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு - கலி 148/1
வியன் ஞாலத்து அகலமும் - புறம் 20/2
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து/இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் - புறம் 174/3,4
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் - புறம் 185/1

 TOP
 
  ஞாலத்து_அகத்தும் (1)
தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும்/வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று - கலி 144/39,40

 TOP
 
  ஞாலத்துள் (2)
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் - கலி 143/44
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள்/வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும் - கலி 145/16,17

 TOP
 
  ஞாலம் (24)
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க - திரு 91
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் - நற் 153/2
வறந்த ஞாலம் தளிர்ப்ப வீசி - ஐங் 452/1
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட - பதி 18/9
ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று - பதி 24/9
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம்/நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய - பதி 69/12,13
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம்/அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் - பரி 23/80,81
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம்/புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர - கலி 29/3,4
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று - கலி 34/1
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு - கலி 82/1
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ - கலி 106/27
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக - கலி 119/1
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை - கலி 124/1
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் - கலி 146/38
மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறக்கொடுப்ப - அகம் 4/5
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை - அகம் 181/15
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம்/தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ - புறம் 18/2,3
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி - புறம் 18/14
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை - புறம் 23/15
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம்/அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் - புறம் 35/29,30
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் - புறம் 56/9
ஞாலம் மீமிசை வள்ளியோர் மாய்ந்து என - புறம் 179/1
ஞாலம் காவலர் கடை தலை - புறம் 225/13
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் - புறம் 395/33

 TOP
 
  ஞாலம்-தன்னில் (1)
ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி - திரு 163

 TOP
 
  ஞாழல் (34)
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி - குறி 81
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 31/5
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல்/தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் - நற் 54/9,10
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - நற் 74/5
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் - நற் 96/1
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி - நற் 106/7
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் - நற் 191/1
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல்/மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் - நற் 267/4,5
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 311/7
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல்/செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் - குறு 50/1,2
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை - குறு 81/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல்/தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே - குறு 310/6,7
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி - குறு 328/1
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ - குறு 397/1
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் - ஐங் 103/2
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ - ஐங் 141/1
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை - ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை - ஐங் 143/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் - ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை - ஐங் 145/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் - ஐங் 146/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர் - ஐங் 147/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை - ஐங் 148/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன - ஐங் 149/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை - ஐங் 150/1
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் - ஐங் 169/2
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் - ஐங் 191/3
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை - பதி 30/1
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் - பதி 51/5
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு - கலி 56/2
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் - கலி 131/19
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி - அகம் 20/5
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை - அகம் 240/1
வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல்/வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் - அகம் 370/9,10

 TOP
 
  ஞாழலும் (4)
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி - பரி 12/6
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும்/ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு - கலி 26/4,5
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் - கலி 127/1
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும்/கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் - அகம் 216/8,9

 TOP
 
  ஞாழலொடு (7)
நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய - பொரு 197
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் - நற் 167/8
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் - நற் 315/7
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் - குறு 318/2
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் - அகம் 70/9
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ - அகம் 180/12
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் - அகம் 270/3

 TOP
 
  ஞாளி (1)
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் - அகம் 122/8

 TOP
 
  ஞாறிய (1)
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் - பரி 23/80

 TOP
 
  ஞான் (1)
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய - புறம் 166/12

 TOP
 
  ஞான்ற (2)
ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய - நற் 239/1
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று - புறம் 82/2

 TOP
 
  ஞான்றினும் (3)
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும்/பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே - அகம் 178/21,22
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் - புறம் 277/4
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே - புறம் 278/9

 TOP
 
  ஞான்றினோடு (1)
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும் - புறம் 376/17

 TOP
 
  ஞான்று (10)
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே - நற் 218/1
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று/ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/8,9
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் - கலி 19/2
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை - கலி 37/14
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/44
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/54
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று/தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/26,27
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று/பேர் அஞர் செய்த என் கண் - கலி 143/50,51
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என - அகம் 39/13

 TOP
 
  ஞான்றும் (1)
புணரிய இருந்த ஞான்றும்/இன்னது-மன்னோ நன் நுதல் கவினே - குறு 109/3,4

 TOP
 
  ஞான்றே (10)
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே - நற் 386/10
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே - குறு 25/5
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே - குறு 41/6
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே - குறு 303/7
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே/அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் - பரி 5/50,51
பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி - பரி 14/25
நெடும் சேண் ஆரிடை விலங்கும் ஞான்றே - அகம் 3/18
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே - அகம் 144/19
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே - அகம் 150/14
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே - புறம் 364/13

 TOP
 
  ஞான்றை (19)
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை/அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் - நற் 287/7,8
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் - குறு 36/4
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் - குறு 299/4
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் - குறு 328/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை/ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 393/5,6
கொன்று களம் வேட்ட ஞான்றை/வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 36/22,23
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் - அகம் 45/11
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை/களிறு கவர் கம்பலை போல - அகம் 96/16,17
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை/ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 116/18,19
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் - அகம் 233/9
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை/தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 246/13,14
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் - அகம் 251/10
நீறு தலைப்பெய்த ஞான்றை/வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 256/20,21
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை/சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே - அகம் 320/13,14
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை - அகம் 346/17
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை/பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு - அகம் 400/19,20
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை/தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே - புறம் 130/6,7
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை/நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் - புறம் 378/19,20
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் - புறம் 390/10

 TOP