<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஞெ - முதல் சொற்கள்
ஞெகிழ் 5
ஞெகிழ்-மதி 1
ஞெகிழ்த்த 3
ஞெகிழ்த்தான் 2
ஞெகிழ்த்தோர்க்கு 1
ஞெகிழ்ந்த 1
ஞெகிழ்ந்ததன்தலையும் 1
ஞெகிழ்ந்தன்று 1
ஞெகிழ்ப 1
ஞெகிழ்பு 4
ஞெகிழ்வனர் 1
ஞெகிழ 11
ஞெகிழத்தான் 1
ஞெகிழத்து 2
ஞெகிழம் 1
ஞெகிழவும் 1
ஞெகிழி 7
ஞெகிழியர் 1
ஞெகிழியின் 3
ஞெகிழின் 1
ஞெகிழும் 1
ஞெண்டின் 3
ஞெண்டு 4
ஞெமர் 5
ஞெமர்ந்த 1
ஞெமர 3
ஞெமல் 2
ஞெமன் 1
ஞெமன்_கோல் 1
ஞெமன்ன் 1
ஞெமிடி 1
ஞெமிய 1
ஞெமிர்ந்த 2
ஞெமிர்ந்து 3
ஞெமிரி 1
ஞெமிரிய 3
ஞெமுக்காதீமோ 1
ஞெமுக்குவோரே 1
ஞெமுங்க 4
ஞெமை 5
ஞெமைய 1
ஞெமையத்து 4
ஞெரேரென 8
ஞெலி 4
ஞெலிகோல் 4
ஞெலிபு 1
ஞெலியும் 1
ஞெலியொடு 1
ஞெள்ளல் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஞெகிழ் (5)
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர் - நற் 315/11
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் - குறு 357/2
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி - பரி 23/62
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து - கலி 73/8
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் - கலி 101/4

 TOP
 
  ஞெகிழ்-மதி (1)
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி
 நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே - ஐங் 200/3,4

 TOP
 
  ஞெகிழ்த்த (3)
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் - நற் 193/6
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு - நற் 348/7
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த
 கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் - குறு 252/1,2

 TOP
 
  ஞெகிழ்த்தான் (2)
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை - கலி 131/30
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் - கலி 142/49

 TOP
 
  ஞெகிழ்த்தோர்க்கு (1)
எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ - நற் 56/4

 TOP
 
  ஞெகிழ்ந்த (1)
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் - நற் 35/10

 TOP
 
  ஞெகிழ்ந்ததன்தலையும் (1)
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன்தலையும்
 மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே - குறு 377/2,3

 TOP
 
  ஞெகிழ்ந்தன்று (1)
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே - குறு 87/5

 TOP
 
  ஞெகிழ்ப (1)
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே - குறு 299/8

 TOP
 
  ஞெகிழ்பு (4)
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு
 நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் - கலி 83/11,12
நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு
 பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் - கலி 146/6,7
தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள் - கலி 147/63
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் - அகம் 32/10

 TOP
 
  ஞெகிழ்வனர் (1)
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே - ஐங் 32/4

 TOP
 
  ஞெகிழ (11)
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ
 கோடு ஏந்து அல்குல் அ வரி வாட - நற் 282/1,2
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ
 அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே - நற் 363/9,10
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி - நற் 371/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே - குறு 87/5
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் - குறு 216/3
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ
 பிரிந்தனன் ஆயினும் பிரியலன் மன்னே - ஐங் 39/3,4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் - ஐங் 234/1
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ
 வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ - ஐங் 239/4,5
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் - ஐங் 455/4
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ
 நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் - பதி 68/15,16
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை - அகம் 185/1

 TOP
 
  ஞெகிழத்தான் (1)
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நல் நீர் நடை தட்ப - கலி 98/24

 TOP
 
  ஞெகிழத்து (2)
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப - பரி 21/18
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப - கலி 92/38

 TOP
 
  ஞெகிழம் (1)
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் - கலி 90/11

 TOP
 
  ஞெகிழவும் (1)
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் - குறு 316/1

 TOP
 
  ஞெகிழி (7)
ஞெலிகோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி
 செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் - பெரும் 178,179
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி
 உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் - பெரும் 349,350
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த - குறி 226
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி - மலை 446
சாந்த ஞெகிழி காட்டி - நற் 55/11
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி
 வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி - நற் 393/5,6
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி
 வான மீனின் வயின்வயின் இமைக்கும் - குறு 150/1,2

 TOP
 
  ஞெகிழியர் (1)
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் - கலி 52/13

 TOP
 
  ஞெகிழியின் (3)
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை - குறு 357/6
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி - அகம் 108/7
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 172/13

 TOP
 
  ஞெகிழின் (1)
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின்
 மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே - அகம் 271/16,17

 TOP
 
  ஞெகிழும் (1)
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும்
 கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர - அகம் 96/7,8

 TOP
 
  ஞெண்டின் (3)
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன - பெரும் 167
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி - நற் 267/2
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி - அகம் 20/4

 TOP
 
  ஞெண்டு (4)
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்க்-கண் வைத்த - மலை 460
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு
 கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் - குறு 117/2,3
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு
 கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் - குறு 401/3,4
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு
 இரை தேர் வெண் குருகு அஞ்சி அயலது - அகம் 176/8,9

 TOP
 
  ஞெமர் (5)
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 16/17
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/7
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 40/13
நல் ஞெமர் மார்பன் நடுக்குற நண்ணி - பரி 7/69

 TOP
 
  ஞெமர்ந்த (1)
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த
 நனி மலர் பெரு வழி - பரி 8/94,95

 TOP
 
  ஞெமர (3)
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி - பதி 72/9
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர
 பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி - பரி 10/126,127
வரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் - புறம் 90/8

 TOP
 
  ஞெமல் (2)
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி - பரி 8/44
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை - அகம் 39/7

 TOP
 
  ஞெமன் (1)
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி - மது 491

 TOP
 
  ஞெமன்_கோல் (1)
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி - மது 491

 TOP
 
  ஞெமன்ன் (1)
எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன்
 தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி - அகம் 349/3,4

 TOP
 
  ஞெமிடி (1)
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் - நற் 22/4

 TOP
 
  ஞெமிய (1)
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு - அகம் 322/1

 TOP
 
  ஞெமிர்ந்த (2)
மார்புறு முயக்கிடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை - நற் 20/9
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை - நற் 141/3

 TOP
 
  ஞெமிர்ந்து (3)
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து
 சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது - மது 243,244
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே - நற் 363/10
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் - பரி 1/8

 TOP
 
  ஞெமிரி (1)
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி
 மனை விளக்குறுத்து மாலை தொடரி - அகம் 86/3,4

 TOP
 
  ஞெமிரிய (3)
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நெடு 90
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நற் 143/2
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் - அகம் 187/9

 TOP
 
  ஞெமுக்காதீமோ (1)
ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய - அகம் 60/8

 TOP
 
  ஞெமுக்குவோரே (1)
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே - புறம் 337/22

 TOP
 
  ஞெமுங்க (4)
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் - நற் 57/5
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி - நற் 314/6
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க
 இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 314/5,6
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் - அகம் 58/7

 TOP
 
  ஞெமை (5)
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி - நற் 369/7
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை - குறு 285/6
அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய - பரி 12/5
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு - அகம் 145/5
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை - அகம் 353/8

 TOP
 
  ஞெமைய (1)
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து - அகம் 395/13

 TOP
 
  ஞெமையத்து (4)
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை - நற் 394/2
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி - அகம் 111/5
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த - அகம் 171/7
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் - அகம் 187/11

 TOP
 
  ஞெரேரென (8)
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென
 தலைக்கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு - பொரு 141,142
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று - மலை 240
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென
 கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் - மலை 340,341
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென
 மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி - மலை 579,580
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென
 கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி - குறு 213/1,2
அரும் செலவு ஆற்றா ஆர் இடை ஞெரேரென
 பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என - அகம் 39/15,16
கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து - அகம் 86/18
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென
 குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற - புறம் 376/7,8

 TOP
 
  ஞெலி (4)
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் - ஐங் 307/1
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி - அகம் 39/6
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் - புறம் 150/12
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து - புறம் 247/2

 TOP
 
  ஞெலிகோல் (4)
ஞெலிகோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி - பெரும் 178
ஞெலிகோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி - நற் 142/3
ஞெலிகோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை - அகம் 169/5
இல் இறை செரீஇய ஞெலிகோல் போல - புறம் 315/4

 TOP
 
  ஞெலிபு (1)
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் - கலி 101/4

 TOP
 
  ஞெலியும் (1)
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும்
 கல்லா இடையன் போல குறிப்பின் - புறம் 331/4,5

 TOP
 
  ஞெலியொடு (1)
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் - அகம் 239/4

 TOP
 
  ஞெள்ளல் (2)
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - அகம் 326/4
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - புறம் 15/1

 TOP