<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஞொ - முதல் சொற்கள்
ஞொள்கி 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    ஞொள்கி (1)
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி/நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என - அகம் 31/2,3