<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஓ - முதல் சொற்கள்
ஓ 5
ஓஒ 13
ஓஓ 1
ஓக்கி 1
ஓக்கிய 5
ஓக்குதும் 1
ஓக்குபு 1
ஓங்கல் 13
ஓங்கி 12
ஓங்கிய 46
ஓங்கு 148
ஓங்குபு 1
ஓச்ச 1
ஓச்சம் 1
ஓச்சி 18
ஓச்சிய 3
ஓச்சியும் 1
ஓச்சினன் 1
ஓச்சுநர் 1
ஓசனை 1
ஓசை 7
ஓசையின் 1
ஓசையும் 1
ஓசையொடு 1
ஓட்டலின் 1
ஓட்டி 10
ஓட்டிய 15
ஓட்டு 1
ஓட்டை 1
ஓட 14
ஓடம் 1
ஓடல் 2
ஓடலின் 1
ஓடற்பாள்-மன்னோ 1
ஓடா 17
ஓடாது 1
ஓடி 44
ஓடி-உழி 1
ஓடிய 4
ஓடியது 1
ஓடின் 1
ஓடின்று 1
ஓடினும் 1
ஓடு 15
ஓடு-வயின் 2
ஓடு-உறு 1
ஓடும் 9
ஓடும்மே 1
ஓடுவ 1
ஓடுவார் 1
ஓடுவேன் 1
ஓடுவை-மன்னால் 1
ஓடை 18
ஓடைய 1
ஓடையொடு 3
ஓண 1
ஓத 2
ஓதத்து 2
ஓதம் 14
ஓதமும் 2
ஓதமொடு 2
ஓதல் 2
ஓதற்கு 1
ஓதி 73
ஓதிம 1
ஓதியும் 1
ஓதியை 3
ஓதினும் 1
ஓது 2
ஓதுக 1
ஓதை 9
ஓதையொடு 1
ஓப்பலின் 1
ஓப்பி 10
ஓப்பியும் 3
ஓப்புதும் 1
ஓப்புந்து 1
ஓப்புநர் 1
ஓப்பும் 10
ஓப்புவாள் 1
ஓம் 1
ஓம்ப 2
ஓம்படுப்பல் 1
ஓம்பல் 3
ஓம்பல்லே 1
ஓம்பலின் 1
ஓம்பவும் 2
ஓம்பா 6
ஓம்பாது 9
ஓம்பி 20
ஓம்பிய 8
ஓம்பியும் 1
ஓம்பினர் 6
ஓம்பினள் 2
ஓம்பினை 1
ஓம்பு 21
ஓம்பு-மதி 14
ஓம்பு-மின் 20
ஓம்பு-உறு 1
ஓம்புக 1
ஓம்புதல் 1
ஓம்புநர் 1
ஓம்புநனே 1
ஓம்பும் 9
ஓமை 21
ஓமைய 2
ஓய் 8
ஓய்வன 1
ஓய்வாரும் 1
ஓயற்க 1
ஓர் 145
ஓர்-மார் 1
ஓர்-மின் 1
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் 1
ஓர்க்கும் 13
ஓர்க்கும்மே 1
ஓர்த்த 2
ஓர்த்தது 1
ஓர்த்து 8
ஓர்த்தும் 1
ஓர்ப்ப 2
ஓர்ப்பது 1
ஓர்ப்பன 2
ஓர்ப்பனள் 1
ஓர்ப்பின் 1
ஓர்வு-உற்று 1
ஓரா 4
ஓராங்கு 19
ஓராதி 1
ஓராது 3
ஓராம் 1
ஓரார் 1
ஓரார்-கொல் 1
ஓராஅங்கு 1
ஓரி 19
ஓரி-கொல்லோ 1
ஓரியும் 2
ஓரும் 10
ஓரேன் 1
ஓரை 12
ஓரை_மகளிர் 1
ஓரையும் 1
ஓரொரு-கால் 1
ஓலின் 1
ஓலை 7
ஓலை-கண் 1
ஓவ 2
ஓவ_மாக்கள் 1
ஓவத்து 9
ஓவலர் 1
ஓவலை 1
ஓவா 8
ஓவாது 7
ஓவாதே 2
ஓவார் 1
ஓவாள் 2
ஓவான் 1
ஓவியம் 1
ஓவியர் 1
ஓவு 8

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஓ (5)
ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி - திரு 3
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் - நற் 132/8
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய - ஐங் 491/1
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை - பரி 3/61
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து - அகம் 11/12

 TOP
 
  ஓஒ (13)
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க - பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி - பரி 19/62
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/35
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே - கலி 98/13
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் - கலி 102/9
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு - கலி 107/18
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் - கலி 112/12
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் - கலி 142/13
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து - கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் - கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் - கலி 144/63
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ/அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின் - கலி 147/12,13
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ/மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக - புறம் 285/10,11

 TOP
 
  ஓஓ (1)
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு - பரி 24/40

 TOP
 
  ஓக்கி (1)
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் - அகம் 348/8

 TOP
 
  ஓக்கிய (5)
திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய/வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் - பட் 299,300
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை - பதி 52/22
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய/தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி - அகம் 9/11,12
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல் - அகம் 326/12
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய/நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் - புறம் 302/6,7

 TOP
 
  ஓக்குதும் (1)
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே - அகம் 282/18

 TOP
 
  ஓக்குபு (1)
உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் - நற் 110/4

 TOP
 
  ஓங்கல் (13)
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் - நற் 87/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் - நற் 395/6
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை - குறு 211/4
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை - குறு 311/5
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப - குறு 355/5
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப - ஐங் 231/1
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே - பதி 55/21
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப - அகம் 18/8
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ - அகம் 228/10
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் - அகம் 267/13
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி - அகம் 295/6
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை - புறம் 3/1
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே - புறம் 385/12

 TOP
 
  ஓங்கி (12)
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி/இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் - மது 486,487
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி/துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் - மலை 484,485
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை - நற் 237/6
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை - நற் 323/1
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி - நற் 374/2
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு - ஐங் 237/3
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து - பதி 20/10
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி/அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் - பரி 9/1,2
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி/மணி நிறம் கொண்ட மலை - பரி 23/8,9
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே - கலி 146/1
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை - அகம் 42/13
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி/கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து - அகம் 97/19,20

 TOP
 
  ஓங்கிய (46)
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி - திரு 38
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் - பெரும் 185
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் - பெரும் 322
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் - பெரும் 405
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் - மது 59
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் - மது 65
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை - மது 352
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் - மது 578
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் - நெடு 29
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை - மலை 396
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - நற் 123/4
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை - நற் 175/5
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் - நற் 222/7
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் - நற் 259/2
புன்னை ஓங்கிய கானல் - நற் 327/8
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய/ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி - நற் 338/8,9
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி - நற் 384/2
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த - குறு 92/3
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை - குறு 201/6
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி - குறு 351/6
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே - குறு 367/7
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை - ஐங் 33/2
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர - ஐங் 50/2
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் - பதி 23/18
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் - பதி 30/29
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை - பதி 53/9
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் - பரி 4/24
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி - பரி 17/48
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து - கலி 44/2
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய/கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் - கலி 48/4,5
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி - கலி 104/7
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் - கலி 132/1
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் - அகம் 8/9
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ - அகம் 9/18
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து - அகம் 31/5
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் - அகம் 36/10
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய/பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல - அகம் 37/14,15
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - அகம் 120/14
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து - அகம் 281/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் - அகம் 392/26
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு - அகம் 397/14
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை - புறம் 31/3
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய/வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு - புறம் 39/13,14
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை - புறம் 69/13
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி - புறம் 72/13
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை - புறம் 75/11

 TOP
 
  ஓங்கு (148)
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் - திரு 124
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் - பொரு 13
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த - பொரு 145
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ - பொரு 206
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் - சிறு 80
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன - சிறு 154
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை - சிறு 254
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை - பெரும் 172
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் - பெரும் 232
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் - பெரும் 247
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை - பெரும் 291
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த - முல் 32
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை - முல் 53
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் - மது 1
ஓங்கு நிலை வய களிறு - மது 15
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் - மது 319
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் - நெடு 79
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் - நெடு 88
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ - குறி 220
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் - பட் 152
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை - பட் 231
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் - மலை 41
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் - மலை 478
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி - நற் 13/7
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து - நற் 28/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை - நற் 51/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் - நற் 51/3
ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை - நற் 55/1
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே - நற் 85/11
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி - நற் 98/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர - நற் 104/9
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி - நற் 114/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை - நற் 135/1
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே - நற் 158/9
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து - நற் 165/4
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை - நற் 199/1
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் - நற் 254/2
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே - நற் 255/11
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற - நற் 283/1
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை - நற் 283/5
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை - நற் 288/2
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி - நற் 317/8
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை - நற் 318/5
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் - நற் 328/9
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை - நற் 333/9
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை - நற் 334/3
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு - நற் 347/3
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி - நற் 369/7
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் - நற் 374/4
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் - நற் 378/8
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த - நற் 379/12
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் - நற் 381/6
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே - நற் 383/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து - நற் 388/7
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் - குறு 69/4
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு - குறு 76/1
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே - குறு 83/5
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - குறு 88/1
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை - குறு 149/3
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் - குறு 150/3
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் - குறு 160/3
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த - குறு 179/4
ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற - குறு 217/5
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் - குறு 253/5
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் - குறு 293/3
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - குறு 315/2
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் - குறு 316/7
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் - குறு 317/4
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - குறு 373/8
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் - ஐங் 16/1
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு - ஐங் 113/2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - ஐங் 205/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் - ஐங் 268/3
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் - ஐங் 338/2
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ - பதி 20/14
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த - பதி 22/22
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை - பதி 30/5
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை - பதி 43/6
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி - பதி 88/40
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே - பதி 90/40
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் - பரி 2/28
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் - பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே - பரி 4/36
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி - பரி 4/37
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை - பரி 5/48
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் - பரி 5/54
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை - பரி 13/42
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் - பரி 15/14
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் - கலி 6/2
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் - கலி 66/3
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் - கலி 127/20
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/10
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி - அகம் 20/5
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை - அகம் 33/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று - அகம் 38/7
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல் - அகம் 52/1
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என - அகம் 68/6
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட - அகம் 78/14
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் - அகம் 81/2
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் - அகம் 88/2
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து - அகம் 102/1
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை - அகம் 103/8
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது - அகம் 141/20
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த - அகம் 147/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி - அகம் 153/14
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி - அகம் 167/12
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் - அகம் 172/5
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு/அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் - அகம் 187/10,11
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் - அகம் 189/3
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் - அகம் 197/16
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி - அகம் 200/9
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய - அகம் 212/19
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 213/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை - அகம் 214/10
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து - அகம் 225/9
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/16
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை - அகம் 264/12
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி - அகம் 275/1
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த - அகம் 287/11
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - அகம் 289/4
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் - அகம் 312/4
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப - அகம் 317/11
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ - அகம் 320/1
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும் - அகம் 338/1
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் - அகம் 341/3
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் - அகம் 345/3
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் - அகம் 348/8
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை - அகம் 376/3
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் - அகம் 378/1
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ - அகம் 388/6
ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே - அகம் 398/25
தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய - புறம் 22/1
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந - புறம் 22/28
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை - புறம் 24/14
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் - புறம் 47/9
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை - புறம் 49/3
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ - புறம் 55/1
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற - புறம் 56/21
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் - புறம் 88/2
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய - புறம் 127/9
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் - புறம் 152/31
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் - புறம் 200/12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் - புறம் 211/7
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை - புறம் 237/15
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் - புறம் 239/10
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் - புறம் 239/15
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ - புறம் 265/2
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி - புறம் 399/4

 TOP
 
  ஓங்குபு (1)
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் - புறம் 157/4

 TOP
 
  ஓச்ச (1)
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச/வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து - பதி 19/8,9

 TOP
 
  ஓச்சம் (1)
வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் - பதி 41/20

 TOP
 
  ஓச்சி (18)
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று - பெரும் 97
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி/வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் - பெரும் 118,119
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ - பெரும் 145
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி/கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் - குறி 150,151
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி/வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - மலை 336,337
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா - நற் 341/4
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி/பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி - பதி 45/11,12
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் - பரி 9/45
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி/பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி - கலி 40/5,6
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி/வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் - கலி 92/46,47
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி/தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ - அகம் 156/15,16
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் - அகம் 177/14
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென - புறம் 50/12
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி/கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே - புறம் 253/5,6
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் - புறம் 254/4
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி/அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் - புறம் 370/16,17
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் - புறம் 370/23
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி/அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் - புறம் 371/15,16

 TOP
 
  ஓச்சிய (3)
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் - பெரும் 74
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை - பதி 77/4
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு - புறம் 310/2

 TOP
 
  ஓச்சியும் (1)
நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று - குறி 7

 TOP
 
  ஓச்சினன் (1)
ஓச்சினன் துரந்த-காலை மற்றவன் - புறம் 308/9

 TOP
 
  ஓச்சுநர் (1)
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர்/நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் - மது 321,322

 TOP
 
  ஓசனை (1)
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் - பரி 12/25

 TOP
 
  ஓசை (7)
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி - நற் 4/10
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது - நற் 154/6
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல - குறு 16/3
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய - பரி 10/7
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் - அகம் 171/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் - புறம் 36/9
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை/புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர - புறம் 261/8,9

 TOP
 
  ஓசையின் (1)
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் - அகம் 267/12

 TOP
 
  ஓசையும் (1)
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு - அகம் 261/13

 TOP
 
  ஓசையொடு (1)
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் - அகம் 94/11

 TOP
 
  ஓட்டலின் (1)
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட - மது 597

 TOP
 
  ஓட்டி (10)
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று - மது 350
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி/புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி - மது 370,371
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி/இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை - மது 687,688
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி/துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த - பதி 44/20,21
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி/சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து - பதி 88/9,10
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து - அகம் 127/4
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி/நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 253/4,5
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய - அகம் 347/4
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி/வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக - புறம் 66/1,2
உழக்கு குருதி ஓட்டி/கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு - புறம் 353/13,14

 TOP
 
  ஓட்டிய (15)
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் - மது 726
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து - குறி 135
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் - நற் 270/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே - பதி 25/13
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய/வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் - பதி 46/12,13
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் - பதி 63/11
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய/முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 1/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய/கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி - அகம் 78/21,22
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் - அகம் 197/6
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய/நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த - அகம் 212/19,20
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி - புறம் 126/15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை - புறம் 130/6
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு - புறம் 158/16
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய/நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது - புறம் 264/5,6
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய/தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை - புறம் 378/2,3

 TOP
 
  ஓட்டு (1)
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட - அகம் 182/5

 TOP
 
  ஓட்டை (1)
ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் - பரி 12/51

 TOP
 
  ஓட (14)
தேர் ஓட துகள் கெழுமி - பட் 47
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட/காமர் நெஞ்சமொடு அகலா - நற் 242/8,9
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட/விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் - பரி 20/62,63
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க - கலி 3/3
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட/மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க - கலி 13/4,5
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் - கலி 53/9
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட/வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் - கலி 57/5,6
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் - கலி 134/2
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த - கலி 145/36
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட/காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை - அகம் 173/11,12
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி - அகம் 339/3
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட/வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் - அகம் 354/7,8
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட/கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த - அகம் 392/13,14
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு - புறம் 345/2

 TOP
 
  ஓடம் (1)
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல - அகம் 101/12

 TOP
 
  ஓடல் (2)
ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் - புறம் 93/4
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் - புறம் 287/7

 TOP
 
  ஓடலின் (1)
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின்/அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு - அகம் 39/9,10

 TOP
 
  ஓடற்பாள்-மன்னோ (1)
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ/படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ - கலி 10/9,10

 TOP
 
  ஓடா (17)
ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி - திரு 247
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 83
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் - பெரும் 76
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் - பெரும் 102
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி - முல் 39
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 34/2
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து - பதி 45/14
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப - பதி 57/1
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் - கலி 15/7
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை - அகம் 100/8
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய - அகம் 334/1
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக - புறம் 126/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக - புறம் 139/7
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை - புறம் 154/10
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே - புறம் 165/15
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே - புறம் 295/8

 TOP
 
  ஓடாது (1)
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது/மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப - பதி 13/25,26

 TOP
 
  ஓடி (44)
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் - பட் 295
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி/பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் - நற் 90/5,6
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி/ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி - நற் 110/7,8
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி/புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் - நற் 123/8,9
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் - நற் 170/8
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் - நற் 277/9
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி/அம் சில் ஓதி இவள் உறும் - நற் 324/7,8
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி/பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து - நற் 340/5,6
என் கண் ஓடி அளி-மதி - நற் 355/10
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி/முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் - குறு 394/3,4
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி/மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக - பதி 49/11,12
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி/நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் - பரி 3/54,55
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி/சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் - பரி 6/56,57
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி/அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் - பரி 10/107,108
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் - பரி 20/39
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை - பரி 24/22
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி/நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் - கலி 12/6,7
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர - கலி 16/2
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என - கலி 16/21
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே - கலி 16/22
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி/நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென - கலி 45/5,6
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி/நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் - கலி 51/3,4
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் - கலி 53/14
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி/துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி - கலி 70/4,5
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா - கலி 81/17
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர - கலி 98/4
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் - கலி 132/14
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி/உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ - கலி 136/11,12
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை - கலி 144/25
ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் - கலி 144/28
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் - கலி 144/57
ஓடி சுழல்வது-மன் - கலி 146/41
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி/மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை - அகம் 7/15,16
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி/அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் - அகம் 29/17,18
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் - அகம் 176/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி/ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு - அகம் 191/8,9
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி/தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை - அகம் 241/9,10
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி/மணி மண்டு பவளம் போல காயா - அகம் 374/12,13
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி/புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு - அகம் 395/9,10
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி/யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் - புறம் 37/8,9
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் - புறம் 85/6
ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் - புறம் 193/3
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி/தாவுபு உகளும் மாவே பூவே - புறம் 302/1,2
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி - புறம் 340/1

 TOP
 
  ஓடி-உழி (1)
பாவை கொண்டு ஓடி-உழி/உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி - கலி 144/33,34

 TOP
 
  ஓடிய (4)
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை - அகம் 187/17
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 226/17
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி - அகம் 347/13
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை - புறம் 381/18

 TOP
 
  ஓடியது (1)
ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் - சிறு 214

 TOP
 
  ஓடின் (1)
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் - கலி 16/20

 TOP
 
  ஓடின்று (1)
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் - கலி 102/20

 TOP
 
  ஓடினும் (1)
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும்/வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர - புறம் 117/2,3

 TOP
 
  ஓடு (15)
உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் - பெரும் 350
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் - முல் 82
ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே - நற் 16/6
ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி - நற் 28/8
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே - நற் 58/11
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் - ஐங் 192/2
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் - ஐங் 318/4
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை - அகம் 89/2
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை - அகம் 116/18
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி - அகம் 154/11
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என - அகம் 233/4
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் - அகம் 245/12
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை - அகம் 285/6
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை - அகம் 312/11
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட - புறம் 120/20

 TOP
 
  ஓடு-வயின் (2)
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது - நற் 106/3
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் - அகம் 39/9

 TOP
 
  ஓடு-உறு (1)
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று - பதி 78/11

 TOP
 
  ஓடும் (9)
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும்/கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை - நற் 186/3,4
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ - கலி 17/8
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும்/நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று - கலி 24/10,11
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/18
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/19
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும்/ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து - கலி 75/3,4
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும்/பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் - அகம் 66/11,12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் - அகம் 179/2
உழைமான் இன நிரை ஓடும்/கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 249/18,19

 TOP
 
  ஓடும்மே (1)
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே - ஐங் 20/5

 TOP
 
  ஓடுவ (1)
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே - நற் 258/11

 TOP
 
  ஓடுவார் (1)
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை - பரி 24/22

 TOP
 
  ஓடுவேன் (1)
ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் - கலி 144/28

 TOP
 
  ஓடுவை-மன்னால் (1)
ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே - அகம் 125/22

 TOP
 
  ஓடை (18)
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப - நற் 296/3
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் - பதி 34/6
வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த - பரி 3/12
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து - பரி 18/27
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி - பரி 21/1
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் - கலி 86/1
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை/தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு - கலி 97/11,12
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் - அகம் 100/10
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர - அகம் 111/6
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை/வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் - அகம் 201/2,3
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த - அகம் 358/13
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் - அகம் 387/18
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் - புறம் 3/7
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு - புறம் 126/1
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் - புறம் 161/18
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை - புறம் 287/5
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே - புறம் 326/15
ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா - புறம் 369/25

 TOP
 
  ஓடைய (1)
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய/கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து - மது 43,44

 TOP
 
  ஓடையொடு (3)
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர - திரு 79
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - நெடு 169
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் - பதி 11/17

 TOP
 
  ஓண (1)
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் - மது 591

 TOP
 
  ஓத (2)
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர - கலி 134/6
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க - புறம் 22/23

 TOP
 
  ஓதத்து (2)
மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் - பட் 98
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று - பரி 23/14

 TOP
 
  ஓதம் (14)
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம்/இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து - மது 540,541
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் - நற் 31/11
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர - நற் 117/2
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் - நற் 211/2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் - குறு 9/5
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம்/பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு - குறு 340/5,6
ஓதம் வாங்கும் துறைவன் - ஐங் 145/2
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் - பரி 7/29
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி - கலி 123/18
பெரும் கடல் ஓதம் போல - அகம் 123/13
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் - அகம் 220/12
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே - அகம் 300/17
கழியே ஓதம் மல்கின்று வழியே - அகம் 340/9
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே - அகம் 350/2

 TOP
 
  ஓதமும் (2)
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் - நற் 319/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் - நற் 335/3

 TOP
 
  ஓதமொடு (2)
ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு - ஐங் 155/4
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த - அகம் 230/1

 TOP
 
  ஓதல் (2)
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட - மது 656
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் - பதி 24/6

 TOP
 
  ஓதற்கு (1)
இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என - கலி 76/4

 TOP
 
  ஓதி (73)
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி/செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு - திரு 20,21
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி - சிறு 22
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி/நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி - சிறு 22,23
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி/நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் - நெடு 138,139
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் - குறி 180
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே - நற் 26/9
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே - நற் 29/11
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே - நற் 57/10
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே - நற் 71/11
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி/நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் - நற் 90/8,9
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை - நற் 92/2
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே - நற் 105/10
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய - நற் 129/3
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி/முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை - நற் 160/7,8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து - நற் 186/5
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன - நற் 225/4
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ - நற் 227/4
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - நற் 252/12
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என - நற் 274/6
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் - நற் 324/8
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை - நற் 339/9
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் - நற் 355/8
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என - நற் 370/7
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் - குறு 70/1
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து - குறு 140/1
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் - குறு 199/5
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ - குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி - குறு 214/3
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி/பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் - குறு 280/2,3
பொம்மல் ஓதி நீவியோனே - குறு 379/6
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் - ஐங் 49/1
ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே - ஐங் 67/5
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே - ஐங் 222/4
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ - ஐங் 269/4
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 299/3
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே - ஐங் 368/5
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி - ஐங் 394/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ - பதி 14/15
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் - பதி 74/17
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள - பதி 81/28
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி/நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து - கலி 36/23,24
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே - கலி 150/23
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய - அகம் 9/11
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி - அகம் 39/14
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் - அகம் 48/18
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு - அகம் 65/8
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 86/31
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே - அகம் 102/19
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே - அகம் 107/22
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப - அகம் 125/5
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே - அகம் 129/18
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி/வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள - அகம் 145/3,4
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ - அகம் 160/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் - அகம் 173/5
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 208/24
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை - அகம் 214/9,10
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என - அகம் 221/3
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் - அகம் 230/5
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே - அகம் 234/18
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி - அகம் 240/10
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் - அகம் 251/2
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி - அகம் 257/5
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே - அகம் 279/17
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு - அகம் 311/7
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் - அகம் 338/8
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - அகம் 353/23
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே - அகம் 356/20
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/15
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் - அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே - அகம் 388/10
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் - புறம் 70/14
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி/குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் - புறம் 97/23,24
சில் ஓதி பல் இளைஞருமே - புறம் 139/2

 TOP
 
  ஓதிம (1)
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட - பெரும் 317

 TOP
 
  ஓதியும் (1)
பொம்மல் ஓதியும் புனையல் - குறு 191/6

 TOP
 
  ஓதியை (3)
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ - நற் 293/7
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே - ஐங் 391/6
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் - ஐங் 448/5

 TOP
 
  ஓதினும் (1)
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா - புறம் 375/19

 TOP
 
  ஓது (2)
உலகம் உவப்ப ஓது அரும் - நற் 237/9
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் - கலி 69/5

 TOP
 
  ஓதுக (1)
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 4/2,3

 TOP
 
  ஓதை (9)
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை - மது 110
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை/அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் - மது 258,259
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை/ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் - மலை 327,328
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை/மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென - மலை 339,340
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து - பரி 23/15
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து - கலி 75/4
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் - அகம் 37/2
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப - அகம் 41/7
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும் - புறம் 65/4

 TOP
 
  ஓதையொடு (1)
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் - மலை 469

 TOP
 
  ஓப்பலின் (1)
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே - நற் 49/4

 TOP
 
  ஓப்பி (10)
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி/எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் - குறி 38,39
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி/ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை - நற் 27/2,3
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி/நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் - நற் 251/5,6
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் - நற் 259/4
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி/மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி - நற் 331/4,5
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி/கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி - நற் 368/1,2
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி/எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ - அகம் 20/2,3
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி/மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை - அகம் 308/10,11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி/ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ - அகம் 388/5,6
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி/அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து - புறம் 395/7,8

 TOP
 
  ஓப்பியும் (3)
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா - குறி 101
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும்/காலை வந்து மாலை பொழுதில் - குறு 346/5,6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும்/அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் - அகம் 188/11,12

 TOP
 
  ஓப்புதும் (1)
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும்/முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை - அகம் 80/6,7

 TOP
 
  ஓப்புந்து (1)
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து/நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் - புறம் 396/4,5

 TOP
 
  ஓப்புநர் (1)
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர்/ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு - புறம் 29/13,14

 TOP
 
  ஓப்பும் (10)
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் - மது 95
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ - நற் 45/7
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும்/ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் - நற் 104/6,7
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு - குறு 333/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும்/நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு - ஐங் 365/2,3
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும்/கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி - பதி 12/12,13
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும்/அழியா விழவின் இழியா திவவின் - பதி 29/6,7
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும்/பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 62/18,19
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும்/காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி - அகம் 204/11,12
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும்/வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் - அகம் 226/6,7

 TOP
 
  ஓப்புவாள் (1)
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே - குறு 72/5

 TOP
 
  ஓம் (1)
யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று - அகம் 26/10

 TOP
 
  ஓம்ப (2)
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து - குறு 322/4
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ - கலி 24/9

 TOP
 
  ஓம்படுப்பல் (1)
இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி - கலி 145/35

 TOP
 
  ஓம்பல் (3)
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 35/1
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள - அகம் 257/9

 TOP
 
  ஓம்பல்லே (1)
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே - குறு 294/8

 TOP
 
  ஓம்பலின் (1)
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்/ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு - மலை 308,309

 TOP
 
  ஓம்பவும் (2)
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும்/இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் - பொரு 186,187
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும்/ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே - புறம் 334/6,7

 TOP
 
  ஓம்பா (6)
ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே - மலை 400
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து - பதி 42/13
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை - புறம் 8/4
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி - புறம் 24/18
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே - புறம் 152/32
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை - புறம் 323/3

 TOP
 
  ஓம்பாது (9)
உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி - மது 146
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி - பதி 20/16
உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு - பதி 43/19
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி - பதி 44/4
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு - அகம் 301/5
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ - புறம் 22/33
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் - புறம் 40/2
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி - புறம் 47/5
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது/தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப - புறம் 275/6,7

 TOP
 
  ஓம்பி (20)
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி/உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை - பெரும் 290,291
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி/பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி - மலை 215,216
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் - மலை 254
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி/வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து - மலை 256,257
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் - மலை 277
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி/ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே - மலை 371,372
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி/கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் - மலை 382,383
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி/வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர - நற் 11/7,8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு - நற் 102/2
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி/அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது - பதி 13/24,25
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி/தன் நகர் விழைய கூடின் - கலி 8/21,22
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி/வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/11,12
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி/ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/19,20
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ - கலி 82/32
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென - அகம் 102/12
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் - அகம் 263/11
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென - அகம் 353/18
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி/நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென - அகம் 360/12,13
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி/குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் - புறம் 35/32,33
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண - புறம் 69/4

 TOP
 
  ஓம்பிய (8)
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை - பெரும் 344
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் - குறு 223/6
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் - பதி 11/12
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய/எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் - பதி 53/12,13
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய/நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே - அகம் 195/9,10
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே - அகம் 276/15
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே - புறம் 22/34
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே - புறம் 29/26

 TOP
 
  ஓம்பியும் (1)
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும்/நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் - பட் 201,202

 TOP
 
  ஓம்பினர் (6)
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி - மது 462
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் - மலை 218
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் - மலை 343
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து - பதி 72/4
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் - அகம் 113/13
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த - அகம் 258/2

 TOP
 
  ஓம்பினள் (2)
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே - அகம் 18/18
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் - அகம் 298/16

 TOP
 
  ஓம்பினை (1)
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே - கலி 23/19

 TOP
 
  ஓம்பு (21)
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என - குறி 181
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் - நற் 39/9
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என - குறு 48/2
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் - பரி 11/34
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் - பரி 18/10
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் - கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ - கலி 41/22
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு - கலி 97/31
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் - கலி 98/37
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் - கலி 112/4
விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் - கலி 112/7
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ - கலி 112/18
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல - கலி 112/19
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு/யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் - கலி 116/9,10
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் - கலி 128/13
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ - கலி 132/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு/நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை - கலி 147/32,33
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே - அகம் 146/13
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை - அகம் 181/4
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என - அகம் 313/1
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் - புறம் 57/10

 TOP
 
  ஓம்பு-மதி (14)
அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என - திரு 291
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர - நற் 10/4
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் - நற் 60/9
அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என - நற் 358/5
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் - குறு 235/1
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் - குறு 296/6
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் - குறு 362/2
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் - அகம் 19/9
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் - அகம் 177/3
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று - அகம் 361/13
குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி/அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே - புறம் 5/7,8
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி - புறம் 258/9
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது - புறம் 263/3
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர - புறம் 360/14

 TOP
 
  ஓம்பு-மின் (20)
கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என - குறி 233
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி - மலை 232
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று - மலை 240
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே - நற் 200/11
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து - நற் 229/6
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என - நற் 243/6
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே - குறு 184/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே - குறு 206/5
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின்/கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது - கலி 146/43,44
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து - புறம் 87/1
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் - புறம் 88/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே - புறம் 170/9
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் - புறம் 195/7
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது - புறம் 275/6
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது - புறம் 275/6
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் - புறம் 291/3
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் - புறம் 292/4
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின்/ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் - புறம் 301/5,6
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் - புறம் 301/11
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் - புறம் 394/5

 TOP
 
  ஓம்பு-உறு (1)
நீயே பிறர் ஓம்பு-உறு மற மன் எயில் - புறம் 40/1

 TOP
 
  ஓம்புக (1)
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை - புறம் 172/2

 TOP
 
  ஓம்புதல் (1)
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே - கலி 50/11

 TOP
 
  ஓம்புநர் (1)
ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை - மலை 426

 TOP
 
  ஓம்புநனே (1)
பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே/செல்வ காலை நிற்பினும் - புறம் 215/7,8

 TOP
 
  ஓம்பும் (9)
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் - நற் 98/8
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் - கலி 37/13
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் - கலி 99/5
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும்/நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு - கலி 120/23,24
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை - கலி 130/19
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் - அகம் 160/8
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 320/18
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே - புறம் 321/10
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 329/9

 TOP
 
  ஓமை (21)
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு - நற் 84/8
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை/அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் - நற் 137/7,8
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் - நற் 198/2
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி - நற் 252/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை - நற் 279/7
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த - நற் 318/2
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை - குறு 79/2
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு - குறு 124/2
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த - குறு 207/2
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் - குறு 396/4
புல் அரை ஓமை நீடிய - ஐங் 316/4
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி - ஐங் 321/2
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை - அகம் 3/2
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு - அகம் 5/8
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை/இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 21/15,16
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை - அகம் 117/6
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு - அகம் 191/9
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை - அகம் 223/8
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் - அகம் 297/11
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை - அகம் 369/17
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை/பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து - அகம் 397/11,12

 TOP
 
  ஓமைய (2)
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் - நற் 107/6
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே - குறு 260/8

 TOP
 
  ஓய் (8)
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி - நற் 43/3
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் - நற் 290/3
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் - பதி 60/7
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த - பரி 9/27
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு - கலி 7/1
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க - அகம் 91/6
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை - அகம் 111/8
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி - புறம் 299/2

 TOP
 
  ஓய்வன (1)
கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க - குறு 383/4

 TOP
 
  ஓய்வாரும் (1)
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும்/மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி - பரி 10/102,103

 TOP
 
  ஓயற்க (1)
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க/வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் - பரி 10/128,129

 TOP
 
  ஓர் (145)
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர்/நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு - முல் 43,44
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் - மது 706
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை - மலை 229
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி - நற் 25/10
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் - நற் 32/4
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி - நற் 37/2
ஓர் எயின் மன்னன் போல - நற் 43/11
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் - நற் 62/7
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் - நற் 72/3
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன - நற் 271/8
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் - நற் 301/4
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் - நற் 301/5
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே - நற் 310/11
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர்/ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து - நற் 318/6,7
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் - நற் 328/4
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே - குறு 6/4
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு - குறு 28/2
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை - குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே - குறு 31/6
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் - குறு 33/1
நீர் ஓர் அன்ன சாயல் - குறு 95/4
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே - குறு 95/5
ஓர் ஏர் உழவன் போல - குறு 131/5
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த - குறு 172/5
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி - குறு 211/5
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் - குறு 231/1
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர்/தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு - குறு 246/3,4
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய - குறு 260/7
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி - குறு 277/3
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை - குறு 282/2
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை - குறு 295/4
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே - குறு 304/8
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே - குறு 308/7
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் - குறு 312/4
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே - குறு 312/8
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே - குறு 377/5
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் - ஐங் 237/2
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை - பதி 19/24
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை - பதி 90/14
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே - பதி 90/52
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை - பரி 4/65
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை - பரி 4/65
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய - பரி 5/25
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ - பரி 6/37
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர்/யாறு உண்டோ இ வையை யாறு - பரி 6/92,93
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு - பரி 7/56
அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் - பரி 9/75
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் - பரி 11/93
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் - பரி 11/100
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் - பரி 16/25
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் - பரி 20/65
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை - பரி 24/51
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா - பரி 29/1
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் - கலி 5/14
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர்/அவலம் படுதலும் உண்டு - கலி 19/12,13
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் - கலி 23/9
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் - கலி 23/11
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் - கலி 23/13
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர்/தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக - கலி 36/18,19
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர்/நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் - கலி 37/11,12
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/21
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் - கலி 47/2
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் - கலி 47/6
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/13
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் - கலி 51/4
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர்/வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் - கலி 56/6,7
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர்/நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் - கலி 56/11,12
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர்/ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் - கலி 65/24,25
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/19
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் - கலி 71/11
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு - கலி 71/26
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர்/புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு - கலி 82/23,24
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர்/ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை - கலி 89/1,2
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று - கலி 89/4
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே - கலி 92/2
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர்/பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே - கலி 92/25,26
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய - கலி 93/34
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர்/வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி - கலி 96/35,36
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர்/புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் - கலி 97/6,7
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து - கலி 98/38
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர்/வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் - கலி 104/18,19
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் - கலி 105/57
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர்/ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் - கலி 108/11,12
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/27
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ - கலி 108/29
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை - கலி 108/49
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர்/முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் - கலி 115/4,5
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர்/மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் - கலி 117/6,7
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர்/போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள - கலி 117/7,8
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/17
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ - கலி 135/8
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ - கலி 135/11
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ - கலி 135/14
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் - கலி 146/15
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர்/ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ - கலி 147/10,11
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர்/தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் - அகம் 7/11,12
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே - அகம் 12/5
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே - அகம் 20/16
உடை மதில் ஓர் அரண் போல - அகம் 45/18
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் - அகம் 82/17
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் - அகம் 86/20
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ - அகம் 86/22
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே - அகம் 96/10
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் - அகம் 117/12
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 212/5
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் - அகம் 257/4
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ - அகம் 305/8
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் - அகம் 335/14
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் - அகம் 369/24
ஓர் எயில் மன்னன் போல - அகம் 373/18
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் - அகம் 385/1
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண - அகம் 385/2
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் - புறம் 5/4
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு - புறம் 45/8
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே - புறம் 47/11
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி - புறம் 51/4
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர்/தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை - புறம் 70/17,18
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே - புறம் 137/3
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர்/பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் - புறம் 140/7,8
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர்/தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் - புறம் 140/8,9
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் - புறம் 150/7
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் - புறம் 152/13
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர்/வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என - புறம் 152/23,24
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல - புறம் 176/10
பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும் - புறம் 183/3
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே - புறம் 189/6
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன - புறம் 192/3
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் - புறம் 194/1
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் - புறம் 194/1
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் - புறம் 198/14
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர்/வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி - புறம் 208/6,7
இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் - புறம் 216/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் - புறம் 217/6
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் - புறம் 227/8
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே - புறம் 246/15
இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர்/கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே - புறம் 285/16,17
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே - புறம் 300/6
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி - புறம் 309/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர்/தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே - புறம் 311/6,7
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர்/தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட - புறம் 320/4,5
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே - புறம் 338/12
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர்/பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு - புறம் 394/14,15

 TOP
 
  ஓர்-மார் (1)
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார்/திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை - அகம் 171/9,10

 TOP
 
  ஓர்-மின் (1)
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின்/பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/127,128

 TOP
 
  ஓர்_உயிர்_மாக்களும் (1)
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ - அகம் 305/8

 TOP
 
  ஓர்க்கும் (13)
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும்/புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து - பெரும் 183,184
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும்/பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து - பட் 254,255
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும்/உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ - நற் 244/4,5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும்/கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே - குறு 396/6,7
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/13
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே - கலி 52/18
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும்/காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி - அகம் 88/12,13
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும்/நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 147/7,8
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும்/திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து - அகம் 395/12,13
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் - அகம் 399/15
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும்/உறந்தையோனே குருசில் - புறம் 68/17,18
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும்/பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே - புறம் 157/12,13
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும்/செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா - புறம் 280/6,7

 TOP
 
  ஓர்க்கும்மே (1)
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் - திரு 96

 TOP
 
  ஓர்த்த (2)
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு - கலி 8/2
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் - கலி 48/8

 TOP
 
  ஓர்த்தது (1)
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து - கலி 92/21

 TOP
 
  ஓர்த்து (8)
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் - மலை 23
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் - மலை 448
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு - நற் 176/8
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் - அகம் 88/3
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் - அகம் 144/18
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் - அகம் 151/14
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து/படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் - அகம் 207/3,4
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி - அகம் 212/7

 TOP
 
  ஓர்த்தும் (1)
பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் - பட் 113

 TOP
 
  ஓர்ப்ப (2)
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப/விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே - நற் 178/9,10
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர - புறம் 374/7

 TOP
 
  ஓர்ப்பது (1)
அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது/குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் - கலி 95/7,8

 TOP
 
  ஓர்ப்பன (2)
ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் - குறு 278/6
ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் - குறு 278/6

 TOP
 
  ஓர்ப்பனள் (1)
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் - முல் 88

 TOP
 
  ஓர்ப்பின் (1)
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி - கலி 52/20

 TOP
 
  ஓர்வு-உற்று (1)
ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் - கலி 42/14

 TOP
 
  ஓரா (4)
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி - மலை 62
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் - நற் 310/7
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து - கலி 9/3
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக - அகம் 388/9

 TOP
 
  ஓராங்கு (19)
தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க - மது 464
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப - குறி 19
வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு/தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி - குறு 257/1,2
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த - குறு 282/5
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட - குறு 316/5
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு/கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து - பதி 31/2,3
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த - பதி 69/16
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் - கலி 18/7
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு/நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி - கலி 50/7,8
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச - கலி 92/31
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே - கலி 106/42
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் - கலி 142/6
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு/ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட - அகம் 107/7,8
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு/வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு - அகம் 181/8,9
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி - அகம் 225/3
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு/இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட - அகம் 303/12,13
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ - அகம் 383/2
எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு/நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி - புறம் 304/5,6
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு/பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு - புறம் 370/2,3

 TOP
 
  ஓராதி (1)
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை - கலி 88/15

 TOP
 
  ஓராது (3)
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் - கலி 71/17
மெல்லியது ஓராது அறிவு - கலி 117/15
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ - புறம் 166/7

 TOP
 
  ஓராம் (1)
புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் - குறு 218/3

 TOP
 
  ஓரார் (1)
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி - கலி 52/20

 TOP
 
  ஓரார்-கொல் (1)
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே - ஐங் 225/5

 TOP
 
  ஓராஅங்கு (1)
கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு/மாற்றுமை கொண்ட வழி - கலி 12/18,19

 TOP
 
  ஓரி (19)
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க - பொரு 164
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு - சிறு 111
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை - பெரும் 172
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் - பட் 257
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை - மலை 524
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி - நற் 6/9
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி/கைவளம் இயைவது ஆயினும் - நற் 52/9,10
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி - நற் 265/7
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் - நற் 320/5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை - குறு 100/5
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி - குறு 199/3
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் - குறு 229/2
ஓரி முருங்க பீலி சாய - குறு 244/4
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ - கலி 114/2
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி/பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி - அகம் 208/21,22
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த - அகம் 209/14
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து - புறம் 109/7
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி/மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் - புறம் 153/4,5
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் - புறம் 204/12

 TOP
 
  ஓரி-கொல்லோ (1)
ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ - புறம் 152/12

 TOP
 
  ஓரியும் (2)
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு - சிறு 111
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும்/காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த - புறம் 158/5,6

 TOP
 
  ஓரும் (10)
ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும்/மெல்லம்புலம்பன் அன்றியும் - நற் 127/7,8
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும்/நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே - நற் 183/7,8
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் - குறு 246/5
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் - பரி 19/21
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி - கலி 44/13
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் - கலி 49/12
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும்/புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ - கலி 98/1,2
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/14
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும்/தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட - அகம் 310/6,7
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும்/புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல - புறம் 86/3,4

 TOP
 
  ஓரேன் (1)
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு - குறு 28/2

 TOP
 
  ஓரை (12)
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது - நற் 68/1
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் - நற் 143/3
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே - நற் 398/5
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் - குறு 48/3
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட - குறு 316/5
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு - குறு 401/3
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து - கலி 75/4
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் - கலி 82/9
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ - அகம் 49/16
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என - அகம் 60/11
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 219/2
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 176/1

 TOP
 
  ஓரை_மகளிர் (1)
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு - குறு 401/3

 TOP
 
  ஓரையும் (1)
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் - நற் 155/1

 TOP
 
  ஓரொரு-கால் (1)
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி - கலி 141/7

 TOP
 
  ஓலின் (1)
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் - கலி 42/3

 TOP
 
  ஓலை (7)
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி - நற் 38/8
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை - நற் 135/1
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே - நற் 300/12
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை/முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு - கலி 94/42,43
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் - அகம் 77/7
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை/படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 337/7,8
உறைப்பு-உழி ஓலை போல - புறம் 290/7

 TOP
 
  ஓலை-கண் (1)
உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ - கலி 147/43

 TOP
 
  ஓவ (2)
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய - நற் 118/7
ஓவ செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி - அகம் 5/20

 TOP
 
  ஓவ_மாக்கள் (1)
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய - நற் 118/7

 TOP
 
  ஓவத்து (9)
ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் - சிறு 70
வேறுபட்ட வினை ஓவத்து/வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் - பட் 49,50
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 182/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - பதி 61/3
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் - பதி 88/28
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா - பரி 21/28
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் - அகம் 54/4
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - அகம் 98/11
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் - புறம் 251/1

 TOP
 
  ஓவலர் (1)
ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர் - குறு 34/1

 TOP
 
  ஓவலை (1)
ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை - அகம் 342/1

 TOP
 
  ஓவா (8)
ஒலி ஓவா கலி யாணர் - மது 118
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா/தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன - நற் 227/7,8
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் - பரி 2/70
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் - கலி 70/11
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப - கலி 81/6
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா - கலி 81/14
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற - கலி 103/50
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் - கலி 129/8

 TOP
 
  ஓவாது (7)
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை - குறு 91/5
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது/கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை - குறு 161/1,2
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் - பரி 15/44
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண - கலி 81/19
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு - அகம் 139/4
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது/இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் - அகம் 171/4,5
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே - புறம் 4/19

 TOP
 
  ஓவாதே (2)
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே/மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த - நற் 154/3,4
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே/ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் - நற் 335/2,3

 TOP
 
  ஓவார் (1)
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே - நற் 116/12

 TOP
 
  ஓவாள் (2)
உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள்/கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார - கலி 145/4,5
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது - அகம் 325/5

 TOP
 
  ஓவான் (1)
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான்/மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி - கலி 103/37,38

 TOP
 
  ஓவியம் (1)
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் - நெடு 147

 TOP
 
  ஓவியர் (1)
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் - சிறு 122

 TOP
 
  ஓவு (8)
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை - பொரு 173
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து - மது 365
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க - மது 733
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் - மலை 475
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த - நற் 268/4
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் - நற் 319/1
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி - பதி 68/17
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி - புறம் 345/9

 TOP