<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ப - முதல் சொற்கள்
பஃறி 1
பஃறிணை 1
பஃறுளி 1
பஃறேர் 2
பஃறோல் 3
பக்கத்தின் 1
பக்கத்து 5
பக்கம் 8
பக்கின் 1
பக்கு 1
பக 13
பகட்டின் 3
பகட்டு 26
பகட்டுக்கு 1
பகட்டொடு 1
பகடு 32
பகடே 1
பகர் 2
பகர்ந்து 5
பகர்ந்தேம் 1
பகர்நர் 2
பகர்நரும் 2
பகர்நரொடு 1
பகர்பவர் 1
பகர்பு 1
பகர்வர் 1
பகர்வு 1
பகர 5
பகரும் 7
பகல் 105
பகலிட 1
பகலில் 1
பகலின் 3
பகலினும் 1
பகலும் 18
பகலே 6
பகலொடு 1
பகலோன் 1
பகழி 21
பகழியின் 1
பகழியும் 1
பகற்குறி 2
பகன்றை 21
பகன்றையொடு 1
பகா 1
பகாஅர் 1
பகு 29
பகுக்கும் 12
பகுத்திட்டு 1
பகுத்து 4
பகுத்தூண் 1
பகை 93
பகைக்கு 1
பகைஞர் 1
பகைஞரும் 1
பகைஞன் 1
பகைபட்டு 1
பகைமையின் 2
பகையின் 1
பகையும் 2
பகையே 4
பகையேம் 1
பகையை 1
பகைவர் 28
பகைவர்க்கு 5
பகைவரும் 2
பகைவரை 1
பகைவன் 1
பகைவன்-மன் 1
பங்கம் 1
பங்குவின் 1
பங்குனி 3
பச்சிலை 1
பச்சிறா 2
பச்சூன் 7
பச்சை 11
பச்சையொடு 1
பசக்கும் 3
பசக்குவ-மன்னோ 1
பசத்தல் 4
பசந்த 7
பசந்ததுவே 1
பசந்தவர் 1
பசந்தன்று 7
பசந்தன்றே 1
பசந்தன 2
பசந்தனள் 3
பசந்தனள்-மன் 1
பசந்தனை 1
பசந்து 8
பசப்ப 13
பசப்பது 4
பசப்பதுவே 1
பசப்பவும் 4
பசப்பித்தோரே 1
பசப்பினும் 1
பசப்பு 17
பசப்பூர 1
பசப்பே 9
பசலை 40
பசலைக்கு 3
பசலையள் 2
பசலையால் 2
பசலையும் 4
பசலையை 1
பசலையொடு 1
பசி 67
பசித்த 4
பசித்தன்று 1
பசித்து 8
பசித்தும் 1
பசித்தென 1
பசியர் 1
பசியார் 1
பசியே 1
பசீஇ 1
பசு 31
பசு_நெய் 1
பசும் 84
பசும்பிடி 3
பசும்பூண் 1
பசும்பொன் 10
பசும்பொன்-கொல் 1
பசுமுத்து 1
பசுமை 1
பசை 4
பசையொடு 1
பசைஇ 1
பசைஇய 1
பஞ்சவர் 1
பஞ்சவன் 1
பஞ்சாய் 5
பஞ்சி 8
பஞ்சியின் 1
பஞ்சியும் 1
பஞ்சிற்று 1
பஞ்சுரம் 1
பட்ட 39
பட்டத்து 1
பட்டதற்கு 1
பட்டது 2
பட்டன்று 5
பட்டன்றே 5
பட்டன 2
பட்டனம் 1
பட்டனவே 1
பட்டனன் 1
பட்டனனே 1
பட்டனை 1
பட்டாய் 2
பட்டார் 1
பட்டான் 1
பட்டி 2
பட்டின 1
பட்டினத்து 3
பட்டினம் 3
பட்டினி 1
பட்டீமோ 1
பட்டு 34
பட்டுழி 1
பட்டே 3
பட்டோன் 1
பட 119
படப்பு 1
படப்பை 62
படப்பையொடு 1
படம் 3
படர் 93
படர்-மின் 1
படர்க 1
படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ 1
படர்குவர் 2
படர்குவள் 1
படர்குவிர் 1
படர்குவை 1
படர்கூர்ந்திசினே 1
படர்கூர்ந்து 1
படர்தந்தது 1
படர்தந்து 1
படர்தந்தோளே 1
படர்தந்தோனே 1
படர்தர 2
படர்தரும் 3
படர்தரூஉம் 1
படர்தலின் 1
படர்தலும் 1
படர்தி 2
படர்தும் 1
படர்ந்த 7
படர்ந்தது 1
படர்ந்தமை 1
படர்ந்தனை 1
படர்ந்திகும் 2
படர்ந்திசினே 1
படர்ந்தீர் 1
படர்ந்து 25
படர்ந்தே 5
படர்ந்தோர் 1
படர்ந்தோர்க்கு 1
படர்ந்தோன் 1
படர்பு 1
படர்வித்தவள் 1
படர 11
படரன்-மின் 1
படரா 1
படராது 2
படரிய 1
படரின் 3
படரினும் 1
படருநர் 1
படரும் 12
படரே 5
படரோடு 1
படல் 5
படலத்து 1
படலே 2
படலை 9
படவே 2
படா 4
படாகை 1
படாத 1
படாது 1
படாமை 1
படாஅ 8
படாஅக்-கண்ணும் 1
படாஅகை 1
படாஅது 2
படாஅம் 2
படாஅமை 1
படாஅர் 6
படாஅல் 1
படி 16
படிக்கால் 1
படிந்து 6
படிந்தும் 1
படிநிலை 2
படிமகன் 1
படிமம் 1
படிமையானே 1
படிய 1
படியா 1
படியினை 1
படியும் 4
படியோர் 4
படில் 1
படிவ 5
படிவத்தான் 1
படிவத்து 3
படிவம் 3
படிவன 1
படிவு 1
படிற்றால் 1
படிறு 2
படின் 1
படினும் 1
படினே 5
படீஇ 2
படீஇய 2
படீஇயர் 12
படீஇயர்-மாதோ 1
படு 334
படு-தொறும் 2
படு_சுடர் 1
படு_பதம் 1
படுக்கும் 7
படுக்குவள் 1
படுக்கை 1
படுக 1
படுக-தில் 1
படுகம் 1
படுகர் 1
படுகரை 1
படுகளம் 1
படுகுவ-மன்னே 1
படுகுவை 1
படுகுழி 1
படுங்கால் 1
படுத்த 10
படுத்தல் 2
படுத்தனம் 1
படுத்தனென் 1
படுத்தனை 2
படுத்து 6
படுத்தே 1
படுதல் 2
படுதலும் 4
படுநர் 2
படுப்ப 3
படுப்பவர்க்கு 1
படுப 1
படுபு 6
படும் 3
படும்-கொல் 1
படுமலை 2
படுமே 6
படுமோ 2
படுவது 1
படுவலும் 1
படுவில் 4
படுவின் 1
படுவினும் 1
படூஉம் 11
படை 115
படை_கொள்_மாக்கள் 1
படைக்கவும் 1
படைக்கு 2
படைஞர் 1
படைத்த 1
படைத்தாள் 1
படைத்தான்-கண் 1
படைத்திசினோரே 1
படைத்து 1
படைத்தோரே 1
படைத்தோன் 1
படைத்தோனே 1
படைப்பு 1
படைப்பே 1
படைய 1
படையனோ 1
படையாக 1
படையான் 1
படையின் 1
படையும் 2
படையே 1
படையொடு 1
படையொடும் 2
படையோயே 1
படையோர் 1
படையோர்க்கு 1
பண் 22
பண்ட 2
பண்டத்து 1
பண்டம் 9
பண்டமோடு 1
பண்டரங்கம் 1
பண்டாரம் 1
பண்டினும் 1
பண்டு 16
பண்டும் 5
பண்டும்பண்டும் 2
பண்டை 7
பண்டைய 1
பண்டையின் 6
பண்ண 1
பண்ணல் 1
பண்ணவும் 2
பண்ணற்கு 1
பண்ணன் 7
பண்ணாது 1
பண்ணி 28
பண்ணிய 11
பண்ணியம் 8
பண்ணியாய் 1
பண்ணினால் 1
பண்ணினுள் 1
பண்ணினுள்ளும் 1
பண்ணு 3
பண்ணுந 1
பண்ணுப்பெயர்த்து 1
பண்ணை 4
பண்ப 1
பண்பில 1
பண்பிலன் 3
பண்பிலாளன் 1
பண்பிலை 1
பண்பிற்றே 1
பண்பின் 20
பண்பின்மை 1
பண்பின 1
பண்பினவ்வையும் 1
பண்பினான் 1
பண்பினானே 1
பண்பினை 2
பண்பினோரே 1
பண்பு 39
பண்பும் 3
பண்பும்-மார் 1
பண்புமார் 2
பண்புறு 1
பண்பே 13
பணவை 3
பணி 8
பணி-மின்மே 1
பணித்த 1
பணித்து 3
பணிந்த 1
பணிந்தனம் 1
பணிந்தாய் 1
பணிந்து 14
பணிந்தும் 1
பணிந்தோர் 1
பணிபு 6
பணிமொழி 6
பணிய 2
பணியத்து 1
பணியா 3
பணியாமையின் 1
பணியார் 1
பணியியர் 1
பணியும் 1
பணிலம் 4
பணிவான் 1
பணிவு 2
பணீஇயர் 1
பணை 171
பணைத்த 2
பணைத்து 1
பணையம் 1
பணையும் 1
பணையே 1
பத்தர் 2
பத்தரும் 1
பத்தல் 7
பத்து 3
பத 12
பதடி 1
பதணத்து 1
பதத்தால் 1
பதத்து 1
பதத்தை 1
பதப்பர் 1
பதம் 55
பதலை 3
பதலையும் 2
பதலையொடு 1
பதவ 1
பதவின் 3
பதவு 3
பதன் 9
பதாகை 2
பதி 30
பதி-வயின் 1
பதித்த 2
பதித்து 1
பதிப்பெயர்ந்த 1
பதிபு 1
பதிபெயர்ந்து 1
பதிய 2
பதியாக 1
பதிவத 1
பதிற்று 1
பதின்மரும் 1
பதின்மரை 1
பதினாயிரம் 2
பதினெண் 1
பதினொரு 3
பதுக்கு 1
பதுக்கை 14
பதுக்கைத்து 2
பதுமத்து 1
பதுமம் 1
பதைப்ப 2
பதைப்பு 1
பதைபதைப்பு 1
பந்தர் 25
பந்தருள் 1
பந்தின் 2
பந்து 12
பந்துடன் 1
பந்தும் 4
பந்தொடு 4
பம்பி 2
பம்பிய 1
பம்பை 1
பய 16
பயக்கிற்பதோ 1
பயக்கும்மோ 1
பயத்தலின் 1
பயத்தால் 2
பயத்தான் 1
பயந்த 38
பயந்தன்றால் 1
பயந்தன்றே 1
பயந்தன 1
பயந்தன-மாதோ 1
பயந்தனமே 1
பயந்தனை-மன்னால் 1
பயந்திசினோரே 1
பயந்து 9
பயந்தோர் 1
பயந்தோள் 2
பயப்ப 1
பயப்பு 3
பயம் 75
பயம்பிடை 1
பயம்பில் 1
பயம்பின் 3
பயம்பு 1
பயம்புமார் 1
பயலை 3
பயலையால் 1
பயறு 7
பயன் 37
பயனில 1
பயனும் 3
பயனுறுப்ப 1
பயனே 8
பயனோ 1
பயிர் 20
பயிர்தல் 1
பயிர்ந்து 4
பயிர்ப்புறு 2
பயிர்பயிர் 1
பயிர்வன 1
பயிரி 1
பயிரிடூஉ 1
பயிரின் 1
பயிரின்னே 1
பயிரும் 18
பயில் 49
பயில்வுற்று 1
பயில 2
பயிலாது 1
பயிலியது 1
பயிலும் 1
பயிற்ற 3
பயிற்றலின் 2
பயிற்றலும் 1
பயிற்றா 1
பயிற்றாதீமே 1
பயிற்றி 19
பயிற்றிய 2
பயிற்றியும் 1
பயிற்றும் 14
பயின்றனர் 1
பயின்று 9
பயின்றோரை 1
பயினால் 1
பயினி 1
பயினொடு 2
பர 1
பரக்க 1
பரக்கும் 7
பரங்குன்றத்து 4
பரங்குன்றம் 2
பரங்குன்றில் 1
பரங்குன்றிற்கும் 1
பரங்குன்றின் 1
பரங்குன்றினிடை 1
பரங்குன்று 7
பரங்குன்றும் 1
பரட்டு 1
பரடு 1
பரணன் 1
பரத்த 1
பரத்தந்து 2
பரத்தமை 1
பரத்தர 2
பரத்தரும் 1
பரத்தரூஉம் 1
பரத்தலானே 1
பரத்தலின் 1
பரத்தன் 1
பரத்தை 11
பரத்தைமை 6
பரத்தையர் 1
பரத்தையின் 1
பரத்தையை 1
பரத 1
பரதர் 2
பரதவ 1
பரதவர் 43
பரதவன் 1
பரந்த 43
பரந்தது 1
பரந்ததுவே 1
பரந்தவால் 1
பரந்தவை 3
பரந்தன்று 2
பரந்தன 2
பரந்தனவால் 1
பரந்து 57
பரந்துபட்ட 1
பரந்துபட 1
பரந்துபடு 1
பரந்தோர் 1
பரப்ப 11
பரப்பகத்து 1
பரப்பகம் 2
பரப்பவும் 2
பரப்பி 34
பரப்பிய 3
பரப்பியவை 1
பரப்பியும் 2
பரப்பில் 8
பரப்பின் 46
பரப்பினர் 1
பரப்பினை 1
பரப்பு 5
பரப்பும் 2
பரம் 3
பரல் 32
பரவ 3
பரவல் 1
பரவா 2
பரவாமை 1
பரவி 5
பரவியும் 2
பரவின் 1
பரவினம் 1
பரவினர் 1
பரவுதும் 13
பரவும் 3
பரவுறு 1
பரவை 1
பரவையின் 1
பராரை 11
பராரைய 1
பராவலின் 1
பராவு 1
பராஅம் 1
பராஅய் 1
பராஅய 1
பராஅரை 4
பரி 78
பரிக்கும் 8
பரிகாரம் 1
பரிகோ 1
பரிசம் 1
பரிசில் 34
பரிசில்-மன்னும் 1
பரிசிலர் 23
பரிசிலர்க்கு 5
பரிசிலன் 3
பரிசிலன்-மன்னும் 1
பரிசிலனே 1
பரிசிலென் 2
பரிசு 2
பரித்து 1
பரிதலின் 1
பரிதி 1
பரிதியின் 2
பரிந்த 1
பரிந்தது 1
பரிந்தனென் 1
பரிந்தின்று 1
பரிந்து 12
பரிப்ப 3
பரிப்பு 1
பரிப்பும் 1
பரிபாடல் 1
பரிபு 3
பரிமா 1
பரிமாவும் 1
பரிய 16
பரியரை 1
பரியல் 4
பரியலென்-மன் 1
பரியலோ 1
பரியவும் 1
பரியன் 1
பரியாக 1
பரியாது 1
பரியின் 1
பரியினது 1
பரியும் 1
பரியூஉ 1
பரியை 1
பரிவானால் 2
பரிவிலாட்டி 1
பரிவு 2
பரிவுதர 1
பரிவேட்பு 1
பரிவொடு 1
பரீஇ 6
பரீஇயினள் 1
பரு 10
பருகி 19
பருகிய 3
பருகீத்தை 1
பருகு 6
பருகுநர் 1
பருகும் 2
பருத்தி 6
பருதி 13
பருந்தின் 13
பருந்து 28
பருந்தே 1
பரும 2
பருமத்து 1
பருமம் 2
பருவ 5
பருவத்த 1
பருவத்தர் 1
பருவத்தால் 1
பருவத்து 5
பருவத்தும் 1
பருவம் 23
பருவமும் 1
பருவமோ 2
பருவரல் 14
பருவரும் 1
பருவூர் 1
பரூஉ 36
பரேர் 6
பரைஇ 3
பல் 660
பல்_கால்_பறவை 1
பல்கால் 1
பல்கி 1
பல்கிய 1
பல்கின 1
பல்குவ 1
பல்சாலை 1
பல்பல 1
பல்ல 1
பல்லர் 1
பல்லவர் 1
பல்லவன் 1
பல்லார் 1
பல்லாருள் 1
பல்லான்குன்றில் 1
பல்லி 11
பல்லிய 2
பல்லியத்தன் 1
பல்லியத்தின் 1
பல்லியத்தொடு 1
பல்லியம் 5
பல்லியும் 2
பல்லின் 2
பல்லும் 1
பல்லே 1
பல்லோர் 10
பல்லோருள்ளும் 2
பல்வேறு 13
பல 307
பல-கொல் 1
பல-கொல்லோ 1
பலகை 7
பலகையர் 1
பலகையும் 1
பலகையொடு 2
பலபல 5
பலம் 2
பலர் 73
பலர்-கொல் 1
பலர்-தில் 2
பலர்-மன் 1
பலர்-வாய் 1
பலர்க்கு 5
பலரால் 2
பலருடன் 4
பலரும் 6
பலருளும் 1
பலரே 12
பலரே-மன்ற 1
பலரொடு 2
பலரொடும் 1
பலரோடு 2
பலவால்-தில்ல 1
பலவில் 2
பலவின் 54
பலவினும் 1
பலவு 6
பலவுடன் 4
பலவும் 8
பலவே 45
பலா 2
பலாசம் 1
பலாஅ 1
பலி 34
பலிக்கே 1
பலிகொடுத்து 1
பலிய 1
பலியே 3
பலியொடு 2
பலும் 1
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 2
பவத்திரி 1
பவர் 7
பவரொடு 2
பவழ 2
பவழத்து 2
பவழம் 2
பவள 4
பவளம் 2
பவளமொடு 1
பழ 26
பழகவும் 1
பழகா 1
பழகி 1
பழகிய 4
பழகுவர் 1
பழங்கண் 10
பழஞ்சோற்று 1
பழத்தின் 1
பழத்து 1
பழத்துள் 2
பழம் 82
பழம்_செருக்காளர் 1
பழம்படு 1
பழமையின் 1
பழமொழி 2
பழன் 2
பழன 23
பழனத்த 2
பழனத்ததுவே 1
பழனத்து 10
பழனம் 5
பழனம்-தோறும் 1
பழனின் 1
பழனும் 4
பழி 48
பழிக்குங்கால் 3
பழிக்கும் 2
பழிச்ச 3
பழிச்சி 6
பழிச்சிய 2
பழிச்சினிர் 1
பழிச்சுதல் 1
பழித்த 1
பழித்தல் 2
பழிதான் 1
பழிப்பேமோ 1
பழியா 1
பழியும் 4
பழியே 4
பழியொடு 1
பழியோ 1
பழு 7
பழுத்த 2
பழுத்து 1
பழுதாக 1
பழுது 9
பழுதுளி 1
பழுநி 2
பழுநிய 5
பழுநின 1
பழுப்புறு 1
பழுவும் 1
பழுனி 3
பழுனிய 8
பழூஉ 1
பழையர் 3
பழையன் 6
பழையோள் 1
பள்ளம் 2
பள்ளி 28
பள்ளி-தொறும் 1
பள்ளிகொள்ளான் 1
பள்ளிகொள்ளும் 2
பள்ளியும் 3
பள்ளியுள் 1
பளிங்கத்து 1
பளிங்கின் 2
பளிங்கு 6
பளிங்கொடு 1
பளிதம் 1
பற்பல 2
பற்ற 1
பற்றல் 2
பற்றவும் 2
பற்றா 1
பற்றா_மாக்களின் 1
பற்றாய் 1
பற்றாள் 1
பற்றி 33
பற்றிய 7
பற்றியும் 1
பற்றியோ 1
பற்றியோயே 1
பற்றினன் 2
பற்றினை 1
பற்று 6
பற்றும் 1
பற்றுவனன் 1
பற்றுவேன் 2
பறக்கல்லா 1
பறக்கும் 1
பறந்த 1
பறந்தலை 29
பறந்தவை 1
பறந்து 1
பறப்ப 1
பறம்பில் 2
பறம்பின் 6
பறம்பு 4
பறம்பே 2
பறவா 1
பறவை 26
பறவைக்கு 1
பறவையின் 2
பறழ் 14
பறழ்_மகனே 1
பறழொடு 1
பறாஅ 2
பறி 6
பறிக்குந்து 2
பறித்த 2
பறித்து 2
பறிமுறை 3
பறியா 3
பறை 73
பறைந்த 4
பறைந்தன 1
பறைந்து 1
பறைபு 1
பறைய 1
பறையன் 1
பறையால் 2
பறையான் 2
பறையின் 7
பறையொடு 2
பறைஇய 1
பன் 12
பன்மையது 1
பன்மையும் 1
பன்றி 19
பன்றிப்பறையும் 1
பன்றியின் 1
பன்னல் 1
பன்னிய 1
பன்னிரு 1
பன்னொருவரும் 1
பனம் 11
பனி 228
பனிக்கு 1
பனிக்கும் 19
பனிகூர் 1
பனிச்சை 1
பனித்தலும் 1
பனித்து 1
பனிப்ப 10
பனிப்பு 1
பனிப்போள் 2
பனிய 1
பனியலை 1
பனியாய் 1
பனியின் 1
பனியும் 1
பனியே 6
பனியொடு 4
பனிவரை 4
பனிற்றும் 1
பனுவல் 11
பனுவலின் 2
பனை 22
பனைக்கொடி 1
பனைக்கொடியோற்கு 1
பனைக்கொடியோனும் 2
பனைமீன் 1
பனையத்து 1
பனையின் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பஃறி (1)
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி/பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் - பட் 30,31

 TOP
 
  பஃறிணை (1)
நீல் நிற முல்லை பஃறிணை நுவல - பொரு 221

 TOP
 
  பஃறுளி (1)
நல் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே - புறம் 9/11

 TOP
 
  பஃறேர் (2)
உருவ பஃறேர் இளையோன் சிறுவன் - பொரு 130
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் - புறம் 361/9

 TOP
 
  பஃறோல் (3)
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பஃறோல்/அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய - மலை 377,378
மழை என மருளும் மா இரும் பஃறோல்/எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு - பதி 62/2,3
கொல் களிறு மிடைந்த பஃறோல் தொழுதியொடு - பதி 83/3

 TOP
 
  பக்கத்தின் (1)
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது - கலி 65/12

 TOP
 
  பக்கத்து (5)
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என - நற் 98/5
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து/பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு - குறு 129/3,4
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி - பரி 11/35
பக்கத்து புல்ல சிறிது - கலி 94/21
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க - கலி 94/26

 TOP
 
  பக்கம் (8)
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற - குறு 275/6
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் - பரி 10/56
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் - பரி 11/31
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம்/வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி - பரி 11/34,35
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி - பரி 21/31
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் - கலி 118/14
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் - அகம் 48/10
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி - அகம் 160/4

 TOP
 
  பக்கின் (1)
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் - ஐங் 271/2

 TOP
 
  பக்கு (1)
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் - கலி 65/14

 TOP
 
  பக (13)
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு - நற் 24/1
செம் கதிர் செல்வன் தெறுதலின் மண் பக/உலகு மிக வருந்தி உயா உறு காலை - நற் 164/2,3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் - குறு 0/4
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் - ஐங் 322/2
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக/துணி கயம் துகள்பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் - கலி 20/5,6
பொலம் கல வெறுக்கை தருமார் நிலம் பக/அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் - அகம் 1/9,10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் - அகம் 55/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர - அகம் 81/6
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக/இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு - அகம் 139/1,2
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் - அகம் 176/2
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக/கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் - அகம் 397/4,5
வரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் - புறம் 90/8
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் - புறம் 364/10

 TOP
 
  பகட்டின் (3)
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது - கலி 65/12
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர - அகம் 37/11
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி - அகம் 140/14

 TOP
 
  பகட்டு (26)
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் - திரு 104
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த - சிறு 55
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை - சிறு 190
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி - பெரும் 243
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை - பட் 52
பாசிழை பகட்டு அல்குல் - பட் 147
கடும் பகட்டு யானை நெடு மான் அஞ்சி - நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் - நற் 395/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை - குறு 71/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி - குறு 91/6
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் - அகம் 41/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் - அகம் 90/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை - அகம் 93/20
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/7
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை - அகம் 288/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் - அகம் 296/11
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் - அகம் 356/12
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி - அகம் 397/10
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் - புறம் 13/3
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் - புறம் 60/9
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து - புறம் 68/5
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 88/4
அலர் பூம் தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 96/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 152/10
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் - புறம் 265/8
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி - புறம் 392/13

 TOP
 
  பகட்டுக்கு (1)
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ - புறம் 90/9

 TOP
 
  பகட்டொடு (1)
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா - பெரும் 325

 TOP
 
  பகடு (32)
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப - பெரும் 58
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி - பெரும் 198
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப - பெரும் 238
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி - மது 94
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் - மது 259
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் - பட் 201
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் - நற் 290/3
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து - நற் 340/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க - ஐங் 3/2
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி - பதி 58/16
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் - பதி 71/4
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி - அகம் 17/13
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ - அகம் 30/6
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு/அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் - அகம் 107/15,16
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி - அகம் 159/3
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ - அகம் 173/10
பகடு பல பூண்ட உழவுறு செம் செய் - அகம் 262/2
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம் இடித்து - அகம் 295/10
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து - அகம் 329/7
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி - அகம் 366/3
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - புறம் 35/32
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு - புறம் 125/7
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு/ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் - புறம் 161/17,18
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் - புறம் 307/9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு - புறம் 366/13
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 383/4
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 385/2
திருந்து தொழில் பல பகடு/பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் - புறம் 387/11,12
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா - புறம் 388/11
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி - புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற - புறம் 391/4
வன்புலத்து பகடு விட்டு - புறம் 395/2

 TOP
 
  பகடே (1)
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என - புறம் 399/28

 TOP
 
  பகர் (2)
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன - மலை 413
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் - பரி 15/42

 TOP
 
  பகர்ந்து (5)
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் - பட் 211
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து/தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீ மடுத்து - கலி 1/1,2
நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து/நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி - கலி 131/14,15
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சைக்-கண் - கலி 149/4
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து/நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு - புறம் 120/13,14

 TOP
 
  பகர்ந்தேம் (1)
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்/உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே - பரி 19/104,105

 TOP
 
  பகர்நர் (2)
கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ - பதி 13/23
சினை பூம் கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர்/பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன - அகம் 25/10,11

 TOP
 
  பகர்நரும் (2)
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும்/மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் - மது 506,507
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும்/செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் - மது 513,514

 TOP
 
  பகர்நரொடு (1)
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு/ஒலி ஓவா கலி யாணர் - மது 117,118

 TOP
 
  பகர்பவர் (1)
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட - கலி 66/1

 TOP
 
  பகர்பு (1)
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற - கலி 20/1

 TOP
 
  பகர்வர் (1)
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்/பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் - ஐங் 271/1,2

 TOP
 
  பகர்வு (1)
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் - புறம் 381/9

 TOP
 
  பகர (5)
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர/இரும் பனம் தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் - நற் 38/2,3
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர/மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 497/2,3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் - பதி 17/3
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் - பரி 11/34
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர/துறுகல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை - அகம் 272/9,10

 TOP
 
  பகரும் (7)
மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை - நற் 138/2
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி - குறு 271/2
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும்/தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் - ஐங் 13/2,3
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும்/கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 195/1,2
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும்/கான் கெழு நாடன் மகளே - ஐங் 430/2,3
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும்/கானல் அம் சிறுகுடி பெருநீர் சேர்ப்ப - அகம் 320/4,5
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும்/யாணர் அறாஅ வியன் மலை அற்றே - புறம் 116/13,14

 TOP
 
  பகல் (105)
என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல்/பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு - திரு 130,131
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் - பொரு 46
பவ்வம் மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி - பொரு 135
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி - பெரும் 2
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் - பெரும் 111
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை - பெரும் 146
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் - பெரும் 362
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி - பெரும் 387
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு - பெரும் 442
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 484
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் - முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் - மது 7
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு - மது 546
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் - மது 549
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி - மது 653
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து - நெடு 34
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி - குறி 214
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி - பட் 103
நெடு நுகத்து பகல் போல - பட் 206
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் - பட் 268
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் - மலை 84
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் - மலை 206
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது - நற் 14/5
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே - நற் 49/4
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி - நற் 69/1
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே - நற் 91/12
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே - நற் 109/10
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் - நற் 128/1
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல - நற் 156/6
பகல் கெழு செல்வன் குடமலை மறைய - நற் 215/2
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் - குறு 352/4
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா - ஐங் 56/1
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை - ஐங் 183/4
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் - ஐங் 456/2
ஞாயிறு கோடா நல் பகல் அமயத்து - பதி 22/34
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் - பதி 52/28
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி - பதி 59/1
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை - பதி 72/8
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி - பதி 90/9
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது - பரி 7/5
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் - பரி 11/96
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் - கலி 19/5
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி - கலி 39/24
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் - கலி 66/4
முன் பகல் தலைக்கூடி நல் பகல் அவள் நீத்து - கலி 74/10
முன் பகல் தலைக்கூடி நல் பகல் அவள் நீத்து - கலி 74/10
பின் பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் - கலி 74/11
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் - கலி 75/22
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா - கலி 86/17
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை - கலி 94/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ - கலி 98/17
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர - கலி 118/4
பகல் நுங்கியது போல படு சுடர் கல் சேர - கலி 119/2
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல - கலி 130/5
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் - கலி 132/10
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை - கலி 142/42
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று - கலி 143/2
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய - கலி 143/39
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் - கலி 144/52
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே - கலி 145/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ - கலி 147/34
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல - கலி 148/22
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை - அகம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல்/முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல - அகம் 36/20,21
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல - அகம் 37/15
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து - அகம் 48/23
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை - அகம் 71/9
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே - அகம் 80/13
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று - அகம் 101/13
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள - அகம் 118/6
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் - அகம் 122/10
ஒன்பது குடையும் நல் பகல் ஒழித்த - அகம் 125/20
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி_நாள் - அகம் 127/11
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி - அகம் 146/2
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை - அகம் 148/10
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே - அகம் 160/18
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய - அகம் 182/13
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல - அகம் 213/11
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் - அகம் 214/2
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே - அகம் 218/22
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் - அகம் 228/8
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி அம் செல்வன் - அகம் 229/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி - அகம் 244/3
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென - அகம் 277/2
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக - அகம் 287/2
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் - அகம் 308/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி - அகம் 317/2
நல் பகல் அமையமும் இரவும் போல - அகம் 327/2
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் - அகம் 329/5
பல் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து - அகம் 340/1
பல் பூம் தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி - அகம் 360/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று - அகம் 363/2
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு - அகம் 365/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் - புறம் 2/17
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே - புறம் 8/10
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி - புறம் 17/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே - புறம் 51/11
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல்/தேர்_வீசு_இருக்கை ஆர நோக்கி - புறம் 69/17,18
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே - புறம் 79/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி - புறம் 249/8
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் - புறம் 266/5
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே - புறம் 358/2
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை - புறம் 394/6

 TOP
 
  பகலிட (1)
பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் - கலி 101/39

 TOP
 
  பகலில் (1)
பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி - திரு 166

 TOP
 
  பகலின் (3)
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே - நற் 285/11
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் - ஐங் 57/1
பகலின் விளங்கும் நின் செம்மல் சிதைய - கலி 19/11

 TOP
 
  பகலினும் (1)
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் - அகம் 305/1

 TOP
 
  பகலும் (18)
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று - நெடு 47
பகலும் வருதி பல் பூம் கானல் - நற் 223/3
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் - குறு 32/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் - குறு 217/1
பகலும் மாலை துணையிலோர்க்கே - குறு 234/6
புனல் முற்று ஊரன் பகலும்/படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே - ஐங் 95/3,4
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் - பதி 73/9
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே - கலி 49/25
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி - கலி 145/15
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி - அகம் 50/5
பானாள் கங்குலும் பகலும்/ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 57/18,19
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே - அகம் 68/21
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்துஇயைந்து - அகம் 279/6
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென - அகம் 307/3
பல் பூம் சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் - அகம் 389/9
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் - புறம் 189/3
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் - புறம் 356/2
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் - புறம் 362/18

 TOP
 
  பகலே (6)
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே - நற் 87/9
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு - நற் 365/3
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே/பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே - குறு 353/2,3
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே - அகம் 228/6
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே - அகம் 370/4
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே - புறம் 65/12

 TOP
 
  பகலொடு (1)
எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு/செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் - கலி 145/27,28

 TOP
 
  பகலோன் (1)
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆர் இடை - அகம் 201/8

 TOP
 
  பகழி (21)
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து - முல் 73
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை - குறி 170
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் - நற் 13/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல - நற் 75/7
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் - நற் 165/2
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய - நற் 352/1
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் - குறு 12/3
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொண்மார் - குறு 16/2
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் - குறு 333/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை - ஐங் 363/1
ஆட்டு அயர்ந்து அரிபடும் ஐ விரை மாண் பகழி/அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் - பரி 10/97,98
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி/வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை - அகம் 132/4,5
வடியுறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 159/5
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி - அகம் 161/3
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி/கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ - அகம் 167/8,9
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி/மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது - அகம் 248/7,8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் - அகம் 295/15
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என - அகம் 297/6
செ வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் - அகம் 371/2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து - அகம் 388/11
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி/பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ - புறம் 152/1,2

 TOP
 
  பகழியின் (1)
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின - பரி 18/40

 TOP
 
  பகழியும் (1)
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான - பெரும் 269

 TOP
 
  பகற்குறி (2)
பல் பூம் கானல் பகற்குறி வந்து நம் - நற் 235/4
பல் பூம் கானல் பகற்குறி மரீஇ - நற் 258/1

 TOP
 
  பகன்றை (21)
வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை/தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் - பொரு 195,196
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி - மது 261
பகன்றை பலாசம் பல் பூம் பிண்டி - குறி 88
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் - மலை 459
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் - நற் 86/3
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ - குறு 330/4
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - ஐங் 87/1
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை - ஐங் 97/1
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் - ஐங் 456/2
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் - பதி 76/12
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை - கலி 73/2
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை/சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் - அகம் 24/3,4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் - அகம் 176/10
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை/நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய - அகம் 217/6,7
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் - அகம் 219/4
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை/கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய - அகம் 243/3,4
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை/பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி - அகம் 255/11,12
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் - அகம் 316/6
பனி பகன்றை கனி பாகல் - புறம் 16/14
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் - புறம் 235/18
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன - புறம் 393/17

 TOP
 
  பகன்றையொடு (1)
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ - அகம் 156/5

 TOP
 
  பகா (1)
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் - கலி 142/37

 TOP
 
  பகாஅர் (1)
புகாஅர் நல் நாட்டதுவே பகாஅர்/பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் - அகம் 181/22,23

 TOP
 
  பகு (29)
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி - பெரும் 112
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர - நெடு 66
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய - நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்குறுத்து - நெடு 143
படு சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை - நற் 33/1
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை - நற் 125/1
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் - நற் 144/5
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் - நற் 250/1
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து - நற் 274/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை - குறு 89/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 155/4
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை - குறு 193/2
வரும் இடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 279/2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை - குறு 343/3
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் - ஐங் 299/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 36/1
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் - அகம் 88/3
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை - அகம் 154/2
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த - அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் - அகம் 160/7
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெள் மணி - அகம் 214/11
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் - அகம் 256/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து - அகம் 269/17
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி - அகம் 289/15
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் - அகம் 335/8
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை - அகம் 356/2
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர - அகம் 364/8
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த - புறம் 324/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை - புறம் 342/7

 TOP
 
  பகுக்கும் (12)
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும்/ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே - நற் 85/10,11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட - நற் 336/6
மென் தினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும்/புன்புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் - பதி 30/24,25
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும்/ஆறு முட்டுறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் - பதி 59/15,16
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும்/வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - அகம் 10/12,13
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் - அகம் 70/4
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும்/கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது - அகம் 89/16,17
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்/புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் - அகம் 237/13,14
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே - அகம் 280/13,14
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும்/புல்லி நல் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் - அகம் 311/11,12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும்/நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி - அகம் 393/17,18
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும்/ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் - புறம் 168/13,14

 TOP
 
  பகுத்திட்டு (1)
வாய் பகுத்திட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/54

 TOP
 
  பகுத்து (4)
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் - நற் 128/4
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து/இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் - அகம் 97/4,5
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் - புறம் 46/4
பலர் வாய்த்திராஅர் பகுத்து உண்டோரே - புறம் 360/21

 TOP
 
  பகுத்தூண் (1)
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை - பதி 38/15

 TOP
 
  பகை (93)
பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி - பொரு 44
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் - பொரு 188
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் - பெரும் 227
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று - மது 181
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப - மது 402
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி - மது 689
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் - குறி 129
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா - பட் 26
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா - பட் 26
கிளை கலித்து பகை பேணாது - பட் 196
பல் பூம் பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் - நற் 8/2
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் - நற் 55/3
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே - நற் 81/10
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ - நற் 96/8
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ - நற் 123/7
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி - நற் 153/8
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் - நற் 287/6
பல் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ - நற் 297/3
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் - நற் 346/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த - குறு 141/4
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே - குறு 292/8
அய வெள்_ஆம்பல் அம் பகை நெறி தழை - குறு 293/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் - குறு 297/2
செய்தனெம்-மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே - குறு 304/8
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே - குறு 394/6
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக - ஐங் 6/2
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் - ஐங் 187/3
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் - ஐங் 211/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது - ஐங் 362/2
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே - ஐங் 429/4
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து - ஐங் 444/4
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து - ஐங் 450/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி - ஐங் 452/3
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ - ஐங் 455/1
அடாஅ அடு பகை அட்டு மலர் மார்பன் - பதி 20/20
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ - பதி 50/23
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப - பதி 82/1
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை - பதி 94/5
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு - பரி 7/72
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர - பரி 12/70
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் - பரி 19/79
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் - கலி 11/2
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ - கலி 14/15
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் - கலி 32/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி - கலி 40/6
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் - கலி 43/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் - கலி 67/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு - கலி 77/24
பண்பு உடை நல் நாட்டு பகை தலைவந்து என - கலி 78/4
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதிபெயர்ந்து ஆங்கு - கலி 78/8
ஏறு உடை நல்லார் பகை/மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை - கலி 102/29,30
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா - கலி 113/6
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் - கலி 118/18
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை/ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் - கலி 120/22,23
மாலை பகை தாங்கி யான் - கலி 145/34
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் - அகம் 54/2
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் - அகம் 101/6
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே - அகம் 105/17
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி - அகம் 136/27
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் - அகம் 152/9
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ - அகம் 167/9
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/3
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை - அகம் 214/5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை - அகம் 226/3
அரிய கானம் என்னார் பகை பட - அகம் 247/7
பணியாமையின் பகை தலைவந்த - அகம் 251/11
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் - அகம் 253/11
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்மார் - அகம் 257/13
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் - அகம் 332/7
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே - புறம் 27/19
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் - புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் - புறம் 69/14
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி - புறம் 103/8
பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ - புறம் 136/5
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/14
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே - புறம் 158/28
பகை புலம் படரா அளவை நின் - புறம் 181/9
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே - புறம் 181/10
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு - புறம் 185/5
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி - புறம் 212/7
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் - புறம் 230/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் - புறம் 280/12
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே - புறம் 306/7
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை - புறம் 326/2
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே - புறம் 336/12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து - புறம் 344/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் - புறம் 387/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் - புறம் 400/15
பசி பகை கடிதலும் வல்லன்-மாதோ - புறம் 400/16

 TOP
 
  பகைக்கு (1)
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு/ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என - புறம் 68/11,12

 TOP
 
  பகைஞர் (1)
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்/கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் - புறம் 382/20,21

 TOP
 
  பகைஞரும் (1)
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் - புறம் 213/5

 TOP
 
  பகைஞன் (1)
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன்/இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு - புறம் 180/7,8

 TOP
 
  பகைபட்டு (1)
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் - கலி 68/11

 TOP
 
  பகைமையின் (2)
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/16
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் - கலி 137/17

 TOP
 
  பகையின் (1)
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் - கலி 139/24

 TOP
 
  பகையும் (2)
பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே - நற் 108/6
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் - புறம் 136/15

 TOP
 
  பகையே (4)
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே - குறு 257/6
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே - ஐங் 465/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே - அகம் 186/20
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே - புறம் 96/3

 TOP
 
  பகையேம் (1)
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் - அகம் 186/18

 TOP
 
  பகையை (1)
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை/கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை - பரி 13/39,40

 TOP
 
  பகைவர் (28)
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர்/கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் - பெரும் 450,451
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் - முல் 77
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் - மது 176
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக - ஐங் 4/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர்/போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப - பதி 14/8,9
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே - பதி 15/15
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர்/பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் - பதி 17/2,3
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர்/பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய - பதி 28/1,2
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் - பதி 32/16
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி - பதி 37/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 62/12
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர்/கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே - பதி 69/9,10
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர்/புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை - பதி 70/12,13
அனையை ஆகல் மாறே பகைவர்/கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி - பதி 80/12,13
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர்/வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே - பதி 91/2,3
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் - பரி 3/57
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர்/ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் - அகம் 113/12,13
இது நல் காலம் கண்டிசின் பகைவர்/மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 164/11,12
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர்/ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை - புறம் 7/7,8
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே - புறம் 20/15
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே - புறம் 24/25
நோற்றோர்-மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு - புறம் 26/16
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து - புறம் 95/4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர்/ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட - புறம் 120/19,20
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு - புறம் 229/25
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய - புறம் 264/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு - புறம் 373/35

 TOP
 
  பகைவர்க்கு (5)
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே - மது 201
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு/சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை - பதி 31/34,35
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு/திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே - புறம் 59/6,7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு/இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் - புறம் 170/14,15
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு/புலி இனம் மடிந்த கல் அளை போல - புறம் 398/9,10

 TOP
 
  பகைவரும் (2)
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும்/தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் - பதி 43/29,30
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும்/தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே - அகம் 44/1,2

 TOP
 
  பகைவரை (1)
பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே - புறம் 53/15

 TOP
 
  பகைவன் (1)
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ - பதி 61/6

 TOP
 
  பகைவன்-மன் (1)
பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே - நற் 260/10

 TOP
 
  பங்கம் (1)
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் - பரி 10/82

 TOP
 
  பங்குவின் (1)
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின்/இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் - பரி 11/7,8

 TOP
 
  பங்குனி (3)
பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு - நற் 234/7
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி_நாள் - அகம் 137/9
பங்குனி உயர் அழுவத்து - புறம் 229/5

 TOP
 
  பச்சிலை (1)
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த - புறம் 33/12

 TOP
 
  பச்சிறா (2)
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் - பெரும் 270
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை - நற் 258/8

 TOP
 
  பச்சூன் (7)
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் - பெரும் 283
பச்சூன் பெய்த பகழி போல - நற் 75/7
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் - நற் 114/2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்துற்று - நற் 352/6
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி - ஐங் 391/3
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து - அகம் 381/11
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த - புறம் 258/4

 TOP
 
  பச்சை (11)
விளக்கு அழல் உருவின் விசியுறு பச்சை/எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று - பொரு 5,6
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டுறு பச்சை/பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ - பெரும் 6,7
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை/வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் - மலை 29,30
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் - பரி 3/82
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை/குவளை பசும் தண்டு கொண்டு - பரி 11/101,102
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய - அகம் 217/7
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன - அகம் 244/1
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் - புறம் 164/11
புல புல்வாய் கலை பச்சை/சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய - புறம் 166/11,12
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த - புறம் 288/3
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் - புறம் 308/2

 TOP
 
  பச்சையொடு (1)
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து - சிறு 226

 TOP
 
  பசக்கும் (3)
நம் போல் பசக்கும் காலை தம் போல் - குறு 183/2
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே - ஐங் 169/5
பாராட்டாக்கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/22

 TOP
 
  பசக்குவ-மன்னோ (1)
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் - கலி 142/22

 TOP
 
  பசத்தல் (4)
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி - நற் 1/8
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ - ஐங் 170/4
ஏர் திகழ் ஒள் நுதல் பசத்தல்/ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே - ஐங் 225/4,5
நல் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி - ஐங் 234/2

 TOP
 
  பசந்த (7)
நல் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 322/9
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே - ஐங் 34/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் - ஐங் 500/1
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க - கலி 16/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல - கலி 77/12
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் - அகம் 359/1
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி - புறம் 159/6

 TOP
 
  பசந்ததுவே (1)
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே - நற் 35/12

 TOP
 
  பசந்தவர் (1)
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் - கலி 32/14

 TOP
 
  பசந்தன்று (7)
பசைஇ பசந்தன்று நுதலே - குறு 87/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 35/4
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே - ஐங் 55/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 144/3
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் - கலி 36/12
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் - அகம் 95/1
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் - அகம் 376/13

 TOP
 
  பசந்தன்றே (1)
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே - அகம் 227/1

 TOP
 
  பசந்தன (2)
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே - குறு 121/6
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன/நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அஞ்ஞான்று - கலி 143/49,50

 TOP
 
  பசந்தனள் (3)
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் - நற் 351/3
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை - ஐங் 366/2
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் - அகம் 48/3

 TOP
 
  பசந்தனள்-மன் (1)
பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் - குறு 303/5

 TOP
 
  பசந்தனை (1)
பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே - நற் 96/11

 TOP
 
  பசந்து (8)
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் - நற் 237/1
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க - ஐங் 37/2
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து/மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் - ஐங் 455/3,4
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ - கலி 150/10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து/ஆயமும் அயலும் மருள - அகம் 146/11,12
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 307/1
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து/இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் - அகம் 398/5,6
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி - புறம் 96/4

 TOP
 
  பசப்ப (13)
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப/தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே - நற் 108/8,9
நல் மா மேனி பசப்ப/நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே - குறு 331/7,8
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து - ஐங் 107/2
நல் மா மேனி பசப்ப/செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே - ஐங் 221/3,4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப/சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே - ஐங் 242/4,5
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய - ஐங் 318/1
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 423/2
ஒள் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் - ஐங் 424/2
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை - கலி 45/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் - கலி 82/20
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் - கலி 112/24
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் - அகம் 186/19
பூம் கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து - அகம் 329/1

 TOP
 
  பசப்பது (4)
உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 21/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 28/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 217/4
ஒள் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 219/4

 TOP
 
  பசப்பதுவே (1)
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே - ஐங் 222/4

 TOP
 
  பசப்பவும் (4)
நல் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும்/பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த - ஐங் 230/3,4
நல் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் - அகம் 77/1
நல் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் - அகம் 85/1

 TOP
 
  பசப்பித்தோரே (1)
ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே - ஐங் 67/5

 TOP
 
  பசப்பினும் (1)
நல் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் - நற் 151/1

 TOP
 
  பசப்பு (17)
பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே - நற் 197/2
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர - நற் 358/2
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி - குறு 185/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் - குறு 371/1
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே - ஐங் 45/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் - ஐங் 429/1
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே - கலி 7/8
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்தக்கால் - கலி 15/17
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என - கலி 16/21
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ - கலி 28/15
போர்ப்பது போலும் பசப்பு/நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி - கலி 33/15,16
ஆய் இழை மேனி பசப்பு - கலி 42/32
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்புற்றாளை - கலி 99/10
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணுங்கால் - கலி 100/18
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/17
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் - அகம் 171/1
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர - அகம் 333/2

 TOP
 
  பசப்பூர (1)
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பூர/நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே - அகம் 205/6,7

 TOP
 
  பசப்பே (9)
பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே - நற் 96/11
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே - நற் 167/11
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி - நற் 388/2
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே - குறு 143/7
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே - குறு 205/7
தொடுவழி தொடுவழி நீங்கின்றால் பசப்பே - கலி 130/21
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே - கலி 144/73
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே - அகம் 102/19
தீதிலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே - அகம் 354/14

 TOP
 
  பசலை (40)
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் - முல் 12
யாணது பசலை என்றனன் அதன்எதிர் - நற் 50/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ - நற் 63/7
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை - நற் 133/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே - நற் 175/9
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய - நற் 219/2
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் - நற் 277/8
நல் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை - நற் 288/5
அணி நலம் சிதைக்குமார் பசலை அதனால் - நற் 304/7
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் - நற் 326/7
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி - நற் 368/7
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட - நற் 378/7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே - குறு 13/5
பசலை உணீஇயர் வேண்டும் - குறு 27/4
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன - குறு 48/5
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே - குறு 339/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ - குறு 381/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் - குறு 399/2
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 29/5
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே - ஐங் 145/3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ - ஐங் 231/4
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர - ஐங் 459/1
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய - ஐங் 477/1
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை/மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே - கலி 125/23,24
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து - அகம் 45/7
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை/காம நோய் என செப்பாதீமே - அகம் 52/14,15
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு - அகம் 103/13
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி - அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து - அகம் 169/9
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே - அகம் 172/18
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் - அகம் 174/9
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி - அகம் 229/13
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் - அகம் 253/1
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் - அகம் 273/5
நல் நுதல் பாஅய பசலை நோயே - அகம் 317/24
பசலை மாய்தல் எளிது-மன்-தில்ல - அகம் 333/19
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய - அகம் 347/2
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து - அகம் 398/5
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ - புறம் 155/4
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் - புறம் 392/3

 TOP
 
  பசலைக்கு (3)
பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே - நற் 47/11
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு/மருந்து பிறிது இன்மை நன்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 247/8,9
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே - ஐங் 36/5

 TOP
 
  பசலையள் (2)
மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது - கலி 143/6
நல் நிறம் பரந்த பசலையள்/மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே - அகம் 234/17,18

 TOP
 
  பசலையால் (2)
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் - கலி 48/16
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் - கலி 132/10

 TOP
 
  பசலையும் (4)
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும்/அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே - நற் 73/10,11
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே - நற் 244/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் - கலி 39/49
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் - அகம் 251/2

 TOP
 
  பசலையை (1)
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே - ஐங் 200/4

 TOP
 
  பசலையொடு (1)
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு/தொல் நலம் சிதைய சாஅய் - அகம் 235/17,18

 TOP
 
  பசி (67)
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பொரு 61
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று - பொரு 62
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் - சிறு 135
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் - சிறு 140
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு - பெரும் 25
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை - பெரும் 253
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர - பெரும் 365
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/3
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி - நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் - நற் 103/6
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 137/6
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது - நற் 164/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செ வரை - நற் 279/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 322/5
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப - நற் 374/3
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் - குறு 37/2
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் - குறு 213/3
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் - குறு 255/4
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக - ஐங் 5/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர - ஐங் 65/2
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப - ஐங் 159/3
பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து - ஐங் 305/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 497/3
தொல் பசி உழந்த பழம் கண் வீழ - பதி 12/15
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ - பதி 13/27
வயிறு பசி கூர ஈயலன் - பதி 20/26
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க - பதி 23/6
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய - பதி 64/19
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு - அகம் 53/6
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய - அகம் 72/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை - அகம் 85/7
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க - அகம் 91/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை - அகம் 91/14
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என - அகம் 147/5
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் - அகம் 193/10
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் - அகம் 245/18
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது - அகம் 277/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் - அகம் 285/4
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 288/12
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப - அகம் 291/3
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 367/9
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய - அகம் 393/3
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது - புறம் 68/2
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/9
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல - புறம் 141/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி - புறம் 150/14
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப - புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை - புறம் 160/4
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் - புறம் 163/3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா - புறம் 164/2
பசி பிணி மருத்துவன் இல்லம் - புறம் 173/11
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் - புறம் 179/11
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் - புறம் 180/7
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே - புறம் 181/10
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி - புறம் 212/7
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் - புறம் 227/7
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே - புறம் 227/11
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு - புறம் 230/9
பாடி நின்ற பசி நாள்-கண்ணே - புறம் 237/2
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் - புறம் 239/17
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ - புறம் 260/6
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு - புறம் 370/3
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என - புறம் 379/10
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் - புறம் 382/10
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே - புறம் 385/7
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் - புறம் 390/26
பசி பகை கடிதலும் வல்லன்-மாதோ - புறம் 400/16

 TOP
 
  பசித்த (4)
பசித்த யானை பழம் கண் அன்ன - அகம் 321/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தருமார் - புறம் 224/14
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் - புறம் 327/4
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட - புறம் 389/14

 TOP
 
  பசித்தன்று (1)
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே - புறம் 318/3

 TOP
 
  பசித்து (8)
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி - நற் 383/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என - குறு 100/3
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி - அகம் 112/5
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என - அகம் 238/2
பசித்து பணை முயலும் யானை போல - புறம் 80/7
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என - புறம் 143/8
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து - புறம் 190/10
வேங்கட வரைப்பின் வடபுலம் பசித்து என - புறம் 391/7

 TOP
 
  பசித்தும் (1)
பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே - புறம் 145/4

 TOP
 
  பசித்தென (1)
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்தென பைம் கண் - அகம் 21/17

 TOP
 
  பசியர் (1)
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் - புறம் 240/13

 TOP
 
  பசியார் (1)
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி - புறம் 153/10

 TOP
 
  பசியே (1)
புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது - புறம் 69/2

 TOP
 
  பசீஇ (1)
தின் பழம் பசீஇ பாண - புறம் 321/8

 TOP
 
  பசு (31)
சிறு பசு மஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து - திரு 235
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 411
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் - பட் 166
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் - பட் 294
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை - நற் 40/8
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் - நற் 196/2
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ - நற் 248/1
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் - நற் 275/5
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை - குறு 62/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை - குறு 81/3
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் - குறு 100/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு - குறு 129/4
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல - குறு 169/4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ - குறு 183/1
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி - குறு 220/4
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே - குறு 221/5
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் - குறு 323/5
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் - குறு 341/1
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் - குறு 359/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் - ஐங் 76/1
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா - ஐங் 93/2
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் - ஐங் 271/3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ - ஐங் 367/1
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் - பதி 27/8
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை - அகம் 44/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் - அகம் 57/11
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப - அகம் 107/20
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் - அகம் 306/7
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ - அகம் 340/14
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் - புறம் 32/9
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை - புறம் 177/14

 TOP
 
  பசு_நெய் (1)
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை - நற் 40/8

 TOP
 
  பசும் (84)
சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் - திரு 48
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ - பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன - பெரும் 84
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் - பெரும் 168
உருப்புறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து - பெரும் 307
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ - பெரும் 492
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் - மது 400
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற - நெடு 26
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் - பட் 203
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் - மலை 463
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி - மலை 521
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக - நற் 0/4
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் - நற் 25/3
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப - நற் 101/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் - நற் 113/2
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே - நற் 194/10
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி - நற் 222/5
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் - நற் 227/5
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை - நற் 258/8
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை - நற் 278/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் - நற் 292/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் - நற் 308/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி - நற் 346/9
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை - நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் - நற் 358/10
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல - நற் 377/7
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து - நற் 393/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால - குறு 25/3
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல - குறு 29/2
சினை பசும் பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன - குறு 35/2
கான யானை கை விடு பசும் கழை - குறு 54/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் - குறு 74/2
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து - குறு 168/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் - குறு 179/5
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் - குறு 209/1
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் - குறு 278/3
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை - குறு 287/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு - குறு 292/2
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை - குறு 294/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் - குறு 393/4
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் - ஐங் 310/1
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே - பதி 17/14
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் - பதி 25/7
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் - பதி 61/1
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் - பதி 62/5
பாம்பு படி மதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை - பரி 4/47
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு - பரி 11/102
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை - பரி 15/54
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து - பரி 21/53
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் - கலி 50/9
படர் அணி அந்தி பசும் கண் கடவுள் - கலி 101/24
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த - அகம் 15/3
வெயில் வெரிம் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை - அகம் 37/10
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து - அகம் 85/12
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன - அகம் 131/2
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு - அகம் 167/2
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி - அகம் 189/1
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் - அகம் 210/4
விசும்பு இவர் வெண் குடை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய - அகம் 235/10
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 253/5
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் - அகம் 255/13
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி - அகம் 262/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் - அகம் 266/12
பசும் கால் வெண் குருகு வா பறை வளைஇ - அகம் 273/2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என - அகம் 283/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் - அகம் 303/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் - அகம் 315/11
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் - அகம் 335/23
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 338/5
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் - அகம் 363/6
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து - அகம் 378/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை - அகம் 385/12
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி - புறம் 37/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப - புறம் 64/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் - புறம் 69/15
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் - புறம் 76/9
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி - புறம் 93/8
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் - புறம் 100/2
சுடர் விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை - புறம் 153/3
விசும்புற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் - புறம் 231/4
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் - புறம் 352/3
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி - புறம் 376/2
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி - புறம் 395/37

 TOP
 
  பசும்பிடி (3)
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா - குறி 70
பெரு வாய் மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து - பதி 81/25
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் - பரி 19/75

 TOP
 
  பசும்பூண் (1)
வில் கெழு தானை பசும்பூண் பாண்டியன் - அகம் 162/21

 TOP
 
  பசும்பொன் (10)
நெய் விலை கட்டி பசும்பொன் கொள்ளாள் - பெரும் 164
செம் நீர் பசும்பொன் புனைந்த பாவை - மது 410
பசும்பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற - ஐங் 74/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்பொன்/வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர - பதி 16/15,16
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்பொன் படலத்து - பதி 39/14
பசும்பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட - பரி 2/3
செம் நீர் பசும்பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த - புறம் 9/9
முடி புனைந்த பசும்பொன் நின் - புறம் 40/3
பாணன் சூடிய பசும்பொன் தாமரை - புறம் 141/1
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்பொன் மண்டை - புறம் 289/6

 TOP
 
  பசும்பொன்-கொல் (1)
மணி பொரு பசும்பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4

 TOP
 
  பசுமுத்து (1)
மண்ணா பசுமுத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் - நற் 94/5

 TOP
 
  பசுமை (1)
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் - கலி 29/3

 TOP
 
  பசை (4)
நலம் தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து - குறு 330/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி - அகம் 34/11
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன - அகம் 244/1
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய - அகம் 387/6

 TOP
 
  பசையொடு (1)
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி - மலை 26

 TOP
 
  பசைஇ (1)
பசைஇ பசந்தன்று நுதலே - குறு 87/4

 TOP
 
  பசைஇய (1)
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் - அகம் 379/21

 TOP
 
  பஞ்சவர் (1)
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே - புறம் 58/8

 TOP
 
  பஞ்சவன் (1)
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் - பரி 24/46

 TOP
 
  பஞ்சாய் (5)
பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி - பெரும் 217
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் - குறு 276/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு - ஐங் 54/5
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் - ஐங் 76/1
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் - ஐங் 383/5

 TOP
 
  பஞ்சி (8)
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை - நற் 299/7
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே - நற் 324/9
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் - குறு 293/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் - குறு 353/5
எஃகுறு பஞ்சி துய்ப்பட்டு அன்ன - அகம் 217/2
ஊட்டுறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன - அகம் 283/14
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் - அகம் 389/7
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் - புறம் 116/5

 TOP
 
  பஞ்சியின் (1)
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் - அகம் 133/6

 TOP
 
  பஞ்சியும் (1)
பஞ்சியும் களையா புண்ணர் - புறம் 353/15

 TOP
 
  பஞ்சிற்று (1)
எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை - நற் 247/4

 TOP
 
  பஞ்சுரம் (1)
வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் - ஐங் 311/1

 TOP
 
  பட்ட (39)
அளறு பட்ட நறும் சென்னிய - மது 45
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல - மது 379
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் - மலை 258
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் - மலை 271
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து - மலை 325
காலொடு பட்ட மாரி - நற் 2/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் - நற் 65/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் - நற் 355/4
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து - குறு 92/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து - குறு 131/4
பட்ட மாரி படாஅக்-கண்ணும் - குறு 289/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை - குறு 393/5
கொடு நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து - பதி 15/19
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் - பதி 36/6
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு - பதி 67/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து - பதி 72/12
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் - பதி 74/5
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் - பரி 12/69
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் - பரி 16/21
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி - பரி 16/28
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் - கலி 72/19
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி - கலி 91/12
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் - கலி 110/13
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் - கலி 140/19
இரு பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு பால் - அகம் 52/11
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட/கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய - அகம் 211/12,13
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை - அகம் 241/10
நீ பட்ட அரு முன்பின் - புறம் 17/20
சென்று பட்ட விழு கலனும் - புறம் 17/25
வாய் காவாது பரந்து பட்ட/வியன் பாசறை காப்பாள - புறம் 22/24,25
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் - புறம் 25/11
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று - புறம் 82/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே - புறம் 83/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே - புறம் 93/15
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே - புறம் 123/6
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் - புறம் 204/8
புலிப்-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு - புறம் 323/1
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை - புறம் 333/1
சிலைப்-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை - புறம் 374/11

 TOP
 
  பட்டத்து (1)
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து/இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து - அகம் 107/13,14

 TOP
 
  பட்டதற்கு (1)
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு/எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் - கலி 105/58,59

 TOP
 
  பட்டது (2)
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் - கலி 122/23
மருவுழி பட்டது என் நெஞ்சு - கலி 144/15

 TOP
 
  பட்டன்று (5)
நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று/ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 182/1,2
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று/பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் - குறு 355/3,4
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று/துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று - பரி 12/97,98
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி - கலி 145/37
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே - புறம் 134/4

 TOP
 
  பட்டன்றே (5)
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே/ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி - நற் 348/2,3
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் - நற் 380/2
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே/பட்ட மாரி படாஅக்-கண்ணும் - குறு 289/5,6
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் - அகம் 201/10
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே/நோயிலன் ஆகி பெயர்க-தில் அம்ம - புறம் 13/8,9

 TOP
 
  பட்டன (2)
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி இனி பட்டன/ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் - கலி 95/11,12
வாள் வலம் தர மறு பட்டன/செ வானத்து வனப்பு போன்றன - புறம் 4/1,2

 TOP
 
  பட்டனம் (1)
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் - அகம் 216/7

 TOP
 
  பட்டனவே (1)
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே/தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் - புறம் 63/4,5

 TOP
 
  பட்டனன் (1)
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை - புறம் 277/3

 TOP
 
  பட்டனனே (1)
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே/இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி - புறம் 279/6,7

 TOP
 
  பட்டனை (1)
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் - நற் 105/7

 TOP
 
  பட்டாய் (2)
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் - கலி 97/5
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய்/அருள் இலை வாழி சுடர் - கலி 143/42,43

 TOP
 
  பட்டார் (1)
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் - கலி 72/19

 TOP
 
  பட்டான் (1)
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று - கலி 101/3

 TOP
 
  பட்டி (2)
நோதக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் - கலி 51/4
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட - கலி 84/20

 TOP
 
  பட்டின (1)
பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் - பெரும் 336

 TOP
 
  பட்டினத்து (3)
பல்வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து/ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென - மது 537,538
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன - அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து/எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன - அகம் 227/20,21

 TOP
 
  பட்டினம் (3)
பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் - சிறு 153
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் - பட் 218
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் - பரி 10/38

 TOP
 
  பட்டினி (1)
மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி - புறம் 371/2

 TOP
 
  பட்டீமோ (1)
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ/செல் கதிர் ஞாயிறே நீ - கலி 147/34,35

 TOP
 
  பட்டு (34)
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி - பொரு 155
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் - பட் 107
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என - நற் 14/8
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என - நற் 98/5
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் - நற் 324/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என - நற் 372/4
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை - குறு 121/2
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு - குறு 171/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என - குறு 322/3
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப - பதி 27/12
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு/இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து - பதி 64/5,6
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற - கலி 31/1
ஏதில் குறுநரி பட்டு அற்றால் காதலன் - கலி 65/25
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு/மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் - கலி 113/15,16
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ - கலி 120/12
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு/ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் - கலி 147/7,8
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என - அகம் 39/13
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என - அகம் 39/16
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என - அகம் 44/11
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என - அகம் 109/9
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் - அகம் 128/8
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் - அகம் 136/16
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என - அகம் 148/8
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என - அகம் 165/1
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப - அகம் 236/11
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு/வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் - அகம் 261/13,14
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் - அகம் 267/9
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என - அகம் 290/4
ஒன்று பட்டு வழிமொழிய - புறம் 17/4
அறு மருப்பு எழில் கலை புலிப்-பால் பட்டு என - புறம் 23/18
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு - புறம் 68/11
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு/மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே - புறம் 185/5,6
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு - புறம் 238/16
உலகம் எல்லாம் ஒரு பால் பட்டு என - புறம் 393/8

 TOP
 
  பட்டுழி (1)
பட்டுழி அறியாது பாகனை தேரொடும் - கலி 69/12

 TOP
 
  பட்டே (3)
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 96/18
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 368/19

 TOP
 
  பட்டோன் (1)
குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன்/வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் - புறம் 307/2,3

 TOP
 
  பட (119)
இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து - திரு 10
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட/கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் - திரு 74,75
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 150
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட/உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய - திரு 171,172
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ - திரு 219
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் - சிறு 189
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட/ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி - பெரும் 117,118
பூம் புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட/எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி - பெரும் 278,279
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த - பெரும் 289
அரசு பட அமர் உழக்கி - மது 128
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த - மது 233
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் - மது 354
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி - மது 370
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து - மது 475
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் - மது 533
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை - நெடு 159
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் - குறி 39
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ - பட் 265
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி - மலை 34
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி - மலை 87
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் - மலை 91
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி - மலை 332
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் - மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி - மலை 466
பருந்து பட கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர் - மலை 489
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் - நற் 91/7
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி - நற் 118/9
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட/பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை - நற் 141/7,8
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ - நற் 176/7
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட/ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் - நற் 187/7,8
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் - நற் 191/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ - நற் 204/2
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல - நற் 217/1
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் - நற் 218/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது - நற் 222/8
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ - நற் 245/3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட/அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த - நற் 258/6,7
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி - நற் 259/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத - நற் 349/7
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த - நற் 366/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த - குறு 1/1
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு - குறு 15/1
வண்டு பட தகைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு - குறு 21/1
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி - குறு 80/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் - குறு 158/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் - குறு 304/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி - ஐங் 367/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே - ஐங் 426/4
நீர் பட எழிலி வீசும் - ஐங் 433/2
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ - ஐங் 455/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ - ஐங் 465/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ - ஐங் 474/3
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று - பதி 30/16
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட/ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் - பதி 31/23,24
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் - பதி 34/11
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து - பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து - பதி 42/16
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட/கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த - பதி 49/15,16
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட/நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை - பதி 52/9,10
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ - பதி 62/4
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ - பரி 3/56
பிருங்கலாதன் பலபல பிணி பட/வலந்துழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து - பரி 4/12,13
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை - பரி 4/21
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு - பரி 5/1
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் - பரி 22/3
தாள் வலம் பட வென்று தகை நல் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய - கலி 80/25
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த - கலி 105/1
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி - கலி 105/39
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு - கலி 108/44
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு - கலி 144/72
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் - அகம் 1/1
துளங்கு நடை மரையா வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 3/7
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி - அகம் 22/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட/தெள் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை - அகம் 27/12,13
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட/வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 27/14,15
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என - அகம் 44/11
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் - அகம் 57/16
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் - அகம் 68/19
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் - அகம் 81/12
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி - அகம் 88/13
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் - அகம் 94/6
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி - அகம் 108/7
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி - அகம் 128/9
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி - அகம் 148/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து - அகம் 149/17
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட/வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே - அகம் 190/2,3
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் - அகம் 194/15
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி - அகம் 213/5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 238/8
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட/விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் - அகம் 240/12,13
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து - அகம் 245/14
அரிய கானம் என்னார் பகை பட/முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து - அகம் 247/7,8
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் - அகம் 254/17
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் - அகம் 259/7
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட/மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை - அகம் 298/3,4
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என - அகம் 302/11
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட/படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு - அகம் 303/13,14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட/காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய - அகம் 308/13,14
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட/பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து - அகம் 316/4,5
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு - அகம் 323/11
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட/பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை - அகம் 342/8,9
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 357/4
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் - அகம் 370/10
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி - அகம் 377/2
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே - அகம் 377/15
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த - அகம் 379/25
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் - புறம் 16/7
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே - புறம் 22/38
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் - புறம் 24/10
அரைசு பட அமர் உழக்கி - புறம் 26/6
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை - புறம் 91/2
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட/குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி - புறம் 188/2,3
கடும் கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என - புறம் 190/6
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் - புறம் 211/6
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று - புறம் 216/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி - புறம் 295/4
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து - புறம் 367/5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி - புறம் 372/3

 TOP
 
  படப்பு (1)
படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு - புறம் 334/4

 TOP
 
  படப்பை (62)
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் - சிறு 160
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை/கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை - பெரும் 126,127
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை/மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் - பெரும் 321,322
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை/தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் - பெரும் 354,355
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை/நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் - பெரும் 401,402
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் - பட் 32
கழி சூழ் படப்பை காண்டவாயில் - நற் 38/7
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - நற் 38/10
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய - நற் 44/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 67/12
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் - நற் 73/9
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் - நற் 91/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை/இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் - நற் 119/4,5
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை/கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற - நற் 123/4,5
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை/கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் - நற் 205/8,9
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை/முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை - நற் 207/1,2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை/தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என - நற் 363/1,2
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி - நற் 365/4
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவின் ஊரே - நற் 375/9
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை/நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த - குறு 98/3,4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர - குறு 127/3
படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ - குறு 266/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு - ஐங் 203/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு - ஐங் 210/1,2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் - ஐங் 251/3
கழனி வாயில் பழன படப்பை/அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் - பதி 23/22,23
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் - பதி 30/8
தண் கடல் படப்பை நல் நாட்டு பொருந - பதி 55/6
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே - பதி 88/42
காவிரி படப்பை நல் நாடு அன்ன - பதி 90/47
ஆம்பல் குழலால் பயிர்பயிர் எம் படப்பை/காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி - கலி 108/62,63
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை/கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை - அகம் 18/13,14
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை - அகம் 54/14
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய - அகம் 68/1,2
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை - அகம் 68/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர - அகம் 96/8
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 100/18
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை/அன்றில் அகவும் ஆங்கண் - அகம் 120/14,15
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் - அகம் 146/4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து - அகம் 158/7,8
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை - அகம் 180/13
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி - அகம் 204/12
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன - அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து - அகம் 227/20
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் - அகம் 256/15
துறுகல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை/குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் - அகம் 272/10,11
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் - அகம் 284/10
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை/புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் - அகம் 326/10,11
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை/ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை - அகம் 376/3,4
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன - அகம் 385/4
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து - புறம் 6/14
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 98/20
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே - புறம் 126/23
செ வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந - புறம் 137/12
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த - புறம் 140/3
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 166/29
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த - புறம் 197/10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை/வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி - புறம் 202/4,5
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் - புறம் 326/9
வரை அணி படப்பை நல் நாட்டு பொருந - புறம் 375/10
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை/நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் - புறம் 385/8,9
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை/காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை - புறம் 399/11,12

 TOP
 
  படப்பையொடு (1)
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர - அகம் 41/5

 TOP
 
  படம் (3)
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு - பெரும் 69
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக - முல் 66
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே - புறம் 260/28

 TOP
 
  படர் (93)
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று - மது 431
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து - நெடு 167
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்/செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் - குறி 11,12
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே - நற் 3/9
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் - நற் 8/1
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல - நற் 18/1
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 34/6
காமம் படர் அட வருந்திய - நற் 64/12
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை - நற் 78/5
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே - நற் 105/10
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க - நற் 117/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல - நற் 156/6
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி - நற் 185/1
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் - நற் 262/5
நல் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் - நற் 282/3
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே - நற் 296/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே - நற் 307/10
நல் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 322/9
அரும் படர் அகல நீக்கி - நற் 361/8
முனி படர் களையினும் களைப - நற் 392/10
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப - குறு 173/4
நல் மா மேனி அழி படர் நிலையே - குறு 185/8
படர் சுமந்து ஏழுதரு பையுள் மாலை - குறு 195/2
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் - குறு 206/3
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து - குறு 332/2
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் - குறு 357/1
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க - குறு 358/3
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் - குறு 360/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே - ஐங் 95/4
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து - ஐங் 107/2
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் - ஐங் 109/2
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க - ஐங் 313/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய - ஐங் 318/1
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த - ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் - ஐங் 477/2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர - ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் - ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர - ஐங் 490/3
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை - பரி 13/39
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் - பரி 21/54
பனிய கண் படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/13
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர - கலி 22/21
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது - கலி 28/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் - கலி 37/6
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் - கலி 48/16
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் - கலி 53/13
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் - கலி 64/5
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய - கலி 66/7
ஆ போல் படர் தக நாம் - கலி 81/37
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் - கலி 97/18
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் - கலி 100/17
படர் அணி அந்தி பசும் கண் கடவுள் - கலி 101/24
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ - கலி 123/17
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் - கலி 130/13
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே - கலி 132/24
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு - கலி 145/44
கள்_படர்_ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி - அகம் 39/14
அழிதக வந்த கொண்டலொடு கழி படர்/காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய - அகம் 40/7,8
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என - அகம் 48/13
ஆனா அரும் படர் செய்த - அகம் 72/21
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது - அகம் 73/10
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து - அகம் 102/14
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் - அகம் 131/8
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து - அகம் 152/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் - அகம் 173/5
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி - அகம் 189/5
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ - அகம் 189/11
ஆர் அஞர் அரும் படர் நீந்துவோரே - அகம் 202/15
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் - அகம் 234/16
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் - அகம் 251/4
கழியாமையே அழி படர் அகல - அகம் 255/8
ஆனா அரும் படர் தலைத்தந்தோயே - அகம் 258/15
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ - அகம் 278/12
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து - அகம் 279/9
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து - அகம் 285/2
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி - அகம் 297/2
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி - அகம் 299/16
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் - அகம் 301/2
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு - அகம் 303/14
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி - அகம் 313/6
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் - அகம் 328/9
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய - அகம் 344/12
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் - அகம் 378/15
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் - அகம் 395/11
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ - அகம் 398/2
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே - புறம் 145/10
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி - புறம் 150/4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி - புறம் 159/6
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே - புறம் 378/24
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் - புறம் 390/10

 TOP
 
  படர்-மின் (1)
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின்/விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி - மலை 192,193

 TOP
 
  படர்க (1)
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை - புறம் 381/21

 TOP
 
  படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ (1)
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ/பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை - கலி 39/39,40

 TOP
 
  படர்குவர் (2)
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நல் நுதல் - அகம் 75/9
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் - புறம் 154/5

 TOP
 
  படர்குவள் (1)
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி - அகம் 153/3

 TOP
 
  படர்குவிர் (1)
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் - பெரும் 37

 TOP
 
  படர்குவை (1)
கிள்ளி வளவன் படர்குவை ஆயின் - புறம் 69/16

 TOP
 
  படர்கூர்ந்திசினே (1)
பாடு அமை சேக்கையில் படர்கூர்ந்திசினே/அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை - குறு 216/4,5

 TOP
 
  படர்கூர்ந்து (1)
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர்கூர்ந்து/எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் - குறு 234/1,2

 TOP
 
  படர்தந்தது (1)
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை - கலி 81/23

 TOP
 
  படர்தந்து (1)
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு - அகம் 303/14

 TOP
 
  படர்தந்தோளே (1)
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை - அகம் 7/13

 TOP
 
  படர்தந்தோனே (1)
எல்லிடை படர்தந்தோனே கல்லென - புறம் 301/14

 TOP
 
  படர்தர (2)
அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் - கலி 51/12
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர/துணிந்தோன்-மன்ற துனை வெம் காளை - அகம் 397/8,9

 TOP
 
  படர்தரும் (3)
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என - ஐங் 289/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்/குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே - ஐங் 295/5,6
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் - அகம் 210/6

 TOP
 
  படர்தரூஉம் (1)
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம்/கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர - கலி 74/4,5

 TOP
 
  படர்தலின் (1)
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின்/கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை - அகம் 171/11,12

 TOP
 
  படர்தலும் (1)
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் - புறம் 69/14

 TOP
 
  படர்தி (2)
சேயல் அரியோள் படர்தி/நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே - குறு 128/4,5
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் - புறம் 48/6

 TOP
 
  படர்தும் (1)
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்/செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் - புறம் 399/13,14

 TOP
 
  படர்ந்த (7)
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு - மலை 64
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த - மலை 408
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு - அகம் 15/17
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக - அகம் 68/13
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து - அகம் 393/2
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் - புறம் 150/3
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு - புறம் 339/1

 TOP
 
  படர்ந்தது (1)
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என - அகம் 86/25

 TOP
 
  படர்ந்தமை (1)
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் - குறு 74/3

 TOP
 
  படர்ந்தனை (1)
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல - பதி 66/3

 TOP
 
  படர்ந்திகும் (2)
ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே - மலை 400
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே - மலை 424

 TOP
 
  படர்ந்திசினே (1)
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண - புறம் 164/8

 TOP
 
  படர்ந்தீர் (1)
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை - கலி 39/40

 TOP
 
  படர்ந்து (25)
வெ வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு - பொரு 136
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 427
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மது 696
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மலை 52
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து/ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு - நற் 217/6,7
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து/பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி - குறு 329/4,5
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து/நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி - குறு 340/1,2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு - பதி 43/26
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி - பதி 49/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து/படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 54/12,13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து/விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என - பதி 71/18,19
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் - பரி 20/63
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ - கலி 15/14
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ - கலி 15/18
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து/பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் - கலி 21/3,4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு - கலி 78/6
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி - அகம் 38/4
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து/உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் - அகம் 39/1,2
கள்_படர்_ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி - அகம் 39/14
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து/கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் - அகம் 79/2,3
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி - அகம் 169/8
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து/இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை - அகம் 292/7,8
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு - அகம் 309/11
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி - புறம் 47/1
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி - புறம் 399/22

 TOP
 
  படர்ந்தே (5)
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே - ஐங் 420/5
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே - கலி 29/26
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே - அகம் 4/17
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே - புறம் 113/9
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே - புறம் 211/22

 TOP
 
  படர்ந்தோர் (1)
தாள் வலம் படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர்/நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து - அகம் 61/3,4

 TOP
 
  படர்ந்தோர்க்கு (1)
கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு/கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே - நற் 61/9,10

 TOP
 
  படர்ந்தோன் (1)
வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என - பதி 61/10

 TOP
 
  படர்பு (1)
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே - புறம் 383/19

 TOP
 
  படர்வித்தவள் (1)
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் - கலி 141/10

 TOP
 
  படர (11)
நல் ஊழி அடி படர/பல் வெள்ளம் மீக்கூற - மது 21,22
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர/கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன - மது 303,304
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர/நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு - குறி 46,47
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர/மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து - குறி 134,135
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர/புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் - நற் 152/3,4
கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் - குறு 108/2
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர/மை இல் மான் இனம் மருள பையென - அகம் 71/4,5
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர/நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 79/14,15
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து - அகம் 198/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து - அகம் 297/8
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர/எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல - புறம் 254/1,2

 TOP
 
  படரன்-மின் (1)
இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின்/சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் - கலி 9/22,23

 TOP
 
  படரா (1)
பகை புலம் படரா அளவை நின் - புறம் 181/9

 TOP
 
  படராது (2)
களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது/பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து - ஐங் 305/1,2
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது/படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் - புறம் 326/8,9

 TOP
 
  படரிய (1)
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் - குறு 341/1

 TOP
 
  படரின் (3)
பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின்/ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன - சிறு 153,154
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து - புறம் 151/3
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின்/உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் - புறம் 333/5,6

 TOP
 
  படரினும் (1)
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும்/அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட - புறம் 35/7,8

 TOP
 
  படருநர் (1)
சிறந்தோர் உலகம் படருநர் போல - பரி 19/11

 TOP
 
  படரும் (12)
சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு - திரு 62
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை - குறு 172/2
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் - குறு 215/1
தென்புலம் படரும் தண் பனி நாளே - குறு 317/7
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்/வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது - ஐங் 325/2,3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப - பதி 59/3
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை - கலி 138/12
மங்குல் மா மழை தென்புலம் படரும்/பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி - அகம் 24/8,9
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும்/வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் - அகம் 28/7,8
மனைமனை படரும் நனை நகு மாலை - அகம் 54/12
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும்/ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - அகம் 390/2,3
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும்/செ வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந - புறம் 137/11,12

 TOP
 
  படரே (5)
நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே - நற் 273/10
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே/ஓவாது ஈயும் மாரி வண்கை - குறு 91/4,5
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே/கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் - குறு 251/4,5
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே - ஐங் 330/5
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே - ஐங் 494/4

 TOP
 
  படரோடு (1)
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு/அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன - அகம் 71/7,8

 TOP
 
  படல் (5)
படல் இன் பாயல் நல்கியோளே - ஐங் 195/4
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு - பரி 1/21
பனிய கண் படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ - கலி 10/13
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் - கலி 98/37
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் - புறம் 238/11

 TOP
 
  படலத்து (1)
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்பொன் படலத்து/அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க - பதி 39/14,15

 TOP
 
  படலே (2)
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே - நற் 220/10
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே - அகம் 95/15

 TOP
 
  படலை (9)
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி - பெரும் 174
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - நெடு 31
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை/இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப - ஐங் 370/1,2
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் - ஐங் 476/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 87/3
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட - புறம் 265/4
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் - புறம் 319/5
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை/சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடுமார் - புறம் 325/7,8

 TOP
 
  படவே (2)
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே - குறு 231/6
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே - குறு 263/8

 TOP
 
  படா (4)
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு - பரி 4/20
கலந்த நோய் கைம்மிக கண் படா என்-வயின் - கலி 46/23
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண் படா/ஞாயர்-பால் உண்டி சில - கலி 85/27,28
கனவினான் காணிய கண் படா ஆயின் - கலி 147/57

 TOP
 
  படாகை (1)
படாகை நின்றன்று - பரி 9/78

 TOP
 
  படாத (1)
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் - கலி 70/8

 TOP
 
  படாது (1)
கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது/நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு - குறு 27/1,2

 TOP
 
  படாமை (1)
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் - பரி 3/75

 TOP
 
  படாஅ (8)
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ/நார் உடை ஒசியல் அற்றே - குறு 112/3,4
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென - அகம் 102/8
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் - அகம் 125/7
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் - அகம் 218/9
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் - அகம் 339/10
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ - அகம் 391/10
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே - புறம் 24/25
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து - புறம் 179/9

 TOP
 
  படாஅக்-கண்ணும் (1)
பட்ட மாரி படாஅக்-கண்ணும்/அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் - குறு 289/6,7

 TOP
 
  படாஅகை (1)
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை/ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் - கலி 101/37,38

 TOP
 
  படாஅது (2)
படுங்கால் பையுள் தீரும் படாஅது/தவிரும் காலை ஆயின் என் - நற் 209/7,8
ஒரு பால் படாஅது ஆகி - புறம் 83/5

 TOP
 
  படாஅம் (2)
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ - புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை - புறம் 145/2

 TOP
 
  படாஅமை (1)
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு - கலி 147/56

 TOP
 
  படாஅர் (6)
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர்/சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு - முல் 51,52
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர்/பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே - அகம் 68/20,21
அயிர்க்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய - அகம் 84/7
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர்/பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன - அகம் 178/7,8
அரு வரை இழிதரும் வெருவரு படாஅர்/கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 288/11,12
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் - அகம் 309/16

 TOP
 
  படாஅல் (1)
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல்/மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய - அகம் 7/3,4

 TOP
 
  படி (16)
துறை படி அம்பி அகமணை ஈனும் - ஐங் 168/2
படி மதம் சாம்ப ஒதுங்கி - பரி 4/18
பாம்பு படி மதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை - பரி 4/47
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய - பரி 11/29
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய - பரி 15/9
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ - பரி 15/25
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் - பரி 19/52
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப - கலி 35/2
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் - கலி 50/9
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் - அகம் 8/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை - அகம் 44/17
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி - அகம் 59/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை - அகம் 119/18
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் - அகம் 212/9
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் - அகம் 392/12
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக - புறம் 243/7

 TOP
 
  படிக்கால் (1)
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால்/கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் - பட் 142,143

 TOP
 
  படிந்து (6)
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு - பெரும் 372
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே - ஐங் 84/5
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் - பதி 32/12
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே - பரி 7/86
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி - பரி 20/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் - புறம் 23/2

 TOP
 
  படிந்தும் (1)
மாசு போக புனல் படிந்தும்/அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் - பட் 100,101

 TOP
 
  படிநிலை (2)
முடிகள் அதிர படிநிலை தளர - பரி 2/39
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் - பரி 2/62

 TOP
 
  படிமகன் (1)
வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி - பரி 11/5

 TOP
 
  படிமம் (1)
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய - அகம் 149/12

 TOP
 
  படிமையானே (1)
கூறினை பெரும நின் படிமையானே - பதி 74/28

 TOP
 
  படிய (1)
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய/பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது - புறம் 229/8,9

 TOP
 
  படியா (1)
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா/நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ - புறம் 44/1,2

 TOP
 
  படியினை (1)
காப்பு உடைய கயம் படியினை/அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் - புறம் 15/10,11

 TOP
 
  படியும் (4)
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும்/பெரும் தோள் குறுமகள் அல்லது - நற் 80/7,8
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும்/பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் - குறு 75/3,4
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் - புறம் 40/10
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல - புறம் 94/2

 TOP
 
  படியோர் (4)
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை - மலை 423
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் - பதி 20/11
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் - பதி 79/6
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை - அகம் 22/5

 TOP
 
  படில் (1)
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூம் கண் - கலி 140/22

 TOP
 
  படிவ (5)
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் - பெரும் 298
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் - முல் 37
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த - நற் 272/2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே - குறு 156/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக - அகம் 287/2

 TOP
 
  படிவத்தான் (1)
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ - கலி 15/15

 TOP
 
  படிவத்து (3)
அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் - பரி 5/75
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து/சூர் கொன்ற செ வேலான் பாடி பல நாளும் - கலி 93/25,26
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல - அகம் 123/2

 TOP
 
  படிவம் (3)
கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது - பதி 74/1
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் - அகம் 262/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று - புறம் 349/4

 TOP
 
  படிவன (1)
பறவை படிவன வீழ கறவை - நெடு 10

 TOP
 
  படிவு (1)
பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு/மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று - பரி 24/59,60

 TOP
 
  படிற்றால் (1)
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் - கலி 108/23

 TOP
 
  படிறு (2)
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் - கலி 81/29
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை - கலி 89/2

 TOP
 
  படின் (1)
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் - கலி 78/15

 TOP
 
  படினும் (1)
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது - அகம் 9/15

 TOP
 
  படினே (5)
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே/இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - மலை 156,157
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே/கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி - மலை 242,243
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே/அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென - மலை 275,276
சோழ நல் நாட்டு படினே கோழி - புறம் 67/8
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே/மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் - புறம் 287/10,11

 TOP
 
  படீஇ (2)
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை - குறு 256/4
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ/எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் - புறம் 16/6,7

 TOP
 
  படீஇய (2)
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய/மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் - குறு 378/1,2
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய/நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி - அகம் 43/4,5

 TOP
 
  படீஇயர் (12)
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ - நற் 58/4
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ - நற் 82/9
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி - நற் 98/3
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர்/அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் - நற் 115/2,3
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர்/உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை - குறு 10/2,3
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே - குறு 243/5
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர்/அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் - குறு 395/5,6
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 142/3
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 450/4
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்/எம் மனை முந்துற தருமோ - அகம் 195/17,18
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் - அகம் 257/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் - புறம் 202/14

 TOP
 
  படீஇயர்-மாதோ (1)
கடு நவை படீஇயர்-மாதோ களி மயில் - அகம் 145/14

 TOP
 
  படு (334)
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை - திரு 80
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை - திரு 115
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - திரு 199
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் - பொரு 4
இரு நில கரம்பை படு நீறு ஆடி - பெரும் 93
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் - பெரும் 154
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் - பெரும் 171
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை - பெரும் 201
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் - பெரும் 209
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் - பெரும் 227
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் - பெரும் 305
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி - முல் 28
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை - முல் 31
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் - மது 194
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப - மது 232
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய - மது 390
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் - மது 391
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் - மது 566
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி - மது 595
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி - மது 687
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ - மது 700
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து - மது 711
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி - குறி 38
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி - குறி 58
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக - குறி 106
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் - குறி 250
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் - மலை 21
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் - மலை 47
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் - மலை 56
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் - மலை 68
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை - மலை 122
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப - மலை 140
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் - மலை 163
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் - மலை 248
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி - மலை 281
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் - மலை 329
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்மார் - மலை 338
தினை குறு மகளிர் இசை படு வள்ளையும் - மலை 342
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப - மலை 348
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி - மலை 361
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப - மலை 532
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 19/1
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை - நற் 23/6
படு சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை - நற் 33/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் - நற் 49/1
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே - நற் 49/4
கவர் படு கையை கழும மாந்தி - நற் 60/6
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் - நற் 61/7
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி - நற் 96/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் - நற் 104/6
வண்டு படு வான் போது கமழும் - நற் 105/9
படு மழை உருமின் உரற்று குரல் - நற் 129/8
இனிது-மன்று அம்ம தானே பனி படு/பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய - நற் 135/5,6
புலர்விடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை - நற் 140/4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் - நற் 147/2
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் - நற் 154/8
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ - நற் 164/8
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக - நற் 168/9
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் - நற் 173/8
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் - நற் 178/5
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை - நற் 188/1
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய - நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் - நற் 211/8
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ - நற் 212/1
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த - நற் 218/7
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் - நற் 227/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 235/1
படு மணி கலி மா கடைஇ - நற் 235/9
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய - நற் 243/1
தொன்று படு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 247/1
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே - நற் 256/11
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து - நற் 270/2
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து - நற் 274/2
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் - நற் 274/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட - நற் 277/7
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை - நற் 278/1
பொன்னின் அன்ன தாது படு பல் மலர் - நற் 278/3
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் - நற் 308/9
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த - நற் 318/2
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - நற் 331/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி - நற் 356/3
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் - நற் 361/4
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே - நற் 367/12
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த - நற் 368/5
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ - நற் 373/1
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி - நற் 373/3
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய - நற் 379/4
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் - நற் 389/2
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நல் நாட்டு - நற் 391/6
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் - நற் 393/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் - குறு 30/5
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் - குறு 104/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் - குறு 141/6
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை - குறு 166/1
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி மா - குறு 173/2
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் - குறு 198/5
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட - குறு 224/4
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை - குறு 236/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு - குறு 249/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு - குறு 250/1
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் - குறு 283/7
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே - குறு 291/2
பாணர் படு மலை பண்ணிய எழாலின் - குறு 323/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் - குறு 342/3
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் - குறு 346/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் - குறு 357/7
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி - குறு 371/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் - ஐங் 107/3
பயலை செய்தன பனி படு துறையே - ஐங் 141/3
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை - ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் - ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை - ஐங் 148/1
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் - ஐங் 195/1
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி - ஐங் 256/2
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் - ஐங் 260/3
வண்டு படு கூந்தலை பேணி - ஐங் 267/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் - ஐங் 286/2
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே - ஐங் 350/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் - ஐங் 365/2
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் - ஐங் 369/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ - ஐங் 371/2
காடு படு தீயின் கனலியர்-மாதோ - ஐங் 376/2
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு - ஐங் 420/2
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் - ஐங் 463/4
பொய் படு கிளவி நாணலும் - ஐங் 472/4
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 14/14
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம் படு வியன் பணை - பதி 17/5
நல் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப - பதி 21/19
வால் இணர் படு சின குருகு இறைகொள்ளும் - பதி 30/4
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் - பதி 32/7
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் - பதி 36/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் - பதி 37/7
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் - பதி 41/22
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து - பதி 41/24
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் - பதி 46/5
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 46/6
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய - பதி 46/13
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி - பதி 49/9
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி - பதி 49/11
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து - பதி 49/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப - பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து - பதி 56/4
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் - பதி 57/4
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி - பதி 60/5
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து - பதி 64/1
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் - பதி 64/16
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே - பதி 65/17
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த - பதி 66/14
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு - பதி 67/15
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் - பதி 69/9
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும - பதி 70/11
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் - பதி 78/1
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது - பதி 79/16
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல - பதி 82/6
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம் படு குஞ்சரம் - பதி 92/2
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் - பரி 9/50
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து - பரி 11/75
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் - பரி 16/2
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் - பரி 16/12
தேம் படு மலர் குழை பூம் துகில் வடி மணி - பரி 17/1
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய - பரி 19/28
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி - பரி 21/30
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி - பரி 21/31
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ - கலி 1/5
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே - கலி 7/14
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை - கலி 43/6
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய - கலி 48/4
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே - கலி 58/23
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என - கலி 74/14
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் - கலி 86/1
படு மழை ஆடும் வரையகம் போலும் - கலி 103/20
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த - கலி 105/4
பகல் நுங்கியது போல படு சுடர் கல் சேர - கலி 119/2
படு சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை - கலி 130/18
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு/பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் - அகம் 2/3,4
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய - அகம் 8/10
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் - அகம் 11/9
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் - அகம் 12/12
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் - அகம் 17/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 17/22
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - அகம் 20/2
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் - அகம் 25/7
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பல் மாண் - அகம் 32/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி - அகம் 36/5
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் - அகம் 38/1
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை - அகம் 39/7
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என - அகம் 39/16
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து - அகம் 48/23
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் - அகம் 54/9
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் - அகம் 59/1
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் - அகம் 67/16
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் - அகம் 75/14
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் - அகம் 77/13
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் - அகம் 79/6
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் - அகம் 80/6
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி - அகம் 89/11
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து - அகம் 89/14
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 92/2
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய - அகம் 94/1
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய - அகம் 94/7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி - அகம் 101/7
பனி படு பல் மலை இறந்தோர்க்கு - அகம் 101/17
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 108/8
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி - அகம் 119/16
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் - அகம் 127/3
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ - அகம் 136/7
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து - அகம் 139/9
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு - அகம் 144/9
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 147/8
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை - அகம் 148/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 153/19
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் - அகம் 154/1
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி - அகம் 161/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ - அகம் 167/9
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த - அகம் 168/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் - அகம் 170/9
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 173/18
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் - அகம் 175/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 187/24
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி - அகம் 191/3
மை படு விடரகம் துழைஇ ஒய்யென - அகம் 192/10
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் - அகம் 199/21
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் - அகம் 200/8
பல் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் - அகம் 204/11
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்று படு நட்பின் - அகம் 205/1
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் - அகம் 205/16
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க - அகம் 210/12
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 211/7
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய - அகம் 211/10
பல் கதிர் வாங்கிய படு சுடர் அமையத்து - அகம் 213/12
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் - அகம் 213/21
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெள் மணி - அகம் 214/11
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ - அகம் 215/13
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர - அகம் 217/17
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் - அகம் 218/14
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் - அகம் 222/11
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து - அகம் 227/10
படு களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை - அகம் 231/6
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி - அகம் 236/6
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் - அகம் 239/6
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் - அகம் 239/8
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன - அகம் 244/1
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி - அகம் 247/10
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் - அகம் 247/11
இடம்படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து - அகம் 252/1
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி - அகம் 262/1
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் - அகம் 262/16
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் - அகம் 267/11
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை - அகம் 270/5
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் - அகம் 277/10
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ - அகம் 288/3
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை - அகம் 295/3
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் - அகம் 297/13
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் - அகம் 302/5
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை - அகம் 307/9
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி - அகம் 308/10
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து - அகம் 310/15
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி - அகம் 313/14
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து - அகம் 316/3
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை - அகம் 319/5
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை - அகம் 319/5
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் - அகம் 321/7
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால - அகம் 324/7
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை - அகம் 327/16
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் - அகம் 329/5
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே - அகம் 329/14
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே - அகம் 330/17
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் - அகம் 335/1
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் - அகம் 368/15
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பகம் சிலம்ப - அகம் 389/22
படு மழை உருமின் முழங்கும் - அகம் 389/23
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் - அகம் 390/2
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி - அகம் 393/14
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை - அகம் 398/19
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 399/18
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் - புறம் 6/1
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 15/13
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் - புறம் 29/13
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு - புறம் 39/14
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை - புறம் 50/2
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே - புறம் 50/17
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் - புறம் 61/9
பல் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் - புறம் 62/10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் - புறம் 68/17
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் - புறம் 72/3
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய - புறம் 74/3
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 91/1
விழவின்று ஆயினும் படு_பதம் பிழையாது - புறம் 96/6
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் - புறம் 98/14
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் - புறம் 104/3
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ - புறம் 105/3
வலம் படு தானை வேந்தர் - புறம் 116/18
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு - புறம் 135/11
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி - புறம் 157/9
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை - புறம் 160/28
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள - புறம் 161/15
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து - புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் - புறம் 165/6
பொன் படு நெடு வரை புயலேறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை - புறம் 177/5
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் - புறம் 201/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/18
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் - புறம் 209/5
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ - புறம் 213/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும் மன்னே - புறம் 235/6
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே - புறம் 239/21
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே - புறம் 240/14
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ - புறம் 260/6
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு - புறம் 261/2
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா - புறம் 277/6
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ - புறம் 277/8
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் - புறம் 304/9
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் - புறம் 311/1
கான்று படு கனை எரி போல - புறம் 315/6
வலம் படு தானை வேந்தற்கு - புறம் 324/13
படு வண்டு ஆர்க்கும் பல் மலர் காவின் - புறம் 338/3
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து - புறம் 344/5
மரம் படு சிறு தீ போல - புறம் 349/6
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் - புறம் 350/4
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் - புறம் 351/1
அஞ்சுவந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு - புறம் 356/4
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப - புறம் 356/6
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி - புறம் 370/15
குறைத்தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து - புறம் 371/15
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா - புறம் 383/11
படு மாரி துளி போல - புறம் 386/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் - புறம் 392/3
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 392/7
தொன்று படு சிதாஅர் துவர நீக்கி - புறம் 393/16
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் - புறம் 394/1
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் - புறம் 397/22
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை - புறம் 398/19

 TOP
 
  படு-தொறும் (2)
பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி - அகம் 9/19
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி - அகம் 289/15

 TOP
 
  படு_சுடர் (1)
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து - அகம் 48/23

 TOP
 
  படு_பதம் (1)
விழவின்று ஆயினும் படு_பதம் பிழையாது - புறம் 96/6

 TOP
 
  படுக்கும் (7)
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும்/கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த - பெரும் 436,437
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும்/அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த - அகம் 75/7,8
கண் இனிது படுக்கும் நல் மலை நாடனொடு - அகம் 178/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும்/கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் - அகம் 343/8,9
சோறு படுக்கும் தீயோடு - புறம் 20/7
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் - புறம் 170/15
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும்/புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து - புறம் 190/9,10

 TOP
 
  படுக்குவள் (1)
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே - அகம் 60/15

 TOP
 
  படுக்கை (1)
படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை/தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல - நற் 275/3,4

 TOP
 
  படுக (1)
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே - புறம் 239/21

 TOP
 
  படுக-தில் (1)
படுக-தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என - நற் 277/2

 TOP
 
  படுகம் (1)
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம்/உழுவது உடையமோ யாம் - கலி 64/9,10

 TOP
 
  படுகர் (1)
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர்/சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி - மலை 161,162

 TOP
 
  படுகரை (1)
அறு துறை அயிர் மணல் படுகரை போகி - அகம் 113/20

 TOP
 
  படுகளம் (1)
படுகளம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து - அகம் 208/13

 TOP
 
  படுகுவ-மன்னே (1)
பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே - அகம் 11/15

 TOP
 
  படுகுவை (1)
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு - கலி 64/7

 TOP
 
  படுகுழி (1)
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் - அகம் 128/13

 TOP
 
  படுங்கால் (1)
படுங்கால் பையுள் தீரும் படாஅது - நற் 209/7

 TOP
 
  படுத்த (10)
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் - நெடு 171
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த/வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 154/4,5
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட - நற் 285/6
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர்த்து எறுழ் வீ - நற் 302/5
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் - குறு 400/5
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை - அகம் 58/4
வினை வலம் படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து - அகம் 74/1
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் - அகம் 216/2
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை - அகம் 397/11
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் - புறம் 19/12

 TOP
 
  படுத்தல் (2)
மார்புற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே - நற் 171/11
மறி கொலை படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி - அகம் 292/4

 TOP
 
  படுத்தனம் (1)
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் - அகம் 280/10

 TOP
 
  படுத்தனென் (1)
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் - அகம் 66/19

 TOP
 
  படுத்தனை (2)
அரும் கடி படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் - நற் 351/2
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு - அகம் 212/12

 TOP
 
  படுத்து (6)
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர - குறி 161
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் - மலை 15
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு - ஐங் 249/1
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து/கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் - பதி 75/9,10
அம்பு சேண் படுத்து வன்புலத்து உய்த்து என - அகம் 309/3
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் - புறம் 152/6

 TOP
 
  படுத்தே (1)
நல் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே - ஐங் 276/6

 TOP
 
  படுதல் (2)
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை - அகம் 26/16
தண் பதம் படுதல் செல்க என பல் மாண் - அகம் 345/2

 TOP
 
  படுதலும் (4)
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி - குறு 144/4
அவலம் படுதலும் உண்டு - கலி 19/13
நீள் இடை படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் - கலி 36/22
பூம் கண் படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய - கலி 48/22

 TOP
 
  படுநர் (2)
பாணர் படுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் - புறம் 135/16
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் - புறம் 399/10

 TOP
 
  படுப்ப (3)
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப/பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ - நற் 63/6,7
தாள் வலம் படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் - அகம் 61/3
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப/பூதம் காப்ப பொலிகளம் தழீஇ - புறம் 369/16,17

 TOP
 
  படுப்பவர்க்கு (1)
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/12

 TOP
 
  படுப (1)
மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப/பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே - குறு 17/3,4

 TOP
 
  படுபு (6)
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் - மது 683
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே - ஐங் 250/1
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 58/9
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு/முடிகள் அதிர படிநிலை தளர - பரி 2/38,39
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 131/3
படுபு அறியலனே பல் கதிர் செல்வன் - புறம் 34/18

 TOP
 
  படும் (3)
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே - பதி 41/27
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் - கலி 64/29
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு - கலி 97/31

 TOP
 
  படும்-கொல் (1)
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி - நற் 169/3

 TOP
 
  படுமலை (2)
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு - நற் 139/4
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் - புறம் 135/7

 TOP
 
  படுமே (6)
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே - நற் 333/12
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/23
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே/பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு - புறம் 1/6,7
பதினெண் கணணும் ஏத்தவும் படுமே/எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய - புறம் 1/10,11
மேல் பால் ஒருவனும் அவன்-கண் படுமே - புறம் 183/10
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே/உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் - புறம் 185/3,4

 TOP
 
  படுமோ (2)
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே - நற் 61/10
என் என படுமோ என்றலும் உண்டே - நற் 342/10

 TOP
 
  படுவது (1)
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி - புறம் 17/6

 TOP
 
  படுவலும் (1)
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ - அகம் 370/7

 TOP
 
  படுவில் (4)
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து - நற் 33/4
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில்/பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய - அகம் 79/3,4
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது - அகம் 371/7
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய - புறம் 319/1

 TOP
 
  படுவின் (1)
பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் - சிறு 153

 TOP
 
  படுவினும் (1)
தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து - புறம் 332/7

 TOP
 
  படூஉம் (11)
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் - நற் 119/3
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி - நற் 173/3
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம்/நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் - நற் 246/1,2
கண் வலை படூஉம் கானலானே - குறு 184/7
தெண் கழி சே_இறா படூஉம்/தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 196/3,4
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே - ஐங் 283/5
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் - அகம் 5/11
இல் வழி படூஉம் காக்கை - அகம் 313/16
உள்ளு-தொறு படூஉம் பல்லி - அகம் 351/16
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே - புறம் 195/9
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே - புறம் 248/5

 TOP
 
  படை (115)
ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் - பொரு 21
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் - சிறு 211
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் - பெரும் 398
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ - பெரும் 492
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் - முல் 43
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் - முல் 77
விண்ணுற ஓங்கிய பல் படை புரிசை - மது 352
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - மலை 574
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலிமா - நற் 78/9
பயில் படை நிவந்த பல் பூம் சேக்கை - நற் 132/6
ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் - நற் 291/4
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என - நற் 340/3
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி மா - நற் 361/3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி - குறு 205/3
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் - குறு 333/1
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் - குறு 350/6
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே - பதி 14/17
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ - பதி 24/5
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் - பதி 31/33
சேஎருற்ற செல் படை மறவர் - பதி 41/11
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் - பதி 51/30
செல் உறழ் மறவர்-தம் கொல் படை தரீஇயர் - பதி 58/4
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு - பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி - பதி 64/9
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க - பதி 67/5
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் - பதி 72/1
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் - பதி 77/10
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப - பதி 82/7
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் - பரி 1/20
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த - பரி 5/63
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/52
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் - பரி 11/123
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் - பரி 12/27
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ - கலி 10/10
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் - கலி 15/3
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை - கலி 17/1
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் - கலி 27/8
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட - கலி 81/22
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி - கலி 94/9
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல்-கண் - கலி 106/1
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு - கலி 108/4
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட - கலி 108/6
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் - கலி 109/19
ஆணையால் வந்த படை/காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் - கலி 139/23,24
கரை சேர் புள் இனத்து அம் சிறை படை ஆக - கலி 149/2
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் - அகம் 35/4
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை/கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை - அகம் 55/9,10
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சில் நீர் - அகம் 113/19
பொலம் படை கலிமா பூண்ட தேரே - அகம் 114/16
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி - அகம் 116/16
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை/கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி - அகம் 124/9,10
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் - அகம் 129/12
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் - அகம் 174/2
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் - அகம் 174/2
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி - அகம் 205/9
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் - அகம் 207/4
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை - அகம் 212/15
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் - அகம் 233/6
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது - அகம் 248/8
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை - அகம் 278/2
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை - அகம் 289/12
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை - அகம் 305/5
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் - அகம் 309/10
படை உடை கையர் வரு திறம் நோக்கி - அகம் 337/8
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி - அகம் 343/14
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை - அகம் 345/5
பூம் பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி - அகம் 400/11
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ - புறம் 3/9
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் - புறம் 6/12
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொண்மார் - புறம் 15/14
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை/ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட - புறம் 23/15,16
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் - புறம் 29/17
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து - புறம் 35/24
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை - புறம் 35/25
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை/ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே - புறம் 35/25,26
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் - புறம் 41/10
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் - புறம் 42/14
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே - புறம் 63/2
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று - புறம் 72/5
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே - புறம் 89/4
பொலம் படை கலிமா எண்ணுவோரே - புறம் 116/19
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே - புறம் 135/15
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்குறினே - புறம் 142/6
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்குறினே - புறம் 142/6
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் - புறம் 157/3
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் - புறம் 167/2
நும் படை செல்லும் காலை அவர் படை - புறம் 169/1
நும் படை செல்லும் காலை அவர் படை/எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ - புறம் 169/1,2
அவர் படை வரூஉம் காலை நும் படை - புறம் 169/3
அவர் படை வரூஉம் காலை நும் படை/கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று - புறம் 169/3,4
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் - புறம் 169/9
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் - புறம் 178/7
படை வேண்டுவழி வாள் உதவியும் - புறம் 179/6
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் - புறம் 195/4
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு - புறம் 197/3
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை - புறம் 224/7
வரு படை எதிர்தாங்கினன் - புறம் 239/11
பெயர் படை புறங்கண்டனன் - புறம் 239/12
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை - புறம் 270/8
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற - புறம் 277/3
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் - புறம் 282/4
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி - புறம் 292/7
குமரி படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் - புறம் 294/3
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி - புறம் 295/4
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறாகிய - புறம் 295/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ - புறம் 299/3
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் - புறம் 308/8
கண் படை ஈயா வேலோன் ஊரே - புறம் 322/10
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை - புறம் 341/15
படை மயங்கு ஆர் இடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென - புறம் 351/3
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்துறு பைம் சாலி - புறம் 369/12
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என - புறம் 370/12
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப - புறம் 371/10
கடல் படை அடல் கொண்டி - புறம் 382/1

 TOP
 
  படை_கொள்_மாக்கள் (1)
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள்/பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து - புறம் 29/17,18

 TOP
 
  படைக்கவும் (1)
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது - புறம் 331/6

 TOP
 
  படைக்கு (2)
எறி_படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை - புறம் 154/10
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே - புறம் 276/6

 TOP
 
  படைஞர் (1)
நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி - பதி 25/4

 TOP
 
  படைத்த (1)
உலகம் படைத்த காலை தலைவ - நற் 337/1

 TOP
 
  படைத்தாள் (1)
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று - பரி 11/98

 TOP
 
  படைத்தான்-கண் (1)
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 129/2

 TOP
 
  படைத்திசினோரே (1)
உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே/வித்தி வான் நோக்கும் புன்புலம் கண் அகன் - புறம் 18/23,24

 TOP
 
  படைத்து (1)
படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் - புறம் 188/1

 TOP
 
  படைத்தோரே (1)
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே - நற் 337/10

 TOP
 
  படைத்தோன் (1)
படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் - புறம் 194/5

 TOP
 
  படைத்தோனே (1)
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே/வை ஏர் வால் எயிற்று ஒள் நுதல் குறுமகள் - நற் 240/1,2

 TOP
 
  படைப்பு (1)
படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் - புறம் 188/1

 TOP
 
  படைப்பே (1)
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே/நின் பாடிய வயங்கு செந்நா - புறம் 22/30,31

 TOP
 
  படைய (1)
பொலம் படைய மா மயங்கிட - புறம் 359/14

 TOP
 
  படையனோ (1)
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் - பதி 77/1

 TOP
 
  படையாக (1)
தொடியும் உகிரும் படையாக நுந்தை - கலி 82/28

 TOP
 
  படையான் (1)
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் - பரி 6/57

 TOP
 
  படையின் (1)
ஆரியர் படையின் உடைக என் - அகம் 336/22

 TOP
 
  படையும் (2)
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் - பரி 19/98
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் - புறம் 20/11

 TOP
 
  படையே (1)
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே/ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே - பரி 2/49,50

 TOP
 
  படையொடு (1)
படையொடு வந்த பையுள் மாலை - நற் 343/7

 TOP
 
  படையொடும் (2)
படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை - நற் 275/3
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் - பரி 11/47

 TOP
 
  படையோயே (1)
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே/கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன - பரி 14/18,19

 TOP
 
  படையோர் (1)
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர்/தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய - புறம் 33/10,11

 TOP
 
  படையோர்க்கு (1)
படையோர்க்கு முருகு அயர - மது 38

 TOP
 
  பண் (22)
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் - பொரு 109
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து - மலை 2
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் - நற் 138/4
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் - நற் 167/4
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ - பதி 29/8
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் - பதி 41/3
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை - பதி 67/21
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் - பதி 77/6
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர்வந்து ஊத - பரி 10/119
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/128
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/128
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத - பரி 17/12
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி - கலி 102/35
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் - அகம் 234/8
மாலை மால்கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து - அகம் 340/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி - அகம் 346/13
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன - அகம் 347/5
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப - புறம் 65/1
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் - புறம் 152/14
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் - புறம் 164/11
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி - புறம் 170/13
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி - புறம் 307/13

 TOP
 
  பண்ட (2)
பல்வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து - நற் 59/4
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய - புறம் 90/7

 TOP
 
  பண்டத்து (1)
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த - அகம் 343/13

 TOP
 
  பண்டம் (9)
பொன் மலிந்த விழு பண்டம்/நாடு ஆர நன்கு இழிதரும் - மது 81,82
பல்வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து - மது 537
அளந்து அறியா பல பண்டம்/வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி - பட் 131,132
மதி நிறைந்த மலி பண்டம்/பொதி மூடை போர் ஏறி - பட் 136,137
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் - பட் 211
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் - கலி 108/23
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் - அகம் 181/23
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே - புறம் 102/2
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன - புறம் 393/13

 TOP
 
  பண்டமோடு (1)
பல்வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி - மது 503

 TOP
 
  பண்டரங்கம் (1)
பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 1/9

 TOP
 
  பண்டாரம் (1)
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் - பரி 11/123

 TOP
 
  பண்டினும் (1)
பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே - நற் 177/7

 TOP
 
  பண்டு (16)
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் - மலை 392
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய - நற் 127/6
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா - நற் 237/2
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே - குறு 203/6
தண் துறை ஊரன் பண்டு எனப்படற்கே - ஐங் 83/4
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் - பதி 26/4
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து - பரி 6/63
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ - கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை - கலி 39/40
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் - கலி 62/17
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு/ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் - கலி 64/7,8
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய - கலி 66/7
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய - கலி 93/3
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் - கலி 98/7
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது - கலி 140/2
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை - புறம் 376/9

 TOP
 
  பண்டும் (5)
பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய - நற் 35/8
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும்/இனையையோ என வினவினள் யாயே - நற் 55/6,7
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும்/உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன - நற் 231/5,6
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும்/தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட - குறு 265/2,3
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் - கலி 22/3

 TOP
 
  பண்டும்பண்டும் (2)
பண்டும்பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட - பதி 45/8
பண்டும்பண்டும் பாடுநர் உவப்ப - புறம் 151/1

 TOP
 
  பண்டை (7)
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் - திரு 289
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே - குறு 249/5
சேறும்சேறும் என்றலின் பண்டை தம் - குறு 325/1
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே - ஐங் 137/3
பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்தக்கால் - கலி 15/13
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட - அகம் 186/10
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை/பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி - அகம் 391/7,8

 TOP
 
  பண்டைய (1)
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா - கலி 90/24

 TOP
 
  பண்டையின் (6)
பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ - ஐங் 160/4
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின்/கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை - ஐங் 183/3,4
பலபல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி - கலி 14/7
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ - அகம் 98/13
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை - அகம் 98/24
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே - புறம் 10/6

 TOP
 
  பண்ண (1)
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் - மது 658

 TOP
 
  பண்ணல் (1)
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று - நற் 377/4

 TOP
 
  பண்ணவும் (2)
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும்/கய_மா பேணி கலவாது ஊரவும் - பரி 20/18,19
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும்/அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி - புறம் 12/2,3

 TOP
 
  பண்ணற்கு (1)
பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை - புறம் 304/4

 TOP
 
  பண்ணன் (7)
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை - அகம் 54/14
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட வயின் - அகம் 177/16
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி - புறம் 70/13
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய - புறம் 173/1
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன்/உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் - புறம் 181/6,7
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி - புறம் 388/4
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் - புறம் 388/10

 TOP
 
  பண்ணாது (1)
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் - மலை 417

 TOP
 
  பண்ணி (28)
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது - சிறு 230
திவவு மெய்ந்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி/குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி - மது 604,605
அறுஅறுகாலை-தோறு அமைவர பண்ணி/பல்வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க - நெடு 104,105
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது - மலை 38
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் - மலை 470
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே - நற் 207/4
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் - நற் 220/3
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் - நற் 300/5
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி/வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற - குறு 45/1,2
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி/பணியா மரபின் உழிஞை பாட - பதி 46/6,7
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி/குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி - பதி 57/8,9
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி/படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல - பதி 66/2,3
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி/வகைவகை ஊழூழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/17,18
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை - கலி 17/1
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை - கலி 77/18
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட - கலி 96/33
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய - கலி 109/9
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் - அகம் 13/11
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என - அகம் 44/11
தொல் நிலை முழுமுதல் துமிய பண்ணி/புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் - அகம் 45/10,11
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி/பிணியுறு முரசம் கொண்ட காலை - புறம் 25/6,7
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி/விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர - புறம் 109/15,16
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் - புறம் 144/2
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி/அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என - புறம் 145/6,7
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்புல - புறம் 146/3
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை - புறம் 147/2
மாலை மருதம் பண்ணி காலை - புறம் 149/2
கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி/வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ - புறம் 149/3,4

 TOP
 
  பண்ணிய (11)
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் - மது 533
பல்வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்குறுப்ப - மது 661
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - மலை 534
பாணர் படு மலை பண்ணிய எழாலின் - குறு 323/2
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ - பதி 76/5
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் - பரி 16/51
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் - பரி 17/4
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் - கலி 34/23
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் - கலி 95/30
தொல் நிலை முழுமுதல் துமிய பண்ணிய/நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல - அகம் 145/12,13
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் - புறம் 246/11

 TOP
 
  பண்ணியம் (8)
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் - மது 405
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம்/கமழ் நறும் பூவொடு மனைமனை மறுக - மது 422,423
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் - மது 506
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் - பட் 203
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் - நற் 31/9
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் - பதி 59/15
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் - பரி 19/38
பண்ணியம் மாசறு பயம் தரு காருக - பரி 23/24

 TOP
 
  பண்ணியாய் (1)
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய்/தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என - கலி 69/17,18

 TOP
 
  பண்ணினால் (1)
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ - கலி 72/10

 TOP
 
  பண்ணினுள் (1)
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது - கலி 142/3

 TOP
 
  பண்ணினுள்ளும் (1)
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும்/புதுவது புனைந்த திறத்தினும் - அகம் 352/15,16

 TOP
 
  பண்ணு (3)
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப - நெடு 70
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் - மலை 451
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு - பதி 65/15

 TOP
 
  பண்ணுந (1)
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18

 TOP
 
  பண்ணுப்பெயர்த்து (1)
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணுப்பெயர்த்து/வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ - மது 560,561

 TOP
 
  பண்ணை (4)
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என - ஐங் 73/2
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே - ஐங் 74/4
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே - பரி 14/4
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப - அகம் 393/9

 TOP
 
  பண்ப (1)
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து - பரி 6/63

 TOP
 
  பண்பில (1)
பண்பில சொல்லும் தேறுதல் செத்தே - ஐங் 267/5

 TOP
 
  பண்பிலன் (3)
காணும் பண்பிலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/9
தெருளும் பண்பிலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/13
உள்ளும் பண்பிலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் - கலி 122/17

 TOP
 
  பண்பிலாளன் (1)
படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன்/இன்னாது அம்ம இ உலகம் - புறம் 194/5,6

 TOP
 
  பண்பிலை (1)
பண்பிலை மன்ற பாண இ ஊர் - ஐங் 138/1

 TOP
 
  பண்பிற்றே (1)
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே/மாறுகொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் - கலி 43/17,18

 TOP
 
  பண்பின் (20)
செல் இசை நிலைஇய பண்பின்/நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே - சிறு 268,269
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்/மென்கண் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே - நற் 210/8,9
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் - குறு 48/4
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் - குறு 48/6
பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின்/மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே - குறு 156/6,7
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே - குறு 271/5
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின்/நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய - பதி 15/32,33
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின்/ஞாயிறு கோடா நல் பகல் அமயத்து - பதி 22/33,34
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் - பதி 45/17
இன்ன பண்பின் நின் தை நீராடல் - பரி 11/134
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி - பரி 19/24
ஒண்_குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின்/அங்கண் உடையன் அவன் - கலி 37/21,22
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின்/செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் - அகம் 15/6,7
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின்/இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே - அகம் 102/18,19
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி - அகம் 200/6
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின்/மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் - அகம் 336/7,8
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் - அகம் 392/20
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் - புறம் 120/19
திரு நயத்தக்க பண்பின் இவள் நலனே - புறம் 342/5
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு - புறம் 373/36

 TOP
 
  பண்பின்மை (1)
மாய நின் பண்பின்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி - கலி 44/16

 TOP
 
  பண்பின (1)
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி - புறம் 391/9

 TOP
 
  பண்பினவ்வையும் (1)
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் - கலி 104/15

 TOP
 
  பண்பினான் (1)
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் - கலி 44/19

 TOP
 
  பண்பினானே (1)
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே - அகம் 178/22

 TOP
 
  பண்பினை (2)
இமயமும் துளக்கும் பண்பினை/துணையிலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே - குறு 158/5,6
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே - குறு 342/7

 TOP
 
  பண்பினோரே (1)
பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே/மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் - புறம் 197/14,15

 TOP
 
  பண்பு (39)
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் - பொரு 237
பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே - நற் 25/12
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் - நற் 30/2
நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ - நற் 168/6
பண்பு இல் ஆர் இடை வரூஉம் நம் திறத்து - நற் 228/4
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் - நற் 248/6
நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே - நற் 273/10
என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே - நற் 339/12
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம - குறு 359/1
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே - ஐங் 175/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே - ஐங் 325/4
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் - ஐங் 332/3
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே - ஐங் 354/4
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே - பதி 15/40
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என - பதி 26/7
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் - பதி 72/7
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் - கலி 60/24
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/11
பண்பு உடை நல் நாட்டு பகை தலைவந்து என - கலி 78/4
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் - கலி 133/8
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு/இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் - கலி 141/16,17
காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு/என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ - கலி 142/14,15
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து - கலி 145/7
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது - கலி 145/25
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே - அகம் 44/19
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை - அகம் 58/11
முனிதகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே - அகம் 101/18
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது - அகம் 171/4
பனி கடிகொண்ட பண்பு இல் வாடை - அகம் 235/15
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் - அகம் 242/7
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை - அகம் 245/6
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த - அகம் 293/11
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் - அகம் 359/3
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து - அகம் 372/5
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ - அகம் 392/4
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை - புறம் 29/21
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி - புறம் 301/13
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே - புறம் 336/12
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/6

 TOP
 
  பண்பும் (3)
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் - நற் 160/2
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி - ஐங் 176/1
பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை - கலி 19/9

 TOP
 
  பண்பும்-மார் (1)
பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே - நற் 117/11

 TOP
 
  பண்புமார் (2)
இனிதால் அம்ம பண்புமார் உடைத்தே - ஐங் 402/4
இன்புற தகுந பண்புமார் உடைத்தே - ஐங் 438/3

 TOP
 
  பண்புறு (1)
பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் - பரி 9/18

 TOP
 
  பண்பே (13)
அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று - திரு 125
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று - திரு 217
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே/வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது - மலை 96,97
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே/தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் - மலை 427,428
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே - நற் 24/9
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே/நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை - குறு 99/3,4
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே - ஐங் 89/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே - ஐங் 323/4
இனிய-மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே - ஐங் 326/5
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே - ஐங் 327/5
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே - கலி 146/55
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே - புறம் 245/7
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் - புறம் 360/12

 TOP
 
  பணவை (3)
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த - குறி 226
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் - மலை 298
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி - கலி 41/9

 TOP
 
  பணி (8)
பணி குறை வருத்தம் வீட - குறு 333/5
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் - பதி 57/7
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய - பரி 1/14
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி - பரி 17/50
பணி திறை தந்த பாடு சால் நல் கலம் - அகம் 127/7
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் - புறம் 17/31
வேந்து தந்த பணி திறையான் - புறம் 22/26
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் - புறம் 387/12

 TOP
 
  பணி-மின்மே (1)
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே/இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே - பரி 15/34,35

 TOP
 
  பணித்த (1)
அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை - அகம் 325/8

 TOP
 
  பணித்து (3)
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்மார் - மது 230
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து - பதி 44/15
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் - புறம் 387/31

 TOP
 
  பணிந்த (1)
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் - பெரும் 428

 TOP
 
  பணிந்தனம் (1)
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் - அகம் 280/10

 TOP
 
  பணிந்தாய் (1)
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ - கலி 69/11

 TOP
 
  பணிந்து (14)
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் - திரு 146
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே - மது 201
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் - நற் 386/8
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் - பதி 17/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 62/12
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர் - பதி 91/2
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் - கலி 73/15
ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து/அன்னதேல் ஆற்றல் காண் - கலி 91/17,18
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர - கலி 143/58
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் - புறம் 198/13
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து/இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் - புறம் 285/13,14
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் - புறம் 343/11
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே - புறம் 349/3

 TOP
 
  பணிந்தும் (1)
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும்/தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் - அகம் 330/3,4

 TOP
 
  பணிந்தோர் (1)
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப - மது 229

 TOP
 
  பணிபு (6)
பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க - பட் 274
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே - பதி 63/1
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து - பரி 6/63
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் - பரி 23/81
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை - கலி 3/15
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் - கலி 30/19

 TOP
 
  பணிமொழி (6)
நின் வாய் பணிமொழி களையா பல் மாண் - நற் 167/7
பரிவுதர தொட்ட பணிமொழி நம்பி - நற் 378/10
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் - குறு 176/2
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி - அகம் 32/4
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் - அகம் 220/2
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் - அகம் 310/4

 TOP
 
  பணிய (2)
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய - பதி 85/9
வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய/கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக - பதி 88/13,14

 TOP
 
  பணியத்து (1)
தாழ் உடை தண் பணியத்து/வால் அரிசி பலி சிதறி - பட் 164,165

 TOP
 
  பணியா (3)
பணியா மரபின் உழிஞை பாட - பதி 46/7
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ - பதி 63/2
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி - கலி 65/10

 TOP
 
  பணியாமையின் (1)
பணியாமையின் பகை தலைவந்த - அகம் 251/11

 TOP
 
  பணியார் (1)
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்மார் - மது 230

 TOP
 
  பணியியர் (1)
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் - புறம் 6/17

 TOP
 
  பணியும் (1)
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும்/நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை - பரி 28/2,3

 TOP
 
  பணிலம் (4)
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து - மது 380
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து - மது 621
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு - குறு 15/1
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 350/12

 TOP
 
  பணிவான் (1)
தலையுற முன் அடி பணிவான் போலவும் - கலி 128/17

 TOP
 
  பணிவு (2)
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை - மலை 423
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் - பரி 24/46

 TOP
 
  பணீஇயர் (1)
கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர்/வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் - நற் 10/6,7

 TOP
 
  பணை (171)
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் - திரு 14
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை - பொரு 32
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பொரு 169
மணி மலை பணை தோள் மா நில மடந்தை - சிறு 1
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை/அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் - சிறு 186,187
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் - சிறு 199
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை - பெரும் 12
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் - பெரும் 161
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பெரும் 242
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை/குரூஉ கொடிய எரி மேய - மது 154,155
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் - மது 234
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி - மது 270
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல - மது 362
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் - மது 414
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட - மது 660
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் - நெடு 36
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி - நெடு 93
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் - நெடு 115
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை - நெடு 149
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் - பட் 31
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி - பட் 239
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே - மலை 453
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் - நற் 9/4
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் - நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் - நற் 93/7
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே - நற் 121/12
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் - நற் 137/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் - நற் 170/1
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே - நற் 188/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய - நற் 190/7
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் - நற் 193/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் - நற் 262/6
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் - நற் 298/7
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் - நற் 301/5
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த - நற் 318/2
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறுமகள் - நற் 319/8
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் - நற் 333/8
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே - குறு 100/7
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் - குறு 131/1
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - குறு 168/5
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து - குறு 185/2
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் - குறு 201/5
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ - குறு 266/4
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே - குறு 268/6
பணை தோள் குறுமகள் பாவை தைஇயும் - குறு 276/1
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே - குறு 279/8
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே - குறு 315/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் - குறு 318/6
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் - குறு 326/1
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் - குறு 338/6
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் - குறு 357/2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் - குறு 364/5
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் - குறு 384/1
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ - ஐங் 39/3
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே - ஐங் 99/4
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் - ஐங் 135/1
தொண்டி அன்ன பணை தோள் - ஐங் 171/3
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் - ஐங் 175/1
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் - ஐங் 181/1
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ - ஐங் 239/4
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் - ஐங் 291/2
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் - ஐங் 293/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இலை நெகிழ - ஐங் 318/2
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே - ஐங் 421/4
பணை நிலை முனைஇய வய_மா புணர்ந்து - ஐங் 449/2
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர - ஐங் 459/1
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக - ஐங் 468/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் - ஐங் 481/1
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் - பதி 11/14
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம் படு வியன் பணை/ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் - பதி 17/5,6
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு - பதி 21/37
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் - பதி 22/31
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து - பதி 30/30
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து - பதி 31/30
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் - பதி 33/2
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை/உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு - பதி 39/5,6
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப - பதி 43/12
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு - பதி 50/10
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் - பதி 54/3
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் - பதி 59/17
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் - பதி 65/8
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் - பதி 88/16
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை/காவிரி படப்பை நல் நாடு அன்ன - பதி 90/46,47
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய - பரி 1/4
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல - பரி 7/16
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் - பரி 8/39
பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 1/9
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை - கலி 5/1
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 14/1
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் - கலி 20/22
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/9
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே - கலி 38/26
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/8
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த - கலி 57/14
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு - கலி 83/26
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் - கலி 108/16
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு - கலி 141/16
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு - அகம் 1/8
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் - அகம் 2/11
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை - அகம் 6/3
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/4
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே - அகம் 32/18
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 33/15
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் - அகம் 47/18
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு - அகம் 59/16
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் - அகம் 62/3
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் - அகம் 65/17
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி - அகம் 84/2
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே - அகம் 89/22
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை - அகம் 91/14
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் - அகம் 92/6
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே - அகம் 110/10
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் - அகம் 114/14
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை - அகம் 124/14
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் - அகம் 129/15
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் - அகம் 132/6
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ - அகம் 136/7
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் - அகம் 171/3
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் - அகம் 173/13
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் - அகம் 178/15
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் - அகம் 181/24
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய - அகம் 185/2
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி - அகம் 210/7
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 213/16
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் - அகம் 220/19
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 220/20
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி - அகம் 223/11
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 238/5
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் - அகம் 242/14
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை - அகம் 245/8
தொல் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் - அகம் 251/8
உள்ளுப-தில்ல தாமே பணை தோள் - அகம் 253/21
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி - அகம் 254/12
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை/பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் - அகம் 255/9,10
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி - அகம் 257/11
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த - அகம் 269/23
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/15
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை - அகம் 278/2
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் - அகம் 285/12
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே - அகம் 291/25
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் - அகம் 295/5
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை - அகம் 324/2
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 343/1
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி - அகம் 357/11
நலம் பெறு பணை தோள் நல் நுதல் அரிவையொடு - அகம் 366/13
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் - அகம் 368/14
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் - அகம் 372/7
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச - அகம் 373/3
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் - அகம் 393/8
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் - புறம் 15/7
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக - புறம் 16/16
பா அடியால் பணை எருத்தின - புறம் 22/4
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ - புறம் 23/1
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் - புறம் 32/3
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே - புறம் 32/10
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் - புறம் 72/3
பசித்து பணை முயலும் யானை போல - புறம் 80/7
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் - புறம் 119/6
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து - புறம் 178/1
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு - புறம் 322/9
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே - புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் - புறம் 342/11
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே - புறம் 345/20
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் - புறம் 351/1
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை - புறம் 354/9
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/20
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் - புறம் 373/27
பூம் பொறி பணை எருத்தின - புறம் 387/7

 TOP
 
  பணைத்த (2)
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் - நற் 165/2
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை - அகம் 206/3

 TOP
 
  பணைத்து (1)
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற - மது 601

 TOP
 
  பணையம் (1)
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு - புறம் 316/7

 TOP
 
  பணையும் (1)
போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் - நற் 166/3

 TOP
 
  பணையே (1)
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் - அகம் 44/4

 TOP
 
  பத்தர் (2)
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர்/புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர - நற் 92/6,7
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப - புறம் 136/1

 TOP
 
  பத்தரும் (1)
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி - மலை 381

 TOP
 
  பத்தல் (7)
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல்/விளக்கு அழல் உருவின் விசியுறு பச்சை - பொரு 4,5
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி - மலை 26
ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல்/யானை இன நிரை வௌவும் - நற் 240/8,9
ஆன் நீர் பத்தல் யானை வௌவும் - ஐங் 304/2
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த - பதி 19/23
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல்/கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் - பதி 22/13,14
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி - அகம் 155/9

 TOP
 
  பத்து (3)
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/6
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய - புறம் 18/5
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ - புறம் 130/2

 TOP
 
  பத (12)
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி_நாள் - சிறு 9
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி - பெரும் 64
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் - நற் 157/4
தலை_நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி - நற் 362/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி - ஐங் 368/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் - ஐங் 400/3
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி - அகம் 64/4
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/6
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் - அகம் 97/17
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி - அகம் 154/10
வண்டு இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை - அகம் 244/6
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் - புறம் 190/1

 TOP
 
  பதடி (1)
எல்லாம் எவனோ பதடி வைகல் - குறு 323/1

 TOP
 
  பதணத்து (1)
நெடு மதில் நிரை பதணத்து/அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த - பதி 22/25,26

 TOP
 
  பதத்தால் (1)
நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து - பரி 10/50

 TOP
 
  பதத்து (1)
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த - கலி 126/12

 TOP
 
  பதத்தை (1)
இன் சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும - புறம் 40/9

 TOP
 
  பதப்பர் (1)
பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து - பதி 30/18

 TOP
 
  பதம் (55)
மகிழ்_பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் - பொரு 111
அவிழ்_பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை - பொரு 112
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - பெரும் 105
காழோர் இகழ்_பதம் நோக்கி கீழ - பெரும் 393
அ இதழ் அவிழ்_பதம் கமழ பொழுது அறிந்து - நெடு 41
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் - பட் 203
கொய்_பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் - மலை 108
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை - மலை 121
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - மலை 157
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் - மலை 252
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி - நற் 4/3
துஞ்சு_பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி - நற் 57/3
கொய்_பதம் குறுகும் காலை எம் - நற் 57/9
துஞ்சா காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - நற் 98/9
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு - நற் 102/2
தளி_பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் - நற் 209/2
புலர்_பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே - நற் 259/10
கொய்_பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே - நற் 313/11
ஒழுகை உமணர் வரு_பதம் நோக்கி - நற் 331/2
கடி_பதம் கமழும் கூந்தல் - நற் 346/10
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக - குறு 83/1
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் - குறு 141/6
மன்ற வேங்கை மலர்_பதம் நோக்கி - குறு 241/4
புலர்_பதம் கொள்ளா அளவை - குறு 372/6
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை - குறு 389/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் - ஐங் 400/3
நேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் - பதி 55/11
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் - பதி 66/9
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம்/மனைமாமரம் வாள்வீரம் - பரி 11/18,19
ஏறு இரங்கு இருளிடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் - கலி 46/10
நகை சால் அவிழ்_பதம் நோக்கி நறவின் - கலி 105/41
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு_பதம் கண்டு - கலி 127/10
அல்கு_பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 49/14
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி - அகம் 58/12
மடி_பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/13
அரும் கடி காவலர் இகழ்_பதம் நோக்கி - அகம் 162/7
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ - அகம் 249/7
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம்/ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு - அகம் 301/4,5
தண் பதம் படுதல் செல்க என பல் மாண் - அகம் 345/2
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை - அகம் 367/7
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து - அகம் 371/6
தண்_பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை - அகம் 376/6
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் - புறம் 2/16
கொள்_பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் - புறம் 23/7
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு_பதம் - புறம் 74/4
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து - புறம் 95/6
விழவின்று ஆயினும் படு_பதம் பிழையாது - புறம் 96/6
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள்_பதம் ஆக - புறம் 120/11
கனி_பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே - புறம் 139/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் - புறம் 151/5
அவிழ்_பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து - புறம் 159/12
நல் நாள் வரு_பதம் நோக்கி குறவர் - புறம் 168/5
பரியல் வேண்டா வரு_பதம் நாடி - புறம் 172/5
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு_பதம் மாற்றா - புறம் 353/10
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ - புறம் 370/4

 TOP
 
  பதலை (3)
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான் - குறு 59/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை - புறம் 103/1
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் - புறம் 152/17

 TOP
 
  பதலையும் (2)
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் - மலை 11
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் - பதி 41/3

 TOP
 
  பதலையொடு (1)
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி - புறம் 64/1

 TOP
 
  பதவ (1)
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி - கலி 109/2

 TOP
 
  பதவின் (3)
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் - குறு 363/2
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை - அகம் 23/7
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் - அகம் 34/5

 TOP
 
  பதவு (3)
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் - அகம் 14/9
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து - அகம் 139/9
பதவு மேயல் அருந்து துளம் இமில் நல் ஏறு - அகம் 341/7

 TOP
 
  பதன் (9)
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து - பொரு 102
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய - குறு 261/1
வலைவர் போல சோர்_பதன் ஒற்றி - கலி 55/17
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி - அகம் 2/14
புளி பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை - அகம் 37/9
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் - அகம் 79/1
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு - புறம் 35/15
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் - புறம் 124/2
துளி பதன் அறிந்து பொழிய - புறம் 391/20

 TOP
 
  பதாகை (2)
பல்வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ - மது 373
பல்வேறு உருவின் பதாகை நீழல் - பட் 182

 TOP
 
  பதி (30)
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - பொரு 121
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - பெரும் 65
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் - பெரும் 301
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர - குறி 46
பல் ஆயமொடு பதி பழகி - பட் 213
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும் - மலை 411
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ - மலை 479
செல்வேம்-தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - மலை 567
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் - நற் 253/1
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி - குறு 145/1
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி - பதி 15/30
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர - பதி 31/10
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து - பதி 71/18
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி - பரி 10/26
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு - பரி 18/55
அறத்தின் திரியா பதி/ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை - பரி 23/21,22
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் - கலி 74/4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு - கலி 78/6
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/17
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய - அகம் 7/4
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே - அகம் 179/14
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி - அகம் 200/6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி/வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப - அகம் 200/6,7
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 269/13
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப-தில்ல - அகம் 279/3
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் - அகம் 299/3
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - அகம் 390/3
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் - புறம் 363/5
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை - புறம் 393/1
போது அறியேன் பதி பழகவும் - புறம் 400/14

 TOP
 
  பதி-வயின் (1)
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின்/கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர - கலி 119/9,10

 TOP
 
  பதித்த (2)
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி - மது 637
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த/திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து - அகம் 253/24,25

 TOP
 
  பதித்து (1)
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி - அகம் 51/5

 TOP
 
  பதிப்பெயர்ந்த (1)
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முது பாழ் - அகம் 77/6

 TOP
 
  பதிபு (1)
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு - கலி 12/5

 TOP
 
  பதிபெயர்ந்து (1)
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதிபெயர்ந்து ஆங்கு - கலி 78/8

 TOP
 
  பதிய (2)
கொழும் பதிய குடி தேம்பி - மது 167
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் - மது 346

 TOP
 
  பதியாக (1)
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் - பரி 6/75

 TOP
 
  பதிவத (1)
பதிவத மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் - பரி 10/23

 TOP
 
  பதிற்று (1)
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் - பரி 3/40

 TOP
 
  பதின்மரும் (1)
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் - பரி 8/4

 TOP
 
  பதின்மரை (1)
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை/காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்குத்திக்கள்வனை - கலி 108/48,49

 TOP
 
  பதினாயிரம் (2)
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் - பரி 2/44
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ - பரி 3/42

 TOP
 
  பதினெண் (1)
பதினெண் கணணும் ஏத்தவும் படுமே - புறம் 1/10

 TOP
 
  பதினொரு (3)
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு - திரு 167
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் - பரி 3/7
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய - அகம் 246/12

 TOP
 
  பதுக்கு (1)
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் - அகம் 289/2

 TOP
 
  பதுக்கை (14)
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கிடம் பெறாஅ - நற் 352/8
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை/நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் - குறு 77/3,4
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் - குறு 297/4
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை/புலர்_பதம் கொள்ளா அளவை - குறு 372/5,6
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த - கலி 12/2
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்மார் - அகம் 35/7
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை - அகம் 67/14
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை/கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த - அகம் 91/10,11
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை/சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என - அகம் 109/8,9
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் - அகம் 157/5
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை/கூர் நுதி செ வாய் எருவை சேவல் - அகம் 215/11,12
படு களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை/கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ - அகம் 231/6,7
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை/திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் - புறம் 3/21,22
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி - புறம் 264/1

 TOP
 
  பதுக்கைத்து (2)
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை - ஐங் 362/1
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் - அகம் 151/11

 TOP
 
  பதுமத்து (1)
பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் - பரி 5/49

 TOP
 
  பதுமம் (1)
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை - பரி 8/115

 TOP
 
  பதைப்ப (2)
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய - ஐங் 155/3
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி - ஐங் 156/3

 TOP
 
  பதைப்பு (1)
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய - முல் 70

 TOP
 
  பதைபதைப்பு (1)
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் - பரி 10/59

 TOP
 
  பந்தர் (25)
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர்/தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் - பெரும் 124,125
களிற்று தாள் புரையும் திரிமர பந்தர்/குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி - பெரும் 187,188
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி - பெரும் 267,268
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர்/பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் - பெரும் 297,298
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர்/பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் - நற் 40/2,3
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி - நற் 110/7
பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து - பதி 51/16
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர்/கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - பதி 55/4,5
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் - பதி 67/2
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் - பதி 74/6
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி - அகம் 86/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 87/3
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர்/வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் - அகம் 98/15,16
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர்/இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி - அகம் 136/16,17
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி - அகம் 275/3
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர்/வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென - அகம் 353/17,18
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர்/புது கலத்து அன்ன செ வாய் சிற்றில் - அகம் 394/8,9
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர்/சிறு மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு - புறம் 29/19,20
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர்/கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி - புறம் 250/3,4
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே - புறம் 260/28
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர்/புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் - புறம் 262/2,3
பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் - புறம் 320/2
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர்/இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 324/10,11
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் - புறம் 331/8
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர்/வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் - புறம் 398/7,8

 TOP
 
  பந்தருள் (1)
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் - அகம் 89/21

 TOP
 
  பந்தின் (2)
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு - நற் 24/3
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற் 249/7

 TOP
 
  பந்து (12)
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி - நற் 179/2
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி - நற் 324/7
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் - ஐங் 295/5
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் - பரி 9/47
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட - கலி 40/22
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி - கலி 51/3
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 17/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி - அகம் 105/9
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி - அகம் 153/3
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 219/2
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி - அகம் 275/3
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன - புறம் 33/13

 TOP
 
  பந்துடன் (1)
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் - குறு 396/1

 TOP
 
  பந்தும் (4)
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் - நற் 305/1
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே - ஐங் 377/4
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி - பரி 10/107
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் - அகம் 49/1

 TOP
 
  பந்தொடு (4)
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - திரு 68
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் - நற் 12/6
பந்தொடு பெயரும் பரிவிலாட்டி - நற் 140/7
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 57/7

 TOP
 
  பம்பி (2)
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி/அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் - பட் 256,257
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி/பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் - புறம் 320/1,2

 TOP
 
  பம்பிய (1)
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய/குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய - அகம் 94/1,2

 TOP
 
  பம்பை (1)
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் - நற் 212/5

 TOP
 
  பய (16)
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் - நற் 92/6
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் - குறு 143/2
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் - குறு 225/1
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் - குறு 267/1
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து - பதி 21/30
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி - கலி 40/6
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை - கலி 43/6
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை - கலி 43/22
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப - கலி 53/7
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் - அகம் 54/9
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 155/7
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட - அகம் 318/7
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் - புறம் 152/11
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே - புறம் 188/7
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி - புறம் 281/3

 TOP
 
  பயக்கிற்பதோ (1)
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ/ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/17,18

 TOP
 
  பயக்கும்மோ (1)
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே - ஐங் 268/5

 TOP
 
  பயத்தலின் (1)
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே - பரி 9/85

 TOP
 
  பயத்தால் (2)
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி - பரி 11/69
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால்/இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே - பரி 13/64,65

 TOP
 
  பயத்தான் (1)
ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் - புறம் 386/6

 TOP
 
  பயந்த (38)
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி - திரு 164
அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ - திரு 255
பனிவரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் - சிறு 240
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த/பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன - பெரும் 83,84
நான்முக ஒருவன் பயந்த பல் இதழ் - பெரும் 403
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு - பெரும் 458
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே - நற் 5/9
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் - நற் 202/9
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த/கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் - நற் 256/9,10
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த/பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக - நற் 318/2,3
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி - குறு 210/2
பயந்த காலும் பயப்பு ஒல்லாதே - குறு 264/5
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் - ஐங் 161/3
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த/அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே - ஐங் 343/2,3
நறும் பூம் குரவம் பயந்த/செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே - ஐங் 344/2,3
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே - ஐங் 366/5
புனை இழை மகளிர் பயந்த/மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவுமார் பெரிதே - ஐங் 382/4,5
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த/வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை - பதி 57/10,11
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் - பதி 74/6
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே - பரி 5/50
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி - கலி 80/3
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த/ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி - கலி 105/4,5
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் - அகம் 5/23
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 27/7
சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என - அகம் 66/4
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று - அகம் 86/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் - அகம் 184/2
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த/அல்குறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க - அகம் 287/11,12
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை - அகம் 381/19
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை - அகம் 395/1
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் - புறம் 27/1
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த/ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து - புறம் 170/10,11
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் - புறம் 198/4
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் - புறம் 218/2
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த/புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/2,3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் - புறம் 377/16
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் - புறம் 377/16
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் - புறம் 377/17

 TOP
 
  பயந்தன்றால் (1)
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே - அகம் 232/15

 TOP
 
  பயந்தன்றே (1)
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே - ஐங் 164/4

 TOP
 
  பயந்தன (1)
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 266/4

 TOP
 
  பயந்தன-மாதோ (1)
பயந்தன-மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே - ஐங் 264/4

 TOP
 
  பயந்தனமே (1)
பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே - ஐங் 70/5

 TOP
 
  பயந்தனை-மன்னால் (1)
பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே - புறம் 261/10

 TOP
 
  பயந்திசினோரே (1)
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே - புறம் 137/15

 TOP
 
  பயந்து (9)
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து/பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற - மது 600,601
பயந்து எழு பருவரல் தீர - நற் 225/8
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு - நற் 294/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து/நன்றி சான்ற கற்பொடு - நற் 330/9,10
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு - குறு 202/3
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என - அகம் 134/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து/நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய - அகம் 176/19,20
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த - புறம் 220/1
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு - புறம் 237/7

 TOP
 
  பயந்தோர் (1)
பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் - பரி 5/49

 TOP
 
  பயந்தோள் (2)
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை - பரி 3/16
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் - பரி 3/17

 TOP
 
  பயப்ப (1)
பயப்ப நீத்தல் என் இவள் - ஐங் 277/4

 TOP
 
  பயப்பு (3)
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் - குறு 219/1
பயந்த காலும் பயப்பு ஒல்லாதே - குறு 264/5
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய - அகம் 344/12

 TOP
 
  பயம் (75)
அதன் பயம் எய்திய அளவை மான - பொரு 92
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் - பெரும் 67
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் - மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு - மலை 132
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை - மலை 278
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் - நற் 77/5
இன் தீம் பால் பயம் கொள்மார் கன்று விட்டு - நற் 80/2
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குடவரை - நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி - நற் 201/5
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் - நற் 326/1
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது - நற் 337/9
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே - குறு 342/7
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே - ஐங் 56/4
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே - ஐங் 244/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே - ஐங் 305/4
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் - பதி 13/9
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு - பதி 21/25
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு - பதி 21/25
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ - பதி 22/6
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் - பதி 22/33
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப - பதி 24/25
பல் பூம் செம்மல் காடு பயம் மாறி - பதி 30/26
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் - பதி 64/18
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய - பதி 69/13
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப - பதி 69/14
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க - பதி 71/17
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் - பதி 78/7
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் - பதி 89/6
நின் பயம் பாடி விடிவுற்று ஏமாக்க - பரி 7/85
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் - பரி 11/34
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம்/இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக - பரி 14/30,31
பண்ணியம் மாசறு பயம் தரு காருக - பரி 23/24
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் - கலி 29/3
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு - கலி 31/11
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ - கலி 59/17
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது - கலி 59/25
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே - கலி 96/30
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர - கலி 148/3
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் - அகம் 5/15
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் - அகம் 11/6
விழு கோட்டு பலவின் பழு பயம் கொள்மார் - அகம் 12/8
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் - அகம் 13/11
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி - அகம் 70/3
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் - அகம் 91/2
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது - அகம் 91/4
பனிவரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் - அகம் 98/1
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி - அகம் 126/13
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆர் இடை - அகம் 153/11
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் - அகம் 154/1
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் - அகம் 162/19
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி - அகம் 164/2
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட - அகம் 169/1
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் - அகம் 175/17
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில - அகம் 190/13
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி - அகம் 208/22
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி - அகம் 209/15
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை - அகம் 234/1
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை - அகம் 263/4
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து - அகம் 297/8
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 298/1
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் - அகம் 309/2
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப - அகம் 311/8
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி - அகம் 333/7
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது - அகம் 333/15
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் - அகம் 343/8
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர - அகம் 346/11
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை - அகம் 399/8
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 58/22
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் - புறம் 116/13
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் - புறம் 135/7
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு - புறம் 135/18
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை - புறம் 157/8
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி - புறம் 266/1
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 358/1
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் - புறம் 381/9

 TOP
 
  பயம்பிடை (1)
உயர்ந்துழி உள்ளன பயம்பிடை பரப்பி - பரி 7/15

 TOP
 
  பயம்பில் (1)
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என - அகம் 165/1

 TOP
 
  பயம்பின் (3)
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி - பெரும் 108
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின்/வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் - மது 294,295
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது - புறம் 17/14

 TOP
 
  பயம்பு (1)
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை - அகம் 136/11

 TOP
 
  பயம்புமார் (1)
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவே - மலை 199

 TOP
 
  பயலை (3)
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே - நற் 236/10
பயலை செய்தன பனி படு துறையே - ஐங் 141/3
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் - புறம் 305/2

 TOP
 
  பயலையால் (1)
பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்தக்கால் - கலி 15/13

 TOP
 
  பயறு (7)
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் - குறு 10/2
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை - குறு 338/4
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர - ஐங் 47/3
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி - அகம் 37/12
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என - அகம் 262/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப - அகம் 339/4
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை - புறம் 297/3

 TOP
 
  பயன் (37)
பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் - பொரு 56
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி - சிறு 228
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த - மது 12
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் - மது 216
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து - நெடு 95
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் - பட் 114
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் - மலை 134
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் - மலை 264
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை - மலை 317
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்மார் - மலை 338
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது - நற் 75/1
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே - நற் 90/12
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண - நற் 167/6
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து - ஐங் 407/2
கொள்ளார் இ குன்று பயன்/ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த - பரி 9/26,27
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் - பரி 15/6
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் - பரி 16/51
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொண்மார் - பரி 19/10
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என - பரி 22/28
விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் - பரி 23/46
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் - கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை - கலி 8/15
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற - கலி 20/1
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி - கலி 110/17
தொல் வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் - கலி 118/3
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ - கலி 132/9
பயன் இன்று-மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் - கலி 142/5
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் - அகம் 71/2
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து - அகம் 235/4
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர - அகம் 377/5
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே - புறம் 7/13
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே - புறம் 109/3
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை - புறம் 123/5
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் - புறம் 170/15
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே - புறம் 195/3
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தருமார் - புறம் 224/14
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை - புறம் 388/2

 TOP
 
  பயனில (1)
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ - கலி 69/11

 TOP
 
  பயனும் (3)
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும்/ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் - பட் 190,191
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் - நற் 160/2
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே - பரி 9/22

 TOP
 
  பயனுறுப்ப (1)
பயனுறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி - புறம் 360/7

 TOP
 
  பயனே (8)
ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் நோற்றதன் பயனே/போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந - பொரு 59,60
செல்வம் அன்று தன் செய்வினை பயனே/சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் - நற் 210/6,7
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே - குறு 381/7
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே/மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் - கலி 137/7,8
அனைத்தால் தோழி நம் தொல் வினை பயனே - அகம் 243/15
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே/மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் - புறம் 35/26,27
செல்வத்து பயனே ஈதல் - புறம் 189/7
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் - புறம் 202/13

 TOP
 
  பயனோ (1)
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பிலர் - நற் 277/10

 TOP
 
  பயிர் (20)
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் - மது 279
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர - குறி 218
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு - மலை 7
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப - நற் 5/2
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் - நற் 24/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் - நற் 91/7
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப - நற் 181/11
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் - குறு 181/5
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப - குறு 189/4
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு - குறு 344/3
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் - ஐங் 60/1
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் - அகம் 14/11
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர்/பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை - அகம் 23/6,7
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் - அகம் 64/14
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/12
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய - அகம் 254/14
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள - அகம் 314/6
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே - அகம் 318/15
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் - அகம் 324/5
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் - புறம் 370/8

 TOP
 
  பயிர்தல் (1)
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே - நற் 338/12

 TOP
 
  பயிர்ந்து (4)
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து/கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு - நற் 367/2,3
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு - குறு 139/4
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் - அகம் 85/13
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் - அகம் 175/5

 TOP
 
  பயிர்ப்புறு (2)
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்புறு தீம் கனி - கலி 50/12
பயிர்ப்புறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ - அகம் 348/4

 TOP
 
  பயிர்பயிர் (1)
ஆம்பல் குழலால் பயிர்பயிர் எம் படப்பை - கலி 108/62

 TOP
 
  பயிர்வன (1)
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் - அகம் 66/23

 TOP
 
  பயிரி (1)
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு - குறு 285/5

 TOP
 
  பயிரிடூஉ (1)
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் - நற் 31/4

 TOP
 
  பயிரின் (1)
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/11

 TOP
 
  பயிரின்னே (1)
மனை கோழி பைம் பயிரின்னே/கானக்கோழி கவர் குரலொடு - புறம் 395/9,10

 TOP
 
  பயிரும் (18)
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் - நற் 71/9
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும்/என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே - நற் 314/11,12
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும்/அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 16/4,5
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும்/அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் - குறு 79/4,5
வளை வாய் பேடை வருதிறம் பயிரும்/இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் - அகம் 33/6,7
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும்/புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - அகம் 47/12,13
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 117/7
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் - அகம் 121/14
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும்/வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து - அகம் 161/6,7
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும்/கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக - அகம் 194/15,16
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும்/பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே - அகம் 307/14,15
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும்/மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து - அகம் 333/12,13
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் - அகம் 352/7
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும்/இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய - அகம் 363/14,15
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் - அகம் 387/12
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் - அகம் 395/11
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும்/அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ - புறம் 158/24,25
சுட்டுக்குவி என செத்தோர் பயிரும்/கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி - புறம் 240/8,9

 TOP
 
  பயில் (49)
மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து - திரு 42
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் - பெரும் 495
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் - மது 335
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் - மலை 271
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே - நற் 13/9
வெ வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து - நற் 46/8
என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து - நற் 62/3
வெ வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் - நற் 105/3
பயில் படை நிவந்த பல் பூம் சேக்கை - நற் 132/6
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் - நற் 192/3
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை - நற் 194/7
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் - நற் 213/5
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த - நற் 264/7
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி - நற் 393/6
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே - குறு 7/6
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு - குறு 155/5
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து - குறு 249/1
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் - குறு 254/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ - குறு 291/7
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி - குறு 329/5
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து - பதி 66/6
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி - பதி 78/9
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர - பரி 11/23
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் - பரி 24/68
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் - கலி 103/60
பயில் திரை நடு நன்னாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் - அகம் 11/9
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் - அகம் 17/15
வெயில் வெரிம் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை - அகம் 37/10
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை - அகம் 91/14
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 92/8
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 137/10
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து - அகம் 210/5
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் - அகம் 238/1
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி - அகம் 285/7
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால் வீழ்த்து - அகம் 312/9
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் - அகம் 318/14
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 322/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து - அகம் 323/8
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே - அகம் 327/19
மயில் இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - அகம் 344/6
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 357/7
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 368/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை - அகம் 385/12
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ - அகம் 387/9
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை - புறம் 21/5
பயில் பூம் சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் - புறம் 116/10
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் - புறம் 116/11
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை - புறம் 168/1

 TOP
 
  பயில்வுற்று (1)
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வுற்று/இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் - பெரும் 195,196

 TOP
 
  பயில (2)
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் - அகம் 18/11
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் - அகம் 294/9

 TOP
 
  பயிலாது (1)
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை - புறம் 269/2

 TOP
 
  பயிலியது (1)
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் - குறு 2/3

 TOP
 
  பயிலும் (1)
மயில் இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - அகம் 344/6

 TOP
 
  பயிற்ற (3)
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற/ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை - குறி 222,223
குருந்து அவிழ் குறும்பொறை பயிற்ற/பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே - நற் 321/9,10
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற/திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப - கலி 81/12,13

 TOP
 
  பயிற்றலின் (2)
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின்/ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் - அகம் 52/4,5
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின்/குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு - அகம் 310/4,5

 TOP
 
  பயிற்றலும் (1)
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் - நற் 246/4

 TOP
 
  பயிற்றா (1)
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா/ஆல் அமர் செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் - கலி 81/8,9

 TOP
 
  பயிற்றாதீமே (1)
அஞ்சுவர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே - நற் 83/9

 TOP
 
  பயிற்றி (19)
கவை_முள்_கருவியின் வடமொழி பயிற்றி/கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப - முல் 35,36
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி/இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என - நெடு 154,155
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி/கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா - குறி 100,101
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி/கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை - நற் 289/5,6
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் - குறு 176/2
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி/சிறு தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/4,5
கவலை வெள்_நரி கூஉம் முறை பயிற்றி/கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி - பதி 22/35,36
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி/ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை - பரி 22/4,5
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் - அகம் 6/14
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி/ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை - அகம் 28/10,11
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி/சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பல் மாண் - அகம் 32/4,5
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி/படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் - அகம் 54/8,9
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி/திதலை அல்குல் எம் காதலி - அகம் 54/20,21
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி/நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி அம் செல்வன் - அகம் 175/13,14
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல - அகம் 254/6
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி/இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் - அகம் 374/6,7
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி/அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு - புறம் 34/13,14
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி/கொண்டல் மா மழை பொழிந்த - புறம் 34/21,22
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி/தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே - புறம் 376/22,23

 TOP
 
  பயிற்றிய (2)
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து - நற் 36/7
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே - பதி 69/10

 TOP
 
  பயிற்றியும் (1)
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும்/கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் - அகம் 220/2,3

 TOP
 
  பயிற்றும் (14)
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும்/மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் - பெரும் 300,301
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை - மலை 327
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும்/இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின் - நற் 224/5,6
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும்/உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி - நற் 246/4,5
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும்/பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் - நற் 248/6,7
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும்/நளி இரும் சிலம்பின் நல் மலை நாடன் - நற் 304/3,4
குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும்/துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே - நற் 341/5,6
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும்/உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் - கலி 75/8,9
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/7
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை - அகம் 19/3
மழலை இன் சொல் பயிற்றும்/நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே - அகம் 34/17,18
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும்/நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல் - அகம் 74/13,14
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 79/15
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும்/செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 141/21,22

 TOP
 
  பயின்றனர் (1)
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் - பரி 16/12

 TOP
 
  பயின்று (9)
அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து - பொரு 116
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு - மது 325
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு - மது 330
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய - நற் 0/5
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று/எருவை நீடிய பெரு வரையகம்-தொறும் - நற் 294/3,4
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து - பரி 23/15
பயின்று வரும் மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் - அகம் 50/6
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல - அகம் 276/10
பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும் - புறம் 101/2

 TOP
 
  பயின்றோரை (1)
பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் - பரி 9/73

 TOP
 
  பயினால் (1)
சிதையும் கலத்தை பயினால் திருத்தும் - பரி 10/54

 TOP
 
  பயினி (1)
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் - குறி 69

 TOP
 
  பயினொடு (2)
சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய - அகம் 1/5
சிறுகாரோடன் பயினொடு சேர்த்திய - அகம் 356/9

 TOP
 
  பர (1)
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை - அகம் 207/5

 TOP
 
  பரக்க (1)
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க/கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி - அகம் 15/14,15

 TOP
 
  பரக்கும் (7)
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும்/கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் - நற் 70/7,8
துறை-தொறும் பரக்கும் தூ மணல் சேர்ப்பனை - குறு 51/3
தெண் கழி பரக்கும் துறைவன் - ஐங் 156/4
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ - பரி 17/40
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும்/இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு - அகம் 15/16,17
ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின் - புறம் 5/2
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும்/ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை - புறம் 387/9,10

 TOP
 
  பரங்குன்றத்து (4)
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் - பரி 8/62
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு - பரி 19/5
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து/மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு - பரி 19/56,57
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து/அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை - அகம் 59/11,12

 TOP
 
  பரங்குன்றம் (2)
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு - பரி 8/130
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம்/குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் - பரி 21/15,16

 TOP
 
  பரங்குன்றில் (1)
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில்/கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் - மது 263,264

 TOP
 
  பரங்குன்றிற்கும் (1)
அ வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும்/தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் - பரி 17/43,44

 TOP
 
  பரங்குன்றின் (1)
அனைய பரங்குன்றின் அணி - பரி 17/39

 TOP
 
  பரங்குன்றினிடை (1)
கூடலொடு பரங்குன்றினிடை/கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப - பரி 17/23,24

 TOP
 
  பரங்குன்று (7)
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று/சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு - பரி 6/95,96
பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் - பரி 8/11
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று/இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு - பரி 8/46,47
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று/தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் - பரி 8/82,83
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று/நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் - பரி 9/11,12
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று/கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் - பரி 9/69,70
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று/வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய - பரி 21/45,46

 TOP
 
  பரங்குன்றும் (1)
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றும்/வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார் மற்றையார் - பரி 34/2,3

 TOP
 
  பரட்டு (1)
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு/அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் - அகம் 389/6,7

 TOP
 
  பரடு (1)
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப - பதி 52/20

 TOP
 
  பரணன் (1)
பரணன் பாடினன்-மன்-கொல் மற்று நீ - புறம் 99/12

 TOP
 
  பரத்த (1)
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் - கலி 75/22

 TOP
 
  பரத்தந்து (2)
மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு - நற் 230/9
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து/இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து - பரி 7/39,40

 TOP
 
  பரத்தமை (1)
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை/புலவாய் என்றி தோழி புலவேன் - நற் 280/4,5

 TOP
 
  பரத்தர (2)
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் - கலி 106/31
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர/கையின் வாங்கி தழீஇ - புறம் 274/5,6

 TOP
 
  பரத்தரும் (1)
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை - அகம் 259/9

 TOP
 
  பரத்தரூஉம் (1)
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை - கலி 130/7

 TOP
 
  பரத்தலானே (1)
விடுவுழி விடுவுழி பரத்தலானே - குறு 399/4

 TOP
 
  பரத்தலின் (1)
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நல் பல - அகம் 134/4

 TOP
 
  பரத்தன் (1)
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி - அகம் 146/9

 TOP
 
  பரத்தை (11)
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை/பல்லோர் பழித்தல் நாணி வல்லே - நற் 360/5,6
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை/ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே - ஐங் 48/4,5
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே - ஐங் 84/5
பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் - பரி 9/18
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்புற - பரி 9/19
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் - கலி 73/20
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் - கலி 84/25
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப - கலி 93/2
புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் - கலி 94/25
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை/பரியாக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் - கலி 96/37,38
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது - அகம் 256/12

 TOP
 
  பரத்தைமை (6)
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய - கலி 71/12
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை/நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே - கலி 75/32,33
பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் - கலி 82/21
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை/காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் - கலி 98/6,7
பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ - அகம் 316/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் - அகம் 336/8

 TOP
 
  பரத்தையர் (1)
பதிவத மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் - பரி 10/23

 TOP
 
  பரத்தையின் (1)
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின்/தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி - பரி 12/45,46

 TOP
 
  பரத்தையை (1)
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் - நற் 230/6

 TOP
 
  பரத (1)
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் - அகம் 30/3

 TOP
 
  பரதர் (2)
பரதர் மலிந்த பல்வேறு தெருவின் - பெரும் 323
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் - மது 317

 TOP
 
  பரதவ (1)
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ/ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் - பதி 48/4,5

 TOP
 
  பரதவர் (43)
குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல் - பொரு 218
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப - சிறு 159
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப - மது 97
தென் பரதவர் போர் ஏறே - மது 144
புன் தலை இரும் பரதவர்/பைம் தழை மா மகளிரொடு - பட் 90,91
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் - பட் 112
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர்/நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ - நற் 4/1,2
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர - நற் 38/2
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே - நற் 45/3
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர்/மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் - நற் 63/1,2
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் - நற் 74/4
சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் - நற் 87/8
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் - நற் 101/8
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் - நற் 111/3
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர்/கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ - நற் 175/1,2
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர்/வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்குஊங்கு ஆகி - நற் 199/6,7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறுமகள் - நற் 207/9
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர்/கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் - நற் 219/6,7
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர்/இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி - நற் 239/2,3
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் - நற் 303/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே - நற் 349/10
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர்/திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் - நற் 372/11,12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ - நற் 388/4
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் - குறு 184/6
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு மீன் எறிய - குறு 304/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள் மீன் உணங்கலின் - குறு 320/1
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் - ஐங் 195/1
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர்/அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு - கலி 106/24,25
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர்/மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி - அகம் 10/10,11
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் - அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என - அகம் 70/1
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர்/இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த - அகம் 140/1,2
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர்/வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் - அகம் 187/22,23
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர்/எறியுளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் - அகம் 210/1,2
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் - அகம் 226/7
அ வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி - அகம் 250/11
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர்/நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்மார் - அகம் 300/1,2
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த - அகம் 330/15
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர்/கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் - அகம் 340/19,20
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர்/ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 350/11,12
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர்/தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ - அகம் 366/6,7
திண் திமில் வன் பரதவர்/வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு - புறம் 24/4,5
தென் பரதவர் மிடல் சாய - புறம் 378/1

 TOP
 
  பரதவன் (1)
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே - அகம் 280/14

 TOP
 
  பரந்த (43)
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி - முல் 28
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் - நெடு 16
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை - நற் 33/2
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 33/12
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் - நற் 75/8
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த/பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட - நற் 238/8,9
நல் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை - நற் 288/5
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த/கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் - நற் 362/4,5
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து - குறு 178/1
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் - ஐங் 174/3
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் - பதி 15/10
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி - பதி 21/7
வம்பு பரந்த தேர் - பதி 22/19
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா - பதி 25/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா - பதி 26/1
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த/தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை - பதி 29/3,4
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் - பதி 42/4
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது - பதி 84/9
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று - பரி 12/83
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் - பரி 19/26
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த/பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து - பரி 21/52,53
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் - கலி 103/14
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் - கலி 103/77
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த/நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய - கலி 138/21,22
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு - கலி 141/16
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் - கலி 142/63
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து - அகம் 51/2
களரி பரந்த கல் நெடு மருங்கின் - அகம் 89/9
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி - அகம் 99/6
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு - அகம் 179/3
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி - அகம் 202/13
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் - அகம் 207/1
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் - அகம் 234/2
நல் நிறம் பரந்த பசலையள் - அகம் 234/17
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய - அகம் 306/2
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த/பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என - அகம் 397/6,7
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து - புறம் 7/11
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் - புறம் 98/12
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் - புறம் 126/10
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே - புறம் 168/22
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் - புறம் 338/1
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் - புறம் 338/1
பொழிலகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 362/4

 TOP
 
  பரந்தது (1)
மன்றம் பரந்தது உரை - கலி 102/39

 TOP
 
  பரந்ததுவே (1)
இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே/பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது - பரி 15/35,36

 TOP
 
  பரந்தவால் (1)
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே - நற் 155/10

 TOP
 
  பரந்தவை (3)
மாயோய் நின்-வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் - பரி 3/10
ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் - பரி 21/37
இரலை நல் மான் இனம் பரந்தவை போல் - அகம் 194/6

 TOP
 
  பரந்தன்று (2)
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே - குறு 58/6
பரிமா நிரையின் பரந்தன்று வையை - பரி 26/2

 TOP
 
  பரந்தன (2)
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம்-மாதோ - நற் 384/8
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே - அகம் 161/14

 TOP
 
  பரந்தனவால் (1)
நேர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து - ஐங் 417/2

 TOP
 
  பரந்து (57)
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் - மது 319
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் - மது 758
புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் - பட் 7
யாறு போல பரந்து ஒழுகி - பட் 45
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு - மலை 558
பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் - நற் 27/6
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே - நற் 154/12
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து/எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் - நற் 273/1,2
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு - நற் 335/6
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே - நற் 348/2
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன - குறு 163/2
பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே - குறு 245/6
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே - குறு 355/2
நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு - குறு 386/5
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது - ஐங் 390/1
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் - பதி 11/22
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி-மன் மருங்கு அறுப்ப - பதி 15/5
நெடு வயின் ஒளிறும் மின்னு பரந்து ஆங்கு - பதி 24/1
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் - பதி 28/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் - பதி 30/17
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 49/4
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக - பதி 49/12
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து/ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து - பதி 72/11,12
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் - பதி 77/11
யாடு பரந்து அன்ன மாவின் - பதி 78/13
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே - பதி 78/14
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த - பரி 6/9
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து - பரி 6/101
தொகு புனல் பரந்து என துடிபட ஒருசார் - பரி 7/28
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து/துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் - பரி 7/42,43
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி - பரி 11/33
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து/நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்மார் - பரி 11/66,67
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத - பரி 17/12
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ - பரி 17/40
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/16
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் - கலி 34/2
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி - கலி 132/23
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் - கலி 150/4
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என - அகம் 39/16
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் - அகம் 116/17
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு - அகம் 133/8
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ - அகம் 133/9
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி - அகம் 276/14
ஊட்டுறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன - அகம் 283/14
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் - அகம் 328/9
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் - அகம் 331/3
வாய் காவாது பரந்து பட்ட - புறம் 22/24
மாவே பரந்து ஒருங்கு மலைந்த மறவர் - புறம் 97/11
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு - புறம் 126/13
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ - புறம் 136/14
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி மகளிர் - புறம் 200/12
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ - புறம் 213/9
களரி பரந்து கள்ளி போகி - புறம் 356/1
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் - புறம் 367/17
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் - புறம் 375/13
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து - புறம் 380/6
வேறுவேறு பரந்து இயங்கி - புறம் 387/8

 TOP
 
  பரந்துபட்ட (1)
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம் - புறம் 18/2

 TOP
 
  பரந்துபட (1)
திருந்தா மூரி பரந்துபட கெண்டி - புறம் 391/5

 TOP
 
  பரந்துபடு (1)
பரந்துபடு கூர் எரி கானம் நைப்ப - நற் 177/1

 TOP
 
  பரந்தோர் (1)
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து - புறம் 285/13

 TOP
 
  பரப்ப (11)
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப/உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் - நற் 254/5,6
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண் படா - கலி 85/27
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப/கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழுறு முருக்கின் - அகம் 41/1,2
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப/கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி - அகம் 41/7,8
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப/பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் - அகம் 200/7,8
ஆர்கலி வள வயின் போதொடு பரப்ப/புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் - அகம் 273/3,4
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப/பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு - அகம் 365/1,2
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி - புறம் 229/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப/அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே - புறம் 229/16,17
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப/ஆம் இருந்த அடை நல்கி - புறம் 362/12,13
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப/விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து - புறம் 370/13,14

 TOP
 
  பரப்பகத்து (1)
பாடு இமிழ் பரப்பகத்து அரவணை அசைஇய - கலி 105/70

 TOP
 
  பரப்பகம் (2)
மா இரும் பரப்பகம் துணிய நோக்கி - நற் 31/1
புணர் திரை பரப்பகம் துழைஇ தந்த - அகம் 80/5

 TOP
 
  பரப்பவும் (2)
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும்/மாரி பெய்யும் பருவம் போல - பட் 127,128
நிலத்தின்-நின்று நீர் பரப்பவும்/அளந்து அறியா பல பண்டம் - பட் 130,131

 TOP
 
  பரப்பி (34)
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் - திரு 242
பவ்வம் மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி/வெ வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு - பொரு 135,136
எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி/குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் - பொரு 233,234
மணி வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் - சிறு 15
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி/உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு - சிறு 250,251
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சிடை பரப்பி/துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு - சிறு 264,265
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி/மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து - பெரும் 477,478
நாடு கெட எரி பரப்பி/ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து - மது 126,127
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி/விரி கடல் வியன் தானையொடு - மது 179,180
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி/புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் - நெடு 4,5
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி/அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை - நற் 150/2,3
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி/பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே - நற் 154/2,3
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி/பகல் கெழு செல்வன் குடமலை மறைய - நற் 215/1,2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி/பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே - நற் 348/1,2
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி/சுனை பாய் சோர்விடை நோக்கி சினை இழிந்து - குறு 335/2,3
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி/கல் உயர் கடத்திடை கதிர் மணி பெறூஉம் - பதி 21/21,22
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி/அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் - பதி 52/2,3
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி/ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு - பதி 59/5,6
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி/வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த - பதி 62/13,14
உயர்ந்துழி உள்ளன பயம்பிடை பரப்பி/உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல - பரி 7/15,16
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற - பரி 10/67
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி/செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க - பரி 10/127,128
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி/உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் - பரி 11/33,34
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி/விளிவு இன்று கிளையொடு மேல் மலை முற்றி - பரி 12/1,2
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் - கலி 123/6
எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு - கலி 145/27
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் - அகம் 14/7
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி/உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் - அகம் 159/3,4
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற - அகம் 194/12
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி/புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் - அகம் 273/14,15
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி/புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க - அகம் 317/2,3
மழை உருவின தோல் பரப்பி/முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் - புறம் 16/2,3
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி/குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக - புறம் 72/11,12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து - புறம் 344/5

 TOP
 
  பரப்பிய (3)
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் - நெடு 73
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு - பதி 15/2
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் - புறம் 109/12

 TOP
 
  பரப்பியவை (1)
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் - அகம் 139/14

 TOP
 
  பரப்பியும் (2)
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும்/பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் - பட் 202,203
மண் நாண புகழ் பரப்பியும்/அரும் கடி பெரும் காலை - புறம் 166/23,24

 TOP
 
  பரப்பில் (8)
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப - நற் 215/6
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி - குறு 114/1
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய - பதி 46/13
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று - பரி 12/83
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய - அகம் 10/1
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க - அகம் 60/1
கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில்/பல் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி - அகம் 296/7,8
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த - அகம் 336/2

 TOP
 
  பரப்பின் (46)
இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும் - பெரும் 34
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற - பெரும் 457
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின்/ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக - மது 1,2
பனைமீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின்/வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ - மது 375,376
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி - நற் 4/3
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை - நற் 23/6
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ - நற் 155/6
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின்/உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை - நற் 159/1,2
சுறவு இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின்/துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் - நற் 223/7,8
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய - நற் 231/3
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு - நற் 338/7
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி - குறு 100/1
பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு - குறு 269/7
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின்/நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் - குறு 318/1,2
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே - ஐங் 409/4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 11/3
கடும் கால் கொட்கும் நல் பெரும் பரப்பின்/விசும்பு தோய் வெண் குடை நுவலும் - பதி 17/12,13
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து - பதி 20/13
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின்/மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு - பதி 23/18,19
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின்/எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு உடை வியன்-கண் - பதி 41/22,23
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின்/அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய - பதி 51/6,7
அமர்க்-கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின்/குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர - பதி 67/8,9
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந - பதி 90/28
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி - பதி 91/8
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின்/அயலயல் அணி நோக்கி ஆங்காங்கு வருபவர் - பரி 20/31,32
கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய - அகம் 89/8
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ - அகம் 110/12
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின்/இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் - அகம் 130/8,9
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 152/6
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண் - அகம் 168/5
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின்/வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 170/11,12
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின்/நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் - அகம் 176/1,2
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின்/விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 179/6,7
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின்/வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து - அகம் 185/8,9
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின்/அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை - அகம் 266/1,2
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை - அகம் 278/10
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை - அகம் 290/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ - அகம் 320/1
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின்/செ வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் - அகம் 327/11,12
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 340/24
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி - அகம் 350/10
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் - அகம் 366/6
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி - புறம் 69/10
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் - புறம் 204/5
நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து - புறம் 339/5
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து - புறம் 400/20

 TOP
 
  பரப்பினர் (1)
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி - புறம் 93/8

 TOP
 
  பரப்பினை (1)
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல - கலி 148/22

 TOP
 
  பரப்பு (5)
கரத்தல் வேண்டுமால் மற்றே பரப்பு நீர் - நற் 382/7
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா - பதி 25/3
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூம் பரப்பு ஆக - கலி 98/16
பள்ளி புக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 121/6
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் - கலி 129/8

 TOP
 
  பரப்பும் (2)
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும்/துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி - நற் 101/4,5
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க - பரி 10/128

 TOP
 
  பரம் (3)
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு - மலை 7
அன்பிலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம்/ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து - நற் 37/7,8
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது - புறம் 30/12

 TOP
 
  பரல் (32)
பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி - பொரு 44
பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப - பொரு 115
வெயில் உருப்புற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப - சிறு 8
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப - மது 598
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் - மலை 198
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை - மலை 508
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் - நற் 61/8
பரல் தலை போகிய சிரல் தலை கள்ளி - நற் 169/4
வெயில் வெய்துற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் - நற் 240/6
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் - நற் 333/3
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர - நற் 394/5
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் - குறு 65/1
பரல் பாழ்படுப்ப சென்றனள் மாதோ - குறு 144/5
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு - குறு 250/1
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் - பதி 66/18
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் - பதி 77/10
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப - அகம் 4/4
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் - அகம் 5/15
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த - அகம் 21/21
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி - அகம் 33/11
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்துறாலின் - அகம் 55/3
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் - அகம் 67/17
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை - அகம் 91/10
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப - அகம் 107/20
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி - அகம் 133/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு - அகம் 271/3
உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல்/சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எவ்வாயும் - அகம் 291/7,8
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை - அகம் 337/16
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் - புறம் 170/2
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் - புறம் 246/9
செருப்பிடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் - புறம் 257/1
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி - புறம் 264/1

 TOP
 
  பரவ (3)
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ/அனையை ஆகல் மாறே பகைவர் - பதி 80/11,12
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ/அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி - பதி 89/11,12
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ/பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆர் இடை - அகம் 201/7,8

 TOP
 
  பரவல் (1)
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் - பரி 10/116

 TOP
 
  பரவா (2)
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா/களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 26/1,2
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே - பதி 29/15

 TOP
 
  பரவாமை (1)
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் - கலி 53/13

 TOP
 
  பரவி (5)
கைதொழூஉ பரவி காலுற வணங்கி - திரு 252
கைதொழூஉ பரவி பழிச்சினிர் கழி-மின் - மலை 360
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி/நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர - பதி 31/9,10
பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி/கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி - அகம் 9/19,20
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி/நல்ல கூறு என நடுங்கி - அகம் 289/15,16

 TOP
 
  பரவியும் (2)
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் - குறி 5
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும்/கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் - பதி 90/19,20

 TOP
 
  பரவின் (1)
கல்லே பரவின் அல்லது - புறம் 335/11

 TOP
 
  பரவினம் (1)
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 358/7

 TOP
 
  பரவினர் (1)
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் - பரி 17/4

 TOP
 
  பரவுதும் (13)
ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும்/வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே - பரி 1/67,68
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும்/கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே - பரி 2/75,76
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் - பரி 9/83
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே - பரி 15/66
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும்/ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே - பரி 17/52,53
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும்/வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது - பரி 21/16,17
இன்று போல் இயைக என பரவுதும்/ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே - பரி 21/69,70
திருந்து அடி தலையுற பரவுதும் தொழுது - பரி 23/6
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும்/எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே - பரி 23/87,88
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும்/மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் - கலி 103/76,77
தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா - கலி 104/78
ஆடு கொள் நேமியால் பரவுதும் நாடு கொண்டு - கலி 105/71
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும்/ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு - கலி 106/48,49

 TOP
 
  பரவும் (3)
நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ - அகம் 272/15
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது - புறம் 306/4
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே - புறம் 335/12

 TOP
 
  பரவுறு (1)
பல் மலர் சிதறி பரவுறு பலிக்கே - நற் 322/12

 TOP
 
  பரவை (1)
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை/பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை - அகம் 44/16,17

 TOP
 
  பரவையின் (1)
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் - நற் 378/4

 TOP
 
  பராரை (11)
இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து - திரு 10
பராரை புன்னை சேரி மெல்ல - நற் 145/9
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு - நற் 202/3
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த - நற் 218/7
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை/மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை - நற் 303/3,4
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் - நற் 337/4
மழ களிறு உரிஞ்சிய பராரை வேங்கை - நற் 362/7
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் - அகம் 69/7
அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை/அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென - அகம் 113/23,24
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் - அகம் 305/12
தெய்வம் சேர்ந்த பராரை வேம்பில் - அகம் 309/4

 TOP
 
  பராரைய (1)
விளங்குறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் - புறம் 347/9

 TOP
 
  பராவலின் (1)
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின்/பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல - பதி 71/22,23

 TOP
 
  பராவு (1)
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் - மலை 230

 TOP
 
  பராஅம் (1)
மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம்/அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் - அகம் 99/8,9

 TOP
 
  பராஅய் (1)
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூ - கலி 101/14

 TOP
 
  பராஅய (1)
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை - அகம் 266/2

 TOP
 
  பராஅரை (4)
பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி - பொரு 104
பாசிலை ஒழித்த பராஅரை பாதிரி - பெரும் 4
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை - நற் 278/1
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் - அகம் 270/6

 TOP
 
  பரி (78)
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ - பெரும் 7
துனை பரி துரக்கும் செலவினர் - முல் 102
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து - மது 387
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ - மது 440
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி - மது 689
பருமம் களையா பாய் பரி கலிமா - நெடு 179
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் - பட் 185
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு - மலை 364
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 497
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் - மலை 502
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் - நற் 21/1
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி - நற் 110/7
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் - நற் 121/9
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி - நற் 123/8
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ - நற் 149/7
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க - நற் 203/9
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற் 249/7
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நல் மான் - நற் 270/8
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் - நற் 307/1
காலே பரி தப்பினவே கண்ணே - குறு 44/1
சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது - குறு 269/1
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துணை பரி/ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் - குறு 316/6,7
பரி உடை நல் மான் பொங்கு உளை அன்ன - ஐங் 13/1
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி/நெடும் தேர் கொண்கனோடு - ஐங் 134/1,2
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி - ஐங் 422/1
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் - ஐங் 465/1
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ - ஐங் 474/3
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 489/5
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ - பதி 25/12
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் - பதி 41/26
பரி உடை நல் மா விரி உளை சூட்டி - பதி 65/2
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி - பதி 80/13
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/14
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ - பரி 5/22
வயம்படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் - பரி 9/51
பொருகளம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் - பரி 11/60
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே - பரி 19/35
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/23
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/5
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் - அகம் 9/16
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக - அகம் 14/18
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி/நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே - அகம் 20/15,16
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து - அகம் 48/20
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி - அகம் 54/8
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக - அகம் 64/6
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி - அகம் 78/22
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/12
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் - அகம் 104/6
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி - அகம் 105/10
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ - அகம் 120/11
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து - அகம் 122/19
ஆதி போகிய பாய் பரி நல் மா - அகம் 122/20
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி/வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை - அகம் 124/10,11
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நல் மான் - அகம் 125/16
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் - அகம் 148/7
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி - அகம் 154/11
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே - அகம் 160/18
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து - அகம் 180/4
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி - அகம் 187/6
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி/விரி உளை நல் மான் கடைஇ - அகம் 194/17,18
கடும் பரி நல் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 230/11
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி/புல் உளை கலிமா மெல்லிதின் கொளீஇய - அகம் 234/3,4
வருவது-மாதோ வண் பரி உந்தி - அகம் 278/9
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் - அகம் 314/10
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது - அகம் 334/12
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் - அகம் 339/1
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி - அகம் 344/9
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி - அகம் 346/23
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி - அகம் 352/12
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி/பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் - அகம் 400/14,15
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/3
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/11
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி - புறம் 205/3
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி - புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி - புறம் 304/3
கடும் பரி நல் மான் வாங்கு வயின் ஒல்கி - புறம் 368/5
கவர் பரி கச்சை நல் மான் - புறம் 377/24
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் - புறம் 378/4

 TOP
 
  பரிக்கும் (8)
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி - நற் 332/7
எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் - குறு 320/4
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் - குறு 401/4
நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும்/அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் - அகம் 9/9,10
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் - அகம் 112/4
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு - அகம் 215/3
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/10
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 75/6

 TOP
 
  பரிகாரம் (1)
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம்/முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை - சிறு 104,105

 TOP
 
  பரிகோ (1)
அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே - புறம் 383/25

 TOP
 
  பரிசம் (1)
கலம் தந்த பொன் பரிசம்/கழி தோணியான் கரை சேர்க்குந்து - புறம் 343/5,6

 TOP
 
  பரிசில் (34)
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் - திரு 295
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த - சிறு 218
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் - சிறு 261
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் - பெரும் 493
பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர் - மலை 187
தலை_நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் - மலை 581
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற - நற் 167/3
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் - நற் 185/4
மட பிடி பரிசில் மான - குறு 298/7
பரிசில் மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் - பதி 20/22
தாது_உண்_பறவை அனையர் பரிசில் வாழ்நர் - பரி 30/6
பரிசில் மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி - புறம் 6/16
பாடுகம் வம்மினோ பரிசில் மாக்கள் - புறம் 32/6
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 47/6
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் - புறம் 101/5
பலரும் வருவர் பரிசில் மாக்கள் - புறம் 121/2
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் - புறம் 136/24
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி - புறம் 139/9
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் - புறம் 145/8
பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ - புறம் 146/5
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே - புறம் 147/9
கூடு விளங்கு வியன் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/4
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக - புறம் 151/4
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ - புறம் 159/23
நெடு நல் யானை எம் பரிசில்/கடு_மான் தோன்றல் செல்வல் யானே - புறம் 162/6,7
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் - புறம் 169/8
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே - புறம் 181/10
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 206/4
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில்/தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் - புறம் 207/4,5
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என - புறம் 208/2
நனி உடை பரிசில் தருகம் - புறம் 237/19
பரிசில் பரிசிலர்க்கு ஈய - புறம் 334/10
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில்/நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர - புறம் 360/13,14
துன் அரும் பரிசில் தரும் என - புறம் 394/17

 TOP
 
  பரிசில்-மன்னும் (1)
பரிசில்-மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே - புறம் 333/19

 TOP
 
  பரிசிலர் (23)
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் - திரு 273
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த - சிறு 218
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர்/வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி - மலை 492,493
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி - நற் 347/9
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான் - குறு 59/1
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 15/21
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை - பதி 38/9
பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே - பதி 47/2
ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர்/வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூம் குவளையர் - பதி 58/1,2
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 65/11
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல - அகம் 65/6
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று - அகம் 311/1
நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர்/ஒன்னார் தேஎத்தும் நின்னுடைத்து எனவே - புறம் 38/17,18
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின் - புறம் 108/5
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் - புறம் 110/4
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு - புறம் 135/11
பாணர் படுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் - புறம் 135/16
பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும் - புறம் 168/20
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே - புறம் 205/14
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க - புறம் 237/12
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் - புறம் 265/7
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும் - புறம் 334/6
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் - புறம் 398/7

 TOP
 
  பரிசிலர்க்கு (5)
பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் - புறம் 14/10
பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே - புறம் 206/5
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா - புறம் 233/2
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் - புறம் 320/16
பரிசில் பரிசிலர்க்கு ஈய - புறம் 334/10

 TOP
 
  பரிசிலன் (3)
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என - புறம் 165/10
வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி - புறம் 208/7
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என - புறம் 397/12

 TOP
 
  பரிசிலன்-மன்னும் (1)
யானே பரிசிலன்-மன்னும் அந்தணன் நீயே - புறம் 200/13

 TOP
 
  பரிசிலனே (1)
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே - புறம் 326/15

 TOP
 
  பரிசிலென் (2)
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென்/வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந - புறம் 209/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென்/வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என - புறம் 211/7,8

 TOP
 
  பரிசு (2)
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் - கலி 91/14
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த - கலி 138/21

 TOP
 
  பரித்து (1)
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய - அகம் 115/9

 TOP
 
  பரிதலின் (1)
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின்/களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே - புறம் 97/12,13

 TOP
 
  பரிதி (1)
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி - அகம் 379/7

 TOP
 
  பரிதியின் (2)
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த - திரு 299
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி - பரி 1/23

 TOP
 
  பரிந்த (1)
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த/பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு - மது 680,681

 TOP
 
  பரிந்தது (1)
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ - கலி 90/16

 TOP
 
  பரிந்தனென் (1)
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறைஇறையானே - குறு 52/5

 TOP
 
  பரிந்தின்று (1)
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று/ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் - நற் 81/1,2

 TOP
 
  பரிந்து (12)
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய - நற் 189/7
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ - ஐங் 95/1
கார் மழை முன்பின் கை பரிந்து எழுதரும் - பதி 83/1
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் - பரி 7/57
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே - கலி 28/24
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்தக்கால் - கலி 35/19
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி - கலி 51/3
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை - கலி 96/2
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து/கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி - அகம் 46/2,3
வேறுவேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி - அகம் 249/17
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் - புறம் 229/20
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை - புறம் 399/23

 TOP
 
  பரிப்ப (3)
இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என - நற் 161/6
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் - அகம் 31/10
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி - அகம் 236/6

 TOP
 
  பரிப்பு (1)
பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும் - புறம் 30/3

 TOP
 
  பரிப்பும் (1)
அ ஞாயிற்று பரிப்பும்/பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும் - புறம் 30/2,3

 TOP
 
  பரிபாடல் (1)
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல்/முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் - பரி 11/137,138

 TOP
 
  பரிபு (3)
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் - கலி 80/26
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி - கலி 92/46
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி - கலி 103/24

 TOP
 
  பரிமா (1)
பரிமா நிரையின் பரந்தன்று வையை - பரி 26/2

 TOP
 
  பரிமாவும் (1)
அரிமாவும் பரிமாவும் களிறும் கராமும் - கலி 103/18

 TOP
 
  பரிய (16)
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் - மது 51
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய/முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் - நற் 135/6,7
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ - நற் 149/7
கொடு முடி அ வலை பரிய போகிய - நற் 215/10
கொடு முடி அ வலை பரிய போக்கி - நற் 303/10
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - ஐங் 101/2
பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து - பதி 30/18
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா - பரி 8/129
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர்வந்து ஊத - பரி 10/119
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் - கலி 131/18
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய/பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த - அகம் 4/9,10
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - அகம் 330/14
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை - அகம் 354/6
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும் - புறம் 14/7
கதழ் பரிய கலி மாவும் - புறம் 55/8
கடும் பரிய மா கடவினன் - புறம் 239/13

 TOP
 
  பரியரை (1)
பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே - நற் 218/11

 TOP
 
  பரியல் (4)
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர - நற் 121/7
பரியல் வாழி தோழி பரியின் - ஐங் 392/3
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும் - அகம் 28/7
பரியல் வேண்டா வரு_பதம் நாடி - புறம் 172/5

 TOP
 
  பரியலென்-மன் (1)
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே - குறு 203/6

 TOP
 
  பரியலோ (1)
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை - நற் 150/6

 TOP
 
  பரியவும் (1)
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும்/காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது - குறு 229/2,3

 TOP
 
  பரியன் (1)
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் - அகம் 190/16

 TOP
 
  பரியாக (1)
பரியாக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் - கலி 96/38

 TOP
 
  பரியாது (1)
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே - நற் 367/12

 TOP
 
  பரியின் (1)
பரியல் வாழி தோழி பரியின்/எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம் - ஐங் 392/3,4

 TOP
 
  பரியினது (1)
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர - அகம் 291/12

 TOP
 
  பரியும் (1)
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும்/யாணர் வைப்பின் கானம் என்னாய் - நற் 292/3,4

 TOP
 
  பரியூஉ (1)
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு - பரி 7/72

 TOP
 
  பரியை (1)
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை/கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை - பரி 13/55,56

 TOP
 
  பரிவானால் (2)
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால்/மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் - கலி 79/12,13
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால்/நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் - கலி 79/16,17

 TOP
 
  பரிவிலாட்டி (1)
பந்தொடு பெயரும் பரிவிலாட்டி/அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து - நற் 140/7,8

 TOP
 
  பரிவு (2)
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து - புறம் 29/18
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் - புறம் 184/9

 TOP
 
  பரிவுதர (1)
பரிவுதர தொட்ட பணிமொழி நம்பி - நற் 378/10

 TOP
 
  பரிவேட்பு (1)
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா - பதி 21/27

 TOP
 
  பரிவொடு (1)
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் - அகம் 56/10

 TOP
 
  பரீஇ (6)
வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ/வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை - நற் 169/7,8
பரீஇ வித்திய ஏனல் - குறு 72/4
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ/செங்காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் - அகம் 21/19,20
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ/காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் - அகம் 156/5,6
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து - அகம் 248/11
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி - புறம் 4/13

 TOP
 
  பரீஇயினள் (1)
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு - அகம் 306/13

 TOP
 
  பரு (10)
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ - நெடு 80
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி - பட் 250
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் - குறு 100/2
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி - குறு 180/1
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி - குறு 271/1
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் - பரி 10/4
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் - பரி 10/56
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் - பரி 11/83
நுண் ஆரல் பரு வரால் - புறம் 18/9
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி - புறம் 376/10

 TOP
 
  பருகி (19)
வைகல்வைகல் கை கவி பருகி/எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை - பொரு 158,159
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி/பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி - பெரும் 1,2
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி/மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி - பெரும் 142,143
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு - முல் 4
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை - மலை 172
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி/மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் - மலை 251,252
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே - அகம் 23/9
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர - அகம் 37/11
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி/காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 154/8,9
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி/நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் - அகம் 178/3,4
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி/குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு - அகம் 183/6,7
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி/குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் - அகம் 265/16,17
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி/சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 304/7,8
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி/குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் - அகம் 341/8,9
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல - புறம் 132/5
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி/விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே - புறம் 150/16,17
நேரார் பல் உயிர் பருகி/ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு களத்தே - புறம் 230/15,16
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி/வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி - புறம் 304/2,3
அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி/விருந்துறுத்து ஆற்றி இருந்தெனம் ஆக - புறம் 381/3,4

 TOP
 
  பருகிய (3)
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் - நற் 158/7
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் - குறு 65/1
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை - அகம் 184/11

 TOP
 
  பருகீத்தை (1)
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை/தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் - கலி 85/35,36

 TOP
 
  பருகு (6)
பருகு அன்ன அருகா நோக்கமொடு - பொரு 77
பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி - பொரு 104
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய - பரி 11/29
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி - அகம் 305/6
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு - அகம் 399/4
பருகு அன்ன வேட்கை இல்வழி - புறம் 207/2

 TOP
 
  பருகுநர் (1)
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த - புறம் 68/15

 TOP
 
  பருகும் (2)
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும்/பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என - நற் 213/5,6
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் - குறு 317/4

 TOP
 
  பருத்தி (6)
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி/பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி - அகம் 129/7,8
பருத்தி பெண்டின் பனுவல் அன்ன - புறம் 125/1
பருத்தி வேலி சீறூர் மன்னன் - புறம் 299/1
பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும் - புறம் 324/7
பருத்தி பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 326/5
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த - புறம் 393/12

 TOP
 
  பருதி (13)
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி/காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் - பெரும் 2,3
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி/ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய - பதி 46/9,10
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி - பதி 74/12
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல - பரி 3/89
பருதி அம் செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் - கலி 26/2
பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப - கலி 80/5
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல - அகம் 37/15
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி அம் செல்வன் - அகம் 229/1
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி/புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் - அகம் 343/4,5
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி அம் செல்வன் - அகம் 360/2
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து - புறம் 174/3
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை - புறம் 224/7
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 358/1

 TOP
 
  பருந்தின் (13)
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - குறு 207/3
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை - ஐங் 321/1
நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - பதி 12/19
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி - பதி 77/9
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ - கலி 106/27
பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் - கலி 147/37
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் - அகம் 33/5
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை - அகம் 79/12
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு - அகம் 299/6
வளை வாய் பருந்தின் வள் உகிர் சேவல் - அகம் 363/13
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ - புறம் 43/5
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன - புறம் 150/1
உழுஞ்சில் அம் கவட்டிடை இருந்த பருந்தின்/பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் - புறம் 370/7,8

 TOP
 
  பருந்து (28)
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட - பெரும் 117
பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை - மது 231
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் - மது 502
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப - பட் 233
பருந்து பட கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர் - மலை 489
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை - நற் 3/1
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட - நற் 141/7
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் - குறு 283/7
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் - குறு 285/7
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர - பதி 30/39
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 51/32
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 74/15
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே - கலி 82/27
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து - அகம் 19/2
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை - அகம் 21/15
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட - அகம் 27/14
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என - அகம் 44/11
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 81/9
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 97/7
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 117/7
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட - அகம் 342/8
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 397/13
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் - புறம் 3/22
பருந்து அருந்துற்ற தானையொடு செரு முனிந்து - புறம் 62/6
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் - புறம் 179/11
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப - புறம் 269/11
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் - புறம் 271/7
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து - புறம் 343/15

 TOP
 
  பருந்தே (1)
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே - புறம் 288/9

 TOP
 
  பரும (2)
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு - நற் 89/8
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் - கலி 96/34

 TOP
 
  பருமத்து (1)
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து/முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து - கலி 97/14,15

 TOP
 
  பருமம் (2)
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் - திரு 146
பருமம் களையா பாய் பரி கலிமா - நெடு 179

 TOP
 
  பருவ (5)
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி - சிறு 250
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப - பெரும் 190
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து - பெரும் 483
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி - குறு 175/1
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே - ஐங் 369/5

 TOP
 
  பருவத்த (1)
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் - நற் 89/5

 TOP
 
  பருவத்தர் (1)
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர்/வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் - பரி 10/19,20

 TOP
 
  பருவத்தால் (1)
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால்/பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 129/1,2

 TOP
 
  பருவத்து (5)
பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை - பரி 8/85
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து/ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து - பரி 11/75,76
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து/தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் - கலி 26/9,10
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை - கலி 120/22
பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என - அகம் 7/7

 TOP
 
  பருவத்தும் (1)
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் - கலி 33/20

 TOP
 
  பருவம் (23)
மாரி பெய்யும் பருவம் போல - பட் 128
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர - நற் 99/4
கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய - நற் 218/6
பருவம் செய்த கருவி மா மழை - நற் 238/5
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி - நற் 248/4
சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும் - நற் 364/1
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர - குறு 66/3
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண் - குறு 358/4
கார் இது பருவம் ஆயின் - குறு 382/5
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் - ஐங் 237/2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே - ஐங் 472/2
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை - ஐங் 476/2
கார் எதிர் பருவம் மறப்பினும் - பதி 24/29
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த - பரி 13/7
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் - பரி 19/79
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலைவர - கலி 129/6
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என - அகம் 68/11
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே - அகம் 85/15
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே - அகம் 139/19
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே - அகம் 232/15
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் - அகம் 274/3
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை - அகம் 317/17
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர - அகம் 397/8

 TOP
 
  பருவமும் (1)
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே - அகம் 26/11

 TOP
 
  பருவமோ (2)
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே - நற் 246/10
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் - குறு 285/4

 TOP
 
  பருவரல் (14)
பருவரல் எவ்வம் களை மாயோய் என - முல் 21
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல - நற் 18/1
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே - நற் 70/9
நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம் - நற் 78/6
வருவம் என்னும் பருவரல் தீர - நற் 169/2
பயந்து எழு பருவரல் தீர - நற் 225/8
இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம் - நற் 339/4
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு - குறு 117/2
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே - ஐங் 488/4
வினை வரு பருவரல் போல - கலி 149/15
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த - அகம் 260/14
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த - அகம் 299/20
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் - அகம் 314/17
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் - புறம் 174/4

 TOP
 
  பருவரும் (1)
வாரார்-கொல் என பருவரும்/தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே - அகம் 150/13,14

 TOP
 
  பருவூர் (1)
வெண்ணெல் வைப்பின் பருவூர் பறந்தலை - அகம் 96/14

 TOP
 
  பரூஉ (36)
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை - பொரு 171
எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் - பெரும் 48
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய - முல் 70
பாவைவிளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - முல் 85
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு - மது 681
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி - நெடு 103
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - நெடு 175
பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு - மலை 168
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி - மலை 216
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் - மலை 252
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி - மலை 516
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த - நற் 41/1
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் - நற் 98/1
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை - நற் 325/1
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் - குறு 213/3
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் - குறு 330/3
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல - பதி 47/6
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் - பதி 71/4
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி - பரி 10/26
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப - அகம் 107/20
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ - அகம் 136/7
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி - அகம் 136/27
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி - அகம் 178/2
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று - அகம் 218/4
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன - அகம் 224/6
இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர் - அகம் 277/7
உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல் - அகம் 291/7
பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும் - அகம் 302/3
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று - அகம் 304/4
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச - அகம் 373/3
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் - புறம் 61/4
பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே - புறம் 97/10
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர - புறம் 125/3
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை - புறம் 168/6
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை - புறம் 228/2
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி - புறம் 399/2

 TOP
 
  பரேர் (6)
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - பெரும் 60
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - நெடு 31
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் - குறி 96
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் - பட் 294
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் - பதி 31/20
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை - அகம் 148/1

 TOP
 
  பரைஇ (3)
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ/வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய - பதி 88/12,13
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ/நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை - அகம் 95/13,14
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ/கூடு கொள் இன்னியம் கறங்க களன் இழைத்து - அகம் 98/13,14

 TOP
 
  பல் (660)
பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் - திரு 16
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் - திரு 47
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் - திரு 92
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ - திரு 122
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 150
நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல்/வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து - திரு 155,156
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து - திரு 216
யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் - திரு 224
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ - திரு 234
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர - திரு 241
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் - திரு 282
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் - திரு 282
வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து - திரு 296
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல்/மயிர் குறை கருவி மாண் கடை அன்ன - பொரு 28,29
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் - பொரு 39
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் - பொரு 86
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ - பொரு 108
மகிழ்_பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் - பொரு 111
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் - பொரு 170
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல்/வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை - பொரு 170,171
மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் - பொரு 232
எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி - பொரு 233
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல - சிறு 219
பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில் - சிறு 241
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி - பெரும் 2
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் - பெரும் 37
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - பெரும் 65
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் - பெரும் 94
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி - பெரும் 174
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் - பெரும் 183
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் - பெரும் 246
ஈர்ம் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி - பெரும் 341
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது - பெரும் 342
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் - பெரும் 343
தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் - பெரும் 361
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் - பெரும் 368
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ - பெரும் 399
நான்முக ஒருவன் பயந்த பல் இதழ் - பெரும் 403
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் - பெரும் 428
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை - பெரும் 472
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் - முல் 43
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் - முல் 88
பல் வெள்ளம் மீக்கூற - மது 22
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே - மது 105
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை - மது 215
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் - மது 234
பல் வேறு தாரமொடு கல்லகத்து ஈண்டி - மது 290
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் - மது 317
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி - மது 341
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் - மது 346
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று - மது 350
விண்ணுற ஓங்கிய பல் படை புரிசை - மது 352
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப - மது 360
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி - மது 366
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொளக்கொள - மது 367
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் - மது 405
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர - மது 483
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன - மது 501
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் - மது 502
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல்/குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து - மது 519,520
இன் சோறு தருநர் பல் வயின் நுகர - மது 535
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் - மது 566
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி - மது 572
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் - மது 773
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார் - நெடு 54
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி - நெடு 93
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல் வயின் - நெடு 109
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ - நெடு 113
ஊட்டுறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் - நெடு 128
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து - நெடு 130
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல்/பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - நெடு 174,175
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி - குறி 6
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் - குறி 69
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா - குறி 70
பாங்கர் மராஅம் பல் பூம் தணக்கம் - குறி 85
பகன்றை பலாசம் பல் பூம் பிண்டி - குறி 88
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் - குறி 129
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய - குறி 216
பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர் - குறி 221
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து - பட் 27
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு - பட் 28
பறழ் பன்றி பல் கோழி - பட் 75
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் - பட் 102
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் - பட் 143
பல் கேள்வி துறைபோகிய - பட் 169
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் - பட் 211
பல் ஆயமொடு பதி பழகி - பட் 213
வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி - பட் 235
பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க - பட் 274
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் - மலை 106
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு - மலை 114
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் - மலை 149
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே - மலை 156
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே - மலை 416
பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும் - மலை 452
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் - மலை 486
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி - மலை 544
இரும் பல் ஒலிவரும் கூந்தல் - நற் 6/10
பல் பூம் பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் - நற் 8/2
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே - நற் 9/12
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பல் மாண் - நற் 12/5
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல - நற் 18/1
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல்/சுணங்கு அணிவுற்ற விளங்கு பூணள் - நற் 20/7,8
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி - நற் 21/7
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த - நற் 31/8
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து - நற் 35/4
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த - நற் 41/9
மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள் - நற் 42/1
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை - நற் 42/4
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய - நற் 42/9
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் - நற் 44/8
பல் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து - நற் 44/10
பெரு நெல் பல் கூட்டு எருமை உழவ - நற் 60/2
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி - நற் 69/1
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் - நற் 69/5
பல் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என - நற் 71/3
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் - நற் 100/8
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு - நற் 102/5
அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் - நற் 117/8
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/7
பயில் படை நிவந்த பல் பூம் சேக்கை - நற் 132/6
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் - நற் 133/4
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய - நற் 135/6
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை - நற் 141/8
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி - நற் 142/2
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - நற் 142/5
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரும் - நற் 146/2
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே - நற் 154/3
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே - நற் 155/10
யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் - நற் 156/4
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல - நற் 156/6
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப - நற் 157/3
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - நற் 157/10
நின் வாய் பணிமொழி களையா பல் மாண் - நற் 167/7
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் - நற் 181/5
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் - நற் 185/9
பல் பூம் கானலும் அல்கின்றன்றே - நற் 187/3
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் - நற் 195/7
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை - நற் 196/1
எயில் ஊர் பல் தோல் போல - நற் 197/11
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல்/கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை - நற் 198/5,6
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே - நற் 198/8
ஒலி பல் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து - நற் 202/2
பல் பூம் கோங்கம் அணிந்த காடே - நற் 202/11
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது - நற் 214/4
பகலும் வருதி பல் பூம் கானல் - நற் 223/3
கண் அழிந்து உலறிய பல் மர நெடு நெறி - நற் 224/9
பல் பூம் கானல் பகற்குறி வந்து நம் - நற் 235/4
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே - நற் 237/10
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ - நற் 241/11
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி - நற் 253/7
பல் பூம் கானல் பகற்குறி மரீஇ - நற் 258/1
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த - நற் 260/8
நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி - நற் 261/4
சிறு பல் குன்றம் இறப்போர் - நற் 269/8
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் - நற் 274/5
பொன்னின் அன்ன தாது படு பல் மலர் - நற் 278/3
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் - நற் 281/5
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே - நற் 291/9
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த - நற் 295/5
பல் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ - நற் 297/3
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் - நற் 298/6
ஒலி பல் கூந்தல் அணிபெற புனைஇ - நற் 313/4
பல் மலர் சிதறி பரவுறு பலிக்கே - நற் 322/12
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் - நற் 326/7
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு - நற் 328/6
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய - நற் 330/2
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பல் மாண் - நற் 332/4
பல் பூம் கானல் முள் இலை தாழை - நற் 335/4
பல் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி - நற் 339/10
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி - நற் 347/9
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி - நற் 348/1
பழன பல் புள் இரிய கழனி - நற் 350/2
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் - நற் 351/3
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் - நற் 364/5
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் - நற் 364/9
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் - நற் 365/5
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு உறு பல் காழ் - நற் 366/1
இரும் பல் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் - நற் 366/7
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் - நற் 367/7
பல் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி - நற் 370/8
பல் பூம் கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப - நற் 375/3
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த - நற் 395/7
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள் - நற் 396/9
பல் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் - நற் 398/6
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே - குறு 5/5
எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய - குறு 12/1
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே - குறு 19/5
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து - குறு 49/1
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை - குறு 52/4
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே - குறு 60/6
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என - குறு 64/1
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி - குறு 80/5
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை - குறு 81/3
கல் முகை ததும்பும் பல் மலர் சாரல் - குறு 95/2
பல் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே - குறு 123/5
புலி_பல்_தாலி புதல்வன் புல்லி - குறு 161/3
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை - குறு 162/2
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே - குறு 165/5
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி மா - குறு 173/2
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி - குறு 175/1
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் - குறு 176/2
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி - குறு 180/1
திரு மனை பல் கடம் பூண்ட - குறு 181/6
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி - குறு 185/4
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே - குறு 189/7
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே - குறு 190/7
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் - குறு 209/6
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி - குறு 210/2
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பல் மலர் - குறு 240/2
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி - குறு 240/3
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே - குறு 259/4
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி - குறு 271/4
இரும் பல் குன்றம் போகி - குறு 279/7
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் - குறு 285/4
செழும் பல் குன்றம் நோக்கி - குறு 287/7
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ - குறு 291/7
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே - குறு 300/4
பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே - குறு 326/5
பனி புலந்து உறையும் பல் பூம் கானல் - குறு 334/3
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் - குறு 341/1
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி - குறு 358/6
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு - குறு 362/3
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த - குறு 366/4
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை - குறு 373/5
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - குறு 384/2
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் - ஐங் 2/4
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே - ஐங் 43/4
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் - ஐங் 49/2
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் - ஐங் 57/1
பழன பல் மீன் அருந்த நாரை - ஐங் 70/1
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - ஐங் 87/1
செய்த வினைய-மன்ற பல் பொழில் - ஐங் 93/3
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே - ஐங் 109/4
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண் - ஐங் 115/1
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ - ஐங் 170/4
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே - ஐங் 190/4
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் - ஐங் 191/2
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் - ஐங் 196/1
பல் நாள் பிரிந்த அறனிலாளன் - ஐங் 229/2
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை - ஐங் 231/2
அம்ம வாழி தோழி பல் மலர் - ஐங் 244/1
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட - ஐங் 251/2
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் - ஐங் 271/3
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 281/3
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே - ஐங் 288/4
பல் காழ் அல்குல் அ வரி வாட - ஐங் 306/2
பல் இரும் கூந்தல் மெல்லியலோள்-வயின் - ஐங் 308/1
மொழி பெயர் பல் மலை இறப்பினும் - ஐங் 321/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே - ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் - ஐங் 351/4
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி - ஐங் 355/3
கோடு உயர் பல் மலை இறந்தனர் ஆயினும் - ஐங் 358/1
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பல் மலர் - ஐங் 368/1
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே - ஐங் 372/4
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ - ஐங் 374/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் - ஐங் 380/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என - ஐங் 385/3
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே - ஐங் 390/2
புள்ளும் அறியா பல் பழம் பழுனி - ஐங் 398/1
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே - ஐங் 404/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் - ஐங் 429/1
பைம் புதல் பல் பூ மலர - ஐங் 438/2
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க - ஐங் 471/2
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் - ஐங் 476/3
செம் நில மருங்கில் பல் மலர் தாஅய் - ஐங் 495/1
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர - ஐங் 497/1
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ் - பதி 12/8
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் - பதி 21/20
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/21
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு - பதி 21/25
பெரும் பல் யானை குட்டுவன் - பதி 29/14
செழும் பல் வைப்பின் பழன பாலும் - பதி 30/21
பல் பூம் செம்மல் காடு பயம் மாறி - பதி 30/26
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக - பதி 43/22
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை - பதி 46/11
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு - பதி 48/3
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ - பதி 48/12
எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் - பதி 50/22
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் - பதி 52/5
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப - பதி 52/20
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி - பதி 58/16
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி - பதி 59/5
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய - பதி 59/14
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு - பதி 62/1
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/13
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட - பதி 64/12
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர - பதி 67/7
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று - பதி 67/12
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் - பதி 68/14
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும் - பதி 73/10
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் - பதி 73/16
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் - பதி 75/2
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் - பதி 76/11
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல்/யானை காண்பல் அவன் தானையானே - பதி 77/11,12
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் - பதி 78/7
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் - பதி 82/3
இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக - பதி 82/10
இன்னாது அம்ம அது தானே பல் மா - பதி 83/6
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் - பதி 84/5
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது - பதி 84/9
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே - பதி 84/24
பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே - பதி 87/5
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் - பதி 88/26
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் - பதி 88/38
பல் ஆன் நல் நிரை புல் அருந்து உகள - பதி 89/5
பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும - பதி 89/7
நல் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக - பதி 89/8
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் - பதி 89/9
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர - பதி 90/10
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல - பதி 90/17
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை - பதி 90/46
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் - பரி 2/73
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப - பரி 8/26
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல்/நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை - பரி 8/76,77
பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை - பரி 8/85
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் - பரி 10/59
வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் - பரி 12/16
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை - பரி 13/39
பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் - பரி 13/63
பல் வரி வண்டு இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் - பரி 16/41
வெல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் - பரி 16/42
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய - பரி 17/22
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் - பரி 18/49
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் - பரி 19/89
பல் ஊழ் இவைஇவை நினைப்பின் வல்லோன் - பரி 21/27
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ - கலி 1/5
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல்/மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் - கலி 14/3,4
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற - கலி 20/1
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் - கலி 24/4
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து - கலி 26/9
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் - கலி 29/3
ஆய் இதழ் பல் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர - கலி 29/8
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு - கலி 31/11
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் - கலி 34/2
பல் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 34/6
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப - கலி 35/2
நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் - கலி 37/5
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை - கலி 45/11
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் - கலி 47/8
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் - கலி 48/16
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்புறு தீம் கனி - கலி 50/12
பல் கலை சில் பூம் கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் - கலி 56/11
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/4
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் - கலி 61/5
பல் மலரிடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் - கலி 70/6
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் - கலி 75/8
பல் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை - கலி 78/1
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் - கலி 79/12
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/12
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பல் மாண் - கலி 92/56
நல் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பல் மாணும் - கலி 92/60
பால் பிரியா ஐங்கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து - கலி 97/15
பல் காலும் ஆடிய செல்வுழி ஒல்கி - கலி 98/35
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணுங்கால் - கலி 100/10
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் - கலி 101/41
அன்னவை பிறவும் பல் மலர் துதைய - கலி 102/4
பல் ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்மார் - கலி 103/5
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல - கலி 104/16
கணம்கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/16
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் - கலி 106/37
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ - கலி 107/4
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட - கலி 112/9
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/23
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே - கலி 113/29
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர - கலி 118/4
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக - கலி 119/1
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் - கலி 123/16
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு_பதம் கண்டு - கலி 127/10
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 129/2
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக - கலி 132/2
பல் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்தக்கால் - கலி 132/12
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல்/மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே - கலி 142/9,10
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர - கலி 143/58
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் - கலி 144/2
நக்கது பல் மாண் நினைந்து - கலி 146/24
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ - கலி 147/34
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட - அகம் 2/9
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி - அகம் 5/9
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் - அகம் 6/20
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி - அகம் 7/18
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் - அகம் 9/17
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே - அகம் 13/24
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி - அகம் 14/19
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பல் மலர் - அகம் 17/18
பல் பூம் கானல் அல்கினம் வருதல் - அகம் 20/10
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல்/அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ - அகம் 21/2,3
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே - அகம் 21/8
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை - அகம் 22/5
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி - அகம் 22/13
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் - அகம் 29/10
மொழிபெயர் தேஎத்த பல் மலை இறந்தே - அகம் 31/15
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பல் மாண் - அகம் 32/5
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 36/1
கூம்புவிடு பல் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து - அகம் 36/4
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு - அகம் 36/11
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - அகம் 41/16
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை - அகம் 43/11
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை - அகம் 44/16
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை - அகம் 44/16
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி - அகம் 48/21
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ - அகம் 49/9
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் - அகம் 51/9
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் - அகம் 51/11
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் - அகம் 57/11
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் - அகம் 58/7
பல் வீழ் ஆலம் போல - அகம் 70/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 75/19
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் - அகம் 80/6
ஒண் பல் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் - அகம் 80/8
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை - அகம் 81/3
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து - அகம் 82/7
எரி புரை பல் மலர் பிறழ வாங்கி - அகம் 84/11
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க - அகம் 86/16
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் - அகம் 90/5
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 91/1
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை - அகம் 92/10
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/14
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று - அகம் 101/13
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பல் மலர் - அகம் 101/15
பனி படு பல் மலை இறந்தோர்க்கு - அகம் 101/17
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி - அகம் 103/3
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி - அகம் 105/9
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி - அகம் 105/10
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே - அகம் 105/17
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் - அகம் 106/2
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் - அகம் 108/15
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் - அகம் 109/1
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் - அகம் 113/5
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி - அகம் 113/16
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் - அகம் 116/7
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட - அகம் 117/13
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் - அகம் 118/11
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 120/5
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே - அகம் 122/23
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் - அகம் 123/10
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி - அகம் 126/13
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே - அகம் 136/29
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ - அகம் 137/2
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ - அகம் 141/15
நல் இசை வெறுக்கை தருமார் பல் பொறி - அகம் 141/24
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 142/18
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் - அகம் 143/4
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது - அகம் 145/19
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் - அகம் 146/6
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய - அகம் 149/15
எல்லினை பெரிது என பல் மாண் கூறி - அகம் 150/4
செய்வினை முடிக்க தோழி பல் வயின் - அகம் 155/6
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென - அகம் 159/7
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 161/10
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே - அகம் 161/14
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல்/நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் - அகம் 162/12,13
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் - அகம் 166/2
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில் - அகம் 166/4
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் - அகம் 170/8
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் - அகம் 171/8
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் - அகம் 175/7
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என - அகம் 175/12
முறுவல் முகத்தின் பல் மலர் தயங்க - அகம் 176/6
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் - அகம் 176/23
பல் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி - அகம் 193/12
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் - அகம் 195/8
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் - அகம் 195/13
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் - அகம் 202/7
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பல் நாள் - அகம் 203/4
பல் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் - அகம் 203/11
பல் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் - அகம் 204/11
பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர் - அகம் 208/15
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி - அகம் 208/22
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் - அகம் 211/2
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய - அகம் 211/13
பல் கதிர் வாங்கிய படு சுடர் அமையத்து - அகம் 213/12
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் - அகம் 214/2
வேறு பல் மொழிய தேஎம் முன்னி - அகம் 215/2
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் - அகம் 216/11
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று - அகம் 218/4
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் - அகம் 220/13
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் - அகம் 222/13
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் - அகம் 224/16
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை - அகம் 226/8
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் - அகம் 227/3
பிரச பல் கிளை ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 228/1
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி அம் செல்வன் - அகம் 229/1
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப - அகம் 229/12
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல்/கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்தாங்கு - அகம் 233/9,10
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப - அகம் 234/6
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு - அகம் 236/5
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 238/5
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய - அகம் 239/5
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி - அகம் 239/7
பல் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய - அகம் 240/6
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ - அகம் 242/9
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் - அகம் 242/16
பல் இதழ் மழை கண் நல் அகம் சிவப்ப - அகம் 244/9
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள் - அகம் 249/1
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் - அகம் 249/9
பல் பூம் கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ - அகம் 249/11
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் - அகம் 253/11
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூம் கழனி - அகம் 256/14
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு - அகம் 263/5
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு - அகம் 264/5
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் - அகம் 265/4
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி - அகம் 269/8
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் - அகம் 271/8
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - அகம் 274/7
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை - அகம் 278/2
பல் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் - அகம் 280/2
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி - அகம் 283/4
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை - அகம் 285/9
சிறு பல் தொல் குடி பெருநீர் சேர்ப்பன் - அகம் 290/8
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எவ்வாயும் - அகம் 291/8
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 291/23
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் - அகம் 295/7
பல் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி - அகம் 296/8
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 298/1
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென - அகம் 301/21
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கல பையர் - அகம் 301/22
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் - அகம் 302/5
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே - அகம் 302/15
பேஎய் கண்ட கனவின் பல் மாண் - அகம் 303/2
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை - அகம் 305/5
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் - அகம் 310/4
இம்மை உலகத்து இல் என பல் நாள் - அகம் 311/6
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பல் மாண் - அகம் 315/3
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் - அகம் 317/6
என் உழியது-கொல் தானே பல் நாள் - அகம் 317/22
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பல் நாள் - அகம் 325/14
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே - அகம் 329/14
பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி - அகம் 331/11
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே - அகம் 334/17
தொடை அமை பல் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த - அகம் 335/13
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும்பொறை - அகம் 337/6
பல் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து - அகம் 340/1
பல் பூம் கானல் பவத்திரி அன இவள் - அகம் 340/7
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை - அகம் 342/9
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை - அகம் 343/2
பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே - அகம் 343/19
தண் பதம் படுதல் செல்க என பல் மாண் - அகம் 345/2
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை - அகம் 345/5
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன் - அகம் 352/2
கறவை பல் இனம் புறவு-தொறு உகள - அகம் 354/4
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் - அகம் 355/2
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது - அகம் 356/16
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை - அகம் 358/6
பல் பூம் தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி - அகம் 360/1
சில் மொழி அரிவை தோளே பல் மலை - அகம் 361/14
பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து - அகம் 367/2
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் - அகம் 368/12
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை - அகம் 373/10
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ - அகம் 374/3
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த - அகம் 377/3
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர - அகம் 377/5
விரவுறு பல் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி - அகம் 379/10
ஈண்டு பல் நாற்றம் வேண்டு வயின் உவப்ப - அகம் 379/12
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி - அகம் 379/17
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர - அகம் 379/22
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன்னியம் - அகம் 382/4
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த - அகம் 383/7
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறுபட - அகம் 389/4
பல் பூம் சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் - அகம் 389/9
பல் குழை தொடலை ஒல்கு வயின் ஒல்கி - அகம் 390/7
பல் மாண் பேதைக்கு ஒழிந்தது என் நெஞ்சே - அகம் 390/17
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை - அகம் 393/6
பல் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி - அகம் 398/13
பல் பூம் கானத்து அல்கி இன்று இவண் - அகம் 398/20
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் - அகம் 399/11
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி - அகம் 399/14
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை - அகம் 400/4
பூம் பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி - அகம் 400/11
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே - புறம் 8/10
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் - புறம் 13/6
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பல் மாண் - புறம் 15/19
மழை என மருளும் பல் தோல் மலை என - புறம் 17/34
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை - புறம் 17/35
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே - புறம் 30/15
படுபு அறியலனே பல் கதிர் செல்வன் - புறம் 34/18
நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே - புறம் 34/23
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல - புறம் 42/20
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி - புறம் 52/15
பல் நூறு அ