<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பா - முதல் சொற்கள்
பா 12
பாஅய் 21
பாஅய 4
பாஅர் 1
பாஅல் 8
பாக்கத்து 19
பாக்கம் 8
பாக்கமும் 2
பாக 16
பாக_மகன் 1
பாகத்து 1
பாகம் 1
பாகர் 5
பாகரொடு 1
பாகல் 9
பாகன் 6
பாகனா 1
பாகனும் 1
பாகனை 2
பாகின் 1
பாகு 3
பாகுடி 1
பாகொடு 1
பாங்கர் 9
பாங்கரும் 2
பாங்கற்கு 1
பாங்காம் 1
பாங்கில் 1
பாங்கின 1
பாங்கு 4
பாசடகு 2
பாசடும்பு 2
பாசடை 19
பாசடைய 2
பாசம் 2
பாசரும்பு 2
பாசவர் 2
பாசவல் 7
பாசறை 42
பாசறையானே 2
பாசறையீரே 2
பாசறையேமே 3
பாசறையோர்க்கே 1
பாசறையோரே 2
பாசி 11
பாசிலை 14
பாசிழை 7
பாசினம் 4
பாசுவல் 1
பாட்டங்கால் 2
பாட்டம் 1
பாட்டி 1
பாட்டியர் 2
பாட்டு 11
பாட்டும் 2
பாட்டே 3
பாட்டொடு 2
பாட 26
பாடப்பாட 1
பாடல் 24
பாடல்தாம் 1
பாடலி 2
பாடலும் 2
பாடலொடு 1
பாடலோடு 2
பாடவும் 3
பாடற்கு 1
பாடன்மார் 1
பாடாண்பாட்டு 1
பாடாது 2
பாடான் 1
பாடி 51
பாடித்தை 5
பாடிய 12
பாடியோரே 1
பாடின்றே 1
பாடின 1
பாடின-கொல்லோ 1
பாடினம் 1
பாடினர் 1
பாடினள் 3
பாடினன் 1
பாடினன்-மன்-கொல் 1
பாடினி 11
பாடினிக்கு 2
பாடினியும்மே 1
பாடினிர் 2
பாடினேம் 1
பாடினேன் 1
பாடினை 3
பாடு 114
பாடு_மகள் 1
பாடுக 3
பாடுகம் 6
பாடுகோ 1
பாடுங்காலே 1
பாடுதும் 2
பாடுநர் 10
பாடுநர்க்கு 8
பாடுநரும் 1
பாடுப 3
பாடுபு 1
பாடும் 17
பாடும்மே 1
பாடுவர் 1
பாடுவல் 1
பாடுவன்-மன்னால் 1
பாடுவாம் 4
பாடுவார் 5
பாடுவி 1
பாடுவேன் 3
பாடுவோர் 3
பாடுற்று 2
பாடேன் 2
பாடொடு 2
பாண் 28
பாண்_கடன் 2
பாண்_மகள் 5
பாண்_மகன் 6
பாண்_மகனும்மே 1
பாண்டியம் 1
பாண்டியர் 1
பாண்டியன் 7
பாண்டியில் 1
பாண்டியும் 1
பாண்டில் 17
பாண்டில்_விளக்கில் 1
பாண்டிலின் 1
பாண்டிலொடு 1
பாண 44
பாணர் 42
பாணர்க்கு 2
பாணரது 1
பாணரில் 1
பாணரேம் 1
பாணரொடு 4
பாணன் 28
பாணனது 2
பாணனும் 2
பாணனொடு 2
பாணனோடு 1
பாணா 1
பாணி 30
பாணிக்கு 2
பாணித்தே 1
பாணிய 1
பாணியில் 1
பாணியின் 6
பாணியும் 3
பாணியேம் 1
பாத்தரும் 1
பாத்தி 4
பாத்தியில் 1
பாத்து 1
பாதிரி 16
பாந்தள் 3
பாந்தளும் 1
பாப்பு 2
பாம்பணை 1
பாம்பின் 15
பாம்பு 47
பாம்பும் 1
பாய் 72
பாய்_மா 1
பாய்க்குநரும் 1
பாய்தர 1
பாய்தரு 1
பாய்தலின் 9
பாய்ந்த 12
பாய்ந்தன்றே 1
பாய்ந்தன 1
பாய்ந்தனர் 1
பாய்ந்தார் 1
பாய்ந்தான் 1
பாய்ந்தானை 1
பாய்ந்திட்ட 1
பாய்ந்து 43
பாய்பவையாய் 1
பாய்பு 3
பாய்புடன் 1
பாய்வாராய் 1
பாய்வாள் 1
பாய்வோள் 1
பாய்வோளே 1
பாய 9
பாயம் 2
பாயல் 24
பாயல்கொள்ளும் 1
பாயல்பெற்ற 1
பாயலின் 1
பாயலும் 3
பாயா 3
பாயாது 1
பாயியர் 1
பாயின் 1
பாயின்றால் 2
பாயின்று 1
பாயின 1
பாயுந்து 1
பாயும் 12
பார் 13
பார்க்கும் 23
பார்த்தவளை 1
பார்த்தாள் 1
பார்த்தான் 1
பார்த்து 22
பார்நடை 1
பார்ப்ப 1
பார்ப்பன 6
பார்ப்பார் 3
பார்ப்பார்க்கு 2
பார்ப்பாரும் 1
பார்ப்பான் 7
பார்ப்பானை 1
பார்ப்பிற்கு 2
பார்ப்பின் 2
பார்ப்பு 12
பார்ப்பு-வயின் 1
பார்ப்பொடு 3
பார்ப்போடு 2
பார்ப்போர் 1
பார்வல் 8
பார்வை 5
பாரத்து 2
பாரம் 3
பாரமும் 1
பாரா 1
பாராட்ட 12
பாராட்டாக்கால் 1
பாராட்டி 20
பாராட்டிய 3
பாராட்டியும் 1
பாராட்டினாய் 3
பாராட்டினையோ 3
பாராட்டு 1
பாராட்டும் 3
பாராட்டுவாய் 2
பாராட்டை 1
பாராது 1
பாராதே 1
பாரார் 1
பாரி 18
பாரித்தார் 1
பாரித்து 2
பாரிய 1
பாரியது 2
பாரியும் 4
பாருற்று 1
பால் 102
பால்நிறவண்ணன் 1
பால 1
பாலர் 2
பாலவரோடு 1
பாலால் 1
பாலின் 2
பாலினும் 1
பாலும் 8
பாலுள் 1
பாலே 8
பாலை 19
பாலையில் 1
பாலொடு 5
பாலொடும் 1
பாலோ 1
பாலோடு 1
பாலோயே 1
பாலோர் 1
பாவல் 1
பாவின்று-மன்னே 1
பாவு 2
பாவை 66
பாவை-கொல் 1
பாவைக்கு 3
பாவைக்கும் 1
பாவையர் 2
பாவையின் 8
பாவையும் 4
பாவையை 1
பாவைவிளக்கில் 1
பாழ் 32
பாழ்த்து 1
பாழ்பட்ட 3
பாழ்பட்டு 1
பாழ்பட 5
பாழ்படு 3
பாழ்படுக்கும் 2
பாழ்படுப்ப 1
பாழி 8
பாளை 6
பாற்கடல் 1
பாற்பட்டனளே 1
பாற்பட 1
பாற்படுக்கும் 1
பாற்று 2
பாற 1
பாறி 3
பாறிய 1
பாறு 11
பாறுபட 1
பாறை 13
பான்மையின் 1
பானம் 1
பானாள் 41
பானையன் 1
பானையின் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பா (12)
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப - பெரும் 190
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி - நற் 51/8
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் - நற் 373/7
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை - குறு 89/1
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி - குறு 180/1
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை - கலி 17/1
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் - அகம் 125/7
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் - அகம் 211/3
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன - அகம் 293/4
பா அடியால் பணை எருத்தின - புறம் 22/4
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் - புறம் 72/3
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா - புறம் 233/2

 TOP
 
  பாக்கத்து (19)
துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து
 யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப - பொரு 210,211
வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து
 பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் - பெரும் 367,368
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து
 நல் கொற்கையோர் நசை பொருந - மது 137,138
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து
 குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு - பட் 27,28
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து
 உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை - நற் 127/2,3
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே - நற் 169/10
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் - நற் 203/6
கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து
 இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு - நற் 215/7,8
கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே - நற் 232/9
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் - குறு 339/3
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற - குறு 394/2
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் - அகம் 10/12
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து
 குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி - அகம் 70/2,3
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து
 இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட - அகம் 118/4,5
கல் சேர்பு இருந்த சில்குடி பாக்கத்து
 எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி - அகம் 187/12,13
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து
 நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் - அகம் 196/1,2
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற - அகம் 245/13
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து
 இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் - அகம் 270/2,3
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து
 வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை - அகம் 338/19,20

 TOP
 
  பாக்கம் (8)
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி - மலை 162
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென - நற் 111/9
சில் குடி பாக்கம் கல்லென - நற் 159/11
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென - நற் 207/3
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே - நற் 303/2
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம்
 புலி வரி எக்கர் புன்னை உதிர்த்த - நற் 323/6,7
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம்
 விரி பூம் கரும்பின் கழனி புல்லென - பதி 13/12,13
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என - பரி 7/31

 TOP
 
  பாக்கமும் (2)
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி - நற் 101/5
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே - ஐங் 439/3

 TOP
 
  பாக (16)
மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள் - நற் 42/1
பூண்க-தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் - நற் 81/5
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் - நற் 106/1
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் - நற் 221/7
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் - நற் 242/6
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் - குறு 250/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் - ஐங் 482/2
முன் உற கடவு-மதி பாக
 நல் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே - ஐங் 483/3,4
கடிய கடவு-மதி பாக
 நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே - ஐங் 484/3,4
வருக எம் பாக_மகன் - கலி 80/9
ஊர்க பாக ஒரு வினை கழிய - அகம் 44/6
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை - அகம் 54/6
களையும் இடனால் பாக உளை அணி - அகம் 64/1
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் - அகம் 204/9
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே - அகம் 224/1
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக
 பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு - அகம் 334/3,4

 TOP
 
  பாக_மகன் (1)
வருக எம் பாக_மகன்
 கிளர் மணி ஆர்ப்பஆர்ப்ப சாஅய்ச்சாஅய் செல்லும் - கலி 80/9,10

 TOP
 
  பாகத்து (1)
நீல மேனி வால் இழை பாகத்து
 ஒருவன் இரு தாள் நிழல் கீழ் - ஐங் 0/1,2

 TOP
 
  பாகம் (1)
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் - பரி 5/27

 TOP
 
  பாகர் (5)
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை - மலை 327
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர்
 இனிது என கணவன் உண்டலின் - குறு 167/4,5
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர - பதி 40/28
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து - பரி 11/66
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல - கலி 97/29

 TOP
 
  பாகரொடு (1)
ஊர்ந்து பெயர்பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு
 மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - சிறு 258,259

 TOP
 
  பாகல் (9)
பைம் பாகல் பழம் துணரிய - பொரு 191
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை - நற் 180/1
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை - ஐங் 99/1
பாகல் ஆர்கை பறை கள் பீலி - அகம் 15/4
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ - அகம் 156/5
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ - அகம் 177/9
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல்
 கூதள மூதிலை கொடி நிரை தூங்க - அகம் 255/13,14
பனி பகன்றை கனி பாகல்
 கரும்பு அல்லது காடு அறியா - புறம் 16/14,15
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல்
 பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன - புறம் 399/6,7

 TOP
 
  பாகன் (6)
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க - நற் 19/6
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்றுழி - பரி 23/82
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் - கலி 71/10
கை வல் பாகன் பையென இயக்க - அகம் 230/12
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின - அகம் 336/13
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன்
 அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை - புறம் 220/2,3

 TOP
 
  பாகனா (1)
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா
 அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட - கலி 135/2,3

 TOP
 
  பாகனும் (1)
வேட்டோர்-திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும்
 நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் - கலி 66/23,24

 TOP
 
  பாகனை (2)
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ - கலி 68/17
பட்டுழி அறியாது பாகனை தேரொடும் - கலி 69/12

 TOP
 
  பாகின் (1)
பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் - புறம் 381/2

 TOP
 
  பாகு (3)
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் - பட் 166
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என - பரி 3/77
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம் - புறம் 367/1

 TOP
 
  பாகுடி (1)
நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி
 பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா - பதி 21/26,27

 TOP
 
  பாகொடு (1)
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த - பெரும் 377

 TOP
 
  பாங்கர் (9)
பாங்கர் மராஅம் பல் பூம் தணக்கம் - குறி 85
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என - நற் 98/5
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர்
 நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில - நற் 186/6,7
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர்
 படாகை நின்றன்று - பரி 9/77,78
பதிவத மாதர் பரத்தையர் பாங்கர்
 அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள - பரி 10/23,24
ஆங்கு இளமகளிர் மருள பாங்கர்
 பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் - பரி 19/74,75
பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி - அகம் 9/19
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர்
 பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் - அகம் 88/2,3
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய - அகம் 94/1

 TOP
 
  பாங்கரும் (2)
குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும்
 கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் - கலி 103/3,4
பூம் கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும்
 முல்லையும் தாய பாட்டங்கால் தோழி நம் - கலி 111/3,4

 TOP
 
  பாங்கற்கு (1)
மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு
 ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க - புறம் 283/7,8

 TOP
 
  பாங்காம் (1)
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம்
 மட பிடி கண்டு வய கரி மாலுற்று - பரி 10/41,42

 TOP
 
  பாங்கில் (1)
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் - நற் 246/2

 TOP
 
  பாங்கின (1)
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின
 நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது - அகம் 141/3,4

 TOP
 
  பாங்கு (4)
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் - பதி 76/12
பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன - கலி 11/21
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா - கலி 115/15
பாங்கு அரும் பாட்டங்கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் - கலி 116/1

 TOP
 
  பாசடகு (2)
பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார் - புறம் 62/14
அவிழ்_பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து - புறம் 159/12

 TOP
 
  பாசடும்பு (2)
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - ஐங் 101/2
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - அகம் 330/14

 TOP
 
  பாசடை (19)
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை
 முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள் போது - சிறு 182,183
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி - நற் 47/3
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - நற் 138/6
முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை
 கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை - நற் 230/1,2
பழன யாமை பாசடை புறத்து - நற் 280/6
பாசடை நெய்தல் பனி நீர் சேர்ப்பன் - நற் 287/5
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க - நற் 310/2
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் - குறு 9/4
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி - குறு 246/2
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை - ஐங் 225/2
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை - பதி 30/3
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை - கலி 59/1
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை - கலி 71/7
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை - கலி 73/2
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் - கலி 74/2
பல் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை - கலி 78/1
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் - அகம் 70/11
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய - அகம் 106/3
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில் - அகம் 176/4

 TOP
 
  பாசடைய (2)
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் - நற் 23/7
சிறு பாசடைய நெய்தல் - நற் 27/11

 TOP
 
  பாசம் (2)
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் - நற் 12/2
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல - பதி 71/23

 TOP
 
  பாசரும்பு (2)
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் - கலி 22/15
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின - அகம் 229/16

 TOP
 
  பாசவர் (2)
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர்
 ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை - பதி 21/9,10
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர்
 எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து - பதி 67/16,17

 TOP
 
  பாசவல் (7)
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை - குறு 238/1
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை - அகம் 141/18
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் - அகம் 237/13
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென - அகம் 243/7
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி - அகம் 346/8
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து - புறம் 6/14
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் - புறம் 63/13

 TOP
 
  பாசறை (42)
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை
 இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து - முல் 79,80
பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை
 படு கண் முரசம் காலை இயம்ப - மது 231,232
பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே - நெடு 188
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை
 நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் துஞ்சா மறவர் - நற் 18/5,6
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை
 மென் தினை நெடும் போர் புரிமார் - நற் 125/10,11
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை
 ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத - நற் 349/6,7
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை
 உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் - நற் 387/8,9
பாசறை மீமிசை கணம்கொள்பு ஞாயிற்று - நற் 396/6
போர் உடை வேந்தன் பாசறை
 வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே - ஐங் 427/3,4
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் - ஐங் 446/3
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் - ஐங் 460/1
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய - ஐங் 500/4
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை
 நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே - பதி 16/8,9
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ - பதி 50/23
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை
 நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி - பதி 61/15,16
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் - பதி 84/5
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை
 ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை - பதி 88/17,18
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே - பரி 19/35
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை
 ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த - அகம் 100/8,9
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் - அகம் 124/8
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை
 போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை - அகம் 144/13,14
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை
 சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே - அகம் 204/3,4
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை
 அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே - அகம் 214/6,7
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி - அகம் 294/12
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை
 வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் - அகம் 304/17,18
மத வலி யானை மறலிய பாசறை
 இடி உமிழ் முரசம் பொருகளத்து இயம்ப - அகம் 354/1,2
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை
 வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் - அகம் 364/10,11
வியன் பாசறை காப்பாள - புறம் 22/25
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே - புறம் 31/6
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய - புறம் 33/11
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை
 களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர - புறம் 62/11,12
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை
 குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி - புறம் 69/9,10
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை
 பூ கோள் இன்று என்று அறையும் - புறம் 289/8,9
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை
 குமரி படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் - புறம் 294/2,3
கல்லென் பாசறை பல் சான்றீரே - புறம் 301/4
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று - புறம் 304/10
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை
 உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி - புறம் 309/5,6
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப - புறம் 362/3
இரை முரைசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை
 வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 371/13,14
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை
 பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் - புறம் 372/4,5
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை
 இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் - புறம் 373/4,5
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை
 வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள் - புறம் 397/7,8

 TOP
 
  பாசறையானே (2)
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே - பதி 64/20
இடாஅ ஏணி நின் பாசறையானே - பதி 94/10

 TOP
 
  பாசறையீரே (2)
பாசறையீரே பாசறையீரே - புறம் 285/1
பாசறையீரே பாசறையீரே
 துடியன் கையது வேலே அடி புணர் - புறம் 285/1,2

 TOP
 
  பாசறையேமே (3)
துணையிலேம் தமியேம் பாசறையேமே - நற் 341/10
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 24/18
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 84/17

 TOP
 
  பாசறையோர்க்கே (1)
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே - பதி 83/9

 TOP
 
  பாசறையோரே (2)
வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே - ஐங் 461/5
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே - அகம் 264/15

 TOP
 
  பாசி (11)
பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த - பொரு 153
பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி - பெரும் 468
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி
 அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய - மலை 221,222
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ - நற் 65/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் - குறு 399/2
பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் - ஐங் 206/4
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை - அகம் 91/5
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த - அகம் 336/2
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது - புறம் 229/9
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து - புறம் 390/14
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி
 வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை - புறம் 392/13,14

 TOP
 
  பாசிலை (14)
பாசிலை ஒழித்த பராஅரை பாதிரி - பெரும் 4
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ - பெரும் 376
நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும் - நற் 249/2
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ - குறு 108/3
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தருமார் பாசிலை
 வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 216/1,2
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை
 செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் - ஐங் 112/1,2
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி - அகம் 138/5
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை - அகம் 217/6
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என - அகம் 262/4
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் - புறம் 23/3
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி - புறம் 54/10
பாசிலை முல்லை முகைக்கும் - புறம் 117/9
பனிவரை நிவந்த பாசிலை பலவின் - புறம் 200/1
இமிழ்ப்புற நீண்ட பாசிலை
 கமழ் பூம் தும்பை நுதல் அசைத்தோனே - புறம் 283/12,13

 TOP
 
  பாசிழை (7)
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் - மது 579
பாசிழை பகட்டு அல்குல் - பட் 147
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ - பதி 68/15
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் - பதி 73/5
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் - பதி 73/9
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே - அகம் 90/14
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 367/6

 TOP
 
  பாசினம் (4)
செ வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி - நற் 134/4
செ வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் - நற் 206/4
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம்
 வணர் குரல் சிறுதினை கடிய - நற் 373/7,8
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம்
 குல்லை குளவி கூதளம் குவளை - நற் 376/4,5

 TOP
 
  பாசுவல் (1)
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் - புறம் 262/2

 TOP
 
  பாட்டங்கால் (2)
முல்லையும் தாய பாட்டங்கால் தோழி நம் - கலி 111/4
பாங்கு அரும் பாட்டங்கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் - கலி 116/1

 TOP
 
  பாட்டம் (1)
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர - நற் 38/2

 TOP
 
  பாட்டி (1)
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி
 ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு - அகம் 196/4,5

 TOP
 
  பாட்டியர் (2)
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக - மது 749
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து - பரி 10/37

 TOP
 
  பாட்டு (11)
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக - மலை 390
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் - நற் 251/1
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய - பதி 46/10
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு
 பேணாது ஒருத்தி பேதுற ஆயிடை - பரி 7/66,67
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே - பரி 14/24
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு
 தண் தளிர் தருப்படுத்து எடுத்துரைஇ - பரி 18/21,22
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை - கலி 98/6
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் - கலி 101/15
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து - அகம் 368/2
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 120/2
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 392/7

 TOP
 
  பாட்டும் (2)
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ - மது 616
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே - புறம் 27/5

 TOP
 
  பாட்டே (3)
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே
 இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் - குறு 23/3,4
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் - குறு 23/4
நல் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே - குறு 23/5

 TOP
 
  பாட்டொடு (2)
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை - கலி 85/35
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் - அகம் 318/5

 TOP
 
  பாட (26)
குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல் - பொரு 218
கானவர் மருதம் பாட அகவர் - பொரு 220
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட
 சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி - மது 656,657
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட
 ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் - நற் 378/7,8
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை - ஐங் 408/1
பணியா மரபின் உழிஞை பாட
 இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் - பதி 46/7,8
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட
 இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் - பதி 54/6,7
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு - பரி 7/66
தேன் உண்டு பாட திசைதிசை பூ நலம் - பரி 16/18
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி - கலி 40/31
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி - கலி 41/41
என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன் - கலி 42/28
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு - கலி 43/29
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட
 நல்லது கற்பித்தார்-மன்ற நுமர் பெரிதும் - கலி 112/9,10
பாட மறை நின்று கேட்டனன் நீடிய - கலி 131/42
என்று யான் பாட கேட்டு - கலி 138/26
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின்-கண் பாட
 திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே - கலி 141/22,23
என ஆங்கு பாட அருளுற்று - கலி 146/51
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட
 குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது - அகம் 102/6,7
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட
 ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப - அகம் 186/10,11
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் - புறம் 33/10
நின்னும் நின் மலையும் பாட இன்னாது - புறம் 143/12
நல் நாடு பாட என்னை நயந்து - புறம் 146/4
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும் மன்னே - புறம் 235/3
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட
 புலி_பல்_தாலி புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 374/8,9
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட
 எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல - புறம் 378/9,10

 TOP
 
  பாடப்பாட (1)
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் - புறம் 211/15

 TOP
 
  பாடல் (24)
பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் - பொரு 56
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி - சிறு 151
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் - மது 331
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்மார் - நெடு 67
பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் - பட் 113
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல்
 தலை_நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை - மலை 304,305
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி - நற் 256/1
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை - நற் 380/10
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் - பதி 13/9
ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று - பதி 24/9
பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின் - பதி 51/22
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 62/19
பாடல் சான்ற வைப்பின் - பதி 75/13
பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் - பரி 9/73
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் - பரி 10/116
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி - பரி 11/69
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்து அன்ன - பரி 15/43
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க - பரி 17/15
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய - பரி 17/22
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் - கலி 28/1
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் - அகம் 222/11
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே - புறம் 11/7
கொண் பெரும் கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே - புறம் 154/13
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே - புறம் 396/31

 TOP
 
  பாடல்தாம் (1)
பாடும் வகையே எம் பாடல்தாம் அ - பரி 3/29

 TOP
 
  பாடலி (2)
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் - குறு 75/4
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை - அகம் 265/5

 TOP
 
  பாடலும் (2)
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் - அகம் 118/13
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே - புறம் 153/12

 TOP
 
  பாடலொடு (1)
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற - பரி 23/54

 TOP
 
  பாடலோடு (2)
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் - பரி 10/56
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு
 அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் - கலி 123/3,4

 TOP
 
  பாடவும் (3)
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே - கலி 140/13
வானம்வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது - அகம் 67/2
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும்
 நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் - புறம் 296/1,2

 TOP
 
  பாடற்கு (1)
கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் - பதி 48/6

 TOP
 
  பாடன்மார் (1)
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே - புறம் 375/21

 TOP
 
  பாடாண்பாட்டு (1)
துறை செந்துறை பாடாண்பாட்டு
 இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் - பதி 46/1,2

 TOP
 
  பாடாது (2)
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை - புறம் 72/16
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் - புறம் 200/10

 TOP
 
  பாடான் (1)
குன்றம் பாடான் ஆயின் - ஐங் 244/3

 TOP
 
  பாடி (51)
சீர் திகழ் சிலம்பகம் சிலம்ப பாடி
 சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை - திரு 40,41
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா - திரு 55
நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி
 விரையுறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து - திரு 187,188
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி
 இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க - திரு 239,240
ஆடுகளம் சிலம்ப பாடி பல உடன் - திரு 245
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி
 முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் - சிறு 128,129
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி
 அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு - சிறு 161,162
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி
 உவலை கூரை ஒழுகிய தெருவில் - முல் 28,29
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி
 விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து - மது 468,469
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி
 பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் - குறி 58,59
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி
 கைதொழூஉ பரவி பழிச்சினிர் கழி-மின் - மலை 359,360
யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் - நற் 156/4
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி
 கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் - நற் 255/2,3
இன்னியம் கறங்க பாடி
 பல் மலர் சிதறி பரவுறு பலிக்கே - நற் 322/11,12
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி
 இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த - பதி 57/9,10
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும - பதி 82/11
நின் பயம் பாடி விடிவுற்று ஏமாக்க - பரி 7/85
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி
 கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/128,129
பாடி பாடி பாய் புனல் - பரி 24/74
பாடி பாடி பாய் புனல் - பரி 24/74
கொண்டுநிலை பாடி காண் - கலி 39/30
பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ - கலி 59/16
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப - கலி 65/19
சூர் கொன்ற செ வேலான் பாடி பல நாளும் - கலி 93/26
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் - கலி 95/9
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி
 தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் - கலி 103/75,76
அணி நலம் பாடி வரற்கு - கலி 141/6
என பாடி
 இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் - கலி 142/59,60
என பாடி
 நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி - கலி 145/59,60
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலிகொடுத்து - அகம் 22/9
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல - அகம் 65/6
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு - அகம் 138/11
பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற - அகம் 142/5
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி
 ஊர் குறுமகளிர் குறுவழி விறந்த - அகம் 286/4,5
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் - அகம் 336/8
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி
 பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி - புறம் 47/3,4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் - புறம் 120/19
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு - புறம் 130/3
பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி - புறம் 158/18
பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே - புறம் 165/9
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை - புறம் 177/3
பாடி நின்ற பசி நாள்-கண்ணே - புறம் 237/2
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி
 நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ - புறம் 281/5,6
பாடி சென்றோர்க்கு அன்றியும் வாரி - புறம் 330/5
பாடி சென்றாஅர் வரல்-தோறு அகம் மலர - புறம் 337/4
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் - புறம் 368/16
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று - புறம் 369/22
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் - புறம் 382/6
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே - புறம் 383/19
பாடி நின்ற பல் நாள் அன்றியும் - புறம் 390/9
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி - புறம் 393/3

 TOP
 
  பாடித்தை (5)
வேய் நரல் விடரகம் நீ ஒன்று பாடித்தை
 கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் - கலி 40/10,11
தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை
 நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை - கலி 43/15,16
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை
 கடும் கண் உழுவை அடி போல வாழை - கலி 43/23,24
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை
 பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி - கலி 131/24,25
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை
 அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி - கலி 131/34,35

 TOP
 
  பாடிய (12)
தன் பாடிய தளி உணவின் - பட் 3
நல் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே - குறு 23/5
நனவில் பாடிய நல் இசை - பதி 85/12
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் - பரி 19/26
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை - அகம் 59/12
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/16
நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய
 இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து - அகம் 345/6,7
மறம் பாடிய பாடினியும்மே - புறம் 11/11
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா - புறம் 22/31
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வமுற்று - புறம் 158/13
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே - புறம் 159/28
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய
 மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென - புறம் 174/10,11

 TOP
 
  பாடியோரே (1)
பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே - புறம் 124/5

 TOP
 
  பாடின்றே (1)
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ - புறம் 34/7

 TOP
 
  பாடின (1)
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் - பொரு 48

 TOP
 
  பாடின-கொல்லோ (1)
குன்றம் பாடின-கொல்லோ
 களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே - புறம் 131/3,4

 TOP
 
  பாடினம் (1)
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் - கலி 106/48

 TOP
 
  பாடினர் (1)
பறம்பு பாடினர் அதுவே அறம் பூண்டு - புறம் 108/4

 TOP
 
  பாடினள் (3)
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி - நற் 373/3
மெல் இயல் குறுமகள் பாடினள் குறினே - குறு 89/7
கிணை மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே - புறம் 111/4

 TOP
 
  பாடினன் (1)
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு - புறம் 126/13

 TOP
 
  பாடினன்-மன்-கொல் (1)
பரணன் பாடினன்-மன்-கொல் மற்று நீ - புறம் 99/12

 TOP
 
  பாடினி (11)
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி
 பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் - பொரு 47,48
வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய - பொரு 162
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே - பதி 14/17
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே - பதி 17/14
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி
 முழவில் போக்கிய வெண் கை - பதி 61/16,17
சென்மோ பாடினி நல் கலம் பெறுகுவை - பதி 87/1
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் - பரி 17/17
பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு - புறம் 15/24
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் - புறம் 242/3
பாடினி மாலை அணிய - புறம் 319/14
வாடா மாலை பாடினி அணிய - புறம் 364/1

 TOP
 
  பாடினிக்கு (2)
இழை பெற்ற பாடினிக்கு
 குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/14,15
புரி மாலையர் பாடினிக்கு
 பொலம் தாமரை பூம் பாணரொடு - புறம் 361/11,12

 TOP
 
  பாடினியும்மே (1)
மறம் பாடிய பாடினியும்மே
 ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் - புறம் 11/11,12

 TOP
 
  பாடினிர் (2)
ஆடினிர் பாடினிர் செலினே - புறம் 109/17
குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே - புறம் 110/6

 TOP
 
  பாடினேம் (1)
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக - புறம் 144/3

 TOP
 
  பாடினேன் (1)
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக - புறம் 394/9

 TOP
 
  பாடினை (3)
செல்வ கோமான் பாடினை செலினே - பதி 67/23
பாரி வேள்-பால் பாடினை செலினே - புறம் 105/8
சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே - புறம் 328/16

 TOP
 
  பாடு (114)
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை - திரு 115
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி - சிறு 228
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல - பெரும் 226
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு - முல் 4
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு - மது 90
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் - மது 226
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய - மது 629
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல - நெடு 97
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை - மலை 278
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு - நற் 91/3
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை - நற் 92/2
கழை பாடு இரங்க பல்லியம் கறங்க - நற் 95/1
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே - நற் 154/3
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க - நற் 156/9
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் - நற் 160/2
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர - நற் 321/2
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் - நற் 327/2
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே - நற் 330/11
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே - நற் 335/2
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் - நற் 341/1
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப - நற் 361/5
பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு - நற் 378/11
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை - நற் 380/10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/5
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே - குறு 5/5
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி - குறு 11/2
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே - குறு 138/5
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி - குறு 177/1
பாடு அமை சேக்கையில் படர்கூர்ந்திசினே - குறு 216/4
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே - குறு 353/3
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் - குறு 357/1
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே - குறு 365/2
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் - ஐங் 192/2
முரசு பாடு அதிர ஏவி - ஐங் 426/3
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே - ஐங் 447/4
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து - ஐங் 484/2
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக - பதி 43/22
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் - பதி 44/7
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது - பதி 50/24
பாடு சால் நல் கலம் தரூஉம் - பதி 59/18
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் - பதி 62/7
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை - பதி 67/21
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் - பரி 4/6
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி - பரி 19/24
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க - கலி 16/1
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/13
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ - கலி 48/13
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப - கலி 53/7
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/11
பாடு இல் கண் பாயல் கொள - கலி 87/16
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் - கலி 90/6
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் - கலி 104/55
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் - கலி 105/32
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி - கலி 105/39
பாடு இல ஆய_மகள் கண் - கலி 105/52
பாடு இமிழ் பரப்பகத்து அரவணை அசைஇய - கலி 105/70
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் - கலி 120/14
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் - கலி 129/8
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் - கலி 133/8
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே - கலி 140/13
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் - கலி 143/22
பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி - அகம் 23/2
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து - அகம் 30/2
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி - அகம் 30/10
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் - அகம் 33/9
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப - அகம் 40/2
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி - அகம் 50/1
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை - அகம் 82/3
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் - அகம் 88/3
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென - அகம் 102/8
கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் - அகம் 113/10
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை - அகம் 124/6
பணி திறை தந்த பாடு சால் நல் கலம் - அகம் 127/7
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே - அகம் 128/1
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ - அகம் 139/3
நீடலர் என்றி தோழி பாடு ஆன்று - அகம் 183/5
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் - அகம் 219/6
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி - அகம் 226/15
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி - அகம் 226/15
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் - அகம் 231/13
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப - அகம் 260/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து - அகம் 269/17
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர - அகம் 301/10
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு - அகம் 334/4
வழங்குநர் இன்மையின் பாடு ஆன்றன்றே - அகம் 350/5
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் - அகம் 352/3
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் - அகம் 372/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல - அகம் 378/7
பாடு இன் அருவி சூடி - அகம் 378/23
காடு கெழு நெடு வேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப - அகம் 382/5
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை - அகம் 399/8
பாடு எழுந்து இரங்கும் முந்நீர் - அகம் 400/25
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே - புறம் 21/11
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ - புறம் 49/2
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்தக - புறம் 76/8
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி - புறம் 124/4
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என - புறம் 127/2
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் - புறம் 128/3
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என - புறம் 165/10
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக - புறம் 172/3
பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே - புறம் 197/14
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் - புறம் 211/15
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து - புறம் 211/20
துடிய பாண பாடு வல் விறலி - புறம் 280/8
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய - புறம் 289/4
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் - புறம் 291/1
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று - புறம் 369/22
ஆடுறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி - புறம் 371/6
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே - புறம் 375/21
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே - புறம் 383/19
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி - புறம் 385/4
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் - புறம் 390/26
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை - புறம் 394/8
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து - புறம் 397/4

 TOP
 
  பாடு_மகள் (1)
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் - பதி 44/7

 TOP
 
  பாடுக (3)
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே - குறு 23/3
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் - குறு 23/4
ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் - பதி 58/1

 TOP
 
  பாடுகம் (6)
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று - கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/17
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று - கலி 104/63
பாடுகம் வம்மினோ பரிசில் மாக்கள் - புறம் 32/6
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே - புறம் 393/25

 TOP
 
  பாடுகோ (1)
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ
 என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக - கலி 140/14,15

 TOP
 
  பாடுங்காலே (1)
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுங்காலே - புறம் 39/18

 TOP
 
  பாடுதும் (2)
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் - பரி 17/51
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என - புறம் 382/7

 TOP
 
  பாடுநர் (10)
பாடுநர் கொளக்கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் - பதி 82/12
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் - பதி 86/8
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் - அகம் 100/11
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே - அகம் 349/5
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே - புறம் 14/19
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் - புறம் 33/10
பண்டும்பண்டும் பாடுநர் உவப்ப - புறம் 151/1
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என - புறம் 160/10
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி - புறம் 226/3
பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே - புறம் 238/7

 TOP
 
  பாடுநர்க்கு (8)
அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் - புறம் 99/11
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை - புறம் 151/10
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா - புறம் 165/7
பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே - புறம் 221/1
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை - புறம் 235/17
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் - புறம் 240/3
அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் - புறம் 361/8
பாடுநர்க்கு இருந்த பீடுடையாள - புறம் 369/18

 TOP
 
  பாடுநரும் (1)
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை - புறம் 235/17

 TOP
 
  பாடுப (3)
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் - பரி 24/73
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப
 ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் - கலி 143/28,29
பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும் - புறம் 168/20

 TOP
 
  பாடுபு (1)
செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே - பதி 46/15

 TOP
 
  பாடும் (17)
எல்லும் எல்லின்று பாடும் கேளாய் - குறு 390/1
மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும்
 வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க - பதி 23/5,6
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும்
 அகன் கண் வைப்பின் ஆடு-மன் அளிய - பதி 29/9,10
பாடும் வகையே எம் பாடல்தாம் அ - பரி 3/29
பாடுவார் பாடும் வகை - பரி 3/30
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே - பரி 14/24
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் - கலி 46/20
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே - கலி 70/14
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் - கலி 74/7
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும்
 சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/23,24
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும்
 அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/33,34
மல்லல் ஊர் மறுகின்-கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் - கலி 138/10
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் - அகம் 68/3
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும்
 நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு - அகம் 208/2,3
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி - அகம் 219/7
பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு - புறம் 15/24
புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பின் - புறம் 27/7

 TOP
 
  பாடும்மே (1)
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே
 அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் - அகம் 190/4,5

 TOP
 
  பாடுவர் (1)
யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு - புறம் 30/11

 TOP
 
  பாடுவல் (1)
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் - புறம் 152/13

 TOP
 
  பாடுவன்-மன்னால் (1)
பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே - புறம் 53/15

 TOP
 
  பாடுவாம் (4)
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர்க்-கண் - கலி 40/1
அகவினம் பாடுவாம் நாம் - கலி 40/7
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம்
 விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட - கலி 40/21,22
தையலாய் பாடுவாம் நாம் - கலி 43/7

 TOP
 
  பாடுவார் (5)
பாடுவார் பாடும் வகை - பரி 3/30
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என - பரி 7/31
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் - பரி 8/109
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் - பரி 10/116
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு - பரி 24/21

 TOP
 
  பாடுவி (1)
தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை - கலி 84/34

 TOP
 
  பாடுவேன் (3)
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து - கலி 139/13
பாடுவேன் என் நோய் உரைத்து - கலி 144/50
பாடுவேன் பல்லாருள் சென்று - கலி 146/35

 TOP
 
  பாடுவோர் (3)
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர்
 பாடும் வகையே எம் பாடல்தாம் அ - பரி 3/28,29
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க - புறம் 40/6
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற - புறம் 40/7

 TOP
 
  பாடுற்று (2)
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று
 இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் - கலி 41/4,5
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று
 இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே - கலி 41/17,18

 TOP
 
  பாடேன் (2)
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் - புறம் 34/17
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா - புறம் 388/12

 TOP
 
  பாடொடு (2)
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு - நற் 176/9
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல - கலி 130/5

 TOP
 
  பாண் (28)
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க - சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு - மது 269
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் - நற் 186/6
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் - நற் 300/9
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த - ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் - ஐங் 49/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் - ஐங் 49/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப - பதி 59/3
செல்லாமோ-தில் பாண்_மகள் காணியர் - பதி 60/3
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு - பரி 7/66
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை - கலி 85/22
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் - அகம் 126/9
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் - அகம் 216/1
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் - அகம் 352/14
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/15
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - புறம் 29/5
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர் - புறம் 29/6
ஊன் சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் - புறம் 33/14
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி - புறம் 170/13
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் - புறம் 180/7
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் - புறம் 203/11
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் - புறம் 224/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் - புறம் 233/5
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் - புறம் 239/17
மீன் சீவும் பாண் சேரி - புறம் 348/4

 TOP
 
  பாண்_கடன் (2)
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய - புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் - புறம் 203/11

 TOP
 
  பாண்_மகள் (5)
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த - ஐங் 47/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள்
 சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் - ஐங் 49/1,2
செல்லாமோ-தில் பாண்_மகள் காணியர் - பதி 60/3
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள்
 நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் - அகம் 126/9,10
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள்
 தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் - அகம் 216/1,2

 TOP
 
  பாண்_மகன் (6)
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க - சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன்
 யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே - ஐங் 49/3,4
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப - பதி 59/3
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன்
 எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் - அகம் 352/14,15

 TOP
 
  பாண்_மகனும்மே (1)
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே
 என ஆங்கு - புறம் 11/15,16

 TOP
 
  பாண்டியம் (1)
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும் - கலி 136/20

 TOP
 
  பாண்டியர் (1)
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் - அகம் 27/8

 TOP
 
  பாண்டியன் (7)
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் - குறு 393/4
வில் கெழு தானை பசும்பூண் பாண்டியன்
 களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர - அகம் 162/21,22
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன்
 புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை - அகம் 201/3,4
விசும்பு இவர் வெண் குடை பசும் பூண் பாண்டியன்
 பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் - அகம் 231/12,13
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன்
 பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய - அகம் 253/5,6
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன்
 அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 338/5,6
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் - புறம் 179/5

 TOP
 
  பாண்டியில் (1)
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் - பரி 20/17

 TOP
 
  பாண்டியும் (1)
அகவரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா - பரி 10/16

 TOP
 
  பாண்டில் (17)
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ - சிறு 260
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில்
 மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு - நெடு 123,124
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - நெடு 175
நுண் உருக்குற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில்
 மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு - மலை 4,5
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் - நற் 86/3
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் - ஐங் 310/1
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த - ஐங் 316/1
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல - ஐங் 405/1
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல - பதி 47/6
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து - பதி 52/13
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என - பதி 64/10
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில்
 பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி - பதி 74/11,12
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில்
 ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு - பதி 90/35,36
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் - பரி 15/42
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில்
 தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் - கலி 109/4,5
இரும் பொல பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப - அகம் 376/9
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில்
 கணை பொருத துளை தோலன்னே - புறம் 97/15,16

 TOP
 
  பாண்டில்_விளக்கில் (1)
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - நெடு 175

 TOP
 
  பாண்டிலின் (1)
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர - அகம் 217/8

 TOP
 
  பாண்டிலொடு (1)
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை - நற் 141/8

 TOP
 
  பாண (44)
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண
 பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென - பெரும் 22,23
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை - நற் 127/3
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் - நற் 150/1
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண
 நின் வாய் பணிமொழி களையா பல் மாண் - நற் 167/6,7
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் - நற் 250/1
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண
 மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து - நற் 291/6,7
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை - நற் 370/1
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை - நற் 380/9
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம - குறு 359/1
வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள் - ஐங் 82/1
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு - ஐங் 89/1
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே - ஐங் 131/1
அம்ம வாழி பாண புன்னை - ஐங் 132/1
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது - ஐங் 133/1
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி - ஐங் 134/1
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் - ஐங் 135/1
நாணிலை மன்ற பாண நீயே - ஐங் 136/1
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர் - ஐங் 137/1
பண்பிலை மன்ற பாண இ ஊர் - ஐங் 138/1
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை - ஐங் 140/1
கை வல் சீறியாழ் பாண நுமரே - ஐங் 472/1
கை வல் பாண எம் மறவாதீமே - ஐங் 473/5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே - ஐங் 476/5
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே - ஐங் 477/5
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே - ஐங் 478/5
சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய - ஐங் 479/1
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண
 தெள் கடல் முத்தமொடு நல் கலம் பெறுகுவை - பதி 67/3,4
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண
 மாலை செல்வ தோலா கோட்ட - பரி 3/86,87
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற - அகம் 14/13
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி - அகம் 50/10
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என - அகம் 314/14
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து - புறம் 68/4
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண
 பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல - புறம் 69/4,5
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண
 கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன - புறம் 70/1,2
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண
 நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை - புறம் 138/5,6
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின் - புறம் 155/3
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே - புறம் 260/8
துடிய பாண பாடு வல் விறலி - புறம் 280/8
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை - புறம் 289/8
நன்மை நிறைந்த நய வரு பாண
 சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் - புறம் 308/3,4
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண
 கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி - புறம் 319/9,10
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது - புறம் 320/15
தின் பழம் பசீஇ பாண
 வாள் வடு விளங்கிய சென்னி - புறம் 321/8,9
அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் - புறம் 328/6

 TOP
 
  பாணர் (42)
நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் - சிறு 248
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ - மது 219
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக - மது 749
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர்
 அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி - நற் 46/5,6
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப - நற் 172/7
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர்
 பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் - நற் 185/3,4
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ் பாணர்
 பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று - குறு 19/1,2
உள்ள பாணர் எல்லாம் - குறு 127/5
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல - குறு 169/4
பாணர் படு மலை பண்ணிய எழாலின் - குறு 323/2
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர்
 புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட - குறு 328/6,7
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே - ஐங் 100/4
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர்
 நரம்பு உளர் முரற்கை போல - ஐங் 402/2,3
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர்
 நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து - ஐங் 407/1,2
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை - ஐங் 408/1
பாணர் பெருமகன் பிரிந்து என - ஐங் 458/3
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை - பதி 38/9
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் - பதி 40/24
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி - பதி 48/1
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் - பதி 57/7
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 65/11
பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் - பரி 9/73
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ - பரி 17/9
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர்
 பாடி பாடி பாய் புனல் - பரி 24/73,74
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர்
 கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய - அகம் 115/8,9
பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி - அகம் 331/11
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர்
 வடியுறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன - அகம் 374/7,8
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் - புறம் 12/1
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்மார் - புறம் 115/2
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ - புறம் 126/2
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என - புறம் 127/2
பாணர் படுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் - புறம் 135/16
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை - புறம் 173/2
யாணர் நல் நாட்டுள்ளும் பாணர்
 பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி - புறம் 212/6,7
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ - புறம் 235/10
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா - புறம் 244/1
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர்
 நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் - புறம் 316/4,5
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் - புறம் 318/5
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் - புறம் 327/4
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும் - புறம் 334/6
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் - புறம் 376/5
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர்
 கை வல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க - புறம் 398/4,5

 TOP
 
  பாணர்க்கு (2)
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு
 அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் - புறம் 34/14,15
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய - புறம் 302/6

 TOP
 
  பாணரது (1)
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே - புறம் 264/7

 TOP
 
  பாணரில் (1)
கவி கை வாள் வலத்து ஒழிய பாணரில்
 பாடி சென்றாஅர் வரல்-தோறு அகம் மலர - புறம் 337/3,4

 TOP
 
  பாணரேம் (1)
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு - ஐங் 480/1

 TOP
 
  பாணரொடு (4)
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு
 உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் - மலை 40,41
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை - புறம் 324/12
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு - புறம் 326/11
பொலம் தாமரை பூம் பாணரொடு
 கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால் - புறம் 361/12,13

 TOP
 
  பாணன் (28)
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் - நற் 30/2
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன்
 செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று - நற் 200/8,9
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை - நற் 310/9
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே - குறு 85/6
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக - குறு 127/4
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே - ஐங் 43/4
பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே - ஐங் 47/5
அம்ம வாழி தோழி பாணன்
 சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ - ஐங் 111/1,2
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே - ஐங் 139/3
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன்
 எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் - ஐங் 475/3,4
பாணன் புகுதராக்கால் - கலி 70/23
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் - கலி 71/14
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ - கலி 72/10
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை - கலி 77/18
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே - கலி 81/16
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது ஆட ஆங்கே ஓர் - கலி 96/35
பாணன் புணை ஆக புக்கு - கலி 98/19
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் - அகம் 56/10
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் - அகம் 106/12
எழாஅ பாணன் நல் நாட்டு உம்பர் - அகம் 113/17
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் - அகம் 244/11
நல் வேல் பாணன் நல் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 325/17
நாணினென் பெரும யானே பாணன்
 மல் அடு மார்பின் வலியுற வருந்தி - அகம் 386/3,4
பாணன் சூடிய பசும்பொன் தாமரை - புறம் 141/1
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் - புறம் 242/3
பாணன் கையது தோலே காண்வர - புறம் 285/4
துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று - புறம் 335/7
பாணன் சென்னி கேணி பூவா - புறம் 364/2

 TOP
 
  பாணனது (2)
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே - ஐங் 410/5
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே - ஐங் 474/5

 TOP
 
  பாணனும் (2)
பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே - ஐங் 1/6
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் - கலி 74/7

 TOP
 
  பாணனொடு (2)
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் - அகம் 226/13
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி - அகம் 346/13

 TOP
 
  பாணனோடு (1)
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி - கலி 95/31

 TOP
 
  பாணா (1)
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு - பரி 18/21

 TOP
 
  பாணி (30)
ஒள் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க - பொரு 110
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு - சிறு 162
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக - குறி 152
விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி - மலை 539
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது - நற் 104/5
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி - நற் 142/2
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான் - குறு 59/1
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி
 கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் - பதி 22/36,37
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் - பரி 8/56
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் - பரி 8/56
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் - பரி 8/81
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் - பரி 8/109
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி
 நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் - பரி 10/117,118
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப - பரி 21/36
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ - கலி 1/13
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா - கலி 12/12
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக - கலி 102/34
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி
 நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் - அகம் 9/12,13
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப - அகம் 50/4
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி
 அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென - அகம் 87/8,9
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா - அகம் 98/17
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி - அகம் 105/9
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலிமா - அகம் 134/7
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி - அகம் 159/9
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி மா - அகம் 360/11
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப - புறம் 194/2
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் - புறம் 209/5
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் - புறம் 209/17
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 302/5
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா - புறம் 333/16

 TOP
 
  பாணிக்கு (2)
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் - பொரு 48
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் - பொரு 71

 TOP
 
  பாணித்தே (1)
இசையின் இசையா இன் பாணித்தே
 கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே - குறு 291/3,4

 TOP
 
  பாணிய (1)
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் - மலை 11

 TOP
 
  பாணியில் (1)
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை - பரி 20/57

 TOP
 
  பாணியின் (6)
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் - குறி 194
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும் - நற் 132/10
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் - நற் 167/4
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய - நற் 378/3
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் - அகம் 225/8
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின்
 இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு - புறம் 381/14,15

 TOP
 
  பாணியும் (3)
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே - குறு 136/5
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை - கலி 1/15
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே - அகம் 261/15

 TOP
 
  பாணியேம் (1)
சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் - கலி 102/13

 TOP
 
  பாத்தரும் (1)
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே - ஐங் 288/4

 TOP
 
  பாத்தி (4)
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன - குறு 262/7
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் - பதி 13/3
பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் - அகம் 5/13
பாத்தி பல் மலர் பூ ததும்பின - புறம் 386/11

 TOP
 
  பாத்தியில் (1)
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் - ஐங் 65/1

 TOP
 
  பாத்து (1)
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் - பதி 22/9

 TOP
 
  பாதிரி (16)
பாசிலை ஒழித்த பராஅரை பாதிரி
 வள் இதழ் மா மலர் வயிற்றிடை வகுத்ததன் - பெரும் 4,5
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி
 செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் - குறி 74,75
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி
 தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் - நற் 52/1,2
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி
 வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி - நற் 118/8,9
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் - நற் 337/4
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன - குறு 147/1
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என - ஐங் 346/2
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ - ஐங் 361/2
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி
 நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை - பரி 12/79,80
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி
 உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ - அகம் 99/6,7
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ - அகம் 191/1
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ - அகம் 237/1
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர் - அகம் 257/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ - அகம் 261/1
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒள் நுதல் - புறம் 70/14
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன - புறம் 399/7

 TOP
 
  பாந்தள் (3)
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என - நற் 14/8
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் - குறு 294/5
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் - அகம் 68/20

 TOP
 
  பாந்தளும் (1)
பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் - குறி 259

 TOP
 
  பாப்பு (2)
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை - பரி 13/39
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு - அகம் 348/7

 TOP
 
  பாம்பணை (1)
பாம்பணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் - பெரும் 373

 TOP
 
  பாம்பின் (15)
பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப - பொரு 69
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க - பெரும் 72
சினை பசும் பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன - குறு 35/2
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் - குறு 134/6
யாங்கு அறிந்தனர்-கொல் தோழி பாம்பின்
 உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து - குறு 154/1,2
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின்
 தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி - குறு 235/1,2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின்
 பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு - குறு 268/3,4
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின்
 திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை - அகம் 92/11,12
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப - அகம் 119/6
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின்
 பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு - அகம் 323/10,11
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக - அகம் 324/13
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் - அகம் 349/13
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி - அகம் 372/13
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் - அகம் 391/13
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின்
 வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் - புறம் 260/16,17

 TOP
 
  பாம்பு (47)
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க - திரு 49
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 150
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் - பொரு 13
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன - சிறு 221
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி - சிறு 237
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் - பெரும் 232
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் - பெரும் 277
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய - முல் 70
பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர் - குறி 221
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவே - மலை 199
காம்பு உடை விடரகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று - நற் 51/2
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது - நற் 75/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர - நற் 104/9
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி - நற் 114/10
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் - நற் 128/2
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட - நற் 238/9
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு - நற் 264/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு - நற் 347/3
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு - நற் 383/8
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் - குறு 158/1
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி - குறு 185/5
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் - குறு 239/5
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் - குறு 354/5
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய - குறு 391/3
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு
 பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன - பரி 4/43,44
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன - பரி 4/44
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன - பரி 4/44
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது - பரி 4/45
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது - பரி 4/45
பாம்பு சிறை தலையன - பரி 4/46
பாம்பு படி மதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை - பரி 4/47
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு
 கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் - பரி 4/48,49
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை - பரி 11/9
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்தக்கால் - கலி 15/17
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த - கலி 144/22
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் - அகம் 8/4
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி - அகம் 64/10
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என - அகம் 68/6
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி - அகம் 88/13
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப - அகம் 160/14
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்திடை - அகம் 313/12
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி - அகம் 322/5
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி - அகம் 339/3
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை - அகம் 362/1
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ - புறம் 55/1
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் - புறம் 383/10
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூம் கலிங்கமொடு - புறம் 397/15

 TOP
 
  பாம்பும் (1)
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூம் கண் - கலி 140/22

 TOP
 
  பாய் (72)
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி - பெரும் 1
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் - பெரும் 267
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 71
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த - மது 498
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி - மது 689
பல்வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க - நெடு 105
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு - நெடு 133
பருமம் களையா பாய் பரி கலிமா - நெடு 179
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவுழி - குறி 57
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது - பட் 92
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் - மலை 84
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை - மலை 399
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி - மலை 466
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் - நற் 20/3
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் - நற் 31/3
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி - நற் 160/7
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் - குறு 116/1
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்துயிர்த்து - குறு 317/3
சுனை பாய் சோர்விடை நோக்கி சினை இழிந்து - குறு 335/3
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ - குறு 336/2
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி - ஐங் 134/1
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட - ஐங் 287/2
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 324/5
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் - பதி 22/33
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று - பதி 30/16
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கை நீவி - பதி 53/17
பூம் துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் - பதி 54/5
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி - பதி 59/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த - பதி 86/10
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு - பதி 90/36
மண்ணுறு மணி பாய் உருவினவை - பரி 1/62
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு - பரி 5/1
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து - பரி 7/39
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் - பரி 11/24
பாய் தேரான் வையை அகம் - பரி 11/61
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் - பரி 11/96
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர - பரி 12/70
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/58
பாடி பாடி பாய் புனல் - பரி 24/74
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் - கலி 34/2
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த - கலி 57/14
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர - கலி 78/10
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/23
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் - கலி 129/8
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் - கலி 137/20
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து - கலி 139/13
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல - கலி 148/22
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் - அகம் 12/10
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி - அகம் 28/6
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் - அகம் 38/2
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர - அகம் 116/4
ஆதி போகிய பாய் பரி நல் மா - அகம் 122/20
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே - அகம் 160/18
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் - அகம் 199/1
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/8
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி - அகம் 240/10
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் - அகம் 257/8
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் - அகம் 261/4
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என - அகம் 283/12
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய - அகம் 308/12
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு - அகம் 329/9
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் - அகம் 341/3
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி - அகம் 391/5
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை - புறம் 24/7
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல - புறம் 25/1
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது - புறம் 30/12
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி - புறம் 76/6
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி - புறம் 143/9
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் - புறம் 246/9
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் - புறம் 317/3
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள - புறம் 383/9

 TOP
 
  பாய்_மா (1)
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு - பதி 90/36

 TOP
 
  பாய்க்குநரும் (1)
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும்
 விரைபுவிரைபு மிகைமிகை ஈண்டி - பரி 12/29,30

 TOP
 
  பாய்தர (1)
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த - ஐங் 40/4

 TOP
 
  பாய்தரு (1)
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி - நற் 368/7

 TOP
 
  பாய்தலின் (9)
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து - முல் 68
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை - குறி 178
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து - அகம் 24/11
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து - அகம் 47/6
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென - அகம் 267/10
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின்
 இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் - அகம் 366/5,6
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் - புறம் 23/8
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து - புறம் 36/7
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து - புறம் 109/7

 TOP
 
  பாய்ந்த (12)
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் - பரி 3/55
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த
 கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம்_குழாய் - கலி 57/14,15
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி - கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி - கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே - கலி 104/74
அடு களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 99/12
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி - அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து - அகம் 169/9
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி - அகம் 382/9
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் - புறம் 270/12
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து - புறம் 288/6
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின் - புறம் 297/9

 TOP
 
  பாய்ந்தன்றே (1)
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே
 வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு - பரி 9/43,44

 TOP
 
  பாய்ந்தன (1)
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி - ஐங் 278/2

 TOP
 
  பாய்ந்தனர் (1)
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூ - கலி 101/14

 TOP
 
  பாய்ந்தார் (1)
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து - கலி 105/29

 TOP
 
  பாய்ந்தான் (1)
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா - கலி 86/33

 TOP
 
  பாய்ந்தானை (1)
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை
 நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் - கலி 104/35,36

 TOP
 
  பாய்ந்திட்ட (1)
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் - அகம் 227/9

 TOP
 
  பாய்ந்து (43)
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் - பெரும் 496
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர - குறி 172
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என - மலை 129
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் - மலை 302
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு - மலை 309
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை - மலை 524
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை - நற் 147/9
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து
 பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் - நற் 185/8,9
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து
 நாள் தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை - நற் 330/3,4
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் - நற் 395/6
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் - குறு 69/4
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் - குறு 153/2
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர - குறு 195/5
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என - குறு 343/2
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி - ஐங் 53/2
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என - ஐங் 73/2
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே - ஐங் 121/3
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து - ஐங் 444/2
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 11/2
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா - பதி 69/7
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க - பதி 81/6
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் - கலி 39/3
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய - கலி 66/7
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை - கலி 96/2
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் - கலி 104/55
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி - கலி 105/43
பயில் திரை நடு நன்னாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
கூம்புவிடு பல் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து - அகம் 36/4
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு - அகம் 56/11
வேந்து வினை முடித்த காலை தேம் பாய்ந்து
 இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் - அகம் 104/1,2
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை - அகம் 141/27
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் - அகம் 153/16
வண்டு இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை - அகம் 260/2
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து
 உதிர்த்த கோடை உட்குவரு கடத்திடை - அகம் 267/4,5
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் - அகம் 317/6
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி - அகம் 347/11
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து - அகம் 388/11
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் - அகம் 400/13
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என - புறம் 63/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் - புறம் 116/11
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து
 குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை - புறம் 243/9,10
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து
 கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து - புறம் 339/7,8
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த - புறம் 370/22

 TOP
 
  பாய்பவையாய் (1)
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய்
 துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் - கலி 106/8,9

 TOP
 
  பாய்பு (3)
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து - கலி 52/1
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் - அகம் 38/8
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் - அகம் 340/20

 TOP
 
  பாய்புடன் (1)
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்புடன் ஆட - பரி 17/37

 TOP
 
  பாய்வாராய் (1)
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் - பரி 10/108

 TOP
 
  பாய்வாள் (1)
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள்
 இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் - பரி 7/57,58

 TOP
 
  பாய்வோள் (1)
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே - ஐங் 74/4

 TOP
 
  பாய்வோளே (1)
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே - ஐங் 123/3

 TOP
 
  பாய (9)
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து - மது 541
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய
 இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் - நற் 219/2,3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ - ஐங் 231/4
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய
 துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் - ஐங் 477/1,2
மக முயங்கு மந்தி வரைவரை பாய
 முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட - பரி 15/38,39
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் - கலி 57/9
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள - கலி 68/14
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் - அகம் 253/1
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய
 துஞ்சா கண்ண வடபுலத்து அரசே - புறம் 31/16,17

 TOP
 
  பாயம் (2)
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது - பெரும் 342
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி - குறி 58

 TOP
 
  பாயல் (24)
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப - மது 630
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே - ஐங் 96/4
படல் இன் பாயல் நல்கியோளே - ஐங் 195/4
மலர்ந்த மார்பின் பாயல்
 துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே - ஐங் 205/4,5
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் - ஐங் 293/3
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் - ஐங் 315/1
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று - பதி 16/14
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல்
 பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின் - பதி 16/18,19
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் - பதி 19/12
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ - பதி 68/15
பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல்
 பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே - பரி 5/49,50
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல்
 வரையகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி - பரி 8/40,41
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் - கலி 24/7
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ - கலி 28/19
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் - கலி 37/6
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் - கலி 70/8
பாடு இல் கண் பாயல் கொள - கலி 87/16
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப - கலி 134/8
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு - கலி 145/63
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என - அகம் 39/16
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை - அகம் 187/20
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி - அகம் 210/11
ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி - புறம் 245/5
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே - புறம் 398/30

 TOP
 
  பாயல்கொள்ளும் (1)
குளவி பள்ளி பாயல்கொள்ளும்
 குடபுலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 46,47

 TOP
 
  பாயல்பெற்ற (1)
கண் பாயல்பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப - கலி 119/5

 TOP
 
  பாயலின் (1)
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ - கலி 10/10

 TOP
 
  பாயலும் (3)
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் - குறு 254/5
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி - ஐங் 176/1
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே - ஐங் 274/5

 TOP
 
  பாயா (3)
போர் உடை வருடையும் பாயா
 சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே - நற் 359/8,9
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற - குறு 121/3
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் - கலி 86/7

 TOP
 
  பாயாது (1)
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் - மலை 103

 TOP
 
  பாயியர் (1)
தகை வகை மிசைமிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் - கலி 102/17

 TOP
 
  பாயின் (1)
குன்று ஏறி புனல் பாயின்
 புற வாயால் புனல் வரையுந்து - புறம் 352/6,7

 TOP
 
  பாயின்றால் (2)
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே - அகம் 85/15
கொடிபட மின்னி பாயின்றால் மழையே - அகம் 312/14

 TOP
 
  பாயின்று (1)
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை - நற் 133/3

 TOP
 
  பாயின (1)
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் - கலி 132/10

 TOP
 
  பாயுந்து (1)
தென் கடல் திரை மிசை பாயுந்து
 திண் திமில் வன் பரதவர் - புறம் 24/3,4

 TOP
 
  பாயும் (12)
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர்_முகம் பாயும்
 அரும் சுரம் இறப்ப என்ப - நற் 148/10,11
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும்
 பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் - குறு 385/4,5
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் - ஐங் 272/3
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் - கலி 50/9
கடி கயம் பாயும் அலந்து - கலி 92/44
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா - கலி 105/44
வேய் புரை பணை தோள் பாயும்
 நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே - அகம் 47/18,19
தண் பொருநை புனல் பாயும்
 விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி - புறம் 11/5,6
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும்
 தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய - புறம் 24/16,17
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே - புறம் 31/8
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும்
 யாணர் அறாஅ வைப்பின் - புறம் 63/13,14
மன்றில் பாயும் வன்புலத்ததுவே - புறம் 322/6

 TOP
 
  பார் (13)
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு - திரு 45
எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார்
 மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன - பெரும் 48,49
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு - நற் 24/1
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் - நற் 138/4
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் - நற் 293/2
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடைகொண்டு - நற் 315/2
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு - பரி 5/1
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற - பரி 10/67
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த - கலி 105/4
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய - அகம் 79/4
பார் உடைத்த குண்டு அகழி - புறம் 14/5
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் - புறம் 185/1
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை - புறம் 265/1

 TOP
 
  பார்க்கும் (23)
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து - பெரும் 435
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல - மது 643
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும்
 சிறு விளையாடலும் அழுங்கி - நற் 123/10,11
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும்
 மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் - நற் 192/2,3
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும்
 இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் - நற் 336/7,8
ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும்
 குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே - குறு 25/4,5
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும்
 பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி - குறு 107/3,4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும்
 ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி - குறு 141/6,7
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் - குறு 274/4
கள்ளி அம் கடத்திடை கேழல் பார்க்கும்
 வெம் சுர கவலை நீந்தி - ஐங் 323/2,3
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும்
 கடு நனி கடிய என்ப - ஐங் 335/3,4
மடி_பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/13
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை - அகம் 127/16
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும்
 பெரு மலை விடரகம் வர அரிது என்னாய் - அகம் 218/11,12
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ - அகம் 274/10
சிறு கண் பன்றி வரு திறம் பார்க்கும்
 அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை - அகம் 277/8,9
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும்
 புல்லென் மாலையும் இனிது-மன்ற அம்ம - அகம் 367/12,13
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது - புறம் 41/1
கனி_பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே - புறம் 139/10
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் - புறம் 189/4
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும்
 பெரு வரை அன்ன மார்பின் - புறம் 209/17,18
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும்
 புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 322/3,4
பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும்
 புன்புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் - புறம் 324/7,8

 TOP
 
  பார்த்தவளை (1)
பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை
 பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து - பரி 12/62,63

 TOP
 
  பார்த்தாள் (1)
பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை - பரி 12/62

 TOP
 
  பார்த்தான் (1)
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் - பரி 12/55

 TOP
 
  பார்த்து (22)
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்து இருக்கும் - பெரும் 110
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி - நற் 29/5
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறியிடை - நற் 33/7
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் - நற் 329/7
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் - குறு 283/7
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் - பரி 34/1
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடும் கண் மறவர் தாம் - கலி 4/3
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி - கலி 46/12
என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென - கலி 75/13
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து - கலி 99/4
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி - கலி 131/25
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி - கலி 131/25
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை - கலி 131/26
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி - அகம் 58/12
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி - அகம் 103/7
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் - அகம் 113/12
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து
 கொலை வல் யானை சுரம் கடிகொள்ளும் - அகம் 247/8,9
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் - அகம் 325/19
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய - அகம் 332/3
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த - அகம் 363/9
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் - புறம் 237/16
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை - புறம் 237/17

 TOP
 
  பார்நடை (1)
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் - புறம் 326/1

 TOP
 
  பார்ப்ப (1)
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப
 கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் - பரி 12/57,58

 TOP
 
  பார்ப்பன (6)
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய - நற் 321/4
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே - குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே - குறு 156/1
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே - குறு 156/4
பார்ப்பன குறுமக போல தாமும் - ஐங் 202/2
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் - புறம் 9/1

 TOP
 
  பார்ப்பார் (3)
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக - ஐங் 4/2
பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு - பரி 24/59
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது - புறம் 43/14

 TOP
 
  பார்ப்பார்க்கு (2)
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே - பதி 63/1
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய - புறம் 367/4

 TOP
 
  பார்ப்பாரும் (1)
பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும்
 துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் - பரி 8/52,53

 TOP
 
  பார்ப்பான் (7)
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான்
 முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் - முல் 37,38
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான்
 உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் - பரி 5/27,28
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது - கலி 65/20
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான்
 வீழ்க்கை பெரும் கரும் கூத்து - கலி 65/28,29
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த - அகம் 24/1
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை - அகம் 337/7
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான்
 எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு - புறம் 305/2,3

 TOP
 
  பார்ப்பானை (1)
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை
 தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே - கலி 65/8,9

 TOP
 
  பார்ப்பிற்கு (2)
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு
 முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி - மலை 312,313
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் - நற் 356/5

 TOP
 
  பார்ப்பின் (2)
யாமை பார்ப்பின் அன்ன - குறு 152/4
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் - அகம் 288/13

 TOP
 
  பார்ப்பு (12)
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் - பொரு 186
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன - பெரும் 167
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே - குறு 278/7
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு - ஐங் 41/1
செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் - ஐங் 43/2
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு
 தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு - ஐங் 44/1,2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு
 இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் - ஐங் 280/1,2
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என - பரி 19/73
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் - கலி 119/9
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு இனங்கட்கு - அகம் 31/6
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் - அகம் 160/7
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை - அகம் 240/2

 TOP
 
  பார்ப்பு-வயின் (1)
பறவை பார்ப்பு-வயின் அடைய புறவில் - நற் 69/3

 TOP
 
  பார்ப்பொடு (3)
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப - குறு 249/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் - குறு 335/4
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் - அகம் 117/16

 TOP
 
  பார்ப்போடு (2)
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய - மலை 208
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு
 அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி - நற் 385/2,3

 TOP
 
  பார்ப்போர் (1)
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர்
 அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப - நற் 354/9,10

 TOP
 
  பார்வல் (8)
பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை - மது 231
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு - குறு 117/2
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா - பதி 21/27
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் - பதி 84/5
களிற்று இரை தெரீஇய பார்வல் ஒதுக்கின் - அகம் 22/14
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர - அகம் 346/11
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன - அகம் 391/1
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் - புறம் 3/19

 TOP
 
  பார்வை (5)
பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் - பெரும் 95
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ - நற் 212/1
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள - நற் 312/4
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் - கலி 95/17
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் - புறம் 320/4

 TOP
 
  பாரத்து (2)
பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் - நற் 265/5
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் - அகம் 152/12

 TOP
 
  பாரம் (3)
பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி - குறி 92
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - பதி 13/24
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - புறம் 35/32

 TOP
 
  பாரமும் (1)
பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே - புறம் 145/4

 TOP
 
  பாரா (1)
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி - கலி 65/10

 TOP
 
  பாராட்ட (12)
இன் துணை இனிது பாராட்ட
 குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே - ஐங் 387/5,6
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட
 இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் - பரி 6/53,54
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட
 தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் - பரி 20/109,110
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் - கலி 24/4
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட
 மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே - கலி 70/9,10
நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட
 ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண - கலி 81/18,19
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென - கலி 85/29
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட
 யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து - அகம் 105/3,4
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட
 பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி - அகம் 254/2,3
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட
 காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் - அகம் 310/7,8
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் - அகம் 369/3
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட
 தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப - அகம் 397/1,2

 TOP
 
  பாராட்டாக்கால் (1)
பாராட்டாக்கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/22

 TOP
 
  பாராட்டி (20)
திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி
 நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே - நற் 84/2,3
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி
 யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை - நற் 301/7,8
ஒள் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி
 பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று - நற் 377/3,4
தோளும் கூந்தலும் பல பாராட்டி
 வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல் - ஐங் 178/1,2
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி
 என் கெடுத்து இருந்த அறன் இல் யாய்க்கே - ஐங் 385/5,6
பலபல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி
 இனிய சொல்லி இன்னாங்கு பெயர்ப்பது - கலி 14/7,8
குழவி வளர்ப்பவர் போல பாராட்டி
 உழையின் பிரியின் பிரியும் - கலி 50/22,23
அனையன பல பாராட்டி பையென - கலி 55/16
பூம் கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி
 நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி - கலி 79/20,21
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி - கலி 102/38
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி
 வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய - அகம் 49/10,11
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி
 கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் - அகம் 70/3,4
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி
 தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி - அகம் 87/14,15
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி
 எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற - அகம் 200/9,10
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி
 ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் - அகம் 210/9,10
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி
 யாயும் அவனே என்னும் யாமும் - அகம் 282/14,15
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து - அகம் 326/7
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி
 பல் பூம் சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் - அகம் 389/8,9
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி
 காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என் - புறம் 198/6,7
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி
 எல்லிடை படர்தந்தோனே கல்லென - புறம் 301/13,14

 TOP
 
  பாராட்டிய (3)
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய
 வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் - நற் 307/4,5
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே - அகம் 26/11
தாம் பாராட்டிய காலையும் உள்ளார் - அகம் 59/15

 TOP
 
  பாராட்டியும் (1)
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும்
 இன்னும் வருவதாக நமக்கு என - மலை 353,354

 TOP
 
  பாராட்டினாய் (3)
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் - கலி 22/10
ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் - கலி 22/13
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் - கலி 22/16

 TOP
 
  பாராட்டினையோ (3)
பறிமுறை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/11
செய்வினை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/14
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/17

 TOP
 
  பாராட்டு (1)
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் - கலி 85/32

 TOP
 
  பாராட்டும் (3)
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல் - கலி 71/18
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும்
 பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் - கலி 118/15,16
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு - அகம் 218/1

 TOP
 
  பாராட்டுவாய் (2)
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய்
 செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் - கலி 118/14,15
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய்
 தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை - கலி 118/18,19

 TOP
 
  பாராட்டை (1)
பாராட்டை பாலோ சில - கலி 85/33

 TOP
 
  பாராது (1)
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது
 வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய - புறம் 41/1,2

 TOP
 
  பாராதே (1)
ஓஒ அழிதக பாராதே அல்லல் குறுகினம் - கலி 142/13

 TOP
 
  பாரார் (1)
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் - குறு 126/1

 TOP
 
  பாரி (18)
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி
 பலவு உறு குன்றம் போல - நற் 253/7,8
பாரி பறம்பில் பனி சுனை தெண் நீர் - குறு 196/3
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி
 முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய - பதி 61/8,9
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி
 தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த - அகம் 78/22,23
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் - அகம் 303/10
பாரி வேள்-பால் பாடினை செலினே - புறம் 105/8
கடவன் பாரி கைவண்மையே - புறம் 106/5
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி - புறம் 107/1
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி - புறம் 107/1
பாரி ஒருவனும் அல்லன் - புறம் 107/3
பாரி மாய்ந்து என கலங்கி கையற்று - புறம் 113/5
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே - புறம் 118/5
பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் - புறம் 176/9
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி மகளிர் - புறம் 200/12
நெடு மா பாரி மகளிர் யானே - புறம் 201/5
கைவண் பாரி மகளிர் என்ற என் - புறம் 202/15
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி
 கலந்த கேண்மைக்கு ஒவ்வாய் நீ என் - புறம் 236/3,4
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல - புறம் 337/6

 TOP
 
  பாரித்தார் (1)
சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார்
 மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு - கலி 102/13,14

 TOP
 
  பாரித்து (2)
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு - பெரும் 442
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய - கலி 71/12

 TOP
 
  பாரிய (1)
கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய
 பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த - நற் 218/6,7

 TOP
 
  பாரியது (2)
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே - புறம் 109/1
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது
 அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த - புறம் 116/16,17

 TOP
 
  பாரியும் (4)
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி - சிறு 91
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின் - புறம் 108/5
யாமும் பாரியும் உளமே - புறம் 110/5
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை - புறம் 158/4

 TOP
 
  பாருற்று (1)
அச்சொடு தாக்கி பாருற்று இயங்கிய - புறம் 90/6

 TOP
 
  பால் (102)
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி - பொரு 165
கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது - சிறு 131
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல - சிறு 219
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி - சிறு 250
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை - பெரும் 172
குடகாற்று எறிந்த குப்பை வட பால்
 செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் - பெரும் 240,241
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇல் பால் ஆர்ந்து - பெரும் 251
நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ் - பெரும் 319
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் - பெரும் 378
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர - மது 326
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் - பட் 264
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு - மலை 114
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் - மலை 409
உருக்குறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன - நற் 21/6
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் - நற் 49/1
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால்
 கல்லா வன் பறழ் கை நிறை பிழியும் - நற் 57/5,6
இன் தீம் பால் பயம் கொள்மார் கன்று விட்டு - நற் 80/2
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி - நற் 103/5
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால்
 விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி - நற் 110/1,2
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் - நற் 142/4
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப - நற் 172/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே - நற் 175/9
தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி - நற் 179/6
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் - நற் 196/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி - நற் 206/1
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/2
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ - நற் 279/2
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் - நற் 288/8
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப - நற் 297/1
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து - நற் 341/3
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே - நற் 348/2
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி - நற் 379/5
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற - நற் 380/3
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து - நற் 393/3
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு - குறு 27/2
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி - குறு 187/2
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு - குறு 198/3
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு - குறு 201/2
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து - குறு 344/5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் - குறு 366/1
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க - ஐங் 3/2
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே - ஐங் 168/4
மீப்-பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால்
 வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் - பரி 10/79,80
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி - கலி 21/1
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு - கலி 31/11
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி - கலி 72/3
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் - கலி 83/5
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுதாக நீ - கலி 84/4
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் - கலி 85/32
தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் - கலி 85/36
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா - கலி 86/17
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை - கலி 87/7
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால்
 இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் - கலி 92/18,19
பால் பிரியா ஐங்கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை - கலி 104/35
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் - கலி 104/37
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் - கலி 105/46
தீம் பால் கறந்த கலம் மாற்றி கன்று எல்லாம் - கலி 111/1
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய - கலி 124/2
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் - கலி 133/17
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற - அகம் 14/10
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை - அகம் 26/16
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி - அகம் 37/12
இரு பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு பால் - அகம் 52/11
இரு பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு பால்
 சேர்ந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை - அகம் 52/11,12
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என - அகம் 54/19
அளவுறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் - அகம் 89/20
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி - அகம் 105/5
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ - அகம் 141/15
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் - அகம் 167/17
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் - அகம் 184/17
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி - அகம் 207/14
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி - அகம் 219/5
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன - அகம் 224/6
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் - அகம் 237/13
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை - அகம் 259/9
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை - அகம் 321/6
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் - அகம் 369/4
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் - அகம் 394/11
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் - அகம் 400/15
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி - புறம் 34/10
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் - புறம் 44/6
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் - புறம் 58/14
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் - புறம் 75/2
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு - புறம் 77/7
ஒரு பால் படாஅது ஆகி - புறம் 83/5
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே - புறம் 83/6
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி - புறம் 91/5
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் - புறம் 160/19
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால்
 மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/8,9
கீழ் பால் ஒருவன் கற்பின் - புறம் 183/9
மேல் பால் ஒருவனும் அவன்-கண் படுமே - புறம் 183/10
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி - புறம் 201/8
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் - புறம் 202/6
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் - புறம் 250/7
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த - புறம் 276/4
குட பால் சில் உறை போல - புறம் 276/5
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் - புறம் 310/1
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு - புறம் 328/7
பிறங்கிலை இனி உள பால் என மடுத்தலின் - புறம் 346/1
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி - புறம் 383/20
உலகம் எல்லாம் ஒரு பால் பட்டு என - புறம் 393/8

 TOP
 
  பால்நிறவண்ணன் (1)
பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும் - கலி 104/8

 TOP
 
  பால (1)
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால
 என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி - கலி 59/8,9

 TOP
 
  பாலர் (2)
சான்றோர் பாலர் ஆப - புறம் 218/6
சாலார் சாலார் பாலர் ஆகுபவே - புறம் 218/7

 TOP
 
  பாலவரோடு (1)
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை - கலி 85/30

 TOP
 
  பாலால் (1)
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் - புறம் 183/4

 TOP
 
  பாலின் (2)
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி - கலி 110/17
பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் - புறம் 381/2

 TOP
 
  பாலினும் (1)
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு - ஐங் 203/2

 TOP
 
  பாலும் (8)
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் - மலை 417
பாலும் பல என உண்ணாள் - குறு 356/7
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் - குறு 396/1
பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின் - பதி 16/19
செழும் பல் வைப்பின் பழன பாலும்
 ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட - பதி 30/21,22
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ - பரி 11/90
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி - பரி 21/31
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு - அகம் 48/2

 TOP
 
  பாலுள் (1)
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி - கலி 86/12

 TOP
 
  பாலே (8)
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே - குறு 196/6
நல்லை-மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் - குறு 229/5
ஆங்கும் ஆக்குமோ வழிய பாலே - ஐங் 110/5
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே - ஐங் 376/5
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே - அகம் 325/22
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே
 பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் - புறம் 176/8,9
ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை பாலே
 ஒல்லாது ஒல்லும் என்றலும் ஒல்லுவது - புறம் 196/3,4
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே - புறம் 236/12

 TOP
 
  பாலை (19)
மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை
 வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் - பொரு 22,23
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி - சிறு 11
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி - சிறு 11
நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை
 கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க - சிறு 36,37
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் - பெரும் 180
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் - மது 314
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை - குறி 77
நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன் - குறி 146
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை
 செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் - நற் 107/3,4
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு - ஐங் 317/2
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 46/6
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 57/8
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் - பதி 65/14
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 66/2
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் - பரி 7/77
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் - பரி 11/127
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் - பரி 17/17
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை
 அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி - பரி 21/13,14
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை
 நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு இனம் முரலும் - அகம் 355/4,5

 TOP
 
  பாலையில் (1)
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் - ஐங் 213/2

 TOP
 
  பாலொடு (5)
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் - குறு 221/3
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை - கலி 82/3
பாலொடு கோட்டம் புகின் - கலி 109/20
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ - அகம் 26/12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் - அகம் 393/17

 TOP
 
  பாலொடும் (1)
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் - பெரும் 168

 TOP
 
  பாலோ (1)
பாராட்டை பாலோ சில - கலி 85/33

 TOP
 
  பாலோடு (1)
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து - கலி 81/7

 TOP
 
  பாலோயே (1)
நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே - குறு 128/5

 TOP
 
  பாலோர் (1)
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல - குறு 203/4

 TOP
 
  பாவல் (1)
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் - புறம் 399/16

 TOP
 
  பாவின்று-மன்னே (1)
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே - அகம் 172/18

 TOP
 
  பாவு (2)
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி - கலி 21/1
பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் - புறம் 15/8

 TOP
 
  பாவை (66)
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - திரு 68
செம் நீர் பசும்பொன் புனைந்த பாவை
 செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 410,411
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை
 முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி - மது 723,724
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை
 கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து - நெடு 101,102
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் - பட் 102
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி - மலை 125
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை
 படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே - நற் 49/3,4
ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் - நற் 127/7
எழுது எழில் உண்கண் பாவை
 அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே - நற் 177/9,10
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி - நற் 179/2
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும் - நற் 182/3
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் - நற் 184/7
வினை மாண் பாவை அன்னோள் - நற் 185/11
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து - நற் 191/3
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை
 விரி கதிர் இளவெயில் தோன்றி அன்ன நின் - நற் 192/9,10
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி - நற் 252/7
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என - நற் 301/6
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் - நற் 314/10
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் - நற் 319/7
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல - நற் 360/2
ஆடி பாவை போல - குறு 8/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை
 காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என - குறு 48/1,2
நல் இயல் பாவை அன்ன இ - குறு 89/6
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி - குறு 114/1
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை
 நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் - குறு 184/5,6
செய்வுறு பாவை அன்ன என் - குறு 195/6
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை
 இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை - குறு 220/2,3
பணை தோள் குறுமகள் பாவை தைஇயும் - குறு 276/1
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் - குறு 292/4
வண்டல் பாவை வௌவலின் - ஐங் 124/2
தெண் திரை பாவை வௌவ - ஐங் 125/2
பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே - ஐங் 155/5
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் - ஐங் 187/3
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய - ஐங் 221/2
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே - ஐங் 307/4
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே - ஐங் 344/3
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை
 இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி - ஐங் 375/1,2
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை - ஐங் 389/3
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன் - பதி 61/4
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் - பதி 88/29
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் - பரி 7/26
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல - கலி 22/5
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/7
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல - கலி 138/16
பாவை கொண்டு ஓடியுழி - கலி 144/33
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி - கலி 146/49
பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு - அகம் 5/21
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை - அகம் 23/7
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் - அகம் 98/12
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் - அகம் 127/8
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை
 தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி - அகம் 136/13,14
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை
 இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து - அகம் 142/21,22
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் - அகம் 165/12
கை செய் பாவை துறைக்-கண் இறுக்கும் - அகம் 181/19
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே - அகம் 209/17
தா இல் நல் பொன் தைஇய பாவை
 விண் தவழ் இளவெயில் கொண்டு நின்று அன்ன - அகம் 212/1,2
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப - அகம் 229/12
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து - அகம் 265/9
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ - அகம் 269/19
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ - அகம் 320/12
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் - அகம் 330/2
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் - அகம் 392/6
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப - புறம் 33/17
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர - புறம் 235/12
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 251/2
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் - புறம் 283/10

 TOP
 
  பாவை-கொல் (1)
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் - கலி 56/7

 TOP
 
  பாவைக்கு (3)
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை - ஐங் 375/1
வரி மணல் புனை பாவைக்கு
 குலவு சினை பூ கொய்து - புறம் 11/3,4
செய்வுறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ - புறம் 243/2

 TOP
 
  பாவைக்கும் (1)
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் - ஐங் 383/5

 TOP
 
  பாவையர் (2)
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர்
 ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை - பரி 8/112,113
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர்
 செய்த பூம் சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் - பரி 10/104,105

 TOP
 
  பாவையின் (8)
மாயா இயற்கை பாவையின்
 போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே - நற் 201/11,12
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து - நற் 308/7
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை - நற் 362/1
பாவையின் மடவந்தனளே - குறு 100/6
கடவுள் எழுதிய பாவையின்
 மடவது மாண்ட மாஅயோளே - அகம் 62/15,16
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் - அகம் 98/20
வினை அழி பாவையின் உலறி - அகம் 157/13
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து - அகம் 370/14

 TOP
 
  பாவையும் (4)
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் - குறு 278/3
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே - ஐங் 377/4
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும்
 விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை - கலி 59/5,6
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர - அகம் 369/8

 TOP
 
  பாவையை (1)
உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே - ஐங் 128/3

 TOP
 
  பாவைவிளக்கில் (1)
பாவைவிளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - முல் 85

 TOP
 
  பாழ் (32)
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக - மது 158
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் - மது 176
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற - பட் 270
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் - நற் 126/6
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே - நற் 153/10
முனை கவர் முது பாழ் உகு நெல் பெறூஉம் - நற் 384/5
உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே - பதி 13/19
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே - பதி 22/38
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய - பதி 25/9
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி - பதி 26/10
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து - பதி 49/13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து - பதி 71/18
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என - பரி 3/77
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முது பாழ்
 கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்மார் - அகம் 77/6,7
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 117/7
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் - அகம் 137/12
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 155/7
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முது பாழ்
 முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை - அகம் 167/10,11
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர - அகம் 217/17
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் - அகம் 229/6
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை - அகம் 319/5
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக - அகம் 349/6
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் - அகம் 371/9
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து - அகம் 377/6
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது உயிர்த்து - அகம் 381/17
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் - புறம் 15/3
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக - புறம் 16/16
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே - புறம் 132/3
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ - புறம் 155/4
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு - புறம் 220/4
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே - புறம் 346/7
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ்
 பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் - புறம் 381/9,10

 TOP
 
  பாழ்த்து (1)
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு - குறு 124/2

 TOP
 
  பாழ்பட்ட (3)
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/13
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து - அகம் 247/8
மனை பாழ்பட்ட மரை சேர் மன்றத்து - அகம் 373/2

 TOP
 
  பாழ்பட்டு (1)
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு
 பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு - ஐங் 317/1,2

 TOP
 
  பாழ்பட (5)
மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட
 நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப - பெரும் 423,424
பசும்பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட
 விசும்பில் ஊழி ஊழூழ் செல்ல - பரி 2/3,4
ஒன்னார் தேஎம் பாழ்பட நூறும் - அகம் 338/12
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட
 நல் இசை தம்-வயின் நிறுமார் வல் வேல் - அகம் 389/14,15
ஊழுறு மலரின் பாழ்பட முற்றிய - அகம் 398/4

 TOP
 
  பாழ்படு (3)
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க - ஐங் 313/3
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை - ஐங் 329/1
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில் - புறம் 52/13

 TOP
 
  பாழ்படுக்கும் (2)
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - குறி 128
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - மலை 59

 TOP
 
  பாழ்படுப்ப (1)
பரல் பாழ்படுப்ப சென்றனள் மாதோ - குறு 144/5

 TOP
 
  பாழி (8)
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 15/11
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி
 ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சுவரு பேஎய் - அகம் 142/9,10
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் - அகம் 152/13
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை - அகம் 208/6
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி
 தொல் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த - அகம் 258/1,2
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 372/3
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி - அகம் 375/13
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 396/3

 TOP
 
  பாளை (6)
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ - பெரும் 7
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் - குறு 293/2
பழன வாளை பாளை உண்டு என - பரி 7/34
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே - கலி 43/17
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த - அகம் 157/2
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு - அகம் 335/15

 TOP
 
  பாற்கடல் (1)
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் - பரி 13/27

 TOP
 
  பாற்பட்டனளே (1)
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே - நற் 207/12

 TOP
 
  பாற்பட (1)
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி - திரு 118

 TOP
 
  பாற்படுக்கும் (1)
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை - புறம் 50/9

 TOP
 
  பாற்று (2)
வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி - கலி 147/3
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என - அகம் 380/7

 TOP
 
  பாற (1)
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை - புறம் 381/17

 TOP
 
  பாறி (3)
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி
 துறை-தொறும் பரக்கும் தூ மணல் சேர்ப்பனை - குறு 51/2,3
ஆலி வானின் காலொடு பாறி
 துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் - அகம் 9/7,8
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி
 சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்தக - அகம் 224/8,9

 TOP
 
  பாறிய (1)
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி - புறம் 150/2

 TOP
 
  பாறு (11)
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் - நற் 151/11
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு
 இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி - நற் 329/4,5
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை - அகம் 21/15
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் - அகம் 175/5
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை - அகம் 247/12
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி - அகம் 300/7
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி - புறம் 29/4
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி - புறம் 279/9
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக - புறம் 360/15
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய - புறம் 374/3
பாறு தலை மயிர் நனைய - புறம் 377/2

 TOP
 
  பாறுபட (1)
பாறுபட பறைந்த பல் மாறு மருங்கின் - புறம் 359/1

 TOP
 
  பாறை (13)
பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து - மது 278
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை - குறி 187
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் - மலை 15
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென - மலை 276
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை
 வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து - மலை 373,374
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் - நற் 61/7
உலை கல் அன்ன பாறை ஏறி - குறு 12/2
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று - பரி 12/83
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் - அகம் 2/4
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப - அகம் 5/10
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப - அகம் 108/5
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் - அகம் 352/3
அகன் கண் பாறை செ வயின் தெறீஇ - அகம் 393/7

 TOP
 
  பான்மையின் (1)
உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா - நற் 90/2

 TOP
 
  பானம் (1)
அரிவையர் அமிர்த பானம்
 உரிமை மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப - பரி 8/120,121

 TOP
 
  பானாள் (41)
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் - மது 542
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது - மது 631
குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள்
 புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 12,13
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள்
 பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர - நற் 104/8,9
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள்
 ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ - நற் 171/9,10
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள்
 சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி - நற் 175/6,7
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள்
 திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல - நற் 255/9,10
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள்
 பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் - நற் 307/7,8
கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள்
 முனி படர் களையினும் களைப - நற் 392/9,10
யானே மருள்வென் தோழி பானாள்
 இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் - குறு 94/3,4
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள்
 பள்ளி யானையின் உயிர்த்து என் - குறு 142/3,4
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள்
 துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா - குறு 145/3,4
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் - குறு 246/3
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் - குறு 301/4
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள்
 ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை - குறு 311/4,5
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் - குறு 355/4
பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் - குறு 375/5
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/9
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் - கலி 90/6
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் - அகம் 8/4
பானாள் கங்குலும் பகலும் - அகம் 57/18
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 58/2
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 92/2
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் - அகம் 94/3
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 108/8
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் - அகம் 125/11
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள்
 குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை - அகம் 163/8,9
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 182/10
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள்
 நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை - அகம் 192/8,9
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள்
 உத்தி அரவின் பை தலை துமிய - அகம் 202/9,10
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி - அகம் 210/7
காண் இனி வாழி தோழி பானாள்
 மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் - அகம் 232/1,2
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 252/11
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் - அகம் 274/3
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள்
 பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் - அகம் 278/5,6
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள்
 முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ - அகம் 278/11,12
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் - அகம் 297/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள்
 காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் - அகம் 298/17,18
பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள்
 பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை - அகம் 305/4,5
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 322/2
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள்
 இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி - அகம் 328/4,5

 TOP
 
  பானையன் (1)
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் - அகம் 274/6

 TOP
 
  பானையின் (1)
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எவ்வாயும் - நற் 153/3

 TOP
 
  பாஅய் (21)
பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து - மது 278
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய்
 மலை இமைப்பது போல் மின்னி - நற் 112/7,8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய்
 ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு - நற் 347/2,3
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய்
 பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் - நற் 371/4,5
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது - நற் 379/10
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் - குறு 380/1
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் - பரி 8/112
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் - கலி 36/12
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் - கலி 36/12
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி - கலி 145/19
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய்
 தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே - அகம் 43/7,8
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து - அகம் 45/7
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் - அகம் 139/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய்
 தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே - அகம் 175/17,18
அகல் இரு விசும்பகம் புதைய பாஅய்
 பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் - அகம் 214/1,2
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நல் நிலம் - அகம் 263/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் - அகம் 299/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி - அகம் 317/2
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு - அகம் 322/1
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் - அகம் 323/10
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால் வீழ்த்து - அகம் 364/1

 TOP
 
  பாஅய (4)
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே - நற் 167/11
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே - குறு 143/7
செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் - ஐங் 378/1
நல் நுதல் பாஅய பசலை நோயே - அகம் 317/24

 TOP
 
  பாஅர் (1)
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் - நற் 41/4

 TOP
 
  பாஅல் (8)
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் - குறு 181/5
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல் - பதி 52/26
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல்
 யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 52/26,27
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை - கலி 5/1
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் - புறம் 2/17
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் - புறம் 22/10
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி - புறம் 164/3
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து - புறம் 211/20

 TOP