<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பை - முதல் சொற்கள்
பை 17
பைஇ 1
பைஞ்சாய் 2
பைஞ்ஞிலம் 2
பைத்த 1
பைத்து 1
பைதரு 1
பைதல் 31
பைதல 5
பைதலம் 1
பைதலன் 1
பைதலேன் 2
பைதலை 1
பைதிரம் 2
பைது 16
பைதுறு 1
பைப்பய 7
பைபய 20
பைம் 192
பைம்_சேறு 1
பைம்_தொடி 1
பைம்_தொடியன் 1
பைய 8
பையர் 2
பையாந்திசினே 1
பையாந்து 1
பையுள் 15
பையுளும் 1
பையென் 1
பையென்ற 2
பையென்றனவே 1
பையென 27

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பை (17)
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் - பெரும் 105
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ - குறி 102
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு - மலை 40
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் - மலை 259
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை/பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது - நற் 75/2,3
ஞெலிகோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி - நற் 142/3
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண - நற் 167/6
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட - நற் 238/9
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி - குறு 185/5
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு - குறு 268/4
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய - குறு 391/3
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் - அகம் 108/13
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன - அகம் 154/6
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் - அகம் 195/13
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய - அகம் 202/10
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு - அகம் 323/11
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப - புறம் 332/6

 TOP
 
  பைஇ (1)
பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே - நற் 96/11

 TOP
 
  பைஞ்சாய் (2)
பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே - ஐங் 155/5
அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன - அகம் 62/1

 TOP
 
  பைஞ்ஞிலம் (2)
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என - பதி 17/9
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி - பதி 31/6

 TOP
 
  பைத்த (1)
பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப - பொரு 69

 TOP
 
  பைத்து (1)
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் - குறு 294/5

 TOP
 
  பைதரு (1)
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை - நற் 30/7

 TOP
 
  பைதல் (31)
பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென - நற் 47/4
பைதல் நெஞ்சம் உய்யுமாறே - நற் 75/10
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர - நற் 113/7
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு - நற் 199/2
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் - நற் 306/8
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண் குருகு - நற் 312/3
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே - நற் 338/12
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் - குறு 13/3
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை - குறு 125/5
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு - குறு 139/4
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து - குறு 180/4
பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி - குறு 298/4
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து - பரி 11/75
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/13
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் - கலி 32/14
பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் - கலி 101/39
பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் - கலி 126/19
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் - கலி 129/16
படு சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை - கலி 130/18
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த - கலி 138/21
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப - அகம் 25/14
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் - அகம் 63/11
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் - அகம் 283/7
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென - அகம் 290/6
பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள் - அகம் 305/4
எவ்வம் சுரக்கும் பைதல் மாக்களொடு - புறம் 41/15
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே - புறம் 139/15
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப - புறம் 194/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி - புறம் 212/7
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் - புறம் 220/2
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை - புறம் 221/9

 TOP
 
  பைதல (5)
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ - நற் 162/5
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் - நற் 335/7
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க - கலி 16/1
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் - கலி 142/22
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ - அகம் 10/5

 TOP
 
  பைதலம் (1)
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் - ஐங் 135/1

 TOP
 
  பைதலன் (1)
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு - அகம் 38/15

 TOP
 
  பைதலேன் (2)
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/13
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/17

 TOP
 
  பைதலை (1)
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் - அகம் 126/2

 TOP
 
  பைதிரம் (2)
வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம்/அன்ன ஆயின பழனம்-தோறும் - பதி 19/18,19
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய - பதி 38/3

 TOP
 
  பைது (16)
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் - பெரும் 230
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற - பெரும் 239
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை - நற் 22/9
பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து - ஐங் 305/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு - ஐங் 317/2
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் - பதி 23/3
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற - கலி 20/1
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் - அகம் 1/10
கோடை நீடிய பைது அறு காலை - அகம் 42/6
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆர் இடை - அகம் 153/11
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி - அகம் 164/2
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் - அகம் 185/8
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை - அகம் 263/4
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென - அகம் 267/10
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் - அகம் 371/9
கோடை நீடிய பைது அறு காலை - புறம் 174/26

 TOP
 
  பைதுறு (1)
தண் பெயல் பொழிந்த பைதுறு காலை - அகம் 74/3

 TOP
 
  பைப்பய (7)
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி - அகம் 71/14
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய/பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் - அகம் 106/3,4
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட வயின் - அகம் 120/4
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய/நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி - அகம் 142/15,16
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற - அகம் 260/10
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய/கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல - அகம் 276/3,4
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய/பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர - அகம் 346/10,11

 TOP
 
  பைபய (20)
வைகுறுமீனின் பைபய தோன்றும் - பெரும் 318
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய/முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் - பெரும் 334,335
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் - மலை 383
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று - நற் 37/3
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய/பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் - நற் 41/3,4
பைபய இமைக்கும் துறைவன் - நற் 199/10
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய/சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ - நற் 306/1,2
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை - நற் 369/3
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய/பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் - நற் 378/3,4
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் - குறு 215/1
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய/தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் - ஐங் 83/1,2
பைபய எம்மை என்றனென் யானே - ஐங் 113/5
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய/சுரத்திடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை - ஐங் 396/2,3
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி - கலி 80/7
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி - கலி 85/19
வெருவுற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய/இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர - கலி 120/2,3
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய/தேயும் அளித்து என் உயிர் - கலி 138/22,23
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் - அகம் 95/1
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய/கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் - அகம் 341/1,2
பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய/சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து - புறம் 397/3,4

 TOP
 
  பைம் (192)
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி - திரு 22
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் - திரு 190
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை - திரு 253
பைம் பாகல் பழம் துணரிய - பொரு 191
பைம் கறி நிவந்த பலவின் நீழல் - சிறு 43
பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் - சிறு 164
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன - சிறு 221
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி - பெரும் 112
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் - பெரும் 209
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் - பெரும் 267
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் - பெரும் 283
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் - பெரும் 298
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் - பெரும் 308
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க - பெரும் 329
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் - பெரும் 337
நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் - பெரும் 382
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு - பெரும் 458
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி - முல் 25
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு - மது 228
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் - மது 279
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் - மது 289
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப - மது 302
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த - மது 732
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி - நெடு 15
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து - நெடு 40
பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி - குறி 92
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி - குறி 117
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் - குறி 204
பைம் தழை மா மகளிரொடு - பட் 91
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் - பட் 264
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை - மலை 176
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி - மலை 251
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு - மலை 563
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப - நற் 5/2
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே - நற் 13/9
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை - நற் 22/1
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் - நற் 24/4
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் - நற் 28/7
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் - நற் 31/3
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த - நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் - நற் 43/9
குழையன் கோதையன் குறும் பைம்_தொடியன் - நற் 50/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு - நற் 97/6
கொடும் குரல் குறைத்த செ வாய் பைம் கிளி - நற் 102/1
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் - நற் 103/6
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் - நற் 104/6
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் - நற் 126/1
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று - நற் 147/3
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் - நற் 173/8
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் - நற் 259/4
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/2
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் - நற் 271/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த - நற் 287/2
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை - நற் 317/3
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் - நற் 317/4
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து - நற் 330/9
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் புரளும் - நற் 340/8
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் - நற் 345/1
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை - நற் 357/7
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட - நற் 363/7
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை - நற் 376/2
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 384/1
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் - குறு 10/2
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த - குறு 98/4
நீல பைம் போது உளரி புதல - குறு 110/3
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன - குறு 122/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து - குறு 131/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் - குறு 141/6
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் - குறு 181/5
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப - குறு 189/4
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய - குறு 190/4
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே - குறு 196/1
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை - குறு 198/2
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் - குறு 198/4
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை - குறு 240/1
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை - குறு 291/6
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் - குறு 317/4
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன - குறு 331/6
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை - குறு 333/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் - குறு 335/4
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை - குறு 342/4
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த - குறு 366/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை - குறு 382/1
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் - ஐங் 25/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை - ஐங் 225/1
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் - ஐங் 260/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 283/3
அரிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி - ஐங் 284/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் - ஐங் 284/2
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என - ஐங் 289/2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் - ஐங் 299/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி - ஐங் 375/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி - ஐங் 375/2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து - ஐங் 381/1
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி - ஐங் 391/3
பைம் புதல் பல் பூ மலர - ஐங் 438/2
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென - ஐங் 454/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் - ஐங் 456/3
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் - ஐங் 469/1
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை - ஐங் 476/2
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் - பதி 11/17
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை - பதி 12/11
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து - பதி 15/9
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய - பதி 28/2
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் - பதி 40/24
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி - பதி 42/10
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி - பதி 44/17
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய - பதி 46/10
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி - பதி 48/1
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி - பதி 74/8
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ - பரி 3/53
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் - பரி 3/82
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் - பரி 5/27
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை - பரி 5/48
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து - பரி 6/87
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் - பரி 8/112
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர - பரி 21/58
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ - கலி 28/19
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி - கலி 41/14
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை - கலி 83/8
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ - கலி 90/16
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் - அகம் 1/12
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் - அகம் 2/15
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ - அகம் 4/2
மணி பூம் பைம் தழை தைஇ அணித்தக - அகம் 20/9
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்தென பைம் கண் - அகம் 21/17
செங்காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் - அகம் 21/20
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் - அகம் 23/6
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் - அகம் 25/4
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் - அகம் 28/4
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி - அகம் 34/14
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் - அகம் 54/15
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை - அகம் 57/1
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த - அகம் 59/13
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் - அகம் 61/6
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/6
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த - அகம் 78/23
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் - அகம் 80/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை - அகம் 85/7
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை - அகம் 91/5
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென - அகம் 102/8
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப - அகம் 119/6
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப - அகம் 120/3
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை - அகம் 124/11
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் - அகம் 125/7
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் - அகம் 133/5
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை - அகம் 144/3
கழனி ஆம்பல் முழுநெறி பைம் தழை - அகம் 156/9
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் - அகம் 157/6
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ - அகம் 177/9
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன - அகம் 178/8
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை - அகம் 187/18
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் - அகம் 192/4
குரூஉ பூம் பைம் தார் அருக்கிய பூசல் - அகம் 208/16
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ - அகம் 215/13
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி - அகம் 226/5
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் - அகம் 242/5
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய - அகம் 254/14
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை - அகம் 290/1
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் - அகம் 294/9
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள - அகம் 314/6
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து - அகம் 316/5
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் - அகம் 324/5
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை - அகம் 327/16
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் - அகம் 328/4
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர் - அகம் 331/5
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் - அகம் 359/13
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய - அகம் 362/4
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர - அகம் 364/8
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை - அகம் 367/8
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் - அகம் 368/3
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி - அகம் 370/11
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி - அகம் 375/14
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி - அகம் 399/14
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி - புறம் 14/12
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை - புறம் 22/20
பல் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் - புறம் 62/10
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் - புறம் 97/12
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல - புறம் 132/5
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை - புறம் 177/14
இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த - புறம் 225/2
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் - புறம் 253/4
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் - புறம் 257/2
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த - புறம் 258/4
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை - புறம் 297/3
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் ததைந்த - புறம் 339/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை - புறம் 342/7
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை - புறம் 344/1
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை - புறம் 347/3
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்துறு பைம் சாலி - புறம் 369/12
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் - புறம் 369/14
மனை கோழி பைம் பயிரின்னே - புறம் 395/9

 TOP
 
  பைம்_சேறு (1)
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் - பெரும் 298

 TOP
 
  பைம்_தொடி (1)
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ - கலி 28/19

 TOP
 
  பைம்_தொடியன் (1)
குழையன் கோதையன் குறும் பைம்_தொடியன்/விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல - நற் 50/2,3

 TOP
 
  பைய (8)
பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே - நற் 96/11
பசும்பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற - ஐங் 74/2
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி - ஐங் 389/2
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் - பரி 10/104
பைய முயங்கிய அஞ்ஞான்று அவை எல்லாம் - கலி 19/2
பைய முயங்கியுழி - கலி 144/36
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய/தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி - அகம் 323/5,6
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய/தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு - அகம் 382/6,7

 TOP
 
  பையர் (2)
மென் சொல் கல பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த - பதி 15/26
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கல பையர்/இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த - அகம் 301/22,23

 TOP
 
  பையாந்திசினே (1)
வைகி கேட்டு பையாந்திசினே/அளிதோ தானே தோழி அல்கல் - நற் 114/4,5

 TOP
 
  பையாந்து (1)
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து/புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை - அகம் 57/4,5

 TOP
 
  பையுள் (15)
படுங்கால் பையுள் தீரும் படாஅது - நற் 209/7
பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து - நற் 241/10
படையொடு வந்த பையுள் மாலை - நற் 343/7
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை - குறு 172/2
படர் சுமந்து ஏழுதரு பையுள் மாலை - குறு 195/2
கையற வந்த பையுள் மாலை - குறு 391/6
மன்றில் பையுள் தீரும் - ஐங் 246/5
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப - ஐங் 489/3
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு - பதி 65/15
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் - கலி 137/8
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து - அகம் 14/16
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள - அகம் 145/4
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப - அகம் 214/13
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட - அகம் 223/13
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப - அகம் 314/12

 TOP
 
  பையுளும் (1)
பலவே யாமம் பையுளும் உடைய - கலி 137/3

 TOP
 
  பையென் (1)
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு - அகம் 365/2

 TOP
 
  பையென்ற (2)
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் - கலி 118/14
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று - கலி 143/2

 TOP
 
  பையென்றனவே (1)
பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே/தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே - புறம் 238/7,8

 TOP
 
  பையென (27)
வறனுற்று ஆர முருக்கி பையென/மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் - நற் 64/6,7
எல்லாம் தந்ததன்தலையும் பையென/வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை - நற் 152/5,6
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென/விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/3,4
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென/முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என - நற் 236/3,4
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் - நற் 337/8
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் - குறு 177/4
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென/நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி - ஐங் 454/1,2
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென/நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை - கலி 10/22,23
அனையன பல பாராட்டி பையென/வலைவர் போல சோர்_பதன் ஒற்றி - கலி 55/16,17
யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென/வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது - கலி 65/11,12
பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய - கலி 142/35
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் - கலி 147/49
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென/கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து - அகம் 14/15,16
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென/சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை - அகம் 19/14,15
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென/பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து - அகம் 48/19,20
மை இல் மான் இனம் மருள பையென/வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப - அகம் 71/5,6
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென/வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து - அகம் 102/12,13
வெ வரை அத்தம் சுட்டி பையென/வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் - அகம் 189/7,8
கை வல் பாகன் பையென இயக்க - அகம் 230/12
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென/நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தருமார் - அகம் 277/2,3
வைகு நிலை மதியம் போல பையென/புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த - அகம் 299/11,12
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென/பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார - அகம் 307/3,4
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென/மயில் இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் - அகம் 344/5,6
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென/குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி - அகம் 360/13,14
வையகம் முழுவதுடன் வளைஇ பையென/என்னை வினவுதி ஆயின் மன்னர் - புறம் 69/7,8
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் - புறம் 152/17
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி - புறம் 257/9

 TOP