<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பெ - முதல் சொற்கள்
பெட்கும் 1
பெட்குவம் 1
பெட்டவை 1
பெட்டா 2
பெட்டாங்கு 5
பெட்ப 1
பெட்பு 1
பெட்புறும் 1
பெடை 19
பெடைக்கு 1
பெடையின் 1
பெடையொடு 9
பெடையோடு 4
பெண் 15
பெண்கோள் 1
பெண்டிர் 52
பெண்டிர்க்கு 2
பெண்டிர்க்கும் 1
பெண்டிரின் 2
பெண்டிரும் 7
பெண்டிருள் 2
பெண்டிரேம் 2
பெண்டிரை 1
பெண்டிரொடு 3
பெண்டிரோடு 1
பெண்டின் 8
பெண்டினை 1
பெண்டு 8
பெண்டே 6
பெண்ணை 41
பெண்பால் 3
பெண்மை 4
பெண்மையும் 2
பெதும்பை 2
பெய் 25
பெய்க 1
பெய்த 34
பெய்தந்த 1
பெய்தந்தற்றே 1
பெய்தல் 1
பெய்தவும் 1
பெய்தற்கு 1
பெய்தன்றே 1
பெய்தார் 1
பெய்து 35
பெய்தோரே 1
பெய்ம் 7
பெய்ம்-மின் 1
பெய்ம்மார் 5
பெய்ய 3
பெய்யவும் 1
பெய்யா 2
பெய்யாது 4
பெய்யினும் 1
பெய்யும் 5
பெய்யுமால் 1
பெய்விடம் 1
பெய 3
பெயர் 85
பெயர்-கொலோ 1
பெயர்-தொறும் 1
பெயர்க்குந்து 1
பெயர்க்கும் 9
பெயர்க்குவென் 1
பெயர்க்குவை 1
பெயர்க 1
பெயர்க-தில் 1
பெயர்குநர் 1
பெயர்குவம் 1
பெயர்குவை 3
பெயர்கோ 1
பெயர்த்த 4
பெயர்த்தது 1
பெயர்த்தந்து 1
பெயர்த்தரல் 1
பெயர்த்தல் 3
பெயர்த்தலின் 1
பெயர்த்தலோ 1
பெயர்த்தனென் 2
பெயர்த்து 19
பெயர்த்தும் 4
பெயர்தந்து 4
பெயர்தந்தேனே 3
பெயர்தர 6
பெயர்தருவாய் 1
பெயர்தல் 7
பெயர்தலின் 2
பெயர்தலோ 1
பெயர்தி 2
பெயர்ந்த 9
பெயர்ந்த-காலை 1
பெயர்ந்தது 2
பெயர்ந்தனன் 8
பெயர்ந்தாள் 1
பெயர்ந்தான் 1
பெயர்ந்து 29
பெயர்ந்தே 1
பெயர்ந்தோளே 1
பெயர்ந்தோன் 1
பெயர்ந்தோனே 1
பெயர்ப்ப 4
பெயர்ப்பது 1
பெயர்ப்பவள் 1
பெயர்ப்பவை 1
பெயர்ப்பான் 2
பெயர்ப்பின் 1
பெயர்ப்பு 1
பெயர்பட 1
பெயர்பவை 1
பெயர்பு 5
பெயர்புடன் 1
பெயர்புபெயர்பு 1
பெயர்பெற்ற 1
பெயர்வர்-கொல் 1
பெயர்வனர் 1
பெயர்வனள் 1
பெயர்வானை 1
பெயர்வுக்கு 1
பெயர்வுழி 2
பெயர்வேன் 1
பெயர்வோள் 3
பெயர 16
பெயரல் 1
பெயரல 1
பெயரலன்-கொல்லோ 1
பெயரன் 2
பெயரனை 1
பெயரா 8
பெயராது 3
பெயரால் 1
பெயரிய 16
பெயரின் 4
பெயரினும் 2
பெயருங்கால் 1
பெயரும் 42
பெயரும்-மன் 1
பெயரே 3
பெயரொடு 2
பெயரோய் 1
பெயல் 146
பெயல 1
பெயலான் 1
பெயலும் 1
பெயலுறு 1
பெயலே 1
பெயலொடு 2
பெயற்கு 9
பெயின் 1
பெயினே 1
பெரிதால் 3
பெரிது 90
பெரிதும் 10
பெரிதே 45
பெரிய 28
பெரியது 3
பெரியம் 1
பெரியர் 2
பெரியரும் 2
பெரியவர் 1
பெரியவும் 3
பெரியள் 1
பெரியன் 3
பெரியார்க்கு 1
பெரியை 1
பெரியோர் 17
பெரியோர்க்கு 1
பெரியோரை 1
பெரினே 1
பெரு 246
பெருக்கத்தின் 1
பெருக்கத்து 1
பெருக்கம் 1
பெருக்கமும் 1
பெருக்கி 1
பெருக்கு 3
பெருக 6
பெருகல் 1
பெருகி 6
பெருகிய 5
பெருகின 1
பெருகும் 4
பெருங்கல் 2
பெருங்காடு 1
பெருஞ்செயாளனை 1
பெருத்த 5
பெருந்தகாய் 1
பெருந்தகை 13
பெருந்தகைக்கு 2
பெருந்தகையோடு 1
பெருந்துறை 1
பெருநரை 1
பெருநாள் 3
பெருநீர் 13
பெருப்ப 1
பெரும் 740
பெரும்_தோட்கு 1
பெரும்பாண் 2
பெரும்பிறிதாக 1
பெரும்பிறிது 7
பெரும்பிறிதுற்று 1
பெரும 102
பெருமகன் 22
பெருமான் 4
பெருமித 1
பெருமிதத்தையே 1
பெருமை 5
பெருமைத்து 1
பெருமையளே 1
பெருமையின் 9
பெருமையும் 1
பெருமையோரும் 1
பெருமொழி 1
பெருவழி 1
பெருவிறல் 2
பெற்ற 37
பெற்றத்தார் 1
பெற்றது 3
பெற்றதை 1
பெற்றமை 1
பெற்றவன் 1
பெற்றவை 2
பெற்றன 1
பெற்றனர் 3
பெற்றனரால் 1
பெற்றனள் 1
பெற்றனை 1
பெற்றாய் 2
பெற்றாயோ 3
பெற்றார் 4
பெற்றாரும் 1
பெற்றாள் 1
பெற்றான் 1
பெற்றி 1
பெற்றிகுமே 1
பெற்றிசினே 2
பெற்றிசினோர்க்கே 1
பெற்று 14
பெற்றும் 1
பெற்றே 1
பெற்றேம் 3
பெற்றோர் 1
பெற்றோள் 1
பெற்றோளே 1
பெற்றோறே 1
பெற்றோன் 1
பெற 44
பெறல் 44
பெறலொடு 1
பெறவே 6
பெறற்கு 4
பெறா 1
பெறாதது 1
பெறாது 6
பெறாமையின் 1
பெறான் 1
பெறாஅ 12
பெறாஅதீரும் 1
பெறாஅது 11
பெறாஅமல் 1
பெறாஅமையின் 2
பெறாஅய் 2
பெறாஅர் 1
பெறாஅராகி 1
பெறாஅன் 7
பெறின் 9
பெறினும் 19
பெறினே 19
பெறீஇ 1
பெறீஇய 1
பெறீஇயர் 6
பெறீஇயரோ 2
பெறு 58
பெறுக 13
பெறுக-தில் 3
பெறுகல்லாது 1
பெறுகற்பின் 3
பெறுகுநள் 1
பெறுகுவர்-மன்னே 1
பெறுகுவள்-மன்னோ 1
பெறுகுவன் 3
பெறுகுவிர் 19
பெறுகுவை 6
பெறுதல் 2
பெறுதலும் 2
பெறுதற்கு 1
பெறுதி 1
பெறுதுமோ 1
பெறுந 3
பெறுநர் 2
பெறுப-கொல் 1
பெறுபவோ 1
பெறும் 10
பெறுமே 1
பெறுவது 1
பெறுவை 1
பெறூஉ 1
பெறூஉம் 24
பெறேன் 1
பெறேஎம் 1
பெறேஎன் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  பெட்கும் (1)
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என - அகம் 86/14

 TOP
 
  பெட்குவம் (1)
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம்
 நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே - அகம் 200/13,14

 TOP
 
  பெட்டவை (1)
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என - பொரு 126

 TOP
 
  பெட்டா (2)
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய - பொரு 73
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே - புறம் 399/29

 TOP
 
  பெட்டாங்கு (5)
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என - பொரு 156
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய - மலை 98
பெட்டாங்கு மொழிப என்ப அ அலர் - அகம் 216/6
பெட்டாங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி - புறம் 113/3
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டாங்கு வழங்கும் - புறம் 238/4

 TOP
 
  பெட்ப (1)
பேணாய் நீ பெட்ப செயல் - கலி 91/24

 TOP
 
  பெட்பு (1)
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே - புறம் 205/2

 TOP
 
  பெட்புறும் (1)
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்புறும்
 மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய - பரி 15/8,9

 TOP
 
  பெடை (19)
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு - திரு 311
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி - பொரு 47
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ - நற் 152/7
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் - நற் 314/11
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் - குறு 79/4
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் - குறு 301/4
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் - ஐங் 60/1
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ - ஐங் 341/2
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் - பதி 36/9
அன்புகொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை - கலி 11/12
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என - கலி 56/15
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை
 மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி - கலி 70/3,4
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் - கலி 102/15
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக - கலி 132/2
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி - அகம் 51/4
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 117/7
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை
 அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் - அகம் 177/10,11
மெல் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி - புறம் 120/6
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் - புறம் 370/8

 TOP
 
  பெடைக்கு (1)
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் - நற் 31/4

 TOP
 
  பெடையின் (1)
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி - அகம் 279/15

 TOP
 
  பெடையொடு (9)
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது - நெடு 46
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு
 தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் - குறு 160/2,3
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு - குறு 285/5
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு
 மேதக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர - கலி 69/6,7
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் - அகம் 63/8
கடல் சிறு காக்கை காமர் பெடையொடு
 கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் - அகம் 170/10,11
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி - அகம் 271/2
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் - அகம் 307/14
புன் புற பெடையொடு வதியும் - புறம் 318/8

 TOP
 
  பெடையோடு (4)
மா இரும் பெடையோடு இரியல்போகி - பட் 56
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு
 உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை - நற் 91/3,4
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் - நற் 288/3
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் - கலி 114/13

 TOP
 
  பெண் (15)
பெண் மகிழ்வுற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் - மது 555
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல - குறு 292/5
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் - ஐங் 466/3
பேணு தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் - பதி 93/1
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் - பரி 8/58
கொற்றவை கோலம் கொண்டு ஓர் பெண்
 பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை - பரி 11/100,101
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன - பரி 20/44
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் - கலி 37/9
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே - கலி 60/7
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை - கலி 108/37
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி - கலி 142/8
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப - அகம் 206/2
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பல் மாண் - அகம் 315/3
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு - புறம் 1/7
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று உற்று என - புறம் 82/1

 TOP
 
  பெண்கோள் (1)
பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி - அகம் 112/17

 TOP
 
  பெண்டிர் (52)
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇல் பால் ஆர்ந்து - பெரும் 251
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப - முல் 11
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ - மது 166
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர்
 செம் நீர் பசும்பொன் புனைந்த பாவை - மது 409,410
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் - மது 465
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி - நற் 36/6
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர்
 இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே - நற் 116/11,12
வெ வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற - நற் 133/6
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர்
 இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் - நற் 143/7,8
மறுகில் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற - நற் 149/3
சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய - நற் 171/4
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி - நற் 175/7
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த - நற் 353/1
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட - நற் 378/7
துணையிலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே - குறு 158/6
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி - குறு 373/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர்
 துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே - ஐங் 13/3,4
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர்
 தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே - ஐங் 32/3,4
பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப - ஐங் 40/3
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர்
 பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே - ஐங் 70/4,5
அணி பவள செ வாய் அறம் காவல் பெண்டிர்
 மணி அணிந்த தம் உரிமை மைந்தரோடு ஆடி - பரி 24/48,49
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் - கலி 40/24
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ - கலி 61/19
எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர்
 இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் - கலி 70/21,22
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து - கலி 71/9
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர்
 ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை - கலி 84/17,18
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு - கலி 90/3
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் - கலி 92/55
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு - கலி 94/16
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை - கலி 108/59
தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை - கலி 108/61
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர்
 மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் - கலி 109/22,23
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல் கொண்டு அன்னை - அகம் 20/12
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற - அகம் 22/7
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் - அகம் 50/3
சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் - அகம் 65/4
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற - அகம் 70/6
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் - அகம் 76/6
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர்
 முன்னவும் பின்னவும் முறைமுறை தரத்தர - அகம் 86/9,10
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ - அகம் 95/12
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ - அகம் 98/9
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக - அகம் 115/4
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் - அகம் 129/10
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட - அகம் 157/1
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர்
 இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பல் நாள் - அகம் 203/3,4
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை - அகம் 216/5
வெ வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி - அகம் 250/12
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண - அகம் 276/8
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர்
 திரி வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை - அகம் 283/5,6
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி - புறம் 19/15
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய் பெண்டிர்
 எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க - புறம் 62/4,5

 TOP
 
  பெண்டிர்க்கு (2)
மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவுமார் பெரிதே - ஐங் 382/5
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக - அகம் 98/22

 TOP
 
  பெண்டிர்க்கும் (1)
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் - கலி 47/13

 TOP
 
  பெண்டிரின் (2)
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் - அகம் 347/15
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற - புறம் 365/8

 TOP
 
  பெண்டிரும் (7)
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே - நற் 223/9
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் - ஐங் 271/3
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும்
 பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் - பரி 24/25,26
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் - கலி 74/9
பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி - புறம் 9/2
உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும்
 பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார் - புறம் 62/13,14
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் - புறம் 151/5

 TOP
 
  பெண்டிருள் (2)
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/7
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள்
 யார் இல் தவிர்ந்தனை கூறு - கலி 84/8,9

 TOP
 
  பெண்டிரேம் (2)
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே - குறு 181/7
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம்-மாதோ - புறம் 246/10

 TOP
 
  பெண்டிரை (1)
புலத்தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/21

 TOP
 
  பெண்டிரொடு (3)
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு
 மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென - மலை 320,321
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ - நற் 288/6
தொண்டகப்பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ - அகம் 118/3

 TOP
 
  பெண்டிரோடு (1)
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் - ஐங் 33/3

 TOP
 
  பெண்டின் (8)
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறுமகள் - நற் 90/9
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின்
 இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி - பரி 9/35,36
முது வாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை - அகம் 63/14
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 369/23
பருத்தி பெண்டின் பனுவல் அன்ன - புறம் 125/1
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் - புறம் 276/3
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா - புறம் 280/7
பருத்தி பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 326/5

 TOP
 
  பெண்டினை (1)
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் - குறு 91/3

 TOP
 
  பெண்டு (8)
பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே - நற் 74/11
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே - ஐங் 89/4
ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை - ஐங் 113/3
நல் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே - ஐங் 276/6
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே - ஐங் 283/5
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் - கலி 77/11
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை - அகம் 106/5
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே - அகம் 203/18

 TOP
 
  பெண்டே (6)
மகட்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே
 தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறுமொழி - நற் 310/5,6
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே - ஐங் 57/4
பேணாளோ நின் பெண்டே
 யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே - ஐங் 68/3,4
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே
 பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த - ஐங் 69/1,2
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே
 கண்டனெம் அம்ம சுரத்திடை அவளை - ஐங் 387/3,4
சிறுவர் தாயே பேரில் பெண்டே
 நோகோ யானே நோக்கு-மதி நீயே - புறம் 270/6,7

 TOP
 
  பெண்ணை (41)
தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் - பொரு 207
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் - சிறு 27
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது - பெரும் 314
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் - பெரும் 360
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ - குறி 220
இன மாவின் இணர் பெண்ணை
 முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி - பட் 18,19
பிணர் பெண்ணை பிழி மாந்தியும் - பட் 89
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் - நற் 38/9
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - நற் 123/4
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை
 மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் - நற் 135/1,2
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே - நற் 146/3
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை
 வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு - நற் 199/1,2
பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே - நற் 218/11
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை - நற் 303/4
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை
 நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல் - நற் 323/1,2
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி - நற் 338/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை
 வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த - நற் 354/2,3
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் - நற் 372/2
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் - நற் 392/6
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை - குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் - குறு 182/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் - குறு 293/3
முழவு முதல் அரைய தடவ நிலை பெண்ணை
 கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை - குறு 301/1,2
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த - குறு 374/6
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே - ஐங் 114/4
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை - கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் - கலி 129/12
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல் ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல் ஊர்ந்து ஒருத்தி - கலி 141/5
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் - அகம் 35/16
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை
 அக மடல் சேக்கும் துறைவன் - அகம் 40/15,16
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் - அகம் 50/11
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - அகம் 120/14
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர - அகம் 260/7
அம் கண் பெண்ணை அன்புற நரலும் - அகம் 290/7
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் - அகம் 305/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை
 கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க - அகம் 310/12,13
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 400/26
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் - புறம் 61/11
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே - புறம் 126/23

 TOP
 
  பெண்பால் (3)
மெய்ம்மை அன்ன பெண்பால் புணர்ந்து - ஐங் 246/4
களங்கனி அன்ன பெண்பால் புணரும் - ஐங் 264/2
புலி கொல் பெண்பால் பூ வரி குருளை - ஐங் 265/1

 TOP
 
  பெண்மை (4)
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி - நற் 94/3
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ - பதி 70/14
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம்புலத்தை - பரி 20/50
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய - புறம் 337/8

 TOP
 
  பெண்மையும் (2)
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன் - கலி 47/21
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் - கலி 147/10

 TOP
 
  பெதும்பை (2)
ஒள் நுதல் பெதும்பை நல் நலம் பெறீஇ - நற் 339/8
பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என - அகம் 7/7

 TOP
 
  பெய் (25)
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் - மலை 523
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் - நற் 111/8
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப - நற் 172/3
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் - நற் 250/2
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர - நற் 264/5
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி - நற் 379/5
நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு - குறு 106/5
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன - குறு 233/3
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை - குறு 372/5
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது - ஐங் 457/1
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது - பரி 21/42
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் - கலி 85/10
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய் காலை - கலி 106/13
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் - கலி 107/14
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் - கலி 143/32
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை - அகம் 6/1
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து - அகம் 122/19
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் - அகம் 144/5
பால் பெய் வள்ளம் சால்கை பற்றி - அகம் 219/5
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் - அகம் 237/13
பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் - அகம் 383/12
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி - புறம் 34/10
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் - புறம் 172/6
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் - புறம் 246/9
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் - புறம் 300/4

 TOP
 
  பெய்க (1)
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே - குறு 270/4

 TOP
 
  பெய்த (34)
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி - பெரும் 218
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் - பெரும் 283
நிணம் வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் - மது 25
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் - மது 397
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த
 செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து - நெடு 39,40
நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் - நற் 74/3
பச்சூன் பெய்த பகழி போல - நற் 75/7
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை - நற் 120/3
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 155/4
வேறு புல நல் நாட்டு பெய்த
 ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே - குறு 176/6,7
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன - குறு 193/1
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் - குறு 200/1
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை - குறு 323/4
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு - குறு 361/3
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல - குறு 397/2
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி - ஐங் 391/3
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு - பதி 12/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை - பரி 24/41
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல - கலி 22/5
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை - கலி 59/6
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி - கலி 72/3
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து - கலி 109/1
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ - கலி 144/60
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த
 அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை - அகம் 9/2,3
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் - அகம் 113/11
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த
 துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி - அகம் 253/15,16
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் - புறம் 319/2
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி - புறம் 320/10
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் மிதவை - புறம் 326/10
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப - புறம் 362/12
வெ வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என - புறம் 372/11
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து - புறம் 380/6
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த
 மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன - புறம் 393/12,13
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் - புறம் 399/9

 TOP
 
  பெய்தந்த (1)
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த
 நறு நெய்ய சோறு என்கோ - புறம் 396/17,18

 TOP
 
  பெய்தந்தற்றே (1)
என்னுள் பெய்தந்தற்றே சேண் இடை - அகம் 42/12

 TOP
 
  பெய்தல் (1)
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே - அகம் 377/15

 TOP
 
  பெய்தவும் (1)
பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் - புறம் 381/2

 TOP
 
  பெய்தற்கு (1)
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால் - புறம் 319/7

 TOP
 
  பெய்தன்றே (1)
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே
 அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் - புறம் 102/2,3

 TOP
 
  பெய்தார் (1)
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ - கலி 107/4

 TOP
 
  பெய்து (35)
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து
 அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் - சிறு 226,227
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து
 குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று - பெரும் 96,97
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக - மலை 316
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் - நற் 66/1
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப - நற் 172/3
பெய்து போகு எழிலி வைகு மலை சேர - நற் 396/1
கால மாரி பெய்து என அதன்எதிர் - குறு 251/2
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய - குறு 398/4
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி - பதி 55/14
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி - பதி 84/21
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய - பரி 19/16
முற்றுபுமுற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் - பரி 20/3
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 41/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 43/4
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து
 அரிமாவும் பரிமாவும் களிறும் கராமும் - கலி 103/17,18
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி - கலி 114/12
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் - கலி 115/6
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் - கலி 115/19
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து
 அளவுறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் - அகம் 89/19,20
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து
 மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி - அகம் 105/4,5
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட - அகம் 107/8
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ - அகம் 125/9
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து
 விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர - அகம் 196/6,7
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை - அகம் 217/1
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்குறுத்த - அகம் 224/12
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 321/15
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை - அகம் 374/10
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - அகம் 394/5
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து
 புனை விளை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் - புறம் 29/2,3
வெள்_எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட - புறம் 246/7
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு - புறம் 328/10
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து
 சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் - புறம் 333/12,13
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என - புறம் 370/12
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் - புறம் 381/10
உண்ட நல் கலம் பெய்து நுடக்கவும் - புறம் 384/21

 TOP
 
  பெய்தோரே (1)
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி - பரி 5/41

 TOP
 
  பெய்ம் (7)
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப - நற் 81/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு - நற் 268/8
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் - நற் 394/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி - ஐங் 248/1
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு - ஐங் 249/1
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய - ஐங் 462/1
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி - கலி 140/6

 TOP
 
  பெய்ம்-மின் (1)
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின்
 ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று - புறம் 262/3,4

 TOP
 
  பெய்ம்மார் (5)
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார்
 தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து - நெடு 54,55
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்மார்
 நின்று கொய மலரும் நாடனொடு - குறு 208/3,4
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார் காண்பு இன் - அகம் 177/6
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்மார்
 பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க - அகம் 300/2,3
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்மார்
 வாக்க உக்க தே கள் தேறல் - புறம் 115/2,3

 TOP
 
  பெய்ய (3)
இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி - நற் 7/6
பெய்ய உழக்கும் மழைக்கா மற்று ஐய - பரி 9/34
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு - கலி 82/1

 TOP
 
  பெய்யவும் (1)
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும்
 முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் - பரி 20/21,22

 TOP
 
  பெய்யா (2)
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் - நற் 371/5
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே - குறு 9/3

 TOP
 
  பெய்யாது (4)
பெய்யாது வைகிய கோதை போல - நற் 11/1
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும் - நற் 365/6
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி - புறம் 105/4
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி - புறம் 266/1

 TOP
 
  பெய்யினும் (1)
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி - புறம் 105/4

 TOP
 
  பெய்யும் (5)
மாரி பெய்யும் பருவம் போல - பட் 128
இன்னும் பெய்யும் முழங்கி - குறு 216/6
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும்
 பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி - ஐங் 16/2,3
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது - பரி 20/107
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் - கலி 32/7

 TOP
 
  பெய்யுமால் (1)
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று - குறு 382/4

 TOP
 
  பெய்விடம் (1)
பொய்யா எழிலி பெய்விடம் நோக்கி - புறம் 173/5

 TOP
 
  பெய (3)
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் - மலை 577
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை - அகம் 213/20
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே - புறம் 277/6

 TOP
 
  பெயர் (85)
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக - திரு 269
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் - திரு 274
நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் - பொரு 37
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் - பொரு 53
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் - பெரும் 305
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி - பெரும் 460
இரு பெயர் பேராயமொடு - மது 101
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று - மது 350
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 618
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை - மது 699
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக - மது 772
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் - நெடு 5
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து - நெடு 78
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் - நெடு 123
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் - பட் 217
பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து - பட் 289
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் - மலை 392
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறிமார் - மலை 394
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் - மலை 553
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் - நற் 39/10
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் - நற் 162/7
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது - நற் 178/4
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து - நற் 186/5
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் - நற் 242/7
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அ வரி - நற் 370/5
மொழி பெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் - குறு 11/7
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை - குறு 83/2
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் - குறு 340/5
மொழி பெயர் பல் மலை இறப்பினும் - ஐங் 321/4
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை - ஐங் 445/3
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று - பதி 21/1
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி - பதி 21/7
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ - பதி 48/12
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 51/32
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய - பதி 88/4
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய - பதி 90/23
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து - பரி 5/9
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே - பரி 5/50
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து - பரி 14/27
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே - பரி 14/28
இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே - பரி 15/35
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே - பரி 15/66
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே - கலி 17/21
வயக்குறு மண்டிலம் வடமொழி பெயர் பெற்ற - கலி 25/1
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற - கலி 75/24
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல - கலி 105/13
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் - அகம் 98/18
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 113/25
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி - அகம் 136/17
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 141/22
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர்
 வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து - அகம் 142/12,13
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர்
 காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன - அகம் 205/11,12
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 205/24
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ - அகம் 214/12
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் - அகம் 227/17
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை - அகம் 236/4
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 246/8
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் - அகம் 256/15
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 268/12
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி - அகம் 269/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து - அகம் 297/8
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ - அகம் 306/1
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் - அகம் 315/7
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று - அகம் 330/7
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி - அகம் 343/14
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 349/14
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி - புறம் 3/13
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று - புறம் 26/17
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து - புறம் 35/24
சேறும் வாழியோ பெரும் பெயர் பறம்பே - புறம் 113/7
என கருதி பெயர் ஏத்தி - புறம் 136/16
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி - புறம் 150/25
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் - புறம் 152/22
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/18
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குடநாட்டு - புறம் 177/12
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் - புறம் 178/5
தன் பெயர் கிளக்கும் காலை என் பெயர் - புறம் 216/8
தன் பெயர் கிளக்கும் காலை என் பெயர்
 பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த - புறம் 216/8,9
பெயர் படை புறங்கண்டனன் - புறம் 239/12
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து - புறம் 264/3
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே - புறம் 284/8
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர் - புறம் 377/9
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர்
 சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி - புறம் 388/3,4
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும - புறம் 395/21
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் - புறம் 398/11

 TOP
 
  பெயர்-கொலோ (1)
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே - ஐங் 247/4

 TOP
 
  பெயர்-தொறும் (1)
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும்
 போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் - கலி 80/22,23

 TOP
 
  பெயர்க்குந்து (1)
நீர் கோழி கூய் பெயர்க்குந்து
 வேய் அன்ன மென் தோளால் - புறம் 395/11,12

 TOP
 
  பெயர்க்கும் (9)
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே - மது 260
கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே - நற் 82/11
வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை - அகம் 84/16
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும்
 செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என - அகம் 174/2,3
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும்
 வெருவரு கானம் நம்மொடு - அகம் 297/17,18
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே - புறம் 156/6
கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும்
 பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே - புறம் 340/8,9
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும்
 வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை - புறம் 354/3,4
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் - புறம் 388/10

 TOP
 
  பெயர்க்குவென் (1)
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென்
 நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே - நற் 362/9,10

 TOP
 
  பெயர்க்குவை (1)
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை
 பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி - மது 132,133

 TOP
 
  பெயர்க (1)
யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் - அகம் 110/23

 TOP
 
  பெயர்க-தில் (1)
நோயிலன் ஆகி பெயர்க-தில் அம்ம - புறம் 13/9

 TOP
 
  பெயர்குநர் (1)
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள - புறம் 124/3

 TOP
 
  பெயர்குவம் (1)
களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே - புறம் 368/1

 TOP
 
  பெயர்குவை (3)
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை
 சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் - பரி 5/18,19
பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை
 கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 308/15,16
வடமலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது - புறம் 67/7

 TOP
 
  பெயர்கோ (1)
வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந - புறம் 209/12

 TOP
 
  பெயர்த்த (4)
நாண் அட பெயர்த்த நய வரவு இன்றே - கலி 60/31
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி - அகம் 144/16
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து - அகம் 157/11
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த
 வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் - புறம் 324/9,10

 TOP
 
  பெயர்த்தது (1)
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே - புறம் 269/12

 TOP
 
  பெயர்த்தந்து (1)
நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து
 வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து - பரி 10/50,51

 TOP
 
  பெயர்த்தரல் (1)
பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ - கலி 15/11

 TOP
 
  பெயர்த்தல் (3)
மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர் - நற் 106/6
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது - கலி 47/20
வாரணவாசிப்பதம் பெயர்த்தல் ஏதில - கலி 60/13

 TOP
 
  பெயர்த்தலின் (1)
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை - குறு 166/1

 TOP
 
  பெயர்த்தலோ (1)
பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே - நற் 74/11

 TOP
 
  பெயர்த்தனென் (2)
பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் - குறு 84/1
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது - புறம் 394/13

 TOP
 
  பெயர்த்து (19)
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் - பெரும் 386
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் - மலை 451
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என - நற் 164/7
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு - நற் 243/5
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அ வரி - நற் 370/5
மண்ணுறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் - பதி 19/7
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு - பதி 65/15
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் - பரி 18/10
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி - பரி 21/19
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ - கலி 1/5
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் - கலி 34/5
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் - கலி 103/51
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எவ்வாயும் - கலி 106/11
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் - கலி 139/35
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் - அகம் 32/14
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி - அகம் 37/5
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி - புறம் 281/3
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் - புறம் 302/9
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி - புறம் 359/6

 TOP
 
  பெயர்த்தும் (4)
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும்
 என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே - குறு 94/4,5
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் - குறு 309/5
அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும்
 அறியாமையின் செறியேன் யானே - அகம் 315/5,6
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் - புறம் 2/9

 TOP
 
  பெயர்தந்து (4)
பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு - குறு 340/6
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் - அகம் 75/15
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து
 குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் - அகம் 316/5,6
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து
 கல்லா இளையர் நீங்க நீங்கான் - புறம் 263/5,6

 TOP
 
  பெயர்தந்தேனே (3)
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே - ஐங் 118/4
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி - ஐங் 355/3
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு - அகம் 26/21

 TOP
 
  பெயர்தர (6)
பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு - குறு 340/6
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு - கலி 76/10
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர
 புரி உளை கலி மான் தேர் கடவுபு - கலி 124/19,20
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர
 நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து - அகம் 264/6,7
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது - புறம் 259/1
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து - புறம் 263/5

 TOP
 
  பெயர்தருவாய் (1)
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அஞ்ஞான்று - கலி 108/26

 TOP
 
  பெயர்தல் (7)
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு - அகம் 10/8
எல்லினில் பெயர்தல் எனக்குமார் இனிதே - அகம் 100/4
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல்
 ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே - அகம் 370/15,16
நோயிலர் பெயர்தல் அறியின் - அகம் 375/17
அழிதக பெயர்தல் நனி இன்னாதே - அகம் 392/10
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என - புறம் 165/10
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே - புறம் 312/6

 TOP
 
  பெயர்தலின் (2)
அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின்
 தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் - மது 394,395
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின்
 பல்வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே - மது 542,543

 TOP
 
  பெயர்தலோ (1)
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை - புறம் 73/8

 TOP
 
  பெயர்தி (2)
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி
 அனைய அன்பினையோ பெரு மறவியையோ - நற் 70/5,6
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி - பதி 71/24

 TOP
 
  பெயர்ந்த (9)
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த
 கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் - நற் 392/8,9
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை - குறு 357/6
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 16/37
நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் - அகம் 110/20
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் - அகம் 207/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் - அகம் 392/21
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் - புறம் 359/17
என் பெயர்ந்த நோக்கி - புறம் 383/16

 TOP
 
  பெயர்ந்த-காலை (1)
மனை-வயின் பெயர்ந்த-காலை நினைஇய - நற் 44/4

 TOP
 
  பெயர்ந்தது (2)
சொல்லிடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது
 அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி - நற் 25/7,8
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு - குறு 246/4

 TOP
 
  பெயர்ந்தனன் (8)
உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு - குறி 237
சொல்லிடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது - நற் 25/7
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் - நற் 235/5
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே - கலி 17/21
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி - அகம் 102/15
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே - அகம் 180/9
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு - அகம் 250/9
உயர்ந்தோர் உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் - புறம் 174/20

 TOP
 
  பெயர்ந்தாள் (1)
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே - கலி 57/24

 TOP
 
  பெயர்ந்தான் (1)
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ - கலி 111/21

 TOP
 
  பெயர்ந்து (29)
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - பொரு 121
செல்வேம்-தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - மலை 567
மெல்லமெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் - நற் 98/6
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து
 உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் - நற் 183/4,5
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி - நற் 259/9
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல் - நற் 291/1
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை - நற் 375/7
நாரை நிரை பெயர்ந்து அயிரை ஆரும் - குறு 166/2
வைகல்-தோறும் நிலம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் - குறு 298/3
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது - குறு 309/4
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் - ஐங் 226/3
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து
 மனால கலவை போல அரண் கொன்று - பதி 11/9,10
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் - பதி 17/6
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி - பதி 42/3
புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு - பதி 44/12
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர - பதி 67/7
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து
 வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து - பதி 89/17,18
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை - பரி 19/58
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் - கலி 61/5
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப - அகம் 136/24
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே - அகம் 179/14
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை - அகம் 241/11
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் - அகம் 266/6
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு - அகம் 280/7
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் - அகம் 303/19
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று - அகம் 343/15
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் - அகம் 368/12
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் - அகம் 389/19
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து
 தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு - புறம் 252/1,2

 TOP
 
  பெயர்ந்தே (1)
செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே - பதி 46/15

 TOP
 
  பெயர்ந்தோளே (1)
நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே - அகம் 248/16

 TOP
 
  பெயர்ந்தோன் (1)
இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் - அகம் 32/16

 TOP
 
  பெயர்ந்தோனே (1)
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே
 உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் - அகம் 380/8,9

 TOP
 
  பெயர்ப்ப (4)
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி - நற் 20/6
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப
 உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் - நற் 374/3,4
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப
 அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ - கலி 111/20,21
நறவு உண் செ வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப
 உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் - புறம் 364/6,7

 TOP
 
  பெயர்ப்பது (1)
இனிய சொல்லி இன்னாங்கு பெயர்ப்பது
 இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே - கலி 14/8,9

 TOP
 
  பெயர்ப்பவள் (1)
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் - பரி 21/65

 TOP
 
  பெயர்ப்பவை (1)
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை
 ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை - பரி 21/66,67

 TOP
 
  பெயர்ப்பான் (2)
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 100/15
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 129/2

 TOP
 
  பெயர்ப்பின் (1)
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின்
 பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் - அகம் 175/4,5

 TOP
 
  பெயர்ப்பு (1)
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை - கலி 134/10

 TOP
 
  பெயர்பட (1)
பெயர்பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் - நற் 307/2

 TOP
 
  பெயர்பவை (1)
பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்-மாதோ - மலை 291

 TOP
 
  பெயர்பு (5)
சின தீயின் பெயர்பு பொங்க - மது 31
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட - மது 163
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு - நற் 271/10
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு - அகம் 365/10
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க - புறம் 22/23

 TOP
 
  பெயர்புடன் (1)
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்புடன் ஆட - பரி 21/32

 TOP
 
  பெயர்புபெயர்பு (1)
பழ வினை மருங்கின் பெயர்புபெயர்பு உறையும் - கலி 21/11

 TOP
 
  பெயர்பெற்ற (1)
ஊர்ந்து பெயர்பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு - சிறு 258

 TOP
 
  பெயர்வர்-கொல் (1)
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் - நற் 207/6

 TOP
 
  பெயர்வனர் (1)
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென - அகம் 301/21

 TOP
 
  பெயர்வனள் (1)
பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் - அகம் 383/12

 TOP
 
  பெயர்வானை (1)
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் - பரி 11/47

 TOP
 
  பெயர்வுக்கு (1)
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி - அகம் 147/13

 TOP
 
  பெயர்வுழி (2)
பெயர்வுழி பெயர்வுழி தவிராது நோக்கி - ஐங் 204/3
பெயர்வுழி பெயர்வுழி தவிராது நோக்கி - ஐங் 204/3

 TOP
 
  பெயர்வேன் (1)
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி - புறம் 161/26

 TOP
 
  பெயர்வோள் (3)
யாரையோ என பெயர்வோள் கையதை - பதி 52/24
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் - அகம் 152/3
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள்
 ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள் - அகம் 198/11,12

 TOP
 
  பெயர (16)
நிலவு எக்கர் பல பெயர
 தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் - பொரு 213,214
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொளக்கொள - மது 367
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை - நற் 58/9
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர
 மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு - பதி 31/10,11
வேறுபடு நனம் தலை பெயர
 கூறினை பெரும நின் படிமையானே - பதி 74/27,28
மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய - பதி 77/3
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர
 அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல - கலி 148/3,4
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த - அகம் 77/9
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் - அகம் 177/14
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின் - அகம் 181/2
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது - அகம் 269/3
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர
 கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ - அகம் 337/13,14
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர
 ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் - புறம் 78/8,9
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர
 உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே - புறம் 125/3,4
குன்றத்து அன்ன களிறு பெயர
 கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே - புறம் 125/9,10
இல் என்று இல்-வயின் பெயர மெல்ல - புறம் 362/20

 TOP
 
  பெயரல் (1)
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல்
 பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் - புறம் 3/14,15

 TOP
 
  பெயரல (1)
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே - புறம் 205/14

 TOP
 
  பெயரலன்-கொல்லோ (1)
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு - அகம் 38/15

 TOP
 
  பெயரன் (2)
சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே - நற் 40/12
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை பெயரன்
 முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி - ஐங் 403/3,4

 TOP
 
  பெயரனை (1)
மேதக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் - கலி 81/35

 TOP
 
  பெயரா (8)
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா
 நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க - திரு 55,56
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா
 குளவி பள்ளி பாயல்கொள்ளும் - சிறு 45,46
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா
 படையோர்க்கு முருகு அயர - மது 37,38
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை - பதி 90/38
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா
 தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் - பரி 15/2,3
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா
 ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி - அகம் 102/4,5
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு - புறம் 205/12
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா
 செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய - புறம் 278/6,7

 TOP
 
  பெயராது (3)
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது
 படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென - அகம் 102/7,8
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது
 செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய - அகம் 269/3,4
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது
 இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த - புறம் 259/1,2

 TOP
 
  பெயரால் (1)
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால்
 வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா - கலி 114/3,4

 TOP
 
  பெயரிய (16)
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை - திரு 18
தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய
 நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் - சிறு 119,120
மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய
 பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் - சிறு 152,153
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் - மது 40
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து - நெடு 82
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் - நெடு 114
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் - பதி 67/2
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து - பதி 88/2
கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய
 ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு - பரி 2/16,17
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய
 கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை - பரி 5/5,6
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் - பரி 21/9
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் - அகம் 198/15
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின் - புறம் 7/6
கோ என பெயரிய காலை ஆங்கு அது - புறம் 152/21
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் - புறம் 202/6
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய
 வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் - புறம் 365/2,3

 TOP
 
  பெயரின் (4)
இரந்து குறையுறாஅன் பெயரின்
 என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே - ஐங் 228/3,4
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் - அகம் 360/9
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின்
 இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே - அகம் 362/9,10
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின்
 அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே - புறம் 147/8,9

 TOP
 
  பெயரினும் (2)
பெறாஅன் பெயரினும் முனியலுறாஅன் - குறி 243
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் - புறம் 3/14

 TOP
 
  பெயருங்கால் (1)
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயருங்கால்
 நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட - கலி 108/5,6

 TOP
 
  பெயரும் (42)
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி - நற் 90/8
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும்
 கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே - நற் 92/8,9
பந்தொடு பெயரும் பரிவிலாட்டி - நற் 140/7
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும்
 கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி - நற் 204/10,11
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர - நற் 210/4
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் - நற் 219/5
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும்
 குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே - நற் 285/7,8
எருவை சேவல் கிளை-வயின் பெயரும்
 அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை - நற் 298/4,5
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் - நற் 335/3
ஆராது பெயரும் தும்பி - குறு 211/6
காண வந்து நாண பெயரும்
 அளிதோ தானே காமம் - குறு 212/3,4
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் - குறு 215/1
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்
 ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி - குறு 221/3,4
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து - குறு 228/4
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும்
 ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன - குறு 293/3,4
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும்
 மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை - குறு 321/3,4
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே - குறு 343/7
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை - குறு 344/6
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே - குறு 390/5
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும்
 பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை - ஐங் 3/4,5
ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு - ஐங் 155/4
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும்
 புல்லென் குன்றத்து புலம்புகொள் நெடு வரை - ஐங் 270/2,3
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும்
 செழும் பல் வைப்பின் பழன பாலும் - பதி 30/20,21
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் - பதி 63/6
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல - பதி 71/23
வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும்
 மீளி மறவனும் போன்ம் - கலி 104/49,50
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும்
 நல் வரை நாட நீ வரின் - அகம் 12/12,13
ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் - அகம் 64/13
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் - அகம் 67/9
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும்
 பெரும் கடல் ஓதம் போல - அகம் 123/12,13
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் - அகம் 131/10
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்
 வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ - அகம் 149/10,11
இரும் கல் விடரகம் சிலம்ப பெயரும்
 பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே - அகம் 232/4,5
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன் - அகம் 248/10
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 269/13
என் கண்டு பெயரும் காலை யாழ நின் - அகம் 318/11
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும்
 தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் - அகம் 357/8,9
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் - அகம் 387/19
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும்
 தென்னம் பொருப்பன் நல் நாட்டுள்ளும் - புறம் 33/6,7
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் - புறம் 209/10
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும்
 அழும்பு இலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் - புறம் 283/4,5
இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள் - புறம் 294/5

 TOP
 
  பெயரும்-மன் (1)
நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் - கலி 37/5

 TOP
 
  பெயரே (3)
ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே - நற் 198/12
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு - ஐங் 380/3
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே
 மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி - புறம் 260/25,26

 TOP
 
  பெயரொடு (2)
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட - மலை 388
கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் - பரி 3/31

 TOP
 
  பெயரோய் (1)
அவ்வவை மேவிய வேறுவேறு பெயரோய்
 எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் - பரி 4/69,70

 TOP
 
  பெயல் (146)
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து - திரு 9
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி - சிறு 13
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை - சிறு 124
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல்
 மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் - பெரும் 362,363
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 484
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை - முல் 6
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் - மது 107
பெயல் உறழ கணை சிதறி - மது 183
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது - மது 244
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என - நெடு 2
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை - நெடு 19
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த - நெடு 21
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து - நெடு 71
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர தக - குறி 162
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் - மலை 171
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி - நற் 5/5
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் - நற் 21/9
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் - நற் 22/6
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் - நற் 33/5
பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு - நற் 51/5
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று - நற் 53/6
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் - நற் 66/9
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் - நற் 89/4
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல்
 கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல - நற் 99/7,8
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை - நற் 114/7
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல்
 கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய - நற் 121/9,10
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே - நற் 139/10
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் - நற் 142/1
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி_நாள் அமையத்து - நற் 157/2
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய - நற் 205/10
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே - நற் 214/12
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல்
 கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி - நற் 248/3,4
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் - நற் 255/9
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை - நற் 256/7
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து - நற் 261/5
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து - நற் 268/2
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி - நற் 289/5
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே - நற் 328/7
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/7
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி - நற் 357/5
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் - நற் 371/5
பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே - நற் 379/9
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே - நற் 387/11
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் - குறு 13/2
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல - குறு 29/2
செம் புல பெயல் நீர் போல - குறு 40/4
பெயல் புறந்தந்த பூம் கொடி முல்லை - குறு 126/3
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் - குறு 133/3
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் - குறு 165/4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்துவிட்டு அன்ன - குறு 168/3
பெயல் மழை துறந்த புலம்புறு கடத்து - குறு 174/1
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க - குறு 205/1
சிதட்டுக்காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 261/2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை - குறு 277/6
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் - குறு 314/3
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 332/1
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே - குறு 355/1
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் - குறு 380/3
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி - ஐங் 80/3
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ - ஐங் 232/4
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல்
 அரும் பனி அளைஇய கூதிர் - ஐங் 252/3,4
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள்-மன்ற கனை பெயல்
 பூ பல அணிந்த வைப்பின் - ஐங் 405/2,3
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே - ஐங் 434/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் - ஐங் 440/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே - ஐங் 448/4
பெயல் தொடங்கின்றே வானம் - ஐங் 469/4
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே - ஐங் 488/1
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்துற்று - பதி 26/6
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் - பதி 41/14
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப - பதி 43/12
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து - பதி 43/17
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர - பதி 69/15
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி - பதி 81/24
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று - பரி 2/9
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை - பரி 10/1
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற - பரி 14/1
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ - பரி 24/1
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் - கலி 41/5
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல்
 உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி - கலி 45/4,5
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் - கலி 46/18
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் - கலி 48/8
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் - கலி 48/15
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் - கலி 49/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை - கலி 56/24
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் - கலி 57/12
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் - கலி 78/19
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் - கலி 90/6
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் - கலி 90/22
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற - கலி 102/1
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் - கலி 116/14
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற - கலி 145/6
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல்
 பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி - அகம் 23/1,2
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 24/5
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல்
 தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் - அகம் 26/23,24
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் - அகம் 32/10
மலி பெயல் கலித்த மாரி பித்திகத்து - அகம் 42/1
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை - அகம் 42/2
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை - அகம் 42/10
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல்
 காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் - அகம் 54/2,3
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ - அகம் 68/15
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் - அகம் 72/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைதுறு காலை - அகம் 74/3
தாழ் பெயல் பெரு நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 84/3
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை - அகம் 89/2
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/5
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூம் கோதை - அகம் 142/23
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் - அகம் 157/12
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் - அகம் 158/2
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் - அகம் 163/2
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் - அகம் 164/4
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே - அகம் 175/18
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல்
 உரும் இறை கொண்ட உயர் சிமை - அகம் 192/13,14
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து - அகம் 199/3
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல்
 உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல - அகம் 208/18,19
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது - அகம் 214/4
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே - அகம் 222/15
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து - அகம் 235/4
பேஎய் வெண் தேர் பெயல் செத்து ஓடி - அகம் 241/9
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு - அகம் 243/5
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில் - அகம் 245/5
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து - அகம் 259/4
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு - அகம் 264/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 269/14
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் - அகம் 274/2
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம் - அகம் 291/1
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற - அகம் 294/2
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை - அகம் 298/9
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று - அகம் 304/4
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார - அகம் 307/4
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் - அகம் 312/4
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை - அகம் 314/7
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் - அகம் 324/5
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து - அகம் 328/3
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் - அகம் 334/9
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை - அகம் 357/13
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை - அகம் 374/10
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே - புறம் 35/16
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே - புறம் 81/2
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்புலத்ததுவே - புறம் 117/7
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை - புறம் 119/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 120/2
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் - புறம் 143/4
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து - புறம் 161/4
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே - புறம் 302/11
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என - புறம் 325/2
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் - புறம் 381/10

 TOP
 
  பெயல (1)
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல
 கடு நீர் வரித்த செந்நில மருங்கின் - அகம் 64/7,8

 TOP
 
  பெயலான் (1)
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த - பரி 7/8

 TOP
 
  பெயலும் (1)
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது - குறு 161/1

 TOP
 
  பெயலுறு (1)
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயலுறு தண் வளி - நற் 132/3

 TOP
 
  பெயலே (1)
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் - கலி 55/1

 TOP
 
  பெயலொடு (2)
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து - மலை 99
பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு
 மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என - நற் 51/5,6

 TOP
 
  பெயற்கு (9)
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு - நற் 88/4
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் - நற் 308/10
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே - ஐங் 433/3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் - ஐங் 458/2
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று - கலி 101/1
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை - அகம் 124/11
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்தகு புறவில் - அகம் 204/5
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு - அகம் 206/15
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன - அகம் 395/2

 TOP
 
  பெயின் (1)
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் - கலி 78/19

 TOP
 
  பெயினே (1)
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி - நற் 311/1

 TOP
 
  பெரிதால் (3)
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு - குறு 29/5
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் - அகம் 148/11
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை - புறம் 169/7

 TOP
 
  பெரிது (90)
வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலருடன் - திரு 39
விரையுறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து - திரு 188
பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை - பொரு 229
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து - மது 541
வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என - மலை 546
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது
 உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி - மலை 559,560
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது
 அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து - நற் 14/5,6
நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது
 அழிதக்கன்றால் தானே கொண்கன் - நற் 72/4,5
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது - நற் 88/7
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து - நற் 113/8
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து - நற் 140/8
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே - நற் 150/11
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து - நற் 174/6
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து - நற் 208/3
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து - நற் 217/6
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி - நற் 223/2
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என - நற் 236/4
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து - நற் 253/3
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி - நற் 259/7
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை - நற் 270/7
பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி - நற் 281/9
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது
 உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் - நற் 360/9,10
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி - நற் 361/1
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் - குறு 37/1
காதலர் உழையராக பெரிது உவந்து - குறு 41/1
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என - குறு 45/3
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் - குறு 48/4
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் - குறு 143/1
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே - குறு 146/5
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று - குறு 355/3
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க - ஐங் 1/2
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக - ஐங் 9/2
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து - ஐங் 89/2
பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ - ஐங் 160/4
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே - ஐங் 184/4
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே - ஐங் 188/4
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை - ஐங் 366/2
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே - ஐங் 398/5
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே - ஐங் 403/2
சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது - ஐங் 467/3
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன் - ஐங் 475/3
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது - ஐங் 499/3
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து - பதி 23/7
நன்று பெரிது உடையையால் நீயே - பதி 37/12
வடபுலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் - பதி 68/13
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே - பதி 83/5
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து - பதி 92/6
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொண்மார் - பரி 19/10
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் - கலி 11/2
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபுறீஇ - கலி 13/24
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என - கலி 27/24
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம்_குழாய் - கலி 58/21
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ - கலி 66/14
செறு தக்கான்-மன்ற பெரிது
 சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட - கலி 84/19,20
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் - கலி 95/32
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை - கலி 98/11
தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை - கலி 98/32
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது
 உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் - கலி 104/67,68
பேதையை-மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய் - கலி 111/15
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது
 மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் - கலி 111/18,19
வலையுறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என - கலி 128/16
பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும் - கலி 128/21
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து - அகம் 16/10
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து - அகம் 57/17
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து - அகம் 71/15
எல்லினை பெரிது என பல் மாண் கூறி - அகம் 150/4
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே - அகம் 178/22
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே - அகம் 199/24
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என - அகம் 209/6
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே - அகம் 236/21
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து - அகம் 300/9
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து - அகம் 312/3
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது
 இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி - அகம் 325/5,6
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் - அகம் 333/3
உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் - புறம் 17/30
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என - புறம் 78/6
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே - புறம் 81/1
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே - புறம் 102/2
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து - புறம் 159/8
செல்குவை ஆயின் நல்குவை பெரிது என - புறம் 160/14
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் - புறம் 184/4
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் - புறம் 184/6
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே - புறம் 245/1
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என - புறம் 257/6
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே - புறம் 278/9
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர் - புறம் 360/1
யாம் தன் அறியுநமாக தான் பெரிது
 அன்புடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி - புறம் 381/6,7
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என - புறம் 392/11
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் - புறம் 395/33
சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து - புறம் 398/17

 TOP
 
  பெரிதும் (10)
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி - நற் 220/5
பெரிதும் பேதை-மன்ற - குறு 276/7
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிதும் நின் - ஐங் 230/2
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும்
 இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் - பதி 48/10,11
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு - பரி 24/40
நல்லது கற்பித்தார்-மன்ற நுமர் பெரிதும்
 வல்லர் எமர் கண் செயல் - கலி 112/10,11
பெரும் தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும்
 வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது - அகம் 59/2,3
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும்
 ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் - புறம் 121/3,4
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும்
 வீறு சால் நல் கலம் வீசி நன்றும் - புறம் 362/14,15
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் - புறம் 395/27

 TOP
 
  பெரிதே (45)
புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே - நற் 119/11
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட - நற் 157/7
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே - நற் 166/10
நோயும் கைம்மிக பெரிதே மெய்யும் - நற் 236/1
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே - நற் 272/10
நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே
 சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் - நற் 297/6,7
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே - நற் 335/11
நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று - குறு 3/1
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே - குறு 18/5
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து - குறு 99/2
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 328/8
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே - குறு 371/4
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே - குறு 387/5
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 393/6
மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 81/5
அன்பு இலன்-மன்ற பெரிதே
 மென்புல கொண்கன் வாராதோனே - ஐங் 119/3,4
முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே - ஐங் 160/5
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 301/4
குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே
 விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 306/3,4
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே - ஐங் 369/5
மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவுமார் பெரிதே - ஐங் 382/5
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே - பதி 32/17
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 33/1
நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே - கலி 30/21
மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே - கலி 48/24
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே - கலி 74/16
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே - கலி 137/2
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே - கலி 149/16
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 36/23
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே - அகம் 45/12
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 116/19
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே - அகம் 186/7
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 226/17
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 246/14
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் - அகம் 253/7
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்தக - அகம் 256/13
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 256/21
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது - அகம் 266/15
கோதை மார்பன் உவகையின் பெரிதே - அகம் 346/25
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே
 அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் - புறம் 10/6,7
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே - புறம் 143/15
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே - புறம் 197/18
பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே - புறம் 207/7
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் - புறம் 277/4
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு - புறம் 304/8

 TOP
 
  பெரிய (28)
பெரிய கற்று இசை விளக்கி - மது 767
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய
 கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை - நற் 86/6,7
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று - நற் 103/2
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே - நற் 266/9
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் - நற் 345/6
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் - நற் 388/9
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய
 இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர - நற் 400/3,4
பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே - குறு 178/7
பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே - குறு 248/7
பெரிய கூறி நீப்பினும் - ஐங் 283/4
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி - பதி 15/37
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் - பதி 17/2
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற - பதி 44/3
சிறி இலை வேலம் பெரிய தோன்றும் - பதி 58/14
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய
 திருமருத நீர் பூம் துறை - பரி 11/29,30
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன - கலி 143/49
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய
 கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 8/5,6
பெரிய நாணிலை-மன்ற பொரி என - அகம் 116/5
சிறிய மிழற்றும் செ வாய் பெரிய
 கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என - அகம் 126/18,19
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் - அகம் 144/8
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே - அகம் 230/16
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் - அகம் 264/4
வருவர் வாழி தோழி பெரிய
 நிதியம் சொரிந்த நீவி போல - அகம் 313/10,11
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய
 ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் - அகம் 387/17,18
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் - அகம் 390/12
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது - புறம் 116/16
பெரிய கள் பெரினே - புறம் 235/2
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா - புறம் 375/19

 TOP
 
  பெரியது (3)
குடிமைக்-கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ - கலி 135/8
வாய்மைக்-கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ - கலி 135/11
புகழ்மைக்-கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ - கலி 135/14

 TOP
 
  பெரியம் (1)
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் - புறம் 78/5

 TOP
 
  பெரியர் (2)
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர்
 பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க - நற் 156/8,9
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்தலை - நற் 224/1

 TOP
 
  பெரியரும் (2)
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ - மது 521
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே - குறு 368/5

 TOP
 
  பெரியவர் (1)
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே - நற் 266/9

 TOP
 
  பெரியவும் (3)
அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் - மது 394
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி - பட் 192
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய - புறம் 205/7

 TOP
 
  பெரியள் (1)
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள்
 அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது - அகம் 198/12,13

 TOP
 
  பெரியன் (3)
நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன்
 கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் - நற் 131/7,8
அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய - நற் 180/6
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/12

 TOP
 
  பெரியார்க்கு (1)
தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு
 அடியரோ ஆற்றாதவர் - கலி 88/3,4

 TOP
 
  பெரியை (1)
தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை
 மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை - பரி 13/54,55

 TOP
 
  பெரியோர் (17)
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் - திரு 274
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது - மது 192
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக - மது 227
பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் - மது 473
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல - மது 495
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என - மலை 542
அரிய வாழி தோழி பெரியோர்
 நாடி நட்பின் அல்லது - நற் 32/7,8
பேணுப பேணார் பெரியோர் என்பது - நற் 72/1
தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர்
 தாம் அறிந்து உணர்க என்ப-மாதோ - நற் 116/1,2
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து - குறு 341/4
பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி - பதி 79/3
கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக - பதி 88/14
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் - அகம் 286/13
அரிய பெரியோர் தெரியும் காலை - அகம் 286/14
கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர - அகம் 361/10
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே - புறம் 140/10
கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் - புறம் 373/30

 TOP
 
  பெரியோர்க்கு (1)
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு
 மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடுமார் - மது 458,459

 TOP
 
  பெரியோரை (1)
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே - புறம் 192/12

 TOP
 
  பெரினே (1)
பெரிய கள் பெரினே
 யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும் மன்னே - புறம் 235/2,3

 TOP
 
  பெரு (246)
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு - திரு 50
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் - பொரு 66
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய - பொரு 146
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் - பொரு 237
பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென - பெரும் 23
வழங்க தவாஅ பெரு வளன் எய்தி - பெரும் 26
ஞெலிகோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி - பெரும் 178
பெரு நல் வானத்து வட வயின் விளங்கும் - பெரும் 302
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு - பெரும் 383
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் - பெரும் 432
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப - முல் 11
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ - முல் 54
கானம் நந்திய செந்நில பெரு வழி - முல் 97
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய - மது 55
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் - மது 83
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து - மது 365
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க - மது 374
பெரு நல் யானை போர்க்களத்து ஒழிய - மது 735
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் - குறி 27
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் - குறி 199
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் - குறி 248
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப - பட் 233
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் - பட் 251
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து - பட் 255
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் - பட் 291
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் - மலை 41
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் - மலை 265
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணிமார் - மலை 326
உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட - மலை 357
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து - மலை 480
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி - மலை 493
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை - மலை 573
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப - நற் 7/2
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே - நற் 29/11
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் - நற் 34/4
வானுற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் - நற் 53/4
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் - நற் 58/1
பெரு நெல் பல் கூட்டு எருமை உழவ - நற் 60/2
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் - நற் 63/1
பெரு மலை நாடனை வரூஉம் என்றோளே - நற் 65/9
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய - நற் 69/2
அனைய அன்பினையோ பெரு மறவியையோ - நற் 70/6
பொம்மல்_ஓதி பெரு விதுப்புறவே - நற் 71/11
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை - நற் 74/1
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய - நற் 91/9
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு நீர் - நற் 104/10
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு - நற் 119/8
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் - நற் 129/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை - நற் 147/6
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி - நற் 156/7
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே - நற் 169/10
இரு பெரு வேந்தர் பொருகளத்து ஒழித்த - நற் 180/7
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் - நற் 184/3
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் - நற் 197/8
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் - நற் 201/10
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து - நற் 205/1
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே - நற் 208/12
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி - நற் 213/1
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் - நற் 219/6
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ - நற் 221/6
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி - நற் 239/3
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை - நற் 256/2
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி - நற் 259/5
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே - நற் 261/10
சேந்தனை செல்-மதி நீயே பெரு மலை - நற் 276/8
பெரு மர ஒடியல் போல - நற் 289/8
நீயே பெரு நலத்தையே அவனே - நற் 290/6
பெரு விதுப்பு உறுக-மாதோ எம் இல் - நற் 293/6
எருவை நீடிய பெரு வரையகம்-தொறும் - நற் 294/4
பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே - நற் 298/12
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் - நற் 308/10
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே - நற் 309/6
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி - நற் 334/2
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் - நற் 347/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து - நற் 399/1
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே - குறு 72/5
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி - குறு 78/1
முனை ஆன் பெரு நிரை போல - குறு 80/6
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு - குறு 96/1
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே - குறு 111/7
பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ - குறு 115/1
பெரு விதுப்புற்றன்றால் நோகோ யானே - குறு 131/6
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே - குறு 181/7
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி - குறு 182/4
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் - குறு 187/3
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்குறுமே - குறு 194/5
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் - குறு 255/4
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் - குறு 267/1
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே - குறு 270/4
பெரு நல குறுமகள் வந்து என - குறு 295/5
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே - குறு 337/7
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் - குறு 338/6
இடி கரை பெரு மரம் போல - குறு 368/7
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் - குறு 385/5
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் - ஐங் 47/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் - ஐங் 67/3
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் - ஐங் 213/2
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ - ஐங் 217/1
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியன் மார்பு - ஐங் 220/3
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் - ஐங் 258/3
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த - ஐங் 394/4
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக - ஐங் 482/1
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே - ஐங் 488/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - பதி 21/35
சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து - பதி 23/2
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை - பதி 25/10
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் - பதி 28/1
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் - பதி 28/9
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து - பதி 32/11
ஒரூஉப நின்னை ஒரு பெரு வேந்தே - பதி 34/1
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் - பதி 43/14
பெரு மலை வயின்வயின் விலங்கும் அரு மணி - பதி 51/12
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் - பதி 61/2
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ - பதி 70/14
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே - பதி 73/3
பெரு வாய் மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து - பதி 81/25
உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து - பதி 88/33
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே - பதி 90/57
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள - பரி 3/90
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே - பரி 7/63
நனி மலர் பெரு வழி - பரி 8/95
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி - பரி 9/4
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி - கலி 4/22
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் - கலி 26/18
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே - கலி 65/2
ஆல் அமர் செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் - கலி 81/9
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை - கலி 83/8
பெரு மணி திண் தேர் குறுமக்கள் நாப்பண் - கலி 83/10
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய்க்-கண் - கலி 96/23
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட - கலி 96/33
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்புற்றாளை - கலி 99/10
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த - கலி 103/7
பெரு மலை விடரகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ - கலி 103/19
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற - கலி 105/48
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் - கலி 145/45
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் - அகம் 8/11
அரக்கத்து அன்ன செந்நில பெரு வழி - அகம் 14/1
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் - அகம் 57/12
பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் - அகம் 63/3
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி - அகம் 64/4
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப - அகம் 74/5
தாழ் பெயல் பெரு நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 84/3
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் - அகம் 91/3
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய - அகம் 94/9
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 96/15
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட - அகம் 102/6
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் - அகம் 116/15
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் - அகம் 120/7
பெரு வள கரிகால் முன் நிலை செல்லார் - அகம் 125/18
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி - அகம் 154/10
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ - அகம் 158/1
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி - அகம் 163/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் - அகம் 168/8
இரு பெரு வேந்தர் மாறுகொள் வியன் களத்து - அகம் 174/1
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே - அகம் 182/18
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் - அகம் 185/11
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின் - அகம் 192/12
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 192/15
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த - அகம் 193/3
பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர் - அகம் 208/15
எறியுளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் - அகம் 210/2
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை - அகம் 211/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை - அகம் 213/6
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து - அகம் 213/13
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து - அகம் 218/5
பெரு மலை விடரகம் வர அரிது என்னாய் - அகம் 218/12
வானுற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை - அகம் 222/1
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி - அகம் 226/10
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/16
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் - அகம் 233/3
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் - அகம் 236/2
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே - அகம் 239/15
பெரு மலை விடரகம் நீடிய சிறி இலை - அகம் 242/19
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என - அகம் 248/9
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி - அகம் 252/5
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் - அகம் 253/17
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி - அகம் 255/12
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக - அகம் 258/13
பெரு நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை - அகம் 269/21
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் - அகம் 273/15
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி - அகம் 275/15
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் - அகம் 278/6
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய - அகம் 282/1
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி - அகம் 283/3
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி - அகம் 291/5
பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி - அகம் 296/5
பெரு விதுப்பு உறுவி பேதுறு நிலையே - அகம் 299/21
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் - அகம் 310/9
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக - அகம் 312/7
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை - அகம் 316/1
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் - அகம் 333/12
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே - அகம் 333/22
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி - அகம் 358/12
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே - அகம் 359/16
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - அகம் 361/3
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு - அகம் 364/2
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி - அகம் 369/21
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் - அகம் 377/10
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி - அகம் 377/12
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 383/10
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி - அகம் 388/5
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட - அகம் 397/1
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை - அகம் 399/8
இடைப்புல பெரு வழி சொரியும் - புறம் 30/14
பெரு மலை விடரகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு - புறம் 37/4
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் - புறம் 41/5
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் - புறம் 42/12
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே - புறம் 52/11
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ - புறம் 55/1
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த - புறம் 55/3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து - புறம் 65/6
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் - புறம் 83/4
பெரு மலை விடரகத்து அரு மிசை கொண்ட - புறம் 91/8
பெட்டாங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி - புறம் 113/3
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே - புறம் 120/21
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு - புறம் 125/18
பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே - புறம் 129/9
இவண் வந்த பெரு நசையேம் - புறம் 136/19
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு - புறம் 161/3
பெரு மர கம்பம் போல - புறம் 169/11
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் - புறம் 174/14
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் - புறம் 176/6
பெரு மலை விடரகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து - புறம் 190/8
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல - புறம் 198/1
பெரு மலை விடரகம் சிலம்ப முன்னி - புறம் 209/8
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று - புறம் 209/9
பெரு வரை அன்ன மார்பின் - புறம் 209/18
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே - புறம் 212/10
பெரு வறம் கூர்ந்த வேனில் காலை - புறம் 224/13
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை - புறம் 228/14
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே - புறம் 243/14
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி - புறம் 247/3
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து - புறம் 248/3
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை - புறம் 255/3
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை - புறம் 258/7
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது - புறம் 259/1
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் - புறம் 266/6
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல - புறம் 273/6
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே - புறம் 279/6
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே - புறம் 291/5
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை - புறம் 297/1
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் - புறம் 308/8
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க - புறம் 364/3
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து - புறம் 371/25
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் - புறம் 375/13
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற - புறம் 391/4

 TOP
 
  பெருக்கத்தின் (1)
புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து - பரி 7/37

 TOP
 
  பெருக்கத்து (1)
தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் - மது 210

 TOP
 
  பெருக்கம் (1)
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே - பதி 24/17

 TOP
 
  பெருக்கமும் (1)
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ - அகம் 279/2

 TOP
 
  பெருக்கி (1)
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி
 பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி - பட் 284,285

 TOP
 
  பெருக்கு (3)
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு - பரி 6/70
பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை - பரி 6/74
வையை பெருக்கு வடிவு - பரி 7/60

 TOP
 
  பெருக (6)
இன களமர் இசை பெருக
 வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை - பொரு 194,195
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக
 நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை - மது 109,110
வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் - பதி 41/20
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக
 உலகம் தங்கிய மேம்படு கற்பின் - பதி 59/7,8
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை - பதி 90/3
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக
 தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே - புறம் 18/28,29

 TOP
 
  பெருகல் (1)
தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் - புறம் 27/11

 TOP
 
  பெருகி (6)
வளர்பிறை போல வழிவழி பெருகி
 இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு - குறு 289/1,2
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி
 மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் - பதி 59/1,2
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி
 நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி - கலி 108/2,3
கழியாமையே வழிவழி பெருகி
 அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் - அகம் 368/13,14
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர்பட பெருகி
 நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை - அகம் 400/6,7
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை - புறம் 198/18

 TOP
 
  பெருகிய (5)
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து - பட் 216
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெருநீர் - குறு 290/4
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் - ஐங் 319/2
பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ - கலி 15/11
பீடு இன்று பெருகிய திருவின் - புறம் 375/20

 TOP
 
  பெருகின (1)
ஆர் இருள் பெருகின வாரல் - ஐங் 282/4

 TOP
 
  பெருகும் (4)
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் - நற் 378/2
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று - நற் 397/5
தளி பெருகும் தண் சினைய - பரி 8/91
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் - கலி 83/5

 TOP
 
  பெருங்கல் (2)
தென் குமரி வட பெருங்கல்
 குண குட கடலா எல்லை - மது 70,71
தென் குமரி வட பெருங்கல்
 குண குட கடலா எல்லை - புறம் 17/1,2

 TOP
 
  பெருங்காடு (1)
தாழிய பெருங்காடு எய்திய ஞான்றே - புறம் 364/13

 TOP
 
  பெருஞ்செயாளனை (1)
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை
 யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் - புறம் 282/2,3

 TOP
 
  பெருத்த (5)
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை - கலி 56/24
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை - புறம் 177/14
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த
 எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி - புறம் 258/4,5
நீர் நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை - புறம் 366/20
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை - புறம் 384/15

 TOP
 
  பெருந்தகாய் (1)
பெருந்தகாய் கூறு சில - கலி 81/15

 TOP
 
  பெருந்தகை (13)
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது - நெடு 106
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை
 அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் - குறி 179,180
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை
 நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு - குறி 206,207
பேதைமையால் பெருந்தகை கெழுமி - குறு 230/3
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே - பரி 16/22
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட - அகம் 27/14
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே - புறம் 93/15
அரும் கலம் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை
 பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே - புறம் 171/10,11
பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் - புறம் 274/2
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே - புறம் 318/3
மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே - புறம் 332/2
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை
 தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து - புறம் 361/5,6
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை
 நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும் - புறம் 376/12,13

 TOP
 
  பெருந்தகைக்கு (2)
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து - பதி 81/30
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற - அகம் 34/9

 TOP
 
  பெருந்தகையோடு (1)
கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம் - கலி 5/8

 TOP
 
  பெருந்துறை (1)
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் - அகம் 199/19

 TOP
 
  பெருநரை (1)
அரு நரை உருமின் பெருநரை பொறாஅ - புறம் 58/7

 TOP
 
  பெருநாள் (3)
பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின் - பெரும் 296
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ - மது 525
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை - அகம் 227/15

 TOP
 
  பெருநீர் (13)
விழுமிய நாவாய் பெருநீர் ஓச்சுநர் - மது 321
பெருநீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை - நற் 45/9
பெருநீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் - நற் 84/4
பேதை நெய்தல் பெருநீர் சேர்ப்பதற்கு - நற் 275/6
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெருநீர்
 கல் பொரு சிறு நுரை போல - குறு 290/4,5
பெருநீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 345/7
சிறு நணி வரைந்தனை கொண்மோ பெருநீர்
 வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி - ஐங் 180/1,2
பெருநீர் அழுவத்து எந்தை தந்த - அகம் 20/1
பெருநீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் - அகம் 280/9
சிறு பல் தொல் குடி பெருநீர் சேர்ப்பன் - அகம் 290/8
பெருநீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 310/17
கானல் அம் சிறுகுடி பெருநீர் சேர்ப்ப - அகம் 320/5
சேந்தனை சென்மோ பெருநீர் சேர்ப்ப - அகம் 350/9

 TOP
 
  பெருப்ப (1)
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப
 அலத்தல் காலை ஆயினும் - புறம் 103/10,11

 TOP
 
  பெரும் (740)
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு - திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் - திரு 44
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை - திரு 158
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய - திரு 160
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை - திரு 203
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை - திரு 236
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை - திரு 253
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ - திரு 265
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக - திரு 269
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் - திரு 274
இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று - திரு 304
பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு - திரு 314
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி - பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி - பொரு 47
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் - பொரு 53
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை - பொரு 171
பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை - பொரு 229
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண - சிறு 87
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய - சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி - சிறு 142
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் - சிறு 156
பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப - பெரும் 63
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் - பெரும் 78
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி - பெரும் 198
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் - பெரும் 230
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் - பெரும் 356
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பெரும் 389
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் - பெரும் 398
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் - பெரும் 436
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி - பெரும் 460
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் - பெரும் 473
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை - முல் 6
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் - முல் 43
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு - முல் 90
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் - மது 100
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் - மது 122
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை - மது 154
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் - மது 161
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் - மது 234
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது - மது 244
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி - மது 275
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் - மது 344
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் - மது 408
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் - மது 437
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் - மது 540
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் - மது 566
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் - மது 596
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் - மது 610
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் - மது 618
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி - மது 676
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி - மது 687
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை - மது 699
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து - மது 711
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் - மது 746
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக - மது 772
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் - நெடு 7
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை - நெடு 24
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து - நெடு 78
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் - நெடு 123
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் - நெடு 171
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் - குறி 37
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் - குறி 75
பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது - பட் 71
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பட் 105
அரும் கடி பெரும் காப்பின் - பட் 133
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு - பட் 224
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் - பட் 262
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற - பட் 270
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் - மலை 63
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும் புன வரகே - மலை 113
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் - மலை 264
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் - மலை 292
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை - மலை 317
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி - மலை 506
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் - மலை 511
குடமலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி - மலை 527
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து - நற் 2/1
வல்லியம் பெரும் தலை குருளை மாலை - நற் 2/5
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி - நற் 4/3
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி - நற் 5/5
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறுமகட்கு - நற் 6/4
பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே - நற் 6/11
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே - நற் 7/9
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் - நற் 13/5
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு - நற் 19/3
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே - நற் 21/12
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி - நற் 22/2
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே - நற் 26/9
பெரும் புலம்புற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து - நற் 31/6
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் - நற் 36/3
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் - நற் 39/10
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு - நற் 45/2
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி - நற் 47/1
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி - நற் 51/8
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை - நற் 54/5
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு - நற் 60/4
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு - நற் 60/5
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - நற் 74/5
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் - நற் 77/2
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து - நற் 80/4
பெரும் தோள் குறுமகள் அல்லது - நற் 80/8
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 82/7
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு - நற் 87/3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை - நற் 87/6
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே - நற் 87/9
உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா - நற் 90/2
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் - நற் 90/6
பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர - நற் 93/1
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட - நற் 93/5
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் - நற் 106/1
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென - நற் 111/9
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி - நற் 112/5
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் - நற் 113/4
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் - நற் 113/10
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் - நற் 116/7
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர - நற் 117/1
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் - நற் 119/2
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் - நற் 119/5
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே - நற் 123/12
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே - நற் 125/12
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயலுறு தண் வளி - நற் 132/3
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை - நற் 137/7
ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி - நற் 139/3
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் - நற் 140/2
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை - நற் 140/5
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி - நற் 144/1
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து - நற் 146/5
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் - நற் 147/2
நல் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் - நற் 151/1
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி - நற் 151/6
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ - நற் 155/6
பேர் அன்பினையே பெரும் கல் நாட - நற் 156/3
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி_நாள் அமையத்து - நற் 157/2
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை - நற் 159/2
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் - நற் 162/7
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் - நற் 163/7
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை - நற் 167/1
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் - நற் 168/2
வறும் தலை பெரும் களிறு போல - நற் 182/9
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் - நற் 186/3
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை - நற் 193/4
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே - நற் 194/10
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து - நற் 200/6
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை - நற் 202/5
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால் - நற் 207/10
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் - நற் 212/6
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் - நற் 213/3
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என - நற் 213/6
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் - நற் 217/5
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் - நற் 219/9
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ - நற் 220/1
விருந்து விருப்புறூஉம் பெரும் தோள் குறுமகள் - நற் 221/8
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் - நற் 222/9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் - நற் 228/6
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய - நற் 231/3
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை - நற் 231/7
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் - நற் 232/1
பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின் - நற் 233/4
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் - நற் 244/1
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே - நற் 245/12
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை - நற் 251/2
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே - நற் 253/9
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் - நற் 254/8
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி - நற் 259/3
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து - நற் 261/5
களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் - நற் 261/6
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி - நற் 269/1
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா - நற் 270/6
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி - நற் 271/1
செல் பெரும் காளை பொய்ம் மருண்டு சேய் நாட்டு - நற் 271/4
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் - நற் 272/8
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - நற் 274/9
மனையுற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை - நற் 277/5
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப - நற் 281/6
பெரும் தகை மறவன் போல கொடும் கழி - நற் 287/4
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் - நற் 291/5
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை - நற் 295/6
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் - நற் 298/6
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் - நற் 300/5
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் - நற் 300/9
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் - நற் 300/11
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி - நற் 301/1
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை - நற் 301/2
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே - நற் 306/11
வாடை பெரும் பனிக்கு என்னள்-கொல் எனவே - நற் 312/9
ஈண்டு பெரும் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்து என - நற் 315/1
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் - நற் 320/5
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே - நற் 321/10
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் - நற் 328/3
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே - நற் 328/7
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் - நற் 328/9
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை - நற் 334/1
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது - நற் 337/9
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என - நற் 340/3
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் - நற் 344/3
பெரும் கல் விடரகம் சிலம்ப இரும் புலி - நற் 344/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி - நற் 346/9
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல - நற் 349/8
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - நற் 353/4
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - நற் 353/9
பெரும் தோள் நெகிழ அ வரி வாட - நற் 358/1
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர - நற் 358/2
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் - நற் 358/8
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி - நற் 365/2
திருந்து இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறுமகள் - நற் 366/3
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி - நற் 368/1
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை - நற் 369/4
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் - நற் 375/6
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - நற் 386/1
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி - நற் 387/10
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் - நற் 389/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என - நற் 392/2
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே - குறு 3/4
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் - குறு 13/2
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் - குறு 18/4
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை - குறு 26/2
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே - குறு 33/4
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு - குறு 34/5
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் - குறு 37/2
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் - குறு 60/2
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் - குறு 71/3
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ - குறு 76/4
சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே - குறு 78/6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி - குறு 80/2
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் - குறு 82/4
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை - குறு 83/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி - குறு 88/2
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி - குறு 89/4
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து - குறு 94/1
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறுமகள் - குறு 95/3
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே - குறு 99/6
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே - குறு 100/7
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் - குறு 101/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை - குறு 109/1
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ - குறு 112/3
ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே - குறு 113/6
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை - குறு 116/2
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு - குறு 124/2
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் - குறு 133/3
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் - குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் - குறு 160/5
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 163/3
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி - குறு 164/4
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் - குறு 165/4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்துவிட்டு அன்ன - குறு 168/3
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி - குறு 169/5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி - குறு 182/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை - குறு 183/5
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி - குறு 190/1
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே - குறு 204/5
பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு - குறு 210/5
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் - குறு 213/3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி - குறு 214/4
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட - குறு 225/2
குருகு என மலரும் பெரும் துறை - குறு 226/6
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை - குறு 234/5
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - குறு 243/4
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 246/1
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் - குறு 253/3
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த - குறு 258/3
பெரும் களிற்று அடிவழி நிலைஇய நீரே - குறு 262/8
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல உடன் வாழ்த்தி - குறு 263/4
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் - குறு 269/4
பெரும் காட்டு உளரும் அசை வளி போல - குறு 273/2
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு - குறு 273/5
பெரும் தோள் குறுமகள் சிறு மெல் ஆகம் - குறு 280/3
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே - குறு 287/8
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் - குறு 288/2
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் - குறு 303/2
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் - குறு 311/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 313/1
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே - குறு 315/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள் மீன் உணங்கலின் - குறு 320/1
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 324/2
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே - குறு 325/6
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் - குறு 326/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு - குறு 334/1
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே - குறு 335/7
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் - குறு 342/1
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் - குறு 360/5
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே - குறு 365/6
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் - குறு 373/2
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் - குறு 389/3
கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே - குறு 391/9
களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று - குறு 400/2
எக்கர் மாஅத்து புது பூம் பெரும் சினை - ஐங் 19/1
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 30/4
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 31/3
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூம் பெரும் துறை - ஐங் 33/2
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு - ஐங் 44/1
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர - ஐங் 47/3
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர - ஐங் 65/2
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த - ஐங் 69/2
தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே - ஐங் 73/4
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 75/3
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது - ஐங் 102/2
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே - ஐங் 123/3
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே - ஐங் 126/3
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை - ஐங் 145/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை - ஐங் 148/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை - ஐங் 150/1
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் - ஐங் 158/3
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 170/1
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே - ஐங் 182/4
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை - ஐங் 188/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் - ஐங் 199/1
பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் - ஐங் 206/4
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் - ஐங் 214/3
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் - ஐங் 217/2
பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 218/5
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப - ஐங் 238/3
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே - ஐங் 252/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு - ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் - ஐங் 267/1
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே - ஐங் 281/4
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை - ஐங் 282/1
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர - ஐங் 292/1
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் - ஐங் 296/1
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை - ஐங் 297/1
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் - ஐங் 300/2
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் - ஐங் 302/2
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு - ஐங் 333/3
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் - ஐங் 352/3
அரும் செயல் பொருட்பிணி பெரும் திரு உறுக என - ஐங் 355/2
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த காலை - ஐங் 359/2
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப - ஐங் 370/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் - ஐங் 400/3
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை பெயரன் - ஐங் 403/3
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே - ஐங் 439/3
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் - ஐங் 442/1
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம்-தில்ல - ஐங் 444/1
பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் - ஐங் 460/1
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க - ஐங் 485/2
பெரும் புன் மாலை ஆனது நினைஇ - ஐங் 486/1
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே - பதி 12/25
கடும் கால் கொட்கும் நல் பெரும் பரப்பின் - பதி 17/12
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய - பதி 19/13
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி - பதி 21/7
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த - பதி 22/26
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே - பதி 22/38
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் - பதி 23/9
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து - பதி 23/13
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த - பதி 23/16
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு - பதி 23/19
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ - பதி 24/5
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய - பதி 25/9
பெரும் பல் யானை குட்டுவன் - பதி 29/14
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை - பதி 30/1
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் - பதி 30/41
பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் - பதி 30/43
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப - பதி 32/5
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/10
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் - பதி 41/9
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து - பதி 41/19
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் - பதி 42/14
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் - பதி 43/3
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் - பதி 43/4
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 43/9
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப - பதி 43/12
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே - பதி 48/18
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே - பதி 49/17
அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து - பதி 51/13
மழை தவழும் பெரும் குன்றத்து - பதி 51/25
பெரும் சின புயல் ஏறு அனையை - பதி 51/28
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு - பதி 52/4
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - பதி 55/5
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் - பதி 64/18
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என - பதி 71/19
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் - பதி 71/21
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் - பதி 75/1
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து - பதி 76/1
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலியுறுக்கும் - பதி 76/4
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி - பதி 76/6
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் - பதி 77/1
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் இசைந்து - பதி 81/19
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி - பதி 81/24
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே - பதி 81/37
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் - பதி 85/2
பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும - பதி 89/7
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய - பதி 90/23
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே - பதி 90/40
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே - பரி 5/50
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த - பரி 7/8
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் - பரி 10/28
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் - பரி 11/34
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் - பரி 12/27
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது - பரி 15/36
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே - பரி 15/66
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே - கலி 17/21
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் - கலி 20/4
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற - கலி 36/8
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் - கலி 45/4
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் - கலி 48/6
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு - கலி 64/7
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் - கலி 64/9
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி - கலி 64/22
வீழ்க்கை பெரும் கரும் கூத்து - கலி 65/29
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற - கலி 75/24
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற - கலி 81/12
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை - கலி 83/1
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை - கலி 85/35
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு - கலி 89/8
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது ஆட ஆங்கே ஓர் - கலி 96/35
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் - கலி 103/56
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல - கலி 105/13
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி - கலி 109/2
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய - கலி 114/14
பெரும் கடல் துயில்கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லாக்கால் - கலி 124/16
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் - கலி 127/4
பெரும் பேதுறுதல் களை-மதி பெரும - கலி 129/22
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என் - கலி 131/1
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர - கலி 134/6
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப - கலி 145/38
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே - கலி 146/42
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் - கலி 150/21
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை - அகம் 2/1
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை - அகம் 3/2
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் - அகம் 4/15
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை - அகம் 8/2
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/7
மெய்மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் - அகம் 15/2
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் - அகம் 17/14
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து - அகம் 17/16
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் - அகம் 19/5
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை - அகம் 20/13
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே - அகம் 21/27
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் - அகம் 26/6
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன - அகம் 27/9
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல - அகம் 30/8
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி - அகம் 34/11
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு வயின் ஓடலின் - அகம் 39/9
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 39/12
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப - அகம் 40/2
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை - அகம் 42/10
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி - அகம் 44/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து - அகம் 45/3
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் - அகம் 57/8
பெரும் தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் - அகம் 59/2
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க - அகம் 60/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப - அகம் 63/6
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து - அகம் 69/18
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் - அகம் 70/10
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை - அகம் 72/5
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை - அகம் 72/13
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த - அகம் 78/23
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி - அகம் 83/6
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு - அகம் 84/12
நல் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் - அகம் 85/1
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் - அகம் 86/2
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி - அகம் 86/3
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் - அகம் 88/2
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - அகம் 88/9
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் - அகம் 89/15
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 90/3
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் - அகம் 90/10
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் - அகம் 91/9
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 97/7
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் - அகம் 98/15
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் - அகம் 98/18
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த - அகம் 100/5
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 101/11
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து - அகம் 102/1
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய - அகம் 104/10
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் - அகம் 109/13
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி - அகம் 116/16
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய - அகம் 118/8
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே - அகம் 120/16
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெரும் துறை - அகம் 123/11
பெரும் கடல் ஓதம் போல - அகம் 123/13
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் - அகம் 126/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை - அகம் 131/4
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 132/14
பெரும் புழுக்குற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் - அகம் 136/21
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் - அகம் 137/12
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் - அகம் 140/1
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து - அகம் 141/17
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 141/22
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை - அகம் 141/25
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் - அகம் 142/12
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் - அகம் 145/10
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட - அகம் 148/6
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் - அகம் 148/13
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 149/4
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து - அகம் 150/5
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை - அகம் 150/7
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 152/6
பெரும் களிறு மிதித்த அடியகத்து இரும் புலி - அகம் 155/11
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி - அகம் 157/7
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் - அகம் 159/8
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை - அகம் 167/11
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் - அகம் 169/3
பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு - அகம் 169/13
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே - அகம் 171/15
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் - அகம் 177/3
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை - அகம் 181/4
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு - அகம் 181/9
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே - அகம் 181/26
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி - அகம் 183/6
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து - அகம் 185/3
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு - அகம் 186/6
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ - அகம் 188/1
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் - அகம் 188/5
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு - அகம் 191/9
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் - அகம் 192/6
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே - அகம் 193/14
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 194/1
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் - அகம் 194/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறுமகள் - அகம் 195/1
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி - அகம் 195/12
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது - அகம் 199/18
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு - அகம் 201/9
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 201/16
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 204/3
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் - அகம் 205/11
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை - அகம் 205/21
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு - அகம் 206/15
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் - அகம் 207/4
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் - அகம் 207/10
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை - அகம் 208/17
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி - அகம் 210/9
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று - அகம் 212/8
பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் - அகம் 213/17
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது - அகம் 214/4
பெரும் களிற்று எவ்வம் போல - அகம் 216/15
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே - அகம் 218/22
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் - அகம் 222/5
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் - அகம் 223/4
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பெரும் கல் - அகம் 223/5
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் - அகம் 227/17
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே - அகம் 228/13
பொய்வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் - அகம் 229/8
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறுமகள் - அகம் 229/10
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் - அகம் 230/3
பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே - அகம் 232/5
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் - அகம் 233/9
பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின் - அகம் 238/10
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை - அகம் 241/10
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் - அகம் 246/8
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் - அகம் 247/6
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 250/10
பெரும் குளம் காவலன் போல - அகம் 252/13
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ - அகம் 255/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய - அகம் 255/17
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது - அகம் 256/6
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் - அகம் 256/15
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி - அகம் 256/19
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 258/6
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி - அகம் 263/1
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன - அகம் 266/14
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 268/12
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே - அகம் 268/14
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே - அகம் 270/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து - அகம் 272/1
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் - அகம் 275/9
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல - அகம் 276/10
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை - அகம் 278/10
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே - அகம் 280/14
நல் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய - அகம் 283/1
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் - அகம் 290/14
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி - அகம் 295/4
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் - அகம் 297/1
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி - அகம் 297/5
ஒண் தளிர் அவிர்வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை - அகம் 298/5
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை - அகம் 298/9
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் - அகம் 298/10
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 300/4
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் - அகம் 302/10
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 304/5
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ - அகம் 306/1
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 307/1
பெரும் கை எண்கு இனம் குரும்பி தேரும் - அகம் 307/10
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே - அகம் 307/15
பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை - அகம் 308/15
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் - அகம் 309/10
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் - அகம் 309/16
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் - அகம் 310/6
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் - அகம் 314/20
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் - அகம் 315/7
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை - அகம் 319/1
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் - அகம் 319/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை - அகம் 320/10
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் - அகம் 326/2
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன - அகம் 326/6
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த - அகம் 330/15
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து - அகம் 334/5
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் - அகம் 336/10
பெரும் கலி வானம் தலைஇய - அகம் 337/20
வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை - அகம் 338/20
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை - அகம் 343/10
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ - அகம் 345/16
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி - அகம் 346/8
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் - அகம் 347/3
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை - அகம் 349/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - அகம் 352/1
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் - அகம் 353/17
மூதிலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை - அகம் 355/3
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் - அகம் 357/8
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் - அகம் 357/10
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 359/9
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து - அகம் 360/6
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் - அகம் 360/10
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து - அகம் 361/6
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே - அகம் 363/19
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 364/10
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து - அகம் 368/2
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/2
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா - அகம் 372/12
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 373/6
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி - அகம் 373/14
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் - அகம் 374/17
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி - அகம் 375/11
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து - அகம் 377/6
பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் - அகம் 378/11
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 378/22
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது உயிர்த்து - அகம் 381/17
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் - அகம் 384/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 387/1
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு - அகம் 389/6
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை - அகம் 389/20
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து - அகம் 392/1
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து - அகம் 395/13
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து - அகம் 397/12
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல - புறம் 2/6
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் - புறம் 2/16
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை - புறம் 2/21
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து - புறம் 3/11
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி - புறம் 3/13
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை - புறம் 15/18
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக - புறம் 16/16
பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப - புறம் 17/21
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி - புறம் 19/6
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் - புறம் 20/6
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் - புறம் 30/13
பெரும் கலக்குற்றன்றால் தானே காற்றோடு - புறம் 41/16
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை - புறம் 42/15
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா - புறம் 44/1
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் - புறம் 55/16
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு - புறம் 58/16
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் - புறம் 64/5
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி - புறம் 67/6
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் - புறம் 67/11
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை - புறம் 69/6
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே - புறம் 84/1
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல - புறம் 94/2
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 98/20
சேறும் வாழியோ பெரும் பெயர் பறம்பே - புறம் 113/7
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை - புறம் 116/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 120/2
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர - புறம் 120/15
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை - புறம் 137/13
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் - புறம் 138/10
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் - புறம் 140/8
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி - புறம் 150/25
கொண் பெரும் கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே - புறம் 154/13
கொண் பெரும் கானத்து கிழவன் - புறம் 155/7
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண் பெரும் கானம் - புறம் 156/2
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே - புறம் 157/13
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி - புறம் 158/12
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் - புறம் 161/14
அரும் கடி பெரும் காலை - புறம் 166/24
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி - புறம் 174/8
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/18
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குடநாட்டு - புறம் 177/12
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே - புறம் 177/17
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் - புறம் 178/5
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்புல இருக்கை - புறம் 181/4
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட - புறம் 188/2
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் - புறம் 198/17
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் - புறம் 198/19
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 199/5
பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - புறம் 202/21
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் - புறம் 204/5
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே - புறம் 210/15
நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே - புறம் 213/16
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் - புறம் 217/2
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த - புறம் 220/1
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் - புறம் 220/2
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் - புறம் 227/8
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் - புறம் 233/5
பெரும் சோற்றானும் நனி பல கலத்தன் மன்னே - புறம் 235/5
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் - புறம் 236/1
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது - புறம் 236/6
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேதுறுப்ப - புறம் 238/10
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் - புறம் 246/11
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற - புறம் 246/13
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி - புறம் 247/6
தனி தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே - புறம் 250/9
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த - புறம் 259/2
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் - புறம் 261/3
உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே - புறம் 262/6
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் - புறம் 263/1
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் - புறம் 273/5
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி - புறம் 292/7
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு - புறம் 317/2
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் - புறம் 318/7
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய - புறம் 322/5
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என - புறம் 325/2
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து - புறம் 326/13
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே - புறம் 326/15
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு - புறம் 330/3
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே - புறம் 332/10
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் - புறம் 333/3
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் - புறம் 336/7
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை - புறம் 338/5
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை - புறம் 340/7
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே - புறம் 340/9
பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ - புறம் 341/17
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறுமகள் - புறம் 342/2
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே - புறம் 346/7
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே - புறம் 348/10
நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர் - புறம் 360/3
பொழிலகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 362/4
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் - புறம் 363/1
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு - புறம் 366/13
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க - புறம் 368/10
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை - புறம் 373/7
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு - புறம் 378/21
பெரும் கல் நல் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து - புறம் 386/17
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் - புறம் 388/3
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே - புறம் 388/16
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற - புறம் 390/20
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் - புறம் 391/15
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து - புறம் 392/7
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே - புறம் 392/21
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு - புறம் 394/15
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் - புறம் 394/16
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் - புறம் 395/36
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் - புறம் 397/23
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் - புறம் 398/11
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நல் கலம் - புறம் 400/11

 TOP
 
  பெரும்_தோட்கு (1)
களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று - குறு 400/2

 TOP
 
  பெரும்பாண் (2)
அழுந்துபட்டிருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் - மது 342
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் - நற் 40/3

 TOP
 
  பெரும்பிறிதாக (1)
எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது - அகம் 325/16

 TOP
 
  பெரும்பிறிது (7)
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் - நற் 219/3
பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன் - நற் 381/2
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் - குறு 302/3
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் - அகம் 55/15
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென - அகம் 253/2
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ - புறம் 152/2
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி - புறம் 368/8

 TOP
 
  பெரும்பிறிதுற்று (1)
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிதுற்று என - குறு 69/1

 TOP
 
  பெரும (102)
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என - திரு 285
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என - பெரும் 461
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும
 வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே - மது 781,782
கண் காண் கடவுள் அல்லளோ பெரும
 ஆய் கொல் மிளகின் அமலை அம் கொழும் கொடி - நற் 234/15,16
பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் - நற் 269/7
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே - நற் 325/9
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை - நற் 360/5
இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே - குறு 124/4
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும
 ஓரி முருங்க பீலி சாய - குறு 244/3,4
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி - குறு 258/2
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும
 நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும் - குறு 309/6,7
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே - குறு 324/7
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே - குறு 363/6
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை - ஐங் 48/4
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே - ஐங் 63/4
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே - ஐங் 85/5
முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே - ஐங் 160/5
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் - ஐங் 368/4
பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே - பதி 13/28
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை - பதி 40/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ - பதி 42/7
எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் - பதி 50/22
சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும் - பதி 55/16
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும
 வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ - பதி 65/4,5
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும
 நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் - பதி 70/11,12
அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே - பதி 71/8
கூறினை பெரும நின் படிமையானே - பதி 74/28
கேடு இலவாக பெரும நின் புகழே - பதி 79/19
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும
 பாடுநர் கொளக்கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் - பதி 82/11,12
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்-வயின் - பதி 88/22
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும
 வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே - பதி 90/39,40
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே - பதி 94/1
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருட்பிணி செலவே - கலி 4/25
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு - கலி 8/19
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும
 காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்திடை - கலி 9/8,9
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட - கலி 12/16
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே - கலி 44/21
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்புற்று - கலி 69/21
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் - கலி 81/11
வென்றி-மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/14
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/18
ஈதல்-மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/22
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் - கலி 96/34
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று - கலி 125/21
பெரும் பேதுறுதல் களை-மதி பெரும
 வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் - கலி 129/22,23
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் - கலி 149/13
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் - அகம் 10/7
சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ - அகம் 46/16
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என - அகம் 66/15
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் - அகம் 120/9
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும
 கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக - அகம் 156/12,13
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே - அகம் 300/22
மன்னுக பெரும நின் மலர்ந்த மார்பே - அகம் 314/22
நாணினென் பெரும யானே பாணன் - அகம் 386/3
வான வரம்பனை நீயோ பெரும
 அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ - புறம் 2/12,13
கானக நாடனை நீயோ பெரும
 நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் - புறம் 5/3,4
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த - புறம் 6/19
மன்னிய பெரும நீ நிலம் மிசையானே - புறம் 6/29
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு - புறம் 14/16
யா பல-கொல்லோ பெரும வாருற்று - புறம் 15/22
ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே - புறம் 16/19
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய - புறம் 17/33
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே - புறம் 22/30
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை - புறம் 22/36
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது - புறம் 24/33
ஆற்றும் பெரும நின் செல்வம் - புறம் 28/16
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து - புறம் 34/19
அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும
 அலங்கு கதிர் கனலி நால் வயின் தோன்றினும் - புறம் 35/5,6
இன் சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும
 ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் - புறம் 40/9,10
யானையும் மலையின் தோன்றும் பெரும நின் - புறம் 42/2
கொடு மர மறவர் பெரும கடு_மான் - புறம் 43/11
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் - புறம் 59/4
வழு இல் வன் கை மழவர் பெரும
 இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் - புறம் 90/11,12
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை - புறம் 91/7
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் - புறம் 94/3
இன்னாய் பெரும நின் ஒன்னாதோர்க்கே - புறம் 94/5
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு - புறம் 125/18
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே - புறம் 136/27
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் - புறம் 161/25
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே - புறம் 167/12
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும
 கைவள் ஈகை கடு_மான் கொற்ற - புறம் 168/16,17
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் - புறம் 169/6
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே - புறம் 197/18
தேற்றா புன்சொல் நோற்றிசின் பெரும
 விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து - புறம் 202/16,17
நோயிலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் - புறம் 209/14
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே - புறம் 290/8
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் - புறம் 360/9
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும
 நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் - புறம் 364/9,10
உரைத்திசின் பெரும நன்றும் - புறம் 366/12
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று - புறம் 369/22
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும
 வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த - புறம் 370/21,22
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும
 களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி - புறம் 371/21,22
கொண்டனை பெரும குடபுலத்து அதரி - புறம் 373/26
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும
 பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு - புறம் 373/34,35
வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும
 குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் - புறம் 379/7,8
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என - புறம் 381/5
கரும்பனூரன் கிணையேம் பெரும
 நெல் என்னாம் பொன் என்னாம் - புறம் 384/10,11
வீறு சால் நல் கலம் நல்கு-மதி பெரும
 ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் - புறம் 389/15,16
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக - புறம் 391/14
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் - புறம் 393/19
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும
 முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி - புறம் 395/21,22
கிணையேம் பெரும
 கொழும் தடிய சூடு என்கோ - புறம் 396/14,15

 TOP
 
  பெருமகன் (22)
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன்
 பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண - சிறு 86,87
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன்
 களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி - சிறு 122,123
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன்
 ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் - பெரும் 101,102
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி - நற் 52/9
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன்
 மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி - நற் 150/1,2
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன்
 பூம் தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் - நற் 265/3,4
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன்
 அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் - குறு 258/6,7
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன்
 வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் - குறு 328/5,6
பாணர் பெருமகன் பிரிந்து என - ஐங் 458/3
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன்
 பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 58/8,9
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன்
 மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய - பதி 67/18,19
நல் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன்
 சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து - அகம் 69/17,18
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி - அகம் 83/9
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன்
 மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி - அகம் 113/3,4
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி - அகம் 152/15
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன்
 பேர் இசை எருமை நல் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 253/18,19
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன்
 தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து - அகம் 338/18,19
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன்
 ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் - அகம் 342/6,7
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன்
 விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி - அகம் 375/10,11
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன்
 கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 88/4,5
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன்
 ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை - புறம் 157/7,8
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன்
 பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் - புறம் 387/28,29

 TOP
 
  பெருமான் (4)
ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான்
 இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என - பதி 85/3,4
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் - கலி 82/13
பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் - கலி 82/21
அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின் - கலி 82/31

 TOP
 
  பெருமித (1)
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ - புறம் 90/9

 TOP
 
  பெருமிதத்தையே (1)
நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே - புறம் 122/10

 TOP
 
  பெருமை (5)
பெருமை உடையள் என்பது - நற் 399/9
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி - பதி 35/2
பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள் - அகம் 30/12
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் - அகம் 236/9
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் - அகம் 333/6

 TOP
 
  பெருமைத்து (1)
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே - புறம் 18/6

 TOP
 
  பெருமையளே (1)
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே
 அவனும் தான் - கலி 39/6,7

 TOP
 
  பெருமையின் (9)
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே - நற் 50/11
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் - நற் 223/1
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை - நற் 287/7
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த - பதி 56/6
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் - பதி 72/1
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின்
 துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை - பதி 72/7,8
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப - பதி 82/1
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை - பரி 1/37
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி - புறம் 387/21

 TOP
 
  பெருமையும் (1)
வருவன் என்ற கோனது பெருமையும்
 அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் - புறம் 217/7,8

 TOP
 
  பெருமையோரும் (1)
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும்
 தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 366/4,5

 TOP
 
  பெருமொழி (1)
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் - குறு 8/3

 TOP
 
  பெருவழி (1)
உல்கு உடை பெருவழி கவலை காக்கும் - பெரும் 81

 TOP
 
  பெருவிறல் (2)
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே - நற் 181/12
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல்
 கை பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி - புறம் 313/1,2

 TOP
 
  பெற்ற (37)
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி - மது 275
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே - மது 782
துஞ்சு_பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி - நற் 57/3
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற
 பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் - நற் 167/3,4
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் - நற் 185/4
தளி_பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் - நற் 209/2
நெஞ்சம் பெற்ற இவளுமார் அழுமே - ஐங் 50/4
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறுமகள் - ஐங் 257/2
ஈர் அணி பெற்ற எழில் தகையன் ஏரும் - பதி 0/8
எல்லும் நனி இருந்து எல்லி பெற்ற
 அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் - பதி 19/11,12
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற
 அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி - பதி 44/3,4
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் - பதி 48/5
கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே - பதி 85/13
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய - பதி 90/23
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து - பரி 5/9
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் - கலி 5/10
வயக்குறு மண்டிலம் வடமொழி பெயர் பெற்ற
 முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் - கலி 25/1,2
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் - கலி 32/1
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் - கலி 38/12
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற
 மை படு சென்னி பய மலை நாடனை - கலி 43/5,6
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற
 புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் - கலி 75/24,25
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் - கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் - கலி 86/27
அன்பிலி பெற்ற மகன் - கலி 86/34
மத்திகை கண்ணுறையாக கவின் பெற்ற
 உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி - கலி 96/12,13
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே - கலி 124/7
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் - அகம் 17/8
முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற
 கறை அடி யானை நன்னன் பாழி - அகம் 142/8,9
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி - அகம் 154/10
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் - அகம் 224/10
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற
 விழை தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் - அகம் 392/25,26
இழை பெற்ற பாடினிக்கு - புறம் 11/14
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்ற அன்னது ஓர் - புறம் 70/17
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் - புறம் 158/23
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை - புறம் 177/3
சான்றோன் நெஞ்சுற பெற்ற தொன்று இசை - புறம் 217/11
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற
 திருந்தா மூரி பரந்துபட கெண்டி - புறம் 391/4,5

 TOP
 
  பெற்றத்தார் (1)
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது - கலி 104/67

 TOP
 
  பெற்றது (3)
பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் - பதி 18/7
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி - புறம் 47/4
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் - புறம் 154/6

 TOP
 
  பெற்றதை (1)
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை
 கனலும் நோய் தலையும் நீ கனம் குழையவரொடு - கலி 66/12,13

 TOP
 
  பெற்றமை (1)
மெல்ல வந்து நல அகம் பெற்றமை
 மையல் உறுகுவள் அன்னை - நற் 297/9,10

 TOP
 
  பெற்றவன் (1)
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/6

 TOP
 
  பெற்றவை (2)
பெற்றவை பிறர்பிறர்க்கு ஆர்த்தி தெற்றென - பொரு 174
பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் - பட் 228

 TOP
 
  பெற்றன (1)
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் - ஐங் 500/3

 TOP
 
  பெற்றனர் (3)
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் - புறம் 29/17
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர்
 யாமும் பாரியும் உளமே - புறம் 110/4,5
யானை இனத்தொடு பெற்றனர் நீங்கி - புறம் 153/9

 TOP
 
  பெற்றனரால் (1)
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே - புறம் 62/19

 TOP
 
  பெற்றனள் (1)
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து_இழையோளே - அகம் 384/14

 TOP
 
  பெற்றனை (1)
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு - பதி 74/21

 TOP
 
  பெற்றாய் (2)
பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை - பரி 6/74
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய்
 இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி - கலி 87/5,6

 TOP
 
  பெற்றாயோ (3)
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/14

 TOP
 
  பெற்றார் (4)
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார்
 வளமை விழைதக்கது உண்டோ உள நாள் - கலி 18/7,8
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை - கலி 72/20
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது - கலி 107/10
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து - கலி 143/45

 TOP
 
  பெற்றாரும் (1)
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் - பரி 24/25

 TOP
 
  பெற்றாள் (1)
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள்
 நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து - கலி 142/65,66

 TOP
 
  பெற்றான் (1)
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் - பரி 24/25

 TOP
 
  பெற்றி (1)
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு - குறு 28/2

 TOP
 
  பெற்றிகுமே (1)
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே
 இரும் கிளை தலைமை எய்தி - புறம் 378/22,23

 TOP
 
  பெற்றிசினே (2)
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே
 இழை பெற்ற பாடினிக்கு - புறம் 11/13,14
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே - புறம் 11/18

 TOP
 
  பெற்றிசினோர்க்கே (1)
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே - புறம் 125/20

 TOP
 
  பெற்று (14)
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/5
பெறுக-தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு - குறு 14/3
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல - குறு 225/4
பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே - பதி 47/2
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி - பதி 63/13
கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை - பரி 5/36
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் - கலி 2/7
தளி பெற தகை பெற்று ஆங்கு நின் - கலி 53/23
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட - கலி 68/22
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு - கலி 134/25
உடம்பு ஒழித்து உயர் உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே - கலி 138/31
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென - அகம் 102/8
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று
 ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே - புறம் 26/17,18
இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று
 நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் - புறம் 363/14,15

 TOP
 
  பெற்றும் (1)
அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும்
 தண் சேறு தாஅய் மதன் உடை நோன் தாள் - நற் 8/6,7

 TOP
 
  பெற்றே (1)
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே - ஐங் 325/4

 TOP
 
  பெற்றேம் (3)
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம்
 ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் - பரி 8/83,84
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது - கலி 66/22
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் - கலி 111/10

 TOP
 
  பெற்றோர் (1)
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர்
 பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது - புறம் 377/9,10

 TOP
 
  பெற்றோள் (1)
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல - அகம் 144/10

 TOP
 
  பெற்றோளே (1)
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே - ஐங் 292/5

 TOP
 
  பெற்றோறே (1)
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே
 ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ - புறம் 35/16,17

 TOP
 
  பெற்றோன் (1)
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என - அகம் 86/14

 TOP
 
  பெற (44)
சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி - திரு 283
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி - மது 357
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த - நெடு 57
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி - குறி 104
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் - குறி 136
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி - குறி 150
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த - குறி 198
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ - நற் 94/4
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ - நற் 96/8
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த - நற் 244/9
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் - நற் 248/3
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த - நற் 260/8
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் - நற் 286/8
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ - நற் 390/5
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய - குறு 276/3
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி - ஐங் 248/1
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் - ஐங் 463/1
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறுநாள் பெற
 மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் - பரி 11/40,41
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/128
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே - பரி 15/7
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று - பரி 20/5
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற
 நோ தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக - கலி 26/7,8
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகை பெற
 பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு - கலி 27/6,7
தோடு உற தாழ்ந்து துறைதுறை கவின் பெற
 செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு - கலி 28/4,5
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற
 நெடும் கயத்து அயல்அயல் அயிர் தோன்ற அ மணல் - கலி 31/1,2
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற
 மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல - கலி 33/2,3
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற
 முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதிக்-கண் - கலி 34/3,4
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற
 குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் - கலி 36/8,9
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற
 செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே - கலி 40/33,34
தளி பெற தகை பெற்று ஆங்கு நின் - கலி 53/23
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - கலி 53/24
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற
 பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூம் பொலன் கோதை - கலி 54/1,2
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் - கலி 79/5
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய - கலி 85/6
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி - கலி 128/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற
 இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்புற்று - கலி 138/28,29
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 9/26
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் - அகம் 13/5
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற
 ஒன்பது குடையும் நல் பகல் ஒழித்த - அகம் 125/19,20
தளிர் ஏர் ஆகம் தகை பெற முகைந்த - அகம் 177/18
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய - அகம் 181/17
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் - அகம் 364/5
தாழ் சினை மருதம் தகை பெற கவினிய - அகம் 366/1
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த - அகம் 390/6

 TOP
 
  பெறல் (44)
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக - திரு 269
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் - திரு 295
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என - பொரு 156
உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே - நற் 93/12
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி - நற் 126/4
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே - நற் 180/4
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் - நற் 201/2
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் - நற் 296/6
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது - நற் 337/9
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய - நற் 358/11
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக - குறு 83/1
அரும் பெறல் பொருட்பிணி போகி - குறு 344/7
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு - குறு 398/6
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே - ஐங் 401/5
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் - பதி 30/35
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப - பரி 15/18
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே - கலி 5/19
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து - கலி 30/15
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் - கலி 75/28
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/9
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/13
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/17
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப - கலி 93/17
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ - கலி 123/17
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே - கலி 128/26
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த - கலி 150/20
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் - அகம் 55/14
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் - அகம் 93/6
பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் - அகம் 212/10
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் - அகம் 213/18
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து - அகம் 280/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே - அகம் 322/15
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப - அகம் 351/2
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே - புறம் 5/8
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் - புறம் 17/26
அரும் பெறல் உலகம் நிறைய - புறம் 62/18
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் - புறம் 99/2
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே - புறம் 104/6
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக - புறம் 146/2
அரும் பெறல் உலகத்து ஆன்றவர் - புறம் 213/23
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் - புறம் 382/6
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன - புறம் 392/20
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் - புறம் 395/18
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை - புறம் 398/21

 TOP
 
  பெறலொடு (1)
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் - அகம் 28/8

 TOP
 
  பெறவே (6)
நல் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே - ஐங் 483/4
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே - அகம் 34/18
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே - அகம் 44/19
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே - அகம் 204/14
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே - அகம் 254/20
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே - அகம் 344/13

 TOP
 
  பெறற்கு (4)
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பெரும் 388
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பட் 104
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது-தில்ல - ஐங் 260/2
சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே - அகம் 162/25

 TOP
 
  பெறா (1)
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர - கலி 81/2

 TOP
 
  பெறாதது (1)
என் நீ பெறாதது ஈது என் - கலி 61/9

 TOP
 
  பெறாது (6)
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது
 பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து - பெரும் 18,19
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது
 நல் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 322/8,9
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது
 மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க - ஐங் 326/1,2
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது
 அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு - பரி 21/42,43
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்விடம் பெறாது
 பெரும் களிறு மிதித்த அடியகத்து இரும் புலி - அகம் 155/10,11
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் - புறம் 209/10

 TOP
 
  பெறாமையின் (1)
காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என் - புறம் 198/7

 TOP
 
  பெறான் (1)
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் - கலி 61/1

 TOP
 
  பெறாஅ (12)
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து - மலை 480
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கிடம் பெறாஅ
 அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய - நற் 352/8,9
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணுமுறை பெறாஅ
 கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை - பதி 43/5,6
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு - பதி 81/34
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் - பதி 86/9
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் - கலி 6/5
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா - கலி 105/36
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் - அகம் 6/6
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ
 மறி கொலை படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி - அகம் 292/3,4
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர - அகம் 369/8
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ
 திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி - புறம் 44/2,3
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி - புறம் 283/3

 TOP
 
  பெறாஅதீரும் (1)
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும்
 எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என - புறம் 9/4,5

 TOP
 
  பெறாஅது (11)
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் - பொரு 119
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது
 எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து - முல் 67,68
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழலிடம் பெறாஅது
 ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/2,3
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் - நற் 60/3
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது
 புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு - நற் 329/3,4
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி - கலி 147/41
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது
 பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து - அகம் 57/3,4
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவிடம் பெறாஅது
 வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை - அகம் 58/3,4
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது
 கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 179/5,6
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து - அகம் 212/17
பேணுநர் பெறாஅது விளியும் - புறம் 346/6

 TOP
 
  பெறாஅமல் (1)
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் - கலி 65/18

 TOP
 
  பெறாஅமையின் (2)
குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின்
 குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து - புறம் 333/11,12
பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின் - புறம் 342/12

 TOP
 
  பெறாஅய் (2)
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல - நற் 254/4
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர - அகம் 258/11

 TOP
 
  பெறாஅர் (1)
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்விடம் பெறாஅர்
 விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் - அகம் 391/3,4

 TOP
 
  பெறாஅராகி (1)
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் - அகம் 245/10

 TOP
 
  பெறாஅன் (7)
பெறாஅன் பெயரினும் முனியலுறாஅன் - குறி 243
சொல்லிடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது - நற் 25/7
ஏறு இரங்கு இருளிடை இரவினில் பதம் பெறாஅன்
 மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப - கலி 46/10,11
அரும் செலவு ஆர் இடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன்
 வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப - கலி 46/14,15
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன்
 புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப - கலி 46/18,19
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு - அகம் 250/9
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன்
 கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் - புறம் 160/19,20

 TOP
 
  பெறின் (9)
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது - பதி 68/8
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே - கலி 60/20
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா - கலி 88/8
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து - கலி 102/16
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின்
 அன்னையோ - கலி 107/22,23
நீ அருளி நல்க பெறின்
 நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ - கலி 116/12,13
புல்லி புணர பெறின்
 எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை - கலி 142/18,19
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் - புறம் 17/26
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே - புறம் 75/5

 TOP
 
  பெறினும் (19)
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
 பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே - மது 197,198
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும்
 பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி - மது 203,204
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும்
 வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய - பட் 218,219
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும்
 கனம்_குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் - நற் 16/8,9
உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் - நற் 115/10
பெறினும் வல்லேன்-மன் தோழி யானே - நற் 275/9
ஏழில் குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின் - நற் 391/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும்
 விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே - குறு 300/7,8
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும்
 அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு - கலி 114/19,20
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும்
 பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது - அகம் 61/13,14
குடநாடு பெறினும் தவிரலர் - அகம் 91/17
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி_நாள் - அகம் 127/11
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும்
 வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் - அகம் 149/6,7
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே - அகம் 199/24
வெண்ணெல் வைப்பின் நல் நாடு பெறினும்
 ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது - அகம் 201/13,14
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
 சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் - அகம் 213/18,19
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என - அகம் 217/14
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும்
 தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ - புறம் 159/22,23
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் - புறம் 182/6

 TOP
 
  பெறினே (19)
எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே
 இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது - நற் 6/5,6
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே
 செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து - நற் 68/6,7
அகனுற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே - குறு 29/7
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே
 நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை - குறு 98/2,3
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே - குறு 136/5
மறுமை உலகத்து மன்னுதல் பெறினே - குறு 199/8
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன்-தில்ல - குறு 269/2
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே - குறு 310/7
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே - ஐங் 36/5
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே - ஐங் 92/4
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே - ஐங் 135/3
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே - ஐங் 444/5
இனியவை பெறினே தனித்தனி நுகர்கேம் - பதி 38/13
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே
 மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே - பரி 4/55,56
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே - அகம் 8/18
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே - அகம் 164/14
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே - அகம் 255/19
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே - அகம் 300/22
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும் மன்னே - புறம் 235/1

 TOP
 
  பெறீஇ (1)
ஒள் நுதல் பெதும்பை நல் நலம் பெறீஇ
 மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை - நற் 339/8,9

 TOP
 
  பெறீஇய (1)
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய
 முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் - அகம் 242/15,16

 TOP
 
  பெறீஇயர் (6)
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர்
 மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு - திரு 168,169
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர்
 வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் - நற் 111/2,3
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர்
 சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை - நற் 360/4,5
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர்
 யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே - குறு 75/4,5
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர்
 உவ காண் தோழி அ வந்திசினே - குறு 367/2,3
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர்
 சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் - அகம் 222/12,13

 TOP
 
  பெறீஇயரோ (2)
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை - குறு 83/2
சேம செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே - குறு 277/5

 TOP
 
  பெறு (58)
கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் - திரு 17
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை - திரு 109
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்மார் - திரு 173
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் - திரு 223
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு
 பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய் - பொரு 167,168
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி - பெரும் 233
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி - மது 368
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் - மது 388
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் - மது 719
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி - குறி 116
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப - மலை 39
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ - மலை 50
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும் - மலை 411
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை - நற் 56/3
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி - நற் 239/3
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து - நற் 251/8
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை - நற் 310/9
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே - நற் 328/11
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை - நற் 396/5
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள்_நாடும் - குறு 101/2
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப - ஐங் 56/3
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே - ஐங் 94/5
நலம் பெறு கையின் என் கண் புதைத்தோயே - ஐங் 293/2
காண்குவெம்-தில் அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் - ஐங் 443/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் - பதி 15/20
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் - பதி 19/12
நிலை பெறு கடவுளும் விழைதக பேணி - பதி 21/15
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே - பதி 36/2
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி - பதி 45/11
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் - பதி 74/16
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் - பரி 15/16
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் - பரி 15/17
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் - கலி 58/3
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர - கலி 81/4
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று - கலி 101/1
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை - கலி 108/37
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை - கலி 127/14
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் - அகம் 4/7
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் - அகம் 38/10
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து - அகம் 57/4
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே - அகம் 75/23
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை - அகம் 86/5
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் - அகம் 106/12
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப - அகம் 119/6
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் - அகம் 165/5
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய - அகம் 209/16
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் - அகம் 227/19
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் - அகம் 231/13
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி - அகம் 254/3
பல் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் - அகம் 280/2
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் - அகம் 353/5
நலம் பெறு பணை தோள் நல் நுதல் அரிவையொடு - அகம் 366/13
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே - புறம் 131/4
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி - புறம் 160/11
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என - புறம் 165/10
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் - புறம் 223/3
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய - புறம் 289/4
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப - புறம் 362/3

 TOP
 
  பெறுக (13)
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே - நற் 8/10
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை - குறு 389/2
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே - ஐங் 447/1
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக
 துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை - பதி 43/22,23
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக
 மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு - பதி 43/25,26
அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் - பதி 43/28
விழுத்தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் - பரி 11/117
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே - பரி 17/53
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு - அகம் 345/18
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என - புறம் 32/4
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 379/1
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் - புறம் 379/2
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண் துறை - புறம் 390/23

 TOP
 
  பெறுக-தில் (3)
பெறுக-தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு - குறு 14/3
விருந்து எதிர் பெறுக-தில் யானே என்னையும் - புறம் 306/5
இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால் - புறம் 391/19

 TOP
 
  பெறுகல்லாது (1)
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி - அகம் 58/12

 TOP
 
  பெறுகற்பின் (3)
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின்
 பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல - கலி 77/11,12
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின்
 மாசற மண்ணுற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் - கலி 77/15,16
நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின்
 ஆங்க - கலி 77/19,20

 TOP
 
  பெறுகுநள் (1)
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை - அகம் 324/1

 TOP
 
  பெறுகுவர்-மன்னே (1)
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர - அகம் 11/11

 TOP
 
  பெறுகுவள்-மன்னோ (1)
பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே - நற் 351/9

 TOP
 
  பெறுகுவன் (3)
முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் - நற் 119/10
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன்
 தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே - ஐங் 271/3,4
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் - புறம் 75/7

 TOP
 
  பெறுகுவிர் (19)
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்வயின் பெறுகுவிர்
 பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் - சிறு 163,164
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர்
 நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை - சிறு 177,178
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர்
 எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று - சிறு 195,196
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர்
 மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் - பெரும் 105,106
வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர்
 யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் - பெரும் 133,134
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர்
 தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி - பெரும் 168,169
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் - பெரும் 196
மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடு பெறுகுவிர்
 மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து - பெரும் 256,257
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர்
 பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் - பெரும் 282,283
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர்
 வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ - பெரும் 310,311
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர்
 வானம் ஊன்றிய மதலை போல - பெரும் 345,346
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர்
 அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி - மலை 157,158
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர்
 ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு - மலை 169,170
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர்
 செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய - மலை 185,186
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர்
 துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன - மலை 417,418
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர்
 பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி - மலை 439,440
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர்
 விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன - மலை 443,444
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர்
 முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு - மலை 464,465
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது - மலை 566

 TOP
 
  பெறுகுவை (6)
தெள் கடல் முத்தமொடு நல் கலம் பெறுகுவை
 கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க - பதி 67/4,5
சென்மோ பாடினி நல் கலம் பெறுகுவை
 சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து - பதி 87/1,2
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை
 இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே - அகம் 92/12,13
மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை ஒன்றோ - அகம் 318/8
யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே - அகம் 383/14
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி - புறம் 105/1

 TOP
 
  பெறுதல் (2)
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் - பதி 42/17
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே - புறம் 287/10

 TOP
 
  பெறுதலும் (2)
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ - ஐங் 442/2
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி - புறம் 297/8

 TOP
 
  பெறுதற்கு (1)
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நல் கலம் - புறம் 150/18

 TOP
 
  பெறுதி (1)
இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே - திரு 66

 TOP
 
  பெறுதுமோ (1)
பொறை ஆற்றேம் என்றல் பெறுதுமோ யாழ - கலி 90/28

 TOP
 
  பெறுந (3)
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந
 பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி - அகம் 34/10,11
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந
 ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 234/9,10
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந
 பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் - அகம் 374/16,17

 TOP
 
  பெறுநர் (2)
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் - நற் 333/8
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் - கலி 71/22

 TOP
 
  பெறுப-கொல் (1)
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல்
 பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ - பதி 68/14,15

 TOP
 
  பெறுபவோ (1)
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே - ஐங் 137/3

 TOP
 
  பெறும் (10)
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் - நற் 284/2
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் - ஐங் 191/3
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/14
கவவு கை விட பெறும் பொருள்-திறத்து - கலி 14/18
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் - கலி 38/12
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி - கலி 38/16
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் - கலி 104/18
ஒள் இழை வாருறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் - கலி 104/20
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் - கலி 104/24
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் - புறம் 198/21

 TOP
 
  பெறுமே (1)
யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே
 குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே - புறம் 214/4,5

 TOP
 
  பெறுவது (1)
பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று - குறு 199/1

 TOP
 
  பெறுவை (1)
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே - கலி 49/25

 TOP
 
  பெறூஉ (1)
வாளை நீர்நாய் நாள்_இரை பெறூஉ
 பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி - புறம் 283/2,3

 TOP
 
  பெறூஉம் (24)
எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம்
 மடி வாய் கோவலர் குடி வயின் சேப்பின் - பெரும் 165,166
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம்
 வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு - நற் 25/4,5
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை - நற் 56/3
சிறு_வெண்_காக்கை நாள்_இரை பெறூஉம்
 பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் - நற் 358/9,10
முனை கவர் முது பாழ் உகு நெல் பெறூஉம்
 அரண் இல் சேய் நாட்டு அதரிடை மலர்ந்த - நற் 384/5,6
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன் - குறு 364/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் - குறு 379/3
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம்
 யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் - ஐங் 49/2,3
வாளை நாள்_இரை பெறூஉம் ஊர - ஐங் 63/2
போர்வில் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 153/4
கல் உயர் கடத்திடை கதிர் மணி பெறூஉம்
 மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே - பதி 21/22,23
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம்
 அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 58/18,19
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம்
 அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே - பதி 66/19,20
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம்
 அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே - பதி 76/14,15
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம்
 அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே - கலி 52/9,10
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ - கலி 104/22
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம்
 கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே - அகம் 7/21,22
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நல் கலம் பெறூஉம்
 பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி - அகம் 126/12,13
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம்
 இது நல் காலம் கண்டிசின் பகைவர் - அகம் 164/10,11
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் - அகம் 166/7
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் - புறம் 101/5
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம்
 இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் - புறம் 176/4,5
புன்புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம்
 சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின் - புறம் 197/12,13
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம்
 தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் - புறம் 342/10,11

 TOP
 
  பெறேன் (1)
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை - அகம் 55/9

 TOP
 
  பெறேஎம் (1)
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே - குறு 169/6

 TOP
 
  பெறேஎன் (2)
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன்
 புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப - நற் 178/8,9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் - கலி 37/6

 TOP