<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பி - முதல் சொற்கள்
பிச்சை 2
பிசாசு 1
பிசிர் 17
பிசிர 3
பிசிரொடு 1
பிசிரோன் 1
பிசைந்த 3
பிசைந்தனையேம் 1
பிசைந்து 4
பிசைவார் 1
பிட்டன் 4
பிட்டை 1
பிடகை 2
பிடர் 2
பிடவம் 4
பிடவமும் 4
பிடவமொடு 2
பிடவின் 6
பிடவு 8
பிடவும் 2
பிடவூர் 1
பிடி 130
பிடிக்கு 1
பிடித்த 6
பிடித்து 6
பிடிய 1
பிடியொடு 7
பிண்ட 3
பிண்டம் 8
பிண்டமும் 1
பிண்டன் 1
பிண்டி 7
பிண 8
பிணக்குவார் 1
பிணங்கியவை 1
பிணங்கு 10
பிணத்து 2
பிணம் 14
பிணர் 27
பிணர 1
பிணவல் 2
பிணவிற்கு 1
பிணவின் 8
பிணவு 10
பிணவும் 1
பிணவொடு 5
பிணன் 4
பிணா 1
பிணி 121
பிணி-மார் 1
பிணி_அகத்து 1
பிணிக்கு 1
பிணிக்கும் 11
பிணிக்கும்-காலை 1
பிணிக்கொண்ட 2
பிணிக்கொண்டவன் 1
பிணிக்கொண்டோள்-வயின் 1
பிணித்த 10
பிணித்தல் 3
பிணித்தன்று 1
பிணித்து 13
பிணித்தோர் 1
பிணித்தோன் 1
பிணிப்ப 3
பிணிபு 1
பிணிமுக 1
பிணிமுகம் 4
பிணிய 1
பிணியாள் 1
பிணியும் 2
பிணை 51
பிணை-வயின் 1
பிணைக்கு 1
பிணைத்து 4
பிணைந்து 3
பிணையல் 15
பிணையலளே 1
பிணையிலி 1
பிணையின் 6
பிணையினிர் 1
பிணையும் 2
பிணையூஉ 1
பிணையை 1
பிணையொடு 4
பிணையோடு 1
பிணைஇ 1
பித்திகத்து 8
பித்திகம் 1
பித்திகை 1
பித்தை 10
பித்தையர் 2
பித்தையும் 1
பிதிர் 4
பிதிர்ந்த 1
பிதிர்ந்து 1
பிதிர்பு 1
பிதிர்வின் 3
பிதிர்வை 1
பிதிர 1
பிதிரின் 2
பிரச 1
பிரசம் 11
பிரசமொடு 2
பிரண்டை 1
பிரப்பு 4
பிரம்பின் 7
பிரம்பு 1
பிரம்பொடு 1
பிரமம் 1
பிரி 8
பிரிக்கும் 1
பிரிக 1
பிரிகிற்பவரே 2
பிரிகுவர் 1
பிரிகோ 1
பிரித்து 5
பிரிதல் 15
பிரிதலும் 2
பிரிதி 1
பிரிதும் 2
பிரிந்த 13
பிரிந்த-கால் 1
பிரிந்த-காலை 1
பிரிந்ததற்கே 1
பிரிந்தவர் 2
பிரிந்தவர்க்கு 1
பிரிந்தன்று 1
பிரிந்தனர் 2
பிரிந்தனன் 2
பிரிந்தனிர் 1
பிரிந்தார்-கொல்லோ 1
பிரிந்தாரை 1
பிரிந்திசினோர் 1
பிரிந்திசினோர்க்கு 1
பிரிந்திசினோரே 4
பிரிந்திசினோளே 1
பிரிந்தீர் 1
பிரிந்து 38
பிரிந்தும் 1
பிரிந்தே 3
பிரிந்தோர் 19
பிரிந்தோரே 5
பிரிந்தோள் 1
பிரிபு 3
பிரிமே 1
பிரிய 4
பிரியல் 1
பிரியலம் 4
பிரியலர் 1
பிரியலன் 3
பிரியலன்-மன்னே 1
பிரியலென் 1
பிரியவும் 1
பிரியற்க 1
பிரியன்-மின் 1
பிரியன்-மினோ 1
பிரியா 6
பிரியாது 4
பிரியாமை 4
பிரியாய் 2
பிரியார் 1
பிரியின் 8
பிரியினும் 4
பிரியுநன் 2
பிரியும் 5
பிரியும்-கால் 1
பிரியுமோ 1
பிரிவது 1
பிரிவல் 1
பிரிவார் 1
பிரிவித்து 1
பிரிவின் 1
பிரிவு 19
பிரிவும் 1
பிரிவோய் 1
பிரிவோர் 3
பிருங்கலாதன் 1
பிலிற்ற 2
பிழாவில் 1
பிழி 17
பிழிந்த 1
பிழிந்து 1
பிழியும் 1
பிழியூஉ 1
பிழிவது 1
பிழிவனம் 1
பிழை 5
பிழைக்குவது 1
பிழைத்த 3
பிழைத்தது 1
பிழைத்தமை 1
பிழைத்தலின் 1
பிழைத்தனென் 1
பிழைத்தாய் 1
பிழைத்து 1
பிழைத்தேன் 2
பிழைத்தோர் 1
பிழைப்ப 2
பிழைப்பின் 1
பிழைப்பு 7
பிழையல 1
பிழையலள் 1
பிழையா 14
பிழையாத 1
பிழையாது 7
பிழையாது-மன்னே 1
பிழையார் 2
பிழையினை 1
பிழையேம் 1
பிள்ளை 26
பிள்ளையொடு 4
பிளக்கும் 1
பிளந்திட்ட 2
பிளந்து 9
பிளவை 1
பிளிற்றி 1
பிளிற்றும் 1
பிளிற 1
பிளிறி 1
பிளிறு 1
பிளிறும் 2
பிற்பட 8
பிற்படார் 1
பிற்படு 1
பிற்றை 3
பிற 17
பிற_பிறவும் 1
பிறக்க 1
பிறக்கி 1
பிறக்கிடுவது 1
பிறக்கு 11
பிறக்கும் 1
பிறக்கே 2
பிறங்க 2
பிறங்கடை 1
பிறங்கடையே 1
பிறங்கல் 20
பிறங்கி 1
பிறங்கிய 7
பிறங்கு 33
பிறங்கும் 1
பிறசார் 1
பிறத்தல் 1
பிறத்தல்லே 1
பிறந்த 23
பிறந்ததன் 1
பிறந்தன்று 1
பிறந்தனென் 1
பிறந்து 5
பிறந்தோய் 1
பிறந்தோயே 1
பிறந்தோர்க்கு 1
பிறந்தோன் 1
பிறந்தோனும் 1
பிறப்ப 5
பிறப்பித்தோர் 1
பிறப்பின் 2
பிறப்பினும் 4
பிறப்பினுள் 1
பிறப்பு 7
பிறர் 82
பிறர்_பிறர் 2
பிறர்க்கு 18
பிறர்க்கும் 6
பிறர்பிறர்க்கு 1
பிறரும் 21
பிறரே 2
பிறரை 1
பிறவலர் 1
பிறவா 2
பிறவார் 1
பிறவியை 1
பிறவும் 35
பிறவும்-மார் 1
பிறவொடும் 1
பிறவோ 1
பிறழ் 5
பிறழ்தரும் 1
பிறழ்ந்து 1
பிறழ்நவும் 1
பிறழ்வது-மன்னோ 1
பிறழ 6
பிறழவும் 1
பிறழிய 2
பிறழினும் 3
பிறழும் 8
பிறள் 3
பிறள்-வயினானே 1
பிறன் 7
பிறிது 50
பிறிதும் 4
பிறை 35
பிறையின் 2
பிறையும் 1
பிறையுள் 1
பிறையே 1
பிறையை 1
பின் 70
பின்_பின் 1
பின்_அகம் 1
பின்பகல் 1
பின்பட 1
பின்பனி 2
பின்பு 1
பின்வந்து 1
பின்றை 37
பின்னது 1
பின்னர் 5
பின்னல் 1
பின்னவும் 1
பின்னள் 1
பின்னி 1
பின்னிய 2
பின்னிலை 5
பின்னின்-கண் 1
பின்னின்று 1
பின்னு 9
பின்னும் 13
பின்னுவிட 1
பின்னே 5
பின்னை 1
பின்னொடு 2
பினறீ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பிச்சை (2)
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் - நற் 300/11
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி - குறு 277/3

 TOP
 
  பிசாசு (1)
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் - கலி 65/17

 TOP
 
  பிசிர் (17)
தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர்/முழவு இசை புணரி எழுதரும் - நற் 67/10,11
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் - நற் 299/8
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய - ஐங் 461/1
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 461/2
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய - பதி 11/1
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி - பதி 17/4
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் - பதி 25/7
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை - பதி 41/25
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய - பதி 42/22
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி - பதி 60/10
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் - பதி 62/5
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் - பதி 72/14
பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும் - பரி 6/83
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர்/திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து - அகம் 210/4,5
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர்/மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை - அகம் 250/1,2
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன - அகம் 283/14
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர்/ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் - புறம் 67/11,12

 TOP
 
  பிசிர (3)
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர - பதி 15/6
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர/காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் - பதி 40/28,29
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர/புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர - பதி 50/8,9

 TOP
 
  பிசிரொடு (1)
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/3

 TOP
 
  பிசிரோன் (1)
பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே - புறம் 215/7

 TOP
 
  பிசைந்த (3)
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் - குறு 167/1
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி - அகம் 39/6
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி - அகம் 65/10

 TOP
 
  பிசைந்தனையேம் (1)
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய் - குறு 289/3

 TOP
 
  பிசைந்து (4)
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன - நற் 178/1
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/23
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய - அகம் 387/6
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து - புறம் 159/8

 TOP
 
  பிசைவார் (1)
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார்/மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் - பரி 10/91,92

 TOP
 
  பிட்டன் (4)
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன்/பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த - அகம் 77/16,17
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன்/மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் - அகம் 143/12,13
மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன்/குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே - புறம் 170/8,9
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன்/ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை - புறம் 172/8,9

 TOP
 
  பிட்டை (1)
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப - புறம் 373/6

 TOP
 
  பிடகை (2)
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் - மது 397
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த - நெடு 39

 TOP
 
  பிடர் (2)
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து - புறம் 3/11
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் - புறம் 333/3

 TOP
 
  பிடவம் (4)
குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம் - குறி 78
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம்/மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய - நற் 238/3,4
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப - நற் 242/1
பிடவம் மலர தளவம் நனைய - ஐங் 499/1

 TOP
 
  பிடவமும் (4)
பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும் - நற் 99/9
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே - ஐங் 435/3
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும்/களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று - கலி 101/2,3
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் - கலி 102/2

 TOP
 
  பிடவமொடு (2)
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி - முல் 25
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 23/4

 TOP
 
  பிடவின் (6)
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின்/நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் - நற் 25/2,3
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் - பதி 66/17
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் - அகம் 34/1
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி - அகம் 154/4
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி - அகம் 183/11
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின்/வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் - அகம் 344/3,4

 TOP
 
  பிடவு (8)
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ - நற் 246/8
களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ - நற் 256/6
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி - ஐங் 412/2
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய - ஐங் 461/1
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் - அகம் 139/11
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த - அகம் 147/1
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் - அகம் 184/7
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ - அகம் 304/11

 TOP
 
  பிடவும் (2)
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன - குறு 251/3
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் - கலி 103/2

 TOP
 
  பிடவூர் (1)
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர்/அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும - புறம் 395/20,21

 TOP
 
  பிடி (130)
இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று - திரு 304
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் - பொரு 40
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என - பொரு 126
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் - சிறு 19
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை - சிறு 124
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து - சிறு 191
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் - பெரும் 53
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் - பெரும் 186
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் - பெரும் 199
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் - பெரும் 358
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் - முல் 46
பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து - முல் 69
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு - மது 634
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி - மது 676
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து - நெடு 83
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு - பட் 224
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் - பட் 251
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் - மலை 105
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் - மலை 127
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி/வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் - மலை 307,308
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் - மலை 457
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் - நற் 14/9
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி - நற் 36/2
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி/உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது - நற் 47/1,2
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர - நற் 92/7
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு - நற் 107/2
மையல் மட பிடி இனைய - நற் 114/11
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் - நற் 116/5
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 137/6
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி/கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு - நற் 144/1,2
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் - நற் 162/11
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் - நற் 186/3
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் - நற் 194/3
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் - நற் 202/4
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது - நற் 222/8
முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை - நற் 230/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை - நற் 279/7
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே - நற் 318/9
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் - நற் 344/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க - நற் 393/2
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி/களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும் - நற் 399/6,7
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் - குறு 37/2
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன - குறு 111/4
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு - குறு 198/3
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட - குறு 225/2
மட பிடி பரிசில் மான - குறு 298/7
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது - குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர - குறு 308/4
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை - குறு 332/4
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு - குறு 346/1
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் - குறு 360/5
செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே - குறு 390/2
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி - குறு 394/1
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற - ஐங் 216/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் - ஐங் 239/2
களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது - ஐங் 305/1
மட பிடி தழீஇய மாவே - ஐங் 416/4
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ - பதி 43/5
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக - பதி 43/22
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல - பதி 82/6
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல - பரி 6/26
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் - பரி 10/29
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று - பரி 10/42
நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி/அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் - பரி 10/43,44
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற - பரி 10/47
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து - பரி 10/51
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் - பரி 12/27
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி/சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் - பரி 12/47,48
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/9
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி/தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் - கலி 50/2,3
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா - கலி 53/2
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் - கலி 54/13
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு - கலி 95/15
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி/நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை - கலி 96/13,14
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் - கலி 108/40
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி - கலி 140/6
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் - அகம் 8/11
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி - அகம் 9/22
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி/கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய - அகம் 43/3,4
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை - அகம் 59/7
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் - அகம் 68/18
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி - அகம் 73/15
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் - அகம் 78/6
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற - அகம் 83/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி/கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை - அகம் 85/6,7
பிடி மிடை களிற்றின் தோன்றும் - அகம் 99/13
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் - அகம் 113/3
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் - அகம் 118/7
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி - அகம் 121/5
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ - அகம் 137/2
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என - அகம் 165/1
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் - அகம் 168/9
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து - அகம் 177/4
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு - அகம் 178/6
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி - அகம் 183/8
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு - அகம் 189/4
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு - அகம் 197/13
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப - அகம் 202/2
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய - அகம் 211/10
இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 221/13
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் - அகம் 227/17
இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 228/12
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி/குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன் - அகம் 229/4,5
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் - அகம் 269/6
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல - அகம் 276/10
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது - அகம் 298/8
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று - அகம் 311/1
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் - அகம் 321/9
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி/மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று - அகம் 328/11,12
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து - அகம் 332/8
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ - அகம் 334/6
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் - அகம் 338/17
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி/கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு - அகம் 347/13,14
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை - அகம் 359/10
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி - அகம் 368/11
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த - அகம் 379/25
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 392/2
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை - அகம் 398/23
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் - புறம் 40/10
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா - புறம் 44/1
தோல் கழியொடு பிடி செறிப்பவும் - புறம் 98/11
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ - புறம் 130/2
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக - புறம் 151/4
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் - புறம் 181/3
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி - புறம் 234/2
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப - புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண - புறம் 308/10
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் - புறம் 345/8
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த - புறம் 369/26
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து - புறம் 389/9

 TOP
 
  பிடிக்கு (1)
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற - கலி 40/26

 TOP
 
  பிடித்த (6)
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த/இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் - பெரும் 377,378
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் - மது 626
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து - குறு 156/3
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் - அகம் 215/9
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் - அகம் 239/4
ஆற்றாமையின் பிடித்த வேல் வலி - அகம் 392/24

 TOP
 
  பிடித்து (6)
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன - சிறு 221
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு - மது 463
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து - பதி 90/37
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு - பரி 24/94
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது - அகம் 145/19
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி - புறம் 369/13

 TOP
 
  பிடிய (1)
கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி - பதி 12/13

 TOP
 
  பிடியொடு (7)
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு/பருமம் களையா பாய் பரி கலி_மா - நெடு 178,179
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த - நற் 317/1
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி - குறு 319/3
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை - கலி 41/7
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க - அகம் 91/6
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் - அகம் 295/7
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன - அகம் 301/16

 TOP
 
  பிண்ட (3)
பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய - நற் 26/4
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் - அகம் 6/5
பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் - அகம் 46/14

 TOP
 
  பிண்டம் (8)
வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று - நற் 116/3
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம்/கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க - பதி 30/35,36
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி - அகம் 178/5
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்/உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே - புறம் 18/20,21
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் - புறம் 184/9
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல் - புறம் 234/4
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம்/வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட - புறம் 246/6,7
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த - புறம் 372/9

 TOP
 
  பிண்டமும் (1)
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும்/கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும் - புறம் 28/1,2

 TOP
 
  பிண்டன் (1)
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன்/முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் - அகம் 152/9,10

 TOP
 
  பிண்டி (7)
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் - திரு 31
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் - மது 701
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி/வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் - குறி 88,89
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ - குறி 119
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் - பரி 11/95
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ - பரி 12/88
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி - பரி 23/8

 TOP
 
  பிண (8)
பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின் - மது 24
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி - நற் 383/3
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி - அகம் 112/5
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ - அகம் 215/13
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என - அகம் 238/2
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை - அகம் 327/16
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண/காடு பதி ஆக போகி தத்தம் - புறம் 363/4,5
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி - புறம் 370/15

 TOP
 
  பிணக்குவார் (1)
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் - பரி 9/45

 TOP
 
  பிணங்கியவை (1)
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் - கலி 92/52

 TOP
 
  பிணங்கு (10)
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் - மலை 379
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை - நற் 37/1
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை - நற் 322/4
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி - குறு 256/2
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் - கலி 131/38
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் - அகம் 73/12
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில - அகம் 256/1
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு - புறம் 177/12
இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் - புறம் 285/14
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று - புறம் 338/10

 TOP
 
  பிணத்து (2)
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் - பதி 77/5
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக - புறம் 284/6

 TOP
 
  பிணம் (14)
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப - பெரும் 414
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் - பட் 260
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் - பதி 36/7
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி - பதி 45/12
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து - பதி 49/13
எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் - பதி 65/1
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து - பதி 66/6
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் - பதி 69/9
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை - அகம் 319/5
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா - புறம் 278/6
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா - புறம் 342/13
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல - புறம் 359/3
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி - புறம் 359/4
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு - புறம் 369/15

 TOP
 
  பிணர் (27)
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு - திரு 50
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி - குறி 163
பிணர் பெண்ணை பிழி மாந்தியும் - பட் 89
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் - மலை 246
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 19/1
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை - நற் 141/8
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு - நற் 186/2
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 235/1
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து - நற் 330/1
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு - நற் 336/1
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் - குறு 13/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் - ஐங் 239/2
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர்/பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் - ஐங் 352/2,3
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் - பரி 11/57
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை - கலி 83/8
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு - கலி 103/34
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் - கலி 105/14
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர - அகம் 57/7
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ - அகம் 78/5
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை - அகம் 130/5
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் - அகம் 207/10
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 246/1
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய - அகம் 253/14
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி - அகம் 400/6
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/19
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை - புறம் 387/10
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் - புறம் 387/29

 TOP
 
  பிணர (1)
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் - நற் 101/2

 TOP
 
  பிணவல் (2)
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ - அகம் 21/19
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து - அகம் 248/4

 TOP
 
  பிணவிற்கு (1)
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு/கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் - ஐங் 323/1,2

 TOP
 
  பிணவின் (8)
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின்/இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து - நற் 148/7,8
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 322/5
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய - அகம் 72/12
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது - அகம் 277/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் - அகம் 285/4
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய - அகம் 336/3
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய - அகம் 357/3
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 367/9

 TOP
 
  பிணவு (10)
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் - பெரும் 90
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ - மலை 177
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என - நற் 29/3
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் - நற் 103/8
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை - நற் 144/6
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி - நற் 332/6
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை - ஐங் 354/1
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் - அகம் 21/17
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என - அகம் 147/5
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு/கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை - அகம் 362/5,6

 TOP
 
  பிணவும் (1)
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும்/அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா - பரி 10/15,16

 TOP
 
  பிணவொடு (5)
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது - பெரும் 342
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள - மது 174
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு/கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் - நற் 336/1,2
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு/கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் - அகம் 53/6,7
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் - அகம் 201/18

 TOP
 
  பிணன் (4)
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் - சிறு 199
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன்/இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது - நற் 329/2,3
பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி - புறம் 98/5
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து - புறம் 371/14

 TOP
 
  பிணா (1)
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து - பரி 19/95

 TOP
 
  பிணி (121)
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் - பொரு 15
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல - சிறு 255
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் - பெரும் 283
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ - மது 376
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து - மது 382
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் - மது 531
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை - மது 654
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி - மது 663
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் - குறி 177
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி - பட் 222
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய - பட் 293
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி/மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி - மலை 381,382
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் - மலை 383
பழம் பிணி வைகிய தோள் இணை - நற் 20/10
மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே - நற் 46/11
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது - நற் 47/2
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை - நற் 62/1
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன - நற் 62/2
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை - நற் 71/1
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே - நற் 113/5
பிணி பிறிது ஆக கூறுவர் - நற் 117/10
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி - நற் 126/11
அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது - நற் 136/2
காமர் பொருள்_பிணி போகிய - நற் 186/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக - நற் 193/7
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி/முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் - நற் 220/5,6
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - நற் 241/12
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை - நற் 251/2
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் - நற் 262/4
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ - நற் 299/2
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ - நற் 377/5
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி/குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் - குறு 220/4,5
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் - குறு 237/3
காமர் பொருள்_பிணி போகிய - குறு 255/7
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி - குறு 344/7
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - குறு 350/8
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த - குறு 366/4
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக - ஐங் 5/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே - ஐங் 40/5
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர - ஐங் 98/2
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய - ஐங் 336/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என - ஐங் 355/2
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே - ஐங் 447/1
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப - பதி 19/4
மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய - பதி 22/10
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து - பதி 22/12
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் - பதி 50/18
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து - பதி 50/20
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ - பதி 50/21
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் - பதி 51/17
எழூஉ புறந்தரீஇ பொன் பிணி பலகை - பதி 53/15
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் - பதி 81/11
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி - பதி 84/3
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் - பரி 3/55
பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட - பரி 4/12
வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் - பரி 12/16
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர - பரி 21/58
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி - பரி 23/8
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி - பரி 23/62
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க - பரி 23/66
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் - பரி 24/73
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே - கலி 4/25
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் - கலி 20/4
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் - கலி 29/24
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள - கலி 32/5
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக - கலி 33/4
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட - கலி 33/28
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை - கலி 59/1
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 73/5
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ - கலி 93/23
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று - கலி 104/45
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து - கலி 104/46
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் - கலி 128/5
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி - கலி 144/69
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ - அகம் 4/2
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 23/4
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை - அகம் 24/3
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு - அகம் 24/14
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் - அகம் 27/4
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் - அகம் 43/14
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி - அகம் 51/8
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் - அகம் 59/17
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி - அகம் 64/4
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன - அகம் 67/13
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் - அகம் 77/7
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே - அகம் 79/17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப - அகம் 91/13
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை - அகம் 99/5
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி - அகம் 115/17
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் - அகம் 122/5
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ - அகம் 125/6
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ - அகம் 154/7
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து - அகம் 178/9
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே - அகம் 234/18
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ - அகம் 235/8
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த - அகம் 238/17
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே - அகம் 271/10
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது - அகம் 289/7
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் - அகம் 298/13
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி - அகம் 319/2
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி/மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப - அகம் 346/13,14
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி/தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் - அகம் 356/3,4
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து - அகம் 366/10
பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி - புறம் 9/2
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் - புறம் 15/23
பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை - புறம் 25/7
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க - புறம் 93/1
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் - புறம் 97/18
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ - புறம் 136/3
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி/கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க - புறம் 153/10,11
பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் - புறம் 173/11
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த - புறம் 179/4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் - புறம் 209/3
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் - புறம் 229/19
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க - புறம் 288/4
கழி பிணி பலகையர் கதுவாய் வாளர் - புறம் 345/15
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி/வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை - புறம் 369/19,20
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி - புறம் 372/1
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி/சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ - புறம் 376/3,4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் - புறம் 383/8
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை - புறம் 388/14

 TOP
 
  பிணி-மார் (1)
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார்/விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை - மலை 326,327

 TOP
 
  பிணி_அகத்து (1)
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி - பட் 222

 TOP
 
  பிணிக்கு (1)
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் - குறு 213/3

 TOP
 
  பிணிக்கும் (11)
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும்/கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் - பட் 31,32
இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு - மலை 73
பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் - நற் 269/7
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் - நற் 315/8
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும்/மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே - பதி 68/19,20
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும்/கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி - அகம் 83/8,9
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை - புறம் 68/7
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு - புறம் 229/25
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும்/சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே - புறம் 252/4,5
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும்/கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் - புறம் 389/10,11
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் - புறம் 400/21

 TOP
 
  பிணிக்கும்-காலை (1)
பிணிக்கும்-காலை இரங்குவிர் மாதோ - புறம் 195/5

 TOP
 
  பிணிக்கொண்ட (2)
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி - குறு 280/2
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் - புறம் 3/10

 TOP
 
  பிணிக்கொண்டவன் (1)
நெஞ்சம் பிணிக்கொண்டவன்/என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன் - கலி 42/27,28

 TOP
 
  பிணிக்கொண்டோள்-வயின் (1)
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம் - நற் 284/3

 TOP
 
  பிணித்த (10)
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே - நற் 95/10
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி - நற் 222/2
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த/ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை - குறு 258/3,4
யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின் - ஐங் 356/2
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் - கலி 110/10
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை - அகம் 329/6
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் - அகம் 339/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய - அகம் 349/2
மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும் - புறம் 109/11
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த/நெடு நல் யானை எம் பரிசில் - புறம் 162/5,6

 TOP
 
  பிணித்தல் (3)
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா - நற் 270/5
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் - கலி 85/24
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை - அகம் 267/15

 TOP
 
  பிணித்தன்று (1)
நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே - புறம் 96/5

 TOP
 
  பிணித்து (13)
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து/காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் - பெரும் 56,57
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ - நெடு 80
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் - நற் 261/7
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே - குறு 129/6
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே - ஐங் 410/5
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த - கலி 111/2
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் - கலி 131/8
நீயலேன் என்று என்னை அன்பினால் பிணித்து தம் - கலி 137/18
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து - கலி 138/9
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் - அகம் 177/5
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை - அகம் 249/3
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் - அகம் 276/11
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண் - புறம் 357/1

 TOP
 
  பிணித்தோர் (1)
பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும் - அகம் 313/3

 TOP
 
  பிணித்தோன் (1)
வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன்/வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 396/18,19

 TOP
 
  பிணிப்ப (3)
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் - அகம் 153/6
வினை நவில் யானை பிணிப்ப/வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே - புறம் 347/10,11
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப/வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே - புறம் 348/9,10

 TOP
 
  பிணிபு (1)
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என - கலி 3/14

 TOP
 
  பிணிமுக (1)
பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என - புறம் 56/8

 TOP
 
  பிணிமுகம் (4)
ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி - திரு 247
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி - பரி 5/2
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி - பரி 8/101
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ - பரி 17/49

 TOP
 
  பிணிய (1)
பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே - புறம் 97/10

 TOP
 
  பிணியாள் (1)
சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க - பரி 20/68

 TOP
 
  பிணியும் (2)
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி - குறு 136/2
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் - குறு 204/2

 TOP
 
  பிணை (51)
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து - திரு 216
பிணை யூபம் எழுந்து ஆட - மது 27
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் - மது 555
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப - குறி 154
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் - பட் 245
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி - மலை 404
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ - நற் 69/4
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை/அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் - நற் 121/3,4
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு - நற் 204/9
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை - நற் 256/8
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் - நற் 274/3
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு - நற் 363/5
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து - குறு 319/1
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க - ஐங் 326/2
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 354/2
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் - ஐங் 373/3
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த - ஐங் 394/4
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல - ஐங் 401/1
மறி உடை மான் பிணை உகள - ஐங் 434/2
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக - ஐங் 493/2
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் - பரி 7/57
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 27/3
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் - கலி 58/2
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ - கலி 93/8
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ - கலி 104/22
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/12
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் - கலி 146/32
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ - அகம் 14/5
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ - அகம் 23/8
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி - அகம் 34/6
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை/மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து - அகம் 74/9,10
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண் - அகம் 129/5
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை/திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே - அகம் 133/17,18
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை - அகம் 134/12
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 173/11
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை - அகம் 195/6
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை/ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள - அகம் 234/10,11
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் - அகம் 285/5
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க - அகம் 287/10
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி - அகம் 291/18
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை/வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு - அகம் 304/8,9
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் - அகம் 314/5
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு - அகம் 321/4
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி - அகம் 353/11
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே - அகம் 363/19
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் - அகம் 395/11
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை/அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் - புறம் 2/21,22
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை/பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 23/19,20
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/11
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் - புறம் 320/4
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே - புறம் 354/10

 TOP
 
  பிணை-வயின் (1)
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் - புறம் 320/8

 TOP
 
  பிணைக்கு (1)
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு/தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/16,17

 TOP
 
  பிணைத்து (4)
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 252/9
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் - நற் 301/3
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 62/4
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 361/2

 TOP
 
  பிணைந்து (3)
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் - கலி 96/5
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் - கலி 106/32
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து/தழுவு-வழி தழீஇ தூங்கு-வழி தூங்கி - புறம் 243/3,4

 TOP
 
  பிணையல் (15)
இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக - திரு 30
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் - மலை 349
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல்/பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் - நற் 90/6,7
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் - நற் 160/9
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் - நற் 170/3
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் - குறு 229/6
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ - ஐங் 52/1
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல்/வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த - பரி 2/53,54
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப - கலி 139/9
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல்/மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர் - அகம் 5/23,24
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி - அகம் 44/14
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் - அகம் 149/18
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் - அகம் 189/8
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல்/ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் - அகம் 345/8,9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை - அகம் 385/12

 TOP
 
  பிணையலளே (1)
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே - ஐங் 91/4

 TOP
 
  பிணையிலி (1)
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை - பரி 20/50

 TOP
 
  பிணையின் (6)
கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி - நற் 37/6
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக - நற் 61/3
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ - நற் 250/9
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு - குறு 183/3
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் - அகம் 7/11
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற - அகம் 32/13

 TOP
 
  பிணையினிர் (1)
பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின் - பெரும் 296

 TOP
 
  பிணையும் (2)
இதையும் கயிறும் பிணையும் இரிய - பரி 10/53
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே - கலி 20/23

 TOP
 
  பிணையூஉ (1)
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ/மன்று-தொறும் நின்ற குரவை சேரி-தொறும் - மது 614,615

 TOP
 
  பிணையை (1)
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என - அகம் 86/14

 TOP
 
  பிணையொடு (4)
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள - மது 276
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி - குறு 256/2
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் - அகம் 184/12
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் - புறம் 132/6

 TOP
 
  பிணையோடு (1)
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ - குறு 338/2

 TOP
 
  பிணைஇ (1)
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ/எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி - கலி 102/25,26

 TOP
 
  பித்திகத்து (8)
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து/அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து - நெடு 40,41
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி - குறி 117
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி - நற் 314/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து/அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே - குறு 94/1,2
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 168/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 222/5
மலி பெயல் கலித்த மாரி பித்திகத்து/கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை - அகம் 42/1,2
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் - அகம் 295/19

 TOP
 
  பித்திகம் (1)
வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் - குறி 89

 TOP
 
  பித்திகை (1)
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என - நற் 97/7

 TOP
 
  பித்தை (10)
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பொரு 160
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பெரும் 482
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் - அகம் 101/5
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி - அகம் 127/14
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் - அகம் 161/2
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி - அகம் 213/5
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை/ஆட்டன்அத்தியை காணீரோ என - அகம் 236/15,16
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 100/6
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - புறம் 269/3
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 371/4

 TOP
 
  பித்தையர் (2)
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர்/மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென - பரி 24/13,14
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர்/அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் - கலி 4/2,3

 TOP
 
  பித்தையும் (1)
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் - பரி 24/85

 TOP
 
  பிதிர் (4)
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி - நற் 89/2
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ - குறு 55/2
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க - கலி 72/5
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை - அகம் 270/5

 TOP
 
  பிதிர்ந்த (1)
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் - கலி 111/16

 TOP
 
  பிதிர்ந்து (1)
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து/யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி - சிறு 24,25

 TOP
 
  பிதிர்பு (1)
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி - அகம் 153/10

 TOP
 
  பிதிர்வின் (3)
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் - மலை 109
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் - அகம் 1/18
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி - அகம் 202/6

 TOP
 
  பிதிர்வை (1)
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என - அகம் 275/5

 TOP
 
  பிதிர (1)
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர/நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து - புறம் 243/8,9

 TOP
 
  பிதிரின் (2)
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் - நற் 13/6
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி - அகம் 72/4

 TOP
 
  பிரச (1)
பிரச பல் கிளை ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 228/1

 TOP
 
  பிரசம் (11)
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப - மது 717
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் - மலை 239
பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர - நற் 93/1
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் - நற் 110/1
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு - நற் 268/5
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் - நற் 311/10
பிரசம் தூங்கு மலை கிழவோற்கே - குறு 392/8
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் - ஐங் 406/3
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப - ஐங் 417/3
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை - அகம் 242/21
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம்/முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 318/5,6

 TOP
 
  பிரசமொடு (2)
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின் - குறி 189
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி - அகம் 172/2

 TOP
 
  பிரண்டை (1)
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை/ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப - அகம் 119/5,6

 TOP
 
  பிரப்பு (4)
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ - திரு 234
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ - குறு 263/1
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ - அகம் 98/9
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ - அகம் 242/9

 TOP
 
  பிரம்பின் (7)
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் - பெரும் 288
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை - மது 435
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி - குறு 91/1
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் - குறு 364/1
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் - அகம் 6/19
பழன பொய்கை அடைகரை பிரம்பின்/அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி - அகம் 96/3,4
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து - அகம் 196/6

 TOP
 
  பிரம்பு (1)
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன - அகம் 356/19

 TOP
 
  பிரம்பொடு (1)
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய - அகம் 306/2

 TOP
 
  பிரமம் (1)
தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும் - பரி 19/40

 TOP
 
  பிரி (8)
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 297
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 472
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு - நற் 204/9
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய - பரி 1/14
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை - பரி 13/38
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் - பரி 16/7
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் - கலி 21/2
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் - அகம் 41/10

 TOP
 
  பிரிக்கும் (1)
தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும்/வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே - குறு 157/3,4

 TOP
 
  பிரிக (1)
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக/அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து - புறம் 71/6,7

 TOP
 
  பிரிகிற்பவரே (2)
யாரோ பிரிகிற்பவரே குவளை - நற் 391/8
யாரோ பிரிகிற்பவரே சாரல் - குறு 22/2

 TOP
 
  பிரிகுவர் (1)
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ - கலி 13/24

 TOP
 
  பிரிகோ (1)
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை - நற் 166/9

 TOP
 
  பிரித்து (5)
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் - குறு 305/5
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து/செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து - பரி 5/57,58
வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து/திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் - பரி 5/59,60
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த - அகம் 293/11
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி - புறம் 170/1

 TOP
 
  பிரிதல் (15)
அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல - நற் 5/7
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் - நற் 71/6
பிரிதல் சூழான்-மன்னே இனியே - நற் 72/7
பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ - நற் 79/6
நன் மலை நாடன் பிரிதல்/என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே - ஐங் 268/4,5
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே - ஐங் 284/4
வீங்கு வளை நெகிழ பிரிதல்/யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே - ஐங் 285/4,5
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் - ஐங் 310/3
கொடிதே காதலி பிரிதல்/செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே - ஐங் 332/4,5
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல்/அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே - ஐங் 338/4,5
பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் - கலி 21/4
பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும் - அகம் 10/6
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக - அகம் 143/1
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி - அகம் 161/1
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் - அகம் 223/1

 TOP
 
  பிரிதலும் (2)
பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் - கலி 92/8
ஆள்வினை பிரிதலும் உண்டோ பிரியினும் - அகம் 353/1

 TOP
 
  பிரிதி (1)
பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின் - அகம் 238/10

 TOP
 
  பிரிதும் (2)
மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே - நற் 46/11
பிழையலள் மாதோ பிரிதும் நாம் எனினே - அகம் 5/28

 TOP
 
  பிரிந்த (13)
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் - நற் 208/9
வினை-வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை - நற் 214/3
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே - குறு 197/5
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் - ஐங் 229/2
நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் - பதி 79/4
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக - அகம் 71/10
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே - அகம் 79/17
ஆள்வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல - அகம் 255/7
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர் - அகம் 294/4
எல்லையும் இரவும் வினை-வயின் பிரிந்த/முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய - அகம் 299/1,2
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் - அகம் 318/14
பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே - அகம் 343/19
பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் - அகம் 378/11

 TOP
 
  பிரிந்த-கால் (1)
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் - கலி 25/24

 TOP
 
  பிரிந்த-காலை (1)
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த-காலை/தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே - ஐங் 359/2,3

 TOP
 
  பிரிந்ததற்கே (1)
ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே/அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய - ஐங் 232/2,3

 TOP
 
  பிரிந்தவர் (2)
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் - கலி 31/4
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர்/பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் - கலி 150/8,9

 TOP
 
  பிரிந்தவர்க்கு (1)
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி - கலி 148/18

 TOP
 
  பிரிந்தன்று (1)
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய - குறு 237/2

 TOP
 
  பிரிந்தனர் (2)
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக - நற் 193/7
பனி படு நாளே பிரிந்தனர்/பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே - குறு 104/4,5

 TOP
 
  பிரிந்தனன் (2)
பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே - ஐங் 18/4
பிரிந்தனன் ஆயினும் பிரியலன்-மன்னே - ஐங் 39/4

 TOP
 
  பிரிந்தனிர் (1)
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் - அகம் 319/11

 TOP
 
  பிரிந்தார்-கொல்லோ (1)
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர் - கலி 36/18

 TOP
 
  பிரிந்தாரை (1)
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ - கலி 129/15

 TOP
 
  பிரிந்திசினோர் (1)
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே - அகம் 183/15

 TOP
 
  பிரிந்திசினோர்க்கு (1)
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே - குறு 35/5

 TOP
 
  பிரிந்திசினோரே (4)
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - நற் 241/12
என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே/அருவி மா மலை தத்த - குறு 94/5,6
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - குறு 350/8
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே - அகம் 197/18

 TOP
 
  பிரிந்திசினோளே (1)
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே - குறு 336/6

 TOP
 
  பிரிந்தீர் (1)
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல - கலி 92/62

 TOP
 
  பிரிந்து (38)
நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் - திரு 63
பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே - நற் 52/7
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே - நற் 337/10
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே - நற் 343/10
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே - நற் 358/12
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்து என - குறு 5/4
பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே - குறு 154/8
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே - குறு 344/8
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் - ஐங் 40/2
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்து என - ஐங் 133/2
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என - ஐங் 140/2
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் - ஐங் 183/3
துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன - ஐங் 192/3
நன் மலை நாடன் பிரிந்து என - ஐங் 219/3
நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ - ஐங் 227/4
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே - ஐங் 307/4
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே - ஐங் 308/4
யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே - ஐங் 333/5
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி - ஐங் 419/2
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என - ஐங் 441/2
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என - ஐங் 458/3
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் - ஐங் 496/3
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து/மேவல் சான்றன எல்லாம் - பரி 4/34,35
பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின் - கலி 10/16
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ - கலி 18/2
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் - கலி 28/9
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் - கலி 28/23
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் - கலி 29/24
மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு - கலி 87/4
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே - கலி 121/16
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் - அகம் 13/14
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் - அகம் 55/15
பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே - அகம் 59/18
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப - அகம் 62/7
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி - அகம் 191/11
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே - அகம் 271/17
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் - அகம் 337/4
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற - அகம் 389/18

 TOP
 
  பிரிந்தும் (1)
பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே - ஐங் 111/4

 TOP
 
  பிரிந்தே (3)
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே - குறு 363/6
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே - ஐங் 38/4
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே - ஐங் 302/4

 TOP
 
  பிரிந்தோர் (19)
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து - நெடு 71
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் - நற் 79/5
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட - நற் 93/5
தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே - நற் 148/3
இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி - நற் 208/11
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் - நற் 296/6
பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ - குறு 146/2
பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் - குறு 156/6
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர்/கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து - குறு 160/3,4
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள - குறு 191/3
வீழ்ந்த மா மழை தழீஇ பிரிந்தோர்/கையற வந்த பையுள் மாலை - குறு 391/5,6
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும் - ஐங் 223/3
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர்/தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது - ஐங் 451/1,2
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர்/தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே - ஐங் 475/4,5
இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே - ஐங் 487/1
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி - அகம் 147/13
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் - அகம் 301/2
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர்/புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே - அகம் 303/7,8
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர்/பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப - புறம் 194/3,4

 TOP
 
  பிரிந்தோரே (5)
எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே - குறு 147/5
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே - குறு 220/7
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே - குறு 307/9
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே - ஐங் 334/5
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே - அகம் 211/17

 TOP
 
  பிரிந்தோள் (1)
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி - கலி 48/21

 TOP
 
  பிரிபு (3)
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து - மது 740
என்றும் என் தோள் பிரிபு அறியலரே - நற் 1/2
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த - அகம் 41/11

 TOP
 
  பிரிமே (1)
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே - ஐங் 308/4

 TOP
 
  பிரிய (4)
பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று - நற் 137/3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய/அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே - ஐங் 57/3,4
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/72
பிரிய சூழ்தலும் உண்டோ - அகம் 75/22

 TOP
 
  பிரியல் (1)
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் - நற் 243/10

 TOP
 
  பிரியலம் (4)
பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து - நற் 224/7
பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ - ஐங் 235/4
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம் - அகம் 1/6
தையல் நின்-வயின் பிரியலம் யாம் என - அகம் 205/3

 TOP
 
  பிரியலர் (1)
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற - ஐங் 336/2

 TOP
 
  பிரியலன் (3)
நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே - குறு 273/8
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் - கலி 21/7
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன்/கெடு நா மொழியலன் அன்பினன் என நீ - அகம் 352/8,9

 TOP
 
  பிரியலன்-மன்னே (1)
பிரிந்தனன் ஆயினும் பிரியலன்-மன்னே - ஐங் 39/4

 TOP
 
  பிரியலென் (1)
பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே - ஐங் 18/4

 TOP
 
  பிரியவும் (1)
ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ - குறி 185

 TOP
 
  பிரியற்க (1)
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே - பரி 23/88

 TOP
 
  பிரியன்-மின் (1)
கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி - கலி 92/61

 TOP
 
  பிரியன்-மினோ (1)
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என - அகம் 217/14

 TOP
 
  பிரியா (6)
பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் - குறு 302/5
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் - குறு 330/3
கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென - பதி 89/15
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் - கலி 95/10
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய - அகம் 241/4

 TOP
 
  பிரியாது (4)
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து - நற் 174/6
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் - பதி 22/9
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே - பரி 18/56
பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது/ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் - அகம் 51/10,11

 TOP
 
  பிரியாமை (4)
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/18
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/22
போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை/பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் - கலி 133/7,8

 TOP
 
  பிரியாய் (2)
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் - ஐங் 308/2
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 33/17

 TOP
 
  பிரியார் (1)
ஆள்வினை மருங்கில் பிரியார் நாளும் - குறு 267/6

 TOP
 
  பிரியின் (8)
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை - நற் 16/2
மெல்லம்புலம்பன் பிரியின் புல்லென - நற் 38/5
புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின்/மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் - நற் 304/5,6
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே - குறு 168/7
உழையின் பிரியின் பிரியும் - கலி 50/23
பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது - அகம் 51/10
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே - அகம் 217/20
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென - அகம் 300/11

 TOP
 
  பிரியினும் (4)
ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது - நற் 203/8
பிரியினும் பிரிவது அன்றே - ஐங் 297/3
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என - அகம் 50/12
ஆள்வினை பிரிதலும் உண்டோ பிரியினும்/கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 353/1,2

 TOP
 
  பிரியுநன் (2)
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று - அகம் 392/19
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் - அகம் 392/20

 TOP
 
  பிரியும் (5)
பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே - குறு 104/5
சேயதால் தெய்ய நீ பிரியும் நாடே - ஐங் 257/4
உழையின் பிரியின் பிரியும்/இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே - கலி 50/23,24
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே - அகம் 43/15
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் - புறம் 175/4

 TOP
 
  பிரியும்-கால் (1)
பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் - கலி 8/13

 TOP
 
  பிரியுமோ (1)
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே - கலி 20/23

 TOP
 
  பிரிவது (1)
பிரியினும் பிரிவது அன்றே - ஐங் 297/3

 TOP
 
  பிரிவல் (1)
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின் - நற் 262/9

 TOP
 
  பிரிவார் (1)
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து - குறு 174/5

 TOP
 
  பிரிவித்து (1)
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து/இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் - பரி 5/61,62

 TOP
 
  பிரிவின் (1)
குன்ற நாடன் பிரிவின் சென்று - நற் 288/4

 TOP
 
  பிரிவு (19)
பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் - நற் 97/3
பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே - நற் 108/6
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் - நற் 237/3
வாழ்தலும் பழியே பிரிவு தலைவரினே - குறு 32/6
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு - குறு 57/3
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல - குறு 134/2
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர - குறு 144/3
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி - குறு 177/6
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ - ஐங் 231/4
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் - ஐங் 338/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை - ஐங் 457/2
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் - கலி 11/4
பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் - கலி 34/9
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி - கலி 106/16
பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த-கால் - கலி 124/18
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 12/4
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை - அகம் 178/20
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே - அகம் 339/14
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி - புறம் 381/7

 TOP
 
  பிரிவும் (1)
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும்/நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல - அகம் 327/1,2

 TOP
 
  பிரிவோய் (1)
அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று - கலி 21/12

 TOP
 
  பிரிவோர் (3)
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர்/மடவர் வாழி இ உலகத்தானே - நற் 366/11,12
பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் - குறு 20/2
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர்/இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் - ஐங் 215/5,6

 TOP
 
  பிருங்கலாதன் (1)
பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட - பரி 4/12

 TOP
 
  பிலிற்ற (2)
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற/புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே - நற் 380/3,4
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற/கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் - அகம் 14/10,11

 TOP
 
  பிழாவில் (1)
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி - பெரும் 276

 TOP
 
  பிழி (17)
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி/தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் - பெரும் 281,282
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - குறி 155
பிணர் பெண்ணை பிழி மாந்தியும் - பட் 89
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் - நற் 38/3
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது - நற் 328/8
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த - பதி 19/23
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் - பதி 30/12
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி - பதி 81/21
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் - அகம் 78/7
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என - அகம் 102/2
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து - அகம் 105/14
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் - அகம் 122/1
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து - அகம் 172/12
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் - அகம் 295/16
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் - புறம் 170/12
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் - புறம் 246/6
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது - புறம் 269/7

 TOP
 
  பிழிந்த (1)
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு - அகம் 237/12

 TOP
 
  பிழிந்து (1)
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் - புறம் 114/4

 TOP
 
  பிழியும் (1)
கல்லா வன் பறழ் கை நிறை பிழியும்/மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே - நற் 57/6,7

 TOP
 
  பிழியூஉ (1)
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ/நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் - அகம் 8/16,17

 TOP
 
  பிழிவது (1)
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப - புறம் 373/6

 TOP
 
  பிழிவனம் (1)
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி - குறி 60

 TOP
 
  பிழை (5)
பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை/அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் - பரி 6/74,75
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என - பரி 6/100
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது - பரி 8/103
பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான் - பரி 12/60
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் - பரி 12/61

 TOP
 
  பிழைக்குவது (1)
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த - அகம் 215/7

 TOP
 
  பிழைத்த (3)
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி - ஐங் 218/3
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை - ஐங் 373/2
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும - அகம் 156/12

 TOP
 
  பிழைத்தது (1)
நின் யான் பிழைத்தது நோவாய் என்னினும் - புறம் 43/16

 TOP
 
  பிழைத்தமை (1)
நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து - அகம் 366/15

 TOP
 
  பிழைத்தலின் (1)
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை - அகம் 221/11

 TOP
 
  பிழைத்தனென் (1)
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் - புறம் 43/21

 TOP
 
  பிழைத்தாய் (1)
நீ பிழைத்தாய் போல் நனி நாணினையே - புறம் 43/17

 TOP
 
  பிழைத்து (1)
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய - அகம் 118/8

 TOP
 
  பிழைத்தேன் (2)
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி - கலி 95/28
இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் - கலி 108/7

 TOP
 
  பிழைத்தோர் (1)
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல் - புறம் 43/18

 TOP
 
  பிழைப்ப (2)
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப/உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் - நற் 11/2,3
உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் - நற் 110/4

 TOP
 
  பிழைப்பின் (1)
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின்/எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை - புறம் 237/16,17

 TOP
 
  பிழைப்பு (7)
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி - மலை 578
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ - நற் 400/6
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி - பதி 15/30
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து - பதி 21/30
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே - கலி 128/20
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் - அகம் 162/18
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே - புறம் 117/7

 TOP
 
  பிழையல (1)
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே - அகம் 326/13

 TOP
 
  பிழையலள் (1)
பிழையலள் மாதோ பிரிதும் நாம் எனினே - அகம் 5/28

 TOP
 
  பிழையா (14)
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் - மது 472
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் - மது 507
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி - மது 646
பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே - நற் 10/9
பிழையா வஞ்சினம் செய்த - குறு 318/7
பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து - பதி 32/14
யாண்டு பல கழிய வேண்டு-வயின் பிழையா/தாள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி - அகம் 78/19,20
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை - அகம் 93/19
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் - அகம் 175/2
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட - அகம் 182/5
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் - அகம் 188/4
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா - அகம் 360/11
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற - அகம் 392/25
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் - புறம் 3/20

 TOP
 
  பிழையாத (1)
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் - பரி 24/25

 TOP
 
  பிழையாது (7)
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி - மது 191
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது/குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் - மது 192,193
அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி - மது 500
அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி - பதி 89/12
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது/குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து - கலி 99/3,4
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த - கலி 99/6
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது/மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் - புறம் 96/6,7

 TOP
 
  பிழையாது-மன்னே (1)
பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே - புறம் 129/9

 TOP
 
  பிழையார் (2)
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் - கலி 39/18
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் - கலி 39/19

 TOP
 
  பிழையினை (1)
பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான் - பரி 12/60

 TOP
 
  பிழையேம் (1)
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே - குறு 263/8

 TOP
 
  பிள்ளை (26)
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் - பெரும் 204
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் - நற் 91/7
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து - நற் 367/2
பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய - குறு 92/4
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி - குறு 107/4
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு - குறு 139/4
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் - ஐங் 24/2
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 160/1
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட - அகம் 193/8
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே - அகம் 257/21
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென - அகம் 290/6
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை/மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் - அகம் 297/14,15
வளரா பிள்ளை தூவி அன்ன - அகம் 324/4
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய - புறம் 117/8
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை/மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் - புறம் 342/7,8
சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் - புறம் 380/12
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் - புறம் 389/5

 TOP
 
  பிள்ளையொடு (4)
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் - நற் 181/5
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் - நற் 385/5
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் - குறு 46/5
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் - புறம் 342/10

 TOP
 
  பிளக்கும் (1)
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் - குறு 388/5

 TOP
 
  பிளந்திட்ட (2)
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு - நற் 107/2
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் - அகம் 129/9

 TOP
 
  பிளந்து (9)
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து/தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி - குறி 149,150
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து/வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை - ஐங் 444/2,3
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் - பதி 41/9
ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு - பரி 2/46
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் - கலி 2/7
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன் - கலி 101/19
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து/நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு - அகம் 24/11,12
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து/பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி - அகம் 83/5,6
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட - அகம் 335/7

 TOP
 
  பிளவை (1)
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை/பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ - மலை 176,177

 TOP
 
  பிளிற்றி (1)
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை - அகம் 40/15

 TOP
 
  பிளிற்றும் (1)
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும்/தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் - ஐங் 55/1,2

 TOP
 
  பிளிற (1)
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற/மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று - பதி 32/3,4

 TOP
 
  பிளிறி (1)
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக - குறி 162

 TOP
 
  பிளிறு (1)
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் - பட் 236

 TOP
 
  பிளிறும் (2)
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் - நற் 222/9
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும்/மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் - பதி 41/13,14

 TOP
 
  பிற்பட (8)
உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட/இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் - மலை 357,358
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட/வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை - குறு 256/3,4
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட/பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள - அகம் 118/5,6
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட/வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட - அகம் 182/5,6
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட/வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் - அகம் 184/6,7
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் - அகம் 199/13
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட/பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல - புறம் 370/10,11
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட/நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் - புறம் 379/13,14

 TOP
 
  பிற்படார் (1)
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார்/நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் - பரி 12/42,43

 TOP
 
  பிற்படு (1)
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி - அகம் 7/15

 TOP
 
  பிற்றை (3)
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை/வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் - நற் 374/5,6
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை/அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி - நற் 376/9,10
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே - புறம் 183/2

 TOP
 
  பிற (17)
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ - பட் 181
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் - நற் 77/2
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி - நற் 181/2
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - நற் 183/2
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - குறு 316/8
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - ஐங் 162/4
களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது - ஐங் 305/1
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் - பதி 12/5
பிற தொழின பின்_பின் தொடர - பரி 22/20
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என - கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என - கலி 69/18
நன்று தீது என்று பிற/நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் - கலி 142/50,51
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை - புறம் 126/16
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற/வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி - புறம் 140/5,6
பிற பால் என மடுத்தலின் - புறம் 346/1
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன் - புறம் 387/16
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் - புறம் 393/5

 TOP
 
  பிற_பிறவும் (1)
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ - பட் 181

 TOP
 
  பிறக்க (1)
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க/பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப - பரி 21/35,36

 TOP
 
  பிறக்கி (1)
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் - பொரு 243

 TOP
 
  பிறக்கிடுவது (1)
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ - புறம் 303/1

 TOP
 
  பிறக்கு (11)
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி - பெரும் 351
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய - முல் 101
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு - மது 562
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய - நற் 121/10
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ - நற் 306/2
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய - ஐங் 385/2
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் - பதி 80/8
சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய மாலை - அகம் 104/13
சீறூர் நாடு பல பிறக்கு ஒழிய - அகம் 331/8
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய - புறம் 15/15
கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது - புறம் 363/13

 TOP
 
  பிறக்கும் (1)
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு - ஐங் 24/1

 TOP
 
  பிறக்கே (2)
மெல்ல_மெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் - நற் 98/6
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே - புறம் 71/19

 TOP
 
  பிறங்க (2)
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து - பதி 49/13
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் - பதி 69/9

 TOP
 
  பிறங்கடை (1)
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் - பெரும் 30

 TOP
 
  பிறங்கடையே (1)
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே - புறம் 392/21

 TOP
 
  பிறங்கல் (20)
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே - நற் 28/9
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே - குறு 144/7
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - குறு 253/8
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - குறு 285/8
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - ஐங் 318/5
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே - ஐங் 387/6
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் - பரி 19/59
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய - பரி 21/46
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது - அகம் 8/13
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல்/பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து - அகம் 17/15,16
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 111/15
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல்/வேய் அமை கண் இடை புரைஇ - அகம் 152/22,23
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 185/13
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 247/13
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 249/19
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 313/17
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே - அகம் 321/17
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி - அகம் 393/1
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல்/வேய் கண் உடைந்த சிமைய - அகம் 399/16,17
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல்/முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர - புறம் 391/2,3

 TOP
 
  பிறங்கி (1)
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து - கலி 146/16

 TOP
 
  பிறங்கிய (7)
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் - மது 429
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் - நற் 209/4
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய/பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 290/2,3
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய/உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி - பதி 64/3,4
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய/வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - அகம் 141/28,29
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின் - புறம் 136/12
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை - புறம் 314/3

 TOP
 
  பிறங்கு (33)
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் - சிறு 90
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை - குறி 208
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி - பட் 285
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் - மலை 111
கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே - நற் 62/10
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - நற் 96/5
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய - குறு 66/2
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் - குறு 214/2
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து - குறு 329/4
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை - ஐங் 316/3
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே - ஐங் 395/6
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி - பதி 45/12
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் - பதி 53/4
கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆரிடை - கலி 20/21
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து - கலி 30/15
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் - கலி 42/4
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக - கலி 144/46
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் - கலி 150/9
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் - அகம் 67/10
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி - அகம் 79/16
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் - அகம் 118/1
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - அகம் 126/20
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் - அகம் 131/11
கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய - அகம் 205/23
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி - அகம் 243/6
பிறங்கு நீர் சேர்ப்பினும் புள் ஒருங்கு எழுமே - புறம் 49/6
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே - புறம் 69/12
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் - புறம் 148/1
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை - புறம் 158/4
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய - புறம் 232/5
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் - புறம் 321/6
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா - புறம் 342/13
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு - புறம் 369/15

 TOP
 
  பிறங்கும் (1)
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை - பரி 1/9

 TOP
 
  பிறசார் (1)
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார்/ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் - பரி 23/27,28

 TOP
 
  பிறத்தல் (1)
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் - புறம் 27/12

 TOP
 
  பிறத்தல்லே (1)
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே - குறு 45/5

 TOP
 
  பிறந்த (23)
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த/புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை - பெரும் 137,138
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் - பட் 187
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் - பட் 188
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி - மலை 527
சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே - நற் 40/12
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - ஐங் 395/1
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி - பரி 14/15
பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி - பரி 14/25
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை - பரி 19/58
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த/நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப - பரி 30/7,8
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/18
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் - கலி 137/12
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் - கலி 150/2
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் - அகம் 13/1
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - அகம் 143/6
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் - புறம் 2/9
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 53/9
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் - புறம் 152/28
வசை இல் விழு திணை பிறந்த/இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே - புறம் 159/27,28
ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் - புறம் 183/5
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/3
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே - புறம் 349/7
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி - புறம் 376/3

 TOP
 
  பிறந்ததன் (1)
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் - அகம் 219/8

 TOP
 
  பிறந்தன்று (1)
இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ - குறு 307/3

 TOP
 
  பிறந்தனென் (1)
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி - புறம் 383/18

 TOP
 
  பிறந்து (5)
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் - பொரு 137
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை - பெரும் 11
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் - பதி 48/13
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து/வீற்றிருந்தோரை எண்ணும்-காலை - புறம் 27/3,4
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த - புறம் 38/10

 TOP
 
  பிறந்தோய் (1)
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ - பரி 9/7

 TOP
 
  பிறந்தோயே (1)
இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே - புறம் 164/13

 TOP
 
  பிறந்தோர்க்கு (1)
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என - புறம் 43/19

 TOP
 
  பிறந்தோன் (1)
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த - பரி 30/7

 TOP
 
  பிறந்தோனும் (1)
தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் - பரி 3/13

 TOP
 
  பிறப்ப (5)
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து - அகம் 79/2
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி - அகம் 217/19
கனை எரி பிறப்ப ஊதும் - அகம் 305/15
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப/இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை - அகம் 314/12,13
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி - புறம் 37/3

 TOP
 
  பிறப்பித்தோர் (1)
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே - பரி 3/72

 TOP
 
  பிறப்பின் (2)
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி - அகம் 400/5
மாறி பிறப்பின் இன்மையும் கூடும் - புறம் 214/10

 TOP
 
  பிறப்பினும் (4)
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/19
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும்/ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார் - புறம் 74/1,2

 TOP
 
  பிறப்பினுள் (1)
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் - பரி 5/20

 TOP
 
  பிறப்பு (7)
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் - நற் 328/4
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் - நற் 397/8
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே - பரி 3/72
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து - பரி 14/27
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி - கலி 60/28
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே - கலி 94/28
பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும் - புறம் 183/3

 TOP
 
  பிறர் (82)
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர்/வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு - முல் 89,90
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் - குறி 10
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி - பட் 222
பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் - நற் 27/6
கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர்/விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே - நற் 95/9,10
வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே - நற் 216/11
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே - நற் 279/11
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது - நற் 331/11
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது - நற் 331/11
பிறர் பிறர் அறிய கூறல் - குறு 175/6
பிறர் பிறர் அறிய கூறல் - குறு 175/6
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி - குறு 182/3
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே - ஐங் 63/4
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது - பதி 22/7
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது - பதி 22/7
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் - பதி 24/6
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே - பதி 25/13
களைநர் யார் இனி பிறர் என பேணி - பதி 40/7
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே - பதி 73/3
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 79/5
பிறர் உடம்படுவாரா - பரி 2/66
பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் - கலி 8/13
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ - கலி 15/18
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் - கலி 43/18
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி - கலி 44/10
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி - கலி 44/16
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் - கலி 56/28
பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ - கலி 59/16
நோக்கும்-கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார் - கலி 63/1
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து - கலி 71/9
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் - கலி 74/11
பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் - கலி 77/11
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் - கலி 78/17
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் - கலி 111/10
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர்/செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது - கலி 111/17,18
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் - கலி 116/10
மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை - கலி 132/19
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை - கலி 133/12
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் - கலி 138/4
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் - கலி 139/2
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் - கலி 141/19
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் - அகம் 28/13
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே - அகம் 33/20
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என - அகம் 61/2
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் - அகம் 199/13
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து - அகம் 303/1
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் - அகம் 359/2
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப - அகம் 382/1
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே - புறம் 7/13
பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே - புறம் 10/2
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு - புறம் 12/4
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு - புறம் 20/13
பின் பிறர் இசை நுவலாமை - புறம் 22/32
நீயே பிறர் ஓம்பு-உறு மற மன் எயில் - புறம் 40/1
பிறர் என குணம் கொல்லாது - புறம் 55/14
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு - புறம் 57/5
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே - புறம் 58/32
தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர்/வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே - புறம் 71/18,19
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் - புறம் 112/2
பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே - புறம் 141/15
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே - புறம் 142/6
பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே - புறம் 150/24
பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே - புறம் 150/24
ஒன்று நன்கு உடைய பிறர் குன்றம் என்றும் - புறம் 156/1
பிறர் கையறவு தான் நாணுதலும் - புறம் 157/2
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி - புறம் 182/4
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா - புறம் 192/2
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர்/நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே - புறம் 240/13,14
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி - புறம் 260/27
பிறர் மனை புகுவள்-கொல்லோ - புறம் 293/5
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து - புறம் 294/4
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் - புறம் 332/1
நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 363/6
நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது - புறம் 366/8
பிறர் கூறிய மொழி தெரியா - புறம் 366/9
நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் - புறம் 373/33
தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என - புறம் 377/11
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் - புறம் 382/6
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே - புறம் 382/22
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே - புறம் 383/19
அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே - புறம் 395/32
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் - புறம் 399/14

 TOP
 
  பிறர்_பிறர் (2)
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது - பதி 22/7
பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே - புறம் 150/24

 TOP
 
  பிறர்க்கு (18)
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு - நற் 186/8
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 39/1
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு - பதி 73/2
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் - கலி 25/24
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா - கலி 62/7
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு - கலி 68/1
நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு/யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு - கலி 108/50,51
தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன் - அகம் 54/13
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட - புறம் 47/7
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி - புறம் 127/8
எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் - புறம் 136/20
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என - புறம் 136/21
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே - புறம் 182/9
சூடாது வைகி ஆங்கு பிறர்க்கு ஒன்று - புறம் 235/19
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே - புறம் 342/6
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி - புறம் 363/2
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது - புறம் 377/10

 TOP
 
  பிறர்க்கும் (6)
பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே - ஐங் 58/4
எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும் - பதி 20/21
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் - கலி 47/11
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் - புறம் 161/8
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே - புறம் 171/11
எமக்கும் பிறர்க்கும்/யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே - புறம் 317/6,7

 TOP
 
  பிறர்பிறர்க்கு (1)
பெற்றவை பிறர்பிறர்க்கு ஆர்த்தி தெற்றென - பொரு 174

 TOP
 
  பிறரும் (21)
கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி - மது 518
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய - மது 577
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும்/யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என - மது 746,747
அவரும் பிறரும் துவன்றி - மது 777
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து - குறு 86/3
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும்/பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் - குறு 246/5,6
எம்மும் பிறரும் அறியான் - ஐங் 26/3
யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும்/சான்றோர் உரைப்ப தெளிகுவர்-கொல் என - பதி 73/17,18
வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து - பதி 75/4
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த - பரி 5/63
யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் - பரி 8/8
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் - கலி 84/33
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும்/யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் - அகம் 0/12,13
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து - அகம் 46/9
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் - அகம் 336/15
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப - அகம் 382/1
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும்/கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த - புறம் 71/14,15
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என - புறம் 134/3
பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி - புறம் 158/18
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் - புறம் 229/13
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் - புறம் 396/29

 TOP
 
  பிறரே (2)
பலரே மன்ற இ உலகத்து பிறரே - குறு 44/4
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே - புறம் 294/9

 TOP
 
  பிறரை (1)
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் - புறம் 239/8

 TOP
 
  பிறவலர் (1)
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ - புறம் 210/4

 TOP
 
  பிறவா (2)
பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன - நற் 84/7
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே - பரி 3/72

 TOP
 
  பிறவார் (1)
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து - புறம் 214/11

 TOP
 
  பிறவியை (1)
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை/காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் - பரி 5/12,13

 TOP
 
  பிறவும் (35)
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும்/தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் - பெரும் 360,361
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும்/விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் - பெரும் 475,476
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும்/பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி - மது 289,290
மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் பிறவும்/பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு - மது 504,505
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும்/இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர - மது 534,535
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும்/தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - மது 683,684
தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும்/கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி - குறி 43,44
மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும்/அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் - குறி 95,96
பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும்/வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர் - குறி 259,260
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ - பட் 181
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி - பட் 209
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும்/கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப - மலை 11,12
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும்/வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு - பதி 15/16,17
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து - பதி 22/3
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும்/பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து - பதி 30/29,30
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும்/கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி - பதி 41/3,4
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும்/அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த - பதி 50/12,13
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும்/காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய - பதி 74/19,20
அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் - பரி 2/58
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும்/ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து - பரி 4/33,34
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும்/அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் - பரி 4/68,69
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி - பரி 8/101
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் - பரி 23/57
அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின் - கலி 82/31
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/12
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் - கலி 85/17
தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் - கலி 90/20
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும்/அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் - கலி 101/5,6
அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய - கலி 102/4
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும்/உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல - கலி 104/15,16
கால முன்பின் பிறவும் சால - கலி 105/19
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும்/ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி - அகம் 225/2,3
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும்/அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் - புறம் 41/6,7
நீயே புறவின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும்/இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை - புறம் 46/1,2
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே - புறம் 189/6

 TOP
 
  பிறவும்-மார் (1)
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே - நற் 172/10

 TOP
 
  பிறவொடும் (1)
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும்/எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் - பரி 16/3,4

 TOP
 
  பிறவோ (1)
ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் - கலி 108/12

 TOP
 
  பிறழ் (5)
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் - திரு 47
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி - பெரும் 215
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் - அகம் 207/6
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் - புறம் 350/10
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் - புறம் 356/2

 TOP
 
  பிறழ்தரும் (1)
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என - கலி 3/14

 TOP
 
  பிறழ்ந்து (1)
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் - பரி 19/59

 TOP
 
  பிறழ்நவும் (1)
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும்/ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் - பதி 13/1,2

 TOP
 
  பிறழ்வது-மன்னோ (1)
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே - புறம் 132/9

 TOP
 
  பிறழ (6)
வாளை வாளின் பிறழ நாளும் - நற் 390/1
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர - பதி 50/8
பேஎ மன்ற பிறழ நோக்கு இயவர் - பதி 78/10
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ/பயில் இதழ் மலர் உண்கண் - கலி 103/59,60
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி - அகம் 84/11
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ/எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் - புறம் 249/2,3

 TOP
 
  பிறழவும் (1)
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும்/விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் - பட் 197,198

 TOP
 
  பிறழிய (2)
திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து - பொரு 178
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை - புறம் 287/8

 TOP
 
  பிறழினும் (3)
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும்/வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக - மது 108,109
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும்/இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் - குறு 373/1,2
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும்/பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை - புறம் 287/4,5

 TOP
 
  பிறழும் (8)
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும்/மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி - பெரும் 270,271
வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை - நற் 310/4
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும்/வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் - நற் 340/8,9
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர - நற் 400/4
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும்/இன் ஒலி தொண்டி அற்றே - ஐங் 179/2,3
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக - கலி 98/15
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் - அகம் 356/4
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் - புறம் 322/8

 TOP
 
  பிறள் (3)
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் - கலி 9/6
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து - அகம் 35/11
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் - அகம் 189/10

 TOP
 
  பிறள்-வயினானே (1)
இன்னும் பிறள்-வயினானே மனையோள் - அகம் 186/13

 TOP
 
  பிறன் (7)
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் - கலி 84/17
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் - அகம் 155/2
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே - அகம் 396/10
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே - புறம் 68/19
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என - புறம் 210/9
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு - புறம் 217/3
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை - புறம் 385/3

 TOP
 
  பிறிது (50)
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே - நற் 80/9
பிணி பிறிது ஆக கூறுவர் - நற் 117/10
பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே - நற் 117/11
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே - நற் 130/12
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே - நற் 140/11
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 247/9
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் - நற் 318/6
இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை - நற் 322/2
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே - நற் 355/11
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி - நற் 368/8
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே - நற் 397/4
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் - நற் 397/8
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே - குறு 68/4
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே - குறு 152/3
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே - குறு 195/7
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து - குறு 217/4
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே - குறு 298/8
குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று - குறு 318/4
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று - குறு 334/5
பிறிது ஒன்றாக கூறும் - ஐங் 110/4
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 216/6
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் - ஐங் 325/2
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து - ஐங் 478/2
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில் - பதி 53/14
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத - பரி 9/48
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது/இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு - பரி 23/64,65
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் - கலி 60/21
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என - கலி 69/10
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் - கலி 77/1
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை - கலி 105/62
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று - கலி 142/24
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் - அகம் 32/14
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என - அகம் 98/28
பிறிது ஒன்று இன்மை அறிய கூறி - அகம் 110/3
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி - அகம் 135/5
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் - அகம் 138/4
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே - அகம் 147/14
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது/ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு - அகம் 151/4,5
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே - அகம் 170/3
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் - அகம் 300/12
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என - அகம் 313/1
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் - புறம் 14/15
பிறிது சென்று மலர் தாயத்து - புறம் 17/22
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே - புறம் 20/9
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் - புறம் 150/3
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என - புறம் 150/19
தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் - புறம் 165/13
எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என - புறம் 307/12
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் - புறம் 320/4
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை - புறம் 367/11

 TOP
 
  பிறிதும் (4)
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே - குறு 17/4
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் - பரி 6/92
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு - கலி 78/6
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் - புறம் 394/14

 TOP
 
  பிறை (35)
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் - பொரு 25
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை - பெரும் 11
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் - பெரும் 412
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/7
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே - நற் 167/11
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் - நற் 250/7
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் - நற் 263/1
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி - குறு 189/3
விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் பிறை என - குறு 226/2
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் - ஐங் 264/1
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே - ஐங் 371/5
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல - ஐங் 443/2
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி - பரி 3/52
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் - பரி 24/30
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் - கலி 45/23
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் - கலி 53/15
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/19
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை - கலி 99/10
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் - கலி 103/25
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் - கலி 104/11
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக - கலி 120/7
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் - கலி 124/8
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை - கலி 125/23
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று - அகம் 0/9
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 115/13
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் - அகம் 136/21
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ - அகம் 207/13
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் - அகம் 239/9
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி - அகம் 322/10
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை - புறம் 1/9
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை/பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே - புறம் 1/9,10
பிறை நுதலான் செறல் நோக்கின - புறம் 22/3
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல - புறம் 55/5
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி - புறம் 91/5
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து - புறம் 378/6

 TOP
 
  பிறையின் (2)
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின்/வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் - மது 193,194
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு - குறு 178/5

 TOP
 
  பிறையும் (1)
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று - கலி 55/9

 TOP
 
  பிறையுள் (1)
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் - கலி 81/3

 TOP
 
  பிறையே (1)
இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ - குறு 307/3

 TOP
 
  பிறையை (1)
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று - கலி 142/24

 TOP
 
  பின் (70)
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் - பொரு 166
நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின்/வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு - சிறு 248,249
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை - பெரும் 11
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர - முல் 15
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா - மது 37
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் - மது 408
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து - நெடு 137
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி - குறி 60
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து - நற் 113/8
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ - நற் 227/4
எல்லை சென்ற பின் மலரும் கூம்பின - நற் 385/1
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ - குறு 253/4
ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின்/மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப - குறு 374/2,3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் - குறு 394/4
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே - ஐங் 118/4
இனிய செய்த நின்று பின்/முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே - ஐங் 143/2,3
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே - ஐங் 173/4
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் - ஐங் 285/1
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே - ஐங் 294/5
பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் - ஐங் 334/3
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி - ஐங் 351/3
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய - ஐங் 495/3
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து - பதி 68/11
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து - பரி 11/76
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ - பரி 11/111
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை - பரி 12/53
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் - பரி 19/89
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் - பரி 21/26
பிற தொழின பின்_பின் தொடர - பரி 22/20
பிற தொழின பின்_பின் தொடர - பரி 22/20
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின்/புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/10,11
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/9
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் - கலி 29/24
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின்/சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற - கலி 34/2,3
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் - கலி 34/5
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி - கலி 48/21
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின்/இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் - கலி 53/8,9
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் - கலி 64/2
யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா - கலி 94/29
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் - கலி 105/7
செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி - கலி 105/37
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே - கலி 126/9
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே - கலி 126/13
கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே - கலி 126/17
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின்/அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா - கலி 129/4,5
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின்/பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று - கலி 143/1,2
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே - கலி 143/17
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் - அகம் 3/13
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து - அகம் 9/14
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி - அகம் 9/22
எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று - அகம் 19/6
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் - அகம் 86/26
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என - அகம் 129/1
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே - அகம் 178/22
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின் - அகம் 181/2
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் - அகம் 254/17
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு - அகம் 268/13
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் - அகம் 286/12
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது - அகம் 325/5
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப - அகம் 351/2
பின் பிறர் இசை நுவலாமை - புறம் 22/32
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே - புறம் 80/4
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர - புறம் 109/16
முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே - புறம் 132/1
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய - புறம் 138/2
குன்றும் மலையும் பல பின் ஒழிய - புறம் 208/1
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/3
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று - புறம் 262/4
உண்டு இனிது இருந்த பின்/தருகுவன் மாதோ - புறம் 328/12,13
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின்/ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை - புறம் 342/8,9

 TOP
 
  பின்_பின் (1)
பிற தொழின பின்_பின் தொடர - பரி 22/20

 TOP
 
  பின்_அகம் (1)
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி - அகம் 9/22

 TOP
 
  பின்பகல் (1)
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் - கலி 74/11

 TOP
 
  பின்பட (1)
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை - புறம் 31/3

 TOP
 
  பின்பனி (2)
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி - நற் 224/2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் - குறு 338/5

 TOP
 
  பின்பு (1)
படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு/ஊரே மனையோள் - புறம் 334/4,5

 TOP
 
  பின்வந்து (1)
வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய - பதி 88/13

 TOP
 
  பின்றை (37)
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை/பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் - பொரு 52,53
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து - பொரு 102
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய - பெரும் 147
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் - பெரும் 206
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப - பெரும் 238
நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை - பெரும் 371
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை/பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் - மது 404,405
முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை/பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து - மது 620,621
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை/விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி - மலை 538,539
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை - நற் 102/3
இளமை கழிந்த பின்றை வளமை - நற் 126/9
ஆடிய இள மழை பின்றை/வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே - நற் 229/10,11
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை/வரை முதிர் தேனின் போகியோனே - குறு 176/3,4
குன்று கெழு நன் நாட்டு சென்ற பின்றை/நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ - ஐங் 239/3,4
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை/நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ - பதி 12/20,21
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய - அகம் 37/14
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் - அகம் 40/13
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க - அகம் 54/11
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது - அகம் 70/8
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை/கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து - அகம் 86/17,18
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை/மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த - அகம் 155/13,14
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் - அகம் 225/7
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை/இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு - அகம் 236/4,5
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற - அகம் 294/2
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை/ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு - அகம் 318/12,13
அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை/வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு - அகம் 325/8,9
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய - அகம் 345/14
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை/முழவன் போல அகப்பட தழீஇ - அகம் 352/5,6
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் - அகம் 394/7
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர் - புறம் 29/6
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் - புறம் 69/19
எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர - புறம் 158/17
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை/முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே - புறம் 242/5,6
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை/உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என - புறம் 269/5,6
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு - புறம் 360/17
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி - புறம் 376/3
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை/சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும் - புறம் 381/18,19

 TOP
 
  பின்னது (1)
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் - புறம் 31/13

 TOP
 
  பின்னர் (5)
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய - மது 41
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர்/மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு - நெடு 177,178
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் - குறி 174
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் - ஐங் 215/3
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர்/பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே - கலி 20/22,23

 TOP
 
  பின்னல் (1)
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் - கலி 83/9

 TOP
 
  பின்னவும் (1)
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10

 TOP
 
  பின்னள் (1)
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக - புறம் 135/4

 TOP
 
  பின்னி (1)
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் - மலை 379

 TOP
 
  பின்னிய (2)
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ - கலி 15/18
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய/காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை - கலி 32/15,16

 TOP
 
  பின்னிலை (5)
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் - நற் 140/9
பின்னிலை முனியா நம்-வயின் - நற் 349/9
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது - அகம் 44/5
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே - அகம் 126/22
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் - அகம் 392/5

 TOP
 
  பின்னின்-கண் (1)
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண்/விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/2,3

 TOP
 
  பின்னின்று (1)
பின்னின்று சூழ்ந்தனை ஆயின் நன்று இன்னா - அகம் 77/3

 TOP
 
  பின்னு (9)
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து - சிறு 191
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே - நற் 51/7
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் - குறு 246/6
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ - குறு 353/6
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால - கலி 59/8
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என - அகம் 150/1
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் - அகம் 158/4
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி - அகம் 180/7
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே - அகம் 234/18

 TOP
 
  பின்னும் (13)
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே - குறு 142/5
பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும்/மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி - பதி 18/7,8
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய - பதி 53/12
பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும் - பரி 6/83
பின்னும் மலர் கண் புனல் - பரி 10/99
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும்/கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் - பரி 11/131,132
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் - அகம் 68/8
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி - அகம் 98/23
நின்று செலினும் தருமே பின்னும்/முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி - புறம் 171/2,3
நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும்/செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் - புறம் 199/2,3
உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும்/ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே - புறம் 213/10,11
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும்/ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே - புறம் 359/17,18
அழல் வாய் புக்க பின்னும்/பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே - புறம் 360/20,21

 TOP
 
  பின்னுவிட (1)
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட/சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் - அகம் 117/13,14

 TOP
 
  பின்னே (5)
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே - குறு 306/6
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே - கலி 15/26
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே - அகம் 19/19
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே - அகம் 327/19
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே - புறம் 250/9

 TOP
 
  பின்னை (1)
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து - புறம் 379/4

 TOP
 
  பின்னொடு (2)
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் - கலி 125/17
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி - அகம் 73/1

 TOP
 
  பினறீ (1)
கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ/வான மலைத்த - பரி 22/13,14

 TOP