<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பொ - முதல் சொற்கள்
பொகுட்கு 1
பொகுட்டின் 1
பொகுட்டு 6
பொகுவலும் 1
பொங்க 6
பொங்கடி 1
பொங்கர் 12
பொங்கல் 5
பொங்கழி 2
பொங்கி 9
பொங்கு 27
பொங்குபு 1
பொங்கும் 1
பொங்குவன 1
பொசி 1
பொடி 3
பொடிந்த 1
பொடிய 1
பொடிவது 1
பொத்த 2
பொத்தி 7
பொத்திய 8
பொத்தியொடு 1
பொத்திற்று 1
பொத்தின் 1
பொத்து 3
பொதி 38
பொதி-உறு 1
பொதிந்த 6
பொதிந்து 7
பொதிய 1
பொதியமும் 1
பொதியில் 18
பொதியிலானே 1
பொதியிலும் 1
பொதியின் 1
பொதியினிர் 1
பொதிர்த்த 1
பொதிவேம் 3
பொதினி 2
பொது 9
பொதுச்சொல் 1
பொதுநோக்கு 1
பொதும்பர் 7
பொதும்பருள் 2
பொதும்பில் 6
பொதும்பின் 2
பொதும்பு-தோறு 1
பொதுமகளிர் 1
பொதுமை 5
பொதுமொழி 2
பொதுவர் 5
பொதுவரும் 2
பொதுவரை 1
பொதுவரோடு 1
பொதுவற்கு 1
பொதுவற்கே 1
பொதுவன் 7
பொதுவனை 4
பொதுவனோடு 2
பொதுவி 1
பொதுவில் 1
பொதுள 2
பொதுளிய 8
பொதுளின 1
பொம்மல் 18
பொம்மல்_ஓதி 1
பொம்மல்_ஓதியை 1
பொய் 64
பொய்க்கும் 3
பொய்க்குமோ 1
பொய்க்குவது 2
பொய்கை 56
பொய்கைக்கு 1
பொய்கைத்து 1
பொய்கையும் 2
பொய்கையுள் 2
பொய்கையோடு 1
பொய்த்தல் 4
பொய்த்தல்லே 1
பொய்த்தலின் 1
பொய்த்தற்கு 3
பொய்த்தன்று-கொல் 1
பொய்த்தன 2
பொய்த்தனர் 2
பொய்த்தார் 1
பொய்த்தான் 2
பொய்த்து 1
பொய்தல் 8
பொய்தல 1
பொய்ப்ப 2
பொய்ப்பது 1
பொய்ப்பாய் 1
பொய்ப்பின் 2
பொய்ப்பினும் 3
பொய்ப்பு 2
பொய்ம்மருண்டு 2
பொய்ம்மொழி 6
பொய்யல் 1
பொய்யலர் 1
பொய்யலன் 2
பொய்யன் 2
பொய்யா 25
பொய்யாக 3
பொய்யாது 4
பொய்யாம் 1
பொய்யாமை 1
பொய்யார் 1
பொய்யால் 1
பொய்யானே 1
பொய்யினால் 1
பொய்யும் 2
பொய்யே 2
பொய்யேம் 1
பொய்யொடு 2
பொய்யோ 1
பொர 29
பொரல் 1
பொரா 1
பொராஅ 1
பொராஅது 1
பொரி 28
பொரிக்கும் 1
பொரித்த 1
பொரியும் 2
பொரினே 1
பொரீஇ 1
பொரீஇய 1
பொரு 80
பொரு_களத்து 5
பொரு_களம் 3
பொருட்கு 10
பொருட்கே 1
பொருத்தி 3
பொருத்து-உறு 1
பொருத 48
பொருதாது 1
பொருது 38
பொருதும் 3
பொருந்த 5
பொருந்தல் 1
பொருந்தலர் 1
பொருந்தலை 1
பொருந்தா 7
பொருந்தாதார் 1
பொருந்தார் 1
பொருந்தி 29
பொருந்திய 8
பொருந்தியவன் 1
பொருந்தினள் 1
பொருந்து 4
பொருந்து-உழி 1
பொருந்துதல் 3
பொருந்துபு 1
பொருந்தும் 2
பொருந்துவ 1
பொருந 20
பொருநம் 1
பொருநர் 4
பொருநர்க்கு 6
பொருநரும் 2
பொருநரேம் 2
பொருநரை 1
பொருநன் 20
பொருநனும் 1
பொருநனை 2
பொருநனொடு 1
பொருநை 2
பொருப்பன் 5
பொருப்பின் 4
பொருப்பு 1
பொருபு 2
பொரும் 1
பொரும்-கொல் 3
பொருவர் 1
பொருவார் 1
பொருவி 1
பொருவும்-கால் 1
பொருவேம் 2
பொருவோன் 1
பொருள் 130
பொருள்-வயின் 18
பொருள்_பிணி 20
பொருள்களை 1
பொருளின் 1
பொருளினும் 2
பொருளும் 9
பொருளே 25
பொருளையும் 3
பொருஉம் 1
பொரூஉ 1
பொரூஉம் 4
பொரேரென 2
பொரேஎன் 1
பொல்லம் 1
பொல்லா 2
பொல 1
பொலம் 110
பொலன் 8
பொலி 11
பொலி_களம் 1
பொலிக 16
பொலிகமா 1
பொலிதந்து 1
பொலிந்த 74
பொலிந்து 16
பொலிந்தே 4
பொலிபு 1
பொலிய 45
பொலியர் 1
பொலியா 1
பொலியும் 2
பொலிவன 2
பொலிவு 3
பொலிவொடு 1
பொழி 15
பொழிதந்தோனே 1
பொழிதல் 1
பொழிதலின் 2
பொழிதி 1
பொழிந்த 40
பொழிந்தவை 1
பொழிந்தன்று 1
பொழிந்து 16
பொழிந்தும் 1
பொழிபு 1
பொழிய 5
பொழியவும் 1
பொழியினும் 1
பொழியும் 6
பொழியும்மே 1
பொழியுமால் 1
பொழில் 44
பொழில்-தொறும் 3
பொழில்_அகம் 1
பொழில 1
பொழிலும் 2
பொழிலே 4
பொழுதில் 22
பொழுதிற்கு 1
பொழுதின் 19
பொழுதின்-கண் 2
பொழுதினான் 9
பொழுதினானும் 1
பொழுதினும் 1
பொழுது 45
பொழுது-மன் 1
பொழுதும் 5
பொழுதே 30
பொழுதொடு 6
பொழுதொடும் 1
பொழுதோ 1
பொழுதோடு 3
பொளி 3
பொளிக்கும் 1
பொளித்து 1
பொளிந்து 1
பொற்ப 12
பொற்பு 4
பொறாதார் 1
பொறாஅ 1
பொறாஅது 3
பொறாஅர் 1
பொறாஅன் 2
பொறி 124
பொறிக்கு 1
பொறிக்கும் 1
பொறித்த 24
பொறித்து 5
பொறிப்ப 2
பொறிய 2
பொறியும் 1
பொறிவி 1
பொறீஇ 1
பொறுக்கல்லா 1
பொறுக்கல்லேன் 1
பொறுக்கலாம் 1
பொறுக்குநர் 1
பொறுக்கும் 1
பொறுத்தல் 3
பொறுத்தலும் 1
பொறுத்தாரும் 1
பொறுத்து 3
பொறுத்தேன் 1
பொறுப்ப 1
பொறுப்பர் 1
பொறை 49
பொறை_மரம் 1
பொறைக்கு 1
பொறைய 8
பொறையன் 14
பொறையா 1
பொறையாறு 1
பொறையும் 1
பொறையொடு 1
பொன் 245
பொன்-கொல் 1
பொன்படு 1
பொன்ற 1
பொன்றிய 1
பொன்றும் 1
பொன்னின் 13
பொன்னினும் 3
பொன்னும் 7
பொன்னொடு 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பொகுட்கு (1)
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் - பரி 30/4

 TOP
 
  பொகுட்டின் (1)
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி - பெரும் 404

 TOP
 
  பொகுட்டு (6)
தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே - பரி 3/94
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/27
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற - அகம் 95/6
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய - அகம் 324/8
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன - புறம் 321/4
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண - புறம் 333/2

 TOP
 
  பொகுவலும் (1)
செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா - புறம் 238/2

 TOP
 
  பொங்க (6)
சின தீயின் பெயர்பு பொங்க/தெறல் அரும் கடும் துப்பின் - மது 31,32
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க/நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப - கலி 105/25,26
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/8
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் - அகம் 385/14
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண் - புறம் 15/19
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க/வாய் காவாது பரந்து பட்ட - புறம் 22/23,24

 TOP
 
  பொங்கடி (1)
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை - அகம் 44/17

 TOP
 
  பொங்கர் (12)
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர்/நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் - மது 296,297
மயில் அகவும் மலி பொங்கர்/மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து - மது 333,334
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர்/வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று - நற் 271/5,6
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என - குறு 39/1
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர்/புன்னை அம் சேரி இ ஊர் - குறு 320/6,7
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் - கலி 28/12
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி - கலி 75/6
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த - அகம் 4/10
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர்/பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் - அகம் 52/2,3
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர்/புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர - அகம் 97/21,22
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர்/காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு - அகம் 223/5,6
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு - அகம் 279/12

 TOP
 
  பொங்கல் (5)
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை - நெடு 19
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட - ஐங் 276/3
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி - பதி 55/14
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் - அகம் 129/9
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை - அகம் 217/1

 TOP
 
  பொங்கழி (2)
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் - அகம் 37/3
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி/கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை - அகம் 393/5,6

 TOP
 
  பொங்கி (9)
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி/கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி - மலை 361,362
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் - நற் 68/5
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு - நற் 203/5
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் - குறு 385/3
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன - பரி 14/19
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் - அகம் 1/18
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி/சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் - அகம் 202/6,7
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து - அகம் 265/1
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி/ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே - புறம் 229/11,12

 TOP
 
  பொங்கு (27)
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை - நற் 35/1
தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் - நற் 67/10
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி - நற் 270/3
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே - நற் 335/2
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ - குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் - குறு 90/3
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன - ஐங் 13/1
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் - ஐங் 174/3
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை - ஐங் 186/3
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே - ஐங் 448/4
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி - பதி 60/10
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் - பதி 72/14
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து - பதி 87/2
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் - பரி 10/14
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் - பரி 24/16
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் - பரி 24/16
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை - கலி 144/17
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று - அகம் 11/8
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் - அகம் 106/2
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ - அகம் 125/9
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி - அகம் 153/10
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் - அகம் 190/9
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி - அகம் 277/17
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை - அகம் 297/14
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் - அகம் 393/16
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 213/3
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ - புறம் 398/20

 TOP
 
  பொங்குபு (1)
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப - அகம் 235/6

 TOP
 
  பொங்கும் (1)
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும்/நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 299/8,9

 TOP
 
  பொங்குவன (1)
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் - அகம் 267/12

 TOP
 
  பொசி (1)
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று - பரி 12/98

 TOP
 
  பொடி (3)
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே - ஐங் 124/3
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை - கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி - கலி 85/2

 TOP
 
  பொடிந்த (1)
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் - புறம் 160/24

 TOP
 
  பொடிய (1)
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப - புறம் 174/24

 TOP
 
  பொடிவது (1)
தம் கண் பொடிவது எவன் - கலி 105/60

 TOP
 
  பொத்த (2)
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த/வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் - குறி 226,227
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை - புறம் 240/7

 TOP
 
  பொத்தி (7)
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி/மையல் மட பிடி இனைய - நற் 114/10,11
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி/ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ - நற் 233/7,8
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி/மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை - பதி 16/7,8
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி/வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல - பதி 82/5,6
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/11
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை - அகம் 39/7
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி/வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை - அகம் 346/8,9

 TOP
 
  பொத்திய (8)
பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை - பொரு 8
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப - பொரு 99
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய/சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் - நற் 175/3,4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த - கலி 13/20
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி - அகம் 279/7
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து - புறம் 245/4
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து - புறம் 247/2
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து - புறம் 324/11

 TOP
 
  பொத்தியொடு (1)
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ - புறம் 212/9

 TOP
 
  பொத்திற்று (1)
இறை இறை பொத்திற்று தீ - கலி 145/58

 TOP
 
  பொத்தின் (1)
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் - புறம் 364/11

 TOP
 
  பொத்து (3)
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து - குறு 255/1
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் - அகம் 277/10
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ - புறம் 212/9

 TOP
 
  பொதி (38)
அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு - திரு 191
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை - பெரும் 287
பொதி மூடை போர் ஏறி - பட் 137
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை - மலை 121
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் - மலை 463
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி - நற் 35/2
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் - நற் 113/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் - நற் 176/6
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே - நற் 200/11
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை - நற் 211/7
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் - நற் 239/6
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த - குறு 14/1
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ - குறு 35/3
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் - குறு 85/4
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் - குறு 300/2
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ - குறு 330/4
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் - ஐங் 169/2
நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் - ஐங் 207/3
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் - பதி 16/12
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் - பதி 51/21
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா - கலி 31/19
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே - கலி 43/17
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி - கலி 52/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் - கலி 119/14
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ - கலி 136/12
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை - அகம் 121/12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி - அகம் 129/8
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை - அகம் 147/3
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் - அகம் 160/13
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் - அகம் 225/11
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ - அகம் 235/9
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து - அகம் 265/13
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி/மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் - அகம் 291/19,20
நீலத்து அன்ன நீர் பொதி கருவின் - அகம் 314/1
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை - அகம் 391/7
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் - அகம் 400/23
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் - புறம் 253/4
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே - புறம் 285/12

 TOP
 
  பொதி-உறு (1)
பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை - பொரு 8

 TOP
 
  பொதிந்த (6)
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை - சிறு 75
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் - நற் 239/7
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் - குறு 59/3
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை - குறு 376/5
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை - அகம் 130/3
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 321/15

 TOP
 
  பொதிந்து (7)
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் - சிறு 227
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின் - நற் 26/8
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க - நற் 364/3
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து/பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன - குறு 168/2,3
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற - கலி 145/39
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து - அகம் 116/11
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த - அகம் 335/13

 TOP
 
  பொதிய (1)
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய/நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் - அகம் 335/16,17

 TOP
 
  பொதியமும் (1)
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே - புறம் 2/24

 TOP
 
  பொதியில் (18)
அவை இருந்த பெரும் பொதியில்/கவை அடி கடு நோக்கத்து - மது 161,162
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில்/பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி - பட் 249,250
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில்/ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த - நற் 379/11,12
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய - குறு 15/2
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில்/வேங்கையும் காந்தளும் நாறி - குறு 84/3,4
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில்/சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப - குறு 376/1,2
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி - பரி 11/11
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில்/அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் - அகம் 138/7,8
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில்/இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க - அகம் 251/8,9
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் - அகம் 287/5
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில்/கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து - அகம் 307/11,12
புகல் அரும் பொதியில் போல - அகம் 322/14
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில்/அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று - அகம் 373/4,5
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில்/இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை - அகம் 377/10,11
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில்/நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த - புறம் 52/13,14
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில்/ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது - புறம் 128/5,6
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக - புறம் 375/3
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை - புறம் 390/19

 TOP
 
  பொதியிலானே (1)
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே - அகம் 167/20

 TOP
 
  பொதியிலும் (1)
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் - திரு 226

 TOP
 
  பொதியின் (1)
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் - அகம் 25/20

 TOP
 
  பொதியினிர் (1)
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர்/புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு - மலை 252,253

 TOP
 
  பொதிர்த்த (1)
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் - பரி 21/25

 TOP
 
  பொதிவேம் (3)
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/34
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம்/முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/34,35
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம்/கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே - கலி 106/35,36

 TOP
 
  பொதினி (2)
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் - அகம் 1/4
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் - அகம் 61/16

 TOP
 
  பொது (9)
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் - நற் 130/4
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த - குறு 172/5
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் - பரி 7/21
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/11
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு - கலி 68/1
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக - கலி 92/24
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் - அகம் 86/9
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து - புறம் 51/5
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே - புறம் 135/22

 TOP
 
  பொதுச்சொல் (1)
போகம் வேண்டி பொதுச்சொல் பொறாஅது - புறம் 8/2

 TOP
 
  பொதுநோக்கு (1)
பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே - புறம் 121/6

 TOP
 
  பொதும்பர் (7)
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர்/குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி - பெரும் 374,375
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் - மது 115
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர - நற் 117/4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு - குறு 313/3
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி - குறு 381/5
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர்/தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு - ஐங் 144/1,2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் - ஐங் 162/3

 TOP
 
  பொதும்பருள் (2)
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத - கலி 36/6
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் - கலி 56/1

 TOP
 
  பொதும்பில் (6)
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில்/சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் - நற் 118/2,3
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் - நற் 195/3
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில்/பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை - அகம் 18/15,16
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த - அகம் 190/7
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில்/மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை - அகம் 256/1,2
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில்/புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் - அகம் 351/7,8

 TOP
 
  பொதும்பில (1)

 TOP
 
  பொதும்பின் (2)
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின்/பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் - நற் 391/2,3
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி - அகம் 340/2

 TOP
 
  பொதும்பு-தோறு (1)
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் - நற் 243/4

 TOP
 
  பொதுமகளிர் (1)
நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் - கலி 101/48

 TOP
 
  பொதுமை (5)
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை - பரி 20/50
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி - அகம் 379/7
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி - புறம் 189/1
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் - புறம் 357/2
பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும் - புறம் 357/3

 TOP
 
  பொதுமொழி (2)
நொதுமலாளர் பொதுமொழி கொள்ளாது - புறம் 35/31
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது - புறம் 58/27

 TOP
 
  பொதுவர் (5)
புன் பொதுவர் வழி பொன்ற - பட் 281
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் - கலி 103/5
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர்/தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த - கலி 105/27,28
இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர்/உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் - கலி 106/17,18
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் - கலி 106/24

 TOP
 
  பொதுவரும் (2)
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும்/ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே - கலி 103/57,58
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா - கலி 105/47

 TOP
 
  பொதுவரை (1)
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை/தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு - கலி 103/22,23

 TOP
 
  பொதுவரோடு (1)
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு/எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு - கலி 101/49,50

 TOP
 
  பொதுவற்கு (1)
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு - கலி 107/33

 TOP
 
  பொதுவற்கே (1)
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே/ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த - கலி 104/74,75

 TOP
 
  பொதுவன் (7)
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் - கலி 101/44
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/52
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று - கலி 104/63
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி - கலி 105/51
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை - கலி 111/7
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் - கலி 112/21

 TOP
 
  பொதுவனை (4)
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி - கலி 101/16
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி - கலி 101/22
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி - கலி 101/28
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு - கலி 112/3

 TOP
 
  பொதுவனோடு (2)
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த - கலி 102/37
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி - கலி 105/64

 TOP
 
  பொதுவி (1)
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை - பரி 20/58

 TOP
 
  பொதுவில் (1)
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை - புறம் 89/7

 TOP
 
  பொதுள (2)
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள/பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று - குறு 155/2,3
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி - அகம் 257/5

 TOP
 
  பொதுளிய (8)
இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து - திரு 10
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ - நற் 203/3
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து - நற் 243/3
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய/தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட - நற் 277/6,7
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் - குறு 281/1
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் - கலி 101/2
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை - அகம் 217/6
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய/வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ - புறம் 215/2,3

 TOP
 
  பொதுளின (1)
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் - அகம் 259/7

 TOP
 
  பொம்மல் (18)
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் - மலை 169
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு - நற் 60/5
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே - நற் 71/11
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி - நற் 96/4
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய - நற் 129/3
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - நற் 252/12
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 272/3
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என - நற் 274/6
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ - நற் 293/7
பொம்மல் ஓதியும் புனையல் - குறு 191/6
பொம்மல் ஓதி நீவியோனே - குறு 379/6
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு - அகம் 65/8
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் - அகம் 200/8
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி - அகம் 214/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என - அகம் 221/3
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி - அகம் 257/5
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு - அகம் 311/7
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - அகம் 353/23

 TOP
 
  பொம்மல்_ஓதி (1)
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என - நற் 274/6

 TOP
 
  பொம்மல்_ஓதியை (1)
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ - நற் 293/7

 TOP
 
  பொய் (64)
பொய் அறியா வாய்மொழியால் - மது 19
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே - மது 198
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து - மது 570
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப - மலை 107
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக - நற் 179/8
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே - நற் 200/11
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் - நற் 248/7
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே - குறு 21/5
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய - குறு 30/2
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து - குறு 30/3
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே - ஐங் 250/1
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே - ஐங் 283/5
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே - ஐங் 399/5
பொய் படு கிளவி நாணலும் - ஐங் 472/4
பொய் வலாளர் போல - ஐங் 473/4
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை - பதி 22/2
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 58/9
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் - பரி 11/89
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து - பரி 12/63
மெய் சூள்-உறுவானை மெல்லியல் பொய் சூள் என்று - பரி 12/64
பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் - பரி 16/24
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் - பரி 18/20
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை - பரி 20/49
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் - பரி 32/3
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு - கலி 5/17
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ - கலி 15/14
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய - கலி 19/3
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 33/29
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் - கலி 41/23
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் - கலி 71/15
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு - கலி 73/22
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் - கலி 75/21
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் - கலி 75/25
விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் - கலி 75/27
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி - கலி 79/20
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை - கலி 85/22
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி - கலி 88/20
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா - கலி 90/1
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா - கலி 90/24
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் - கலி 92/59
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று - கலி 95/25
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து - கலி 95/27
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் - கலி 100/8
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு - கலி 107/33
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் - கலி 112/22
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் - கலி 118/16
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட - கலி 130/3
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை - கலி 141/11
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ - அகம் 98/9
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன - அகம் 104/8
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து - அகம் 116/11
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை - அகம் 117/3
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி - அகம் 205/4
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் - அகம் 229/8
கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே - புறம் 58/23
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே - புறம் 101/8
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல் - புறம் 139/6
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து - புறம் 166/6
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ - புறம் 166/7
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே - புறம் 216/7
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/1
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/4

 TOP
 
  பொய்க்கும் (3)
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும்/திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே - நற் 161/11,12
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே - ஐங் 154/4
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே - அகம் 54/22

 TOP
 
  பொய்க்குமோ (1)
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே - ஐங் 49/4

 TOP
 
  பொய்க்குவது (2)
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே - குறு 26/5
மாரி பொய்க்குவது ஆயினும் - பதி 18/11

 TOP
 
  பொய்கை (56)
நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த - சிறு 68
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை/குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் - பெரும் 294,295
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை/களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர - மது 171,172
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை/கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய - மது 253,254
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை/தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு - மது 654,655
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை/இரு காமத்து இணை ஏரி - பட் 38,39
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை/கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி - பட் 242,243
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் - நற் 16/5
மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க - நற் 115/1
பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி - நற் 200/7
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர - நற் 230/5
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி - நற் 290/7
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் - நற் 390/2
பொய்கை ஊரன் கேண்மை - குறு 61/5
ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு - குறு 113/1
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் - குறு 354/4
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை - குறு 370/1
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை - ஐங் 6/4
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் - ஐங் 34/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் - ஐங் 35/2
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு - ஐங் 44/1
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் - ஐங் 61/2
பொய்கை பள்ளி புலவு நாறு நீர்நாய் - ஐங் 63/1
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர - ஐங் 70/3
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ - ஐங் 81/3
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை/தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் - ஐங் 88/1,2
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் - ஐங் 91/2
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 97/3
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே - ஐங் 97/4
புனல் வாயில் பூ பொய்கை/பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் - பதி 13/8,9
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் - பதி 27/9
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய - பரி 8/93
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு - கலி 17/11
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன - கலி 31/5
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர - கலி 66/8
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட - கலி 69/1
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் - கலி 70/1
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த - கலி 74/1
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப - கலி 78/7
பழன பொய்கை அடைகரை பிரம்பின் - அகம் 96/3
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் - அகம் 117/17
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி - அகம் 146/2
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் - அகம் 181/18
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் - அகம் 204/11
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் - அகம் 246/3
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 276/1
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய - அகம் 306/2
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை/அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு - அகம் 316/1,2
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் - அகம் 336/10
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை/அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் - அகம் 357/13,14
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து - அகம் 386/1
பொய்கை நாரை போர்வில் சேக்கும் - புறம் 209/1
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை - புறம் 287/8
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை - புறம் 351/9
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை/கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை - புறம் 354/4,5
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் - புறம் 398/4

 TOP
 
  பொய்கைக்கு (1)
ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு/சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே - குறு 113/1,2

 TOP
 
  பொய்கைத்து (1)
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் - ஐங் 41/2

 TOP
 
  பொய்கையும் (2)
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே - புறம் 246/15
பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய - புறம் 397/3

 TOP
 
  பொய்கையுள் (2)
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள்/நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ - கலி 5/14,15
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள்/துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார - கலி 71/3,4

 TOP
 
  பொய்கையோடு (1)
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் - பரி 8/15

 TOP
 
  பொய்த்தல் (4)
அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை - குறு 184/1
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல்/தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே - ஐங் 37/3,4
வல்லை மன்ற பொய்த்தல்/வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே - ஐங் 287/3,4
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் - புறம் 237/4

 TOP
 
  பொய்த்தல்லே (1)
பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே - ஐங் 47/5

 TOP
 
  பொய்த்தலின் (1)
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே - நற் 196/9

 TOP
 
  பொய்த்தற்கு (3)
பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ - கலி 41/21
பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ - கலி 41/21
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ - கலி 41/22

 TOP
 
  பொய்த்தன்று-கொல் (1)
தொன்றுபடு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று-கொல்/தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த - அகம் 101/3,4

 TOP
 
  பொய்த்தன (2)
ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி - குறு 223/5
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன/அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா - அகம் 144/1,2

 TOP
 
  பொய்த்தனர் (2)
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய - நற் 314/8
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு - அகம் 345/11

 TOP
 
  பொய்த்தார் (1)
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார்/கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் - கலி 91/10,11

 TOP
 
  பொய்த்தான் (2)
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி - கலி 34/10
சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை - கலி 41/20

 TOP
 
  பொய்த்து (1)
பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ - கலி 64/28

 TOP
 
  பொய்தல் (8)
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர - மது 589
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் - நற் 166/7
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் - நற் 271/9
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் - ஐங் 181/2
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் - பரி 20/23
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ - பரி 20/59
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - அகம் 26/3
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து - அகம் 156/11

 TOP
 
  பொய்தல (1)
பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ - கலி 59/16

 TOP
 
  பொய்ப்ப (2)
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் - கலி 89/14
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி - அகம் 315/14

 TOP
 
  பொய்ப்பது (1)
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ - கலி 97/21

 TOP
 
  பொய்ப்பாய் (1)
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் - கலி 108/57

 TOP
 
  பொய்ப்பின் (2)
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ - குறு 25/2
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் - கலி 149/10

 TOP
 
  பொய்ப்பினும் (3)
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா - பட் 5
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும்/நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் - அகம் 320/7,8
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் - புறம் 35/27

 TOP
 
  பொய்ப்பு (2)
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே - பதி 20/9
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே - பதி 63/7

 TOP
 
  பொய்ம்மருண்டு (2)
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு - நற் 271/4
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு/பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி - அகம் 105/8,9

 TOP
 
  பொய்ம்மொழி (6)
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ - குறு 259/7
பொய்ம்மொழி தேறுவது என் - கலி 113/21
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா - அகம் 3/14
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் - அகம் 6/14
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே - அகம் 6/22
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி/சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் - அகம் 65/3,4

 TOP
 
  பொய்யல் (1)
பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு - நற் 147/10

 TOP
 
  பொய்யலர் (1)
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர்/வருவர் வாழி தோழி புறவின் - நற் 246/6,7

 TOP
 
  பொய்யலன் (2)
சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே - பதி 18/12
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி - புறம் 171/4

 TOP
 
  பொய்யன் (2)
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக - குறு 127/4
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே - ஐங் 43/4

 TOP
 
  பொய்யா (25)
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பெரும் 389
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் - முல் 55
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் - மது 771
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என - நெடு 2
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா/மலை தலைய கடல் காவிரி - பட் 5,6
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பட் 105
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் - மலை 75
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் - நற் 103/8
புறவினதுவே பொய்யா யாணர் - நற் 142/8
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் - ஐங் 181/2
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் - ஐங் 245/1
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் - பதி 70/12
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் - பரி 8/84
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் - கலி 98/30
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை - அகம் 116/14
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் - அகம் 117/17
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் - அகம் 143/12
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி - அகம் 359/12
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான் - புறம் 71/11
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி - புறம் 168/19
பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி - புறம் 173/5
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய - புறம் 174/10
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை - புறம் 228/7
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர - புறம் 230/6
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் - புறம் 375/11

 TOP
 
  பொய்யாக (3)
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து - கலி 37/17
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக/கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை - கலி 76/12,13
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் - கலி 76/16

 TOP
 
  பொய்யாது (4)
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப - நற் 38/1
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர - நற் 38/2
உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ - ஐங் 66/1
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ - ஐங் 80/1

 TOP
 
  பொய்யாம் (1)
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் - பரி 24/18

 TOP
 
  பொய்யாமை (1)
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் - கலி 99/11

 TOP
 
  பொய்யார் (1)
பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் - கலி 150/22

 TOP
 
  பொய்யால் (1)
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே - அகம் 256/8

 TOP
 
  பொய்யானே (1)
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை - கலி 46/24

 TOP
 
  பொய்யினால் (1)
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/18

 TOP
 
  பொய்யும் (2)
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல - பரி 5/16
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென - அகம் 48/19

 TOP
 
  பொய்யே (2)
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் - குறு 32/3
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் - புறம் 59/4

 TOP
 
  பொய்யேம் (1)
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை - கலி 31/8

 TOP
 
  பொய்யொடு (2)
பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின் - அகம் 286/16
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம் - புறம் 211/12

 TOP
 
  பொய்யோ (1)
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே - அகம் 320/14

 TOP
 
  பொர (29)
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து - பெரும் 348
ஏறு பொர சேறு ஆகி - பட் 46
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் - நற் 199/8
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு - நற் 202/1
களிறு பொர கரைந்த கய வாய் குண்டு கரை - நற் 292/5
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி - குறு 7/4
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர/கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை - குறு 240/4,5
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் - குறு 364/7
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் - ஐங் 319/1
இருள் பொர நின்ற இரவினானே - ஐங் 362/5
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர/அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து - பதி 15/6,7
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர/விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் - பதி 51/1,2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை - பதி 90/33
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் - கலி 45/8
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் - கலி 73/3
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் - கலி 132/1
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி - அகம் 17/20
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர/பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் - அகம் 57/7,8
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர/கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை - அகம் 81/6,7
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் - அகம் 146/10
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர/இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு - அகம் 217/17,18
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த - அகம் 268/2
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் - அகம் 338/17
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர/இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் - அகம் 369/8,9
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/19
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் - புறம் 98/2
களிறு பொர கலங்கு கழல் முள் வேலி - புறம் 306/1
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல - புறம் 341/16

 TOP
 
  பொரல் (1)
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம - புறம் 80/6

 TOP
 
  பொரா (1)
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய - மது 665

 TOP
 
  பொராஅ (1)
பொராஅ பொருநரேம் - புறம் 386/19

 TOP
 
  பொராஅது (1)
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 226/17

 TOP
 
  பொரி (28)
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி - திரு 231
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் - நற் 3/2
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி - நற் 9/5
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் - நற் 24/2
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை - நற் 141/3
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன - குறு 53/4
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை - குறு 79/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு - குறு 154/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி - குறு 255/2
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ - குறு 341/2
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த - குறு 356/6
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/3
பொரி கால் மா சினை புதைய - ஐங் 349/2
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ - ஐங் 367/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் - ஐங் 368/2
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய - பதி 58/13
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் - கலி 13/3
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர - கலி 33/11
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் - அகம் 53/9
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் - அகம் 95/5
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் - அகம் 106/2
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என - அகம் 116/5
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் - அகம் 219/14
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து - அகம் 287/7
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் - அகம் 343/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை - அகம் 365/13
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை - அகம் 397/11
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி - புறம் 322/2

 TOP
 
  பொரிக்கும் (1)
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் - பட் 177

 TOP
 
  பொரித்த (1)
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு - புறம் 397/13

 TOP
 
  பொரியும் (2)
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் - அகம் 1/13
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும்/ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் - அகம் 267/12,13

 TOP
 
  பொரினே (1)
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே/துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா - நற் 104/2,3

 TOP
 
  பொரீஇ (1)
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது - குறி 31

 TOP
 
  பொரீஇய (1)
வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த - அகம் 331/13

 TOP
 
  பொரு (80)
செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள - திரு 262
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ - திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த - திரு 299
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் - சிறு 118
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி - சிறு 128
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் - பெரும் 70
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் - மது 594
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி - மலை 43
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் - மலை 51
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப - மலை 107
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் - மலை 449
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து - மலை 547
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை - நற் 3/1
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி - நற் 44/1
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை - நற் 62/1
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் - நற் 114/8
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த - நற் 180/7
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி - நற் 281/2
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் - நற் 299/8
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை - குறு 79/2
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை - குறு 208/2
பொரு கயல் முரணிய உண்கண் - குறு 250/5
கல் பொரு சிறு நுரை போல - குறு 290/5
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு - குறு 329/2
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் - பதி 27/9
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் - பதி 31/8
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி - பதி 62/10
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று - பதி 88/7
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல - பரி 3/89
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் - பரி 8/90
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் - பரி 11/60
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி - பரி 12/1
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் - பரி 21/2
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற - கலி 26/7
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் - கலி 26/23
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் - கலி 60/10
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் - கலி 86/19
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் - கலி 91/4
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை - கலி 98/10
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் - கலி 102/9
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து - கலி 103/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி - கலி 104/9
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் - கலி 104/15
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ - கலி 104/59
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் - கலி 105/12
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு - கலி 105/45
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ - கலி 105/49
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் - கலி 109/4
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் - கலி 113/27
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் - அகம் 69/10
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே - அகம் 167/4
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 173/17
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் - அகம் 185/8
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் - அகம் 193/4
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து - அகம் 212/17
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் - அகம் 237/14
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய - அகம் 246/11
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் - அகம் 255/10
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் - அகம் 278/11
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க - அகம் 313/4
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய - அகம் 324/8
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை - அகம் 332/4
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை - அகம் 351/6
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப - அகம் 354/2
கரை பொரு நீத்தம் உரை என கழறி - அகம் 398/11
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் - புறம் 6/3
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி - புறம் 11/6
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/19
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை - புறம் 35/25
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து - புறம் 53/2
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே - புறம் 89/4
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் - புறம் 89/8
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் - புறம் 154/1
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு - புறம் 161/7
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் - புறம் 175/6
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய - புறம் 227/5
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் - புறம் 303/7
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் - புறம் 337/17
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை - புறம் 392/4

 TOP
 
  பொரு_களத்து (5)
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த - நற் 180/7
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் - அகம் 193/4
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய - அகம் 246/11
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப - அகம் 354/2
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய - புறம் 227/5

 TOP
 
  பொரு_களம் (3)
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் - பரி 11/60
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ - கலி 104/59
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ - கலி 105/49

 TOP
 
  பொருட்கு (10)
செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு - நற் 24/8
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் - நற் 214/8
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் - நற் 246/6
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து - நற் 333/7
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் - குறு 190/2
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே - பரி 4/73
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/12
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/12
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/16
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் - புறம் 208/6

 TOP
 
  பொருட்கே (1)
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே - அகம் 123/14

 TOP
 
  பொருத்தி (3)
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு - நெடு 81
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து - நெடு 122
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி/பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி - கலி 146/48,49

 TOP
 
  பொருத்து-உறு (1)
உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை - பெரும் 9

 TOP
 
  பொருத (48)
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் - திரு 78
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத/கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் - சிறு 52,53
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு - சிறு 252
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் - பெரும் 210
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் - மது 335
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் - பட் 294
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை - மலை 517
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை - நற் 11/6
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை - நற் 35/1
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை - நற் 65/5
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை - நற் 77/9
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை - நற் 141/8
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் - நற் 145/1
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் - நற் 154/8
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி - நற் 185/5
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப - நற் 225/2
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 235/1
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை - நற் 255/4
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப - நற் 279/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத/பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல - நற் 349/7,8
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை - குறு 175/2
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ - குறு 226/5
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப - குறு 284/1
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை - குறு 316/4
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் - குறு 328/6
ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் - பதி 13/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் - பதி 16/15
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் - பதி 63/4
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ - பரி 10/72
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி - கலி 81/30
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத/முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் - கலி 92/27,28
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் - அகம் 26/6
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி - அகம் 108/4
திதியனொடு பொருத அன்னி போல - அகம் 126/16
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை - அகம் 145/7
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் - அகம் 167/1
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் - அகம் 210/2
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் - அகம் 299/14
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 362/3
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை - அகம் 376/3
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை - அகம் 393/6
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 398/22
கறுழ் பொருத செம் வாயான் - புறம் 4/8
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 35/23
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 64/3
கணை பொருத துளை தோலன்னே - புறம் 97/16
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல - புறம் 100/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை - புறம் 158/2

 TOP
 
  பொருதாது (1)
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து - புறம் 350/7

 TOP
 
  பொருது (38)
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய - பெரும் 415
பொருது அவரை செரு வென்றும் - மது 56
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் - மது 235
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ - மது 378
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல - மது 425
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து - நெடு 117
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து - குறி 135
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக - மலை 154
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் - நற் 201/8
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் - நற் 333/4
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை - நற் 381/3
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி - குறு 134/5
கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ - குறு 388/3
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை - பதி 55/19
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது/விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல - பரி 7/19,20
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது - பரி 7/81
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட - பரி 10/71
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை - பரி 20/4
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் - கலி 45/12
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி - அகம் 14/19
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் - அகம் 55/11
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க - அகம் 72/9
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 96/15
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் - அகம் 130/8
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என - அகம் 148/8
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப - அகம் 181/6
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 199/20
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 282/3
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப - அகம் 282/5
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு - அகம் 291/6
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய - புறம் 2/15
கணை பொருது கவி வண் கையால் - புறம் 7/3
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு - புறம் 62/2
வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் இனியே - புறம் 63/10
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே - புறம் 76/13
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது/இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி - புறம் 174/7,8
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று - புறம் 192/8
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர - புறம் 230/6

 TOP
 
  பொருதும் (3)
என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை - புறம் 71/3
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த - புறம் 76/11
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் - புறம் 88/2

 TOP
 
  பொருந்த (5)
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த/நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல - நற் 40/9,10
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த/ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி - நற் 382/2,3
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் - பரி 11/6
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி - அகம் 190/11
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் - புறம் 61/18

 TOP
 
  பொருந்தல் (1)
வைகலும் பொருந்தல் ஒல்லா - நற் 98/11

 TOP
 
  பொருந்தலர் (1)
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர்/அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் - அகம் 266/12,13

 TOP
 
  பொருந்தலை (1)
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை/பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் - பரி 16/23,24

 TOP
 
  பொருந்தா (7)
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய - மலை 488
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக - நற் 318/3
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் - குறு 353/4
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த - அகம் 77/17
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 167/6
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று - அகம் 201/11
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் - புறம் 372/5

 TOP
 
  பொருந்தாதார் (1)
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை - கலி 141/24

 TOP
 
  பொருந்தார் (1)
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார்/முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை - அகம் 381/13,14

 TOP
 
  பொருந்தி (29)
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி/சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் - குறி 168,169
வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி/ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் - பட் 151,152
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது - மலை 33
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி/வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது - நற் 148/5,6
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி/நயவரு குரல பல்லி - நற் 333/10,11
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி/அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் - நற் 362/8,9
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய - நற் 379/4
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி/மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் - குறு 319/3,4
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் - குறு 370/4
அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி/சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து - பதி 23/1,2
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் - கலி 17/18
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி/தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே - கலி 131/45,46
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி/முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி - அகம் 26/8,9
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் - அகம் 74/15
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி/ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் - அகம் 82/16,17
இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி/இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த - அகம் 110/15,16
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி/ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு - அகம் 123/6,7
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு - அகம் 151/12
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து - அகம் 172/7
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி/வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா - அகம் 373/11,12
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது - அகம் 387/15
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் - புறம் 10/5
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே - புறம் 62/15
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி/ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை - புறம் 73/1,2
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று - புறம் 85/7
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி/தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் - புறம் 150/2,3
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி/புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் - புறம் 322/2,3
மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் - புறம் 374/5
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி/தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை - புறம் 388/4,5

 TOP
 
  பொருந்திய (8)
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய/சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் - பதி 58/13,14
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை - கலி 25/23
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் - கலி 105/12
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் - அகம் 175/15
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் - அகம் 303/17
ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய/என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது - புறம் 72/9,10
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய/தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா - புறம் 73/11,12
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய/சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு - புறம் 256/2,3

 TOP
 
  பொருந்தியவன் (1)
மறு போல் பொருந்தியவன்/ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற - கலி 103/49,50

 TOP
 
  பொருந்தினள் (1)
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் - அகம் 198/6

 TOP
 
  பொருந்து (4)
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப - பொரு 41
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் - நற் 92/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ - ஐங் 18/3
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர - கலி 83/2

 TOP
 
  பொருந்து-உழி (1)
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை - அகம் 351/14

 TOP
 
  பொருந்துதல் (3)
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் - கலி 70/12
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 61/18
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 159/21

 TOP
 
  பொருந்துபு (1)
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு/பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 131/3,4

 TOP
 
  பொருந்தும் (2)
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே - நற் 122/11
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும்/சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து - குறு 140/2,3

 TOP
 
  பொருந்துவ (1)
புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் - பரி 12/17

 TOP
 
  பொருந (20)
போர் மிகு பொருந குருசில் என பல - திரு 276
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந/குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் - பொரு 3,4
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந/விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய - மது 42,43
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந/செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று - மது 138,139
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந/யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து - பதி 21/29,30
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந/செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை - பதி 55/6,7
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் - பதி 73/14
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந/நீ நீடு வாழிய பெரும நின்-வயின் - பதி 88/21,22
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந/வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய - பதி 90/28,29
யாணர் வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந/வான வரம்பனை நீயோ பெரும - புறம் 2/11,12
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந/மா பயம்பின் பொறை போற்றாது - புறம் 17/13,14
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந/வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் - புறம் 22/28,29
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந/மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி - புறம் 42/18,19
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந/தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய - புறம் 126/8,9
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந/சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை - புறம் 137/12,13
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந/மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி - புறம் 139/8,9
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந - புறம் 205/6
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந/பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து - புறம் 209/6,7
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந/பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் - புறம் 375/10,11
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந/வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என - புறம் 393/23,24

 TOP
 
  பொருநம் (1)
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே - புறம் 386/18

 TOP
 
  பொருநர் (4)
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் - திரு 69
வருவர் வாழி தோழி பொருநர்/செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை - அகம் 25/18,19
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது - அகம் 76/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் - புறம் 365/6

 TOP
 
  பொருநர்க்கு (6)
பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் - சிறு 203
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு/உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் - மது 99,100
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு/இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை - புறம் 14/17,18
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை - புறம் 69/13
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே - புறம் 169/12
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே - புறம் 342/6

 TOP
 
  பொருநரும் (2)
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என - புறம் 89/3
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே - புறம் 90/13

 TOP
 
  பொருநரேம் (2)
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம்/பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் - புறம் 382/5,6
பொராஅ பொருநரேம்/குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் - புறம் 386/19,20

 TOP
 
  பொருநரை (1)
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ - புறம் 58/7

 TOP
 
  பொருநன் (20)
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் - நற் 18/4
கல் உயர் நேரி பொருநன்/செல்வக்கோமான் பாடினை செலினே - பதி 67/22,23
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன்/திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி - பரி 24/71,72
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன்/பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் - அகம் 13/10,11
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று - அகம் 36/19
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன்/திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 137/13,14
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் - அகம் 296/10
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன்/நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த - அகம் 386/5,6
வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன்/எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி - புறம் 61/12,13
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன்/உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு - புறம் 68/10,11
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன்/கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி - புறம் 70/9,10
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் - புறம் 87/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன்/மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் - புறம் 140/1,2
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன்/ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே - புறம் 152/31,32
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன்/நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என - புறம் 229/14,15
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன்/துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் - புறம் 380/8,9
தண் சோழ நாட்டு பொருநன்/அலங்கு உளை அணி இவுளி - புறம் 382/3,4
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன்/என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை - புறம் 389/5,6
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என - புறம் 390/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என - புறம் 391/12

 TOP
 
  பொருநனும் (1)
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என - புறம் 78/6

 TOP
 
  பொருநனை (2)
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என - அகம் 76/9
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே - புறம் 58/9

 TOP
 
  பொருநனொடு (1)
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு/ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே - புறம் 82/5,6

 TOP
 
  பொருநை (2)
தண் பொருநை புனல் பாயும் - புறம் 11/5
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் - புறம் 387/34

 TOP
 
  பொருப்பன் (5)
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த - பரி 22/1
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன்/வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே - கலி 35/24,25
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத - கலி 92/27
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி - கலி 105/72
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் - கலி 108/58

 TOP
 
  பொருப்பின் (4)
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந - மது 42
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் - கலி 57/16
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 137/14
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 338/6

 TOP
 
  பொருப்பு (1)
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் - பரி 21/9

 TOP
 
  பொருபு (2)
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் - மது 433
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து - பரி 18/24

 TOP
 
  பொரும் (1)
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் - குறி 196

 TOP
 
  பொரும்-கொல் (3)
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் - நற் 348/9
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே - நற் 348/10
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே - அகம் 289/17

 TOP
 
  பொருவர் (1)
வருவர் வாழி தோழி பொருவர்/செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை - அகம் 231/10,11

 TOP
 
  பொருவார் (1)
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார்/மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை - குறு 260/4,5

 TOP
 
  பொருவி (1)
எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப - பரி 22/37

 TOP
 
  பொருவும்-கால் (1)
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால்/இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு - பரி 24/93,94

 TOP
 
  பொருவேம் (2)
பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து - பட் 289
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து - பரி 1/29

 TOP
 
  பொருவோன் (1)
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே - புறம் 45/4

 TOP
 
  பொருள் (130)
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள்/பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில் - சிறு 240,241
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் - பெரும் 68
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும் - பட் 120
மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே - நற் 46/11
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை - நற் 71/1
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே - நற் 113/5
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி - நற் 126/11
காமர் பொருள்_பிணி போகிய - நற் 186/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக - நற் 193/7
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள்/முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை - நற் 208/9,10
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து - நற் 226/5
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு - நற் 234/5
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - நற் 241/12
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என - நற் 252/4
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே - நற் 308/11
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே - நற் 337/10
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி - நற் 343/9
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள்/நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே - குறு 59/5,6
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல - குறு 143/5
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை - குறு 216/1
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே - குறு 220/7
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் - குறு 254/6
காமர் பொருள்_பிணி போகிய - குறு 255/7
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என - குறு 297/6
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே - குறு 331/8
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி - குறு 344/7
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - குறு 350/8
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் - குறு 395/2
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே - ஐங் 302/1
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய - ஐங் 336/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என - ஐங் 355/2
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் - ஐங் 357/3
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து - ஐங் 359/1
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது - பதி 22/7
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை - பரி 2/26
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் - பரி 8/107
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் - பரி 9/25
வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி - பரி 11/5
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட - பரி 11/126
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் - பரி 20/93
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி - கலி 1/17
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/12
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/12
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/14
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/16
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/16
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/18
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/20
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ - கலி 2/20
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/22
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் - கலி 4/4
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் - கலி 4/7
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே - கலி 4/25
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள்/சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய - கலி 8/7,8
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி - கலி 10/5
பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின் - கலி 10/16
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய - கலி 12/10
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் - கலி 12/11
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் - கலி 14/10
காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என - கலி 14/12
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ - கலி 14/13
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் - கலி 14/14
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள்/இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ - கலி 14/14,15
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் - கலி 14/17
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து - கலி 14/18
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு - கலி 15/8
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி - கலி 16/9
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன - கலி 16/18
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/10
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப - கலி 18/1
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் - கலி 21/10
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை - கலி 22/8
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் - கலி 24/12
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/20
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் - கலி 29/24
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை - கலி 38/15
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/21
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள்/யாது நீ வேண்டியது - கலி 61/13,14
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ - கலி 61/15
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு - கலி 86/21
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் - கலி 123/4
அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள்/சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ - கலி 136/15,16
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் - கலி 141/3
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் - கலி 142/4
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் - அகம் 19/4
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் - அகம் 27/4
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு - அகம் 29/20
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் - அகம் 43/14
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி - அகம் 51/8
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் - அகம் 59/17
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் - அகம் 75/2
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் - அகம் 75/2
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே - அகம் 79/17
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் - அகம் 91/8
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி - அகம் 115/17
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த - அகம் 123/5
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் - அகம் 149/6
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது - அகம் 151/4
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து - அகம் 161/7
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து - அகம் 171/6
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி - அகம் 187/4
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி - அகம் 191/11
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என - அகம் 217/14
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள்/நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென - அகம் 229/8,9
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து - அகம் 235/1
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து - அகம் 237/15
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் - அகம் 245/1
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து - அகம் 247/3
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே - அகம் 271/10
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் - அகம் 276/13
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் - அகம் 280/5
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் - அகம் 291/14
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி - அகம் 292/2
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து - அகம் 313/9
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள்/எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை - அகம் 319/11,12
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் - அகம் 335/3
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் - அகம் 337/5
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து - அகம் 338/19
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு - அகம் 351/3
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே - அகம் 361/9
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து - அகம் 379/3
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி - அகம் 379/17
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் - அகம் 389/13
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் - புறம் 45/7
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு - புறம் 92/2
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் - புறம் 183/1
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய - புறம் 202/7
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் - புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/4
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் - புறம் 362/10

 TOP
 
  பொருள்-வயின் (18)
புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின்/பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை - நற் 16/1,2
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின்/பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் - நற் 243/9,10
ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின்/யாரோ பிரிகிற்பவரே குவளை - நற் 391/7,8
பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் - குறு 20/2
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து - குறு 174/5
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் - கலி 2/24
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய - கலி 7/13
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் - கலி 10/8
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் - கலி 11/4
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் - கலி 12/9
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் - கலி 12/17
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின்/அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை - கலி 16/13,14
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் - கலி 17/18
பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் - கலி 21/4
அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று - கலி 21/12
பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் - அகம் 233/14
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே - அகம் 239/11
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல - அகம் 305/9

 TOP
 
  பொருள்_பிணி (20)
மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே - நற் 46/11
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை - நற் 71/1
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே - நற் 113/5
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி - நற் 126/11
காமர் பொருள்_பிணி போகிய - நற் 186/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக - நற் 193/7
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - நற் 241/12
காமர் பொருள்_பிணி போகிய - குறு 255/7
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி - குறு 344/7
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே - குறு 350/8
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய - ஐங் 336/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என - ஐங் 355/2
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே - கலி 4/25
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் - அகம் 27/4
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் - அகம் 43/14
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி/பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் - அகம் 51/8,9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் - அகம் 59/17
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே - அகம் 79/17
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி/கூடாமையின் நீடியோரே - அகம் 115/17,18
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே - அகம் 271/10

 TOP
 
  பொருள்களை (1)
எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி - திரு 97

 TOP
 
  பொருளின் (1)
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் - அகம் 155/3

 TOP
 
  பொருளினும் (2)
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு - கலி 5/4
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும்/ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே - கலி 136/20,21

 TOP
 
  பொருளும் (9)
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் - நற் 126/7
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் - பரி 5/79
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் - பரி 15/12
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் - கலி 14/10
சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது - கலி 18/5
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும்/அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் - கலி 92/5,6
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி - அகம் 286/10
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் - புறம் 28/15
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் - புறம் 31/1

 TOP
 
  பொருளே (25)
புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் - நற் 16/1
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே/வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் - நற் 16/4,5
எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே - நற் 16/11
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே - நற் 52/11
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே - நற் 243/11
பொருளே மன்ற பொருளே - குறு 174/6
பொருளே மன்ற பொருளே/அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே - குறு 174/6,7
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல் - குறு 180/5
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே/பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே - ஐங் 307/3,4
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே - ஐங் 309/5
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே - ஐங் 317/4
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே - ஐங் 337/4
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே/இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய - பரி 1/13,14
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே/அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் - பரி 2/57,58
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே - கலி 7/21
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே - கலி 8/23
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே - கலி 14/19
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் - கலி 149/5
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே - அகம் 33/20
பொருளே காதலர் காதல் - அகம் 53/15
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே - அகம் 189/15
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே - அகம் 265/23
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே - புறம் 29/26
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே/பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் - புறம் 301/10,11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே - புறம் 313/7

 TOP
 
  பொருளையும் (3)
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ - கலி 8/11
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ - கலி 8/14
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ - கலி 8/17

 TOP
 
  பொருஉம் (1)
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம்/உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே - புறம் 170/16,17

 TOP
 
  பொரூஉ (1)
கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் - அகம் 113/10

 TOP
 
  பொரூஉம் (4)
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை - மலை 335
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட - ஐங் 266/2
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் - கலி 67/4

 TOP
 
  பொரேரென (2)
வண்டு பொரேரென எழ - பரி 23/30
வண்டு பொரேரென எழும் - பரி 23/31

 TOP
 
  பொரேஎன் (1)
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய - புறம் 73/11

 TOP
 
  பொல்லம் (1)
பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை - பொரு 8

 TOP
 
  பொல்லா (2)
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை - புறம் 164/4
பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே - புறம் 246/3

 TOP
 
  பொல (1)
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற - கலி 138/18

 TOP
 
  பொலம் (110)
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை - திரு 18
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - திரு 86
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் - திரு 271
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் - பொரு 86
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை - பெரும் 312
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் - மது 61
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் - மது 103
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் - மது 590
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் - மது 719
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை - மது 737
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த - மது 775
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - மது 779
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை - நெடு 141
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - மலை 574
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா - நற் 78/9
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே - நற் 136/9
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் - நற் 166/7
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் - நற் 197/9
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா - நற் 361/3
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் - குறு 67/4
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி - குறு 148/2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி - குறு 205/3
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி - குறு 227/1
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் - ஐங் 24/4
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே - ஐங் 200/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் - ஐங் 310/1
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த - ஐங் 316/1
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ - ஐங் 391/4
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி - பதி 14/18
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ - பதி 23/10
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் - பதி 40/14
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ - பதி 43/11
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி - பதி 45/1
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் - பதி 56/5
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம - பதி 64/2
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய - பதி 75/3
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய - பதி 84/6
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் - பதி 88/20
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு - பரி 2/22
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண - பரி 3/88
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி - பரி 10/127
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க - பரி 10/128
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/52
புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு - பரி 11/65
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப - பரி 11/79
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் - பரி 13/10
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி - பரி 13/36
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன - பரி 14/10
புள் அணி பொலம் கொடியவை - பரி 15/56
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி - பரி 16/6
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் - பரி 24/26
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை - கலி 54/6
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் - கலி 58/21
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் - கலி 81/3
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் - கலி 85/3
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட - கலி 86/3
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப - கலி 86/6
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ - கலி 96/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி - கலி 104/9
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக - அகம் 1/9
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை - அகம் 16/5
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை - அகம் 16/9
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் - அகம் 25/20
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி - அகம் 36/16
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் - அகம் 45/15
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி - அகம் 63/5
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே - அகம் 114/16
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி - அகம் 117/8
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 199/20
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி - அகம் 205/10
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் - அகம் 219/9
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி - அகம் 249/5
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 269/15
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் - அகம் 325/2
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் - அகம் 340/6
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப - அகம் 351/12
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து - அகம் 354/9
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் - அகம் 363/8
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன - அகம் 366/12
இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப - அகம் 376/9
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என - அகம் 396/2
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை - புறம் 2/14
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் - புறம் 3/15
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி - புறம் 4/14
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை - புறம் 22/20
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 24/31
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் - புறம் 36/4
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் - புறம் 38/12
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி - புறம் 50/4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி - புறம் 91/4
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் - புறம் 97/12
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் - புறம் 97/15
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே - புறம் 116/19
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி - புறம் 126/15
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் - புறம் 151/7
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி - புறம் 160/11
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் - புறம் 220/5
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் - புறம் 226/4
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை - புறம் 287/5
பொலம்/பரிசில் பரிசிலர்க்கு ஈய - புறம் 334/9,10
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் - புறம் 343/9
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் - புறம் 353/2
பொலம் படைய மா மயங்கிட - புறம் 359/14
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு - புறம் 361/12
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி - புறம் 361/18
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 367/6
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய - புறம் 374/3
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ - புறம் 392/17
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் - புறம் 397/22

 TOP
 
  பொலன் (8)
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே - ஐங் 435/3
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் - பதி 11/19
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப - பதி 18/3
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் - பதி 31/31
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை - கலி 54/2
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி - அகம் 254/3
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் - அகம் 387/7
புனை வினை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் - புறம் 29/3

 TOP
 
  பொலி (11)
புலவு வில் பொலி கூவை - மது 142
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி - நற் 374/2
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/7
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் - பரி 22/46
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி/அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் - பரி 23/60,61
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை - கலி 38/4
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப - கலி 81/6
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் - கலி 90/7
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி - புறம் 25/10
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில - புறம் 331/9
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ - புறம் 369/17

 TOP
 
  பொலி_களம் (1)
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ - புறம் 369/17

 TOP
 
  பொலிக (16)
ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே - நற் 198/12
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க - ஐங் 1/2
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே - ஐங் 3/6
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே - ஐங் 300/4
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என - பரி 1/66
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் - பரி 10/86
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் - பரி 16/30
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் - கலி 68/19
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் - கலி 105/6
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து - அகம் 156/11
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே - புறம் 62/19
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 198/5
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே - புறம் 367/18
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 370/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் - புறம் 373/27
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 373/29

 TOP
 
  பொலிகமா (1)
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே - கலி 39/52

 TOP
 
  பொலிதந்து (1)
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து/இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் - பதி 51/9,10

 TOP
 
  பொலிந்த (74)
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி - சிறு 22
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து - சிறு 226
மே தக மிக பொலிந்த/ஓங்கு நிலை வய களிறு - மது 14,15
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை - மது 171
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் - மது 421
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு - மது 602
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி - மது 713
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் - மது 719
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - நெடு 169
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் - குறி 126
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த/குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் - குறி 198,199
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் - மலை 56
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - மலை 227
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி - மலை 228
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - மலை 574
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை - நற் 75/2
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா - நற் 121/8
வால் உளை பொலிந்த புரவி - நற் 135/8
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி - நற் 160/7
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் - நற் 198/7
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - நற் 270/8
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் - நற் 284/2
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த/திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய - நற் 307/3,4
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த/தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி - குறு 148/1,2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி - குறு 205/3
சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் - குறு 260/3
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி - குறு 295/2
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி - குறு 304/1
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் - ஐங் 389/1
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் - பதி 11/19
உளை பொலிந்த மா - பதி 22/17
இழை பொலிந்த களிறு - பதி 22/18
கூந்தல் ஒண் நுதல் பொலிந்த/நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் - பதி 73/4,5
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு - பதி 88/30
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் - பரி 22/21
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/11
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/19
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் - கலி 85/3
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி - அகம் 4/8
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை - அகம் 6/2
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் - அகம் 9/1
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த/தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் - அகம் 59/13,14
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த/நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 61/17,18
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் - அகம் 76/8
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் - அகம் 78/4
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் - அகம் 80/11
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை - அகம் 119/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - அகம் 125/16
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை - அகம் 142/21
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி - அகம் 153/15
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் - அகம் 187/7
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி - அகம் 188/10
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 201/6
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் - அகம் 218/7
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - அகம் 222/6
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் - அகம் 236/14
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை - அகம் 263/14
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த/பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 268/11,12
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் - அகம் 325/7
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் - அகம் 343/18
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து - அகம் 370/14
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு - அகம் 379/13
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த/பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே - அகம் 390/16,17
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே - புறம் 1/13
புனை வினை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் - புறம் 29/3
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் - புறம் 78/1
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் - புறம் 89/1
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி - புறம் 91/5
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு - புறம் 125/12
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் - புறம் 144/4
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா - புறம் 198/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி - புறம் 222/1
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த/தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி - புறம் 272/4,5
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் - புறம் 341/9

 TOP
 
  பொலிந்து (16)
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து/மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் - மது 705,706
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி - மது 770
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை - மலை 509
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து/திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி - மலை 547,548
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து/செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே - பதி 83/4,5
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை - பதி 90/18
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த - பரி 7/8
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து/நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா - பரி 15/1,2
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ - கலி 59/12
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - அகம் 27/10
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - அகம் 62/2
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி - அகம் 136/15
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு - அகம் 166/13
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து/மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை - அகம் 176/15,16
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து/விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் - அகம் 326/7,8
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு - புறம் 378/21

 TOP
 
  பொலிந்தே (4)
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே - ஐங் 408/4
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே - பதி 89/20
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே/நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை - பரி 1/57,58
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே - பரி 9/85

 TOP
 
  பொலிபு (1)
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் - பரி 13/33

 TOP
 
  பொலிய (45)
தாரொடு பொலிய ஒரு கை - திரு 113
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பொரு 160
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பெரும் 482
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் - பெரும் 485
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய/புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் - மது 265,266
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி - மது 434
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ - மது 722
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு - நெடு 124
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய/செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் - குறி 122,123
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி - மலை 431
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய/புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் - நற் 91/9,10
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய/தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் - நற் 118/1,2
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே - நற் 170/4
கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய/வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே - நற் 386/9,10
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் - குறு 279/6
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - குறு 281/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய/பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/2,3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - அகம் 83/2
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல - அகம் 104/7
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் - அகம் 116/6
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி - அகம் 127/14
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய/வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 162/20,21
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி - அகம் 242/11
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் - அகம் 266/19
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய/அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் - அகம் 269/9,10
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய/மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் - அகம் 272/17,18
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி - அகம் 317/8
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து - அகம் 344/10
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து - அகம் 366/2
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய - அகம் 382/6
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி - புறம் 29/4
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய/புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த - புறம் 33/11,12
அடி பொலிய கழல் தைஇய - புறம் 40/4
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை - புறம் 50/2
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி - புறம் 50/4
ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி - புறம் 76/7
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் - புறம் 77/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 100/6
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ - புறம் 126/2
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய/நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் - புறம் 126/9,10
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் - புறம் 161/18
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய/மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் - புறம் 166/12,13
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - புறம் 269/3
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 371/4
புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின் - புறம் 372/12

 TOP
 
  பொலியர் (1)
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று - புறம் 387/14

 TOP
 
  பொலியா (1)
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா/இரவல் மாக்களும் - புறம் 244/2,3

 TOP
 
  பொலியும் (2)
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் - நற் 217/2
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும்/நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை - பரி 19/83,84

 TOP
 
  பொலிவன (2)
குன்று பல குழீஇ பொலிவன தோன்ற - மது 488
பொலிவன அமர்த்த உண்கண் - அகம் 334/16

 TOP
 
  பொலிவு (3)
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி - புறம் 4/14
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற - புறம் 22/17
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற - புறம் 40/7

 TOP
 
  பொலிவொடு (1)
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய - புறம் 337/8

 TOP
 
  பொழி (15)
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் - சிறு 140
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து - பெரும் 19
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய - மலை 54
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே - மலை 385
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி - குறு 187/2
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் - பரி 6/76
பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும் - பரி 8/52
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ - பரி 11/14
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் - பரி 12/3
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட - கலி 13/19
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் - கலி 57/12
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு - அகம் 24/14
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் - அகம் 146/10
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் - அகம் 223/7
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ - அகம் 366/7

 TOP
 
  பொழிதந்தோனே (1)
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு - புறம் 378/12

 TOP
 
  பொழிதல் (1)
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது - அகம் 214/4

 TOP
 
  பொழிதலின் (2)
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர - அகம் 84/4
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின்/பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் - அகம் 164/4,5

 TOP
 
  பொழிதி (1)
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் - பதி 64/18

 TOP
 
  பொழிந்த (40)
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை - முல் 6
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் - பட் 127
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் - மலை 75
பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு - மலை 168
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி - நற் 5/5
பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல - நற் 42/3
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் - நற் 61/7
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே - நற் 139/10
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து - நற் 157/2
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி - நற் 247/3
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை - நற் 264/2
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து - நற் 274/2
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் - நற் 361/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு - குறு 249/3
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி - ஐங் 220/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே - ஐங் 434/3
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை - பரி 22/8
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து - அகம் 13/13
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை - அகம் 42/10
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை - அகம் 74/3
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 92/2
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 108/8
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/5
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் - அகம் 154/1
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் - அகம் 163/2
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை - அகம் 178/18
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 182/10
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே - அகம் 222/15
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை - அகம் 234/1
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 252/11
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 304/5
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு - அகம் 305/3
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை - அகம் 308/3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 322/2
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து - அகம் 328/3
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி - அகம் 344/1
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் - அகம் 392/12
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த/நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே - புறம் 34/22,23
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை - புறம் 369/9
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை - புறம் 372/4

 TOP
 
  பொழிந்தவை (1)
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் - பதி 42/15

 TOP
 
  பொழிந்தன்று (1)
பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் - பரி 6/2

 TOP
 
  பொழிந்து (16)
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று - மது 702
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என - நெடு 2
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என - குறி 53
நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே - நற் 22/11
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று - நற் 53/6
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி - நற் 289/5
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/7
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய - குறு 261/1
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் - கலி 100/11
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் - கலி 146/53
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என - அகம் 283/12
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி - அகம் 345/1
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு - அகம் 364/2
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே - புறம் 174/28
கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும் - புறம் 203/1
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் - புறம் 391/1

 TOP
 
  பொழிந்தும் (1)
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும்/உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் - புறம் 142/1,2

 TOP
 
  பொழிபு (1)
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் - பரி 1/27

 TOP
 
  பொழிய (5)
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை - திரு 116
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது - மலை 97
கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய/வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ - பதி 50/3,4
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய - பதி 69/13
துளி பதன் அறிந்து பொழிய/வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே - புறம் 391/20,21

 TOP
 
  பொழியவும் (1)
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும்/மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் - பட் 126,127

 TOP
 
  பொழியினும் (1)
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது - கலி 146/44

 TOP
 
  பொழியும் (6)
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு - சிறு 106
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் - முல் 100
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் - மது 263
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே - நற் 387/11
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட - ஐங் 251/2
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் - புறம் 151/11

 TOP
 
  பொழியும்மே (1)
கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே/எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி - அகம் 128/4,5

 TOP
 
  பொழியுமால் (1)
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை - பரி 3/14

 TOP
 
  பொழில் (44)
கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த - சிறு 4
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க - பெரும் 465
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி - மது 190
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் - மது 337
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை - பட் 33
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா - நற் 307/9
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் - நற் 313/8
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் - நற் 348/5
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் - நற் 398/6
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப - குறு 123/3
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ - குறு 341/2
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில்/வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் - ஐங் 19/2,3
செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில்/தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் - ஐங் 93/3,4
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை - ஐங் 174/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே - ஐங் 348/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில்/முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் - ஐங் 369/1,2
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/19
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை - பதி 48/15
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து - பதி 51/9
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை - பரி 5/8
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை - பரி 5/8
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து - பரி 7/42
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் - பரி 8/40
பொழில் கொள குறையா மலர - பரி 8/92
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று - பரி 20/12
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப - கலி 35/5
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு - கலி 101/49
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி - கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில்/அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி - கலி 113/23,24
புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் - கலி 132/8
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் - கலி 132/12
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில்/பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் - அகம் 137/8,9
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் - அகம் 181/18
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில்/வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே - அகம் 240/14,15
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு - அகம் 246/6
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை - அகம் 260/8
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் - அகம் 296/4
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் - அகம் 300/5
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் - அகம் 355/7
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி - அகம் 360/1
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே - அகம் 360/19
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை - அகம் 366/14
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி - புறம் 256/5
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 362/4

 TOP
 
  பொழில்-தொறும் (3)
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் - பெரும் 380
ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும்/நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல் - கலி 144/28,29
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி - அகம் 25/3

 TOP
 
  பொழில்_அகம் (1)
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 362/4

 TOP
 
  பொழில (1)
நறும் தண் பொழில கானம் - நற் 9/11

 TOP
 
  பொழிலும் (2)
ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும்/உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு - நற் 131/1,2
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற - பரி 8/51

 TOP
 
  பொழிலே (4)
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே - நற் 96/3
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே - நற் 187/10
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் - குறு 113/4
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் - அகம் 259/7

 TOP
 
  பொழுதில் (22)
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் - பொரு 188
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த - பெரும் 107
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில்/காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் - நற் 94/1,2
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது - நற் 98/4
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில்/துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து - நற் 109/6,7
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் - நற் 347/5
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் - குறு 265/2
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க - குறு 273/1
காலை வந்து மாலை பொழுதில்/நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி - குறு 346/6,7
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில்/சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் - ஐங் 118/2,3
தனிமை எள்ளும் பொழுதில்/பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே - ஐங் 479/4,5
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க - பரி 11/107
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் - கலி 8/16
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் - கலி 90/22
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில்/படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை - அகம் 22/4,5
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில்/நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் - அகம் 41/9,10
ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் - அகம் 64/13
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில்/கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் - அகம் 184/16,17
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில்/பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் - அகம் 212/9,10
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் - அகம் 379/21
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே - புறம் 35/16
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா - புறம் 373/17

 TOP
 
  பொழுதிற்கு (1)
பொழுதிற்கு ஒத்தன்று-மன்னே - ஐங் 410/4

 TOP
 
  பொழுதின் (19)
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி - பெரும் 202
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து - குறி 156
துஞ்சாது அலமரு பொழுதின்/அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே - நற் 83/8,9
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின்/வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு - நற் 87/2,3
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற - நற் 241/9
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என - நற் 316/4
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் - குறு 234/2
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் - ஐங் 104/2
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின்/ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே - ஐங் 440/2,3
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் - கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே - கலி 25/29
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் - கலி 29/9
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின்/வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் - கலி 46/4,5
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது - கலி 49/8
அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது - அகம் 290/5
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு - புறம் 35/15
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி - புறம் 157/9
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின்/ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு - புறம் 238/14,15
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின்/வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக - புறம் 369/6,7

 TOP
 
  பொழுதின்-கண் (2)
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண்/வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் - கலி 120/10,11
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண்/வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/16,17

 TOP
 
  பொழுதினான் (9)
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான்/நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ - பரி 24/2,3
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான்/விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் - கலி 28/7,8
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான்/விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் - கலி 34/7,8
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப - கலி 78/7
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா - கலி 84/5
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர - கலி 92/64
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான்/செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ - கலி 123/12,13
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை - கலி 126/3
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான்/யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் - கலி 145/40,41

 TOP
 
  பொழுதினானும் (1)
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் - குறு 261/5

 TOP
 
  பொழுதினும் (1)
விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது - கலி 110/12

 TOP
 
  பொழுது (45)
இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல - திரு 182
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் - முல் 55
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து - நெடு 41
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த - மலை 65
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே - நற் 3/9
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே - நற் 110/13
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் - நற் 171/9
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி - நற் 187/4
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் - நற் 255/9
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி - நற் 385/6
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் - குறு 32/3
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ - குறு 279/4
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல - குறு 338/3
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே - ஐங் 427/2
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து - ஐங் 484/2
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ - பதி 50/21
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி - பதி 59/1
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய - பதி 68/6
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ - பதி 71/16
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது/நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் - பரி 20/107,108
பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ - கலி 4/24
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் - கலி 27/23
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் - கலி 28/9
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/8
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/12
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் - கலி 33/14
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/10
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/14
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/18
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய - கலி 36/14
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி - கலி 65/10
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் - கலி 112/12
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் - கலி 144/51
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து - அகம் 13/13
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை - அகம் 13/21
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட - அகம் 303/13
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 308/13
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 316/4
சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என - அகம் 340/11
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் - அகம் 363/4
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி - புறம் 8/7
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை - புறம் 103/9
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து - புறம் 248/3
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப - புறம் 398/3
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு - புறம் 399/17

 TOP
 
  பொழுது-மன் (1)
கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு-உறூஉம் பொழுது-மன்/பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை - கலி 31/7,8

 TOP
 
  பொழுதும் (5)
மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும்/யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே - நற் 319/10,11
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது - குறு 161/1
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும்/வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே - குறு 192/5,6
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும்/என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் - புறம் 175/4,5
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை - புறம் 204/10

 TOP
 
  பொழுதே (30)
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே - நற் 109/10
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே - நற் 124/9
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே/வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த - நற் 264/6,7
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே - குறு 287/8
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் - ஐங் 235/2
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே - ஐங் 341/3
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே - ஐங் 342/3
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே - ஐங் 343/3
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே - ஐங் 344/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே - ஐங் 345/3
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே - ஐங் 346/3
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/3
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே - ஐங் 348/3
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே - ஐங் 349/3
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே - ஐங் 350/3
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே/பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே - ஐங் 413/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே/உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே - ஐங் 415/1,2
காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே - ஐங் 446/4
இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே/செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப - ஐங் 487/1,2
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே/விரி உளை நன் மா பூட்டி - ஐங் 488/2,3
இன்புறுத்தன்று பொழுதே/நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே - ஐங் 494/3,4
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ - கலி 108/22
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் - அகம் 68/10
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே - அகம் 71/18
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து - அகம் 204/8
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே/வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் - அகம் 224/1,2
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் - அகம் 264/10
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் - அகம் 300/16
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட - அகம் 339/5
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால் - புறம் 319/7

 TOP
 
  பொழுதொடு (6)
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து - நற் 58/8
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் - நற் 104/10
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள - பதி 81/5
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் - பதி 89/1
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு/வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை - கலி 31/11,12
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் - கலி 106/5

 TOP
 
  பொழுதொடும் (1)
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா - புறம் 92/1

 TOP
 
  பொழுதோ (1)
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று - குறு 155/3

 TOP
 
  பொழுதோடு (3)
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப - பதி 24/25
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி - கலி 26/17
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து - கலி 30/15

 TOP
 
  பொளி (3)
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி - அகம் 83/6
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட - அகம் 335/7
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து - அகம் 397/12

 TOP
 
  பொளிக்கும் (1)
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும்/அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே - குறு 37/3,4

 TOP
 
  பொளித்து (1)
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து/களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் - அகம் 257/15,16

 TOP
 
  பொளிந்து (1)
கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை - மது 482

 TOP
 
  பொற்ப (12)
மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப/நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - திரு 85,86
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப/நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் - மது 741,742
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப/மலர திறந்த வாயில் பலர் உண - குறி 202,203
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் - நற் 34/4
என்றூழ் நீள் இடை பொற்ப தோன்றும் - நற் 141/6
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் - ஐங் 189/2
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப/கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு - பதி 83/2,3
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ - பரி 9/29
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி - அகம் 11/5
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப/கடவுள் எழுதிய பாவையின் - அகம் 62/14,15
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் - அகம் 98/19
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் - அகம் 363/8

 TOP
 
  பொற்பு (4)
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த - மது 778
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை - நற் 270/7
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது - பரி 7/81
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை - அகம் 376/16

 TOP
 
  பொறாதார் (1)
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார்/தம் கண் பொடிவது எவன் - கலி 105/59,60

 TOP
 
  பொறாஅ (1)
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ/செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே - புறம் 58/7,8

 TOP
 
  பொறாஅது (3)
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் - அகம் 5/1
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் - அகம் 227/7
போகம் வேண்டி பொதுச்சொல் பொறாஅது/இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப - புறம் 8/2,3

 TOP
 
  பொறாஅர் (1)
அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர்/விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் - அகம் 338/16,17

 TOP
 
  பொறாஅன் (2)
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப - அகம் 12/2
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து - புறம் 51/5

 TOP
 
  பொறி (124)
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு - திரு 105
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ - திரு 122
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற - திரு 309
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப - மது 673
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 13
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து - நெடு 126
புலி பொறி போர் கதவின் - பட் 40
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் - பட் 102
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் - மலை 195
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி/காமரு தகைய கான வாரணம் - நற் 21/7,8
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு - நற் 55/4
பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி - நற் 66/4
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை - நற் 75/2
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி/நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது - நற் 98/3,4
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 104/1
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் - நற் 119/2
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் - நற் 133/4
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப - நற் 157/3
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி/திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி - நற் 160/6,7
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் - நற் 191/4
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி - நற் 205/3
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப - நற் 248/2
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 249/5
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் - நற் 270/4
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து - நற் 308/7
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் - நற் 314/5
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப - நற் 317/2
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் - நற் 318/6
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் - நற் 341/2
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி - நற் 357/5
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு - நற் 363/5
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் - நற் 391/2
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு - நற் 394/8
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி - குறு 110/4
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை - குறு 154/4
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி - குறு 190/3
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 242/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 240/2
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி - ஐங் 327/1
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி/சிறு கண் யானை திரிதரும் - ஐங் 355/3,4
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் - ஐங் 396/1
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் - பதி 19/3
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 34/2
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர - பதி 40/28
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி - பதி 45/1
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ - பதி 48/12
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் - பதி 53/6
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் - பதி 53/18
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி/கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் - பதி 74/8,9
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் - பதி 75/2
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு - பதி 88/30
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் - பரி 2/32
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் - பரி 5/60
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் - பரி 5/65
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் - பரி 5/70
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி/புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு - பரி 11/64,65
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி - பரி 13/4
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் - பரி 18/7
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த - பரி 19/72
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட - பரி 21/32
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து - கலி 43/1
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை - கலி 43/16
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் - கலி 46/4
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் - கலி 46/6
பொறி ஒற்றிக்கொண்டு ஆள்வல் என்பது தன்னை - கலி 84/26
செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை - கலி 101/27
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் - கலி 103/14
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் - கலி 105/16
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி - கலி 146/49
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி/படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை - அகம் 39/6,7
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி - அகம் 67/1
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் - அகம் 73/16
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் - அகம் 77/8
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் - அகம் 78/4
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து - அகம் 79/2
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை - அகம் 85/11
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை - அகம் 97/1
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் - அகம் 98/20
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி/காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப - அகம் 103/3,4
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி - அகம் 108/7
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் - அகம் 108/12
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் - அகம் 136/21
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி/புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை - அகம் 141/24,25
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 147/6
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய - அகம் 149/15
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி - அகம் 151/6
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி - அகம் 153/10
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் - அகம் 164/5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் - அகம் 166/6
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் - அகம் 228/11
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி - அகம் 229/13
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் - அகம் 239/8
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை - அகம் 242/4
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி - அகம் 268/1
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 271/1
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் - அகம் 304/12
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி/அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி - அகம் 353/11,12
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள - அகம் 376/7
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் - அகம் 387/11
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என - அகம் 397/7
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி - அகம் 400/11
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய - புறம் 13/2
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய - புறம் 19/5
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் - புறம் 28/8
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி/மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய - புறம் 39/15,16
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் - புறம் 50/3
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி/கான வாரணம் ஈனும் - புறம் 52/15,16
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி/நெடு நீர் கெண்டையொடு பொறித்த - புறம் 58/30,31
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து - புறம் 68/5
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம் - புறம் 99/7
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து - புறம் 161/13
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் - புறம் 161/27
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் - புறம் 266/12
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே - புறம் 281/9
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் - புறம் 321/1
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு - புறம் 335/5
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி/குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் - புறம் 340/1,2
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை - புறம் 341/3
தண்ட மா பொறி/மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு - புறம் 373/9,10
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து - புறம் 383/1
பூம் பொறி பணை எருத்தின - புறம் 387/7
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப - புறம் 398/3

 TOP
 
  பொறிக்கு (1)
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் - குறி 123

 TOP
 
  பொறிக்கும் (1)
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை - புறம் 33/9

 TOP
 
  பொறித்த (24)
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த/எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் - சிறு 48,49
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் - பெரும் 106
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை - முல் 2
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை - மது 416
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த/குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே - நற் 41/9,10
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை - நற் 114/7
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/7
விரவு மலர் பொறித்த தோளர் - நற் 144/9
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய - நற் 241/2
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் - பதி 36/8
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் - பதி 39/10
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 58/3
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 67/14
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் - கலி 71/11
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு - கலி 97/12
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து - கலி 97/14
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை - கலி 104/3
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் - கலி 117/4
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி - கலி 144/34
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென - அகம் 17/4
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர - அகம் 179/8
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் - அகம் 193/5
நெடு நீர் கெண்டையொடு பொறித்த/குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே - புறம் 58/31,32
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் - புறம் 174/17

 TOP
 
  பொறித்து (5)
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து - நெடு 129
புலி பொறித்து புறம் போக்கி - பட் 135
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து/நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் - அகம் 127/5,6
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து/வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் - அகம் 396/17,18
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து/இனி நட்டனரே கல்லும் கன்றொடு - புறம் 264/3,4

 TOP
 
  பொறிப்ப (2)
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் - குறு 207/6
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப/முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் - அகம் 93/15,16

 TOP
 
  பொறிய (2)
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு - நற் 329/4
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் - கலி 13/3

 TOP
 
  பொறியும் (1)
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த - கலி 50/6

 TOP
 
  பொறிவி (1)
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் - பரி 22/17

 TOP
 
  பொறீஇ (1)
பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன் - கலி 94/11

 TOP
 
  பொறுக்கல்லா (1)
பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன் - கலி 94/11

 TOP
 
  பொறுக்கல்லேன் (1)
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே - குறு 224/6

 TOP
 
  பொறுக்கலாம் (1)
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் - கலி 58/21

 TOP
 
  பொறுக்குநர் (1)
பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே - புறம் 63/8

 TOP
 
  பொறுக்கும் (1)
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல் - புறம் 43/18

 TOP
 
  பொறுத்தல் (3)
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் - நற் 99/7
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் - நற் 354/1
பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல்/ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி - கலி 133/14,15

 TOP
 
  பொறுத்தலும் (1)
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் - புறம் 2/7

 TOP
 
  பொறுத்தாரும் (1)
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் - பரி 23/81

 TOP
 
  பொறுத்து (3)
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ - குறு 287/3
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன - அகம் 34/3
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு - புறம் 58/3

 TOP
 
  பொறுத்தேன் (1)
மெலிய பொறுத்தேன் களைந்தீ-மின் சான்றீர் - கலி 142/55

 TOP
 
  பொறுப்ப (1)
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப/பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் - பதி 41/2,3

 TOP
 
  பொறுப்பர் (1)
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் - கலி 105/59

 TOP
 
  பொறை (49)
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் - பொரு 30
துறைதுறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி - பொரு 239
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த - சிறு 109
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து - பெரும் 79
பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே - நற் 59/10
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து - நற் 95/5
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை - நற் 157/8
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி - நற் 306/6
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற - நற் 321/9
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி - குறு 86/2
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை - குறு 134/3
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ - குறு 215/5
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் - ஐங் 183/2
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை - ஐங் 430/1
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை - ஐங் 431/2
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி - பதி 72/9
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி - பதி 74/7
பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் - பரி 6/2
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது - பரி 7/2
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/5
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் - கலி 3/4
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள - கலி 34/12
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/15
பொறை ஆற்றேம் என்றல் பெறுதுமோ யாழ - கலி 90/28
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் - கலி 127/16
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் - கலி 132/18
பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் - கலி 133/14
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த - கலி 138/14
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் - அகம் 4/13
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர - அகம் 14/8
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி - அகம் 38/13
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய - அகம் 89/12
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த - அகம் 107/2
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் - அகம் 133/7
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது - அகம் 159/14
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் - அகம் 192/6
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் - அகம் 192/8
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து - அகம் 193/7
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு - அகம் 245/17
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து - அகம் 265/11
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் - அகம் 269/6
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி - அகம் 271/5
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/9
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி - அகம் 284/7
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை/தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை - அகம் 337/6,7
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த - அகம் 343/13
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை - அகம் 368/6
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது - புறம் 17/14
பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய - புறம் 345/6

 TOP
 
  பொறை_மரம் (1)
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் - அகம் 282/9

 TOP
 
  பொறைக்கு (1)
குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் - குறு 333/4

 TOP
 
  பொறைய (8)
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய/கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர - நற் 161/1,2
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே - ஐங் 404/4
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் - பதி 73/14
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய/வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து - பதி 75/3,4
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய/மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப - பதி 84/6,7
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை - அகம் 207/5
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய/சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 345/14,15
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய/விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் - புறம் 53/5,6

 TOP
 
  பொறையன் (14)
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி - நற் 8/9
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை - நற் 18/5
இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன்/உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் - நற் 185/6,7
நிறை-உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன்/பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி - நற் 346/8,9
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி - குறு 89/4
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை - குறு 128/2
எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன்/என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் - பதி 77/1,2
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர - பதி 86/3
பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே - பதி 87/5
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் - அகம் 60/7
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி - அகம் 62/13
பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற - அகம் 142/5
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன்/கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை - அகம் 303/4,5
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன்/அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல - அகம் 338/13,14

 TOP
 
  பொறையா (1)
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா/ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா - கலி 90/8,9

 TOP
 
  பொறையாறு (1)
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் - நற் 131/8

 TOP
 
  பொறையும் (1)
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய - புறம் 118/1

 TOP
 
  பொறையொடு (1)
பொறையொடு மலிந்த கற்பின் மான் நோக்கின் - புறம் 361/14

 TOP
 
  பொன் (245)
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை - திரு 145
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா - திரு 306
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா - திரு 306
பொன் கொன்றை மணி காயா - பொரு 201
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - சிறு 34
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் - சிறு 181
விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி - சிறு 244
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - பெரும் 15
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் - பெரும் 164
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் - பெரும் 220
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை - பெரும் 332
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் - பெரும் 335
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப - பெரும் 424
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை - பெரும் 431
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 440
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால - முல் 94
பொன் மலிந்த விழு பண்டம் - மது 81
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப - மது 274
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை - மது 410
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி - மது 434
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் - மது 444
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை - மது 445
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு - மது 505
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் - மது 512
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் - மது 513
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் - மது 579
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி - மது 666
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன - மது 682
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர - நெடு 14
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் - குறி 59
புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் - பட் 7
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் - பட் 24
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் - பட் 295
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை - மலை 29
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை - மலை 305
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி - மலை 440
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த - நற் 10/2
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் - நற் 13/6
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் - நற் 25/4
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின் - நற் 26/8
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என - நற் 28/5
பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே - நற் 47/11
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி - நற் 56/8
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் - நற் 58/1
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் - நற் 78/3
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி - நற் 110/2
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று - நற் 110/5
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் - நற் 151/9
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் - நற் 202/6
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் - நற் 212/8
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் - நற் 221/3
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் - நற் 235/3
பொன் என கொன்றை மலர மணி என - நற் 242/3
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ - நற் 246/8
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் - நற் 257/6
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த - நற் 258/5
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ - நற் 259/1
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் - நற் 274/4
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும் - நற் 292/6
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப - நற் 296/3
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப - நற் 297/1
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் - நற் 298/9
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப - நற் 313/2
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் - நற் 324/3
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி - நற் 356/3
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் - நற் 380/7
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ - நற் 384/7
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு - நற் 389/10
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு - நற் 391/6
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப - நற் 394/3
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் - குறு 16/2
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் - குறு 21/2
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் - குறு 75/4
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி - குறு 101/4
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை - குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை - குறு 133/1
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த - குறு 173/1
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன - குறு 233/3
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் - குறு 292/4
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே - குறு 303/7
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் - குறு 319/6
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் - குறு 320/6
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த - குறு 356/6
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி - குறு 364/3
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க - ஐங் 1/2
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே - ஐங் 16/4
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே - ஐங் 41/4
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற - ஐங் 74/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை - ஐங் 110/2
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் - ஐங் 169/2
பொன் வீ மணி அரும்பினவே - ஐங் 201/3
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு - ஐங் 208/3
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ - ஐங் 217/1
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே - ஐங் 229/4
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த - ஐங் 230/4
பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி - ஐங் 247/2
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல் - ஐங் 263/1
பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே - ஐங் 265/4
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த - ஐங் 316/1
யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின் - ஐங் 356/2
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ - ஐங் 367/1
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு - ஐங் 388/4
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் - ஐங் 396/1
பொன் என மலர்ந்த கொன்றை மணி என - ஐங் 420/1
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் - ஐங் 430/2
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி - ஐங் 432/2
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர் - ஐங் 436/2
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே - ஐங் 452/5
கண் என கருவிளை மலர பொன் என - ஐங் 464/1
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து - பதி 15/19
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் - பதி 16/15
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து - பதி 22/12
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ - பதி 22/27
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து - பதி 23/7
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் - பதி 30/12
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் - பதி 34/7
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து - பதி 39/14
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் - பதி 40/14
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி - பதி 48/1
எழூஉ புறந்தரீஇ பொன் பிணி பலகை - பதி 53/15
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் - பதி 85/2
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் - பதி 86/11
எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை - பரி 1/10
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய - பரி 1/55
பொன் ஒக்கும் உடையவை - பரி 1/59
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட - பரி 2/3
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே - பரி 2/51
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் - பரி 3/82
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு - பரி 7/56
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் - பரி 12/12
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் - பரி 13/3
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே - பரி 15/28
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி - பரி 18/19
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி - பரி 19/87
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி - பரி 19/87
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப - பரி 21/18
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் - பரி 23/23
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் - பரி 24/26
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட - கலி 22/19
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப - கலி 33/12
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் - கலி 39/34
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா - கலி 42/17
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ - கலி 48/17
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் - கலி 51/7
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு - கலி 55/2
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் - கலி 60/22
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு - கலி 64/7
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் - கலி 64/9
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி - கலி 64/22
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் - கலி 64/29
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல - கலி 77/12
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு - கலி 85/1
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ - கலி 117/1
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி - கலி 126/1
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி - கலி 140/7
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் - கலி 143/9
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் - அகம் 0/1
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன - அகம் 25/11
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு - அகம் 44/9
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் - அகம் 52/3
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி - அகம் 54/18
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் - அகம் 61/16
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த - அகம் 69/11
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் - அகம் 70/9
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி - அகம் 72/4
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன்/தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் - அகம் 80/11,12
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் - அகம் 96/11
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை - அகம் 124/9
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி - அகம் 126/15
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் - அகம் 127/8
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி - அகம் 145/3
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என - அகம் 150/1
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே - அகம் 156/17
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே - அகம் 172/18
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 173/18
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர - அகம் 178/11
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி - அகம் 180/14
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து - அகம் 182/1
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என - அகம் 188/8
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ - அகம் 192/2
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் - அகம் 199/19
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் - அகம் 209/3
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை - அகம் 212/1
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று - அகம் 219/12
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் - அகம் 227/7
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி - அகம் 229/13
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் - அகம் 232/8
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/2
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி - அகம் 249/5
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய - அகம் 253/6
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ - அகம் 260/9
என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என - அகம் 272/16
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய - அகம் 279/4
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி - அகம் 280/1
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் - அகம் 282/4
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே - அகம் 290/16
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி - அகம் 317/8
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய - அகம் 319/8
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே - அகம் 337/10
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் - அகம் 341/10
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி - அகம் 355/13
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக - அகம் 356/6
அன்றில் சேக்கும் முன்றில் பொன் என - அகம் 360/17
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன - அகம் 364/4
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர - அகம் 378/4
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர - அகம் 385/5
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 388/8
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை - அகம் 398/19
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே - புறம் 2/24
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் - புறம் 3/7
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் - புறம் 9/4
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த - புறம் 9/9
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் - புறம் 14/3
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு - புறம் 15/12
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் - புறம் 24/21
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப - புறம் 38/6
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு - புறம் 39/14
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் - புறம் 40/3
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் - புறம் 56/19
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் - புறம் 70/17
யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே - புறம் 84/2
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு - புறம் 126/1
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 135/5
பொன் அன்ன வீ சுமந்து - புறம் 137/10
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை - புறம் 141/1
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன்/பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என - புறம் 152/28,29
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ - புறம் 160/9
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை - புறம் 177/3
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் - புறம் 198/16
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/18
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர - புறம் 202/3
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் - புறம் 227/8
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/4
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை - புறம் 289/6
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 308/1
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே - புறம் 326/15
நெல் மலிந்த மனை பொன் மலிந்த மறுகின் - புறம் 338/2
கலம் தந்த பொன் பரிசம் - புறம் 343/5
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி - புறம் 365/5
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன - புறம் 369/24
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் - புறம் 377/23
நெல் என்னா பொன் என்னா - புறம் 384/11
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை - புறம் 395/30

 TOP
 
  பொன்-கொல் (1)
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4

 TOP
 
  பொன்படு (1)
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் - ஐங் 189/2

 TOP
 
  பொன்ற (1)
புன் பொதுவர் வழி பொன்ற/இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய - பட் 281,282

 TOP
 
  பொன்றிய (1)
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை - கலி 131/32

 TOP
 
  பொன்றும் (1)
இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே - நற் 132/11

 TOP
 
  பொன்னின் (13)
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின்/தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய - பெரும் 485,486
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர - நற் 249/4
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் - நற் 278/3
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் - நற் 304/6
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ - நற் 396/4
மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின்/உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை - குறு 192/3,4
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின்/இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி - பதி 31/25,26
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை - பதி 61/5
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப - பரி 4/59
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப - அகம் 71/6
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப - அகம் 142/24
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின்/அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை - அகம் 201/1,2
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு - அகம் 230/7

 TOP
 
  பொன்னினும் (3)
முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை - குறி 13
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே - ஐங் 105/4
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் - அகம் 258/3

 TOP
 
  பொன்னும் (7)
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும்/குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் - பட் 187,188
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் - நற் 166/1
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் - நற் 226/3
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் - பரி 5/79
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய - புறம் 218/1
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து - புறம் 367/5
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும்/கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் - புறம் 377/16,17

 TOP
 
  பொன்னொடு (3)
இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு/மணி மிடை அல்குல் மடந்தை - குறு 274/6,7
நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு/புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி - அகம் 7/17,18
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் - அகம் 149/10

 TOP