<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பு - முதல் சொற்கள்
புக்க 9
புக்க-கால் 2
புக்க-வழி 1
புக்கது 1
புக்கவள் 1
புக்கற்றால் 1
புக்கனர் 1
புக்கனன் 2
புக்கனனே 2
புக்கார் 1
புக்காற்கு 2
புக்கான் 1
புக்கில் 3
புக்கீமோ 2
புக்கு 34
புக்கும் 1
புக்கோன் 1
புக 10
புகர் 59
புகர்_முக 2
புகர்_முகம் 2
புகர்ப்பின் 1
புகர்பட 1
புகர்படுபு 1
புகர்வை 1
புகரி 1
புகரும் 1
புகல் 45
புகல்வந்து 1
புகல்வியும் 1
புகல்வின் 2
புகல்வேன் 1
புகல 2
புகலும் 3
புகலொடு 2
புகவின் 3
புகவு 2
புகழ் 141
புகழ்களை 1
புகழ்ச்சி 1
புகழ்தல் 1
புகழ்ந்த 16
புகழ்ந்திசினோனே 1
புகழ்ந்து 3
புகழ்பு 2
புகழ்மை 1
புகழ்வது 1
புகழ்வர் 1
புகழ 3
புகழது 1
புகழவை 2
புகழன்னே 1
புகழா 1
புகழினும் 2
புகழுநர்க்கு 1
புகழும் 7
புகழே 5
புகழொடு 2
புகழொடும் 1
புகழோடும் 1
புகழோயே 1
புகழோன் 2
புகற்கு 1
புகற்சியின் 2
புகன்ற 5
புகன்று 13
புகன்றே 1
புகா 8
புகார் 1
புகாவின் 1
புகாவே 1
புகாஅ 2
புகாஅர் 6
புகின் 2
புகினும் 1
புகினே 3
புகு 24
புகு-தொறும் 1
புகு-மின் 2
புகு-வழி 1
புகுக 1
புகுகம் 1
புகுத்தனர் 3
புகுத்து 2
புகுத 1
புகுதந்தார் 2
புகுதந்தான் 1
புகுதந்து 3
புகுதந்தும் 1
புகுதந்தோனே 2
புகுதர்வாய் 1
புகுதர 3
புகுதரா-கால் 1
புகுதரின் 1
புகுதரு 1
புகுதரும் 6
புகுதரூஉம் 1
புகுதல் 4
புகுதலின் 1
புகுதலும் 1
புகுதி 1
புகுதும் 1
புகுந்த 3
புகுந்து 1
புகுப 1
புகும் 5
புகுவதனினும் 1
புகுவள்-கொல்லோ 1
புகுவனர் 1
புகுவு 2
புகூஉம் 4
புகை 55
புகைந்த 1
புகைப்ப 1
புகைப்பவும் 2
புகைய 1
புகையர் 1
புகையின் 3
புகையினர் 1
புகையினும் 2
புகையும் 4
புகையொடு 1
புகைஇ 1
புங்கவம் 1
புட்டகம் 1
புட்டில் 4
புட்டிலின் 1
புட்டிலுள் 1
புடை 40
புடை_போவோரும் 1
புடைக்கும் 3
புடைத்த 4
புடைத்தனை 1
புடைத்து 3
புடைப்ப 3
புடைப்பது 1
புடைப்பார் 1
புடைப்பின் 2
புடைப்பு 2
புடைபெயர்தலோ 1
புடைபெயர்ந்து 1
புடைபெயர்வது 3
புடைபெயர்வாய் 1
புடைபெயரினும் 1
புடையல் 6
புடையலொடு 1
புடையா 1
புடையின் 1
புடையுநர் 1
புடையுநள் 1
புடையூ 4
புடையூஉ 3
புண் 53
புண்ணர் 1
புண்ணிய 1
புண்ணியம் 1
புண்ணின் 2
புண்ணும் 1
புண்ணுறுநர்க்கு 1
புண்ணே 1
புண்ணை 1
புணர் 64
புணர்-மார் 3
புணர்-மினோ 1
புணர்க்கும் 2
புணர்க்குவென்-மன்னோ 1
புணர்குவை 1
புணர்ச்சி 16
புணர்ச்சியர் 1
புணர்ச்சியார் 1
புணர்ச்சியால் 1
புணர்ச்சியான் 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ச்சியும் 2
புணர்ச்சியுள் 3
புணர்த்த 4
புணர்த்தது 1
புணர்த்திய 1
புணர்த்து 1
புணர்த்தோய் 1
புணர்தல் 1
புணர்தலும் 1
புணர்ந்த 23
புணர்ந்த-கால் 1
புணர்ந்தமை 2
புணர்ந்தமையின் 1
புணர்ந்தவர் 7
புணர்ந்தவர்க்கு 1
புணர்ந்தவள் 2
புணர்ந்தன்று 2
புணர்ந்தன 2
புணர்ந்தனம் 1
புணர்ந்தனள் 2
புணர்ந்தனன் 1
புணர்ந்தனை 1
புணர்ந்தாம் 1
புணர்ந்தாரை 1
புணர்ந்தான் 1
புணர்ந்திசினோர்க்கே 1
புணர்ந்திருந்து 1
புணர்ந்தீர் 2
புணர்ந்து 43
புணர்ந்தும் 1
புணர்ந்தே 1
புணர்ந்தோர் 12
புணர்ப்ப 2
புணர்ப்பின் 2
புணர்ப்பினால் 1
புணர்ப்போர் 1
புணர்பு 1
புணர்வது 1
புணர்வது-கொல்லோ 1
புணர்வர் 1
புணர்வித்தல் 1
புணர்வின் 1
புணர்வினனே 1
புணர்வினில் 1
புணர்வு 4
புணர்வும் 1
புணர்வே 2
புணர 4
புணரா 2
புணராது 2
புணரி 28
புணரிய 4
புணரியின் 3
புணரியும் 1
புணரியோடு 1
புணரியோர் 1
புணரின் 4
புணரும் 4
புணரும்-கால் 1
புணரும்-மார் 1
புணை 33
புணையா 1
புணையின் 1
புணையும்-மார் 1
புணையே 1
புணையொடு 1
புணைவனும் 1
புத்தி 1
புத்து 2
புத்தேள் 8
புத்தேள்_மகன் 1
புத்தேள்_உலகத்து 1
புத்தேள்_உலகம் 1
புத்தேள்_உலகு 1
புத்தேளிர் 1
புதல் 53
புதல்-தொறும் 1
புதல்_புதல் 1
புதல்வ 1
புதல்வர் 17
புதல்வரின் 1
புதல்வரொடு 2
புதல்வன் 37
புதல்வனும் 1
புதல்வனை 12
புதல்வனொடு 2
புதல்வனோடு 1
புதல 2
புதலவை 1
புதலின் 1
புதலும் 1
புதலொடு 1
புதலொடும் 1
புதவமொடு 1
புதவில் 1
புதவின் 14
புதவு 2
புதன் 1
புதாஅம் 1
புதிது 14
புது 109
புது_திங்கள் 1
புதுமையின் 1
புதுவ 4
புதுவதின் 1
புதுவது 19
புதுவதோ 1
புதுவர் 1
புதுவன 1
புதுவிர் 2
புதுவை 1
புதுவோர் 4
புதுவோர்க்கு 1
புதுவோர்த்து 1
புதை 14
புதைத்த 7
புதைத்ததுவே 1
புதைத்தல் 1
புதைப்ப 1
புதைபெறூஉம் 1
புதைய 23
புதையா 1
புதையொடு 1
புதைஇயவளை 1
புந்தி 1
புய் 1
புய்க்க 1
புய்க்கும் 1
புய்த்து 1
புயல் 16
புயல்_நெடும்_கூந்தல் 1
புயல்_ஏறு 4
புயலே 1
புரக்கும் 8
புரசம் 1
புரட்டும் 2
புரண்ட 2
புரத்தல் 1
புரத்தலும் 1
புரந்த 4
புரந்ததூஉம் 1
புரந்தரன் 1
புரந்து 1
புரந்தோன் 1
புரப்ப 1
புரப்பதுவே 1
புரப்பான் 1
புரப்பேம் 1
புரப்போர் 5
புரவல 2
புரவலர் 7
புரவலன் 4
புரவலை 2
புரவி 57
புரவிய 1
புரவியர் 1
புரவியின் 1
புரவியும் 5
புரவியொடு 9
புரவிற்கு 1
புரவின் 1
புரவு 15
புரவே 3
புரள் 1
புரள்பவை 1
புரள்வரும் 1
புரள 7
புரளிய 1
புரளும் 5
புரி 79
புரி-மார் 1
புரிசை 20
புரிந்த 10
புரிந்தனர் 1
புரிந்தனை 1
புரிந்து 31
புரிந்தோய் 2
புரிநூல் 1
புரிபு 9
புரிபு_புரிபு 2
புரிவான் 1
புரிவு 5
புரிவுண்ட 2
புரீஇ 1
புருவ 1
புருவத்த 1
புருவத்து 4
புருவம் 1
புருவமொடு 1
புருவை 3
புரை 82
புரை-தொறும் 1
புரை-வயின் 2
புரைத்தோ 1
புரைதல் 1
புரைபடல் 1
புரைபு 1
புரைமே 1
புரைமை 3
புரைமையோனே 1
புரைய 16
புரையர் 1
புரையுநர் 2
புரையுநள் 1
புரையும் 58
புரையுமாறு 1
புரையோய் 1
புரையோர் 10
புரையோர்க்கு 1
புரையோரை 1
புரையோள் 2
புரையோன் 2
புரைவது 4
புரைவதோ 3
புரைஇ 2
புரைஇய 2
புல் 90
புல்_அகத்து 1
புல்_இனத்தார்க்கும் 1
புல்_இனத்து 6
புல்_இனம் 2
புல்ல 6
புல்லல் 3
புல்லலும் 1
புல்லவும் 2
புல்லாது 3
புல்லாயோ 1
புல்லார் 2
புல்லாள் 1
புல்லாளர் 2
புல்லாளே 1
புல்லி 16
புல்லிக்கொண்டு 1
புல்லிகை 1
புல்லிய 5
புல்லியார் 1
புல்லியும் 1
புல்லியேம்-மன்னே 1
புல்லின் 3
புல்லினென் 1
புல்லீயாய் 1
புல்லு 2
புல்லு-தொறும் 2
புல்லுதல் 1
புல்லும் 1
புல்லும்-கால் 1
புல்லுவன 1
புல்லென் 24
புல்லென்ற 7
புல்லென்றன்றே 2
புல்லென்றன 1
புல்லென்றனையால் 2
புல்லென்றாள் 2
புல்லென்று 6
புல்லென 7
புல்லெனவே 1
புல்லேன் 1
புல்வாய் 4
புல 56
புல_தகை 1
புலக்கம் 1
புலக்கும் 5
புலக்கும்-கொல் 1
புலக்குவள் 1
புலக்குவேம் 1
புலக்கேம் 1
புலத்ததுவே 2
புலத்தல் 4
புலத்தலின் 1
புலத்தலும் 1
புலத்தார் 1
புலத்தியால் 1
புலத்திற்கு 1
புலத்தினும் 1
புலத்து 38
புலத்தும் 1
புலத்தை 1
புலத்தோடு 1
புலத்தோனே 1
புலந்த 1
புலந்தனம் 1
புலந்தனர் 1
புலந்தனவும் 1
புலந்தனை 1
புலந்தாயும் 1
புலந்து 31
புலந்தே 1
புலப்பட 1
புலப்பது 1
புலப்பவர் 1
புலப்பார் 1
புலப்பில் 1
புலப்பினும் 2
புலப்பென் 1
புலம் 116
புலம்-தொறும் 3
புலம்_கடை 1
புலம்ப 47
புலம்பல் 2
புலம்பா 1
புலம்பி 5
புலம்பிய 4
புலம்பின் 8
புலம்பின்று 2
புலம்பின்றே 4
புலம்பின 1
புலம்பினளே 1
புலம்பினனே 1
புலம்பினானே 1
புலம்பினும் 1
புலம்பு 84
புலம்பு-மார் 1
புலம்பும் 6
புலம்புவர் 1
புலம்புவோள் 1
புலம்பொடு 10
புலமும் 2
புலமே 2
புலமையோய் 1
புலர் 28
புலர்த்தர 1
புலர்த்தியோய் 1
புலர்த்துவோனே 1
புலர்தலின் 1
புலர்ந்த 7
புலர்ந்து 5
புலர்பு 2
புலர்வது-கொல் 1
புலர்வு 3
புலர்வு_இடத்து 1
புலர 7
புலரா 16
புலராமை 1
புலரி 2
புலரியின் 1
புலவ 5
புலவர் 31
புலவர்க்கு 2
புலவரொடு 1
புலவல் 1
புலவன் 2
புலவாதி 1
புலவாய் 1
புலவி 9
புலவியால் 1
புலவியும் 2
புலவியுள் 1
புலவின் 1
புலவீர் 5
புலவு 56
புலவுதி 1
புலவேன் 4
புலவொடு 1
புலவோர்க்கு 2
புலன் 10
புலனும் 1
புலா 7
புலால் 6
புலாவ 1
புலாவும் 1
புலாஅல் 3
புலி 136
புலி-பால் 2
புலி_இனம் 1
புலி_உறை 1
புலிகடிமாஅல் 2
புலித்தொடர் 1
புலிப்பல்தாலி 1
புலியினும் 1
புலியும் 1
புலியுறை 1
புலியொடு 4
புலைத்தி 8
புலைய 1
புலையர் 1
புலையன் 4
புலையனை 2
புவ்வ 1
புவ்வ_தாமரை 1
புழகு 1
புழகுடன் 1
புழல் 14
புழுக்கல் 6
புழுக்கிய 2
புழுக்கின் 4
புழுக்கு 8
புழுக்கே 1
புழுக்கோடு 1
புழுகின் 1
புழுங்கிய 1
புழுதியின் 1
புழை 15
புழை-தொறும் 1
புள் 95
புள்_வாய் 1
புள்_இனத்து 1
புள்_இனம் 9
புள்ள 1
புள்ளி 27
புள்ளி_இரலை 1
புள்ளிற்கு 2
புள்ளின் 15
புள்ளினிர் 1
புள்ளினை 1
புள்ளு 7
புள்ளும் 11
புள்ளொடு 1
புளி 20
புளி_பதன் 1
புளிக்கும் 1
புளிங்காய் 1
புளிங்கூழ் 2
புளித்தன 1
புளித்து 1
புளிப்பினும் 1
புளியின் 1
புற்கை 2
புற்றத்து 9
புற்றம் 6
புற்றின் 4
புற்றின 1
புற்று 5
புற 49
புற_சேரி 1
புறக்கு 1
புறக்குடி 1
புறக்கொடாது 1
புறக்கொடாஅது 1
புறக்கொடுக்கும் 1
புறக்கொடுத்தனவே 1
புறக்கொடுத்து 1
புறக்கொடுப்ப 1
புறக்கொடை 1
புறக்கொடையே 1
புறங்கடை 4
புறங்கண்ட 2
புறங்கண்டனன் 1
புறங்கண்டு 1
புறங்காக்கும் 3
புறங்காட்டு 2
புறங்காண்டல் 1
புறங்காண்டற்கு 1
புறங்காணேன் 1
புறங்காத்தலும் 1
புறங்காத்து 1
புறங்காப்ப 3
புறங்காலின் 1
புறங்கூற்று 1
புறங்கூறும் 2
புறங்கொடாஅ 1
புறங்கொடுத்த 3
புறங்கொடுத்தலின் 1
புறங்கொடுத்தே 1
புறஞ்சாய்ந்து 1
புறஞ்சிறை 3
புறஞ்சொல் 1
புறத்த 3
புறத்தது 1
புறத்தில் 1
புறத்து 33
புறத்தை 1
புறந்தந்த 6
புறந்தந்து 3
புறந்தர 2
புறந்தரல் 1
புறந்தரவே 1
புறந்தராஅ 1
புறந்தரீஇ 1
புறந்தருகுவர் 1
புறந்தருகுவை 1
புறந்தருதல் 2
புறந்தருதலின் 1
புறந்தருதி 1
புறந்தருநர் 2
புறந்தருபு 1
புறந்தரூஉம் 2
புறந்தை 1
புறநிலை 1
புறநிலையினை 1
புறநிலையே 2
புறப்பட்டன்றோ 1
புறப்படாஅ 1
புறப்புண் 2
புறம் 81
புறம்காப்ப 1
புறம்படின் 1
புறம்பு 1
புறம்பெற்ற 4
புறம்பெற்றிசினே 1
புறம்பெற்று 3
புறம்மாற 2
புறம்மாறப்பட்டவர் 1
புறம்மாறி 3
புறம்மாறிய 1
புறம்மாறும் 1
புறமாறி 2
புறமும் 1
புறவில் 20
புறவிற்று 1
புறவின் 41
புறவினதுவே 4
புறவு 18
புறவு-தொறு 1
புறவு-தொறும் 1
புறவும் 1
புறவே 10
புறவொடு 1
புறன் 4
புறனிலை 1
புறனும் 1
புறா 4
புன் 122
புன்_புல 9
புன்_புலத்ததுவே 1
புன்_புலத்து 1
புன்_புலம் 5
புன்கண் 35
புன்கண்மை 1
புன்கணோடு 1
புன்கம் 4
புன்கின் 5
புன்கு 2
புன்கொடு 1
புன்செய் 1
புன்மை 2
புன்மையும் 1
புன்றுறை 1
புன்னம் 1
புன்னாகம் 1
புன்னாகமும் 1
புன்னை 86
புன்னைய 1
புன்னையது 1
புன்னையும் 2
புன்னையொடு 2
புன 18
புனத்த 2
புனத்தானே 1
புனத்தின் 1
புனத்து 14
புனத்தே 1
புனம் 28
புனம்-தொறும் 1
புனமும் 1
புனமே 1
புனல் 206
புனல்-கண் 1
புனலது 2
புனலில் 2
புனலின் 4
புனலும் 1
புனலே 4
புனலோடு 2
புனவர் 3
புனவன் 4
புனற்கு 1
புனனாடு 1
புனனே 1
புனிற்று 17
புனிற்று_மகள் 1
புனிறு 12
புனை 139
புனை_இழாய் 4
புனை_இழை 6
புனைக 2
புனைகுவோரும் 1
புனைகோ 2
புனைந்த 19
புனைந்தனர் 1
புனைந்தாய் 1
புனைந்து 12
புனைநரும் 1
புனைய 5
புனையல் 1
புனையவும் 2
புனையா 2
புனையாய் 1
புனையார் 2
புனையூஉ 1
புனைவார் 1
புனைவு 2
புனைஇ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  புக்க (9)
மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து - முல் 60
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் - நற் 320/6
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை - கலி 103/22
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் - அகம் 222/11
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் - புறம் 43/6
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க/வரையா ஈகை உரவோன் மருக - புறம் 43/7,8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் - புறம் 178/3
யானை புக்க புலம் போல - புறம் 184/10
அழல் வாய் புக்க பின்னும் - புறம் 360/20

 TOP
 
  புக்க-கால் (2)
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால்/இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய - கலி 93/11,12
புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என - கலி 105/69

 TOP
 
  புக்க-வழி (1)
புக்க-வழி எல்லாம் கூறு - கலி 82/5

 TOP
 
  புக்கது (1)
புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என - கலி 105/69

 TOP
 
  புக்கவள் (1)
என் உயிர் புக்கவள் இன்று - கலி 102/8

 TOP
 
  புக்கற்றால் (1)
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட - பரி 7/49

 TOP
 
  புக்கனர் (1)
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் - நற் 67/9

 TOP
 
  புக்கனன் (2)
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் - குறு 269/4
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை - அகம் 384/13

 TOP
 
  புக்கனனே (2)
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை - புறம் 258/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே/விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் - புறம் 341/8,9

 TOP
 
  புக்கார் (1)
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு - கலி 101/49

 TOP
 
  புக்காற்கு (2)
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் - கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் - கலி 82/15

 TOP
 
  புக்கான் (1)
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு - கலி 82/24

 TOP
 
  புக்கில் (3)
நின்றாய் நின் புக்கில் பல - கலி 90/25
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில்/அனையன் என்னாது அ தக்கோனை - புறம் 221/6,7
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை - புறம் 375/15

 TOP
 
  புக்கீமோ (2)
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ/மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு - கலி 71/23,24
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ/வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் - கலி 78/24,25

 TOP
 
  புக்கு (34)
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு/சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் - திரு 45,46
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர - பொரு 67
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு/பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் - பெரும் 69,70
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு/நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி - பெரும் 140,141
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி - மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் - மது 152
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு - பட் 224
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் - மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு/ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை - மலை 132,133
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு/கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ - மலை 165,166
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் - மலை 255
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் - மலை 299
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென - நற் 42/7
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு/மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே - நற் 45/2,3
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் - நற் 77/2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு/கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் - பதி 43/26,27
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு/கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ - பதி 48/3,4
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் - பதி 68/10
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு/சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி - பரி 5/1,2
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் - பரி 19/59
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் - கலி 50/3
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் - கலி 94/19
பாணன் புணை ஆக புக்கு/ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி - கலி 98/19,20
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என - அகம் 262/4
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை - அகம் 329/13
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர - அகம் 377/5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி - அகம் 399/9
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என - புறம் 37/2
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் - புறம் 67/10
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் - புறம் 124/2
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே - புறம் 184/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் - புறம் 272/6
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு/சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே - புறம் 305/3,4
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் - புறம் 369/11

 TOP
 
  புக்கும் (1)
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும்/படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் - அகம் 280/9,10

 TOP
 
  புக்கோன் (1)
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக - புறம் 39/3

 TOP
 
  புக (10)
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக/புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை - திரு 137,138
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது - மது 424
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக/குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் - நெடு 87,88
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் - நற் 93/3
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது - பதி 45/19
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் - பரி 10/14
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/60
உலகு புக திறந்த வாயில் - புறம் 234/5
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார - புறம் 249/11
பழம் சோற்று புக வருந்தி - புறம் 395/5

 TOP
 
  புகர் (59)
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் - திரு 210
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ - பெரும் 159
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன - பெரும் 194
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி - மது 765
புள் இரியும் புகர் போந்தை - பட் 74
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய - மலை 225
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு - நற் 90/4
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் - நற் 148/10
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் - நற் 154/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி - நற் 158/6
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப - நற் 248/2
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த - நற் 296/2
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக - நற் 318/3
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு - நற் 383/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப - குறு 284/1
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் - குறு 303/6
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் - ஐங் 239/1
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் - ஐங் 286/4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் - ஐங் 368/2
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் - பதி 34/6
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் - பதி 53/18
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் - பதி 71/20
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி - பரி 1/48
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என - பரி 6/25
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை - பரி 15/61
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை - பரி 15/61
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர - பரி 22/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் - கலி 45/12
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் - கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் - கலி 48/3
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல - கலி 53/4
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் - கலி 85/10
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் - கலி 104/48
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் - கலி 105/66
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/8
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ - கலி 135/14
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் - அகம் 12/11
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் - அகம் 77/13
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் - அகம் 107/10
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி - அகம் 108/4
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார - அகம் 145/8
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் - அகம் 219/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி - அகம் 252/3
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் - அகம் 272/2
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் - அகம் 277/10
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் - அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் - அகம் 370/3
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் - அகம் 393/24
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் - புறம் 3/7
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர்/சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி - புறம் 6/12,13
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை - புறம் 152/3
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் - புறம் 157/12
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் - புறம் 310/4
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த - புறம் 334/8
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் - புறம் 374/13
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் - புறம் 377/23

 TOP
 
  புகர்_முக (2)
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 373/29

 TOP
 
  புகர்_முகம் (2)
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என - பரி 6/25

 TOP
 
  புகர்ப்பின் (1)
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின்/கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி - நற் 314/5,6

 TOP
 
  புகர்பட (1)
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட/வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் - கலி 12/16,17

 TOP
 
  புகர்படுபு (1)
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது - பதி 89/14

 TOP
 
  புகர்வை (1)
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு - நற் 60/5

 TOP
 
  புகரி (1)
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் - குறு 391/2

 TOP
 
  புகரும் (1)
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும்/வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/16,17

 TOP
 
  புகல் (45)
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் - மது 596
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் - மது 726
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் - பட் 57
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் - மலை 69
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் - மலை 239
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக - நற் 179/8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை - ஐங் 295/3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப - பதி 14/9
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு - பதி 22/20
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் - பதி 30/41
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே - பதி 40/31
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை - பதி 55/19
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 68/7
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு - பதி 69/8
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து - பதி 71/14
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப - பதி 74/22
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் - பதி 81/11
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு - பதி 84/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ - பதி 92/14
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் - பரி 7/77
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து - பரி 19/1
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு - கலி 76/10
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் - கலி 79/11
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் - கலி 102/9
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ - கலி 102/25
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து - கலி 103/17
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு - கலி 103/34
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று - கலி 121/4
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை - அகம் 57/5
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் - அகம் 89/15
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து - அகம் 93/3
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் - அகம் 102/9
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் - அகம் 159/8
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை - அகம் 303/5
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு - அகம் 321/4
புகல் அரும் பொதியில் போல - அகம் 322/14
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே - அகம் 324/15
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு - அகம் 351/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் - அகம் 359/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு - அகம் 361/12
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என - புறம் 55/10
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து - புறம் 87/1
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட - புறம் 174/12
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே - புறம் 271/8
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி - புறம் 345/13

 TOP
 
  புகல்வந்து (1)
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி - அகம் 252/2

 TOP
 
  புகல்வியும் (1)
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் - குறி 253

 TOP
 
  புகல்வின் (2)
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து - குறி 135
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு - பதி 84/17

 TOP
 
  புகல்வேன் (1)
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற - குறு 41/2

 TOP
 
  புகல (2)
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு - புறம் 17/19
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல/நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/28,29

 TOP
 
  புகலும் (3)
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் - மலை 356
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை - பதி 90/38
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் - புறம் 31/9

 TOP
 
  புகலொடு (2)
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து - மலை 565
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு/காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை - அகம் 251/17,18

 TOP
 
  புகவின் (3)
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை - குறு 258/5
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை - அகம் 132/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து - அகம் 213/8

 TOP
 
  புகவு (2)
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர - ஐங் 314/1
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் - கலி 13/2

 TOP
 
  புகழ் (141)
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு - திரு 2
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் - திரு 106
வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் - திரு 152
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக - திரு 162
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே - திரு 268
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என - திரு 285
போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந - பொரு 60
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து - சிறு 226
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ்/கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ - பெரும் 398,399
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு - மது 20
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே - மது 130
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி - மது 371
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் - மது 429
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த - மது 498
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் - மது 533
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை - மது 699
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் - மது 762
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த - மது 778
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் - குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் - பட் 1
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர - பட் 42
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் - பட் 202
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி - மலை 544
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ்/உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் - நற் 115/9,10
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் - நற் 162/7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி - நற் 333/10
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப - ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி - ஐங் 473/1
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே - பதி 11/20
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ்/கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் - பதி 12/8,9
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் - பதி 15/32
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ - பதி 20/14
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த - பதி 23/16
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து - பதி 31/22
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த - பதி 37/2
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் - பதி 46/13
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு - பதி 48/3
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் - பதி 53/5
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் - பதி 65/12
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் - பதி 74/6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர - பதி 90/10
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் - பரி 1/19
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை - பரி 1/58
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் - பரி 2/53
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி - பரி 2/63
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை - பரி 3/32
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு - பரி 4/3
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் - பரி 4/24
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் - பரி 5/70
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல - பரி 6/7
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே - பரி 12/102
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய - பரி 17/22
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி - பரி 17/50
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து - பரி 19/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் - பரி 21/2
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி - பரி 21/12
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி - பரி 23/19
புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் - பரி 23/38
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் - பரி 23/61
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் - பரி 23/73
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் - பரி 23/84
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது - பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது - பரி 32/2
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/12
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் - கலி 52/21
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் - கலி 74/7
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து - கலி 78/11
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் - கலி 79/4
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் - கலி 103/76
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை - கலி 104/3
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி - கலி 104/9
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட - கலி 112/9
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் - கலி 118/1
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச - கலி 119/6
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப - கலி 122/2
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 131/4
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 142/11
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை - அகம் 22/5
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை - அகம் 78/15
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என - அகம் 86/7
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை - அகம் 135/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் - அகம் 184/2
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை - அகம் 201/4
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே - அகம் 209/17
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே - அகம் 214/7
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் - அகம் 222/12
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி - அகம் 256/14
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் - அகம் 265/4
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் - அகம் 303/10
அடு புகழ் எஃகம் போல - அகம் 312/13
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 338/5
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ்/கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் - அகம் 345/3,4
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து - அகம் 354/9
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி - அகம் 375/11
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற - அகம் 392/25
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ்/நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் - புறம் 10/11,12
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி - புறம் 11/6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் - புறம் 15/4
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி - புறம் 17/32
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ - புறம் 18/3
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் - புறம் 21/1
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் - புறம் 27/7
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற - புறம் 40/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ்/மண் ஆள் செல்வம் எய்திய - புறம் 47/9,10
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே - புறம் 48/9
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் - புறம் 53/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை - புறம் 56/13
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற - புறம் 57/3
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் - புறம் 63/3
மிக புகழ் உலகம் எய்தி - புறம் 66/7
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ்/வையை சூழ்ந்த வளம் கெழு வைப்பின் - புறம் 71/9,10
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் - புறம் 72/15
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய - புறம் 127/9
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 135/9
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் - புறம் 144/12
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ்/கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் - புறம் 151/5,6
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் - புறம் 152/7
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ்/கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் - புறம் 155/6,7
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் - புறம் 159/20
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ்/வசை இல் விழு திணை பிறந்த - புறம் 159/26,27
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து - புறம் 160/15
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 160/30
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே - புறம் 165/2
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் - புறம் 166/23
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந - புறம் 174/16
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் - புறம் 182/5
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை - புறம் 196/7
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி - புறம் 198/22
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி - புறம் 202/5
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் - புறம் 211/15
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே - புறம் 216/7
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/3
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே - புறம் 231/6
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் - புறம் 239/10
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே - புறம் 239/21
மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் - புறம் 290/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 366/5
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து - புறம் 383/5
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே - புறம் 383/19
மண் நாண புகழ் வேட்டு - புறம் 384/16

 TOP
 
  புகழ்களை (1)
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் - கலி 72/17

 TOP
 
  புகழ்ச்சி (1)
பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி - புறம் 148/5

 TOP
 
  புகழ்தல் (1)
புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன - புறம் 57/2

 TOP
 
  புகழ்ந்த (16)
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் - திரு 124
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் - பெரும் 487
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த - மது 645
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த/மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் - மது 775,776
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் - பதி 43/30
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை - பதி 44/8
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் - அகம் 250/8
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் - அகம் 273/15
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி - புறம் 166/14
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை - புறம் 202/12
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே - புறம் 221/3
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே - புறம் 221/4
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த/தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு - புறம் 224/5,6
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை - புறம் 228/7
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் - புறம் 230/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு - புறம் 373/35

 TOP
 
  புகழ்ந்திசினோனே (1)
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் - அகம் 210/10

 TOP
 
  புகழ்ந்து (3)
உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து/ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி - திரு 185,186
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த - மது 778
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை - பதி 82/15

 TOP
 
  புகழ்பு (2)
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் - கலி 25/15
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/12

 TOP
 
  புகழ்மை (1)
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ - கலி 135/14

 TOP
 
  புகழ்வது (1)
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் - கலி 100/8

 TOP
 
  புகழ்வர் (1)
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் - புறம் 107/2

 TOP
 
  புகழ (3)
அறன் இலாளன் புகழ என் - நற் 275/8
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ/புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் - பரி 4/10,11
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து - புறம் 285/13

 TOP
 
  புகழது (1)
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது/கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் - பரி 15/36,37

 TOP
 
  புகழவை (2)
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை - பரி 1/63
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை/கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி - பரி 13/42,43

 TOP
 
  புகழன்னே (1)
பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே/ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே - புறம் 221/1,2

 TOP
 
  புகழா (1)
புகழா வாகை பூவின் அன்ன - பெரும் 109

 TOP
 
  புகழினும் (2)
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே - பரி 14/32
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும்/உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் - புறம் 394/4,5

 TOP
 
  புகழுநர்க்கு (1)
இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு/அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு - மலை 73,74

 TOP
 
  புகழும் (7)
புகழும் முன்னர் நாணுப - குறு 252/7
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் - புறம் 6/8
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் - புறம் 39/4
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று - புறம் 39/7
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு - புறம் 39/10
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என - புறம் 206/8
ஆனாது புகழும் அன்னை - புறம் 254/10

 TOP
 
  புகழே (5)
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே - பதி 79/19
கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் - புறம் 53/8
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே - புறம் 62/19
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே - புறம் 168/22
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே - புறம் 359/18

 TOP
 
  புகழொடு (2)
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து - பரி 15/1
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே - புறம் 21/13

 TOP
 
  புகழொடும் (1)
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என - மலை 557

 TOP
 
  புகழோடும் (1)
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே - பரி 1/57

 TOP
 
  புகழோயே (1)
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே/கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் - பதி 90/40,41

 TOP
 
  புகழோன் (2)
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் - சிறு 239
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் - பரி 4/14

 TOP
 
  புகற்கு (1)
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் - புறம் 58/26

 TOP
 
  புகற்சியின் (2)
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த - நற் 104/4
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் - அகம் 325/7

 TOP
 
  புகன்ற (5)
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் - பதி 17/10
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் - பதி 30/19
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து - பதி 40/1
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு - பதி 88/30
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி - புறம் 198/22

 TOP
 
  புகன்று (13)
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி - திரு 67
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த - மது 112
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து - மது 147
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் - நற் 118/4
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் - நற் 152/4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி - குறு 367/5
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை - பதி 82/15
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று/கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு - பரி 24/76,77
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் - கலி 69/17
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது - அகம் 141/4
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை - அகம் 303/5
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் - புறம் 97/1
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி - புறம் 362/5

 TOP
 
  புகன்றே (1)
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே - பதி 39/17

 TOP
 
  புகா (8)
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு - நற் 90/4
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை - குறு 232/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை - குறு 253/6
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் - ஐங் 325/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் - ஐங் 374/3
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர - பதி 35/5
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி - பதி 58/7
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ - கலி 108/31

 TOP
 
  புகார் (1)
தீம் புகார் திரை முன்துறை - பட் 173

 TOP
 
  புகாவின் (1)
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே - பதி 90/26

 TOP
 
  புகாவே (1)
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை - புறம் 249/7

 TOP
 
  புகாஅ (2)
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் - பரி 23/79
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ/ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை - புறம் 375/6,7

 TOP
 
  புகாஅர் (6)
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் - குறு 130/1
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை - பதி 73/12
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி - அகம் 110/4
புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் - அகம் 181/22
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி - அகம் 190/11
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் - புறம் 30/13

 TOP
 
  புகின் (2)
முலை இடை போல புகின்/ஆங்கு - கலி 103/73,74
பாலொடு கோட்டம் புகின்/இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் - கலி 109/20,21

 TOP
 
  புகினும் (1)
நீருள் புகினும் சுடும் - கலி 144/62

 TOP
 
  புகினே (3)
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே/பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் - மலை 416,417
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே/கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் - புறம் 84/3,4
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே - புறம் 90/13

 TOP
 
  புகு (24)
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் - பொரு 188
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி - பெரும் 202
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் - பெரும் 337
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக - முல் 66
பலர் புகு மனை பலி புதவின் - பட் 179
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை - நற் 50/4
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி - நற் 347/4
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் - குறு 118/3
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை - பதி 72/8
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி - பரி 23/32
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி - அகம் 9/20
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது - அகம் 76/5
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து - அகம் 78/3
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் - அகம் 82/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து - அகம் 93/17
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் - அகம் 201/15
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து - அகம் 213/13
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு - அகம் 227/6
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து - அகம் 305/7
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் - அகம் 379/15
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் - அகம் 391/13
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே - புறம் 80/9
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து - புறம் 93/12
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ - புறம் 341/11

 TOP
 
  புகு-தொறும் (1)
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும்/புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய - பொரு 240,241

 TOP
 
  புகு-மின் (2)
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின்/இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது - மலை 366,367
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின்/மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் - மலை 491,492

 TOP
 
  புகு-வழி (1)
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் - கலி 71/13

 TOP
 
  புகுக (1)
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என - அகம் 392/8

 TOP
 
  புகுகம் (1)
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே - ஐங் 396/5

 TOP
 
  புகுத்தனர் (3)
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு - கலி 101/9
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ - கலி 104/17
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ - கலி 105/22

 TOP
 
  புகுத்து (2)
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை - கலி 38/4
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து/குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர - அகம் 41/4,5

 TOP
 
  புகுத (1)
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத/நீக்கி - பரி 22/11,12

 TOP
 
  புகுதந்தார் (2)
மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார்/நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே - கலி 31/24,25
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார்/கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே - கலி 34/23,24

 TOP
 
  புகுதந்தான் (1)
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா - கலி 40/32

 TOP
 
  புகுதந்து (3)
கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து/பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர - அகம் 86/18,19
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து/உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து - அகம் 102/13,14
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து/ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண - புறம் 319/8,9

 TOP
 
  புகுதந்தும் (1)
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் - கலி 105/32

 TOP
 
  புகுதந்தோனே (2)
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு - அகம் 56/12
தானே புகுதந்தோனே யான் அது - அகம் 66/18

 TOP
 
  புகுதர்வாய் (1)
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும் - கலி 98/1

 TOP
 
  புகுதர (3)
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர/ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் - குறி 218,219
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர/மா வதி சேர மாலை வாள் கொள - கலி 119/10,11
விரைவனர் காதலர் புகுதர/நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே - கலி 134/26,27

 TOP
 
  புகுதரா-கால் (1)
பாணன் புகுதரா-கால் - கலி 70/23

 TOP
 
  புகுதரின் (1)
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் - பதி 43/4

 TOP
 
  புகுதரு (1)
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை - நற் 395/8

 TOP
 
  புகுதரும் (6)
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே - ஐங் 400/6
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்/மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை - அகம் 14/11,12
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும்/தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் - அகம் 56/7,8
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்/ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை - அகம் 64/14,15
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும்/மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு - அகம் 272/11,12
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் - அகம் 316/7

 TOP
 
  புகுதரூஉம் (1)
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை - குறு 162/2

 TOP
 
  புகுதல் (4)
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே - அகம் 124/5
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் - அகம் 354/11
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல்/எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே - புறம் 54/3,4
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என - புறம் 341/14

 TOP
 
  புகுதலின் (1)
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ - நற் 42/10

 TOP
 
  புகுதலும் (1)
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் - சிறு 211

 TOP
 
  புகுதி (1)
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை - கலி 144/25

 TOP
 
  புகுதும் (1)
ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் - நற் 171/5

 TOP
 
  புகுந்த (3)
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு - கலி 66/2
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் - கலி 68/19
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் - புறம் 30/13

 TOP
 
  புகுந்து (1)
எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து/கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள - மது 557,558

 TOP
 
  புகுப (1)
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் - புறம் 177/4

 TOP
 
  புகும் (5)
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய - குறு 139/3
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/67
தண் தார் அகலம் புகும்/ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை - கலி 92/41,42
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும்/ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் - கலி 92/47,48
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும்/மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன - கலி 106/9,10

 TOP
 
  புகுவதனினும் (1)
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் - புறம் 184/4

 TOP
 
  புகுவள்-கொல்லோ (1)
பிறர் மனை புகுவள்-கொல்லோ/அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே - புறம் 293/5,6

 TOP
 
  புகுவனர் (1)
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே - ஐங் 432/3

 TOP
 
  புகுவு (2)
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் - அகம் 11/10
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய - புறம் 160/5

 TOP
 
  புகூஉம் (4)
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் - கலி 70/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம்/கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் - கலி 131/18,19
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல - அகம் 276/4
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம்/நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் - புறம் 266/5,6

 TOP
 
  புகை (55)
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை - திரு 138
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி - திரு 239
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் - சிறு 156
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து - பெரும் 19
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று - பெரும் 177
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் - பெரும் 189
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் - பெரும் 261
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப - மது 554
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் - மது 757
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை - குறி 110
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் - பட் 55
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து - மலை 249
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி - நற் 41/8
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற - நற் 120/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை/ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் - நற் 282/7,8
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி - நற் 311/6
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/6
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி - குறு 150/1
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும - குறு 167/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை/உறை அறு மையின் போகி சாரல் - குறு 339/1,2
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை/கூட்டு விரை கமழும் நாடன் - ஐங் 212/1,2
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை/தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் - ஐங் 253/1,2
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் - ஐங் 254/2
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர - பதி 15/6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் - பதி 20/20
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப - பதி 71/10
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி - பரி 6/11
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் - பரி 9/28
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை/இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர - பரி 10/125,126
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் - பரி 12/14
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே - பரி 14/20
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ - பரி 17/6
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை/வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப - பரி 17/30,31
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் - பரி 20/27
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் - பரி 21/51
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் - பரி 22/17
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் - கலி 25/10
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா - கலி 31/19
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் - கலி 39/8
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர - அகம் 97/22
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் - அகம் 140/11
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற - அகம் 294/2
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க - அகம் 317/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை/அருவி துவலையொடு மயங்கும் - அகம் 359/14,15
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே - புறம் 6/22
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை - புறம் 14/13
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை/மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் - புறம் 103/6,7
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது - புறம் 108/2
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ - புறம் 146/9
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை/அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை - புறம் 228/2,3
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் - புறம் 329/4
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய - புறம் 337/10
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து - புறம் 344/5
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை/வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் - புறம் 379/16,17
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ - புறம் 398/20

 TOP
 
  புகைந்த (1)
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் - பரி 4/11

 TOP
 
  புகைப்ப (1)
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப/கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த - நெடு 56,57

 TOP
 
  புகைப்பவும் (2)
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென - புறம் 98/15
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும்/எல்லா மனையும் கல்லென்றவ்வே - புறம் 296/2,3

 TOP
 
  புகைய (1)
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் - புறம் 311/6

 TOP
 
  புகையர் (1)
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி - பரி 23/44

 TOP
 
  புகையின் (3)
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து - அகம் 265/1
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட - அகம் 308/6
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/9

 TOP
 
  புகையினர் (1)
பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி - மது 466

 TOP
 
  புகையினும் (2)
மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் - புறம் 117/1
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும்/பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் - புறம் 395/35,36

 TOP
 
  புகையும் (4)
பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச - மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் - மது 515
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும்/ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் - பரி 8/97,98
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை - பரி 16/53

 TOP
 
  புகையொடு (1)
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது - பதி 43/32

 TOP
 
  புகைஇ (1)
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ/காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ - புறம் 281/6,7

 TOP
 
  புங்கவம் (1)
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் - பரி 8/2

 TOP
 
  புட்டகம் (1)
புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் - பரி 12/17

 TOP
 
  புட்டில் (4)
அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு - திரு 191
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த - கலி 96/16
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள - கலி 117/8
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து - அகம் 122/19

 TOP
 
  புட்டிலின் (1)
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே - கலி 80/8

 TOP
 
  புட்டிலுள் (1)
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள - கலி 117/8

 TOP
 
  புடை (40)
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து - சிறு 5
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க - பெரும் 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன - பெரும் 84
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் - பெரும் 364
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் - பெரும் 364
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் - மது 421
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு - நெடு 25
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு - நெடு 121
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ - நெடு 181
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் - மலை 178
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி - நற் 148/5
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட - நற் 285/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் - நற் 294/7
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு - நற் 315/2
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி - நற் 340/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட - குறு 330/2
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி - குறு 373/6
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் - ஐங் 335/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் - பதி 41/23
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ - பதி 62/4
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி - பதி 74/12
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப - பதி 82/8
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் - பதி 84/1
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் - பதி 92/13
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி - பரி 19/20
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் - பரி 21/9
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் - பரி 24/16
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் - பரி 24/18
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் - கலி 103/48
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் - கலி 111/3
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த - அகம் 275/18
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட - அகம் 371/4
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட - அகம் 388/14
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி - புறம் 61/6
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ - புறம் 135/8
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ - புறம் 155/1
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி - புறம் 168/10
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே - புறம் 259/7
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ - புறம் 316/6
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி - புறம் 329/2

 TOP
 
  புடை_போவோரும் (1)
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் - பரி 24/16

 TOP
 
  புடைக்கும் (3)
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 150
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட - ஐங் 275/3
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட - ஐங் 276/3

 TOP
 
  புடைத்த (4)
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் - பெரும் 221
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் - கலி 98/5
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/54
வளி புடைத்த கலம் போல - புறம் 26/2

 TOP
 
  புடைத்தனை (1)
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என - நற் 206/5

 TOP
 
  புடைத்து (3)
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி - நற் 329/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க - பதி 19/26
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் - பரி 12/58

 TOP
 
  புடைப்ப (3)
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப/நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் - மது 450,451
இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப/ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல - பரி 9/40,41
நீங்கா மறவர் வீங்கு தோள் புடைப்ப/தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி - புறம் 68/13,14

 TOP
 
  புடைப்பது (1)
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட - ஐங் 280/3

 TOP
 
  புடைப்பார் (1)
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார்/கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் - பரி 9/46,47

 TOP
 
  புடைப்பின் (2)
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் - நற் 110/3
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது - புறம் 49/4

 TOP
 
  புடைப்பு (2)
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ - பதி 44/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி - அகம் 105/9

 TOP
 
  புடைபெயர்தலோ (1)
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் - நற் 289/3

 TOP
 
  புடைபெயர்ந்து (1)
புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் - கலி 17/2

 TOP
 
  புடைபெயர்வது (3)
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய - நற் 289/2
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என - அகம் 31/3
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் - புறம் 34/5

 TOP
 
  புடைபெயர்வாய் (1)
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் - கலி 10/11

 TOP
 
  புடைபெயரினும் (1)
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் - குறு 373/1

 TOP
 
  புடையல் (6)
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் - பதி 31/31
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து - பதி 37/8
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் - பதி 42/1
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் - பதி 80/7
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து - அகம் 295/13
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல்/பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/5,6

 TOP
 
  புடையலொடு (1)
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப - பதி 57/2

 TOP
 
  புடையா (1)
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா/சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று - அகம் 32/6,7

 TOP
 
  புடையின் (1)
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் - கலி 15/2

 TOP
 
  புடையுநர் (1)
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் - மலை 328

 TOP
 
  புடையுநள் (1)
சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த - புறம் 326/4

 TOP
 
  புடையூ (4)
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ/கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் - மது 376,377
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென - குறி 160
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ/மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர - பதி 26/8,9
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் - பதி 92/2

 TOP
 
  புடையூஉ (3)
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க - நெடு 8
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ/அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை - மலை 204,205
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க - பதி 30/36

 TOP
 
  புண் (53)
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் - பெரும் 70
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து - முல் 68
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர - குறி 172
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து - மலை 138
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் - மலை 245
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் - மலை 292
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை - மலை 517
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் - நற் 47/5
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை - நற் 65/5
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற - நற் 275/1
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண்/ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் - நற் 300/9,10
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் - நற் 378/4
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே - குறு 261/8
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் - குறு 269/3
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் - பதி 11/8
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப - பதி 40/4
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் - பதி 61/1
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ - பதி 76/5
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் - பதி 80/7
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண்/பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர - பரி 12/69,70
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு - கலி 15/8
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல - கலி 53/4
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண்/பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய - கலி 71/11,12
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு - கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று - கலி 84/30
தபுத்த புலர்வு இல் புண்/ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் - கலி 95/13,14
ஈரம் ஆய்விட்டன புண்/கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் - கலி 95/18,19
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் - கலி 95/19
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் - கலி 101/47
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/23
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் - கலி 109/11
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் - கலி 109/11
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் - அகம் 31/10
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் - அகம் 55/11
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து - அகம் 57/17
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் - அகம் 111/14
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி - அகம் 120/10
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை - அகம் 145/7
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/3
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து - அகம் 208/8
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட - அகம் 210/3
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 362/3
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து - அகம் 388/11
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை - அகம் 397/11
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 398/22
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை - புறம் 19/9
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு - புறம் 62/2
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் - புறம் 98/14
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண்/வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை - புறம் 100/2,3
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு - புறம் 310/6
புண் உவந்து - புறம் 373/13
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப - புறம் 373/23

 TOP
 
  புண்ணர் (1)
பஞ்சியும் களையா புண்ணர்/அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே - புறம் 353/15,16

 TOP
 
  புண்ணிய (1)
புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் - பரி 23/25

 TOP
 
  புண்ணியம் (1)
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை - பட் 204

 TOP
 
  புண்ணின் (2)
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/17
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி - அகம் 313/14

 TOP
 
  புண்ணும் (1)
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய - புறம் 280/1

 TOP
 
  புண்ணுறுநர்க்கு (1)
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல - நற் 349/8

 TOP
 
  புண்ணே (1)
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே - புறம் 281/9

 TOP
 
  புண்ணை (1)
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே - கலி 106/36

 TOP
 
  புணர் (64)
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என - பொரு 126
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் - சிறு 189
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து - பெரும் 79
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி - பெரும் 218
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி - பெரும் 489
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் - முல் 61
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் - மது 559
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி - மது 605
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி - மது 676
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் - மது 762
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி - நெடு 132
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து - குறி 235
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் - மலை 17
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் - மலை 269
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு - நற் 26/3
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் - நற் 60/1
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை - நற் 88/3
இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை - நற் 118/6
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ - நற் 152/7
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் - நற் 157/5
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த - நற் 227/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என - நற் 245/7
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் - நற் 303/5
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் - நற் 307/8
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை - நற் 338/11
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் - குறு 299/4
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் - ஐங் 15/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே - ஐங் 72/5
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் - ஐங் 377/2
கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி - பதி 12/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய - பதி 28/2
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் - பதி 36/9
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 41/1
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி - பதி 57/9
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட - பரி 7/78
உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி - பரி 8/125
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் - பரி 11/41
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் - பரி 12/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் - பரி 12/55
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் - பரி 16/5
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி - பரி 23/18
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/18
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட - கலி 43/20
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் - கலி 43/21
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ - கலி 72/2
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க - கலி 72/5
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/2
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல - கலி 92/62
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு - கலி 101/50
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் - அகம் 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த - அகம் 80/5
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் - அகம் 118/12
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை - அகம் 134/12
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள - அகம் 234/11
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் - அகம் 260/6
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் - அகம் 279/13
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த - அகம் 325/3
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி - அகம் 368/11
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் - புறம் 6/5
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/15
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி - புறம் 224/2
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் - புறம் 266/12
துடியன் கையது வேலே அடி புணர்/வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் - புறம் 285/2,3
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் - புறம் 320/6

 TOP
 
  புணர்-மார் (3)
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் - மது 550
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார்/தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை - நெடு 67,68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார்/காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற - பரி 11/67,68

 TOP
 
  புணர்-மினோ (1)
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை - நற் 224/4

 TOP
 
  புணர்க்கும் (2)
பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் - குறு 156/6
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும்/சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை - பதி 11/4,5

 TOP
 
  புணர்க்குவென்-மன்னோ (1)
இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று - அகம் 263/13

 TOP
 
  புணர்குவை (1)
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை - அகம் 18/16

 TOP
 
  புணர்ச்சி (16)
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி/வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் - குறி 212,213
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல - குறு 57/2
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் - ஐங் 407/3
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி - பரி 5/29
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி/புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் - பரி 8/44,45
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி/புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் - பரி 9/15,16
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை - பரி 28/1
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ - கலி 39/35
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே - கலி 39/36
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ - கலி 39/37
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் - கலி 147/66
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி/பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப - அகம் 62/6,7
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ - அகம் 90/4
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி/நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு - அகம் 187/2,3
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே - அகம் 393/26
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று - புறம் 58/28

 TOP
 
  புணர்ச்சியர் (1)
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர்/அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும - கலி 9/7,8

 TOP
 
  புணர்ச்சியார் (1)
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை - கலி 118/19

 TOP
 
  புணர்ச்சியால் (1)
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி - கலி 45/10

 TOP
 
  புணர்ச்சியான் (1)
மன்னிய புணர்ச்சியான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ - கலி 15/19

 TOP
 
  புணர்ச்சியின் (1)
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின்/இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 220/15,16

 TOP
 
  புணர்ச்சியும் (2)
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என - கலி 11/3
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க - கலி 39/50

 TOP
 
  புணர்ச்சியுள் (3)
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள்/பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் - கலி 24/6,7
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் - கலி 118/16
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை - கலி 142/1

 TOP
 
  புணர்த்த (4)
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை - நற் 192/9
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் - நற் 267/6
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த/மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து - ஐங் 246/3,4
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே - ஐங் 376/5

 TOP
 
  புணர்த்தது (1)
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது/ஓஓ பெரிதும் வியப்பு - பரி 24/39,40

 TOP
 
  புணர்த்திய (1)
புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து - பரி 7/37

 TOP
 
  புணர்த்து (1)
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் - அகம் 301/22

 TOP
 
  புணர்த்தோய் (1)
வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய்/நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ - அகம் 352/10,11

 TOP
 
  புணர்தல் (1)
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் - கலி 75/10

 TOP
 
  புணர்தலும் (1)
பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் - கலி 92/8

 TOP
 
  புணர்ந்த (23)
அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் - பொரு 230
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த - மது 727
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் - பட் 106
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த/திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் - பட் 253,254
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே - நற் 15/5
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே - நற் 96/3
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த/செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் - நற் 151/7,8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே - நற் 219/10
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த/பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப - நற் 317/1,2
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி - குறு 326/3
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை - ஐங் 354/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் - ஐங் 403/1
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை - பதி 14/4
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் - கலி 9/7
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த/உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு - கலி 50/6,7
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் - கலி 67/14
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய - கலி 71/12
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் - கலி 71/15
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த/எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே - கலி 103/78,79
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த/ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் - கலி 114/16,17
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே - அகம் 70/5
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் - அகம் 178/14
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே - புறம் 176/8

 TOP
 
  புணர்ந்த-கால் (1)
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால்/சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ - கலி 132/12,13

 TOP
 
  புணர்ந்தமை (2)
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை/கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/13,14
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் - அகம் 112/15

 TOP
 
  புணர்ந்தமையின் (1)
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள - குறு 191/3

 TOP
 
  புணர்ந்தவர் (7)
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு - கலி 27/5
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன - கலி 31/5
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை - கலி 31/8
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் - கலி 32/12
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது - கலி 33/7
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர்/தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 66/5,6
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் - கலி 118/12

 TOP
 
  புணர்ந்தவர்க்கு (1)
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி - கலி 148/18

 TOP
 
  புணர்ந்தவள் (2)
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள்/புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/17,18
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள்/இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என - கலி 100/20,21

 TOP
 
  புணர்ந்தன்று (2)
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 203/11
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே - ஐங் 367/5

 TOP
 
  புணர்ந்தன (2)
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன/கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே - ஐங் 419/3,4
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி - கலி 39/5

 TOP
 
  புணர்ந்தனம் (1)
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே - ஐங் 416/5

 TOP
 
  புணர்ந்தனள் (2)
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் - நற் 66/6
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் - ஐங் 400/4

 TOP
 
  புணர்ந்தனன் (1)
புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி - நற் 145/6

 TOP
 
  புணர்ந்தனை (1)
புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் - கலி 132/8

 TOP
 
  புணர்ந்தாம் (1)
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு - நற் 349/4

 TOP
 
  புணர்ந்தாரை (1)
போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை - கலி 133/7

 TOP
 
  புணர்ந்தான் (1)
பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான்/கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ - கலி 147/37,38

 TOP
 
  புணர்ந்திசினோர்க்கே (1)
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே - அகம் 367/16

 TOP
 
  புணர்ந்திருந்து (1)
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் - கலி 92/66

 TOP
 
  புணர்ந்தீர் (2)
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை - நற் 224/4
கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி - கலி 92/61

 TOP
 
  புணர்ந்து (43)
எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் - பெரும் 48
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் - பெரும் 234
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் - மது 266
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் - மது 323
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி - மது 462
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து/நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி - மது 469,470
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் - மது 578
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து/கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி - மது 712,713
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் - பட் 251
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் - நற் 82/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் - நற் 139/8
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் - நற் 194/3
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே - நற் 308/11
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என - குறு 297/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி - ஐங் 23/3
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து/மன்றில் பையுள் தீரும் - ஐங் 246/4,5
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் - ஐங் 333/4
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே - ஐங் 379/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே - ஐங் 386/2
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள - ஐங் 414/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து/திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே - ஐங் 449/2,3
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து/அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் - பதி 23/13,14
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து/பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் - பதி 30/42,43
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல - பதி 82/6
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல - பதி 89/2
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் - பரி 5/28
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே - பரி 7/86
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே - பரி 15/28
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து/சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி - பரி 18/51,52
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் - கலி 25/11
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் - கலி 35/13
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா - கலி 40/32
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ - கலி 66/9
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி - கலி 71/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி - கலி 135/1
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி - அகம் 136/3
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் - அகம் 178/15
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட - அகம் 250/5
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன - அகம் 301/16
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப - அகம் 301/17
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் - அகம் 311/5
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து/வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் - அகம் 332/8,9
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து/அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை - புறம் 218/3,4

 TOP
 
  புணர்ந்தும் (1)
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் - அகம் 330/3

 TOP
 
  புணர்ந்தே (1)
வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே - கலி 35/25

 TOP
 
  புணர்ந்தோர் (12)
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர்/நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து - மது 574,575
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர்/பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ - நற் 79/5,6
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் - நற் 253/1
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி - நற் 360/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் - ஐங் 19/2
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற - ஐங் 336/2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் - பரி 6/54
புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு - அகம் 108/1
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் - அகம் 342/2
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் - அகம் 391/6
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் - புறம் 48/2
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் - புறம் 194/3

 TOP
 
  புணர்ப்ப (2)
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப/எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து - பரி 11/1,2
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு - அகம் 385/7

 TOP
 
  புணர்ப்பின் (2)
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின்/கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து - நெடு 84,85
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் - பரி 11/89

 TOP
 
  புணர்ப்பினால் (1)
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால்/ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா - கலி 25/2,3

 TOP
 
  புணர்ப்போர் (1)
பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ - குறு 146/2

 TOP
 
  புணர்பு (1)
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப - அகம் 62/7

 TOP
 
  புணர்வது (1)
பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது - அகம் 51/10

 TOP
 
  புணர்வது-கொல்லோ (1)
புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே - நற் 373/9

 TOP
 
  புணர்வர் (1)
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர்/இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து - அகம் 171/5,6

 TOP
 
  புணர்வித்தல் (1)
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல்/பூ மலி வையைக்கு இயல்பு - பரி 20/110,111

 TOP
 
  புணர்வின் (1)
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே - ஐங் 150/3

 TOP
 
  புணர்வினனே (1)
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே - ஐங் 150/3

 TOP
 
  புணர்வினில் (1)
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் - கலி 69/17

 TOP
 
  புணர்வு (4)
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு - நற் 165/7
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என - நற் 214/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ - குறு 232/2
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு - அகம் 217/18

 TOP
 
  புணர்வும் (1)
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் - அகம் 327/1

 TOP
 
  புணர்வே (2)
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை - நற் 16/2
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே - ஐங் 415/4

 TOP
 
  புணர (4)
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் - நற் 79/5
ஒரு நாள் புணர புணரின் - குறு 280/4
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர/வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து - கலி 39/27,28
புல்லி புணர பெறின் - கலி 142/18

 TOP
 
  புணரா (2)
சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை - அகம் 270/13
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா/பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு - புறம் 92/1,2

 TOP
 
  புணராது (2)
புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் - நற் 16/1
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை - நற் 16/2

 TOP
 
  புணரி (28)
கொடும் புணரி விலங்கு போழ - மது 77
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை - நற் 11/6
முழவு இசை புணரி எழுதரும் - நற் 67/11
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் - நற் 74/2
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு - நற் 315/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் - நற் 395/6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் - குறு 109/2
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே - குறு 144/2
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி/செழும் பல் குன்றம் நோக்கி - குறு 287/6,7
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் - குறு 299/2
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி/குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் - குறு 328/2,3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு - குறு 351/4
புணரி திளைக்கும் துறைவன் - ஐங் 150/2
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய - பதி 11/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல - பதி 30/6
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் - பதி 51/2
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து - பதி 55/3
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி - பதி 60/10
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி/நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் - பதி 88/40,41
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் - அகம் 10/9
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி - அகம் 20/8
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு - அகம் 65/12
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி/இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் - அகம் 90/1,2
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் - அகம் 190/9
உரும் இசை புணரி உடைதரும் - அகம் 310/16
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் - புறம் 2/10
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப - புறம் 31/14
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் - புறம் 55/20

 TOP
 
  புணரிய (4)
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் - மது 709
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய/நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ - நற் 204/3,4
புணரிய இருந்த ஞான்றும் - குறு 109/3
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய/பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் - அகம் 56/9,10

 TOP
 
  புணரியின் (3)
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி - முல் 28
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் - நற் 63/10
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே - பதி 42/23

 TOP
 
  புணரியும் (1)
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே - நற் 335/2

 TOP
 
  புணரியோடு (1)
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் - பட் 97

 TOP
 
  புணரியோர் (1)
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு - புறம் 18/22

 TOP
 
  புணரின் (4)
புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் - நற் 16/1
புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் - நற் 304/5
ஒரு நாள் புணர புணரின்/அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே - குறு 280/4,5
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின்/தீதும் உண்டோ மாதராய் என - அகம் 230/9,10

 TOP
 
  புணரும் (4)
நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும்/சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் - குறி 14,15
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும்/அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் - ஐங் 264/2,3
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் - கலி 144/51
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும்/மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர - அகம் 246/3,4

 TOP
 
  புணரும்-கால் (1)
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து - கலி 78/11

 TOP
 
  புணரும்-மார் (1)
புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் - நற் 304/5

 TOP
 
  புணை (33)
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய - சிறு 117
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை - குறி 208
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - குறு 168/5
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் - குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் - குறு 222/1
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் - குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் - குறு 222/2
புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் - குறு 222/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக - குறு 353/1
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக - பதி 52/14
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை - பரி 6/68
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை - பரி 6/80
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க - பரி 11/108
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது - பரி 21/42
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக - பரி 24/28
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் - கலி 56/20
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் - கலி 72/15
பாணன் புணை ஆக புக்கு - கலி 98/19
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/10
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு - கலி 134/25
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு - கலி 144/48
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி - கலி 148/18
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் - அகம் 6/8
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 166/12
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக - அகம் 186/8
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 266/3
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக - அகம் 312/7
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக - அகம் 382/10
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என - அகம் 392/8
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் - புறம் 192/9
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக - புறம் 260/14
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ - புறம் 357/7
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை - புறம் 367/11

 TOP
 
  புணையா (1)
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் - கலி 139/15

 TOP
 
  புணையின் (1)
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின்/உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் - புறம் 376/18,19

 TOP
 
  புணையும்-மார் (1)
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என - குறு 247/3

 TOP
 
  புணையே (1)
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே - ஐங் 78/4

 TOP
 
  புணையொடு (1)
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் - அகம் 280/9

 TOP
 
  புணைவனும் (1)
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே - குறு 318/8

 TOP
 
  புத்தி (1)
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் - கலி 97/7

 TOP
 
  புத்து (2)
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் - அகம் 86/8
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் - புறம் 269/4

 TOP
 
  புத்தேள் (8)
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர - மது 698
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் - குறு 101/2
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே - குறு 288/5
போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு - பரி 34/4
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு - கலி 82/24
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் - கலி 108/13
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து - புறம் 22/35
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து - புறம் 27/14

 TOP
 
  புத்தேள்_மகன் (1)
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன்/அதனால் வாய்வாளேன் - கலி 108/13,14

 TOP
 
  புத்தேள்_உலகத்து (1)
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து - புறம் 22/35

 TOP
 
  புத்தேள்_உலகம் (1)
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர - மது 698

 TOP
 
  புத்தேள்_உலகு (1)
போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு - பரி 34/4

 TOP
 
  புத்தேளிர் (1)
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு - கலி 82/4

 TOP
 
  புதல் (53)
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி - பெரும் 112
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி - முல் 25
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து - மது 568
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர - நெடு 14
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர - நெடு 14
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ - நற் 69/6
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய - நற் 221/2
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய - நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ - நற் 242/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் - நற் 248/3
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல்/நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ - நற் 302/4,5
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட - நற் 312/2
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த - குறு 98/4
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை - குறு 240/1
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் - குறு 242/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் - குறு 319/2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை - குறு 382/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ - ஐங் 17/1
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் - ஐங் 215/5
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற - ஐங் 216/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர - ஐங் 438/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் - ஐங் 456/3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் - ஐங் 463/1
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் - ஐங் 464/2
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப - ஐங் 496/1
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை - பதி 66/16
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் - பரி 20/102
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா - கலி 31/19
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க - கலி 72/5
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த - கலி 119/7
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல்/வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன - அகம் 2/15,16
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை - அகம் 23/3
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல்/கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் - அகம் 34/1,2
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் - அகம் 133/5
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப - அகம் 135/2
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை - அகம் 139/8
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி - அகம் 154/4
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன - அகம் 178/8
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர - அகம் 182/7
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட - அகம் 202/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற - அகம் 225/5
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய - அகம் 235/10
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை - அகம் 243/3
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை - அகம் 255/11
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் - அகம் 262/15
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை - அகம் 294/6
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் - அகம் 307/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை - அகம் 315/16
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ - அகம் 364/6
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் - அகம் 394/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர - புறம் 117/3
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் - புறம் 333/4
புதல் தளவின் பூ சூடி - புறம் 395/6

 TOP
 
  புதல்-தொறும் (1)
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை - அகம் 217/6

 TOP
 
  புதல்_புதல் (1)
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர - நெடு 14

 TOP
 
  புதல்வ (1)
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை - திரு 256

 TOP
 
  புதல்வர் (17)
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர்/தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை - பெரும் 249,250
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து - மது 600
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் - பட் 24
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் - பட் 295
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர்/சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் - நற் 58/1,2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த - பதி 57/10
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர்/கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ - பரி 16/7,8
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப - அகம் 316/15
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் - புறம் 9/4
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர்/இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என - புறம் 19/13,14
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு - புறம் 41/14
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை - புறம் 92/3
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் - புறம் 196/10
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 198/5
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் - புறம் 198/14
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் - புறம் 198/21
முனி தலை புதல்வர் தந்தை - புறம் 250/8

 TOP
 
  புதல்வரின் (1)
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி - பதி 70/21

 TOP
 
  புதல்வரொடு (2)
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் - சிறு 61
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி - குறு 394/3

 TOP
 
  புதல்வன் (37)
புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச - நற் 40/6
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் - நற் 161/11
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி - நற் 221/11
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன்/பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு - நற் 250/3,4
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன்/மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய - நற் 269/2,3
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை - நற் 355/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி - நற் 370/5
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே - நற் 380/4
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே - குறு 8/6
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி - குறு 161/3
புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் - குறு 359/5
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே - குறு 359/6
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 90/4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் - ஐங் 401/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி - ஐங் 402/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் - ஐங் 403/1
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 405/4
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி - ஐங் 409/1
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் - ஐங் 409/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன்/மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப - ஐங் 410/2,3
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே - ஐங் 424/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே - ஐங் 442/5
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு - பதி 74/21
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் - கலி 75/25
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ - கலி 114/2
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை - அகம் 5/22
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என - அகம் 6/13
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ - அகம் 26/12
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே - அகம் 54/22
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று - அகம் 86/11
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து - அகம் 176/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் - அகம் 184/2
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு - அகம் 197/12
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் - அகம் 245/12
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் - புறம் 160/18
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/3
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த - புறம் 273/3

 TOP
 
  புதல்வனும் (1)
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் - நற் 166/7

 TOP
 
  புதல்வனை (12)
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி - ஐங் 65/3
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் - ஐங் 66/3
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் - கலி 70/12
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் - கலி 75/28
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி - கலி 79/7
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் - கலி 79/11
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி - கலி 79/15
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி - கலி 79/20
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து - கலி 79/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை/தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே - அகம் 16/5,6
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி - அகம் 26/18
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் - அகம் 66/12

 TOP
 
  புதல்வனொடு (2)
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே - ஐங் 408/4
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு/மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே - புறம் 211/21,22

 TOP
 
  புதல்வனோடு (1)
பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே - ஐங் 265/4

 TOP
 
  புதல (2)
நீல பைம் போது உளரி புதல/பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி - குறு 110/3,4
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல/பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன - அகம் 104/7,8

 TOP
 
  புதலவை (1)
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் - கலி 28/12

 TOP
 
  புதலின் (1)
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின்/மட பிடி தழீஇய மாவே - ஐங் 416/3,4

 TOP
 
  புதலும் (1)
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும்/வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே - குறு 260/1,2

 TOP
 
  புதலொடு (1)
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த - கலி 73/1

 TOP
 
  புதலொடும் (1)
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும்/நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் - கலி 32/9,10

 TOP
 
  புதவமொடு (1)
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி - பட் 243

 TOP
 
  புதவில் (1)
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி - பெரும் 198

 TOP
 
  புதவின் (14)
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின்/முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் - பெரும் 52,53
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை - பெரும் 127
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின்/நெடு மதில் நிரை ஞாயில் - மது 65,66
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின்/அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ - மது 165,166
பலர் புகு மனை பலி புதவின்/நறவு நொடை கொடியொடு - பட் 179,180
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்/மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் - மலை 449,450
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்/அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் - மலை 490,491
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின்/நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் - பதி 27/9,10
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் - பதி 53/16
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் - அகம் 237/14
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் - அகம் 326/11
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி - புறம் 24/19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின்/பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் - புறம் 176/5,6
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி - புறம் 376/20

 TOP
 
  புதவு (2)
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு - பதி 16/5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் - அகம் 83/8

 TOP
 
  புதன் (1)
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 352/4

 TOP
 
  புதாஅம் (1)
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் - புறம் 391/16

 TOP
 
  புதிது (14)
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு - நற் 15/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை - நற் 192/9
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே - குறு 133/5
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற - பரி 9/19
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி - கலி 15/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் - கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து - கலி 26/9
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன - கலி 31/5
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/18
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன - கலி 53/5
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த - கலி 74/1
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த - கலி 83/21
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை - அகம் 320/13
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் - புறம் 168/7

 TOP
 
  புது (109)
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் - திரு 225
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து - சிறு 5
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை - பெரும் 214
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் - பெரும் 225
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ - மது 564
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என - நெடு 2
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து - நெடு 83
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் - மலை 61
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து - மலை 146
பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல - நற் 42/3
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் - நற் 63/2
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் - நற் 68/5
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது - நற் 74/7
புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் - நற் 118/10
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் - நற் 135/7
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 149/6
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் - நற் 167/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/2
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய - நற் 197/7
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென - நற் 230/8
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ - நற் 290/1
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் - நற் 290/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ - நற் 313/1
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய - நற் 325/7
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி - நற் 360/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ - நற் 384/7
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை - குறு 21/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் - குறு 67/3
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் - குறு 81/4
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே - குறு 129/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த - குறு 173/1
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு - குறு 202/3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின் - குறு 220/1
புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும் - குறு 251/6
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் - குறு 282/6
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் - குறு 400/5
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை - ஐங் 19/1
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி - ஐங் 53/2
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் - ஐங் 64/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 78/3
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் - ஐங் 79/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி - ஐங் 176/2
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு - ஐங் 208/3
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே - ஐங் 243/4
புது கலத்து அன்ன கனிய ஆலம் - ஐங் 303/1
புது பூ அதிரல் தாஅய் - ஐங் 345/2
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 411/3
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் - பரி 7/21
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே - பரி 7/59
செம்மை புது புனல் - பரி 9/76
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை - பரி 10/113
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர - கலி 29/4
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப - கலி 33/12
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர - கலி 68/5
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க - கலி 72/5
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை - கலி 98/18
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு - கலி 98/25
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் - கலி 98/28
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை - கலி 98/31
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் - கலி 98/34
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் - கலி 118/16
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே - கலி 126/22
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் - கலி 147/15
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் - அகம் 0/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் - அகம் 10/10
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ - அகம் 15/13
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை - அகம் 37/9
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் - அகம் 52/3
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/6
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/24
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ - அகம் 83/1
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் - அகம் 97/21
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் - அகம் 100/17
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி - அகம் 108/4
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே - அகம் 112/19
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி - அகம் 138/18
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் - அகம் 141/14
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் - அகம் 153/17
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி - அகம் 184/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ - அகம் 191/1
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் - அகம் 224/10
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ - அகம் 236/7
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு - அகம் 243/5
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து - அகம் 256/11
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை - அகம் 266/2
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் - அகம் 273/4
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ - அகம் 288/3
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த - அகம் 299/12
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ - அகம் 306/3
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய - அகம் 319/8
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ - அகம் 335/18
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் - அகம் 365/14
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் - அகம் 394/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் - புறம் 20/18
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி - புறம் 33/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக - புறம் 61/5
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ - புறம் 105/3
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய - புறம் 120/9
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் - புறம் 147/8
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் - புறம் 166/28
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர - புறம் 261/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் - புறம் 322/3
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து - புறம் 378/6
வீங்கு விசி புது போர்வை - புறம் 387/3
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ - புறம் 390/15
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன - புறம் 393/17
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை - புறம் 399/24

 TOP
 
  புது_திங்கள் (1)
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17

 TOP
 
  புதுமையின் (1)
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந - புறம் 174/16

 TOP
 
  புதுவ (4)
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி - நற் 339/3
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ - கலி 98/2
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் - கலி 114/3
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் - அகம் 389/12

 TOP
 
  புதுவதின் (1)
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின்/இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் - அகம் 66/8,9

 TOP
 
  புதுவது (19)
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை - நெடு 159
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து - மலை 28
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை - மலை 29
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே - மலை 96
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே - நற் 96/3
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் - கலி 22/4
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் - கலி 24/4
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை - கலி 49/5
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட - கலி 69/1
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் - கலி 128/7
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல - அகம் 25/5
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது/பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் - அகம் 70/8,9
புதுவது வந்த காவிரி - அகம் 166/14
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் - அகம் 221/5
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் - அகம் 352/16
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து - அகம் 369/15
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் - அகம் 400/24
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை - புறம் 76/2
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் - புறம் 192/4

 TOP
 
  புதுவதோ (1)
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே - புறம் 42/6

 TOP
 
  புதுவர் (1)
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் - நற் 393/12

 TOP
 
  புதுவன (1)
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் - கலி 95/9

 TOP
 
  புதுவிர் (2)
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர்/சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் - மலை 392,393
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் - மலை 412

 TOP
 
  புதுவை (1)
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் - கலி 52/24

 TOP
 
  புதுவோர் (4)
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்/நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து - மலை 288,289
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் - ஐங் 17/3
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் - கலி 75/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய - அகம் 56/9

 TOP
 
  புதுவோர்க்கு (1)
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் - புறம் 372/10

 TOP
 
  புதுவோர்த்து (1)
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 385/7

 TOP
 
  புதை (14)
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு - பெரும் 69
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ - பட் 288
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே - ஐங் 197/2
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற - பதி 29/12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து - பதி 52/6
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு - பரி 2/22
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த - கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப - அகம் 86/23
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி - அகம் 101/9
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் - அகம் 191/4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் - புறம் 120/12
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த - புறம் 259/2

 TOP
 
  புதைத்த (7)
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி - மலை 221
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் - நற் 135/2
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் - நற் 383/7
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் - அகம் 53/9
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த/கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை - அகம் 160/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை - அகம் 184/9
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் - அகம் 249/6

 TOP
 
  புதைத்ததுவே (1)
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே - நற் 370/11

 TOP
 
  புதைத்தல் (1)
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே - ஐங் 71/5

 TOP
 
  புதைப்ப (1)
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர - அகம் 84/4

 TOP
 
  புதைபெறூஉம் (1)
கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ - கலி 39/43

 TOP
 
  புதைய (23)
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து - மது 384
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து - நெடு 127
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய/மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை - மலை 225,226
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து - நற் 316/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் - நற் 347/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் - நற் 371/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட - குறு 248/4
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் - குறு 329/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் - குறு 380/1
பொரி கால் மா சினை புதைய/எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே - ஐங் 349/2,3
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து - கலி 54/10
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ - அகம் 8/16
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய/வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் - அகம் 12/9,10
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை - அகம் 39/7
அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய/நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் - அகம் 84/7,8
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் - அகம் 117/14
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு - அகம் 181/8
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் - அகம் 214/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் - அகம் 299/7
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ - அகம் 308/5
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து - அகம் 312/9
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து - அகம் 364/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு - அகம் 374/2

 TOP
 
  புதையா (1)
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி - அகம் 9/21

 TOP
 
  புதையொடு (1)
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு/கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் - பெரும் 123,124

 TOP
 
  புதைஇயவளை (1)
கை புதைஇயவளை/ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் - பரி 7/54,55

 TOP
 
  புந்தி (1)
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் - பரி 11/6

 TOP
 
  புய் (1)
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல - கலி 53/4

 TOP
 
  புய்க்க (1)
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் - கலி 38/9

 TOP
 
  புய்க்கும் (1)
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை - அகம் 252/4

 TOP
 
  புய்த்து (1)
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை - புறம் 28/12

 TOP
 
  புயல் (16)
புள் தேம்ப புயல் மாறி - பட் 4
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் - மலை 120
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் - குறு 391/2
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் - ஐங் 25/1
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் - ஐங் 304/4
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை - பதி 51/28
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை - பதி 84/22
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை - பரி 16/48
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் - பரி 21/49
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 13/9
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க - கலி 105/25
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என - அகம் 126/19
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் - அகம் 218/6
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 225/15
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு - புறம் 211/1

 TOP
 
  புயல்_நெடும்_கூந்தல் (1)
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் - ஐங் 304/4

 TOP
 
  புயல்_ஏறு (4)
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை - பதி 51/28
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் - அகம் 218/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு/அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய - புறம் 211/1,2

 TOP
 
  புயலே (1)
கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே - அகம் 323/13

 TOP
 
  புரக்கும் (8)
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே - பொரு 248
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் - மது 751
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும்/குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன் - ஐங் 265/2,3
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் - பதி 81/1
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே - புறம் 40/11
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 68/10
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும்/தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 166/28,29
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 393/23

 TOP
 
  புரசம் (1)
புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர் - புறம் 375/9

 TOP
 
  புரட்டும் (2)
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் - பட் 230
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல - குறு 16/3

 TOP
 
  புரண்ட (2)
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் - அகம் 207/10
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 357/6

 TOP
 
  புரத்தல் (1)
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 103/12

 TOP
 
  புரத்தலும் (1)
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள - பரி 4/28

 TOP
 
  புரந்த (4)
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி - அகம் 97/11
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை - அகம் 152/4
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த/பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் - புறம் 220/1,2
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே - புறம் 236/5

 TOP
 
  புரந்ததூஉம் (1)
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம்/அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து - புறம் 224/3,4

 TOP
 
  புரந்தரன் (1)
போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய - பரி 5/56

 TOP
 
  புரந்து (1)
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் - அகம் 383/1

 TOP
 
  புரந்தோன் (1)
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை - புறம் 384/18

 TOP
 
  புரப்ப (1)
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப/இமிழ்ப்பு-உற நீண்ட பாசிலை - புறம் 283/11,12

 TOP
 
  புரப்பதுவே (1)
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே - புறம் 107/4

 TOP
 
  புரப்பான் (1)
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் - கலி 47/2

 TOP
 
  புரப்பேம் (1)
புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் - கலி 94/25

 TOP
 
  புரப்போர் (5)
ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர்/யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே - அகம் 383/13,14
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர்/புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் - அகம் 389/11,12
புரப்போர் புன்கண் கூர - புறம் 72/17
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர்/புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை - புறம் 196/6,7
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர - புறம் 235/12

 TOP
 
  புரவல (2)
ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல/நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ - பதி 55/1,2
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 65/11

 TOP
 
  புரவலர் (7)
புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது - புறம் 69/2
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் - புறம் 162/2
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது - புறம் 240/11
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர்/கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் - புறம் 250/2,3
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு - புறம் 329/7
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது - புறம் 371/1
நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி - புறம் 375/18

 TOP
 
  புரவலன் (4)
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை - சிறு 125
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் - பதி 86/8
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள - அகம் 32/3
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே - புறம் 221/13

 TOP
 
  புரவலை (2)
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை - புறம் 162/1
நீ புரவலை எமக்கு என்ன - புறம் 377/15

 TOP
 
  புரவி (57)
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி - பொரு 165
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி/துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி - பெரும் 488,489
பல புரவி நீறு உகைப்ப - மது 184
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து - மது 387
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட - மது 660
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி/வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி - மது 689,690
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி/புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு - நெடு 93,94
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் - பட் 24
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி/நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் - மலை 574,575
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி/கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப - நற் 81/3,4
வால் உளை பொலிந்த புரவி/தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 135/8,9
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப - நற் 181/11
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி - நற் 245/8
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி/நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர - ஐங் 422/1,2
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் - பதி 41/26
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி/அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என - பதி 64/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி/கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/13,14
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் - பதி 81/32
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி - பதி 88/9
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் - பரி 9/51
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/52
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் - பரி 19/32
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் - பரி 20/16
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் - பரி 24/16
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி/நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய - அகம் 4/8,9
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 36/13
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 57/14
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி - அகம் 78/22
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ - அகம் 80/10
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி - அகம் 124/10
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் - அகம் 130/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி/தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப - அகம் 154/11,12
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் - அகம் 156/1
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி/செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி - அகம் 160/11,12
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி/வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் - அகம் 187/6,7
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர - அகம் 190/14
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி - அகம் 244/12
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி/இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப - அகம் 254/12,13
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் - அகம் 270/8
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி/கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் - அகம் 314/8,9
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி/கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது - அகம் 334/11,12
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி/வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து - அகம் 344/9,10
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை - அகம் 345/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி - அகம் 352/12
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட - அகம் 354/7
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் - அகம் 376/17
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ - புறம் 2/13
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் - புறம் 63/3
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் - புறம் 178/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி/உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் - புறம் 205/3,4
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி/கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ - புறம் 299/2,3
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி/அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து - புறம் 299/5,6
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி - புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி/பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை - புறம் 304/3,4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/7
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக - புறம் 369/7
உளை அணி புரவி வாழ்க என - புறம் 373/14

 TOP
 
  புரவிய (1)
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே - புறம் 135/15

 TOP
 
  புரவியர் (1)
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் - பரி 19/13

 TOP
 
  புரவியின் (1)
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் - பட் 31

 TOP
 
  புரவியும் (5)
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும்/வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் - மது 391,392
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும்/காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் - பட் 185,186
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ - நற் 380/11
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் - அகம் 300/20
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் - புறம் 240/1

 TOP
 
  புரவியொடு (9)
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள - சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு - பெரும் 27
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் - பெரும் 320
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் - மது 323
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ - பட் 232
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு/மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ - பதி 62/3,4
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி - அகம் 346/23
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு/மழை உருவின தோல் பரப்பி - புறம் 16/1,2
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு/யாரே - புறம் 352/15,16

 TOP
 
  புரவிற்கு (1)
புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர் - புறம் 330/6

 TOP
 
  புரவின் (1)
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் - புறம் 379/6

 TOP
 
  புரவு (15)
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல - நற் 237/8
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட - பதி 18/9
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று - பதி 26/6
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே - பதி 57/15
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர - பதி 69/15
இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என - பதி 80/10
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று - கலி 34/1
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் - கலி 141/13
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து - புறம் 54/5
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை - புறம் 75/4
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே - புறம் 149/5
பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே - புறம் 175/10
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் - புறம் 199/5
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து - புறம் 260/9
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என - புறம் 375/8

 TOP
 
  புரவே (3)
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே - புறம் 203/12
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி - புறம் 297/5
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே - புறம் 388/16

 TOP
 
  புரள் (1)
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு - அகம் 388/24

 TOP
 
  புரள்பவை (1)
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு - பரி 21/64

 TOP
 
  புரள்வரும் (1)
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் - புறம் 116/2

 TOP
 
  புரள (7)
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள/களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் - நெடு 170,171
தலை இறுபு தாரொடு புரள/நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் - பரி 2/41,42
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள/தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் - கலி 1/11,12
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள/கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று - அகம் 376/7,8
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள/ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த - அகம் 390/5,6
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள/எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் - புறம் 19/11,12
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள/பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப - புறம் 362/2,3

 TOP
 
  புரளிய (1)
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் - பரி 24/66

 TOP
 
  புரளும் (5)
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் - திரு 11
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை - மது 435
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் - நற் 254/8
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து - புறம் 44/4
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும்/தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே - புறம் 287/9,10

 TOP
 
  புரி (79)
நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் - திரு 63
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை - திரு 161
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் - திரு 183
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - சிறு 34
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் - சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - பெரும் 15
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் - பெரும் 36
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் - பெரும் 181
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர - மது 483
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் - பட் 254
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் - மலை 23
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் - மலை 299
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று - நற் 95/2
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் - நற் 100/10
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் - நற் 100/10
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி - நற் 222/2
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி - நற் 246/5
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது - நற் 252/3
தேய் புரி பழம் கயிறு போல - நற் 284/10
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி - நற் 352/5
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி/கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி - நற் 388/2,3
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு - குறு 115/2
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு - குறு 317/1
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே - குறு 374/4
புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே - ஐங் 133/3
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி - ஐங் 290/1
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர - ஐங் 362/4
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் - ஐங் 387/1
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று - ஐங் 387/2
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் - ஐங் 489/4
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை - பதி 14/12
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் - பதி 18/4
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி - பதி 24/8
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 41/1
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் - பதி 85/10
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப - பதி 92/10
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் - பரி 1/22
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை - பரி 1/60
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண - பரி 3/88
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு - பரி 6/45
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் - பரி 7/77
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் - பரி 13/61
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை - பரி 15/58
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை - பரி 18/37
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து - பரி 18/51
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் - பரி 19/13
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் - பரி 21/7
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் - கலி 15/2
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா - கலி 15/20
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை - கலி 29/14
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ - கலி 39/47
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் - கலி 42/15
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி - கலி 44/6
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி - கலி 71/2
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி - கலி 80/7
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு - கலி 83/11
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த - கலி 91/2
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு - கலி 124/20
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் - கலி 127/2
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் - கலி 142/4
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை - அகம் 0/10
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் - அகம் 21/9
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 72/18
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் - அகம் 126/14
வருவர் வாழி தோழி பல புரி/வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ - அகம் 173/8,9
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என - அகம் 245/2
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து - அகம் 248/11
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய - அகம் 277/16
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி/ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர - அகம் 292/4,5
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி - புறம் 56/3
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் - புறம் 93/7
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி - புறம் 93/8
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி - புறம் 109/15
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 135/5
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே - புறம் 251/7
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 308/1
புரி மாலையர் பாடினிக்கு - புறம் 361/11

 TOP
 
  புரி-மார் (1)
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார்/துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே - நற் 125/11,12

 TOP
 
  புரிசை (20)
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ - முல் 27
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை/தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை - மது 352,353
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை/பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் - மலை 229,230
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி - நற் 287/1
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை/ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி - பதி 53/9,10
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் - பரி 24/26
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் - கலி 67/5
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர - கலி 68/5
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் - கலி 81/25
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை/யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் - அகம் 114/9,10
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை/சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் - அகம் 181/20,21
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து - அகம் 287/7
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி - அகம் 375/13
ஏந்து கொடி இறை புரிசை/வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் - புறம் 17/27,28
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் - புறம் 21/3
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் - புறம் 37/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை/உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு - புறம் 201/9,10
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை/எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் - புறம் 224/7,8
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் - புறம் 272/6
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை/படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/16,17

 TOP
 
  புரிந்த (10)
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து - நற் 59/7
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை - நற் 148/4
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல - குறு 292/5
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் - பரி 7/51
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை - அகம் 154/14
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் - அகம் 173/4
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் - அகம் 384/2
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை - புறம் 11/17
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை - புறம் 29/1
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் - புறம் 166/3

 TOP
 
  புரிந்தனர் (1)
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு - அகம் 382/7

 TOP
 
  புரிந்தனை (1)
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு - கலி 5/17

 TOP
 
  புரிந்து (31)
பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே - நற் 52/7
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி - குறு 400/3
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து/கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ - பதி 22/5,6
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் - பதி 24/7
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் - பதி 59/16
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் - பதி 66/13
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து/சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் - பதி 74/18,19
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் - பதி 78/8
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய - பதி 85/9
நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் - கலி 23/10
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் - கலி 23/12
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் - கலி 30/3
புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி - கலி 33/27
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் - கலி 39/15
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து/இன்னது செய்தாள் இவள் என - கலி 54/18,19
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து/இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப - அகம் 161/7,8
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து/அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த - அகம் 171/6,7
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து/அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் - அகம் 188/3,4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/7
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து/உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் - அகம் 235/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து/இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை - அகம் 247/3,4
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து/திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி - அகம் 267/2,3
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி - அகம் 312/1
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து - அகம் 313/9
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து/வருவர் வாழி தோழி பெரிய - அகம் 313/9,10
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து/ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே - அகம் 379/3,4
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை - அகம் 400/4
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து - புறம் 35/14
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி - புறம் 145/6
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் - புறம் 367/12
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த - புறம் 397/20

 TOP
 
  புரிந்தோய் (2)
நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே - நற் 24/7
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று - அகம் 343/15

 TOP
 
  புரிநூல் (1)
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப - பரி 11/79

 TOP
 
  புரிபு (9)
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி - கலி 15/10
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் - கலி 76/16
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு - கலி 76/19
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை - கலி 103/22
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை - கலி 103/22
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ - கலி 104/17
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ - கலி 104/17
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க - கலி 104/57
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் - கலி 141/1

 TOP
 
  புரிபு_புரிபு (2)
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை - கலி 103/22
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ - கலி 104/17

 TOP
 
  புரிவான் (1)
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி - பரி 10/9

 TOP
 
  புரிவு (5)
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என - கலி 11/3
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் - கலி 32/12
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை - கலி 142/1
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி - அகம் 205/4
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே - அகம் 361/9

 TOP
 
  புரிவுண்ட (2)
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற - பரி 23/54
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/18

 TOP
 
  புரீஇ (1)
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி - பரி 15/63

 TOP
 
  புருவ (1)
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா - கலி 98/23

 TOP
 
  புருவத்த (1)
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் - ஐங் 218/1

 TOP
 
  புருவத்து (4)
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் - பொரு 26
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் - பரி 4/22
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து/ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் - பரி 23/36,37
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென - புறம் 361/15

 TOP
 
  புருவம் (1)
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் - கலி 147/18

 TOP
 
  புருவமொடு (1)
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி - அகம் 39/21

 TOP
 
  புருவை (3)
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை/பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர - நற் 321/1,2
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் - ஐங் 238/2
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 88/4

 TOP
 
  புரை (82)
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி - பொரு 165
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர - மது 406
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து - நெடு 85
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் - குறி 66
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் - குறி 242
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு - மலை 88
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி - மலை 92
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை - மலை 110
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் - மலை 377
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து - நற் 36/7
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப - நற் 108/8
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் - நற் 202/6
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் - நற் 236/6
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் - நற் 264/4
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி - நற் 270/3
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் - நற் 380/7
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே - ஐங் 78/4
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற - ஐங் 210/4
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் - ஐங் 319/2
பூ புரை உண்கண் மடவரல் - ஐங் 376/4
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே - பதி 35/1
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர - பதி 50/9
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை - பதி 70/13
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/16
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ - பரி 3/46
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை - பரி 4/66
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து - பரி 7/41
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற - பரி 10/47
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் - பரி 10/83
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி - பரி 11/11
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ - பரி 11/14
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று - பரி 20/72
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி - பரி 21/1
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த - பரி 21/48
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் - பரி 21/49
புரை தீர் நெடு மென் - பரி 22/47
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் - பரி 23/80
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் - பரி 24/68
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ - கலி 1/7
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை - கலி 8/15
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் - கலி 13/18
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா - கலி 15/20
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ - கலி 20/7
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி - கலி 21/1
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல - கலி 33/3
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் - கலி 39/49
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் - கலி 43/21
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் - கலி 45/23
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/19
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் - கலி 79/8
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் - கலி 98/28
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் - கலி 101/5
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ - கலி 102/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட - கலி 130/3
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார - கலி 145/5
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர - கலி 146/3
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் - கலி 146/26
உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் - கலி 146/30
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் - அகம் 2/11
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் - அகம் 47/18
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண - அகம் 66/14
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி - அகம் 84/11
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் - அகம் 95/2
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர - அகம் 97/22
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் - அகம் 114/14
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/2
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு - அகம் 242/8
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய - அகம் 296/12
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் - அகம் 303/9
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ - அகம் 332/10
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ - அகம் 364/6
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் - அகம் 367/10
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் - புறம் 15/16
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே - புறம் 42/6
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி - புறம் 91/5
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ - புறம் 136/3
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா - புறம் 144/9
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு - புறம் 154/4
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை - புறம் 392/14
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 393/20

 TOP
 
  புரை-தொறும் (1)
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ - நற் 132/4

 TOP
 
  புரை-வயின் (2)
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி - பதி 15/37
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி - பதி 15/37

 TOP
 
  புரைத்தோ (1)
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே - குறு 302/1

 TOP
 
  புரைதல் (1)
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே - அகம் 45/8

 TOP
 
  புரைபடல் (1)
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என - பரி 2/34

 TOP
 
  புரைபு (1)
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் - பதி 65/8

 TOP
 
  புரைமே (1)
மன்னா உலகத்து மன்னுவது புரைமே - கலி 54/20

 TOP
 
  புரைமை (3)
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் - குறு 259/6
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் - புறம் 36/2
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது - புறம் 210/1

 TOP
 
  புரைமையோனே (1)
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே - புறம் 307/14

 TOP
 
  புரைய (16)
மழை முற்றிய மலை புரைய/துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை - மது 84,85
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று - மது 407
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய/பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப - மது 629,630
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய/ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி - மது 665,666
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை - நற் 1/5
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய/பைபய இமைக்கும் துறைவன் - நற் 199/9,10
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய/விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/14,15
நின்னொடு புரைய/அந்தணர் காணும் வரவு - பரி 2/67,68
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ - அகம் 95/13
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை - அகம் 100/2
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய/நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து - அகம் 265/12,13
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய/நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை - அகம் 319/8,9
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து - அகம் 334/5
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய/பாசிலை முல்லை முகைக்கும் - புறம் 117/8,9
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய/அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி - புறம் 301/2,3
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த - புறம் 367/13

 TOP
 
  புரையர் (1)
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என - புறம் 343/12

 TOP
 
  புரையுநர் (2)
புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என - திரு 280
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே - பதி 93/3

 TOP
 
  புரையுநள் (1)
என்னொடு புரையுநள் அல்லள் - பதி 93/2

 TOP
 
  புரையும் (58)
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் - திரு 127
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் - திரு 144
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் - பொரு 27
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை - பெரும் 6
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் - பெரும் 86
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும்/நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ - பெரும் 114,115
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு - பெரும் 123
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் - பெரும் 187
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் - பெரும் 303
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை - மது 624
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து - மது 711
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி - குறி 55
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் - நற் 8/3
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு - நற் 26/3
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி - நற் 47/3
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே - நற் 205/11
நன் நா புரையும் சீறடி - நற் 252/11
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை - நற் 301/2
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் - நற் 390/10
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி - குறு 0/1
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் - குறு 131/1
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என - குறு 226/1
தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும்/நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே - குறு 329/6,7
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் - ஐங் 255/2
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து - பதி 72/13
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும்/உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து - பதி 88/32,33
மீனொடு புரையும் கற்பின் - பதி 89/19
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி - பரி 1/7
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் - பரி 2/20
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும்/பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில - பரி 2/28,29
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் - பரி 4/7
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும்/திருமருத முன்துறை சேர் புனல்-கண் துய்ப்பார் - பரி 7/82,83
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய - பரி 14/7
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் - பரி 15/49
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும்/காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் - பரி 16/13,14
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும்/இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் - பரி 23/47,48
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் - பரி 30/2
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/4
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை - கலி 59/4
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி - கலி 108/41
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும்/மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் - அகம் 16/2,3
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை - அகம் 19/11
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 33/15
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும்/தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே - அகம் 137/15,16
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ - அகம் 179/12
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் - அகம் 271/15
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும்/அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் - அகம் 295/19,20
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து - அகம் 317/15
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 343/1
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை - அகம் 398/19
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை - புறம் 38/1
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி - புறம் 56/3
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி - புறம் 56/5
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் - புறம் 69/15
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் - புறம் 111/3
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி - புறம் 122/8
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 265/6
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி - புறம் 369/19

 TOP
 
  புரையுமாறு (1)
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து - பரி 7/40

 TOP
 
  புரையோய் (1)
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று - பரி 20/72

 TOP
 
  புரையோர் (10)
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு - குறி 205
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை - நற் 1/5
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர்/மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் - பதி 15/31,32
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் - பதி 16/18
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி - பரி 21/12
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் - கலி 6/3
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி - அகம் 136/2
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த - அகம் 142/2
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர - அகம் 385/5
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் - புறம் 354/3

 TOP
 
  புரையோர்க்கு (1)
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை - மது 737

 TOP
 
  புரையோரை (1)
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ - கலி 15/14

 TOP
 
  புரையோள் (2)
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண - ஐங் 486/3
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப - பதி 70/16

 TOP
 
  புரையோன் (2)
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் - ஐங் 252/3
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் - புறம் 398/28

 TOP
 
  புரைவது (4)
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு - குறி 207
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே - பதி 17/1
புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு - பரி 6/55
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே - அகம் 16/19

 TOP
 
  புரைவதோ (3)
நும்மொடு புரைவதோ அன்றே - நற் 45/10
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் - நற் 238/7
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே - பதி 17/1

 TOP
 
  புரைஇ (2)
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ/செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை - பதி 50/4,5
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ/சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே - அகம் 152/23,24

 TOP
 
  புரைஇய (2)
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே - நற் 317/10
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் - பதி 24/27

 TOP
 
  புல் (90)
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் - பெரும் 94
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் - பெரும் 114
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை - பெரும் 138
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து - பெரும் 184
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு - மது 307
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட - மது 660
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு - நெடு 94
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் - மலை 393
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 439
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் - மலை 449
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி - நற் 29/5
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ - நற் 48/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் - நற் 107/6
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் - நற் 113/2
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் - நற் 239/7
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப - நற் 279/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு - நற் 315/5
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் - குறு 29/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் - குறு 106/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல்/மூதா தைவந்த ஆங்கு - குறு 204/3,4
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே - குறு 235/5
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ - குறு 275/4
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் - குறு 363/4
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக - ஐங் 4/2
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை - ஐங் 252/1
புல் அரை ஓமை நீடிய - ஐங் 316/4
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் - பதி 15/13
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/21
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு - பதி 23/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல - பதி 59/4
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/13
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து - பதி 75/9
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள - பதி 89/5
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/18
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி - கலி 45/10
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா - கலி 62/6
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் - கலி 103/2
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி - கலி 103/47
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் - கலி 107/2
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி - கலி 109/2
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் - கலி 110/1
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் - கலி 111/5
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் - கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு - கலி 113/9
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/4
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை - கலி 130/7
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை - கலி 142/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் - அகம் 3/11
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள - அகம் 14/6
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ - அகம் 39/8
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 65/15
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை - அகம் 69/6
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் - அகம் 77/13
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை - அகம் 81/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 87/3
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய - அகம் 89/4
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி - அகம் 107/17
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து - அகம் 129/3
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 149/3
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி - அகம் 172/10
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து - அகம் 176/19
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை - அகம் 200/2
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய - அகம் 234/4
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி - அகம் 244/12
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து - அகம் 283/13
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 357/6
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் - அகம் 363/6
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 369/23
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி - அகம் 377/2
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே - அகம் 397/16
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 15/2
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி - புறம் 93/8
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை - புறம் 106/2
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர - புறம் 117/5
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து - புறம் 120/13
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் - புறம் 127/3
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி - புறம் 132/4
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென - புறம் 160/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் - புறம் 160/18
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த - புறம் 234/3
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே - புறம் 248/5
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை - புறம் 258/6
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த - புறம் 273/3
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே - புறம் 310/8
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி - புறம் 360/18
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு - புறம் 360/19
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் - புறம் 386/12
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் - புறம் 387/33
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் - புறம் 388/9
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 392/9

 TOP
 
  புல்_அகத்து (1)
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி - புறம் 360/18

 TOP
 
  புல்_இனத்தார்க்கும் (1)
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் - கலி 107/2

 TOP
 
  புல்_இனத்து (6)
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி - கலி 103/47
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் - கலி 110/1
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் - கலி 111/5
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் - கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு - கலி 113/9
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/4

 TOP
 
  புல்_இனம் (2)
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 15/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 392/9

 TOP
 
  புல்ல (6)
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு - நற் 55/4
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல/விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் - பரி 11/116,117
அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து - பரி 16/43
பக்கத்து புல்ல சிறிது - கலி 94/21
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல/இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த - புறம் 254/2,3
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல/மெல் அணை கிடந்தோன் - புறம் 383/14,15

 TOP
 
  புல்லல் (3)
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் - கலி 79/11
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே - கலி 106/39
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல - கலி 112/19

 TOP
 
  புல்லலும் (1)
அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ - கலி 94/20

 TOP
 
  புல்லவும் (2)
புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் - ஐங் 459/2
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/11

 TOP
 
  புல்லாது (3)
புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் - பரி 12/67
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று - கலி 92/39
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் - கலி 125/14

 TOP
 
  புல்லாயோ (1)
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே - கலி 123/11

 TOP
 
  புல்லார் (2)
புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார்/ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை - ஐங் 459/2,3
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி - புறம் 257/8

 TOP
 
  புல்லாள் (1)
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் - பதி 15/12

 TOP
 
  புல்லாளர் (2)
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர்/ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் - புறம் 292/4,5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி - புறம் 327/6

 TOP
 
  புல்லாளே (1)
புல்லாளே ஆய_மகள் - கலி 103/64

 TOP
 
  புல்லி (16)
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி/கழிவது ஆக கங்குல் என்று - நற் 314/6,7
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே - நற் 380/4
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி/அன்னா என்னும் அன்னையும் அன்னோ - குறு 161/3,4
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண - ஐங் 486/3
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் - கலி 75/25
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் - கலி 94/41
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் - கலி 122/18
புல்லி புணர பெறின் - கலி 142/18
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி/விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் - அகம் 61/12,13
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என - அகம் 66/15
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி/வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் - அகம் 83/9,10
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி/காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 209/8,9
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து - அகம் 295/13
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் - அகம் 311/12
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி/கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் - அகம் 359/12,13
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி/தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 393/18,19

 TOP
 
  புல்லிக்கொண்டு (1)
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு/என ஆங்கு - கலி 147/60,61

 TOP
 
  புல்லிகை (1)
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை - கலி 96/11

 TOP
 
  புல்லிய (5)
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே - நற் 14/11
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் - பரி 15/12
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர - கலி 29/4
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் - கலி 144/51
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய/வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட - புறம் 385/10,11

 TOP
 
  புல்லியார் (1)
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் - கலி 25/16

 TOP
 
  புல்லியும் (1)
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும்/தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் - கலி 105/31,32

 TOP
 
  புல்லியேம்-மன்னே (1)
நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே - புறம் 141/8

 TOP
 
  புல்லின் (3)
புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் - குறு 150/5
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் - கலி 94/19
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின்/அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ - கலி 94/19,20

 TOP
 
  புல்லினென் (1)
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா - கலி 62/6

 TOP
 
  புல்லீயாய் (1)
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க - கலி 94/26

 TOP
 
  புல்லு (2)
புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே - நற் 174/11
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன - கலி 3/13

 TOP
 
  புல்லு-தொறும் (2)
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும்/உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் - அகம் 367/14,15
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல - புறம் 161/28

 TOP
 
  புல்லுதல் (1)
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து - அகம் 343/3

 TOP
 
  புல்லும் (1)
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் - புறம் 307/7

 TOP
 
  புல்லும்-கால் (1)
நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது - கலி 126/16

 TOP
 
  புல்லுவன (1)
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி - ஐங் 279/1

 TOP
 
  புல்லென் (24)
புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் - சிறு 132
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண - பெரும் 22
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து - நற் 33/3
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் - நற் 286/3
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல - நற் 321/6
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை - குறு 162/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை - குறு 183/5
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை - ஐங் 270/3
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை - கலி 145/29
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை - அகம் 51/3
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை - அகம் 57/5
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து - அகம் 157/11
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் - அகம் 203/15
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை - அகம் 234/14
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 239/10
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து - அகம் 258/12
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே - அகம் 289/17
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம - அகம் 367/13
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர - புறம் 78/8
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது - புறம் 240/11
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு - புறம் 252/2
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை - புறம் 327/2
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த - புறம் 328/1
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் - புறம் 331/4

 TOP
 
  புல்லென்ற (7)
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் - கலி 3/4
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/11
போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் - கலி 134/7
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக - கலி 147/5
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை - அகம் 1/15
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை - அகம் 67/4
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை - புறம் 69/6

 TOP
 
  புல்லென்றன்றே (2)
துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே/மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை - குறு 177/2,3
எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே/இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை - குறு 310/4,5

 TOP
 
  புல்லென்றன (1)
புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே - ஐங் 133/3

 TOP
 
  புல்லென்றனையால் (2)
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் - புறம் 250/6
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே - புறம் 261/19

 TOP
 
  புல்லென்றாள் (2)
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை - கலி 38/11
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை - கலி 38/15

 TOP
 
  புல்லென்று (6)
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று/இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து - குறு 19/2,3
புலப்பில் போல புல்லென்று/அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே - குறு 41/5,6
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று/வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/18,19
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி - கலி 120/5
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று/ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை - அகம் 167/15,16
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று/பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் - அகம் 377/9,10

 TOP
 
  புல்லென (7)
மெல்லம்புலம்பன் பிரியின் புல்லென/புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் - நற் 38/5,6
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென/திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி - பதி 13/13,14
கோடை நீட குன்றம் புல்லென/அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் - பதி 28/8,9
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென/வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா - பதி 79/10,11
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப - கலி 145/38
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி - அகம் 19/16
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென/புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 113/24,25

 TOP
 
  புல்லெனவே (1)
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே - குறு 327/7

 TOP
 
  புல்லேன் (1)
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் - நற் 340/1

 TOP
 
  புல்வாய் (4)
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் - அகம் 284/10
புல புல்வாய் கலை பச்சை - புறம் 166/11
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல - புறம் 193/2
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன - புறம் 374/2

 TOP
 
  புல (56)
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த - சிறு 48
தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய - மது 202
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப - நெடு 52
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் - மலை 492
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - நற் 59/6
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு - நற் 153/5
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி - நற் 181/2
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் - நற் 221/5
வேறு புல வாடை அலைப்ப - நற் 341/9
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் - நற் 366/11
செம் புல பெயல் நீர் போல - குறு 40/4
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த - குறு 176/6
புன்_புல வைப்பின் கானத்தானே - குறு 183/7
வட புல வாடைக்கு அழி மழை - குறு 317/6
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே - ஐங் 119/4
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே - ஐங் 138/3
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே - ஐங் 260/4
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் - ஐங் 283/2
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 407/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/3
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு - ஐங் 469/2
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை - ஐங் 489/2
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் - பதி 30/13
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் - பதி 80/15
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல/நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை - பரி 6/7,8
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து - பரி 15/1
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து - பரி 19/2
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல - பரி 23/26
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல - பரி 23/26
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் - பரி 29/2
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/21
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு - கலி 82/24
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் - கலி 85/10
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் - கலி 106/31
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து - அகம் 94/12
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து - அகம் 207/3
திரி-வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை - அகம் 283/6
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய - அகம் 340/17
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி - அகம் 389/21
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 394/16
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் - புறம் 21/1
இடை புல பெரு வழி சொரியும் - புறம் 30/14
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் - புறம் 34/9
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் - புறம் 42/17
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 42/18
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து - புறம் 52/5
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல - புறம் 146/3
புல புல்வாய் கலை பச்சை - புறம் 166/11
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் - புறம் 172/8
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் - புறம் 197/12
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 209/6
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர் - புறம் 314/4
வன்_புல வைப்பினதுவே சென்று - புறம் 321/7
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே - புறம் 328/2
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் - புறம் 387/12
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி - புறம் 387/13

 TOP
 
  புல_தகை (1)
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/21

 TOP
 
  புலக்கம் (1)
மனையோள் மடமையின் புலக்கம்/அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே - குறு 164/5,6

 TOP
 
  புலக்கும் (5)
யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ - ஐங் 87/4
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 90/4
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது - அகம் 106/6
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் - அகம் 186/14
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா - அகம் 373/12

 TOP
 
  புலக்கும்-கொல் (1)
எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே - அகம் 304/21

 TOP
 
  புலக்குவள் (1)
பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ - கலி 79/14

 TOP
 
  புலக்குவேம் (1)
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ - ஐங் 80/1

 TOP
 
  புலக்கேம் (1)
யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்-உற்று - அகம் 46/7

 TOP
 
  புலத்ததுவே (2)
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே - புறம் 117/7
மன்றில் பாயும் வன்_புலத்ததுவே - புறம் 322/6

 TOP
 
  புலத்தல் (4)
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் - அகம் 26/5
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை - அகம் 316/11
நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் - அகம் 376/12
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை - அகம் 398/12

 TOP
 
  புலத்தலின் (1)
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் - பரி 9/16

 TOP
 
  புலத்தலும் (1)
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் - நற் 340/1

 TOP
 
  புலத்தார் (1)
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார்/அ வழி - கலி 106/5,6

 TOP
 
  புலத்தியால் (1)
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே - அகம் 39/25

 TOP
 
  புலத்திற்கு (1)
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் - கலி 78/19

 TOP
 
  புலத்தினும் (1)
புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் - பரி 19/8

 TOP
 
  புலத்து (38)
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து - மது 150
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த - மது 233
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய - மது 349
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை - மது 688
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து/ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் - குறி 135,136
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் - பட் 12
வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் - நற் 166/8
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி - நற் 181/2
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து/பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை - குறு 162/1,2
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி - குறு 202/2
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை - குறு 323/4
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப - பதி 13/26
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து - பதி 15/1
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் - பதி 53/1
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் - பதி 68/2
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் - பதி 81/18
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு - பதி 94/6
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று - கலி 101/1
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து/பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி - கலி 109/1,2
கன்றொடு சேறும் புலத்து - கலி 110/23
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த - அகம் 125/17
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி - அகம் 254/10
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் - அகம் 304/18
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என - அகம் 309/3
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த - அகம் 346/21
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க - அகம் 377/1
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு - புறம் 22/37
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து - புறம் 31/12
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே - புறம் 31/17
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே - புறம் 54/13
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக - புறம் 105/5
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் - புறம் 230/2
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க - புறம் 288/4
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி - புறம் 373/26
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் - புறம் 374/1
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் - புறம் 388/1
மென்_புலத்து வயல் உழவர் - புறம் 395/1
வன்_புலத்து பகடு விட்டு - புறம் 395/2

 TOP
 
  புலத்தும் (1)
கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும்/வருவையால் நாண் இலி நீ - கலி 116/16,17

 TOP
 
  புலத்தை (1)
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை/துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி - பரி 20/50,51

 TOP
 
  புலத்தோடு (1)
புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் - பரி 23/38

 TOP
 
  புலத்தோனே (1)
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி - புறம் 103/8

 TOP
 
  புலந்த (1)
வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு - அகம் 25/15

 TOP
 
  புலந்தனம் (1)
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி - அகம் 355/11

 TOP
 
  புலந்தனர் (1)
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த - மது 680

 TOP
 
  புலந்தனவும் (1)
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் - கலி 92/55

 TOP
 
  புலந்தனை (1)
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே - புறம் 236/5

 TOP
 
  புலந்தாயும் (1)
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை - கலி 46/24

 TOP
 
  புலந்து (31)
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து/நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி - பொரு 175,176
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் - மலை 203
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து/அட்டிலோளே அம் மா அரிவை - நற் 120/8,9
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து/அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை - நற் 192/6,7
சேறும் சேறும் என்றலின் பல புலந்து/செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே - நற் 229/1,2
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் - குறு 291/5
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் - குறு 334/3
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி - ஐங் 393/2
புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் - பரி 12/67
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி - கலி 78/3
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் - கலி 125/14
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய - அகம் 49/11
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி - அகம் 75/20
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து/ஆழல் வாழி தோழி சாரல் - அகம் 85/4,5
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் - அகம் 104/15
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க - அகம் 114/7
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து/உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் - அகம் 147/10,11
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து/வாரார்-கொல் என பருவரும் - அகம் 150/12,13
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து/பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் - அகம் 174/8,9
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் - அகம் 179/6
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து/அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை - அகம் 206/12,13
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை - அகம் 243/10
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி - அகம் 285/7
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே - அகம் 316/12
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து - அகம் 361/6
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக - அகம் 369/12
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய - அகம் 396/12
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ - அகம் 398/2
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து/கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி - புறம் 159/2,3
நுவல்வு-உறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும் - புறம் 210/10
இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து/அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி - புறம் 383/6,7

 TOP
 
  புலந்தே (1)
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே - அகம் 55/17

 TOP
 
  புலப்பட (1)
புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட - பரி 6/58

 TOP
 
  புலப்பது (1)
என்னை புலப்பது ஒறுக்குவென்-மன் யான் - கலி 97/2

 TOP
 
  புலப்பவர் (1)
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர்/யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ - கலி 71/22,23

 TOP
 
  புலப்பார் (1)
புலப்பார் உடையர் தவறு - கலி 87/8

 TOP
 
  புலப்பில் (1)
புலப்பில் போல புல்லென்று - குறு 41/5

 TOP
 
  புலப்பினும் (2)
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி - குறு 177/6
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும்/பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு - அகம் 144/8,9

 TOP
 
  புலப்பென் (1)
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் - கலி 67/8

 TOP
 
  புலம் (116)
நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் - திரு 63
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந - பொரு 3
குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 47
தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 63
குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் - சிறு 79
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி - சிறு 246
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம்/உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா - பெரும் 41,42
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு - பெரும் 140
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து - பெரும் 184
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் - பெரும் 206
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு - முல் 90
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் - மது 152
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர - மது 303
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி - மது 689
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி - நெடு 4
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் - நெடு 5
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர - குறி 134
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் - பட் 217
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் - மலை 299
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் - மலை 392
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த - மலை 408
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் - நற் 77/2
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் - நற் 93/3
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் - நற் 100/10
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து - நற் 183/4
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் - நற் 193/3
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் - நற் 320/6
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து - நற் 352/7
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை - நற் 395/8
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே - குறு 317/7
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு - குறு 344/3
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த - குறு 348/2
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க - ஐங் 192/1
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த - ஐங் 246/3
களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது - ஐங் 305/1
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் - ஐங் 325/2
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் - ஐங் 384/1
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் - பதி 15/13
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/21
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் - பதி 23/3
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா - பதி 25/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா - பதி 26/1
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 26/2
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் - பதி 28/11
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் - பதி 30/25
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து - பதி 32/11
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் - பதி 33/6
புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு - பதி 44/12
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி - பதி 51/3
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி - பதி 52/2
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து - பதி 54/12
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் - பதி 58/15
வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என - பதி 61/10
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/13
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர - பதி 67/7
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் - பதி 68/13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து - பதி 71/18
வன்_புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும் - பதி 75/8
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது - பதி 84/9
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு - பரி 6/45
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என - பரி 7/35
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட - பரி 7/49
புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா - பரி 8/117
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி - பரி 19/20
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல - கலி 13/1
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து - கலி 21/3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் - கலி 23/2
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/12
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் - கலி 52/21
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/60
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு - கலி 106/49
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் - அகம் 14/7
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் - அகம் 24/8
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி - அகம் 31/2
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப - அகம் 41/1
தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் - அகம் 61/3
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி - அகம் 61/12
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் - அகம் 79/5
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் - அகம் 101/10
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 113/25
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த - அகம் 142/2
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து - அகம் 157/11
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை - அகம் 241/11
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி - அகம் 271/2
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் - அகம் 273/4
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி - அகம் 284/7
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய - அகம் 290/2
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 291/23
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து - அகம் 292/7
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் - அகம் 293/3
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே - அகம் 303/8
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து - அகம் 367/1
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் - அகம் 390/2
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து - அகம் 393/2
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி - அகம் 399/9
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி - அகம் 399/12
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் - புறம் 9/3
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை - புறம் 16/9
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் - புறம் 18/24
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் - புறம் 35/7
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் - புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் - புறம் 69/14
தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் - புறம் 71/18
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே - புறம் 71/19
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப - புறம் 135/6
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் - புறம் 150/3
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து - புறம் 151/3
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் - புறம் 173/6
பகை புலம் படரா அளவை நின் - புறம் 181/9
யானை புக்க புலம் போல - புறம் 184/10
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர - புறம் 254/1
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை - புறம் 258/6
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் - புறம் 324/8
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது - புறம் 326/8
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு - புறம் 339/1
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என - புறம் 391/7

 TOP
 
  புலம்-தொறும் (3)
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப - அகம் 41/7
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென - அகம் 217/11
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் - புறம் 109/12

 TOP
 
  புலம்_கடை (1)
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி - அகம் 31/2

 TOP
 
  புலம்ப (47)
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு - திரு 298
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப/பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை - பெரும் 286,287
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து - நெடு 71
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி - நற் 36/2
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் - நற் 46/5
நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் - நற் 71/10
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு - நற் 112/3
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி - நற் 158/6
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி - நற் 194/6
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் - நற் 313/8
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப/இன்னும் வாரார் வரூஉம் - குறு 123/3,4
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி - குறு 134/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப/நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து - குறு 137/1,2
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் - குறு 154/6
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் - குறு 352/4
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப/கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே - குறு 391/8,9
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய - ஐங் 57/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப/போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி - ஐங் 378/2,3
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப/துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் - ஐங் 445/1,2
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப - ஐங் 496/2
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது - பரி 11/118
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் - கலி 33/9
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய - கலி 46/1
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப/இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற - கலி 145/38,39
தோழிமாரும் யானும் புலம்ப/சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் - அகம் 15/9,10
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு - அகம் 21/5
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் - அகம் 21/10
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப/தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை - அகம் 35/2,3
மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென - அகம் 52/7
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு - அகம் 63/2
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய - அகம் 89/4
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து - அகம் 97/14
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது - அகம் 103/5
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி - அகம் 117/4
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் - அகம் 168/11
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப/பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே - அகம் 179/13,14
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப/முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் - அகம் 227/8,9
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப/இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் - அகம் 237/7,8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி - அகம் 244/3
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் - அகம் 247/2
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப/பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ - அகம் 340/13,14
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப/ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் - அகம் 381/2,3
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் - புறம் 36/8
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து - புறம் 190/8
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் - புறம் 260/16
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப/இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே - புறம் 303/8,9
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து - புறம் 373/11

 TOP
 
  புலம்பல் (2)
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் - கலி 128/13
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே - புறம் 380/15

 TOP
 
  புலம்பா (1)
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் - பதி 28/6

 TOP
 
  புலம்பி (5)
பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் - நற் 97/3
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி/ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே - குறு 11/2,3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி/ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த - ஐங் 480/3,4
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர - கலி 83/2
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி/கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய - புறம் 261/16,17

 TOP
 
  புலம்பிய (4)
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே - நற் 318/9
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே - ஐங் 243/4
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி - கலி 45/10
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி - கலி 126/1

 TOP
 
  புலம்பின் (8)
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே - நற் 183/8
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி - குறு 340/2
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் - கலி 148/14
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் - அகம் 41/10
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் - அகம் 58/10
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக - அகம் 71/10
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் - அகம் 78/11
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த - அகம் 289/9

 TOP
 
  புலம்பின்று (2)
புலம்பின்று எழுதரு புன்கண் மாலை - நற் 162/3
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே - ஐங் 398/5

 TOP
 
  புலம்பின்றே (4)
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே/முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை - நற் 49/2,3
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை - நற் 54/5
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே/இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு - நற் 67/2,3
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் - அகம் 240/4

 TOP
 
  புலம்பின (1)
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின - குறு 310/1

 TOP
 
  புலம்பினளே (1)
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் - அகம் 360/10

 TOP
 
  புலம்பினனே (1)
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன் - ஐங் 475/3

 TOP
 
  புலம்பினானே (1)
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே - குறு 133/5

 TOP
 
  புலம்பினும் (1)
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் - நற் 299/5

 TOP
 
  புலம்பு (84)
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது - பெரும் 314
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப - முல் 23
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு - நெடு 94
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் - குறி 10
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி - மலை 49
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி - மலை 167
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் - மலை 412
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 497
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து - நற் 31/6
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து - நற் 33/3
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் - நற் 38/6
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் - நற் 66/3
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே - நற் 113/12
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை - நற் 124/2
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் - நற் 152/4
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 212/2
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை - நற் 215/3
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி - நற் 217/8
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே - நற் 218/2
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க - நற் 230/7
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் - நற் 231/5
புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே - நற் 256/4
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என - நற் 267/7
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 305/7
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் - நற் 314/10
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு - நற் 348/7
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே - குறு 50/5
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் - குறு 79/4
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி - குறு 86/2
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே - குறு 166/4
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து - குறு 174/1
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - குறு 207/3
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் - குறு 279/3
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் - குறு 310/2
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் - குறு 314/3
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே - குறு 338/8
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல - குறு 345/4
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே - குறு 386/6
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் - ஐங் 152/3
புலம்பு கொள் மாலை மறைய - ஐங் 197/3
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் - ஐங் 236/2
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை - ஐங் 270/3
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து - ஐங் 321/3
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே - ஐங் 495/2
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல - பதி 59/4
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள - பதி 81/5
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை - கலி 4/6
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ - கலி 5/11
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய - கலி 7/13
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் - கலி 10/11
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி - கலி 16/9
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் - கலி 27/23
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது - கலி 28/18
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் - கலி 30/3
புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு - கலி 83/22
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர - கலி 120/3
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே - கலி 126/9
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை - கலி 130/7
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் - கலி 130/16
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக - கலி 147/5
மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறக்கொடுப்ப - அகம் 4/5
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி - அகம் 7/18
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் - அகம் 53/9
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் - அகம் 64/16
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள - அகம் 81/8
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் - அகம் 103/9
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 167/6
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை - அகம் 169/10
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் - அகம் 177/3
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு - அகம் 187/1
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு - அகம் 187/10
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் - அகம் 203/15
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து - அகம் 258/12
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த - அகம் 299/12
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் - அகம் 335/8
பேர் அமர் மழை கண் புலம்பு கொண்டு ஒழிய - அகம் 337/3
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு - அகம் 358/8
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 373/6
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் - அகம் 389/12
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு - அகம் 395/10
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் - புறம் 147/4
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே - புறம் 210/15
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற - புறம் 390/20
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் - புறம் 394/16

 TOP
 
  புலம்பு-மார் (1)
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் - குறு 81/4

 TOP
 
  புலம்பும் (6)
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே - நற் 89/11
புன்கண் மாலையும் புலம்பும்/இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே - குறு 46/6,7
புன்கண் மாலையும் புலம்பும்/இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே - குறு 330/6,7
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும்/வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே - ஐங் 304/4,5
போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு - அகம் 283/8
பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும்/உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் - அகம் 378/11,12

 TOP
 
  புலம்புவர் (1)
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ - அகம் 305/8

 TOP
 
  புலம்புவோள் (1)
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர - கலி 144/68

 TOP
 
  புலம்பொடு (10)
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு/நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் - முல் 81,82
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் - நெடு 5
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு - நெடு 166
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - நற் 117/7
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் - நற் 178/5
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய - குறு 118/1
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை - அகம் 13/21
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - அகம் 47/13
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல - அகம் 254/9
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு/தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால் - புறம் 381/15,16

 TOP
 
  புலமும் (2)
ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும்/வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் - மலை 67,68
புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ - பரி 1/49

 TOP
 
  புலமே (2)
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை - கலி 38/11
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் - கலி 38/12

 TOP
 
  புலமையோய் (1)
புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என - திரு 280

 TOP
 
  புலர் (28)
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் - சிறு 98
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் - நற் 12/4
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் - நற் 60/3
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து - நற் 80/4
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே - நற் 259/10
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் - குறு 150/3
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை - குறு 234/5
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை - குறு 372/6
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர்/பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ - பதி 48/11,12
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் - பரி 11/6
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு - கலி 6/4
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் - கலி 57/8
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி - அகம் 37/5
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப - அகம் 41/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப - அகம் 63/6
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை - அகம் 82/13
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர்/வைகுறு விடியல் போகிய எருமை - அகம் 100/15,16
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் - அகம் 118/12
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி - அகம் 157/7
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 194/1
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி - அகம் 213/4
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக - அகம் 224/9
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 304/5
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த - அகம் 327/14
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் - புறம் 3/15
புலவு வாள் புலர் சாந்தின் - புறம் 16/11
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க - புறம் 29/7
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே - புறம் 177/17

 TOP
 
  புலர்த்தர (1)
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர/வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று - பரி 11/86,87

 TOP
 
  புலர்த்தியோய் (1)
சேவலாய் சிறகர் புலர்த்தியோய் எனவும் - பரி 3/26

 TOP
 
  புலர்த்துவோனே (1)
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே - புறம் 251/7

 TOP
 
  புலர்தலின் (1)
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின்/உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் - அகம் 1/12,13

 TOP
 
  புலர்ந்த (7)
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் - மது 226
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் - மது 745
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை - பதி 61/7
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் - பதி 80/5
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் - பரி 4/11
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் - அகம் 36/18
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த/கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் - அகம் 75/8,9

 TOP
 
  புலர்ந்து (5)
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி - மது 664
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து/இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் - நற் 311/3,4
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து/அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா - நற் 313/9,10
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய - நற் 360/1
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி - அகம் 141/12

 TOP
 
  புலர்பு (2)
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு/வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற - பதி 50/16,17
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் - பரி 11/83

 TOP
 
  புலர்வது-கொல் (1)
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா - நற் 72/10

 TOP
 
  புலர்வு (3)
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை - நற் 140/4
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி - நற் 304/1
தபுத்த புலர்வு இல் புண் - கலி 95/13

 TOP
 
  புலர்வு_இடத்து (1)
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை - நற் 140/4

 TOP
 
  புலர (7)
புலரா காழகம் புலர உடீஇ - திரு 184
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி - பெரும் 276
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர/ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர - மது 272,273
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா - குறி 109
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய - பதி 61/9
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் - அகம் 72/15
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி - அகம் 172/10

 TOP
 
  புலரா (16)
புலரா காழகம் புலர உடீஇ - திரு 184
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி - நற் 21/10
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா/எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு - நற் 97/1,2
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் - நற் 220/6
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி - நற் 339/3
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை - பதி 61/7
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் - பரி 8/45
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் - கலி 70/16
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் - அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் - அகம் 222/4
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் - அகம் 296/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - அகம் 397/3
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த - புறம் 33/12
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை - புறம் 103/9
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் - புறம் 374/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் - புறம் 383/2

 TOP
 
  புலராமை (1)
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை/மறாஅற்க வானம் மலிதந்து நீத்தம் - பரி 16/53,54

 TOP
 
  புலரி (2)
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் - மலை 448
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 385/2

 TOP
 
  புலரியின் (1)
புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட - பரி 6/58

 TOP
 
  புலவ (5)
மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ/செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள - திரு 261,262
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் - குறு 320/3
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ/கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை - பதி 86/1,2
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே - பரி 1/68
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண - பரி 3/86

 TOP
 
  புலவர் (31)
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே - திரு 268
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் - பெரும் 450
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு - நெடு 76
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய - மலை 576
கல்லென் சேரி புலவர் புன்னை - நற் 63/3
புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை - குறு 129/2
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ - பதி 20/14
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல - பரி 6/7
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர - பரி 10/126
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து - பரி 11/88
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் - பரி 15/4
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் - பரி 29/2
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் - கலி 67/2
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் - அகம் 273/15
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர்/புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து - அகம் 354/8,9
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர்/பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் - புறம் 12/1,2
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர்/பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே - புறம் 21/10,11
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் - புறம் 27/7
யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு - புறம் 30/11
புலவர் எல்லாம் நின் நோக்கினரே - புறம் 42/21
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை - புறம் 72/16
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர்/பாரி ஒருவனும் அல்லன் - புறம் 107/2,3
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர்/பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் - புறம் 120/18,19
பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே - புறம் 121/6
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் - புறம் 154/5
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் - புறம் 155/6
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை - புறம் 228/7
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் - புறம் 235/13
கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர்/வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் - புறம் 240/12,13
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே - புறம் 282/11
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை - புறம் 375/15

 TOP
 
  புலவர்க்கு (2)
பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் - சிறு 203
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு/அளியொடு கைதூவலை - கலி 50/16,17

 TOP
 
  புலவரொடு (1)
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என - மது 750

 TOP
 
  புலவல் (1)
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் - கலி 89/5

 TOP
 
  புலவன் (2)
நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய - அகம் 345/6
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே - புறம் 201/7

 TOP
 
  புலவாதி (1)
புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி/நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட - கலி 33/27,28

 TOP
 
  புலவாய் (1)
புலவாய் என்றி தோழி புலவேன் - நற் 280/5

 TOP
 
  புலவி (9)
வாரார் என்னும் புலவி உட்கொளல் - நற் 11/4
புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே - நற் 119/11
புலவி உணர்த்தல் வன்மையானே - நற் 217/9
நீத்து நீடினர் என்னும் புலவி/உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை - நற் 237/4,5
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே - குறு 93/4
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு - குறு 115/3
கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் - பரி 16/39
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது - கலி 75/29
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு - அகம் 239/13

 TOP
 
  புலவியால் (1)
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று - கலி 92/39

 TOP
 
  புலவியும் (2)
இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் - பரி 20/96
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே - அகம் 225/17

 TOP
 
  புலவியுள் (1)
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் - கலி 71/11

 TOP
 
  புலவின் (1)
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின்/கானல் வார் மணல் மரீஇ - நற் 76/7,8

 TOP
 
  புலவீர் (5)
வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது - பரி 9/13
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர்/வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த - புறம் 140/2,3
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர்/நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க - புறம் 221/10,11
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் - புறம் 333/7
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர்/யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை - புறம் 394/5,6

 TOP
 
  புலவு (56)
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் - சிறு 181
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண - பெரும் 22
வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் - பெரும் 119
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான - பெரும் 269
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய - பெரும் 409
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து - மது 113
புலவு வில் பொலி கூவை - மது 142
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி - மது 370
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் - மது 540
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு - மது 602
புலவு மணல் பூ கானல் - பட் 94
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் - நற் 39/5
புலவு நாறுதும் செல நின்றீமோ - நற் 45/8
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் - நற் 94/6
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் - நற் 123/9
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் - நற் 219/5
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் - நற் 239/4
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - நற் 331/4
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய - நற் 338/8
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு - நற் 385/2
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை - குறு 81/6
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி - குறு 169/5
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை - குறு 253/6
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் - குறு 311/2
பொய்கை பள்ளி புலவு நாறு நீர்நாய் - ஐங் 63/1
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு - ஐங் 210/2
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் - பதி 15/12
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் - பதி 24/2
குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே - பதி 57/3
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப - பதி 71/15
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை - கலி 131/32
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 3/9
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் - அகம் 35/10
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 97/3
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் - அகம் 130/8
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை - அகம் 160/6
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் - அகம் 180/10
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட - அகம் 210/3
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை - அகம் 249/14
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ - அகம் 255/2
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை - அகம் 268/3
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் - அகம் 272/2
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் - அகம் 297/12
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை - அகம் 309/6
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 357/6
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை - அகம் 381/9
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து - அகம் 386/1
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி - புறம் 14/12
புலவு வாள் புலர் சாந்தின் - புறம் 16/11
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/9
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/9
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை - புறம் 176/3
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே - புறம் 235/9
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் - புறம் 324/2
புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின் - புறம் 372/12
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் - புறம் 394/11

 TOP
 
  புலவுதி (1)
புலவுதி மாதோ நீயே - புறம் 219/3

 TOP
 
  புலவேன் (4)
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் - நற் 219/4
புலவாய் என்றி தோழி புலவேன்/பழன யாமை பாசடை புறத்து - நற் 280/5,6
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் - கலி 75/21
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் - புறம் 204/12

 TOP
 
  புலவொடு (1)
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு/கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் - புறம் 345/16,17

 TOP
 
  புலவோர்க்கு (2)
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் - மலை 72
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு/கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் - மலை 88,89

 TOP
 
  புலன் (10)
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த - நற் 375/4
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா - பதி 25/1
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த - பரி 7/9
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் - கலி 22/4
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/18
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் - கலி 68/4
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை - அகம் 304/16
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி - புறம் 46/3
புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் - புறம் 126/11
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் - புறம் 395/16

 TOP
 
  புலனும் (1)
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும்/வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் - புறம் 23/7,8

 TOP
 
  புலா (7)
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து - நற் 54/3
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் - நற் 203/6
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை - பதி 61/15
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 70/2
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து - அகம் 89/14
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் - புறம் 69/11
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற - புறம் 326/3

 TOP
 
  புலால் (6)
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு - நற் 202/1
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி - குறு 351/6
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் - ஐங் 10/4
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை - அகம் 200/2
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/6
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் - புறம் 359/5

 TOP
 
  புலாவ (1)
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் - அகம் 8/7

 TOP
 
  புலாவும் (1)
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் - நற் 114/3

 TOP
 
  புலாஅல் (3)
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் - அகம் 265/18
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 270/2
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை - புறம் 181/5

 TOP
 
  புலி (136)
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் - சிறு 122
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை - பெரும் 138
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி - பெரும் 156
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் - மது 298
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல - மது 643
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து - நெடு 126
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண - குறி 41
புலி பொறி போர் கதவின் - பட் 40
புலி பொறித்து புறம் போக்கி - பட் 135
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு - மலை 309
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி - மலை 404
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை - மலை 517
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி - நற் 29/5
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 36/1
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் - நற் 39/5
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை - நற் 85/4
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் - நற் 107/6
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் - நற் 119/3
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை - நற் 144/6
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 148/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி - நற் 151/2
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி/புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி - நற் 158/5,6
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை - நற் 174/4
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு - நற் 202/1
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது - நற் 217/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 249/5
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ - நற் 249/6
இரும் புலி வழங்கும் சோலை - நற் 274/8
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் - நற் 322/7
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த - நற் 323/7
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி/இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி - நற் 332/6,7
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் - நற் 333/4
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் - நற் 336/7
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி/களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து - நற் 344/9,10
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து - நற் 351/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - நற் 353/9
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி/புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு - நற் 383/3,4
வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும் - நற் 389/1
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் - நற் 391/2
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை - குறு 47/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி - குறு 88/2
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை - குறு 141/5
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி - குறு 161/3
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் - குறு 209/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் - குறு 215/6
கோள் புலி வழங்கும் சோலை - குறு 237/6
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை - குறு 253/6
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் - குறு 321/6
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட - குறு 328/7
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை - குறு 343/3
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - ஐங் 216/1
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி/எழுதரு மழையின் குழுமும் - ஐங் 218/3,4
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ - ஐங் 246/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை - ஐங் 265/1
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட - ஐங் 266/2
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் - ஐங் 274/2
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 316/5
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை - ஐங் 373/2
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம் - ஐங் 386/1
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் - ஐங் 396/1
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் - பதி 24/2
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு - பதி 41/7
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் - பதி 75/1
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை - பரி 20/4
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் - கலி 4/1
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை - கலி 38/6
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த - கலி 42/1
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் - கலி 45/12
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் - கலி 46/5
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட - கலி 48/7
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று - கலி 52/1
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே - கலி 52/18
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் - கலி 65/24
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் - கலி 103/56
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 3/9
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி - அகம் 7/18
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் - அகம் 12/11
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல - அகம் 22/15
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை - அகம் 27/1
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து - அகம் 39/11
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற - அகம் 48/7
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற - அகம் 48/7
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் - அகம் 52/6
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் - அகம் 75/6
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - அகம் 88/9
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் - அகம் 92/4
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 97/3
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் - அகம் 107/5
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி/ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் - அகம் 112/5,6
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் - அகம் 118/9
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி - அகம் 119/16
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை - அகம் 141/25
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து - அகம் 148/5
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி/ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி - அகம் 155/11,12
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு - அகம் 158/15
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற - அகம் 168/12
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் - அகம் 169/3
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/3
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து - அகம் 205/19
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் - அகம் 218/11
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப - அகம் 227/8
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் - அகம் 228/11
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ - அகம் 232/3
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் - அகம் 239/3
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து - அகம் 249/16
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி/மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு - அகம் 251/16,17
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி - அகம் 259/17
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி/களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு - அகம் 261/12,13
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த - அகம் 268/2
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து - அகம் 272/1
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன - அகம் 285/8
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை - அகம் 329/13
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி - அகம் 347/11
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 357/6
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு - அகம் 379/24
மற புலி உரற வாரணம் கதற - அகம் 392/16
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன - புறம் 4/9
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய - புறம் 13/2
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய - புறம் 19/5
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல - புறம் 42/10
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே - புறம் 54/13
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல - புறம் 73/7
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல - புறம் 86/4
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ - புறம் 90/3
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் - புறம் 157/12
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் - புறம் 160/22
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் - புறம் 170/7
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் - புறம் 174/17
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து - புறம் 190/10
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் - புறம் 202/20
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் - புறம் 237/16
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே - புறம் 255/1
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் - புறம் 269/4
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு - புறம் 341/6
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ - புறம் 374/14
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல - புறம் 398/10

 TOP
 
  புலி-பால் (2)
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என - புறம் 23/18
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு - புறம் 323/1

 TOP
 
  புலி_இனம் (1)
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல - புறம் 398/10

 TOP
 
  புலி_உறை (1)
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் - பதி 24/2

 TOP
 
  புலிகடிமாஅல் (2)
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல்/யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து - புறம் 201/15,16
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல்/நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் - புறம் 202/10,11

 TOP
 
  புலித்தொடர் (1)
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் - முல் 62

 TOP
 
  புலிப்பல்தாலி (1)
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 374/9

 TOP
 
  புலியினும் (1)
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த - அகம் 29/3

 TOP
 
  புலியும் (1)
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய - அகம் 318/3

 TOP
 
  புலியுறை (1)
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப - பதி 19/4

 TOP
 
  புலியொடு (4)
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும - மது 677
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை - நற் 65/5
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை - கலி 104/3
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு - அகம் 291/6

 TOP
 
  புலைத்தி (8)
வறன் இல் புலைத்தி எல்லி தோய்த்த - நற் 90/3
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து - குறு 330/1
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ - கலி 72/14
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் - கலி 117/7
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி/துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் - அகம் 34/11,12
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய - அகம் 387/6
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல - புறம் 259/5
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை - புறம் 311/2

 TOP
 
  புலைய (1)
துடி எறியும் புலைய/எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின - புறம் 287/1,2

 TOP
 
  புலையர் (1)
புலையர் போல புன்கண் நோக்கி - கலி 55/18

 TOP
 
  புலையன் (4)
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன்/பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் - நற் 77/1,2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன்/பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன - நற் 347/5,6
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் - கலி 95/10
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு - புறம் 360/19

 TOP
 
  புலையனை (2)
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் - கலி 68/19
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை/தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் - கலி 85/22,23

 TOP
 
  புவ்வ (1)
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் - பரி 15/49

 TOP
 
  புவ்வ_தாமரை (1)
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் - பரி 15/49

 TOP
 
  புழகு (1)
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் - மலை 219

 TOP
 
  புழகுடன் (1)
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன்/மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி - குறி 96,97

 TOP
 
  புழல் (14)
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி - சிறு 134
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் - பெரும் 181
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் - மது 395
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் - குறி 253
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை - நற் 141/3
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் - நற் 296/4
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் - அகம் 9/5
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல்/புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி - அகம் 107/16,17
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் - அகம் 145/1
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய - அகம் 171/13
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல்/அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் - அகம் 219/14,15
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் - அகம் 351/8
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை - புறம் 152/3
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் - புறம் 266/3

 TOP
 
  புழுக்கல் (6)
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல்/பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப - பொரு 114,115
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல்/வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் - பெரும் 100,101
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல்/அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் - பெரும் 474,475
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல்/எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும் - நற் 83/5,6
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல்/கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது - புறம் 363/12,13
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல்/அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் - புறம் 399/9,10

 TOP
 
  புழுக்கிய (2)
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் - அகம் 393/16
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/9

 TOP
 
  புழுக்கின் (4)
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின்/பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி - பொரு 103,104
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே - பதி 90/25
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு - அகம் 136/1
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா - புறம் 212/3

 TOP
 
  புழுக்கு (8)
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று - பெரும் 195
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் - பட் 64
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 119/9
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் - அகம் 136/21
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 159/10
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 172/13
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை - அகம் 309/6
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் - அகம் 315/17

 TOP
 
  புழுக்கே (1)
எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே/வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப - பதி 18/2,3

 TOP
 
  புழுக்கோடு (1)
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு/ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி - புறம் 152/26,27

 TOP
 
  புழுகின் (1)
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின்/வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த - அகம் 9/1,2

 TOP
 
  புழுங்கிய (1)
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் - குறு 391/2

 TOP
 
  புழுதியின் (1)
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின்/நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் - பரி 13/33,34

 TOP
 
  புழை (15)
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட - முல் 26
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் - மது 358
புழை வாயில் போகு இடைகழி - பட் 144
வாயிலொடு புழை அமைத்து - பட் 287
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி - நற் 151/2
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி - நற் 322/6
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் - நற் 336/3
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் - ஐங் 34/2
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/22
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/22
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை - அகம் 82/13
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற - அகம் 248/5
கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் - புறம் 98/8
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை/கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த - புறம் 177/5,6
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய - புறம் 205/7

 TOP
 
  புழை-தொறும் (1)
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் - மலை 194

 TOP
 
  புள் (95)
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு - திரு 151
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி - பெரும் 155
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது - பெரும் 314
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் - மது 95
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் - மது 111
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் - குறி 10
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி - குறி 38
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் - குறி 99
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின் - குறி 189
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப - குறி 228
புள் தேம்ப புயல் மாறி - பட் 4
புள் இரியும் புகர் போந்தை - பட் 74
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான - மலை 55
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு - மலை 253
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் - மலை 448
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ - நற் 45/7
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே - நற் 49/4
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் - நற் 63/8
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் - நற் 91/10
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் - நற் 117/3
புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் - நற் 161/9
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை - நற் 168/3
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப - நற் 178/9
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா - நற் 227/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய - நற் 241/2
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் - நற் 267/10
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் - நற் 287/9
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - நற் 331/4
பழன பல் புள் இரிய கழனி - நற் 350/2
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் - நற் 382/4
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என - நற் 392/2
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் - குறு 140/2
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் - குறு 191/2
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் - குறு 209/4
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை - குறு 243/4
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே - குறு 266/5
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் - குறு 299/2
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் - குறு 320/6
புள் இறை கூரும் துறைவனை - ஐங் 142/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை - ஐங் 143/1
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் - ஐங் 188/1
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு - ஐங் 333/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் - ஐங் 365/2
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் - ஐங் 382/1
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் - ஐங் 453/2
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 486/5
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் - பரி 8/2
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் - பரி 10/14
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை - பரி 11/52
புள் அணி பொலம் கொடியவை - பரி 15/56
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி - பரி 17/48
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் - கலி 35/23
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி - கலி 77/5
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த - கலி 79/1
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/17
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று - கலி 121/4
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் - கலி 123/12
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே - கலி 126/9
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் - கலி 131/31
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள - கலி 132/3
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் - கலி 133/5
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக - கலி 149/2
புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப - அகம் 10/4
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - அகம் 20/2
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா - அகம் 64/2
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் - அகம் 80/6
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு - அகம் 113/25
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து - அகம் 176/7
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு - அகம் 180/11
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் - அகம் 204/11
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து - அகம் 207/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு - அகம் 208/9
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து - அகம் 220/14
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள்/கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் - அகம் 260/12,13
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் - அகம் 375/4
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் - புறம் 15/4
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் - புறம் 20/18
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் - புறம் 20/18
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் - புறம் 29/13
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் - புறம் 37/5
பிறங்கு நீர் சேர்ப்பினும் புள் ஒருங்கு எழுமே - புறம் 49/6
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் - புறம் 56/6
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு - புறம் 68/11
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப - புறம் 124/1
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன - புறம் 173/3
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் - புறம் 199/3
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் - புறம் 209/10
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் - புறம் 254/8
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் - புறம் 291/3
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் - புறம் 324/2
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி - புறம் 395/7
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து - புறம் 395/15
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து - புறம் 396/4
மென் பறையான் புள் இரியுந்து - புறம் 396/6

 TOP
 
  புள்_வாய் (1)
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே - குறு 266/5

 TOP
 
  புள்_இனத்து (1)
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக - கலி 149/2

 TOP
 
  புள்_இனம் (9)
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப - குறி 228
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான - மலை 55
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் - நற் 382/4
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம்/தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள - குறு 191/2,3
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று - கலி 121/4
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் - கலி 123/12
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள - கலி 132/3
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் - புறம் 15/4
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம்/அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை - புறம் 199/3,4

 TOP
 
  புள்ள (1)
சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல் - அகம் 42/8

 TOP
 
  புள்ளி (27)
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது - குறி 173
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் - நற் 3/2
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை - நற் 26/2
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை - நற் 114/7
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை - நற் 265/2
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து - நற் 340/6
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப - நற் 374/7
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் - நற் 391/2
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் - ஐங் 21/2
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் - ஐங் 22/1
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு - ஐங் 24/1
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் - பதி 36/8
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் - பதி 39/10
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து - பதி 74/10
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என - பரி 2/34
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர்பு ஒதுக்கம் போல் - கலி 88/10
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் - கலி 103/14
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி/வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் - கலி 103/47,48
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் - கலி 106/37
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் - கலி 146/23
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை - அகம் 97/1
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் - அகம் 184/12
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் - அகம் 239/8
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி - அகம் 291/18
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய - அகம் 294/3
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் - அகம் 379/20
உள் ஆற்று கவலை புள்ளி நீழல் - புறம் 219/1

 TOP
 
  புள்ளி_இரலை (1)
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து - பதி 74/10

 TOP
 
  புள்ளிற்கு (2)
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் - கலி 146/53
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் - அகம் 142/12

 TOP
 
  புள்ளின் (15)
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி - பெரும் 406
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே - மது 543
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின்/நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் - மலை 269,270
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி - நற் 195/5
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது - ஐங் 102/2
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே - பதி 84/24
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை - பரி 1/60
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின்/நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் - பரி 3/17,18
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் - கலி 46/20
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று - கலி 89/4
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே - அகம் 12/5
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே - அகம் 71/18
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு - அகம் 181/9
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி - புறம் 47/1
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் - புறம் 198/25

 TOP
 
  புள்ளினிர் (1)
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு-உறுதலின் - மலை 66

 TOP
 
  புள்ளினை (1)
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை/பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் - பரி 3/16,17

 TOP
 
  புள்ளு (7)
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா - நற் 78/9
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் - நற் 253/1
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி - பரி 13/4
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி - அகம் 136/3
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே - அகம் 351/17
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் - புறம் 41/7
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப - புறம் 385/1

 TOP
 
  புள்ளும் (11)
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் - நற் 385/5
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய - குறு 118/1
புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் - குறு 218/3
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின - குறு 310/1
புள்ளும் அறியா பல் பழம் பழுனி - ஐங் 398/1
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள - ஐங் 414/1
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப - பதி 89/3
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை - கலி 4/6
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின - அகம் 141/3
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை - புறம் 204/10
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும்/உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே - புறம் 397/1,2

 TOP
 
  புள்ளொடு (1)
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் - பரி 21/9

 TOP
 
  புளி (20)
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - சிறு 175
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு - மது 318
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக - மலை 179
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு - நற் 87/4
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் - குறு 167/4
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது - குறு 201/4
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை - குறு 287/4
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது - குறு 317/2
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை - அகம் 37/9
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து - அகம் 60/5
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் - அகம் 69/7
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து - அகம் 196/6
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி/செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் - அகம் 311/10,11
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - அகம் 394/5
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் - புறம் 177/8
தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் - புறம் 177/9
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை - புறம் 215/4
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட - புறம் 246/7
களவு புளி அன்ன விளை - புறம் 328/8
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி/மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/4,5

 TOP
 
  புளி_பதன் (1)
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை - அகம் 37/9

 TOP
 
  புளிக்கும் (1)
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும்/தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ - குறு 354/2,3

 TOP
 
  புளிங்காய் (1)
புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் - ஐங் 51/3

 TOP
 
  புளிங்கூழ் (2)
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ்/அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 436,437
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ்/பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு - புறம் 399/16,17

 TOP
 
  புளித்தன (1)
களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின - அகம் 394/1

 TOP
 
  புளித்து (1)
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து/மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ - புறம் 119/3,4

 TOP
 
  புளிப்பினும் (1)
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் - புறம் 2/17

 TOP
 
  புளியின் (1)
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப - நற் 374/3

 TOP
 
  புற்கை (2)
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே - புறம் 64/7
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே - புறம் 84/1

 TOP
 
  புற்றத்து (9)
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி - நற் 59/2
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த - அகம் 8/1
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி - அகம் 64/10
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் - அகம் 149/2
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ - அகம் 257/19
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் - அகம் 342/5
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து/ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - அகம் 394/4,5
ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் - புறம் 152/5
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் - புறம் 329/6

 TOP
 
  புற்றம் (6)
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி - நற் 125/2
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென - நற் 325/4
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி - நற் 336/9
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர - ஐங் 497/2
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம்/பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி - அகம் 72/3,4
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் - புறம் 309/3

 TOP
 
  புற்றின் (4)
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் - பெரும் 277
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை - அகம் 81/3
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின்/மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி - அகம் 112/2,3
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் - அகம் 247/6

 TOP
 
  புற்றின (1)
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே - அகம் 88/15

 TOP
 
  புற்று (5)
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் - பதி 45/2
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் - அகம் 307/11
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த - அகம் 327/14
செம் புற்று ஈயல் போல - புறம் 51/10
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து - புறம் 119/3

 TOP
 
  புற (49)
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற/மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ - திரு 309,310
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது - பெரும் 85
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை - பெரும் 88
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட - பெரும் 278
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் - பெரும் 362
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ - பெரும் 376
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 13
உறை_கிணற்று புற_சேரி - பட் 76
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் - மலை 147
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே - நற் 13/9
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி - நற் 35/2
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி - நற் 41/2
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் - நற் 113/2
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி - நற் 126/2
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை - நற் 127/1
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை - நற் 211/5
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 305/7
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே - நற் 306/11
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 384/1
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி - குறு 91/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை - குறு 109/1
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு - குறு 285/5
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் - குறு 364/1
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் - ஐங் 260/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 283/3
புன் புற பேடை சேவல் இன்புற - ஐங் 425/1
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் - பதி 36/9
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற - பதி 39/11
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/9
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் - கலி 101/2
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் - அகம் 94/4
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல - அகம் 134/4
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை - அகம் 136/10
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் - அகம் 192/6
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை - அகம் 207/5
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் - அகம் 219/14
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் - அகம் 220/17
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் - அகம் 233/3
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு - அகம் 303/12
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை - அகம் 336/21
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து - அகம் 378/9
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை - அகம் 387/10
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் - புறம் 158/23
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் - புறம் 231/2
புன் புற பெடையொடு வதியும் - புறம் 318/8
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் - புறம் 321/1
புற வாயால் புனல் வரையுந்து - புறம் 352/7
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி - புறம் 381/12
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் - புறம் 387/33

 TOP
 
  புற_சேரி (1)
உறை_கிணற்று புற_சேரி/மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட - பட் 76,77

 TOP
 
  புறக்கு (1)
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை - அகம் 139/10

 TOP
 
  புறக்குடி (1)
விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட - நற் 108/5

 TOP
 
  புறக்கொடாது (1)
ஒருவேம் என புறக்கொடாது/திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் - பட் 290,291

 TOP
 
  புறக்கொடாஅது (1)
பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது/இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் - பட் 71,72

 TOP
 
  புறக்கொடுக்கும் (1)
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம் - நற் 164/10

 TOP
 
  புறக்கொடுத்தனவே (1)
குஞ்சரம் எல்லாம் புறக்கொடுத்தனவே - புறம் 308/11

 TOP
 
  புறக்கொடுத்து (1)
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி - புறம் 8/7

 TOP
 
  புறக்கொடுப்ப (1)
மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறக்கொடுப்ப/கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி - அகம் 4/5,6

 TOP
 
  புறக்கொடை (1)
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் - பதி 31/33

 TOP
 
  புறக்கொடையே (1)
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் - கலி 25/16

 TOP
 
  புறங்கடை (4)
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த - நற் 258/5
நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை/போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் - கலி 56/30,31
நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் - கலி 115/12
ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி - புறம் 381/11

 TOP
 
  புறங்கண்ட (2)
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் - குறி 129
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி - புறம் 397/6

 TOP
 
  புறங்கண்டனன் (1)
பெயர் படை புறங்கண்டனன்/கடும் பரிய மா கடவினன் - புறம் 239/12,13

 TOP
 
  புறங்கண்டு (1)
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ - மலை 71

 TOP
 
  புறங்காக்கும் (3)
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் - மது 467
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும்/சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் - நற் 182/3,4
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல - புறம் 42/10

 TOP
 
  புறங்காட்டு (2)
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன - அகம் 122/22
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு/வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் - புறம் 363/10,11

 TOP
 
  புறங்காண்டல் (1)
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் - கலி 15/2

 TOP
 
  புறங்காண்டற்கு (1)
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு/மா இரும் தாழி கவிப்ப - நற் 271/10,11

 TOP
 
  புறங்காணேன் (1)
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த - புறம் 71/5

 TOP
 
  புறங்காத்தலும் (1)
நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் - நற் 251/6

 TOP
 
  புறங்காத்து (1)
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை - கலி 130/19

 TOP
 
  புறங்காப்ப (3)
களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும் - நற் 399/7
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப/ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் - அகம் 168/10,11
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப/பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் - புறம் 42/11,12

 TOP
 
  புறங்காலின் (1)
புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் - கலி 144/47

 TOP
 
  புறங்கூற்று (1)
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/21

 TOP
 
  புறங்கூறும் (2)
என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென - குறு 364/4
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும்/அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் - அகம் 115/2,3

 TOP
 
  புறங்கொடாஅ (1)
ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை - புறம் 272/7

 TOP
 
  புறங்கொடுத்த (3)
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் - குறி 174
போது புறங்கொடுத்த உண்கண் - அகம் 130/13
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை - புறம் 373/19

 TOP
 
  புறங்கொடுத்தலின் (1)
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின்/ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு - புறம் 167/5,6

 TOP
 
  புறங்கொடுத்தே (1)
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே - புறம் 247/10

 TOP
 
  புறஞ்சாய்ந்து (1)
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை - கலி 89/13

 TOP
 
  புறஞ்சிறை (3)
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே - பதி 64/8
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் - புறம் 28/11
யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே - புறம் 84/2

 TOP
 
  புறஞ்சொல் (1)
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை - பதி 70/13

 TOP
 
  புறத்த (3)
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் - நற் 22/6
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை - ஐங் 282/1
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் - அகம் 255/13

 TOP
 
  புறத்தது (1)
துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது - நற் 181/6

 TOP
 
  புறத்தில் (1)
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர - புறம் 78/8

 TOP
 
  புறத்து (33)
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து/அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் - பெரும் 79,80
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து/ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று - மது 707,708
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு - நெடு 178
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 19/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் - நற் 43/9
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் - நற் 87/7
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் - நற் 142/4
பழன யாமை பாசடை புறத்து/கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் - நற் 280/6,7
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த - நற் 287/2
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய - நற் 321/4
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து/செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி - நற் 340/6,7
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன - குறு 122/1
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து - குறு 274/1
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன - குறு 352/1
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை - பதி 42/11
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் - பதி 62/5
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து - பதி 81/8
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து - கலி 33/13
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 148/7
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த - கலி 149/14
பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என - அகம் 7/7
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த - அகம் 8/1
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப - அகம் 56/6
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து/அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி - அகம் 101/8,9
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி - அகம் 128/11
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் - அகம் 327/17
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று - அகம் 330/7
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன - அகம் 346/2
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் - அகம் 379/20
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக - அகம் 394/6
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து - புறம் 35/24
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த - புறம் 238/1
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் - புறம் 379/5

 TOP
 
  புறத்தை (1)
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை - புறம் 14/8

 TOP
 
  புறந்தந்த (6)
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை - குறு 126/3
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து - குறு 162/1
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் - ஐங் 25/1
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை - கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி - கலி 85/2
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள் - அகம் 35/1

 TOP
 
  புறந்தந்து (3)
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் - பதி 46/7
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி - பதி 55/14
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி - அகம் 389/8

 TOP
 
  புறந்தர (2)
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி - கலி 8/21
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் - அகம் 398/18

 TOP
 
  புறந்தரல் (1)
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு - கலி 5/17

 TOP
 
  புறந்தரவே (1)
யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே - ஐங் 428/4

 TOP
 
  புறந்தராஅ (1)
கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ/குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - பதி 13/23,24

 TOP
 
  புறந்தரீஇ (1)
எழூஉ புறந்தரீஇ பொன் பிணி பலகை - பதி 53/15

 TOP
 
  புறந்தருகுவர் (1)
அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே - புறம் 35/34

 TOP
 
  புறந்தருகுவை (1)
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் - புறம் 35/33

 TOP
 
  புறந்தருதல் (2)
நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே - பதி 59/19
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே - புறம் 312/1

 TOP
 
  புறந்தருதலின் (1)
நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய - பதி 15/33

 TOP
 
  புறந்தருதி (1)
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம் - அகம் 230/8

 TOP
 
  புறந்தருநர் (2)
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - பதி 13/24
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி - புறம் 35/32

 TOP
 
  புறந்தருபு (1)
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் - நற் 202/6

 TOP
 
  புறந்தரூஉம் (2)
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து - மலை 374
அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே - புறம் 122/3

 TOP
 
  புறந்தை (1)
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை - அகம் 100/13

 TOP
 
  புறநிலை (1)
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம் - புறம் 211/12

 TOP
 
  புறநிலையினை (1)
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின் - அகம் 220/11

 TOP
 
  புறநிலையே (2)
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே - குறு 298/8
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே - அகம் 58/14

 TOP
 
  புறப்பட்டன்றோ (1)
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் - புறம் 333/13

 TOP
 
  புறப்படாஅ (1)
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர - புறம் 283/9

 TOP
 
  புறப்புண் (2)
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் - புறம் 65/10
புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே - புறம் 66/8

 TOP
 
  புறம் (81)
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர - சிறு 44
தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் - சிறு 59
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப - பெரும் 58
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து - நெடு 172
புலி பொறித்து புறம் போக்கி - பட் 135
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற - மலை 46
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை - மலை 78
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி - நற் 39/4
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் - நற் 54/10
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் - நற் 74/9
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண - நற் 82/8
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - நற் 96/5
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப - நற் 101/1
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப - நற் 157/3
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு - நற் 187/6
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை - நற் 193/4
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி - நற் 204/11
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய - நற் 231/3
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் - நற் 284/1
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் - நற் 343/3
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த - நற் 362/4
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி - நற் 362/8
வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு - குறு 82/1
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் - குறு 214/2
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர - குறு 308/4
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப - குறு 334/2
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே - குறு 359/6
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி - ஐங் 402/1
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது - பதி 60/4
புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் - கலி 17/2
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு - கலி 69/2
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் - கலி 76/1
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் - கலி 94/19
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய - கலி 109/9
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது - கலி 111/18
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த - கலி 114/1
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் - அகம் 34/8
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற - அகம் 58/8
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி - அகம் 64/10
அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய - அகம் 84/7
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து - அகம் 86/21
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ - அகம் 86/22
இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி - அகம் 110/15
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து - அகம் 116/11
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை - அகம் 116/18
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து - அகம் 121/8
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - அகம் 126/20
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி - அகம் 180/7
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து - அகம் 194/3
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட - அகம் 194/10
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம்/சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு - அகம் 206/4,5
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை - அகம் 217/1
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் - அகம் 223/10
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி - அகம் 236/6
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய - அகம் 269/9
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க - அகம் 287/10
பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும் - அகம் 302/3
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப - அகம் 304/15
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து - அகம் 306/6
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து - அகம் 309/7
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை - அகம் 312/11
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ - அகம் 335/11
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு - அகம் 335/15
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற - அகம் 338/9
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த - அகம் 343/13
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து - அகம் 368/2
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச - அகம் 373/3
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் - புறம் 98/16
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப - புறம் 136/1
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட - புறம் 174/12
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் - புறம் 202/20
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ - புறம் 247/5
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே - புறம் 251/7
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி - புறம் 257/8
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி - புறம் 258/5
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் - புறம் 258/8
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே - புறம் 284/8
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை - புறம் 332/3
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி - புறம் 345/9
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே - புறம் 356/9
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல - புறம் 383/14

 TOP
 
  புறம்காப்ப (1)
அவி உணவினோர் புறம்காப்ப/அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று - புறம் 377/5,6

 TOP
 
  புறம்படின் (1)
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது - பதி 79/16

 TOP
 
  புறம்பு (1)
தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னை - கலி 51/14

 TOP
 
  புறம்பெற்ற (4)
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து - பதி 66/6
புறம்பெற்ற வய வேந்தன் - புறம் 11/10
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே - புறம் 373/8
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை - புறம் 398/6

 TOP
 
  புறம்பெற்றிசினே (1)
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே/புறம்பெற்ற வய வேந்தன் - புறம் 11/9,10

 TOP
 
  புறம்பெற்று (3)
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று/மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் - மது 350,351
கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி - பதி 40/11
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று/நாம மன்னர் துணிய நூறி - பதி 88/7,8

 TOP
 
  புறம்மாற (2)
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற/தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே - கலி 121/7,8
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு - கலி 121/11

 TOP
 
  புறம்மாறப்பட்டவர் (1)
நல்காது நுந்தை புறம்மாறப்பட்டவர்/அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் - கலி 80/20,21

 TOP
 
  புறம்மாறி (3)
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி - கலி 15/10
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி/கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப - கலி 120/5,6
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ - கலி 145/48

 TOP
 
  புறம்மாறிய (1)
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம் - கலி 15/9

 TOP
 
  புறம்மாறும் (1)
பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும்/திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ - கலி 8/13,14

 TOP
 
  புறமாறி (2)
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் - ஐங் 226/3
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் - அகம் 398/9

 TOP
 
  புறமும் (1)
புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே - அகம் 188/14

 TOP
 
  புறவில் (20)
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த - சிறு 29
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில்/சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி - முல் 24,25
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில்/புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி - மலை 48,49
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில்/புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி - நற் 21/9,10
பறவை பார்ப்பு-வயின் அடைய புறவில்/மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ - நற் 69/3,4
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது - நற் 164/1
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில்/நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ - நற் 221/5,6
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில்/நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப - நற் 361/4,5
கறவை கன்று-வயின் படர புறவில்/பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ - குறு 108/2,3
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில்/சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் - குறு 242/3,4
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில்/கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய - குறு 391/2,3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில்/நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல - ஐங் 413/1,2
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில்/தாது ஆர்ந்து - ஐங் 416/1,2
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில்/தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன - அகம் 34/2,3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில்/கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை - அகம் 74/8,9
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில்/குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி - அகம் 184/7,8
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில்/கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி - அகம் 204/5,6
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில்/தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் - அகம் 224/10,11
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில்/பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் - அகம் 324/5,6
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில்/கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 384/5,6

 TOP
 
  புறவிற்று (1)
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே - நற் 121/5

 TOP
 
  புறவின் (41)
நல் புறவின் நடை முனையின் - பொரு 202
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின்/விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி - சிறு 169,170
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - பெரும் 439
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின்/மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் - பெரும் 496,497
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - நெடு 45
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை - பட் 33
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின்/கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் - மலை 104,105
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின்/அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை - மலை 120,121
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின்/வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த - மலை 407,408
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின்/பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே - நற் 59/9,10
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 71/8
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின்/இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய - நற் 161/3,4
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை - நற் 162/1
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் - நற் 189/8
வருவர் வாழி தோழி புறவின்/பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ - நற் 246/7,8
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 305/7
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை - நற் 321/1
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 384/1
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின்/வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் - குறு 220/5,6
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 406/4
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர - ஐங் 418/2
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே - ஐங் 419/4
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் - ஐங் 421/2
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே - ஐங் 462/5
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர - ஐங் 494/2
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற - பதி 39/11
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 47/11
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின்/வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் - அகம் 104/2,3
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின்/உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு - அகம் 114/3,4
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின்/வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் - அகம் 133/5,6
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின்/வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா - அகம் 134/6,7
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின்/நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை - அகம் 154/1,2
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு - அகம் 216/10
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 254/5
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின்/நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் - அகம் 254/16,17
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 271/1
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின்/நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் - அகம் 297/11,12
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின்/திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள - அகம் 314/5,6
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி - புறம் 39/1
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின்/தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க - புறம் 43/6,7
நீயே புறவின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும் - புறம் 46/1

 TOP
 
  புறவினதுவே (4)
புறவினதுவே பொய்யா யாணர் - நற் 142/8
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு - குறு 233/4
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் - அகம் 274/12
காமர் புறவினதுவே காமம் - அகம் 284/11

 TOP
 
  புறவு (18)
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் - மது 285
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை - நற் 48/5
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் - குறு 79/4
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் - குறு 174/3
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து - குறு 274/1
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு/இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை - குறு 285/5,6
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த - ஐங் 404/3
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 405/4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் - ஐங் 424/1
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் - பதி 30/25
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/13
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் - கலி 56/16
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் - அகம் 84/9
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் - அகம் 234/15
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை - அகம் 314/11
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி - அகம் 315/10
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் - புறம் 34/9
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த - புறம் 328/1

 TOP
 
  புறவு-தொறு (1)
கறவை பல் இனம் புறவு-தொறு உகள - அகம் 354/4

 TOP
 
  புறவு-தொறும் (1)
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல - பதி 78/6

 TOP
 
  புறவும் (1)
புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என - புறம் 319/6

 TOP
 
  புறவே (10)
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே/வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 411/2,3
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே/பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே - ஐங் 412/3,4
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே - ஐங் 414/4
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே/இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை - ஐங் 415/2,3
கார் கலந்தன்றால் புறவே பல உடன் - ஐங் 417/1
நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை - ஐங் 420/3
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே - ஐங் 485/4
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே/பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய - ஐங் 495/2,3
காடே கடவுள் மேன புறவே/ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன - பதி 13/20,21
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் - புறம் 386/12

 TOP
 
  புறவொடு (1)
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் - பட் 58

 TOP
 
  புறன் (4)
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - நற் 295/2
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து - பரி 24/36
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் - புறம் 29/25
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே - புறம் 29/26

 TOP
 
  புறனிலை (1)
என் குறை புறனிலை முயலும் - அகம் 32/20

 TOP
 
  புறனும் (1)
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து - புறம் 356/7

 TOP
 
  புறா (4)
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் - நற் 66/5
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் - நற் 314/11
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை - அகம் 287/9
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் - அகம் 307/14

 TOP
 
  புன் (122)
இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன - திரு 312
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் - பெரும் 221
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ - பெரும் 376
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை - முல் 6
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 13
புன் தலை இரும் பரதவர் - பட் 90
புன் பொதுவர் வழி பொன்ற - பட் 281
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை - மலை 101
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் - மலை 147
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு - மலை 217
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு - மலை 253
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி - நற் 35/2
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை - நற் 54/5
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் - நற் 66/1
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் - நற் 66/5
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு - நற் 90/4
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர - நற் 92/7
ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால் - நற் 103/1
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் - நற் 151/11
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் - நற் 168/5
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே - நற் 229/4
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் - நற் 314/11
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே - நற் 318/9
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை - நற் 321/1
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி - நற் 329/5
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் - நற் 330/8
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை - நற் 369/4
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை - நற் 373/2
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் - நற் 379/1
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர் - நற் 392/3
புன் தலை மன்றம் நோக்கி மாலை - குறு 64/2
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன - குறு 122/1
புன்_புல வைப்பின் கானத்தானே - குறு 183/7
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி - குறு 202/2
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் - குறு 229/2
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர் - குறு 241/3
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே - குறு 260/8
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து - குறு 274/1
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு - குறு 285/5
சிறு புன் மாலை உண்மை - குறு 352/5
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் - ஐங் 62/2
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த - ஐங் 246/3
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே - ஐங் 260/4
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் - ஐங் 273/2
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் - ஐங் 283/2
புன்_புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/3
புன் புற பேடை சேவல் இன்புற - ஐங் 425/1
பெரும் புன் மாலை ஆனாது நினைஇ - ஐங் 486/1
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் - பதி 30/13
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் - பதி 30/25
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் - பதி 36/9
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற - பதி 39/11
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் - பதி 40/17
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் - பதி 58/15
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ - பதி 61/6
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் - கலி 101/15
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை - அகம் 5/22
என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் - அகம் 21/14
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி - அகம் 43/3
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் - அகம் 54/15
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் - அகம் 57/6
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை - அகம் 59/7
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் - அகம் 63/8
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து - அகம் 63/10
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் - அகம் 68/18
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் - அகம் 101/15
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை - அகம் 104/11
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் - அகம் 113/3
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என - அகம் 114/6
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் - அகம் 126/2
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை - அகம் 133/2
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை - அகம் 136/10
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த - அகம் 149/1
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை - அகம் 167/16
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை - அகம் 184/9
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் - அகம் 192/6
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு - அகம் 197/12
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் - அகம் 219/14
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ - அகம் 237/1
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் - அகம் 245/12
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு - அகம் 257/18
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி - அகம் 271/2
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி - அகம் 284/7
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் - அகம் 290/3
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை - அகம் 293/1
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் - அகம் 297/1
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி - அகம் 297/5
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் - அகம் 301/24
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி - அகம் 315/10
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் - அகம் 321/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் - அகம் 343/5
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி - அகம் 347/13
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் - அகம் 351/8
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 373/6
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட - அகம் 389/14
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 394/16
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் - புறம் 18/24
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் - புறம் 19/13
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் - புறம் 34/9
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி - புறம் 46/6
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 61/8
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி - புறம் 116/4
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே - புறம் 117/7
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் - புறம் 136/13
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக - புறம் 151/4
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் - புறம் 197/12
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும - புறம் 202/16
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் - புறம் 262/2
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் - புறம் 304/7
புன் தலை மட பிடி நாண - புறம் 308/10
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர் - புறம் 314/4
புன் புற பெடையொடு வதியும் - புறம் 318/8
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் - புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 322/4
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் - புறம் 324/8
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே - புறம் 328/2
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 334/3
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே - புறம் 346/7
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 373/16
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 374/9
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து - புறம் 389/9
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என - புறம் 390/12

 TOP
 
  புன்_புல (9)
புன்_புல வைப்பின் கானத்தானே - குறு 183/7
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே - ஐங் 260/4
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் - ஐங் 283/2
புன்_புல நாடன் மட_மகள் - ஐங் 421/3
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் - பதி 30/13
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 394/16
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் - புறம் 34/9
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் - புறம் 197/12
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே - புறம் 328/2

 TOP
 
  புன்_புலத்ததுவே (1)
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே/பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய - புறம் 117/7,8

 TOP
 
  புன்_புலத்து (1)
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி - குறு 202/2

 TOP
 
  புன்_புலம் (5)
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் - பதி 30/25
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் - பதி 58/15
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி - அகம் 284/7
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் - புறம் 18/24
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் - புறம் 324/8

 TOP
 
  புன்கண் (35)
நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் - சிறு 248
மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை - நற் 73/4
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே - நற் 89/11
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - நற் 117/7
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை - நற் 124/2
புலம்பின்று எழுதரு புன்கண் மாலை - நற் 162/3
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் - நற் 210/8
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை - நற் 215/3
புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய - நற் 343/6
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் - குறு 46/6
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் - குறு 272/4
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் - குறு 330/6
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை - குறு 338/4
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் - குறு 342/6
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை - குறு 344/6
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை - குறு 398/5
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம் - ஐங் 386/1
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் - பதி 54/7
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் - பதி 57/14
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும் - பதி 86/6
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் - கலி 2/24
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க - கலி 47/5
புலையர் போல புன்கண் நோக்கி - கலி 55/18
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - அகம் 47/13
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் - அகம் 74/15
புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு - அகம் 108/1
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை - அகம் 365/3
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை - அகம் 371/5
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் - புறம் 37/5
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி - புறம் 46/3
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர் - புறம் 46/7
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு - புறம் 65/8
புரப்போர் புன்கண் கூர - புறம் 72/17
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர - புறம் 235/12
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு - புறம் 329/7

 TOP
 
  புன்கண்மை (1)
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ - கலி 61/15

 TOP
 
  புன்கணோடு (1)
நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு/புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே - குறு 386/5,6

 TOP
 
  புன்கம் (4)
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு - அகம் 237/10
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம்/மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் - அகம் 393/16,17
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி - புறம் 34/10
சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம்/கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில் - புறம் 168/11,12

 TOP
 
  புன்கின் (5)
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் - பொரு 196
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி - நற் 9/5
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/2
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/3
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் - ஐங் 368/2

 TOP
 
  புன்கு (2)
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர - கலி 33/11
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் - அகம் 116/6

 TOP
 
  புன்கொடு (1)
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ - குறு 341/2

 TOP
 
  புன்செய் (1)
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை - கலி 41/7

 TOP
 
  புன்மை (2)
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே - குறு 57/6
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் - கலி 118/18

 TOP
 
  புன்மையும் (1)
மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை - பொரு 96

 TOP
 
  புன்றுறை (1)
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு - அகம் 44/9

 TOP
 
  புன்னம் (1)
புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட - பரி 6/58

 TOP
 
  புன்னாகம் (1)
நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம்/பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி - குறி 91,92

 TOP
 
  புன்னாகமும் (1)
வரையன புன்னாகமும்/கரையன சுரபுன்னையும் - பரி 11/16,17

 TOP
 
  புன்னை (86)
பூ புன்னை சினை சேப்பின் - பொரு 205
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் - சிறு 149
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய - பெரும் 266
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை/நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி - குறி 93,94
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ - நற் 4/2
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு - நற் 31/10
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ - நற் 49/8
கல்லென் சேரி புலவர் புன்னை/விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் - நற் 63/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை இறைகொண்டனவே - நற் 67/5
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது - நற் 74/7
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை/வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் - நற் 76/6,7
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் - நற் 78/3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை/துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் - நற் 87/6,7
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை - நற் 91/2
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் - நற் 94/6
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 96/2
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் - நற் 101/4
பராரை புன்னை சேரி மெல்ல - நற் 145/9
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் - நற் 159/6
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை - நற் 163/8
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை - நற் 167/1
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் - நற் 167/8
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை - நற் 175/5
புன்னை விழுமம் போல - நற் 180/8
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த - நற் 227/3
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை/கானல் அம் கொண்கன் தந்த - நற் 231/7,8
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை/நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும் - நற் 249/1,2
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை/அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ - நற் 278/1,2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை/மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் - நற் 307/6,7
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி - நற் 311/9
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் - நற் 315/7
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த - நற் 323/7
புன்னை ஓங்கிய கானல் - நற் 327/8
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை/நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த - நற் 354/5,6
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர - நற் 375/1
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து - நற் 388/7
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை/உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் - குறு 5/2,3
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப - குறு 123/3
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் - குறு 175/3
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை - குறு 236/4
அம்ம வாழி தோழி புன்னை/அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை - குறு 296/1,2
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் - குறு 299/3
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் - குறு 303/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை/தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் - குறு 311/5,6
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் - குறு 318/2
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் - குறு 320/7
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி - குறு 351/6
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை/பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை - ஐங் 110/1,2
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை/அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் - ஐங் 117/2,3
அம்ம வாழி பாண புன்னை/அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் - ஐங் 132/1,2
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு - ஐங் 161/2
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் - ஐங் 169/3
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் - ஐங் 189/1
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை/வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் - பதி 30/3,4
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் - கலி 123/1
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி - கலி 131/45
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை - கலி 135/6
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை - கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/12
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் - கலி 136/13
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை - அகம் 10/3
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ - அகம் 20/3
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை/தண் நறும் கானல் வந்து நும் - அகம் 30/13,14
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர - அகம் 40/4
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் - அகம் 45/11
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் - அகம் 70/9
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே - அகம் 80/13
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை - அகம் 100/13
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி - அகம் 126/15
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல - அகம் 145/13
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை/பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி - அகம் 180/13,14
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த - அகம் 190/7
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு - அகம் 230/7
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் - அகம் 240/14
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை/வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப - அகம் 250/2,3
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ - அகம் 260/9
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் - அகம் 270/6
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் - அகம் 290/9
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை - அகம் 310/12
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை - அகம் 320/10
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி - அகம் 340/2
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே - அகம் 360/19
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் - அகம் 370/3
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை/மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் - புறம் 24/7,8
கானல் புன்னை சினை அலைக்குந்து - புறம் 386/15
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் - புறம் 391/17

 TOP
 
  புன்னைய (1)
புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் - கலி 132/8

 TOP
 
  புன்னையது (1)
அன்னை கூறினள் புன்னையது நலனே - நற் 172/5

 TOP
 
  புன்னையும் (2)
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும்/புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் - கலி 127/1,2
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது - அகம் 170/2

 TOP
 
  புன்னையொடு (2)
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் - நற் 235/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு/ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் - ஐங் 103/1,2

 TOP
 
  புன (18)
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் - மலை 102
இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே - மலை 113
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் - நற் 262/1
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் - குறு 82/4
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை - குறு 142/2
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின் - குறு 220/1
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல் - குறு 291/1
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை - குறு 339/1
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் - குறு 346/5
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் - கலி 39/34
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய - கலி 92/1
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி - கலி 140/5
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் - அகம் 133/15
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் - அகம் 194/9
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு - அகம் 394/3
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து - அகம் 395/13
புன தினை அயிலும் நாட சின போர் - புறம் 143/5
எறி புன குறவன் குறையல் அன்ன - புறம் 231/1

 TOP
 
  புனத்த (2)
நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த/நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர - நற் 44/5,6
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி - குறு 186/2

 TOP
 
  புனத்தானே (1)
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே - நற் 285/11

 TOP
 
  புனத்தின் (1)
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் - பதி 36/5

 TOP
 
  புனத்து (14)
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து/அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல - மலை 99,100
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ - நற் 204/2
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி - நற் 259/3
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே - நற் 306/11
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து/ஓர் ஏர் உழவன் போல - குறு 131/4,5
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து/இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை - குறு 375/3,4
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் - கலி 37/13
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி - கலி 106/16
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ - கலி 108/31
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து/கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என - அகம் 102/1,2
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து/எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் - அகம் 213/13,14
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து/நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப - அகம் 334/13,14
புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என - அகம் 388/13
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து/மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் - புறம் 138/9,10

 TOP
 
  புனத்தே (1)
செலவு ஒழிந்தனையால் அளியை நீ புனத்தே - நற் 147/12

 TOP
 
  புனம் (28)
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது - குறி 157
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி - மலை 193
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் - மலை 203
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம்/கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம் - நற் 57/8,9
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி - நற் 98/3
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ - நற் 213/10
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் - நற் 265/1
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த - நற் 266/1
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம்/காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை - நற் 344/3,4
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் - நற் 351/8
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி - நற் 368/1
வறும் புனம் காவல் விடாமை - நற் 376/11
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் - குறு 155/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம்/வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் - குறு 188/2,3
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய - குறு 214/1
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை - குறு 282/4
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை - குறு 333/2
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு - குறு 394/5
இருவி நீள் புனம் கண்டும் - ஐங் 284/3
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது - அகம் 89/17
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் - அகம் 94/10
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட - அகம் 148/6
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம்/செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் - அகம் 242/5,6
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய - அகம் 308/14
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் - அகம் 309/15
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி - அகம் 348/10
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம்/கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து - அகம் 368/1,2
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை - புறம் 159/16

 TOP
 
  புனம்-தொறும் (1)
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும்/கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் - மலை 328,329

 TOP
 
  புனமும் (1)
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 38/14

 TOP
 
  புனமே (1)
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து - ஐங் 417/2

 TOP
 
  புனல் (206)
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் - பொரு 240
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய - பொரு 241
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று - சிறு 3
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 50
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் - சிறு 118
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை - பெரும் 312
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் - பெரும் 380
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி - மது 245
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் - மது 336
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது - மது 424
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து - மது 725
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் - நெடு 18
புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் - பட் 7
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் - பட் 66
மாசு போக புனல் படிந்தும் - பட் 100
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று - பட் 161
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் - மலை 48
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் - மலை 61
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி - மலை 281
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் - மலை 449
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே - நற் 33/12
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் - நற் 70/7
மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு - நற் 230/9
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் - நற் 260/7
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல்/பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை - நற் 335/3,4
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் - நற் 369/10
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி - குறு 80/2
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் - குறு 103/1
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு - குறு 149/4
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - குறு 168/5
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட - குறு 171/2
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு - குறு 292/2
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு - குறு 304/7
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் - ஐங் 15/2
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் - ஐங் 23/2
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி - ஐங் 53/2
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் - ஐங் 54/2
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் - ஐங் 64/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர - ஐங் 65/2
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என - ஐங் 69/3
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே - ஐங் 72/5
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே - ஐங் 75/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் - ஐங் 76/2
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் - ஐங் 77/3
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 78/3
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் - ஐங் 79/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி - ஐங் 80/3
புனல் முற்று ஊரன் பகலும் - ஐங் 95/3
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 98/1
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை - ஐங் 100/1
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே - ஐங் 193/4
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 411/3
புனல் வாயில் பூ பொய்கை - பதி 13/8
போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும் - பதி 22/28
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் - பதி 27/9
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் - பதி 30/17
குருதி செம் புனல் ஒழுக - பதி 36/13
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது - பதி 45/19
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் - பதி 48/14
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும் - பதி 48/17
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு - பதி 50/6
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் - பதி 50/11
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் - பதி 52/21
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி - பதி 62/10
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த - பதி 86/10
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல்/ஒய்யும் நீர் வழி கரும்பினும் - பதி 87/3,4
புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு - பதி 88/25
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி - பதி 90/43
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் - பரி 1/27
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன - பரி 3/25
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ - பரி 6/3
தாயிற்றே தண்ணம் புனல்/புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி - பரி 6/10,11
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் - பரி 6/29
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் - பரி 6/30
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர - பரி 6/40
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை - பரி 6/44
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என - பரி 6/50
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல்/விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் - பரி 6/60,61
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த - பரி 7/8
வந்தன்று வையை புனல்/நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் - பரி 7/10,11
செய்கின்றே செம் பூ புனல்/கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் - பரி 7/22,23
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் - பரி 7/28
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து - பரி 7/39
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் - பரி 7/52
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே - பரி 7/59
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல்/ஊர் உடன் ஆடும் கடை - பரி 7/75,76
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது - பரி 7/81
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/61
நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை - பரி 8/104
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் - பரி 8/105
புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா - பரி 8/117
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த - பரி 9/27
செம்மை புது புனல்/தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் - பரி 9/76,77
போந்தது வையை புனல்/புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி - பரி 10/8,9
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி - பரி 10/9
யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் - பரி 10/40
வெள்ளம் தரும் இ புனல்/புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட - பரி 10/70,71
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட - பரி 10/71
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல்/உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் - பரி 10/93,94
பின்னும் மலர் கண் புனல்/தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் - பரி 10/99,100
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி - பரி 10/103
தெளிவு இன்று தீம் நீர் புனல்/மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் - பரி 10/111,112
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி - பரி 10/127
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் - பரி 10/129
நெரிதரூஉம் வையை புனல்/வரையன புன்னாகமும் - பரி 11/15,16
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் - பரி 11/43
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க - பரி 11/107
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு - பரி 12/10
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி - பரி 12/47
வல்லதால் வையை புனல்/என ஆங்கு - பரி 12/75,76
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை - பரி 12/94
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க - பரி 12/99
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என - பரி 15/27
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி - பரி 16/6
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல்/கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் - பரி 16/49,50
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி - பரி 20/52
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் - பரி 20/106
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/44
தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால் - பரி 22/45
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி - பரி 24/34
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது - பரி 24/39
தணிவு இன்று வையை புனல்/புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை - பரி 24/50,51
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை - பரி 24/51
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி - பரி 24/53
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல்/கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை - பரி 24/64,65
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் - பரி 24/66
பாடி_பாடி பாய் புனல்/ஆடி_ஆடி அருளியவர் - பரி 24/74,75
மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை - பரி 24/80
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் - பரி 24/93
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் - பரி 35/1
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி - கலி 30/5
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற - கலி 31/1
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் - கலி 34/2
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் - கலி 39/1
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர - கலி 66/8
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ - கலி 66/14
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் - கலி 67/5
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர - கலி 68/5
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர - கலி 69/7
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் - கலி 69/17
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் - கலி 72/15
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் - கலி 76/1
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி - கலி 78/3
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் - கலி 78/9
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர - கலி 78/10
வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார் - கலி 84/38
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர்பு ஒதுக்கம் போல் - கலி 88/10
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை - கலி 98/11
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே - கலி 98/13
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே - கலி 98/13
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை - கலி 98/18
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி - கலி 98/20
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு - கலி 98/25
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் - கலி 98/28
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை - கலி 98/31
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல்/பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி - கலி 98/34,35
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் - அகம் 25/1
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 59/4
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று - அகம் 62/9
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர - அகம் 116/4
வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே - அகம் 116/10
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று - அகம் 133/10
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று - அகம் 137/7
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக - அகம் 156/7
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் - அகம் 163/10
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது - அகம் 179/5
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே - அகம் 186/9
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த - அகம் 213/22
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் - அகம் 216/2
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் - அகம் 226/4
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என - அகம் 236/18
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் - அகம் 237/14
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் - அகம் 255/10
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து - அகம் 256/11
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை - அகம் 266/2
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் - அகம் 279/13
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் - அகம் 308/4
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 322/9
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் - அகம் 326/11
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என - அகம் 376/2
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை - அகம் 376/3
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து - அகம் 376/10
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் - அகம் 400/13
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து - புறம் 7/11
தண் பொருநை புனல் பாயும் - புறம் 11/5
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி - புறம் 24/19
புனல் குருதி உலை கொளீஇ - புறம் 26/9
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து - புறம் 42/7
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே - புறம் 58/1
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் - புறம் 63/13
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 98/20
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை - புறம் 136/25
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 166/29
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி - புறம் 174/8
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் - புறம் 176/5
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய - புறம் 227/5
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் - புறம் 262/3
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே - புறம் 263/8
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே - புறம் 341/18
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் - புறம் 343/9
குன்று ஏறி புனல் பாயின் - புறம் 352/6
புற வாயால் புனல் வரையுந்து - புறம் 352/7
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் - புறம் 354/6
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து - புறம் 367/5
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க - புறம் 368/10

 TOP
 
  புனல்-கண் (1)
திருமருத முன்துறை சேர் புனல்-கண் துய்ப்பார் - பரி 7/83

 TOP
 
  புனலது (2)
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் - பரி 6/32
சேறு ஆடு புனலது செலவு - பரி 6/51

 TOP
 
  புனலில் (2)
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல - பரி 6/79
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி - பரி 20/24

 TOP
 
  புனலின் (4)
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக - பதி 49/12
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் - பரி 7/23
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று - பரி 12/98
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று - புறம் 237/18

 TOP
 
  புனலும் (1)
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி - குறு 200/3

 TOP
 
  புனலே (4)
ஆடினை என்ப புனலே அலரே - ஐங் 71/3
தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே - ஐங் 73/4
கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் - பரி 16/39
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து - அகம் 6/11

 TOP
 
  புனலோடு (2)
புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் - குறு 222/3
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் - பரி 10/102

 TOP
 
  புனவர் (3)
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த - ஐங் 246/3
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை - ஐங் 295/3
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது - புறம் 49/4

 TOP
 
  புனவன் (4)
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன்/சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் - நற் 119/1,2
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை - குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை - குறு 133/1
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் - அகம் 140/11

 TOP
 
  புனற்கு (1)
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் - பரி 16/16

 TOP
 
  புனனாடு (1)
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என - அகம் 396/2

 TOP
 
  புனனே (1)
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே - நற் 328/7

 TOP
 
  புனிற்று (17)
புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் - சிறு 132
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து - நற் 148/8
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் - நற் 193/3
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி - நற் 206/1
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி - நற் 271/1
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் - நற் 290/2
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு - நற் 329/4
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி - நற் 383/3
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் - ஐங் 25/1
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ - ஐங் 92/1
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/3
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் - அகம் 21/17
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு - அகம் 56/11
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் - அகம் 156/3
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் - அகம் 338/18
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/6
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி - புறம் 120/6

 TOP
 
  புனிற்று_மகள் (1)
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள்/பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில - பதி 16/3,4

 TOP
 
  புனிறு (12)
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு - மது 602
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் - குறி 37
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி - மலை 49
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் - மலை 120
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் - மலை 203
புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச - நற் 40/6
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே - நற் 380/4
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து - நற் 393/3
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல் - ஐங் 263/1
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர - கலி 29/4
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் - அகம் 273/4
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல - புறம் 68/8

 TOP
 
  புனை (139)
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை - திரு 18
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - திரு 68
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் - சிறு 53
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய - பெரும் 334
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் - பெரும் 485
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் - முல் 62
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி - மது 368
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி - மது 434
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை - மது 723
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் - மது 771
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் - மலை 56
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் - மலை 57
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் - நற் 12/6
கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் - நற் 108/4
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி - நற் 109/4
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி - நற் 123/8
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து - நற் 147/8
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென - நற் 222/3
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் - நற் 252/6
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - நற் 252/12
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து - நற் 286/5
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப - நற் 296/3
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் - நற் 330/5
புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி - நற் 336/5
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு - நற் 348/7
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் - நற் 374/6
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் - நற் 375/2
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் - குறு 16/2
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் - குறு 21/2
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் - குறு 70/3
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த - குறு 356/6
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் - ஐங் 182/2
யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின் - ஐங் 356/2
புனை இழை மகளிர் பயந்த - ஐங் 382/4
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ - ஐங் 391/4
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே - ஐங் 452/5
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து - ஐங் 467/1
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ - பதி 22/27
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து - பதி 23/7
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் - பதி 46/4
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது - பதி 58/6
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - பதி 61/3
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் - பதி 85/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் - பதி 92/7
எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை - பரி 1/10
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப - பரி 4/59
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை - பரி 6/68
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில் - பரி 7/46
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை - பரி 7/84
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம - பரி 10/36
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று - பரி 10/46
புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு - பரி 11/65
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் - பரி 12/12
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி - பரி 13/2
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி - பரி 13/4
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி - பரி 13/36
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் - பரி 15/4
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே - பரி 15/28
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி - பரி 16/6
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி - பரி 19/12
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா - பரி 19/86
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் - பரி 21/7
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் - பரி 21/24
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் - பரி 22/22
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு - பரி 22/27
புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் - பரி 23/25
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை - பரி 23/58
கை புனை தாரினர் கண்ணியர் - பரி 24/11
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் - பரி 32/3
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே - கலி 7/6
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே - கலி 7/10
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென - கலி 10/22
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் - கலி 11/20
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி - கலி 16/9
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு - கலி 25/4
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப - கலி 46/19
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை - கலி 54/6
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை - கலி 59/6
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே - கலி 60/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் - கலி 75/31
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் - கலி 76/1
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் - கலி 80/6
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி - கலி 80/7
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே - கலி 80/8
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் - கலி 81/3
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ - கலி 86/2
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப - கலி 86/6
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் - கலி 86/7
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து - கலி 97/14
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் - கலி 98/30
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி - கலி 104/9
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட - கலி 104/58
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் - கலி 107/15
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி - கலி 146/49
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/21
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி - அகம் 29/14
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு - அகம் 48/12
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் - அகம் 61/11
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த - அகம் 69/11
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 84/17
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - அகம் 98/11
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி - அகம் 112/3
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை - அகம் 124/9
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின - அகம் 141/3
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் - அகம் 143/12
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் - அகம் 155/3
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின் - அகம் 166/8
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை - அகம் 167/3
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி - அகம் 195/3
நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே - அகம் 195/10
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி - அகம் 215/4
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ - அகம் 221/2
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை/புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 225/14,15
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் - அகம் 251/7
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த - அகம் 251/13
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - அகம் 353/23
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் - அகம் 363/4
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள - அகம் 376/7
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர - அகம் 394/10
வரி மணல் புனை பாவைக்கு - புறம் 11/3
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் - புறம் 12/2
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் - புறம் 14/3
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப - புறம் 23/10
புனை வினை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் - புறம் 29/3
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் - புறம் 31/9
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் - புறம் 43/13
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் - புறம் 44/8
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் - புறம் 56/19
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க - புறம் 76/12
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே - புறம் 82/6
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் - புறம் 83/1
கையது வேலே காலன புனை கழல் - புறம் 100/1
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே - புறம் 122/2
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி - புறம் 167/10
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை - புறம் 200/9
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/4
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே - புறம் 259/7
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை - புறம் 287/5

 TOP
 
  புனை_இழாய் (4)
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென - கலி 10/22
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி - கலி 16/9
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப - கலி 46/19
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே - கலி 60/7

 TOP
 
  புனை_இழை (6)
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி - நற் 109/4
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - நற் 252/12
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி - அகம் 29/14
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் - அகம் 155/3
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே - அகம் 353/23
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் - அகம் 363/4

 TOP
 
  புனைக (2)
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக/ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது - அகம் 269/2,3
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக/அன்னவை பலவும் செய்க என்னதூஉம் - புறம் 172/3,4

 TOP
 
  புனைகுவோரும் (1)
புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும்/கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் - பரி 12/17,18

 TOP
 
  புனைகோ (2)
சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/9
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/13

 TOP
 
  புனைந்த (19)
தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த/ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் - பெரும் 248,249
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை - மது 410
நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர் - மது 639
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த/செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி - நெடு 57,58
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து - மலை 28
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த/முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய - நற் 260/8,9
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் - குறு 53/3
நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை - பரி 6/8
பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப - கலி 80/5
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த/திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த - கலி 114/15,16
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள - கலி 117/8
கோதை புனைந்த வழி - கலி 144/31
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் - அகம் 221/5
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி - அகம் 269/11
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் - அகம் 352/16
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த/பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி - அகம் 390/6,7
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் - அகம் 391/6
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் - புறம் 40/3
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த/பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் - புறம் 353/1,2

 TOP
 
  புனைந்தனர் (1)
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து - புறம் 265/3

 TOP
 
  புனைந்தாய் (1)
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் - கலி 115/17

 TOP
 
  புனைந்து (12)
கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் - திரு 17
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து/நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி - மது 485,486
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த - நற் 325/3
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து/மன் எயில் எறிந்து மறவர் தரீஇ - பதி 37/8,9
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து/நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 51/31,32
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - பதி 90/34
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி - அகம் 136/6
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் - அகம் 219/9
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் - அகம் 369/7
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து/தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் - அகம் 369/15,16
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி - புறம் 150/25
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை - புறம் 201/9

 TOP
 
  புனைநரும் (1)
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும்/பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் - மது 512,513

 TOP
 
  புனைய (5)
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய/வாராது அமையலோ இலரே நேரார் - ஐங் 463/2,3
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய/உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு - ஐங் 495/3,4
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட - அகம் 117/13
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு - அகம் 221/9
தண் கமழ் கோதை புனைய/வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/10,11

 TOP
 
  புனையல் (1)
பொம்மல் ஓதியும் புனையல்/எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம்-மன்னே - குறு 191/6,7

 TOP
 
  புனையவும் (2)
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும்/மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் - பரி 20/20,21
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை - கலி 17/1

 TOP
 
  புனையா (2)
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் - நெடு 147
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா - பரி 19/86

 TOP
 
  புனையாய் (1)
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய்/விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் - நற் 155/2,3

 TOP
 
  புனையார் (2)
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார்/பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் - நெடு 53,54
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார்/உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் - ஐங் 187/3,4

 TOP
 
  புனையூஉ (1)
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ/நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய - மது 551,552

 TOP
 
  புனைவார் (1)
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் - கலி 28/3

 TOP
 
  புனைவு (2)
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி - பெரும் 218
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் - நெடு 147

 TOP
 
  புனைஇ (1)
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ/காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு - நற் 313/4,5

 TOP