<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

பூ - முதல் சொற்கள்
பூ 535
பூ_நுதல் 1
பூ_விலை_பெண்டே 1
பூஉண்டு 1
பூக்க 1
பூக்குந்து 2
பூக்கும் 6
பூங்கோதை 1
பூசல் 43
பூசலின் 9
பூசலொடு 1
பூசற்கு 2
பூசா 1
பூசி 1
பூசுவ 1
பூசுவோரும் 1
பூசை 1
பூட்கை 16
பூட்ட 1
பூட்டலும் 1
பூட்டவும் 1
பூட்டி 16
பூட்டிய 4
பூட்டினையோ 2
பூட்டு 6
பூட்டுநர் 1
பூட்டும் 1
பூண் 117
பூண்க 5
பூண்ட 20
பூண்டதை 1
பூண்டவள் 1
பூண்டவை 1
பூண்டாரும் 1
பூண்டிசின் 1
பூண்டு 7
பூண்டும் 1
பூண்ப 1
பூண 1
பூணவற்கு 1
பூணவை 1
பூணள் 1
பூணன் 2
பூணா 1
பூணா_ஐயவி 1
பூணாம் 1
பூணினால் 1
பூணினை 1
பூணொடு 3
பூத்த 53
பூத்தமை 1
பூத்தல் 3
பூத்தன்று 2
பூத்தன 3
பூத்தனள் 2
பூத்தியோ 1
பூத்து 10
பூத 1
பூதத்து 2
பூதம் 5
பூந்தாரான் 1
பூப்ப 11
பூப்பவும் 2
பூப்பின் 1
பூம் 14
பூம்_குழை 1
பூம்_கொடி 2
பூரித்த 1
பூரிம 1
பூரிய 1
பூவல் 4
பூவனும் 1
பூவா 4
பூவால் 1
பூவின் 35
பூவின 1
பூவினர் 2
பூவினரே 1
பூவினும் 2
பூவினுள் 3
பூவினோயே 1
பூவுடன் 1
பூவும் 8
பூவே 3
பூவை 6
பூவைக்கு 1
பூவொடு 7
பூவோடு 1
பூழ் 4
பூழி 9
பூழிய 1
பூழியர் 8
பூழில் 1
பூழிலொடு 1
பூழின் 2
பூளை 7
பூளையின் 2
பூளையொடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பூ (535)
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் - திரு 11
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் - திரு 15
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி - திரு 28
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை - திரு 33
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் - திரு 43
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ/செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு - திரு 201,202
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் - திரு 225
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர - திரு 241
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு - திரு 298
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் - திரு 303
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் - பொரு 30
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய பூ கனிந்து - பொரு 82
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர - பொரு 157
பூ புன்னை சினை சேப்பின் - பொரு 205
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட - பொரு 219
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து - சிறு 5
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி - சிறு 22
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி - சிறு 54
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி - சிறு 100
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை - சிறு 178
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் - சிறு 239
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ/கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை - பெரும் 7,8
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ - பெரும் 159
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி - பெரும் 174
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை - பெரும் 214
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட - பெரும் 278
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி - பெரும் 290
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை - பெரும் 294
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் - பெரும் 338
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ/கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த - பெரும் 376,377
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பெரும் 389
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப - முல் 23
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து - முல் 41
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் - மது 96
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் - மது 103
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை - மது 253
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் - மது 277
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் - மது 292
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் - மது 297
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் - மது 338
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி - மது 341
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப - மது 396
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் - மது 398
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் - மது 433
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை - மது 438
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் - மது 446
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் - மது 487
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை - மது 524
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து - மது 568
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் - மது 573
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப - மது 685
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் - மது 718
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை - மது 737
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் - மது 745
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ/பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர - நெடு 13,14
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் - நெடு 38
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ - நெடு 113
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து - நெடு 126
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து - நெடு 130
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் - நெடு 145
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் - குறி 67
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை - குறி 68
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் - குறி 73
பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம் - குறி 85
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி - குறி 88
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி - குறி 90
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி - குறி 214
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி - குறி 224
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் - பட் 12
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை - பட் 33
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை - பட் 37
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் - பட் 66
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் - பட் 85
புலவு மணல் பூ கானல் - பட் 94
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை - பட் 105
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல - பட் 162
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி - பட் 240
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் - பட் 252
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி - பட் 256
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் - மலை 120
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி - மலை 228
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து - மலை 498
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் - நற் 8/2
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி - நற் 9/5
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர - நற் 10/4
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை - நற் 11/6
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி - நற் 20/6
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி - நற் 34/3
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி - நற் 36/2
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய - நற் 42/11
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ/வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி - நற் 48/3,4
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை - நற் 48/5
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் - நற் 63/8
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் - நற் 73/9
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் - நற் 78/4
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு - நற் 90/4
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் - நற் 90/7
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 104/1
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் - நற் 110/3
மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க - நற் 115/1
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர - நற் 117/4
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் - நற் 118/4
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே - நற் 122/11
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை - நற் 132/6
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து - நற் 147/8
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 149/6
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் - நற் 151/9
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே - நற் 152/2
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் - நற் 155/3
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன - நற் 157/9
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை - நற் 159/2
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் - நற் 173/1
பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே - நற் 187/3
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் - நற் 191/9
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் - நற் 191/11
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே - நற் 202/11
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ/கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை - நற் 203/3,4
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை - நற் 203/4
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி - நற் 205/3
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே - நற் 218/2
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய - நற் 221/2
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி - நற் 221/11
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் - நற் 223/3
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் - நற் 235/4
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ/கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப - நற் 238/1,2
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் - நற் 239/7
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் - நற் 241/5
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய - நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ - நற் 242/2
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் - நற் 243/4
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் - நற் 249/5
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு - நற் 250/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ - நற் 258/1
எருவை நறும் பூ நீடிய - நற் 261/9
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் - நற் 265/4
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ/ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் - நற் 266/2,3
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ/ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த - நற் 268/3,4
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் - நற் 272/6
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ/கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் - நற் 290/1,2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் - நற் 293/5
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ/தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது - நற் 299/2,3
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் - நற் 307/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ/பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப - நற் 313/1,2
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப - நற் 317/2
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய - நற் 325/7
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என - நற் 326/6
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் - நற் 333/4
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை - நற் 335/4
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் - நற் 348/5
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை - நற் 355/1
பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப - நற் 375/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ/பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ - நற் 384/7,8
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த - நற் 395/7
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ - நற் 396/4
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் - நற் 399/2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு - குறு 3/3
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை - குறு 10/3
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என - குறு 17/1
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று - குறு 19/2
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை - குறு 21/3
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் - குறு 24/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் - குறு 26/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/2
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை - குறு 55/1
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன - குறு 57/1
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து - குறு 72/1
நாறா வெண் பூ கொழுதும் - குறு 85/5
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி - குறு 90/4
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி - குறு 101/4
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன - குறு 107/1
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ/செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று - குறு 108/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப - குறு 123/3
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை - குறு 126/3
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி - குறு 134/4
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ - குறு 142/1
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை - குறு 142/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை - குறு 149/3
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து - குறு 156/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை - குறு 183/5
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் - குறு 200/1
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ/குருகு என மலரும் பெரும் துறை - குறு 226/5,6
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் - குறு 242/3
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி - குறு 243/2
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் - குறு 253/3
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என - குறு 256/5
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ/சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - குறு 281/3,4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு - குறு 313/3
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் - குறு 321/2
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ/வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு - குறு 329/1,2
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ/இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் - குறு 330/4,5
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் - குறு 334/3
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ - குறு 341/2
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் - குறு 343/6
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் - குறு 346/4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை - குறு 359/3
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி - குறு 373/6
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி - குறு 381/5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல - குறு 382/3
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை - குறு 391/7
பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை - ஐங் 3/5
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் - ஐங் 7/4
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் - ஐங் 8/5
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் - ஐங் 13/2
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல - ஐங் 14/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் - ஐங் 16/1
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி - ஐங் 16/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே - ஐங் 16/4
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ/விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் - ஐங் 17/1,2
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை - ஐங் 19/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் - ஐங் 19/3
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் - ஐங் 20/2
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் - ஐங் 23/2
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் - ஐங் 30/3
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை - ஐங் 33/2
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் - ஐங் 41/2
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 99/3
பூ போல் உண்கண் மரீஇய - ஐங் 101/4
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் - ஐங் 109/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை - ஐங் 110/2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் - ஐங் 162/3
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் - ஐங் 169/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ/வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் - ஐங் 190/1,2
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் - ஐங் 191/2
பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று - ஐங் 210/3
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை - ஐங் 265/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி - ஐங் 290/3
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட - ஐங் 297/2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ/முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து - ஐங் 320/1,2
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ/அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள - ஐங் 331/2,3
நறும் பூ குரவம் பயந்த - ஐங் 344/2
புது பூ அதிரல் தாஅய் - ஐங் 345/2
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/3
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப - ஐங் 350/2
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப - ஐங் 362/3
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் - ஐங் 368/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் - ஐங் 368/2
நீங்கினளோ என் பூ கணோளே - ஐங் 375/6
பூ புரை உண்கண் மடவரல் - ஐங் 376/4
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த - ஐங் 404/3
பூ பல அணிந்த வைப்பின் - ஐங் 405/3
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே - ஐங் 412/3
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி - ஐங் 414/2
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் - ஐங் 421/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர - ஐங் 438/2
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே - ஐங் 469/5
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே - ஐங் 496/5
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் - பதி 11/12
புனல் வாயில் பூ பொய்கை - பதி 13/8
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென - பதி 13/13
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து - பதி 15/9
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி - பதி 27/4
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் - பதி 30/15
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி - பதி 30/26
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ - பதி 40/9
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் - பதி 40/24
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் - பதி 41/9
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி - பதி 45/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு - பதி 50/6
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் - பதி 54/5
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் - பதி 58/2
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய - பதி 90/29
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி - பரி 6/11
செய்கின்றே செம் பூ புனல் - பரி 7/22
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து - பரி 7/42
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம - பரி 10/36
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் - பரி 10/79
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் - பரி 10/105
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து - பரி 10/114
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் - பரி 10/122
திருமருத நீர் பூ துறை - பரி 11/30
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது - பரி 11/118
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் - பரி 11/125
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை - பரி 11/130
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் - பரி 12/12
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய - பரி 12/68
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி - பரி 12/89
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி - பரி 13/2
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே - பரி 14/2
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய - பரி 14/7
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் - பரி 14/16
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே - பரி 14/22
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் - பரி 16/11
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் - பரி 16/18
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் - பரி 16/21
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி - பரி 17/1
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க - பரி 17/16
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு - பரி 18/33
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய - பரி 19/16
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் - பரி 19/31
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா - பரி 19/86
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி - பரி 19/87
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை - பரி 20/4
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு - பரி 20/111
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது - பரி 21/42
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/44
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் - பரி 21/59
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி - பரி 22/19
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் - பரி 22/21
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர - பரி 22/39
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க - பரி 22/43
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி - பரி 23/44
பூ முடி நாகர் நகர் - பரி 23/59
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை - பரி 24/41
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை - பரி 24/51
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி - பரி 24/53
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் - கலி 23/2
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் - கலி 23/13
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது - கலி 28/18
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி - கலி 29/16
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன - கலி 31/5
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு - கலி 31/15
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா - கலி 31/19
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள - கலி 32/5
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர - கலி 33/11
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் - கலி 34/16
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே - கலி 39/52
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர - கலி 44/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் - கலி 46/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய - கலி 48/22
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை - கலி 54/2
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை - கலி 55/3
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று - கலி 55/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் - கலி 56/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் - கலி 57/8
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற - கலி 62/4
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் - கலி 63/6
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் - கலி 64/12
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர - கலி 66/8
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/11
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி - கலி 71/2
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை - கலி 73/2
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த - கலி 74/1
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் - கலி 75/31
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி - கலி 78/3
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி - கலி 79/20
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் - கலி 84/37
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை - கலி 85/5
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா - கலி 85/27
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக - கலி 88/2
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய - கலி 92/1
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே - கலி 92/26
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த - கலி 92/43
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் - கலி 92/63
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/24
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல - கலி 94/23
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை - கலி 98/10
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக - கலி 98/16
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/52
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/8
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை - கலி 108/10
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து - கலி 108/42
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் - கலி 111/3
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை - கலி 111/7
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக - கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் - கலி 112/2
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ/அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் - கலி 115/9,10
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி - கலி 115/14
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட - கலி 118/11
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் - கலி 126/10
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் - கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 131/4
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் - கலி 132/18
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் - கலி 133/5
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப - கலி 136/4
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த - கலி 138/14
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ/உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த - கலி 138/19,20
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த - கலி 140/4
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் - கலி 140/22
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் - கலி 142/11
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் - கலி 144/30
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் - கலி 147/15
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ/சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று - அகம் 1/16,17
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து - அகம் 6/16
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர - அகம் 14/8
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ/துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க - அகம் 15/13,14
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று - அகம் 18/2
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி - அகம் 19/16
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக - அகம் 20/9
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் - அகம் 20/10
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி - அகம் 22/13
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் - அகம் 25/10
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து - அகம் 28/9
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர - அகம் 36/8
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப - அகம் 40/1
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப - அகம் 41/3
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் - அகம் 41/13
மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு - அகம் 48/5
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் - அகம் 53/4
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் - அகம் 66/12
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர - அகம் 71/4
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர - அகம் 71/4
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக - அகம் 82/6
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை - அகம் 93/13
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய - அகம் 94/2
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் - அகம் 97/21
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன - அகம் 104/8
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று - அகம் 115/11
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் - அகம் 130/8
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று - அகம் 133/10
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த - அகம் 134/10
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ/கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் - அகம் 135/8,9
பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய - அகம் 136/9
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை - அகம் 136/10
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி - அகம் 138/18
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை - அகம் 141/25
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர - அகம் 141/26
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை - அகம் 142/23
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ/பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 149/3,4
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து - அகம் 158/8
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது - அகம் 159/14
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை - அகம் 167/3
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி - அகம் 174/4
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை - அகம் 180/5
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் - அகம் 181/11
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து - அகம் 182/1
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி - அகம் 184/10
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன - அகம் 187/8
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் - அகம் 197/2
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் - அகம் 205/11
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர - அகம் 205/20
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் - அகம் 208/16
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் - அகம் 211/2
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ/கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர - அகம் 217/4,5
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட - அகம் 217/10
ஒண் பூ வேங்கை கமழும் - அகம் 218/21
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை - அகம் 225/14
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப - அகம் 227/8
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை - அகம் 232/12
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ/விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய - அகம் 235/9,10
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ/மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க - அகம் 235/12,13
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ/மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் - அகம் 236/7,8
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப - அகம் 240/3
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் - அகம் 240/14
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ/குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் - அகம் 245/15,16
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் - அகம் 247/5
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை - அகம் 248/12
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ - அகம் 249/11
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி - அகம் 256/14
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து - அகம் 257/6
ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து - அகம் 262/13
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ/பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் - அகம் 264/3,4
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ/மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர - அகம் 267/7,8
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த - அகம் 268/2
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி - அகம் 269/11
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ/குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் - அகம் 275/11,12
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு - அகம் 279/12
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ/முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை - அகம் 288/3,4
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் - அகம் 290/9
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய - அகம் 294/3
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் - அகம் 294/9
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ - அகம் 298/12
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி - அகம் 301/11
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை - அகம் 301/14
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய - அகம் 308/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை - அகம் 310/12
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது - அகம் 321/5
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து - அகம் 329/1
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும் - அகம் 330/1
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ/ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் - அகம் 331/2,3
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் - அகம் 334/15
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ/வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய - அகம் 335/18,19
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் - அகம் 340/7
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப - அகம் 340/13
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் - அகம் 345/8
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ/செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப - அகம் 345/16,17
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி - அகம் 360/1
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன - அகம் 367/11
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை - அகம் 374/10
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் - அகம் 387/7
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் - அகம் 389/9
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் - அகம் 398/20
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி - அகம் 400/11
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு - அகம் 400/20
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை - புறம் 2/14
குலவு சினை பூ கொய்து - புறம் 11/4
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே - புறம் 11/18
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் - புறம் 12/2
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய - புறம் 13/2
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை - புறம் 14/13
பூ கதூஉம் இன வாளை - புறம் 18/8
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் - புறம் 23/21
பூ கரும்பின் தீம் சாறும் - புறம் 24/13
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் - புறம் 28/13
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என - புறம் 32/4
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி - புறம் 33/20
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் - புறம் 35/10
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் - புறம் 38/12
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு - புறம் 41/14
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் - புறம் 44/7
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை - புறம் 50/7
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற - புறம் 55/6
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 96/1
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி - புறம் 96/4
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் - புறம் 99/6
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் - புறம் 108/3
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் - புறம் 116/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர - புறம் 117/3
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் - புறம் 131/2
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ/ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு - புறம் 155/4,5
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் - புறம் 165/6
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் - புறம் 166/28
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் - புறம் 194/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை - புறம் 200/9
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ - புறம் 215/3
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர - புறம் 224/15
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர - புறம் 224/15
கடி காவில் பூ சூடினன் - புறம் 239/2
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ - புறம் 243/2
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் - புறம் 249/3
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை - புறம் 261/13
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு - புறம் 264/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை - புறம் 274/1
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே - புறம் 283/13
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் - புறம் 289/9
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே - புறம் 293/6
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன - புறம் 321/4
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் - புறம் 326/6
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 339/3
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து - புறம் 339/8
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் - புறம் 341/2
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே - புறம் 341/8
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் - புறம் 351/10
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 352/4
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு - புறம் 361/12
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப - புறம் 371/7
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் - புறம் 383/12
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும் - புறம் 384/3
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து - புறம் 384/7
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து - புறம் 384/9
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின - புறம் 386/11
புதல் தளவின் பூ சூடி - புறம் 395/6
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு - புறம் 397/15
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் - புறம் 398/4
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் - புறம் 398/28

 TOP
 
  பூ_நுதல் (1)
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த - கலி 138/14

 TOP
 
  பூ_விலை_பெண்டே (1)
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே - புறம் 293/6

 TOP
 
  பூஉண்டு (1)
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு/அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட - பதி 90/11,12

 TOP
 
  பூக்க (1)
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே - புறம் 21/13

 TOP
 
  பூக்குந்து (2)
கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து/கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும் - புறம் 137/8,9
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து/கழி சுற்றிய விளை கழனி - புறம் 396/2,3

 TOP
 
  பூக்கும் (6)
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும்/திண் தேர் பொறையன் தொண்டி - நற் 8/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும்/அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே - நற் 266/3,4
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும்/அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே - குறு 82/5,6
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும்/நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும - குறு 309/5,6
கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும்/துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் - ஐங் 12/1,2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் - ஐங் 103/2

 TOP
 
  பூங்கோதை (1)
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை/மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ - நற் 245/2,3

 TOP
 
  பூசல் (43)
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல்/மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் - மது 291,292
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல்/சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் - மது 293,294
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல்/கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் - மது 295,296
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் - மது 297
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல்/சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் - மலை 299,300
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல்/கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி - மலை 306,307
சிறுமை உற்ற களையா பூசல்/கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை - மலை 314,315
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல்/இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு - மலை 329,330
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல்/நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் - நற் 14/9,10
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல்/இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் - நற் 35/5,6
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல்/உரும் இடை கடி இடி கரையும் - நற் 65/7,8
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா - நற் 90/10
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல்/சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் - நற் 100/5,6
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு - குறு 29/5
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல்/நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் - குறு 43/3,4
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல்/விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் - குறு 241/5,6
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி - குறு 367/5
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப - ஐங் 315/2
பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே - ஐங் 480/5
பூசல் அறியா நன் நாட்டு - பதி 27/15
செம் நீர் பூசல் அல்லது - பதி 28/13
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து - பதி 31/3
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் - பரி 10/28
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே - கலி 34/24
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே - கலி 65/22
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை - கலி 147/51
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல்/விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு - அகம் 8/11,12
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற - அகம் 48/7
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் - அகம் 52/4
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப - அகம் 62/7
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் - அகம் 68/18
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா - அகம் 179/9
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல்/வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை - அகம் 208/16,17
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் - அகம் 239/6
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப - அகம் 317/16
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என - அகம் 351/15
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து - புறம் 7/11
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல்/ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர - புறம் 25/11,12
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து - புறம் 42/7
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது - புறம் 42/9
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர - புறம் 120/15
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல - புறம் 266/9
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் - புறம் 291/3

 TOP
 
  பூசலின் (9)
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி - மலை 281
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் - பதி 22/29
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் - பதி 30/19
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ - கலி 66/14
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி - அகம் 7/15
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய - அகம் 211/10
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் - அகம் 372/11
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த - அகம் 379/25
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் - புறம் 260/12

 TOP
 
  பூசலொடு (1)
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் - மது 298

 TOP
 
  பூசற்கு (2)
புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு/அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன - பதி 44/12,13
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் - கலி 145/62

 TOP
 
  பூசா (1)
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் - அகம் 265/18

 TOP
 
  பூசி (1)
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் - பரி 21/25

 TOP
 
  பூசுவ (1)
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை - பரி 23/22

 TOP
 
  பூசுவோரும் (1)
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும்/கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் - பரி 12/14,15

 TOP
 
  பூசை (1)
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் - பரி 19/50

 TOP
 
  பூட்கை (16)
ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி - திரு 247
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 83
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் - சிறு 141
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் - பதி 34/2
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப - பதி 57/1
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் - பதி 80/8
ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான் - பதி 85/3
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை - அகம் 100/8
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் - புறம் 9/6
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல - புறம் 69/5
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக - புறம் 126/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக - புறம் 139/7
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே - புறம் 165/15
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே - புறம் 295/8
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை/கரும்பனூரன் காதல் மகனே - புறம் 381/25,26

 TOP
 
  பூட்ட (1)
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே - பரி 6/99

 TOP
 
  பூட்டலும் (1)
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று - அகம் 200/11

 TOP
 
  பூட்டவும் (1)
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும்/வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் - பரி 20/16,17

 TOP
 
  பூட்டி (16)
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி/காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் - பொரு 165,166
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி/பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் - பெரும் 198,199
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி/அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து - பெரும் 489,490
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி/மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய - நற் 187/4,5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி/வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி - குறு 182/2,3
விரி உளை நன் மா பூட்டி/பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே - ஐங் 488/3,4
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி/சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை - பதி 42/10,11
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி/ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி - பதி 44/16,17
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி/கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு - பதி 48/2,3
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி/நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் - பதி 58/16,17
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி/நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் - அகம் 83/6,7
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி/நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ - அகம் 244/12,13
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி/சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் - அகம் 249/5,6
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி/மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை - அகம் 400/11,12
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி/பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் - புறம் 15/2,3
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி/வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் - புறம் 392/9,10

 TOP
 
  பூட்டிய (4)
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய/தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் - பரி 19/16,17
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய/அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த - அகம் 253/14,15
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி - அகம் 311/10
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு - அகம் 373/8

 TOP
 
  பூட்டினையோ (2)
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ/மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ - அகம் 384/9,10
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ/உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் - அகம் 384/10,11

 TOP
 
  பூட்டு (6)
கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ - குறு 388/3
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து - கலி 66/25
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் - கலி 98/5
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் - அகம் 96/2
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் - அகம் 300/6
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/3

 TOP
 
  பூட்டுநர் (1)
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய - பதி 43/16

 TOP
 
  பூட்டும் (1)
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும்/சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் - புறம் 319/11,12

 TOP
 
  பூண் (117)
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் - திரு 32
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் - திரு 271
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என - சிறு 26
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் - சிறு 61
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை - பெரும் 136
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் - பெரும் 327
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் - பெரும் 450
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு - பெரும் 458
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி - மது 94
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி - மது 569
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த - மது 775
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் - குறி 51
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண்/அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் - பட் 297,298
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண்/நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு - மலை 63,64
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் - நற் 46/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் - நற் 81/5
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய - நற் 93/9
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப - நற் 171/8
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு - நற் 187/9
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் - நற் 227/5
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி - நற் 245/8
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் - நற் 264/8
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி - நற் 269/1
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/2
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை - நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் - நற் 358/10
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ - நற் 380/11
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி - குறு 89/4
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல - குறு 147/3
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு - குறு 173/3
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி - குறு 227/1
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ - குறு 275/4
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் - குறு 348/5
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் - குறு 393/4
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே - ஐங் 127/3
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய - ஐங் 232/3
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே - ஐங் 250/5
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் - ஐங் 353/2
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே - ஐங் 442/5
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர - பதி 16/16
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே - பதி 17/14
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு - பதி 31/14
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம - பதி 64/2
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை - பதி 65/6
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் - பதி 65/12
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப - பதி 70/16
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண்/ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான் - பதி 85/2,3
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து - பதி 88/31
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் - பரி 1/31
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில - பரி 2/29
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் - பரி 3/15
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ - பரி 3/53
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது - பரி 4/45
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து - பரி 5/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் - பரி 12/55
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண்/அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் - பரி 13/10,11
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண்/வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் - பரி 20/76,77
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து - பரி 21/53
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் - கலி 39/4
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் - கலி 60/29
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் - கலி 64/27
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர - கலி 81/2
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி - கலி 81/30
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து - கலி 82/12
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண்/சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு - கலி 85/11,12
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் - கலி 86/4
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து - கலி 97/14
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் - அகம் 15/2
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் - அகம் 15/10
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை - அகம் 16/9
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி - அகம் 36/16
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி - அகம் 44/7
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி - அகம் 44/14
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 61/18
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை - அகம் 64/15
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து - அகம் 69/18
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப - அகம் 93/15
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் - அகம் 99/4
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் - அகம் 115/5
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப - அகம் 132/8
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி - அகம் 140/14
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 159/21
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 162/21
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 166/12
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய - அகம் 199/20
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி - அகம் 205/10
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 231/12
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண்/பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் - அகம் 249/8,9
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 253/5
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் - அகம் 266/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் - அகம் 303/4
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 338/5
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் - அகம் 340/6
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை - அகம் 343/2
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன - அகம் 366/12
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என - அகம் 396/2
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து - புறம் 68/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண்/கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் - புறம் 69/15,16
நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் - புறம் 76/9
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 88/4
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு - புறம் 130/1
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப - புறம் 144/5
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை - புறம் 153/3
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் - புறம் 158/9
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய - புறம் 166/12
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண்/சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் - புறம் 174/17,18
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் - புறம் 179/5
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் - புறம் 197/7
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே - புறம் 200/8
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே - புறம் 203/12
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண்/வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி - புறம் 227/8,9
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண்/போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் - புறம் 233/5,6
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 373/16
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண்/வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி - புறம் 383/12,13
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் - புறம் 392/2
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் - புறம் 397/22

 TOP
 
  பூண்க (5)
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் - நற் 81/5
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் - பதி 81/32
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே - கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே - கலி 133/19
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/11

 TOP
 
  பூண்ட (20)
எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் - சிறு 113
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் - முல் 47
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே - முல் 103
தேர் பூண்ட மாஅ போல - பட் 123
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் - நற் 91/11
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 486/5
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் - கலி 66/15
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட/மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி - கலி 92/45,46
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை - கலி 96/15
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை - அகம் 100/2
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் - அகம் 104/6
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே - அகம் 114/16
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி - அகம் 194/17
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் - அகம் 262/2
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி - அகம் 334/11
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே - புறம் 149/5
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் - புறம் 150/20
வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட/புல புல்வாய் கலை பச்சை - புறம் 166/10,11

 TOP
 
  பூண்டதை (1)
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த - பரி 21/10

 TOP
 
  பூண்டவள் (1)
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு - பரி 20/34

 TOP
 
  பூண்டவை (1)
பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் - கலி 85/8

 TOP
 
  பூண்டாரும் (1)
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் - பரி 23/79

 TOP
 
  பூண்டிசின் (1)
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை - அகம் 7/5

 TOP
 
  பூண்டு (7)
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க - பெரும் 72
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் - நற் 40/3
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு - கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் - கலி 63/12
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு/தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு - புறம் 77/6,7
பறம்பு பாடினரதுவே அறம் பூண்டு/பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின் - புறம் 108/4,5
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு/வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ - புறம் 380/1,2

 TOP
 
  பூண்டும் (1)
உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் - குறு 295/1

 TOP
 
  பூண்ப (1)
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை - பரி 23/22

 TOP
 
  பூண (1)
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது - அகம் 350/7

 TOP
 
  பூணவற்கு (1)
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது - பரி 5/32

 TOP
 
  பூணவை (1)
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை/கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு - பரி 4/47,48

 TOP
 
  பூணள் (1)
சுணங்கு அணிவு-உற்ற விளங்கு பூணள்/மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை - நற் 20/8,9

 TOP
 
  பூணன் (2)
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் - பதி 56/5
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து - அகம் 32/2

 TOP
 
  பூணா (1)
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில - பதி 16/4

 TOP
 
  பூணா_ஐயவி (1)
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில - பதி 16/4

 TOP
 
  பூணாம் (1)
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் - குறு 218/2

 TOP
 
  பூணினால் (1)
பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ - கலி 79/14

 TOP
 
  பூணினை (1)
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை - பரி 1/9

 TOP
 
  பூணொடு (3)
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு/தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் - மது 443,444
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய - குறி 122
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு/மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி - பரி 8/118,119

 TOP
 
  பூத்த (53)
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - திரு 199
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி - சிறு 134
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி - சிறு 172
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் - முல் 51
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி - மது 770
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை - மலை 305
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை - நற் 91/2
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை - நற் 160/8
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த/நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை - நற் 302/1,2
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த/காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே - நற் 379/12,13
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை - குறு 220/3
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை - குறு 291/6
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை - குறு 323/4
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் - ஐங் 4/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் - ஐங் 10/4
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் - ஐங் 34/2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் - ஐங் 299/2
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் - பதி 13/3
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை - பதி 66/16
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை - பதி 90/18
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய - பரி 16/36
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை - பரி 16/53
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் - பரி 18/15
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் - பரி 18/16
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ - பரி 18/17
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் - பரி 18/18
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி - பரி 18/19
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் - பரி 18/20
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து - பரி 19/2
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் - பரி 19/76
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள - கலி 27/9
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/10
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய - கலி 27/11
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை - கலி 38/6
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் - கலி 66/19
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் - கலி 67/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த/நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் - கலி 74/1,2
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை - கலி 74/3
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல - கலி 77/8
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த/முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/1,2
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த/போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் - கலி 118/9,10
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த/மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே - கலி 126/12,13
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த - அகம் 4/10
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த/தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/23,24
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை - அகம் 85/10
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் - அகம் 94/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து - அகம் 176/7
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு - அகம் 216/10
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் - அகம் 225/11
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த/மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் - அகம் 232/7,8
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை - புறம் 116/1
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே - புறம் 380/15
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை - புறம் 397/19

 TOP
 
  பூத்தமை (1)
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல - நற் 27/10

 TOP
 
  பூத்தல் (3)
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது - பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது - பரி 32/2
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது - பரி 33/2

 TOP
 
  பூத்தன்று (2)
பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே - பதி 13/28
பூத்தன்று வையை வரவு - பரி 16/19

 TOP
 
  பூத்தன (3)
அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன/பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய - குறு 221/1,2
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன/கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே - குறு 251/3,4
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு - பரி 18/21

 TOP
 
  பூத்தனள் (2)
பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் - பரி 16/24
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் - பரி 16/30

 TOP
 
  பூத்தியோ (1)
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே - புறம் 242/6

 TOP
 
  பூத்து (10)
மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு - திரு 169
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி - பெரும் 477
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் - நற் 302/3
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் - பதி 90/35
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/12
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து/நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/11,12
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் - கலி 102/15
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் - கலி 103/13
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் - புறம் 21/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை - புறம் 399/31

 TOP
 
  பூத (1)
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என - புறம் 372/11

 TOP
 
  பூதத்து (2)
வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ - பரி 3/66
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல - புறம் 2/6

 TOP
 
  பூதம் (5)
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் - பெரும் 235
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் - பட் 57
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை - நற் 192/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை - அகம் 365/13
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ - புறம் 369/17

 TOP
 
  பூந்தாரான் (1)
புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு - பரி 6/55

 TOP
 
  பூப்ப (11)
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப/நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் - பெரும் 424,425
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப/கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி - முல் 96,97
குரவம் மலர மரவம் பூப்ப/சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ - ஐங் 357/1,2
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப/பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே - ஐங் 448/3,4
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப/அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் - பதி 19/21,22
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப/ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு - அகம் 71/6,7
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் - அகம் 175/17
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப/இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை - அகம் 243/2,3
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப/செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் - புறம் 38/6,7
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப/செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து - புறம் 119/2,3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா - புறம் 164/2

 TOP
 
  பூப்பவும் (2)
அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும்/தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் - சிறு 146,147
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும்/கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் - சிறு 167,168

 TOP
 
  பூப்பின் (1)
வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது - புறம் 129/7

 TOP
 
  பூம் (14)
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் - மது 701
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ - குறி 119
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை - நற் 75/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் - குறு 159/5
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே - குறு 196/2
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் - பதி 86/11
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் - பரி 20/27
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன - கலி 3/13
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி - கலி 80/7
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய - அகம் 6/10
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த - அகம் 13/22
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே - அகம் 54/22
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே - புறம் 281/9
பூம் பொறி பணை எருத்தின - புறம் 387/7

 TOP
 
  பூம்_குழை (1)
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் - குறு 159/5

 TOP
 
  பூம்_கொடி (2)
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன - கலி 3/13
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே - அகம் 54/22

 TOP
 
  பூரித்த (1)
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய - பரி 12/68

 TOP
 
  பூரிம (1)
உயர் பூரிம விழு தெருவில் - மது 18

 TOP
 
  பூரிய (1)
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி - பரி 6/48

 TOP
 
  பூவல் (4)
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி - கலி 114/12
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து - அகம் 194/3
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி - அகம் 195/3
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய - புறம் 319/1

 TOP
 
  பூவனும் (1)
புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ - பரி 1/49

 TOP
 
  பூவா (4)
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை - கலி 54/2
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ - புறம் 32/2
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை - புறம் 153/7
பாணன் சென்னி கேணி பூவா/எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க - புறம் 364/2,3

 TOP
 
  பூவால் (1)
கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை - பரி 11/103

 TOP
 
  பூவின் (35)
புகழா வாகை பூவின் அன்ன - பெரும் 109
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன - பெரும் 192
சூடு-உற்ற சுடர் பூவின்/பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் - மது 225,226
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - மது 457
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன - மலை 434
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு - நற் 15/4
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் - நற் 16/5
நீயும் யானும் நெருநல் பூவின்/நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி - நற் 27/1,2
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன - நற் 111/1
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி - நற் 146/1
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன - நற் 181/4
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே - குறு 1/4
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே - குறு 9/3
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன - குறு 46/1
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே - குறு 138/5
மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு - குறு 175/4
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின்/வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் - குறு 306/4,5
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன - ஐங் 62/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன - ஐங் 149/1
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன - ஐங் 209/3
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் - ஐங் 500/1
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் - பதி 23/23
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை - பதி 61/5
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை - பரி 23/10
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின்/இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து - பரி 30/2,3
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் - கலி 86/19
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின்/நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம - அகம் 99/9,10
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி - அகம் 253/4
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை - அகம் 294/6
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் - அகம் 361/1
கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர - அகம் 361/10
தெண் கழி மிசை தீ பூவின்/தண் தொண்டியோர் அடு பொருந - புறம் 17/12,13
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - புறம் 62/16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின்/ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை - புறம் 69/19,20
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற - புறம் 237/11

 TOP
 
  பூவின (1)
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் - கலி 127/2

 TOP
 
  பூவினர் (2)
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்/பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் - மது 397,398
பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி - மது 466

 TOP
 
  பூவினரே (1)
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே - ஐங் 187/5

 TOP
 
  பூவினும் (2)
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே - ஐங் 97/4
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் - பரி 24/85

 TOP
 
  பூவினுள் (3)
தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் - பரி 3/13
தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ - பரி 3/63
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த - பரி 30/7

 TOP
 
  பூவினோயே (1)
பறவா பூவை பூவினோயே/அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக - பரி 3/73,74

 TOP
 
  பூவுடன் (1)
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ - நற் 138/7

 TOP
 
  பூவும் (8)
பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச - மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் - மது 515
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் - மலை 262
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி - மலை 283
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின - குறு 310/1
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி - பரி 18/52
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை - புறம் 335/3
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து - புறம் 367/5

 TOP
 
  பூவே (3)
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே/படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை - நற் 275/2,3
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே - குறு 2/5
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே/விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட - புறம் 302/2,3

 TOP
 
  பூவை (6)
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று - ஐங் 375/3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை/விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி - பரி 1/6,7
பறவா பூவை பூவினோயே - பரி 3/73
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள - பரி 4/29
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி - பரி 13/43
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை - அகம் 134/3

 TOP
 
  பூவைக்கு (1)
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று - ஐங் 375/3

 TOP
 
  பூவொடு (7)
கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக - மது 423
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி - நற் 52/1
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை - நற் 225/5
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என - குறு 226/1
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் - பரி 30/2
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என - கலி 75/18
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் - அகம் 335/23

 TOP
 
  பூவோடு (1)
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் - கலி 139/8

 TOP
 
  பூழ் (4)
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் - குறு 68/1
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் - கலி 95/30
நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் - கலி 95/33
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் - அகம் 63/7

 TOP
 
  பூழி (9)
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி - சிறு 134
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன - மலை 444
விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி/இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் - நற் 121/1,2
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல - நற் 389/9
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி/பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப - அகம் 63/5,6
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி/நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப - அகம் 133/3,4
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி/புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து - அகம் 194/2,3
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி - புறம் 120/3
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி/நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் - புறம் 168/4,5

 TOP
 
  பூழிய (1)
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் - அகம் 390/2

 TOP
 
  பூழியர் (8)
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர்/உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் - நற் 192/3,4
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர்/சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன - குறு 163/1,2
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே - பதி 21/23
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை - பதி 73/12
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய - பதி 84/6
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை - பதி 90/27
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர்/கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு - அகம் 6/8,9
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் - புறம் 387/28

 TOP
 
  பூழில் (1)
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை - ஐங் 212/1

 TOP
 
  பூழிலொடு (1)
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து - பதி 87/2

 TOP
 
  பூழின் (2)
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் - புறம் 321/1
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின்/அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல - புறம் 384/5,6

 TOP
 
  பூளை (7)
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன - பெரும் 84
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன - பெரும் 192
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து - கலி 138/9
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற - கலி 138/18
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த - கலி 140/4
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை - அகம் 297/14
பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 23/20

 TOP
 
  பூளையின் (2)
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய - அகம் 199/10
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர - அகம் 217/5

 TOP
 
  பூளையொடு (1)
வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி - பட் 235

 TOP